ZB-01-xx10 NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT. Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZB-01-xx10 NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT. Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací."

Transkript

1

2 ESKY NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT ZB-01-xx10 Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

3 OBSAH POPIS SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNA ENÍ SOU ÁSTI DODÁVKY MONTÁŽ ROZM RY PARAMETRY SCHÉMA FUNKCE ENÍ A DATOVÁ KOMUNIKACE NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ ZOBRAZENÍ/SIGNALIZACE ASOVÉ DIAGRAMY VÝPIS HLÁŠENÍ ÍDÍCÍHO SYSTÉMU UVEDENÍ DO PROVOZU TECHNICKÁ PODPORA

4 POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajišt ní dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadk v zných sektorech služeb, pr myslu apod. Automat je ur en pro zálohování sít z generátoru nebo transformátoru. Vestavné provedení na dve e rozvád e Funkce Automat zajistí automatické a p edevším bezpe né ízení p epínání dvou zdroj do zát že tak, aby byla dodržena dodávka elektrické energie bez dlouhodobých výpadk. Automat je ur en pro spolupráci s jisti i/odpína i Modeion BC160, BD250 a BH630 nebo styka i Conteo, které zajiš ují silové spínání. Podrobn jší informace o osazení jisti /odpína jsou na str. 7. Impulzem pro p epnutí zdroj že být výpadek jedné nebo více fází, podp tí nebo nadp tí zdroj nebo pokles i zvýšení frekvence. Automat pak vyšle impulz pro start generátoru. ení a datová komunikace Automat umož uje m ení proudu pomocí externích proudových transformátor. Hodnoty proudu lze zobrazovat na displeji ídící jednotky a také je možné nastavit parametry nadproudové a zkratové ochany. P i zap sobení ochrany dojde automaticky k odpojení zát že od zdroje. Záskokový automat lze ovládat a monitorovat jeho stav dálkov pomocí datové komunikace. K dispozici jsou moduly RS232, RS485 a USB pro ModBus a modul RJ45 pro Ethernet obsahující webový server. Podrobn jší informace o m ení a datové komunikaci viz str. 10. Bezpe nost Jisti e/odpína e a styka e jsou pomocí záskokového automatu vzájemn elektricky blokovány, aby nedošlo v žádném p ípad k sepnutí obou zdroj sou asn. Jisti e/styka e je možné doplnit mechanickým blokováním. Napájení Automat musí být napájen bu ízených zdroj (resp. z momentáln aktivního) nebo z nezávislého externího zdroje, nap.: UPS nebo AKU (podrobn jší informace viz str. 7). Od zp sobu napájení je áste n odvislá v n kterých p ípadech i funkce automatu (viz asové diagramy na str. 18). Ovládání a nastavení Základní funkce záskokového automatu a všechna další nastavení se provádí pomocí tla ítek a displeje na ídící jednotce. STOP tla ítko (SB1) - k automatu lze p ipojit STOP tla ítko s aretací. Po stisku tla ítka dojde okamžit k vypnutí jisti a po dobu stisknutí je nelze nijak zapnout. Po uvolnení tla ítka je nutné p ed další manupulací provést reset automatu. Tla ítko není sou ástí automatu. Na svorkách pro stop tla ítko je standardn propojka (svorky 30 a 31). Revizní tla ítko (SA2) - k automatu lze p ipojit tzv. revizní tla ítko pro provedení revize. Po sepnutí tla ítka lze oba jisti e ovládat ru n na motorových pohonech. Automat je vy azen z innosti a po vypnutí mechanického blokování, lze zapnout oba jisti e sou asn a je tedy nutné dát pozor na paralelní chod zdroj. Tla ítko není sou ástí automatu. Tla ítko nelze p ipojit k automatu pro ovládání styka. Základní blokové schéma Popis ídicí jednotka obsahuje displej a ovládací tla ítka. Displej informuje obsluhu o stavu automatu, jisti /styka a práv provád né operaci. Pomocí tla ítek a displeje lze nastavit základní fukci automatu, ovládat jisti e/styka e a startovat generátor ve funkci manuál. Dále lze nastavit r zné asy pro provedení záskoku a resetovat chybové hlášky. Na základní desce automatu je šroubovací svorkovnice pro p ipojení jednotlivých vodi kabelu, který propojuje automat s jisti i/odpína i nebo styka i. Dále jsou na desce automatu p ístroje pro jišt ní automatu, relé pro ovládání jisti a napájecí zdroj s baterií z kondenzátor. Mechanické provedení Automat se dodává v provedení vestavném do dve í rozvád e. Umíst ní jisti /odpína a jejich propojení s automatem Umíst ní jisti /styka (jejich vzájemná vzdálenost) není nijak omezeno. Pokud je ke zvýšení bezpe nosti p i manuálním ovládání použito mechanické blokování, je dána vzdálenost jisti /odpína použitým mechanickým blokováním. -3-

5 SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNA ENÍ ZÁSKOKOVÉHO AUTOMATU MODI Provedení 0 pro ovládání dvou zdroj (transformátor - generátor/transformátor) 1 Mechanické uspo ádání vestavné provedení na dve e rozvád e ízené kombinace jisti 5 ízení kombinace styka Conteo 7 ízení kombinace Modeion BD, BH 9 ízení kombinace Modeion BC Napájení záskokového automatu 0 napájení ze záložního zdroje DC 24V 1) 1 vlastní - zaktivního zdroje (možnost záložního zdroje DC 24V) 2) 2 napájení ze záložního zdroje AC 230 V 3) Sledovací obvod sít a generátoru 1 nastavení horní a dolní meze nap tí a frekvence 0 Signalizace funkce MAN, AUT, poruchy, zapnutého jisti e, startu generátoru ZB X Y Kód speciálního provedení B1 plastovýtransparentní kryt G1 signál pro start generátoru (p epínací kontakt) C1 komunikace p es USB 4) C2 komunikace p es RS232 4) C3 komunikace p es RS485 a RS232 4) C4 komunikace p es Ethernet 4) M1 funkce m ení B1 - Jisti je osazený plastovým transparentním krytem. G1 - Signál pro start generátoru - p epínací kontakt. Záskokový automat je osazený relé s p epínacím kontaktem. Na svorkovnici jsou vyvedené svorky 32, 33, 34. Svorky 32 a 34 - spínací kontakt, 32 a 33 - rozpínací kontakt. V p ípad použití provedení G1 signalizace H4 není zapojena. 1) Toto provedení není k dispozici pro jisti e BC160, BD250, BH630, je pouze pro styka e; styka e musí být s U c= DC 24 V a jsou napájeny ze záložního zdroje. okamžit vypínají bez ohledu na nastavené zpozd ní. ž Lze vybrat pouze jedno provedení. 2) Styka e musí být s U c = AC 230 V a jejich napájení není zálohováno, p i výpadku napájení z transformátoru nebo generátoru 3) Styka e musí být s U c= 230 V a jsou napájeny ze zálo ního zdroje. 4) -4-

6 SOU ÁSTI DODÁVKY Záskokový automat ZB-01-7x10 - Návod k použití - Osv d ení o jakosti a kompletnosti výrobku - Záskokový automat (základní deska + ídící jednotka + držák) - Šroub M8x8 4 ks MONTÁŽ Záskokový automat ZB-01-xx10 ZB je p ipraven k montáži na dve e rozvád e. K jeho upevn ní je nutné použít šrouby M8. ZB musí být namontován na takovém míst, aby nedocházelo k porušení platných norem a výrobcem stanovených provozních podmínek, viz kapitola Parametry a Rozm ry. Postup montáže: 1) Do dve í rozvád e vyst ihn te otvory pro ovládací jednotku ZB. 2) Do p ipravených dve í rozvád e vložte ovládací jednotku. Na ovládací jednotku p ipevn te 4 šroubové držáky, viz obrázek. Max. tlouš ka plechu dve í je 2,5 mm. Dotáhn te opatrn všechny šrouby držák. Zkontrolujte upevn ní jednotky. 3) Upevn te desku automatu na dve e pomocí šroub M8x8 do výztuhy dve í nebo na pomocnou konstrukci. 4) Propojte ovládací jednotku se základní deskou ZB pomocí 5 konektor. - Konektory jsou o íslovány: 1 - GENERATOR VOLTAGE 2 - MAINS VOLTAGE 3 - BINARY INPUTS 4 - BINARY OUTPUTS 5 - POWER 6 - GENERATOR CURRENT 5) Propojte ZB s jisti i/styka i, viz schéma str. 8. 6) Prove te nastavení a uve te ZB do chodu, viz kap. Nastavení str.13 a kap. Uvední do provozu str.20. 7) Pokud jsou jisti e/styka e vybaveny mechanickým blokováním bovdenem, postupujte p i montáži p esn podle návodu, který je k mechanickému -5-

