Konkurs prohlášen soudem: KS Brno datum: doposud sp.zn.: 26 (28) K 282/94

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konkurs prohlášen soudem: KS Brno datum: 10.1995 - doposud sp.zn.: 26 (28) K 282/94"

Transkript

1 Kauza (název): prohlášení konkurzu na majetek podnikatele Název subjektu v konkursu: Ing. Ivo Exel IČ: Konkurs prohlášen soudem: KS Brno datum: doposud sp.zn.: 26 (28) K 282/94 soudce: celkem tři z KS poslední JUDr. Krčmářová, přitom druhý soudce ještě neodvolán i po vznesení námitky podjatosti SKP: celkem pět, (první vyměněn z zjevných pol. důvodů- odmítal podvodné přihlášky a ukončoval konkurz v roce 1999 v souladu s zákonem, vlastně v prospěch ryze české firmy a jejích zaměstnanců, čtvrtý odmítl převzít kauzu v stavu jaký vznikl zásahem státu) poslední Ing. Brenko rozprodal vše co bylo v 07/199 anektováno a nebylo ještě zničeno i to co nemohl a to i vše v rozporu s zákonem o konkurzu a zákonem o vojenském materiálu i vlastnickými právy a to za cenu minimální spíše směšnou v poměru hodnot věcí jenţ i po anexi měl řádně ošetřovat a o tyto se starat. Stručný popis kauzy: K danému bodu dávám tento popis stávající situace kolem mé osoby a mnou vedené firmy a podvodné negace usnesení vlády, tak jak devastace výrobních schopností, prostoru, ale i lidského technického & technologického zázemí a mnou vlastními prostředky vyvinutého know-how pro potřeby státu a jeho spojenců, info o předávání majetku Vlárských strojíren a následně vzniklé nekalé soutěže, pomluv a útisku Ing. Ivo Exela dle známých a doložitelných listin i dokladů - byl dán po 11 měsíci 1992 neznámými lidmi návrh na vklad zástavy majetku privatizovaných Vlárských strojíren - dané zjevně bylo korigováno s pomlouvačným informačním dopisem o osobě Ivo Exela k zasedání vlády ČR v daném roce a to komisi předkládající schválené projekty vládě ČR (předávající tehdejší významný politik) - byla realizováno vyvolané první šetření spolehlivosti a zázemí p. Ivo Exela a to mimo obvyklý postup a nadstandardní postup v hloubkové prověrce u realizované povinné lustrace z hlediska bezpečnosti státu ČR - realizace zástavy na mém budoucím majetku v privatizaci se stala tak v rozporu s zákonem o Velké privatizaci - daný úkon nebyl znám jak osobě Ivo Exel tak zřejmě ani vládě ČR, ale ani bývalému vedení státního podniku - na daném listě ţádajícím o vklad do katastru nebyl podepsán ţádný oprávněný k danému úkonu, tedy statutární orgán tehdejšího státního podniku - za daným účelem návrhu na vklad zástavy v prospěch K.B. byl pouţit hlavičkový list státního podniku Vlárské strojírny a dle zákona tedy i nezákonně přijat katastrem jako platný doklad a taktéţ v rozporu s zákonem i realizován - v zapečetěném projektu priv. projektu ţádné zástavy na majetku Vlárských strojíren vyznačeny nebyly - daná skutečnost se projevila aţ po realizaci ţádosti o zápis vkladu od FNM jako organizace jednající za stát ČR a určeného nabyvatele Ing Ivo Exela, jako určené osoby-občana ČR a majitele firmy MOEX a to v pověření - o dané skutečnosti neoprávněné zástavy na předávaném majetku byl ţádán o nápravu pověřený orgán státu těmito záleţitostmi a to FNM, včetně nápravy smluvně určeného čísla účtu na platné a to písemně - v dané době byla zaloţena bez vědomí osoby Ivo Exel, účelová obchodní společnost MOEX a.s., a to v čechách (zjevný předpoklad stejných neznámých osob o zrealizování podvodu ve věci převzetím majetku z schváleného privatizovaného majetku na tuto organizaci, nebylo těmto osobám naštěstí pro p. Ivo Exela známo, ţe daný projekt zpracovala firma MOEX zaloţená zápisem v podnikovém rejstříku vedeným při soudu v Brně, ale v prospěch osoby-občana Ivo Exela, majitele v pověření firmy MOEX, tak znělo i usnesení vlády ČR v Proto daný připravovaný podvod těmto osobám nevyšel. V dané době jiţ byl těmito osobami zřejmě aktivován i člověk vydávající dle pokynů se za osobu Ing. Ivo Exel a to bez jeho vědomí. Důkazy o dané existenci a činnosti této osoby byly skutečným p. Ivo Exelem získány značně později i kdyţ vlastní existenci a nekalé působení této osoby si p. Ing. Ivo Exel uvědomil jiţ v roce 1993 a to z důvodu potvrzených jeho výskytů na místech a čase, kde se sám nevyskytoval, přitom pouţíval obdobné auto jak p. Ivo Exel) - Podvodné zástavy na majetku, tak jak neexistující smluvně určené číslo účtu odmítal FNM řešit a v dané době začal i napadat a veřejně pomlouvat osobu p. Ivo Exel. - Odpovědný orgán státu při příslušném ministerstvu pod jehoţ pravomoc patřil katastr nemovitostí jeho vedoucím odmítal dané podvodné zástavy na majetku řešit, tak jak pochybení svého pracovníka jenţ dané zástavy v rozporu s zákonem o velké privatizaci realizoval. - V dané době začal danou firmu MOEX jako provozovatele a správce budoucího majetku p. Ing. Ivo Exela v jeho smluvním pověření a vlastníka části jiţ předaného majetku pokutovat fin úřad Valašské klobouky, tedy jiný neţ dle místní příslušnosti sídla dané firmy a VZP za údajné převzaté dluhy státního podniku a stahovat prostředky z firemních účtů. - Z důvodu stíţností oprávněné osoby, zaměstnance a statutárního orgánu dané firmy byla tato z neznámých důvodů

2 převedena do pravomoci tohoto nekale jednajícího finančního úřadu a tímto i změněno původní určené firemní DIČ odvozené z IČO firmy na rodné číslo p. Ivo Exela, jako nyní takto v polovině roku 1993 nezákonné zavedené a dodnes orgány účelově definované platné východisko k kódu DIČ - Po stíţnosti této oprávněné osoby aţ k orgánu ministerstva ČR byl dané firmě, ale i postiţené osobě p. Ing. Ivo Exel dány zpětné daňové prázdniny a daná firma osoba i veškeré firmy i rodinných příslušníků dány k jinému finančnímu úřadu za účelem nápravy stavu, bylo dohodnuto, ţe pokud dané podvody učiněné na vrub dané firmy a osoby p. Ing. Ivo Exela budou opraveny v souladu s zákonem nebude následně p. Ivo Exel poţadovat náhrady škod v souladu s zákonem o daních. - v dané věci zřejmě v koordinaci fungovala negativně v rozporu s dobrými mravy nejen FNM ČR, ale i K.B., která se jednak hlásila k daným podvodně realizovaným zástavám na privatizovaném majetku a odmítala realizovat nápravu stavu - podávala nepravdivé a účelové informace do bankovního informačního systému informace o tom, ţe si Ing. Ivo Exel nebo firma MOEX- následně přejmenovaná ze zákona na obchodní název Ing. Ivo Exel a to bez vědomí majitele, či statutárního orgánu dané firmy. P. Ing. Ivo Exela, od dané banky jako subjekty práva vypůjčily finanční prostředky, nikdy se tak nestalo - v dané věci je i zápis s touto bankou, ţe osoba jednající Ing. Ivo Exel, ale ani firma o ve svém původním názvu MOEX si ţádné finanční prostředky od tohoto bankovního institutu nevypůjčila, dále i s tím dovětkem, ţe s touto bankou za podmínky poskytnutí poţadovaného provozního kapitálu je firma ochotna splatit i bankou násilně vyţadované a údajné výpůjčky státního podniku vlárské strojírny, ţe je schopna danému dostát předloţila daná firma posudek od své zakázkové skladbě a schopnosti vystavené mezinárodně uznávaným zahraničním expertem z bývalého státu západního bloku - je známo, ţe dané doklady o poskytnutých úvěrech byl některý z těchto podepsán v době, kdy statutární orgán státního podniku byl prokazatelně v zahraničí, je předpoklad ţe tato osoba bývalého státního podniku byla či mohla být spřátelenými osobami K.B. či neznámými viz výše i vydírána, tak jak osoba Ing. Ivo Exel prokazatelně byla. - je prokazatelné, ţe osoba Ing. Ivo Exel, nepřebírala majetek jako funkční celek - podnik, ale jen jako dílčím způsobem specifikovaný majetek, viz kupní smlouva v jejích třech částech, rozhodnutí soudů z let 1993 aţ 2OOO, bankou K.B. A to nepředané číslo účtu Vlárských strojíren s.p. s deponovanými značnými finančními prostředky, vyjádření statutára FNM o neexistujícím delimitačním protokolu při vyčlenění závodu Vlárské strojírny z k.p. Brno a pod. - V souladu s zákonem o konkurzu ani K.B neprokázala oprávněnost svých pohledávek za danou firmou. Byla ve svých pohledávkách, podvodně zajištěných vklady na jiţ mých listech vlastníka popřena v roce 1999 SKP majetku dané firmy a to JUDr. Javůrkovou v nabyté právní moci, proto i loupeţný přepad v 07/1999 od daných organizací pod vedením FNM a KB podvodně vystupujících zjevně jako údajní věřitelé dané firmy. Dané její právoplatné úkony byly v rozporu s konkurzním řízením pominuty, tedy do dnes nebyly soudně negovány, ani já nikdy nebyl vyzván k potvrzení soupisu majetku dané firmy co byl údajně učiněn po roce 07/1999. K doplňujícímu vysvětlení: - zakládací list firmy MOEX zpracoval Ing. Ivo Exel dle pokynů finančníka a legitimního vlastníka p. Zdařilové - u této firmy v pověření dané osoby vlastníka vystupoval jako statutární orgán a následně byl po roce 1992 i jejím zaměstnancem v pozici ředitele - danou firmu ustanovil zakládacími listinami a firma vznikla ve své existenci povolením vkladu do podnikového rejstříku v souladu s zákonem o zápisu firem dle zvláštního zákona (105/91 Sb. obdoba jak zákon o státním podniku, tedy hospodářských organizacích jeţ nevznikly dle obchodního zákona jako obchodní společnosti, ale dle zvláštního zákona či nařízení a povolením zápisu v příslušném rejstříku nabyly práva plnohodnotných právnických osob.) - daná firma byla převedena jako podnik dle smlouvy o prodeji podniku v návaznosti na předcházející písemné úmluvy mezi komanditistou a komisionářem - daná firma MOEX, nyní dle rozhodnutí státu v svém obchodním jménu Ing. Ivo Exel, měla SKP rozprodaný majetek jen ve své správě a to na základě smlouvy o výpůjčce, tedy i určený majetek z státního podniku Vlárské strojírny, jednalo se tedy majetek, který získal a měl získat občan Ing. Ivo Exel do svého osobního majetku a to jako jeho jiţ osobní majetek a majetek státu v jeho správě určeného budoucího vlastníka a o osobní know-how (patenty a pod). v roce 1999 vyhlášen konkurz na firmu, počátkem roku1999 ukončeno prvním SKP přezkumné řízení a v 06/1999 zveřejněno k soudci, následně pomluva mé osoby statutára a SKP a její účelová výměna s následným v 07/1999 loupeţným přepadením od nepravomocného SKP, za zneuţití doktrýny Čisté ruce a vůči mé osobě účelově ustanovené politické akce Dynamit, za účelem mé ekonomické, společenské a právní likvidace jenţ umoţnila likvidovat firmu důleţitou dle listin pro obranu státu a zcizit připravovanou výrobu jak v civilní výrobě tak speciálu v kde tato připravovaná výroba v specielních technologiích neměla v daném oboru konkurenci (viz i vyjádření armády ČR v daném roce), následně po roce 2000 rozprodán majetek dané firmy v konkurzu včetně majetku státu mé osobě ještě nepředaný de-facto a jiných subjektů, ale i mého osobního (i přes tu skutečnost, ţe v dané věci byl veden soudní spor na ochranu daného majetku a podle zákona o konkurzu se s daným majetkem nesmí hýbat do ukončení tohoto sporu, tento není do dnes ukončen.) Výrok soudu v dané věci práv osob a jejich vztahů k dané firmě opis (vložená fotokopie)

