Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin"

Transkript

1 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin

2 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin 1

3 2

4 Schulungsunterlagen Fortbildung zum/r interkulturellen Gruppenleiter/in Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin 3

5 4

6 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin Obsah Předmluva Jazyková animace Modul 1 Historie česko-saských vztahů Modul 2 Společné a rozdílné aspekty Česka a Saska 2.1 Aspekty práce s dětmi a mládeží 2.2 České a saské zvyky a obyčeje Modul 3 Příprava přeshraničních setkání 3.1 Hledání kooperačního partnera 3.2 Práce v interkulturních týmech 3.3 Financování Modul 4 Projektový management Modul 5 Metody interkulturní práce 5.1 Zážitková pedagogika 5.2 City Bound 5.3 Environmentální výchova Modul 6: Podpora tolerance a demokracie 5

7 6

8 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin Předmluva Od roku 2009 pracujeme společně s našimi projektovými partnery, Domem dětí a mládeže v Ústí nad Labem a Sdružením dětí Sasko (Kindervereinigung Sachsen e.v.) na rozvoji přeshraniční spolupráce organizací pro děti a mládež. Doposud jsme uskutečnili více než 100 akcí, na kterých jsme měli možnost přivítat přes dětí, mladých lidí, rodičů, prarodičů, ale i profesionálů a dobrovolníků z oblasti práce s dětmi a mládeží. Takových čísel může samotný projektový tým dosáhnout jedině za pomoci nesčetného množství pomocníků. Mnoho našich pilných posil jsme poznali již dříve při regionálních akcích. Nabízelo se tedy zeptat se jich, jestli by nás chtěli podpořit i při přeshraničních aktivitách. Zájem byl samozřejmě velký. Během četných přípravných setkání k jednotlivým akcím jsme postřehli, že nejen účastníkům, ale také našim pomocníkům chybí interkulturní dovednosti. Protože jsme již od počátku našeho projektu kladli velký důraz na vysokou úroveň organizace a péče o účastníky, rozhodli jsme se, že uspořádáme vzdělávací kurz pro budoucí skupinové vedoucí a rovnou jej také s pilotní skupinou vyzkoušíme. Výsledky celého procesu jsme shrnuli v této příručce. Měly by sloužit jako podnět dalším organizacím k tomu, aby připravily svůj vlastní personál nebo i heterogenní skupiny na přeshraniční setkání a později je také zapojily do realizace mezinárodních aktivit. Využijte naše výsledky k vývoji nebo dalšímu rozvoji mezinárodní práce s dětmi a mládeží a k dalším aktivitám! V nové dotační periodě je to jednoznačná výzva ze strany Evropské unie. Další rozvoj práce s dětmi a mládeží v mezinárodním měřítku je jeden ze stěžejních bodů strategie EU v oblasti mládeže plánované do roku Poznámka k rovnoprávnosti pohlaví: Z důvodu lepší čitelnosti textu jsme se rozhodli nejmenovat vždy mužskou i ženskou formu - např. skupinový vedoucí /skupinová vedoucí. Samozřejmě bereme v potaz vždy obě pohlaví. 7

9 8

10 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin Jak tato příručka vznikla Poté, co vznikla myšlenka vzdělávacího kurzu, přistoupili jsme poměrně rychle k samotné realizaci. Náplň kurzu měla být zaměřena co nejvíce prakticky a měla odrážet potřeby profesionálů i dobrovolníků z oblasti práce s dětmi a mládeží. Proto jsme se obrátili na naše kolegy a kolegyně z organizací pro děti a mládež, představili jsme jim náš záměr a zeptali se na jejich potřeby popř. přání. Následně jsme jednotlivé informace uspořádali do tematických celků a koncipovali jsme ucelený vzdělávací kurz. Příručka se skládá ze šesti modulů. Jejich obsah je zaměřen na jednotlivé aspekty interkulturních setkání, od historie česko-saského pohraničí až po praktické metody interkulturní práce. Jednotlivé kapitoly jsou strukturovány tak, že poskytují obecný úvod do tématu; obsahují animaci, která je tematicky spojená s danou problematikou, slouží k senzibilizaci pro příslušnou oblast a zároveň pomáhá odbourat jazykovou bariéru uvnitř skupiny; přinášejí relevantní informace k tématu včetně doporučení k jejich konkrétnímu zpracování; obsahují možnost kontroly pochopení uvedených informací nabízejí shrnutí dané tematiky ve formě handoutu pro účastníky obsahují přílohy (doplňující informace, materiály, hry a další aktivity). My sami jsme s naší pilotní skupinou nasbírali mnoho pozitivních zkušenosti. Z jednotlivých účastníků se na konci kurzu stal opravdový tým. Využijte informace, které v této příručce najdete, jako podnět a průvodce pro své vlastní vzdělávací kurzy. Samozřejmě můžete tuto dokumentaci rozšířit, pozměnit nebo jinak upravit, aby co nejlépe plnila účel Vaší konkrétní aktivity. Přejeme Vám hodně úspěchu a především příjemnou zábavu! Váš tým projektu Vyrůstat-srůstat Pokračování 9