7 ROZM RY Vestavné provedení ZB-01-xx10-6-

8 PARAMETRY vizstr.6 5) 5) Poznámka: I k zkratový proud v obvodu zdroj 2) Ze zdroje, který je práv ipojen k zát ži, p i výpadku obou zdroj je záskokový automat bez nap tí do té doby, dokud se na jednom ze zdroj neobjeví nap tí. 3) V p ípad záložního napájení automatu z externího zdroje; bez záložního napájení max. 3 s (T 1T+ T 7 = max. 3 s). as T1T je dán tím, jaký konkrétní parametr sít je mimo nastavenou mez (parametry: Vyp U sí > ; Vyp U sí < ; VypNapAsym ; Vyp F sí > ; Vyp F sí < ) a p íslušným zpožd ním ( ZpožNapSí ; ZpožNapAsym ; ZpožFrekSí ). as T1G je dán tím, jaký konkrétní parametr generátoru je mimo nastavenou mez (parametry: Vyp U gen > ; Vyp U gen < ; VypNapAsym ; Vyp F gen > ; Vyp F gen <) a p íslušným zpožd ním ( ZpožNapGen ; ZpožNapAsym ; ZpožFrekGen). 4) Vzhledem k za azení p ístroje do kategorie p ep tí I (citlivé elektronické p ístroje), dle SN EN , doporu ujeme záskokový automat Modi chránit proti p ep tí v souladu s SN EN Aplika ní p íru ku, která je voln ke stažení na je možné využít pro výb r vhodné p ep ové ochrany. 5) +/- 15 % ze sdruženého nap tí (p i Un 230/400 V je rozsah V/ V), p i nižším nap tí nelze zaru it funkci motorových pohon a zapnout jisti /styka ; p i nap tím vyšším ne ž +10 % Unm ž e p i dlouhodobém p ep tí ( > 10 s) dojít k poškození ovládacích relé nebo motorových pohon ; 1 % = krok po 4,6 V/4 V (fázové/sdružené). VYBAVENÍ JISTI /STYKA -7-

9 SCHÉMA Zapojení pro BC160 SA2 T L3 L2 L1 N PE G L1 L2 L3 N PE F F S1 S2 S3 L+N- 1.BC XT0 1L1 1L2 1L L1 2L2 2L BC BC BC ZB DCC PCOM P1 P2 P3 PE N MP-BC-X230-B H2 H3H4H5H6H MP-BC-X230-B SB1 PT3 T - transformátor - musí být dodržen sled fází PT2 G - generátor - musí být dodržen sled fází PT1 F - pojistky 6 16 A s charakteristikou gg L1 L2 L3 N PE PTx - m icí transformátory proudu - v p ípad funkce m ení Z ZA - záskokový automat XT0 - p ipojovací svorkovnice H2 - signalizace funkce MAN H3 - signalizace funkce AUT - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H4 - signál pro zapnutí generátoru - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H5 - signál zapnut zdroj 1 - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H6 - signál zapnut zdroj 2 - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H7 - signál chyba - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) 26(L+), 27(N-) - externí napájení z nezávislého zdroje - DC 24 V u ZB , ZB nebo AC 230 V u ZB SB1 - možnost p ipojení stop tla ítka (standardn s propojkou) SA2 - možnost p ipojení revizního tla ítka S1 - dálkové ovládání - funkce MAN S2 - dálkové ovládání - funkce AUT S3 - dálkové ovládání - RESET (smazání chybové hlášky) DCC - konektor datové komunikace - v p ípad datové komunikace Nastavení režimu ovládání motorového pohonu 0 N BC160 - jisti zdroje 1 SP-BC-X024 2.PS-BC-0010-Au 3.PS-BC-0010-Au 1.NS-BC-0010-Au MP-BC-X230-B 2.BC160 - jisti zdroje 2 SP-BC-X024 2.PS-BC-0010-Au 3.PS-BC-0010-Au 1.NS-BC-0010-Au MP-BC-X230-B - podp ová spouš - pomocný spína - pomocný spína - náv stní spína - motorový pohon - podp ová spouš -pomocný spína - pomocný spína - náv stní spína - motorový pohon Z - zát ž Poznámka: P i použití odpína e není nutné použít náv stní spína. V p ípad, že náv stní spína není osazen, je pot eba propojit svorky pro p ipojení spína e (1. zdroj - svorky 1 a 2; 2. zdroj - svorky 101 a 102). Sou ástí záskokového automatu nejsou: jisti e/odpína e s p íslušenstvím, pojistky F, transformátor, generátor, spína e SA2 a SB1, signálky H1 ažh7. -8-

10 SCHÉMA Zapojení pro BD a BH SA2 T L3 L2 L1 N PE G L1 L2 L3 N PE F F S1 S2 S3 L+N- 1.BD BH XT0 1L1 1L2 1L L1 2L2 2L BD BH BD BH 8 ZB 108 BD BH DCC PCOM P1 P2 P3 PE N MP-BD-X230 MP-BH-X230 H2 H3H4 H5H6 H MP-BD-X230 MP-BH-X230 SB1 PT3 T - transformátor - musí být dodržen sled fází G - generátor - musí být dodržen sled fází F - pojistky 6 16 A s charakteristikou gg PTx - m icí transformátory proudu - v p ípad funkce m ení PT2 PT1 L1 L2 L3 N PE Z ZA - záskokový automat XT0 - p ipojovací svorkovnice H2 - signalizace funkce MAN H3 - signalizace funkce AUT - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H4 - signál pro zapnutí generátoru - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H5 - signál zapnut zdroj 1 - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H6 - signál zapnut zdroj 2 - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H7 - signál chyba - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) 26(L+), 27(N-) - externí napájení z nezávislého zdroje - DC 24 V u ZB , ZB nebo AC 230 V u ZB SB1 - možnost p ipojení stop tla ítka (standardn s propojkou) SA2 - možnost p ipojení revizního tla ítka S1 - dálkové ovládání - funkce MAN S2 - dálkové ovládání - funkce AUT S3 - dálkové ovládání - RESET (smazání chybové hlášky) DCC - konektor datové komunikace - v p ípad datové komunikace 1. BD250 (1.BH630 ) - jisti zdroje 1 SP-BHD-X024 3.PS-BHD-1100-Au 1.PS-BHD-1000-Au MP-BD-X230 (MP-BH-X230) 2. BD250 (2.BH630 ) - jisti zdroje 2 SP-BHD-X024 3.PS-BHD-1100-Au 1.PS-BHD-1000-Au MP-BD-X230 (MP-BH-X230) - podp ová spouš - pomocný spína - náv stní spína - motorový pohon - podp ová spouš - pomocný spína - náv stní spína - motorový pohon Z - zát ž Poznámka: P i použití odpína e není nutné použít náv stní spína. V p ípad, že náv stní spína není osazen, je pot eba propojit svorky pro p ipojení spína e (1. zdroj - svorky 1 a 2; 2. zdroj - svorky 101 a 102). Sou ástí záskokového automatu nejsou: jisti e/odpína e s p íslušenstvím, pojistky F, transformátor, generátor, spína e SA2 a SB1, signálky H1 ažh7. -9-

