Tvoříme základy Mandantenbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Březen Obsah: Právo aktuálně > Zánik účasti na s.r.o. v důsledku konkurzu Daně aktuálně > Přehled transakcí se spojenými osobami víc než jen formulář > Příslušenství daně lze prominout Ekonomika aktuálně > Jak na zálohy na podíly na zisku? Podnikové poradenství aktuálně > Manažeři si neuvědomují rizika spojená s výkonem své funkce Rödl & Partner Intern > Akce / Připravujeme pro Vás: březen duben 2015 Zdroj: Archiv Rödl & Partner > Zánik účasti na s.r.o. v důsledku konkurzu Václav Vlk, Markéta Nešetřilová, Rödl & Partner Praha > V současné době se stále častěji setkáváme s případy, kdy se právnické či fyzické osoby dostávají do insolvence. Článek se věnuje situaci, kdy je vedeno insolvenční řízení proti takové osobě, která je současně společníkem, případně jediným společníkem české společnosti s ručením omezeným. Pokud soud rozhodne o úpadku společníka a současně nebo později v průběhu insolvenčního řízení o tom, že úpadek bude řešen konkurzem, měla by společnost, respektive její jednatel, zpozornět. Prohlášení konkurzu na majetek společníka má totiž na jeho účast ve společnosti závažný dopad a navíc i samotné společnosti přináší určité povinnosti. Zákon o obchodních korporacích stanoví, že nedojde-li do šesti měsíců od prohlášení konkurzu na majetek společníka ke zpeněžení podílu společníka, nastávají obdobné účinky, jako kdyby společník ze společnosti vystoupil. Jinými slovy, marným uplynutím uvedené šestiměsíční lhůty účast společníka ve společnosti zaniká. Způsob a postup, jakým má být ve zmíněné šestiměsíční lhůtě podíl společníka zpeněžen, zákon bohužel jasně nestanoví. Odborná literatura se většinově shoduje na tom, že podíl zpeněžuje společníkův insolvenční správce v rámci zpeněžení majetkové podstaty společníka. Vyskytují se však i názory, že podíl bude zpeněžovat sama společnost a výtěžek ze zpeněžení podílu vydá insolvenčnímu správci. Ostatní společníci mají ve vztahu k prodávanému podílu předkupní právo. Nebude-li podíl do šesti měsíců od prohlášení konkurzu zpeněžen, účast společníka ve společnosti, jak již řečeno, zaniká a společnost je povinna insolvenčnímu správci vydat částku odpovídající vypořádacímu podílu. Neurčí-li společenská smlouva jinak, stanoví se výše vypořádacího 1

