VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok /2012

2 Výroční zpráva ZŠ 11/12 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové adresa školy Kozelkova 123/IV Chlumec n.c. právní forma příspěvková organizace IČ IZO vedení školy ředitelka: Mgr. Jana Bernartová zástupce ředitelky: Mgr. Eva Grundová Mgr. Vladimír Pacák kontakt tel.: fax: zřizovatel název zřizovatele Město Chlumec nad Cidlinou adresa zřizovatele Klicperovo nám. 64/I., Chlumec n. C. kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Základní škola 810 ţáků Školní druţina 225 ţáků 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga (přepočteno na plné úvazky) 1. stupeň ZŠ ,5 19

3 2. stupeň ZŠ ,5 14,1 celkem ,5 17,3 Školní druţina , materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 56 Odborné pracovny 26 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště ano Sportovní zařízení 2 tělocvičny, venkovní hřiště, školní dvůr Dílny a pozemky dílna a pozemky v areálu školy Ţákovský nábytek vyhovující, výškově nastavitelný Komentář: Tento školní rok probíhala fyzická realizace projektu Lépe a více! financovaného z prostředků EU. Škola v projektu přes prázdniny zmodernizovala zbývající učebny interaktivní technikou. Ve školním roce učitelé vytvářeli a v hodinách ověřovali digitální učební materiály, které dětem vnesly do hodin větší názornost a pestrost. Aby učitelé měli moţnost tyto materiály vytvářet, mají k dispozici kaţdý svůj notebook. 1.6 Údaje o školské radě Počet členů školské rady 9 Kontakt Irena Bereščáková, Čelakovského 30/I Chlumec nad Cidlinou Komentář: Další kontakty a ové adresy jsou na stránkách školy 1.7 Údaje o občanském sdruţení při škole - SRPŠ Zaměření spolupráce rodičů a dalších zájemců při výchově a vzdělávání Kontakt Vladimír Maslák, Spravedlnost294/IV., Chlumec nad Cidlinou Komentář: Ve spolupráci se SRPŠ škola pořádá většinu akcí. Opět jsme uspořádali školní ples. SRPŠ finančně zajišťuje spolupořádané akce. Tradičně přispívá ţákům na plavání a lyţařský výcvik. 1.8 Údaje o odborové organizaci ČMOS Kolektivní smlouva Zásady pouţití prostředků FKSP Platnost na dobu neurčitou Platnost na dobu neurčitou Rozpočet Platnost do Kontakt Mgr. Vladimír Novák, K Jezu 182/I.,

4 Chlumec nad Cidlinou Komentář: Předseda ČMOS je pravidelně informován o čerpání prostředků FKSP, projednávány jsou zásadní personální otázky. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Obor vzdělání Učební plán vzděl.programu ZŠ č.j. Zařazené třídy ŠVP MOZAIKA 6008/ Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy fyzické/přepočtené Počet pracovníků celkem 50/46,45 + (1 x RD) Počet učitelů ZŠ 35/33,8 Počet ped. asitentů 1/0.25 Počet vychovatelů ŠD 6/4,4 Počet správních zaměstnanců ZŠ 8/8 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Stupeň vzdělání Funkce Úvazek. pracovníci Aprobace 1. učitelka 1,0 VŠ r. 2. ředitelka 1,0 VŠ r. 3. učitelka 1,0 VŠ r. 4. učitelka 1,0 VŠ Př 5. učitelka 1,0 VŠ Čj - Ov 6. učitelka 1,0 SŠ bez aprobace 7. zástupce řed. 1,0 VŠ r. 8. učitelka 1,0 VŠ r. 9. učitelka 0,27 SŠ bez aprobace 10. učitelka 1,0 VŠ Aj - Inf 11. učitelka 1,0 VŠ Čj - Ov 12. učitelka 1,0 VŠ r. 13. učitel 1,0 VŠ M - Tv