11 SCHÉMA Zapojení pro styka e Conteo T L3 L2 L1 N PE G L1 L2 L3 N PE F S1 S2 S3 F L+N- 1.ST... 8 XT0 1L1 1L2 1L L1 2L2 2L ST ST A1(+) ST A1(+) ZB A2(-) A2(-) DCC PCOM P1 P2 P3 PE N H2 H3 H4 H5H6 H7 PT3 T - transformátor - musí být dodržen sled fází G - generátor - musí být dodržen sled fází F - pojistky 6 16 A s charakteristikou gg PTx - m icí transformátory proudu - v p ípad funkce m ení PT2 PT1 L1 L2 L3 N PE Z ZA - záskokový automat XT0 - p ipojovací svorkovnice H2 - signalizace funkce MAN H3 - signalizace funkce AUT - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H4 - signál pro zapnutí generátoru - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H5 - signál zapnut zdroj 1 - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H6 - signál zapnut zdroj 2 - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H7 - signál chyba - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) 26(L+), 27(N-) - externí napájení z nezávislého zdroje - DC 24 V u ZB , ZB nebo AC 230 V u ZB SB1 - možnost p ipojení stop tla ítka (standardn s propojkou) SA2 - možnost p ipojení revizního tla ítka S1 - dálkové ovládání - funkce MAN S2 - dálkové ovládání - funkce AUT S3 - dálkové ovládání - RESET (smazání chybové hlášky) DCC - konektor datové komunikace - v p ípad datové komunikace 1. ST... - styka zdroje 1 PS-ST12X-C11/PS-ST100X-B11 2. ST... - styka zdroje 2 PS-ST12X-C11/PS-ST100X-B11 - pomocný spína - pomocný spína Z - zát ž Poznámka: P i použití odpína e není nutné použít náv stní spína. V p ípad, že náv stní spína není osazen, je pot eba propojit svorky pro p ipojení spína e (1. zdroj - svorky 1 a 2; 2. zdroj - svorky 101 a 102). Sou ástí záskokového automatu nejsou: styka e s p íslušenstvím, pojistky F, transformátor, generátor, spína e SA2 a SB1, signálky H1 ažh

12 FUNKCE Funkce: ur uje provoz VYP, MAN, AUT nebo TEST (Nastavuje se pomocí tla ítek Mode <,Mode> ) Funkce: 1) VYPNUTO (nastavení VYP ) V tomto provozu jsou oba jisti e/styka e vždy vypnuty. Nelze je zapnout na ídící jednotce ani p ímo na motorových pohonech. Nelze vyslat impulz pro start generátoru. Na ídící jednotce lze nastavit n které parametry. 2) MANUÁLNÍ PROVOZ (nastavení MAN, signalizace H2) V tomto provozu lze zapnout jeden z jisti /styka na ídící jednotce manuáln íslušným tla ítkem I/0. Lze vyslat signál pro start generátoru tla ítkem Start I nebo pro zastavení tla ítkem Stop 0. Jisti e nelze zapínat p ímo na motorových pohonech. Jisti e lze vypnout na motorových pohonech. Na ídící jednotce lze nastavit n které parametry. Zát ž že být trvale napájena z 1. (hlavního) zdroje nebo 2. (záložního) zdroje. Pokud dojde k poruše na zdroji, ze kterého je zát žnapájena,vypne p íslušný jisti. Zdroj z stane odpojen i po zániku poruchy na zdroji. Zdroj lze p ipojit (sepnout jisti /styka ) pouze manuáln stisknutím p íslušného tla- ítka I/0 na ídící jednotce. 3) AUTOMATICKÝ PROVOZ (nastavení AUT, signalizace H3) V tomto provozu je spínání jisti /styka (p ipojování zdroj ízeno automaticky na základ porovnání m ených parametr a nastavených parametr. Na ídící jednotce lze nastavit n které parametry. Nelze jisti e ovládat p ímo na ídící jednotce ani p ímo na motorových pohonech. Zapnutý jisti /styka lze vypnout pouze epnutím jednotky do funkce OFF vypnuto. V p ípad vypnutí jisti e sít ímo na motorovém pohonu dojde k jeho op tovnému zapnutí, pokud je daný zdroj v po ádku. V p ípad stisknutí STOP tla ítka zapnutý jisti /styka okamžit vypne. Po dobu sepnutí STOP tla ítka nelze jisti e/styka e zapnout. Po rozepnutí STOP tla ítka, pokud je jeden ze zdroj v po ádku, dojde k automatickému p ipnutí p íslušného zdroje. Pokud bude STOP tla ítko sepnuto déle než 10 s, automat zahlásí chybu a po rozepnutí STOP tla ítka je nutné chybovou hlášku resetovat. Priorita je pevn nastavena na zdroji. 1, tedy na transformátoru (sí ). Pokud je sí v po ádku, automat na ni vždy po nastaveném ase p epne. Zát žje napájena trvale z hlavního zdroje (transformátoru). Pokud dojde k výpadku nap tí, dojde k automatickému odpojení hlavního zdroje od zát že a aktivuje se signál pro start generátoru. Po nab hnutí generátoru dojde k automatickému p ipojení generátoru k zát ži. Po obnovení nap tí hlavního zdroje dojde k automatickému p epnutí zdroj a zát žje op t trvale napájena z hlavního zdroje. 4) TESTOVACÍ PROVOZ (nastavení TEST ) V tomto režimu lze provést test startu generátoru bez toho, aniž by došlo k provedení záskoku nebo lze provést kompletní test provedení záskoku a zp tného p epnutí na sí. Funkce slouží k ov ení schopnosti startu generátoru nebo k ov ení schopnosti provést záskok. Po p epnutí automatu do funkce TEST tla ítkem Mode > vyšle automat signál pro start generátoru. Po jeho startu automat po ká na dob hnutí asu T3Ga generátor je pak p ipraven k zatížení. Pokud je tento test dosta ující, p epn te automat zp t do funkce AUT. Signál pro chod generátoru automaticky zanikne po dob pro chlazení generátoru T 5. Pokud chcete provést kompletní test, nep epínejte automat do funkce AUT, ale stiskn te levé tla ítko I/0 pro vypnutí jisti e/styka e sít. Jisti /styka sít vypne a po aset2t zapne jisti generátoru. Pro p epnutí zp t na sí epn te automat zp t do funkce AUT. Pokud je sí v po ádku, automat vypne jisti /styka generátoru a zapne jisti /styka sít. Pokud dojde ve funkci TEST k poruše na síti, automaticky dojde k provedení záskoku. Tedy automat vyšle signál pro start generátoru a po jeho startu a dob hnutí asu T3G dojde k sepnutí jisti e/styka e generátoru. Automat z stane ve funkci TEST. Pro op tovné p epnutí na sí je nutné p epnout automat do funkce AUT. Po p epnutí automatu do funkce AUT dojde k sepnutí jisti e/styka e sít pouze pokud je sí v po ádku. Pokud sí není v po ádku, je i ve funkci AUT zát ž dále napájena z generátoru do doby n ž bude sí v po ádku. Jakmile bude sí v po ádku, automat p epne na sí. -11-

13 ENÍ A DATOVÁ KOMUNIKACE ENÍ Záskokový automat m že, krom nap tí ve 3 fázích a frekvence obou zdroj, m it také proud ve 3 fázích odebíraný zát ží.pro m ení proudu musí být automat dopln n o kód M1 a externí proudové transformátory (PT1, PT2, PT3, viz schéma zapojení). Automat vypo te a zobrazí i hodnoty výkonu( inný, zdánlivý, jalový), energie ( inná, jalová) a ú iníku. DATOVÁ KOMUNIKACE Záskokový automat je možné vybavit rozhraním pro datovou komunikaci. Viz dopl kové kódy C1 až C4. P es datovou komunikaci lze dálkov nit uživatelské nastavení, ovládat záskokový automat resp. jisti e/styka e, sledovat stav automatu,jisti /styka a sledovat i zaznamenávat hodnoty m ených veli in. Komunikace probíhá po protokolu ModBus nebo Ethernet. Podklady pro naprogramování komunikace p es ModBus poskytneme na vyžádání. Pokud si uživatel nechce programovat vlastní aplikaci, m že využít standardní SW aplikaci, kterou nabízíme na vyžádání zdarma. Aplikace funguje p es p ipojení pomocí RS232, RS485 a USB. Modul komunikace po Ethernetu obsahuje web server, takže uživatel nemusí nic programovat. Po zadání správné IP adresy do webového prohlíže e v po íta i se p ímo objeví aplikace pro sledování a ovládání záskokového automatu. Záskokový automat i po íta musí být p ipojeny do po íta ové sít. Konektor pro p ipojení datového kabelu je na zadní stran ídicí jednotky. PODKLADY PRO NASTAVENÍ DATOVÉ KOMUNIKACE POSKYTNEME NAVYŽÁDÁNÍ. NAOVLÁDACÍ SW POSKYTNEME NA VYŽÁDÁNÍ ŠKOLENÍ. -12-