3

4 K zamyšlení a pochopení stavu věci a účelových podvodů vůči nevyhovujícím občanům - Rozbor a zdůvodnění rozdílnosti osob právnické a lidské v jejich oddílných právech firmy a občana, dále práv samostatně hospodařícího rolníka a živnostníka, včetně aplikace na můj případ a dokladování tak nekalého jednání vůči daným subjektům práva a útisk mé osobyobčana. (i kdyţ se jedná se delší článek, postavený jako zaváděcí intro k stručnému popisu vlastní situace ve vztahu k časové ose děje, je dobré se k pochopení merita variabilnosti daného v její celistvosti způsobu realizace určené naplánované likvidace, nekalým zájmům mocných skupin osob a organizací působících v hospodářské sféře osob a organizací v ČR, této nevyhovujících nekorumpovatelných osob českého původu z majoritní skupiny většinové mozaiky občanů ČR, řídících se ve své hospodářské činnosti jak zněním platných zákonů ČR, tak vštípenou korektností jednání k jiným osobám a to na základě genetických předpokladů či výchovy v rodině, od této organizované skupiny osob, se daným mým těţkopádným slohem právního neprofesionála prokousat) Princip podstaty zneužití postavení mocných účelovým výkladem zákonů Jedná se o rozbor zaručených práv občana a jeho lidských práv a tím i zániku a jejich vzniku co do právní odpovědnosti u této lidské bytosti, a práv a právní odpovědnosti při posuzování práva u právní osoby dle jejich úkonů a tím i rozdílné právní odpovědnosti u těchto subjektů práva v jejich existenčně vzniklých forem rozdílných osob (narozením a z právního úkonu osoby). Následně dle tohoto rozdílného vzniku samotné existence vzniku dané osoby a to oddílných a nezaměnitelných právech občana a lidské bytosti, obchodní či jiné hospodářské organizace ale i státu. Tedy vznik u těchto subjektů jejich individuálních práv a jejich zánik, a to jak u fyzické osoby-rolníka a jeho obdoby živnostníka, dále firmy, státního podniku, obchodních společností, institucí a státu, ve vztahu k lidským právům občana, Ústavě, občanském zákonu, obchodnímu zákonu. Dále na obchodní zákon navazující možný výkon aplikace práv z zákona o Konkurzu a vyrovnání, včetně rozboru zmatečnosti u těchto oddílných osob práva z účelových výkladů znění zákona o možnosti údajné koexistence osob a jejich oddílných práv a to z orgánů státu ve věci takto nepřípustnou formou pojatého výkladu skutkového výkonu oddílného práva těchto osob, které je daným nepodloženým výkladem zákona od orgánů státu v rozporu s těmito oddílnými a nezcizitelnými právy těchto rozdílných osob v jejich právech co do jejich vzniku a zániku a tím i odpovědnosti a k danému se vztahující a v opomíjených důkazech vyplývající důkazy z navazujících zjištěních Ústavního soudu ČR a Nejvyššího správního soudu ČR. Informační poznámkou: nejen osoby - právního neprofesionála (jelikož profesionál, je vlastně z pohledu výkonu práva jen advokát), ale ze zákona ČR i jakýkoliv její jiný občan, jako takto vlastně zákonem určená práva znalá osoba, tedy práva a znění zákonů ČR ze znění zákona ČR znalá (viz. konfrontace zněním zákonů, právem a soudy v oddílném posuzování stejných znalosti u téhož občana ČR a to v jeho trestní odpovědnosti - trestní zákon a zároveň v téže věci posuzování jeho právní znalosti v návaznosti na mou občanskou možnost mého podání jako mnou sepsaného dovolání k Nejvyššímu soudu ČR tak jak podání stížnosti k ÚS ČR, viz zaručená rovnost před právem při a v posuzování těže věci vzniklých práv z individuálních znalostí a to za porušení této zásady rovného přístupu k právu a soudu a to v posuzování právních znalostí téže osoby Občana jako osoby právně vzdělané). Takže v souladu s mým oprávněným názorem o zaručeném právu na princip spravedlivého posouzení věci dle znění práva a to práva jakéhokoliv subjektu na zásadu rovného přístupu k právu a to jak u osoby-občana ČR, tak jakéhokoliv hospodářského subjektu, instituce a pod. Dané mé zjištění a následně utvořený názor se opírá, jak o znění Ústavy ČR, zákonů ČR a to i o zjištění ÚS ČR, které ve své aplikaci je podporou mého stanoviska, (jedná se o nález ÚS ČR z sp. zn. Pl. ÚS 42/93 Sb. nál. a usn., svazek 1, s ), ale i o nález Nejvyššího správního soudu ČR (ze dne č.j. Afs 42/ ze kterého vyplývá, že příjem u daňového poplatníka musí být skutečný, nikoli zdánlivý a že se toto navýšení musí v právní sféře poplatníka reálně projevit, a to tak, aby bylo pro poplatníka skutečně využitelné...), které (viz níže) jednoznačně v daném mém případě (a nejen mém) prokazuje, korektně vyjádřeno, veškeré znaky jak pro naplnění podmínky nutné pro vznik nekalé soutěţe a zneuţívání státní moci vůči místním subjektům práva a to jak občanovi ČR tak jeho firmě či firmám a to pomocí pomluv, realizací účelových obţalob tak jak společenské a nezávislé hospodářské samostatnosti dané osoby-občana na orgánech státu v souvislosti s výkonem jeho zákonem povolené činnosti u daných osob a následné lidské likvidace.

5 Úvodem: Z daného a svých osobních poznatků o nedodrţování u některých zaměstnanců z mocných orgánů státu ČR, tedy státem ČR, vůči svým občanům, při výkonu svých pracovních povinností, jak elementárních zásad obecné slušnosti a korektnosti, tak znění zákonů při a v posuzování daných případů a situací na základě definovaných zásad rovného přístupu k právu a dle relevantních listin váţících se k dané věci. Jelikoţ mám za to, ţe nejsem jedinou osobou takto utiskovanou orgány státu, touto, dle mého názoru dohledatelnou organizovanou skupinou osob působících jak v orgánech ČR, komunální i státní politice, represivních orgánech státu a hospodářské sféře osob a organizací, zneuţívajících jak svá postavení, tak své vzájemné osobní vazby, jsem zpracoval tento můj osobní rozbor současného stavu. Jedná se o rozbor ve věci nepřípustného značení hospodářských subjektů a osob-občanů, zjevně za porušení i znění o.s.ř., kterým takto pomocí jeho zmanipulování nepřípustnou definicí či účelově výkladem u prohlášeného konkurzního řízení v daném prokazatelně za porušení rovného přístupu k výkonu práva a posloupnosti tohoto práva v časové ose činů daného subjektu, umoţňuje této mocné skupině účelovou likvidaci této skupině nepohodlných osob. Dané nekalé praktiky se zjevně dějí na základě prvotní účelové dezinformační plošné kampaně a to v duchu hesla co podnikající český subjekt to lump a zloděj, jenţ následně umoţňuje pod historicky ověřenou skutečností za manipulace veřejností pod stereotypem odvedení její pozornosti od podstaty věci, touto organizovanou skupinou mocných osob, jakoukoliv akcí ověřeného typu: chléb a hry realizovat dezinformace čímţ je pak navozena situace k moţné realizaci loupeţe majetku jakékoliv zájmové osoby v jeho jakékoliv formě a to jak hmotného tak duchovního a duševního té dané zájmové osoby, a z důvodu dané obecně veřejností zaţité a účelově nastolené situace pak za pomoci zneuţití postavení zaměstnance ve věci výkladově nepřípustné aplikaci údajného znění zákonů ČR a tím i nastolení domnělého práva a spravedlnosti v realizované věci a tak si zajistit vědomé či nevědomé poskytování dané nepřípustné ochrany při vlastní realizaci dané akce i jinými osobami nepatřícími do dané úzké zájmové skupiny takto působících mocných osob, jako osoby či osob manipulovaných ve prospěch této nekale působící té či dané organizované skupiny osob v její společenské, právní, trestní a někdy i fyzické realizaci vlastní likvidace této skupině nepohodlných občanů a soukromých osob i hospodářsky působících, tedy dnes "podnikatelských" subjektů. Děje se tak prokazatelně pomocí pomluv, lţí tak jak vymyšlených či domnělých dluhů vytypované zájmové osoby (jak od a u orgánů státu, tak na likvidaci těchto nepohodlných osob se podílejících soukromých či polosoukromých hospodářských subjektů) a to pomocí následných účelově vyvolaných exekucí či prohlášených a následně i zmanipulovaných konkurzních řízení. (Takže se mohu jen na základě svých osobních poznatků a veřejně přístupných listin oprávněně domnívat, že některé mocné struktury působící v hospodářské svéře osob a organizací v ČR zneužily a na dnešní podmínky i aplikovaly k své nekalé novodobé hospodářské činnosti v ČR i získané znalosti z metodiky původní vypracované akce Asanace a to k celosvětové společenské a hospodářské likvidaci nepohodlných občanů z mozaiky řádných občanů, řídících se zákony a tyto dodržujících ale také vůči sobě jejich dodržení vyžadujících, prokazatelně z původního majoritního obyvatelstva ČR a to včetně asimilovaných novodobých občanů ČR vyznávající daný stát v jeho kulturních, společenských i historických hranicích dané místní entity občanů z mozaiky lidí žijících v Evropě) Daná nenápadná likvidace těchto lidí a občanů ČR se děje přitom zde v těchto účelově vyvolaných a danou skupinou mocných osob manipulovaných soudních řízeních. Ačkoliv jsou tyto soudní řízení vyvolaná na základě obchodního práva v jeho moţné posloupnosti posuzování skutků daných subjektů v časové ose jejich činů, platného jen vůči hospodářským subjektům, je účelově dokonce tvrzeno, ţe mohou být ţalované subjekty vzniklé dle zákona, povolením zápisu do obchodního rejstříku, mající firemní práva jako plnohodnotný hospodářský subjekt a následně jejich zakladatel či vlastník dané hospodářské organizace vlastnící oddílná svá práva jako osoba-občan ve svých nezpochybnitelných oddílných právech lidské bytosti, kdy jsou účelově daná práva občana vzniklá jeho narozením a vzniklá práva dané firmy jako právnické osoby, tedy práva vzniklá z podstaty vzniku vlastní právní existence tohoto hospodářského subjektu,kdy tyto oddílná práva jsou zaměňované ve svých nezpochybnitelných oddílných existencích tohoto práva z podstaty rozdílných osob drţitelů daných práv na základě vzniku a původu i zániku těchto svých individuálních práv. Děje se tak z hlediska pojetí dnešního účelového výkladu znění zákona ze strany orgánů státu ČR, bez opory v znění zákona ČR a je i takto jednáno danou skupinou mocných osob v tom smyslu výkonu práva a činů, kdy jsou tyto oddílné subjekty práva ve věci svých zaručených práv posuzovány jako subjekt existenčně a právně

6 totoţný. S daným nepodloţeným účelovým výkladem práva nesouhlasím a mám za to, ţe tímto způsobem je právě vţdy účelově likvidována nejen osobnost člověka, který svými názory a postoji nevyhovuje těmto mocným soukromým osobám a organizacím působícím nekalým způsobem v hospodářském prostředí ČR, ale i osobám, snad závistivým, z orgánů státu. Takţe tyto subjekty za pomoci svých vazeb a stimulací potřebných zaměstnanců, moţná i politiků, daného nepohodlného občana ČR nejprve zlikvidují v jeho společenské váţnosti a následně v jeho hospodářském zázemí a to, aby se nemohl vůči daným loupeţím, podvodům a zcizení svého majetku, tak jak vůči danému útisku a jiným projevům zneuţití se moci bránit. Snad Vám danou zde nastíněnou situaci v zneuţívání zákonů a postavení osob v orgánech státu ČR a to jak vědomé či moţná i nevědomého svého ovlivněného podvědomí u jednajících osob, tímto níţe definovaným rozborem vzniku a zániku práv v jeho obecné formě trochu přiblíţím. Tedy jak jsem i osobně na svém případu dále i zjistil, pokud v cestě u označené osoby určené k její likvidaci hospodářské, společenské či fyzické náhodou některý z vyjmenovaných konkurzních správců majetku té dané firmy či obchodní společnosti, která je ve vlastnictví či správě té dané nepohodlné osoby a občana českého původu a tato pověřená osoba státem jako vyjmenovaný konkurzní správce jedná v souladu a v návaznosti jak na platné zákony a jejich zveřejněné znění, tak v souladu s platnými relevantní listinami vážícími se k dané věci, pak se na základě pomluv a výmyslů tato vymění za přijatelné a poddajné osoby a to osoby konkurzních správců majetku daného hospodářského subjektu, které jsou zavázané dané organizované skupině mocných osob a organizací,která takto pomocí realizace svých nekalých praktik za pomoci svých osobních vazeb na státní výkonou a exekutivní moc zajistí krátkou cestou majetkovou a společenskou likvidaci daného vlastníka a jeho rodinných příslušníků, tak jak osob jenž tomuto v jeho obraně existenčních lidských a vlastnických práv dle svých možností pomáhají. Vlastní rozbor i v následné aplikaci na daný případ a) Rozbor práv existenční rozdílnosti vzniku a zániku práv "Osob - občanů" ve vztahu vzniku práva osoby-firmy, vzniklých v souladu s občanským zákonem dle zvláštních zákonů a nařízení, neboli podnikatele a právům obchodních společností V návaznosti na ničím nepodloţená účelová tvrzení osob z různých orgánů státu které irelevantním způsobem (jak níţe prokáţi) se snaţí o nepřípustné dovozované tvrzení o moţné koexistenci totoţnosti fyzické osoby občana ČR a osoby-právoplatné firmy (v jejích určených právech Československé právnické osoby nyní české právnické osoby) zapsané v podnikovém-posléze obchodním rejstříku firem jako podnikatel, to značí v tomto případě na základě upřesnění tohoto výrazu pomocí Identifikačního čísla vydaného krajským statistickým úřadem v Brně pro daný hospodářský subjekt a jen pro pouţití tohoto hospodářského subjektu. Je známé, ţe za účelem daného (to značí výkonu své soustavné hospodářské činnost a to za účelem této své činnosti a realizované touto osobou na její vrub) tato osoba od státu obdrţí za tímto účelem své trvalé hospodářské činnosti nejen příslušné povolení k činnosti a to dle povahy buď jako, ale za účelem identifikace tohoto subjektu předně své identifikační číslo, to značí nepřenositelný jedinečný číselný kód, pod kterým tato osoba je ve své činnosti příslušnými státními orgány sledována, ale i předně pro potřeby státu v této činnosti i pro další potřeby vyhodnocována, ale i v své hospodářské činnosti a uzavřených vazbách váţící se k této soustavné hospodářské činnosti i posuzována. V dané věci jsem na základě obecných znalostí mé osoby soudního laika, vyplývajících z dostupných zákonů ČR zveřejněných ve sbírce zákonů ČR a zveřejněných nálezů ÚS ČR; vztahujících se k dané věci smluvních vztahů "osob" zakotveném v zákonodárného systému platném v demokratické společnosti a tím i vzájemným vztahům platným v právního státu a jejich následném posuzování, ţe ţádná organizace či instituce, to značí i soud, policie nebo státní zastupitelství, tedy stát ČR a to prostřednictvím těchto orgánů není oprávněn do jakéhokoliv řádně uzavřeného smluvního vztahu uzavřeného v souladu s zákonem či v dobré víře a dle znění zákona mezi dvěma subjekty práva, jakýmkoliv způsobem dodatečně zasahovat a tyto smluvní dohody dle potřeby mocných organizací a osob, ale třeba i vlády ČR měnit. Mám za to, ţe veškeré organizace státu, ale i soud jako jedna z institucí státní moci je povinna se ve své činnosti řídit zveřejněným zněním zákonů ČR v jejich zde uvedené definici, ale i stavem vyplývajícím z řádně uzavřených smluvních vztahů jakýchkoliv dvou samostatných a suverenních subjektů.