5 14. učitelka 1,0 VŠ r. 15. učitel 1,0 VŠ r. 16. učitelka 1,0 VŠ M - Tv 17. učitel 0,82 SŠ doplňuje kvalif. 18. učitelka 1,0 VŠ r. 19. učitelka 1,0 VŠ Čj - Vv 20. učitelka 1,0 VŠ Z - Tv 21. učitel 1,0 VŠ r. 22. zástupce řed. 1,0 VŠ F - Ch 23. učitelka 1,0 VŠ r. 24. učitelka 1,0 VŠ r. 25. učitelka 1,0 VŠ r. 26. učitelka 1,0 VŠ M - Ch 27. učitelka 1,0 VŠ Čj - Vv 28. učitelka 1,0 VŠ M - Ch - Inf 29. učitel 0,82 VŠ Z - Inf 30. učitelka 1,0 VŠ r. 31. učitelka 1,0 VŠ Čj - Hv 32. učitelka 1,0 VŠ Bi - Ch 33. učitelka 1,0 VŠ M - F 34. učitelka 1,0 VŠ Čj - Rj - Nj 35. učitel 1,0 VŠ D - Tv 36. ved.vychov. 1,0 VŠ ŠD 37. vychovatelka 0,43 SŠ ŠD 38. vychovatelka 0,39 SŠ ŠD 39. vychovatelka 0,86 SŠ ŠD 40. vychovatelka 1,0 SŠ ŠD 41. vychovatelka 0,71 VŠ ŠD Komentář: tři učitelé II. stupně byli nekvalifikovaní ( 2 částečný úvazek, 1 plný). Dva z nich si doplňují kvalifikaci na VŠ. Jedna učitelka je na rodičovské dovolené. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 90 Vychovatelky ŠD Údaje o nepedagogických pracovnících

6 Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1. uklízečka 1,0 výuční list 2. uklízečka 1,0 výuční list 3. uklízečka 1,0 výuční list 4. uklízečka 1,0 základní 5. uklízečka 1,0 výuční list 6. školník údrţbář el./truh. 1,0 vyučen v oboru 7. mzdová účetní 1,0 SŠ 8. účetní - rozpočtář 1,0 SŠ Komentář: Počet pracovníků se neměnil. Škola zabezpečuje provoz s minimálním počtem nepedagogických pracovníků. 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 11/ Komentář: 1 ţák plnil školní docházku v zahraničí. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 1 2 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem

7 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 21 1 e) počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 70 3 Komentář: Dva ţáci, vycházející z niţšího ročníku s ukončenou povinnou školní docházkou, nepodali přihlášku na ţádný typ školy. Škola se opět snaţila rodičům ulehčit administrativu spojenou s podáním přihlášek na střední školy (návštěva úřadu práce, informační schůzka pro rodiče a ţáky, prezentace škol, vyplnění přihlášek, ). 5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků přehled prospěchu a údaje o zameškaných hodinách Viz příloha č.1.: Komentář: Na škole je tradičně umoţňováno ţákům účastnit se testování SCIO. Řada ţáků dosahuje extrémně dobrých výsledků. Letos nám udělali největší radost tři ţáci školy, kteří napsali nejlepší test v celém Královéhradeckém kraji. Konkrétně se jednalo o čtenářské dovednosti čtvrtých a pátých tříd ZŠ, testování ČJ a M šestých tříd ZŠ a víceletých gymnázií. Ţáci devátých a pátých ročníků se účastnili zkušebního testování ČŠI v M, ČJ a cizím jazyce (na škole probíhalo na podzim i na jaře). Chceme dětem vytvořit příznivé klima, proto jsme se zapojili do programu Cesta ke kvalitě, kde jsme z dotazníkového šetření dostali výstupy, které nás potěšily a potvrdily, ţe na prvním místě stojí náš ţák, který musí dodrţovat daná pravidla. 5.2 Údaje o integrovaných ţácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postiţení 1 Zrakové postiţení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postiţení 0 S kombinací postiţení 0 S vývojovými poruchami učení 32 S vývojovými poruchami chování 17

