Půda ve městě Strategie udržitelného využívání půd ve městech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Půda ve městě Strategie udržitelného využívání půd ve městech"

Transkript

1 Půda ve městě Strategie udržitelného využívání půd ve městech Projekt URBAN-SMS je podporován programem CENTRAL EUROPE a spolufinancován Evropskými regionálními rozvojovými fondy (ERDF).

2 OBSAH Předmluva...1 Mluvme jedním jazykem definice termínů...2 Potřeba managementu půdy v městských oblastech...3 URBAN SMS projekt...4 Municipal soil management...6 Hodnocení půdy v procesu územního plánování...8 Softwarové zabezpečení Opatření zmírňující nebo kompenzující ztrátu půdních funkcí Jak zlepšit veřejné povědomí URBAN SMS aplikace na pilotních územích Pilotní území 1: město Bratislava (Slovenská republika) Pilotní území 2: město Celje (Slovinsko) Pilotní území 3: město Miláno (Itálie) Pilotní území 4: město Praha (ČR) Pilotní území 5: Oblast Salzburg (Rakousko) Pilotní území 6: město Stuttgart (Německo) Pilotní území 8: město Wroclaw (Polsko) Nabyté zkušenosti a výstupy, ze kterých mohou mít prospěch i jiná města Seznam dostupných produktů projektu URBAN SMS URBAN SMS Project Partners... 28

3 PŘEDMLUVA URBAN SMS Půda ve městě Půdy poskytují velmi širokou škálu funkcí ekosystému představují stanoviště nezbytné pro zachování biologické, resp. druhové rozmanitosti, čistí vodu a pomáhají regulovat mikroklima v městském prostředí; také zajišťují estetické krajinné funkce. Trvalé nepropustné zakrytí povrchu půdy a její zábor všechny tyto funkce ovlivňují. Ztráta půdy zástavbou je jedním z degradačních procesů uváděných v Politice ochrany půdy EU Soil Thematic Strategy (COM(2006) 231) a přidružených návrzích pro Rámcovou směrnici o půdě Soil Framework Directive (COM(2006) 232) přijatých Evropskou komisí v roce Komise navrhla omezit trvalé nepropustné zakrytí půd tam kde to je možné, ale každopádně požaduje zmírnit dopady této činnosti. V nedávné době komise přijala Plán efektivního využívání zdrojů v Evropě (COM(2011) 571), v němž stojí, že ekonomie Evropy bude během jedné generace vyžadovat zásadní transformaci. Pokud tuto transformaci včas připravíme, budeme schopni dále rozvíjet naše bohatství a blahobyt, zatímco snížíme dopad na využívání zdrojů. V tomto kontetu navrhujeme, aby v roce 2020 začalo snižování záboru půd (např. ztráta půdy zemědělské, semipřírodních nebo přírodních ploch) jako důsledek rozvoje městských oblastí a infrastruktury tak, aby v roce 2050 bylo dosaženo toho, že nebude zabírána žádná nová půda. Údaje z celé Evropy naznačují, že zábory půdy zástavbou mají stále vzrůstající trend. Více než hektarů převážně zemědělské půdy je v 27 členských státech ročně zabráno pro urbanizační účely. Evropská unie městský rozvoj podporuje jakožto klíčový faktor ekonomického růstu, avšak mělo by při tom zároveň docházet k ochraně přírodních zdrojů nezbytných pro život. Trvale udržitelný rozvoj vyžaduje rozumné zacházení s přírodními zdroji v procesu rozvoje. Politika ochrany půdy čelí rozličným překážkám. Co se týče legislativy, Rada Evropy ještě nezískala kvalifikovanou většinu pro navrhovanou Rámcovou směrnici o půdě. Vedení měst jednotlivých států EU bojují s problémem ochrany půdy (dlouhodobý aspekt) versus ekonomický růst (krátkodobý aspekt). Výsledkem je nekontrolovaný zábor půdy, zástavba půdy a pokračující rozrůstání měst, bez ohledu na negativní dopady na životní prostředí. Strategie řízení a zkušenosti jsou tudíž pro praktickou implementaci strategií ochrany půdy na regionální a lokální úrovni nezbytné. Projekt Strategie využívání půdy ve městech (URBAN SMS), financovaný Evropským regionálním rozvojovým fondem (2007 až 2013), se snaží tuto problematiku řešit. Mezinárodní tým jedenácti partnerů ze sedmi zemí střední Evropy se snaží implementovat srozumitelné strategie a nástroje pro rozumné využívání půd. URBAN SMS projekt tedy poskytuje užitečné postupy k ochraně půd vysoké kvality a jejich funkcí během rozvoje měst. V kombinaci s aktivitami zvyšujícími obecné podvědomí na evropské, národní a lokální úrovni mohou tyto výsledky vést k lepší správě a ochraně půdních zdrojů v Evropě. Karl Falkenberg Generální ředitel, Odbor životního prostředí, Evropská komise, Brusel 1

4 Mluvme jedním jazykem definice termínů Převedení zemědělských nebo (polo)přírodních území na půdu zastavěnou domy, průmyslovými objekty nebo infrastrukturou se nazývá zábor půdy. Tento proces zahrnuje výstavbu osamocených staveb na venkově, rozpínání městských oblastí okolo centra města a konverzi zelených oblastí v městských oblastech. Menší či větší část půdy je tímto procesem zastavěna, což znamená trvalou ztrátu půdních funkcí zakrytím povrchu půdy nepropustným materiálem; například výstavbou budov a silnic. Ve většině případů ztrácí odstraněná půda své funkce, neboť končí na navážkách. Podstatné části obytných oblastí jsou často zastavěny, a půda bývá odstraněna, jako nezastavěné plochy zůstávají zahrady a zelené plochy. Rozpínání města zde definujeme jako neomezený rozvoj města na jeho periferiích. Kvalitou půdy rozumíme schopnost půdy plnit funkce ekosystému a společnosti. Půdy se mohou diametrálně lišit ve svých schopnostech plnit jednotlivé funkce. EU legislativní rámec Ochrana půdy v EU je nastíněna v Politice ochrany půdy EU (COM (2006) 231) a je založena na čtyřech klíčových pilířích: (1) Legislativní rámec, v němž je ochrana půdy a její trvale udržitelné využití hlavním cílem. (2) Integrace ochrany půdy do národních a regionálních politik. (3) Zaplnění mezery ve znalostech ochrany půdy výzkumem. (4) Zvýšení veřejného povědomí o potřebě chránit půdu. Proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a Proces posuzování koncepcí (SEA) vyžadují vyhodnocení a minimalizaci jakýchkoli potencionálních negativních vlivů projektů (EIA) a plánů a programů (SEA). Jejich implementace může zlepšit zohlednění půdy v plánování a implementaci projektů, plánů a programů v členských státech. Otázkou nepropustného zakrytí povrchu půd se zabývá Technický dokument o zástavbě půdy Evropské komise. Je založen na sérii tří následných kroků omezovaní, zmírňování a kompenzování zástavby půdy a jejích dopadů. Zástavba půdy Omezování zástavby půdy může mít v podstatě dvě formy: buď omezením záboru půdy, např. snížením přeměny zelených ploch na obytné zóny, dále v závislosti na místních podmínkách zastavit zábor půdy úplně nebo opětovně využívat již zastavěné půdy například remediacemi opuštěných průmyslových zón. Zábor půdy pro potřebu výstavby by se měl prioritně konat na půdách nižší kvality. Zmírnění dopadu trvalého zakrytí povrchu půdy by mělo být cíleno na ovlivněné oblasti a mělo by vyústit v omezení závažných negativních vlivů na životní prostředí navzdory probíhající urbanizaci. Výstavba v místě neodvratitelně ovlivní schopnost půdy vykonávat plně své funkce. Kompenzační opatření jsou definovány jako činnosti nebo nástroje, které budou kompenzovat/vyrovnávat ztrátu půdy nebo její degradaci během urbanizace a zachovají/obnoví schopnost půdy plně vykonávat své funkce na jiném místě. Rozpínání města poblíž Celje 2

