VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012

2 Obsah 1) Základní údaje o škole ) Přehled oborů vzdělání ) Rámcový popis personálního zabezpečení školy ) Údaje o zápisu do 1. tříd, o přijímacím řízení do 6. ročníků s RVMPP a o přijímacím řízení na střední školy ) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrol ) Základní údaje o hospodaření školy ) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů ) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů ) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Příloha č. 1 Protokoly z kontrol ) Usnesení školské rady

3 1) Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Sídlo organizace: Nerudova 9, České Budějovice Charakteristika školy: Identifikační číslo IZO: Součásti školy: Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní družina, Nerudova 9, České Budějovice Školní jídelna, Nerudova 9, České Budějovice Základní škola, Čéčova 66, České Budějovice Školní družina, Čéčova 66, České Budějovice Mateřská škola, K. Šatala 17, České Budějovice Školní jídelna MŠ, K. Šatala 17, České Budějovice Kapacita školy ve školním roce 2011/2012: ŠD: MŠ: 649 žáků / 29 tříd průměrný počet žáků na třídu byl žáků / 6 oddělení 84 dětí / 3 třídy Zaměření školy: rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů, pestrý výběr volitelných a nepovinných předmětů a dalších aktivit pro účelné využití volného času žáků. Telefon školy: , fax: Stránky školy: Zřizovatel: Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č.1, 2 Statutární zástupce: Mgr. Zbyněk Trmal IČO: Právní subjektivita od

4 Údaje o školské radě: Od pracuje při škole nová školská rada složená z 1 zástupce rodičů, 1 zástupce pedagogických pracovníků a 1 zástupce zřizovatele. Současné složení: zástupce rodičů: Ing. Svatopluk Mora místopředseda školské rady zástupce učitelů: Mgr. Ivana Daňková zapisovatelka školské rady zástupce zřizovatele: Tomáš Kubín předseda školské rady 2) Přehled oborů vzdělání Školní vzdělávací program C/01 Základní škola Předmět Ročník 1. stupeň 2. stupeň Český jazyk Cizí jazyk I Cizí jazyk II Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Prvouka Vlastivěda 2 2 Přírodověda 2 2 Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Člověk a svět práce Volitelné předměty Týdenní dotace

5 Školní vzdělávací program C/01 Základní škola Rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Předmět Ročník 2. stupeň Český jazyk Cizí jazyk I Cizí jazyk II Matematika Informační a komunikační technologie 1 Prvouka Vlastivěda Přírodověda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Člověk a svět práce Volitelné předměty Týdenní dotace

6 Nabídka volitelných předmětů VI. ročník 2 hodiny Název Seminář z matematiky Seminář z českého jazyka Sportovní výchova Seminář ze společenskovědních předmětů Domácnost Seminář z matematiky pro RVMPP VII. ročník 2 hodiny Název Seminář z českého jazyka Technické činnosti Seminář ze společenskovědních předmětů Sportovní výchova Seminář z matematiky pro RVMPP VIII. ročník 2 hodiny Název Konverzace v anglickém jazyce Seminář z českého jazyka Seminář ze společenskovědních předmětů Sportovní výchova Seminář z matematiky pro RVMPP IX. ročník 2 hodiny Název Domácnost Seminář z českého jazyka Seminář z dějepisu Konverzace v anglickém jazyce Seminář ze společenskovědních předmětů Seminář z matematiky pro RVMPP Nepovinné předměty Pohybové a sportovní aktivity stupeň Sborový zpěv Náboženství 6

