ZB-01-xx10 NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT. Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZB-01-xx10 NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT. Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací."

Transkript

1

2 ESKY NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT ZB-01-xx10 Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

3 OBSAH POPIS SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNA ENÍ SOU ÁSTI DODÁVKY MONTÁŽ ROZM RY PARAMETRY SCHÉMA FUNKCE ENÍ A DATOVÁ KOMUNIKACE NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ ZOBRAZENÍ/SIGNALIZACE ASOVÉ DIAGRAMY VÝPIS HLÁŠENÍ ÍDÍCÍHO SYSTÉMU UVEDENÍ DO PROVOZU TECHNICKÁ PODPORA

4 POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajišt ní dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadk v zných sektorech služeb, pr myslu apod. Automat je ur en pro zálohování sít z generátoru nebo transformátoru. Vestavné provedení na dve e rozvád e Funkce Automat zajistí automatické a p edevším bezpe né ízení p epínání dvou zdroj do zát že tak, aby byla dodržena dodávka elektrické energie bez dlouhodobých výpadk. Automat je ur en pro spolupráci s jisti i/odpína i Modeion BC160, BD250 a BH630 nebo styka i Conteo, které zajiš ují silové spínání. Podrobn jší informace o osazení jisti /odpína jsou na str. 7. Impulzem pro p epnutí zdroj že být výpadek jedné nebo více fází, podp tí nebo nadp tí zdroj nebo pokles i zvýšení frekvence. Automat pak vyšle impulz pro start generátoru. ení a datová komunikace Automat umož uje m ení proudu pomocí externích proudových transformátor. Hodnoty proudu lze zobrazovat na displeji ídící jednotky a také je možné nastavit parametry nadproudové a zkratové ochany. P i zap sobení ochrany dojde automaticky k odpojení zát že od zdroje. Záskokový automat lze ovládat a monitorovat jeho stav dálkov pomocí datové komunikace. K dispozici jsou moduly RS232, RS485 a USB pro ModBus a modul RJ45 pro Ethernet obsahující webový server. Podrobn jší informace o m ení a datové komunikaci viz str. 10. Bezpe nost Jisti e/odpína e a styka e jsou pomocí záskokového automatu vzájemn elektricky blokovány, aby nedošlo v žádném p ípad k sepnutí obou zdroj sou asn. Jisti e/styka e je možné doplnit mechanickým blokováním. Napájení Automat musí být napájen bu ízených zdroj (resp. z momentáln aktivního) nebo z nezávislého externího zdroje, nap.: UPS nebo AKU (podrobn jší informace viz str. 7). Od zp sobu napájení je áste n odvislá v n kterých p ípadech i funkce automatu (viz asové diagramy na str. 18). Ovládání a nastavení Základní funkce záskokového automatu a všechna další nastavení se provádí pomocí tla ítek a displeje na ídící jednotce. STOP tla ítko (SB1) - k automatu lze p ipojit STOP tla ítko s aretací. Po stisku tla ítka dojde okamžit k vypnutí jisti a po dobu stisknutí je nelze nijak zapnout. Po uvolnení tla ítka je nutné p ed další manupulací provést reset automatu. Tla ítko není sou ástí automatu. Na svorkách pro stop tla ítko je standardn propojka (svorky 30 a 31). Revizní tla ítko (SA2) - k automatu lze p ipojit tzv. revizní tla ítko pro provedení revize. Po sepnutí tla ítka lze oba jisti e ovládat ru n na motorových pohonech. Automat je vy azen z innosti a po vypnutí mechanického blokování, lze zapnout oba jisti e sou asn a je tedy nutné dát pozor na paralelní chod zdroj. Tla ítko není sou ástí automatu. Tla ítko nelze p ipojit k automatu pro ovládání styka. Základní blokové schéma Popis ídicí jednotka obsahuje displej a ovládací tla ítka. Displej informuje obsluhu o stavu automatu, jisti /styka a práv provád né operaci. Pomocí tla ítek a displeje lze nastavit základní fukci automatu, ovládat jisti e/styka e a startovat generátor ve funkci manuál. Dále lze nastavit r zné asy pro provedení záskoku a resetovat chybové hlášky. Na základní desce automatu je šroubovací svorkovnice pro p ipojení jednotlivých vodi kabelu, který propojuje automat s jisti i/odpína i nebo styka i. Dále jsou na desce automatu p ístroje pro jišt ní automatu, relé pro ovládání jisti a napájecí zdroj s baterií z kondenzátor. Mechanické provedení Automat se dodává v provedení vestavném do dve í rozvád e. Umíst ní jisti /odpína a jejich propojení s automatem Umíst ní jisti /styka (jejich vzájemná vzdálenost) není nijak omezeno. Pokud je ke zvýšení bezpe nosti p i manuálním ovládání použito mechanické blokování, je dána vzdálenost jisti /odpína použitým mechanickým blokováním. -3-

5 SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNA ENÍ ZÁSKOKOVÉHO AUTOMATU MODI Provedení 0 pro ovládání dvou zdroj (transformátor - generátor/transformátor) 1 Mechanické uspo ádání vestavné provedení na dve e rozvád e ízené kombinace jisti 5 ízení kombinace styka Conteo 7 ízení kombinace Modeion BD, BH 9 ízení kombinace Modeion BC Napájení záskokového automatu 0 napájení ze záložního zdroje DC 24V 1) 1 vlastní - zaktivního zdroje (možnost záložního zdroje DC 24V) 2) 2 napájení ze záložního zdroje AC 230 V 3) Sledovací obvod sít a generátoru 1 nastavení horní a dolní meze nap tí a frekvence 0 Signalizace funkce MAN, AUT, poruchy, zapnutého jisti e, startu generátoru ZB X Y Kód speciálního provedení B1 plastovýtransparentní kryt G1 signál pro start generátoru (p epínací kontakt) C1 komunikace p es USB 4) C2 komunikace p es RS232 4) C3 komunikace p es RS485 a RS232 4) C4 komunikace p es Ethernet 4) M1 funkce m ení B1 - Jisti je osazený plastovým transparentním krytem. G1 - Signál pro start generátoru - p epínací kontakt. Záskokový automat je osazený relé s p epínacím kontaktem. Na svorkovnici jsou vyvedené svorky 32, 33, 34. Svorky 32 a 34 - spínací kontakt, 32 a 33 - rozpínací kontakt. V p ípad použití provedení G1 signalizace H4 není zapojena. 1) Toto provedení není k dispozici pro jisti e BC160, BD250, BH630, je pouze pro styka e; styka e musí být s U c= DC 24 V a jsou napájeny ze záložního zdroje. okamžit vypínají bez ohledu na nastavené zpozd ní. ž Lze vybrat pouze jedno provedení. 2) Styka e musí být s U c = AC 230 V a jejich napájení není zálohováno, p i výpadku napájení z transformátoru nebo generátoru 3) Styka e musí být s U c= 230 V a jsou napájeny ze zálo ního zdroje. 4) -4-

6 SOU ÁSTI DODÁVKY Záskokový automat ZB-01-7x10 - Návod k použití - Osv d ení o jakosti a kompletnosti výrobku - Záskokový automat (základní deska + ídící jednotka + držák) - Šroub M8x8 4 ks MONTÁŽ Záskokový automat ZB-01-xx10 ZB je p ipraven k montáži na dve e rozvád e. K jeho upevn ní je nutné použít šrouby M8. ZB musí být namontován na takovém míst, aby nedocházelo k porušení platných norem a výrobcem stanovených provozních podmínek, viz kapitola Parametry a Rozm ry. Postup montáže: 1) Do dve í rozvád e vyst ihn te otvory pro ovládací jednotku ZB. 2) Do p ipravených dve í rozvád e vložte ovládací jednotku. Na ovládací jednotku p ipevn te 4 šroubové držáky, viz obrázek. Max. tlouš ka plechu dve í je 2,5 mm. Dotáhn te opatrn všechny šrouby držák. Zkontrolujte upevn ní jednotky. 3) Upevn te desku automatu na dve e pomocí šroub M8x8 do výztuhy dve í nebo na pomocnou konstrukci. 4) Propojte ovládací jednotku se základní deskou ZB pomocí 5 konektor. - Konektory jsou o íslovány: 1 - GENERATOR VOLTAGE 2 - MAINS VOLTAGE 3 - BINARY INPUTS 4 - BINARY OUTPUTS 5 - POWER 6 - GENERATOR CURRENT 5) Propojte ZB s jisti i/styka i, viz schéma str. 8. 6) Prove te nastavení a uve te ZB do chodu, viz kap. Nastavení str.13 a kap. Uvední do provozu str.20. 7) Pokud jsou jisti e/styka e vybaveny mechanickým blokováním bovdenem, postupujte p i montáži p esn podle návodu, který je k mechanickému -5-

7 ROZM RY Vestavné provedení ZB-01-xx10-6-

8 PARAMETRY vizstr.6 5) 5) Poznámka: I k zkratový proud v obvodu zdroj 2) Ze zdroje, který je práv ipojen k zát ži, p i výpadku obou zdroj je záskokový automat bez nap tí do té doby, dokud se na jednom ze zdroj neobjeví nap tí. 3) V p ípad záložního napájení automatu z externího zdroje; bez záložního napájení max. 3 s (T 1T+ T 7 = max. 3 s). as T1T je dán tím, jaký konkrétní parametr sít je mimo nastavenou mez (parametry: Vyp U sí > ; Vyp U sí < ; VypNapAsym ; Vyp F sí > ; Vyp F sí < ) a p íslušným zpožd ním ( ZpožNapSí ; ZpožNapAsym ; ZpožFrekSí ). as T1G je dán tím, jaký konkrétní parametr generátoru je mimo nastavenou mez (parametry: Vyp U gen > ; Vyp U gen < ; VypNapAsym ; Vyp F gen > ; Vyp F gen <) a p íslušným zpožd ním ( ZpožNapGen ; ZpožNapAsym ; ZpožFrekGen). 4) Vzhledem k za azení p ístroje do kategorie p ep tí I (citlivé elektronické p ístroje), dle SN EN , doporu ujeme záskokový automat Modi chránit proti p ep tí v souladu s SN EN Aplika ní p íru ku, která je voln ke stažení na je možné využít pro výb r vhodné p ep ové ochrany. 5) +/- 15 % ze sdruženého nap tí (p i Un 230/400 V je rozsah V/ V), p i nižším nap tí nelze zaru it funkci motorových pohon a zapnout jisti /styka ; p i nap tím vyšším ne ž +10 % Unm ž e p i dlouhodobém p ep tí ( > 10 s) dojít k poškození ovládacích relé nebo motorových pohon ; 1 % = krok po 4,6 V/4 V (fázové/sdružené). VYBAVENÍ JISTI /STYKA -7-