2 Právo aktuálně / Daně aktuálně podílu z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. Společnost pak musí do jednoho měsíce rozhodnout o přechodu uvolněného podílu na zbývající společníky poměrně podle jejich podílů (nejméně však za částku odpovídající vypořádacímu podílu) nebo snížit základní kapitál. Nesplní-li společnost tyto své povinnosti, soud společnost i bez návrhu zruší a nařídí její likvidaci. V této souvislosti je rovněž potřeba zdůraznit, že shora uvedené rozhodnutí svěřuje zákon do působnosti valné hromady a pro jeho přijetí vyžaduje dvoutřetinovou většinu hlasů všech společníků. Mimo to musí být rozhodnutí osvědčeno veřejnou listinou. Od 1. ledna 2014 již v této oblasti neexistuje odchylná úprava pro jednočlenné společnosti (společnosti s jediným společníkem). Podle obchodního zákoníku účast jediného společníka na společnosti prohlášením konkurzu nezanikala. Podle současné úpravy však přestává být i jediný společník společníkem, pokud nedojde v průběhu šesti měsíců ode dne prohlášení konkurzu ke zpeněžení podílu. U jednočlenných společností se pak po marném uplynutí uvedené lhůty dostáváme do situace, kdy společnost nemá žádného společníka, a není tedy nikdo, kdo by vykonával působnost valné hromady, nejsou zde žádní společníci, kteří by mohli uvolněný podíl převzít. Taková společnost samozřejmě nemůže řádně fungovat: vzpomeňme například, že při schvalování účetní závěrky zde nebude nikdo, kdo by ji schválil. V takovém případě je společnost vlastně odsouzena k zániku a bude nutné přistoupit k jejímu zrušení soudem, neboť společnost již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik právnické osoby zákonem. Soud ji zruší a nařídí její likvidaci i bez návrhu. Společníky českých společností s ručením omezeným bývají velice často zahraniční právnické osoby. Jak se situace změní v případě, že společník české společnosti s ručením omezeným bude zahraniční právnickou osobou? Má i tehdy zahájení insolvenčního řízení vliv na účast společníka ve společnosti s ručením omezeným? Odborná veřejnost se přiklání k závěru, že úprava zániku účasti společníka na společnosti obsažená v českém zákoně o obchodních korporacích se použije i v případě zahraničních společníků, byť by podle jejich právního řádu konkurz takové dopady na jejich účast ve společnosti neměl. Dodejme ještě, že zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku společníka nebo zrušením konkurzu proto, že majetek společníka je zcela nedostačující, zaniká účast společníka ve společnosti okamžitě a bez dalšího. Právní úpravu problematiky konkurzu společníka společnosti s ručením omezeným, obsaženou v zákoně o obchodních korporacích, nelze v žádném případě považovat za jednoznačnou či optimální. Přejít prohlášení konkurzu na majetek společníka, ať již jediného či jednoho ze společníků, pouze tím, že společnost tuto situaci vezme na vědomí, by mohlo mít pro společnost fatální důsledky. Společníkům i společnostem lze tak jedině doporučit, aby situaci nepodcenili a případně i s využitím odborné právní pomoci se pokusili nalézt takové řešení, které bude pro společníka a zejména pak pro společnost alespoň relativně uspokojivé. Mgr. Václav Vlk advokát / Associate Partner Tel.: > Přehled transakcí se spojenými osobami víc než jen formulář Lukáš Pflug, Rödl & Partner Praha > V rámci nového tiskopisu přiznání k dani z příjmů právnických osob byla zveřejněna konkrétní podoba nové povinné přílohy s názvem Přehled transakcí se spojenými osobami. Sloužit má jako nástroj finančních úřadů k intenzivnějšímu boji proti daňovým únikům v důsledku nesprávně nastavených cen mezi spojenými osobami, takzvaných převodových cen. Nastavení převodových cen může mít významné dopady na rozdělení výnosů a nákladů mezi spojenými osobami. V rámci koncernu tak hrozí českému státu nežádoucí odliv zdanitelných zisků do jiných zemí. Dopady se však mohou týkat též ryze českých subjektů. Například v situaci, kdy jedna sesterská společnost vykazuje významné ztráty, zatímco druhá je výrazně zisková a uvítala by z daňového pohledu nižší příjmy. Zvýšená pozornost věnovaná převodovým cenám ze strany finančních úřadů je poslední dobou již patrná z průběhu daňových kontrol. Při této činnosti finanční úřady provádí detailní rozbor smluvní dokumentace, jejího dodržování a porovnání převodových cen s tržní situací dle podrobné analýzy trhu. Požadované doměrky daně přitom dosahují v některých případech hrozivé výše. Pokud dokumentace převodových cen není dostatečná, je vyvrácení námitek správce daně a zabránění daňovému doměrku značně obtížné. 2