7 Přitom je z znění zákonů ČR vztahujících se k dané věci existence a práv dané firmy (popisně nazývané zavádějícím způsobem jako fyzická osoba zapsaná v podnikovém, nyní obchodním rejstříku osob), listin dané firmy uloţené u rejstříkového soudu a právoplatných rozhodnutí soudu zjevné, ţe daný subjekt má právo a je povinen ve svém označení uţívat označení firma, tak jak vţdy platné IČ (identifikační číslo organizace), a k označení místa svého pobytu, jak vlastní popisný název tohoto místa pobytu a to vţdy v kontextu s slovním výrazem se sídlem. Dále mám za to, ţe jak soudy ČR a předně jejích obchodní sekce, tak i státní orgány a instituce jsou povinny, jako organizace znalé znění Ústavy ČR, Občanského zákoníku (to je i jeho 7-16 a 18-20a) a na něj teprve navazujícího Obchodního zákona a moţnosti jen u hospodářských subjektů ( a to jen u firem a obchodních společností, kteří jsou zapsány v obchodním rejstříku- rejstříku který vede existenci právnických osob) teprve dále pouţít případně uzákoněných norem znění zákona o Konkurzu a vyrovnání a to jen u těchto hospodářských subjektů. Z daného tedy nemůţe být daný konkurzní zákon pouţit vůči osobám-občanům ČR, kterých se daný zákon netýká a nemůţe ve svých účincích ani týkat a kdy z hlediska zaručených lidských práv se tento zákon z hlediska i svých porušujících dané zásady lidských práv tedy není pro občany ČR ani ve svých účincích platný a závazný. Taktéţ je zjevné, ţe teprve Obchodní zákoník dává obchodním subjektům zákonnou moţnost úpravy způsobů jejich jednání a vystupování vůči třetím stranám, tak jak uţití práv příslušejícím jinak jen fyzickým osobám občanům. To značí v návaznosti na Občanský zákon, dává těmto právním osobám, jako existenčně a právně samostatnému oddílnému právnímu subjektu od zaručených práv jiných osob, vlastní právní subjektivitu. Mám za to, ţe z daného zde uvedeného, nejen orgány soudu znají moţnosti vzájemných vazeb u těchto subjektů práva uţívajících buď svá oddílná firemní práva hospodářské organizace- firmy či instituce tak znají i oddílná práva osoby-občana jako lidské bytosti a tím i předně zákonitosti moţnosti variant vzniklých vzájemných vztahu z daných moţných uzavřených vlastnických či hospodářských vazeb mezi těmito subjekty vyplývající z vzájemně uzavřených obchodních smluv a listin. Přitom soud tak jak státní orgány mohou jen z těchto uzavřených vzájemných hospodářských vztahů ve svých rozhodnutích vycházet a tyto vztahy uzavřené v souladu s zákonem následně dle znění zákona i posuzovat. Tudíţ pokud je daný vzájemný vztah dvou subjektů v souladu s zněním zákona a dobrými mravy, není ţádný orgán státu, ale ani ţádná osoba ČR oprávněna tyto ve svých výrocích opomíjet, ale jako svobodnou vůli dvou subjektů práva respektovat. Tak jak jsou povinni se tyto orgány státu předně ve svých rozhodnutích těmito řídit a ve svých rozhodnutích respektovat tyto i uvedené definice znění zákona a to ve sbírce zákonů ČR a v souladu s těmito vzájemnými vazbami v jejich časové ose činů daných subjektů práva následně posuzovat v návaznosti s zněními zákona Ústavy, Občanského zákona a Trestního zákona ČR. Tedy orgány státu mohou při zachování rovného přístupu k právu, tyto moţné uzavřené obchodní vztahy jednotlivých subjektů práva, jenţ mohou jednat a vystupovat v hospodářské sféře organizací a institucí dle Obchodního zákona a zákonů navazujících, aniţ svým jednáním porušily či porušují tyto zákony, ze své pravomoci určené státní mocí tyto zaručená práva subjektů a těmito učiněné činy v jejich časové posloupnosti následně ve svých usnesení zapracovat a z daných skutečností a listin i následně při posuzování stavu věci vycházet. To značí, ţe jiné a to zjevně účelově změněné označení hospodářského subjektu, u kterého je a byl zmatečným způsobem a to výhradně na jeho majetek, prohlášeno vlastní konkurzní řízení, je v přímém rozporu s skutečností, listinami daného hospodářského subjektu, zněními zákonů ČR uvedenými ve sbírce zákonů ČR a i platnými rozhodnutími soudu váţící se k dané věci, jenţ nabyla právní moc a jsou tudíţ pro soud a jiné orgány státu a jejich zaměstnance z jejich úřední povinnosti, jak je obvyklé v demokratické společnosti jenţ respektuje svými orgány své zákony, výroky Vlády ČR a soudu váţící se k dané věci a mezinárodně uznaná lidská práva,a kde jsou si osoby daného státu tudíţ i před zákonem rovni, tak jak jsou dané listiny a znění zákonů pro rozhodování soudu závazné. Taktéţ je průkazné, ţe Konkurzní zákon, to je zákon o konkurzu a vyrovnání č. 513/91Sb ve své zákonné normě upravující chování hospodářských subjektů a jen těchto hospodářských subjektů a ne tedy občanů navazuje předně na Obchodní zákon ČR, jenţ ve svém 2 definuje kdo je v širším hledisku hospodářským subjektem-podnikatelem, to značí subjektem - kterého se teprve v návaznosti platných definic a legislativních norem tento Zákon o konkurzu a vyrovnání, jako specifický zákon upravující vzájemné obchodní vazby hospodářských subjektů práva, ve svém důsledku týká. Přitom daný obchodní zákon ČR jednoznačně ve svém 2 určuje, ţe existují hospodářské subjekty s právní subjektivitou jenţ nejsou zaloţeny dle Obchodního zákona, a který ve svém znění taxativně vymezuje jen a pouze obchodní společnosti, ( viz. např. zákon o státním podniku, zvláštní zákon o vzniku soukromé firmy apod. Přitom je průkazné, že tyto osoby s právní subjektivitou vymezuje z zásadního a širšího pohledu jen v základní definici Občanský zákon. Tedy z daného je zřejmé, že subjekt zapsaný v obchodním rejstříku, který není obchodní

8 společností dle znění obchodního zákona, ale má právo být nazýván firmou, nejenže jednoznačně splňuje zákonem určené podmínky za kterých vzniká i tato blíže definičně neurčená právnická osoba a to se svými takto zákonem zaručenými oddílnými právy firmy v právech právnické osoby a to v 18až 20a Občanského zákona a nařízení zákona). Dílčí poznámkou: Mám za to pokud, konkretizuji-li dané na mnou řešený případ, ţe je jednoznačné, ţe daný subjekt v daném firma o svém obchodním jménu MOEX nyní z nařízení státu firma Ing. Ivo Exel, IČ: se sídlem v Brně, Kuršova č. 20; PSČ , na jejíţ a jen tento majetek byl prohlášen v roce 1995 zmatečný konkurz (viz z návrhu na konkurz i soudem uvedená identifikace daného subjektu dle jediného po dobu existence daného hospodářského subjektu neměnného identifikačního znaku tomuto státem přiděleného a to jeho identifikačního čísla- pod kterým je ve své hospodářské činnosti, aktivech i pasivech a povoleních pro potřeby státu veden, jednoznačně do dané kategorie existenčního vzniku firmy v jejích zaručených firemních právech právní osoby, tedy v daném v posloupnosti časové osy subjektu Československé nyní České právnické osoby viz definice v zákoně dle zákona č. 105/90Sb 14, v návaznosti zákona o vyšší právní síle a to dle zde poukázaném důkazu vyplývajícího z znění 18aţ20a (kterou beze zbytku splňuje) Občanského zákona ČR, svým oddílným existenčním vznikem právnické osoby vzniklé na základě vyhotovení náleţité zakládací listiny a povolením svého zápisu firmy v roce 1991 do podnikového, posléze pod stejným identifikačním číslem do obchodního rejstříku, ve své právní existenci spadá a i takto musí být ve své hospodářské činnosti svébytné osoby mající svá oddílná firemní práva orgány státu posuzován. Tedy dále: Je přitom veřejně známo, ţe v širším měřítku se v obecném pojetí za podnikatele označují i osoby-občané, jenţ jsou majitelé různých firem, akcionáři či tišší společníci různých obchodních společností, ţivnostníci (to značí osoby OSVČ) a vrcholoví manaţeři různých firem a to i státních podniků, bank apod., jenţ jsou svými odměnami (podíly, dividendami apod.) závislí a to mimo svého smluvního platu zaměstnance dané své firmy (zaměstnavatele), na výnosech dané té firmy, to značí osoby které nejsou hospodářskými subjekty, ale ani ţivnostníky, ale jen buď zaměstnanci daných firem i státních či rentiéry. Dále daný Obchodní zákon ČR ve svém Oddílu I. 1 v návaznosti na odstavec 2 tohoto zákona definuje, ţe v návaznosti na odstavec 1 tohoto zákona dle 1 se vzájemné vztahy podnikatelů vţdy řídí dle tohoto zákona. Přitom, ale daný odstavec Obchodního zákona definuje, ţe nelze-li některé otázky řešit podle tohoto zákona, řeší se podle předpisů Občanského zákona. Jelikoţ, v daném obchodním zákoně, jenţ je ve svých důsledcích vzájemného chování v obchodním styku závazný pro všechny hospodářské subjekty-to značí podnikatele, jsou normativním způsobem taxativně definovány jen typy ryze obchodních společnosti a v hospodářské sféře mohou působit třeba i státní podniky, banky apod. platí pro tyto hospodářské subjekty buď jejich zvláštní zákony, podle kterých tyto hospodářské organizace a instituce vznikají, ale předně jiţ zmíněný Občanský zákoník a to v jeho 18aţ 20a kdy tento určuje kdy tyto právnické osoby tedy dané hospodářské organizace jednoznačně vznikají a jaké podmínky tyto subjekty musí splnit aby mohly být na základě jejich zakládacích listin potvrzeny příslušným orgánem státu v jejich takto vzniklé právní existenci osoby-firmy. Dále je veřejně nejen soudu známo, ţe v tomtéţ zákoně je uvedeno za jakých podmínek a kdy vzniká fyzická osoby, to značí osoba-občan, jedná se o 7aţ 17 Občanského zákona ČR. Zajisté je i jednajícím orgánům státu tak jak soudu známo, ţe daný hospodářský subjekt na jehoţ majetek byl prohlášen konkurz a ustanoven konkurzní správce vznikl v souladu s zákonem 105/90 Sb. a ve znění zde taxativně definovaného č. 14 jednoznačně povolením zápisu v podnikovém rejstříku firem, tak jak ţe při vzniku své existence nabyl práva Československé právnické osoby a získal od státu za účelem své identity a pro potřeby evidenční své nemněné a jedinečné Identifikační Číslo (obchodní jméno, název tak jak místo sídla společnosti, se v průběhu existence společnosti může v návaznosti na normu zákona platnou v dané věci měnit, jen toto Identifikační Číslo státem přidělené danému hospodářskému subjektu při jeho vzniku, tomuto zůstává po celou dobu jeho existence a jeho působení v sféře obchodních činností jiných hospodářských subjektů) hospodářské organizace to značí plnohodnotné firmy. K danému na doplnění uvádím, ţe i kdyţ je daná firma od roku 10/95 v zmatečném konkurzním řízení (a to na základě zjevných pletich mocných osob a domnělých věřitelů dané firmy a jim poplatných údajných konkurzních správců majetku dané firmy, jednajících a vystupujících po datu 07/99, tím zavádějícím způsobem), přesto existenci a práva dané firmy, jenţ na základě znění ze zákona má a musela mít i změněné znění svého původního obchodního názvu dané firmy, má tato firma neustále stejné oprávněným orgánem státu přidělené své původní