14 NASTAVENÍ Postup nastavení ídící jednotky záskokového automatu 1) Jednotka musí být napájena. 2) Tla ítkem Page zvolte nabídku nastavení, viz obr. 1. 3) Zvolte tla ítky a požadované m enu, viz tabulka. Šipka na displeji > musí ukazovat na vybrané Menu. Potvr tla ítkem Enter. 4) Zvolte tla ítky a požadovaný parametr v tabulkce str. 11. Šipka na displeji > musí ukazovat na vybraný parametr, viz obrázek 2. Pod parametremje zobrazena jeho aktuální hodnota. Parametry, u nichž je *, nelze m nit a jsou p ednastaveny výrobcem. Pokud nechcete parametr zm nit, pokra ujte dále stejn ve výb ru dalšího parametru. Pokud se chcete vrátit do p edchozí nabídky nastavení, stiskn te tla ítko Page. Pokud se chcete vrátit na úvodní zobrazení, stiskn te tla ítko Page dvakrát. 5) Potvr te tla ítkem Enter, pokud chcete parametr zm nit. Vedle aktuální hodnoty parametru se objeví hodnota, kterou lze nastavit. 6) Tla í a nastavte parametr nebo vyberte jeho hodnotu, viz Rozsah nastavení v tabulce t str. 11. Potvr tla ítkem Enter. Pod parametrem se objeví nová hodnota parametru. 7) Pro nastavení dalších parametr ve stejné nabídce pokra ujte viz bod 4). Chcete-li zm nit Menu, stiskn te tla ítko Page a vyberte, viz bod 3), další Menu. Dále postupujte podle bodu 4). 8) Ukon ení nastavení parametru bez potvrzení: Stiskn te tla ítko Page. 9) Návrat na p edchozí nabídku: Stiskn te tla ítko Page. 10) Pro kontrolu nastavení postupujte stejn jako p i nastavení podle bod 1) až 4). 11) Na automatu nelze nastavit jiné parametry než ty, které jsou uvedeny v tabulce. 12) Menu Heslo je ur ené pouze pro servisní techniky OEZ s.r.o. 13) Výchozí nastavení od výrobce je uvedeno v tabulce na str. 13. Obr.1 Obr.2 Nastavení data a asu as a datum je od výrobce nastaven pro asové pásmo GTM +01:00 (Amsterdam, Berlín, Bern, ím, Stockholm, Praha, Víde ). as a datum je nutné nastavit pouze pokud je automat používán v jiném asovém pásmu nebo dojde k vybití záložní baterie viz kap. Vým na záložní baterie 1) Stiskn te tla ítko Page pro vyvolání nabídky nastavení. 2) Tla ítkem vyberte Datum/ as a potvr te tla ítkem Enter. 3) Tla ítkem vyberte Režim let. asu a potvr te tla ítkem Enter. 4) Tla ítkem nebo nastavte odpovídající as - letní nebo zimní a potvr te tla ítkem Enter. 5) Tla ítkem vyberte as a potvr te tla ítkem Enter. 6) Tla ítkem nebo nastavte reálný as. Stiskem tla ítka Enter as uložte. Automaticky se spustí jeho b h. 7) Tla ítkem vyberte datum a potvr te tla ítkem Enter. 8) Tla ítkem nebo nastavte reálný datum. Stiskem tla ítka Enter uložte. 9) 3x stisknutím tla ítka Page se vrátíte na základní obrazovku. -13-

15 NASTAVENÍ (jisti = styka v p ípad automatu v provedení pro styka e) Název parametru Menu Rozsah nastavení JmenNap tí L-N Základní nastavení V 400V Výchozí nastavení Popis Poznámka Jmenovité fázové nap tí. JmenNap tí L-L Základní nastavení V 50 Hz Jmenovité sdružené nap tí. JmenFrekvence Základní nastavení Hz Jmenovitá frekvence. Funkce ídsyst Základní nastavení VYP, MAN, AUT, TEST VYP T 5- aschlazgen Param. motoru s 30s T4- asstartgen Param. motoru s 30s T3G- asobnogen Param. motoru s 3s zm ní se automaticky podle nastavení parametru "JmenNap tí L-L" zm ní se automaticky podle nastavení parametru "JmenNap tí L-N" Volba funkce automatu. lze také m nit tla ítky "Mode <" a "Mode >" Doba chlazení generátoru. Pokud se generátor zastaví d íve (zanikne nap tí), automat hlásí chybu. Doba do kdy se musí objevit nap tí na generátoru od vyslání signálu pro jeho start. Pokud se nap tí neobjeví, automat hlásí chybu. Kontrolovaná doba po zániku poruchy na generátoru (záložním zdroji), resp. minimální doba p ítomnosti nap tí p ed sepnutím jisti e generátoru T6- asstopgen Param. motoru s 20s Kontrolovaná doba do zastavení generátoru. Doba do které se musí generátor zastavit (musí zaniknout nap tí na generátoru) po zániku signálu pro start generátoru. Pokud nap tí nezanikne, automat hlásí chybu. VypUgen> Ochrany gener % 110% i zvýšení nap tí generátoru nad nastavenou hodnotu vypne jisti generátoru. VypUgen< Ochrany gener % 90% i poklesu nap tí generátoru pod nastavenou hodnotu vypne jisti generátoru. ZpožNapGen Ochrany gener s 3s VypNapAsym Ochrany gener. 0-30% 20% ZpozNapAsym Ochrany gener s 3s Doba po kterou je zvýšení nebo pokles nap tí generátoru mimo nastavené hodnoty ignorován. K vypnutí jisti e dojde až po p ekro ení nastaveného asu, pokud bylo nap tí generátoru po celou nastavenou dobu mimo nastavené hodnoty. Hodnota nap ové asymetrie (nesymetrie) generátoru p i jejíž p ekro ení dojde k vypnutí jisti e generátoru. Doba po kterou je nap ová asymetrie nap tí generátoru mimo nastavenou hodnotu ignorována. K vypnutí jisti e dojde až po p ekro ení nastaveného asu, pokud byla nap ová asymetrie generátoru po celou nastavenou dobu mimo nastavenou hodnotu. Doba, do kdy bude aktivní signál pro chod generáru po vypnutí jisti e generátoru proto, aby se generátor schladil bez zátížení. i nastavení "601 s" je tato funkce vypnuta. Automat bude v tomto p ípad stále ekat na obnovu nap tí sít nebo generátoru nap tí. Vyhodnucuje rozdíl mezí nap tím jednotlivých fází generátoru. Vyp F gen > Ochrany gener % 110% i zvýšení frekvence generátoru nad nastavenou hodnotu vypne jisti generátoru. Vyp F gen < Ochrany gener % 90% ZpožFrekGen Ochrany gener s 3s i poklesu frekvence generátoru pod nastavenou hodnotu vypne jisti generátoru. Doba po kterou je zvýšení nebo pokles frekvence generátoru mimo nastavené hodnoty ignorován. K vypnutí jisti e generátoru dojde až po p ekro ení nastaveného asu, pokud byla frekvence generátoru po celou nastavenou dobu mimo nastavené hodnoty. Návrat z gen NastavZáskok AUTO/MANUAL AUTO Nastavení p epnutí provozu z generátoru zp t na provoz ze sít, potom co zanikla porucha na síti. AUTO - automatický návrat na sí bez zásahu obsluhy (po spln ní všech podnínek Manuální p epnutí na sí lze provést místn a uplynutí nastavených as ) MANUAL - manuální návrat na sít, obsluh musí potvrdit p epnutí na sí epnutím automatu z funkce "MAN" do funkce "AUT" tla ítkem "Mode >". T7-ZpožStartG NastavZáskok s 0s Zpožd ní startu generátoru od vypnutí jisti e sít. T3T- asobnosí NastavZáskok s 3s T2T-ZpožZáskok NastavZáskok s 0s VypUsí > NastavZáskok % 110% VypUsí < NastavZáskok % 90% ZpožNapSí NastavZáskok s 3s VypNapAsym NastavZáskok 0-30% 20% ZpozNapAsym NastavZáskok s 3s Vyp F gen > NastavZáskok % 110% Vyp F gen < NastavZáskok % 90% Kontrolovaná doba po zániku poruchy na síti (hlavní zdroji), resp. minimální doba ítomnosti nap tí p ed sepnutím jisti e sít. Po této dob za ne proces návratu na sí. Zpožd ní provedení záskoku, resp. min. doba mezi vypnutím jisti e sít a zapnutím jisti e generátoru. i zvýšení nap tí sít nad nastavenou hodnotu vypne jisti sít a za proces záskoku. i poklesu nap tí sít pod nastavenou hodnotu vypne jisti sít a za proces záskoku. Doba po kterou je zvýšení nebo pokles nap tí sít mimo nastavené hodnoty ignorován. K vypnutí jisti e dojde až po p ekro ení nastaveného asu, pokud bylo nap tí sít po celou nastavenou dobu mimo nastavené hodnoty. Hodnota nap ové asymetrie (nesymetrie) sít i jejíž p ekro ení dojde k vypnutí jisti e sít a za ne proces záskoku. Doba po kterou je nap ová asymetrie nap tí sít mimo nastavenou hodnotu ignorována. K vypnutí jisti e sít dojde až po p ekro ení nastaveného asu, pokud byla nap ová asymetrie sít po celou nastavenou dobu mimo nastavenou hodnotu. i zvýšení frekvence sít nad nastavenou hodnotu vypne jisti generátoru a za ne proces záskoku. i poklesu frekvence sít pod nastavenou hodnotu vypne jisti sít a za ne proces záskoku. Vyhodnucuje rozdíl mezí nap tím jednotlivých fází sít. ZpožFrekGen NastavZáskok s 3s Návrat z testu NastavZáskok AUTO/MANUAL AUTO Doba po kterou je zvýšení nebo pokles frekvence sít mimo nastavené hodnoty ignorován. K vypnutí jisti e sít dojde až po p ekro ení nastaveného asu, pokud byla frekvence sít po celou nastavenou dobu mimo nastavené hodnoty. Nastavení p epnutí provozu z generátoru zp t na provoz ze sít, potom co zanikla porucha na síti. AUTO - automatický návrat na sí bez zásahu obsluhy (po spln ní všech podnínek a uplynutí nastavených as ) MANUAL - manuální návrat na sít, obsluh musí potvrdit p epnutí na sí Manuální p epnutí lze provést místn epnutím automatu z funkce "TEST" do funkce "AUT" tla ítkem "Mode <". -14-