9 SCHÉMA Zapojení pro BC160 SA2 T L3 L2 L1 N PE G L1 L2 L3 N PE F F S1 S2 S3 L+N- 1.BC XT0 1L1 1L2 1L L1 2L2 2L BC BC BC ZB DCC PCOM P1 P2 P3 PE N MP-BC-X230-B H2 H3H4H5H6H MP-BC-X230-B SB1 PT3 T - transformátor - musí být dodržen sled fází PT2 G - generátor - musí být dodržen sled fází PT1 F - pojistky 6 16 A s charakteristikou gg L1 L2 L3 N PE PTx - m icí transformátory proudu - v p ípad funkce m ení Z ZA - záskokový automat XT0 - p ipojovací svorkovnice H2 - signalizace funkce MAN H3 - signalizace funkce AUT - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H4 - signál pro zapnutí generátoru - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H5 - signál zapnut zdroj 1 - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H6 - signál zapnut zdroj 2 - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H7 - signál chyba - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) 26(L+), 27(N-) - externí napájení z nezávislého zdroje - DC 24 V u ZB , ZB nebo AC 230 V u ZB SB1 - možnost p ipojení stop tla ítka (standardn s propojkou) SA2 - možnost p ipojení revizního tla ítka S1 - dálkové ovládání - funkce MAN S2 - dálkové ovládání - funkce AUT S3 - dálkové ovládání - RESET (smazání chybové hlášky) DCC - konektor datové komunikace - v p ípad datové komunikace Nastavení režimu ovládání motorového pohonu 0 N BC160 - jisti zdroje 1 SP-BC-X024 2.PS-BC-0010-Au 3.PS-BC-0010-Au 1.NS-BC-0010-Au MP-BC-X230-B 2.BC160 - jisti zdroje 2 SP-BC-X024 2.PS-BC-0010-Au 3.PS-BC-0010-Au 1.NS-BC-0010-Au MP-BC-X230-B - podp ová spouš - pomocný spína - pomocný spína - náv stní spína - motorový pohon - podp ová spouš -pomocný spína - pomocný spína - náv stní spína - motorový pohon Z - zát ž Poznámka: P i použití odpína e není nutné použít náv stní spína. V p ípad, že náv stní spína není osazen, je pot eba propojit svorky pro p ipojení spína e (1. zdroj - svorky 1 a 2; 2. zdroj - svorky 101 a 102). Sou ástí záskokového automatu nejsou: jisti e/odpína e s p íslušenstvím, pojistky F, transformátor, generátor, spína e SA2 a SB1, signálky H1 ažh7. -8-

10 SCHÉMA Zapojení pro BD a BH SA2 T L3 L2 L1 N PE G L1 L2 L3 N PE F F S1 S2 S3 L+N- 1.BD BH XT0 1L1 1L2 1L L1 2L2 2L BD BH BD BH 8 ZB 108 BD BH DCC PCOM P1 P2 P3 PE N MP-BD-X230 MP-BH-X230 H2 H3H4 H5H6 H MP-BD-X230 MP-BH-X230 SB1 PT3 T - transformátor - musí být dodržen sled fází G - generátor - musí být dodržen sled fází F - pojistky 6 16 A s charakteristikou gg PTx - m icí transformátory proudu - v p ípad funkce m ení PT2 PT1 L1 L2 L3 N PE Z ZA - záskokový automat XT0 - p ipojovací svorkovnice H2 - signalizace funkce MAN H3 - signalizace funkce AUT - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H4 - signál pro zapnutí generátoru - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H5 - signál zapnut zdroj 1 - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H6 - signál zapnut zdroj 2 - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H7 - signál chyba - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) 26(L+), 27(N-) - externí napájení z nezávislého zdroje - DC 24 V u ZB , ZB nebo AC 230 V u ZB SB1 - možnost p ipojení stop tla ítka (standardn s propojkou) SA2 - možnost p ipojení revizního tla ítka S1 - dálkové ovládání - funkce MAN S2 - dálkové ovládání - funkce AUT S3 - dálkové ovládání - RESET (smazání chybové hlášky) DCC - konektor datové komunikace - v p ípad datové komunikace 1. BD250 (1.BH630 ) - jisti zdroje 1 SP-BHD-X024 3.PS-BHD-1100-Au 1.PS-BHD-1000-Au MP-BD-X230 (MP-BH-X230) 2. BD250 (2.BH630 ) - jisti zdroje 2 SP-BHD-X024 3.PS-BHD-1100-Au 1.PS-BHD-1000-Au MP-BD-X230 (MP-BH-X230) - podp ová spouš - pomocný spína - náv stní spína - motorový pohon - podp ová spouš - pomocný spína - náv stní spína - motorový pohon Z - zát ž Poznámka: P i použití odpína e není nutné použít náv stní spína. V p ípad, že náv stní spína není osazen, je pot eba propojit svorky pro p ipojení spína e (1. zdroj - svorky 1 a 2; 2. zdroj - svorky 101 a 102). Sou ástí záskokového automatu nejsou: jisti e/odpína e s p íslušenstvím, pojistky F, transformátor, generátor, spína e SA2 a SB1, signálky H1 ažh7. -9-

11 SCHÉMA Zapojení pro styka e Conteo T L3 L2 L1 N PE G L1 L2 L3 N PE F S1 S2 S3 F L+N- 1.ST... 8 XT0 1L1 1L2 1L L1 2L2 2L ST ST A1(+) ST A1(+) ZB A2(-) A2(-) DCC PCOM P1 P2 P3 PE N H2 H3 H4 H5H6 H7 PT3 T - transformátor - musí být dodržen sled fází G - generátor - musí být dodržen sled fází F - pojistky 6 16 A s charakteristikou gg PTx - m icí transformátory proudu - v p ípad funkce m ení PT2 PT1 L1 L2 L3 N PE Z ZA - záskokový automat XT0 - p ipojovací svorkovnice H2 - signalizace funkce MAN H3 - signalizace funkce AUT - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H4 - signál pro zapnutí generátoru - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H5 - signál zapnut zdroj 1 - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H6 - signál zapnut zdroj 2 - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H7 - signál chyba - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) 26(L+), 27(N-) - externí napájení z nezávislého zdroje - DC 24 V u ZB , ZB nebo AC 230 V u ZB SB1 - možnost p ipojení stop tla ítka (standardn s propojkou) SA2 - možnost p ipojení revizního tla ítka S1 - dálkové ovládání - funkce MAN S2 - dálkové ovládání - funkce AUT S3 - dálkové ovládání - RESET (smazání chybové hlášky) DCC - konektor datové komunikace - v p ípad datové komunikace 1. ST... - styka zdroje 1 PS-ST12X-C11/PS-ST100X-B11 2. ST... - styka zdroje 2 PS-ST12X-C11/PS-ST100X-B11 - pomocný spína - pomocný spína Z - zát ž Poznámka: P i použití odpína e není nutné použít náv stní spína. V p ípad, že náv stní spína není osazen, je pot eba propojit svorky pro p ipojení spína e (1. zdroj - svorky 1 a 2; 2. zdroj - svorky 101 a 102). Sou ástí záskokového automatu nejsou: styka e s p íslušenstvím, pojistky F, transformátor, generátor, spína e SA2 a SB1, signálky H1 ažh