5 Potřeba managementu půdy v městských oblastech Úloha půdy v městském prostředí Půda hraje zásadní roli v rozvoji lidské společnosti. Veřejné povědomí vnímá půdu převážně jako místo, na kterém se staví domy, průmyslové, komerční objekty a infrastruktura; místo rekreační oblasti a produkce potravin. Nicméně půda v městském prostředí nabízí daleko více než jsou tyto zřejmé funkce: Přístup trvale udržitelného hospodaření s půdou může být dosažen pouze multi disciplinární metodou. Ochrana půdy čelí výzvě umožnit rozvoj měst a přitom omezit a minimalizovat; nebo tam, kde to není možné, zmírnit a kompenzovat zábor půdy a její zástavby. Udržuje biologickou aktivitu, diverzitu a produktivitu; Reguluje a rozděluje tok vody a látek v ní rozpuštěných; Filtruje, pufruje, degraduje, imobilizuje a detoikuje škodlivé látky pocházející z průmyslových a městských činností nebo z atmosféry; Ukládání a koloběh živin a jiných prvků v rámci zemské biosféry; Produkce obnovitelných primárních produktů; Kontrola mikroklimatu a mezoklimatu; Zajištění podpory socioekonomických struktur a ochrana archeologických památek. V současnosti tedy veřejné povědomí není o tomto informováno, a není schopno ocenit tyto důležité půdní funkce zajišťující kvalitu života lidí a životního prostředí. Antropogenní půda ve městě Dopad záboru půdy Zúžené chápání půdy a jejích služeb ekosystému zvyšuje nekontrolovaný zábor půdy a zástavbu s hrozivými následky. Na evropském kontinentu je například 42% savců a 15% ptáků ohroženo ztrátou biodiverzity. Hlavní procesy koloběhu vody se zhoršují, obzvláště schopnost retence srážek, což způsobuje v případech silných dešťů záplavy. Také ztráta filtračních a pufračních funkcí vede ke kontaminaci spodních vod nerozpustnými chemickými látkami a patogeny. Zejména v centrech měst se vyskytují veliké problémy týkající se kvality vzduchu zamořeného plynnými a pevnými polutanty. Zábor půdy má negativní dopad na městské a globální klima. Detailní popis lze nalézt v publikaci Vliv záboru městské půdy na životní prostředí [22], Shrnutí klimatických dopadů záboru městské půdy [23]. Management Z tohoto úhlu pohledu by mělo být nejvyšší prioritou chránit půdy v městském prostředí. Nicméně územní plánování musí brát v potaz mnoho dalších aspektů využití půdy a potřeb, přičemž ochrana zelených ploch s půdami vysoké kvality a s tím spojenými funkcemi výše uvedenými je pouze jedním z těchto aspektů. Luvizem v přirozených podmínkách na spraši v městské oblasti 3

6 URBAN SMS projekt Obecným cílem využívání půdy v oblastech podléhajícím urbanizačnímu tlaku je zabezpečit trvale udržitelné využití půdních zdrojů s ohledem na kvantitu a kvalitu půdy tak, aby byly zachovány zdravé podmínky životního prostředí a fungující ekosystémy. Toho lze dosáhnout zapracováním tohoto cíle do procesů územního plánování. Cílovými skupinami projektu URBAN SMS jsou tedy úřady měst a krajů a oblastní vedení, které jsou zapojeny do územního plánování. Konzultanti a agentury v oblasti územního plánování a ochrany životního prostředí jsou taktéž cílovými skupinami projektu. Na širší skupinu včetně radních a široké veřejnosti jsou zaměřeny osvětové aktivity. Nejnovější poznatky a současné dostupné technologie týkající se ochrany půdy v Evropě byly vyhodnoceny na výroční konferenci Evropské aliance pro zemi a půdu (ELSA) v roce 2007 ve Stuttgartu. Výsledky byly sepsány ve Stuttgartské deklaraci, ve které je vyjádřena nezbytná potřeba vypracovat koncept managementu půdy zaměřený na využitelnost v městských plánovacích postupech. Pod vedením Stuttgartského oddělení ochrany životního prostředí byl vytvořen mezinárodní team jedenácti partnerů ze sedmi zemí střední Evropy. V projektu byly využity zkušenosti a příspěvky pěti pedologických vědeckých institucí, dvou regionálních správních orgánů a čtyř magistrátů s účastí epertů na městské plánování. Byly reprezentovány různé legislativní rámce, několik úrovní kompetence a široký záběr organizací, struktur a městských oblastí. Tyto rámcové podmínky zajišťují, že výsledky projektu mohou být uplatněny v mnoha různých podmínkách. Aby byl definován, navržen a rozvinut účinný management půd, byly shromážděny vhodné strategie a příklady osvědčených postupů. Na základě toho byly vytvořeny softwarové nástroje vhodné pro implementaci. Navíc byly vypracovány metody, shromážděné argumenty a fakta zlepšující veřejné povědomí o půdě. Strategie a metody URBAN SMS byly testovány na 15 pilotních územích partnerských měst nebo regionů a zkušenosti z těchto testů byly dále použity k dalšímu vylepšení původních postupů. Projektový tým na počátečním setkání ve Stuttgartu 4

7 Všechny výsledky jsou dostupné v elektronické podobě a mohou být staženy na projektové stránce sms.eu. Výsledky jsou návodem implementace strategií ochrany půdy v procesech územního plánování. Aplikace těchto strategií umožňuje vyhodnocení možností využití půdy a harmonizuje využívání a zachovávání půdních zdrojů. Návod managementu městské půdy [8] jakožto klíčovým výstupem je příručka obsahující popisy cílů, strategií a nástrojů. Byl vytvořen Návrh metodických postupů pro půdy v SEA a EIA [7]. Soil Manager Suite [11] obsahuje dvě IT aplikace pro využití v rámci městského plánování. 1) Počítačová aplikace pro vyhodnocení půdních dat neprostorového charakteru 2) Webová GIS aplikace. Obě dvě podporují vyhodnocování půd pro plánovací účely. Pole činností a výstupů Příručka opatření posilujících funkce půdy a kompenzujících ztráty půdy během procesu urbanizace [16] popisuje metody zvyšující výkonnost půdních funkcí. Metody mohou být použity ke zmírnění negativních dopadů na půdní funkce nebo kompenzovat ztráty půdních funkcí v oblastech trpících urbanizačním tlakem. Balíček opatření zvyšujících povědomí [16 28]. Za účelem přitažení pozornosti členů městských rad, magistrátů, epertů a širší veřejnosti byly vyvinuty některé produkty zlepšující povědomí o půdě. Obsahují různé dokumenty, grafy, mapy a filmy poskytující fakta a argumenty pro různé cílové skupiny. Soubor studií z pilotních území [29]. Popisuje zkušenosti nasbírané z testových aplikací nástrojů URBAN SMS v partnerských městech. Následující kapitola poskytuje popisy nejdůležitějších výstupů projektu a zkušeností nahromaděných partnery projektu během implementační fáze. 5