11 10

12 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin Jazyková animace Jazyk hraje vždy velmi důležitou roli. Zejména při interkulturních setkáních může představovat komunikační bariéru nebo naopak spojující prvek. Zvědavost a chuť poznat mateřský jazyk toho druhého nabízí velký prostor pro společné aktivity a zároveň vzbuzuje zájem o danou cizí kulturu. Vedoucí interkulturních skupin by měli tyto poznatky využít, aby účastníky zbavili počátečních obav a motivovali je ke vzájemnému sblížení. Co je jazyková animace Jazyková animace je jednou z metod didaktiky cizích jazyků, nesmí však být zaměňována s klasickou výukou jazyků. Představuje pouze doplněk tradičního vyučování. Využívá přirozené komunikační situace, aby účastníkům lehkou a především praktickou formou přiblížila základy cizích jazyků, a zároveň jim předává aspekty dané cizí kultury. S pomocí jazykové animace můžeme účastníky seznámit nejen s rozdíly, ale také s podobnostmi jednotlivých řečí a kultur. Podporuje komunikaci uvnitř interkulturních skupin a senzibilizuje účastníky vůči příslušné cizí kultuře i vůči kultuře vlastní. Jak funguje jazyková animace Základ jazykové animace tvoří neustálá interakce a intenzivní verbální i neverbální dialog. Při výběru témat a konkrétních aktivit by měly být pokud možno zohledněny také nápady a potřeby skupiny. Základním principem jazykové animace je hra. Existuje celá řada tradičních her, které se pro účely jazykové animace výborně hodí. Příklady: pexeso, člověče, nezlob se!, bingo, různé písničky, pohybové hry nebo aktivity z oblasti divadelní a zážitkové pedagogiky, atd. Při realizaci konkrétních aktivit je nutné zohlednit jak aktuální skupinovou dynamiku, tak potřeby jednotlivých účastníků. Metodicky pracujeme podle principu learning by doing příp. learning through interaction, což znamená, že veškeré jazykové výrazy jsou podloženy jednáním, aby komunikace probíhala ruku v ruce s interakcí. K čemu je jazyková animace dobrá V zásadě sledujeme pomocí jazykové animace následující cíle: - otevření smyslů pro cizí jazyk a kulturu - navození a udržení radosti z poznávání cizího jazyka a kultury - podporu procesů skupinové dynamiky a odbourávání počátečních obav - rozvoj komunikačních strategií a kompetencí - překonání jazykové bariéry - získání základních jazykových znalostí hravou formou Na mezinárodních setkáních jsou účastníci konfrontováni s kulturními rozdíly a jazykovou bariérou. Proto může velice často docházet k nedorozuměním, která ještě posílí stávající počáteční obavy uvnitř skupiny. 11

13 Jazyková animace pomáhá tyto obavy odbourávat tím, že zprostředkovává jak základy daného cizího jazyka, tak prvky příslušné kultury. Jazyková animace samozřejmě nemůže nahradit roli tlumočníka, ale účastníci hravou formou získají styčné body, které jim usnadní vzájemné sbližování. Z těchto důvodů tvoří jazyková animace důležitou součást každého interkulturního setkání a každý skupinový vedoucí, který se takovýchto setkání účastní, by měl mít různé animační aktivity ve svém repertoáru. V úvodu každého modulu této příručky naleznete sekci věnovanou animačním aktivitám, které se tematicky hodí k dané problematice. Účastníci jsou tak přirozenou cestou uvedeni do tématu a zároveň o trochu lépe poznají jazyk a kulturu svých sousedů. Zdroje:

14 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin 13

15 14

16 Schulungsunterlagen Fortbildung zum/r interkulturellen Gruppenleiter/in Modul 1 Historie česko-saských vztahů 15

17 16

18 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin Úvod Česko a Sasko mají na základě bezprostřední blízkosti a politických okolností dlouhou společnou historii. To je také důvodem, proč se tyto regiony navzájem neustále ovlivňují. Abychom mohli lépe porozumět aktuálnímu vývoji vztahů, je důležité znát nejvýznamnější události společných dějin těchto dvou národů. Animace Vzájemné ovlivňování české a saské kultury je mimo jiné nevyhnutelné také v oblasti jazyka. Proto se čeština a němčina v mnoha aspektech podobají mnohem více, než si myslíme. Ověřit si to můžeme pomocí následující hry: Skupina se rozdělí na nejméně dva česko-německé týmy. Každý tým se dohodne na jméně týmu a zvolí si jednu osobu, která bude plnit roli gongu. Pokaždé, když jej někdo aktivuje LEHKÝM poklepáním na ruku, udělá gong hlasité DONNNGGGGG! Vedoucí hry vždy ukáže jednu kartičku s českým nebo německým slovem, které v sousedním jazyku zní podobně, a hlasitě a zřetelně jej vysloví. Úkolem je přeložit toto slovo do své mateřštiny. Skupina, která si myslí, že zná správnou odpověď, se musí nejdříve přihlásit a to jak jinak, než pomocí svého gongu. Vedoucí hry rozhodne, která skupina se přihlásila nejrychleji jedině a pouze tato smí odpovídat. Je-li odpověď správná, dostává skupina bod; je-li odpověď chybná, bod se odečítá. Doporučení: U českých slov smí odpovídat pouze německá část týmu, u německých slov pouze česká. Informace k tématu Složení společnosti v období od 16. do 19. století Již ve středověku v době výstavby země, žďáření lesů, přicházeli do Čech osadníci z okolních zemí, mimo jiné z kmenů nově vzniklých na severu a západu Německa z Bavorska a Saska. Jazyk v této době nehrál žádnou roli pro společné soužití byly mnohem důležitější různé právní vztahy mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Pro starousedlíky platilo tradiční právo, jiné právo se týkalo německých osadníků a Židů a dále pak platila zvláštní pravidla pro města. Na základě rozdílnosti práv se tak společnost prakticky až do přelomu 18. a 19. století vyznačovala dělením na privilegované a neprivilegované. Část českého národa tvořili příslušníci stavů bez ohledu na to, jakým jazykem hovořili. Dalším důležitým aspektem tehdejší společnosti byla víra. V 16. století panovala výrazná svoboda a tolerance víry nezávisle na jazyce. V zemi žili vedle sebe katolíci, husité, luteráni, ale také příslušníci české a moravské církve bratrské. Ke změnám docházelo pozvolna od roku 1527, kdy se Ferdinand I. Habsburský stal na základě dědičného práva králem Čech, Chorvatska a Maďarska. Ačkoli byl panovník sám horlivý katolík, byl si vědom toho, že nemůže zlomit rozvoj protestantismu. V této době tedy ještě nedošlo k žádnému zásadnímu poněmčování. S Ferdinandem I. však rostl vliv katolické církve, což způsobovalo vznik silného napětí v oblasti víry. Toto napětí pak vyvrcholilo na začátku 17. století povstáním protestantských stavů v roce 1618 proti tehdejšímu habsburskému císaři Rudolfu II. a později proti jeho bratru Matyášovi I. Protestantská šlechta si zvolila vlastního krále, Fridricha Falckého. Toto povstání přineslo začátek Třicetileté války a bylo o dva roky později potlačeno císařským vojskem při bitvě na Bílé hoře. Vítězství císaře zároveň znamenalo vítězství katolicismu nad protestantismem. 17

