Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace Školní rok

2 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace Adresa školy: Školní 171, Netvořice Právní forma: Příspěvková organizace Právní subjektivita od IČO: Identifikátor zařízení: Vedení školy: Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelka školy PaedDr. Milena Holcnerová, zástupkyně ředitelky Ekonomický úsek : Vedení mzdové a personální agendy p. Jitka Šindelářová Vedení účetnictví Ing. Karel Rabiňák Kontakt: telefon.: mobil: fax.: telefon. : školní jídelna webové stránky: Název zřizovatele: Městys Netvořice Adresa zřizovatele: Mírové nám. 19, Netvořice Kontakt: tel.: fax: Součásti školy: Základní škola. Kapacita 300 žáků..izo Školní družina Kapacita 58 žáků IZO Školní jídelna Kapacita 320 jídel IZO Školská rada pracuje v tomto složení: Předseda : p.monika Šlehobrová Členové : p. Jitka Povolná p.martina Vopičková p. Josef Jirásek Mgr. Jana Bernardová PaedDr. Milena Holcnerová Činnost školy se řídila platnými předpisy a zákony. 2

3 2. Materiální zabezpečení provozu školy Ve školním roce bylo využíváno 12 učeben. 8 z nich jsou učebny odborné jako v minulých letech, tj. F-CH, VV-M, D-Z, ČJ-AJ-NJ, PŘ, HV, počítačová. pracovna a cvičná kuchyňka. Dále byly k dispozici: žákovská knihovna, keramická dílna, dílny- kovo a dřevo. V rámci tělesné výchovy byla využívána především tělocvična a školní hřiště. Hřiště není stále v odpovídajícím stavu, nicméně díky úspěšnému grantovému řízení u společnosti Posázaví se část hřiště bude rekonstruovat ještě v letošním kalendářním roce. Příležitostně jsou tělocvična i další prostory školy smluvně pronajímány jiným subjektům např. Taneční škole Salta J. a K. Maršálkových pro letní soustředění, oddílům florbalu, oddílům kopané žactva, oddílu volejbalu, taekwonda apod. Pracovní činnosti jsou prováděny v pracovně PŘ, ve školní dílně, na školním pozemku a ve cvičné kuchyňce. Keramická dílna byla využívána v tomto školním roce pouze pro zájmovou činnost žáků, která byla velmi úspěšná, což dokazují tradiční výstavy dětských výtvarných prací o Vánocích a na konci školního roku. Vybavení učebnicemi, učebními pomůckami, sportovním nářadím a náčiním, pomůckami do kabinetů je vcelku dostatečné, je podle potřeby a finančních možností neustále doplňováno a obměňováno. I v letošním roce pokračujeme v dotačním programu Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK). Účelem této dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků a týká se učebních pomůcek. Realizace projektu na naší škole byla zahájena k Zatím byly z projektu realizovány tyto aktivity: Instalace tří nových interaktivních tříd, instalace nového serveru a proškolení všech zainteresovaných osob v rámci těchto zařízení. Dále byla vybudována jazyková laboratoř s 24 pracovními místy představující velmi moderní, účinný a intenzivní systém výuky jazyků. Letos o velkých prázdninách jsme vybavili další tři třídy interaktivní technikou.v rámci tohoto projektu také odevzdáváme v půlročních intervalech tzv. monitorovací zprávy, kde informujeme MŠMT o průběhu projektu a především o vytváření tzv. DUMů. 4. monitorovací zprávu jsme odevzdávali k a byla v pořádku schválena. DUM je zkratka vytvořená ze slov Digitální Učební Materiál. Digitální učební materiály jsou dostupné v elektronické podobě, jsou využitelné přímo ve výuce bez dalších úprav. DUM může být i dokument, který je připraven a sdílen pomocí digitálních technologií, ale sám o sobě je určen pro využití žáky i bez digitálních technologií, tedy například pracovní list. Ideální digitální učební materiál nenahrazuje samotnou výuku, ale vhodně ji doplňuje a podporuje aktivitu žáků. Digitální učební materiály nabízejí pohled na souvislosti, kladou otázky, vyzývají k činnostem. Na těchto výukových materiálech pracuje průběžně většina pedagogických pracovníků školy. Budova školy slouží svému účelu již více než 59 let, a proto bude třeba pokračovat v rekonstrukcích a opravách. Jedná se např. o dokončení výměny osvětlení, kterou bude možno provést až po generální opravě střechy a zateplení půdy, aby se odstranilo zatékání do stropů ve 2. poschodí velké budovy a v 1. poschodí malé budovy. Dále je třeba pokračovat ve výměně otopných těles v učebnách. Velký problém nám způsobuje vlhkost v přízemních a suterénních prostorách velké i malé budovy školy. Věřím, že v rámci schváleného grantu na zateplení budovy školy a tělocvičny se vyřeší i tento vážný problém. Vybavení audiovizuální technikou se neustále zlepšuje. Úroveň počítačů v počítačové učebně je velmi dobrá. Vyřazené počítače, pokud jsou funkční, jsou využívány v kmenových třídách. Vyučující mají k dispozici kvalitní počítače ve sborovně a ve 2 kabinetech, v obou odděleních školní družiny. 3