8 Municipal soil management Trvale udržitelný management půdy znamená správu půdních zdrojů na regionální i místní úrovni způsobem, který umožňuje vyvážený rozvoj jak v ekonomické, tak i ve společenské a environmentální dimenzi. Aby toho bylo dosaženo, je zapotřebí použít vhodných strategií a nástrojů uvedených níže. Je zapotřebí přístup spočívající ve třech krocích: (1) identifikace nejpodstatnějších obecných cílů, (2) volba vhodných a proveditelných strategií a (3) aplikace vhodných nástrojů, kterými lze strategie implementovat. Cíle Hlavními cíly managementu půdy by mělo být snížení míry zástavby půdy, přičemž při současných a budoucích plánech rozvoje bude brána v potaz kvalita půdy. Cíle k zabezpečení trvale udržitelného využívání půdních zdrojů: Cíl 1 (C1) Omezení množství záboru a zástavby půdy Cíl 2 (C2) Trvale udržitelné využití půdy s ohledem na kvalitu půdy (zajištění funkcí půdy) Strategie Vybrané strategie managementu městské půdy jsou založeny na eistující Evropské a národní legislativě i na příslušných směrnicích. Jsou postaveny na myšlence omezení záboru půdy jako prioritě pokud to není možné, potom zmírnění dopadů zástavby půdy, nebo alespoň kompenzaci zástavby. Nejefektivnější strategie pro management městské půdy jsou následující: 1. Aplikace trvale udržitelného managementu půdy v územním a městském plánování na všech úrovních. Předcházení záboru půdy vyžaduje cílovou dohodu na obecné úrovni regionálního a místního plánování. 2. Zlepšení legislativy týkající se ochrany půdy. Aby mohla být ochrana půdy implementována, jsou zapotřebí politická rozhodnutí regionálních a místních orgánů. 3. Zlepšení veřejného povědomí o půdě jakožto přírodním zdroji. Jakékoli politické rozhodnutí nebo plán je založeno na povědomí zúčastněných. 4. Založení regionální spolupráce hospodaření s půdou. Ochrana půdy v jedné oblasti by neměla vést ke zvýšenému záboru půdy v jiných oblastech. 5. Zapojení zúčastněných stran a autorit v počátečních fázích managementu. Aspekty ochrany půdy by měly být poskytnuty a zváženy v každém procesu přípravy záboru půdy předtím, než dojde ke konečnému rozhodnutí. Vždy by měly být zváženy všechny možné alternativy. 6. Zlepšení managementu kontaminovaných míst. Stavební činnosti na půdách nízké kvality jako jsou opuštěné průmyslové zóny a kontaminované oblasti snižuje zábor půd vysoké kvality. Stavební činnosti na těchto místech vyžaduje nicméně remediační opatření. 7. Zavedení kompenzačních opatření a hodnocení půdních funkcí jako nástroje trhu. Orné půdy vysoké kvality jsou obvykle tržně podceněny. Aby došlo k zabránění nekontrolovatelnému záboru půdy, měla by tato slabina být odstraněna opatřeními jako např. platba poplatků. 8. Zvýšení poměru městské zástavby uvnitř města. Aby byly nové stavby směřovány na půdy nízké kvality, je zapotřebí katastr míst opuštěných průmyslových zón a revitalizačních aktivit. Nástroje Nástroje vyvinuté v projektu URBAN SMS jsou: Nástroje k hodnocení kvality půdy Podpůrné nástroje pro implementaci strategií Nástroje pro zvyšování veřejného povědomí V nich jsou obsaženy i směrnice a softwarové nástroje poskytující základní informace pro plánovací procesy. Nástroje by měly být voleny s ohledem na místní podmínky a potřeby. Nástroje k hodnocení půdy jsou shrnuty v softwarové aplikaci Soil Manager Suite [11] vytvořené za účelem strukturování informace o půdě na vybraném území a implementace uživateli přátelských nástrojů. Pomáhají identifikovat kapacitu půdy a její schopnosti plnit různé půdní funkce v městských oblastech. Tato znalost pomáhá dosáhnout souhrnných cílů, zvážit dostatečně úlohu půdy v městském územním plánování a snížit zábor půdy. Nástroje podporující implementaci strategií lze nalézt v Metodických postupech pro půdy v SEA a EIA [7] stejně tak jako Opatřeních pro zmírnění a kompenzaci půdních ztrát. 6

9 Zpráva Využití brownfieldu jako alternativa záboru zelených ploch při rozvoji městské zástavby ve střední Evropě. [19] poukazuje na potenciál opuštěných průmyslových zón nahradit zelené plochy v městské výstavbě. Popisuje překážky, které je při tom nutné překonávat a uvádí příklady osvědčených postupů přestavby opuštěných průmyslových zón efektivním a udržitelným způsobem. Několik produktů zvyšujících povědomí je zdokumentováno v brožurách a médiích, které shrnují důvody a argumenty pro lepší ochranu půdy v procesech městské zástavby. Implementace a monitoring Spojitost cílů, vhodné strategie a nástroje v dané místní situaci mohou být ilustrovány myšlenkovými mapami (viz níže ukázka Vídeň). Různé myšlenkové mapy jsou uvedeny v dokumentu Zpráva o zkušenostech [30]. Základní požadavek zavést vhodný management na půdách na městské/ krajské/ státní úrovni je politickým rozhodnutím. Tento může být podpořen zvyšováním veřejného povědomí o půdě, směrnicemi a legislativou vůbec. Pro praktickou implementaci managementu půdy jsou doporučeny následující kroky: 1. Nashromáždění údajů o půdě včetně kontaminace a záboru půdy. 2. Vyhodnocení kvality půdy, současného využití, eistujících konceptů a plánů městské zástavby. 3. Definice cílů ochrany půdy; hraniční hodnoty pro akceptovatelný zábor půdy a výsledné potřeby managementu půdy. 4. Volba a aplikace nejslibnějších strategií a nástrojů managementu městské půdy. 5. Monitoring implementace managementu půdy. 6. Vyhodnocení dosažení cílů. Koncepty managementu u městských půd potřebují neustálý monitoring postupu, aby mohly být hodnoceny dopady implementace. Výsledky monitoringu umožňují přizpůsobení postupů a nasměrování managementu půdy k dosažení cílů. V Návodu pro management městských půd [8] jsou popsány veškeré dostupné nástroje a úspěšné postupy k implementaci správného managementu půdy. Myšlenková mapa s cíli a strategiemi příklad Vídeň 7

10 Hodnocení půdy v procesu územního plánování Posuzování vlivů na životní prostředí SEA/EIA V rámci URBAN SMS projektu byl vyvinut Návrh metodických postupů pro půdy v SEA/EIA [7], neboť půda je často podceňovaným zdrojem v posuzování životního prostředí při územním plánování. Hlavním cílem bylo podpořit zařazení půdy v rámci SEA a EIA procesů správným vyhodnocením této složky životního prostředí. Současná regulativa a rozhodnutí v tomto kontetu se vztahují k obecným dopadům na složky životního prostředí; půda je zmiňovaná avšak ne definovaná. Zaměření tohoto návrhu je postaveno na nadcházejících plánovacích procesech a rozhodnutích. Cílovými skupinami jsou městské úřady a úřady zabývající se územním plánováním, které mohou vzít půdu v potaz v procesu plánování. Mapa využití půdy Milána Výstavba na zelených plochách na okraji obytných zón Obsah návrhu metodických postupů V první části návrhu je popsána sbírka obecných přístupů, potřeb a aplikací managementu půdy v SEA a EIA v participujících partnerských státech. Návrh obsahuje také zákonné požadavky na všech administrativních úrovních od lokálních po EU. Jsou zde zdůrazněny jejich nedostatky a potřeby v otázce ochrany půdy a poskytnuty příklady zkušeností projektových partnerů. Druhá část návrhu poskytuje nástroj pro začlenění půdy, jako prvku ochrany, do procesů: jako územní plánování, plánování využití půdy, tvorba zásad územního rozvoje, programů a specifických projektů. Tyto procesy jsou postačující k ovlivnění využití půdy a její zástavby. Také přispívají k omezení záboru půdy a rozpínání měst. Aby byla půda hodnocena již od počátečního screeningu, nabízí návrh sadu tabulek identifikujících typické zdroje závažných dopadů na půdy (např. stavební činnost). Pro pomoc s identifikací typických hodnotících kritérií jako kvalita půdy, kontaminace, zástavba a eroze jsou v návrhu uvedeny účelné otázky. Návrh dává uživateli schopnost vyhodnotit zprávu o životním prostředí nebo studii o dopadu na životní prostředí a předpovědět dopad na půdu. Také je zde obsaženo nezbytné zvážení vztahů půdy k dalším prvkům, jako je lidské zdraví a klimatické parametry. Pro EIA proces je navržen popis citlivosti půdy v oblasti projektu. Lze zde nalézt detailní seznamy možných dopadů na půdu, založených na interakci citlivosti půdy a rozsahu změny. Hlavní cíle plánování Rozvoj měst by měl směřovat na půdy nízké kvality. Půdy vysoké kvality musí být chráněny. Zábor půdy musí být omezen na oblast vnitřního města. Nedostatky v kompenzačních opatření mohou být podpořeny ekonomickými nástroji např. ve formě finančních příspěvků. Pro hodnocení dopadů na půdní funkce by byl vhodný aktuální přístup. 8

