Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin"

Transkript

1 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin

2 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin 1

3 2

4 Schulungsunterlagen Fortbildung zum/r interkulturellen Gruppenleiter/in Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin 3

5 4

6 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin Obsah Předmluva Jazyková animace Modul 1 Historie česko-saských vztahů Modul 2 Společné a rozdílné aspekty Česka a Saska 2.1 Aspekty práce s dětmi a mládeží 2.2 České a saské zvyky a obyčeje Modul 3 Příprava přeshraničních setkání 3.1 Hledání kooperačního partnera 3.2 Práce v interkulturních týmech 3.3 Financování Modul 4 Projektový management Modul 5 Metody interkulturní práce 5.1 Zážitková pedagogika 5.2 City Bound 5.3 Environmentální výchova Modul 6: Podpora tolerance a demokracie 5

7 6

8 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin Předmluva Od roku 2009 pracujeme společně s našimi projektovými partnery, Domem dětí a mládeže v Ústí nad Labem a Sdružením dětí Sasko (Kindervereinigung Sachsen e.v.) na rozvoji přeshraniční spolupráce organizací pro děti a mládež. Doposud jsme uskutečnili více než 100 akcí, na kterých jsme měli možnost přivítat přes dětí, mladých lidí, rodičů, prarodičů, ale i profesionálů a dobrovolníků z oblasti práce s dětmi a mládeží. Takových čísel může samotný projektový tým dosáhnout jedině za pomoci nesčetného množství pomocníků. Mnoho našich pilných posil jsme poznali již dříve při regionálních akcích. Nabízelo se tedy zeptat se jich, jestli by nás chtěli podpořit i při přeshraničních aktivitách. Zájem byl samozřejmě velký. Během četných přípravných setkání k jednotlivým akcím jsme postřehli, že nejen účastníkům, ale také našim pomocníkům chybí interkulturní dovednosti. Protože jsme již od počátku našeho projektu kladli velký důraz na vysokou úroveň organizace a péče o účastníky, rozhodli jsme se, že uspořádáme vzdělávací kurz pro budoucí skupinové vedoucí a rovnou jej také s pilotní skupinou vyzkoušíme. Výsledky celého procesu jsme shrnuli v této příručce. Měly by sloužit jako podnět dalším organizacím k tomu, aby připravily svůj vlastní personál nebo i heterogenní skupiny na přeshraniční setkání a později je také zapojily do realizace mezinárodních aktivit. Využijte naše výsledky k vývoji nebo dalšímu rozvoji mezinárodní práce s dětmi a mládeží a k dalším aktivitám! V nové dotační periodě je to jednoznačná výzva ze strany Evropské unie. Další rozvoj práce s dětmi a mládeží v mezinárodním měřítku je jeden ze stěžejních bodů strategie EU v oblasti mládeže plánované do roku Poznámka k rovnoprávnosti pohlaví: Z důvodu lepší čitelnosti textu jsme se rozhodli nejmenovat vždy mužskou i ženskou formu - např. skupinový vedoucí /skupinová vedoucí. Samozřejmě bereme v potaz vždy obě pohlaví. 7

9 8

10 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin Jak tato příručka vznikla Poté, co vznikla myšlenka vzdělávacího kurzu, přistoupili jsme poměrně rychle k samotné realizaci. Náplň kurzu měla být zaměřena co nejvíce prakticky a měla odrážet potřeby profesionálů i dobrovolníků z oblasti práce s dětmi a mládeží. Proto jsme se obrátili na naše kolegy a kolegyně z organizací pro děti a mládež, představili jsme jim náš záměr a zeptali se na jejich potřeby popř. přání. Následně jsme jednotlivé informace uspořádali do tematických celků a koncipovali jsme ucelený vzdělávací kurz. Příručka se skládá ze šesti modulů. Jejich obsah je zaměřen na jednotlivé aspekty interkulturních setkání, od historie česko-saského pohraničí až po praktické metody interkulturní práce. Jednotlivé kapitoly jsou strukturovány tak, že poskytují obecný úvod do tématu; obsahují animaci, která je tematicky spojená s danou problematikou, slouží k senzibilizaci pro příslušnou oblast a zároveň pomáhá odbourat jazykovou bariéru uvnitř skupiny; přinášejí relevantní informace k tématu včetně doporučení k jejich konkrétnímu zpracování; obsahují možnost kontroly pochopení uvedených informací nabízejí shrnutí dané tematiky ve formě handoutu pro účastníky obsahují přílohy (doplňující informace, materiály, hry a další aktivity). My sami jsme s naší pilotní skupinou nasbírali mnoho pozitivních zkušenosti. Z jednotlivých účastníků se na konci kurzu stal opravdový tým. Využijte informace, které v této příručce najdete, jako podnět a průvodce pro své vlastní vzdělávací kurzy. Samozřejmě můžete tuto dokumentaci rozšířit, pozměnit nebo jinak upravit, aby co nejlépe plnila účel Vaší konkrétní aktivity. Přejeme Vám hodně úspěchu a především příjemnou zábavu! Váš tým projektu Vyrůstat-srůstat Pokračování 9