3 Daně aktuálně Vydání: Březen 2015 Za účelem dalšího zefektivnění činnosti v rámci daňových kontrol byl v minulém roce avizován nový formulář zachycující převodové ceny. Údaje z formuláře budou převedeny do databáze finančních úřadů, v níž bude možná jejich analýza, a to nejen v rámci daného zdaňovacího období, ale i meziročně a ve vztahu k ostatním spojeným společnostem. Tento nástroj bude sloužit k předběžnému vytipování subjektů, u nichž se daňové správě provedení daňové kontroly vyplatí. Již za zdaňovací období 2013 rozesílaly finanční úřady koncem loňského roku dotazník k převodovým cenám, který ale neměl žádný legislativní základ. Jeho vyplnění tak bylo sice pouze na dobrovolné bázi, doporučení v rámci průvodních dopisů finančních úřadů však dávalo pociťovat jistý nátlak dokument raději zpracovat. Podezření tak mohlo padnout jednak na ty společnosti, které dotazník nezpracovaly (zhruba třetina dotázaných), a na ty, které uvedly pochybné informace. Ostatní společnosti poskytly alespoň údaje pro další zpracování a porovnání. Jakýkoli postup by tak pro správce daně byl zdrojem informací, cíle daňové správy pro rok 2013 bylo dosaženo. Pro přiznání 2014 je již vyplnění dotazníku pro některé subjekty povinné. Postačí překročit hodnotu aktiv 40 milionů korun nebo obrat 80 milionů či mít více než 50 zaměstnanců. Povinnost vyplňovat přílohu se přitom nevztahuje na stálé provozovny. Běžně se vyplňují pouze transakce se zahraničními osobami, pokud se však jedná o subjekt vykazující ztráty nebo pobírající investiční pobídky, musí zachytit veškeré transakce. Samotný formulář se vyplňuje za každou spojenou osobu samostatně. Údaje se uvádí v členění na poskytnutá a přijatá plnění, a to v kategoriích majetek, služby a zdroje financování. Ačkoli rozsah formuláře není nikterak obsáhlý a četné údaje by mělo být možné zjistit ze zprávy o vztazích, případně z účetních údajů, může být zjištění některých položek složitější. Lze tak doporučit včasnou přípravu na tuto novou povinnost. Pro úplnost je třeba doplnit, že nevyplnění přílohy je spojeno se sankcemi stanovenými daňovým řádem. Quelle: Archiv Rödl & Partner Závěrem Ačkoli dotazník neobsahuje v zásadě žádné podstatné informace, které by nebyly již v minulosti finančním úřadům dostupné v podobě zprávy o vztazích, spočívá podstatná výhoda nového nástroje finanční správy v automatickém natažení dat do databází finančních úřadů. Bude tak docházet k automatickému zpracování dat a tím ke snadnému prověření významných ukazatelů všech dotčených subjektů. Ing. Lukáš Pflug, LL.M. daňový poradce / Associate Partner Tel.: > Příslušenství daně lze prominout Jakub Šotník, Rödl & Partner Praha > Novela daňového řádu od 1. ledna 2015 vrací po čtyřech letech možnost individuálního prominutí vybraných příslušenství daně, u nichž správce daně nemůže jejich vznik ani výši ovlivnit v rámci správního uvážení. Institut promíjení se vztahuje na penále, úrok z prodlení a úrok z posečkané částky. Naproti tomu je z této množiny sankcí vyloučena pokuta za opožděné tvrzení daně, neboť ta již v sobě obsahuje mechanismy, jimiž lze její výši ovlivnit. Je však třeba zdůraznit, že využití institutu prominutí příslušenství daně je do značné míry omezeno přechodnými ustanoveními. Penále tak lze prominout pouze za podmínky, že bylo oznámeno daňovému subjektu dodatečným platebním výměrem vydaným po 1. lednu Přechodné ustanovení však nebrání tomu, aby daňový subjekt požádal o prominutí penále vztahujícího se např. k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2013, pokud bylo oznámeno daňovému subjektu dodatečným platebním výměrem vydaným po 1. lednu Naopak penále, které bylo oznámeno daňovému subjektu do 31. prosince 2014, prominout nelze. 3