7 Dlouhodobý projekt: Zdravá škola škola plná pohybu, projekt Dětský úsměv 3) Rámcový popis personálního zabezpečení školy Celkem zaměstnanců: 84 z toho 16 učitelů 1. stupně 27 učitelů 2. stupně 1 asistent pedagoga 6 učitelek MŠ 6 vychovatelek 3 administrativní pracovnice 25 provozních zaměstnanců Na škole působí kvalitní a zkušení učitelé, kvalifikovanost pracovníků je 100%. Jejich odborná způsobilost je efektivně využívána. Pedagogický sbor je stabilní. 4) Údaje o zápisu do 1. tříd, o přijímacím řízení do 6. ročníků s RVMPP a o přijímacím řízení na střední školy a) zápis do 1. tříd 19. a 20. ledna 2012 proběhl zápis do prvních tříd pro školní rok 2012/2013. Do prvních tříd bylo celkem zapsáno 85 dětí, z toho 30 s bydlištěm mimo obvod školy, 13 dětí z cizích obcí, bylo povoleno 8 odkladů. Ve školním roce 2012/2013 otevřeme 4 první třídy. b) přijímací řízení do 6.tříd s RVMPP V květnu proběhly přijímací pohovory žáků do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Bylo přijato celkem 27 žáků, kteří v příštím školním roce naplní jednu šestou třídu s RVMPP. c) do 5. a 6.tříd Do 5. a 6. tříd byli přijati žáci z Hrdějovic, Hosína, Borku, Mladého, ZŠ Máj I a několik žáků, kteří se do Českých Budějovic přistěhovali a jejichž rodiče měli o naši školu zájem. Z 5. ročníků bylo přijato 8 žáků na osmiletá gymnázia, z toho 2 žáci na gymnázium soukromé a 1 na církevní. Ze 7. ročníku byli přijati 2 žáci na šestileté gymnázium církevní. 7

8 Z 8. ročníku 5 žáků ukončilo povinnou školní docházku, všichni byli přijati na SOU. Ze 101 žáků 9. ročníků byli všichni přijati ke studiu na střední škole a to: 25 žáků na gymnázia, 58 žáků na střední odborné školy s maturitou, 3 žáci na střední uměleckou školu, 15 žáků na učební obory. Rozmístění žáků na jednotlivé střední školy ukazují následující diagramy: 8

9 9

10 10

11 Třída počet žáků z toho dívek omluvená absence průměr na žáka neomluvená absence průměr na žáka vyznamenání prospělo neprospělo průměr třídy Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka T.U. Důtka řed. školy 2. stupeň z chování 3. stuprň z chování 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Školní rok 2011/ pololetí I.A , ,00 I.B , ,00 I.C , ,00 II.A , ,02 II.B , ,08 II.C ,55 4 0, , II.D , ,01 III.A , , , III.B , , , III.C , ,18 IV.A , , ,42 1 IV.B , , V.A , ,35 V.B , , VI.A ,11 3 0, , VI.B , , VI.C ,11 5 0, , VII.A , , VII.B , , VII.C , , VII.D ,73 6 0, , VIII.A , ,63 1 VIII.B ,54 6 0, , VIII.C ,74 6 0, , IX.A , , IX.B , ,43 IX.C ,25 5 0, ,99 5 IX.D , , , IX.E , ,77 1 celkem průměr na žáka, třídu 41,8 0,50 1,53

12 Třída počet žáků z toho dívek omluvená absence průměr na žáka neomluvená absence průměr na žáka vyznamenání prospěl neprospěl průměr třídy pochvala TU pochvala ŘŠ napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ 2. stupeň z chování 3. stupeń z chování opakování ročníku Školní rok 2011/ pololetí I.A , ,00 I.B , ,00 I.C , ,08 1 II.A , ,10 II.B , ,19 1 II.C , ,31 1 II.D , ,07 III.A , , III.B , , , III.C , ,23 IV.A , ,43 IV.B , , V.A , ,32 5 V.B , , VI.A ,93 5 0, , VI.B , , VI.C , , VII.A ,73 3 0, , VII.B ,33 7 0, , VII.C , , , VII.D , , , VIII.A ,14 8 0, , VIII.B , ,15 VIII.C , , , IX.A ,00 5 0, , IX.B , ,46 2 IX.C , , , IX.D , , IX.E , ,74 celkem průměr na žáka, třídu 59,17 0,22 1,58 13