11 10

12 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin Jazyková animace Jazyk hraje vždy velmi důležitou roli. Zejména při interkulturních setkáních může představovat komunikační bariéru nebo naopak spojující prvek. Zvědavost a chuť poznat mateřský jazyk toho druhého nabízí velký prostor pro společné aktivity a zároveň vzbuzuje zájem o danou cizí kulturu. Vedoucí interkulturních skupin by měli tyto poznatky využít, aby účastníky zbavili počátečních obav a motivovali je ke vzájemnému sblížení. Co je jazyková animace Jazyková animace je jednou z metod didaktiky cizích jazyků, nesmí však být zaměňována s klasickou výukou jazyků. Představuje pouze doplněk tradičního vyučování. Využívá přirozené komunikační situace, aby účastníkům lehkou a především praktickou formou přiblížila základy cizích jazyků, a zároveň jim předává aspekty dané cizí kultury. S pomocí jazykové animace můžeme účastníky seznámit nejen s rozdíly, ale také s podobnostmi jednotlivých řečí a kultur. Podporuje komunikaci uvnitř interkulturních skupin a senzibilizuje účastníky vůči příslušné cizí kultuře i vůči kultuře vlastní. Jak funguje jazyková animace Základ jazykové animace tvoří neustálá interakce a intenzivní verbální i neverbální dialog. Při výběru témat a konkrétních aktivit by měly být pokud možno zohledněny také nápady a potřeby skupiny. Základním principem jazykové animace je hra. Existuje celá řada tradičních her, které se pro účely jazykové animace výborně hodí. Příklady: pexeso, člověče, nezlob se!, bingo, různé písničky, pohybové hry nebo aktivity z oblasti divadelní a zážitkové pedagogiky, atd. Při realizaci konkrétních aktivit je nutné zohlednit jak aktuální skupinovou dynamiku, tak potřeby jednotlivých účastníků. Metodicky pracujeme podle principu learning by doing příp. learning through interaction, což znamená, že veškeré jazykové výrazy jsou podloženy jednáním, aby komunikace probíhala ruku v ruce s interakcí. K čemu je jazyková animace dobrá V zásadě sledujeme pomocí jazykové animace následující cíle: - otevření smyslů pro cizí jazyk a kulturu - navození a udržení radosti z poznávání cizího jazyka a kultury - podporu procesů skupinové dynamiky a odbourávání počátečních obav - rozvoj komunikačních strategií a kompetencí - překonání jazykové bariéry - získání základních jazykových znalostí hravou formou Na mezinárodních setkáních jsou účastníci konfrontováni s kulturními rozdíly a jazykovou bariérou. Proto může velice často docházet k nedorozuměním, která ještě posílí stávající počáteční obavy uvnitř skupiny. 11

13 Jazyková animace pomáhá tyto obavy odbourávat tím, že zprostředkovává jak základy daného cizího jazyka, tak prvky příslušné kultury. Jazyková animace samozřejmě nemůže nahradit roli tlumočníka, ale účastníci hravou formou získají styčné body, které jim usnadní vzájemné sbližování. Z těchto důvodů tvoří jazyková animace důležitou součást každého interkulturního setkání a každý skupinový vedoucí, který se takovýchto setkání účastní, by měl mít různé animační aktivity ve svém repertoáru. V úvodu každého modulu této příručky naleznete sekci věnovanou animačním aktivitám, které se tematicky hodí k dané problematice. Účastníci jsou tak přirozenou cestou uvedeni do tématu a zároveň o trochu lépe poznají jazyk a kulturu svých sousedů. Zdroje:

14 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin 13

15 14

16 Schulungsunterlagen Fortbildung zum/r interkulturellen Gruppenleiter/in Modul 1 Historie česko-saských vztahů 15

17 16

18 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin Úvod Česko a Sasko mají na základě bezprostřední blízkosti a politických okolností dlouhou společnou historii. To je také důvodem, proč se tyto regiony navzájem neustále ovlivňují. Abychom mohli lépe porozumět aktuálnímu vývoji vztahů, je důležité znát nejvýznamnější události společných dějin těchto dvou národů. Animace Vzájemné ovlivňování české a saské kultury je mimo jiné nevyhnutelné také v oblasti jazyka. Proto se čeština a němčina v mnoha aspektech podobají mnohem více, než si myslíme. Ověřit si to můžeme pomocí následující hry: Skupina se rozdělí na nejméně dva česko-německé týmy. Každý tým se dohodne na jméně týmu a zvolí si jednu osobu, která bude plnit roli gongu. Pokaždé, když jej někdo aktivuje LEHKÝM poklepáním na ruku, udělá gong hlasité DONNNGGGGG! Vedoucí hry vždy ukáže jednu kartičku s českým nebo německým slovem, které v sousedním jazyku zní podobně, a hlasitě a zřetelně jej vysloví. Úkolem je přeložit toto slovo do své mateřštiny. Skupina, která si myslí, že zná správnou odpověď, se musí nejdříve přihlásit a to jak jinak, než pomocí svého gongu. Vedoucí hry rozhodne, která skupina se přihlásila nejrychleji jedině a pouze tato smí odpovídat. Je-li odpověď správná, dostává skupina bod; je-li odpověď chybná, bod se odečítá. Doporučení: U českých slov smí odpovídat pouze německá část týmu, u německých slov pouze česká. Informace k tématu Složení společnosti v období od 16. do 19. století Již ve středověku v době výstavby země, žďáření lesů, přicházeli do Čech osadníci z okolních zemí, mimo jiné z kmenů nově vzniklých na severu a západu Německa z Bavorska a Saska. Jazyk v této době nehrál žádnou roli pro společné soužití byly mnohem důležitější různé právní vztahy mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Pro starousedlíky platilo tradiční právo, jiné právo se týkalo německých osadníků a Židů a dále pak platila zvláštní pravidla pro města. Na základě rozdílnosti práv se tak společnost prakticky až do přelomu 18. a 19. století vyznačovala dělením na privilegované a neprivilegované. Část českého národa tvořili příslušníci stavů bez ohledu na to, jakým jazykem hovořili. Dalším důležitým aspektem tehdejší společnosti byla víra. V 16. století panovala výrazná svoboda a tolerance víry nezávisle na jazyce. V zemi žili vedle sebe katolíci, husité, luteráni, ale také příslušníci české a moravské církve bratrské. Ke změnám docházelo pozvolna od roku 1527, kdy se Ferdinand I. Habsburský stal na základě dědičného práva králem Čech, Chorvatska a Maďarska. Ačkoli byl panovník sám horlivý katolík, byl si vědom toho, že nemůže zlomit rozvoj protestantismu. V této době tedy ještě nedošlo k žádnému zásadnímu poněmčování. S Ferdinandem I. však rostl vliv katolické církve, což způsobovalo vznik silného napětí v oblasti víry. Toto napětí pak vyvrcholilo na začátku 17. století povstáním protestantských stavů v roce 1618 proti tehdejšímu habsburskému císaři Rudolfu II. a později proti jeho bratru Matyášovi I. Protestantská šlechta si zvolila vlastního krále, Fridricha Falckého. Toto povstání přineslo začátek Třicetileté války a bylo o dva roky později potlačeno císařským vojskem při bitvě na Bílé hoře. Vítězství císaře zároveň znamenalo vítězství katolicismu nad protestantismem. 17