4 Daně aktuálně Obdobně upravují přechodná ustanovení prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky. O jejich prominutí lze dle nových ustanovení daňového řádu požádat pouze za tu část úroku, který vznikl po 1. lednu Výjimku v tomto směru představuje úrok z posečkané částky vzniklý do 31. prosince 2014, který je možné prominout podle dosavadních právních předpisů. Podmínky prominutí příslušenství daně Podání žádosti o prominutí příslušenství daně je podmíněno celou řadou okolností, které musí daňový subjekt splnit, aby byl ve své žádosti úspěšný. V prvé řadě se jedná o povinnost poplatkovou, neboť žádost podléhá správnímu poplatku ve výši Kč, pokud sankce, o jejíž prominutí daňový subjekt žádá, převyšuje částku Kč. Významnou podmínkou pro podání žádosti je úhrada samotné daňové povinnosti, k níž se příslušenství váže, neboť teprve po její úhradě je daňový subjekt oprávněn žádost o prominutí podat, což má dle zákonodárce představovat ideální motivační prvek pro zajištění platební morálky daňových subjektů. Pokud daňový subjekt podá žádost, aniž by daňovou povinnost uhradil, půjde o nepřípustné podání a správce daně řízení o této žádosti zastaví. Žádost o prominutí penále musí být navíc podána nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým bylo penále daňovému subjektu oznámeno, přičemž daňový řád stanoví výjimky, během kterých tato lhůta neběží. Zde je namístě upozornit, že uvedenou lhůtu nelze prodloužit. Na rozdíl od žádosti o prominutí penále není žádost o prominutí úroků z prodlení a úroků z posečkané částky obdobným způsobem časově omezena, a uplatní se proto pouze obecná lhůta pro placení daně, do jejíhož uplynutí lze o prominutí požádat. Rozsah prominutí příslušenství daně Rozdílná je rovněž výše příslušenství daně, kterou je správce daně oprávněn prominout v případě penále na straně jedné a v případě úroku z prodlení či úroku z posečkané částky na straně druhé. Zatímco penále lze prominout až do výše 75 %, v případě úroků takové omezení zákon neupravuje, a daňový subjekt proto může požádat o prominutí úroků v jejich celé výši. Správce daně ve své rozhodovací činnosti není vázán návrhem daňového subjektu uvedeným v jeho žádosti, musí však vždy zohlednit tzv. materiální kritérium. Tímto kritériem je v případě penále míra součinnosti daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední, kterou představuje především součinnost daňového subjektu v rámci daňové kontroly. Dle důvodové zprávy má zákon tímto způsobem motivovat daňové subjekty ke spolupráci při dokazování, k němuž dochází při daňové kontrole. Míru součinnosti přitom posuzuje správce daně na základě svého subjektivního uvážení, které se nesmí odklonit od základních zásad daňového řízení, zejména nesmí být tato úvaha založena na libovůli správce daně. Posouzení součinnosti proto může v budoucnu vyvolat řadu sporů mezi daňovými subjekty a správci daně, zvláště v okamžiku, kdy daňovým subjektem zvolený procesní postup v rámci daňové kontroly bude správce daně vnímat jako odmítnutí součinnosti. Pro účely prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky zvolil zákonodárce odlišné materiální kritérium, založené na existenci zjevně ospravedlnitelného důvodu pro prodlení s úhradou daně. Prominutí úroků by proto mělo představovat zcela výjimečný případ, který je jak opět uvádí důvodová zpráva z lidského hlediska omluvitelný a z hlediska materiálního představuje prohřešek spíše formalistický. Tím se má zabránit tomu, aby prominutí úroků dosáhly subjekty, které se dostaly do prodlení vlastním proviněním, a to v důsledku neplnění svých povinností, či dokonce úmyslným jednáním. Správce daně je při posuzování rozsahu, ve kterém má být úrok prominut, povinen zohlednit ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu. Je však nutné zdůraznit, že pouhá existence ekonomických či sociálních poměrů daňového subjektu nepředstavuje důvod pro prominutí úroku, neboť tím je pouze již výše zmíněná existence ospravedlnitelného důvodu prodlení. Z toho lze dovodit, že úroky mohou být prominuty i daňovým subjektům, které nejsou v ekonomické nebo sociální tísni. Společné podmínky pro prominutí příslušenství daně Daňový řád se však pro účely prominutí příslušenství daně neomezuje pouze na subjektivní úvahu správce daně, nýbrž stanoví i společná objektivní kritéria, která mohou prominutí příslušenství daně omezit, nebo jej dokonce zcela vyloučit. Správce daně má především povinnost při rozhodování o žádosti přihlédnout k četnosti porušování povinností při správě daní ze strany daňového subjektu. Tím by se mělo zamezit situacím, kdy bude promíjeno příslušenství daně takovým daňovým subjektům, které své povinnosti často porušují. Daňový řád v souvislosti s institutem prominutí příslušenství daně zavádí tzv. koncept spolehlivého daňového subjektu, resp. osoby, která je členem jeho statutárního orgánu. Zákon totiž vychází z předpokladu, že příslušenství daně může být prominuto pouze těm subjektům, které závažným způsobem neporušují své daňové či účetní povinnosti. Zákon proto odnímá možnost prominutí příslušenství daně tzv. nespolehlivým daňovým subjektům. Míru závažnosti porušení povinností daňovými subjekty však zákon blíže nespecifikuje. Za závažné porušení lze tudíž označit pouze takové jednání, které dosahuje požadované intenzity, přičemž míru této intenzity musí správce daně dostatečným způsobem odůvodnit ve svém rozhodnutí. V této souvislosti je vhodné poukázat na důvodovou zprávu, která uvádí, že za závažné porušení lze považovat rovněž taková jednání, která sice nedosáhnou požadované 4