9 Identifikační Číslo, pod kterým vţdy vykonávala svou hospodářskou činnost a které je povinna pouţívat tak jak i jiné subjekty v jakémkoliv styku, s touto firmou, tímto jedinečným identifikátorem spolu jako firmu a to i s jejím obchodním názvem a s uvedením jejího sídla v jakémkoliv výroku, přípisu či jiné písemnosti takto v souladu s zákonem řádně označit a v úplné formě i definovat. Mám za to, ţe je předně pro orgány státu a soud je závazné dodrţovat veškeré zákony a předpisy vztahující se k řádnému označování subjektů a tím i uvádět ze zákona nutná příslušná platná identifikační data této firmy (to značí i její státem přidělené identifikační číslo). Přitom je jak orgánům státu, tak soudům známá i ta skutečnost, kterou se některé osoby účelovým způsobem a to neúplným uváděním zákonné formy definice při označení daného subjektu a to firmy Ing. Ivo Exel IČ: se sídlem v Brně Kuršova č. 20, PSČ , jak se mohu z daného oprávněně i domnívat a i se tak děje ve věci útisku mé osoby, zneuţít tím nekalým způsobem a to, ţe na základě tohoto neúplného označení obchodního názvu dané firmy, jenţ v jeho neúplné formě koresponduje ne mou vinou a je i zaměnitelné s jménem mé osoby občana označeného mým nezcizitelným rodovým jménem. Dále v listinách vedených rejstříkovým soudem u dané firmy je předně soudu prokazatelně známo, ţe od roku 1994 má má osoba-občan definované jiné místo svého trvalého místa pobytu a je i rozdílnost dat mého narození mé osoby občana, a data existenčního vzniku dané firmy a jenţ je ve svém zaměstnaneckém vztahu k dané firmě, veden danou firmou jen jako její firemní zaměstnanec, nacházející se v pozici vrcholového manaţera dané firmy. Teda zaměstnance nacházejícího se v pozici firemního ředitele a pověřené osoby občana od majitele dané firmy, nynějšího zůstavitele, tak i v pozici statutárního orgánu u dané firmy. Z daného vyplývá, ţe má osoba zaměstnance, který tuto firmu a její oddílná firemní práva právnické osoby (vzniklé na základě znění zákona č. 105/90 14 a ve znění zákona č.513/1991sb. 2, 8, 9) hájí jako zástupce dané firmy a prostřednictvím kterého daná firmy komunikuje a jedná vůči třetím stranám, to značí i vůči soudu a státním orgánům a to vše na základě pověření vlastníka dané firmy a nynějšího zůstavitele, je nutno zřetelně v souladu s zákonem a listinnými důkazy takto i odlišit a posuzovat co do učiněných úkonů učiněných mou osobu-občana, jenţ nikdy nepodnikal jako osoba OSVČ - tedy ţivnostník, ale byl vţdy v zaměstnaneckém poměru. Proto je i povinností jak státních orgánů a soudů vţdy řádně mou osobu-občana v jejich zaručených právech odlišit od práv, úkonů a právní existence dané výše uvedené firmy. Mám za to, ţe v dané věci posuzování činů vyplývajících z rozdílnosti práv a existencí mé osoby-občana a osobyfirmy jak pro orgány státu a jednající soud závazná znění mnou uvedených zákonů ČR ale i ta skutečnost, kdy jiţ vdané věci jsou vydány právoplatná usnesení soudů, tak jak i závazné nálezy Ústavního Soudu ČR ve věci judikatury vztahující se k dané věci vydaných usnesení soudu ve věci označení a posuzování oddílných práv předmětného hospodářského subjektu toho času v zmatečném konkurzu a to K principu právní jistoty, kdy je uvedeno cituji: Náležitostí právního státu je i udržování stavu důvěry v trvanlivost právní úpravy z odůvodnění nálezu ÚS ČR ze dne sp. zn. Pl. ÚS 19/93, Sb. nál. A usn, svazek 1; s a dále nález K principu právního státu, kdy je uvedeno cituji: Podmínkou pro uplatňování občanských práv je i zřetelné vedení hranice mezi svobodou, která je konstruktivním základem demokratické a kritické společnosti, ale i svobodou, která směřuje k destrukci obecných lidských a demokratických hodnot. Proto demokratické státy uznávají i oprávněnost určitých omezení výkonu občanských a lidských práv a svobod. Princip právního státu vychází z priority občana před státem, a tím i priority základních občanských a lidských práv a svobod. V povaze právního státu je však obsaženo také vědomí, že taková opatření je třeba minimalizovat a současně čelit pokušení státu a mocných jedinců v něm získat více moci, než nezbytně potřebují. Protože každý zákon obsahující příkazy a zásahy zasahuje do svobody jednotlivce a jeho základních práv,je třeba uvážit, zda a do jaké míry jsou příkazy zákona zřetelně a přesně definovány, ale také, zda jsou svému účelu přiměřené, vhodné a potřebné. V ústavním státě není totiž důležité jen to, jakým způsobem jsou schopny zákony interpretovat soudy, ale také, jak si tyto zákony bude vykládat občanská veřejnost. Právní nejistota občanů znamená ztrátu věrohodnosti právního státu a překážku občanské aktivity zároveň. z odůvodnění nálezu ÚS ČR ze dne sp. zn. Pl.ÚS 43/93 Sb. nás. a usn., svazek 1, s Taktéţ je průkazné, ţe jak bankovní domy při vedení účtů svých klientů zřetelně rozlišují typy účtů fyzických osobobčanů a účty podnikatelských subjektů, tak je zavedeno, ţe při zdanění podnikatelských subjektů příslušné finanční úřady kontrolují oprávněnost odpočitatelných poloţek. Mám ale zato, ţe z hlediska uplatňování lidských práv u fyzických osob-občanů, by tato restriktivní politika kontroly finančních úřadů oprávněnosti pouţitých odpočitatelných poloţek u takto posuzovaných koexistujících osob a to osoby-občana a hospodářského subjektu, pak zjevně

10 zasahovala a to nepřípustným způsobem do deklarovaných obecných práv lidského jedince, jelikoţ stát není oprávněn vymezovat či jiným způsobem určovat a to v rozporu s Všeobecnou deklarací lidských práv uvedených v čl. 24, 25, 26, 27 míru potřeb toho kterého daného lidského jedince, nutnou k jeho individuálnímu spokojenému ţivotu a seberealizaci či výkonu jeho pracovní činnosti vedené za účelem tvorby zajištění svých sociálních potřeb, jenţ si je tento jedinec schopen zajistit vlastními prostředky a svou činností realizovanou v mezích znění platných zákonů, obecných morálních zásad a platného zákonodárného systému daného demokratického státu. Tedy v aplikaci na daný případ dané rodinné firmy a mé osoby zaměstnance a osoby-občana působícího ve výkonu práv statutárního orgánu dané rodinné firmy je prokazatelné, ţe : Toto známé (viz níţe i výše definované) a na základě následného rozhodnutí státu ČR, po zaloţení daného hospodářského subjektu, dle znění zákona i firmou pouţívané, ţe výše pouţité označení, obecně i známé, dané firmy, z rozhodnutí státu vyuţívající rodové jméno svého zakladatele, jednoznačně odpovídá normám zákonodárného systému vyplývajícímu z znění Občanského zákona, Občanského soudního řádu. Dále mám za to, ţe řádné označení hospodářského subjektu, u něhoţ jen a pouze můţe být v souladu s platností zákona o Konkurzu a vyrovnání ČR vyjmenován konkurzní správce majetku, je nezbytné vţdy uvádět v jeho plné formě a v souladu s definicemi které uvádí Obchodní zákon č. 513/1991Sb. ve svém Oddíle III. 8 částce 1 aţ 2 včetně. Dále je v daném Obchodním zákoně platným pro všechny hospodářské subjekty-podnikatele a to v Oddíle I. 2 v návaznosti na odstavec 1; 2a ; jednoznačně definováno kdo je podnikatelem, na kterého se vztahuje daný zákon z něhoţ teprve vychází zákon o Konkurzu a vyrovnání, jenţ upravuje vztahy a můţe jen ze zákona narovnávat právní vztahy jen mezi těmito podnikatelskými subjekty. Mám za to, ţe je jednoznačné, jak je uvedeno výše, ţe daný subjekt ve svém označení hospodářského subjektu firmy a definovaný ve svém úplném jedině moţném pouţitém svém obchodním názvu a to jako firma Ing. Ivo Exel, sídlem Brno Kuršova č. 20, IČO: , ve své existenci vzniklá v roce 1991 zápisem v podnikovém rejstříku a to v souladu s zákonem č. 105/90 Sb. 14 a č.40/64 Sb , můţe být a tedy i byl v roce 1995 na jeho majetek prohlášeno konkurzní řízení, v daném prokazatelně zmatečný konkurz, do dané kategorie subjektu Československé nyní České právnické osoby, dle definice uvedené v 18aţ20a (kterou bezezbytku splňuje) Občanského zákona ČR, jednoznačně do spadá. Jsem přesvědčen, ţe jen řádné označení osob či stran případného sporu (v souladu s zákony ČR) a tím i formy existence daných osob v jejich nezcizitelných individuálních právech a to předně u osoby dané firmy v jejích zaručených firemních právech, kdy její (firemní) nynější obchodní název zní a který jiţ byl soudy právoplatně na základě vydaných usnesení v nabyté právní moci i takto zjištěn, kdy bylo jednoznačně uvedeno, ţe správně a v souladu se zněním zákona ČR úplný obchodní název tohoto daného hospodářského subjektu o který se jedná a pod jehoţ hlavičkou vystupují a jednají i domnělí konkurzní správci majetku zní : firma Ing. Ivo EXEL, IČO: , se sídlem Brno Kuršova č. 20, a u tohoto subjektu a k jeho majetku a jen k tomuto jeho majetku dané firmy vystupuje a můţe vystupovat soudem pověřený a právoplatný konkurzní správce a to jen ten, u kterého je dané vyjmenování za konkurzního správce v nabyté právní moci svého vyjmenování, můţe s tímto firemním majetkem a jen tímto a jen svým jménem a pod tímto svým jménem manipulovat a to jen a pouze v souladu s zákony ČR. Přitom na základě zde uvedeného znění zákona, listin a mých znalostí dané věci v posloupnosti jejího vývoje, mám za to, ţe se v dané věci a to nejen v mém případě, jedná o nepřípustné uvádění nemoţné koexistence dvou různých subjektů práva v jejich oddílných právech osoby-občana v jeho lidské existenci (jenž daná osoba nabývá svým narozením a strácí svým úmrtím) a firmy (jenž svá práva právnické osoby nabývá povolením zápisu do obchodního nebo jiného k danému dle typu této osoby určenému rejstříku a zanikají výmazem z tohoto rejstříku hospodářských organizací) a to za porušení jejich zaručených práv, tak jak při jejich neúplném označení o tím i za zjevného porušení správního řádu soudu a Občanského soudního řádu a takto uvedenou fikcí, která nemá ţádný podklad v znění zákonů ČR definující existenční vznik osoby podléhající následně zákonodárnému systému ČR a to v jeho základním zákoně definující tyto osoby a jejich vznik a tím i jejich práva a postavení ve společnosti a to v Občanském zákoně ČR. V dané věci definice daného hospodářského subjektu jsem vţdy řádně uvedl, a dané je i prokazatelné z státních listin dané hospodářské organizace (vedených u příslušného restříkového soudu) v jejím nynějším zákonem stanoveném obchodním názvu, na jejíţ firemní majetek bylo prohlášeno zmatečné konkurzní řízení a to firmu Ing. Ivo Exel, IČ: se sídlem v Brně, Kuršova č. 20; PSČ , jak nynější vlastník dané firmy a zůstavitel, ale ani pověřená osoba tímto vlastníkem (to značí má osoba zaměstnance a občana ČR, jenž je nucen z zneužíváním

11 konkurzního zákona vůči svým právům uplatňovat svá zaručená lidská práva, a který se v daném případě z hlediska svého zaměstnaneckého poměru a funkce ředitele dané firmy nachází zároveň v listinách dané firmy v zde uvedené a zveřejněné pozici statutárního orgánu dané firmy, to značí osoby prostřednictvím kterého daná firma jedná vůči třetím stranám) nikdy jako osoby oprávněné nezměnily původně uvedené sídlo dané firmy od jejího zaloţení, kdy je ze zákona u daného hospodářského subjektu povinností zřetelně uvádět k identifikaci této firmy jak její státem přidělené Identifikační číslo a toto její sídlo v úplném názvu dané firmy, viz výše. Takže je z daného výše uvedeného i veřejně známé a prokazatelné, že: Nikdy má osoba-občan jako moţný ţivnostník by pouţívala či obdrţela nebo někdy ţádala pro svou nějakou osobně realizovanou eventuelní soustavnou hospodářskou činnost o přidělení ze zákona nutného individuálního a jedinečného číselného kódu a to identifikačního čísla hospodářského subjektu od příslušných orgánů státu ČR, pod kterým by mohla tuto hospodářskou činnost na svůj vrub nepřetrţitým způsobem provozovat a pod kterým by byly této osobě i vydány a vydávány příslušná oborová povolení k výkonu dané činnosti. Mám za to, ţe jakékoliv zařazení kohokoliv do své evidence jako osoby OSVČ musí odpovídat předně zákonům ČR, ale i věcné skutečnost, z níţ by vyplynulo, ţe daná osoba si obstarává své ţivotní potřeby svou soustavnou činností a to na základě příslušného povolení jako osoba ţivnostník viz Obchodní zákon jeho a ne jako osoba-občan výkonem své nájemné práce u svého zaměstnavatele a ze svého zaměstnaneckého poměru. Jak jsem jiţ několikrát příslušným státním orgánům dokladoval, nikdy jsem nevykonával činnost osoby definovatelné jako OSVČ, ale vţdy jsem byl osobou zaměstnanou u hospodářských organizací a to jak v soukromém tak státním sektoru. Je průkazné, ţe já jako osoba-občan a jsem za tuto danou výše uvedenou firmu vţdy jednal a nadále i vystupuji a jednám jen jako její právoplatný statutární orgán (z to i v době prohlášení zmatečného konkurzu na její určený firemní majetek v takto omezených právech a výkonu jejich působnosti) a to jen ve věci rejstříkového soudu a ochrany zaručených oddílných firemních práv této hospodářské organizace a to vţdy výhradně jako osoba pověřená k tomuto jednání od vlastníka dané firmy a nynějšího zůstavitele. Na základě daného hájím tak porušená a porušovaná firemní práva dané firmy v souladu s zákonem a zaručenými firemními právy dané firmy, jenţ prostřednictvím mé osoby jako definovaného statutárního orgánu tak jedná vůči třetím stranám, to značí i soudu. b) Rozbor existenční rozdílnosti vzniku a zániku práv "Osob-hospodářských subjektů" ve vztahu k vzniku práva u lidské fyzické osoby-občana Tedy něco málo k podstatě věci, v dané věci účelovým způsobem některými osobami z orgánů státu tvrzeného výkladu znění zákona a jeho následné nezákonné aplikace na jednotlivé subjekty práva a to způsobem, který přitom nikde v zákoně a filozofii v definici osobnosti člověka a jeho práv není nikde podloţené, a přesto je orgánem státu prosazované, a to ve věci tvrzené moţnosti údajného vzniku fyzické či právní moţnosti nepřípustné moţnosti koexistence osob. Vůči danému nepodloţenému tvrzení, které níţe v souladu s legislativou ČR zde aplikovanou v oprávněném podloţení pomocí relevantních aplikací tohoto znění práva mnou citovaného, co do rozboru nemoţnosti orgány státu ČR tvrzeného vzniku moţné koexistence osob v jejich oddílných právech v současnosti orgány státní moci opomíjené a ve věci těmito orgány státu ČR trpěného či tvrzeného stavu o stavu této moţné koexistence osoby-firmy (hospodářského subjektu) v jejích právech firemních na osobě-lidské bytosti a občanu v jeho zaručených právech člověka. Tedy k jádru věci: Pokud vím, tak je osoba občan povinen při zaloţení jakékoliv hospodářské organizace předně v její zakládací listině určit její základní majetek (to značí majetek organizace, který daná organizace svou činností mění a to buď zhodnocuje, nebo snižuje svou hospodářskou působností), to značí pokud danou organizaci zakládá občan, stát či firma za účelem výkonu své činnosti podnikatelské, neboli lépe své hospodářské činnosti, v jednom z výrazů moţných významů daného slova jako podnikání a to té dané moţné, tímto občanem, jako svébytným drţitelem výkonu právní odpovědnosti a tím i práva, zde realizovaného v aktu zaloţení zmíněné zřizované hospodářské organizace. Pak je dále z daného i známo ze zákona ČR, ţe daný majetek (toho daného zřizovaného hospodářského subjektu, jak živnosti, tak právnické osoby) a to i u zakládané firmy od tohoto občana v zauţívaném popisném názvu dané firmy jako fyzické osoby zapsané v podnikovém rejstříku existenčně ve svých firemních právech vzniklé na základě povolení zápisu dle zakládací listiny příslušným rejstříkem, tak jak u obdobné firmy a to hospodářské organizace ve vlastnictví státu - v její specifikované formě a popisném názvu definovaném