19 Exulanti v Sasku Šlechta a měšťané, kteří se své víry nechtěli vzdát, museli opustit zemi. Týkalo se to 2/3 obyvatel Čech. Směr, kterým se prchající vydávali, závisel na jejich víře. Luteráni se například obraceli směrem k Sasku. V této době se zakládaly seznamy osob a každý exulant musel zažádat o povolení k pobytu a také o povolení uložit svůj majetek na území příslušného státu. Povolení k pobytu a cestovní pas poskytovaly exulantům možnost vrátit se do Čech a vyzvednout si majetek, který tu při útěku museli nechat, aniž by byli pronásledováni nebo jakkoli perzekuováni. To jim následně umožnilo financování nového života v exilové zemi. Bez povolení k pobytu byl převoz majetku přes hranice Saska zakázán. Na saské straně podél hranice vznikala exulantská sídliště. Příkladem je Johanngeorgenstadt, které roku 1652 získalo status hornického města a již v roce 1699 mělo 2616 obyvatel (viz příloha na konci kapitoly). Zdroje: Bobková, Lenka: Die böhmischen Exulanten in Pirna in den Jahren In: Kaiserová, Kristina; Radvanovský, Zdenek u.a. (Hrsg.): Weit drin in Sachsen wie im Böhmerland. Sachsen und Böhmen im Wandel der Geschichte. Kapitel aus der sächsisch-böhmischen Geschichte für Lehrer. Albis International. Usti nad Labem, 2004, S Lemberg, Hans: Im Herzen Europas. In: Stiftung Haus der Geschichte der BRD, Zeitgeschichtliches Forum Leipzig (Hrsg.): Nähe und Ferne. Deutsche, Tschechen und Slowaken. Begleitbuch zur Ausstellung. Leipzig, 2004, S Situace v Čechách po Třicetileté válce Po skončení války vypadala struktura obyvatelstva v Čechách úplně jinak. Protestantské šlechtické rodiny, které odešly do exilu, nahradily přistěhovalé katolické rodiny. Moc katolické církve vzrostla natolik, že dosáhla téměř samovlády. Pro jednotlivé společenské vrstvy se situace obecně přiostřila. Byly zavedeny přísnější podmínky roboty (neboli osobní služby sedláků a rolníků pro jejich pány) a dědičného poddanství, a to jak pro české tak pro německé sedláky. Také český jazyk v této době trpěl. U šlechty se prosadily především němčina, francouzština, španělština a italština. Latina se stala jazykem vzdělanosti a česky se mluvilo především na venkově. Uvolnění poměrů v 18. století Podmínky se změnily ve 2. polovině 18. století. Roku 1781 císař Josef II. zrušil dědičné poddanství a vydal toleranční patent, který vedle katolicismu umožňoval oficiální vyznávání i jiných směrů křesťanství. Proti osvícenému centralismu josefínské doby se formovalo nové hnutí českého patriotismu, k němuž se hlásila jak šlechta, tak měšťanstvo a duchovní. V této době však ještě není patrné žádné jasné oddělení českého a německého proudu. Znovuobjevení českého jazyka a české literatury, tzv. České národní obrození, mělo své příznivce i mezi německými obyvateli Českých zemí. Mnozí z nich nedefinovali samy sebe jako Čechy nebo Němce, nýbrž jako obyvatele Čech. Vývoj národních hnutí v 19. století V 1. polovině 19. století se postupně začalo vyhraňovat duchovně-kulturní a národní povědomí Čechů jako takových. Toto povědomí vnímali jak zástupci katolického kléru, tak příslušníci aristokracie a městských stavů. Mecenášství v oblasti vědy, umění, hudby a literatury výrazným způsobem přispělo k rozvoji českého jazyka a kultury. Vysoká šlechta však považovala vyhrazené české a německé národní hnutí za rozpor vůči společné historii a území a odvolávala se na několik staletí přetrvávající bratrské soužití Čechů a Němců v českých zemích. Důležitým zástupcem tohoto směru smýšlení byl filozof a teolog Bernhard Bolzano ( ), který své myšlenky rozvinul ve svých přednáškách v letech Podle Bolzanových představ měl vzniknout český národ se specifickou českou kulturou a způsobem života, v níž by oba místní jazyky, tedy čeština i němčina, měly rovnocenné postavení a každý občan by oba jazyky ovládal. 18

20 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin Tato kultura měla být založena na vzájemné úctě k mateřskému jazyku, kulturnímu dědictví a příslušným specifickým vlastnostem. Po Bolzanově smrti se však jeho představy ve společnosti neprosadily. (viz příloha na konci kapitoly) Zdroje: Demetz, Peter u.a. (Hrsg.): Tschechische Philosophen von Hus bis Masaryk. Tschechische Bibliothek. DVA. München, S Hoensch, Jörg K.: Geschichte Böhmens. Von der slavischen Landnahme bis zur Gegenwart. C.H. Beck. München, Tip: Skupinová diskuze o Bolzanově textu V době průmyslové revoluce se změnilo jak hospodářství, tak společnost v českých zemích. Sociální vzrůst úzce souvisel se vznikem moderního českého a německého národního hnutí. Tato hnutí měla své kořeny v rolnickomaloměstské společenské vrstvě. Jazyk se stále dostával do popředí zájmů každého z obou hnutí. V roce 1882 došlo k rozdělení pražské univerzity na českou a německou část. Rostoucí vzájemná konkurence vedla k rozvoji české a německé politické scény. Velkou roli zde hrála politická historie. Rozdílné vnímání historických událostí vedlo k vytváření odlišných představ o soužití v českých zemích. Podle jedněch měly být české země rozděleny na česky a na německy mluvící část, podle těch druhých mělo území zůstat jednotné a měla být posílena autonomie českého státního území vůči Vídni. Po ukončení 1. světové války se napětí uvolnilo díky vzniku prvního samostatného československého státu ( ). V následujícím roce však zánik rakousko-uherské monarchie vedl k protestům v německé části nově vzniklé Československé republiky. Multikulturalita v době nacionalismu Kultura hrála v této době jakousi bipolární roli: Byla součástí národních snah, zároveň však představovala důležitou spojnici mezi Čechy a Němci. Tak byla například česká hudba (Antonín Dvořák, Bedřich Smetana) považována za všeobecné kulturní dědictví. Především německy mluvící Pražané se stále více zajímali o českou literaturu a kulturu. I přes politické změny probíhala na začátku 20. století čilá spolupráce mezi oběma národy v oblasti kultury. Příkladem je drážďanské sdružení umělců s názvem Die Brücke a pražské umělecké seskupení Osma v níž byli zastoupeni jak čeští tak němečtí umělci. Obě skupiny se vyznačovaly svou otevřeností vůči jiným kulturám a tendencí ke kosmopolitismu. Ve 20. letech uspořádalo drážďanské seskupení umělců Dresdner Sezession Gruppe 1919 ( Drážďanská secesní skupina 1919 ) spolu s českou expresionistickokubistickou skupinou Tvrdošíjní putovní výstavu, která byla umístěna v Drážďanech, Berlíně a Hannoveru a na československé straně pak v Praze, Brně a Košicích. Český i německý tisk reagoval na tuto spolupráci s nadšením. Zdroje: Brücke/Most-Stiftung (Hrsg.): Kde domov muj Wo ist meine Heimat Spuren deutsch-tschechischer Gemeinsamkeiten im 19. Und 20. Jahrhundert. Ausstellungskatalog. Dresden/Prag, Wágnerová, Alena: Der bunte, ineinandergewebte Teppich Aspekte Prager Multikulturalität. In: Stiftung Haus der Geschichte der BRD, Zeitgeschichtliches Forum Leipzig (Hrsg.): Nähe und Ferne. Deutsche, Tschechen und Slowaken. Begleitbuch zur Ausstellung. Leipzig, 2004, S Tip: Skupinová diskuze: Které prvky kulturního dědictví z této doby účastníci znají? (hudba, literární díla, ) Kulturní exkurz: nahrávka Má vlast od B. Smetany 19

