V ý r o č n í z p r á v a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a"

Transkript

1 telefon / * ústředna Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, Bílina telefax ředitelka V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 podle ustanovení 10 odst. 3 zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne a schválena Školskou radou dne Mgr. Eva Flenderová ředitelka školy

2 1. Název školy: Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace Adresa: Bílina, Sídliště Za Chlumem 824, okres Teplice Adresa pro dálkový přístup: Právní forma: Příspěvková organizace Město Bílina právní forma: obec, IČO: adresa: Břežánská Bílina 2. Zřizovatel: Mgr. Eva Flenderová 3. Ředitelka školy: 4. Charakteristika školy: Základní škola je příspěvkovou organizací. Změna Zřizovací listiny byla Zastupitelstvem města Bílina schválena dne identifikátor školy: IČO: škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita: 810 žáků IZO: Školní družina kapacita: 160 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 500 jídel IZO:

3 Hlavním úkolem školy je výchova a vzdělávání žáků v rámci povinné školní docházky. Škola zabezpečuje vzdělávání co nejširšího spektra žáků v běžných třídách. Hlavní budova školy je školou pavilonového typu se dvěma pavilony. Ve škole jsou umístěny dvě tělocvičny (malá a velká). Ve velké tělocvičně děti cvičí na parketách a v malé na pružném litém povrchu, který odpovídá hygienickým normám. V obou tělocvičnách jsou vybudována okna, která se dají otevírat ze země a umožňují dostatečné odvětrání tělocvičen. Sportovním aktivitám se děti mohou věnovat na moderním školním hřišti s umělou trávou, tartanovou běžeckou dráhou a skateparkem. Sportoviště je v odpoledních hodinách (březen až listopad) otevřeno pro veřejnost. Provoz hřiště zajišťují dva správci a školník. V červnu byla opravena umělá tráva na fotbalovém hřišti před brankami, kde byla tráva již značně poškozena. V příštím kalendářním roce by se měla opravit tartanová dráha, která je po okrajích značně popraskaná a na místech, kde se nejvíce používá, jsou díry. Před opravou

4 Po opravě Škola je plně zateplená,v celé škole jsou vyměněna dřevěná okna za plastová. K velkému poškozování fasády budovy zatím nedochází. Nádvoří školy bylo nově vydlážděno, do školy je umožněn bezbariérový vstup.

5 Před vydlážděním Po vydláždění

6 5. Podmínky ke vzdělávání Podmínky ke vzdělávání jsou velmi dobré. Ve všech používaných třídách máme nový školní nábytek, který zohledňuje výškové rozdíly žáků. Ve všech třídách i odborných učebnách je umístěn interaktivní systém. Na konci školního roku jsme pořídili do další první třídy moderní posuvnou tabuli se zabudovaným dataprojektorem, přenosný interaktivní systém a počítač. V příštím školním roce otevřeme čtyři první třídy. Postupně dokupujeme další výukové programy pro děti, v letošním roce se jednalo o elektronické učebnice na prvouku a český jazyk. Žáci si již zvykli na práci s touto technikou a výukovými programy, které jim pomáhají lépe pochopit učivo. Integrované děti pak mají možnost si poznámky z hodin přenést na flash disku domů. Tato moderní technika jim pak více přiblíží probíranou látku a výuka se pro ně stává zábavnější. Výpočetní technika ovšem na škole pomalu stárne, bude potřeba uvažovat o obnově. Naše školní knihovna se pravidelně využívá v dopoledních hodinách na výuku čtení či dramatickou výchovu, ale také v odpoledních hodinách, kdy si děti mohou zdarma zapůjčit publikace či najít informace na internetu. Ve školní knihovně se také konaly semináře pro pedagogické pracovníky ve spolupráci s Člověkem v tísni Praha. Na škole máme 9 odborných učeben - chemie, fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, dílny, pěstitelských prací, učebnu hudební výchovy a dvě počítačové učebny.

7 Koncem května jsme zrekonstruovali cvičnou kuchyňku. Byla zde nově položena dlažba, obklady, zakoupen nový nábytek. V příštím školním roce máme zájem zmodernizovat místnost u cvičné kuchyňky, která slouží ke stolování žáků.