12 jako státní podnik, či dále jiné formy hospodářských společností, tedy firem- v obecném významu toho slova. Daná organizace, tak jak daná soukromá firma občana existenčně vznikají na základě povolení příslušného orgánu státu zápisem v příslušném rejstříku. Přitom dané firmy svoji takto právně potvrzenou existenční formu svého vzniku nabyly v souladu s občanským zákonem viz. jeho 18 odstavce1 v návaznosti na odstavec 2 bod d) a dále dle tímto zákonem nastavených normativů, tedy 19 aţ 20 jenţ jsou v souladu s zákonem č.105 Sb., (dle kterého převážné množství soukromých firem vzniklo- viz rejstříkové soudy a osvědčující zápisy o povolení zápisu) a zákonem o státním podniku a nařízení, tak jak i jiné hospodářské společnosti, vzniklé ve své právní existenci jako obchodní společnosti (dle obchodního zákona). Je přitom dokladovatelné a veřejně známé, ţe tyto všechny hospodářské společnosti, mimo ţivnostníka a samostatně hospodařícího rolníka jako fyzické osoby, (takto v zákoně jako jediné fyzické osoby podle obchodního zákona definované a ve své hospodářské činnosti svých obchodních vztahů i definovatelné), existenčně vznikají prokazatelně aţ povoleným zápisem v podnikovém, nyní obchodním rejstříku, nebo transformací ze zákona dle dosaţených a v daném zákoně definovaných podmínek vyplývajících z hospodářské činnosti daného ţivnostníka a to v souladu s nařízením ze zákona. Jednou z základních podmínek vzniku firmy je nutnost v zakládací listině přesně definovat základní majetek budoucího hospodářského subjektu tedy i u soukromého hospodářského subjektu - firmy, a to vţdy a jednoznačně před zahájením dané činnosti, nebo úředním výkonem, potvrzující povolením zápisu vlastní vznik právní existence dané hospodářské organizace, tedy obchodní společnosti, soukromé firmy, státního podniku, které právě jako jediné ve své existenci vznikají na základě povolení zápisu v podnikovém nyní obchodním rejstříku. Takţe je nezpochybnitelné jak a kdy u dané hospodářské organizace či soukromé firmy je a musí být definován daný její firemní majetek a to ve svých aktivech a pasivech, tak jak je na základě smluvních vztahů definováno který majetek má propůjčený a za jakých podmínek. Přitom daný firemní majetek je vţdy určen a i pod statistickou definicí pro potřeby státu veden a to vţdy pod státem za účelem té dané statistické a právní evidence výkonu dané činnosti a majetku té dané hospodářské organizace, tedy i u soukromé firmy, tedy daný zájmový majetek je jednoznačně vţdy veden jen pod přiděleným a na jinou osobu-firmu nebo obchodní společnost apod. svým nezcizitelným a nepřenositelným identifikačním číslem té dané organizace, hospodářského subjektu. Taktéţ je prokazatelné, ţe se daná hospodářská činnost a to u jakékoliv organizace, obchodní společnosti, firmy apod., se a to vţdy jiným způsobem zdaňuje neţ vlastní osoba-občan (zakladatel či majitel dané hospodářské jednotky) ve své fyzické existenci. Takţe dle zákonů a lidských práv i z daného zde uvedeného nemůţe existovat moţnost fyzické či právní koexistence osoby a to v existenci osoby fyzické (lidské bytosti) a právnické (firmy), jelikoţ vţdy a to zápisem dané hospodářské organizace do podnikového, nyní obchodního rejstříku daný subjekt získává svá nezpochybnitelná FIREMNÍ PRÁVA- to značí práva právnické osoby. Přitom, skutečnost, ţe ze zákona bylo dodatečně nařízeno, ţe soukromá firma musí mít své obchodní jméno totoţné s svým zakladatelem, ale jiţ ne následným majitelem, není chyba občanů, kteří se rozhodnou takto zaloţit danou soukromou firmu, která je obdobou té stejné firmy zaloţené státem ČR jako subjektem práva a definované jako státní podnik. Je prokazatelné, a to na podporu daného stanoviska vyplývajícího ze zákona, ţe dále finanční úřady ve věci zdanění a uznání odpisovatelných nákladů z dané ekonomiky jakékoliv soukromé firmy, tak jak obchodní společnosti a to i u ţivnostníků, tyto orgány státu ve své nezpochybnitelné pravomoci vyhazují a odmítají uznat osobní náklady na tak zvané poţitky fyzických osob,(jídlo, ošacení, zabezpečení a údržbu občanavlastníka dané hospodářské jednotky a pod.), coţ je v rozporu se skutečností, kdyţ stát svými jinými výklady a výkonem činnosti svých orgánů tvrdí, (dle zmatečných výkladů znění zákona) a to moţnost vzniku moţné koexistenci dané firmy a fyzické osobyobčana, přitom tento občan, pokud by byl, nějakým záhadným způsobem ve své lidské existenci a svých následných nedílných občanských právech ve stavu nějaké existenční koexistence s (nesmrtelnou existencí daného hospodářského subjektu, tento jde dědit) firmou v jejích právech firemních, má tento občan přitom dle zaručených lidských práv nezpochybnitelné právo jako osoba vţdy a to pak vlastně jako nákladovou poloţku pouţít či spotřebovat ty hmotné statky jenţ potřebuje k svému ţivotu a uspokojení svých potřeb (jídlo, oblečení, zajištění odpočinku, bydlení a pod.) a nikdo není oprávněn jej v těchto osobních potřebách regulovat, takţe mám z daného za to, ţe i stát si odporuje v daných výkladových postojích k a o právní existenci dané soukromé firmy a oddílných právech této firmy a fyzické osoby a právech tohoto občana.

13 Je známo, ţe stát vyţaduje, aby daný majitel dané firmy si své potřeby hradil jiným způsobem a nezařazoval tyto do nákladových poloţek, přitom tyto jeho ryze osobní potřeby jenţ jsou individuální a nutné k jeho udrţení vlastní ţivoucí existence té dané fyzické osoby a spokojenosti si musí přitom danit jako osoba-občan ne tedy dle zásad podnikatelského subjektu ţivnostníka či pouţívaného zmatečném zavádějícím názvu ze zákona právnické osoby jako fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, zmatečným výkladem v rozporu s zněním zákona v upíraných právech právnické osoby.. Děje se tak vţdy z jeho platu zaměstnance, u ţivnostníka z podílu na zisku hospodaření, neboli vlastně dividend, tedy z takzvaných podnikatelských odměn a u soukromé firmy z platu a podnikatelských odměn opět dividend (tyto fin. prostředky se ve své výši odvíjí na základě firmou dosažených výsledků jejího hospodaření) tedy z fin. prostředků, jenţ jsou ve svém zdroji příjmů totoţné jak u jiných osob-občanů pracujících třeba i v státním sektoru a majících akcie apod.,( tedy v dané povaze příjmové položky občana jde o tytéž fin. zdroje jak je obdoba vyplácených dividend) a to dokonce z stejných zdrojových poloţek ekonomiky té dané firmy definované jako hospodářský subjekt v obecné rovině. Tedy podnikatelem jste a můţete být definován i kdyţ vlastníte jen akcie z kupónové privatizace a z nich dostáváte dividendy, či jste vlastníkem akciové společnosti, nebo dokonce i jako zaměstnanec u jakékoliv i státní firmy v vedoucí pozici této firmy. Takţe občan ČR můţe být ve vztahu k osobnímu zaopatřování si finančních prostředků, legální cestou, a to pomocí výkonu z poskytnutí svých znalostí a dovedností buď v pozici jako zaměstnanec organizace, firmy, obchodní společnosti, dále jako fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu, ţivnostník, nebo pracovník vrcholového managementu daných hospodářských subjektů a to i u fyzické osoby provozující zemědělskou výrobu, ale i ţivnostníka (to značí zaměstnanec který jako jediný nejenže dostává jak smluvní plat zaměstnance, tak podíly na výkonových faktorech daného hospodářského subjektu a to jak od státní či soukromé firmy, nebo obchodní společnosti). Přitom je prokazatelné, ţe státní i soukromé firmy a to vznikající či jiţ vzniklé ve své právní existenci, jak ze znění zákona, nařízení nebo vůle občana či státu existenčně vzniknou jen v tom případě, pokud se příslušným orgánem státu (rejstříkového soudu apod.) realizujete návrh zápisu dané hospodářské organizace formou povolením zápisu, (to značí i u organizace taxativně v obchodním zákoně názvem nespecifikované) a to jak státní nebo soukromé firmy - které po zrušení zákona 105/90 Sb. bez náhrady, se zavádějícím způsobem nyní obecně zavádějícím způsobem popisně nazývají fyzickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a které ve své právní existenci v současnosti vznikají dvojím způsobem, a to přeměnou dle hospodářských výsledků vyplývajících z výkonu fyzické osoby provozující hospodářskou činnost, dále osoby-občana v jeho ţivnostenské hospodářské činnosti, (tedy v žargonu živnostníkem, na základě respektování tímto občanem zákona o nutnosti zápisu provozované živnosti, jako takové v daném, na základě státní normy povinného zápisu dle dosaženého cílového ekonomického stavu definovaného pro hospodářskou formu činnosti živnostníka ve věci státem stanovené normy u této již zde překonané formy této původní hospodářské činnosti, obchodní zákon 3 odstavec 3) zápisem (v jeho veškerých náležitostech ze zákona) do příslušného obchodního rejstříku, dle státem stanovené normy dosaţeného objemu výkonu dané společnosti v souladu s stanoveným zákonným ekonomickým limitem, dále je stejná moţnost vzniku a zaloţení soukromé firmy v jejím existenčním vzniku moţná v souladu s dikcí občanského zákona a to povolením zápisu firmy do obchodního rejstříku, fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu jako hospodařící rolník můţe podat návrh na zápis společnosti i podle obchodního zákona 3 odstavce 2. I zde je v daném obchodním zákoně v 3 odstavci 4 je jednoznačně uvedeno, ţe se tak činí na základě návrhu na zápis a určený orgán státu teprve povolením vlastního zápisu do podnikového nyní obchodního rejstříku realizuje přeměnu dané hospodářské činnosti na takto vzniklou soukromou firmu, přitom návrh na zápis musí splňovat veškeré náleţitosti ze zákona a to je dle specifikace občanského zákona 18 aţ 20 včetně, pak vzniká plnohodnotná hospodářská právnická společnost definovatelná jako soukromá firma, poţívající svá nezpochybnitelná firemní práva právnické osoby, tolik dle dikce platných zákonů a ne scestných nijak nezdůvodnitelných výkladů osob z orgánu státu o moţné koexistenci fyzické osoby v jejích lidských právech a dané firmy (viz i rozbor daného zmatečného výkladu níže). V posuzování daných společností a to soukromé firmy (popisný název fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku a státní firmy ze zákona s popisným názvem státní podnik), pak zde platí jednak ustanovení v obchodním zákoně 2 odstavec a), (vysvětlivka- osoba je i jakákoli hospodářská společnost - tedy třeba i státní podnik, apod.), v návaznosti na zavádějící definici v 3 odstavce 3 (zde je vlastně jen popisný název této soukromé firmy v její