4 Vytápění centrální vytápění elektrokotli škola je ve spojení s MŠ velkoodběratelem. Vodovod škola je napojena na vodovod městyse, který spravuje VHS Benešov.. Plyn škola není napojena na přívod plynu. Opravy a údržba ve školní budově Budova školy slouží od roku 1954, takže vyžaduje postupné rekonstrukce vybavení i jednotlivých částí. V minulém školním roce včetně letních prázdnin bylo provedeno : - malování některých prostor školy ( ŠJ kuchyň, chodba), chodba v 1. patře velké budovy, schodiště v suterénu sklepa, drobné malířské opravy) - obložení školní jídelny - sokl - zednické práce šatny úprava zdiva v rámci postupného odvlhčení budovy, obnova původní podoby chodbičky v 1. patře velké budovy - nové osvětlení odpovídající současným normám jídelna, šatny - oprava podlahy linoleum v učebně HV a ve III. třídě - výměna otopných těles obě oddělení školní družiny, šatny - výměna tabule I. třída - zábradlí u vstupu do sklepních prostor - likvidace prvků Opavia před budovou školy neodpovídají bezpečnosti - běžné opravy běžná údržba, instalatérské, malířské a elektrické práce v průběhu roku 3. Údaje o žácích Počet žáků a tříd ve školním roce 2012 / ročník I. třída 22 žáků 2.ročník II. třída 26 žáků 3.ročník III. třída 18 žáků 4.ročník IV. třída 14 žáků 5.ročník V.třída 11 žáků 6.ročník VI. třída 19 žáků 7.ročník VII.třída 19 žáků 8. ročník VIII.třída 12 žáků 9.ročník IX.třída 13 žáků Celkem 9 tříd 154 žáků Jeden žák konal školní docházku podle 38 Zákona 561 / 2004 Sb. /, a to na 2. stupni. Průměrný počet žáků na třídu byl 17,11. Ve III. třídě byly spojeny 3. a 4. ročník. Výuka cizích jazyků Anglický jazyk : 106 žáků Německý jazyk : 44 žáků - jako druhý jazyk volitelný Integrovaní žáci - s vývojovými poruchami 10 žáků - z toho žáci s IVP 8 žáků 4