8 Autisté 1 Komentář: U ţáků s dyslexií nebo dyskalkulií byla prováděna 1x týdně náprava pod vedením dyslektické asistentky. K tomuto účelu byly vyuţívány i finanční prostředky z EU. Na škole působila asistentka pedagoga na částečný úvazek. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 6.1 Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků Program vzdělávání vedoucích pracovníků Počet pracovníků cena Monitorovací zpráva 1 0 Školení ředitelů ,- Aktivně s interaktivní tabulí 1 0 Zákoník práce ,- Celkem 3.000,- Kč Program vzdělávání specializované Počet pracovníků cena programy (podle předmětů) Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů ,- Naučím tě učit se 1 0 Logopedie 1 0 Šikana 10 0 Činnostní učení 1 816,- Výuka k různosti 2 0 Tvoření DŮM - základní 36 0 Tvoření DŮM - pokročilí 36 0 Celkem 9.916,- Kč Programy pro nepedagogické pracovníky Počet pracovníků cena /hrazeno z provozních prostředků/ Nové účetní standardy ,- Školení VEMA ,- Aktuální problémy v účetnictví PO ,- Účetní závěrka v PO ,- Zákoník práce ,- Novinky v účetnictví PO ,-

9 Školení nemocenské ,- Aktuální problémy v účetnictví PO 1 450,- Odborná způsobilost řidičů 4 900,- Celkem ,- Kč Komentář: Opět jsme uskutečnili vzdělávací akce určené pro všechny ped. pracovníky. K financování jsme vyuţili peníze z EU peníze školám (projekt Lépe a více! ). Všichni ped. pracovníci se vzdělávali v moţnostech tvoření DUM (digitálních učebních materiálů) s vyuţitím ICT. Z tohoto projektu byly financovány i dva studijní jazykové pobyty pro pedagogy (Irsko). Škola se zapojila do projektu EU MIŠ (minimalizace šikany), který byl pro školy zdarma. Deset ped. pracovníků (včetně vedení školy) absolvovalo několik víkendových školení v Rychnově nad Kněţnou. Zbytek ped. sboru byl proškolen v této oblasti přímo u nás na škole a vytvořili jsme materiály šité na míru naší škole. Dále vyuţívali zaměstnanci hlavně nabídku NIDV a CVKHK, která je finančně příznivá a vyučující si mohou vybrat dle své aprobovanosti nebo potřeb školy. Jeden ped. pracovník úspěšně zakončil studium na VŠ a je plně kvalifikován. Další pedagog úspěšně zakončil další rok svého vysokoškolského studia. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Velice dobrá spolupráce se zřizovatelem, SRPŠ a některými podnikateli. Příprava na vstup ţáků do školy s místními MŠ. Akce pro zdejší domov důchodců, spolupráce s DDM a ZUŠ. Škola je zapojena do partnerského projektu Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání. Zřizovatel projektem Obec přátelská rodině vybavil školu lyţařskými sety (lyţe, boty, přilby), coţ umoţní lepší dostupnost lyţařského výcviku pro naše děti. Tento projekt částečně hradil náklady na Aukci výtvarných prací a soutěţ v prezentacích třídních kolektivů Moje třída a já. Tyto akce se setkali se zájmem u široké veřejnosti. Naši ţáci měli další moţnost ukázat své silné stránky. Tradiční a důstojnou tečkou za školní docházkou je slavnostní předávání vysvědčení na zámku ve spolupráci s rodinou Kinských. Významné akce školy Vítání prvňáčků, Zátopkův maratón, vánoční výstava v kostele M. Jana Husa, zdobení

