Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace Školní rok

2 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace Adresa školy: Školní 171, Netvořice Právní forma: Příspěvková organizace Právní subjektivita od IČO: Identifikátor zařízení: Vedení školy: Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelka školy PaedDr. Milena Holcnerová, zástupkyně ředitelky Ekonomický úsek : Vedení mzdové a personální agendy p. Jitka Šindelářová Vedení účetnictví Ing. Karel Rabiňák Kontakt: telefon.: mobil: fax.: telefon. : školní jídelna webové stránky: Název zřizovatele: Městys Netvořice Adresa zřizovatele: Mírové nám. 19, Netvořice Kontakt: tel.: fax: Součásti školy: Základní škola. Kapacita 300 žáků..izo Školní družina Kapacita 58 žáků IZO Školní jídelna Kapacita 320 jídel IZO Školská rada pracuje v tomto složení: Předseda : p.monika Šlehobrová Členové : p. Jitka Povolná p.martina Vopičková p. Josef Jirásek Mgr. Jana Bernardová PaedDr. Milena Holcnerová Činnost školy se řídila platnými předpisy a zákony. 2

3 2. Materiální zabezpečení provozu školy Ve školním roce bylo využíváno 12 učeben. 8 z nich jsou učebny odborné jako v minulých letech, tj. F-CH, VV-M, D-Z, ČJ-AJ-NJ, PŘ, HV, počítačová. pracovna a cvičná kuchyňka. Dále byly k dispozici: žákovská knihovna, keramická dílna, dílny- kovo a dřevo. V rámci tělesné výchovy byla využívána především tělocvična a školní hřiště. Hřiště není stále v odpovídajícím stavu, nicméně díky úspěšnému grantovému řízení u společnosti Posázaví se část hřiště bude rekonstruovat ještě v letošním kalendářním roce. Příležitostně jsou tělocvična i další prostory školy smluvně pronajímány jiným subjektům např. Taneční škole Salta J. a K. Maršálkových pro letní soustředění, oddílům florbalu, oddílům kopané žactva, oddílu volejbalu, taekwonda apod. Pracovní činnosti jsou prováděny v pracovně PŘ, ve školní dílně, na školním pozemku a ve cvičné kuchyňce. Keramická dílna byla využívána v tomto školním roce pouze pro zájmovou činnost žáků, která byla velmi úspěšná, což dokazují tradiční výstavy dětských výtvarných prací o Vánocích a na konci školního roku. Vybavení učebnicemi, učebními pomůckami, sportovním nářadím a náčiním, pomůckami do kabinetů je vcelku dostatečné, je podle potřeby a finančních možností neustále doplňováno a obměňováno. I v letošním roce pokračujeme v dotačním programu Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK). Účelem této dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků a týká se učebních pomůcek. Realizace projektu na naší škole byla zahájena k Zatím byly z projektu realizovány tyto aktivity: Instalace tří nových interaktivních tříd, instalace nového serveru a proškolení všech zainteresovaných osob v rámci těchto zařízení. Dále byla vybudována jazyková laboratoř s 24 pracovními místy představující velmi moderní, účinný a intenzivní systém výuky jazyků. Letos o velkých prázdninách jsme vybavili další tři třídy interaktivní technikou.v rámci tohoto projektu také odevzdáváme v půlročních intervalech tzv. monitorovací zprávy, kde informujeme MŠMT o průběhu projektu a především o vytváření tzv. DUMů. 4. monitorovací zprávu jsme odevzdávali k a byla v pořádku schválena. DUM je zkratka vytvořená ze slov Digitální Učební Materiál. Digitální učební materiály jsou dostupné v elektronické podobě, jsou využitelné přímo ve výuce bez dalších úprav. DUM může být i dokument, který je připraven a sdílen pomocí digitálních technologií, ale sám o sobě je určen pro využití žáky i bez digitálních technologií, tedy například pracovní list. Ideální digitální učební materiál nenahrazuje samotnou výuku, ale vhodně ji doplňuje a podporuje aktivitu žáků. Digitální učební materiály nabízejí pohled na souvislosti, kladou otázky, vyzývají k činnostem. Na těchto výukových materiálech pracuje průběžně většina pedagogických pracovníků školy. Budova školy slouží svému účelu již více než 59 let, a proto bude třeba pokračovat v rekonstrukcích a opravách. Jedná se např. o dokončení výměny osvětlení, kterou bude možno provést až po generální opravě střechy a zateplení půdy, aby se odstranilo zatékání do stropů ve 2. poschodí velké budovy a v 1. poschodí malé budovy. Dále je třeba pokračovat ve výměně otopných těles v učebnách. Velký problém nám způsobuje vlhkost v přízemních a suterénních prostorách velké i malé budovy školy. Věřím, že v rámci schváleného grantu na zateplení budovy školy a tělocvičny se vyřeší i tento vážný problém. Vybavení audiovizuální technikou se neustále zlepšuje. Úroveň počítačů v počítačové učebně je velmi dobrá. Vyřazené počítače, pokud jsou funkční, jsou využívány v kmenových třídách. Vyučující mají k dispozici kvalitní počítače ve sborovně a ve 2 kabinetech, v obou odděleních školní družiny. 3

