Tvoříme základy Mandantenbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Březen Obsah: Právo aktuálně > Zánik účasti na s.r.o. v důsledku konkurzu Daně aktuálně > Přehled transakcí se spojenými osobami víc než jen formulář > Příslušenství daně lze prominout Ekonomika aktuálně > Jak na zálohy na podíly na zisku? Podnikové poradenství aktuálně > Manažeři si neuvědomují rizika spojená s výkonem své funkce Rödl & Partner Intern > Akce / Připravujeme pro Vás: březen duben 2015 Zdroj: Archiv Rödl & Partner > Zánik účasti na s.r.o. v důsledku konkurzu Václav Vlk, Markéta Nešetřilová, Rödl & Partner Praha > V současné době se stále častěji setkáváme s případy, kdy se právnické či fyzické osoby dostávají do insolvence. Článek se věnuje situaci, kdy je vedeno insolvenční řízení proti takové osobě, která je současně společníkem, případně jediným společníkem české společnosti s ručením omezeným. Pokud soud rozhodne o úpadku společníka a současně nebo později v průběhu insolvenčního řízení o tom, že úpadek bude řešen konkurzem, měla by společnost, respektive její jednatel, zpozornět. Prohlášení konkurzu na majetek společníka má totiž na jeho účast ve společnosti závažný dopad a navíc i samotné společnosti přináší určité povinnosti. Zákon o obchodních korporacích stanoví, že nedojde-li do šesti měsíců od prohlášení konkurzu na majetek společníka ke zpeněžení podílu společníka, nastávají obdobné účinky, jako kdyby společník ze společnosti vystoupil. Jinými slovy, marným uplynutím uvedené šestiměsíční lhůty účast společníka ve společnosti zaniká. Způsob a postup, jakým má být ve zmíněné šestiměsíční lhůtě podíl společníka zpeněžen, zákon bohužel jasně nestanoví. Odborná literatura se většinově shoduje na tom, že podíl zpeněžuje společníkův insolvenční správce v rámci zpeněžení majetkové podstaty společníka. Vyskytují se však i názory, že podíl bude zpeněžovat sama společnost a výtěžek ze zpeněžení podílu vydá insolvenčnímu správci. Ostatní společníci mají ve vztahu k prodávanému podílu předkupní právo. Nebude-li podíl do šesti měsíců od prohlášení konkurzu zpeněžen, účast společníka ve společnosti, jak již řečeno, zaniká a společnost je povinna insolvenčnímu správci vydat částku odpovídající vypořádacímu podílu. Neurčí-li společenská smlouva jinak, stanoví se výše vypořádacího 1

