Hala žije v létě in line hokejem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hala žije v létě in line hokejem"

Transkript

1 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 14 a 15 / 2005 Dvojčíslo 14. a července 2005 Ročník V. Cena 20 Kč Dnes si přečtete: Cesta tam a zase zpátky Str Společenská kronika Str. 12 Hala žije v létě in line hokejem Válečné příběhy práce studentů Str Ak. sochař Pavel Doskočil re stauruje sochu na kostele na Ma riánské hoře. Více na str. 5. Letošní čermenské slavnosti po zlobilo počasí. Čtěte na str. 5. V Hale B. Modrého není přes léto led, i když se ještě někteří nezasvěcení diví. Hrací plocha je pokryta plastovým skládaným povrchem, který je konstruován pro jízdu na bruslích, teď však kolečkových. Hokej na bruslích s kolečky za sebou se nazývá in line hokej. Prozatím se zde uskutečnily tři větší turnaje a ten to druh hokeje si získává stále více příznivců. V hale jsou nyní k dispozici k zapůjčení vedle potřebné základní hokejové výzbroje i kolečkové brusle. Každý nový zájemce si podle svých schopností může v rozvrhu hodin zvolit kvalitu spoluhráčů. Fotografie připomíná utkání Lanškrouna B (vpředu útočník Filip Gremlica) s mužstvem Antikus Černovír ze 16. července. Více na straně 21. Foto: F. Teichmann, text J. Černý Na vernisáži výstavy foto grafií z Chorvatska, jejichž au tory jsou Jiřina Straková a ú častníci fotografické soutěže, vystoupil ve typických chorvat ských krojích soubor Trogirská kvadrilja. Výstavu můžete do shlédnout v městském muzeu. Názor na ni čtěte na straně 13.

2 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 2 14 a 15 / 2005 RADNICE SDĚLUJE Výtah z usnesení Rady města Lanškroun ze dne Investice: RM rozhodla přidělit zakázku Sta vební úpravy podkroví městské mu zeum konírna, jejíž cena nepřesáhne limit uvedený v 6 odst. 1 zák. č. 40/ 2004 Sb. o veřejných zakázkách, firmě STAVEBNINY APPL, CZ, s.r.o., Do brovského 981, Lanškroun. RM schvaluje výzvu k podání nabíd ky na realizaci zakázky Výstavba chodníku v ulici Dukelská. Zakázka není veřejnou zakázkou ve smyslu zá kona č. 40/2004, v platném znění, před pokládaná cena bez DPH nepřevyšuje limit uvedený v 6 odst. 1. RM bere na vědomí: zápis z kontrolního dne akce Kabiny a sociální zařízení pro fotbalové hřiště Lanškroun, Dolní Třešňovec ze dne ; zápis z kontrolního dne akce Bytový dům Pivovar čp b.j. Lanškroun ze dne ; zápis z šestnáctého kontrolního dne na akci Domov důchodců Lanškroun ze dne ; zápis z kontrolního dne stavby 53 b.j. v ul. Sokolská v Lanškrouně ze dne ; rekapitulaci víceprací a méněprací z dosavadního průběhu výstavby By tový dům Pivovar čp b.j. La tak, jak je uvedena v příloze; zápis z komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne ; zápis ze sportovní komise ze dne ; usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje ze dne , kterým se mění termín k uzavření smluv o bez úplatném převodu majetku, tj. domu čp. 153 na st.p.č. 208/1, 2, 3 a 4 v obci Lanškroun, části obce Ostrovské Před městí, k.ú. La, domu čp. 139 na st.p.č. 149 v části obce Dolní Třešňovec, k.ú. D. Třešňovec a dále pozemků st.p.č. 208/1, 3 a 4 a pozemku zjednodušené evidence původ pozemkový katastr p.p.č. 526/1, vše v k.ú. La, a pozemku st.p.č. 149 v k.ú. D. Třešňovec z vlast nictví Pardubického kraje do vlastnic tví Města Lanškroun a domu čp. 124 na st.p.č. 122 v části obce Dolní Třešňo vec, k.ú. D. Třešňovec a pozemků st.p. č. 122, st.p.č. 95, p.p.č. 1754, p.p.č. 297/ 3, p.p.č. 296/1 a p.p.č. 308/3, vše v k.ú. D.Třešňovec, z vlastnictví Města Lan škroun do vlastnictví Pardubického kraje do ; zápis z komise pro majetek a rozvoj města ze dne Kabelová televize: RM bere na vědomí novou programo vou skladbou kabelové televize v Lanš krouně a souhlasí s navrhovanými cenami pro zkrácenou programovou nabídku 62, Kč/měsíc včetně 19% DPH a pro rozšířenou programovou skladbu 204, Kč/měsíc včetně 19% DPH. Byty: RM projednala žádost o přidělení by tu č. 1 v domě č.p. 133, nám. A. Jiráska a konstatuje, že neshledala důvody ke změně usnesení č. 386 ze dne RM rozhodla dle Pravidel pro přidě lování nájemních bytů v domech vysta věných městem se státní dotací pro příjmově vymezené osoby, podle na řízení vlády č. 146/2003 Sb. schvá lených usnesením ZM č. 114/2004 dne (dále jen Pravidla ) pozvat k výběru bytů v bytových domech pracovně označených jako dům A a dům B v ulici Sokolské v Lanškrou ně uchazeče v tomto pořadí: a) dvě uchazečky se kterými bude u zavřena nájemní smlouva ve smyslu čl. III. odst. (2) písm. a) Pravidel ; b) uchazeče zapsané v pořadníku pod pořadovými čísly 52, 64, 68, 83, 95, se kterými bude uzavřena nájemní smlou va ve smyslu čl. III. odst. (2) písm. c) Pravidel ; tito uchazeči budou vybírat ze 7 bytů v bytovém domě B určených k úpravám pro osoby omezenou schop ností pohybu a orientace ve smyslu usne sení RM č. 261/2005 ze dne ; c) uchazeče zapsané v pořadníku, kteří splňují podmínky stanovené Pravid ly, tj. uchazeče pod pořadovými čísly 1 26, 28, 29, 31 34, 36 38, 40 45, s tím, že uchazeči s pořadovými čísly 53, 54, 56 62, 65 67, 69, 73 78, 81, 85, 86, 90, 92, 94 budou vedeni jako náhradníci a budou zváni k výběru bytu do úplného obsazení všech bytů. RM rozhodla vyřadit z pořadníku u chazečů o byty v ulici Sokolské v La a) uchazeče, zapsané v pořadníku pod pořadovými čísly 30, 35, 39 a 46, kteří sami písemně požádali o vyškrtnutí z pořadníku; b) uchazeče zapsané v pořadníku pod pořadovými čísly 55, 63, 70, 71, 82, 84, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, kteří ne splňují předpoklady stanovené Pra vidly (čl. VII., odst. 2); c) uchazeče zapsané v pořadníku pod pořadovými čísly 27, 72, 79, 80, kteří ani na výzvu nedoplnili údaje poža dované Pravidly (čl. VI., odst. 4). RM v souladu s čl. V. Pravidel sta novuje termín zápisu do pořadníku zá jemců o byty v bytovém domě pracov ně označeném jako Bytový dům Pi vovar v týdnu od do v těchto úředních hodinách: pondělí, středa 8 11 hod., hod., úterý, čtvrtek a pátek 8 11 hod., hod. RM určuje osoby, které budou přítomny zápisu do pořadníku a před ložení potřebných dokladů: pracovnice informací a 1 pracovník odboru právní ho, přestupků a správy majetku města nebo 1 pracovník odboru sociálních vě cí a zdravotnictví. Nájmy nebytových prostor a pozemků: RM projednala podmínky Smlouvy o uzavření budoucí nájemní smlouvy uzavírané mezi Městem Lanškroun ja ko budoucím pronajímatelem a obchod ní společností NOPEK, spol. s r.o., Vy soké Mýto jako budoucím nájemcem o nájmu nebytových prostor v přízemí domu pracovně označeného jako dům A v ulici Sokolské v Lanškrouně a rozhodla předmětnou smlouvu uzavřít ve znění předloženém odborem práv ním, přestupků a správy majetku města. RM rozhodla ukončit nájemní smlou vu ze dne ohledně pronájmu části p.p.č. 3668/1 v k. ú. La nájemci firmě Cyklosport p. Jiří Dvořák do hodou ke dni RM ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města vypracovat příslušnou dohodu. RM rozhodla pronajmout žadatelce část pozemku p.p.č. 984/4 v k.ú. La na zahrádku a ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města se psat s žadatelkou nájemní smlouvu. RM projednala žádost společnosti Lanškrounský mlýn, s.r.o., La o pro dloužení nájmu nebytových prostor budovy č.p. 417 Žichlínské Předměstí na pozemku st.p.č. 994 v k.ú. La a roz hodla žádosti vyhovět. RM ukládá ředi teli společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o. sepsat s žadateli do datek ke stávající nájemní smlouvě s prodloužením nájmu s tím, že nájemní poměr skončí ke dni Prodeje a směny nemovitostí: RM projednala společnou žádost o smě nu shodných výměr částí pozemků v k.ú. La: část pozemku p.p.č. 624/2 v majetku žadatelů za část pozemku p.p.č. 624/1 v majetku města a doporučuje ZM žádosti vyhovět a předmětné pozemky směnit. RM projednala žádost o koupi části pozemku p.p.č. 716/2 v k.ú. La a dopo ručuje ZM žádosti vyhovět a předmět nou část pozemku žadatelům prodat. RM projednala společnou žádost o kou pi pozemků p.p.č a p.p.č. 3675/ 35 v k.ú. La a doporučuje ZM žádosti vyhovět a předmětné pozemky prodat. Zveřejnění úmyslu města prodat nebo pronajmout nemovitosti: RM ukládá odboru právnímu, přestup ků a správy majetku města zveřejnit úmysl města pronajmout pozemek p.p.č v k.ú. La žadateli. RM projednala žádost o koupi domu č.p. 417 v Žižkově ulici na pozemku st.p.č. 994 a pozemků st.p.č. 994 a p. p.č. 3056/2 v k.ú. Lanškroun. RM u kládá odboru právnímu, přestupků a sprá vy majetku města zveřejnit úmysl města předmětné nemovitosti prodat a tento ú mysl inzerovat i v Listech Lanškrounska. RM bere na vědomí oznámení Jaro slava Mareše, ředitele společnosti Měst ský bytový podnik Lanškroun, s.r.o., o volném nebytovém prostoru garáži u č.p. 102 na st.p.č. 626/2 v k.ú. La, ulice Polní a ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města zve řejnit úmysl města garáž pronajmout. RM bere na vědomí oznámení Jaro slava Mareše, ředitele společnosti Měst ský bytový podnik Lanškroun, s.r.o. o volném nebytovém prostoru provo zovně v části domu s č.p. 23 na části pozemku st.p.č. 717 v k.ú. La, Malé náměstí a ukládá odboru právnímu, pře stupků a správy majetku města zveřejnit úmysl města provozovnu pronajmout. RM rozhodla odkoupit od majitelky restituční nárok tak, jak je evidován na územním pracovišti Pozemkového fon du ČR v Ústí n/o podle přílohy. RM ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města vypracovat této sou vislosti smlouvu o postoupení pohledávky. RM doporučuje ZM: schválit navýšení dotace Volejba lovému oddílu TJ Lanškroun z rozpoč tu města k podpoře aktivit mládeže do 18 let v oblasti sportu na pravidelnou čin nost v roce 2005 o 30 tis. Kč z důvodu postupu kadetek do I. ligy, schválit dotaci z rozpočtu města na podporu sportu na odměny trenérům pracujícím celoročně s mládeží. Různé: RM opravuje tiskovou chybu ve svém usnesení č. 365/2005 ze dne tak, že spojení SecurityNet. CZ Žamberk nahrazuje spojením Petr Pomajbík SecurityNet.CZ Žamberk. RM projednala návrh společnosti RIESS KOVOVÝROBA, s.r.o., La a souhlasí s navrhovanými úpravami areálu koupaliště tak, jak jsou uvedeny v příloze. RM projednala nabídku společnosti Inoteska CT, s.r.o., Č. Třebová na spo lupráci při evidenci dopravních pře stupků a vyjádření vedoucího odboru do pravy a silničního hospodářství k této na bídce a rozhodla tuto nabídku neakceptovat. RM souhlasí s povýšením příspěvku příspěvkové organizaci Městské muze um Lanškroun na pokrytí nákladů na po řízení protipožárního zařízení a vitrín a ukládá vedoucí finančního odboru za členit tuto změnu do rozpočtových o patření č. 2. RM bere na vědomí zprávu 1. místo starosty z jednání s JUDr. Romanem Krmeníčkem, správcem konkurzní pod staty firmy Tesla Lanškroun, a.s., v kon kurzu, ve věci nabídky některého ma jetku z konkurzní podstaty a konstatuje: a) město Lanškroun bude mít zájem o převod vybraných pozemků (upřesnění výběru pozemků bude po projednání v odborné komisi RM), b) město Lanškroun bude mít zájem o převod některých komunikací v areálu Tesly Lanškroun, a.s., c) město Lanškroun bude mít zájem o převod kanalizace v ul. Na Větru, vše za podmínek, které budou dále u přesněny s tím, že konečné rozhodnutí přísluší dle zákona zastupitelstvu měs ta podle dojednaných podmínek. RM souhlasí se zařazením případné ztráty z kulturní akce pořádané spo lečností Technické služby Lanškroun, s.r.o., v srpnu roku 2005 v Hale B. Modrého mezi nákladové položky běžného rozpočtu haly. RM projednala žádost vlastníků domu č.p. 448, Wolkerova ulice v La a sou hlasí se zpevněním a následným za dlážděním části pozemku p.p.č. 716/2 v k.ú. La dle přílohy, a to na náklady žadatelů. Toto rozhodnutí nenahrazuje souhlas dotčených orgánů státní správy. RM projednala žádost společnosti InterPro, s.r.o., Hradec Králové o sou hlas se zpevněním části pozemku p.p.č. 3081/17 (tzv. Hasičské hřiště) v k.ú. La pro vybudování příjezdové komuni kace ke stavbě domu na pozemku p.p.č. 3081/16 (zahrada bývalého Pionýrské ho domu). RM souhlasí se zpevněním a následným zadlážděním části před mětného pozemku s tím, že žadatel o plotí dotčenou část pozemku na vlastní náklady. Tento souhlas nenahrazuje vy jádření dotčených orgánů státní správy. RM schvaluje Plán odpadového hos podářství Lanškrouna tak, jak je uve den v příloze. RM jako orgán příslušný rozhodovat ve věcech obce jako jediného společ níka obchodní společnosti podle ust. 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších před pisů, schvaluje podle 125 odst. 1 písm. b) ve spojení s 132 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve

3 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 3 14 a 15 / 2005 INFORMACE Z RADNICE znění pozdějších předpisů, řádnou účet ní závěrku Školní jídelny MADORET, spol. s.r.o., Lanškroun, ul. B. Smetany 493, IČO , za rok 2004 a bere na vědomí zprávu o hospodaření. RM projednala žádost obchodní spo lečnosti MOTOR HOBBY, s. r. o., La a v části týkající se zřízení věcného bře mene na p.p.č. 956/12 rozhodla žádosti vyhovět a souhlasí se zřízením věcného břemene na p.p.č. 956/12 v k.ú. La a s u zavřením příslušné smlouvy mezi Měs tem Lanškroun jako povinným z věc ného břemene a žadatelem jako opráv něným z věcného břemene s tím, že pří slušná smlouva bude uzavřena po před ložení geometrického plánu s vyznače ným věcným břemenem, který zajistí ža datel.věcné břemeno bude zřízeno za účelem chůze a jízdy. Zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Z kalendáře starosty 14. června Jednání s představiteli společnosti Rybářství Litomyšl, s.r.o., o pří pravě projektu na vyčištění Dlouhého rybníka. Schůzka zástupců svazků obcí sdružených v Turistické oblasti Orlické hory v Kostelci nad Orlicí. 15. června Shromáždění starostů Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko. 16. června Jednání se zástupcem společnosti Inoteska Česká Třebová o nabídce měření rychlosti jedoucích vozidel ve městě. 20. června Účast na slavnostním otevření Modrého domu v Pardubicích. Pracovní jednání u p. Helmuta Dohnálka, 1. náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje, týkající se organizace cestovního ruchu v Turistické oblasti Orlické hory. 21. června Jednání s p. Petrem Riessem, spolumajitelem firmy Riess Kovo výroba, s.r.o., ohledně úprav areálu koupaliště. Pracovní jednání s p. Martinem Kubíčkem, zástupcem společnosti Golempress. 22. června Podpis smlouvy na pronájem televizních kabelových rozvodů v Lan škrouně s p. Vladimírem Hrádkem, majitelem společnosti AnSat TKR, s.r.o. Jednání zastupitelstva města v Dolním Třešňovci. 23. června Účast na odborném semináři Efektivní komunikace v Pardubicích. 24. června Jednání s p. Petrem Fenclem, zástupcem firmy Nopek, s.r.o., ohledně podmínek nájmu v budoucí prodejně v ul. Sokolská. Slavnostní přijetí zástupců tanečních folklórních souborů při příle žitosti mezinárodního folklórního festivalu Čermenské slavnosti. 25. června Účast na hlavním programu 17. ročníku mezinárodního folklórního festivalu Čermenské slavnosti. 27. června Pracovní schůzka s p. Františkem Krčilem, oblastním ředitelem investiční společnosti České spořitelny, a.s. Jednání rady města. 28. června Jednání s p. Pavlem Hrubešem, ředitelem pobočky České spořitel ny, a.s., ve Svitavách. Účast na jednání představenstva a valné hromady spol. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 29. června Jednání se zástupci Klubu Českých turistů TJ Lanškroun ve věci koupi pozemků v areálu loděnice u Dlouhého rybníka. 30. června Účast na slavnostním podpisu úvěrové smlouvy mezi Evropskou investiční bankou a Pardubickým krajem v Pardubicích. 1. července Pracovní schůzka v Kostelci nad Orlicí ve věci Turistické oblasti Orlické hory. 8. července Pracovní jednání s p. Karlem Stejskalem, místostarostou města Le tohrad v Letohradě. Pracovní jednání s p. Davidem Černým, ředitelem společnosti Ekola České Libchavy, s.r.o., v Letohradě. 13. července Jednání s p. Václavem Kratochvílem, zástupcem společnosti Daru ma, s.r.o., Plzeň o nabídce zvukových informačních tabulí. 14. července Jednání konkursní komise pro výběr ředitele příspěvkové organi zace Školní jídelna Madoret. Jednání s p. Petrem Riessem, spolumajitelem firmy Riess Kovo výroba, s.r.o., ohledně záměrů v areálu koupaliště. 16. července Účast na slavnostním vyhodnocení soutěže v požárním útoku o Ze lený pohár a o Pohár starosty Města Lanškrouna pořádané SDH Dolní Třešňovec. 18. července Jednací řízení bez uveřejnění na dodavatele akce Oprava ulice Nádražní. 19. července Pracovní schůzka s p. Jiřím Čepelkou, starostou města Ústí n/o. Jednání s představiteli Okresního ředitelství Policie ČR v Ústí n/o ve věci pořízení kamerového systému pro město Lanškroun. Pracovní jednání s p. Martinem Netolickým, poradcem ministra pro místní rozvoj, o možných programech podpory lanškrounského regionu v Lanškrouně. Výzva k vyzvednutí tabulek čísel popisných v Lanškrouně Tabulky s čísly popisnými, které jste si v rámci naší výzvy objednali na Odboru stavební úřad MěÚ Lanškroun, si můžete vyzvednout u pracovníků tohoto odboru (poslední patro budovy radnice č.p. 5) po zaplacení 270, Kč za tabulku v pokladně Finančního odboru MěÚ Lanškroun (přízemí budovy bývalé pošty č.p. 8). Ing. Pavel Martinec, vedoucí odboru stavební úřad Zápis do pořadníku zájemců o byty v bytovém domě Pivovar RM v souladu s čl. V. Pravidel pro přidělování nájemních bytů v domech vystavěných městem se státní dotací pro příjmově vymezené osoby, podle nařízení vlády č. 146/2003 Sb. stanoví termín zápisu do pořadníku zájemců o byty v bytovém domě pracovně označeném jako Bytový dům Pivovar v Lanškrouně v týdnu od do v těchto úředních hodinách: pondělí, středa 8 11 hodin, hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8 11 hodin, hodin. Náhradní výsadba stromů Ochranu zeleně ve městě zabezpe čuje z pozice výkonu státní správy na základě zákona o ochraně přírody a kra jiny odbor životního prostředí Měst ského úřadu Lanškroun. Podle zákona jsou veškeré dřeviny chráněny před po škozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana podle zvláštních předpisů. Ke kácení dřevin je obecně nutné povolení. Toto povolení není třeba pouze v přípa dě kácení dřevin na pozemcích ve vlast nictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a stromy nemají obvod kmene ve výši 130 cm nad zemí větší než 80 cm. V podmínkách města je přísná o chrana zeleně velmi potřebná. Její dů sledné vykonávání má i značný vý chovně preventivní efekt. Veškeré stav by, rekonstrukce a záměry na využití území jsou z tohoto hlediska prověřo vány s cílem nalezení optimálního ře šení při minimalizaci případných zása hů do zeleně. Povolení ke kácení dřevin může být uděleno pouze v nezbytných a dostatečně odůvodněných případech. Počet žádostí obyvatel o povolení po kácení stromů, protože jim vadí, nějak je či jejich majetek ohrožují nebo jim jinak ztěžují život, se bohužel nesnižu je. Velice často se tito žadatelé cítí u křivděně, když jejich žádosti nelze vy hovět, protože důvody pro toto kácení nejsou natolik závažné, aby převýšily hledisko oprávněné a poctivě chápané ochrany. Jakékoliv kácení je vždy řád ně projednáno a povoluje se pouze u stro mů dožitých, nehodnotných, vzájemně se znehodnocujících a významně naru šujících či ohrožujících prostředí. Za skácení dřevin je žadateli podle zákona ukládána povinnost provedení náhradní výsadby nových dřevin jako kompenzace ekologické újmy. Náhrad ní výsadba se realizuje zpravidla na po zemcích ve vlastnictví města. Pro vedením náhradních výsadeb je ve měs tě zčásti zabezpečována obnova keřové a stromové zeleně, a to jak formou do sadeb jednotlivých exemplářů a skupin dřevin, tak i celých stromořadí. Nejsou přitom vysazovány malé stromečky, ale vzrostlejší stromy a keře, které mo hou odolat nepříznivým vlivům pro středí i útokům vandalů. Výběr lokalit řeší odbor životního prostředí ve spolu práci s komisí životního prostředí, radou města a technickými službami. Bylo by samozřejmě výhodné, kdy by pro realizaci náhradních výsadeb by lo na území města dostatek volných ploch, kde lze smysluplně sázet a kde bude ví táno, že se vysázené stromy budou roz růstat do mohutných rozměrů a budou po dlouhá léta působit všemi svými příz nivými účinky estetickými, mikrokli matickými, hygienickými, prostorovými a dalšími. Takových ploch je ale ve měs tě poskrovnu, takže ne všechna náhradní výsadba se realizuje uvnitř města. Od roku 2003 bylo odborem život ního prostředí uloženo vysadit přes 570 vzrostlých stromů a 1300 keřů. Mezi nejdůležitější a finančně nejnáročnější akce bezesporu patří osázení cyklo stezky Lanškroun Albrechtice. Stro mů bylo celkem 114 a keřů 521, vysaze ny byly převážně dřeviny z domácích listnatých druhů. Jedná se o náhradní výsadbu za stromy pokácené loni při výstavbě supermarketu LIDL. Výsad bu prováděli pracovníci firmy Inter green z Hradce Králové. Dle smlouvy se budou ještě 5 let o výsadbu starat a případně uhynulé sazenice vyměňo vat. Nově vysazené stromy poznáte po dle třítyčkového zabezpečení proti vyvrá cení. Celou výsadbu investovala firma LIDL Česká republika, v.o.s., na zákla dě dohody s Městským úřadem Lanškroun. Závěrem nezbývá než popřát stro mům dost vláhy a dlouhý život, aby do rostly do krásných zdravých vzrostlých stromů a byly přínosem pro hodnotné životní prostředí města a jeho okolí po další dlouhá desetiletí. Za odbor životního prostředí Ing. Roman Bureš

4 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 4 14 a 15 / 2005 INFORMACE Zprávy z kraje Realizace protidrogové politiky kraje za roky 2004 a v období Strategie protidrogové politiky Pardubického kraje na období defi nuje přístup kraje k problematice užívání drog. Strategie je zaměřena nejen na zneu žívání ilegálních návykových látek jako v předešlém období, ale nově i užívání alko holu a tabáku. Základní vizí strategie je vybudovat komplexní funkční systém primární prevence, služeb léčby a resocializace, minimalizace škod a vzdělávání, který bude založen na koordinaci a evaluaci všech aktivit realizovaných v kraji. Současná drogová scéna je charakterizována dostupnosti všech druhů nelegál ních drog, dostupnost alkoholu a tabáku pro mladistvé je prakticky neomezená. V roce 2004 nebyly v kraji zaznamenány žádné výrazné změny ve vývoji drogové scény. Velkým problémem stále zůstává užívání alkoholu a tabákových výrobků, a to jak v dospělé populaci, tak i mezi dětmi, a to již ve věkové skupině dvanácti letých. Z ilegálních drog zůstává nejvíce zneužívanou drogou marihuana a taneční drogy, především extáze. V kraji je na drogové scéně velké množství rekreač ních uživatelů, pro region je charakteristické využívání přírodních zdrojů drog opia, lysohlávky. Mezi problémovými uživateli drog je nejvíce oblíbenou dro gou pervitin, který zneužívá cca 90% problémových uživatelů, heroin se na naší dro gové scéně téměř neobjevuje. V poslední době bylo zaznamenáno kombinované užívání jednotlivých druhů drog. V romské komunitě je zaznamenán výskyt zneu žívání těkavých látek, které patří mezi nejnebezpečnější zneužívané drogy vůbec. Dny Pardubického kraje 2005 Rada Pardubického kraje projednala nabídky čtyř společností na zajištění akce Dny Pardubického kraje 2005, které se uskuteční 17. září 2005 v Králíkách. Radní se rozhodli na základě velmi pozitivního ohlasu veřejnosti navázat na před chozí ročníky, které se konaly na hradech Svojanov, Košumberk a Kunětická hora. Oddělení komunikace s veřejností a vnějších vztahů KÚ Pk Městská policie Lanškroun sděluje Začátkem článku upozorňujeme řidiče na možnost zakoupení parkovacích zná mek, které platí od července do konce roku 2005 za poloviční cenu, tj. 500 Kč. Začaly prázdniny a čas dovolených, a tak chceme upozornit návštěvníky kou paliště, aby se řídili provozním řádem vyvěšeným na informačních cedulích v areálu koupaliště. A nyní něco málo z činnosti za uplynulé období. V posledním čase bylo několik kulturních akcí ve městě, kde strážníci zajišťovali jejich bezproblémový průběh. V tomto teplém období museli poradit několika řidičům kamiónů, kteří nestačili vyložit své zboží a měli puštěné hlučné chlazení v noci u velkoprodejen uprostřed města, kde a kam kamión odstavit. Bylo nalezeno několik kol, i uzamčených, pohozených v zahradách domů, ale i někde opřených, které někdo odcizil, ale byl zřejmě vyrušen, a tak se jich zbavil nebo se jen svezl blíž k svému bydlišti. Většina byla vrácena svým majitelům. Strážníkům se podařilo chytit několik mladíků při krádeži benzínu z uzam čených automobilů na parkovišti. Závěrem školního roku byla provedena velká kontrolní akce v místních re stauracích a barech zaměřená na mladistvé a jejich požívání alkoholu. Žádáme touto cestou rodiče o větší dohled v období prázdnin, jak jejich děti využívají volný čas a zda nenavštěvují místní restaurace. A na závěr malá kuriozita,kdy strážníci odchytávali v okolí tenisových kurtů v Lanškrouně zaběhnutou ovci. Po odchycení a zjišťování majitele v Lanškrouně a blízkém okolí bylo nakonec po menších peripetiích zjištěno, že ovce se zaběhla až z obce Strážné. Majitel byl telefonicky vyrozuměn a ovečku si odvezl. Příjemné prožití prázdnin a dnů dovolených přejí strážníci MěP. Policie ČR informuje 30. června ráno u Dolní Čermné dvacetiletý řidič na motorce Yamaha při projíž dění pravotočivé zatáčky najel na krajnici a sjel do příkopu, kde narazil do betono vé trubky kanálové propustě. Řidič utrpěl lehké zranění. Škoda činí Kč. U obce Tatenice večer před osmou hodinou havarovala dvě osobní auta. Řidič fordu se v zatáčce lekl protijedoucí oktávie a začal brzdit. Na mokré vozovce dostal smyk, vůz vjel do protisměru a auta se střetla. Nikdo nebyl zraněn. Škoda činí Kč. U obce Anenská Studánka koncem června neznámý pachatel odšrouboval a odcizil ze stanice vysilače hliníkovou lištu v celkové délce 40 metrů. Škoda je vyčíslena na 50 tisíc korun. Ve středu 6. července v pozdních večerních hodinách nezvládl v Sázavě řízení 55letý řidič osobního automobilu značky Ford Escort. Při této nehodě nebyl naštěstí nikdo zraněn. Orientační dechová zkouška ale ukázala 2,6 promile alkoholu. Podnapilý řidič havaroval ráno v neděli 10. července v Damníkově. Šestadva cetiletý řidič osobního automobilu Fiat nezvládl řízení, narazil do betonového sloupku, vozidlo se převrátilo na bok a zůstalo zachyceno nad potokem. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. V neděli 17. července v osm hodin ráno srazil na kruhovém objezdu v Lan škrouně 51letý řidič nákladního automobilu cyklistku. Žena byla s lehkým zraněním převezena do nemocnice na ošetření. Hospodářská komora informuje Aktuální informace o možnostech podpory podnikání Změny programu Školicí střediska: Od je v platnosti aktualizovaná verze programu Školicí střediska. Podmínky programu byly nově nastaveny tak, aby byl přístupný širšímu spektru žadatelů. Změny programu Marketing: Ke dni byla publikována také nová verze programu Marketing. I tento program byl otevřen většímu počtu opráv něných žadatelů zejména tím, že byla zrušena povinnost doložit vývoz v minimální roční hodnotě 5 mil. Kč v posledních třech letech. Změny programů Start a Kredit: Dne byly na webových stránkách CzechInvestu zveřejněny také nově platné texty programů podpory Start a Kredit. Program Kredit již u žádného z poskytovaných úvěrů nevyžaduje prokázání minimální historie žadatele. U malého a standardního zvýhodněného úvěru byl zvýšen limit maximálního počtu uzavřených zdaňovacích období na sedm let. Uzávěrka podávání žádostí do programu Rozvoj: Připomínáme všem žadatelům o dotaci z programu Rozvoj, že žádost musí být podána na příslušnou regionální kancelář agentury CzechInvest nejpozději do Kontakty na kancelář: Krajská hospodářská komora Pk, Oblastní kancelář Orlicko, Nádražní 547, Česká Třebová , tel./fax: , e mail: Kontakty na Informační místo pro podnikatele v Lanškrouně: nám. J.M.Marků 5 (budova Městského úřadu, kancelář Informací), tel.: , e mail: úřední hodiny: pondělí hod. Doplňující informace v souvislosti se zákonem o registračních pokladnách Povinnosti, které zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách ukládá vymezenému okruhu podnikatelů, bude nezbytné plnit až od termínu , což vyplývá z 31 odst Přechodná a závěrečná ustanovení (1) Každý daňový subjekt, který je považován za povinný subjekt podle tohoto zákona, je povinen umístit oznámení a upozornění podle 3 odst. 3, s výjimkou uvedení daňového kódu pokladny, v každém pokladním místě, kde používá jakoukoliv elektronickou pokladnu, ode dne účinnosti tohoto zákona. (2) Povinný subjekt je povinen zajistit evidenci plateb v souladu s tímto zákonem nejpozději do 1. ledna (3) Ministerstvo rozhodne o certifikaci typu pokladny nebo autorizaci servisního střediska na základě úplného návrhu na zahájení řízení podaného do 4 měsíců od účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 1. ledna Evidence plateb na pokladně (3) V pokladním místě musí být viditelně a) oznámeno jméno, příjmení, obchodní firma nebo jiný název povinného subjek tu, s uvedením adresy jeho bydliště nebo sídla, jeho daňové identifikační číslo a daňový kód pokladny a b) umístěno upozornění tohoto znění v minimálním formátu A 5: Zákon o regi stračních pokladnách ukládá prodávajícímu povinnost předat o provedené platbě pokladní blok vystavený pokladnou tohoto pokladního místa nebo očíslovaný para gon, popřípadě pokladní blok vystavený záložní pokladnou, v případě její poruchy. Do této doby by měla proběhnout certifikace většiny typů pokladen, akreditace středi sek a povinné subjekty by si měly zaregistrovat pokladny ve svých pokladních místech. Jediná povinnost, která povinným subjektům dle zákona o registračních pokladnách nastává s účinností od , je informovat zákazníka, pokud již dobrovolně používá jakoukoliv elektronickou pokladnu, že mu budou vydávány bloky tímto způsobem, a současně uvede na tomto oznámení i svoji identifikaci. Tato informace však není vázána zákonnou úpravou na vydávání potvrzení o pro vedené platbě dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 31, odst. 17, která platí od Povinnosti podnikatele (17) Podnikatel je povinen vydat zákazníkovi doklady o prodeji zboží a o po skytnutí služby, přesahuje li cena částku 50 Kč. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a pří jmením, a identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Způsob a forma pokladního bloku je stanovena pro povinné subjekty dle zákona o registračních pokladnách až s účinností od Podle sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne čj.: 28439/ 05/04400, je žádoucí aplikovat ustanovení 31, odst. 17 zákona o živnostenském podnikání tak, že pro kontrolní činnost živnostenských úřadů, které jsou oprávněny ke kontrole plnění povinností vyplývajících ze zákona o živnostenském podnikání, nebude nutné uvádět na dokladu o prodeji zboží (poskytnutí služby) předávaném zákazníkovi přesnou identifikaci konkrétního druhu zboží nebo poskytnuté služby, ale postačí pouze orientační vymezení specifikující sortiment zboží nebo povahu služby, které lze však blíže upřesnit při následné kontrole. Rozpis služeb stomatologie (neděle, sobota, svátek 8 h 11 h ) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Kobzová Zdeňka, Lanškroun, 5. května 2, tel MUDr. Helena Krčálová, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, MUDr. Marie Jaslovská, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, MUDr. Miroslav Mareš, Žamberk, Gen. Knopa 837, MUDr. Karel Milota, Lanškroun, Svobody 356, tel