4 Vytápění centrální vytápění elektrokotli škola je ve spojení s MŠ velkoodběratelem. Vodovod škola je napojena na vodovod městyse, který spravuje VHS Benešov.. Plyn škola není napojena na přívod plynu. Opravy a údržba ve školní budově Budova školy slouží od roku 1954, takže vyžaduje postupné rekonstrukce vybavení i jednotlivých částí. V minulém školním roce včetně letních prázdnin bylo provedeno : - malování některých prostor školy ( ŠJ kuchyň, chodba), chodba v 1. patře velké budovy, schodiště v suterénu sklepa, drobné malířské opravy) - obložení školní jídelny - sokl - zednické práce šatny úprava zdiva v rámci postupného odvlhčení budovy, obnova původní podoby chodbičky v 1. patře velké budovy - nové osvětlení odpovídající současným normám jídelna, šatny - oprava podlahy linoleum v učebně HV a ve III. třídě - výměna otopných těles obě oddělení školní družiny, šatny - výměna tabule I. třída - zábradlí u vstupu do sklepních prostor - likvidace prvků Opavia před budovou školy neodpovídají bezpečnosti - běžné opravy běžná údržba, instalatérské, malířské a elektrické práce v průběhu roku 3. Údaje o žácích Počet žáků a tříd ve školním roce 2012 / ročník I. třída 22 žáků 2.ročník II. třída 26 žáků 3.ročník III. třída 18 žáků 4.ročník IV. třída 14 žáků 5.ročník V.třída 11 žáků 6.ročník VI. třída 19 žáků 7.ročník VII.třída 19 žáků 8. ročník VIII.třída 12 žáků 9.ročník IX.třída 13 žáků Celkem 9 tříd 154 žáků Jeden žák konal školní docházku podle 38 Zákona 561 / 2004 Sb. /, a to na 2. stupni. Průměrný počet žáků na třídu byl 17,11. Ve III. třídě byly spojeny 3. a 4. ročník. Výuka cizích jazyků Anglický jazyk : 106 žáků Německý jazyk : 44 žáků - jako druhý jazyk volitelný Integrovaní žáci - s vývojovými poruchami 10 žáků - z toho žáci s IVP 8 žáků 4