2 Právo aktuálně / Daně aktuálně podílu z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. Společnost pak musí do jednoho měsíce rozhodnout o přechodu uvolněného podílu na zbývající společníky poměrně podle jejich podílů (nejméně však za částku odpovídající vypořádacímu podílu) nebo snížit základní kapitál. Nesplní-li společnost tyto své povinnosti, soud společnost i bez návrhu zruší a nařídí její likvidaci. V této souvislosti je rovněž potřeba zdůraznit, že shora uvedené rozhodnutí svěřuje zákon do působnosti valné hromady a pro jeho přijetí vyžaduje dvoutřetinovou většinu hlasů všech společníků. Mimo to musí být rozhodnutí osvědčeno veřejnou listinou. Od 1. ledna 2014 již v této oblasti neexistuje odchylná úprava pro jednočlenné společnosti (společnosti s jediným společníkem). Podle obchodního zákoníku účast jediného společníka na společnosti prohlášením konkurzu nezanikala. Podle současné úpravy však přestává být i jediný společník společníkem, pokud nedojde v průběhu šesti měsíců ode dne prohlášení konkurzu ke zpeněžení podílu. U jednočlenných společností se pak po marném uplynutí uvedené lhůty dostáváme do situace, kdy společnost nemá žádného společníka, a není tedy nikdo, kdo by vykonával působnost valné hromady, nejsou zde žádní společníci, kteří by mohli uvolněný podíl převzít. Taková společnost samozřejmě nemůže řádně fungovat: vzpomeňme například, že při schvalování účetní závěrky zde nebude nikdo, kdo by ji schválil. V takovém případě je společnost vlastně odsouzena k zániku a bude nutné přistoupit k jejímu zrušení soudem, neboť společnost již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik právnické osoby zákonem. Soud ji zruší a nařídí její likvidaci i bez návrhu. Společníky českých společností s ručením omezeným bývají velice často zahraniční právnické osoby. Jak se situace změní v případě, že společník české společnosti s ručením omezeným bude zahraniční právnickou osobou? Má i tehdy zahájení insolvenčního řízení vliv na účast společníka ve společnosti s ručením omezeným? Odborná veřejnost se přiklání k závěru, že úprava zániku účasti společníka na společnosti obsažená v českém zákoně o obchodních korporacích se použije i v případě zahraničních společníků, byť by podle jejich právního řádu konkurz takové dopady na jejich účast ve společnosti neměl. Dodejme ještě, že zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku společníka nebo zrušením konkurzu proto, že majetek společníka je zcela nedostačující, zaniká účast společníka ve společnosti okamžitě a bez dalšího. Právní úpravu problematiky konkurzu společníka společnosti s ručením omezeným, obsaženou v zákoně o obchodních korporacích, nelze v žádném případě považovat za jednoznačnou či optimální. Přejít prohlášení konkurzu na majetek společníka, ať již jediného či jednoho ze společníků, pouze tím, že společnost tuto situaci vezme na vědomí, by mohlo mít pro společnost fatální důsledky. Společníkům i společnostem lze tak jedině doporučit, aby situaci nepodcenili a případně i s využitím odborné právní pomoci se pokusili nalézt takové řešení, které bude pro společníka a zejména pak pro společnost alespoň relativně uspokojivé. Mgr. Václav Vlk advokát / Associate Partner Tel.: > Přehled transakcí se spojenými osobami víc než jen formulář Lukáš Pflug, Rödl & Partner Praha > V rámci nového tiskopisu přiznání k dani z příjmů právnických osob byla zveřejněna konkrétní podoba nové povinné přílohy s názvem Přehled transakcí se spojenými osobami. Sloužit má jako nástroj finančních úřadů k intenzivnějšímu boji proti daňovým únikům v důsledku nesprávně nastavených cen mezi spojenými osobami, takzvaných převodových cen. Nastavení převodových cen může mít významné dopady na rozdělení výnosů a nákladů mezi spojenými osobami. V rámci koncernu tak hrozí českému státu nežádoucí odliv zdanitelných zisků do jiných zemí. Dopady se však mohou týkat též ryze českých subjektů. Například v situaci, kdy jedna sesterská společnost vykazuje významné ztráty, zatímco druhá je výrazně zisková a uvítala by z daňového pohledu nižší příjmy. Zvýšená pozornost věnovaná převodovým cenám ze strany finančních úřadů je poslední dobou již patrná z průběhu daňových kontrol. Při této činnosti finanční úřady provádí detailní rozbor smluvní dokumentace, jejího dodržování a porovnání převodových cen s tržní situací dle podrobné analýzy trhu. Požadované doměrky daně přitom dosahují v některých případech hrozivé výše. Pokud dokumentace převodových cen není dostatečná, je vyvrácení námitek správce daně a zabránění daňovému doměrku značně obtížné. 2