10 vánočních stromečků pro kostel sv. Voršily, ve spolupráci s OS Město v zahradách zahájení adventu (tradiční jarmark), oslavy 777 let města den otevřených dveří, soutěţ prezentací Moje třída a já, třídní vystoupení, besídky. Vzdělávací akce pro pedagogy z naší školy i okolních škol. Zajištění Tříkrálové sbírky (tentokrát se vybrala zatím nejvyšší částka ,- Kč). Adopce na dálku v Indii. Čtvrtý ročník literární soutěţe Cena A. Lauterbacha, která byla ke stému výročí narození pana Lauterbacha zorganizována jako nadregionální.. Škola uspořádala soutěţ škol Chlumecka a Novobydţovska s názvem Co vím o své obci a kraji" (v rámci oslav 777 let Chlumce n. C.). Byl uspořádán ples školy. Ve spolupráci s MU Brno jsme organizovali vzdělávací akce po naše ţáky i ţáky z okolních škol a veřejnost Natur Tech, kde se mohl přesvědčit kaţdý účastník o tom, ţe fyzika a chemie můţe být zajímavá a uţitečná. Akce k prevenci sociálně patologických jevů Byla provedena obnova venkovního areálu a nově vybavené dětské hřiště. Tyto prostory jsou volně přístupné i v době mimo vyučování, coţ má napomoci mládeţi smysluplně trávit volný čas. Nabídka zájmových krouţků, účast na soutěţích, spolupráce ţákovského parlamentu s vedením školy, projektové práce ţáků, práce výchovné komise při řešení problémů ve spolupráci s rodiči. Jiţ několik let na začátku nového školního roku realizujeme seznamovací týden pro ţáky šestých tříd, kde se tvoří nový kolektiv a je i změna tř. učitele. Pořádání školních výletů, exkurzí a škol v přírodě. Lyţařský výcvik byl uskutečněn v Jeseníkách s optimálními sněhovými podmínkami (47 ţáků ze 76). Ţáci I. stupně se tradičně účastnili výuky plavání v Hradci Králové (131 ţáků). Škola realizovala projekt EU Výuka k různosti.... Vyuţíváme školní informační kanál (ŠIK), kde usilujeme o nový způsob komunikace s našimi ţáky prostřednictvím video spotů. Škola uspěla s ţádostí o grant z KHK na školní časopis Perličky (10 000,- Kč), který jsme vydávali jiţ desátý rok. Škola realizovala projekt z EU Minimalizace šikany (viz výše). Pro ţákyně šestých tříd se uskutečnila beseda s Mgr. A. Blaţkovou na téma dospívání. Po celý rok jsme realizovali projekt EU Online lektorství AJ pro ZŠ, kde mají moţnost naši ţáci při vyučování komunikovat s lektory na Filipínách. Akce k environmentální výchově Uskutečnili jsme sběr starého papíru. Ve škole třídíme odpad nádoby v budovách školy na chodbách. Vybíráme baterie a elektroodpad. Byl uskutečněn sběr šípků, ţaludů a kaštanů, sběr citrónové a pomerančové kůry. Vítězné třídy a nejlepší sběrači byli odměněni. Pořádání různých besed a přednášek pro ţáky. Odebíráme mléko a ovoce pro ţáky. 7.2 Účast ţáků školy v soutěţích a na akcích Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných ţáků Poznámka (název akce, výsledek) Výuka plavání ,3.,4. roč. Lyţařské kurzy ţákodnů Zotavovací pobyty ţákodnů Exkurze ţákodnů Školní výlety ţákodnů Ţákovská vystoupení 3 20 DD

11 Výstavy 6, 23,3, , 500, 4, 500 Vánoce-Husův sbor, sv. Voršila, trhy v Nepolisech, aukce výtvarných prací, Velikonoční výstava v Ohnišťanech, zámek Chlumec n. C Soutěţe 7 42 Zátopkův maraton Sportovní den 2 10 Košíková 6 26 Vybíjená 9 23 Recitační soutěţ-reg Poznávání rostlin MDD Slavík 8 23 Pythagoriáda Mikuláš na ledě Poznávání ţivočichů roč. Ceny Ant. Lauterbacha Co vím o své obci a kraji 7.3 Mimořádné výsledky a úspěchy ţáků Název akce Počet žáků Výsledek, umístění Region Recitační soutěţ r 4 4. místo r. 4 4., 5., 10. místo r místo r. 6 2 x 4. místo Novobydţovský slavík 14 Kategorie tř. 5 1., 3. místo tř. 5 1, 2. místo tř místo Poznávání ţivočichů 23 Kategorie tř místo tř ,5.,6.,8.,10. místo tř. 7 7.,9. místo Tř místo Košíková místo McDonald s CUP1.-3.roč místo 4.-5.roč místo Poznávání rostlin 3.-5.roč. 6 3., 5., 8. místo 6.-7.roč místo