5 Volitelné předměty Informatika 3 skupiny 44 žáků Německý jazyk 3 skupiny 44 žáků Nepovinné předměty nebyly ani v tomto školní roce zavedeny. Zájmové útvary ( při SRPDŠ) Sportovní gymnastika Fotbal Házená Keramika- 2 skupiny Pohybové hry Aerobik Florbal 3 skupiny Včelařský kroužek Myslivecký kroužek Mladý zdravotník Anglický jazyk hrou pro ročník Vaření hrou Klub kultury a komunikace ( pouze v 1. pololetí) Na škole působí pobočka ZUŠ Benešov obory akordeon, zobcová flétna, trubka, klavír Žáci 2. a 3. ročníku se zúčastnili plaveckého výcviku v plavecké škole v Benešově, a to v zimním termínu. SRPDŠ těmto žákům přispělo 300 Kč na dopravu. Pro žáky 7. ročníku byl uspořádán lyžařský výcvikový kurz tradičně v Horním Maxově v Jizerských horách v termínu Výcviku se zúčastnilo celkem 22 žáků. SRPDŠ tuto akci podporuje již dlouhá léta a žákům uhradila dopravu na lyžařský výcvik. Ve dnech jsme již potřetí uspořádali Jazykový kurz ( Our English Camp) v Jablonné nad Vltavou. Kurzu se zúčastnili žáci ročníku. I zde přispěla SRPDŠ na dopravu všem účastníkům jazykového kurzu. Škola se zapojila do testování žáků prostřednictvím různých společností. V měsíci květnu a červnu 2013 probíhala generální zkouška celoplošného testování žáků 5. a 9. ročníků projektu NIQES. Testovalo se v těchto vzdělávacích oblastech: ČJ, MA, AJ. Výsledky v obou třídách dopadly nadprůměrně či průměrně. Žáci naší školy také využívají testování na portálu kde mohou online využívat testy k volbě povolání, testy dětských schopností a testy pro elementární třídy. Výhodou je okamžitá zpětná vazba pro každého jednotlivce i kolektiv. Škola se zapojila také do testování s názvem: Minisčítání určené pro ročník Bližší informace k testování žáků za rok 2012/2013 je k dispozici k nahlédnutí v ředitelně základní školy. 5

6 Školní družina Školní družina pracovala jako součást školy podle vlastního plánu vycházejícího ze ŠVP Škola pro život. Měla 2 oddělení s 58 zapsanými žáky. Družinu navštěvovali žáci ročníku. 4. Učební program: Školní vzdělávací program Škola pro život verze III/ 2011 Třídy, předměty, počty hodin 1. stupeň Český jazyk Anglický jazyk Matematika 4 Základy práce s počítačem Prvouka Časová dotace Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti

7 Třídy, předměty, počty hodin 2. stupeň Český jazyk 5 Cizí jazyk (AJ) 4 Matematika 5 Základy práce s počítačem Časová dotace Dějepis Občanská a rodinná výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Německý jazyk Volitelný předmět Celkem Vzdělávací program Škola pro život verze III/ 2011 byl realizován ve všech třídách. Byl kladen důraz na rozvoj klíčových kompetencí a na splnění průřezových témat, byly používány ve větší míře moderní metody skupinová práce, samostatné úkoly, projekty apod. Žáci byli vedeni ke kooperaci, byl kladen důraz na rozvoj komunikace ve skupinách. Při hodnocení výsledků vzdělávání byli žáci vedeni k sebehodnocení, vyučující se snažili hodnotit osobní vývoj každého žáka s využitím žákovských portfolií. 7

8 5. Údaje o pracovnících školy Na škole pracovalo celkem 23 pracovníků na celý či částečný úvazek + 3 pracovnice jsou na MD. Fyz. osoby přepočtení na plně zaměstnané Pedagogičtí pracovníci : Učitelé 14 11,727. Vychovatelky 2 1, Celkem: 16 13,424 Nepedagogičtí pracovníci: Domovník 1 1,000 Uklizečka 4 2,501 Kuchařka 4 3,125 Administrativní pracovnice 1 0, Celkem 10 7,376 Administrativní pracovnice působí jako kuchařka pro cizí strávníky na úvazek 0,250 a je financována z vedlejší hospodářské činnosti. Vedení mzdové a účetní agendy: - hrazeno zřizovatelem Většina pedagogických pracovníků má předepsané vzdělání, pouze 1 vyučující nesplňuje odpovídající kvalifikaci. Vedení školy usiluje o maximální možnou aprobovanost v jednotlivých předmětech podle možností, které mu dává velikost školy a počet pedagogických pracovníků. Věkové složení pedagogických pracovníků: do 40 let let let 8 nad 61 let 3 V pedagogickém sboru působí pouze ženy. Průměrný věk pedagogického sboru je: 49,19 let. Věkové složení nepedagogických pracovníků: do 40 let let let 4 Přehled pracovníků školy- viz příloha č. 1 8