3 Daně aktuálně Vydání: Březen 2015 Za účelem dalšího zefektivnění činnosti v rámci daňových kontrol byl v minulém roce avizován nový formulář zachycující převodové ceny. Údaje z formuláře budou převedeny do databáze finančních úřadů, v níž bude možná jejich analýza, a to nejen v rámci daného zdaňovacího období, ale i meziročně a ve vztahu k ostatním spojeným společnostem. Tento nástroj bude sloužit k předběžnému vytipování subjektů, u nichž se daňové správě provedení daňové kontroly vyplatí. Již za zdaňovací období 2013 rozesílaly finanční úřady koncem loňského roku dotazník k převodovým cenám, který ale neměl žádný legislativní základ. Jeho vyplnění tak bylo sice pouze na dobrovolné bázi, doporučení v rámci průvodních dopisů finančních úřadů však dávalo pociťovat jistý nátlak dokument raději zpracovat. Podezření tak mohlo padnout jednak na ty společnosti, které dotazník nezpracovaly (zhruba třetina dotázaných), a na ty, které uvedly pochybné informace. Ostatní společnosti poskytly alespoň údaje pro další zpracování a porovnání. Jakýkoli postup by tak pro správce daně byl zdrojem informací, cíle daňové správy pro rok 2013 bylo dosaženo. Pro přiznání 2014 je již vyplnění dotazníku pro některé subjekty povinné. Postačí překročit hodnotu aktiv 40 milionů korun nebo obrat 80 milionů či mít více než 50 zaměstnanců. Povinnost vyplňovat přílohu se přitom nevztahuje na stálé provozovny. Běžně se vyplňují pouze transakce se zahraničními osobami, pokud se však jedná o subjekt vykazující ztráty nebo pobírající investiční pobídky, musí zachytit veškeré transakce. Samotný formulář se vyplňuje za každou spojenou osobu samostatně. Údaje se uvádí v členění na poskytnutá a přijatá plnění, a to v kategoriích majetek, služby a zdroje financování. Ačkoli rozsah formuláře není nikterak obsáhlý a četné údaje by mělo být možné zjistit ze zprávy o vztazích, případně z účetních údajů, může být zjištění některých položek složitější. Lze tak doporučit včasnou přípravu na tuto novou povinnost. Pro úplnost je třeba doplnit, že nevyplnění přílohy je spojeno se sankcemi stanovenými daňovým řádem. Quelle: Archiv Rödl & Partner Závěrem Ačkoli dotazník neobsahuje v zásadě žádné podstatné informace, které by nebyly již v minulosti finančním úřadům dostupné v podobě zprávy o vztazích, spočívá podstatná výhoda nového nástroje finanční správy v automatickém natažení dat do databází finančních úřadů. Bude tak docházet k automatickému zpracování dat a tím ke snadnému prověření významných ukazatelů všech dotčených subjektů. Ing. Lukáš Pflug, LL.M. daňový poradce / Associate Partner Tel.: > Příslušenství daně lze prominout Jakub Šotník, Rödl & Partner Praha > Novela daňového řádu od 1. ledna 2015 vrací po čtyřech letech možnost individuálního prominutí vybraných příslušenství daně, u nichž správce daně nemůže jejich vznik ani výši ovlivnit v rámci správního uvážení. Institut promíjení se vztahuje na penále, úrok z prodlení a úrok z posečkané částky. Naproti tomu je z této množiny sankcí vyloučena pokuta za opožděné tvrzení daně, neboť ta již v sobě obsahuje mechanismy, jimiž lze její výši ovlivnit. Je však třeba zdůraznit, že využití institutu prominutí příslušenství daně je do značné míry omezeno přechodnými ustanoveními. Penále tak lze prominout pouze za podmínky, že bylo oznámeno daňovému subjektu dodatečným platebním výměrem vydaným po 1. lednu Přechodné ustanovení však nebrání tomu, aby daňový subjekt požádal o prominutí penále vztahujícího se např. k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2013, pokud bylo oznámeno daňovému subjektu dodatečným platebním výměrem vydaným po 1. lednu Naopak penále, které bylo oznámeno daňovému subjektu do 31. prosince 2014, prominout nelze. 3