5 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 5 14 a 15 / 2005 Opravy kostela na Mariánské hoře Poutní kostel sv. Panny Marie na Mariánské hoře má už nějaký čas novou střechu a omítku. Od června zde pracují i restaurátoři, kteří obnovují zašlé malby uvnitř kostela, ošetřují vnitřní i ven kovní sochařskou výzdobu a vytváří novou střechu na kostelní kapli. Vnější kamenné části podezdívky i portálů se opravují, spárují a penetrují ochran ným patinačním nátěrem. Ze soch se odstraňují staré malby, které nahradí velmi jemná poly chromie. Práce budou probíhat až do konce léta. Foto nahoře: Ak. malířka Jana Bitnerová při restaurování sochy sv. Ludmily. Foto dole: Kamil Mareš (vpravo) obnovuje vnitřní malby a Ladislav Pecháček vypomáhá při opravě stříšky kaple. FT CO SE DĚJE V REGIONU Folkloru vládlo počasí Letošní již 17. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Čermenské slavnosti poznamenalo počasí. Zatímco páteční program v Lanškrouně probíhal na náměstí za tropických veder, galaprogram v sobotní podvečer musel být poprvé v historii konání slavností pro bouři a přívalové deště přerušen a přesunut do místní Orlovny. Slavností se zúčastnilo v letošním roce téměř 200 účinkujících ze šesti souborů, Črnobele muziky ze slovinské Velike Polany, Jara z Ústí nad Orlicí, Jitřenky z Dol ní Čermné, Kvadrilje z Chorvatského Trogiru, KUD Miško Kranjce ze slovinské Veliké Polany a Lubovňanu ze slovenské Staré Lubovni. Záštitu nad největším folklorním festivalem Pardubického kraje na otevřené scéně měl hejtman Pardubického kraje Michal Rabas. Slavnostního přijetí a gala koncertu se pak zúčastnili kromě vystupujících souborů také senátorka Ludmila Műllerová a předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica. Oproti minulým ročníkům byl celkový program slavností bohatší. Páteční dopoledne na zámecké nádvoří v Lanškrouně navštívilo koncerty na 400 studentů lanškrounských škol. Odpoledne pak po slavnostním přijetí zástupců slavností a souborů starostou města Lanškroun Martinem Košťálem pokračoval na lanš krounském náměstí program hodinovým vystoupením zahraničních souborů. Poté se soubory přesunuly k dalšímu účinkování do domova důchodců, kde se vytvořila velmi příjemná a milá atmosféra. Překvapením pak byl samotný závěr, kdy ta nečníci slovenského souboru vzali diváky do kola a zatančili s nimi čardáš. Páteční podvečer k tanci i poslechu vyhrávaly na čermenském náměstí jednotlivé muziky. S přibývajícími hodinami tak jako každým rokem hráli všichni muzikanti pohromadě a byla radost pozorovat, jak všichni hrají vše, bez rozdílu národností. Výprachtice třetí v krajském kole soutěže Vesnice roku Do soutěže Vesnice roku 2005 se v Pardubickém kraji přihlásilo 23 obcí, z nichž 18 postoupilo do krajského kola. Největší zastoupení měl okres Svitavy, naopak nejmenší okres Chrudim, kde přihlášku poslala pouze jedna jediná obec. Hodnotící komise posuzovala obce podle několika kritérií obec a její koncepční dokumenty; společenský život; aktivity občanů; podnikání; obraz vesnice; infrastruktura; veřejná prostranství; péče o krajinu; knihovna. Vítězem krajského kola se v Pardubickém kraji stala obec Borová (Svitavsko), na druhém místě je Lubná (Svitavsko) a na třetím Výprachtice. Kromě toho byly uděleny i stuhy modrá za společenský život náleží Svinča nům na Pardubicku, bílá stuha za činnost mládeže Kamenci u Poličky a zelená stu ha za péči o zeleň a životní prostředí obci Vinary na Chrudimsku. Diplomy za vzorné vedení obecní knihovny a za kvalitní květinovou výzdobu byly uděleny obci Vítějeves na Svitavsku, diplom za rozvíjení lidových tradic obci Veselí na Par dubicku a diplom za vzorné vedení kroniky obci Voleč na Pardubicku. KÚ Pk Dne pořádala Farma Tatenice 1. ročník soutěží lehkých koní v parkuru a westernu (barely a tyče). Na září chystají Hubertovu jízdu. Martin Valenta Sobotní program začínal dopoledne na čermenském náměstí, kde pod patronací učitelského sboru ZŠ Vincence Junka probíhal v rámci slavností již třetí ročník zábavného klání družstev zúčastněných souborů pod názvem Čermenský Hecboj o putovní pohár. Letošním vítězem se zaslouženě stal tým souboru Jaro. Odpoledne pozval starosta obce Dolní Čermné Vlastislav Vyhnálek na slav nostní přijetí hosty a zástupce souborů. A konečně v 17 hodin pak už v areálu u čermenského rybníka začal galaprogram letošních slavností, ve kterém se postupně představily všechny soubory, i když pravda ne všechny na jediném jevišti. V začátku při obloze bez mráčku, postupně s dalšími vystupujícími se začaly objevovat mráčky, které během hodiny přerostly ve zlověstné mraky se hřmící kulisou. Zhruba ve druhé třetině pak už počasí převzalo nad slavnostmi moc. Během chvilky přišla taková smršť, že v okamžiku slavnosti přerušila. Závěr galaprogramu se proto přestěhoval na sál čermenské Orlovny, kde zároveň proběhlo důstojné ukončení letošního ročníku slavností. Nepřízeň počasí nakonec neumožnila ani uskutečnit večerní veselice s ohňostrojem. Přestože počasí letošnímu ročníku moc nepřálo, celý naplánovaný program všech souborů se podařilo realizovat a již nyní se hovoří o tom příštím. 17. ročník festivalu je nenávratně minulostí. Zbývá pouze jediné poděkovat všem, kteří ho podpořili, i těm, kteří pomáhali vybudovat areál slavností i zajistit chod slavností organizačně. Petr Ryba, ředitel festivalu Mladějov Blosdorf Rekonsktrukce válečné bitvy se uskuteční v Mladějově na Moravě v sobotu 6. srpna. Úzkorozchodná parní dráha bude v provozu od 9.30 do 17 hodin. Od 10 hod. proběhne pietní akt za účasti historických jednotek a mše za padlé na všech frontách. Na programu je také výstava historické techniky a koncert C. a K. kadetní hudby V. Opatovice. Hlavní program začíná v sobotu odpoledne v 14 hodin vo jenskou přehlídkou a příjezdem následníka trůnu. Bojová ukázka Bitva o vlak za účasti dělostřelectva, jízdy a letectva začne v 15 hodin. (Bitevní ukázka se pokusí nastínit divákovi situaci na rusko rakouské hranici v roce Karpatské kopce a rozsáhlé poloniny, tak vypadala tehdy frontová linie mezi oběma válčícími stranami. Řady ostnatých překážek, kulometná hnízda i pozice dělostřelectva, první automobily a letadla, koně a především unavení, mrtví a ranění vojáci. To vše dohromady tvoří atmosféru I. světové války.) Večerní zábava s hudbou vyvrcholí v hod. slavnostním ohňostrojem. Více na

6 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 6 14 a 15 / 2005 O DĚTECH A PRO DĚTI Ohlédnutí za Dětským dnem v Lanškrouně Dne 4. června se konal Dětský den na náměstí v Lanškrouně pod záštitou na dačního fondu Diamant dětem. Jako účinkující se představili Monika Absolonová, Davide Mattioli, Klára Kolomazníková, Jolana Smyčková, Jiří Helekal a muzikál Tři mušketýři, který zastupovali Radka Fišarová, Tomáš Beroun a Martin Skala. Současně v Lanškrouně probíhal Malý závod míru AVX, který v době konání oslav dětského dne měl dojezd na lanškrounském náměstí. Poháry vítězům tohoto závodu předali významní hosté, a to ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek, předseda ČSSD JUDr. Stanislav Gross a ředitel kanceláře ministra vnitra JUDr. Petr Hanzl. I přes nepřízeň počasí přišlo okolo 1500 diváků, kteří zažili neobyčejný program červnového odpoledne. Výtěžek z této akce předala formou věcných darů ředitelka fondu paní Šárka Grossová, a to dětskému domovu v Horní Čer mné, pomocné škole v Lanškrouně a domovu pro matky v nouzi v Zábřehu na Moravě. Děkujeme všem sponzorům. Za realizační tým Tomáš Kühnert, Jaroslav Lechnýř a Ladislav Chládek Děti z pomocné školy děkují paní Šárce Grossové a její nadaci Diamant dě tem za poskytnutý finanční dar ke Dni dětí. Za darované peníze byly dětem za koupeny speciálně upravené tříkolky, na kterých se již prohánějí na zahradě školy. Dík patří i panu Ladislavu Chládkovi a všem podnikatelům, kteří podpořili uspořádání Dne dětí na náměstí v Lanškrouně. SŠ Ohlédnutí za školním rokem Jak nám jenom ten čas utíká. V září jsme přivítali nové prvňáčky jako by to bylo včera a dnes si již užívají svých prvních školních prázdnin u vody, v lese, u tet či babiček Uplynulý školní rok byl pro nás opět ve znamení pestrých činností, akcí a soutěží pořádaných školou i jinými školami. Posuďte sami: V září naše děti vybojovaly 1. místo na turnaji ve vybíjené v Žamberku. V 1. a 2. ročníku běžel po celý školní rok projekt Canisterapie. Žáci ročníku ab solvovali plavecký výcvik. Od měsíce října fungovaly při škole mimoškolní zájmové kroužky: dva keramické a počítačové, pěvecký, relaxační, aerobik, sportovní, němčina, základy šití a dětský klub. Výchovná poradkyně uspořádala pro rodiče vycházejících žáků burzu učilišť, žáci 9. ročníků v rámci dalšího výběru škol navštívili SOU a OU v Zábřehu, Opočně, M. Třebové a Chroustovicích. Děti se celoročně účastnily výtvarných soutěží, nejen pořádaných Domem dětí a mládeže, nejlepší výtvarné práce s tematikou zimních sportů byly vystaveny v nově otevřené sportovní hale. V únoru školu reprezentovali vybraní žáci v Chocni při soutěži Hry na ledě, v březnu uspořádala škola plaveckou olympiádu, pro děti prvního stupně uspořádali učitelé karneval, žáci všech ročníků postupně navštívili městskou knihovnu. Počátkem měsíce dubna soutěžily dívky 9. ročníků v Ústí nad Orlicí ve florbale, jinak tento měsíc proběhl ve znamení recitačních soutěží žáci 5. ročníku pod režijním vedením paní učitelky Mgr. Libuše Paš čenkové byli velmi úspěšní. V Moravské Třebové ob sadili 1. místo v jednotlivcích a 1. místo s pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký. S touto pohádkou sla vili pak ještě jeden úspěch vystoupili na Bambiriádě v Chrudimi v měsíci květnu. I tento měsíc byl pro naši školu úspěšný. Do oblastního, krajského a celostátního kola postoupil žák 7. ročníku Martin Jansa, a to ve sportovních hrách pro mládež. V celostátním kole obsadil pěkné místo. V tomto měsíci také pro Žáci ze ZŠ nám. A. Jiráska byli v Chorvatsku Prázdniny jsou v plném proudu, děti užívají dvouměsíčního volna, jen to horké léto na sebe nechává zatím čekat. Žáci 2.stupně ZŠ nám.a.jiráska si však tepla a sluníčka užili už v druhé polovině června, kdy pro ně škola zorganizovala ozdravný pobyt u moře. Tentokrát jsme využili nabídky cestovní kanceláře TOMI TOUR v Brně a vybrali ostrov Pag v Chorvatsku. Místo pobytu, hlavní město Pag, nás okouzlilo. Klidné prostředí, starobylé uličky s mnoha stánky a upomínkovými předměty, krásné okolí s možností pěších výletů byly pro náš pobyt téměř ideální. Také ubytování předčilo naše očekávání. Moderně zařízený penzion Belveder s vyhlídkou přímo na moře skýtal velmi dobré zázemí. Koupání využili první dny jen ti velmi otužilí, neboť moře nebylo po předchozím chladném období příliš vyhřáté. Díky slunečnému počasí se však voda ohřála brzy na přijatelnou teplotu a my si mohli užívat naplno mořských radovánek. Ve volných chvílích jsme podnikali vycházky do blízkého okolí, pořádali sportovní turnaje a plavecké soutěže, došlo i na všemi očekávané diskotéky. Absolvovali jsme také plavbu lodí podél celého ostrova s prohlídkou nádherného jeskynního komplexu a samozřejmě s koupáním v otevřeném moři. Někteří využili nabídky celodenního výletu do národního parku Krka a města Šibeniku. Deset dní uteklo jako voda a my se s Chorvatskem loučili. Zvláštní poděkování patří MUDr. Miladě Krejčové ze Záchranné služby v Lanškrouně, která nás doprovázela a po celou dobu pobytu se starala o naše zdraví. ZŠ AJ běhl týdenní turistický kurz 8. a 9. ročníků v krásném prostředí podhůří Orlických hor v Nebeské Rybné. Vyvrcholením akcí měsíce května se stala školní aka demie, na které děti předvedly rodičům a hostům vystoupení, která si připravily se svými třídními učiteli, vychovatelkou a vedoucími zájmových kroužků. Měsíc červen přinesl dvěma žákům školy, M. Jansovi a L. Cachovi, čestná uznání za účast v krajské soutěži S počítačem to umím na téma Poštovní známka, učitelé společně s dětmi oslavili Den dětí zajímavými soutěžemi. Na této akci školy nechyběla ani jízda na poníkovi díky ochotě paní Elišky Caldové a věřte nevěřte, svezli se i zájemci z řad dospělých. V měsících květnu a červnu sklízely jednotlivé ročníky školy ovoce svých celoročních výsledků v podobě školních výletů. Na škole pracovali učitelé celoročně také v oblasti environmentální výchovy a prevence společensky nežádoucích jevů. Výchovná poradkyně Bc. K. Filipová a ředitelka školy Mgr. H. Minářová úzce spolupracovaly se sociální kurátorkou paní Z. Drozdovou. 1. a 2. ročník pod vedením třídní učitelky Bc. J. Krskové ve spolupráci s canisterapeutkou paní J. Vokálovou prošel v tomto školním roce projektem Canisterapie. Škola podala v průběhu roku 5 projektů, jejichž vyhlašovatelem byl Pardubický kraj. Dva z nich byly v měsíci červnu přijaty a budou realizovány na podzim. Závěrem škola touto cestou děkuje svým žákům za příkladnou reprezentaci, učitelům za pedagogickou tvořivost, všem zaměstnancům školy pak za elán a nad šení pro plány školy a rodičům za ochotu a pozitivní snahu spolupracovat. Dále děkujeme rovněž kurátorce paní Z. Droz dové za pohotovost při řešení výchovných problémů se žáky a také městské policii, která nám vyšla vstříc a po celý školní rok držela ranní dozory u přechodu před budovou ZvŠ na ulici Dobrovského 63. Vě říme, že takto navázaná spolupráce z důvodu bez pečnosti našich žáků bude pokračovat i v příštím školním roce. Čtenářům Listů Lanškrounska přejeme krásné léto, bohaté na kouzelné zážitky, a chcete li se o na ší škole dozvědět více, najdete nás na internetové adrese: J. Nováková, zástupkyně ředitelky