19 Exulanti v Sasku Šlechta a měšťané, kteří se své víry nechtěli vzdát, museli opustit zemi. Týkalo se to 2/3 obyvatel Čech. Směr, kterým se prchající vydávali, závisel na jejich víře. Luteráni se například obraceli směrem k Sasku. V této době se zakládaly seznamy osob a každý exulant musel zažádat o povolení k pobytu a také o povolení uložit svůj majetek na území příslušného státu. Povolení k pobytu a cestovní pas poskytovaly exulantům možnost vrátit se do Čech a vyzvednout si majetek, který tu při útěku museli nechat, aniž by byli pronásledováni nebo jakkoli perzekuováni. To jim následně umožnilo financování nového života v exilové zemi. Bez povolení k pobytu byl převoz majetku přes hranice Saska zakázán. Na saské straně podél hranice vznikala exulantská sídliště. Příkladem je Johanngeorgenstadt, které roku 1652 získalo status hornického města a již v roce 1699 mělo 2616 obyvatel (viz příloha na konci kapitoly). Zdroje: Bobková, Lenka: Die böhmischen Exulanten in Pirna in den Jahren In: Kaiserová, Kristina; Radvanovský, Zdenek u.a. (Hrsg.): Weit drin in Sachsen wie im Böhmerland. Sachsen und Böhmen im Wandel der Geschichte. Kapitel aus der sächsisch-böhmischen Geschichte für Lehrer. Albis International. Usti nad Labem, 2004, S Lemberg, Hans: Im Herzen Europas. In: Stiftung Haus der Geschichte der BRD, Zeitgeschichtliches Forum Leipzig (Hrsg.): Nähe und Ferne. Deutsche, Tschechen und Slowaken. Begleitbuch zur Ausstellung. Leipzig, 2004, S Situace v Čechách po Třicetileté válce Po skončení války vypadala struktura obyvatelstva v Čechách úplně jinak. Protestantské šlechtické rodiny, které odešly do exilu, nahradily přistěhovalé katolické rodiny. Moc katolické církve vzrostla natolik, že dosáhla téměř samovlády. Pro jednotlivé společenské vrstvy se situace obecně přiostřila. Byly zavedeny přísnější podmínky roboty (neboli osobní služby sedláků a rolníků pro jejich pány) a dědičného poddanství, a to jak pro české tak pro německé sedláky. Také český jazyk v této době trpěl. U šlechty se prosadily především němčina, francouzština, španělština a italština. Latina se stala jazykem vzdělanosti a česky se mluvilo především na venkově. Uvolnění poměrů v 18. století Podmínky se změnily ve 2. polovině 18. století. Roku 1781 císař Josef II. zrušil dědičné poddanství a vydal toleranční patent, který vedle katolicismu umožňoval oficiální vyznávání i jiných směrů křesťanství. Proti osvícenému centralismu josefínské doby se formovalo nové hnutí českého patriotismu, k němuž se hlásila jak šlechta, tak měšťanstvo a duchovní. V této době však ještě není patrné žádné jasné oddělení českého a německého proudu. Znovuobjevení českého jazyka a české literatury, tzv. České národní obrození, mělo své příznivce i mezi německými obyvateli Českých zemí. Mnozí z nich nedefinovali samy sebe jako Čechy nebo Němce, nýbrž jako obyvatele Čech. Vývoj národních hnutí v 19. století V 1. polovině 19. století se postupně začalo vyhraňovat duchovně-kulturní a národní povědomí Čechů jako takových. Toto povědomí vnímali jak zástupci katolického kléru, tak příslušníci aristokracie a městských stavů. Mecenášství v oblasti vědy, umění, hudby a literatury výrazným způsobem přispělo k rozvoji českého jazyka a kultury. Vysoká šlechta však považovala vyhrazené české a německé národní hnutí za rozpor vůči společné historii a území a odvolávala se na několik staletí přetrvávající bratrské soužití Čechů a Němců v českých zemích. Důležitým zástupcem tohoto směru smýšlení byl filozof a teolog Bernhard Bolzano ( ), který své myšlenky rozvinul ve svých přednáškách v letech Podle Bolzanových představ měl vzniknout český národ se specifickou českou kulturou a způsobem života, v níž by oba místní jazyky, tedy čeština i němčina, měly rovnocenné postavení a každý občan by oba jazyky ovládal. 18