12 FUNKCE Funkce: ur uje provoz VYP, MAN, AUT nebo TEST (Nastavuje se pomocí tla ítek Mode <,Mode> ) Funkce: 1) VYPNUTO (nastavení VYP ) V tomto provozu jsou oba jisti e/styka e vždy vypnuty. Nelze je zapnout na ídící jednotce ani p ímo na motorových pohonech. Nelze vyslat impulz pro start generátoru. Na ídící jednotce lze nastavit n které parametry. 2) MANUÁLNÍ PROVOZ (nastavení MAN, signalizace H2) V tomto provozu lze zapnout jeden z jisti /styka na ídící jednotce manuáln íslušným tla ítkem I/0. Lze vyslat signál pro start generátoru tla ítkem Start I nebo pro zastavení tla ítkem Stop 0. Jisti e nelze zapínat p ímo na motorových pohonech. Jisti e lze vypnout na motorových pohonech. Na ídící jednotce lze nastavit n které parametry. Zát ž že být trvale napájena z 1. (hlavního) zdroje nebo 2. (záložního) zdroje. Pokud dojde k poruše na zdroji, ze kterého je zát žnapájena,vypne p íslušný jisti. Zdroj z stane odpojen i po zániku poruchy na zdroji. Zdroj lze p ipojit (sepnout jisti /styka ) pouze manuáln stisknutím p íslušného tla- ítka I/0 na ídící jednotce. 3) AUTOMATICKÝ PROVOZ (nastavení AUT, signalizace H3) V tomto provozu je spínání jisti /styka (p ipojování zdroj ízeno automaticky na základ porovnání m ených parametr a nastavených parametr. Na ídící jednotce lze nastavit n které parametry. Nelze jisti e ovládat p ímo na ídící jednotce ani p ímo na motorových pohonech. Zapnutý jisti /styka lze vypnout pouze epnutím jednotky do funkce OFF vypnuto. V p ípad vypnutí jisti e sít ímo na motorovém pohonu dojde k jeho op tovnému zapnutí, pokud je daný zdroj v po ádku. V p ípad stisknutí STOP tla ítka zapnutý jisti /styka okamžit vypne. Po dobu sepnutí STOP tla ítka nelze jisti e/styka e zapnout. Po rozepnutí STOP tla ítka, pokud je jeden ze zdroj v po ádku, dojde k automatickému p ipnutí p íslušného zdroje. Pokud bude STOP tla ítko sepnuto déle než 10 s, automat zahlásí chybu a po rozepnutí STOP tla ítka je nutné chybovou hlášku resetovat. Priorita je pevn nastavena na zdroji. 1, tedy na transformátoru (sí ). Pokud je sí v po ádku, automat na ni vždy po nastaveném ase p epne. Zát žje napájena trvale z hlavního zdroje (transformátoru). Pokud dojde k výpadku nap tí, dojde k automatickému odpojení hlavního zdroje od zát že a aktivuje se signál pro start generátoru. Po nab hnutí generátoru dojde k automatickému p ipojení generátoru k zát ži. Po obnovení nap tí hlavního zdroje dojde k automatickému p epnutí zdroj a zát žje op t trvale napájena z hlavního zdroje. 4) TESTOVACÍ PROVOZ (nastavení TEST ) V tomto režimu lze provést test startu generátoru bez toho, aniž by došlo k provedení záskoku nebo lze provést kompletní test provedení záskoku a zp tného p epnutí na sí. Funkce slouží k ov ení schopnosti startu generátoru nebo k ov ení schopnosti provést záskok. Po p epnutí automatu do funkce TEST tla ítkem Mode > vyšle automat signál pro start generátoru. Po jeho startu automat po ká na dob hnutí asu T3Ga generátor je pak p ipraven k zatížení. Pokud je tento test dosta ující, p epn te automat zp t do funkce AUT. Signál pro chod generátoru automaticky zanikne po dob pro chlazení generátoru T 5. Pokud chcete provést kompletní test, nep epínejte automat do funkce AUT, ale stiskn te levé tla ítko I/0 pro vypnutí jisti e/styka e sít. Jisti /styka sít vypne a po aset2t zapne jisti generátoru. Pro p epnutí zp t na sí epn te automat zp t do funkce AUT. Pokud je sí v po ádku, automat vypne jisti /styka generátoru a zapne jisti /styka sít. Pokud dojde ve funkci TEST k poruše na síti, automaticky dojde k provedení záskoku. Tedy automat vyšle signál pro start generátoru a po jeho startu a dob hnutí asu T3G dojde k sepnutí jisti e/styka e generátoru. Automat z stane ve funkci TEST. Pro op tovné p epnutí na sí je nutné p epnout automat do funkce AUT. Po p epnutí automatu do funkce AUT dojde k sepnutí jisti e/styka e sít pouze pokud je sí v po ádku. Pokud sí není v po ádku, je i ve funkci AUT zát ž dále napájena z generátoru do doby n ž bude sí v po ádku. Jakmile bude sí v po ádku, automat p epne na sí. -11-

13 ENÍ A DATOVÁ KOMUNIKACE ENÍ Záskokový automat m že, krom nap tí ve 3 fázích a frekvence obou zdroj, m it také proud ve 3 fázích odebíraný zát ží.pro m ení proudu musí být automat dopln n o kód M1 a externí proudové transformátory (PT1, PT2, PT3, viz schéma zapojení). Automat vypo te a zobrazí i hodnoty výkonu( inný, zdánlivý, jalový), energie ( inná, jalová) a ú iníku. DATOVÁ KOMUNIKACE Záskokový automat je možné vybavit rozhraním pro datovou komunikaci. Viz dopl kové kódy C1 až C4. P es datovou komunikaci lze dálkov nit uživatelské nastavení, ovládat záskokový automat resp. jisti e/styka e, sledovat stav automatu,jisti /styka a sledovat i zaznamenávat hodnoty m ených veli in. Komunikace probíhá po protokolu ModBus nebo Ethernet. Podklady pro naprogramování komunikace p es ModBus poskytneme na vyžádání. Pokud si uživatel nechce programovat vlastní aplikaci, m že využít standardní SW aplikaci, kterou nabízíme na vyžádání zdarma. Aplikace funguje p es p ipojení pomocí RS232, RS485 a USB. Modul komunikace po Ethernetu obsahuje web server, takže uživatel nemusí nic programovat. Po zadání správné IP adresy do webového prohlíže e v po íta i se p ímo objeví aplikace pro sledování a ovládání záskokového automatu. Záskokový automat i po íta musí být p ipojeny do po íta ové sít. Konektor pro p ipojení datového kabelu je na zadní stran ídicí jednotky. PODKLADY PRO NASTAVENÍ DATOVÉ KOMUNIKACE POSKYTNEME NAVYŽÁDÁNÍ. NAOVLÁDACÍ SW POSKYTNEME NA VYŽÁDÁNÍ ŠKOLENÍ. -12-

14 NASTAVENÍ Postup nastavení ídící jednotky záskokového automatu 1) Jednotka musí být napájena. 2) Tla ítkem Page zvolte nabídku nastavení, viz obr. 1. 3) Zvolte tla ítky a požadované m enu, viz tabulka. Šipka na displeji > musí ukazovat na vybrané Menu. Potvr tla ítkem Enter. 4) Zvolte tla ítky a požadovaný parametr v tabulkce str. 11. Šipka na displeji > musí ukazovat na vybraný parametr, viz obrázek 2. Pod parametremje zobrazena jeho aktuální hodnota. Parametry, u nichž je *, nelze m nit a jsou p ednastaveny výrobcem. Pokud nechcete parametr zm nit, pokra ujte dále stejn ve výb ru dalšího parametru. Pokud se chcete vrátit do p edchozí nabídky nastavení, stiskn te tla ítko Page. Pokud se chcete vrátit na úvodní zobrazení, stiskn te tla ítko Page dvakrát. 5) Potvr te tla ítkem Enter, pokud chcete parametr zm nit. Vedle aktuální hodnoty parametru se objeví hodnota, kterou lze nastavit. 6) Tla í a nastavte parametr nebo vyberte jeho hodnotu, viz Rozsah nastavení v tabulce t str. 11. Potvr tla ítkem Enter. Pod parametrem se objeví nová hodnota parametru. 7) Pro nastavení dalších parametr ve stejné nabídce pokra ujte viz bod 4). Chcete-li zm nit Menu, stiskn te tla ítko Page a vyberte, viz bod 3), další Menu. Dále postupujte podle bodu 4). 8) Ukon ení nastavení parametru bez potvrzení: Stiskn te tla ítko Page. 9) Návrat na p edchozí nabídku: Stiskn te tla ítko Page. 10) Pro kontrolu nastavení postupujte stejn jako p i nastavení podle bod 1) až 4). 11) Na automatu nelze nastavit jiné parametry než ty, které jsou uvedeny v tabulce. 12) Menu Heslo je ur ené pouze pro servisní techniky OEZ s.r.o. 13) Výchozí nastavení od výrobce je uvedeno v tabulce na str. 13. Obr.1 Obr.2 Nastavení data a asu as a datum je od výrobce nastaven pro asové pásmo GTM +01:00 (Amsterdam, Berlín, Bern, ím, Stockholm, Praha, Víde ). as a datum je nutné nastavit pouze pokud je automat používán v jiném asovém pásmu nebo dojde k vybití záložní baterie viz kap. Vým na záložní baterie 1) Stiskn te tla ítko Page pro vyvolání nabídky nastavení. 2) Tla ítkem vyberte Datum/ as a potvr te tla ítkem Enter. 3) Tla ítkem vyberte Režim let. asu a potvr te tla ítkem Enter. 4) Tla ítkem nebo nastavte odpovídající as - letní nebo zimní a potvr te tla ítkem Enter. 5) Tla ítkem vyberte as a potvr te tla ítkem Enter. 6) Tla ítkem nebo nastavte reálný as. Stiskem tla ítka Enter as uložte. Automaticky se spustí jeho b h. 7) Tla ítkem vyberte datum a potvr te tla ítkem Enter. 8) Tla ítkem nebo nastavte reálný datum. Stiskem tla ítka Enter uložte. 9) 3x stisknutím tla ítka Page se vrátíte na základní obrazovku. -13-