12 Okres Svět očima dětí liter. část, 3 1. místo tř. Olympiáda v ČJ 2 7. místo Pythagoriáda 6. roč místo (počtem bodů 6.) Pythagoriáda 7. roč místo (počtem bodů 3.) Pythagoriáda 8. roč. 1 Vybíjená 6. roč místo Florbalový turnaj roč místo Pohár rozhlasu 49 6., 7. místo(dívky, chlapci) Mc Donalďs CUP1.-3.roč místo roč místo Kraj Dobrovolníci pomáhají měnit svět (výtvarná a liter.soutěţ) 20 2 x 1. místo, 2 x 2. místo, 3. místo Mc Donalďs CUP1.-3.roč místo CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŢE Zátopkův maraton 42 Mc Donalds CUP 1.-3.roč místo Komentář : V tabulce uvádím pouze umístění do desátého místa, pak jiţ bez pořadí. U příleţitosti 100 let od narození A. Lauterbacha jsme uspořádali regionální soutěţ Cena Ant. Lauterbacha. Tradičními sponzory této akce byli pan A. Lauterbach, Kovoplast, Město Chlumec n. C. Škola uspořádala i další regionální soutěţ slohových prací na téma Co vím o své obci a kraji. Vyhodnocení soutěţe proběhlo u příleţitosti oslav 777 let Chlumce n. C. Ţáci naší školy soutěţili v rámci školy se svými prezentacemi na téma Moje třída a já. 7.4 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání: Ţivnostenský oprávnění - název : Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ŢZ Poskytování tělovýchovných a sportovních sluţeb v oblasti Název zájmové čínnosti Anglický jazyk - ţáci Anglický jazyk - dospělí Točení na hrnčířském kruhu Keramika Logopedický krouţek Příprava k přijímacím zk. mat. Příprava k přijímacím zk. č.j. Výtvarné soboty Gymnastika

13 atletiky Sportovní příprava Komentář: Škola na ţivnostenský list s názvem Poskytování tělovýchovných sluţeb umoţňuje půjčovat ţákům a veřejnosti lyţe a lyţařské boty. V případě pořádání lyţařského kurzu školou mají při půjčování přednost ţáci ze soc. slabých rodin. Zřizovatel pronajal prostory školy k pořádání letního tábora (2 běhy) umělecké agentuře AMBROZIÁDA. Školní druţina poskytovala krouţky v rámci činnosti ŠD. (keramika, vaření, šikula, doučování, vybíjená). 8. Údaje o výsledcích provedených kontrol Na základě pověření zřizovatele školy proběhla kontrola dodrţování pravidel pro nakládání se svěřeným nepotřebným majetkem. Při kontrole nebylo zjištěno ţádných nedostatků. Škola předloţila na MŠMT dvě monitorovací zprávy k projektu EU peníze školám Lépe a více!, které byly schváleny. V červnu jsme předloţili zprávu o udrţitelnosti projektu Moderními výukovými metodami ke zdokonalování a modernizaci základního vzdělávání, která byla přijata. 9. Základní údaje o hospodaření školy za rok a) Finanční neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu přidělené Královéhradeckým krajem v tis. Kč PŘÍMÉ NÁKLADY NA VZDĚLÁVÁNÍ ÚZ SKUTEČNOST MZDOVÉ PROSTŘEDKY, OPPP, ODVODY Z MEZD ,04 1. Mzdové prostředky na platy - pedagog ,50 2. Mzdové prostředky na platy - nepedagog 1 233,70 3. Ostatní osobní náklady 20,00 4. Ostatní osobní náklady nepedagog - odstupné 69,37 5. Zdravotní pojištění organizace - pedagog 987,61 6. Zdravotní pojištění organizace - nepedagog 111,05 7. Sociální pojištění organizace - pedagog 2 743,33