13 Program školy je doplňován činností zájmových kroužků, výlety, exkurzemi, mimoškolními akcemi. Ty mají nejen vliv při vytváření dobrých vztahů mezi dětmi a učiteli, ale i mezi dětmi navzájem. Cyklus historických exkurzí: pro 7. ročník Tábor, Sudoměř, Kozí Hrádek pro 8. ročník památky Prahy (Hrad, Chrám sv. Víta, Vladislavský sál, Malá Strana, Staroměstské náměstí pro 9. ročník Terezín, Lidice Literární exkurze pro 9. R Zlatá Koruna Příběhy bezpráví pro 9. ročník beseda s pamětníkem p. Mánkem o událostech 50. let minulého století v naší republice. Výstava prací žáků 9. ročníků na téma holocaust, Terezín a život dětí v Terezíně. Sportu a tělesné výchově nejsou věnovány jen hodiny povinné výuky, ale řada dalších pohybových aktivit. Klasickou výuku tělesné výchovy doplňuje kurz plavání a bruslení, jsou organizovány sportovní soutěže. Pro žáky sedmého ročníku byl organizován jeden lyžařský kurz. Na škole velice aktivně pracuje Rada dětí. Učitelé se snaží děti motivovat a podněcovat v nich zájem o smysluplné a užitečné využití volného času. Protidrogová výchova vycházela z Minimálního preventivního programu, který má škola rozpracovaný na jednotlivé ročníky (viz. příloha č. 2) Žáci školy mohou využívat počítačových učeben k procvičování získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností práce s počítačem. Žákům se speciálními poruchami učení zajišťujeme pravidelnou péči. Při řešení úkolů spojených s nápravou poruch učení, při sestavování individuálních učebních plánů žáků spolupracujeme s PPP a s rodiči. Velký důraz klademe na spolupráci rodiny se školou. Navázání dobrých vztahů mezi rodiči a učiteli podstatně zkvalitňuje výchovně vzdělávací proces. Učitelé pravidelně informují rodiče o chování a prospěchu žáků, v případě potřeby nejsou výjimkou ani častější konzultace. Srovnání s jinými školami probíhá prostřednictvím soutěží a olympiád, zapojujeme se i do srovnávacích testů. 14

14 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní a Mateřská škola Nerudova 9, České Budějovice Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zbyněk Trmal Telefon na ředitele na ředitele počet Školní metodici prevence 1 Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem NE Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence NE Sám NE Vlastní S výchovným poradcem NE kabinet S jinými pedagogy ANO Školní preventivní tým *) NE *) metodik prevence, výchovný poradce, spec. pedagog, psycholog atd. Použité zkratky: MPP Minimální preventivní program SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence PPP Pedagogicko - psychologická poradna KÚ Krajský úřad OS Občanské sdružení TU Třídní učitel Získané finanční prostředky určené na prevenci SPJ 15

15 Škola žádala formou grantů, víceúčelových dotací, atd. od: Účel Získaná celková částka I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU 2. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Realizátor organizace, odborník Počet školených pedagogů Rady pro dospívající dívky 3 Informace a školení ŠMP všichni Bezpečně na kole i pěšky Mgr. Sup učitelé 1. až 3. třídy Městská policie Kyberšikana Policie ČR p. Tupá TU tříd, 7. A 9. tříd 3. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Počet Realizátor organizace, odborník hodin Školení metodiků PPP P.Nýdlová Módní styly mládeže 8 PPP P. Vácha Co je prevence 8 KÚ 4. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za nejpřínosnější v minulém školním roce Název akce Realizátor Lektor Hodnocení proč? Kyberšikana a nácvik sebeobrany Výtržnictví a extrémismus Policie ČR Občanské sdružení Thelia p. R. Tupá, pracovníci výcvikového střediska policie ČR p. Čech Seznámení s hlavními problémy kyberšikany aktuální téma současnosti 16