4 Daně aktuálně Obdobně upravují přechodná ustanovení prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky. O jejich prominutí lze dle nových ustanovení daňového řádu požádat pouze za tu část úroku, který vznikl po 1. lednu Výjimku v tomto směru představuje úrok z posečkané částky vzniklý do 31. prosince 2014, který je možné prominout podle dosavadních právních předpisů. Podmínky prominutí příslušenství daně Podání žádosti o prominutí příslušenství daně je podmíněno celou řadou okolností, které musí daňový subjekt splnit, aby byl ve své žádosti úspěšný. V prvé řadě se jedná o povinnost poplatkovou, neboť žádost podléhá správnímu poplatku ve výši Kč, pokud sankce, o jejíž prominutí daňový subjekt žádá, převyšuje částku Kč. Významnou podmínkou pro podání žádosti je úhrada samotné daňové povinnosti, k níž se příslušenství váže, neboť teprve po její úhradě je daňový subjekt oprávněn žádost o prominutí podat, což má dle zákonodárce představovat ideální motivační prvek pro zajištění platební morálky daňových subjektů. Pokud daňový subjekt podá žádost, aniž by daňovou povinnost uhradil, půjde o nepřípustné podání a správce daně řízení o této žádosti zastaví. Žádost o prominutí penále musí být navíc podána nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým bylo penále daňovému subjektu oznámeno, přičemž daňový řád stanoví výjimky, během kterých tato lhůta neběží. Zde je namístě upozornit, že uvedenou lhůtu nelze prodloužit. Na rozdíl od žádosti o prominutí penále není žádost o prominutí úroků z prodlení a úroků z posečkané částky obdobným způsobem časově omezena, a uplatní se proto pouze obecná lhůta pro placení daně, do jejíhož uplynutí lze o prominutí požádat. Rozsah prominutí příslušenství daně Rozdílná je rovněž výše příslušenství daně, kterou je správce daně oprávněn prominout v případě penále na straně jedné a v případě úroku z prodlení či úroku z posečkané částky na straně druhé. Zatímco penále lze prominout až do výše 75 %, v případě úroků takové omezení zákon neupravuje, a daňový subjekt proto může požádat o prominutí úroků v jejich celé výši. Správce daně ve své rozhodovací činnosti není vázán návrhem daňového subjektu uvedeným v jeho žádosti, musí však vždy zohlednit tzv. materiální kritérium. Tímto kritériem je v případě penále míra součinnosti daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední, kterou představuje především součinnost daňového subjektu v rámci daňové kontroly. Dle důvodové zprávy má zákon tímto způsobem motivovat daňové subjekty ke spolupráci při dokazování, k němuž dochází při daňové kontrole. Míru součinnosti přitom posuzuje správce daně na základě svého subjektivního uvážení, které se nesmí odklonit od základních zásad daňového řízení, zejména nesmí být tato úvaha založena na libovůli správce daně. Posouzení součinnosti proto může v budoucnu vyvolat řadu sporů mezi daňovými subjekty a správci daně, zvláště v okamžiku, kdy daňovým subjektem zvolený procesní postup v rámci daňové kontroly bude správce daně vnímat jako odmítnutí součinnosti. Pro účely prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky zvolil zákonodárce odlišné materiální kritérium, založené na existenci zjevně ospravedlnitelného důvodu pro prodlení s úhradou daně. Prominutí úroků by proto mělo představovat zcela výjimečný případ, který je jak opět uvádí důvodová zpráva z lidského hlediska omluvitelný a z hlediska materiálního představuje prohřešek spíše formalistický. Tím se má zabránit tomu, aby prominutí úroků dosáhly subjekty, které se dostaly do prodlení vlastním proviněním, a to v důsledku neplnění svých povinností, či dokonce úmyslným jednáním. Správce daně je při posuzování rozsahu, ve kterém má být úrok prominut, povinen zohlednit ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu. Je však nutné zdůraznit, že pouhá existence ekonomických či sociálních poměrů daňového subjektu nepředstavuje důvod pro prominutí úroku, neboť tím je pouze již výše zmíněná existence ospravedlnitelného důvodu prodlení. Z toho lze dovodit, že úroky mohou být prominuty i daňovým subjektům, které nejsou v ekonomické nebo sociální tísni. Společné podmínky pro prominutí příslušenství daně Daňový řád se však pro účely prominutí příslušenství daně neomezuje pouze na subjektivní úvahu správce daně, nýbrž stanoví i společná objektivní kritéria, která mohou prominutí příslušenství daně omezit, nebo jej dokonce zcela vyloučit. Správce daně má především povinnost při rozhodování o žádosti přihlédnout k četnosti porušování povinností při správě daní ze strany daňového subjektu. Tím by se mělo zamezit situacím, kdy bude promíjeno příslušenství daně takovým daňovým subjektům, které své povinnosti často porušují. Daňový řád v souvislosti s institutem prominutí příslušenství daně zavádí tzv. koncept spolehlivého daňového subjektu, resp. osoby, která je členem jeho statutárního orgánu. Zákon totiž vychází z předpokladu, že příslušenství daně může být prominuto pouze těm subjektům, které závažným způsobem neporušují své daňové či účetní povinnosti. Zákon proto odnímá možnost prominutí příslušenství daně tzv. nespolehlivým daňovým subjektům. Míru závažnosti porušení povinností daňovými subjekty však zákon blíže nespecifikuje. Za závažné porušení lze tudíž označit pouze takové jednání, které dosahuje požadované intenzity, přičemž míru této intenzity musí správce daně dostatečným způsobem odůvodnit ve svém rozhodnutí. V této souvislosti je vhodné poukázat na důvodovou zprávu, která uvádí, že za závažné porušení lze považovat rovněž taková jednání, která sice nedosáhnou požadované 4