21 Přiostření situace v meziválečném období Přibývající instrumentalizace menšin ze strany sousedních států, především prostřednictvím Německé říše, způsobovala neklid a nespokojenost. Konfrontační politika německých politických stran NSDAP (Národněsocialistická německá dělnická strana) a DNP (Německá národní strana) dokázala v roce 1920 oslovit třetinu německých voličů. Vzrůstající napětí se stalo tématem mezinárodní konference v Locarnu. V rámci této konference byla uzavřena mírová smlouva mezi Německou říší a Československem, podle níž měly být veškeré spory řešeny bez použití násilí. Napjatý vztah obou sousedních zemí se odvíjel mimo jiné od hospodářských vztahů a cílů: Československo například odmítlo návrh vytvoření celní unie Německa a Rakouska. Také složitá ekonomická situace a vzrůstající nezaměstnanost v pohraničí během hospodářské krize obecnému klimatu nijak nepřidaly. Osudný obrat přišel s nástupem Adolfa Hitlera v roce Československo se stalo exilovou zemí pro odpůrce národněsocialistického režimu v Německu. Československo jako exilová země po roce 1933 V březnu roku 1933 se v pražských novinách objevila následující výzva: Pomozte Hitlerovým obětem Různé humanitární organizace v Praze zřizovaly stanice pro německé uprchlíky. Město bylo vnímáno jako symbol svobody a exulanti se zde cítili mimo jiné i z jazykových důvodů - dobře. Naráželi však na vliv národně-socialistické propagandy, kterou zajišťovala německá menšina v Československu. Exilový tisk, který se v Čechách zakládal, byl německými politickými stranami neustále bedlivě sledován. Navíc měli exulanti často potíže financovat svůj život v ČSR, jelikož velká spousta z nich do Prahy přišla s téměř holýma rukama. Velké podpory se jim dostalo ze strany pražské inteligence: Vznikala společná čtení, výzvy a publikace, za nimiž stáli autoři bez ohledu na národnost ať už to byli Češi, Němci nebo Židé. K významným osobnostem této doby patřil spisovatel Vítězslav Nezval, který věnoval celou svou finanční odměnu získanou při udělení československé státní ceny za literaturu na podporu německých emigrantů, nebo Karel Čapek, jenž přeložil do češtiny literární díla německého spisovatele Stefana Heyma. (viz příloha na konci kapitoly) Zdroje: Becher, Peter: Im Exil beim Nachbarn. In: Stiftung Haus der Geschichte der BRD, Zeitgeschichtliches Forum Leipzig (Hrsg.): Nähe und Ferne. Deutsche, Tschechen und Slowaken. Begleitbuch zur Ausstellung. Leipzig, 2004, S Heym, Stefan: Nachruf. Buchverlag der Morgen. Berlin Tip: Diskuze o textu Stefana Heyma v menších skupinách: Jaké pocity v účastnících tento text vyvolává? Skupinová diskuze: Mají účastníci autentické informace z této doby (např. zkušenosti příbuzných, kteří tuto dobu sami zažili)? Radikalizace ve 30. letech Politická situace v Sudetech se nadále radikalizovala. Rostl vliv Sudetoněmecké vlastenecké fronty, která se v roce 1935 stala nejsilnější německou volební stranou. Po uzavření Mnichovské dohody roku 1938 anektovalo Německo části Československa a pověřilo Konrada Henleina do funkce říšského komisaře pro sudetoněmecké oblasti. Avšak pouhý rok poté Německo tuto dohodu porušilo, obsadilo Československo a zřídilo zde Říšský protektorát Čechy a Morava. Následovalo vyhnání většiny českých obyvatel z pohraničí. Své domovy muselo opustit více než lidí. Ti, kteří zůstali, ztratili veškerá národní práva. 20