14 organizačně blíže nespecifikované společenské formě), jenţ odpovídá ve své definici nejlépe hospodářskému modelu společnosti typu státního podniku, kdy stát je v určitém právním i filozofickém smyslu své existence vlastně jen instituce, jenţ na základě svých nastolených norem chování, zde se svým majetkem a činností uzavřené společnosti působících svých fyzických osob občanů, osob-institucí, osob firem (tedy v současnosti nazývaných fyzické osoby zapsané v podnikovém rejstříku ) i osob- obchodních společností, jenţ právě za pomoci takto uznané existence útvaru státu v jeho historických hranicích a formách daného společenství mozaiky zde ţijících lidí a prostředků společně ochraňuje dané své vymezené území a její obyvatelstvo tak jak i národní zvyky a je brán v mezinárodním měřítku, ale i k svým občanům ze svého a ve svém postavení vůči těmto entitám práva jako právnická osoba, jenţ na základě daného má práva osoby občana a můţe zřizovat obchodní společnosti či firmy v jejich specifikaci státního podniku. Přitom zřízení obdobné společnosti a stejných zásad vzniku dané soukromé firmy jak je známo u existenčního vzniku a chování státního podniku je i u této soukromé firmy, kdy tato existenčně vzniká na základě vyhotovení zřizovací listiny a návrhu na vklad jako úkony od občana (v daném případě státního podniku od státu), které v jejich nezpochybnitelnosti se odpovídaly nejen ze znění občanského zákona a lidských práv, ale i dle své opory v zákoně č.105 Sb. 14, (který do dnešní doby nebyl nahrazen či novelizován) a tím i bylo zajištěno a zajišťovalo se v souladu s demokracií rovné postavení Občana versus STÁT v jejich postaveních a právech. Dané mé tvrzení má i v dnešní době oporu v obchodním zákoně a to v Dílu I. 2 odstavce 2a), dále v Dílu III. 8 odstavce a,b), a ze zákonů je známo, ţe firma a to jakákoliv a v jakémkoliv svém obchodním názvu, pokud je uznána jako firma (tato podmínka je splněna z dikce zákona) má právo na individuální právní ochranu. Pak vyplývající teze: Osoba občana vzniká narozením lidské bytosti a občan udělením občanství daného státu. (Takže existence občana jako fyzické osoby - dle práva vzniká jeho narozením a zaniká jeho úmrtím a k evidenci činnosti fyzické osobyobčana a k rozlišení dané lidské bytosti v jeho lidské - fyzické existenci tato obdrží od státu svůj jedinečný číselný kód - typu rodného čísla, tento kód rodného čísla je nepřenositelný a neopakovatelný). Lidskou bytost nejde dědit, nejde vlastnit (základní lidská práva), nikdo za tuto bez jejího svolení nemůţe jednat a i zadluţovat. Nikdo ji nesmí zbavit loupeţí či násilím majetku a práv na práci a sebeurčení. Nikdo ji nesmí poniţovat a k jejímu rodovému jménu dávat různé přívlastky a to ani stát. Majetek osobě-občanovi jde odebrat jen na základě neplnění jeho zjištěných a prokazatelných tímto učiněných a neplněných závazků a to pokud odmítne tak jen na základě exekuce na majetek a ne jiným úkonem kohokoliv. Občan ve své lidské existenci definované jako fyzická osoba, můţe provozovat jakoukoliv činnost za účelem své obţivy a zajištění svých potřeb (Lidská práva, Ústava, Občanský zákon), pokud tak není v rozporu s zákonem a to i v obchodní sféře. Viz. i jeho zákonem nezpochybnitelné právo být v zaměstnaneckém poměru a za výkon své práce zde ze svého uzavřeného pracovního poměru získávat zdroje, převáţně finančního charakteru a to jak k své obţivě a splnění svých potřeb, (to značí fyzická osoba je zde, vlastně i když není podnikatelem co ve významu slova obchodního zákona, přesto prodává své schopnosti a možnosti v rámci věcné a skutkové podstaty, kdy svou fyzickou osobou vykonává obchodní činnosti - zaměstnání-práci ) přitom se tak děje v souladu jak filozofického pojetí z něhoţ vychází i právo obchodní a tím i znění obchodního zákona v jeho 2 odstavce 1, jako zde v neuvedené formě a přitom ze zákona a normy lidských práv i znění Ústavy automaticky povoleného jediného osobního podnikání a to prokazatelně jako fyzická osoba (jinak než být na základě vzájemné smlouvy u jakékoliv firmy, instituce či obchodní společnosti zaměstnancem a vykonávat tak práci za účelem získání si prostředků na živobytí jako lidská bytost a to zřetelně za účelem tvorby svého smluvního zisku daná situace nabytí nutných prostředků ani realizovat nejde). Veřejně je známo, že : Firma vzniká povolením zápisu do obchodního či jiného k danému určeného rejstříku. Takţe existence firmy, či jiné obchodní společnosti nebo instituce vznikne aţ povolením zápisu do obchodního nebo jiného za tím účelem zřízeného rejstříku obchodních organizací a institucí mající pravomoc k osvědčení existence firmy-v jejím širším slova významu a ta na základě daného právního úkonu svého firemního existenčního vzniku povoleným zápisem a tím i zároveň povolenou svou hospodářskou činnost.

15 Firma či jakýkoliv jiný hospodářský subjekt ve smyslu definice trvalé hospodářské činnosti neboli podnikání, jako v obecném významu znění slova podnikatel dle definice uvedeného v obchodním zákoně jeho dílu I 2 odstavce 1, 2 odstavce a) aţ c) je a můţe být jen z dikce tohoto zákona firmou, přitom dle definice téhoţ znění zákona a výše uvedeného pak ve znění odráţky d).., kdy je jen zde a v této uvedena definice vztahující se k fyzické osobě v její bytostní existenci jako lidské bytosti- člověku a tím i občanovi a to tím, ţe je zde a jedině zde tato osoba jednoznačně uvedena jako lidská bytost, tedy osoba-občan v obecně platné a uznávané své filozofické definici z která vychází i právo a jen zde v dikci tohoto odborného výrazu definujícího názvu člověka jako lidské bytosti a to jako fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu. Z daného znění pak jednoznačně vyplývá, ţe se pak jen na tohoto občana v jeho lidské existenci, odborně zde definovaného jako fyzická osoba, a jenţ provozuje a jen můţe takto provozovat zemědělskou výrobu, se pak i vztahuje v plné míře obchodní zákon a jiţ ale následně ne konkurzní zákon, který platí z daného jednoznačně jen a pouze pro hospodářské organizace firmy a právě jen pro firmy v širším slova významu a tím i z hlediska znění lidských práv a Ústavy i zákona ne pro tohoto hospodařícího rolníka- tedy jediné fyzické osoby podléhající tomuto obchodnímu zákonu a definovaného v tomto zákoně platném pro firmy a obchodní společnosti a tím i k těmto a jedině k těmto vztahujícímu se a navazujícímu zákonu o konkurzu a vyrovnání. Ţádná jiná fyzická osoba-občan ve své lidské existenci, dle platného znění zákona nepodléhá obchodnímu zákonu a tím jiţ ani nemůţe podléhat navazujícímu zákonu o konkurzu a vyrovnání v platném znění. Dále je zákonem určeno, ţe jakákoli hospodářská jednotka činí a vykonává svou činnost pod svým obchodním jménem a identifikačním číslem (dříve identifikačním číslem organizace, neboli IČO) a z daného i takto musí být ve svých činech a odpovědnosti vnímána a posuzována. Dále firma jde dědit!!!! a to jako věc, člověk dle svých lidských práv jiţ v demokratických státech NE!. Dále firma jde prodat jako podnik, tedy věc a to s veškerými jejími firemními aktivy a pasivy vedenými pod jejím identifikačním číslem, jako po dobu její existence neměnným státem přiděleným definujícím údajem a to i nezcizitelným danému hospodářskému subjektu i po ukončení její hospodářské činnosti. Za firmu jedná osoba-občan, a to jako určený a uvedený statutární orgán dané firmy, pokud je a tento musí být evidovaný v listinách dané firmy či společnosti nebo instituce v příslušném rejstříku té dané organizace, jiným způsobem daná firma nemůţe jednat vůči třetí straně. Toto právo můţe být přeneseno na jiného zaměstnance dané firmy či organizace a to na základě platného organizačního schématu o uspořádání dané organizace a postavení dané osoby-občana v této firemní hierarchii na základě výkonu její (té dané osoby-občana) pracovních povinností zaměstnance, nebo pověřením odpovědné a oprávněné osoby z vrcholového managementu či vlastníka dané firmy, společnosti či instituce. Statutární orgán či vlastník, jako jediní mají právo tuto firmu v jejích právech hájit proti jakékoliv zvůli a útisku či nekorektnímu jednání od kohokoliv. Nikdo tedy není oprávněný do těchto práv vstupovat a tyto narušovat. Nikdo není oprávněný danou firmu či organizaci v její činnosti poškozovat, to značí i případný konkurzní správce v nabyté právní moci. Konkurzní správce, tak jak exekutor je vlastně osoba pověřená státem a tudíţ za její činy i stát odpovídá. Dané fyzické osoby (konkurzní správce, exekutor) jednají ze znění zákona vţdy jen svým jménem a tudíţ i na svůj vrub a vrub státu jehoţ orgán tohoto občana takto k jednání pověřil. Pokud někdo vstupuje do něčích práv a jedná za danou osobu a tuto zadluţuje bez jejího souhlasu a vědomí, nebo dokonce je orgány státu trpěn stav, kdy je tvrzeno orgány státu, ţe firma je koexistující něco na lidské bytosti a za tento blíţe nikde v zákoně nespecifikovaný účelový, jak jsem přesvědčen k útisku nepohodlných osob vzniklý výkladový hybrid právní nekompetentnosti, pak někdo pod ochranou státu takto nekale i jedná, je dané jednání tohoto občana a státu, jenţ toto nepřípustné jednání vůči lidské bytosti umoţňuje o zjevné pohrdání lidskými právy a daná osoba na jejíţ vrub je tak činěno, je tak vrţena do postavení poniţujícího její důstojnost a rovnajícímu se zjevnému postavení nevolníka či spíše otroka, jelikoţ jen ten neměl právo na osobní majetek a za něho, tedy danou lidskou bytost v postavení otroka, jenţ byla či je v daném postavení otroka (viz naučné slovníky, filosofické spisy a listina lidských práv a svobod, ale i Ústava dem. státu, trestní zákoník a pod.) vţdy jednal jeho vlastník (přitom z historie je známé, že daná osoba vlastníka daného otroka, ale také za jeho veškeré činy právně odpovídal). Daná skutečnost poniţujícího postavení, zbavení základních lidských práv občana, nastolení u tohoto stavu otroctví, je v demokratických státech nepřípustná. ČR se k danému dokumentu přihlásila a dokonce o daném ČR vydala i zákon zakazující otroctví, není mi známo, ţe by tento zákon byl zrušen a v ČR bylo opět povoleno otroctví, které v našich historických zemích dle historie zaniklo dle mých dějepisných znalostí kolem 10. století našeho letopočtu a kdy je známo, ţe na tomto území nevolnictví jiţ zrušil Císař Rakousko-Uherský a Král český v říši - Rakousko-Uherské a tím i v posloupnosti zákona následně vzniklé ČR, svým patentem.

16 Dále je veřejně známo, ţe kaţdá osoba se musí k svému či svěřenému majetku chovat s péčí řádného hospodáře a tudíţ je pod normou trestního zákona daný majetek někomu či nějaké firmě zničit nebo tento za cenu nápadně nízkou jej i prodávat třetí straně. Pokud někdo prodá cizí majetek, jedná se vţdy o krádeţ, (přitom v dnešní praxi konkurzní správci zařadí do majetku konkurzní podstaty majetek od kohokoliv a cokoliv co jim či jejím přátelům a domnělým věřitelům přinesen zisk), to značí, ţe dnes z neznámých důvodů můţe konkurzní správce na základě konkurzního řízení na majetek jakéhokoliv státní podniku či obchodní společnosti, firmy apod., a to i kdyţ nenabude plnou moc ve svém jmenování, svévolně zařadit majetek jiného státního podniku, ale i třeba národních památek území apod., (mám za to, že právě tímto způsobem v současnosti funguje organizovaná skupina vůči vznikajícímu soukromému sektoru, bylo by zajímavé kdyby stejné nekalé praktiky byly uplatněny na základě prohlášeného konkurzu na firmu Calex a z daného byl pak zcizen majetek u bývalého vlastníka v Korey, či v obdobném případě a to firmy vyrábějící jízdní kola u vlastníka ve Vietnamu, pak by se asi jinak řešila daná táto v současnosti orgány státu ČR tolerovaná a odporovaná praxe této údajné revitalizace ve věci podpory údajných dlužníků daných soukromých firem jinak daná situace je zjevná rozkrádačka, tak jak se činí v organizované skupině, pomocí dané osoby, jimi prosazených konkurzních správců dnes), kdy určitá skupina luxusních správců v ČR na základě zjevně a prokazatelně na základě podvodů u soudu a v rozporu s právem, listinami a zákonem za pomocí účelově prohlášených konkurzů- a to i za porušení vlastně i vlastního smyslu vzniku zákona o konkurzu a vyrovnání, loupeţným způsobem krade majetek občanů, s státní pomocí je utiskuje a poţívá přitom zjevně nařízenou nadstandartní ochranu jak od policie, státních zástupců tak soudců. (Navíc je zákonem o konkurzu a vyrovnání umožněno, aby konkurzní správce uznával pohledávky které nikdy z hospodářské či jiné činnosti nevznikly a děje se tak- viz 23 a to za popření zaručených firemních práv dané osoby v konkurzu a podmínky rovného přístupu k právu, dále je z dané aplikace zákona záhodno aby fyzická osoba občan živnostník či samostatně hospodařící rolník nejlépe rychle zemřela viz 6 odstavec 2 mzda téhož zákona apod. jiné protiústavní nesmysly a účelově do daného zákona následně vpašované podmínky možnosti útisku nepohodlných osob v návaznosti na výklad možnosti existence koexistence osob a to firem a občanů) Přitom i eventuelní institut Ručení za něco či někoho můţe být jen dobrovolný a neznamená, ţe můţe dokonce i oprávněný věřitel (ne domnělý- to značí osoba jenž se v konkurzu přihlásila a prohlásila za věřitele) tuto osobu občana zbavit jakoukoliv formou, mimo výrok soudu v nabyté právní moci, pokud daná osoba dluţníka odmítá plnit soudem určené a zjištěné závazky institutem platným v demokracii a to pomocí následného úkonu osoby soudem pověřené jako znalé a to jedině exekutorem, tedy nikdy nikým jiným, pak se jedná vţdy o trestný čin. Takže shrnuli: Z znění zákonodárného systému ČR a zaručených lidských práv nejde na fyzickou osobu, to značí osobu-občana prohlásit konkurzní řízení, jde jen realizovat a to za určitých zákonných podmínek exekuci jeho majetku. Takţe osoba hospodařící jako ţivnostník, nebo rolník (tedy i fyzické osoby která provozují živnost), nemohou spadat pod konkurzní zákon, viz obchodní zákon díl I. 2 odstavec d). Takţe výklad zákona v tomto duchu, ţe jde prohlásit konkurzní řízení na fyzickou osobu a to i osobu provozující ţivnost, by přímo jako zákon ČR, v takto ve svém znění a naplnění přímo porušoval základní lidská práva a dále i k definici o hospodařícím rolníkovi jako fyzické osobě provozující hospodářskou činnost naplňoval i podmínky nerovné soutěţe. Osoba podnikající na základě ţivnostenských oprávnění není a nemusí být nutně osobou fyzickou -ţivnostníkem, ale převáţně obchodní společností, firmou či jinou organizací, jelikoţ dané organizace a to ze zákona musí vlastnit na svou osobu (to značí firmu, státní podnik, obchodní společnost,instituci a pod.) vedenou ve své právní existenci pod svým identifikačním číslem platná ţivnostenská oprávnění na jimi provozovanou hospodářskou činnost. Pokud na nějakou osobu občana definovanou v jeho rodovém jménu je vedeno ţivnostenské povolení či koncese, neznamená to apriory, ţe jde o fyzickou osobu OSVČ tedy občana provozujícího ţivnost či občana provozujícího zemědělskou výrobu, ale je známo, ţe můţe jít a z převáţného způsobu i jde o osobu-občana garantujícího na základě svých získaných znalostí vlastní profesionální činnost jak třeba státního podniku, firmy, obchodní společnosti či jiné organizaci, (viz. evidence daných povolení vystavených na od vzniku a po dobu existence daného hospodářského subjektu na jeho identifikační číslo a to i po zániku jeho činnosti, dané doklady tak jak identifikační číslo jsou nepřenositelné) V daném obchodním zákoně definujícím v 2 taxativně podnikání není ţivnostník jako samostatně hospodařící fyzická osoba provozující hospodářskou činnost uvedena, takţe i v tomto případě jde o zvláštní nikde nespecifikovaný druh firmy, jelikoţ i ţivnost jde dědit, ne prodat jako podnik, ale ze zákona jednoznačně dědit jako

