INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ"

Transkript

1 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 2 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podobě em na adrese 1. Média tvořivě / [Media in a creative way] / Helena Jiráková, Nina Rutová -- čeština ISSN Roč. 14, č. 5 (2008), s Informace o programu zaměřeném na mediální výchovu - Média tvořivě. Stěžejní součástí programu bylo vzdělávání učitelů a vzdělávání redakcí školních časopisů - těžištěm je vlastní tvorba účastníků s přihlédnutím k uměleckému potenciálu médií. Obtížná definice pojmu mediální výchova. Problematika manipulace v médiích. Popis modulu programu pro školní časopisy, technika využívaná při práci v kurzech (fotografie, video, programy na úpravu textu). Práce s reklamou. Zdroje dalších informací po ukončení programu Média tvořivě - Internet, publikace k programu, konference apod. mediální výchova ; další vzdělávání učitelů ; vzdělávací projekt ; školní časopis ; základní škola ; tvůrčí činnosti ; tvořivost 2. Digitální učební materiály : [Digital teaching materials: novelty on the Pedagogical Institute's website] / novinka na portálu VÚP / Jana Straková -- čeština ISSN Roč. 14, č. 5 (2008), s Informace pro uživatele Metodického portálu provozovaného VÚP o novinkách, které mohou být informačním zdrojem pro učitele. Materiály uváděné v rámci metodické podpory - teoretické i praktické příspěvky, konkrétní učební materiály 1

2 (pracovní listy, nahrávky, fotografie), jejich využití, práce s těmito materiály. Další funkce portálu - reakce a příspěvky uživatelů, blogy učitelů, připravují se diskusní fóra. Příprava uveřejňovaných učebních materiálů - oponentury, recenze. učivo ; didaktické využití počítače ; Internet ; portál ; metodická činnost ; učební pomůcka ; pracovní sešit ; další vzdělávání učitelů ; informační pramen ; Výzkumný ústav pedagogický v Praze ; pedagogická tvořivost 3. Volba povolání : [Choosing the job: the task for family or school?] / úloha rodiny nebo školy? / Část 1. Petr Hlaďo. -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4 ISSN Roč. 14, č. 5 (2008), s Volba povolání jako jeden z nejdůležitějších a nejnáročnějších kroků v životě. Význam volby profesní budoucnosti pro dospívající a úlohy školy a rodiny v tomto procesu, zvláštnosti vzhledem k věku. Závažnost první volby. Vliv rodiny při volbě povolání - sociekonomický status rodiny, vzdělání rodičů, prostředí, styl výchovy, představy a očekávání. Výchovně vzdělávací působení školy - utváření reálného profesního cíle a perspektivy, kompetence pro využívání informačních zdrojů a poradenských služeb. Systematické vzdělávání v oblasti volby povolání v RVP - tematický okruh Svět práce. Kariérové poradenství na školách. Učitelé a jejich kvalifikace pro tuto problematiku - potřebné vědomosti a dovednosti, kurzy, projekty, e-learning, informační zdroje. volba povolání ; volba školy ; volba studijního oboru ; volba učebního oboru ; profesní orientace ; profesní poradenství ; základní škola ; střední škola ; rámcový vzdělávací program 4. Angličtina hravě a efektivně s interaktivní tabulí i bez ní / [English effectively and in a playful way with or without interactvie board] / Edita Doležalová -- čeština ISSN Roč. 14, č. 5 (2008), s Netradičně zorganizované hodiny angličtiny zařazené do výuky pro její zpestření při osvojování určitého tematického okruhu. Autorka uvádí ukázky z takto vedených hodin. Tyto aktivity žáků jsou zaznamenány pomocí kamery a s určitým časovým odstupem promítnuty na interaktivní tabuli. Žáci své výkony analyzují (pod vedením učitelky) - uvědomí si chyby, společně je opravují a vnímají i viditelný pokrok v cizím jazyce. Záznam též slouží jako ukázka školní práce pro rodiče. 2

3 základní škola ; jazykové vzdělávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; angličtina ; inovace ve vzdělávání ; interaktivní video ; tabule ; jazyková dovednost ; interaktivní tabule 5. Opravy a doplňky celostátního přehledu středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2009/2010, který vyšel v UN č /2008 [Corrections and amendments to the national list of secondary schools and tertiary technical schools for the school year 2009/2010] / -- čeština 111, č. 46 (2008), s. 22. střední škola ; vyšší odborná škola ; střední odborná škola ; střední odborné učiliště ; gymnázium ; konzervatoř ; lyceum ; studijní obor ; učební obor ; soupis ; 2009/ Cermat informuje o nové maturitní zkoušce [CERMAT informs about new secondary school-leaving examination] / -- čeština 111, č. 46 (2008), s. [1]-[8] přílohy Maturitní zpravodaj. Příloha je věnována nové maturitní zkoušce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Seznamuje s obsahovými úpravami, se specifiky zkušebních podmínek, s hodnocením výsledků zkoušek atd. maturita ; závěrečná zkouška ; zkušební systém ; státní maturita ; střední škola ; obsah zkoušky ; žák ; postižený ; speciální vzdělávací potřeby 7. Výsledky mezinárodního výzkumu TIMSS 2007 / [The results of the TIMSS 2007 international survey] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ústav pro informace ve vzdělávání -- čeština 111, č. 46 (2008), s. 16. Krátké shrnutí výsledků mezinárodního výzkumu TIMSS 2007, který testoval znalosti a dovednosti žáků 4. a 8. ročníků základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) v matematice a přírodních vědách. Ve srovnání s TIMSS 1995 se čeští žáci 4. ročníků v obou předmětech výrazně zhoršili, žáci 8. ročníků se zhoršili v matematice. V celkovém srovnání byly tradičně nejúspěšnější některé asijské země, ČR se umístila v průměru až podprůměru. 3