8 V letošním školním roce opět škola obdržela sponzorský dar 200 tisíc od ČEZ Praha na modernizaci vnitřních prostor školy, pokračování ve výměně dlažby. V průběhu roku a v době hlavních prázdnin došlo k rekonstrukci dvou atrií a vstupního prostoru školy jednalo se o projekt města. Součástí projektu je i následná péče firmy Greenprojekt po dobu dvou let. Součástí projektu je také informativní tabule, na které děti mohou poznávat typické rostliny Středohoří a srovnávat je s rostlinami, které jsou umístěny na skalce v atriu. Před úpravou Po úpravě

9 6. Průběh vzdělávání V tomto školním roce bylo 14 tříd na 1. stupni a 8 tříd na 2. stupni. Od třetí třídy vyučujeme anglický jazyk, druhý cizí jazyk jsme vyučovali v 7. a 8. třídách. Od 7. tříd nabízíme žákům volitelné předměty výtvarné činnosti, seminář ze zeměpisu, seminář z informatiky, seminář z biologie, domácnost, dramatickou výchovu a seminář ze společenských věd. Žáci si z této nabídky vybrali informatiku, dramatickou výchovu a výtvarné činnosti. V pracovních činnostech se děti zabývají pěstitelskými pracemi, vařením a od 8. ročníku volbou povolání. Součástí učební osnov předmětu volba povolání je kromě jiného exkurze na Úřad práce, kde se děti seznámí s dalšími možnostmi studia či dalšího pracovního uplatnění. V odpoledních hodinách se mohli žáci zapojit do práce v kroužcích keramiky, korálkování, odbíjené, atleťáčku a tanečního. Většina vyučujících své žáky doučovala v matematice, českém jazyce, angličtině nebo fyzice. V tomto roce jsme se znovu zaměřili na preventivní programy. Všem žákům jsme zajistili besedy s kurátorkami a městskou policií. Žáci 9. tříd se účastnili besedy s MUDr. Kovářem Láska ano, děti ještě ne. Velice dobrá spolupráce byla se středními školami, kam naše děti dojížděly na Dny otevřených dveří, Šance 2013 a Dny techniky. Již druhým rokem spolupracujeme se SŠ stavební Fráni Šrámka na projektu Zvyšování prestiže stavebních a technickým oborů, v rámci kterého žáci poznávali práci učňů přímo v terénu, navštívili autoservis, učiliště ve Velebudicích a Duchcově. Velmi oblíbeným zpestřením výuky jsou různé projektové dny, které jsou organizovány na obou stupních školy k různým příležitostem. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s NC Bílina. Zapojili jsme se do projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, v rámci kterého jsme na škole realizovali semináře pro pedagogické pracovníky. Žáci se pak zúčastnili dvou worshopů Šit kredit a C est la vie. Dobrá spolupráce je také v oblasti odpoledního doučování našich žáků v NC Bílina, vzájemná spolupráce a pomoc při řešení školních i mimoškolních aktivit našich žáků. Velmi úspěšná byla školní akademie. U problémových žáků jsme od letošního roku zavedly smlouvy s žáky jako předstupeň před jednáním s rodičem. Smlouvy se osvědčily. Pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí byla znovu otevřena přípravná třída, ve které bylo umístěno 12 žáků (dle výkazu), v průběhu roku se ještě přihlásili další žáci a třída se naplnila do 15 dětí. O umístění dětí do přípravné třídy je velký zájem, na další školní rok jsme požádali o výjimku z počtu, která byla odsouhlasena Radou města. V tomto roce jsme úspěšně ukončili projekt EU peníze školám Tvořivě, konkrétně a všem. Vyučující školy vytvořili digitální učební materiály, které je možné v budoucnu využívat. Ředitelka školy se podílela na tvorbě Metodického pokynu MěÚ Bílina k záškoláctví.