7 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 7 14 a 15 / 2005 CO SE DĚJE V REGIONU Obec Žichlínek má novou dominantu Blížíte li se k obci Žichlínek ve směru od Rychnova případně Lubníka, upoutá vás nový, nezvyklý pohled. Vysoko nad krajinou se vypínají modré obilní věže. O tomto projektu, který zcela jistě neujde pozornosti nejen občanů obce, jsem si zašel popovídat s inženýrem Josefem Rotterem předsedou zemědělského družstva, jemuž věže patří. Pane předsedo, rád bych se vás dotázal, co vedlo družstvo k započetí tohoto zcela nepochybně nákladného projektu. Důvod je až překvapivě prostý a popravdě řečeno není jediný. Prvním, hlav ním důvodem je privatizace výkupu. Další příčinou je otevření vztahů s Evrop skou unií tím se zvětšily možnosti přímého obchodu. Tím došlo do jisté míry ke zlepšení situace. My se snažíme vzít iniciativu do svých rukou a obchodovat bez prostředníků, na rozdíl od praxe minulých let. V neposlední řade je tu ještě skutečnost, že v okolí prostě podobná skladovací kapacita dlouhodobě chyběla. I když zde jisté skladovací prostory byly, pak nevyhovovaly nárokům, které jsou k správnému uskladnění potřeba. Tohle zařízení je v našem družstvu prvním svého druhu. Doposud jsme využívali sklady halového typu, kde vlastně sama koncepce i technologie neumožňuje žádné ošetření skladovaného materiálu. Slibujeme si proto od tohoto kroku mnohem efektivnější skladování a tím významné snížení ztrát, které vznikaly kvůli nevyhovujícím způsobům nakládání s plodinami. Umožní nám to také zvýšit efektivitu práce při nižším počtu zaměstnanců. Stavba je určena výhradně pro potřebu družstva a pronájem skladovacích prostor v těchto věžích nebude veřejnosti umožněn. Do takového projektu jste se, vzhledem k náročnosti jak technologické, tak i finanční, nemohli pustit sami. Samozřejmě. S tím bylo počítáno již v době, když vznikala stavební dokumen tace. Navázali jsme vztahy s dodavateli technologií i stavebníky. Celou třetinu stavby jsme byli schopni pokrýt z vlastních zdrojů, na pokrytí zbývající části jsme si vzali pětiletý úvěr. Jaké jsou parametry stavby? To bude patrně zajímat nejen naše čtenáře, ale i odborníky. Jde o typový sklad vítkovice. Stěny jsou tvořené smaltovanými ocelovými plechy. Jedna věž má kapacitu 400 tun. Samozřejmě, že nemůžeme počítat s absolutním naplněním. To není vzhledem k množství a sortimentu dost dobře možné. Jen pro ilustraci: 6 x 400 tun je větší kapacita, než má známá skladová hala Agroprogres, která byla postavena někdy před dvaceti lety. Každá věž je vysoká 24 metrů a pomocná konstrukce nesoucí dopravní a ob služné systémy dosahuje ve svém nejvyšším bodu 26 metrů. Každá z věží má průměr 6 metrů. Principem tohoto způsobu skladování je vlastně gravitace. Nejde o žádnou novinku, na výhody tohoto způsobu uchovávání sypkého materiálu přišli již v dávné minulosti naši předci. Novinkou je však technologie provětrá vání, která zlepší podmínky uvnitř skladovacího prostoru. Upustili jsme od mani pulace se zrnem pomocí nakladačů a nahradili jsme je automatizovaným sys témem dopravníků. To nám ulehčí ošetření i expedici. Hlavním hlediskem, o které jsme se opírali při psaní zprávy o návratnosti, je velmi významné snížení cen za dopravu, protože jsme doposud museli své produkty mnohdy přepravovat na značné vzdálenosti, například do skladů, nyní můžeme přímo nakládat a ode sílat odběrateli bez zpoždění a nadbytečných nákladů za dopravu. Očekáváme tedy, že během žní bude možné daleko racionálněji využít poten ciál našich dopravních strojů, myslím tím nákladní automobily a traktory s pří věsy, které nebudou muset podnikat časově náročné přesuny, a zrychlí se tím Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec vás srdečně zve na OSLAVY 125. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SBORU V DOLNÍM TŘEŠŇOVCI konané v sobotu 6. srpna 2005 od hodin na hřišti TJ SOKOL v Dolním Třešňovci Program: 13:00 13:30 vítání sborů, koncert Lanškrounské dechovky 13:30 13:40 nástup družstev, státní hymna 13:40 14:20 slavnostní projevy, zdravice, vyznamenání členů 14:20 14:50 pokračování vystoupení dechové hudby 14:50 15:10 předvedení parní stříkačky v akci (SDH Svojanov) 15:10 15:30 derby Horní Dolní Třešňovec v požárním útoků mužů vystoupení Mladých hasičů Dolní Třešňovec 15:30 16:30 závody družstev lyžařů na trávě, soutěž v zatloukání hřebíků předvedení moderní hasičské techniky, výstavka historické techniky a další zábavné akce 16:30 22:00 volná zábava při reprodukované hudbě všech stylů Po celou dobu oslav je zajištěno kvalitní občerstvení. Za SDH Dolní Třešňovec: Jiří Faltejsek, starosta, Tomáš Borovský, velitel, a Ing. Jan Borovský, jednatel přeprava sklizně k uskladnění. Nové technologie umožní i snazší čištění od ne žádoucích prvků, jako jsou osiny a podobně, a umožní oddělené skladování zkrmitelných a nezkrmitelných odpadů. Řekl jste, že upouštíte od starých způsobů a technologií, jaké technologie či způsoby jste měl na mysli? Hlavně způsoby meziskladování na haldách pod širým nebem nebo v provi zorních kůlnách. Tento způsob určitě nepřispíval kvalitě a hlavně umožňoval velký nápor škůdců. I skladování v halách znamenalo značné ztráty, které vzni kaly při manipulaci se skladovaným produktem. Těžké stroje, které ho pomáhaly přesouvat, drtily materiál a znehodnotily tím nemalé procento produkce. Tyto ztráty nová technologie skladování značně omezí. Slyšel jsem také, že tyto věže nebudou jediné. Patrně nebudou, plánujeme ještě výstavbu přibližně čtyř desetimetrových věží o průměru 10 nebo 12 metrů. Ale do zahájení realizace uplyne ještě nějaký čas. O stavbě jistě budeme informovat. Děkuji panu inženýru Rottrovi za ochotu, s níž mne přijal, a také za velmi přátelskou atmosféru, ve které náš rozhovor probíhal. JS Rekonstrukce silnice v Žichlínku Již v roce 2003 proběhla první etapa rekonstrukce silnice, která probíhá celou obcí Žichlínek. Nekvalitní povrch cesty již trápil občany obce mnoho let, a tak rekonstrukci přivítali. První úsek vedl od hraniční tabule k objektu firmy RAWELA. Byla použita osvědčená, leč málo známá technologie, jejímž výsledkem je vysoce trvanlivý a kvalitní povrch. S nástupem léta letošního roku byla zahájena etapa druhá. Opět byla použita stejná technologie jako při opravě předešlého úseku. Úsek vede od místa, kde se práce zastavily, a končí na úrovni objektu pohostinství U Filipů. Podle vyjádření starosty obce pana Šebrleho není tento úsek posledním, neboť stav zbývající části vozovky je neuspokojivý. Takže v budoucnu se mohou občané obce těšit na kvalitní silnici. JS

8 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 8 14 a 15 / 2005 Big Band opět bodoval V pátek 24. června se náš orchestr rozjel již podruhé na soutěžní festival do České Kamenice, který pořádá Svaz hudebníků ČR s hojnou zahraniční účastí. Na festival jsme byli pozvání jako laureáti festivalu loňského, tedy v nelehké roli favorita. Předseda SHČR, zřejmě aby nám dodal sebedůvěru, nás vítal slovy: Zatím zde hrály samé vynikající orchestry. (Přijeli jsme krátce po poledni, festival začínal již od rána). A musím se přiznat, že po vyslechnutí výkonů některých zúčastněných orchestrů jsem vůbec neměl dojem, že se nám podaří loňský úspěch zopakovat. Nejvíce se mi líbil orchestr ze ZUŠ Litvínov, ač nakonec skončil ve stříbrném pásmu, a to z důvodu příkladné práce s mládeží nebo spíše již s malými dětmi. (Pozn.: Na soutěžních festivalech se z výsledků nesestavuje číselné pořadí, ale orchestry se řadí do 4 kategorií zlaté, stříbrné a bronzové pásmo, ty nejslabší dostávají čestná uznání. Nejlepší je pak oceněn hlavní cenou.) Porota ale nakonec jednoznačně rozhodla, že absolutní vítězem festivalu, jehož se zúčastnilo 11 orchestrů z Čech, Estonska, Německa a Polska, je opět náš orchestr. A porotci byli z těch nejpovolanějších předseda Felix Slováček, dále Václav Hybš a další. Získali jsme tak podruhé Zlatou notu spojenou s věcnými cenami, na prvním místě to je zbrusu nový alt saxofon, který nám předal generální ředitel společnosti DENAK (dříve AMATI) Kraslice. Po předání cen jsem se ptal některých členů poroty, jak jsme na tom byli ve srovnání s konkurencí. A byl jsem ujištěn, že ač ostatní orchestry byly velice dobré, na plnokrevný bigbandový projev naší kapely žádný z nich nestačil. Především byl ceněn zvuk sekcí trubek a trombonů. To nakonec neformálně potvrdil i předseda poroty Felix Slováček, když si bral kontakt na našeho prvního trumpetistu Jaromíra Flídra pro možnou spolupráci s jeho orchestrem a nechtěl věřit, že je pouze žákem ZUŠ v Lanškrouně. Úspěch nyní v České Kamenici nebyl letos jediným. Například v dubnu jsme byli pozváni k další živé nahrávce s Big Bandem Radio Praha, tentokrát v legen dárním studiu A. Nahrávka z toto koncertu byla vysílána na stanici Praha (ČR2) 1. června a k našemu velkému překvapení o 14 dní znovu, kde jsme ale již hráli jenom my. A ještě máme na stanici Praha ČR slíbený samostatný pořad. Slovy chvály nešetřili ani profesionální hudebníci, kteří nás slyšeli na oslavách osvobození v Hradci Králové, kde jsme minimálně ze zúčastněných big bandů byli hodnoceni jako nejlepší. Ale znovu zpět k hudbě, České Kamenici a také cyklistice. Tam mě nesmírně po těšilo to, že nás přišli podpořit naši krajané, Lanškrouňáci. Když jsme šli na ve čeři, uviděl jsme povědomou siluetu Honzy Toningera, a tak jsem na něj zavolal. V Kamenici se právě nacházela skupina lanškrounských cykloturistů. Slovo dalo slovo, a Honza nakonec přivedl celou skupinu na náměstí, kde se právě koncer tovalo a posléze i předávaly ceny. Bylo to opravdu milé setkání a cykloturistům tímto děkuji za morální podporu. Kromě Zlaté noty a saxofonu jsme si z České Kamenice přivezli také pozvání k účinkování v Německu příští rok. Josef Pilný INFORMACE Konzum nabízí peníze neziskovým organizacím Dvěstě tisíc korun rozdělí letos formou grantů Obchodní družstvo KONZUM v Ústí nad Orlicí mezi deset vybraných občanských sdružení v regionu. Družstvo se rozhodlo podpořit menší nestátní neziskové organizace, které pracují na poli sociální integrace a poskytování sociálních služeb. Projekt získal příznačný název Společně za úsměv a KONZUM v něm chce pokračovat i v příštích letech. KONZUM už v minulých letech podporoval řadu sociálně zaměřených projektů, například stavbu dětského rodinného domova v Žichlínku či vybavení dětského oddělení nemocnice v Ústí nad Orlicí. Letos jsme se rozhodli pomoc nabídnout ob čanským sdružením, která se věnují práci s dětmi, postiženými, či starými lidmi. Právě tyto organizace se totiž obvykle nejvíc potýkají s nedostatkem peněz přesto, že se věnují velmi užitečné činnosti, vysvětluje krok obchodního družstva vedoucí marketingu Ing. Miloslav Hlavsa. Každý z deseti vybraných žadatelů o grant tedy letos získá korun. Občanská sdružení se do soutěže mohou přihlásit hned s několika projekty, finanční příspěvek však získají jen na jeden z nich. Zájemci o grant musí splňovat několik základních podmínek. Jejich působnost je omezena na region Ústeckoorlicka, Rychnovska, Náchodska a musí pracovat v oblasti sociálních služeb a sociální integrace. Sdružení by měla také doložit, že jsou schopna svůj projekt realizovat. Získanou finanční částku pak musí použít do konce letošního roku. Jednotlivé žádosti bude posuzovat nezávislá grantová komise a vítěze vybere již v první polovině září. Podrobné informace o podmínkách získání grantů lze získat na našich webových stránkách případně přímo v sídle naší společnosti, dodává Ing. Miloslav Hlavsa. Žádosti spolu se zpracovanými projekty lze zasílat na adresu společnosti KON ZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí. Přijímání žádostí bude probíhat do Vítězné projekty zveřejní KONZUM už na konci září. SPŠ a SOU, Lanškroun, Kollárova 445 vyhlašuje výběrové řízení na pozice VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ Požadované vzdělání: ÚSO technického zaměření, praxe Ostatní požadavky: bezúhonnost, znalost a orientace v oblasti technického zabezpečení budov a souvisejících předpisů, znalost práce na PC, internet. Přihlášky zasílejte do písemně společně s doklady o vzdělání, bez úhonnosti, praxi a strukturovaným životopisem na níže uvedenou adresu. Nástup možný od UČITEL UČITELKA NĚMECKÉHO JAZYKA Požadované vzdělání: VŠ pedagogická pro SŠ Ostatní požadavky: bezúhonnost Přihlášky zasílejte do písemně společně s doklady o vzdělání, bez úhonnosti, praxi a strukturovaným životopisem na níže uvedenou adresu. Nástup možný od Adresa: SPŠ a SOU Lanškroun, Kollárova 445, Lanškroun Další informace podá p. Jandová tel. č

9 LISTY LANŠKROUNSKA Strana 9 14 a 15 / 2005 POZVÁNKA DO POLSKA pruského panování se zde konala dvě velká diplomatická jednání. V roce 1790 hostil Dzierzoniow diplomaty Pruska, Rakouska, Nizozemska, Anglie a Polska, v roce 1813 pak korunované hlavy: pruského krále Bedřicha Viléma III. a ruského cara Alexandr ai. V roce 1800 Dzierzoniow navštivil John Quincy Adams, v té době velvyslanec Spojených států v Berlíně, který se pak stal šéfem Bílého domu jako šestý americký prezident v letech Byl okouzlen městem a zvláště pyšnou siluetou nově vystavěného evangelického kostela ve Swidnické ulici. V XIX. století se město současně s celým regionem stalo centrem slezské textilní výroby. V polovině století v důsledku ekonomické krize došlo u městských bran k ostrému vystoupení dělníků, které přešlo do historie jako povstání slezských tkal ců. V roce 1855 bylo město propojeno železnicí s městem Swidnice. Později vznikla místní železniční trať s názvem sovíhorská, jež spojuje Dzierzoniow, Pie szyce, Bielawu, Srebrnou Horu a dál Scinawku (Stěnavu) a Radkow (Hrádek). V roce 1945 byl Dzierzoniow v takzvaném znovunabytém území polského státu. Krátce po druhé světové válce se město stalo centrem silného židovského osídlení. Ve městě se rozvíjel textilní a elektrotechnický průmysl, továrna na výrobu radiopřijímačů DIORA byla proslulá svými produkty v tuzemsku i v zahraničí. Na jednodenní výlet autem se můžete vydat do jednoho z partnerských měst Lanškrouna v Polsku do Dzierzoniowa. Pojedete přes přechod Dolní Lipka Boboszow. Silniční vzdálenost Dzierzoniowa od hranic je zhruba dvojnásobná než vzdálenost Klodska od českých hranic. Na snímku: radnice v Dzierzoniowě. Dzierzoniow Naše partnerské město Dzierzoniow (přes obyvatel) leží v dolnoslezském kraji na úpatí malebných, turisticky atraktivních Sovích hor. Na severu se nad městem vypíná mýtická hora Sleža (občas označovaná jako slezský Olymp), která byla v minulosti místem náboženských obřadů početných kultur. Bohaté dějiny města byly ovlivněny častými změnami státní příslušnosti. První písemné zmínky o Dzierzoniowě se objevují na stránkách dokumentů z padesátých let XIII. století. V této době je mezi jiným zmíněn kostel sv. Jiřího. Na konci XIII. století se město stává hospodářským a správním centrem širokého okolí. V počátcích svých dějin bylo město podřízeno vratislavským knížatům, posléze se stalo jedním z hlavních středisek svidnicko javorského knížectví. V té době byl utvořen urbanistický městský celek s rozsáhlým náměstím, radnicí a uli cemi, které vychází ze středu každé strany náměstí. Půdorys takto založeného centra města je viditelný dodnes. Ve XIV. století se Slezsko postupně stává závislým na Koruně české. V roce 1392 přechází svidnicko javorské knížectví pod vládu Prahy. Další století je poznamenáno husitskými válkami a město i celý jeho region pustoší ozbrojené tlupy a epidemie. V roce 1526 Království české, včetně Dzierzoniowa, přechází pod nadvládu Habsburků. V XVI. století ve městě se rozvíjí obchod a řemesla a také výroba plátna a jiných tkanin. Druhá polovina tohoto a začátek XVII. století je někdy označována zlatým věkem města. Příznivá doba pro město končí v roce 1618 se začátkem zhoubné třicetileté války. Dalších sto let (od druhé poloviny XVII. století až do poloviny XVIII. století) je dobou poměrného klidu, přerušeného slezskými válkami ( ). V důsledku těchto válek bylo město Dzierzoniow, stejně tak jako větší část Slezska, připojeno k Prusku. Město se na krátkou dobu stalo i hlavním sídlem jednoho ze čtyř správních obvodů (rejence) slezské provincie ( ). Během Hospodářské změny devadesátých let minulého století přinesly úpadek velkých podniků. Teď jsou v průmyslové struktuře města dominantní malé a střední pod niky. Městská samospráva se velmi aktivně podílí na úkolech i nad rámec své působnosti. Kupříkladu se od druhé poloviny devadesátých let minulého století podílela na revitalizaci měšťanských domů v centru. Město získalo čestný titul MĚSTO 2000 za realizace programu komplexní revitalizace starého města. Dzieržoniow udržuje mezinárodní spolupráci. Město má již patnáct let družbu s německým městem Bischofsheim a v roce 1999 byla formalizována dosavadní dlouhodobá spolupráce podepsáním partnerské dohody s Lanškrounem. Dzieržoniow podporuje kulturu, rekreaci a sportování. Ve městě se každoročně konají masové kulturní akce. Nejdůležitějšími jsou: Dzierzoniowské městské slavnosti (květen), Dzierzoniowské prezentace (září) a Poezie na hradbách. Podklady poskytlo Infocentrum Lanškroun, M. Krejčí, foto: LS Blízkost obou měst přeje častým kontaktům mezi jejich občany. Partnerské vztahy udržují nejdéle technické školy. Na snímku: V dubnu vyrazili na spo lečný česko polský koncert do Dzierzoniowa žáci a učitelé lanškrounské ZUŠ. Kostel Panny Marie Matky Církve klasicistní architektonická perla. Návrh vznikl na rýsovacím prkně C. G. Longhanse autora Braniborské brány v Berlíně. Vystavěn byl v letech Strohý interiér na půdorysu elipsy má třípatrovou galerii. V období socialismu byl využívaný jako sklad a prodejna nábytku. U vcho du je pamětní deska Johnu Quincy Adamsovi, pozdějšímu šestému prezidentovi Spojených států amerických k jeho návštěvě Dzieržoniowa v roce 1800.