15 NASTAVENÍ (jisti = styka v p ípad automatu v provedení pro styka e) Název parametru Menu Rozsah nastavení JmenNap tí L-N Základní nastavení V 400V Výchozí nastavení Popis Poznámka Jmenovité fázové nap tí. JmenNap tí L-L Základní nastavení V 50 Hz Jmenovité sdružené nap tí. JmenFrekvence Základní nastavení Hz Jmenovitá frekvence. Funkce ídsyst Základní nastavení VYP, MAN, AUT, TEST VYP T 5- aschlazgen Param. motoru s 30s T4- asstartgen Param. motoru s 30s T3G- asobnogen Param. motoru s 3s zm ní se automaticky podle nastavení parametru "JmenNap tí L-L" zm ní se automaticky podle nastavení parametru "JmenNap tí L-N" Volba funkce automatu. lze také m nit tla ítky "Mode <" a "Mode >" Doba chlazení generátoru. Pokud se generátor zastaví d íve (zanikne nap tí), automat hlásí chybu. Doba do kdy se musí objevit nap tí na generátoru od vyslání signálu pro jeho start. Pokud se nap tí neobjeví, automat hlásí chybu. Kontrolovaná doba po zániku poruchy na generátoru (záložním zdroji), resp. minimální doba p ítomnosti nap tí p ed sepnutím jisti e generátoru T6- asstopgen Param. motoru s 20s Kontrolovaná doba do zastavení generátoru. Doba do které se musí generátor zastavit (musí zaniknout nap tí na generátoru) po zániku signálu pro start generátoru. Pokud nap tí nezanikne, automat hlásí chybu. VypUgen> Ochrany gener % 110% i zvýšení nap tí generátoru nad nastavenou hodnotu vypne jisti generátoru. VypUgen< Ochrany gener % 90% i poklesu nap tí generátoru pod nastavenou hodnotu vypne jisti generátoru. ZpožNapGen Ochrany gener s 3s VypNapAsym Ochrany gener. 0-30% 20% ZpozNapAsym Ochrany gener s 3s Doba po kterou je zvýšení nebo pokles nap tí generátoru mimo nastavené hodnoty ignorován. K vypnutí jisti e dojde až po p ekro ení nastaveného asu, pokud bylo nap tí generátoru po celou nastavenou dobu mimo nastavené hodnoty. Hodnota nap ové asymetrie (nesymetrie) generátoru p i jejíž p ekro ení dojde k vypnutí jisti e generátoru. Doba po kterou je nap ová asymetrie nap tí generátoru mimo nastavenou hodnotu ignorována. K vypnutí jisti e dojde až po p ekro ení nastaveného asu, pokud byla nap ová asymetrie generátoru po celou nastavenou dobu mimo nastavenou hodnotu. Doba, do kdy bude aktivní signál pro chod generáru po vypnutí jisti e generátoru proto, aby se generátor schladil bez zátížení. i nastavení "601 s" je tato funkce vypnuta. Automat bude v tomto p ípad stále ekat na obnovu nap tí sít nebo generátoru nap tí. Vyhodnucuje rozdíl mezí nap tím jednotlivých fází generátoru. Vyp F gen > Ochrany gener % 110% i zvýšení frekvence generátoru nad nastavenou hodnotu vypne jisti generátoru. Vyp F gen < Ochrany gener % 90% ZpožFrekGen Ochrany gener s 3s i poklesu frekvence generátoru pod nastavenou hodnotu vypne jisti generátoru. Doba po kterou je zvýšení nebo pokles frekvence generátoru mimo nastavené hodnoty ignorován. K vypnutí jisti e generátoru dojde až po p ekro ení nastaveného asu, pokud byla frekvence generátoru po celou nastavenou dobu mimo nastavené hodnoty. Návrat z gen NastavZáskok AUTO/MANUAL AUTO Nastavení p epnutí provozu z generátoru zp t na provoz ze sít, potom co zanikla porucha na síti. AUTO - automatický návrat na sí bez zásahu obsluhy (po spln ní všech podnínek Manuální p epnutí na sí lze provést místn a uplynutí nastavených as ) MANUAL - manuální návrat na sít, obsluh musí potvrdit p epnutí na sí epnutím automatu z funkce "MAN" do funkce "AUT" tla ítkem "Mode >". T7-ZpožStartG NastavZáskok s 0s Zpožd ní startu generátoru od vypnutí jisti e sít. T3T- asobnosí NastavZáskok s 3s T2T-ZpožZáskok NastavZáskok s 0s VypUsí > NastavZáskok % 110% VypUsí < NastavZáskok % 90% ZpožNapSí NastavZáskok s 3s VypNapAsym NastavZáskok 0-30% 20% ZpozNapAsym NastavZáskok s 3s Vyp F gen > NastavZáskok % 110% Vyp F gen < NastavZáskok % 90% Kontrolovaná doba po zániku poruchy na síti (hlavní zdroji), resp. minimální doba ítomnosti nap tí p ed sepnutím jisti e sít. Po této dob za ne proces návratu na sí. Zpožd ní provedení záskoku, resp. min. doba mezi vypnutím jisti e sít a zapnutím jisti e generátoru. i zvýšení nap tí sít nad nastavenou hodnotu vypne jisti sít a za proces záskoku. i poklesu nap tí sít pod nastavenou hodnotu vypne jisti sít a za proces záskoku. Doba po kterou je zvýšení nebo pokles nap tí sít mimo nastavené hodnoty ignorován. K vypnutí jisti e dojde až po p ekro ení nastaveného asu, pokud bylo nap tí sít po celou nastavenou dobu mimo nastavené hodnoty. Hodnota nap ové asymetrie (nesymetrie) sít i jejíž p ekro ení dojde k vypnutí jisti e sít a za ne proces záskoku. Doba po kterou je nap ová asymetrie nap tí sít mimo nastavenou hodnotu ignorována. K vypnutí jisti e sít dojde až po p ekro ení nastaveného asu, pokud byla nap ová asymetrie sít po celou nastavenou dobu mimo nastavenou hodnotu. i zvýšení frekvence sít nad nastavenou hodnotu vypne jisti generátoru a za ne proces záskoku. i poklesu frekvence sít pod nastavenou hodnotu vypne jisti sít a za ne proces záskoku. Vyhodnucuje rozdíl mezí nap tím jednotlivých fází sít. ZpožFrekGen NastavZáskok s 3s Návrat z testu NastavZáskok AUTO/MANUAL AUTO Doba po kterou je zvýšení nebo pokles frekvence sít mimo nastavené hodnoty ignorován. K vypnutí jisti e sít dojde až po p ekro ení nastaveného asu, pokud byla frekvence sít po celou nastavenou dobu mimo nastavené hodnoty. Nastavení p epnutí provozu z generátoru zp t na provoz ze sít, potom co zanikla porucha na síti. AUTO - automatický návrat na sí bez zásahu obsluhy (po spln ní všech podnínek a uplynutí nastavených as ) MANUAL - manuální návrat na sít, obsluh musí potvrdit p epnutí na sí Manuální p epnutí lze provést místn epnutím automatu z funkce "TEST" do funkce "AUT" tla ítkem "Mode <". -14-

16 NASTAVENÍ Název parametru Menu Rozsah nastavení Výchozí nastavení Popis Poznámka JmenVýkon Základní nastavení kw 1 kw Jmenovitý výkon generátoru/transformátoru JmenProudGen Základní nastavení kw 1A Jmenovitý proud generátoru/transformátoru KonstantaProud Základní nastavení evod m ících proudových transformátor -15-

17 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI OVLÁDÁNÍ Základní ovládání záskokového automatu Funkce tla ítek Mode < a Mode> slouží pro p epnutí funkce záskokového automatu. Zvolená funkce je zvýrazn na. Fault reset slouží ke smazání chybových hlášení. StartI slouží pro rozb h motoru generátoru. Po je stisknutí automat vyšle signál pro chod generátoru. Ru ní Start je možný pouze ve funkci MAN Stop0 slouží pro zastavení motoru generátoru. Po jeho stisknutí za ne b žet as T5-Chladí pro dochlazení generátoru. Po uplynutí asu zanikne signál pro chod generátoru. Pokud chcete zastavit generátor okamžit bez ohledu na jeho chlazení a as T5-Chladí, stiskn te tla ítko Stop ješt jednou. Signál pro chod generátoru tak okamžit zanikne. Ru ní Stop 0 je možný pouze ve funkci MAN. Levé tla ítko I/0 slouží k zapnutí a vypnutí jisti e/styka e sít. Údaje na základní obrazovce Naho e na displeji je zvýrazn na zvolená funkce automatu. Pravé tla ítko I/0 slouží k zapnutí a vypnutí jisti e/styka e generátoru. Vyk i ník v pravém horním rohu signalizuje aktivní chybové hlášení. Zapnutí a vypnutí t mito tla ítky jisti /styka e je možné pouze ve funkci MAN. V levé polovin je místo pro zobrazení výkonu zát že. V tomto provedení Tla ítka a slouží: automatu není toto zobrazení funk ní. - K pohybu v menu. V pravé polovin jsou pod sebou zobrazeny následující informace: - Nastavení nebo výb ru hodnoty parametru. Stavy jisti, sít a generátoru. - K p epínání zobrazení informací o záskokovémautomatu, stavu sít a generátoru. - Hodnota ú iníku (v tomto provedení automatu není toto zobrazení funk ní). - K pohybu v seznamu historie (pam in a událostí). - Hodnota frekvence sít nebo generátoru. -Aktuáln provád ná operace resp. b žící as. Tla ítko Page slouží pro p epínání zobrazení informací: - Zbývající as do konce provád né operace. - Základní obrazovka. - Nabídka nastavení. - Historie (pam in a událostí). - K návratu o krok zp t v Menu a p i nastavování parametr. epínání funkcí Pro p epnutí funkce automatu slouží tla ítka Mode a Mode. Manuální ovládání Manuáln ovládat jisti e/styka e a generátor je možné pouze ve funkci MAN. Pro zapnutí a vypnutí jisti /styka slouží tla ítka I/0. Pro start a zastavení generátoru slouží tla ítka Start I a Stop 0. ed zapnutím jisti e/styka e generátoru je nejprve nutné generátor nastartovat tla ítkem Start. Zapnout jisti /styka e generátoru tla ítkem I/0 lze až v dob, kdy jsou všechny m ené parametry v po ádku. Vypnout jisti /styka e generátoru lze op t tla ítkem I/0. Po vypnutí jisti e/styka e stále b ží generátor. Pro zastavení generátoru s dochlazením (pob ží as T5-Chladí a pak zanikne signál pro chod generátoru) stiskn te tla ítko Stop 0. Pro okamžité zastavení generátoru bez dochlazení (nepob ží as T5-Chladí) stiskn te tla ítko Stop 0 dvakrát. Postup ovládání jisti Jisti e nelze zapínat zeleným tla ítkem I na motorových pohonech. Lze je zapínat pouze p es záskokový automat. Jisti e lze vypnout erveným TEST tla ítkem na nadproudové spoušti nebo erveným tla ítkem O na motorovém pohonu pouze pokud je automat ve funkci MAN. Pokud vypnete jisti tla ítkem TEST nebo O ve funkci automatu AUT a pokud je p íslušný zdroj v po ádku, automat zp t jisti automaticky zapne. Jisti e/styka e lze vypnout následujícími zp soby: 1) P epnutím automatu do funkce VYP. 2) P epnutím automatu do funkce MAN a vypnutím jisti tla ítkem TEST nebo O. 3) Stisknutím STOP tla ítka je-li, p ipojeno. 4) P epnutím p epína e AUTO/MANUAL na motorovém pohonu do polohy manuál a stisknutím tla ítka TEST nebo O ve funkci automatu AUT. V tomto p ípad automat bude hlásit chybu p íslušného jisti e. Dálkové ovládání Dálkov lze p ivedením plusového nap tí ze svorky/21/ na p íslušnou svorku nastavit funkci automatu nebo smazat chybové hlášení. S1 - dálkové ovládání - funkce MAN S2 - dálkové ovládání - funkce AUT S3 - dálkové ovládání - RESET (smazání chybové hlášky) Pokud je funkce MAN nebo AUT zvolena dálkov, nelze funkci jinak zm nit. Po odpojení nap tí ze vstupu se automat p epne zp t do funkce, ve které byl automat p ed dálkovým p epnutímfunkce. Funkce MAN má vyšší prioritu než funkce AUT. Stop tla ítko Po stisku STOP tla ítka dojde vždy k okamžitému vypnutí zapnutého jisti e/styka e. Pokud je jednotka napájena, objeví se hlášení Var Zkrat/Stop tl. a pokud bude STOP tla ítko sepnuto déle než 10 s, automat zahlásí chybu ChybaJisti Sí nebo ChybaJisti Gen podle toho, který z jisti /styka byl zapnutý a po rozepnutí STOP tla ítka je nutné chybovou hlášku resetovat. Toto hlášení se objeví i p i vypnutí jednoho z jisti /styka zkratem nebo nadproudem. Po uvoln ní STOP tla ítka (a p ípadn po resetu chybového hlášení), pokud byl automat p ed stisknutím STOP tla ítka ve funkci AUT, dojde k automatickému zapnutí jisti e sít, pokud je sí v po ádku, nebo za ne proces záskoku, pokud sí není v po ádku. Vypnutí jisti e zkratem nebo nadproudem(pouze pro jisti e) Vypne-li jeden z jisti z d vodu zkratu nebo nadproudu, zobrazí se hlášení Var Zkrat/Stop tl. a ChybaJisti Sí nebo ChybaJisti Gen podle toho, který z jisti byl zapnutý. Toto hlášení se objeví i p i stisku STOP tla ítka. Po odstran ní poruchy a kontrole instalace je nutné nejprve nast ádat p íslušný jisti ru n ímo na motorovém pohonu. Tím obsluha potvrdí odstran ní poruchy. Hlášení Var Zkrat/Stop tl. ChybaJisti Sí nebo ChybaJisti Gen je nutné smazat tla ítkem Fault reset. Pokud byl automat ve funkci AUT p ed vypnutím zkratem nebo nadproudem, dojde po smazání chybové hlášky k automatickému zapnutí jisti e sít, pokud je v po ádku, nebo za ne proces záskoku, pokud sí není v po ádku. Revizní tla ítko (pouze pro jisti e) Revizní tla ítko slouží k vy azení ídící jednotky a je možné oba jisti e libovoln ovládat (ZAP/VYP) p ímo na motorových pohonech. V tomto režimu je možné zapnout oba jisti e najednou (pokud je deaktivováno nebo není použito mechanické blokování). Tento režim lze využít pro revize, opravy nebo m ení ap. Doporu ujeme použít tla ítko s aretací a uzamykáním. Po stisknutí revizního tla ítka se automat p epne do funkce MAN a pokud byl zapnutý jeden z jisti, stane dále zapnutý. Po uvoln ní rozepnutí revizního tla ítka se automat zp t epne do funkce AUT a sepne jisti podle stavu sít a generátoru. -16-