5 Volitelné předměty Informatika 3 skupiny 44 žáků Německý jazyk 3 skupiny 44 žáků Nepovinné předměty nebyly ani v tomto školní roce zavedeny. Zájmové útvary ( při SRPDŠ) Sportovní gymnastika Fotbal Házená Keramika- 2 skupiny Pohybové hry Aerobik Florbal 3 skupiny Včelařský kroužek Myslivecký kroužek Mladý zdravotník Anglický jazyk hrou pro ročník Vaření hrou Klub kultury a komunikace ( pouze v 1. pololetí) Na škole působí pobočka ZUŠ Benešov obory akordeon, zobcová flétna, trubka, klavír Žáci 2. a 3. ročníku se zúčastnili plaveckého výcviku v plavecké škole v Benešově, a to v zimním termínu. SRPDŠ těmto žákům přispělo 300 Kč na dopravu. Pro žáky 7. ročníku byl uspořádán lyžařský výcvikový kurz tradičně v Horním Maxově v Jizerských horách v termínu Výcviku se zúčastnilo celkem 22 žáků. SRPDŠ tuto akci podporuje již dlouhá léta a žákům uhradila dopravu na lyžařský výcvik. Ve dnech jsme již potřetí uspořádali Jazykový kurz ( Our English Camp) v Jablonné nad Vltavou. Kurzu se zúčastnili žáci ročníku. I zde přispěla SRPDŠ na dopravu všem účastníkům jazykového kurzu. Škola se zapojila do testování žáků prostřednictvím různých společností. V měsíci květnu a červnu 2013 probíhala generální zkouška celoplošného testování žáků 5. a 9. ročníků projektu NIQES. Testovalo se v těchto vzdělávacích oblastech: ČJ, MA, AJ. Výsledky v obou třídách dopadly nadprůměrně či průměrně. Žáci naší školy také využívají testování na portálu kde mohou online využívat testy k volbě povolání, testy dětských schopností a testy pro elementární třídy. Výhodou je okamžitá zpětná vazba pro každého jednotlivce i kolektiv. Škola se zapojila také do testování s názvem: Minisčítání určené pro ročník Bližší informace k testování žáků za rok 2012/2013 je k dispozici k nahlédnutí v ředitelně základní školy. 5

6 Školní družina Školní družina pracovala jako součást školy podle vlastního plánu vycházejícího ze ŠVP Škola pro život. Měla 2 oddělení s 58 zapsanými žáky. Družinu navštěvovali žáci ročníku. 4. Učební program: Školní vzdělávací program Škola pro život verze III/ 2011 Třídy, předměty, počty hodin 1. stupeň Český jazyk Anglický jazyk Matematika 4 Základy práce s počítačem Prvouka Časová dotace Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti

7 Třídy, předměty, počty hodin 2. stupeň Český jazyk 5 Cizí jazyk (AJ) 4 Matematika 5 Základy práce s počítačem Časová dotace Dějepis Občanská a rodinná výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Německý jazyk Volitelný předmět Celkem Vzdělávací program Škola pro život verze III/ 2011 byl realizován ve všech třídách. Byl kladen důraz na rozvoj klíčových kompetencí a na splnění průřezových témat, byly používány ve větší míře moderní metody skupinová práce, samostatné úkoly, projekty apod. Žáci byli vedeni ke kooperaci, byl kladen důraz na rozvoj komunikace ve skupinách. Při hodnocení výsledků vzdělávání byli žáci vedeni k sebehodnocení, vyučující se snažili hodnotit osobní vývoj každého žáka s využitím žákovských portfolií. 7

8 5. Údaje o pracovnících školy Na škole pracovalo celkem 23 pracovníků na celý či částečný úvazek + 3 pracovnice jsou na MD. Fyz. osoby přepočtení na plně zaměstnané Pedagogičtí pracovníci : Učitelé 14 11,727. Vychovatelky 2 1, Celkem: 16 13,424 Nepedagogičtí pracovníci: Domovník 1 1,000 Uklizečka 4 2,501 Kuchařka 4 3,125 Administrativní pracovnice 1 0, Celkem 10 7,376 Administrativní pracovnice působí jako kuchařka pro cizí strávníky na úvazek 0,250 a je financována z vedlejší hospodářské činnosti. Vedení mzdové a účetní agendy: - hrazeno zřizovatelem Většina pedagogických pracovníků má předepsané vzdělání, pouze 1 vyučující nesplňuje odpovídající kvalifikaci. Vedení školy usiluje o maximální možnou aprobovanost v jednotlivých předmětech podle možností, které mu dává velikost školy a počet pedagogických pracovníků. Věkové složení pedagogických pracovníků: do 40 let let let 8 nad 61 let 3 V pedagogickém sboru působí pouze ženy. Průměrný věk pedagogického sboru je: 49,19 let. Věkové složení nepedagogických pracovníků: do 40 let let let 4 Přehled pracovníků školy- viz příloha č. 1 8