9 6. Údaje o přijímacím řízení: byl proveden zápis do I. třídy. Zapsáno bylo 25 dětí. Odklad školní docházky byl povolen 4 dětem na základě žádosti jejich zákonných zástupců a doporučení lékaře a pedagogicko-psychologické poradny a dvě děti nastoupí na základě rozhodnutí rodičů na jinou školu. Dodatečně se přihlásila jedna žákyně. Do 1. ročníku nastoupí dne žáků. Povinnou školní docházku ukončilo 13 žáků, kteří byli přijati na další typy studia, které si vybrali. Přehled: viz příloha č Údaje o výsledcích vzdělávání žáků : Průměrný prospěch I.pololetí 1.stupeň 2. stupeň Průměrný prospěch školy: 1,46 1,21 1,77 II. pololetí Průměrný prospěch školy: 1,46 1,25 1,72 Vyznamenání : 1.pololetí 107 žáků 69 % 2.pololetí 102 žáků 67 % Prospěl : 1.pololetí 42 žáků 27 % 2.pololetí 49 žáků 32 % Neprospěl : 1.pololetí 5 žáci 3 % 2.pololetí 2 žáci 1 % Snížené známky z chování: 1.pololetí 2.pololetí 0 žák 0 žák Výchovná opatření: Napomenutí třídním učitelem 1.pololetí 25 žáků 2.pololetí 11 žáků Důtka třídního učitele 1.pololetí 6 žáků 2.pololetí 6 žáků Důtka ředitele školy 1.pololetí 1 2. pololetí 3 žáci Údaje o nepřítomnosti žáků ve škole: V 1. pololetí bylo zameškáno 8236 hodin, z toho 8236 omluvených a 0 neomluvených. Průměr na žáka je 53,48 hodin. 9

10 Z toho na 1. stupni celkem 3846 hodin 42,73 hodin na žáka, na 2. stupni celkem 4390 hodin 68,59 hodin na žáka. Ve 2. pololetí bylo zameškáno 8402 hodin, z toho omluvených 8402 a neomluvených 0 hodin. Průměr na žáka je 54,92 hodin. Z toho na 1. stupni - celkem 3993 hodin 44,87 hodin na žáka, na 2. stupni - celkem 4409 hodin 68,90 hodin na žáka. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Schůzka výchovných poradců v Benešově Mgr. Jana Bernardová ( ) Školení na téma: Rodiče versus učitelé Praha Věra Bartáková ( ) Školení v rámci prevence na škole PPP Benešov Pavla Zrzavecká ( ) Porada ředitelů z regionu ZŠ Divišov Mgr. Ludmila Vodehnalová ( ) Školení na téma: Školní legislativa Praha Mgr. Ludmila Vodehnalová ( ) Školení ČEZ: Svět energie Štěchovice Mgr. Petra Bednaříková ( ) Školení k environmentální výchově Benešov Mgr. Eliška Kašáková ( ) Školení vedoucích školních jídelen Praha Jitka Stibůrková ( ) Školení BOZP a PO na ZŠ Netvořice všichni zaměstnanci školy ( ) Vzdělávací akce: Slunce napříč vzdělávacími předměty Vlašim Mgr. Pavla Zrzavecká ( ) Školení ČŠI na téma: plošné testování žáků 5. a 9. ročníku Praha Mgr. Ludmila Vodehnalová ( ) Vzdělávací akce na téma: Jak vyzrát na čtení Benešov Mgr. Hana Halamová ( ) Vzdělávací akce: AJ Praha PaedDr. Milena Holcnerová ( ) Školení na téma: Úpravy v ŠVP Praha PaedDr. Milena Holcnerová ( ) Školení na téma: Úpravy v ŠVP Praha Mgr. LudmilaVodehnalová ( ) Porada výchovných poradců: Reedukace a reedukační materiály Benešov Mgr. Jana Bernardová ( ) Setkání školních metodiků prevence Benešov Mgr. Pavla Zrzavecká (13:30) 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Škola se představuje veřejnosti na svých internetových stránkách Mají své pravidelné rubriky, jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány. O svých akcích také informujeme v tisku Zpravodaj Městyse Netvořice, Benešovský deník a především týdeník Jiskra. V letošním školním roce rovněž pokračujeme ve vydávání vlastního školního časopisu. Všechna čísla jsou zveřejněna na webových stránkách školy. Naše škola je i mnoho let zapojena do projektu Školní mléko v České republice, jehož hlavním realizátorem je Laktea, o.p.s. Žáci mají možnost využívat tyto služby a objednat si za výhodné ceny ochucené či neochucené mléko a jiné mléčné výrobky. V letošním školním roce jsme s také pokračovali v projektu Ovoce do škol. Jedná se o dodávku ovoce a zeleniny pro žáky ročníku. Prostředky na tento projekt poskytuje Evropská unie 73% a Česká republika 27%. Cílem projektu "Ovoce do škol" je zvýšení obliby produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispění k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvoření správných stravovací návyků ve výživě dětí, zlepšení zdravotního stavu mladé populace apod. 10