17 věc. Z daného není z právního hlediska a jeho právních vazeb koexistující něco na lidské bytosti, ale soubor věcí, povolení a aktiv i pasiv mající souhrnně hmotnou povahu a jako věc podléhají i institutu nabytí dané věci pomocí zdědění po předchozím vlastníku-zůstaviteli. Takţe nejde vztahovat hospodářskou činnost jakékoliv firmy v její obecné formě výkladu souhrnně ve svých aktivech a pasivech vedenou a jednající pod svým, příslušným orgánem státu přiděleným svým nepřenositelným identifikačním číslem v její vzniklé existenci právní podstaty svého či jejího vzniku a to existenční prokazatelně na základě právního úkonu fyzických osob na jakoukoliv existenci lidské bytosti. Je známo, ţe lidská bytost vzniká narozením z lidského aktu plození a zaniká svým úmrtím a to i ve svém postavení k právu, přitom firma vzniká povolením orgánu na základě zřizovací listiny od právní a práva způsobilé osoby (jak právnické tak fyzické). Navíc dané jednání orgánů státu na základě pouţívaného výkladu údajného znění zákona o konkurzu a vyrovnání a tím i osob na které jde prohlásit vlastní řízení o prohlášení konkurzu na jejich relevantními listinami definovaný majetek v návaznosti na platný zákonodárný systém ČR o moţné koexistenci osoby firmy v jejích oddílných právech na občanovi v jeho fyzické osobě a jeho nezpochybnitelných lidských právech, nemá v ţádném platném zákoně ČR podporu či oporu a je v přímém rozporu s základními lidskými právy, Ústavou a občanským zákonem jako normativy platných zákonů nejvyšší právní síly. Tolik k a v obecné rovině definice podstaty věci ve věci u mé osoby občan v ochraně jeho lidských práv na základě takto vnucené mé podané ţaloby pro zmatečnost a k problému o postavení osob ve vztahu k jejich trvalé hospodářské činnosti, a následného posuzování této dílčí činnosti dle učiněného úkonu toho kterého daného subjektu práva z výkonu jeho práv a tím i vlastní hospodářské činnosti. Dále i k podstatě mého trvání na opravách daných mnou zjištěných zásadních firmálních chyb v pouţitém označení soudních stran a to jak u osoby ţalované či ţalující a dodrţování daných označení soudních strany tak, aby toto bylo v souladu s zněním o.s.ř. ČR. c) Závěrem vyplývající teze V dané věci jsem, na základě zmatečně či účelovým způsobem organizovanou skupinou osob, pouţívané záměny identity mé osoby-občana Ing. Ivo Exela, narozeného v Kojetíně, bytem Divnice č Slavičín a ze zákona podobného označení obchodního názvu hospodářského subjektu firmy, jenţ ve svém úplném ze zákona pouţitém současném o obchodním názvu v definice zní firma Ing. Ivo Exel, sídlem Brno Kuršova č. 20, IČO: , i k prokazování a prokázání realizací útisku mé osoby-občana ČR orgány státu, jako účelově nastoleného mého stavu společenské, sociální, ekonomické i právní nicky. Přitom je a mám i za prokázané, ţe daná firma ve svých firemních právech a své právní existenci hospodářské organizace vznikla zápisem v podnikovém rejstříku v roce 1991 v souladu s zákonem č. 105/90 Sb. 14 a č.40/64 Sb , a kterou jsem jako její zakladatel a tím i prvotní vlastník v návaznosti na zákon č.103/90 Sb. novelizovaný zákonem č. 513/91 Sb. v platném znění 8 odstavce1,2 a 9 odstavce 2 v návaznosti na 11 odstavce 1,3 s jejími zaručenými oddílnými právy právnické osoby od jiných osob (to značí i mé osoby občana) působících v obchodní sféře organizací, institucí a osob OSVČ (ţivnostníků, samostatně hospodařících rolníků) prodal jako podnik, viz definice výše a tuto nevlastním. Dále uvádím, ţe daná firma při svém právním vzniku své osoby z právní existence k označení a své identifikaci od jiných subjektů práva, jak osob-občanů tak hospodářských organizací, obdrţela za tímto účelem potřeb nejen orgánů státu ČR své nezaměnitelné a nezpochybnitelné jedinečné identifikační číslo organizace, (přitom já jsem ve své existenci fyzické osoby-občana ČR vznikl úkonem svého narození a to v roce 1955), a to na základě povolením zápisu dané firmy dle zakládacích listin dané firmy do podnikového rejstříku firem a to v roce Stalo se tak v souladu s platnými zákony ČSFR nyní ČR a to na základě podané ţádosti oprávněné osoby a zakládací listiny v souladu s vydaným usnesením příslušného rejstříkového soudu o povolení vkladu, ale i zněním zákona č. 105/90 Sb. ve znění 14. Je nezpochybnitelné, ţe tímto svým povolením vkladu do příslušného rejstříku firem, získala i svá oddílná a jedinečná nezpochybnitelná práva Československé právnické osoby. Tyto práva nikdy tato firma ţádným svým úkonem neztratila a nebyly ani soudem do dnešní doby zpochybněny, ale naopak potvrzeny (viz důkazy níže uvedené). Naopak orgánům státu, ale předně soudu je z jeho úřední povinnosti známo a musí být známo, ţe daný hospodářský subjekt výše uvedená firma a na kterou je zmatečným způsobem prohlášeno vlastní konkurzní řízení (z něhož se odvíjí nepřípustným způsobem od orgánů státu a osob z organizované skupiny domnělých věřitelů dané firmy i útisk mé osoby občana ČR) a u kterého a pod kterým vystupují nekorektním způsobem od roku 99 i domnělí konkurzní správci údajného majetku dané firmy ta skutečnost, ţe je povinností orgánu státu posuzovat oddílným způsobem jak práva a povinnosti dané firmy, která ve svém jednání je a byla zatupována vůči třetí straně mou osobou statutárního

18 orgánu dané firmy a mezi právy a právními vztahy a činností realizovanou mou osobou.občanem a zaměstnancem dané firmy. Důkazy: Jedná se o listiny jimiţ prokazuji a ţe nejsem osobou podnikající ve smyslu hospodářské činnosti ţivnostníka a nemohu být ani jako lidská bytost hospodářskou organizací co do smyslu moţné existence firmy a tím i na základě scestné aplikace účelového výkladu znění zákona o moţné právní a lidské koexistence níţe definované firmy v jejích zaručených právech firmy-jako hospodářské organizace a to na mé lidské osobě-občanu ČR. Dále uvádím na pravou míru tu nezpochybnitelnou skutečnost, ţe u podnikatele a to dané níţe definované firmy toho času v konkurzu o jejím obchodním názvu Ing. Ivo Exel, IČ: , sídlem Brno Kuršova č. 20, PSČ jako samostatné hospodářské organizace při jejích oddílných a zaručených firemních právech Československé právnické osoby, která tato svá firemní práva má zaručena jak ze zákona č. 105/90 Sb. 14, tak občanského a obchodního zákona ČR a která ve své existenci hospodářské organizace prokazatelně existenčně vznikla v roce 1991 a to povolením vkladu do podnikového rejstříku firem. Stalo se tak na základě splnění všech nutných podmínek stanovených ze znění zákona pro vyhotovení zřizovací listiny pro zakladatele i dané firmy. Dále danými listinami prokazuji, ţe u dané firmy jsem byl vţdy veden a jsem doposud veden jako její řádný zaměstnanec, který na základě pověření vlastníka dané firmy působil v pozici ředitele dané firmy a tím i v firemních statutárních orgánech řádně takto přípisem k rejstříkovému soudu zaslanými, tedy orgánu prostřednictvím kterého daná firma jedná vůči třetí straně. Tak jak na základě mnou soudu předloţených listin jimiţ v jejich kompletnosti prokazuji, ţe od doby prohlášení konkurzního řízení na majetek dané firmy, tuto firmu hájím v jejích zaručených oddílných firemních právech vůči nekalému jednání mající znaky nekalé soutěţe, tak jak pomluvám a zastupuji tuto firmu v těchto typech jednání u a před třetí stranou. Tedy od prohlášení konkurzního řízení mám jako statutární orgán omezenou pravomoc a nejednám a nezastupuji danou firmu v jejich obchodních jednáních a od roku 07/1999 i v vnitřních organizačních otázkách nutných k hospodářské činnosti firmy a nejsem jako pověřená či pověřená osoba jiţ z viny domnělých konkurzních správců jednajících po 07/1999 ani garantem kvality v její hospodářské činnosti dle dané firmě vydaných ţivnostenských a koncesních listin. Jejich platnost jsem z důvodů násilného znemoţnění mé osobě výkonu mého zaměstnání a tím i dozoru odpovědné osoby za kvalitu výkonu hospodářské činnosti danou výše definovanou firmou v daném roce 1999 o jejich pozastavená poţádal a danou skutečnost v souladu s zákonem řeším i nadále. Tudíţ veškerá udělená povolení dané firmě k výkonu její hospodářské činnosti jsou do dnešní doby odpovědným orgánem státu v jejich platnosti pozastavena a to průběţně do dnešní doby. Dále danými listinami v návaznosti merita věci k uvedení na pravou míru prokazuji skutečnost, ţe nabyvatelem daného mé osobě v jeho vlastnických právech a v zamezení výkonu mých vlastnických práv u daného loupeţí na základě zneuţití konkurzního řízení na danou firmu u tohoto daného předem určeného majetku státu který byl prokazatelně určen legitimní Vládou ČR do vlastnictví mé osoby občana a tím i tato má nezpochybnitelná osoba v její lidské existenci i určena a definována touto Vládou ČR jako jediný platný a právoplatný vlastník daného majetku. Stalo se tak na základě předmětného usnesení Vlády ČR z , o daném. Zároveň tímto usnesením Vlády ČR, tedy tímto výrokem v jiţ ukončeném privatizačním procesu, stal jsem se jiţ prokazatelně jeho vlastníkem jako osoba a vlastník dané firmy definované v její existenci neměnným a nepřenositelným kódem hospodářské organizace typu IČO- nyní IČ: a to de jure, ne tedy podniku Vlárské strojírny s.p. jako podniku, ale jen vybrané části jeho firemního majetku a to dle jeho dílčí taxativní specifikace, a ne tedy automaticky jeho vlastníkem de facto. Stalo se tak prokazatelně i dle znění výroku Vlády ČR a to jako předem určená osoba-občan ČR a tehdejší majitel dané výše definované firmy (toho času v konkurzním řízení) v jejím původním obchodním názvu MOEX. Dále prokazuji, dle vypovídacích hodnot listin, ţe daný předem určený majetek náleţící do vlastnictví mé osoby a Vládou ČR a mou osobou i předpokládaný v tom smyslu stavu věci, ţe Vládou ČR pověřená a garantující organizace tento majetek jako taxativně dílčím způsobem definovaný a předem určený majetek pomocí jeho jednoznačné taxativní specifikace dle předmětné kupní smluvy, zde v jejich dílčích navazujících a specifikujících částech na její prvotní deklaratorní část, tedy v jejích jednotlivých přílohách jako taxativně definovaný majetek státu, bude mé oprávněné osobě v pozici předem určeného vlastníka touto předán, v souladu s zákonem o Velké privatizaci, do mého vlastnictví a to pomocí právě předmětné kupní smlouvy i de facto. Tento předpoklad a povinnost garantující organizace vůči mé osobě a Vládě ČR a to realizací převodu daného majetku ve stavu a jeho úplnosti dle zákona o Velké privatizaci a v taxativně definovaném mnoţství do dnešního dne, právě z viny prodávajícího pověřeného a garantujícího realizátora převodu tohoto předem určeného majetku státu na předem určeného vlastníka mou osobu občana, nebylo ve své realizační povinnosti dané garantující organizace do dnešní doby dokončeno. Z dané skutečnosti jsem proto získal nejen de jure, ale i de facto, jen část tohoto majetku a to ve stavu zjevně odporujícímu znění zákona o Velké privatizaci. Proto jsem tento státní majetek, který jsem ještě nenabyl de facto nemohl ani vloţit jako základní majetek do ţádné firmy či organizace, mohl jsem jen daný majetek, jako jeho budoucí Vládou ČR určený vlastník a to do doby jeho nabytí i de facto, jiným způsobem zpravovat či pouţívat neţ z pozice jeho určeného správce a budoucího vlastníka a tento jen pronajímat a to dle návaznosti na zákony ČR, ne za úplatu s moţným finančním prospěchem u mé osoby, ale tak aby byl řádně ošetřován a ochraňován. Tudíţ na daný majetek, tedy jak na majetek mé osoby, tak i jiţ v jeho části majetku daný znehodnocený majetek, která byl mé osobě určenému vlastníku garantující a pověřenou osobou za stát touto jiţ předaný a dále i nepředaný majetek mnou, na jiţ mých pozemcích a budovách nalezený, jsem do dořešení a narovnání stavu od pověřené a garantující organizace tento na