9 6. Údaje o přijímacím řízení: byl proveden zápis do I. třídy. Zapsáno bylo 25 dětí. Odklad školní docházky byl povolen 4 dětem na základě žádosti jejich zákonných zástupců a doporučení lékaře a pedagogicko-psychologické poradny a dvě děti nastoupí na základě rozhodnutí rodičů na jinou školu. Dodatečně se přihlásila jedna žákyně. Do 1. ročníku nastoupí dne žáků. Povinnou školní docházku ukončilo 13 žáků, kteří byli přijati na další typy studia, které si vybrali. Přehled: viz příloha č Údaje o výsledcích vzdělávání žáků : Průměrný prospěch I.pololetí 1.stupeň 2. stupeň Průměrný prospěch školy: 1,46 1,21 1,77 II. pololetí Průměrný prospěch školy: 1,46 1,25 1,72 Vyznamenání : 1.pololetí 107 žáků 69 % 2.pololetí 102 žáků 67 % Prospěl : 1.pololetí 42 žáků 27 % 2.pololetí 49 žáků 32 % Neprospěl : 1.pololetí 5 žáci 3 % 2.pololetí 2 žáci 1 % Snížené známky z chování: 1.pololetí 2.pololetí 0 žák 0 žák Výchovná opatření: Napomenutí třídním učitelem 1.pololetí 25 žáků 2.pololetí 11 žáků Důtka třídního učitele 1.pololetí 6 žáků 2.pololetí 6 žáků Důtka ředitele školy 1.pololetí 1 2. pololetí 3 žáci Údaje o nepřítomnosti žáků ve škole: V 1. pololetí bylo zameškáno 8236 hodin, z toho 8236 omluvených a 0 neomluvených. Průměr na žáka je 53,48 hodin. 9

10 Z toho na 1. stupni celkem 3846 hodin 42,73 hodin na žáka, na 2. stupni celkem 4390 hodin 68,59 hodin na žáka. Ve 2. pololetí bylo zameškáno 8402 hodin, z toho omluvených 8402 a neomluvených 0 hodin. Průměr na žáka je 54,92 hodin. Z toho na 1. stupni - celkem 3993 hodin 44,87 hodin na žáka, na 2. stupni - celkem 4409 hodin 68,90 hodin na žáka. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Schůzka výchovných poradců v Benešově Mgr. Jana Bernardová ( ) Školení na téma: Rodiče versus učitelé Praha Věra Bartáková ( ) Školení v rámci prevence na škole PPP Benešov Pavla Zrzavecká ( ) Porada ředitelů z regionu ZŠ Divišov Mgr. Ludmila Vodehnalová ( ) Školení na téma: Školní legislativa Praha Mgr. Ludmila Vodehnalová ( ) Školení ČEZ: Svět energie Štěchovice Mgr. Petra Bednaříková ( ) Školení k environmentální výchově Benešov Mgr. Eliška Kašáková ( ) Školení vedoucích školních jídelen Praha Jitka Stibůrková ( ) Školení BOZP a PO na ZŠ Netvořice všichni zaměstnanci školy ( ) Vzdělávací akce: Slunce napříč vzdělávacími předměty Vlašim Mgr. Pavla Zrzavecká ( ) Školení ČŠI na téma: plošné testování žáků 5. a 9. ročníku Praha Mgr. Ludmila Vodehnalová ( ) Vzdělávací akce na téma: Jak vyzrát na čtení Benešov Mgr. Hana Halamová ( ) Vzdělávací akce: AJ Praha PaedDr. Milena Holcnerová ( ) Školení na téma: Úpravy v ŠVP Praha PaedDr. Milena Holcnerová ( ) Školení na téma: Úpravy v ŠVP Praha Mgr. LudmilaVodehnalová ( ) Porada výchovných poradců: Reedukace a reedukační materiály Benešov Mgr. Jana Bernardová ( ) Setkání školních metodiků prevence Benešov Mgr. Pavla Zrzavecká (13:30) 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Škola se představuje veřejnosti na svých internetových stránkách Mají své pravidelné rubriky, jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány. O svých akcích také informujeme v tisku Zpravodaj Městyse Netvořice, Benešovský deník a především týdeník Jiskra. V letošním školním roce rovněž pokračujeme ve vydávání vlastního školního časopisu. Všechna čísla jsou zveřejněna na webových stránkách školy. Naše škola je i mnoho let zapojena do projektu Školní mléko v České republice, jehož hlavním realizátorem je Laktea, o.p.s. Žáci mají možnost využívat tyto služby a objednat si za výhodné ceny ochucené či neochucené mléko a jiné mléčné výrobky. V letošním školním roce jsme s také pokračovali v projektu Ovoce do škol. Jedná se o dodávku ovoce a zeleniny pro žáky ročníku. Prostředky na tento projekt poskytuje Evropská unie 73% a Česká republika 27%. Cílem projektu "Ovoce do škol" je zvýšení obliby produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispění k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvoření správných stravovací návyků ve výživě dětí, zlepšení zdravotního stavu mladé populace apod. 10