5 Daně aktuálně / Ekonomika aktuálně Vydání: Březen 2015 intenzity, nicméně se budou ze strany daňového subjektu pravidelně opakovat. Zákon současně za tímto účelem správci daně ukládá, aby případné závažné porušení daňových či účetních povinností zkoumal za dobu posledních tří let. Důvodová zpráva k tomu blíže uvádí, že spolehlivost daňového subjektu bude správce daně zohledňovat k okamžiku posuzování žádosti, nikoli k okamžiku jejího podání. Požadavek spolehlivosti neomezuje zákon pouze na samotný daňový subjekt, nýbrž jej směřuje i vůči osobě, která je členem statutárního orgánu subjektu, kterému má být příslušenství daně prominuto. Rovněž taková osoba se nesmí v uplynulých třech letech dopustit závažného porušení daňových nebo účetních předpisů. Zákon navíc konstruuje fikci, že i osoba, která byla v době závažného porušení daňových nebo účetních předpisů členem statutárního orgánu právnické osoby, která závažně porušila daňové nebo účetní předpisy, tyto předpisy sama porušila. Mgr. Jakub Šotník advokát / Senior Associate Tel.: > Jak na zálohy na podíly na zisku? Jana Kocurková, Anna Kotovicová Rödl & Partner Praha > Zákon o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014, zavedl možnost, aby obchodní korporace vyplácely společníkům / akcionářům zálohy na podíly na zisku. Dříve platný obchodní zákoník toto striktně zakazoval. Jedná se tedy o nový a ne zcela ekvivalentní nástroj, který umožňuje statutárnímu orgánu podmíněné rozdělení zisku společnosti v průběhu roku. Účetní a auditoři musí mít u tohoto institutu na paměti několik pravidel a zvolit vhodný způsob účtování a vykazování. Otázka správného zobrazení zálohových výplat ze zisku v účetnictví obchodních korporací i příjemce byla po celý uplynulý rok hojně diskutována. Se začátkem nového roku nastalo období finalizací účetních závěrek a příprav na valné hromady. Připomeňme a shrňme si proto přístupy, jak tyto zálohy správně účetně zobrazit. Pravidla pro výplatu dle 40 K výplatě záloh na podíly na zisku může dojít kdykoli během roku, kdy je společností generován zisk, tedy dávno před schválením řádné účetní závěrky valnou hromadou. O zálohách rozhoduje statutární orgán, tedy jednatel či představenstvo. Na jejich bedrech tak leží velká odpovědnost, aby přijaté rozhodnutí o výplatě podílu na zisku bylo v souladu se zákonem. První ze tří základních podmínek, kterých se statutární orgán musí držet, je, že obchodní korporace nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. Druhý pilíř podmiňuje výplatu zálohy jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Poslední zásadní bod pro tuto podmíněnou prozatímní dividendu říká, že výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku, snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. Mezitímní účetní závěrka Protože zákon neukládá ověření mezitímní účetní závěrky auditorem, je rozhodnutí o tom, zda společnost natvořila dostatečný zisk (či vykazuje vysoké akumulované nerozdělené zisky z minulých let) k výplatě zálohy, zcela v rukou a v primární odpovědnosti statutárního orgánu. Důležité je, aby tato mezitímní účetní závěrka věrně zobrazovala finanční situaci společnosti k danému okamžiku, tedy aby byly řádně zaúčtované všechny účetní případy daného období včetně opravných položek, rezerv, dohadných položek, odpisů a časového rozlišení. Zejména v případech, kdy existují zásadní pochybnosti o finanční situaci společnosti, lze ověření mezitímní účetní závěrky auditorem (popřípadě limited review) statutárnímu orgánu doporučit, i když je potřeba upozornit, že tímto auditem (limited review) se statutární orgán své odpovědnosti za splnění podmínek dle zákona o obchodních korporacích nezbavuje. Způsob účtování zálohy na podílu na zisku Účetní předpisy poskytují v ČÚS 18 explicitní návod pro účtování na straně vyplácející společnosti se specifickým řádkem vlastního kapitálu nazvaném Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku. Tento řádek snižuje vlastní kapitál, a to proti závazku vůči společníkům zálohu vyplatit. Závazek vůči společníkům je pak vypořádán výplatou zálohy. 5