11 Během školního roku žáci absolvovali výlety, exkurze, výchovné koncerty, projekty, navštívili divadelní představení, výstavy. Toto jsou některé z nich: 1. Vlastivědná vycházka V. třídy k soutoku Sázavy 2. Akce 1. oddělení ŠD s názvem: Vítáme podzim 3. Přátelské utkání ve florbalu v ZŠ Krhanice 4. Divadlo: Podzime podzime I. třída v MŠ Netvořice 5. Návštěva Muzea Netvořice 1. oddělení školní družiny 6. Vlastivědná vycházka Jílové u Prahy V. ročník 7. Akce mysliveckého kroužku_ výlet do Žehušic 8. Návštěva muzea Výstava hasičského sboru VI.třída 9. Ekologický projekt s názvem: 72 hodin - ruku na to 10. Cesta za pokladem: turistická vycházka 1. oddělení ŠD 11. Projekt: Hasík hasiči z Benešova pro 2. a 6. ročník 12. Vycházka k projektu: Poznáváme naši obec III. třída 13. Exkurze Praha IV. ročník 14. Divadelní představení: O statečném Mikešovi I. třída MŠ Netvořice 15. Vystoupení žáků na tradiční Valné hromadě Spolku rodáků Netvořice 16. Akce 1. oddělení školní družiny : Poznáváme Benešov a děláme radost 17. Dvoudenní projekt: Večer plný kouzel IV. třída 18. Bowling Lešany IX. třída 19. Pečení a zdobení perníků ve školní jídelně dobrovolné pro všechny žáky 20. Vánoční trhy v budově školy s kulturním vystoupením žáků 21. Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí kulturní vystoupení žáků 1. a 2. ročníku 22. Exkurze na Úřad Městyse Netvořice VI. třída 23. Mikulášská nadílka ve škole žáci 9. ročníku 24. Akce 1. oddělení ŠD: Čertovský rej 25. Vánoční koncert ZUŠ Benešov v jídelně školy 26. Exkurze Praha 5. a 6. ročník 27. Tématický výlet: Vánoce na statku pro 2. a 3. ročník 28. Dvoudenní projekt s názvem: Adventní večer VII. třída 29. Kulturní program žáků 1. ročníku v MŠ Netvořice 30. Přátelské setkání žáků 1. a 7. ročníku společné hry a prezentace 31. Vánoční besídky v jednotlivých třídách 32. Vánoční besídky v 1. a 2. oddělení ŠD 33. Ekopřednáška: Tonda obal na cestách ročník 34. LVK 7. ročník Horní Maxov Jizerské hory 35. Divadelní představení: Pohádky 2. ročník - MŠ Netvořice 36. Přednáška pro žáky 2. stupně: Finanční gramotnost Terra Klub 37. Ples SRPDŠ spojený se šerpováním žáků 9. ročníku 38. Beseda: Etiketa do škol ročník 39. Dětský karneval v místní sokolovně 40. Návštěva K centra v Benešově 9. ročník 41. Beseda se spisovatelem Janem Svitákem v rámci čtenářské gramotnosti ročník 42. Festival Jeden svět promítání filmů a beseda k tomuto tématu v Muzeu umění a designu na téma šikana, jinakost, věk 7. ročník 43. Projekt: Děláme radost DDM Benešov 1. oddělení ŠD 44. Projekt: Celé Česko čte dětem beseda v MLK Netvořice 1. oddělení ŠD 11