10 LISTY LANŠKROUNSKA Strana a 15 / 2005 K LÉTU PATŘÍ CESTOVÁNÍ Cesta tam a zase zpátky Trošku tolkienovsky jsem nazval výpravu na Slavkovský štít ve Vysokých Tatrách. Díky dobrému značení a relativně schůdné cestě patří mezi nej dostupnější dvouapůl tisícové vrcholy. Kromě několika skalních výchozů a pří krého závěru vede po udržované kamenné stezce. Tak tohle zvládneš. Jestli jsi přešel přes Priečne sedlo, nevidím žádný problém ve zdolání Slavkovskýho, opověděl jsem Honzovi Budzákovi na jeho přání zdolat tenhle vrchol. Ač slepý, nezůstal nic dlužen duchu horala (narodil se ve vesnici přímo pod Tatrami) a prošmejdil se slepeckou holí lecjaký kout Tater, ale i Jeseníků, Beskyd, Orlických hor a mnoha dalších oblastí Čech a Slovenska. Doprovod mu povětšinou nedělal zkušený znalec terénu, ale manželka Eva, která je také slepá. Občerstvení na vyhlídce ve výšce cca 1500m n.m. z nás došel až nahoru. Honzu opouští síly a potažmo i nálada. Kýžený efekt nadhledu se ne a ne dostavit. Drží se mě pevně za batoh a zezadu ho tlačí Jirka. Vytváříme tak jakýsi vláček o dvou lokomotivách a jednom vagónu. Honza po další hodině definitivně ztrácí náladu a pod fousy trousí poznámky o zkaženém dnu. Po šesti hodinách se dostáváme k další skalní vyhlídce do zhruba 1900 m n. m. Je jasné, že nahoru dnes nedojdeme, Honza má nohy na maděru a představa nočního sestupu se mi nezdá moc rozumná. Konečná, dál nejdeme. Nahoru to je téměř 600 výškových metrů a Honza je rád, že sedí. Zbývající část výstupu odhaduji na hodinu rychlé chůze. Trošku sobecky přemlouváme Honzu, jestli tady chvíli nepočká sám, protože kluci se musí každou chvíli vrátit a nám se chce také vystoupat až na vrchol. Je oblačno, ale teplo a místy vykoukne slunce. Honza není ze skutečnosti, že dnes už nahoru nedorazí, moc nadšený, ale chce si dát svačinu a odpočinout si, a tak souhlasí. Svižným krokem za půl hodiny míjíme skalnatý výběžek Nos a potkáváme Pavla s Romanem, kteří balí po obědě. Až nahoru se jim nechtělo, vrcholek je v mracích a příkrý svah je nijak nelákal. Za dalších třicet minut sedím s Jirkou na vrcholu a doplňujeme tekutiny. Vzduch je prosycen vodou a viditelnost proto není nijak valná, svítí ale slunce, a tak se nás zmocňuje spokojenost. Za další hodinu jsme u Honzy a začínáme společně sestupovat. Jeho nálada je na bodu mrazu. Téměř nekomunikuje a mračí se, nemůže se smířit s tím, že jsme ho nevzali až na vrchol. Sil mu cestou nepřibývá, ale paradoxně se začíná vracet nálada. Za hodinu už se řehtáme jak koně, když vleže zdoláváme skalní výchoz. Měníme směr trasy, stáčíme se vlevo s úmyslem dorazit v sedm na Hrebienok, odkud vede lanovka do Smokovce. Honzu již Honza Budzák stoupá ve šlépějích Jiřího Faltuse. Kdysi jsem s ní v rádiu poslouchal rozhovor, kde objasňovala jejich zálibu ve výstupech na rozhledny. Kdekdo se totiž pozastavoval nad tím, co jako slepý člověk pohledává na těchto místech a proč radši nesedí doma. Nechápavce pak jistě nepotěšila odpověď Evy, která popisovala, jak se po kraji rozhlíží s ná ležitým pocitem nadhledu Být slepý asi určitý nadhled chce a na vrcholu kopce nebo rozhledny se to dá docela dobře trénovat. A protože jsem v Honzových očích, které se dívají stále někam nahoru viděl jeho touhu po nadhledu, navrhl jsem mu, že se v létě na Slavkovský štít vydáme. Moc mi asi nevěřil, že se expedice uskuteční, ale když nasedal koncem srpna spolu s Pavlem Studeným, Jiřím Faltusem a Romanem Motlem do auta bylo jasné, že k nějakému nadhledu asi dojde. Ještě ten večer jsme se ubytovali u paní Balážové v Nové Lesné a na ráno naplánovali výstup. Trasa Starý Smokovec Slavkovský štít a zpět představuje pro zdatné turisty cca 9 hodin chůze. Já odhadoval cestu s Honzou na 12 hodin. A to by v tom byl čert, aby se to nepovedlo. První část výstupu k vyhlídce probíhá bez problémů. Honza se přidržuje za batoh průvodce a my se mu snažíme cestu usnadňovat popisem trasy. Jsme jako spolujezdci při závodech rallye a nevynecháváme žádný kámen ani kořen. Časem zjistíme, že Honza svým čaganem, jak říká slepecké holi, bravurně prozkoumává terén před sebou a bez problémů zdolává nerovnosti. Přitom popisuje, jak vnímá šumění korun smrků, vůni tlejícího jehličí i zvuky všudypřítomné vody. Honzovi kupodivu nedělá problémy členitost cesty, ale kuchařské umění Evy, díky jemuž přibral o pár kilo více, než si momentálně nohy přejí. Čas ubíhá čím dál tím rychleji, ale náš postup se zpomaluje zvyšující se strmostí chodníku. Pavla s Romanem posíláme napřed, aby alespoň někdo Pohled ze Slavkovského štítu. opustily veškeré zbytky sil a Jirka ho musí pevně držet ze zadu za kalhoty. Ze předu se pak opírá o Romana a já nesu jeho batoh. Každou chvíli se zastavíme abychom si vydechli od smíchu, který na tohle neuvěřitelné, navzájem propojené soumuží už z daleka upozorňuje. Co si o nás myslí kolemjdoucí turisté raději nezjišťujeme. Těsně před příchodem do budovy lanovky se spouští liják, který nám už nevadí. Ve Smokovci zasedneme do nejbližší hospody a bujaře slavíme teď už vlastně úspěšný den. Honza má po dvou Zlatých bažantech (pivo) nadhled větší a náladu lepší než by měl na vrcholu Slavkovského štítu a děkuje nám, že jsme ho vzali s sebou a nezlobíme se na něj, že byl protivnej. Také se dušuje, že do příští expedice zhubne a bude více trénovat. Ten den ale samozřejmě ještě dietu nedržel a my jen žasli nad jeho apetitem.

11 LISTY LANŠKROUNSKA Strana a 15 / 2005 TOULKY PŘÍRODOU Cesta zpátky se změnila v neuvěřitelnou taškařici. Překonat totiž některé strmé partie by bez humoru tak uplně nešlo. Od té doby na vrcholech zavírám oči a rozhlížím se po krajině jako Honza. Uvědomuji si, že nadhled přichází většinou až po sestupu úplně dolů. Nahoře bývá totiž tak maximálně dobrý rozhled. František Teichmann Má setkání s medvědy Po rozchodu se Slovenskem mně tam zůstalo velmi mnoho přátel, které jsem pravidelně při akcích navštěvoval. Jed nou z nich byl dálkový pochod Utekáč ská horská stovka ve Slovenském ru dohoří. Tam jsem se poprvé setkal v pří rodě s naším králem zvířat medvědem. Již cestou jsem se podivoval velikým hromádkám na lesní cestě. Od člověka to nebylo, takže zbývalo nějaké větší zvíře. Pořadatelé nás upozorňovali, že v těchto opuštěných panenských kon činách se vyskytují medvědi. Protože jsem se u nás nikdy v přírodě s medvě dem nesetkal, bral jsem to na lehkou vá hu. Podruhé bych to však zažít nechtěl. Utrhl jsem se skupince a šel jsem sám. Vtom vyrazilo proti mně ve vzdále nosti necelých tří metrů z lesa medvídě. Byli jsme oba setkáním překvapeni. Ačkoliv bylo vidět, že je ještě neohra bané, udivila mě jeho rychlost. Než jsem se nadál, pelášil medvídek do lesa neu věřitelným tempem. Přestože již utekla od setkání delší doba, stále před sebou vidím jeho chytrá, lstivá očka. Medvídě zamručelo a rychle odběhlo. Za ním druhé, větší. Byl jsem z toho tak vyšinutý, že jsem se zastavil a chvilku jsem čekal, co se bude dít. Místní horal lesák mi říkal, že jsem měl ohromné štěstí, protože za nimi šla medvědice, která se asi něčím trošku zdržela. Tu jsem však vůbec neviděl. Prý ten trojlís tek zná, jsou to medvídci jednoroční a dvouletý s mámou. Kdyby se medvědice nezdržela, myslela by si, že jsem je na padl, a mohla by zaútočit. Takže to pro mě skončilo šťastně. Ale v jedné věci mě ujistil. Neměl bych pro jejich rychlost nárok na jakýkoliv únik. Horal byl zkušený a říkal, že bez psa na vodítku a pušky by nikdy do těchto končin nešel. Jen ho udivilo, že si mne medvědi dříve nevšimli, protože mají velice vyvinutý čich i sluch. Asi mně vítr nahrál. Kdybych šel ve skupině a nešel sám v klidu, tak by se medvědi včas pro plachost uklidili. Skupině lidí, kteří dě lají hluk, by se určitě vyhnuli. Proto místní doporučují: choďte ve skupinách, je to bezpečnější! Místní dokonce po užívají i zvonky, které včas medvědy u pozorní na možné setkání, a ti se sami vyhnou. Přesto jsem byl nakonec rád, že jsem konečně v čisté přírodě potkal med věda. Přesvědčil jsem se, že huňáč je jedním z nejkrásnějších zvířat! Tak skončil můj příběh s medvíďaty. joj FLORA OLOMOUC srpna 2005 Pavilon A LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO ústřední expozice květin vrcholného léta Pavilon E velká speciální přehlídka Léčivé a kořeninové rostliny Pavilon G a venkovní plochy LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY prodejní trhy s nabídkou květin, okrasných dřevin, drobné mechanizace, pomůcek a potřeb pro zahradníky a zahrádkáře Pavilon H unikátní expozice trav a travin Doprovodný program soutěže pro děti i dospělé, ukázky aranžování, pravá hanácká opékačka, setkání nejlepších českých folkařů Folk&Country Show i dobrá zábava s moderátory Radiožurnálu Návštěvníkům Flory budou zdarma otevřeny sbírkové skleníky, botanická zahrada výstaviště, rozárium s přehlídkou keřů růží a Botanická zahrada Univerzity Palackého s unikátní výstavou tzv. rizikových rostlin. Otevřeno: čtvrtek/neděle od 9 18, pátek/sobota od 9 19 hod. Vstupné: 70, Kč plnoplátci, 50, Kč studenti, důchodci, 20, Kč děti 6 až 15 let, zdarma děti do 10 let, na průkaz ZTP a ZTP P Salamandra salamadra Moje babička pochází ze samoty v Horní Čermné. Když jsem byl ještě hodně malý, brávala mě do míst, kde vyrůstala, a vyprávěla mi, jak chodila bosa do školy a boty si nazouvala až ve třídě. Mimo to mi také tvrdila, že občas po dešti viděla na cestě mloka skvrnitého. Jeho výrazná barevnost je stejně nápadná a snadno zapa matovatelná jako jeho latinský název Salamandra salamandra. Byl jsem v těch místech mnohokrát a vždycky se mi její informace o krásném obojživelníkovi vybavila. Nejednou jsem po něm očima pátral, ale léta neúspěšného zkoumání kamenů a ztrouchnivělých pařezů mi časem sebrala veškerou naději. Letos v květnu jsem při přípravě přílohy o památných stromech navštívil i oblast, kde babička bydlela. Nafotil jsem vytipované stromy a pomalu projížděl kamenitou cestou k silnici. Slunce ostře pálilo, od Lanškrouna se hnaly mraky s předzvěstí bouřky, a tak jsem až na poslední chvíli spatřil před koly vozu chvátajícího tvora. Byl to on, nádherný dvaceticentimetrový mlok. Zavalitý, dobře živený samec se mnou neměl žádnou trpělivost. Nechtěl mi pózovat pro focení, pouze se čím dál tím více leskl výměšky jedových žláz. Z nenadání však zmoudřel a nechal se ze všech stran vyfotit se sebevědomým výrazem krále obojživelníků. Zdá se, že mloci zde žijí už po léta, ale protože se jejich životní osudy odehrávají skrytě, není velká šance je potkat. Na rozdíl od ostatních obojživelníků tráví většinu roku na souši, kde probíhá dokonce i páření. Samci už se do vody prakticky nevrací. Oplodněná vajíčka se vyvíjí v těle matky až do stádia čtyřnohých larev, které jsou nakladeny do tůní a louží. Larvy zde tráví jen několik týdnů a poté vodu na několik let opouštějí. Živí se celou řadou bezobratlých živočichů, loví měkkýše, slimáky, dešťovky a různé druhy hmyzu. Setkání s tímto nádherným tvorem mi připomnělo, že mnoho dobrých věcí od dob dětství mé babičky zůstává beze změny a něco se zase změnilo k lepšímu. Mloci tu jsou a já nemusím chodit bos. FT Otestuj si svou angličtinu a vyhraj Tak jsme vyzvali naše čtenáře v 11. čísle LL. Výherkyní se stala paní Daniela Sadovská z Lanškrouna. Dnes přinášíme správná řešení soutěžního testu: Začátečníci 1.B, 2.C, 3.A, 4.D, 5.D, 6.B, 7.D, 8.A, 9.C, 10.B Mírně pokročilí 1.C, 2.B, 3.C, 4.C, 5.C, 6.B, 7.A, 8.B, 9.C, 10.B Pokročilí 1.B, 2.A, 3.A, 4.B, 5.C, 6.C, 7.B, 8.C, 9.B, 10.A