6 Ekonomika aktuálně / Podnikové poradenství aktuálně Výplata zálohy však může mít i nepříjemné důsledky pro společníky. Je to v situaci, kdy na základě ročního výsledku valná hromada zjistí, že společnost nemá pro výplatu podílu na zisku za dané účetní období dostatečné vlastní zdroje či dostatek finančních prostředků. Podle ČÚS 18 není tedy možné výplatu podílu odsouhlasit a vlastníci musejí již přijatou zálohu na podíly na zisku vrátit. V tomto případě vzniká dle zákona o obchodních korporacích nárok na vrácení poskytnuté zálohy, který se účtuje jako pohledávka za společníky, a to jakmile korporace zjistí, že tato situace nastala. opatrnosti jako vhodnější. Pouze za výjimečných situací, kdy je dostatečně zřejmé a odůvodněné, že daná společnost má dostatečné zdroje použitelné na výplatu podílu na zisku, nebo pokud je výplata záloh z časového hlediska velmi blízká rozhodnutí valné hromady, je výnosové účtování přijatých záloh odůvodnitelné z pohledu základních účetních principů a zásad. Jak však přistoupit k účtování o zálohách na straně jejich příjemce? Vyvstávají dva možné, prozatím praxí neověřené přístupy. První z přístupů lze pracovně nazvat aplikace pravidla zrcadlového obrazu, který preferuje účtování přijatých záloh na podíl na zisku do výnosů běžného období, tedy období, kdy bylo rozhodnuto o výplatě zálohy. Hlavním argumentem pro toto účtování je, že snížení vlastního kapitálu plátce zálohy by mělo být kompenzováno výnosem, a tedy zvýšením vlastního kapitálu (čistých aktiv) příjemcem této zálohy. Toto pojetí bylo již odborným tiskem zmiňováno, a mohlo by se tedy alespoň opticky zdát, že má navrch. Druhý přístup, který můžeme pracovně nazvat tradičně konzervativní, preferuje účtování přijatých záloh na podíl na zisku u příjemce jako přijaté zálohy do závazků. S účtováním do výnosů se tedy čeká až do následujícího období, kdy bude zisk stvrzen řádnou účetní závěrkou, ověřen auditorem a podíl na zisku schválen valnou hromadou či rozhodnutím společníka. Hlavní argument hovoří o respektování právního stavu a statusu příjemce, jakožto příjemce zálohy. V rozhodování pro jeden ze dvou přístupů účtování mějme na paměti, že je záloha stále v průběhu roku podmíněna několika podmínkami: dosažením výsledku hospodaření za celé účetní období a schválením rozhodnutí valné hromady o výplatě podílů na zisku. Je potřeba také upozornit na princip opatrnosti uvedený v 25(3) zákona o účetnictví, který požaduje zahrnout v účetnictví pouze zisky, které společnost dosáhla v daném období, a vzít naopak v úvahu všechna rizika a možné ztráty známé do okamžiku sestavení účetní závěrky. Je zřejmé, že princip zrcadlení je v přímém rozporu s principem opatrnosti. V současnosti ještě stále není k dispozici mnoho praktických příkladů, jež by naznačovaly, jakým směrem se bude odborná veřejnost vydávat. Otázky vyplývající z nové možnosti výplat záloh na podílu na zisku jsou závažné a je pravděpodobné, že se jimi budou zabývat odborné články a publikace včetně interpretací Národní účetní rady. S ohledem na novou reálnou zodpovědnost statutárních orgánů dle zákona o obchodních korporacích se domníváme, že za stávající situace (bez jednoznačně stanovených pravidel) se pro mnohé případy jeví konzervativní přístup z hlediska Ing. Jaroslav Dubský, FCCA auditor / Associate Partner Tel.: > Manažeři si neuvědomují rizika spojená s výkonem své funkce Alena Spilková, Rödl & Partner Praha > Před rokem vstoupil v platnost nový zákon o obchodních korporacích, který zpřísnil případné finanční tresty pro všechny členy vedení firem. Podle průzkumu zpracovaného jedním z významných pojistitelů nabízejícím D&O pojištění v České republice (dále jen pojistitel ) ale pouze 39 % respondentů ví, že jsou zodpovědní za celou výši způsobené škody firmě nebo třetím stranám. Zároveň má pojištění odpovědnosti manažera (D&O Directors and Officers) uzavřeno jen 17 % dotázaných. Průzkum byl proveden mezi 210 manažery. Pojistitel provedl mezi manažery průzkum, do jaké míry jsou informováni o odpovědnosti z titulu výkonu své funkce. Nový zákon o obchodních korporacích, který vstoupil v platnost 1. ledna 2014, zpřísnil podmínky tím, že členové orgánů společností ručí za běžné obchodní závazky společností (platby dodavatelům, zaměstnancům, odvody apod.) přímo vůči těmto věřitelům. V zahraničí je tato úprava zákona běžná a většina společností je na případné vymáhání pohledávek po členech svých orgánů připravená díky D&O neboli pojištění odpovědnosti manažerů. Pokud společnost nedělá v tomto směru dostatečná preventivní opatření, následky pro členy managementu mohou být likvidační. V České republice si na novou legislativu teprve zvykáme, čemuž 6