20 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin Tato kultura měla být založena na vzájemné úctě k mateřskému jazyku, kulturnímu dědictví a příslušným specifickým vlastnostem. Po Bolzanově smrti se však jeho představy ve společnosti neprosadily. (viz příloha na konci kapitoly) Zdroje: Demetz, Peter u.a. (Hrsg.): Tschechische Philosophen von Hus bis Masaryk. Tschechische Bibliothek. DVA. München, S Hoensch, Jörg K.: Geschichte Böhmens. Von der slavischen Landnahme bis zur Gegenwart. C.H. Beck. München, Tip: Skupinová diskuze o Bolzanově textu V době průmyslové revoluce se změnilo jak hospodářství, tak společnost v českých zemích. Sociální vzrůst úzce souvisel se vznikem moderního českého a německého národního hnutí. Tato hnutí měla své kořeny v rolnickomaloměstské společenské vrstvě. Jazyk se stále dostával do popředí zájmů každého z obou hnutí. V roce 1882 došlo k rozdělení pražské univerzity na českou a německou část. Rostoucí vzájemná konkurence vedla k rozvoji české a německé politické scény. Velkou roli zde hrála politická historie. Rozdílné vnímání historických událostí vedlo k vytváření odlišných představ o soužití v českých zemích. Podle jedněch měly být české země rozděleny na česky a na německy mluvící část, podle těch druhých mělo území zůstat jednotné a měla být posílena autonomie českého státního území vůči Vídni. Po ukončení 1. světové války se napětí uvolnilo díky vzniku prvního samostatného československého státu ( ). V následujícím roce však zánik rakousko-uherské monarchie vedl k protestům v německé části nově vzniklé Československé republiky. Multikulturalita v době nacionalismu Kultura hrála v této době jakousi bipolární roli: Byla součástí národních snah, zároveň však představovala důležitou spojnici mezi Čechy a Němci. Tak byla například česká hudba (Antonín Dvořák, Bedřich Smetana) považována za všeobecné kulturní dědictví. Především německy mluvící Pražané se stále více zajímali o českou literaturu a kulturu. I přes politické změny probíhala na začátku 20. století čilá spolupráce mezi oběma národy v oblasti kultury. Příkladem je drážďanské sdružení umělců s názvem Die Brücke a pražské umělecké seskupení Osma v níž byli zastoupeni jak čeští tak němečtí umělci. Obě skupiny se vyznačovaly svou otevřeností vůči jiným kulturám a tendencí ke kosmopolitismu. Ve 20. letech uspořádalo drážďanské seskupení umělců Dresdner Sezession Gruppe 1919 ( Drážďanská secesní skupina 1919 ) spolu s českou expresionistickokubistickou skupinou Tvrdošíjní putovní výstavu, která byla umístěna v Drážďanech, Berlíně a Hannoveru a na československé straně pak v Praze, Brně a Košicích. Český i německý tisk reagoval na tuto spolupráci s nadšením. Zdroje: Brücke/Most-Stiftung (Hrsg.): Kde domov muj Wo ist meine Heimat Spuren deutsch-tschechischer Gemeinsamkeiten im 19. Und 20. Jahrhundert. Ausstellungskatalog. Dresden/Prag, Wágnerová, Alena: Der bunte, ineinandergewebte Teppich Aspekte Prager Multikulturalität. In: Stiftung Haus der Geschichte der BRD, Zeitgeschichtliches Forum Leipzig (Hrsg.): Nähe und Ferne. Deutsche, Tschechen und Slowaken. Begleitbuch zur Ausstellung. Leipzig, 2004, S Tip: Skupinová diskuze: Které prvky kulturního dědictví z této doby účastníci znají? (hudba, literární díla, ) Kulturní exkurz: nahrávka Má vlast od B. Smetany 19