18 ZOBRAZENÍ/SIGNALIZACE Zobrazení údaj na základní obrazovce Naho e na displeji je zvýrazn na zvolená funkce automatu. Vyk i ník v pravém horním rohu signalizuje aktivní chybové hlášení. V levé polovin je místo pro zobrazení výkonu zát že. V tomto provedení automatu není toto zobrazení funk ní. V pravé polovin jsou pod sebou zobrazeny následující informace: - Stavy jisti /styka, sít a generátoru. - Hodnota ú iníku (v tomto provedení automatu není toto zobrazení funk ní). - Hodnota frekvence sít nebo generátoru. - Aktuáln provád ná operace resp. b žící as. - Zbývající as do konce provád né operace. Zobrazení nastavených parametr 1) Tla ítkem Page zvolte nabídku nastavení. 2) Zvolte tla ítky a požadované Menu, viz tabulka. Šipka na displeji > musí ukazovat na vybrané Menu. Potvr tla ítkem Enter 3) Zvolte tla ítky a požadovaný parametr, viz tabulka str. 13. Šipka na displeji > musí ukazovat na vybraný parametr. Pod parametrem je zobrazena jeho aktuální hodnota. Pokra ujte dále stejn ve výb ru dalšího parametru. Pokud se chcete vrátit do p edchozí nabídky nastavení, stiskn te tla ítko Page. Zde m žete vybrat další Menu a vybrat další parametr. Pokud se chcete vrátit na úvodní zobrazení, stiskn te tla ítko Page dvakrát. Zobrazení chybových hlášení Chybová hlášení se zobrazí okamžit, dojde-li k n jaké chyb i poruše. Chybová hlášení lze smazat po jejím pominutí tla ítkem Fault reset. Pokud chyba trvá, nelze ji smazat. Seznam a význam možných chybových hlášení viz tabulka str. 19. Seznam aktuálních chybových hlášení lze zobrazit stisknutím tla ítka. Pro návrat na základní obrazovku stiskn te tla ítko. Zobrazení aktuálních parametr automatu a zdroj Postupným stisknutím tla ítka lze zobrazit následující aktuální informace: Generátor: sdružené nap tí, frekvence, proud Sí : sdružené nap tí, frekvence, proud Napájecí nap tí ídící jednotky Stavy vstup ídící jednotky Stavy výstup ídící jednotky Po et událostí a spot ebu energie p i provozu na generátor a sí (spot eba energií není v tomto provedení automatu aktivní) Seznam chybových hlášení Posledním stiskem tla ítka šipka dol se vrátíte na základní obrazovku. Na základní obrazovku se lze také vždy vrátit 3x stisknutím tla ítka Page Signalizace pomocí LED LED svítí nesvítí bliká ervená porucha na síti sí je v po ádku zelená sí je v po ádku porucha na síti zelená jisti sít je zapnutý jisti sít je vypnutý eká na zapnutí jisti e zelená jisti generátoru je zapnutý jisti generátoru je vypnutý zelená generátor je p ipraven k zatížení generátor není p ipraven pro zatížení generátor je p ipraven k zatížení, ale signál pro chod generátoru není aktivní ervená chybové hlášení je aktivní i po stisku tla ítka Fault reset chybové hlášení není aktivní chyba - viz chybové hlášení Zobrazení historie (pam událostí,p í in a hodnot parametr ) i základním zobrazením 2x stisknutím tla ítka Page se zobrazí výpis historie p í in/událostí. í iny/události jsou se azeny chronologicky a jsou o íslovány. Poslední v ase má íslo 0. Starší mají záporné íslo. Lze listovat v historií tla ítky a. Z názvu p í iny je patrné, o jakou šlo událost. Pod arou je zobrazen as a datum. Maximální po et událostí je 107. Dálková signalizace Dálkov lze signalizovat následující stavy automatu na p íslušných svorkách automatu. H2 - signalizace funkce MAN - DC 24 V/0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H3 - signalizace funkce AUT - DC 24 V/0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H4 - signál pro zapnutí generátoru - DC 24 V/0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H5 - signál zapnut zdroj 1 - DC 24 V/0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H6 - signál zapnut zdroj 2 - DC 24 V/0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H7 - signál chyba - DC 24 V/0,05 A (proti svorce /21/ plus ) Dalším a opakovaným stiskem tla ítka Enter lze zobrazit další informace aktuální v daném ase: as a datum události. - Funkci automatu Funk, proud ll1 a IL2. - Proud IL3, výkon Výk, ú iník ú in, Charakter zát že CharZ, nap tí Ug 1 a Ug 2. - Nap tí Ug 3, frekvenci Fgen, nap tí Us 1. - Nap tí Us 2,a Us 3, frekvenci Fsí. - Napájecí nap tí ídící jednotky Ubat, stav vstup Bvst. - Stav výstup Bvýs V každém z t chto výše uvedených zobrazení se lze pohybovat tla ítky a a volit tak další nebo p edcházející událost. Takto lze p esn zjistit, kdy vznikla porucha a jaká, v jakém stavu byla sí nebo generátor, v jakém stavu byl automat nebo kdy a jaká další událost se stala. -17-

19 ASOVÉ DIAGRAMY asový diagram 1 Funkce: automatický záskok, Napájení: z aktivního zdroje UT nap tí transformátoru QT jisti /styka transformátoru UG nap tí generátoru/transformátoru QG jisti /styka generátoru/transformátoru UZ nap tí na zát ži UnA napájení automatu USG signál pro start generátoru T 1T, T1G kontrolovaná doba poruchy - max. 3 s T2T zpožd ní mezi p epnutím jisti /styka T 3T, T3G kontrolovaná doba po zániku poruchy T5 doba pro chlazení generátoru T6 kontrolovaná doba zastavení generátoru (zánik U G) T zpožd ní startu generátoru - max. 3 s T 7 +T =max.3s 1T 7 asový diagram 2 POPIS FUNKCE Výchozí stav: Na 1. zdroji je nap tí. Zát ž je napájena z 1. zdroje. 1. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T, po ase T1T automaticky vypne Q Ta signál pro start generátoru je aktivní po ase T 7. Objeví-li se nap tí UG alespo na dobu T 3G, je automaticky zapnut Q G. Pokud dojde k výpadku UG a zárove UT není p ítomno, dojde po dob T1G k automatickému vypnutí Q G. Objeví-li se UG alespo na dobu T 3G, je automaticky zapnut Q G. 2. automatický záskok: Pokud dojde k obnovení UT na dobu min. T 3T, dojde k automatickému vypnutí QG a signál pro start generátoru p estane být aktivní po ase T 5. Po ase T2T dojde k automatickému zapnutí Q T.Do doby T6musí zaniknout U G. 3. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T, po ase T1Tautomaticky vypne QTa signál pro start generátoru je aktivní po ase T 7. Pokud dojde k obnovení UT na dobu min. T3T d ív než se objeví UG na dobu min. T 3G, dojde k automatickému zapnutí Q T. Podmínkou automatického zapnutí QT je dob hnutí asu T 2T. Signál pro start generátoru p estane být aktivní po ase T. Do doby T musí zaniknout U. 5 6 G Funkce: automatický záskok, Napájení: z nezávislého externího zdroje UT nap tí transformátoru QT jisti /styka transformátoru UG nap tí generátoru/transformátoru QG jisti /styka generátoru/transformátoru UZ nap tí na zát ži UnA napájení automatu USG signál pro start generátoru T 1T, T1G kontrolovaná doba poruchy - max. 3 s T2T zpožd ní mezi p epnutím jisti /styka T 3T, T3G kontrolovaná doba po zániku poruchy T4 kontrolovaná doba startu generátoru T5 doba pro chlazení generátoru T6 kontrolovaná doba zastavení generátoru (zánik U G) T zpožd ní startu generátoru - max. 3 s T 7 +T =max.3s 1T 7 POPIS FUNKCE Výchozí stav: Na 1. zdroji je nap tí. Zát ž je napájena z 1. zdroje. 1. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku UTna dobu min. T 1T, dojde k automatickému vypnutí QTa po ase T7 je signál pro start 4 generátoru G aktivní. Objeví-li se do doby T nap tí U alespo na dobu T 3G, je automaticky zapnut Q G. Pokud dojde k výpadku U G, na dobu kratší než T 1G, automat na tento výpadek nap tí nereaguje. 2. automatický záskok: Pokud dojde k obnovení UTna dobu min. T 3T, dojde k automatickému vypnutí QGa signál pro start generátoru p estane být aktivní po ase T 5. Po ase T2T dojde k automatickému zapnutí Q T. Do doby T6musí zaniknout U G. 3. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku UTna dobu min. T 1T, dojde k automatickému vypnutí QTa signál pro start generátoru je aktivní po ase T 7. B ží as T 4. Pokud dojde k obnovení UT na dobu min. T3T d ív nežse objeví UG na dobu min. T 3G, dojde k automatickému zapnutí Q T. Podmínkou automatického zapnutí QT je dob hnutí asu T 2T. Signál pro start generátoru p estane být aktivní po ase T. Do doby T musí zaniknout U. 5 6 G -18-