11 Dále eistují významové rozdíly pro termíny s půdou spojené používané územními plánovači, pedology a dalšími půdními znalci: územní plánovači chápou půdu obecně ve smyslu jejího záboru, kdežto eperti berou v potaz kvalitativní a kvantitativní ztráty půdy. Nové místo k výstavbě poblíž Stuttgartu Požadavky pro hodnocení životního prostředí Hodnocení životního prostředí je proces, které zajišťují zvážení dopadů na životní prostředí předtím, než je učiněno rozhodnutí. Může být provedeno pro plány, programy a koncepce (SEA), nebo pro jednotlivé projekty, např. přehrada, dálnice, letiště nebo továrna (EIA). Zpráva o životním prostředí pro SEA musí zdokumentovat identifikaci, popis a hodnocení pravděpodobných závažných dopadů na životní prostředí. U EIA projektů musí být dopady na životní prostředí dokumentovány ve Studii dopadů na životní prostředí. Ta obsahuje posouzení všech negativních dopadů na životní prostředí. Zřetelně zohledňuje a zmiňuje opatření pro zabránění, minimalizaci a kompenzaci negativních dopadů. Tudíž nezbytností je sjednocená strategie pro územní plánovače a půdní eperty na regionálních postech a také výměna informací mezi eperty. Toho může být dosaženo vytvořením platformy pro půdoznalce a plánovače sjednocením těchto dvou odlišných oborů pro plánovací účely. Příležitosti ochrany půdy Je možné, že plán nebo projekt, který je subjektem hodnocení vlivů na životní prostředí nemá žádný vliv na půdu ale kdoví? Návrhy metodických postupů SEA/EIA poskytují množství popisů, seznamů a příkladů pro každou fázi procesu od screeningu po monitoring. Pokud projdeme všechny tyto položky a je rozhodnuto, zda v daném případě hrají nějakou roli či ne, je možné se ujistit, že nebyly vynechány žádné důležité aspekty. Neboť jsou návrhy založeny na spojení všech eistujících principů a veškerých potřeb a nedostatků, tak, jak je vidí půdoznalci, došlo k propojení veškerých relevantních informací. Ve výsledku jsou i neprofesionálové v půdoznalství schopni provést environmentální posouzení včetně aspektů hodnocení důležitých pro půdu. Komunikační prospekty Hlavní nedostatky ochrany půdy jsou v nedostatečném zákonném podkladu pro ochranu půd. Díky organizačním těžkostem nejsou požadavky odborů ochrany půdy a jejich schválení dostatečně zabudovány v plánech, koncepcích (SEA) a projektech (EIA). Půda je navíc pouze zmiňována jako jeden z 12 subjektů ochrany. Dostatečné množství otevřených a zelených prostranství je zapotřebí chránit, zachovávat, obnovovat a vylepšovat. Tudíž je zapotřebí základní práce, výsledky základního a aplikovaného výzkumu, sbírání dat, inventarizace, dostatečného monitorování a hodnocení výsledků ke zlepšení evaluačních schémat a metod nebo indikátorů rozvoje. Navíc datové platformy (jako databáze nebo mapy) pro všechny užitečné půdní informace jsou nezbytné k získání dostatečné znalosti o půdní kvalitě a popsání současného stavu půdy. Matrice hodnocení dopadů, v nichž jsou zmíněny dopady na půdu, obzvláště pak na její kvalitu jsou zmiňovány jako vhodný podpůrný nástroj. 9

12 Softwarové zabezpečení Informace o půdě jsou klíčovým faktorem pro zapojení půd do územního plánování. Obecně platí, že pro městské a příměstské oblasti nám chybí důvěryhodná půdní data. I pokud jsou dostupná, jsou obvykle složitě interpretovatelná a jejich využití někým jiným než půdoznalcem (např. lidmi zodpovědnými za územní plánování a rozhodnutí v této oblasti) je složité. Informace o kvalitě půdy, kontaminaci, struktuře, schopnosti infiltrace, doplněné cílenými interpretacemi by měly být dostupné koncovému uživateli tak, aby jich bylo možno využít jako nástroj k hodnocení rizik. Obecný přístup Soil Manager Suite software představuje praktické GIS řešení zaměřené na dodání relevantních půdních informací pro laiky v oblasti pedologie pro městské plánování. Software je schopen vizualizace procesů a interpretace půdních dat. Výstupy jsou ve formě snadno implementovatelné v rámci SEA/EIA procesů popsaných v předešlé kapitole a mohou být také použity pro účely zvyšování veřejného povědomí. Uživatelská GIS stránka umožňuje shlédnout informace o půdě a dalších územních informacích oblasti města, zjistit si informace o půdní kvalitě a udržitelnosti využití půdy, a především umožňuje provádět analýzy oblastí zájmu a podléhající územnímu plánování. Scénáře jsou porovnávány probíhajícími jednotlivými nástroji. Výsledek každého hodnocení je ve formátu pdf zprávy která sumarizuje informace o půdě a doporučení k využití půdy. Nástroje jsou navrženy fleibilním způsobem, který umožňuje přizpůsobit se v jednotlivých případech místním podmínkám a dostupnosti dat. Pro každý test je možné implementovat specifický soubor dat a pozměnit algoritmy a hraniční hodnoty podle místních praktik a legislativy. Soil Manager Suite se skládá z webové aplikace a aplikace desktopové. Technické instrukce jsou sepsány v Příručce pro Soil Manager Suite [12]. Webová aplikace je navržena jako webový portál, kde si mohou koncoví uživatelé prohlédnout informace územní (mapy) a spustit předdefinovaný algoritmus (nástroj). Systém se skládá ze dvou částí: Admin stránka je používaná administrátory systému, a umožňuje technicky definovat vstupní data a struktury. Pedologové zde hrají klíčovou roli v interpretaci naměřených půdních dat na půdní kvalitu a udržitelnost využití půdy; pokud je zapotřebí pozměnit algoritmus hodnocení dat, je možné nastavit hraniční hodnoty a předdefinované zprávy v rámci návrhů managementu půdy a plánování. Uživatelská GIS stránka Ukázka pdf zprávy Desktopová aplikace je navržena v Microsoft Ecelu pro vyhodnocování půdních dat jiného charakteru než územního. Občas je zapotřebí informací, které nejsou dostupné. Také založení a údržba GIS webového systému vyžaduje technické, lidské a finanční zdroje. Tyto zdroje nemusí být dostupné, obzvláště v malých komunitách. Aplikace se skládá ze dvou pracovních sešitů. Uživatel nastaví data nebo použije data náhradní, čímž vznikne databáze začleněná do kalkulujících tabulek, kterých lze použít pro tvorbu hodnocení. Databázové pracovní sešity obsahují soubor všech dat spojených v tabulkách v URBAN SMS pracovních sešitech. Nástroje jsou založeny na sémantice obdobné se sémantikou webové aplikace. 10