12 LISTY LANŠKROUNSKA Strana a 15 / 2005 POZVÁNKY, INFORMACE Společenská kronika NAROZENÍ Jeanette Veiglová, Vančurova Martina Klementová, Vančurova Michaela Lachmanová, Kežmarská Michal Ondrák, Dvorská Jaroslava Němečková, Damníkov Miroslav Svatoš, Rudoltice 87 SŇATKY Tomáš Křenek a Jana Holubová, Výprachtice a La, Nádražní Jan Šváb a Vanda Delongová, Praha a La, Vančurova Josef Štarman a Kateřina Jurečková, Strážná 16 a Herbortice Jiří Purkert a Andrea Kovaříková, Rychnov n/ K Jiří Čejka a Hana Janďourková, La, B.Martinů a Mánesova Libor Kunc a Dita Šišánová, Horní Třešňovec a La, M. Majerové 857 VZPOMÍNÁME František Havelka, Albrechtice 22, 58 let Marie Černošková, U Papíren 196, 86 let Františka Zachová, Horova 212, 82 let Emil Slavíček, Tatenice 16, 64 let Květoslava Pávková, Palackého 765, 81 let Jaroslav Richter, Husova 760, 64 let Lubomír Jáneš, Jilemnického 271, 58 let Helena Smejkalová, Olbrachtova 749, 85 let Městská knihovna nám. A. Jiráska 142, tel.: , e mail: Prázdninový provoz knihovny: Půjčovna pro dospělé: Út 9 18, Čt 13 17, Pá 9 12 hod. Půjčovna pro děti: St 9 11 a hod. Pozvánka na setkání s indickými přáteli v lanškrounské knihovně Již počtvrté zavítají do Šrí Tatháta ašramu v Dolní Čermné žáci jihoindického duchovního mistra Mahaswi Tathaty Ritodgata a Sudžjata. Součástí programu ve dnech v Dolní Čermné budou vivartajoga, meditační sestavy, mantry, bhadžany, přednášky o Mahaswi Tathatovi, ašramu a duchovním životě. Bližší informace nejen o programu, ale i životě v Indii a všem, co vás zajímá, můžete získat ve čtvrtek v hod v čítárně Městské knihovny na nám. A. Jiráska na besedě s oběma žáky Šrí Tatháty. Všichni jsou srdečně zváni. Vstupné je dobrovolné. Foto: M. Cacek Kino Lanškroun T. G. Masaryka 3, tel.: července, pátek a sobota 20 hodin * KINSEY (USA) 118 min. Kinsey: Jaká je Vaše nejoblíbenější poloha při milování? Dívka kolem 20 let: Ono jich je více? Vstupné: 59, Kč Mládeži nepřístupno 31. července, neděle 20 hodin ROBOTI (USA) 85 min. Z doby ledové do doby plechové. I roboti touží po svobodě, štěstí a lásce. Boj dobra se zlem. Film pro mladé i starší diváky. Vstupné: 54, Kč Mládeži přístupno srpna, pondělí a úterý 20, středa a 20 hodin * VÁLKA SVĚTŮ (USA) 117 min. Poslední válku na Zemi nezačnou lidé Steven Spielberg přepsal slavný román H.G. Welse na filmové plátno. Vstupné: 59, Kč Pro mládež do 12 let nevhodné srpna, čtvrtek a pátek 20 hodin * SAHARA (USA) 127 min. Dobrodružství má novou tvář. Vstupné: 54, Kč Pro mládež do 12 let nevhodné srpna, sobota a neděle 20 hodin * VÁLKA POLICAJTŮ (Francie) 110 min. Dva špičkoví policisté svádějí boj o to, kdo z nich dopadne bandu nebezpečných ban kovních lupičů. Ve svém zápase neváhají překročit zákon a použít veškeré prostředky k dosažení svého cíle. Vstupné: 59, Kč Mládeži nepřístupno srpna, pondělí a úterý 20 hodin * PÁD TŘETÍ ŘÍŠE (SRN) 150 min. Duben 1945, národ čekal jeho Vstupné: 54, Kč Pro mládež do 12 let nevhodné srpna, středa a 20, čtvrtek 20 hodin * BATMAN ZAČÍNÁ (USA) 140 min. První díl z počátku vzniku legendy o Batmanovi a zjevení Temného rytíře coby síly dobra v Gothamu. Vstupné: 64, Kč Pro mládež do 12 let nevhodné srpna, pátek, sobota a neděle 20 hodin * PROKLETÍ (USA) 97 min. Co tě nezabije, to tě posílí. Napadení vlkodlakem změní životy několika mladých lidí. Vstupné: 64, Kč Mládeži nepřístupno srpna, pondělí a úterý 20 hodin * ONE BAK (Thajsko) 105 min. Dílo, které doslova přepsalo dějiny žánru s bojovým uměním. Těžké K.O. Holly woodu i Hongkongu. Vstupné: 59, Kč Pro mládež do 12 let nevhodné srpna, středa a čtvrtek 20 hodin * OCHRÁNCE (USA) 91 min. Patřil k elitní jednotce. Teď se musí stát elitním hlídačem dětí. V hlavní roli Vin Diesel. Vstupné: 64, Kč Mládeži přístupno srpna, pátek a sobota 20 hodin * MOJE VELKÁ INDICKÁ SVATBA (V. Británie, USA) 111 min. Pomáda na bombajský způsob aneb Hollywood vs Hollywood. Komedie, muzikál a romantika. Vstupné: 59, Kč Mládeži přístupno srpna, neděle a pondělí 20 hodin * BLÍZKO NEBE (ČR) 96 min. Film pro lidi, co nevidí černobíle Vstupné: 54, Kč Mládeži přístupno srpna, úterý a středa 20 hodin * STAR WARS: EPISODA III POMSTA SITHŮ (USA) 130 min. Ať tě síla provází! Tento díl je završením celé ságy Hvězdných válek. Vstupné: 59, Kč Mládeži přístupno srpna, čtvrtek,pátek a sobota 20 hodin * STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII (USA,V. Británie) 110 min. Nepropadejte panice! Ani když stopujete v županu Vstupné: 64, Kč Mládeži přístupno srpna, neděle a pondělí 20 hodin * SVĚRACÍ KAZAJKA (USA) 102 min. Příběh veterána války v Perském zálivu. Uzavřen v psychiatrické léčebně se snaží najít způsob, jak svůj osud obejít. Vstupné: 59, Kč Pro mládež do 12 let nevhodné Žebříčky filmových hitů červen 2005 KINO: 1. Star Wars Epizoda 3: Pomsta Sithů 2. Román pro ženy 3. Pád Třetí říše 4. Království nebeské 5. Smím prosit VIDEOPŮJČOVNA KINO: 1. Alexandr Veliký 1. Lovci pokladů 2. Pouta války 2. Dannyho parťáci 2 3. Lovci pokladů 3. Deník princezny 2 4. Bokovka 4. Cellular 5. Mumie 3 5. Muž v ohni GAMA PLUS CZ, s.r.o.:

13 LISTY LANŠKROUNSKA Strana a 15 / 2005 KULTURNÍ OPONA Hledání jiných tváří fotografie Když vidíte mezi kupou hrušek granátové jablko, bezpochyby přitáhne vaši pozornost. Tak nějak jsem si připadala na fotografické výstavě věnované Chorvatsku, a to nemyslím při pohledu na ovocné mísy při vernisáži. Fotografie Jiřiny Strakové, která má k dispozici profesionální techniku a od focená léta, čněly nad ostatními technikou počínaje, paspartou konče ovšem vý razově ji některé laické výtvory dorovnaly. Tematicky se nejvíc zaměřila na krajinu, především u pobřeží, a scenérie přírody, se snahou o vystižení pře krásných linií a tvarů, jak sama řekla při středečním předávání cen. Pozorný divák jistě postřehne, že jsou to krajiny bez lidí, slunečné, nadýchané, přímo lákající strávit na takovém místě pár chvil počítaje v to i celkové pohledy na soumračné město či přístav. Cestovní kanceláře by se měly prát, aby takové fo tografie ulovily do svých katalogů. Kompozičně vyvážené, s lehkými odstíny, málokdy pouťově barevné, spíše jemně tónované, s klidnými liniemi objektů. Jenže právě ta lehkost a stravitelnost je kamenem úrazu při delším pozo rování, kdy se rozdíly mezi jednotlivými fotkami začnou stírat a po výstavě je těžké si jednu z nich konkrétně vybavit. Daleko větší sílu a přesah v sobě nesou fotografie z historického centra či ryby na kamenech, protože to jsou ta granátová jablka, která se liší od ostatních, od toho nejklasičtějšího, vyžehleného turistického pohledu, sice velmi emotivního, ale v mnoha ohledech povrchního. Nevztahujte ovšem moje hodnocení na uspořádání výstavy jako celku, ta si zaslouží velkou chválu, protože vznikla z náhlého nápadu na jedné dovolené a byla dovedena do vítězného konce bez nároku na ocenění Jiřina Straková si mohla klidně svoje fotky nechat pro sebe a ostatním zúčastněným by zbyla pro prezentaci rodinná alba a nikoliv Konírna. Fotografie neprofesio nálních autorů na výstavě většinou rozeznáte, ať jsou to rozdíly v uchopení kra jiny nebo zvládání světla a kompozice, není ovšem možné takové fotky hod notit stejně jako výtvory profesionálního fotografa. Spíše si zkuste povši mnout obrazů, které ční nad ostatními jinakostí, které vás v souboru západů slunce a prosluněných přístavů zaujmou odlišným zobrazením. Bez podkuřování hlavě města mohu říct, že fotografie pana Košťála taková byla, dále páně Zrůstkova Agáve či Na moři slečny Novotné. Jistě si sa mi vyhledáte i další, nebo také ne a budete se opájet středomořským sluncem a větrem ve vlaječkách výletní lodi. Jen lituji, že v hodnocení se právě ty jiné fotografie nepromítly na první příčky, snad v obavě, že průměrný návštěvník výstavy čeká na zapadající slunce stokrát jinak. Ovšem, co si budeme namlouvat, zatímco já čekám od fotografií takového zkušeného barda, jakým Jiřina Straková bezpochyby je, hlubší oslovení, prostor k meditaci či fotografický postřeh jdoucí pod povrch věcí, mnoho jiných se na výstavě nasytilo právě krajinami, mořem a Chorvatskem, kam Češi jezdí čerpat nové síly a odpočívat od denní rutiny. Inu, někdo rád hrušky, jiný jab ka, ale dobrých fotek jsme se najedli všichni. K. Kokešová Paní Emilie Dušková představila v hale muzea ruční práce členů lan škrounské místní organizace Svazu tělesně postižených. Jitřenka reprezentovala v Kežmarku Dětský folklorní soubor Jitřenka se zúčastnil jako jediný český zástupce mezi národních slavností ELRO 2005 ve slovenském Kežmaroku. Jedná se o výjimečný festival lidových řemesel, doprovázený bohatým programem folklorních souborů letos kromě domácích z České republiky, Lotyšska, Polska, Černé Hory a Srbska, Ruska a Švýcarska. Zkratka ELRO znamená Evropské ludové remeslo, a tak bylo možné v neko nečné řadě stánků sledovat výrobu fujary, obdivovat práci kovářů i řezbářů, peklo se pečivo, paličkovalo se i vyšívalo a v několika stáncích se dokonce tkalo na dře věných původních stavech. Během třídenních slavností vystupoval soubor každý den s hodinovým pro gramem přímo v centru historického náměstí. Vlastním náročným programem rozhodně přispěl k vysoké úrovni vystupujících souborů. Bohužel i na Slovensku ho doprovázela nepřízeň počasí. O to bylo příjemnější, když se přímo v hledišti na sobotním vystoupení objevila řada známých tváří návštěvníků z Lanškrouna, kteří pomohli vytvořit příjemnou atmosféru. Během svého pobytu bydlely děti z Jitřenky v rodinách dětí souboru Letnička z Popradu, který vloni vystupoval na festivalu Tradice. Vzájemné návštěvy dětí Jitřenky se slovenskými soubory se uskutečňují každým rokem. Vznika jí nová přátelství a nutno říci, že děti z Jitřenky už opět rozumí slovenským slovům. A to je moc dobře. Po nedělním vystoupení se Jitřenka ještě přesunula nakrátko do malebné Liptovské Tepličky, partnerské obce Dolní Čermné. Díky tomu se podařilo uskutečnit výlet přes Štrbské Pleso na Solisko a výšlap na Zadní Solisko. Přitom jsme měli také všichni možnost vidět neskutečnou spoušť, kterou po sobě ve Vysokých Tatrách zanechala loňská vichřice. rype Přečetli jsme si: Závidím sborník Lanškrounsko Nedávno vyšel již třetí sborník lanškrounského muzea, který zachycuje v jed nom svazku řadu zajímavostí ze sousedního regionu. Těžištěm sborníku je osob nost Bóži Modrého a zajímavosti s tím spojené až po slavnostní otevření spor tovní haly Bóži Modrého v Lanškrouně. Jsou zde i další zajímavé články z historie, o lanškrounských rodech, o muzejní sbírce fosilií, o tělocvičné jednotě Sokol a třeba i druhá část studie o lanškroun ské farnosti. Líbí se mi také článek o historických pomnících lanškrounského hřbitova. Zájemcům o vlastivědu regionu a historii Lanškrounska je třeba závidět. S podobnou snahu o vydávání sborníku, tedy ročenky českotřebovského muzea, vyšel při svém vzniku českotřebovský Muzejní spolek, který pro tento účel dokonce požádal (neúspěšně) o grant Pardubického kraje. Potom uznal, že lepší podmínky pro vydávání sborníku bude mít přímo městské muzeum, které může dostat finanční prostředky pro tento účel přímo z městského rozpočtu, její vydávání pod hlavičkou muzea bude mít větší kredit, posílí význam muzea... Zvládnou li tuto práci (a to moc dobře) v Lanškrouně, jistě ji zvládneme také. Věřím proto, že se situace rychle vyřeší a během prázdnin bude první ročenka českotřebovského muzea připravena k distribuci. Pokud znám její obsah, tak bude velmi zajímavá. Českotřebovský internetový deník (http://www.ctrebova.cz/zpravodaj/),

14 LISTY LANŠKROUNSKA Strana a 15 / 2005 HOBBY ZÁVOD DO VRCHU Rozhovor o amatérských závodech do vrchu Albrechtice 2005 V srpnu se opět uskuteční velký závod MČR v jízdě automobilů do vrchu pořádaný nedaleko obce Albrechtice. Málokdo však ví, že tento známý závod má i svého chudšího a mladšího příbuzného. Je jím závod amatérů, který se jede na známé trati nad Albrechticemi. I naše redakce ví o tomto podniku poměrně málo, zašel jsem proto za člověkem nejpovolanějším: panem Milanem Schem berou, který je hlavním pořadatelem této akce. Na mé všetečné otázky odpovídal velmi ochotně. Pořádání takového podniku je poměrně náročné. Mohl byste nám prozradit, co vlastně pořádání takového podniku pro vás znamená? Především hodně práce. Nejdůležitější je určit termín konání tak, aby se akce nekryla s velkými závody a aby se například nepotkala s Lanškrounskou kopou apod. Každý podnik pořádaný v této republice se musí řídit oficiálním kalendářem FAS ( Federace automobilového sportu ), tam jsou zaznamenány termíny všech akcí. Kromě podmínek zmíněných před chvílí se musíme řídit i výsledky jednání které probíhají s úřady obcí i krajů. Samozřejmě musíme brát zřetel i na další akce probíhající v dané lokalitě. Navíc je trasa, na které se jede, velmi atraktivní, protože je táž jako trasa celorepublikového mistrovství, takže každý z účastníků si může porovnat své časy se špičkou tohoto sportovního odvětví. Což činí z této akce velké lákadlo. A já věřím, že tento již třetí ročník bude stejně úspěšný jako ty předešlé. Podle toho, co vím, je správná domněnka, že seriál amatérských závodů do vrchu tvoří bránu pro postup do světa vrcholového ježdění do vrchu? Ano, dá se to tak říci. Tohle jsou závody hlavně pro radost a jsou pro ty sportovce, kteří nemají tak kvalitní zázemí jako ti vrcholoví. Je tam spousta talentů, kteří mají šanci (a někteří ji využijí ) postoupit mezi špičku. Sám znám několik lidí, kteří to dokázali, a docela se jim tam daří. Jak jste již prozradil, jede se třetí ročník. Mohl byste upřesnit termín konání? Jistě. Jede se první víkend v září, který letos připadá na 3. a 4. den v měsíci. Je to hned následující sobota a neděle po konání celorepublikového závodu. Doufám, že nám bude přát počasí, protože pak je hojnější divácká návštěva. Ale i mizerné počasí má svou kladnou stránku prověří schopnosti samotných závodníků a závod pak nabývá na dramatičnosti. Pokud se ohlédnete za uplynulými ročníky, jaký bývá počet jezdců a diváků? Zpaměti vám sotva řeknu přesné číslo, ale již od počátku se zúčastnilo každého závodu kolem sta jezdců, což je číslo, které se příliš nemění. Závod se vždy těšil hojné divácké účasti. Díky spolupráci s Tělovýchovnou jednotou v Albrechticích máme poměrně kvalitně zajištěno jak vybírání vstupného, tak i úklid trati. Větši na vstupného je věnována právě TJ a tím vlastně pomáháme podporovat rozvoj sportu v Albrechticích. Spadá váš závod do nějakého uskupení závodů, třeba pohárů, nebo jak byste situaci tohoto podniku popsal? Albrechtický závod je klasifikován jako volný, to znamená že stojí mimo oficiální bodování, i když lze některé výsledky započítat do soupisu některých soutěží, což samozřejmě záleží na dohodách s pořadateli některých sérií hobby závodů. Jak dlouhá je tradice hobby závodů do vrchu? Tradice hobby závodů obecně je nejméně deset let stará, ale tam šlo především o sprint a hobby závody do vrchu se začaly jezdit před čtyřmi lety. Takže Abrechtický závod je stejně starý jako počátky tohoto sportu? To je poněkud mylná představa. Tradice závodů do vrchu je tady, na Lanškrounsku, mnohem delší. První závody do vrchu se jezdily již před rokem Takže se po další pauze tato tradice obnovila. Tenkrát však šlo o re publikové mistrovství. Ale pokud myslíte hobby závody do vrchu, pak máte pravdu. Říkáte, že jsou to amatérské závody. Pak bych tedy za předpokladu, že vlastním libovolný provozuschopný vůz, se mohl zúčastnit i já. Je to tak? Ne tak docela. Je pravda, že byste se mohl přihlásit, ovšem nesměl byste přijet s vrakem, z kterého kape olej a padají plechy. I pro nás platí jistá pravidla a nad jejich dodržováním bdí komisař, který na závody oficiálně dohlíží. Právě on kontroluje technickou způsobilost startujících vozů. A je tu ještě jedno drobné omezení. Čas vyhrazený závodům není nafukovací, takže máme spočítán maximální možný počet účastníků. Jde přibližně o 120 vozů. Technické přejímky ( což jsou vlastně technické prohlídky vozu ) probíhají jíž den před zahájením závodů a jen malému procentu opozdilců je povolena přejímka ještě před zahájením závodu. Každý vůz musí bezpodmínečně projít touto kontrolou, jinak nesmí startovat. A je tu ještě jedna závažná skutečnost. V žádném případě se našeho závodu nesmí zúčastnit motokáry. Důvod je prostý, tento typ sportovního vozu nesplňuje bezpečnostní kritéria pro naše závody. Musí to být buď cestovní vůz (se střechou), případně formule či prototyp a všechny musí splňovat náležité podmínky, které jsou uvedeny v propozicích, které může získat každý zájemce. Obecně se ale dá říci, že pokud přijedete se zcela sériovým vozem, budete na závod připuštěni. Takže je pravděpodobné, že se na startu objeví velké množství tzv. tuningových aut. To je trošku zvláštní představa. (Smích ) Občas tu na cestách okolo Lanškrouna potkávám auta, o kterých by si člověk řekl, že majitel závodí v některé soutěži, ale zdání klame. Pokud je možnost, aby si takový člověk zazávodil, téměř jistě se na startu neobjeví. Taková auta více duní, než jezdí, patrně jejich majitelé mají o ně strach a nejspíše si příliš nevěří. Například během minulého ročníku se jich pár na startu objevilo, ale jejich výkony nebyly zrovna přesvědčivé. Možná poznali, že mít závodní vůz neznamená dělat velký kravál a natřásat se v nablýskané karoserii, ale je to o mnoho hlubší záležitost. Neznamená to však, že tuning vozů neuznávám. Je to zajímavý koníček, ale se závoděním má jen velmi málo společného. Třeba mě letos příjemně překvapí, kdo ví. Jaké vozy se patrně na startu objeví? Na startu se kromě současné techniky jistě objeví historické klasické vozy i speciály. Jejich výkony jsou i dnes pozoruhodné. Nerad bych sliboval nebo prozrazoval, účast některých vozů není jistá a do závodů je ještě dlouhá doba, takže se nechte překvapit. A pokud chcete, přijďte se podívat, čeká vás určitě neobyčejná podívaná. A budete li chtít udělat reportáž, rád vám budu, pokud mi to umožní povinnosti, dělat průvodce zákulisím našeho závodu. A co byste vzkázal případným zájemcům o tento sport? Moje odpověď je jednoduchá. Přijeďte se projet. Vyzkoušíte si stejnou trať jako vrcholoví sportovci a navíc si báječně zasoutěžíte. Pochopitelně v každé kategorii může vyhrát pouze jeden, tady spíš platí známé olympijské heslo: Není důležité zvítězit, nýbrž zúčastnit se. A o to tohle v hobby závodění jde pře devším. Pobavit se a poměřit nejen sílu svých vozů, ale i otestovat sami sebe, zda jsou schopni vydat ze sebe víc, než si myslí, že dokáží. Poslední otázka. Jak vidíte budoucnost tohoto závodu? Ke vší smůle nemám křišťálovou kouli, tu bych moc potřeboval. Avšak od povím vám takto. Dokud tuhle práci budu dělat dobře, pak se budu snažit to kočírovat pokud možno co nejlépe. Přijde li někdo po mě, budu mu nápomocen radou, možná i pomohu svou spoluúčastí. Samozřejmě bych rád viděl, jak se tento závod stává věhlasným, ale kdoví, co mu osud nadělil. Každopádně zatím začínáme, třetí narozeniny to je teprve dětský věk, uvidíme, co přinesou léta další. Moc děkuji za váš čas a zajímavé vyprávění. Rozloučíme se tedy na nějakou dobu. Pozvání samozřejmě přijímám a budu se těšit na další setkání s vámi. Zatím mi nezbývá nic jiného než vám popřát pevné nervy a mnoho úspěchů. Zatím tedy nashledanou. JS Přihlášky můžete posílat už nyní, další informace: nebo e mail tel Pavel Gajar z Pardubic, loňský vítěz kategorie N+2000 (sériová vozidla nad 2000 ccm). Jeho Subaru Impreza je na úvodní fotografii.