14 8. Sociální pojištění organizace - nepedagog 308,43 9. Základní příděl 1% mzdových prostředků do FKSP - ped. 109, Základní příděl 1% mzdových prostředků do FKSP - neped. 12, fyzické osoby - průměrný stav k ,27 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY 324, Učebnice, metodiky 84, Knihy, učební pomůcky 123, Cestovné - DVPP 12, Další vzdělávání pedagogických pracovníků 23, Plavecká výuka (prostředky na platy lektorů) 69, Výukové programy 0, Náhrady pracovní neschopnost pedagog 7, Náhrady pracovní neschopnost nepedagog 4,43 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY Rozvojový program pro posílení platů pro pedagogy s VŠ ÚZ SKUTEČNOST 610, Mzdové prostředky na platy 452, Zdravotní pojištění organizace 40, Sociální pojištění organizace 113, Základní příděl 1% mzdových prostředků do FKSP 4,50 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY Rozvojový program Hustota a specifika pro nepedagogy ÚZ , Mzdové prostředky na platy 85, Zdravotní pojištění organizace 7, Sociální pojištění organizace 21, Základní příděl 1% mzdových prostředků do FKSP 0,90 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY Rozvojový program Vzdělávání cizinců ÚZ , Mzdové prostředky na platy 7, Zdravotní pojištění organizace 0, Sociální pojištění organizace 1, Základní příděl 1% mzdových prostředků do FKSP 0,08

15 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY Projekt EU Peníze školám - šablony ÚZ , Vybavení učeben 1 287, Opravy a údrţba 41, Software 140, Mzdové prostředky na platy - dyslexie 5, Zdravotní pojištění organizace 0, Sociální pojištění organizace 1, Základní příděl 1% mzdových prostředků do FKSP 0, Vzdělávání pedagogů 53,97 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY Pomůcky pro ţáky 1. tříd ÚZ SKUTEČNOST 58, Školní potřeby poskytnuté zdarma 58,00 PŘIJATÉ TRANSFERY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , Přímé náklady na vzdělávání , Účelová dotace Rozvojový program pro VŠ pedagog 610, Účelová dotace Hustota a specifika nepedagog 114, Účelová dotace Vzdělávání cizinců 10, Účelová dotace EU - Peníze školám 1 530, Účelová dotace Pomůcky pro 1. třídy 58, NÁKLADY CELKEM , VÝNOSY CELKEM , ROZDÍL 0, Výše neinvestičních prostředků na 1 ţáka 35,57 b) Finanční neinvestiční prostředky - Město Chlumec nad Cidlinou na provoz školy Náklady ZŠ SKUTEČNOST SPOTŘEBA MATERIÁLU 831,12 1. Všeobecný materiál 200,53 2. Pohonné látky a mazadla 3,07 3. Drobný hmotný dlouhodobý majetek do ,- Kč 457,36

16 4. Učební pomůcky - pracovní sešity 77,78 5. Předplatné novin a časopisů 9,67 6. Spotřebované věcné dary 4,83 7. Materiál ŠD 77,88 SPOTŘEBA ENERGIE 2 184,62 8. Elektrická energie 617,13 9. Vodné, stočné 126, Plyn 1 441,12 OPRAVY A ÚDRŢBA 487, Opravy a údrţba 487,48 SKUTEČNOST CESTOVNÉ 27, Cestovné mimo DVPP 27,38 OSTATNÍ SLUŢBY 591, Sluţby a práce nevýrobní povahy 528, Školní akce - náklady Etiketa 2, Telekomunikační poplatky, spotřeba cenin 60, Software 0,00 MZDOVÉ NÁKLADY 18, Příkazní smlouva - TV soboty-neděle krouţky 18,78 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 53, Kooperativa - zákonné pojištění zaměstnanců 53, FKSP refundace 0,03 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 116, Vzdělávání mimo DVPP 16, Preventivní prohlídky zaměstnanců 0, Stravování zaměstnanců - věcná reţie 92, Ochranné pomůcky a pracovní oděvy 8,28 JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 228, Bankovní a jiné finanční sluţby 30, Pojištění majetku školy 30, Bankovní a jiné finanční náklady FKSP 0, Povinný podíl ZPS 0, Odpisy majetku 166,83 NÁKLADY CELKEM 4 539,86