19 základě smlouvy pronajal hospodářské organizaci k níţ jsem měl důvěru. Stalo se tak na základě vzájemně uzavřené smlouvy o výpůjčce daného majetku. Z důvodu ataků na mou osobu, fyzickému vyhroţováním a zastrašováním mou moţnou likvidací mé osoby, členů rodiny či mých dětí, jsem v souladu s svými osobními závazky danou výše uvedenou firmu a to jako podnik k zajištění mého plnění z tohoto svého závazku k dané osobě z mého příbuzenstva, toto plnění zajistil převodem práva k dané firmě jako podniku, to značí se všemi tehdy v IQ. roku 1993 známými firemními aktivy a pasivy tak jak povoleními k vlastní hospodářské činnosti dané firmy. Jednalo se o nedílné příslušenství dané firmy jako podniku, udělené této firmě oprávněným státním orgánem a vedených pod jejím firemním identifikačním číslem a v dané době i platným obchodním názvem dané firmy. Z pověření vlastníka těchto neomezených práv k dané firmě na základě zajištění splnění závazku převodem práva dluţníka (mé osoby jako mladý inženýr, který za ČSSR nikdy nekradl, jsem tak jak každý jiný vysokoškolák zde - inženýr neměl finanční prostředky na financování vlastního procesu privatizace) ve prospěch věřitele (zákon č. 40/60Sb., novela z roku 1991 ve znění 553, 554 osobě mého příbuzného), jsem tohoto po dohodě s tímto v jeho právech k dané firmě jako firemní zaměstnanec této firmy z pozice mého vyjmenování do dané funkce manaţera zastupoval a zastupuji i jako nynějšího zůstavitele v jeho právech k dané firmě a to do vyřešení veškerých otázek vztahujících se k dědictví i po tomto vlastníku dané firmy. Následně daná výše uvedená firma zajištěná převodem práva k této jako podniku, byla na základě ze strany dluţníka nedodrţení určeného data, dle vzájemné vnitřní dohody, o dluţníkově plnění (tedy plnění mé osoby) se stala jiţ vlastnictvím věřitele a to bez rozvazovací podmínky k tomuto vlastnictví ve prospěch dluţníka. O daných skutečnostech byl řádným způsobem informován příslušný rejstříkový soud u něhoţ ve své existenci je daná výše jmenovaná firma vedena. Takţe jako osoba-občan nejsem odpovědný ţádným způsobem za jakoukoliv nezákonnou hospodářskou činnost dané firmy a to v její činnosti po 07/1999, kterou jménem dané firmy zjevně realizovala pověřená osoba státem a to prostřednictvím činnosti jakéhokoliv moţného konkurzního správce majetku dané výše uvedené firmy mého zaměstnavatele, takto jednající a vystupující po datu 07/1999. Dále na ţádný můj osobní účet mé osoby občana a zaměstnanec dané firmy (kterému bylo dne 07/1999 znemožněno pod násilím vykonávat své pracovní povinnosti zaměstnance a v posloupnosti zákona i ukončit řádným způsobem svůj pracovní poměru dané firmy a získat tak jak výstupní tak zápočtový list a řádně ukončit pracovní poměr) jsem nepřijal ţádnou platbu, jenţ by patřila či mohla patřit dané hospodářské organizaci. Dále je prokazatelné, ţe od prohlášení konkurzního řízení na danou soukromou firmu a předání ekonomické části hospodaření této firmy v 11/1995 do rukou určeného konkurzního správce v nabyté právní moci jsem neměl přístup k účtům dané firmy. Dále v souladu s níţe definovanými listinami, zněním o.s.ř., ale i s zjištěním KS Brno v nabyté právní moci trvám na tom, aby mou fyzickou osobu-občana v její lidské existenci nejen soud ale i orgány státu označovaly v souladu s mými právy a nekomolil mé rodové jméno nějakými nemístními přídomky. To značí tímto nejen prokazují, ale i ţádám, aby dané organizace státu respektovaly mé právo na relevantní označení mé osoby-občana vystupující v daném zmatečném konkurzním řízení prohlášeném na hospodářskou organizaci v jejím obchodním jméně ze zákona a to firmu jako dotčenou loupeţným způsobem svých práv vlastníka a orgány státu v upíraných právech lidské bytosti nacházející se v prokazatelném útisku od orgánu státu a to definované v souladu s o.s.ř., tedy jako Ing. Ivo Exel, narozený , bytem Divnice č. 89, kde pod násilím a obstrukcemi od roku 2000 nemohu bydlet takţe mi zůstal státem připravený jen adekvátní prostor pod mostem. Takže konkretizace - proto dále trvám i na správně uváděné definici osoby hospodářské organizace a to pak pokud se jedná o danou osobu ţalovanou v návaznosti na probíhající konkurzní řízení na majetek dané výše uvedené firmy pak definice této hospodářské organizace jako strany ţalované v souladu s o.s.ř. a jeho zásadami v jednoznačném označení subjektu práva zní (viz i výše definice soudu v nabyté právní moci): a) u firmy v jejích právech v daném: firmy Ing. Ivo Exel, IČ: se sídlem v Brně, Kuršova č. 20, PSČ , - přitom práva v definici, kdo danou firmu zastupuje (pokud je daná firma v konkurzu), tak daná pravomoc je nutně dělená! - a to na určený statutární orgán dané hospodářské organizace majitelem dané firmy prostřednictvím tohoto se daná firma hájí vůči třetím osobám ve svých právech, tedy daná osoba prostřednictvím které daná firma na veřejnosti vystupuje tuto dle svého nejlepšího svědomí hájí a ochraňuje nadále v jejích zaručených firemních právech a to jak vůči orgánům státu, tedy vůči i vyjmenované osobě konkurzního správce, ale i jiným subjektům danou firmu pomlouvající a upírající této právo na spravedlivý proces - a osobu konkurzního která zde vystupuje, ale ze zákona vždy a pod svým vlastním jménem a přebírá veškerou rozhodovací a výkonnou činnost v zaměstnaneckých, obchodních a ekonomických otázkách vlastní hospodářské činnosti dané firmy a kontrolní v ostatních činnostech dané firmy). Takţe pokud se jedná o řízení na obhajobu práv dané firmy ve věci třeba zneuţití státní moci vůči dané firmě pak definice daného subjektu je : firma (nebo podnikatel, jelikož podnikatelem je nazýván nejen jakýkoliv hospodářský subjekt práva vykonávající jak hospodářskou činnost, tak i vlastník akcií, makléř a pod., ale jen firmou se může definovat hospodářský subjekt zapsaný v podnikovém nyní obchodním rejstříku) Ing. Ivo Exel, IČ: se sídlem v Brně, Kuršova č. 20, PSČ

20 zde zastoupená mou statutárního orgánu v součastnosti v omezených výkonných a tím i odpovědnostních pravomocech a to definovaná jako Ing. Ivo Exel, nar. 4, Divnice č. 89, Slavičín PSČ: b) u téže firmy z její hospodářské činnosti realizované za dobu konkurzu prohlášeného na daný subjekt a tím i realizovaný osobou konkurzního správce, pak: definice ţalované osoby, to je v daném úplné rodové jméno a příjmení soudem vyjmenovaného konkurzního správce v nabyté právní moci, dále datum jeho narození a bydliště dále jeho funkci jako osoby, to je správce konkurzní podstaty jelikoţ se jedná o jmenování státem- jeho orgánem dále název hospodářského subjektu jehoţ majetku je daná osoba správcem konkurzní podstaty, a to v jednoznačné formě, tedy v tomto případě firmy Ing. Ivo Exel, IČ: se sídlem v Brně, Kuršova č. 20, PSČ Tolik k dané věci řádného označení subjektu pokud je ve výkonu konkurzního řízení. Níţe uvedený soupis přiloţených fotokopií listin předmětných dokladů, které byly v nařízených soudních jednáních, soudům v uvedeném dni a číslu jednacím, tímto soudem ověřeny v jejich originálech a vyţádány soudem v fotokopiích k zaloţení do předmětných spisů. Jedná se o tyto níţe uvedené a organům státu v zde definované přiloţené tyto listiny, řazené dle posloupnosti zde uvedených oddílů a v nich uvedených odráţek poskytnuté daným orgánům v jejich vyţádaných fotokopijích : A) - oddíl soupisu soudu předložených dokladů vážících se k založení dané firmy a vlastnickým právům k této firmě a mému postavení pověřeného zaměstnance ve výkonu funkce statutárního orgánu působícího u této firmy 1- fotokopie Usnesení Městského soudu Brno ze dne o návrhu ing. Ivo Exela na zápis firmy (daná firma o svém názvu MOEX a IČ: byla zapsána v podnikovém rejstříku oddíl Firm vložka 1166) 2- fotokopie Výpisu z Obchodního rejstříku z Okresního soudu Brno-venkov oddílu A vloţky 1166 z 2.února 1993 (zde jsem uveden jako osoba-občan jen v odstavci jako orgán oprávněný jednat a podepisovat se za danou firmu) 3- fotokopie Výpisu z Obchodního rejstříku z Okresního soudu Brno-venkov oddílu A vloţky 1166 z 24.ledna 1994 (zde jsem uveden jako osoba-občan jen v odstavci definovaném jako statutární orgán u dané firmy, a daná firma má již definované své nynější znění svého obchodního jména a jednoznačně definované i své jednoznačné místo svého sídla dané firmy) 4- fotokopie listiny z uloţených listin firmy u příslušného rejstříkového soudu a to ve věci ţádosti o změnu zápisu v obchodním rejstříku oddíle A vloţky 1166 ze dne ( zde je jednoznačně definována firma i s jejím současným místem jejího sídla a jednoznačně definována žádost i o realizaci změny mého bydliště u mé uváděné osoby v pozici statutárního orgánu dané firmy) 5- fotokopie z uloţených listin firmy u příslušného rejstříkového soudu a to listin ve věci ţádosti dané firmy o realizaci změny zápisu v obchodním rejstříku oddíle A vloţky 1166 ze dne 2.října 1995 (tedy ve věci sdělení a žádosti k příslušnému rejstříkovému soudu a to ve věci prodeje dané firmy jako podniku a přílohou dále upřesnění žádosti z 5.ledna1995 k jednoznačné a nezaměnitelné specifikaci čeho se daná věc žádosti k provedení změn v listinách dané firmy týká) 6- fotokopie Usnesení z Krajského rejstříkového soudu Brno ze dne , (zde je jednoznačně uvedeno v souladu s zněním a ze zákona ve svých oddílných existencích a právech v definicí dle o.s.ř., kdo je zde v dané věci u rejstříkového soudu ve své právní existenci veden jako podnikatel a kdo ve své existenci občana a lidské bytosti danou firmu v jejích právech zastupuje) 7- fotokopie Usnesení KS Brno č.j.: 13/14 Cm 591/94 29 ze dne v nabyté právní moci (zde je opět stejným způsobem uvedeno jak v odrážce 6 a to jednoznačně v dané listině soudu, kde je uvedena tato definice jak dané firmy ve všech svých definujících náležitostech definující její firemní existenci a kdo danou firmu v jejím jednání vůči třetí straně zastupuje opět v platné definici a to v jednoznačné definici mé osoby-občana v jeho veškerých a nezbytných definujících existenčních znacích lidské bytosti) 8- fotokopie Rozhodnutí příslušného Ţivnostenského úřadu o schválení odpovědného zástupce pro firmu o obchodním jménu Ing. Ivo Exel, sídlem Kuršova č. 20, Brno a vedené na IČ: z , ( z daného je jednoznačné, že tak jak veškeré jiné listiny povolující hospodářskou činnost dané organizace byla vedeny na její IČ a její sidlo, dále z daného vyplývá i ta skutečnost, že tyto listiny nikdy nebyly vystaveny pro mou osobu jako možného živnostníka, tedy osobu OSVČ, jelikož dané IČ je nepřenositelné na jiný hospodářský subjekt práva a nemůže být než základní definující součástí, po dobu existence daného hospodářského subjektu neměnné, a označující tak existenci dané firmy v její posloupnosti času a hospodářských úkonů a výkonů a pokud se daná firma prodává jako podnik prodává se s jejími veškerými náležitostmí a to jsou předně její povolení k hospodářské činnosti, dále z hlediska datumu vydání je zjevné, že toto rozhodnutí nebylo vydáno mé osobě-občanu bydlícímu v dané době ve Slavičíně na Obchodní ulici) (tímto prokazuji skutečnost, ţe je řádně dle zákona prokázáno, ţe s danou hospodářskou organizací a to výše uvedenou firmou vedenou v její existenci, právech a povoleních tak jak jejích aktivech a pasivech, nepřetrţitě evidovaných pod v roce 1991 přiděleným jejím firemním nezaměnitelným IČO-em, nyní IČ, odpovědným orgánem státu za tímto účelem k státní evidenci jejího výkonu, moţností a činností vyplývající z hospodářské činnosti přiděleným)

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát ZOK a NOZ Vztah mezi ZOK a NOZ Použití NOZ Obecná úprava právnických osob Obecná úprava jednání za

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. SPU 016519/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

k dani z převodu nemovitostí podle zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,

k dani z převodu nemovitostí podle zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona I n f o r m a c e o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona 1. Právní rámec problematiky Právo trvalého užívání nemovitého majetku státu

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN SMĚRNICE O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA. Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212

MĚSTO NOVÝ JIČÍN SMĚRNICE O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA. Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 MĚSTO NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 Název vnitřního předpisu: SMĚRNICE O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA Druh vnitřního předpisu: SMĚRNICE RADY MĚSTA

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí v roce 2014 JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 17. května 2012 Nemovité věci (ne nemovitosti) Nemovité věci ( pozemky a 498 odst. 1)

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta:

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Příloha č. 2c k Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL. III. ŽÁDOST 3. Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL. III. ŽÁDOST 3. Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o podnikání na kapitálovém trhu ) I.

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz http://www.finarbitr.cz Evidenční číslo: 6239/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY I_P1-2 Číslo projektu:

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU Uzavřená podle 476 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.. se sídlem IČ.. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.. v Praze, oddíl.., vložka.,

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14.

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14. příloha č. 1 Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14 (dále jen Zásady) Článek 1. Obecná ustanovení 1.1. Městská

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ účastníka dražby dobrovolné dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000Sb. v platném znění

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ účastníka dražby dobrovolné dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000Sb. v platném znění ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ účastníka dražby dobrovolné dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000Sb. v platném znění a Identifikace a kontrola klienta účastníka dražby dle 7 a násl. zákona o některých opatřeních

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jednoduché právní písemnosti se vyhotovují

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

krabicka.advokat@seznam.cz josef.cepelak@avzo-cr.cz htp//www.avzo-cr.cz

krabicka.advokat@seznam.cz josef.cepelak@avzo-cr.cz htp//www.avzo-cr.cz Z P R A V O D A J AVZO TSČ ČR z.s. ČÍSLO 2/ 2015 K.HORA dne 25.1.2015 PODKLADOVÝ MATERIÁL PRO ZÁPIS PS do resjtříku ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činností Č E S K É

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce.

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Exekutorskému úřadu v Hodoníně 1/ Mgr. Kamil Brančík Sadová 15, 695 01 Hodonín Oprávněný: 2/ se sídlem

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. SPU 369116/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2013 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek Ministerstvo spravedlnosti

Více