12 45. Akce ve spolupráci s Policií ČR beseda pro ročník 46. Tématická vycházka do Vysokého Újezdu 3. ročník 47. Divadlo Slunečnice: pohádkový hudební pořad v místní sokolovně ročník 48. Akce Spolku rodáků Netvořice: Cesta do Středu Království českého spojená s vystoupením žáků školy v kostele ve Vysokém Újezdu a Na Rovínku 49. Výukový program: Gotika v tělocvičně ročník 50. Tématická akce: Morana (hry v přírodě, stopovaná) 1. oddělení ŠD 51. Tématický šestidenní zájezd do Londýna 8. a 9. ročník 52. Třídní výlet do Tábora 6. ročník 53. Třídní výlet 8. ročník Praha Petřín, hvězdárna 54. Třídní výlet Radíč, Měřín 1. a 2. ročník 55. Třídní výlet 3. ročník (ZOO Praha) 56. kino Benešov Vzdělávací film: Madagaskar 8. a 9. ročník 57. Sběr papíru: akce SRPDŠ při ZŠ Netvořice 58. Třídní výlet 9. ročník (Jablonná nad Vltavou) 59. Muzeum Netvořice: 1. oddělení ŠD 60. Branný den spojený s ukázkou práce Policie ČR a individuálním programem v rámci Dětského dne po třídách 61. Turistický den 5. ročník Český Šternberk 62. Muzeum Netvořice 7. ročník 63. Třídní výlet Aqua park Praha 64. Školní výlet 7. ročník Český Krumlov 65. Návštěva MLK: Čtenářský řád, pasování na čtenáře 1. ročník 66. Návštěva MLK: beseda o knihách 2. ročník 67. Závěrečný koncert žáků ZUŠ v jídelně školy 68. Třídenní jazykové soustředění Jablonná nad Vltavou pro 4. a 5. ročník 69. Exkurze Temelín ročník 70. Gymnastická akademie a výtvarná výstava 71. Výlet do Benešova a Konopiště jízda ekovláčkem 6. ročník 72. Návštěva ZŠ Týnec nad Sázavou dětské představení 2. ročník Akce posilující environmentální výchovu třídění odpadu, péče o zeleň v okolí školy a o školní pozemek. Naše škola pokračovala v celostátní soutěži Recyklohraní, všechny úkoly byly splněny, zařadili jsme se opět mezi nejúspěšnější školy v České republice. Soutěž bude pokračovat i v příštím školním roce. Škola tak vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Zapojili jsme se opět velmi úspěšně i do celostátní soutěže Těžíme hliník z našich domácností. Další akcí byl sběr plastových víček. Zapojili jsme se opět do projektu Tonda obal na cestách. Sběr starého papíru byl tradičně organizován ve spolupráci se SRPDŠ. Zapojily se do něj všechny třídy. 1. místo obsadila VIII. třída, 2. místo patřilo VII. třídě a třetí byla VI. třída. Nejlepšími sběrači v jednotlivých třídách byli : Wagner Stefan Christoph, Nejedlo Tadeáš, Kubásek Vojtěch, Welserová Viktorie, Kutová Kateřina, Kluvanec Vojtěch, Šťastná Lucie, Plešinger Stanislav, Žižková Pavlína. Nejlepší třídy a jednotlivci byli opět odměněni z prostředků SRPDŠ. Během školního roku se žáci účastnili mnoha soutěží a mnozí z nich úspěšně reprezentovali školu, např.: 12