16 NASTAVENÍ Název parametru Menu Rozsah nastavení Výchozí nastavení Popis Poznámka JmenVýkon Základní nastavení kw 1 kw Jmenovitý výkon generátoru/transformátoru JmenProudGen Základní nastavení kw 1A Jmenovitý proud generátoru/transformátoru KonstantaProud Základní nastavení evod m ících proudových transformátor -15-

17 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI OVLÁDÁNÍ Základní ovládání záskokového automatu Funkce tla ítek Mode < a Mode> slouží pro p epnutí funkce záskokového automatu. Zvolená funkce je zvýrazn na. Fault reset slouží ke smazání chybových hlášení. StartI slouží pro rozb h motoru generátoru. Po je stisknutí automat vyšle signál pro chod generátoru. Ru ní Start je možný pouze ve funkci MAN Stop0 slouží pro zastavení motoru generátoru. Po jeho stisknutí za ne b žet as T5-Chladí pro dochlazení generátoru. Po uplynutí asu zanikne signál pro chod generátoru. Pokud chcete zastavit generátor okamžit bez ohledu na jeho chlazení a as T5-Chladí, stiskn te tla ítko Stop ješt jednou. Signál pro chod generátoru tak okamžit zanikne. Ru ní Stop 0 je možný pouze ve funkci MAN. Levé tla ítko I/0 slouží k zapnutí a vypnutí jisti e/styka e sít. Údaje na základní obrazovce Naho e na displeji je zvýrazn na zvolená funkce automatu. Pravé tla ítko I/0 slouží k zapnutí a vypnutí jisti e/styka e generátoru. Vyk i ník v pravém horním rohu signalizuje aktivní chybové hlášení. Zapnutí a vypnutí t mito tla ítky jisti /styka e je možné pouze ve funkci MAN. V levé polovin je místo pro zobrazení výkonu zát že. V tomto provedení Tla ítka a slouží: automatu není toto zobrazení funk ní. - K pohybu v menu. V pravé polovin jsou pod sebou zobrazeny následující informace: - Nastavení nebo výb ru hodnoty parametru. Stavy jisti, sít a generátoru. - K p epínání zobrazení informací o záskokovémautomatu, stavu sít a generátoru. - Hodnota ú iníku (v tomto provedení automatu není toto zobrazení funk ní). - K pohybu v seznamu historie (pam in a událostí). - Hodnota frekvence sít nebo generátoru. -Aktuáln provád ná operace resp. b žící as. Tla ítko Page slouží pro p epínání zobrazení informací: - Zbývající as do konce provád né operace. - Základní obrazovka. - Nabídka nastavení. - Historie (pam in a událostí). - K návratu o krok zp t v Menu a p i nastavování parametr. epínání funkcí Pro p epnutí funkce automatu slouží tla ítka Mode a Mode. Manuální ovládání Manuáln ovládat jisti e/styka e a generátor je možné pouze ve funkci MAN. Pro zapnutí a vypnutí jisti /styka slouží tla ítka I/0. Pro start a zastavení generátoru slouží tla ítka Start I a Stop 0. ed zapnutím jisti e/styka e generátoru je nejprve nutné generátor nastartovat tla ítkem Start. Zapnout jisti /styka e generátoru tla ítkem I/0 lze až v dob, kdy jsou všechny m ené parametry v po ádku. Vypnout jisti /styka e generátoru lze op t tla ítkem I/0. Po vypnutí jisti e/styka e stále b ží generátor. Pro zastavení generátoru s dochlazením (pob ží as T5-Chladí a pak zanikne signál pro chod generátoru) stiskn te tla ítko Stop 0. Pro okamžité zastavení generátoru bez dochlazení (nepob ží as T5-Chladí) stiskn te tla ítko Stop 0 dvakrát. Postup ovládání jisti Jisti e nelze zapínat zeleným tla ítkem I na motorových pohonech. Lze je zapínat pouze p es záskokový automat. Jisti e lze vypnout erveným TEST tla ítkem na nadproudové spoušti nebo erveným tla ítkem O na motorovém pohonu pouze pokud je automat ve funkci MAN. Pokud vypnete jisti tla ítkem TEST nebo O ve funkci automatu AUT a pokud je p íslušný zdroj v po ádku, automat zp t jisti automaticky zapne. Jisti e/styka e lze vypnout následujícími zp soby: 1) P epnutím automatu do funkce VYP. 2) P epnutím automatu do funkce MAN a vypnutím jisti tla ítkem TEST nebo O. 3) Stisknutím STOP tla ítka je-li, p ipojeno. 4) P epnutím p epína e AUTO/MANUAL na motorovém pohonu do polohy manuál a stisknutím tla ítka TEST nebo O ve funkci automatu AUT. V tomto p ípad automat bude hlásit chybu p íslušného jisti e. Dálkové ovládání Dálkov lze p ivedením plusového nap tí ze svorky/21/ na p íslušnou svorku nastavit funkci automatu nebo smazat chybové hlášení. S1 - dálkové ovládání - funkce MAN S2 - dálkové ovládání - funkce AUT S3 - dálkové ovládání - RESET (smazání chybové hlášky) Pokud je funkce MAN nebo AUT zvolena dálkov, nelze funkci jinak zm nit. Po odpojení nap tí ze vstupu se automat p epne zp t do funkce, ve které byl automat p ed dálkovým p epnutímfunkce. Funkce MAN má vyšší prioritu než funkce AUT. Stop tla ítko Po stisku STOP tla ítka dojde vždy k okamžitému vypnutí zapnutého jisti e/styka e. Pokud je jednotka napájena, objeví se hlášení Var Zkrat/Stop tl. a pokud bude STOP tla ítko sepnuto déle než 10 s, automat zahlásí chybu ChybaJisti Sí nebo ChybaJisti Gen podle toho, který z jisti /styka byl zapnutý a po rozepnutí STOP tla ítka je nutné chybovou hlášku resetovat. Toto hlášení se objeví i p i vypnutí jednoho z jisti /styka zkratem nebo nadproudem. Po uvoln ní STOP tla ítka (a p ípadn po resetu chybového hlášení), pokud byl automat p ed stisknutím STOP tla ítka ve funkci AUT, dojde k automatickému zapnutí jisti e sít, pokud je sí v po ádku, nebo za ne proces záskoku, pokud sí není v po ádku. Vypnutí jisti e zkratem nebo nadproudem(pouze pro jisti e) Vypne-li jeden z jisti z d vodu zkratu nebo nadproudu, zobrazí se hlášení Var Zkrat/Stop tl. a ChybaJisti Sí nebo ChybaJisti Gen podle toho, který z jisti byl zapnutý. Toto hlášení se objeví i p i stisku STOP tla ítka. Po odstran ní poruchy a kontrole instalace je nutné nejprve nast ádat p íslušný jisti ru n ímo na motorovém pohonu. Tím obsluha potvrdí odstran ní poruchy. Hlášení Var Zkrat/Stop tl. ChybaJisti Sí nebo ChybaJisti Gen je nutné smazat tla ítkem Fault reset. Pokud byl automat ve funkci AUT p ed vypnutím zkratem nebo nadproudem, dojde po smazání chybové hlášky k automatickému zapnutí jisti e sít, pokud je v po ádku, nebo za ne proces záskoku, pokud sí není v po ádku. Revizní tla ítko (pouze pro jisti e) Revizní tla ítko slouží k vy azení ídící jednotky a je možné oba jisti e libovoln ovládat (ZAP/VYP) p ímo na motorových pohonech. V tomto režimu je možné zapnout oba jisti e najednou (pokud je deaktivováno nebo není použito mechanické blokování). Tento režim lze využít pro revize, opravy nebo m ení ap. Doporu ujeme použít tla ítko s aretací a uzamykáním. Po stisknutí revizního tla ítka se automat p epne do funkce MAN a pokud byl zapnutý jeden z jisti, stane dále zapnutý. Po uvoln ní rozepnutí revizního tla ítka se automat zp t epne do funkce AUT a sepne jisti podle stavu sít a generátoru. -16-