10 7. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči Spolupráce s některými rodiči je na velmi dobré úrovni. U problémových žáků se osvědčily smlouvy s žákem nebo bylo rodiče nutné častěji zvát do školy, někdy až na jednání výchovné komise. Těchto jednání se účastnila výchovná poradkyně, často i kurátorka MěÚ. Velice dobrá spolupráce je s terénním pracovníkem města, který nám pomáhá při práci se problémovou rodinou, která nevybaví dítě potřebnými pomůckami na vyučování či dítě neposílá pravidelně do školy. Někteří rodiče podporují naši školu i drobnými finančními sponzorskými příspěvky např. na školní výlety, odměny za různé soutěže. 8. Přehled oborů vzdělání: Název Základní škola č.j. MŠMT ČR C/001 Datum schválení MŠMT ČR Ročník ročník Škola pro život ročník 9. Údaje o výsledcích žáků: Počet tříd 14 Počet žáků 530 Přepočtený počet PP 34,30 Celkový prospěch žáků v 1. pololetí: Počet žáků v 1. pololetí 530 Z toho prospělo s vyznamenáním 231 Z toho prospělo 255 Z toho neprospělo 44 V celkovém počtu žáků dochází v průběhu školního roku k velkým změnám, protože se rodiče často z našeho obvodu stěhují za prací do jiného regionu nebo i do ciziny. V tomto školním roce 13 žáků plnilo povinnou školní docházku na zahraniční škole.

11 Celkový prospěch žáků ve 2. pololetí: Počet žáků ve 2. pololetí 517 Z toho prospělo s vyznamenáním 215 Z toho prospělo 276 Z toho neprospělo 26 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Celkem 44 Z toho v ročníku 0 Z toho v 6. ročníku 0 Z toho v 7. ročníku 2 Z toho v 8. ročníku 3 Z toho v 9. ročníku 39 Žáci přestupující ze základní školy: Počet žáků, kteří přešli na vícel. gym. 8 Počet žáků, kteří přešli na konzervatoř 0 Počet žáků, kteří přešli do spec. škol 5 Z toho do spec. škol 1. stupně 3 Z toho do spec. škol 2. stupně 2 Výsledky výchovy žáků: Počet žáků na škole v 1. pololetí 530 Počet žáků s 2. stupněm z chování 12 Počet žáků s 3. stupněm z chování 7 Počet žáků na škole v 2. pololetí 517 Počet žáků s 2. stupněm z chování 13 Počet žáků s 3. stupněm z chování 4

12 Docházka žáků: Počet žáků na škole v 1. pololetí 530 Zameškané hodiny celkem v 1. pololetí Z toho neomluvené hodiny celkem v pololetí Počet žáků na škole v 2. pololetí 517 Zameškané hodiny celkem Z toho neomluvené hodiny celkem v pololetí Individuálně integrovaní žáci: Počet žáků na škole 28 Z toho sluch. postižení 1 Z toho zrak. postižení 0 Z toho vady řeči 0 Z toho těl. postižení 0 Z toho vývojové poruchy učení 22 Z toho kombinované postižení 1 Z toho vývojové poruchy chování 3 Z toho autisté 1 Pedagogičtí pracovníci: 10. Údaje o pracovnících školy: Celkový počet pedagogických pracovníků 36 Počet PP s odb. kvalif. - fyzicky 30 Celkový počet neped. pracovníků 16

13 Věková skladba a kvalifikovanost pedagogických pracovníků: Počet PP s odb. kvalif. do 35 let celkem Počet PP s odb. kvalif. do 35 let ženy Počet PP bez odb. kvalif. do 35 let - celkem Počet PP s odb. kvalif let - celkem Počet PP s odb. kvalif. do let ženy Počet PP bez odbor. kvalif let celkem Počet PP s odb. kvalif let celkem Počet PP s odb. kvalif let ženy 3 Počet PP bez odbor. kvalif celkem 2 Počet PP s odbor. kvalif. 55 důch. věk celkem 2 Počet PP s odbor. kvalif. 55 důch. věk ženy 15 Počet PP s odbor. kvalif. 55 důch. věk bez odborné kvalifikace 14 Počet PP důchodci celkem 2 Počet PP důchodci ženy 11 Počet PP důchodci bez odborné kvalifikace Škola je velice dobře personálně obsazená. První stupeň je plně kvalifikovaný. Pedagogičtí pracovníci bez odborné kvalifikace, jsou přijati na dobu určitou po dobu učitelek na mateřské dovolené. Počet účastníků semináře- jednodenní 28 Počet účastníků semináře vícedenní 0 Počet PP, kteří se nezúčastnili žádné vzděl. 8 akce 11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