22 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin Česko-saské pohraničí po 2. světové válce Podmínky okupačního režimu v těchto oblastech se zhoršovaly především ke konci války. Po kapitulaci Německa se pak projevila nakumulovaná nenávist vůči německým okupantům. Časté byly odvetné akce a divoké vyhánění německých obyvatel z Československa. Později, v souvislosti s Postupimskou konferencí, následovalo organizované vysídlování německé (a také maďarské) menšiny spojené s odnětím československého státního občanství. Výjimku tvořili antifašisté a odborníci z oblasti sklářského a chemického průmyslu. Většina vysídlených proudila v roce 1945 do Saska, odkud pak byli přemístěni do jiných oblastí Německa. Po vysídlení bylo nutné zcela nově koncipovat české pohraničí, a to jak po demografické, tak i po hospodářské stránce. To se neobešlo bez značných problémů. Miliony Středočechů, Slováků a Maďarů se stěhovalo do pohraničí. Krušnohoří přitom zůstalo nejméně osídlenou oblastí regionu. Zdroje: Kittel, Manfred: Die Benes-Dekrete. In: Stiftung Haus der Geschichte der BRD, Zeitgeschichtliches Forum Leipzig (Hrsg.): Nähe und Ferne. Deutsche, Tschechen und Slowaken. Begleitbuch zur Ausstellung. Leipzig, 2004, S Radvanovský. Zdeněk: Tschechisch-Sächsische Grenze in den Jahren In: Kaiserová, Kristina; Radvanovský, Zdeněk u.a. (Hrsg.): Weit drin in Sachsen wie im Böhmerland. Sachsen und Böhmen im Wandel der Geschichte. Kapitel aus der sächsisch-böhmischen Geschichte für Lehrer. Albis International. Usti nad Labem, 2004, S Hoensch, Jörg: Geschichte der Tschechoslowakei. 3. Auflage. Kohlhammer. Stuttgart Preußler, Otfried: Nicht so sehr eine Frage der Geodäsie. Gedanken über die wahre, die wirkliche Mitte Europas. In: Becher, Peter; Ettl, Hubert (Hrsg.): Böhmen. Blick über die Grenze. Edition Lichtung. Viechtach. 2. Auflage. 1992, S Mikšíček, Petr: Znovuobjevujeme Krušnohoří. Das wiederentdeckte Erzgebirge. 3. überarbeitete Auflage. Verlag Nakladatelství Českého lesa. Domažlice, Vývoj vztahů za éry socialismu V době socialistického režimu docházelo k politickému i kulturnímu sbližování ČSSR a NDR coby socialistických bratrských zemí. Lidé navazovali osobní přeshraniční kontakty díky výletům za dovolenou a nákupy. Česká kulturní scéna byla obecně vnímána jako otevřenější v porovnání s tou německou. Uvolňování poměrů v Československu se však zastavilo po Pražském jaru v roce 1968, kdy vojska národní lidové armády pod sovětským vedením obsadila pohraničí ČSSR. U obyvatel NDR to vyvolalo vlnu solidarity s Prahou. Následovalo přiostření socialistického režimu, tzv. normalizace. Během tohoto období však neoficiálně stále fungovala spolupráce českých a německých umělců a intelektuálů, kteří často kritizovali režim. Tyto kontakty se projevily například vznikem Charty 77. V 80. letech vzniklo společné mírové hnutí, které znamenalo začátek reformních procesů Gorbatschowovy éry v SSSR. Vývoj vztahu moderních států Po převratu v letech , který přinesl vznik České republiky a znovusjednocení Spolkové republiky Německo, si oba státy našly svou pozici v rámci Evropské unie a začaly projevovat stále více zájmu o vzájemnou spolupráci mimo jiné na zpracování minulosti. K tomu slouží celá řada různých společných projektů realizovaných především v pohraničních oblastech. Přistoupení Česka k Schengenské dohodě dne umožňuje volný pohyb osob mezi oběma státy bez hraničních kontrol. Zdroje: Brücke/Most-Stiftung (Hrsg.): Kde domov muj - Wo ist meine Heimat Spuren deutsch-tschechischer Gemeinsamkeiten im 19. und 20. Jahrhundert. Ausstellungskatalog. Dresden/Prag, Lemberg, Hans: Im Herzen Europas. In: Stiftung Haus der Geschichte der BRD, Zeitgeschichtliches Forum Leipzig (Hrsg.): Nähe und Ferne. Deutsche, Tschechen und Slowaken. Begleitbuch zur Ausstellung. Leipzig, 2004, S Sächsische Landeszentrale für Politische Bildung (Hrsg.): Deutsch-tschechische Beziehungen. Arbeitstexte zur politischen Bildung. 1. Auflage. Dresden,