5 Daně aktuálně / Ekonomika aktuálně Vydání: Březen 2015 intenzity, nicméně se budou ze strany daňového subjektu pravidelně opakovat. Zákon současně za tímto účelem správci daně ukládá, aby případné závažné porušení daňových či účetních povinností zkoumal za dobu posledních tří let. Důvodová zpráva k tomu blíže uvádí, že spolehlivost daňového subjektu bude správce daně zohledňovat k okamžiku posuzování žádosti, nikoli k okamžiku jejího podání. Požadavek spolehlivosti neomezuje zákon pouze na samotný daňový subjekt, nýbrž jej směřuje i vůči osobě, která je členem statutárního orgánu subjektu, kterému má být příslušenství daně prominuto. Rovněž taková osoba se nesmí v uplynulých třech letech dopustit závažného porušení daňových nebo účetních předpisů. Zákon navíc konstruuje fikci, že i osoba, která byla v době závažného porušení daňových nebo účetních předpisů členem statutárního orgánu právnické osoby, která závažně porušila daňové nebo účetní předpisy, tyto předpisy sama porušila. Mgr. Jakub Šotník advokát / Senior Associate Tel.: > Jak na zálohy na podíly na zisku? Jana Kocurková, Anna Kotovicová Rödl & Partner Praha > Zákon o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014, zavedl možnost, aby obchodní korporace vyplácely společníkům / akcionářům zálohy na podíly na zisku. Dříve platný obchodní zákoník toto striktně zakazoval. Jedná se tedy o nový a ne zcela ekvivalentní nástroj, který umožňuje statutárnímu orgánu podmíněné rozdělení zisku společnosti v průběhu roku. Účetní a auditoři musí mít u tohoto institutu na paměti několik pravidel a zvolit vhodný způsob účtování a vykazování. Otázka správného zobrazení zálohových výplat ze zisku v účetnictví obchodních korporací i příjemce byla po celý uplynulý rok hojně diskutována. Se začátkem nového roku nastalo období finalizací účetních závěrek a příprav na valné hromady. Připomeňme a shrňme si proto přístupy, jak tyto zálohy správně účetně zobrazit. Pravidla pro výplatu dle 40 K výplatě záloh na podíly na zisku může dojít kdykoli během roku, kdy je společností generován zisk, tedy dávno před schválením řádné účetní závěrky valnou hromadou. O zálohách rozhoduje statutární orgán, tedy jednatel či představenstvo. Na jejich bedrech tak leží velká odpovědnost, aby přijaté rozhodnutí o výplatě podílu na zisku bylo v souladu se zákonem. První ze tří základních podmínek, kterých se statutární orgán musí držet, je, že obchodní korporace nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. Druhý pilíř podmiňuje výplatu zálohy jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Poslední zásadní bod pro tuto podmíněnou prozatímní dividendu říká, že výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku, snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. Mezitímní účetní závěrka Protože zákon neukládá ověření mezitímní účetní závěrky auditorem, je rozhodnutí o tom, zda společnost natvořila dostatečný zisk (či vykazuje vysoké akumulované nerozdělené zisky z minulých let) k výplatě zálohy, zcela v rukou a v primární odpovědnosti statutárního orgánu. Důležité je, aby tato mezitímní účetní závěrka věrně zobrazovala finanční situaci společnosti k danému okamžiku, tedy aby byly řádně zaúčtované všechny účetní případy daného období včetně opravných položek, rezerv, dohadných položek, odpisů a časového rozlišení. Zejména v případech, kdy existují zásadní pochybnosti o finanční situaci společnosti, lze ověření mezitímní účetní závěrky auditorem (popřípadě limited review) statutárnímu orgánu doporučit, i když je potřeba upozornit, že tímto auditem (limited review) se statutární orgán své odpovědnosti za splnění podmínek dle zákona o obchodních korporacích nezbavuje. Způsob účtování zálohy na podílu na zisku Účetní předpisy poskytují v ČÚS 18 explicitní návod pro účtování na straně vyplácející společnosti se specifickým řádkem vlastního kapitálu nazvaném Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku. Tento řádek snižuje vlastní kapitál, a to proti závazku vůči společníkům zálohu vyplatit. Závazek vůči společníkům je pak vypořádán výplatou zálohy. 5