14 Účast žáků v přehlídkách a soutěžích: 12. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti: Účastníci školního kola 2425 Účastníci okresního kola 27 Účastníci oblastního kola 0 Účastníci ústředního kola 0 Žáci naší školy byli velmi úspěšní v recitační soutěži Bořeňská čarodějnice, kdy 11 z nich postoupilo do okresního kola. Do krajského kola pak postoupilo 5 žáků. Ani v pěvecké soutěži se naše děti neztratily a naši nejmenší žáčci obsadili 3. místo.

15 Školní projekty,soutěže a další aktivity školy: Projekty a preventivní programy: - Ovoce do škol žáci 1. stupně dostávají zdarma týdně či jedenkrát za čtrnáct dní ovoce, zeleninu, ovocné nebo zeleninové šťávy - Veselé zoubky pro 1. ročník - Zdravé zuby pro žáky 1. stupně - Besedy s kurátorkami a městskou policií - Láska ano, děti ještě ne preventivní program s MUDr. Kovářem - Šit kredit - pro žáky 9. ročníku - C elast vie - pro žáky 9. ročníku - Šit kredit a C elast vie se konají v Nízkoprahovém centru v Bílině - Dny otevřených dveří na středních školách - Projekt Šance - Dny techniky - Beseda s pamětníkem Holocaustu - Jak správně netopit - dopoledne s tygříkem

16 - výpravy za poznáním exkurze do přírodní rezervace SOOS a Františkových lázní - Vánoce v EU projektový den 1. stupně - Zavítal k nám Mikuláš

17 - V listopadu vyrazili žáci osmých a devátých ročníků do Prahy. Na programu byla návštěva Obecního domu a prohlídka Staroměstského náměstí spolu s radnicí a orlojem. - Projektový den 1. stupně Světem za čtyři hodiny - Exkurze do Terezína

18 - Projektový den 2. stupně Pocta Zemi Vytvořili jsme prostorové práce k tématu živlů a navrhli jsme klobouky pro vládce živlů. Každá třída zvolila jednu dívku, kterou namaskovala jako bohyni Gaiu bohyni Země. - Hlasování o Miss Gaia

19 - Den matek ve 4. A - Žáci se rozhodli vyrobit pro maminky malé překvapení. Každý pracoval s nadšením a zaujetím. Výsledek byl opravdu překvapivý a všechny děti měly radost, že se jim práce zdařila. - Pomoc, letí čarodějnice Holky, kluci, rychle pryč, letí čarodějnice! Takové výkřiky jste mohli slyšet na chodbách naší školy ve středu Jenže děti věděly, že není žádný důvod k obavám. Čarodějnice sice přiletěly, ale jen ty hodné a nejhodnější.

20 - Návštěva hlavního města je pro každého úžasným zážitkem. Proto se letos třídy 3.C a 4.C vydaly na školní exkurzi právě sem. - Projektový den 2. Stupně Kloboukový den - Exkurze na děčínský zámek 1. C, 2. A

21 - Projektový den 2. stupně Prázdniny Každá třída pojala téma po svém někde psali příběhy, jinde vymýšleli prázdninovou křížovku nebo prázdninovou hru, v některých třídách si počínali čistě výtvarně. Výsledné práce jsou moc hezké, podívejte se na ně. - Ve čtvrtek 5. června 2014 se konala druhá akademie naší školy. V průběhu druhého pololetí účinkující se svými pedagogy horlivě nacvičovali různá hudební, herecká, taneční, recitační a pěvecká vystoupení. Generálka 4. června, na které se setkali žáci přípravného ročníku, 1. a 2. stupně, se povedla, a tak jsme se všichni moc těšili na vystoupení v bílinském divadle.