7 Podnikové poradenství aktuálně Rödl & Partner Intern Vydání: Březen 2015 odpovídá i zatím nízká propojištěnost u členů představenstev, členů dozorčích rad a jednatelů. Na co vše se podle vás vztahuje pojištění odpovědnosti managementu D&O? Pouze 39 % respondentů si je vědomo, že jsou zodpovědní za veškeré způsobené finanční škody, které jsou spojeny s výkonem jejich funkce. 42 % manažerů uvedlo, že jsou zodpovědní pouze do škody ve výši 500 tisíc korun, a 19 % manažerů odpovědělo, že do škody ve výši 2 miliony korun. 26% 12% 62% Do jaké výše škody z výkonu své funkce jako manažer jste zodpovědný za způsobené škody? 42% 39% pouze na vyrovnání škody % na hrazení právního a jiného zastoupení % na uhrazení škody a právního a jiného zastoupení % 19% do Kč % do Kč % neomezeně do výše způsobené škody % Ve svém okolí se s finančním postihem vedení společnosti setkalo 22 % dotázaných. Obecně lze říci, že žaloby proti členům orgánů obchodních korporací z titulu porušení jejich povinností jsou spíše výjimečné. Největší rizika pro členy orgánů z titulu odpovědnosti za výkon jejich funkce lze očekávat zejména v případech, kdy se bude jednat o nároky insolvenčních správců či věřitelů v rámci řízení o úpadku či o nároky společníků a akcionářů v případě aplikace institutu trestní odpovědnosti právnických osob. Vedení firem tak nebude čelit pouze nárokům za způsobené škody, ale právní spory s sebou přinesou i náklady spojené s právním zastoupením manažerů. Podle průzkumu pojistitele má pojištění odpovědnosti manažera uzavřeno pouze 17 % respondentů. Z průzkumu zároveň vyplynulo, že 26 % dotázaných se domnívá, že pojištění D&O kryje pouze náhradu škody, a dalších 12,5 % manažerů uvedlo, že pojištění kryje hrazení právního a jiného zastoupení. Celkem 61,5 % dotázaných ovšem správně uvedlo, že pojištění odpovědnosti manažera kryje jak způsobenou škodu, tak právní nebo jiné zastoupení, např. auditory, soudní znalce. Škodní událostí je například případ, kdy společnost zastoupená akcionářem podala žalobu o náhradu škody na členy představenstva. Škoda byla údajně způsobena v opakovaném procesu nabytí vlastních akcií a jejich zpětném prodeji. Případ vyšetřuje i policie na základě trestního oznámení. Trestný čin zatím není prokázán. Případ je stále otevřený a trvá již plných sedm let. Pojistitel průběžně hradí náklady obhajoby pojištěných, které již dosáhly téměř dva miliony korun. Ve srovnání s celosvětovým žebříčkem Global Fortune 500 je pojištění D&O mezi firmami působícími v České republice na nízké úrovni. V rámci žebříčku Global Fortune 500 je celých sedmdesát procent těchto společností pojištěných u daného pojistitele na pojištění odpovědnosti manažera. Z tohoto srovnání vyplývá, že vedení firem v České republice si zatím dostatečně neuvědomuje rizika spojená s výkonem jejich funkce. Průzkum byl realizován pojišťovnou AIG. Pro předložení nabídky pojištění či získání dalších doplňujících informací jsme Vám vždy velmi rádi k dispozici. Alena Spilková podniková poradkyně / Associate Partner Tel.: > Akce / Připravujeme pro vás: březen duben 2015 Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Březen Minimální mzda v Německu a její dopady na české zaměstnavatele 11. března 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Alena Klikar, Václav Vlk, Lukáš Pflug 7