13 Nástroj Odvodnění odhaduje potenciálně zamokřené plochy. Identifikuje a zviditelní na mapě spolu se základními statistikami umístění a rozsah půdy s nízkou mírou infiltrace vody a za určitých okolností oblasti méně vhodné pro rozvoj. Nástroj Blízkost měří dostupnost zeleně pro městské obyvatelstvo a slouží pro plánování zelených zón jako nezbytné součásti vyváženého a bezpečného životního prostředí ve městech, včetně dostupnosti parků a hřišť pro občany. Desktopová nástrojová aplikace Seznam GIS nástrojů Všechny nástroje hodnotí nebo určují půdní vlastnosti, které jsou obvykle volně dostupné v eistujících půdních databázích. Každý nástrojový algoritmus využívá půdní informace pro výpočet výsledku/indeu, který shrnuje a prezentuje kvalitu či vhodnost dané oblasti. Nástroj Spojitost vyhodnocuje, zda jsou plánované zelené plochy správně rozděleny tak, aby se vytvořily zelené koridory se stávající zelení. Vhodnost nové plánované zelené plochy je vyjádřena jako počet katastrálních parcel, které budou zakoupeny pro připojení zeleně ve formě koridoru. Tento nástroj je užitečný v kompaktních měst trpících nedostatkem zelené zóny. Vývojový proces nástroje byl koordinován s konceptem Návrhu managementu půdy. Nástroj Ekosystémová kvalita půdy hodnotí kvalitu půdy v nejširším slova smyslu. Odráží kapacitu půdy vykonávat nejdůležitější funkce ekosystému půdy, bez ohledu na využití území. Výsledkem je inde odrážející environmentální kvalitu půdy. Nástroj Ztráta půdního fondu vyhodnotí ztrátu půdy v případě zástavby. Jsou poskytnuty informace o kvalitě půdy potencionálně zastavěné oblasti. Inde/skóre pro vybrané oblasti plánování se používá pro srovnání různých plánovacích scénářů a ztráty půdy v případě zástavby. Nástroj Kvalita zemědělské půdy hodnotí kvalitu půdy v závislosti na vzdálenosti od stávajících zastavěných prostor. Při použití těchto výsledků může územní plánovač chránit zdroje půdy efektivněji a směřovat plánovaný rozvoj měst do oblastí s nižší kvalitou zemědělské půdy v blízkosti stávajících městských oblastí. Nástroj Kontaminace půdy porovnává informace o znečištění s právními prahovými hodnotami a posuzuje vhodnost plánování prostoru pro tři různé způsoby využití půdy: dětská hřiště, sportoviště a oblasti produkce potravin. Nástroj Úroveň záboru hodnotí rozložení zelených ploch v městské oblasti. Nástroj zobrazuje vzdálenost k zeleným plochám a počítá poměr zástavby poměr nezastavěné/zastavěné půdy ve vybrané oblasti. Zpráva nástroje Ztráta půdního fondu Přenositelnost významovosti Urban SMS Některá města již mají k dispozici pokročilé IT systémy, a proto by zavedení nového softwaru vyžadovalo nepřijatelné změny dobře definovaných pracovních postupů, softwaru a/ nebo dodatečné náklady. Sémantika modulů je dobře popsána a lze ji použít v takových případech na stávající software/it systémy. Takový přístup byl implementován pro některé moduly ve Stuttgartu " Technický koncept půdní indikátor Stuttgart Aplikační koncept " [13], ve Vídni a Miláně. 11

14 Opatření zmírňující nebo kompenzující ztrátu půdních funkcí Celková ztráta funkcí půdy zástavbou nebo degradací je prakticky nevratná. Proto je důležité pokud možno omezit zábor půdy, protože není možné plně zmírnit nebo kompenzovat ztrátu funkcí půdy. Popis každého kompenzačního opatření obsahuje stručný technický popis, informace o podmínkách implementace a omezení, přínosy pro půdu a nevýhody dané metody. Hrubý odhad dosažitelných kompenzačních vlivů jednotlivých opatření je uveden ve spojitosti s celkovou ztrátou kvalitní půdy. Seznam dostupných popsaných a vyhodnocených kompenzačních opatření zahrnuje: Opatření obnovující půdu Odstranění zástavby Dekontaminace půdy Rekultivace Zinkem, olovem a kadmiem kontaminované zavážky z vysokých pecí v Piekary, Polsku, kultivované pomocí vápnění a aplikace kalů Nicméně "Příručka opatření posilujících funkce půdy a kompenzaci ztrát půdy během procesu urbanizace" [16] zavádí kompenzační opatření, která mají potenciál k obnovení nebo zlepšení funkcí půdy trvale udržitelným a měřitelným způsobem. Příručka pomůže vybrat správný způsob náhrady definovaného poklesu dané funkce půdy. Začíná popisem půdních vlastností důležitých pro kvalitu půdy a půdních funkcí, které mají být chráněny, a poté následuje popis běžně dostupných půdních úprav a dalších opatření. Znalosti environmentální úlohy těchto půdních vlastností jako jsou ph, obsah organické hmoty, struktura a obsah znečišťujících látek jsou klíčové pro správné využití informací o půdě na daném území v SEA/ EIA postupech [7] nebo pro hodnocení pomocí GIS [11]. Odstranění navážek Opatření zlepšující půdní funkce Aplikace svrchní vrstvy půdy Opětovné zavodnění (návrat k původnímu biotopu) Etenzifikace využití orné půdy Hloubkové kypření půdy/ Rozrušení ulehlosti půdy Prevence eroze Vápnění Opatření s půdou nepřímo spojená Zelené střechy Pokrývání stavebních struktur Na konci každého listu (přehledu) kompenzačního opatření jsou probrány vztahy mezi uvedenými kompenzačními opatřeními a funkcemi půdy. Obecně platí, že většina opatření, která jsou prováděna z důvodu obnovení půdních profilů prospívá biodiverzitě půdy a celé krajiny, neboť zlepšuje podmínky růstu rostlin a půdních organismů. Je však třeba poznamenat, že půdy s etrémními vlastnostmi (např. mokré, suché nebo s nízkou dostupností živin) jsou často stanovištěm vzácných druhů rostlin. Opětovným zavodněním lze obnovit podmínky pro některé neobvyklé druhy. Aplikace svrchní vrstvy půdy poblíž vesnice Möglingen (Baden Württemberg) 12