21 Přiostření situace v meziválečném období Přibývající instrumentalizace menšin ze strany sousedních států, především prostřednictvím Německé říše, způsobovala neklid a nespokojenost. Konfrontační politika německých politických stran NSDAP (Národněsocialistická německá dělnická strana) a DNP (Německá národní strana) dokázala v roce 1920 oslovit třetinu německých voličů. Vzrůstající napětí se stalo tématem mezinárodní konference v Locarnu. V rámci této konference byla uzavřena mírová smlouva mezi Německou říší a Československem, podle níž měly být veškeré spory řešeny bez použití násilí. Napjatý vztah obou sousedních zemí se odvíjel mimo jiné od hospodářských vztahů a cílů: Československo například odmítlo návrh vytvoření celní unie Německa a Rakouska. Také složitá ekonomická situace a vzrůstající nezaměstnanost v pohraničí během hospodářské krize obecnému klimatu nijak nepřidaly. Osudný obrat přišel s nástupem Adolfa Hitlera v roce Československo se stalo exilovou zemí pro odpůrce národněsocialistického režimu v Německu. Československo jako exilová země po roce 1933 V březnu roku 1933 se v pražských novinách objevila následující výzva: Pomozte Hitlerovým obětem Různé humanitární organizace v Praze zřizovaly stanice pro německé uprchlíky. Město bylo vnímáno jako symbol svobody a exulanti se zde cítili mimo jiné i z jazykových důvodů - dobře. Naráželi však na vliv národně-socialistické propagandy, kterou zajišťovala německá menšina v Československu. Exilový tisk, který se v Čechách zakládal, byl německými politickými stranami neustále bedlivě sledován. Navíc měli exulanti často potíže financovat svůj život v ČSR, jelikož velká spousta z nich do Prahy přišla s téměř holýma rukama. Velké podpory se jim dostalo ze strany pražské inteligence: Vznikala společná čtení, výzvy a publikace, za nimiž stáli autoři bez ohledu na národnost ať už to byli Češi, Němci nebo Židé. K významným osobnostem této doby patřil spisovatel Vítězslav Nezval, který věnoval celou svou finanční odměnu získanou při udělení československé státní ceny za literaturu na podporu německých emigrantů, nebo Karel Čapek, jenž přeložil do češtiny literární díla německého spisovatele Stefana Heyma. (viz příloha na konci kapitoly) Zdroje: Becher, Peter: Im Exil beim Nachbarn. In: Stiftung Haus der Geschichte der BRD, Zeitgeschichtliches Forum Leipzig (Hrsg.): Nähe und Ferne. Deutsche, Tschechen und Slowaken. Begleitbuch zur Ausstellung. Leipzig, 2004, S Heym, Stefan: Nachruf. Buchverlag der Morgen. Berlin Tip: Diskuze o textu Stefana Heyma v menších skupinách: Jaké pocity v účastnících tento text vyvolává? Skupinová diskuze: Mají účastníci autentické informace z této doby (např. zkušenosti příbuzných, kteří tuto dobu sami zažili)? Radikalizace ve 30. letech Politická situace v Sudetech se nadále radikalizovala. Rostl vliv Sudetoněmecké vlastenecké fronty, která se v roce 1935 stala nejsilnější německou volební stranou. Po uzavření Mnichovské dohody roku 1938 anektovalo Německo části Československa a pověřilo Konrada Henleina do funkce říšského komisaře pro sudetoněmecké oblasti. Avšak pouhý rok poté Německo tuto dohodu porušilo, obsadilo Československo a zřídilo zde Říšský protektorát Čechy a Morava. Následovalo vyhnání většiny českých obyvatel z pohraničí. Své domovy muselo opustit více než lidí. Ti, kteří zůstali, ztratili veškerá národní práva. 20

22 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin Česko-saské pohraničí po 2. světové válce Podmínky okupačního režimu v těchto oblastech se zhoršovaly především ke konci války. Po kapitulaci Německa se pak projevila nakumulovaná nenávist vůči německým okupantům. Časté byly odvetné akce a divoké vyhánění německých obyvatel z Československa. Později, v souvislosti s Postupimskou konferencí, následovalo organizované vysídlování německé (a také maďarské) menšiny spojené s odnětím československého státního občanství. Výjimku tvořili antifašisté a odborníci z oblasti sklářského a chemického průmyslu. Většina vysídlených proudila v roce 1945 do Saska, odkud pak byli přemístěni do jiných oblastí Německa. Po vysídlení bylo nutné zcela nově koncipovat české pohraničí, a to jak po demografické, tak i po hospodářské stránce. To se neobešlo bez značných problémů. Miliony Středočechů, Slováků a Maďarů se stěhovalo do pohraničí. Krušnohoří přitom zůstalo nejméně osídlenou oblastí regionu. Zdroje: Kittel, Manfred: Die Benes-Dekrete. In: Stiftung Haus der Geschichte der BRD, Zeitgeschichtliches Forum Leipzig (Hrsg.): Nähe und Ferne. Deutsche, Tschechen und Slowaken. Begleitbuch zur Ausstellung. Leipzig, 2004, S Radvanovský. Zdeněk: Tschechisch-Sächsische Grenze in den Jahren In: Kaiserová, Kristina; Radvanovský, Zdeněk u.a. (Hrsg.): Weit drin in Sachsen wie im Böhmerland. Sachsen und Böhmen im Wandel der Geschichte. Kapitel aus der sächsisch-böhmischen Geschichte für Lehrer. Albis International. Usti nad Labem, 2004, S Hoensch, Jörg: Geschichte der Tschechoslowakei. 3. Auflage. Kohlhammer. Stuttgart Preußler, Otfried: Nicht so sehr eine Frage der Geodäsie. Gedanken über die wahre, die wirkliche Mitte Europas. In: Becher, Peter; Ettl, Hubert (Hrsg.): Böhmen. Blick über die Grenze. Edition Lichtung. Viechtach. 2. Auflage. 1992, S Mikšíček, Petr: Znovuobjevujeme Krušnohoří. Das wiederentdeckte Erzgebirge. 3. überarbeitete Auflage. Verlag Nakladatelství Českého lesa. Domažlice, Vývoj vztahů za éry socialismu V době socialistického režimu docházelo k politickému i kulturnímu sbližování ČSSR a NDR coby socialistických bratrských zemí. Lidé navazovali osobní přeshraniční kontakty díky výletům za dovolenou a nákupy. Česká kulturní scéna byla obecně vnímána jako otevřenější v porovnání s tou německou. Uvolňování poměrů v Československu se však zastavilo po Pražském jaru v roce 1968, kdy vojska národní lidové armády pod sovětským vedením obsadila pohraničí ČSSR. U obyvatel NDR to vyvolalo vlnu solidarity s Prahou. Následovalo přiostření socialistického režimu, tzv. normalizace. Během tohoto období však neoficiálně stále fungovala spolupráce českých a německých umělců a intelektuálů, kteří často kritizovali režim. Tyto kontakty se projevily například vznikem Charty 77. V 80. letech vzniklo společné mírové hnutí, které znamenalo začátek reformních procesů Gorbatschowovy éry v SSSR. Vývoj vztahu moderních států Po převratu v letech , který přinesl vznik České republiky a znovusjednocení Spolkové republiky Německo, si oba státy našly svou pozici v rámci Evropské unie a začaly projevovat stále více zájmu o vzájemnou spolupráci mimo jiné na zpracování minulosti. K tomu slouží celá řada různých společných projektů realizovaných především v pohraničních oblastech. Přistoupení Česka k Schengenské dohodě dne umožňuje volný pohyb osob mezi oběma státy bez hraničních kontrol. Zdroje: Brücke/Most-Stiftung (Hrsg.): Kde domov muj - Wo ist meine Heimat Spuren deutsch-tschechischer Gemeinsamkeiten im 19. und 20. Jahrhundert. Ausstellungskatalog. Dresden/Prag, Lemberg, Hans: Im Herzen Europas. In: Stiftung Haus der Geschichte der BRD, Zeitgeschichtliches Forum Leipzig (Hrsg.): Nähe und Ferne. Deutsche, Tschechen und Slowaken. Begleitbuch zur Ausstellung. Leipzig, 2004, S Sächsische Landeszentrale für Politische Bildung (Hrsg.): Deutsch-tschechische Beziehungen. Arbeitstexte zur politischen Bildung. 1. Auflage. Dresden,