22 - Chlumiáda - Exkurze do Hřenska - Ve stínu Ještědsko-kozákovského hřbetu Prvním cílem naší cesty byl IQpark v Liberci. Odpoledne jsme navštívili Sychrov, nádherný zámek s krásnou zahradou.

23 - Exkurze do Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Prostřednictvím interaktivní expozice děti objevovaly krajinu Českého Švýcarska všemi svými smysly, nahlédly do nejskrytějších zákoutí místní přírody a dozvěděly se něco i o historii a kulturních hodnotách tohoto jedinečného území. - Projektové dny v DDM

24 13. Školní družina Počet oddělení Počet žáků Školní družina Školní klub 0 0 Ve školní družině se pracuje podle ročního plánu akcí, který společně tvoří všechny vychovatelky. Školní družina organizuje také zájmové kroužky, v letošním roce děti navštěvovaly kroužky keramiky, šikovné ručičky, pohybové hry a turisťáček. Mezi velmi oblíbené aktivity školní družiny patří pravidelné bruslení, výlety za hasiči do Teplic, Drakiáda, Halloween, Čertohrátky, Talentmánie, S podzimníčky u čaje a svíčky, Kloboučkový den, Knoflíčkov a Týden Země. Závěr roku ve školní družině pak proběhl v indiánském duchu a byl zakončen společným výletem do indiánské vesnice Rosehill v Růžové u Děčína. 14. přípravná třída V letošním školním roce jsme opět otevřeli jednu třídu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Děti pracovaly podle školního vzdělávacího programu. Paní učitelka je dobře připravila na vstup do školy. Do práce v přípravné třídě se snažíme zapojit i rodiče, připravili jsme pro ně dny otevřených dveří a společné práce.

25 15. Poradenské služby školy: Oblast péče o integrované žáky: V letošním školním roce bylo integrováno 28 žáků v běžných třídách - poruchy učení. Pro každé integrované dítě je vypracován individuální vzdělávací plán, který je s rodičem prodiskutován a pravidelně je doplňován. Výchovná poradkyně pomáhala při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, sledovala jejich plnění a úzce spolupracovala s PPP v Teplicích, SPC Demosthenes Louny a se SPC v Bílině. Navázali jsme velmi dobrou spolupráci s SPC v Bílině. Pan psycholog i paní speciální pedagožka nám vyšli vstříc a vyšetří naše žáky ve škole. Zároveň problém proberou i s rodiči, kteří mají možnost být přítomni vyšetření svého dítěte. Pokud je pak potřeba dítě integrovat či zařadit do podpůrného programu, tak se celý proces urychlí. Oblast péče o žáky se zdravotním postižením ( i poruchy učení a chování): Na škole nemáme třídy pro žáky se specifickými poruchami učení. Výchovná poradkyně eviduje zprávy z PPP, vede jejich kartotéku, kontroluje platnost šetření a dodržování odborných postupů. Sleduje průběžně vývoj žáků a s vyučujícími konzultuje možnosti řešení vzdělávacích a výchovných problémů žáků, pomáhá při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Účastní se jednání s rodiči, je členkou výchovné komise. V tomto školním roce na škole působila jedna asistentka pedagoga, která pracovala se sluchově postiženým dítětem. Vzhledem k tomu, že na škole přibývá žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáků, kteří potřebují pomoc asistentů, zapojí se škola do projektu MěÚ Bílina a v příštím školním roce budou na škole pracovat dva asistenti pedagoga pro tyto žáky. Oblast prevence šikany, xenofobie,intolerance a rasové nesnášenlivosti: Na škole působí metodik prevence, který má každý týden pravidelné konzultační hodiny pro žáky nebo jejich rodiče. Podílí se na řešení případů podezření ze šikany nebo rasové nesnášenlivosti jedná s rodiči, žáky, učiteli, odborníky nebo policií. Učitelům poskytuje také konzultace a doporučuje odbornou literaturu. Pravidelně vyhodnocuje Minimální preventivní program, který je základem jeho každoroční práce. Metodik prevence sleduje volný čas žáků především z ohrožených skupin a zapojení těchto žáků do školou nabízených aktivit. Úzce spolupracuje se městskou policií na přípravě besed. Pro žáky každoročně připravuje sportovní akci, která je zaměřena na protikuřáckou tematiku a je nazvaná Chlumiáda.