4 matematika ; přírodní vědy ; znalost ; dovednost ; úroveň vědomostí ; žák ; základní škola ; komparace ; pedagogický výzkum ; srovnávací výzkum ; výsledek výzkumu ; zahraničí ; TIMSS 2007 ; Česká republika ; ročník 4 ; ročník 8 ; Místo vyučovacích (výukových) metod v řízení školy / [The role of teaching methods in school management] / Část 3. Zdeněk Kesner. -- čeština In: Řízení školy -- ISSN , -- Roč. 5, č. 12 (2008/2009), s Text navazuje na předcházející část článku, která se zabývala metodami a formami výuky a jejich místem v řízení školy. Pokračuje v popisu fixačních metod (metod opakování a procvičování učiva), metod diagnostických a klasifikačních (metod kontroly, hodnocení a klasifikace žáka). výuka ; vyučovací metoda ; forma výuky ; hodnocení žáka ; metoda hodnocení ; pedagogická diagnostika ; klasifikace ; cvičení ; opakování ; řízení školy 9. Více přihlášek mění taktiku / [Too many applications change the tactics] / Miloš Cihelka -- čeština In: Lidové noviny [Tištěný text] : nezávislý deník založený ISSN Roč. 22, č. 9 (12.I.) (2009), s. II přílohy. V letošním roce nastávají v přijímacím řízení na střední školy velké změny. Žáci 9. tříd základních škol mají možnost podat v prvním kole tři přihlášky na různé školy. Přihlášky se neposílají prostřednictvím ZŠ, nýbrž přímo škole, kam se žák přihlásí. Přijímací zkoušky se nekonají v jednotném termínu. Úspěšný uchazeč musí vybrané škole zaslat tzv. zápisový lístek (pokud tak neučiní, o místo ve škole přijde). přijímací zkouška ; zkušební systém ; střední škola ; žák ; základní škola ; přechod ze základní na střední školu ; podmínky přijetí ; ročník Chceme školám pomoci řešit šikanu i kyberšikanu, říká Kateřina Böhmová z ministerstva školství / [We want to help schools with the solution of bullying and cyberbullying, says Kateřina Böhmová from the Ministry of Education] / Kateřina Böhmová ; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština In: Školství [Tištěný text] -- ISSN Roč. 17, č. 2 (2009), s. 3. Seznámení s obsahem a cíli inovovaného metodického pokynu ministerstva školství, který se zaměřuje na prevenci a řešení šikany v škole. Potřeba v budoucnu více rozpracovat metodiku řešení kyberšikany. Na stranách plné znění pokynu. 4

5 šikanování ; škola ; prevence ; zákrok ; metodika ; směrnice ; ministerstvo školství ; kyberšikana 11. Program ČMOS pracovníků školství na rok 2009 / [Programme of the Czech teacher trade unions. Part 1] / Část 1. ČMOS PŠ. -- čeština In: Školství [Tištěný text] -- ISSN Roč. 17, č. 2 (2009), s. 4. Hlavní úkoly odborového svazu na rok 2009 v oblasti pracovních a platových podmínek, politiky zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. odbory ; odborová organizace ; pracovník ; školství ; učitel ; pracovní podmínky ; pracovní podmínky učitelů ; plat ; zaměstnanecká politika ; bezpečnost práce ; program 12. Aktualizovaný Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení [Updated guideline of the Minister of Education for the prevention and treatment of bullying among pupils in schools and educational institutions] / -- čeština In: Školství [Tištěný text] -- ISSN Roč. 17, č. 2 (2009), s Charakteristika a projevy šikanování. Odpovědnost a role školy v prevenci a řešení šikany. Povinnost školy vytvořit program proti šikanování. Postupy řešení šikany a další výchovná opatření. Spolupráce s rodiči a specializovanými institucemi. Selhání školy v řešení šikany. šikanování ; metodika ; směrnice ; ministr školství ; odpovědnost ; škola ; zákrok ; prevence ; spolupráce 13. Rozpočet školství 2009 : [Budget for education in 2009: again less money for teaching aids, textbooks and further education] / znovu méně peněz na pomůcky, učebnice a další vzdělávání / Zuzana Matušková ; [Autor interview] Radmil Švancar -- čeština 112, č. 1 (2009), s Rozhovor s vrchní ředitelkou sekce financování kapitoly školství MŠMT o rozpočtových výhledech školství na rok V tabulce je uvedeno srovnání návrhu ukazatelů školského rozpočtu (kap. 333 MŠMT) na rok 2009 s ukazateli z roku