6 Ekonomika aktuálně / Podnikové poradenství aktuálně Výplata zálohy však může mít i nepříjemné důsledky pro společníky. Je to v situaci, kdy na základě ročního výsledku valná hromada zjistí, že společnost nemá pro výplatu podílu na zisku za dané účetní období dostatečné vlastní zdroje či dostatek finančních prostředků. Podle ČÚS 18 není tedy možné výplatu podílu odsouhlasit a vlastníci musejí již přijatou zálohu na podíly na zisku vrátit. V tomto případě vzniká dle zákona o obchodních korporacích nárok na vrácení poskytnuté zálohy, který se účtuje jako pohledávka za společníky, a to jakmile korporace zjistí, že tato situace nastala. opatrnosti jako vhodnější. Pouze za výjimečných situací, kdy je dostatečně zřejmé a odůvodněné, že daná společnost má dostatečné zdroje použitelné na výplatu podílu na zisku, nebo pokud je výplata záloh z časového hlediska velmi blízká rozhodnutí valné hromady, je výnosové účtování přijatých záloh odůvodnitelné z pohledu základních účetních principů a zásad. Jak však přistoupit k účtování o zálohách na straně jejich příjemce? Vyvstávají dva možné, prozatím praxí neověřené přístupy. První z přístupů lze pracovně nazvat aplikace pravidla zrcadlového obrazu, který preferuje účtování přijatých záloh na podíl na zisku do výnosů běžného období, tedy období, kdy bylo rozhodnuto o výplatě zálohy. Hlavním argumentem pro toto účtování je, že snížení vlastního kapitálu plátce zálohy by mělo být kompenzováno výnosem, a tedy zvýšením vlastního kapitálu (čistých aktiv) příjemcem této zálohy. Toto pojetí bylo již odborným tiskem zmiňováno, a mohlo by se tedy alespoň opticky zdát, že má navrch. Druhý přístup, který můžeme pracovně nazvat tradičně konzervativní, preferuje účtování přijatých záloh na podíl na zisku u příjemce jako přijaté zálohy do závazků. S účtováním do výnosů se tedy čeká až do následujícího období, kdy bude zisk stvrzen řádnou účetní závěrkou, ověřen auditorem a podíl na zisku schválen valnou hromadou či rozhodnutím společníka. Hlavní argument hovoří o respektování právního stavu a statusu příjemce, jakožto příjemce zálohy. V rozhodování pro jeden ze dvou přístupů účtování mějme na paměti, že je záloha stále v průběhu roku podmíněna několika podmínkami: dosažením výsledku hospodaření za celé účetní období a schválením rozhodnutí valné hromady o výplatě podílů na zisku. Je potřeba také upozornit na princip opatrnosti uvedený v 25(3) zákona o účetnictví, který požaduje zahrnout v účetnictví pouze zisky, které společnost dosáhla v daném období, a vzít naopak v úvahu všechna rizika a možné ztráty známé do okamžiku sestavení účetní závěrky. Je zřejmé, že princip zrcadlení je v přímém rozporu s principem opatrnosti. V současnosti ještě stále není k dispozici mnoho praktických příkladů, jež by naznačovaly, jakým směrem se bude odborná veřejnost vydávat. Otázky vyplývající z nové možnosti výplat záloh na podílu na zisku jsou závažné a je pravděpodobné, že se jimi budou zabývat odborné články a publikace včetně interpretací Národní účetní rady. S ohledem na novou reálnou zodpovědnost statutárních orgánů dle zákona o obchodních korporacích se domníváme, že za stávající situace (bez jednoznačně stanovených pravidel) se pro mnohé případy jeví konzervativní přístup z hlediska Ing. Jaroslav Dubský, FCCA auditor / Associate Partner Tel.: > Manažeři si neuvědomují rizika spojená s výkonem své funkce Alena Spilková, Rödl & Partner Praha > Před rokem vstoupil v platnost nový zákon o obchodních korporacích, který zpřísnil případné finanční tresty pro všechny členy vedení firem. Podle průzkumu zpracovaného jedním z významných pojistitelů nabízejícím D&O pojištění v České republice (dále jen pojistitel ) ale pouze 39 % respondentů ví, že jsou zodpovědní za celou výši způsobené škody firmě nebo třetím stranám. Zároveň má pojištění odpovědnosti manažera (D&O Directors and Officers) uzavřeno jen 17 % dotázaných. Průzkum byl proveden mezi 210 manažery. Pojistitel provedl mezi manažery průzkum, do jaké míry jsou informováni o odpovědnosti z titulu výkonu své funkce. Nový zákon o obchodních korporacích, který vstoupil v platnost 1. ledna 2014, zpřísnil podmínky tím, že členové orgánů společností ručí za běžné obchodní závazky společností (platby dodavatelům, zaměstnancům, odvody apod.) přímo vůči těmto věřitelům. V zahraničí je tato úprava zákona běžná a většina společností je na případné vymáhání pohledávek po členech svých orgánů připravená díky D&O neboli pojištění odpovědnosti manažerů. Pokud společnost nedělá v tomto směru dostatečná preventivní opatření, následky pro členy managementu mohou být likvidační. V České republice si na novou legislativu teprve zvykáme, čemuž 6