16 5. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za nejméně přínosnou v minulém školním roce Název akce Realizátor Lektor Hodnocení proč? II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 6. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ (Přednášky, besedy na téma prevence SPJ) Název aktivity Datum konání po celý rok Realizátor, přednášející Seznámení s MPP viz.www stránky školy Konzultační hodiny ŠMP mají žáci v ŽK Informace na třídních schůzkách TU Rozdány materiály k protidrog. prevenci 6.roč. březen TU *) v případě většího počtu prosím rozveďte ve zvláštní příloze 7. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči. (Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce, ) Název aktivity Datum konání Vedoucí programu Dny otevřených dveří 2 x ročně vedení školy Besídky pro rodiče, sportovní utkání před Vánocemi třídní učitelé Zahradní slavnost Šerpování žáků 9. tříd vedení školy III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 8. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí učebních osnov (aktivity, které nereagují na aktuální problémy) Název aktivity Bezpečné chování doma i venku Výcvik policejních psů Zaměření (např. prevence drogových závislostí, šikany ) Třídy Realizátor Chodci a cyklisté 1.A,B,C Policie ČR Práce Policie ČR 1.A,B,C Kynologové Policie ČR 17

17 Trestní řád, přestupky zvyšování právního 9.A,B, C,D,E Učitelé občanské výchovy vědomí Bezpečně na kole i nebezpečí na silnicích 1. ročníky Mgr. Sup -Městská policie pěšky Rady dospívajícím Chování v krizových Dívky 6.A,B,C dívkám situacích Šikana a její projevy Prevence 6.A,B,C, Učitelé v rámci výuky 8.A,B,C Drogy NE 6.r.,8.r. Učitelé DVD + beseda STOP drogám 8.ABC v rámci rod.výchovy Zdravá výživa 7.A,B,C,D Učitelé vychovy ke zdraví Kyberšikana Kouření, drogy 1.A,B,C Pracovníci Policie ČR - 2.A,B,C,D Účast na akcích Třídy 1. stupně, Policie ČR Policie ČR 7.A Kamarádi Vztahy ve třídě 2.A,B Cassiopea Beseda 2.C Policie ČR Jsou mezi námi cizinci Vztahy ve společnosti 2.C Cassiopea Kdo si hraje, nezlobí 3.A Výtržnictví a 9.A,B,C,D,E OS Theia extrémismus Šikana, sexting 9.A,B,C,D,E Policie ČR p. Tupá Sebeobrana Nácvik postupu při napadení 9.A,B,C,D,E Policie ČR M. Zaymlová, R. Vaněk Záškoláctví 7.A,B,C,D Policie ČR p. Tupá 9. Uveďte preventivní akce na vaší škole, kterou považujete za velice zdařilou Název akce Realizátor věková Datum konání skupina Záškoláctví a sebeobrana Policie ČR 7. ročník ročník Výtržnictví a extrémismus OS Theia 18. a Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě SPJ který byl řešen: Jak byla situace zjištěna: Kdo situaci řešil jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Kdy byla situace řešena: S použitím jakých metod byla intervence vedena: 18

18 hodin žáků žáků případů žáků případů žáků případů žáků případů žáků případů Způsob ověření efektivity intervence: 11. Jednorázové aktivity pro žáky (Přednáška, projekce videofilmů pouze informativní programy, pro více žáků, tříd najednou) Název aktivity, akce Třídy Realizátor Filmy o potlačování lid. práv, neonacismu aj. 9.A.B,C p. Bauerová a učitelé v OV 12. Volnočasové aktivity při školách Školní družina Školní kluby Školní kroužky počet oddělení počet zapojených počet klubů počet zapojených počet kroužků počet dětí * dětí dětí * počet dětí zapojených alespoň v jednom kroužku 13. Volnočasové aktivity o víkendu, o prázdninách Víkendové akce Prázdninové akce počet akcí počet dětí počet akcí počet dětí IV. VÝSKYT SPJ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY 14. Výskyt sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních v minulém školním roce snížená známka z chování neomluvené hodiny alkohol kouření ostatní drogy agresivní formy chování vč. šikany krádeže 2 3 počet Spolupráce školy při řešení výskytu sociálně patologických jevů s odborníky 19