17 c) Náklady na projekt spolufinancovaný EU "Moderními výukovými metodami ke zdokonalování a modernizaci základního vzdělávání" - dvouletý projekt SKUTEČNOST SLUŢBY SPOJENÉ S PROJEKTEM EU 0, Projektová dokumentace, výběrové řízení, konzultační a 0,00 poradenské sluţby, povinná publicita 30. Bankovní poplatky účtu na projekt 0,00 d) Výnosy ZŠ VÝNOSY SKUTEČNOST 1. Trţby z prodeje sluţeb 90,18 2. Kopírování 0,00 3. Prodej knihy Proměny našeho města očima dětí 0,15 4. Provozní náhrady PPP Hradec Králové 13,88 5. Úplata ŠD 76,15 Úroky 0,74 6. Úroky BÚ 0,73 7. Úroky FKSP 0,01 8. Úroky účtu projektu 0,00 9. Pouţití rezervního fondu - dary 0,00 Jiné ostatní výnosy 542, Nájemné TV 314, Nájemné sluţebních bytů 97, Nájemné Pedagogicko-psychologická poradna 18, Nájemné keramická pec 0, Pronájem místností ZŠ 18, Nájemné školní bufet 10, Ztracené učebnice - platba ţáků 12, Ztracené ţákovské kníţky - platba ţáků 0, Pracovní sešity - platby ţáků 64, Ostatní výnosy 0, Spotřebované věcné dary 4, Pojistné plnění 0,00 Trţby z prodeje majetku 1,19

18 22. Prodej majetku 1,19 VÝNOSY CELKEM 634,94 e) Doplňková činnost ZŠ SKUTEČNOST NÁKLADY 35,77 1. Všeobecný materiál 5,34 SKUTEČNOST 2. Elektrická energie 5,19 3. Vodné, stočné 1,06 4. Plyn 12,13 5. Sluţby 10,2 6. Kooperativa 0,18 7. Bankovní a jiné finanční sluţby 1,67 OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY 123,49 8. Dohody 109,1 9. Zdravotní pojištění placené organizací 3, Sociální pojištění placené organizací 10,58 CELKEM náklady DČ 159,26 VÝNOSY 201, Úroky 0, Trţby z prodeje sluţeb 201,44 CELKEM výnosy DČ 201,55 HOSPODAŘENÍ ZA ROK CELKEM SKUTEČNOST 1. Provozní dotace Města 4 126,02 2. Výnosy celkem 634,94 3. Náklady celkem 0,00 4. Státní dotace na projekt - neinvestice 0,00 5. Státní dotace na projekt - investice 4 539,86 6. CELKEM VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOSTI 221,13 7. Výnosy doplňková činnost 201,55 8. Náklady doplňková činnost 159,26

19 9. CELKEM VÝSLEDEK DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 42, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM 263, Přepočtený počet ţáků v roce Výše neinvestičních provozních prostředků na 1 ţáka 8,57 Mgr. Jana Bernartová, ředitelka školy Výroční zpráva školy byla schválena školskou radou dne

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva ZŠ 12/13 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové adresa školy Kozelkova 123., 503

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2012 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Rulf Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříţ, Albertova 4062, příspěvková organizace, 767 01 Kroměříţ tel.:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 V Ostravě-Proskovicích dne 30.6.2009 Předkladatel:... Mgr. Eva

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2008-2009 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 1 0

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 1 0 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola a Mateřská škola Hořepník adresa školy: nám.

Více

Školní 147, 790 65 Žulová

Školní 147, 790 65 Žulová VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽULOVÁ, OKRES JESENÍK PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní 147, 790 65 Žulová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více