15 LISTY LANŠKROUNSKA Strana a 15 / 2005 O PRÁZDNINÁCH ZAMÍŘILI DO ŠKOLY Fotbalová škola v Dolní Čermné Ve sportovním areálu v Dolní Čermné proběhl letos na začátku července již třetí ročník fotbalové školy Jana Mačáta a Jiřího Saňáka. Oba pořadatelé mají s fotbalem bohaté zkušenosti, Jiří Saňák (JS) nyní působí jako trenér mladšího dorostu v Sigmě Olomouc, Jan Mačát (JM) spolupracuje s jedním z fotbalových manažerů. Zeptala jsem se jich: Jak jste přišli na myšlenku pořádat v našem regionu fotbalovou školu? JM: Ta škola je určená hlavně pro kluky z vesnických oddílů, aby si vyzkoušeli trochu jiný trénink a aby se o fotbale dověděli víc než jen to, že existuje ten jejich oddíl. Třeba i o možnostech postoupit někam dál. To je ale spíše informace do budoucna, nebo máte jiné zkušenosti? JM: Když jsme si dělali po prvních dvou ročnících průzkum, zjistili jsme, že víc než polovina z těch kluků už změnila oddíl. Postoupili do Ústí, Letohradu, dva do Hradce, dva do Sigmy. Kolik dětí dosud prošlo vaší ško ličkou? JM: V prvním roce tu ve dvou bězích bylo 75 dětí, vloni 44 a letos 41. Sa mozřejmě především kluci. Byla tu i jedna dívka, ale bylo to organizačně problémové zabezpečit. Asi dvě tře tiny účastníků pocházejí z našeho o kresu, letos tu byli také elévové z Olo mouce. Vždy jde o fotbalisty z kate gorií od mladších přípravek po mlad ší žáky, letos to tedy znamenalo na rozené v letech 1992 až Daří se skloubit program pro děti s tak velkým věkovým, a tedy i výkonnostním rozdílem? JM: Letos byl nejvyšší rozdíl mimořádně sedm let, to je dané tím, že sem jezdí ta ké sourozenci. Ale s věkovými rozdíly máme spíše dobré zkušenosti. Fotbal je ko lektivní sport, kluci musí pochopit, že do kolektivu patří každý velký i malý. Můžete popsat denní program? JS: Začínali jsme rozcvičkou, dopoledne mezi 9.30 a 11 byla jedna tréninková jednotka, odpoledne jsme věnovali mimofotbalovým aktivitám, podobně jako na jiných táborech koupání, bojové hry, soutěže v kreslení a podobně. Násle dovaly zápasy naší Ligy mistrů, večer pak rehabilitace a regenerace. Máme velkou výhodu, že tu s námi byli fyzioterapeuté Aleš a Šárka Bosákovi. Měli jsme i přednášky o výživě, regeneraci, uchování zdraví a podobně. Nejdůležitější součástí fotbalové školičky byl jistě trénink. Na co jste se zaměřili? JS: Na rozvoj nejdůležitějších vlast ností pro hráče tohoto věku zejména je to rychlost, obratnost a technika s míčem. Letos jsme postupovali po dle známé školy Ajaxu, bodovým systémem jsme se snažili zaintere sovat hráče, aby se zlepšovali v jed notlivých schopnostech. S tréninkem pomáhali Josef Vondra a Petr Šeda, což jsou ještě aktivní divizní hráči, dva olomoučtí dorostenci Mirek Paul a Tomáš Huf a dva dorostenci z Ústí nad Orlicí Jakub Mačát a Martin Jiroušek. Jak vypadala Liga mistrů? JS: Rozlosovali jsme všechny kluky do známých družstev (Barcelona, Chelsea, Manchester apod.) a v nich si vybrali přímo některého z hráčů, které zde pak představovali. Takže góly v zápasech stříleli třeba Beckham nebo Ronaldo. Pro ta družstva také kluci získávali body třeba v dovednostních soutěžích. Co jste nabídli navíc? JM: Vždycky se snažíme pozvat zajímavé hosty. Třeba letos převzal záštitu Ja roslav Plašil. Ten pochází z Lična od Rychnova nad Kněžnou a je to vlastně kluk z vesnice, který to dotáhl až do reprezentace a do Monaka. Původně sem měl dokonce osobně přijet, ale musel odcestovat, takže alespoň pro nejlepšího fotba listu školy daroval svůj dres i s podpisem. Dorazili ale Tomáš Černý, reprezentant 21, který začínal s fotbalem v Králíkách, a Kamil Vacek, reprezentant 19, který hrál nejdříve v Dolní Dobrouči. Besedu jsme měli i s trenérem reprezentační 18 Jardou Horákem, který pochází z Dolní Dobrouče. Chceme, aby kluci viděli, že každý, kdo fotbalu dává opravdu tolik, kolik je potřeba, může také z vesniček dojít i do reprezentace. Nejde ale jen o výkony. Hlavním krédem naší školičky je, aby kluci ze všeho, co tu děláme, měli radost a bavilo je to. Daří se vám získávat pro tuto prázdninovou aktivitu nějaké sponzory? JM: Větší část nákladů nesou samozřejmě rodiče účastníků. Ale velmi si vážíme podpory některých firem např. Jast Doudleby, s.r.o., nám již třetí rok poskytl trička s emblémem školičky, pitný režim nám pomáhá zajišťovat Silvita,s.r.o., Ústí nad Orlicí. Dále jsou to například ústecký Isotep, s.r.o. a ACE Trade, s.r.o.. Jak vám vyhovuje sportovní areál v Dolní Čermné? JM: Je výhodné, že jsme tady sami, děti nejsou ničím rušeny. Ten, kdo chce, se může opravdu soustředit jen na fotbal. Po kud vím, začali sem jezdit na kempy i jiní pořadatelé. Je vidět, že Sokol Dolní Čerm ná o celý areál dobře pečuje. Chtěl bych jmenovitě poděkovat panu Petru Heleka lovi za stálé vylepšování zdejšího prostře dí a manželům Rejentovým z Horní Čermné za pomoc při zajištění tělocvičny. Děkuji za rozhovor. Přeji všem účast níkům vašich školiček radost ze hry a vám radost z jejich úspěchů. Lada Sitová

16 LISTY LANŠKROUNSKA Strana a 15 / 2005 ZÁVOD MLADÝCH CYKLISTŮ Regionem Orlicka Lanškroun 2005 Velká cyklistická akce čeká Lanškroun a okolí o víkendu 29. až 31. července Po žácích a kadetkách se sem sjedou nejlepší domácí junioři a vybraní ka deti, aby změřili síly se zahraničními soupeři v již 19. ročníku etapového závodu juniorů s mezinárodní účastí Regionem Orlicka Lanškroun Letošní ročník se uskuteční o něco dříve, než bývalo zvykem, a není to náhoda. Mezinárodní federace totiž přesunula termín mistrovství světa juniorů z října na začátek srpna, a proto se sjedou závodníci do Lanškrouna na poslední test před tímto vrcholem sezóny. Pozvánky ke startu putovaly na Slovensko, do Polska, Německa, Rakouska, Maďarska a Dánska. A do celkového pořadí by měli výrazně promluvit i lanškrounští junioři, především trio König, Danačík, Petr. Hned první ročník v roce 1987 vyhrál domácí Václav Dlesek. Stejně úspěšní byli v dalších letech z lanškrounských cyklistů pouze Zdeněk Mlynář (1994) a David Tichý (1995). Mezi vítězi nalezneme jména současných úspěšných profesionálů Pavla Padrnose či Petera Luttenbergera (celkové 5. místo na Tour de France 1997). Rakušané dosáhli na nejvyšší příčku třikrát (ještě Morscher a Vrolich), ale nejúspěšnějších týmem je CK Brno s pěti vítězstvími (Šesták, Vodička, Mareš, Míček a Zitta). Vloni se radoval Tomáš Benda z TJ ZČE Cyklistika Plzeň. Závod je znám náročným profilem a stejné tratě o celkové délce 275 km připravili pořadatelé z SKP Duha Fort Lanškroun i letos. V pátek 29. července zahájí závod na jedenáctikilometrovém kopcovitém okruhu okolo města, který junioři absolvují sedmkrát. V sobotu je čeká nejprve zvlněná časovka na 12 km a odpoledne nejtěžší etapa Přes Křížové hory se čtyřmi těžkými stoupáními, přičemž tři čekají v rychlém sledu v samotném závěru etapy, včetně obávané Cotkytle. Závod zakončí nedělní nejdelší 96 km dlouhá etapa Regionem Orlicka, kde sice kopce nejsou tak tvrdé, ale je jich tolik, že profil připomíná list pily. Zveme všechny příznivce cyklistiky ke shlédnutí zajímavé sportovní podívané, doporučujeme především nejvíce divácky atraktivní místa kromě všech dojezdů etap to jsou v úvodní etapě stoupání na Lískový kopec od Ostrova (7 průjezdů), v sobotu vrchařská prémie na Červenovodském sedle od Jablonného nad Orlicí (asi v hod.) a potom prémie v Cotkytli od Crhova (přibližně v hod.) a v závěrečné etapě stoupání z České Třebové na Skuhrov (asi v hod.). Program závodu: Pátek v hodin I. etapa Rudoltická, 77 km, start na náměstí JMM, cíl na Nádražní ulici v Lanškrouně, pojede se sedmkrát okruh Lanškroun Rudoltice Ostrov Lanškroun, dojezd asi v hod. Sobota v 9.00 hodin II. etapa časovka Jakubovická, 12 km, start a cíl u koupaliště v Lanškrouně, trať Lanškroun Jakubovice Lanškroun bude uzavřena pro veškerou dopravu. Sobota v hodin III. etapa Přes Křížové hory, 90 km, start a cíl na Nádražní ulici v Lanškrouně, trať Lanškroun D. Čermná Jablonné Červenovodské sedlo Červená Voda Bukovice Štíty Horní Studénky Drozdov Jedlí Crhov Cotkytle Chudoba Lanškroun, dojezd asi v hod. Neděle v 9.00 hodin IV. etapa Regionem Orlicka, 96 km, start a cíl na Nádražní ulici v Lanškrouně, trať Lanškroun Ostrov Dobrouč Petrovice Verměřovice Letohrad Žamberk Žampach Libchavy Rviště Libchavy Ústí n.o. Řetová Česká Třebová Skuhrov Lanškroun, dojezd asi v hod. Informace také na internetové stránce Jan Ruščák