13 Soutěž Sapere vědět, jak žít pro ročník školní kolo ve finanční gramotnosti Školní kolo zeměpisné soutěže VANDR v 9. ročníku ( organizovala škola cestovního ruchu Benešov) Přírodovědný klokan pro 8. a 9. ročník školní kolo Okresní kolo zeměpisné soutěže VANDR 1. místo Školní kolo olympiády v AJ 6. a 7. ročník 1. místo Charbuský Matěj 2. místo Řezníčková Klára 3. místo: Novotná Simona Školní kolo olympiády v AJ 8. a 9. ročník 1. místo: Žižková Pavlína 2. místo: Kočová Zuzana 3. místo: Plešinger Stanislav, Kadeřábková Michaela Školní kolo olympiády v ČJ 9. ročník Recitační soutěž školní kolo 1. stupeň Nejlepší recitátoři: Roušarová Nikola (1.r.), Roušarová Valentina (2.r.), Stibůrková Eliška, (2.r.), Šlehobr Lukáš (3.r.), Hájková Nela (4.r.), Dejnožková Tereza (5. r.) Recitační soutěž školní kolo 2. stupeň Nejlepší recitátoři: Březovják Jan (6.r.), Novotná Simona (7. r.), Kadeřábková Michaela (9. r.), Kadeřábková Denisa (9.r.), Saska Václav (8.r.) Okresní kolo v recitaci v Bystřici: bez výraznějšího umístění Matematická soutěž KLOKAN ročník Soutěž: Mladý zdravotník Benešov okresní kolo 1. hlídka: Růžičková Elinka, Welserová Viktorka, Šírová Viola, Řezáčová Kristýna, Kašáková Eliška, Oprchalová Sára 5. místo 2. hlídka: Kočová Zuzana, Stejskalová Veronika, Marková Petra, Navrátilová Veronika, Žižková Pavla 4. místo Soutěž mysliveckého kroužku: Zlatá srnčí trofej Matematická soutěž: Pythagoriáda 6. ročník školní kolo 1. místo: Pešek Petr 2. místo: Zvěřina Ondřej 3. místo: Březovják Jan, Fulín Martin, Jungmannová Dominika, Kalinová Natálie Výtvarné soutěže: Výtvarná a literární soutěž ke Dni Země 2013: III. kategorie: Čestné uznání : Simona Stará 6. ročník IV.kategorie: 2 místo: Pavlína Žižková 9. ročník Výtvarná soutěž Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje: Požární Ochrana očima dětí III. kategorie: Nikol Hokrová: 1. místo 7. ročník Tomáš Bron: 3. místo 7. ročník Výtvarná soutěž na téma: Hradní a zámecké slavnosti. Veronika Stejskalová 1. místo 9. ročník 13

14 Simona Stará čestné uznání 6. ročník Denisa Kadeřábková čestné uznání 9. ročník Pavlína Žižková čestné uznání 9. ročník Úspěchy ve sportovních soutěžích: Florbalový turnaj o pohár Středočeského kraje 4. a 5. ročník účastnický list Florbal Cup 8. a 9. ročník chlapci účastnický list Florbal Cup dívky 8. a 9. ročníku účastnický list Florbal Cup - turnaj ve florbalu 6. a 7. ročník 9. místo Sálová kopaná: okresní kolo 6. místo Okresní kolo ve vybíjené pro ročník Benešov - účast McDonald s Cup Okresní finále: 4. a 5. ročník účast Okresní finále: ročník účast Okresní turnaj v házené: Dívky: 4. místo Chlapci: 7. místo Atletická všestrannost: 6. a 7. ročník - chlapci okresní kolo: 7. místo Atletická všestrannost ročník Vlašim - účast Středočeský taneční pohár okresní kolo v Benešově účast dvou tanečních skupin Okresní kola ve vybíjené: Preventan Cup: 1. stupeň: 9. místo Žáci naší školy sehráli v průběhu školního roku přátelská utkání se ZŠ Krhanice ve florbalu. Zástupci ze žáků školy se také zúčastnili významné mezinárodní akce k svátku Corpus Domini. Jednalo se o štafetový běh z Prahy do italského města Orvieto, který běžel i přes Netvořice. Žáci běželi vybraný úsek společně s běžcem štafety. 10. Údaje o výsledcích inspekčních činností a kontrol Dne proběhla kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Při této kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Opatření k nápravě nebyla uložena. Pověření a protokol jsou k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy. Ve dnech proběhla kontrola České školní inspekce. Předmětem kontrolní činnosti bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb vykonávaná podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Závěry inspekční činnosti: - Škola uplatňuje princip rovného přístupu ke vzdělávání. - Podpora a úroveň čtenářské, matematické, přírodovědné gramotnosti žáků je na požadovaném stupni. Odstranitelné nedostatky v práci učitelů se objevují v zařazování účinných metod a forem hodnocení a sebehodnocení žáků. Celkové výsledky vzdělávání školy jsou průměrné. - Odstraněny byly formální nedostatky ve školním řádu (sebehodnocení žáků) a v ŠVP ŠD. 14