15 Estetická funkce krajiny se většinou zlepší pomocí opatření, která umožní znovuvyužití půd po odstranění zástavby či kontaminantů a rekultivaci půdy. Zelené střechy a zatravnění staveb prospívá také vzhledu krajiny prospívají. Remediace kontaminovaných půd může mít také pozitivní vliv na zdraví obyvatel, neboť jsou v menší míře vystavování vstupům rizikových látek do organismu. Vápnění půdy a další sanační ošetření obvykle snižuje biologickou dostupnost toických látek, jako olova nebo kadmia z kontaminovaných půd a prachu. Některé rostliny mají velký potenciál inaktivovat částice škodlivé lidskému zdraví. Produkční funkce, zasluhující si ochranu na periferiích, se zlepší mnoha opatřeními, která zvýší úrodnost půdy (navezení svrchní vrstvy půdy, vápnění, rozrušení utužené půdy) nebo obnoví její prostupnost. Kultivace hluboko kořenících rostlin (vojtěška) po aplikaci svrchní vrstvy půdy K dispozici je celá řada opatření ke zlepšení nebo k ochraně retenční funkce půdy: tato opatření zahrnují navezení svrchní vrstvy půdy, zabránění eroze, rozrušení utužené půdy, zalesňování a ošetření půdy za účelem její obnovy, jako je rekultivace a odstranění zástavby nebo zavážek. Obecně platí, že retenční funkce půdy úzce souvisí s aplikací a obsahem organické hmoty v půdě a utužením půdy. Pufrační a filtrační funkce půdy je výrazně ovlivněna remediací kontaminovaných půd nebo opatřeními zvyšujícími kapacitu sorpce půdy (navezení svrchní vrstvy půdy, vápnění, aplikace humusu) a regulujícími koloběh vody (rozrušení utužené půdy). Za účelem posouzení úrovně kompenzace potřebné k vyrovnání ztráty funkcí půdy je nutné shromáždit informace o vlastnostech půdy před a po zásahu (potřeba kompenzace), nejlépe v územně digitální podobě. Je důležité získat další informace o půdách a dalších složkách životního prostředí pro vytvoření nových mapových vrstev. S aplikací Urban SMS Soil Manager Suite [11] je možné posoudit ztrátu funkcí půdy a vymezit oblasti vhodné pro náhradu škody. Kompenzační aktivity mohou být teoreticky koncipovány jako nástroj hospodaření s půdou. Návrh takového přístupu je uveden ve zprávě " Kompenzační opatření pro zásahy na půdě Stuttgartské hodnocení " [17]. Tento přístup zahrnuje výpočet potřeby kompenzace a přínos kompenzačního opatření na základě indeových bodů, jak navrhuje Koncepce ochrany půdy města Stuttgart. Kvalita vzduchu může být ovlivněna opatřeními, která snižují přítomnost kontaminantů a půdních částic ve vzduchu (odstranění či stabilizace kontaminantů, omezení eroze) a pěstováním rostlin, které zachytí prachové částice ve vzduchu. Zelené pokryvy střech a jiných částí staveb zlepšují kvalitu vzduchu zvýšením povrchu rostlin a tím vrstvy, která bude zachytávat prachové částice. Opatření zlepšující schopnost retence vody mohou být nápomocné při snižování teplotních etrémů v letních měsících. Do těchto opatření lze v jistém rozsahu zařadit zelené pokryvy střech a jiných stavebních částí. Mechanické kypření úhoru 13

16 Jak zlepšit veřejné povědomí Povědomí zainteresovaných subjektů a celé společnosti o úloze půdy v zajištění bezpečného životního prostředí a kvality života v městských oblastech je předpokladem pro účinnější ochranu půdy. V rámci projektu URBAN SMS jsme založili síť zúčastněných subjektů, u kterých bylo zvyšováno jejich povědomí o půdě prostřednictvím diskuze o důsledcích současné nedostatečné ochrany půdy. Byla připravena řada zpráv, které obsahují fakta a argumenty a mediální materiály, a nyní mohou být použity jako nástroje v dialogu se zúčastněnými stranami. Tyto materiály budou tvořit "Balíček zvyšující povědomí" [16 28]. Funkce půdy jako stanoviště pro život Jak je pro město nákladné zvládat následky povrchového odtoku? Jaký je dopad na produkci potravin nebo na nakládání s organickými odpady bez půdy jako média pro jejich recyklaci? To jsou některé z otázek, na něž zpráva odpovídá a poskytuje způsoby výpočtu ekonomických a environmentálních dopadů zástavby půdy. Půda jako základ rostlinné produkce Fakta a argumenty Zvláště pro ty, kteří nejsou obeznámeni s půdou jako složkou životního prostředí je k dispozici krátký leták "Půda ve městech a okolí měst" [27], který ukazuje základní funkce půdy pro člověka a životní prostředí. Je zde uveden i popis funkcí půdy. Navíc leták vyzdvihuje půdy jako krásné umělecké dílo přírody. Bylo provedeno posouzení historických trendů záboru půdy jako příklad ukazující následky různých scénářů na ochranu půdy. Zpráva "Vyhodnocení účinnosti ochrany půdy a změn využití půdy " [18] na základě analýzy modelů změn ve využívání půdy v období 15 let ukázala, že rozšíření zástavby bylo na pilotních územích většinou na orných půdách. Systémy hospodaření s půdou v těchto městech účinně nechránily ty nejlepší půdy až do roku 2006, také množství dostupných půd nízké a střední kvality je mnohem větší než poptávka po půdě v rámci urbanizace. Je zřejmé, že trvalé nepropustné zakrytí povrchu půdy a zástavba mohou způsobit ekologické problémy. Nicméně otázkou je, jaké jsou skutečné negativní účinky na životní prostředí a životní podmínky v městských oblastech? Zpráva "Vliv záboru městské půdy na životní prostředí " [22] obsahuje postupy k vyčíslení hodnot funkcí půdy, a dále pro měření důsledků zástavby půdy. Městské uspořádání má vliv na klima a především na teplotu vzduchu a kvalitu ovzduší. Jeden z hlavních dopadů je velmi dobře zdokumentován v "Městském tepelném ostrově". Kromě aspektů dopadu na globální klima je ve zprávě "Klimatické dopady záboru městské půdy" [23] jasně ukázán celkový pozitivní vliv půdy pokryté vegetací na teplotu a kvalitu ovzduší. Modelový výpočet toho, co se stane, když je zastavěn jeden hektar půdy, dává představu o vlivu půdy na klima ve městech. Záplavy v Praze v roce