26 Oblast volby povolání: V 8. a 9. třídách,v předmětu volba povolání, se žáci učí nejen jak komunikovat na úřadech, ale také jaké povolání by si měli vybrat. V rámci tohoto předmětu každoročně vyjíždíme na Úřad práce do Teplic a do tříd zveme zástupce středních škol, kteří dětem školu představí. Výchovná poradkyně pomáhá dětem i rodičům při výběru povolání. S nabídkou středních škol jsou rodiče i žáci rovněž seznamováni prostřednictvím nástěnky. Někteří žáci využili možnosti konzultace s výchovnou poradkyní a nabídnutých Dnů otevřených dveří. Výchovná poradkyně sleduje přijetí žáků na střední školy a zpracovává statistiku přijatých žáků. Naše škola při přijímání žáků na střední školy má každoročně velké úspěchy. Oblast výchovy a vzdělání: Během celého školního roku se výchovná poradkyně podílela na řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků i celých třídních kolektivů. Pravidelně konzultovala problémy s jednotlivými žáky i rodiči. Při řešení problémů úzce spolupracovala s jednotlivými třídními učiteli, žáky, se sociálním odborem MěÚ v Bílině, jejich terénním pracovníkem a přestupkovou komisí. Spolupráce s PPP Výchovná poradkyně pravidelně spolupracuje s PPP v Teplicích a pravidelně konzultuje s vybranými pracovníky individuální vzdělávací plány, ale i řešení ostatních problémů. Pravidelně se také výchovná poradkyně účastní schůzek v PPP i na Úřadu práce v Teplicích. Oblast poradenství: Výchovná poradkyně má určeny konzultační hodiny vždy ve středu od 8 do 12 hod. Někteří rodiče využili možnosti konzultace v jiném, předem dohodnutém termínu. Rodičům i žákům je určena také informační nástěnka.

27 16. Zápis k povinné školní docházce: Zápis do školy se konal 16. a 17. ledna. K zápisu se dostavilo 98 žáků a všichni mohli být přijati k plnění školní docházky. 14 rodičů požádalo o odklad školní docházky. Všem rodičům bylo vyhověno, protože svou žádost doložili potřebnými doporučeními. Žádost o zařazení dítěte do přípravného ročníku pro žáky se sociálním znevýhodněním podalo 17 rodičů a svou žádost doložili potřebným doporučením z SPC Bílina. Všem mohlo být vyhověno, protože Rada města odsouhlasila škole výjimku z počtu žáků. Náhradní termín zápisu nebyl vypsán, ale pokud rodič přišel, vždy s ním byl dohodnut termín. V příštím školním roce otevřeme čtyři první třídy. 17. Spolupráce s rodiči: Rodiče mají možnost navštívit školu vždy od 7 do 8 hod. a po vyučování. Je možné dohodnout jiný termín. Ve školním roce se uskutečňují pravidelné třídní schůzky (dvakrát ročně). Rodiče prvních tříd zveme ještě na jednu informační schůzky v polovině září. Rodiče vycházejících žáků vždy zveme na neformální setkání s představiteli některých středních škol. Jako každý rok probíhalo několik neformálních setkání s rodiči. Velký úspěch měla naše školní akademie, kdy jsme zaplnili divadlo. S některými rodiči problémových žáků byla spolupráce na velmi dobré úrovni, snažili se všemožně řešit problémy. V dalších případech však spolupráce nebyla dobrá a setkali jsme se s nepochopením, výhružkou a neadekvátním chováním. Někteří rodiče problémových žáků neradi vidí častější pozvánky do školy a někdy pak začnou se školou raději spolupracovat. Jiní rodiče však své děti spíše omlouvají a dokonce kryjí i záškoláctví. Osvědčili se nám smlouvy se žáky, které jsme zavedli od letošního roku. 18. Údaje o inspekční činnosti ČŠI V tomto školním roce nebyla na škole inspekční kontrola. 19. Školní stravování:

28 Provoz zařízení školního stravování: Kapacita 500 Počet pracovišť 1 Strávníci v zařízení školního stravování Počet zapsaných dětí, žáků, studentů 317 Počet v záv. stravování 47 Počet dle doplňkové činnosti 0 Počet dětí strav. formou náhrad. stravování 0 Strávníci dle zřizovatel v zařízení školního stravování Strávníci zřizovatel obec 317 Strávníci zřizovatel kraj 0 Strávníci zřizovatel církev 0 Strávníci zřizovatel soukromník 0 Nepedagogičtí pracovníci v zařízení školního stravování Počet nepedagogických pracovníků fyzicky 5 Počet nepedagogických pracovníků 5 přepočteno 20. Základní údaje o hospodaření školy

29 Část I. příjmy Státní rozpočet: Příspěvek MÚ: Celkem Dotace ze SR , ,- Dotace z MÚ , ,- Stravné , ,- Školné , ,- Příjmy za pronájem TV, hřiště , ,- Zúčtování fondů , ,- Připsané úroky 6.559, ,44 Ostatní příjmy 6.883, ,90 Celkem příjmy , , ,34 Část II. výdaje Státní rozpočet Mzdové prostředky ,- z toho na platy ,- na OON ,- Odvody na pojistné ,- Kooperativa ,- Odvody na FKSP ,- ONIV ,- Celkem výdaje SR ,- Příspěvek MÚ Bílina z příspěvku MÚ z příjmů organizace Materiálové náklady , ,25 Služby , ,- Mzdové náklady-správce hřiště , ,- Náklady na energie , ,- Další závazné ukazatelé ,40 Ostatní náklady ,71 Celkem náklady , ,25 C e l k e m , ,25 Příjmy celkem za organizaci ,34 Výdaje celkem za organizaci , HV za organizaci ,46 ==================================== Hospodářský výsledek vznikl převážně úsporou na DDHM, službách výpočet. techniky, údržbě zeleně. Kontroly: MěÚ Bílina veřejnosprávní kontrola č. 4/ MěÚ Bílina - veřejnosprávní kontrola č.17/ FÚ Ústí n/l. - daňová kontrola r , termín

30

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a telefon /417 823 663 * ústředna Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, 418 01 Bílina telefax 417 820 643 ředitelka email flenderova@zschlum.cz V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a telefon /417 823 663 * ústředna Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, 418 01 Bílina telefax 417 820 643 ředitelka email flenderova@zschlum.cz V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Základní škola a Mateřská škola Krčín Základní škola a Mateřská škola Krčín Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují 549 01 IČO 72020865 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81 Výroční zpráva 2008-2009 - 1 - - - 1. O b s a h A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str. 2-3 2. Organizace

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň. Výroční zpráva o činnosti školy

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň. Výroční zpráva o činnosti školy 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2009-2010 Zpracovala: Mgr.Aranka Klupáková Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika školy organizace vzdělávání a

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Výroční zpráva 2009-2010

Výroční zpráva 2009-2010 1 Výroční zpráva 2009-2010 Základní škola TOLERANCE 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola Tolerance,

Více

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013-2014 Mgr. Jan Pavelka ředitel školy OBSAH Charakteristika školy... 2 Vzdělávací program... 2 Informace o vzdělávání... 2 Identifikace školy... 2 Vedení školy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne 15. 10. 2014 a projednána na poradě pracovníků školy dne 13. 10. 2014.

Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne 15. 10. 2014 a projednána na poradě pracovníků školy dne 13. 10. 2014. Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 10, 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle Vyhlášky 2005/15

Více

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 srpen 2014 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Název: Základní škola a Mateřská škola Pecka, okres Jičín Adresa: Pecka 38, 507 82 Právní forma: příspěvková organizace

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více