18 ZOBRAZENÍ/SIGNALIZACE Zobrazení údaj na základní obrazovce Naho e na displeji je zvýrazn na zvolená funkce automatu. Vyk i ník v pravém horním rohu signalizuje aktivní chybové hlášení. V levé polovin je místo pro zobrazení výkonu zát že. V tomto provedení automatu není toto zobrazení funk ní. V pravé polovin jsou pod sebou zobrazeny následující informace: - Stavy jisti /styka, sít a generátoru. - Hodnota ú iníku (v tomto provedení automatu není toto zobrazení funk ní). - Hodnota frekvence sít nebo generátoru. - Aktuáln provád ná operace resp. b žící as. - Zbývající as do konce provád né operace. Zobrazení nastavených parametr 1) Tla ítkem Page zvolte nabídku nastavení. 2) Zvolte tla ítky a požadované Menu, viz tabulka. Šipka na displeji > musí ukazovat na vybrané Menu. Potvr tla ítkem Enter 3) Zvolte tla ítky a požadovaný parametr, viz tabulka str. 13. Šipka na displeji > musí ukazovat na vybraný parametr. Pod parametrem je zobrazena jeho aktuální hodnota. Pokra ujte dále stejn ve výb ru dalšího parametru. Pokud se chcete vrátit do p edchozí nabídky nastavení, stiskn te tla ítko Page. Zde m žete vybrat další Menu a vybrat další parametr. Pokud se chcete vrátit na úvodní zobrazení, stiskn te tla ítko Page dvakrát. Zobrazení chybových hlášení Chybová hlášení se zobrazí okamžit, dojde-li k n jaké chyb i poruše. Chybová hlášení lze smazat po jejím pominutí tla ítkem Fault reset. Pokud chyba trvá, nelze ji smazat. Seznam a význam možných chybových hlášení viz tabulka str. 19. Seznam aktuálních chybových hlášení lze zobrazit stisknutím tla ítka. Pro návrat na základní obrazovku stiskn te tla ítko. Zobrazení aktuálních parametr automatu a zdroj Postupným stisknutím tla ítka lze zobrazit následující aktuální informace: Generátor: sdružené nap tí, frekvence, proud Sí : sdružené nap tí, frekvence, proud Napájecí nap tí ídící jednotky Stavy vstup ídící jednotky Stavy výstup ídící jednotky Po et událostí a spot ebu energie p i provozu na generátor a sí (spot eba energií není v tomto provedení automatu aktivní) Seznam chybových hlášení Posledním stiskem tla ítka šipka dol se vrátíte na základní obrazovku. Na základní obrazovku se lze také vždy vrátit 3x stisknutím tla ítka Page Signalizace pomocí LED LED svítí nesvítí bliká ervená porucha na síti sí je v po ádku zelená sí je v po ádku porucha na síti zelená jisti sít je zapnutý jisti sít je vypnutý eká na zapnutí jisti e zelená jisti generátoru je zapnutý jisti generátoru je vypnutý zelená generátor je p ipraven k zatížení generátor není p ipraven pro zatížení generátor je p ipraven k zatížení, ale signál pro chod generátoru není aktivní ervená chybové hlášení je aktivní i po stisku tla ítka Fault reset chybové hlášení není aktivní chyba - viz chybové hlášení Zobrazení historie (pam událostí,p í in a hodnot parametr ) i základním zobrazením 2x stisknutím tla ítka Page se zobrazí výpis historie p í in/událostí. í iny/události jsou se azeny chronologicky a jsou o íslovány. Poslední v ase má íslo 0. Starší mají záporné íslo. Lze listovat v historií tla ítky a. Z názvu p í iny je patrné, o jakou šlo událost. Pod arou je zobrazen as a datum. Maximální po et událostí je 107. Dálková signalizace Dálkov lze signalizovat následující stavy automatu na p íslušných svorkách automatu. H2 - signalizace funkce MAN - DC 24 V/0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H3 - signalizace funkce AUT - DC 24 V/0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H4 - signál pro zapnutí generátoru - DC 24 V/0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H5 - signál zapnut zdroj 1 - DC 24 V/0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H6 - signál zapnut zdroj 2 - DC 24 V/0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H7 - signál chyba - DC 24 V/0,05 A (proti svorce /21/ plus ) Dalším a opakovaným stiskem tla ítka Enter lze zobrazit další informace aktuální v daném ase: as a datum události. - Funkci automatu Funk, proud ll1 a IL2. - Proud IL3, výkon Výk, ú iník ú in, Charakter zát že CharZ, nap tí Ug 1 a Ug 2. - Nap tí Ug 3, frekvenci Fgen, nap tí Us 1. - Nap tí Us 2,a Us 3, frekvenci Fsí. - Napájecí nap tí ídící jednotky Ubat, stav vstup Bvst. - Stav výstup Bvýs V každém z t chto výše uvedených zobrazení se lze pohybovat tla ítky a a volit tak další nebo p edcházející událost. Takto lze p esn zjistit, kdy vznikla porucha a jaká, v jakém stavu byla sí nebo generátor, v jakém stavu byl automat nebo kdy a jaká další událost se stala. -17-