7 Podnikové poradenství aktuálně Rödl & Partner Intern Vydání: Březen 2015 odpovídá i zatím nízká propojištěnost u členů představenstev, členů dozorčích rad a jednatelů. Na co vše se podle vás vztahuje pojištění odpovědnosti managementu D&O? Pouze 39 % respondentů si je vědomo, že jsou zodpovědní za veškeré způsobené finanční škody, které jsou spojeny s výkonem jejich funkce. 42 % manažerů uvedlo, že jsou zodpovědní pouze do škody ve výši 500 tisíc korun, a 19 % manažerů odpovědělo, že do škody ve výši 2 miliony korun. 26% 12% 62% Do jaké výše škody z výkonu své funkce jako manažer jste zodpovědný za způsobené škody? 42% 39% pouze na vyrovnání škody % na hrazení právního a jiného zastoupení % na uhrazení škody a právního a jiného zastoupení % 19% do Kč % do Kč % neomezeně do výše způsobené škody % Ve svém okolí se s finančním postihem vedení společnosti setkalo 22 % dotázaných. Obecně lze říci, že žaloby proti členům orgánů obchodních korporací z titulu porušení jejich povinností jsou spíše výjimečné. Největší rizika pro členy orgánů z titulu odpovědnosti za výkon jejich funkce lze očekávat zejména v případech, kdy se bude jednat o nároky insolvenčních správců či věřitelů v rámci řízení o úpadku či o nároky společníků a akcionářů v případě aplikace institutu trestní odpovědnosti právnických osob. Vedení firem tak nebude čelit pouze nárokům za způsobené škody, ale právní spory s sebou přinesou i náklady spojené s právním zastoupením manažerů. Podle průzkumu pojistitele má pojištění odpovědnosti manažera uzavřeno pouze 17 % respondentů. Z průzkumu zároveň vyplynulo, že 26 % dotázaných se domnívá, že pojištění D&O kryje pouze náhradu škody, a dalších 12,5 % manažerů uvedlo, že pojištění kryje hrazení právního a jiného zastoupení. Celkem 61,5 % dotázaných ovšem správně uvedlo, že pojištění odpovědnosti manažera kryje jak způsobenou škodu, tak právní nebo jiné zastoupení, např. auditory, soudní znalce. Škodní událostí je například případ, kdy společnost zastoupená akcionářem podala žalobu o náhradu škody na členy představenstva. Škoda byla údajně způsobena v opakovaném procesu nabytí vlastních akcií a jejich zpětném prodeji. Případ vyšetřuje i policie na základě trestního oznámení. Trestný čin zatím není prokázán. Případ je stále otevřený a trvá již plných sedm let. Pojistitel průběžně hradí náklady obhajoby pojištěných, které již dosáhly téměř dva miliony korun. Ve srovnání s celosvětovým žebříčkem Global Fortune 500 je pojištění D&O mezi firmami působícími v České republice na nízké úrovni. V rámci žebříčku Global Fortune 500 je celých sedmdesát procent těchto společností pojištěných u daného pojistitele na pojištění odpovědnosti manažera. Z tohoto srovnání vyplývá, že vedení firem v České republice si zatím dostatečně neuvědomuje rizika spojená s výkonem jejich funkce. Průzkum byl realizován pojišťovnou AIG. Pro předložení nabídky pojištění či získání dalších doplňujících informací jsme Vám vždy velmi rádi k dispozici. Alena Spilková podniková poradkyně / Associate Partner Tel.: > Akce / Připravujeme pro vás: březen duben 2015 Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Březen Minimální mzda v Německu a její dopady na české zaměstnavatele 11. března 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Alena Klikar, Václav Vlk, Lukáš Pflug 7