8 Mandantenbrief Rödl & Partner Intern Pletichy na dražbách 17. března 2015, Národní dům na Vinohradech, Praha 2 Přednáší: Pavel Koukal Kontrola dražebníka 17. března 2015, Národní dům na Vinohradech, Praha 2 Přednáší: Pavel Koukal Novela zákona o DPH 24. března 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Miroslav Skopec, Alexander Novák Novela zákona o DPH 27. března 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Miroslav Skopec, Alexander Novák Duben Zaměstnanec a zdraví 29. dubna 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Eva Blechová, Václav Vlk Více o programu a online přihlášky Změna programu vyhrazena. -jsd- Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Březen 2015, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský 0 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 1 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 2 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ REORGANIZACE 3 PRŮMĚRNÉ %

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Únor 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Řidiči pozor: častá finta s osobou blízkou končí Daně aktuálně

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve světle

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Prevence rizik na pracovišti. Plníte své povinnosti zodpovědně?

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Právní novinky. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Právní novinky. listopad 2014. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Možnost individuálního a úroků z prodlení znovu Součástí navrhovaných změn daňových a pojistných zákonů, které Poslanecká sněmovna schválila na konci září (sněmovní

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 27. ÚNORA ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 JIŽ ČTYŘI AUDITOŘI A TŘI DAŇOVÍ PORADCI NABÍZEJÍ ZA NAŠÍ SPOLEČNOST

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červenec / Srpen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Právo krátce > Účinná lítost aneb jak zabránit

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Základní kapitál nástupnické společnosti

Základní kapitál nástupnické společnosti KAPITOLA 12 Základní kapitál nástupnické společnosti 12.1 Zvýšení základního kapitálu ze jmění zanikající společnosti První a nejčastější alternativou navýšení základního kapitálu nástupnické společnosti

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí OSNOVA PREZENTACE Působnost odboru 12 Rizika zadlužení obce Poskytování dotací a porušení rozpočtové

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu Společnost s ručením omezeným. Změny základního kapitálu SRO. 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Základní kapitál Základní kapitál (ZK) = V1 + V2 + + Vn Statická povaha Možnost změn změna vkladů

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavená za období 1.7.2014 30.6.2015 společnosti Shopinvest a.s. se sídlem náměstí 14. října 642/17 Smíchov, 150 00 Praha 5 IČ: 272 26 590 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 9.. KAPITOLA: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-VÝPOČET DANĚ, DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ, DAŇ Z PŘÍJMŮ ODLOŽENÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P SMĚRNICE PRO ŽADATELE o návratný nadační příspěvek leden prosinec 2014 PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P V rámci Programu překlenovací pomoci 3P poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb.

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ obecná ustanovení, speciální ustanovení, vzdání se práva, právní účinky vkladu, přejímající společnost,

Více

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 Příklad č.22: Opravné položky k pohledávkám Společnost

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, 155 00 Praha 5, tel. 602 127 900, email: safrankovamir@volny.cz, insolvenční správkyně

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM

JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM ZÁŘÍ 2014 1/5 RUČENÍ ZA DAŇ NEODVEDENOU POSKYTOVATELEM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ, KTERÝ JE NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM Generální finanční ředitelství publikovalo dne 21. srpna

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný Mgr. Daliborem Novákem, notářem s sídlem v Pardubicích, v notářské kanceláři v Pardubicích, Zelené Předměstí, Jindřišská 698, dne dvacátého

Více