23 Otázky k textu 1. Jak se vyvíjela role jazyka v průběhu soužití Čechů a Sasů od 16. do 19. století? 2. Kdy a za jakých podmínek bylo založeno například německé město Johanngeorgenstadt? 3. Jak vypadala situace v Čechách po skončení Třicetileté války? 4. Jak se vyvíjelo české a německé národní hnutí v průběhu 19. století? 5. Jmenujte několik příkladů přeshraniční spolupráce a vzájemných kulturních vlivů na konci 19. století a na začátku 20. století. 6. Kdy a jakým směrem probíhala přeshraniční proměna obyvatelstva v průběhu 2. světové války a po válce? 7. Jaké byly vztahy mezi ČSSR a Německem v době socialismu? 8. Jaké možnosti spolupráce mají Čechy a Sasko, příp. Česko a Německo dnes? 22

24 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin Shrnutí Období středověk Události v době výstavby země přicházejí do českých zemí osadníci ze sousedních zemí jazyk nehrál žádnou roli, důležitější byly právní vztahy (starousedlíci, něm. osadníci, ) st. svoboda víry; postupný nárůst katolické církve za Habsburků povstání protestantské šlechty v českých zemích r vedlo k zahájení Třicetileté války po válce byla česká kultura utlačována 2/3 českých obyvatel uprchly do exilu, především do Saska 18. st. 19. st. císař Josef II.: toleranční patent povolení dalších směrů křesťanství vedle katolicismu uvolnění atmosféry v Čechách, počátky českého patriotismu (české a německé vlivy) vývoj duchovně-kulturního a národního povědomí Čechů rozvoj v oblasti vědy, umění, hudby, literatury (rozvoj češtiny) vysoká šlechta byla proti oddělení české a německé národní vlny Bernhard Bolzano: zástupce myšlenky české kultury, ve které by byly oba jazyky rovnoprávné v době průmyslové revoluce vzniká moderní české a německé národní hnutí: jazyk se stává vůdčím aspektem; konkurenční boj spojující prvky: umění a kultura (přeshraniční spolupráce) uvolnění napětí po 1. světové válce: vznik samostatného československého státu 1. pol. 20. st. 2. pol. 20. st. 21. st. hospodářská krize, přiostření vztahu mezi oběma sousedními zeměmi po vzestupu Adolfa Hitlera v roce 1933 se Československo stalo exilovou zemí pro odpůrce národně-socialistického režimu v Německu (Stefan Heym) podpora německých intelektuálů ze strany české inteligence (Nezval, Čapek), exilový tisk, překlad německých exilových děl do češtiny 1938 Německo anektovalo části Československa 1939 se Československo stalo Protektorátem Čechy a Morava Německé říše, následovalo vysídlení většiny obyvatel z pohraničí po 2. světové válce odsun německých obyvatel z Čech pohraničí bylo nově osídleno (Středočeši, Slováci, Maďaři) během socialistického režimu politické a kulturní sblížení ČSSR a NDR, přeshraniční kontakty, dovolená, nakupování solidarita obyvatel NDR s ČSSR během represe po roce 1968 v době normalizace přeshraniční kontaky českých a německých umělců a intelektuálů, společná kritika režimu (Charta 77) vznik Spolkové republiky Německo a Československé republiky (1993 České republiky) coby nezávislých demokratických států přeshraniční spolupráce v rámci mezinárodních uskupení 23