19 jméno odborníka/zařízení typ SPJ věková skupina jakou formou se pracovalo se žáky V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE Seznámení ředitele/ředitelky školy se závěrečnou zprávou o plnění MPP Seznámení pedagogického sboru školy se závěrečnou zprávou o plnění MPP Datum Podpis ředitele/ředitelky školy Mgr. Zbyněk Trmal V Českých Budějovicích 29. srpna 2012 Zpracovala: PaedDr. Marcela Zákoucká 20

20 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Škola umožnila svým pracovníkům v rámci možností zvyšovat kvalifikaci ve svém oboru, věnovala pozornost prevenci nežádoucích jevů ve škole. Výběr akcí byl usměrňován s ohledem ke konkrétním potřebám školy, poznatky byly dále prezentovány v rámci činnosti předmětových komisí a metodického sdružení 1. stupně. Ve školní knihovně je pro pedagogy k dispozici odborná literatura a metodické materiály, je průběžně doplňována. Pracovníci školy se zúčastnili následujících akcí: Pracovní seminář ke standardům pro základní vzdělávání Workshop Výuka matematiky a výtvarné výchovy metodou CLIL na základní škole Třídění odpadu je jen začátek Kurz Šikana supervizní setkání Učíme (se) s GISem Kurz První pomoc při šikanování Krajská konference Co všechno je prevence Další vzdělávání učitelů matematiky Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mezinárodní zkoušky Cambridge ESOL pro žáky ZŠ Pozitiva: Téměř všechny vzdělávací akce byly přínosem, učitelé využívali poznatků ze školení pro svou vlastní práci Na kvalitu pedagogické práce a odbornosti vyučujících má pozitivní vliv spolupráce v rámci činnosti metodického sdružení 1. stupně a předmětových komisí Školní knihovna byla rozšířena o další odbornou literaturu a metodické materiály Průběžně je také doplňována a aktualizována školní pedagogická knihovna o odborné knihy a metodické materiály Počítačová gramotnost pedagogických pracovníků značně stoupla. 21

21 Pro příští rok plánujeme: Využívat nabídku vzdělávacích středisek, především financovaných z evropských fondů Pokračovat v předávání poznatků ze školení ostatním kolegům prostřednictvím metodických orgánů, pedagogických rad a porad Doplňovat školní knihovnu o další odbornou literaturu 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci navštěvovali tyto kroužky: anglický jazyk pro 1. a 2. r. - 3x, anglický jazyk pro 3. r., výtvarný - 2x, keramický 2x, flétna 3x, dramatická výchova, aerobic 2x, florbal - 3x, vaření 2x., chemický. Nepovinné předměty 10x atletika a fotbal na 1. stupni, 2x míčové hry na 2. stupni. K porovnání znalostí a vědomostí žáků se žáky z jiných škol přispívá účast v soutěžích a olympiádách. V tomto školním roce žáci naší školy dosáhli pod vedením vyučujících velmi dobrých výsledků v předmětových a jiných soutěžích. Soutěž Umístění Jméno / družstvo MO 5, okresní kolo účast Doskočil Karel, Vaněk Ondřej, Čejka Jan, Holubcová Eliška, Janata Pavel, Raušová Marie MO 6, okresní kolo účast Brejchová Lucie, Klika Richard MO 7, okresní kolo účast Čížková Nikola Pythagoriáda 5, školní kolo 1. Raušová Marie Pythagoriáda 6, školní kolo 1. Brejchová Lucie 2. Kožnar Pavel Sirotová Hana Klokan, kategorie Cvrček 1. Šedová Linda 2. Kadlec Tadeáš 3. Pokorná Terezie Klokan, kategorie Klokánek 1. Doskočil Karel 2. Kropík Aleš 3. Holubová Barbora Klokan, kategorie Benjamín 1. Benešová Denisa 2. Školová Michaela 3. Kolika Richard Michalcová Iveta Klokan, kategorie Kadet 1. Dvořák Martin 2. Kubeš Ondřej 3. Švejdová Monika Olympiáda v AJ, okresní kolo 1. Kovalíková Tereza účast Vastl Martin Olympiáda v NJ, okresní kolo účast Jiřík František účast Vastl Martin Olympiáda v RJ, krajské kolo účast Farkaš Jan 22