11 Během školního roku žáci absolvovali výlety, exkurze, výchovné koncerty, projekty, navštívili divadelní představení, výstavy. Toto jsou některé z nich: 1. Vlastivědná vycházka V. třídy k soutoku Sázavy 2. Akce 1. oddělení ŠD s názvem: Vítáme podzim 3. Přátelské utkání ve florbalu v ZŠ Krhanice 4. Divadlo: Podzime podzime I. třída v MŠ Netvořice 5. Návštěva Muzea Netvořice 1. oddělení školní družiny 6. Vlastivědná vycházka Jílové u Prahy V. ročník 7. Akce mysliveckého kroužku_ výlet do Žehušic 8. Návštěva muzea Výstava hasičského sboru VI.třída 9. Ekologický projekt s názvem: 72 hodin - ruku na to 10. Cesta za pokladem: turistická vycházka 1. oddělení ŠD 11. Projekt: Hasík hasiči z Benešova pro 2. a 6. ročník 12. Vycházka k projektu: Poznáváme naši obec III. třída 13. Exkurze Praha IV. ročník 14. Divadelní představení: O statečném Mikešovi I. třída MŠ Netvořice 15. Vystoupení žáků na tradiční Valné hromadě Spolku rodáků Netvořice 16. Akce 1. oddělení školní družiny : Poznáváme Benešov a děláme radost 17. Dvoudenní projekt: Večer plný kouzel IV. třída 18. Bowling Lešany IX. třída 19. Pečení a zdobení perníků ve školní jídelně dobrovolné pro všechny žáky 20. Vánoční trhy v budově školy s kulturním vystoupením žáků 21. Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí kulturní vystoupení žáků 1. a 2. ročníku 22. Exkurze na Úřad Městyse Netvořice VI. třída 23. Mikulášská nadílka ve škole žáci 9. ročníku 24. Akce 1. oddělení ŠD: Čertovský rej 25. Vánoční koncert ZUŠ Benešov v jídelně školy 26. Exkurze Praha 5. a 6. ročník 27. Tématický výlet: Vánoce na statku pro 2. a 3. ročník 28. Dvoudenní projekt s názvem: Adventní večer VII. třída 29. Kulturní program žáků 1. ročníku v MŠ Netvořice 30. Přátelské setkání žáků 1. a 7. ročníku společné hry a prezentace 31. Vánoční besídky v jednotlivých třídách 32. Vánoční besídky v 1. a 2. oddělení ŠD 33. Ekopřednáška: Tonda obal na cestách ročník 34. LVK 7. ročník Horní Maxov Jizerské hory 35. Divadelní představení: Pohádky 2. ročník - MŠ Netvořice 36. Přednáška pro žáky 2. stupně: Finanční gramotnost Terra Klub 37. Ples SRPDŠ spojený se šerpováním žáků 9. ročníku 38. Beseda: Etiketa do škol ročník 39. Dětský karneval v místní sokolovně 40. Návštěva K centra v Benešově 9. ročník 41. Beseda se spisovatelem Janem Svitákem v rámci čtenářské gramotnosti ročník 42. Festival Jeden svět promítání filmů a beseda k tomuto tématu v Muzeu umění a designu na téma šikana, jinakost, věk 7. ročník 43. Projekt: Děláme radost DDM Benešov 1. oddělení ŠD 44. Projekt: Celé Česko čte dětem beseda v MLK Netvořice 1. oddělení ŠD 11