8 Mandantenbrief Rödl & Partner Intern Pletichy na dražbách 17. března 2015, Národní dům na Vinohradech, Praha 2 Přednáší: Pavel Koukal Kontrola dražebníka 17. března 2015, Národní dům na Vinohradech, Praha 2 Přednáší: Pavel Koukal Novela zákona o DPH 24. března 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Miroslav Skopec, Alexander Novák Novela zákona o DPH 27. března 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Miroslav Skopec, Alexander Novák Duben Zaměstnanec a zdraví 29. dubna 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Eva Blechová, Václav Vlk Více o programu a online přihlášky Změna programu vyhrazena. -jsd- Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Březen 2015, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Květen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Koncernové právo si pozornost rozhodně zaslouží Daně aktuálně

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce KAPITOLA 3 Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce 3.1 Povolení k výkonu činnosti fyzické osoby Právní úprava: 4 odst. 1, 2, 3, 6 odst. 1, 3, 4, 5, 7,

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod 1-2...... Uznání zodpovědnosti vedení za účetní

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červenec/Srpen 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Koná se valná hromada v každé s.r.o.? > Řetězení

Více

5.4 Lhůta pro stanovení daně

5.4 Lhůta pro stanovení daně PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 1/16 Ing. Vlasta Martišková Jedná se o jedno ze zásadních ustanovení daňového řádu, které nalezneme v 148. Tato lhůta je velmi důležitá, neboť pro

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 27. ÚNORA ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 JIŽ ČTYŘI AUDITOŘI A TŘI DAŇOVÍ PORADCI NABÍZEJÍ ZA NAŠÍ SPOLEČNOST

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 Příklad č.22: Opravné položky k pohledávkám Společnost

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

KSKŘI ve spolupráci s

KSKŘI ve spolupráci s Nová úprava o insolvenčních správc vcíchch ADVOKÁTN KSKŘI ve spolupráci s TNÍ KANCELÁŘÍ Český Krumlov JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Rooseveltova 37 381 01 Český Krumlov Tel./Fax: + 420 380 711

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Nezakládáte dokumenty do sbírky listin? Sankce zpřísněny Daně

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 08_2014 listopad 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 08_2014 listopad 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 08_2014 listopad

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Čl. II. Vymezení důvodů a skutečností posuzovaných v rámci rozhodování o žádostech daňových subjektů o prominutí příslušenství daní z důvodu tvrdosti

Čl. II. Vymezení důvodů a skutečností posuzovaných v rámci rozhodování o žádostech daňových subjektů o prominutí příslušenství daní z důvodu tvrdosti MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 43 Metodika správy daní Oddělení 431 Metodika výkonu správy daní Č.j.: 43/48 552/2008-431 Pokyn D-319 Ministerstva financí, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Komanditní suma upravuje ručení komanditisty

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Tvoříme základy Legislativní novinky

Tvoříme základy Legislativní novinky Tvoříme základy Legislativní novinky Informace o aktualitách v legislativě v Èeské republice Vydání: Únor 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo > Vybrané legislativní změny > Vybrané předpisy vyhlášené ve sbírce

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN)

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN) PROMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MANŽELŮ JAKO POPLATNÍKŮ TRANSFEROVÉ DANĚ Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen ZOSDNNV ), byl s účinností k 1. lednu 2014 nahrazen

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Září 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Prodáváte či kupujete nemovitost? Daň z nabytí Vás nemine Daně

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Březen 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Přídatné spoluvlastnictví: velká-malá novinka

Více

I. Úvod. Pozn.: Všechny právní předpisy jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období.

I. Úvod. Pozn.: Všechny právní předpisy jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období. Informace z kontrolní akce č. 11/03 Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Výjezdní seminář z obchodního práva. Obchodní právo v roce II. 10. 12. dubna 2015

Výjezdní seminář z obchodního práva. Obchodní právo v roce II. 10. 12. dubna 2015 Výjezdní seminář z obchodního práva Obchodní právo v roce II 10. 12. dubna 2015 Přeplatek na zálohách na podíl na zisku právní a účetní souvislosti. 2. ročník PF UK Resumé Právo na podíl na zisku je jedním

Více