22 účast Vrchota Jaromír Olympiáda ve FJ, krajské kolo účast Xuan Le Pham Duc OČJ okresní kolo účast Veltrubská Kateřina účast Školová Kateřina Komenský a my - liter. soutěž celostátní kolo účast Hálová Barbora, Millerová Adéla, Tantzer Václav Oblastní kolo recitační soutěže účast Brejchová Lucie, Koutníková Nikola, Koutková Simona Krajské kolo recitační soutěže Koutková Simona Jihočeský zvonek školní kolo r. 1. Němý Evžen 2. Tomková Anna 2. Szabóová Denisa 3. Lipoldová Anna Lukešová Diana r. 1. Schrabalová Denisa 2. Kourová Kateřina Jihočeský zvonek okresní kolo 3. Raušová Marie, Schrabalová Denisa 3. Mocová Blanka, Němý Evžen Vv soutěž Požárníci krajské kolo 2. Kojanová Eliška Vv soutěž Požárníci celostátní kolo účast Kojanová Eliška Vv soutěž ZOO Tábor Větrov 2. Kršková Lucie DO školní kolo 1. Kojanová Eliška DO, okresní kolo účast Kojanová Eliška DO, krajské kolo účast Kojanová Eliška Přírodovědný Klokan 1. Xuan Duc Le Pham 2. Zaumuller Thomas 3. Bečvář Adam CHO, školní kolo 1. Vastl Martin 2. Bumbová Zuzana 3. Jiřík František CHO, okresní kolo účast Bumbová Zuzana účast Salač Matěj, Vastl Martin, Jiřík František BiO, školní kolo, 6.-7.r. 1. Mrázová Kristýna 2. Kotásek Miroslav 3. Kovalíková Tereza BiO, školní kolo, 8.-9.r. 1. Kojanová Eliška 2. Hálová Barbora 3. Hejdová Terezie BiO, okresní kolo 6.-7.r. účast Mrázová Kristýna účast Kotásek Miroslav BiO, okresní kolo 8.-9.r. účast Kojanová Eliška ZO, školní kolo, 6.r. 1. Němý Evžen 23

23 ZO, školní kolo, 7.r. 1. Školová Michaela ZO, školní kolo, 8.-9.r. 1. Xuan Duc Le Pham ZO, okresní kolo, 6.r. účast Němý Evžen ZO, okresní kolo, 7.r. účast Školová Michaela ZO, okresní kolo, 8.-9.r. účast Xuan Duc Le Pham Bobřík informatiky, celostátní kolo 1. Bumba Jaroslav účast Pohár rozhlasu, okresní kolo 1. starší žákyně Dvořák Martin, Dvořák Michal, Hung Hoang Than 1. mladší žákyně 2. mladší žáci 2. starší žáci Pohár rozhlasu, krajské kolo účast mladší žákyně 1. starší žákyně účast starší žáci Atletický čtyřboj, okresní kolo 2. starší žáci 2. mladší žáci Atletický čtyřboj, krajské kolo účast starší žáci Pohár primátora 3. Fotbal Pohár primátora 2. Stolní tenis Pohár primátora účast Basketbal Futsalová liga, okresní kolo ročník Futsalová liga, okresní kolo ročník Futsalová liga, finále divize Jižní Čechy ročník Orion florbal Cup, okresní kolo r. chlapci Orion florbal Cup, okresní kolo r. chlapci Přespolní běh okresní kolo účast 9. ročník kolektiv Přespolní běh okresní kolo účast 9. ročník jednotlivci - Mušynskyj Krajský přebor ZŠ a gymnázií v softbale účast 2. stupeň Ocenění neúspěšnějších žáků českobudějovických škol nebo za mimořádný čin ve školním roce 2010/2011 na radnici města České Budějovice: Barbora Hálová, IX. E za účast v ústředním kole celostátní liter. soutěže Komenský a my Simona Koutková za místo v okresním kole recitační soutěže Tereza Kovalíková za 1. místo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce Další soutěže a aktivity: Přírodovědný klokan 24