25 Přílohy: předloha pro jazykovou animaci úryvek z kroniky města Johanngeorgenstadt popisující útěk českých protestantů do Saska v 1. pol. 17. st. úryvek z textu B. Bolzana: kázání z roku 1816 ( Erbauungsreden für Akademiker ) úryvek: Heym, Stefan: Nachruf. Buchverlag der Morgen. Berlin

26 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin 25

27 překlad úryvku z kroniky města Johanngeorgenstadt popisující útěk českých protestantů do Saska v 1. pol. 17. st. 26

28 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin překlad úryvku z textu B. Bolzana: kázání z roku 1816 ( Erbauungsreden für Akademiker ) 27

29 překlad úryvku: Heym, Stefan: Nachruf. Buchverlag der Morgen. Berlin

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém pohraničí

KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém pohraničí KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém pohraničí Projektový partner Střední odborná škola a střední odborné učiliště

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii VY_32_INOVACE_05_ STÁTNÍ SVÁTKY_35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace Digitální

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_136 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

ZŠ Ostrožská Nová Ves. Gymnázium Romaina Rollanda Drážďany

ZŠ Ostrožská Nová Ves. Gymnázium Romaina Rollanda Drážďany VÝMĚNNÝ POBYT ŽÁKŮ ZŠ Ostrožská Nová Ves a Gymnázium Romaina Rollanda Drážďany 13. 21. března 2014 Být jiný neznamená být špatný. Nebojme se jinakosti, zahoďme předsudky, pojďme poznat sebe a svět okolo

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Pracovní list obsahuje test k reáliím německy mluvících zemí. Žáci znají reálie německy mluvící zemí.

Pracovní list obsahuje test k reáliím německy mluvících zemí. Žáci znají reálie německy mluvící zemí. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_17 Test - Reálie Němčina 1. ročník Pracovní list obsahuje test k

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

Tschechisch-deutscher Workshop im Rahmen der Ausstellung Freiheit und Liebe

Tschechisch-deutscher Workshop im Rahmen der Ausstellung Freiheit und Liebe Im Rahmen der Ausstellung Freiheit und Liebe in Ústí nad Labem fand ein Workshop statt, wo folgende Texte der Schüler der Grundschule Elišky Krásnohorské und Grundschule Mírová entstanden. Interview der

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

Akce předmětové komise Nj ve školním roce 2014/15: Vítězství v soutěži Goethe institutu ČR a jako odměna týdenní cesta do Německa:

Akce předmětové komise Nj ve školním roce 2014/15: Vítězství v soutěži Goethe institutu ČR a jako odměna týdenní cesta do Německa: Akce předmětové komise Nj ve školním roce 2014/15: Vítězství v soutěži Goethe institutu ČR a jako odměna týdenní cesta do Německa: Goethe Institut České republiky vyhlásil na přelomu roku soutěž - Současnost

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Informace www.gtmskola.cz Duhové děti V říjnu jsme na našem prvním letošním

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení.

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení. Zpracoval/a: Barbora Plandorová, zásobovačka, Markéta Musilová, DiS., nutriční terapeutka, Mgr. Miriam Kotrlová, sociální pracovnice Podpis: A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮ SLUŽBY Schválil/a: Ing. Petr

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční síť

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více