20 VÝPIS HLÁŠENÍ ÍDÍCÍHO SYSTÉMU Hlášení ina Možná porucha Ostran ní poruchy ChybaJisti Sí ChybaStyka Sí Jisti /sty ka sít nelze zapnout. Špatné zapojení automatu a jisti. Motorový pohon není ve funkci "AUTO". Podp ov á spouš je na jiné nap tí než 24 V d.c. Pomocné spína e nejsou v prov edení se zlacený mi kontakty (PS-..-.-Au) Ve spínacím bloku není namontov ána nadproudov á spouš nebo není dostate upevn na. Jisti sít by l v ypnut neoprávn obsluhou ru. Obsluha stiskla "TEST" tla ítko na jisti i nebo v y pínací tla ítko Ve funkci automatu "AUT" nelze ov ládat jisti e ru na motorov ý ch na motorov ém pohonu. pohonech. Jisti sít v y pnul zkratem nebo nadproudem. V obv odu zát že došlo ke zkratu nebo nadproudu. Zkrontrolujte elektroinstalaci a odstra te poruchu. Jisti /sty ka sít v y pnul po stisku "STOP" tla ítka. Obsluha stiskla "STOP" tla ítko. Po kontrole elektroinstalce a odstranení poruchy uv oln te "STOP" tla ítko. ChybaJisti Gen ChybaStyka Gen Jisti /sty ka generátoru nelze zapnout. Špatné zapojení automatu a jisti. Motorový pohon není ve funkci "AUTO". Podp ov á spouš je na jiné nap tí než 24 V d.c. Pomocné spína e nejsou v prov edení se zlacený mi kontakty (PS-..-.-Au) Ve spínacím bloku není namontov ána nadproudov á spouš nebo není dostate upevn na. Jisti generátorátoru by l v ypnut neoprávn obsluhou ru. Obsluha stiskla "TEST" tla ítko na jisti i nebo v y pínací tla ítko Ve funkci automatu "AUT" nelze ov ládat jisti e ru na motorov ý ch na motorov ém pohonu. pohonech. Jisti v ypnul zkratem nebo nadproudem. V obv odu zát že došlo ke zkratu nebo nadproudu. Zkrontrolujte elektroinstalaci a odstra te poruchu. Jisti /styka vypnul po stisku "STOP" tla ítka. Obsluha stiskla "STOP" tla ítko. Po kontrole elektroinstalce a odstranení poruchy uv oln te "STOP" tla ítko. ChybaNap tíbat Napájecí nap tí ídící jednotky je nízké nebo v y soké. Záložní napájení na sv orkách /26/ a /27/ není v rozsahu 19 - Zkrontrolujte zdroj záložního napájení automatu. 29 V d.c. Není p ítomno nap tí na síti ani na generátoru nebo p ítomné nap tí je mimo mez +/- 15 %. ZáložBatVybitá Interní záložní baterie je v y bitá. Interní záložní baterie má nizké nap tí nebo je zcela v y bitá. Vy m te záložní baterii. ChybaGenStop Generátor se nezastav il po zániku signálu pro jeho chod ani ve stanov eném Signál pro zastav ení generátoru by l p erušen. Zkontrolujte v edení signálu ke generátoru a odstra te chy bu. aset 6. Generátor má poruchu. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. VypChybaSTART Generátor se nerozb hl v e stanov eném ase T 4 (neobjev ilo se nap tí) po Signál pro zastav ení generátoru by l p erušen. Zkontrolujte v edení signálu ke generátoru a odstra te chy bu. vyslání signálu na jeho start. Generátor má poruchu. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. VypBatVybita Vyp Gen L1 >V Nap tí ve fázi 1 generátoru je v y šší než nastavená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. Vyp Gen L1 <V Nap tí v e fázi 1 generátoru je nižší než nastav ená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. Vyp Gen L2 >V Nap tí ve fázi 2 generátoru je v y šší než nastavená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. Vyp Gen L2 <V Nap tí v e fázi 2 generátoru je nižší než nastav ená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. Vyp Gen L3 >V Nap tí ve fázi 3 generátoru je v y šší než nastavená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. Vyp Gen L3 <V Nap tí v e fázi 3 generátoru je nižší než nastav ená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. Vyp Vgen Asym Nap ová asy metrie generátoru je v yšší než nastav ená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. Vyp Gen <Frek Frekv ence generátoru je nižší nez nastav ená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. Vyp Gen >Frek Frekv ence generátoru je v y šší nez nastav ená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. Zkrat/Stop tl. Stisknutí "STOP" tla ítka. - Po kontrole elektroinstalce a odstran ní poruchy uv oln te "STOP" tla ítko. Jisti v ypnul zkratem nebo nadproudem. V obv odu zát že došlo ke zkratu nebo nadproudu. Zkrontrolujte elektroinstalaci a odstra te poruchu. ProvozSí Zát ž je napájena ze sít. - - PoruchSí Porucha sít. Jeden ze sledov aný ch parametr je mimo nastav enou mez. Porucha na VN stran sít nebo na transformátoru. Zkrontrolujte elektroinstalaci a odstra te poruchu. ProvozGen Zát ž je napájena z generátoru. - - NávratSí Na síti se obnov ilo nap tí. - - Jisti VYP Oba jisti e/styka e jsou vypnuty. - - Styka VYP T3G-ObGen ží as kontroly nap tí od jeho objev ení na generátoru. Pokud budou parametry generátoru po celou dobu T 3G v nastav ený m mezích, doje po jeho uply nutí k sepnutí jisti e/sty ka e generátoru. - - T2T-ZpZás ží as pro zpožd ní mezi v y pnutím jisti e generátoru a sepnutím - - jisti e/sty ka e sít. Po uply nutí asu T 2T dojde k sepnutí jisti e sít. Podmínkou je dob hnutí asu T 3T. T3T-ObSí ží as kontroly obnov eného nap tí po poruše na síti. Pokud budou parametry - - sít po celou dobu T 3T v nastav eným mezích, doje po jeho uply nutí k sepnutí jisti e/sty ka e sít. Podmínkou je dob hnutí asu T 2T. T4-StartG ží as kontroly startu generátoru. Do tohoto asu se musí objev it nap tí na - - generátoru s parametry v e stanov ený ch mezích. Za íná b žet as T 3G. T5-Chladí T7-ZpSgen ží as pro chlazení generátoru. Signál pro chod generátoru je aktiv ní. Po tomto ase zanikne signál pro chod generátoru. Beží as pro zpožd ní startu generátoru. Po jeho uply nutí automat v y šle signál pro start generátoru

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

ZB-01-xx10 NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT. Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

ZB-01-xx10 NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT. Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. ESKY NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT ZB-01-xx10 Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. OBSAH POPIS SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNA ENÍ SOU ÁSTI DODÁVKY

Více

ZB-01-xx10 NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT. Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

ZB-01-xx10 NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT. Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. ESKY NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT ZB-01-xx10 Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. OBSAH POPIS SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNA ENÍ SOU ÁSTI DODÁVKY

Více

ZA-0x-xxxx ESKY NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT. Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

ZA-0x-xxxx ESKY NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT. Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. ESKY NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT ZA-0x-xxxx Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Czech Republic,

Více

Záskokový automat MODI

Záskokový automat MODI Záskokový automat MODI WWWOEZCZ OBSAH POPIS2 SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍ3 FUNKCE A REŽIMY4 ČASOVÉ DIAGRAMY6 PARAMETRY10 VYBAVENÍ JISTIČŮ10 TYPOVÉ OZNAČENÍ JISTIČE ARION WL11 URČENÍ MECHANICKÉHO BLOKOVÁNÍ

Více

Modi. Záskokové automaty

Modi. Záskokové automaty wwwoezcz OBSAH ZA POPIS SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍ FUNKCE A REŽIMY ČASOVÉ DIAGRAMY PARAMETRY0 VYBAVENÍ JISTIČŮ0 TYPOVÉ OZNAČENÍ JISTIČE ARION WL URČENÍ MECHANICKÉHO BLOKOVÁNÍ JISTIČŮ MODEION SCHÉMA Zapojení

Více

Modi. Záskokové automaty

Modi. Záskokové automaty wwwoezcz OBSAH ZB POPISA SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍA UNKCEA ČASOVÉ DIAGRAMYA PARAMETRYA VYBAVENÍ JISTIČŮ/STYKAČŮA SCHÉMAA7 Zapojení pro BC0 ZB-0-9x0A7 Zapojení pro BD0 a BH0 ZB-0-7x0A8 Zapojení pro stykače