23 Otázky k textu 1. Jak se vyvíjela role jazyka v průběhu soužití Čechů a Sasů od 16. do 19. století? 2. Kdy a za jakých podmínek bylo založeno například německé město Johanngeorgenstadt? 3. Jak vypadala situace v Čechách po skončení Třicetileté války? 4. Jak se vyvíjelo české a německé národní hnutí v průběhu 19. století? 5. Jmenujte několik příkladů přeshraniční spolupráce a vzájemných kulturních vlivů na konci 19. století a na začátku 20. století. 6. Kdy a jakým směrem probíhala přeshraniční proměna obyvatelstva v průběhu 2. světové války a po válce? 7. Jaké byly vztahy mezi ČSSR a Německem v době socialismu? 8. Jaké možnosti spolupráce mají Čechy a Sasko, příp. Česko a Německo dnes? 22

24 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin Shrnutí Období středověk Události v době výstavby země přicházejí do českých zemí osadníci ze sousedních zemí jazyk nehrál žádnou roli, důležitější byly právní vztahy (starousedlíci, něm. osadníci, ) st. svoboda víry; postupný nárůst katolické církve za Habsburků povstání protestantské šlechty v českých zemích r vedlo k zahájení Třicetileté války po válce byla česká kultura utlačována 2/3 českých obyvatel uprchly do exilu, především do Saska 18. st. 19. st. císař Josef II.: toleranční patent povolení dalších směrů křesťanství vedle katolicismu uvolnění atmosféry v Čechách, počátky českého patriotismu (české a německé vlivy) vývoj duchovně-kulturního a národního povědomí Čechů rozvoj v oblasti vědy, umění, hudby, literatury (rozvoj češtiny) vysoká šlechta byla proti oddělení české a německé národní vlny Bernhard Bolzano: zástupce myšlenky české kultury, ve které by byly oba jazyky rovnoprávné v době průmyslové revoluce vzniká moderní české a německé národní hnutí: jazyk se stává vůdčím aspektem; konkurenční boj spojující prvky: umění a kultura (přeshraniční spolupráce) uvolnění napětí po 1. světové válce: vznik samostatného československého státu 1. pol. 20. st. 2. pol. 20. st. 21. st. hospodářská krize, přiostření vztahu mezi oběma sousedními zeměmi po vzestupu Adolfa Hitlera v roce 1933 se Československo stalo exilovou zemí pro odpůrce národně-socialistického režimu v Německu (Stefan Heym) podpora německých intelektuálů ze strany české inteligence (Nezval, Čapek), exilový tisk, překlad německých exilových děl do češtiny 1938 Německo anektovalo části Československa 1939 se Československo stalo Protektorátem Čechy a Morava Německé říše, následovalo vysídlení většiny obyvatel z pohraničí po 2. světové válce odsun německých obyvatel z Čech pohraničí bylo nově osídleno (Středočeši, Slováci, Maďaři) během socialistického režimu politické a kulturní sblížení ČSSR a NDR, přeshraniční kontakty, dovolená, nakupování solidarita obyvatel NDR s ČSSR během represe po roce 1968 v době normalizace přeshraniční kontaky českých a německých umělců a intelektuálů, společná kritika režimu (Charta 77) vznik Spolkové republiky Německo a Československé republiky (1993 České republiky) coby nezávislých demokratických států přeshraniční spolupráce v rámci mezinárodních uskupení 23

25 Přílohy: předloha pro jazykovou animaci úryvek z kroniky města Johanngeorgenstadt popisující útěk českých protestantů do Saska v 1. pol. 17. st. úryvek z textu B. Bolzana: kázání z roku 1816 ( Erbauungsreden für Akademiker ) úryvek: Heym, Stefan: Nachruf. Buchverlag der Morgen. Berlin

26 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin 25

27 překlad úryvku z kroniky města Johanngeorgenstadt popisující útěk českých protestantů do Saska v 1. pol. 17. st. 26

28 Podklady pro školení vedoucích interkulturních skupin překlad úryvku z textu B. Bolzana: kázání z roku 1816 ( Erbauungsreden für Akademiker ) 27

29 překlad úryvku: Heym, Stefan: Nachruf. Buchverlag der Morgen. Berlin

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Deutschsprachige Länder Deutschland Německy mluvící země NĚMECKO. Německý jazyk- 7.ročník Mgr. Bc. Miroslava Popelková