24 MASoNeŽ (matematická soutěž nerudovských žáků), FYSoNeEŽ(fyzikální soutěž nerudovských žáků) - organizovali učitelé matematiky a fyziky pro žáky 2. stupně v průběhu celého školního roku Soutěž ve sběru hliníku - soutěž mezi třídami Soutěž ve sběru papíru - soutěž mezi třídami Lehkoatletická olympiáda pro 1. i 2. stupeň školy Slavnostní vernisáž prací žáků školy v Alšově jihočeské galerii, Sochařské sympozium Zájezdy dětí do zahraničí - Stalo se již tradicí uskutečnit jednodenní zájezd do Lince. Akce je pro žáky velice motivační a dodala jim chuť a novou energii pro studium jazyků. Noc pod hvězdami - šestý ročník pozorování dalekohledem Měsíce, Jupitera s jeho měsíci a rozpoznávání souhvězdí proběhl v měsíci červnu pod vedením Mgr. R. Mikeše v prostorách areálu školy. Žáci byli touto akcí nadšeni. Díky pěknému počasí se uskutečnila i noc pod širou oblohou. Návštěvy Jihočeské vědecké knihovny pro žáky celé školy Účast na McDonald s Cupu Účast na akci Pomáháme vám růst fotbalové dovednosti Účast v Oranžovém pětiboji Účast na Běhu olympijského dne Účast na Dopravní olympiádě Zahradní slavnost akce pro žáky, rodiče a přátele školy a učitele Žáci naší školy navštěvovali filmová představení a výchovné koncerty. K volbě povolání přispěla návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo. V Mateřské škole K. Šatala se pořádaly tyto akce: mikulášská nadílka vánoční nadílka spojená s vystoupením dětí vystoupení dětí ke Dni matek oslava Dne dětí spojená se zahradní slavností rozloučení s předškoláky školní výlety Děti navštívily planetárium, zúčastnily se plaveckého výcviku a měly možnost navštěvovat zumbu a angličtinu. Dvakrát v měsíci chodily cvičit do tělocvičny ve Fight Clubu. V mateřské škole bylo zajištěno každý měsíc divadelní přestavení, děti navštívily i představení v Malém divadle. Ve Wortnerově domě se zúčastnily výstav spojených s pohádkou a výtvarnou dílnou. 25

25 Spolupráce s rodiči ZŠ a MŠ Spolupráce s rodiči probíhá především prostřednictvím třídních schůzek a schůzek zástupců tříd, které jsou svolávány čtyřikrát během školního roku. V případě potřeby jsou zajišťovány schůzky jednotlivých rodičů s učiteli. Průběžně po celý školní rok si mohou rodiče i ostatní návštěvníci školy prohlédnout na chodbách výsledky výtvarných prací žáků. Tyto výstavy jsou pravidelně obměňovány. Učitelé s dětmi připravili pro rodiče vystoupení po třídách k Vánocům nebo ke Dni matek, v některých třídách proběhlo sportovní utkání dětí a rodičů. Dlouhodobě připravované projekty Vánoce a Velikonoce vyvrcholily výstavou prací žáků. Tradice těchto svátků zasáhly téměř do každého předmětu. Pěvecké vystoupení žáků v anglickém a německém jazyce proběhlo formou vánočního pochodu celou školou. Rodiče pomáhali p. učitelkám prvních a druhých tříd s mikulášskou nadílkou. Další spolupráce rodičů a školy se projevila při sběrových soutěžích papíru a hliníku, které se uskutečnily 4x ročně. Nejlepší třídní kolektivy byly odměněny. V mateřské škole probíhala spolupráce s rodiči v několika rovinách od úvodního pohovoru při zápisu, přes třídní schůzky, až po neformální každodenní rozhovory při přijímání a předávání dětí. Rodiče se zúčastnili mnoha akcí pořádaných MŠ, pomáhali při jejich organizaci, popř. zajišťovali občerstvení, poskytovali materiální pomoc apod. Spolupracujeme též se Sportovním klubem policie České Budějovice. Každoročně je nám klubem poskytován stadion SKP České Budějovice, kde se uskutečňuje lehkoatletická olympiáda školy. Během školního roku vystoupili žáci pod vedení p. učitelek s hudebně-dramatickým programem v blízkém domově důchodců. Žáci se též účastnili kulturních vystoupení při slavnostních příležitostech v rámci školy (Vánoční setkání současných a dřívějších zaměstnanců školy, oslavy Dne učitelů). Pro veřejnost i budoucí prvňáčky připravili učitelé naší školy programy, které zábavnou formou seznámily rodiče a jejich děti s naší školou. Již tradičně děti z mateřských škol navštívily první třídy ještě před zápisem a seznámily se se školním vyučováním. 9) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrol V tomto školním roce nebyla provedena žádná inspekce. 26