19 ASOVÉ DIAGRAMY asový diagram 1 Funkce: automatický záskok, Napájení: z aktivního zdroje UT nap tí transformátoru QT jisti /styka transformátoru UG nap tí generátoru/transformátoru QG jisti /styka generátoru/transformátoru UZ nap tí na zát ži UnA napájení automatu USG signál pro start generátoru T 1T, T1G kontrolovaná doba poruchy - max. 3 s T2T zpožd ní mezi p epnutím jisti /styka T 3T, T3G kontrolovaná doba po zániku poruchy T5 doba pro chlazení generátoru T6 kontrolovaná doba zastavení generátoru (zánik U G) T zpožd ní startu generátoru - max. 3 s T 7 +T =max.3s 1T 7 asový diagram 2 POPIS FUNKCE Výchozí stav: Na 1. zdroji je nap tí. Zát ž je napájena z 1. zdroje. 1. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T, po ase T1T automaticky vypne Q Ta signál pro start generátoru je aktivní po ase T 7. Objeví-li se nap tí UG alespo na dobu T 3G, je automaticky zapnut Q G. Pokud dojde k výpadku UG a zárove UT není p ítomno, dojde po dob T1G k automatickému vypnutí Q G. Objeví-li se UG alespo na dobu T 3G, je automaticky zapnut Q G. 2. automatický záskok: Pokud dojde k obnovení UT na dobu min. T 3T, dojde k automatickému vypnutí QG a signál pro start generátoru p estane být aktivní po ase T 5. Po ase T2T dojde k automatickému zapnutí Q T.Do doby T6musí zaniknout U G. 3. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T, po ase T1Tautomaticky vypne QTa signál pro start generátoru je aktivní po ase T 7. Pokud dojde k obnovení UT na dobu min. T3T d ív než se objeví UG na dobu min. T 3G, dojde k automatickému zapnutí Q T. Podmínkou automatického zapnutí QT je dob hnutí asu T 2T. Signál pro start generátoru p estane být aktivní po ase T. Do doby T musí zaniknout U. 5 6 G Funkce: automatický záskok, Napájení: z nezávislého externího zdroje UT nap tí transformátoru QT jisti /styka transformátoru UG nap tí generátoru/transformátoru QG jisti /styka generátoru/transformátoru UZ nap tí na zát ži UnA napájení automatu USG signál pro start generátoru T 1T, T1G kontrolovaná doba poruchy - max. 3 s T2T zpožd ní mezi p epnutím jisti /styka T 3T, T3G kontrolovaná doba po zániku poruchy T4 kontrolovaná doba startu generátoru T5 doba pro chlazení generátoru T6 kontrolovaná doba zastavení generátoru (zánik U G) T zpožd ní startu generátoru - max. 3 s T 7 +T =max.3s 1T 7 POPIS FUNKCE Výchozí stav: Na 1. zdroji je nap tí. Zát ž je napájena z 1. zdroje. 1. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku UTna dobu min. T 1T, dojde k automatickému vypnutí QTa po ase T7 je signál pro start 4 generátoru G aktivní. Objeví-li se do doby T nap tí U alespo na dobu T 3G, je automaticky zapnut Q G. Pokud dojde k výpadku U G, na dobu kratší než T 1G, automat na tento výpadek nap tí nereaguje. 2. automatický záskok: Pokud dojde k obnovení UTna dobu min. T 3T, dojde k automatickému vypnutí QGa signál pro start generátoru p estane být aktivní po ase T 5. Po ase T2T dojde k automatickému zapnutí Q T. Do doby T6musí zaniknout U G. 3. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku UTna dobu min. T 1T, dojde k automatickému vypnutí QTa signál pro start generátoru je aktivní po ase T 7. B ží as T 4. Pokud dojde k obnovení UT na dobu min. T3T d ív nežse objeví UG na dobu min. T 3G, dojde k automatickému zapnutí Q T. Podmínkou automatického zapnutí QT je dob hnutí asu T 2T. Signál pro start generátoru p estane být aktivní po ase T. Do doby T musí zaniknout U. 5 6 G -18-

20 VÝPIS HLÁŠENÍ ÍDÍCÍHO SYSTÉMU Hlášení ina Možná porucha Ostran ní poruchy ChybaJisti Sí ChybaStyka Sí Jisti /sty ka sít nelze zapnout. Špatné zapojení automatu a jisti. Motorový pohon není ve funkci "AUTO". Podp ov á spouš je na jiné nap tí než 24 V d.c. Pomocné spína e nejsou v prov edení se zlacený mi kontakty (PS-..-.-Au) Ve spínacím bloku není namontov ána nadproudov á spouš nebo není dostate upevn na. Jisti sít by l v ypnut neoprávn obsluhou ru. Obsluha stiskla "TEST" tla ítko na jisti i nebo v y pínací tla ítko Ve funkci automatu "AUT" nelze ov ládat jisti e ru na motorov ý ch na motorov ém pohonu. pohonech. Jisti sít v y pnul zkratem nebo nadproudem. V obv odu zát že došlo ke zkratu nebo nadproudu. Zkrontrolujte elektroinstalaci a odstra te poruchu. Jisti /sty ka sít v y pnul po stisku "STOP" tla ítka. Obsluha stiskla "STOP" tla ítko. Po kontrole elektroinstalce a odstranení poruchy uv oln te "STOP" tla ítko. ChybaJisti Gen ChybaStyka Gen Jisti /sty ka generátoru nelze zapnout. Špatné zapojení automatu a jisti. Motorový pohon není ve funkci "AUTO". Podp ov á spouš je na jiné nap tí než 24 V d.c. Pomocné spína e nejsou v prov edení se zlacený mi kontakty (PS-..-.-Au) Ve spínacím bloku není namontov ána nadproudov á spouš nebo není dostate upevn na. Jisti generátorátoru by l v ypnut neoprávn obsluhou ru. Obsluha stiskla "TEST" tla ítko na jisti i nebo v y pínací tla ítko Ve funkci automatu "AUT" nelze ov ládat jisti e ru na motorov ý ch na motorov ém pohonu. pohonech. Jisti v ypnul zkratem nebo nadproudem. V obv odu zát že došlo ke zkratu nebo nadproudu. Zkrontrolujte elektroinstalaci a odstra te poruchu. Jisti /styka vypnul po stisku "STOP" tla ítka. Obsluha stiskla "STOP" tla ítko. Po kontrole elektroinstalce a odstranení poruchy uv oln te "STOP" tla ítko. ChybaNap tíbat Napájecí nap tí ídící jednotky je nízké nebo v y soké. Záložní napájení na sv orkách /26/ a /27/ není v rozsahu 19 - Zkrontrolujte zdroj záložního napájení automatu. 29 V d.c. Není p ítomno nap tí na síti ani na generátoru nebo p ítomné nap tí je mimo mez +/- 15 %. ZáložBatVybitá Interní záložní baterie je v y bitá. Interní záložní baterie má nizké nap tí nebo je zcela v y bitá. Vy m te záložní baterii. ChybaGenStop Generátor se nezastav il po zániku signálu pro jeho chod ani ve stanov eném Signál pro zastav ení generátoru by l p erušen. Zkontrolujte v edení signálu ke generátoru a odstra te chy bu. aset 6. Generátor má poruchu. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. VypChybaSTART Generátor se nerozb hl v e stanov eném ase T 4 (neobjev ilo se nap tí) po Signál pro zastav ení generátoru by l p erušen. Zkontrolujte v edení signálu ke generátoru a odstra te chy bu. vyslání signálu na jeho start. Generátor má poruchu. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. VypBatVybita Vyp Gen L1 >V Nap tí ve fázi 1 generátoru je v y šší než nastavená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. Vyp Gen L1 <V Nap tí v e fázi 1 generátoru je nižší než nastav ená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. Vyp Gen L2 >V Nap tí ve fázi 2 generátoru je v y šší než nastavená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. Vyp Gen L2 <V Nap tí v e fázi 2 generátoru je nižší než nastav ená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. Vyp Gen L3 >V Nap tí ve fázi 3 generátoru je v y šší než nastavená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. Vyp Gen L3 <V Nap tí v e fázi 3 generátoru je nižší než nastav ená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. Vyp Vgen Asym Nap ová asy metrie generátoru je v yšší než nastav ená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. Vyp Gen <Frek Frekv ence generátoru je nižší nez nastav ená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. Vyp Gen >Frek Frekv ence generátoru je v y šší nez nastav ená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. Zkrat/Stop tl. Stisknutí "STOP" tla ítka. - Po kontrole elektroinstalce a odstran ní poruchy uv oln te "STOP" tla ítko. Jisti v ypnul zkratem nebo nadproudem. V obv odu zát že došlo ke zkratu nebo nadproudu. Zkrontrolujte elektroinstalaci a odstra te poruchu. ProvozSí Zát ž je napájena ze sít. - - PoruchSí Porucha sít. Jeden ze sledov aný ch parametr je mimo nastav enou mez. Porucha na VN stran sít nebo na transformátoru. Zkrontrolujte elektroinstalaci a odstra te poruchu. ProvozGen Zát ž je napájena z generátoru. - - NávratSí Na síti se obnov ilo nap tí. - - Jisti VYP Oba jisti e/styka e jsou vypnuty. - - Styka VYP T3G-ObGen ží as kontroly nap tí od jeho objev ení na generátoru. Pokud budou parametry generátoru po celou dobu T 3G v nastav ený m mezích, doje po jeho uply nutí k sepnutí jisti e/sty ka e generátoru. - - T2T-ZpZás ží as pro zpožd ní mezi v y pnutím jisti e generátoru a sepnutím - - jisti e/sty ka e sít. Po uply nutí asu T 2T dojde k sepnutí jisti e sít. Podmínkou je dob hnutí asu T 3T. T3T-ObSí ží as kontroly obnov eného nap tí po poruše na síti. Pokud budou parametry - - sít po celou dobu T 3T v nastav eným mezích, doje po jeho uply nutí k sepnutí jisti e/sty ka e sít. Podmínkou je dob hnutí asu T 2T. T4-StartG ží as kontroly startu generátoru. Do tohoto asu se musí objev it nap tí na - - generátoru s parametry v e stanov ený ch mezích. Za íná b žet as T 3G. T5-Chladí T7-ZpSgen ží as pro chlazení generátoru. Signál pro chod generátoru je aktiv ní. Po tomto ase zanikne signál pro chod generátoru. Beží as pro zpožd ní startu generátoru. Po jeho uply nutí automat v y šle signál pro start generátoru