17 Média a akce Transportní cesty chladného a čerstvého vzduchu z okolního venkova do obydlené oblasti Ve většině našich měst jsou opuštěné prostory, které by mohly být obnoveny jako alternativa k stavbám na zelené louce. Sanace opuštěných průmyslových zón je jednou z nejslibnějších metod, jak minimalizovat zábor půdy. Dokument "Asanace brownfieldu jako alternativa záboru zelených ploch při rozvoji městské zástavby" [19] uvádí několik překvapujících údajů o potenciálu našich měst pro jejich vnitřní rozvoj. Například ve Stuttgartu se odhaduje na více než 400 hektarů opuštěných průmyslových zón s potenciálem pro regeneraci, což je srovnatelné s deseti lety nové zástavby ve městě. E ante modelování může být použito jako silný nástroj pro rozpoznávání konfliktů mezi urbanizací a ochranou půdy. Aplikovali jsme Cellular Automata Metronamica model pro prostorové modelování růstu měst podle různých scénářů ochrany půdy "Základní analýzy scénářů modelování budoucího rozrůstání měst v pilotních městech" [20] a "Prognóza růstu měst v rámci alternativních scénářů ochrany půdy" [21]. Na konci, a to prostřednictvím kombinace modelovaných informací a map kvality půdy, získáme poznatky o ztrátách půdy pod heslem "beze změny" a alternativních scénářů ochrany. Analýza jasně ukázala, že chybějící systém pro ochranu nejcennější půdy by měl za následek pokračování neudržitelných trendů půdních transformace, zejména pokud územní rozložení hodnotných půd podporuje jejich zástavbu. Diskuse se zúčastněnými stranami je přímou metodou zvyšování povědomí. V projektu jsme využili Participativní hodnocení dopadu", které bylo založeno na sbírání názorů zúčastněných stran na možné důsledky urbanizace. Jako zúčastněné strany by měli být bráni městští územní plánovači, rozhodující orgány, městští architekti, majitelé pozemků, environmentální inženýři, nevládní organizace a obyvatelé, tak, aby byl získán vyvážený názor různých zájmových skupin. Postup vede zúčastněné strany jednotlivými kroky k posouzení dopadů tak, aby byly jejich názory spojeny v semikvantitativní formě. Na druhou stranu je povědomí zúčastněných stran o potřebě ochrany půdy zvýšeno prostřednictvím diskusí o funkcích půdy a dopadech nekontrolovaného záboru půdy. Akce shrnuté ve zprávě "Síť zúčastněných pro hodnocení dopadů různých scénářů ochrany půdy" [25] ukázaly, že ve všech městech by pokračování současných předpisů na ochranu půdy vedlo ke ztrátě všech environmentálních funkcí půdy, přičemž posílení ochrany půdy by nemělo omezovat hospodářský rozvoj. Film "Půda v ohrožení" [26] byl vyroben ve Stuttgartu a Bratislavě. Ilustruje základní funkce půdy zejména jako stanoviště pro půdní organismy, základní zdroj pro výrobu potravin a vyrovnávací médium koloběhu vody. Kromě toho jsou prezentovány možnosti posílení vnitřního rozvoje měst a způsob, jak brát v potaz kvalitu půdy v městských plánovacích procesech. V letáku "Akce a události, jejichž cílem je přiblížit půdu mladé generaci" [28] partneři projektu vybírají dobré příklady již zkoušené v prai. Některé příklady jsou instalace nástěnek o půdě nebo kampaň školních dětí s názvem "barvy země". Všechny akce a události uvedené v letáku lze snadno uvést do prae u obcí, škol nebo soukromých organizací. Přehled zpráv získaných územními analýzami minulých a předpokládaných trendů hospodaření s půdou ve městech střední Evropy je uveden v letáku "Současný management půdy není udržitelný" [31]. Nástěnky o půdě ve venkovním muzeu 15

18 URBAN SMS aplikace na pilotních územích Osm studií jednotlivých případů bylo provedeno na lokalitách partnerů projektu za účelem implementace strategií a nástrojů v reálných podmínkách. Výsledky těchto studií umožnily další testování a optimalizace prvních verzí URBAN SMS nástrojů. Testování na pilotních územích zohledňovalo širokou škálu typů půd a problémů v různých městských oblastech. Místa se lišila ve velikosti, kvalitě půdy, umístění a využívání půdy. Každý z partnerů projektu vybral vhodné strategie a použil nástroje, které podporovaly implementaci těchto strategií na daných místech. V následujících vybraných příkladech pilotních území jsou popsané testované nástroje se zaměřením na pouze jeden nebo dva nástroje. Následující tabulka uvádí přehled vybraných strategií a nástrojů u partnerů. Uvedené příklady popsané na následujících stránkách jsou zvýrazněny. Hlavním cílem osmi pilotních aplikací bylo formulovat doporučení, jak podpořit implementaci strategií hospodaření s půdou a zlepšit URBAN SMS nástroje. Vzhledem k interním důvodům ze strany partnera projektu musela být zkušební studie č. 7 vyloučena z této brožury. Rozšířené informace o zkušebních aplikacích v této brožuře lze nalézt v "Souboru studií z pilotních území" [29], v níž jsou také popsány další pilotní lokality partnerů s dalšími testovanými nástroji. Cíle, aplikované strategie a testované nástroje Wroclaw Stuttgart Salzburg Praha Miláno Celje Bratislava Cíle: Snížené množství úrovně záboru půdy a její zástavby Udržitelný rozvoj půdy s ohledem na její kvalitu (schopnost půdních funkcí) Aplikované strategie: Zlepšené pojetí půdy v územním a městském plánování na všech úrovních Zlepšení legislativy ochrany půdy a návrh jednotného legislativního přístupu ve střední Evropě Nástroj zlepšující povědomí o půdě jakožto přírodního zdroje Založení regionální spolupráce půdního managementu Aplikace udržitelného půdního managementu na procesy záboru půdy Zapojení zúčastněných stran / autorit v raných fázích manažerských strategií Zlepšení managementu v degradovaných městských oblastech Zavedení kompenzace a validace půdních funkcí jako tržní nástroj Zvýšení rozvoje v centru města namísto periferií Testované nástroje: Návrh metodiky postupů pro půdu v SEA/EIA Soil manager Suite (software) včetně několika nástrojů Metodika zavedení a aplikace kompenzačních opatření jakožto tržního nástroje Doporučení pro úspěšné zapojení zúčastněných subjektů Balíček zlepšující povědomí se sbírkou faktů a argumentů Zpráva o přestavbách opuštěných průmyslových zón X X X X 16

19 Pilotní území 1: město Bratislava (Slovenská republika) Skládka chemického odpadu Vrakuňa (4,65 ha) Studie zkušebního případu se zaměřila na městský rozvoj na místě skládky chemického odpadu Vrakuňa. Tato oblast je v současné době částečně využívána jako komerční a rezidenční čtvrt, částečně je opuštěnou oblastí a je zde plánována rezidenční oblast. V současné době byly stavební činnosti zastaveny. Skládka patří do místní správy města Bratislavy, protože původní vlastníci nejsou ochotni řešit problémy životního prostředí Celkový pohled na skládku Vrakuňa Místo skládky Vrakuňa URBAN SMS aktivity Aktivity zaměřené na zlepšení managementu degradovaných městských oblastí a zvýšení povědomí autorit a veřejnosti o nebezpečnosti této oblasti co se týče životního prostředí. Místní magistrát a hydrolog, který vyšetřoval tuto oblast v minulosti, byli kontaktováni. Nástroje vytvořené v rámci projektu Urban SMS (včetně modulu kontaminace Soil Manager Suite) umožnily vizualizaci toho, jak nesprávné bylo bývalé městské plánování v této oblasti. Byl zorganizován místní seminář pro zúčastněné strany, stavebníky, autority magistrátu a širokou odbornou veřejnost (7. července 2011). Na workshopu byly prezentovány a diskutovány informace o URBAN SMS projektu, výsledky šetření na místě, stejně jako řešení pro bezpečné ekologické využití půdy na místě. Letecký pohled na skládku Vrakuňa Situace na pilotním území Mlýnské rameno bylo původně vyschlé rameno řeky Dunaje sloužící jako jímka pro ředění odpadů z chemické továrny od roku 1966 bez jakýchkoli ochranných opatření. Skládka byla nakonec v roce 1979 s odhadovaným objemem m 3 a tloušťce 1,5 2,5 m opuštěná. V roce 1989 byla pokryta 2 3 m širokou vrstvou inertní stavební suti. Chemické látky se dostaly do podzemní vody, která byla kontaminována až do hloubky 40 metrů. Po vybudování velké přehrady Gabčíkovo v roce 1992 hladina podzemní vody vzrostla a dosáhla povrchu půdy. Navzdory kontaminaci podzemních vod v této oblasti začala stavební činnost. Výsledky a zkušenosti Studie poukázala na vhodné metody managementu kontaminovaných lokalit v územním plánování měst a také na nezbytné předpoklady pro správné rozhodnutí o sanaci a využití území. Na semináři bylo poukázáno na význam půdy, která představuje vzácné zdroj v městském prostředí. Pro budoucnost Vrakuňa bylo nalezeno nejlepší řešení: toto místo se připojí k programu EU pro sanace kontaminovaných lokalit. Odborníci z Výzkumného ústavu pedologie a ochrany půdy v Bratislavě navrhli, aby hodnocení EIA a Návrh metodických postupů pro půdy v SEA/ EIA" [7] byly použity pro každou asanaci starých průmyslových areálů bez výjimky. 17