17 LISTY LANŠKROUNSKA Strana a 15 / 2005 CYKLISTIKA Lanškrounským cyklistům letos vévodí König Sezóna silničních cyklistů se blíží vrcholu a ze zá vodníků SKP Duha Fort Lanškroun se v nejlepším světle ukazuje podle očekávání junior Leo König. Tento výborný vrchař žije v Moravské Třebové a za náš klub závodí čtyři roky. Vítěz etapy a soutěže vrchařů na letošním Závodu míru juniorů pokračoval ve skvělých výkonech nej prve při mistrovství ČR juniorů v Hořicích, kde 25. června vybojoval na těžké trati stříbrnou medaili v silničním závodu. Další úspěch zaznamenal 9. čer vence, kdy dojel při mistrovství Evropy juniorů v Mosk vě na 20. místě jako nejlepší z Čechů. Vrcholem jeho poslední sezóny mezi juniory by mělo být srpnové mistrovství světa v Rakousku. Velice dobře to letos jezdí i jeho kolegům Jakubovi Danačíkovi, který dokončil MČR na 13. místě a vyhrál soutěž vrchařů při etapovém závodů Junior Tour v Plzni, a také Radimu Petrovi (vítěz závodu Českého poháru v Jindřichově Hradci). Především tito tři borci by se rádi zviditelnili i před domácími fanoušky na dů věrně známých silnicích při etapovém závodu Re gionem Orlicka Lanškroun Z dalších závodníků klubu pravidelně dojíždějí na stupních vítězů žáci Jiří Skalický a Michaela Hep narová (ta bohužel teď onemocněla v nejméně vhod nou dobu před mistrovstvím ČR). Pochválit musíme také dalšího lanškrounského cyk listu, i když letos jezdí v barvách PSK Whirlpool Hra dec Králové. Sedmadvacetiletý Tomáš Bucháček, syn bývalého reprezentanta a účastníka OH v Montrealu 1976, dnes trenéra SKP Duha Fort Lanškroun Petra Bucháčka, zraje jako víno. Po vítězství v Českém po háru mužů korunoval výborný výkon při silničním mistrovství ČR v Hořicích stříbrnou medailí, když s vítězným Jánem Svoradou prohrál až v závěrečném spurtu. Průběžné umístění závodníků SKP Duha Fort Lanškroun v Českém poháru 2005: Žáci: 4. J. Skalický, 20. Šrámek, 44. Fořt, 88. Fanta Žákyně: 2. Hepnarová Kadeti: 9. Ševčík, 21. Šperlich, 40. Obst, 41. Švestka, 42. T. Danačík, 113. P. Skalický Junioři: 6. König, 12. Danačík, 14. Petr, 44. Novotný, 66. Špidlen, 73. Martinek, 83. Kulhavý Jakub Danačík Aktuálně Cena Slovenska, etapový závod juniorů, Trenčín, července 2005: Celkově: 8. J. Danačík Soutěž vrchařů: 1. J. Danačík, 2. König Na letošním dráhovém mistrovství Evropy v Itá lii dosáhl velikého úspěchu loňský nejúspěšnější zá vodník SKP Duha Fort Lanškroun Denis Špička (nyní Dukla Brno) bronz v disciplíně keirin. Mistrovství ČR na dráze 2005 Jiří Skalický šampiónem na 500 m Domácí šampionát dráhařů hostil od 21. do 23. čer vence Prostějov. Po několika silných ročnících jsme v tomto odvětví letos o něco slabší, zvlášť když one mocněla horká kandidátka medailí Michaela Hepna rová. A tak zachraňoval čest lanškrounských cyklistů na dráze letos pouze žák Jiří Skalický. Hned v úvod ním dnu dokázal vybojovat bronz ve sprintu a zlato na 500 m. Tuto sbírku přes výborné výkony bohužel v dalších dnech nerozšířil. Ve stíhacím závodu mu utekl bronz o pouhých 33 setin sekundy a ve schratchi dojel jako velký favorit po vlastní chybě šestý. V po lovině bodovacího závodu vedl, ale všechny naděje zhasly po sporné diskvalifikaci hlavním rozhodčím. Výsledky závodníků SKP Duha Fort Lanškroun na MČR: 500 m s pevným startem: 1. J. Skalický Sprint: 3. J. Skalický, 14. T. Danačík Stíhací závod: 4. J. Skalický, 8. Šrámek, 13. Ševčík, 15. T. Danačík Scratch: 6. J. Skalický, 19. T. Danačík Bodovací závod: 15. Ševčík, 18. T. Danačík Dráhový mistr ČR na 500 m Jiří Skalický Dosavadní vítězové závodu Regionem Orlicka: 1. ročník 1987 Dlesek Václav RH Lanškroun 2. ročník 1988 Nazarej Josef Dukla Brno 3. ročník 1989 Padrnos Pavel Dukla Brno 4. ročník 1990 Krč Tomáš SKP Plzeň 5. ročník 1991 Luttenberger Peter ARBO KELI Vídeň 6. ročník 1992 Morscher Harald ARBO KELI Vídeň 7. ročník 1993 Vrolich Peter ARBO KELI Vídeň 8. ročník 1994 Mlynář Zdeněk SKP Duha Lanškroun 9. ročník 1995 Tichý David SKP Duha Lanškroun 10. ročník 1996 Lejska Tomáš Favorit Brno 11. ročník 1997 Šesták Petr CK Brno 12. ročník 1998 Bartoš Pavel Lokomotiva Pardubice 13. ročník 1999 Vodička Michal CK Brno 14. ročník 2000 Mareš Martin CK Brno 15. ročník 2001 Šel Jan CK A JE TO Třebíč 16. ročník 2002 Míček Tomáš CK Brno 17. ročník 2003 Zitta Pavel CK Brno 18. ročník 2004 Benda Tomáš ZČE Cyklistika Plzeň Jan Ruščák ve spolupráci s klubem SKP Duha Fort Lanškroun a firmou Cyklosport Dvořákovi pořádá silniční závod amatérských cyklistů OKOLO LANŠKROUNA 14. ročník Závod je zařazen jako 14. závod Moravského poháru Sýkora Sportswear 2005 amatérských cyklistů a cyklistek Termín: neděle 14. srpna 2005 od 10 hod. Místo: Skuhrov, areál na vrcholu stoupání, 9 km od Lanškrouna směrem na Ústí nad Orlicí Start a cíl: Skuhrov areál na vrcholu stoupání Prezentace: V den závodu u stolku v prostoru startu a cíle do 9.40 hod. Kromě účastníků Moravského poháru 2005 mohou startovat příchozí bez rozdílu věku kategorie O Trať: Okruh Skuhrov Knapovec Dolní Houžovec Horní Dobrouč Ostrov Skuhrov, délka 19.7 km Kategorie Moravského poháru: A 5x (98.5 km), B, M 4x (78.8 km), C, D, Ž 3x (59.1 km), příchozí bez rozdílu věku kategorie O 3x (59.1 km) Startovné: 80, Kč pro účastníky MP 2005, 100, Kč pro kategorii O Vyhlášení vítězů proběhne v areálu u cíle po dojezdu posledního závodníka Slosování všech startovních čísel v tombole o věcné ceny Závodí se podle pravidel a soutěžního řádu Moravského poháru 2005

18 LISTY LANŠKROUNSKA Strana a 15 / 2005 SPORT Ondřej Chmelík a Aleš Voksa Lanškrounská věž 2005 Šachový klub Lanškroun pořádal ve spolupráci s humanitární organizací PROTEBE v rámci projektu Šach pro tebe šach pro každého XI. ročník integrovaného šachového turnaje mládeže do 18 ti let o Putovní věž města Lanškrouna. Do prostor základní školy Dobrovského se v sobotu 18. června 2005 sjelo 58 šachistů a šachistek, z toho 17 z Lanškrouna. Hlavní turnaj hrálo deset účastníků každý s každým na dvakrát 20 minut a po devíti kolech Lanš krounskou věž vyhrál Adam Sodomka z Poličky. V kategorii do 14 a 12 let se hrálo na 7 kol a dvakrát 25 minut. Pořadatelé přichystali pro všechny hráče a hráčky věcné odměny. Na finanční pomoci se podílelo i město Lanškroun. Tento turnaj byl závěrečnou tečkou za letošní šachovou sezónou, ve které se družstvu A podařilo postoupit do 1. ligy. Na snímku vlevo: Tomáš Cacek Kategorie do 18 ti let: Poř. Jméno Rtg Klub Body 1. Sodomka Adam 1494 Polička 7,5 2. Šimek Zdeněk 1753 ČT 7,5 3. Křivohlávek David 1540 Lanškroun 7 4. Novák Miroslav 1480 Lanškroun 7 8. Palla Miroslav 1100 Lanškroun Blaho Matěj 1100 Praha 1 Kategorie do 14 ti let: Poř. Jméno Rtg Klub Body 1. Michálek Jakub 1250 Praha 6 2. Zach Adam 1250 Praha 5 3. Mareš Jan 1100 UO 5 6. Voksa Aleš 1100 Lanškroun 4,5 10. Chmelík Ondřej 1250 Lanškroun Komínek Lukáš 1100 Lanškroun Marek Michal 1250 Lanškroun 3,5 14. Pohan Lukáš 1250 Lanškroun 3,5 17. Pekárek Marián 1100 Lanškroun Cacek Tomáš 1100 Lanškroun 2,5 21. Krátký Josef 1000 Lanškroun 2,5 22. Komínková Michaela 1000 Lanškroun 1,5 23. Ječmínek Stanislav 1000 Lanškroun Vondráčková Kamila 1000 Praha 0 Kategorie do 10 ti let: Poř. Jméno Rtg Klub Body 1. Rott Michal 1250 Hlinsko 6,5 2. Petrásek Kamil 1250 Polička 6 3. Hanus Lukáš 1250 Hlinsko 5,5 5. Vaculík Jakub 1100 Lanškroun 4,5 8. Vu Antonín 1100 Lanškroun Kolomý Štěpán 1100 Lanškroun Marek Dominik 1100 Lanškroun Urbánek Aleš 1000 Polička 1 Za ŠO Krištof Jiří Dorostenci úspěšní v Grand Prix Naše stolnětenisová mládež absolvovala poslední soutěžní klání závěrečný ze série pěti turnajů mládeže Grand Prix. A stejně jako v ostatních okresních a kraj ských soutěžích i zde naši mladí hráči velmi výrazně promluvili do celkových výsledků! Vždyť mezi nejlepšími dvanácti hráči bylo šest z našeho oddílu (ostatní reprezentovali domácí TTC Ústí nad Orlicí). Z celkového počtu 85 hráčů zvítězil a loň ské prvenství tím obhájil náš Lukáš Langr. Druhý byl další z našich hráčů Michal No vák a pátý On dřej Jányš. Další umístě ní našich hráčů: 10. Lukáš Ska lický, 11. Ma rek Kleiner, 12. Jan Dymák, 24. Jan Boruch, 36. Matěj Vičar a na 62., resp.64. místě skončili začínající hráči našeho oddílu Lukáš Barbořák a Tomáš Cacek. V době, kdy čtete tyto řádky, mají naši hráči i po náročném desetidenním soustředění (pod trenérským vedením bundesligových hráčů Davida Marka a Davida Palkovského) viz foto a mohou si stejně jako ostatní užívat letních prázdninových dnů. VL

19 LISTY LANŠKROUNSKA Strana a 15 / 2005 SPORT Fotbal: Tabulky po sezóně Krajský přebor dospělých Rk. Tým Záp. + 0 Skóre Body 1. Svitavy : Hlinsko : Prachovice : Holice : Dobříkov : Polička : Č. Třebová : V. Mýto : M. Třebová : Tesla Pardubice : Lanškroun : Stolany : H. Městec : AFK Chrudim B : Branky : Mizerák R. 8x, Šrůtek J. 7x, Starý R. 3x, Petruň P. 2x, Popelář S. 2x, Kunc R. 1x, Pobořil R. 1x, Richter m. 1x, Šišan R. 1x Okresní přebor dospělých II. třída Rk. Tým Záp. + 0 Skóre Body 1. Česká Třebová B : Jablonné n. Orl : Lanškroun B : Sopotnice : Verměřovice : Těchonín : Červená Voda : Sruby : Tatenice : Němčice : Mistrovice : Luková : Sloupnice : Zálší : Krajský přebor staršího dorostu Rk. Tým Záp. + 0 Skóre Body 1. Tesla Pardubice : Hlinsko : Třemošnice : AFK Chrudim B : Svitavy : Lanškroun : Holice : Litomyšl : Polička : Č. Třebová : V. Mýto : SK Chrudim : M. Třebová : AFK SKP Pardubice : 96 9 Začíná nová fotbalová sezóna Program prvních zápasů SOKOL VERMĚŘOVICE TJ LANŠKROUN B neděle Okresní přebor II. třídy dospělých, začátek v hod TJ SVITAVY TJ LANŠKROUN neděle Krajský přebor staršího a mladšího dorostu, začátek a hod. TJ LANŠKROUN SK VYSOKÉ MÝTO Krajský přebor dospělých, začátek hod TJ LANŠKROUN B SOKOL LUKOVÁ sobota Okresní přebor II. třídy dospělých, začátek hod. TJ LANŠKROUN FK OEZ LETOHRAD Krajský přebor staršího a mladšího dorostu, začátek a hod SKP MORAVSKÁ TŘEBOVÁ TJ LANŠKROUN neděle Krajský přebor dospělých, začátek hod FK ČESKÁ TŘEBOVÁ TJ LANŠKROUN sobota Krajský přebor staršího a mladšího dorostu, začátek a hod TJ LANŠKROUN SK PRACHOVICE neděle Krajský přebor dospělých, začátek hod. TJ LANŠKROUN FK AS PARDUBICE Krajský přebor starších a mladších žáků, zač a hod. FK JABLONNÉ NAD ORLICÍ TJ LANŠKROUN B Okresní přebor II. třídy dospělých, začátek v hod. M.M. Krajský přebor mladšího dorostu Rk. Tým Záp. + 0 Skóre Body 1. Tesla Pardubice : Svitavy : Hlinsko : Polička : Č. Třebová : AFK Chrudim B : Třemošnice : SK Chrudim : V. Mýto : Lanškroun : M. Třebová : Holice : AFK SKP Pardubice : Litomyšl :107 4 Krajský přebor staršího žactva Rk. Tým Záp. + 0 Skóre Body 1. Tesla Pardubice : Svitavy : AS Pardubice B : Choceň : Polička : AFK Chrudim B : Hlinsko : V. Mýto : Lanškroun : Třemošnice : SK Chrudim : Holice : 98 8 Krajský přebor mladšího žactva Rk. Tým Záp. + 0 Skóre Body 1. V. Mýto : Tesla Pardubice : Svitavy : Hlinsko : Polička : AFK Chrudim B : AS Pardubice B : Třemošnice : Lanškroun : Choceň : SK Chrudim : Holice : Okresní přebor mladších přípravek o 5. až 9. místo Rk. Tým Záp. + 0 Skóre Body 1. Lanškroun : Česká Třebová B : Libchavy : Němčice : Červená Voda : 21 9 KČT vás zve na zajímavé akce v okolí Podhůřím Jeseníků (7. ročník) Pořadatel: KČT Zábřeh, Katolický dům, Sušilova 38 Kontakt: Antonín Heiker, tel.: Start: 100 km od 21 hod., 50 km hod., poté další trasy 13. srpna Bystřecké kilometry (5. ročník) Pořadatel: OÚ a dobrovolné organizace Bystřec Kontakt: Jaroslav Vaníček, tel.: Trasy: pěší 6 50 km, cyklo km 13. srpna Cyklojízda na hrad Cimburk (5. ročník) Pořadatel: OKČT Česká Třebová, Katolický dům, Sušilova 38 Kontakt: Josef Jílek, Litomyšlská 105, ČT Start: Staré náměstí 8 10 hod. Trasy: cyklo 50 a 100 km 28. srpna Severomoravská chata (10. ročník) Pořadatel: KČT Lanškroun Emil Parent, Sázava 77, tel.: Start: Lanškroun Magdalenský kostel v 9.00 hod. Trasa: cyklo 60 až 100 km Připravujeme: 10. září Lanškrounská kopa (37. ročník) Pořadatel: KČT Lanškroun Start: Lanškroun náměstí J. M. Marků Trasy: pěší: 5, 10, 15, 25, 35, 60 a100 km, cyklo: 20, 30, 45, 55, 60, 70, 110 km Sledujte turistickou nástěnku!

20 LISTY LANŠKROUNSKA Strana a 15 / 2005 INZERCE * Koupím byt v osobním vlastnictví do 600 tis. Kč. Tel.: KNIHKUPECTVÍ ROSA se těší na vaši návštěvu v nových prodejních prostorách ve Školní ulici 6. Otevřeno od 1. srpna VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO Tiskárna TG TISK s.r.o., přijme seřizovače a udržbáře strojů. Životopis s přehledem dosavadní praxe zasílejte do 15.srpna na adresu: TG TISK s.r.o., 5. května 1010, Lanškroun. Inzerce v Listech Lanškrounska LL nabízejí zájemcům o podnikatelskou inzerci tyto podmínky: cena 10 Kč/ 1 cm 2 Cena při opakované inzerci: Velikost 1x 2 5x 6x a více celá strana /2 strany /4 strany Příplatky: Foto, logo, grafické zpracování Kč Umístění na poslední straně + 20% Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH, za publikaci inzerce v jednom čísle LL. Řádková inzerce soukromá pod značkou a podnikatelská: 30 Kč/řádek + DPH. Soukromá řádková inzerce do tří řádků zdarma, plošná (foto aj.) za 1/2 cen podnikatelské.

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města 131218_61_01_01 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Čj. MULA 35777/2013 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Nemovitostmi

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 62/2008 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v poloţkách 1-19 (zpráva čj. 4618/2008/SEK ze dne 06.02.2008).

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu.

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/30/01/14 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Vzor nové NS, dodatku k NS podle NOZ o Nové NS, dodatky k NS o Dodatek ke smlouvě

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 57) RM schvaluje v rámci kontroly usnesení zásady výběru poplatků za odpady v tomto znění: 1) Podnikatel se sídlem podnikání ve Starém Městě,

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29. 8. 2005

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29. 8. 2005 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29. 8. 2005 529/2005 RM projednala ţádost č.j. 15173/2005/PRA ze dne 12. 7. 2005 o koupi pozemkové parcely č. 3073/109, k.ú. Lanškroun, lokalita Pod Penzionem

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 6. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Program jednání 1) Zpráva o činnosti OSH Ústí nad Orlicí, 2) Výsledky soutěží v roce 2013, 3) Zajištění výročních valných hromad, 5) Hlášení o činnosti sboru

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze městské rady v Novém Bydžově konané dne 17.1.2000 v kanceláři starosty Městského úřadu v Novém Bydžově

U S N E S E N Í. z 1. schůze městské rady v Novém Bydžově konané dne 17.1.2000 v kanceláři starosty Městského úřadu v Novém Bydžově U S N E S E N Í z 1. schůze městské rady v Novém Bydžově konané dne 17.1.2000 v kanceláři starosty Městského úřadu v Novém Bydžově Přítomni: ing. Louda, Žibrún, PaedDr. Štoček, Mgr. Orel, Hruška, Šprinc

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/02/03/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/02/03/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/02/03/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond obce b) Práce kronikáře c) Žádosti o změnu dohod o provedení práce M.M., L.A.P. d)

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Usnesení R/382/2013 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Usnesení R/382/2013 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 31. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (31. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 17.1.2013)

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 566/09/SÚ/Ran 2531/09/SÚ Ranglová 352 370 433, 352

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více