12 45. Akce ve spolupráci s Policií ČR beseda pro ročník 46. Tématická vycházka do Vysokého Újezdu 3. ročník 47. Divadlo Slunečnice: pohádkový hudební pořad v místní sokolovně ročník 48. Akce Spolku rodáků Netvořice: Cesta do Středu Království českého spojená s vystoupením žáků školy v kostele ve Vysokém Újezdu a Na Rovínku 49. Výukový program: Gotika v tělocvičně ročník 50. Tématická akce: Morana (hry v přírodě, stopovaná) 1. oddělení ŠD 51. Tématický šestidenní zájezd do Londýna 8. a 9. ročník 52. Třídní výlet do Tábora 6. ročník 53. Třídní výlet 8. ročník Praha Petřín, hvězdárna 54. Třídní výlet Radíč, Měřín 1. a 2. ročník 55. Třídní výlet 3. ročník (ZOO Praha) 56. kino Benešov Vzdělávací film: Madagaskar 8. a 9. ročník 57. Sběr papíru: akce SRPDŠ při ZŠ Netvořice 58. Třídní výlet 9. ročník (Jablonná nad Vltavou) 59. Muzeum Netvořice: 1. oddělení ŠD 60. Branný den spojený s ukázkou práce Policie ČR a individuálním programem v rámci Dětského dne po třídách 61. Turistický den 5. ročník Český Šternberk 62. Muzeum Netvořice 7. ročník 63. Třídní výlet Aqua park Praha 64. Školní výlet 7. ročník Český Krumlov 65. Návštěva MLK: Čtenářský řád, pasování na čtenáře 1. ročník 66. Návštěva MLK: beseda o knihách 2. ročník 67. Závěrečný koncert žáků ZUŠ v jídelně školy 68. Třídenní jazykové soustředění Jablonná nad Vltavou pro 4. a 5. ročník 69. Exkurze Temelín ročník 70. Gymnastická akademie a výtvarná výstava 71. Výlet do Benešova a Konopiště jízda ekovláčkem 6. ročník 72. Návštěva ZŠ Týnec nad Sázavou dětské představení 2. ročník Akce posilující environmentální výchovu třídění odpadu, péče o zeleň v okolí školy a o školní pozemek. Naše škola pokračovala v celostátní soutěži Recyklohraní, všechny úkoly byly splněny, zařadili jsme se opět mezi nejúspěšnější školy v České republice. Soutěž bude pokračovat i v příštím školním roce. Škola tak vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Zapojili jsme se opět velmi úspěšně i do celostátní soutěže Těžíme hliník z našich domácností. Další akcí byl sběr plastových víček. Zapojili jsme se opět do projektu Tonda obal na cestách. Sběr starého papíru byl tradičně organizován ve spolupráci se SRPDŠ. Zapojily se do něj všechny třídy. 1. místo obsadila VIII. třída, 2. místo patřilo VII. třídě a třetí byla VI. třída. Nejlepšími sběrači v jednotlivých třídách byli : Wagner Stefan Christoph, Nejedlo Tadeáš, Kubásek Vojtěch, Welserová Viktorie, Kutová Kateřina, Kluvanec Vojtěch, Šťastná Lucie, Plešinger Stanislav, Žižková Pavlína. Nejlepší třídy a jednotlivci byli opět odměněni z prostředků SRPDŠ. Během školního roku se žáci účastnili mnoha soutěží a mnozí z nich úspěšně reprezentovali školu, např.: 12