Více

Přístroje pro spínání a ovládání

Přístroje pro spínání a ovládání Přístroje pro spínání a ovládání WWW.OEZ.COM Spouštěče motoru SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 Základní funkce Spínání a jištění motorů do 2 A. Ochrana proti zkratu a ochrana proti přetížení. Přístroj reaguje

Více

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS možnost rozšíření o externí

Více

Servisní služby. Preventivní prohlídky

Servisní služby. Preventivní prohlídky Servisní služby Preventivní prohlídky www.oez.cz www.oez.sk Preventivní prohlídky přístrojů OEZ OBSAH 1. SPOLEČNÁ DOPORUČENÍ PRO PŘÍSTROJE OEZ... 2 2. KOMPAKTNÍ JISTIČE Modeion... 3 3. VZDUCHOVÉ JISTIČE

Více

Tlakové a plovákové spínače

Tlakové a plovákové spínače WWW.OEZ.COM TLAKOVÉ SPÍNAČE TSA Ke spínání zejména 3fázových elektrických obvodů AC-3 10 A/400 V) vlivem změn tlaku v tlakových nádobách. Ve spojení s čerpadlem nebo kompresorem slouží k udržování tlaku

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

GEN230-3i3u-X-ADE. Specifikace kalibra ního generátoru

GEN230-3i3u-X-ADE. Specifikace kalibra ního generátoru Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

Větrná elektrárna GWL

Větrná elektrárna GWL Větrná elektrárna GWL GWT400, GWT600, GWT1000 Návod obsluze - 1 - 1. Popis Větrné elektrárny GWL jsou určené do každého počasí pro všechny geografické a klimatické podmínky. Vynikají malými rozměry, snadnou

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

ÍDICÍ JEDNOTKA CB17 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

ÍDICÍ JEDNOTKA CB17 UŽIVATELSKÝ NÁVOD ÍDICÍ JEDNOTKA CB17 UŽIVATELSKÝ NÁVOD OBSAH 1. SK ÍDICÍ JEDNOTKY 1 2. NASTAVENÍ 3 2.1 NASTAVENÍ DIP P EPÍNA E SW1 3 2.1.1 NASTAVENÍ ZPOMALENÍ (DIP 1.SLOW) 3 2.1.2 NAST. DETEKCE NADPROUDU (DIP 2.OVER C1

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

elektronický programovatelný ter mostat +5... +40 C

elektronický programovatelný ter mostat +5... +40 C OCD4 technická dokumentace elektronický programovatelný ter mostat použití: řízení elektrického podlahového topení týdenní program s intelitentním předtápěním podsvícený displej komunikace v českém jazyce

Více

8. Struktura údaj na LCD displeji

8. Struktura údaj na LCD displeji Metody nabíjení NiCd a NiMH akumulátor 56 8. Struktura údaj na LCD displeji 8.1 Hlavní menu Hlavní menu je zobrazeno vždy po spušt ní nabíje e. Jsou zde prozatím dv volby a to Výb r profilu nabíjení a

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY 1. Obecný popis ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A ATERM 1 Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PT22 vhodný pro všechny typy kotlů týdenní program (nastavitelný) 6 teplotních změn na každý den protizámrazová ochrana jednoduchá montáž moderní design VELKÝ

Více

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis 2. 2. Použití 2. 3. Technické informace 2. 4. Nastavení 3. 5. Popis funkce 6. 6.

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis 2. 2. Použití 2. 3. Technické informace 2. 4. Nastavení 3. 5. Popis funkce 6. 6. GIGAmatic Tenzometrický přetěžovací převodník OBSAH 1. Popis 2 2. Použití 2 3. Technické informace 2 4. Nastavení 3 5. Popis funkce 6 6. Zapojení 8 7. Údržba 9 Strana # 1 z 8 Revize: 1.8 Květen 2007 1.

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI LCD DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor)

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor) HMR system, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 ZD 3500D Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor) NÁVOD PRO OBSLUHU ČSN EN 131-6 kategorie

Více

Nové funkce stroje PR-650 verze 2 CS

Nové funkce stroje PR-650 verze 2 CS Nové funkce stroje PR-650 verze 2 CS Verze 2 nově obsahuje následující nové funkce. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte tuto příručku a uživatelskou příručku dodanou se strojem PR-650 (která obsahuje

Více

EMS 58 Automat na prodej času

EMS 58 Automat na prodej času JITOJA spol. s r.o. Zvonařská 1310 156 00 Praha 5 - Zbraslav tel.: 00420 257920850 EMS 58 Automat na prodej času Pokyny k obsluze a popis automatu Výrobek firmy BECKMANN GmbH Beckmann GmbH Brandstraße

Více

Návod k obsluze CZ. Spínací hodiny s rádiem pro sv telný senzor. Tento návod uschovejte!

Návod k obsluze CZ. Spínací hodiny s rádiem pro sv telný senzor. Tento návod uschovejte! CZ Spínací hodiny s rádiem pro sv telný senzor Tento návod uschovejte! Obsah Záruka...2 Bezpe nostní pokyny...3 Popis tla ítek a ukazatel...4 Všeobecné informace...5 Použití k ur enému ú elu...5 Nastavení

Více

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT PT14-P S JEDNODUCHÝM OVLÁDÁNÍM A PODSVÍCENÝM DISPLEJEM Určený pro: přímotopy sálavé panely elektrické podlahové topení MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné místo,

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 OBSAH: I II III Diagram teplota-čas Tabulka časových pásem Ovládací prvky-zobrazení 1 Ovládání přístroje 1.1 Ručně C 1.2 Týdenní program. A 1.3 Denní program. B 1.4 Party..D 1.5

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

HMP - 164. Regulátor odběru elektrické energie TX RX COM L N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 230V~ 6x relé 250V/8A + -

HMP - 164. Regulátor odběru elektrické energie TX RX COM L N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 230V~ 6x relé 250V/8A + - HMP - 164 Regulátor odběru elektrické energie 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 12V= 1 2 3 + - 485 1 2 3 4 - + TX RX COM STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4 STUPEŇ 5 STUPEŇ 6 230V~ 6x relé 250V/8A L

Více

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech.

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech. Návod k instalaci a obsluze 1. Popis zařízení A Logger tlaku DRULO II 1A Displej 2A Optický komunikační senzor 3A Funkční tlačítka pohyb / potvrzení 4A Utahovací šrouby 5A Odvzdušňovací šroub 6A Odvzdušňovací

Více

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS CZ Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní pokyny 2 Použití a vlastnosti 3 Popis a určení výrobku 3 Technické údaje 3 Obsah balení 3 Ovládací prvky

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

IMPROX EC II. ImproX (EC II ) eternetový řadič INSTALAČNÍ MANUÁL 1. TECHNICKÁ DATA. 1.1. Pracovní prostředí. 1.2. Napájení

IMPROX EC II. ImproX (EC II ) eternetový řadič INSTALAČNÍ MANUÁL 1. TECHNICKÁ DATA. 1.1. Pracovní prostředí. 1.2. Napájení Označení řadiče: XEC900-0-0-GB-XX IPS970-0-0-GB-XX IMPROX EC II 1. TECHNICKÁ DATA 1.1. Pracovní prostředí Plastová krabička... (XEC900) Napájecí zdroj... (IPS970) 1.2. Napájení ImproX (EC II ) eternetový

Více

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout

Více

PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ

PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ PT14-HT-P PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ Určený pro: radiátory osazené termoelektrickými pohony rozdělovače teplovodního podlahového topení s termoelektrickými pohony MONTÁŽ

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Obvody s programovatelným řídicím relé

Obvody s programovatelným řídicím relé Obvody s programovatelným řídicím relé Úvod Programovatelná řídicí relé jsou pokrokovými elektrickými přístroji, nacházející se svými možnostmi mezi klasickými jednofunkčními řídícími přístroji (jako například

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter Set Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP000 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana Použití z hlediska určení strana 4 Montáž strana 5 Elektrické připojení strana 5 Programování strana

Více

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN ADA TERRIER OBSAH 1.1 Všeobecné bezpe nostní zásady 1 1.2 Instalace 2 A. Standardní instalace 2 B. Tabulka rozm 2 C. Instalace servomotoru 3 D. Elektrické

Více

Nová "dimenze"! První univerzální stmívač pro všechny stmívatelné zdroje

Nová dimenze! První univerzální stmívač pro všechny stmívatelné zdroje Nová "dimenze"! První univerzální stmívač pro všechny stmívatelné zdroje Nová "dimenze"! První univerzální stmívač pro všechny stmívatelné zdroje Na základě legislativních změn EU, je v současné době ukončována

Více

EM271 Dvojitý třífázový elektroměr a analyzátor sítě

EM271 Dvojitý třífázový elektroměr a analyzátor sítě EM271 Dvojitý třífázový elektroměr a analyzátor sítě Návod k použití OBSAH: 1) Upozornění str. 2 2) Rozměrový výkres a montážní otvor v panelu str. 2 3) Přestavba z panelové verze na DIN str. 3 4) Montáž

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Kazetové klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Před použitím klimatizačního systému si, prosím, přečtěte tuto příručku.

Více

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R rev.5/2013 Ing. Vladimír Anděl IČ: 14793342 tel. 608371414 www.vaelektronik.cz KPTECH, s.r.o. TOLSTÉHO 1951/5 702 00 Ostrava Tel./fax:+420-69-6138199 www.kptech.cz 1. Princip činnosti Elektrická polarizovaná

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

EasyStart T Návod k instalaci. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k instalaci. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k instalaci. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. 22 1000 32 88 07 08.2011 Obsah Úvod Strana Nejdříve si přečtěte... 3 Všeobecné pokyny a informace / bezpečnostní informace...

Více

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu Bollard VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM Návod Na instalaci a obsluhu Model MPIE2 bez osvělení led MPIE10 s osvětlením led MotoR WiNG400 WiNG400 Napájecí napětí 12vdc 12vdc Jmenovitý výkon 60 W 60 W Příkon 1,2 a

Více

Měřič plochy listu Návod k použití

Měřič plochy listu Návod k použití Měřič plochy listu Návod k použití strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis... 3 1.2 Ovládací prvky a indikátory... 4 1.2.1 Hlavní jednotka... 4 1.2.2 Skener... 5 1.3 Nastavení... 5 1.4 Nastavení rukojeti...