20 Pilotní území 2: město Celje (Slovinsko) Teharje Celje východ (193 ha) Město Celje (96 km 2, počet obyvatel ) se vyznačuje hustou strukturou v centru starého města a rozrůstáním na okraji. Je zde stále přítomen tlak na nové obytné oblasti. Teharje je jednou ze tří pilotních studijních oblastí v Celje (oblast 3), která se nachází mezi otevřenou zemědělskou půdou, hraniční linií města a průmyslovou oblastí. Má přímé napojení na dálnici, a proto je velmi atraktivním místem pro různé služby. Na druhou stranu je jeho znečištění v přímém rozporu se současným převážně zemědělským využitím. Situace na pilotním území Od poslední změny starosty a územního plánu byla většina oblasti využita k zemědělské činnosti a rozšíření residenční oblasti, zejména na západní straně, kde sousedí chemička. Předchozí analýzy kontaminace půdy prokázaly vyšší koncentrace rizikových prvků, zejména kadmia, což definuje tuto oblast jako kontaminovanou a vyžaduje pečlivě vybrané budoucí využití území s dobrým managementem přestavby oblasti. URBAN SMS aktivity Hlavní důraz byl kladen na zlepšení managementu degradovaných městských oblastí. Při evaluaci vybraných nástrojů hodnocení (založených na softwarovém modulu kontaminace půdy a kvality ekosystému půdy) jsme aktualizovali stávající půdní data s jejich územními složkami. Na základě těchto výsledků byl hodnocen současný územní plán a trendy využití. Umístění tří zkušebních oblastí v Celje Územní plán testované oblasti a okolí (oranžová: obytná zóna; bílá: zemědělská půda; fialová: průmyslové či komerční využití) Výsledky a zkušenosti Půdy této oblasti mají střední až vyšší kvalitu z hlediska svých přírodních funkcí, ale obsahují vyšší množství rizikových prvků. Proto tedy nejsou vhodné pro použití v zemědělství. V důsledku toho je změna využití území na průmyslovou nebo obytnou oblast jediným vhodným řešením, po důkladné remediaci místa, aby se snížila rizika související s kontaminací. Výsledky hodnocení použitými nástroji jsou užitečné pro optimální územní umístění a vhodné využívání půdy. Tak je možné minimalizovat zábor půdy v oblastech s půdami vysoké kvality, vhodné pro produkci potravin nebo jiné citlivé využití půdy a dojít k více udržitelnému územnímu plánování. p Natura 2000 pohled na severní stranu oblasti Výsledek hodnocení ESQ modulu (Ekosystémová kvalita půdy) 18

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

MANUÁL PRO ŠKOLENÍ VZDĚLAVATELŮ

MANUÁL PRO ŠKOLENÍ VZDĚLAVATELŮ MANUÁL PRO ŠKOLENÍ VZDĚLAVATELŮ 1 OBSAH 1. ÚVOD DO UDRŽITELNOSTI... 7 KONCEPT UDRŽITELNOSTI... 7 ZÁKLADNÍ PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE... 9 VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE... 10 2. MEZINÁRODNÍ

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ červen 2008 Vyhodnocení vlivů Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy na životní prostředí

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Hledání cest pro přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie. Nástroje pro tvůrce politik

Hledání cest pro přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie. Nástroje pro tvůrce politik Hledání cest pro přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie Nástroje pro tvůrce politik Napsali projektoví partneři projektu ENTRANZE Lukas Kranzl (project coordinator) Agne Toleikyte Andreas

Více

OBSAH. Evropská unie Evropský fond regionálního rozvoje politiku. Sdílení řešení pro lepší regionální. Interreg Europe.

OBSAH. Evropská unie Evropský fond regionálního rozvoje politiku. Sdílení řešení pro lepší regionální. Interreg Europe. Evropská unie Evropský fond regionálního rozvoje politiku Sdílení řešení pro lepší regionální Interreg Europe Manuál programu 22. června 2015 OBSAH ÚVOD... 7 A) PROGRAM... 7 1. STRUČNÝ PŘEHLED PROGRAMU...

Více

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit:

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit: Obsah: Obsah Úvod Představení projektu Cíle projektu O studii Nástroje hodnotící efektivitu managementu veřejné správy Místní Agenda 21 Balanced Scorecard (BSC) Metoda CAF Benchmarking Využívání indikátorů

Více

Charta evropského plánování

Charta evropského plánování Charta evropského plánování ECTP-CEU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje ISBN 978-80-87318-33-1 Charta evropského plánování Vize pro evropská města a regiony 21. století Schválena

Více

III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH)

III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH) III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH) Ing. Ivan Novotný a kolektiv Praha 2013 Ing. Ivan Novotný a kolektiv: Ing. Jan Vopravil, Ph.D., VÚMOP, v.v.i. Ing. Hana Kristenová, VÚMOP, v.v.i. Mgr.

Více

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5. kolektiv autorů

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5. kolektiv autorů UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5 kolektiv autorů Praha 2009 návrh obálky: Zuzana Kramářová zdroj fotografie: Zuzana Kramářová ( brownfield v Novém Kníně, 2007 ) Poznámka editora Publikace vznikla v rámci řešení Výzkumného

Více

Územní přehled: Kam soustředit jaké typy investic

Územní přehled: Kam soustředit jaké typy investic Druhá syntetická zpráva programu ESPON 2013 Výsledky programu ESPON začátek roku 2013 Územní přehled: Kam soustředit jaké typy investic EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel:

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel: SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Vyhodnocení vlivů územního plánu Dobroslavice na udržitelný rozvoj území Pořizovatel: Zpracovatel: Vedoucí projektu: Zpracovatel posudku

Více

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 01.07.1999 COM(1999) 344 final SDĚLENÍ KOMISE STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM ---------- Směrnice pro programy na období 2000-06 1 ÚVOD Účel

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

Příručka pro místní rozvoj

Příručka pro místní rozvoj Příručka pro místní rozvoj Obsah Úvod 1. Co je místní hospodářský rozvoj 2. Zajištění konkurenční výhody 3. Kdo se účastní 4. Vedení procesu 5. Role obce v místním hospodářském rozvoji 6. O tom, jako postupovat

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Územní plán Karolinka

Územní plán Karolinka RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Územní plán Karolinka Hodnocení vlivů na životní prostředí Ve smyslu

Více

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Nečasová Brno, podzim 2007 Prohlášení: Prohlašuji, že tato práce je

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více

Řeky pro život plánování v oblasti vod

Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky věc veřejná plány oblastí povodí / Řeky nejsou hrozbou protipovodňová ochrana / Řeky a lidé osvěta veřejnosti Unie pro řeku Moravu, srpen 2007 Financováno z

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Energetické využití odpadů

Energetické využití odpadů Energetické využití odpadů Motto Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán! Toto všeobecně známé přísloví má pro nás velký význam. Začneme-li tím, druhým, horším konstatováním, stačí si připomenout různé požáry

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Horizontální priority v programech strukturálních fondů. Praxe a zkušenosti z hodnocení

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Horizontální priority v programech strukturálních fondů. Praxe a zkušenosti z hodnocení Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Horizontální priority v programech strukturálních fondů Praxe a zkušenosti z hodnocení Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České

Více

Inovativní řešení pro správu veřejné infrastruktury v regionech střední Evropy postižených demografickými změnami

Inovativní řešení pro správu veřejné infrastruktury v regionech střední Evropy postižených demografickými změnami Inovativní řešení pro správu veřejné infrastruktury v regionech střední Evropy postižených demografickými změnami Závěry a zkušenosti Tento projekt je realizován v rámci programu CENTRAL EUROPE a financován

Více