13 Soutěž Sapere vědět, jak žít pro ročník školní kolo ve finanční gramotnosti Školní kolo zeměpisné soutěže VANDR v 9. ročníku ( organizovala škola cestovního ruchu Benešov) Přírodovědný klokan pro 8. a 9. ročník školní kolo Okresní kolo zeměpisné soutěže VANDR 1. místo Školní kolo olympiády v AJ 6. a 7. ročník 1. místo Charbuský Matěj 2. místo Řezníčková Klára 3. místo: Novotná Simona Školní kolo olympiády v AJ 8. a 9. ročník 1. místo: Žižková Pavlína 2. místo: Kočová Zuzana 3. místo: Plešinger Stanislav, Kadeřábková Michaela Školní kolo olympiády v ČJ 9. ročník Recitační soutěž školní kolo 1. stupeň Nejlepší recitátoři: Roušarová Nikola (1.r.), Roušarová Valentina (2.r.), Stibůrková Eliška, (2.r.), Šlehobr Lukáš (3.r.), Hájková Nela (4.r.), Dejnožková Tereza (5. r.) Recitační soutěž školní kolo 2. stupeň Nejlepší recitátoři: Březovják Jan (6.r.), Novotná Simona (7. r.), Kadeřábková Michaela (9. r.), Kadeřábková Denisa (9.r.), Saska Václav (8.r.) Okresní kolo v recitaci v Bystřici: bez výraznějšího umístění Matematická soutěž KLOKAN ročník Soutěž: Mladý zdravotník Benešov okresní kolo 1. hlídka: Růžičková Elinka, Welserová Viktorka, Šírová Viola, Řezáčová Kristýna, Kašáková Eliška, Oprchalová Sára 5. místo 2. hlídka: Kočová Zuzana, Stejskalová Veronika, Marková Petra, Navrátilová Veronika, Žižková Pavla 4. místo Soutěž mysliveckého kroužku: Zlatá srnčí trofej Matematická soutěž: Pythagoriáda 6. ročník školní kolo 1. místo: Pešek Petr 2. místo: Zvěřina Ondřej 3. místo: Březovják Jan, Fulín Martin, Jungmannová Dominika, Kalinová Natálie Výtvarné soutěže: Výtvarná a literární soutěž ke Dni Země 2013: III. kategorie: Čestné uznání : Simona Stará 6. ročník IV.kategorie: 2 místo: Pavlína Žižková 9. ročník Výtvarná soutěž Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje: Požární Ochrana očima dětí III. kategorie: Nikol Hokrová: 1. místo 7. ročník Tomáš Bron: 3. místo 7. ročník Výtvarná soutěž na téma: Hradní a zámecké slavnosti. Veronika Stejskalová 1. místo 9. ročník 13

14 Simona Stará čestné uznání 6. ročník Denisa Kadeřábková čestné uznání 9. ročník Pavlína Žižková čestné uznání 9. ročník Úspěchy ve sportovních soutěžích: Florbalový turnaj o pohár Středočeského kraje 4. a 5. ročník účastnický list Florbal Cup 8. a 9. ročník chlapci účastnický list Florbal Cup dívky 8. a 9. ročníku účastnický list Florbal Cup - turnaj ve florbalu 6. a 7. ročník 9. místo Sálová kopaná: okresní kolo 6. místo Okresní kolo ve vybíjené pro ročník Benešov - účast McDonald s Cup Okresní finále: 4. a 5. ročník účast Okresní finále: ročník účast Okresní turnaj v házené: Dívky: 4. místo Chlapci: 7. místo Atletická všestrannost: 6. a 7. ročník - chlapci okresní kolo: 7. místo Atletická všestrannost ročník Vlašim - účast Středočeský taneční pohár okresní kolo v Benešově účast dvou tanečních skupin Okresní kola ve vybíjené: Preventan Cup: 1. stupeň: 9. místo Žáci naší školy sehráli v průběhu školního roku přátelská utkání se ZŠ Krhanice ve florbalu. Zástupci ze žáků školy se také zúčastnili významné mezinárodní akce k svátku Corpus Domini. Jednalo se o štafetový běh z Prahy do italského města Orvieto, který běžel i přes Netvořice. Žáci běželi vybraný úsek společně s běžcem štafety. 10. Údaje o výsledcích inspekčních činností a kontrol Dne proběhla kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Při této kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Opatření k nápravě nebyla uložena. Pověření a protokol jsou k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy. Ve dnech proběhla kontrola České školní inspekce. Předmětem kontrolní činnosti bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb vykonávaná podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Závěry inspekční činnosti: - Škola uplatňuje princip rovného přístupu ke vzdělávání. - Podpora a úroveň čtenářské, matematické, přírodovědné gramotnosti žáků je na požadovaném stupni. Odstranitelné nedostatky v práci učitelů se objevují v zařazování účinných metod a forem hodnocení a sebehodnocení žáků. Celkové výsledky vzdělávání školy jsou průměrné. - Odstraněny byly formální nedostatky ve školním řádu (sebehodnocení žáků) a v ŠVP ŠD. 14