26 V období od až provedl odbor kontroly Magistrátu města České Budějovice kontrolu, jejímž předmětem byla evidence majetku, inventarizace, účetní doklady, vedení pokladny, výpisy z účtů a faktury. Kontrolováno bylo dodržování právních norem a směrnic, vztahujících se k příspěvkové organizaci zřízené obcí. Kontrolované období bylo 2. pololetí 2010 a rok V závěru kontroly nebyly zjištěny žádné závady. Další kontrola proběhla Byla provedena pracovnicí Státního okresního archivu v Třeboni. Byla prováděna kontrola vybraných částí spisové služby. Doporučující a navržená nápravná opatření stanovená kontrolními orgány byla uskutečněna do data Žádné další závady nebyly shledány. Protokoly o kontrolách jsou v příloze č ) Základní údaje o hospodaření školy 11) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Mezinárodních projektů jsme se nezúčastnili. 27

27 12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola sama neorganizuje vzdělávání, ale umožňuje ve svých prostorách školení pro učitele matematiky k řešení Matematické olympiády organizované Zařízením pro další vzdělávání a služeb České Budějovice. 13) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů jsme předložili projektovou žádost do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Název projektu je Multimediální výuka, projekt zahájíme , předpokládaný datum ukončení je Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Od září 2011 začali naši vyučující nově vytvořené digitální učební materiály (DUM) vytvářet a postupně i pilotovat ve výuce. V červnu 2011 odeslaná 1. monitorovací zpráva a následně v lednu 2012 odeslaná 2. monitorovací zpráva byly obě MŠMT schváleny. 14) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole pracuje jedna odborová organizace, která spolupracuje s vedením školy hlavně v otázkách prevence úrazů, bezpečnosti a hygieny prostředí. Je vždy seznamována s problematikou zaměstnanosti, mzdovými otázkami a vedení školy podporuje. Dalším partnerem, který pomáhá škole při plnění úkolů ve vzdělávání, je SRPDŠ. Na pravidelných schůzkách jsou zástupci rodičů informováni o dění ve škole, z rozpočtu SRPDŠ přispívají např. na hrazení dopravy žáků na LVK, na dopravu žáků do Národního divadla, na odměny žáků na konci školního roku. 28

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1 Obsah Obsah 1) Základní údaje o škole... 3 2) Přehled oborů vzdělání... 4 3) Rámcový

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Soběslav, Komenského 20, okres Tábor Adresa školy: Komenského 20/I, Soběslav, 392

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54 Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Mgr. Jaroslava Rážová, ředitelka školy 1 Základní údaje Zřizovatel: Město Jindřichův Hradec Označení školy: Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 vydaná Základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní škola Na Výsluní Kostelecká 1750, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1 1. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem Stará

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 OBSAH: I. Charakteristika školy 2 II. Vzdělávací program školy 5 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace 400 11 Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Projednáno v pedagogické radě dne: Schváleno školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více