6 školství ; financování ; rozpočet na vzdělání ; ekonomika školství ; přidělení finančních prostředků ; komparace ; názor ; Česká republika ; 2008 ; Vyhláška č. 394/2008 Sb., ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů [Regulation n. 394/2008 from 17th October 2008 which changes regulation n. 671/2004 setting details on organisation of secondary school entrance examinations, under later regulations] / -- čeština In: Řízení ve školství : neperiodická publikace pro řídící pracovníky ve školství -- Roč. 16, č. 6 (2008), s Cílem předkládané úpravy je zrušit omezení týkající se podání jen jedné přihlášky v prvém kole přijímacího řízení uvedené ve školském zákoně. Návrh novely přispívá ke zvýšení možnosti žáka při rozhodování o výběru střední školy v rámci vzdělávání. Vyhláška obsahuje podrobnosti o průběhu přijímacího řízení. přijetí do školy ; přijímací zkouška ; střední škola ; školská legislativa ; vyhláška ; školský zákon ; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ; Česká republika ; přijímací řízení ; Ředitelé na odchodu / [Headmasters on the leave] / Jaroslava Štefflová -- čeština 112, č. 1 (2009), s Autorka článku zjišťovala u vybraných ředitelů základních škol (stávajících a bývalých), proč jsou nespokojeni s jednáním svých zřizovatelů. Někteří zastupitelé obcí totiž nekompetentně zasahují do chodu školy, což často vede ke konfliktům a v konečné fázi i k odchodu ředitele z funkce. řízení školy ; ředitel školy ; základní škola ; školská správa ; místní správa ; obec ; spolupráce ; nedostatek ; konflikt 16. Mají mít učitelé status veřejného činitele? / [Should teachers have the status of a public figure?] / Jaroslava Štefflová, Radmil Švancar, Lukáš Doubrava -- čeština 112, č. 1 (2009), s

7 Stoupající násilí ve školách a agresivita žáků a rodičů vůči učitelům vyvolává potřebu nějak účinněji učitele chránit. Jedno z řešení je přiznat učitelům status veřejného činitele, což má své výhody i nevýhody. V příspěvku vyjadřují svůj názor na tuto problematiku učitelé, policie, zákonodárci a další odborníci. učitel ; vyučující personál ; učitelský status ; status povolání ; autorita ; názor ; veřejný činitel 17. Používání alternativních a augmentativních komunikačních systémů v naší republice při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů s komunikačními problémy / [The use of alternative and augmentative communication systems in educating Czech children, pupils and students with communication problems] / Libuše Kubová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 15 In: Speciální pedagogika : Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN Roč. 18, č. 3 (2008), s Přehled komunikačních systémů alternativní a augmentativní komunikace, stručná charakteristika těchto systémů, metoda jejich používání při vzdělávání těžce zdravotně postižených jedinců. Makaton. Piktogramy. Znak do řeči. Výměnný obrázkový komunikační systém. Facilitovaná komunikace. postižený ; neslyšící ; mentálně postižený ; těžce mentálně postižený ; autismus ; autistický jedinec ; porucha řeči ; komunikace ; nonverbální komunikace ; znak ; znaková řeč ; symbol ; gesto ; komunikační výchova ; alternativa ; Česká republika 18. Školy budou znát rozpočet v březnu, kraje v lednu / [Schools will know the budget in March, regions in January] / Olga Šedivá -- čeština In: Školství [Tištěný text] -- ISSN Roč. 17, č. 3 (2009), s. 3. Republikový normativ pro financování školství v krajích pro rok Navýšení mzdové složky o 1,5 %. Přidělování nenárokové složky platu pedagogům formou rozvojových programů. Hrazení nemocenské zaměstnavatelem - změny, které z toho vyplývají pro školy. rozpočet na vzdělání ; přidělení finančních prostředků ; školství ; regionální školství ; plat ; učitel ; 2009 Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1/2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor Český jazyk Anglický

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB ZPRACOVÁNO PODLE RVP 63 41 M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu,

Více

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-341/11-H Název kontrolované osoby: ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Sídlo: Smiřických 740, 547 01 Náchod IČO:

Více

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk)

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNO PODLE RVP 28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE PLATNOST OD 1. 9. 2011 Střední škola obchodu, služeb

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-558/09 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Adresa: Ruská 2059, 436 01 Litvínov Identifikátor:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více