15 - Personální podmínky jsou standardní. Studium pro výkon specializačních činností některým pověřeným učitelům chybí. Oblast DVPP dosahuje požadované úrovně. - Standardní materiální podmínky jsou vhodně využívány. Opravu z hlediska bezpečnosti žáků vyžaduje povrch a atletické dráhy. - Škola čerpá hospodárně finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu v souladu s účelem poskytnutí a aktivně hledá další zdroje financování. - V porovnání s předcházejícím hodnocením Českou školní inspekcí došlo k výraznému zlepšení v oblasti řízení školy. - Z protokolu vyplývá, že nebyly porušeny žádné právní předpisy Inspekční zpráva a protokol jsou k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy nebo na Úřadu Městyse Netvořice. 11. Hlavní údaje o hospodaření školy Finanční prostředky : a) dotace na krytí přímých vzdělávacích nákladů NIV ze státního rozpočtu (platy, školní potřeby a pomůcky, DVPP ) b) dotace na krytí provozních výdajů spojených s hlavní činností ( elektřina, vybavení školy, opravy a údržba a ostatní služby ) - zřizovatel Úřad městyse Netvořice c) prostředky z doplňkové činnosti - pronájmy, obědy pro cizí strávníky d) dary z prostředků SRPDŠ, jehož výbor aktivně spolupracuje s vedením školy, dary z řad rodičů, ostatních sponzorů 12. Údaje o zapojení školy do mezinárodních projektů: Škola se aktivně zapojila do projektu Adopce na dálku. Již třetí školní rok si dopisuje v anglickém jazyce a podporuje finančně 16letou dívku Jamilu z Indie. 13. Na škole nepracuje odborová organizace. 14. Seznam příloh k nahlédnutí v ředitelně školy : Údaje o pedagogických pracovnících 2012/2013 Seznam škol, na které se přihlásili vycházející žáci v roce 2012/ 2013 Přehled prospěchu školy v I. a II. pololetí 2012/2013 Výsledky sběru papíru 2012/2013 Seznam žáků: LVK 2013 Netvořice

16 Výroční zpráva byla schválena ne pedagogické radě dne: Výroční zprávu schválila Školská rada dne: Mgr. Ludmila Vodehnalová ředitelka školy 16

Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace

Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace Školní rok 2010-2011 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková

Více

Výroční zpráva. o činnosti

Výroční zpráva. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l a N e t v o ř i c e, o k r e s B e n e š o v, příspěvková organizace Školní rok 2009-2010 A ) Charakteristika školy 1) Úvod Název školy: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Netvořice Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Pavla Zrzavecká Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu na škole IV. Garant programu

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz www.zschlumcany.cz 1 Identifikátor zařízení 600 070 425 Zřizovatel : Obec Chlumčany Družstevní 332 334 42 Chlumčany OBSAH : 1. charakteristika školy základní údaje 2. materiálně technické zajištění školy

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2010/2011

Více

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Milevsku 17. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2012 2013 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více