15 - Personální podmínky jsou standardní. Studium pro výkon specializačních činností některým pověřeným učitelům chybí. Oblast DVPP dosahuje požadované úrovně. - Standardní materiální podmínky jsou vhodně využívány. Opravu z hlediska bezpečnosti žáků vyžaduje povrch a atletické dráhy. - Škola čerpá hospodárně finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu v souladu s účelem poskytnutí a aktivně hledá další zdroje financování. - V porovnání s předcházejícím hodnocením Českou školní inspekcí došlo k výraznému zlepšení v oblasti řízení školy. - Z protokolu vyplývá, že nebyly porušeny žádné právní předpisy Inspekční zpráva a protokol jsou k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy nebo na Úřadu Městyse Netvořice. 11. Hlavní údaje o hospodaření školy Finanční prostředky : a) dotace na krytí přímých vzdělávacích nákladů NIV ze státního rozpočtu (platy, školní potřeby a pomůcky, DVPP ) b) dotace na krytí provozních výdajů spojených s hlavní činností ( elektřina, vybavení školy, opravy a údržba a ostatní služby ) - zřizovatel Úřad městyse Netvořice c) prostředky z doplňkové činnosti - pronájmy, obědy pro cizí strávníky d) dary z prostředků SRPDŠ, jehož výbor aktivně spolupracuje s vedením školy, dary z řad rodičů, ostatních sponzorů 12. Údaje o zapojení školy do mezinárodních projektů: Škola se aktivně zapojila do projektu Adopce na dálku. Již třetí školní rok si dopisuje v anglickém jazyce a podporuje finančně 16letou dívku Jamilu z Indie. 13. Na škole nepracuje odborová organizace. 14. Seznam příloh k nahlédnutí v ředitelně školy : Údaje o pedagogických pracovnících 2012/2013 Seznam škol, na které se přihlásili vycházející žáci v roce 2012/ 2013 Přehled prospěchu školy v I. a II. pololetí 2012/2013 Výsledky sběru papíru 2012/2013 Seznam žáků: LVK 2013 Netvořice

16 Výroční zpráva byla schválena ne pedagogické radě dne: Výroční zprávu schválila Školská rada dne: Mgr. Ludmila Vodehnalová ředitelka školy 16

Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace

Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace Školní rok 2011-2012 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace

Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace Školní rok 2010-2011 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva. o činnosti

Výroční zpráva. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l a N e t v o ř i c e, o k r e s B e n e š o v, příspěvková organizace Školní rok 2007-2008 1 A ) Charakteristika školy 1) Úvod Název školy: Základní škola

Více

Výroční zpráva. o činnosti

Výroční zpráva. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l a N e t v o ř i c e, o k r e s B e n e š o v, příspěvková organizace Školní rok 2009-2010 A ) Charakteristika školy 1) Úvod Název školy: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2014/15 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

z a š k o l n í r o k 2 0 1 2 / 2 0 1 3

z a š k o l n í r o k 2 0 1 2 / 2 0 1 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y z a š k o l n í r o k 2 0 1 2 / 2 0 1 3 Ve Starém Městě 30. září 2013 Mgr. Barbora Zelená ředitelka školy - 1 - Obsah 1. Základní údaje o škole... - 3-1.1 Název školy...

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva. ZŠ Chodov, okres Domažlice. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. ZŠ Chodov, okres Domažlice. za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva ZŠ Chodov, okres Domažlice za školní rok 2012/2013 č. j. ZSCH/120/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy Základní škola Chodov, okres Domažlice IZO ředitelství: 600 065 634 IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více