Více

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher. EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com NÁVOD K OBSLUZE MODELY TB STEEL SINGLE DOOR TB74 STEEL TB100 STEEL

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir

ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir Návod na montáž, připojení a obsluhu ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir CZ verze 1.2 Obsah 1. Popis zařízení... 3 2. Technické údaje... 3 3. Zapojení UPS TERMOSTATU...

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BPT710 PRO OVLÁDÁNÍ TOPNÝCH ZAØÍZENÍ Komfortní ovládání pro: přímotopy podlahové topení sálavé panely, infrapanely plynové a elektrické kotle (pouze s přijímačem BPT002)

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

TTHERM-1. HW - ver. 1.73, FW: 1.54 (16.09.2015) HWPRO JAROŠ Milan Vývoj a výroba elektronických zařízení e-mail: info@hwpro.cz web: www.hwpro.

TTHERM-1. HW - ver. 1.73, FW: 1.54 (16.09.2015) HWPRO JAROŠ Milan Vývoj a výroba elektronických zařízení e-mail: info@hwpro.cz web: www.hwpro. Uživatelský návod TTHERM-1 HW - ver. 1.73, FW: 1.54 (16.09.2015) JAROŠ Milan web: www.hwpro.cz OBSAH: 1 Seznámení... 3 1.1 Popis... 3 1.2 Příslušenství... 3 2 Specifikace... 4 2.1 Technické parametry...

Více

Dbejte pokynů uvedených v montážním návodu, který je přiložen ke každému senzoru.

Dbejte pokynů uvedených v montážním návodu, který je přiložen ke každému senzoru. Návod k obsluze R Vyhodnocovací elektronika pro senzory proudění VS3000 Dokument číslo: 704036/03 10/2007 Obsah Bezpečnostní pokyny........................ strana 3 Použití z hlediska určení......................

Více

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR typ Tenz2174P 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s

Více

Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI)

Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI) Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI) Základní informace Neumísťujte zdroj na přímé slunce, na nadměrně teplá nebo vlhká místa a chraňte ho před stykem s kapalinami.

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

KOPIE EL.05INFRA NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ ZÁRU NÍ LIST

KOPIE EL.05INFRA NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ ZÁRU NÍ LIST Elektrické topné t leso pro kombinovaný oh ev trubkových radiátor s elektronickým regulátorem prostorové teploty a ovládáním infra erveným signálem EL.05INFRA NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ ZÁRU NÍ LIST TRADEKO,

Více

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod)

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) ACR-3280 Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) Návod k obsluze je možné stáhnout ve formátu PDF: http://hu.akai-atd.com/uzivatelska-prirucka 1 1. ON/OFF: Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zařízení,

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 40 SK / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

Barevný videotelefon CDV-70H

Barevný videotelefon CDV-70H Barevný videotelefon CDV-70H Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

Modeion KOMPAKTNÍ JISTIČE BL1600S

Modeion KOMPAKTNÍ JISTIČE BL1600S H KOMPAKTNÍ JISTIČE BL6S H BL6S OBCHODNÍ INFORMACE Spínací bloky, výsuvné zařízení...h4 Nadproudové spouště...h5 Signalizační bloky...h5 Monitorovací relé reziduálního proudu...h6 Proudové transformátory

Více

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu ISATS Ing. Prašnička s.r.o. srpen 2012 Mobilní AT stanice Technologická elektroinstalace, M+R Technická zpráva Obsah technické zprávy 1 Předmět projektu 2 Technické údaje 2.1 Použité napěťové soustavy

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Čas/den Doba zavl. Dny zapnuto/vyp. Auto./Vypnuto

Více

BEL2000 - univerzální nabíje akumulátor

BEL2000 - univerzální nabíje akumulátor BEL2000 - univerzální nabíje akumulátor Základní popis: (verze 2.1-24. 2. 2001) Nabíje získal ocen ní Výrobek roku na výstav Model Hobb 2000 Univerzální nabíje akumulátor BEL2000 je moderní p ístroj ízený

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Technické parametry. 20x11x5 Hmotnost s vodiči Přesnost měření absolutní/relativní výšky ±9m/±3m Rozsah měření. 300 1100hPa

Technické parametry. 20x11x5 Hmotnost s vodiči Přesnost měření absolutní/relativní výšky ±9m/±3m Rozsah měření. 300 1100hPa MVario je systém měřící atmosférický tlak, podle kterého vypočítává nadmořskou výšku, rychlost stoupání, klesání a dále provádí záznam extrému, signalizuje změny stoupání/klesání a upozorňuje na překročení

Více

Návod k obsluze řídící jednotky. 2011-05-25 Benekov (bez automatického zapalování)

Návod k obsluze řídící jednotky. 2011-05-25 Benekov (bez automatického zapalování) Návod k obsluze řídící jednotky Verze programu: 2011-05-25 Benekov (bez automatického zapalování) OBSAH 1. Úvod... 3 2. Popis tlačítek regulátoru... 3 3. Struktura uživatelského a servisního menu... 4

Více

A450. řídící jednotka pro závory. autorizovaný prodejce

A450. řídící jednotka pro závory. autorizovaný prodejce A450 řídící jednotka pro závory autorizovaný prodejce 1 1. Všeobecné vlastnosti Řídící jednotka pro závory nabízí díky svému vysoce výkonnému mikroprocesoru mnoho služeb a prostřednictvím elektronické

Více

Hercules U26. Obslužná jednotka HMI (ACX84.910/ALG) pro ovládání regulátoru Návod k Saphir obsluze kotle EKORET SAPHIR

Hercules U26. Obslužná jednotka HMI (ACX84.910/ALG) pro ovládání regulátoru Návod k Saphir obsluze kotle EKORET SAPHIR Hercules U26 Obslužná jednotka HMI (ACX84.910/ALG) pro ovládání regulátoru Návod k Saphir obsluze kotle EKORET SAPHIR Obsah: str. 1. Stručný popis...3 2. Umístění a připojení k regulátoru Saphir...3 3.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

NÁVOD K OBSLUZE OBCHODNÍ VÁHA. řady. Strana 1. Prodejce:

NÁVOD K OBSLUZE OBCHODNÍ VÁHA. řady. Strana 1. Prodejce: NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 OBCHODNÍ VÁHA řady Prodejce: Strana 2 ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento

Více

ICE střídavé regulátory ( Electronic Speed ControIler- ESC)

ICE střídavé regulátory ( Electronic Speed ControIler- ESC) ICE střídavé regulátory ( Electronic Speed ControIler- ESC) Technické údaje: (ICE7A-150A) 150A)2-6S LiPo,6-18 NiMH (ICEHV60A.HV100A) 4-12S LiPo, 12-36 NiMH (ICEHV120, HV180HV) 4-14S LiPo, 5-15S (LiFeP04),

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím Solární cestovní nabíječka Powermonkey Explorer Obj. č.: 20 11 50 Jiný způsob používání této solární nabíječky, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jejímu poškození. Kromě jiného by nesprávné používání

Více

ZyWALL USG 200 Internetová bezpečnostní brána

ZyWALL USG 200 Internetová bezpečnostní brána Internetová bezpečnostní brána Příručka k rychlé instalaci ZLD 2.20 19.7.2010 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte

Více

Akumulátorový rázový utahovák. Návod k obsluze. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU

Akumulátorový rázový utahovák. Návod k obsluze. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle sm rnic 89/336/EHS a 98/37/ES Rady v souladu s následujícími normami normalizovaných dokument :

Více

ANA 954. ANEMO - výroba - prodej - servis meteorologických přístrojů

ANA 954. ANEMO - výroba - prodej - servis meteorologických přístrojů ANEMO - výroba - prodej - servis meteorologických přístrojů ANA 954 Anemometr pro měření rychlosti a směru větru v horizontální rovině, popis - návod k obsluze - 1 - OBSAH 1 TECHNICKÉ PARAMETRY 2 2 MĚŘICÍ

Více

DMX DUO Návod k obsluze

DMX DUO Návod k obsluze DMX DUO Návod k obsluze Ovládací prvky (Str. 4) 1. Vypínač Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení. V dolní poloze je zařízení vypnuté, v horní poloze je zařízení zapnuté. 2. LED diody časovače FX Zobrazují

Více

Návod k obsluze řídící jednotky. s automatickým zapalováním

Návod k obsluze řídící jednotky. s automatickým zapalováním Návod k obsluze řídící jednotky s automatickým zapalováním Verze programu: 2011-05-25 Benekov OBSAH 1. Úvod... 3 2. Popis tlačítek regulátoru... 3 3. Struktura uživatelského a servisního menu... 4 4. Nastavení

Více

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar EAGLE 1 & EAGLE 2 Manuál pro uživatele Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar Technická specifikace Technologie : Vysoká frekvence a mikroprocesor

Více

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze _ Připoj se k nám! Obsah Úvod 2 Přístup do systému 2 Počítač s Windows 2 Prvotní instalace 2 Ovládání kamerového systému na počítači 3 Živý náhled...................................................

Více

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 ! Výroba elektrotechnických zařízení a systémů V E Z A S S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 Návod k použití a technický popis Prosinec 2006 Hradec Králové! 1 OBSAH 1.Úvod 3 2. Technické

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 284 ÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 284 ÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 284 ÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOT EBI 1. Základní informace:... 2 2. Popis p ístroje:... 2 3. Podmínky použití PU284 DELTA... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Uvedení p ístroje

Více

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM M10

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM M10 Elpro Drive uživatelská příručka k univerzálním inteligentním ochranám EL-FI DLM M0 OBSAH OBSAH...2 ÚVOD...3 2 BEZPEČNOST...3 3 ZAPOJENÍ...3 4 VÝBĚR PROUDOVÉHO TRANSFORMÁTORU...4 4. Pro motor s jmenovitým

Více

Montážní a servisní pokyny

Montážní a servisní pokyny Montážní a servisní pokyny Bitte für künftige Verwendung aufbewahren Please retain for future use Prosíme uschovejte pro budoucí použití Bypass Niveaustandanzeiger Bypass level sensors Obtokový hladinoměr

Více