Deutschsprachige Länder Deutschland Německy mluvící země NĚMECKO. Německý jazyk- 7.ročník Mgr. Bc. Miroslava Popelková Deutschsprachige Länder Deutschland Německy mluvící země NĚMECKO Německý jazyk- 7.ročník Mgr. Bc. Miroslava Popelková der offizielle Name- oficiální název- Bundes Republik Deutschland Německo sousedí na

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Svátky v Evropě Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Státní svátky ČR 2010 Státní svátky a ostatní svátky v České republice jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii VY_32_INOVACE_05_ STÁTNÍ SVÁTKY_35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace Digitální

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 938/0 Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

státní svátek Den obnovy samostatného českého státu Velikonoční pondělí Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Den české státnosti

státní svátek Den obnovy samostatného českého státu Velikonoční pondělí Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Den české státnosti Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.21 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

Žákovský diář školní rok 2006/ ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Žákovský diář školní rok 2006/ ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Žákovský diář školní rok 2006/2007-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: ZÁKLADNÍ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Deutschprachige Länder ÖSTERREICH

Deutschprachige Länder ÖSTERREICH Deutschprachige Länder ÖSTERREICH Německy mluvící země RAKOUSKO Německý jazyk- 7. ročník Mgr. Bc. Miroslava Popelková der offizielle Name- oficiální název- Republik Österreich Rakousko sousedí na severu

Více

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby trvání prvního samostatného československého státu. Učebnice: Obrazy z novějších

Více

KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém pohraničí

KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém pohraničí KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém pohraničí Projektový partner Střední odborná škola a střední odborné učiliště

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

ZŠ Ostrožská Nová Ves. Gymnázium Romaina Rollanda Drážďany

ZŠ Ostrožská Nová Ves. Gymnázium Romaina Rollanda Drážďany VÝMĚNNÝ POBYT ŽÁKŮ ZŠ Ostrožská Nová Ves a Gymnázium Romaina Rollanda Drážďany 13. 21. března 2014 Být jiný neznamená být špatný. Nebojme se jinakosti, zahoďme předsudky, pojďme poznat sebe a svět okolo

Více

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky.

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU:

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.20.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny, test-

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_126 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden TEMATICKÝ PLÁN Předmět: VLASTIVĚDA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Matějcová, Mgr. Kateřina Rothová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 4. (4. A, 4. B) Školní rok 2016/2017

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2000 3. volební období 449/5 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o významných

Více

Obyvatelstvo České republiky

Obyvatelstvo České republiky Obyvatelstvo České republiky Počet obyvatel: 10 505 445 (k 1. 1. 2012) osídlení v 5.-6. století Slovany Podobný počet obyvatel mají: Řecko, Belgie, Portugalsko, Maďarsko Hustota zalidnění: 131 obyvatel/km

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

VY_22_INOVACE_CJ_IV/2.12 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

VY_22_INOVACE_CJ_IV/2.12 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: jazyků Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_IV/2.12 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská

Více

Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Mnichovská dohoda Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace: Autor: Jazyk: Pracovní list vybízející žáky k aktivitě a uplatnění získaných

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

Téma: MINULOST A SOUČASNOST VÁNOC

Téma: MINULOST A SOUČASNOST VÁNOC Multikulturní a multireligiózní výchova projekt Téma: MINULOST A SOUČASNOST VÁNOC Vypracovaly: Andrea Petrová Pavlína Brabcová Dagmar Mysíková 1. Identifikace tématu Tématem jsou Vánoce v minulosti a současnosti,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_124 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Můj český svět 4. a 5. ročník, 2016/2017

Můj český svět 4. a 5. ročník, 2016/2017 Můj český svět 4. a 5. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a materiály: Lidé a čas (Dějepis) Vlastivěda 5, Významné události nových českých dějin, Nová Škola, s.r.o., 2011(VLD) Vlastivěda

Více

Město Kralupy nad Vltavou. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou. č. 2/2012

Město Kralupy nad Vltavou. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou. č. 2/2012 Město Kralupy nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 2/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

Tento pracovní list slouží k opakování znalostí o Německu, dále pak k opakování probrané slovní zásoby. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků)

Tento pracovní list slouží k opakování znalostí o Německu, dále pak k opakování probrané slovní zásoby. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků) Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 8.10 Závěrečné opakování (pro 8. ročník) Tento pracovní list slouží k opakování znalostí

Více

Mají být Češi na co hrdí?

Mají být Češi na co hrdí? Mají být Češi na co hrdí? Co si představuješ pod pojmem hrdost? Zkus to vysvětlit vlastními slovy : Na co jsi ty sám/sama hrdý/hrdá? V jakých chvílích se v lidech nejčastěji probouzí vlastenectví?. Kdy

Více

1/ Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ

1/ Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ 1/1 3.2.06.9 Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ ČEŠTINA Na přelomu 18./19. století byly Čechy součástí mnohonárodnostní rakouské monarchie. Praha byla pouhým provinčním

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více