ZB-01-xx10 NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT. Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

ZB-01-xx10 NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT. Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. ESKY NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT ZB-01-xx10 Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. OBSAH POPIS SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNA ENÍ SOU ÁSTI DODÁVKY

Více

ZB-01-xx10 NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT. Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

ZB-01-xx10 NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT. Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. ESKY NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT ZB-01-xx10 Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. OBSAH POPIS SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNA ENÍ SOU ÁSTI DODÁVKY

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF (230 VAC) P EHLED VÝB R MOŽNOSTÍ Na vnit ní zadní stran termostatu jsou dva p epína e umož ující nastavení podle Vašich pot eb. Teplota ve C nebo

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110 GSM/GPS za ízení pro sledování vozidel UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110 Ver:1.00 OBSAH ÚVOD 2 Funkce a vlastnosti 2 Technická specifikace 2 Bezpe nostní instrukce 3 INSTALACE 3 íslušenství 3 Postup instalace

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-21-230D

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-21-230D NÁVOD K OBSLUZE detektor SE-21-230D DETEKTOR SE-21-230D Detekovaný plyn: ho lavé a výbušné plyny Princip m ení: katalytické spalování Rozsah m ení: 0 20% DMV (0-1%OBJ) CH 4 Poplachové stupn : 1x poplachový

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

LG PC centrální ídící ovlada

LG PC centrální ídící ovlada LG PC centrální ídící ovlada D LEŽITÉ P e t te si prosím pe liv a d kladn tuto p íru ku pro uživatele p ed instalací své vnit ní klimatiza ní jednotky a jejím uvedením do provozu. Tuto p íru ku uživatele

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE A OVLÁDÁNÍ UŽIVATEL TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS NÁVOD K OBSLUZE A OVLÁDÁNÍ TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC

Více

VYBRANÁ SCHÉMATA ZAPOJENÍ DOMOVNÍCH VIDEOTELEFON ELVOX

VYBRANÁ SCHÉMATA ZAPOJENÍ DOMOVNÍCH VIDEOTELEFON ELVOX VYBRANÁ SCHÉMATA ZAPOJENÍ DOMOVNÍCH VIDEOTELEFON ELVOX Vy vo eno z S60.SCH.SOS Ed. 11 Ver 11-4/2005 SCHÉMA ZAPOJENÍ - 2 VODI OVÝ VIDEOKIT S INTERKOMUNIKACÍ PRO DVA BYTY S 2 Y PRO KAŽDÝ BYT Art. 6008+62I8+6145

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

CZ-OCTAVIA centrální zamykání automobilu ŠKODA OCTAVIA NÁVOD KMONTÁ

CZ-OCTAVIA centrální zamykání automobilu ŠKODA OCTAVIA NÁVOD KMONTÁ CZ-OCTAVIA centrální zamykání automobilu ŠKODA OCTAVIA NÁVOD KMONTÁ CZ-OCTAVIA NÁVOD KMONT Souprava je ur ena k montá i centrálního zamykání dve í automobilu ŠKODA Octavia. Obsahuje centrální jednotku,

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green e Line Základní informace 1. Trak ní baterie (VN - Baterie) Technologie Typ lánk Li-Ion Cylindrické lánky JohnsonControls-Saft

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída

Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída TESTOVÁNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída TESTOVACÍ A ŠKOLÍCÍ ST EDISKO v úseku m ení ez distribu ní slu by Historie vzniku LAB založen 2010, Lab neov uje metrologické vlastnosti

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Specifikace obvodu elektronického zapalování TMCI1+ (OEZ) 15.02.2005 verze SW: V 3.02

Specifikace obvodu elektronického zapalování TMCI1+ (OEZ) 15.02.2005 verze SW: V 3.02 Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Petr 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ - vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 - SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Pepa Tuhý Strana1 Obsah Základní p ehled ACS ipové systémy Základní p ehled CCTV kamerové systémy Základní p ehled DT - domovní telefony Reference Strana2 Policejní

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

SIMATIC WinCC/SES V7.3 (Sequence Execution System)

SIMATIC WinCC/SES V7.3 (Sequence Execution System) WinCC V7.3 SIMATIC WinCC/SES V7.3 (Sequence Execution System) Siemens, s.r.o., Digital Factory 2015 Všechnapráva vyhrazena. Strana1 2015-05 Co je SIMATIC WinCC/SES V7.3 (Sequence Execution System)? Správa

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Podlahové zásuvkové bloky. Zásuvkové bloky xxxxxxx pro zasedací místnosti a stolní zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU

Podlahové zásuvkové bloky. Zásuvkové bloky xxxxxxx pro zasedací místnosti a stolní zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU Podlahové zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY SE SILOVÝMI ZÁSUVKAMI 3 zásuvky 2P+T 534 00 4 zásuvky 2P+T 534 01 6 zásuvek 2P+T 534 02 3 zásuvky

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cíl úlohy: 3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty se zapojením automatického spouštěče motoru hvězda-trojúhelník. Zapojení se využívá ke snížení proudového

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více