ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015"

Transkript

1 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 I. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ NÁZEV PO: Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace, Zámecká 691/5, Bílovec ŘEDITEL: Mgr. Eva Ševčíková ZPRACOVALA: Mgr. Eva Ševčíková DNE: II. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření k činí celkem ,62 Kč Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: ,82 Kč Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti: ,80 Kč Návrh na rozdělení výsledku hospodaření: Rezervní fond: ,62 Kč Provoz Kulturního centra Bílovec, které dostalo do své správy muzeum a turistické informační centrum, byl zahájen dne 13. října Od 1. října 2015 přešla pod jeho správu rovněž Městská knihovna Bílovec, která se po náročném stěhování veřejnosti otevřela 5. prosince v nových prostorech na Slezském náměstí. Pro Kulturní centrum to znamenalo převzetí zbývajícího rozpočtu z kapitoly knihovny a navýšení rozpočtu na provoz nové budovy a náklady s tím spojené. Současně s tím se navýšil počet zaměstnanců. Z původních 3 úvazků na muzeu a informačním centru se navýšil o dalších 5 úvazků na knihovně, včetně agendy (zahrnující zaměstnance na DPP) spravující pobočky knihovny v Lubojatech, Bravinném a Výškovicích. Organizace hospodařila v roce 2015 s rozpočtem tis. Kč. Nejvýznamnějším příjmem organizace je příspěvek zřizovatele ve výši tis. Kč, dále příspěvek na provoz z Muzea Novojičínska, p.o., ve výši 450 tis. Kč a dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 34 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb, které zahrnují vstupné do muzea, poplatky spojené s činností knihovny, provizemi za zprostředkování prodeje a kopírování činily 24 tis. Kč a výnosy z prodeje zboží v informačním centru činily 54 tis. Kč. Výsledek hospodaření ve výši ,62 Kč, tvořený výsledkem hospodaření z hlavní činnosti ve výši , 82 Kč a výsledkem z hospodářské činnosti ve výši , 80 Kč navrhujeme vložit do rezervního fondu pro krytí nenadálých výdajů. Důvodem je fakt, že provoz organizace je stále nový a její rozpočet pro rok 2016 nebylo možné vzhledem k nabytí nového provozu v dosud neznámých podmínkách opřít o relevantní informace.

2 III. PENĚŽNÍ FONDY Kulturní centrum Bílovec má zřízen: Fond kulturních a sociálních potřeb, jehož příjmem je zákonný příděl ve výši 1% z vyplacených mezd, jeho tvorba činí 9 632,- Kč. Čerpáno z tohoto fondu nebylo, konečný stav za rok 2015 činí 11367,- Kč. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření, jehož zůstatek k činí ,40 Kč, což je výsledek hospodaření roku 2013 a IV. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Hospodářská činnost spočívá v poskytování následujících služeb: - prodej zboží v informačním centru - prodej vstupenek do muzea 1 - prodej vstupenek cizím subjektům (provize) - kopírování Za rok 2015 byl dosažen zisk z hospodářské činnosti ve výši 33,4 tis. Kč. V. FINANČNÍ MAJETEK Stav finančního majetku k : Běžný účet: ,65 Kč (součástí běžného účtu jsou rovněž prostředky z fondů) Pokladna: ,- Kč VI. SPRAVOVANÝ MAJETEK A ZÁSOBY Organizaci byl zřizovatelem předán dne 9. prosince 2014 movitý majetek (objekt muzea na ul. Zámecká 691/5), který má ve výpůjčce. V roce 2015 byl zřizovatelem předán do výpůjčky objekt knihovny na Slezském nám. 63. V roce 2015 byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 105 tis. Kč (2 x solitérní výstavní vitrína, notebook, kávovar) Stav zboží na skladě k činí ,12 Kč. Jedná se o zboží určené k prodeji. VII. STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Pohledávky jsou k ve výši ,- Kč, z této částky činí zálohy na energie ,- Kč. Krátkodobé závazky jsou ve výši ,75 Kč, z nichž tvoří závazky za zaměstnanci a odvody s tím spojené 181 tis. Kč, dohadné účty pasivní za plyn a elektrickou energii 123 tis. Kč, závazky za prodané zboží ve výši 63 tis. Kč a závazky vůči dodavatelům ve výši 124 tis. Kč. 1 50% z celkového výnosu vybraného vstupného muzea v Bílovci se každoročně za předcházející kalendářní rok převádí na účet Muzea Novojičínska dle čl. IV. odst. 4 smlouvy o spolupráci při provozování muzea v Bílovci.

3 Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 I. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace je školou s právní subjektivitou. Ředitel: Mgr. Hana Bajnárková II. VYHODNOCENÍ HOSPODAŔENÍ 1. Hospodářský výsledek k činí Kč po zdanění Kč z toho Kč hlavní činnost Kč doplňková činnost Hospodářský výsledek dle dílčích hospodářských výsledků: Hlavní činnost Základní škola a školní jídelna 88 tis. Kč Sportovní hala -77 tis. Kč Základní škola a Mateřská škola Stará Ves 60 tis. Kč Mateřská škola Zahradní 43 tis. Kč Mateřská škola Svobodova 78 tis. Kč Mateřská škola Bravinné 12 tis. Kč Doplňková činnost 89 tis. Kč CELKEM: 293 tis. Kč Zpráva o hospodaření za rok

4 Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace 2. Vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2015 Druh energie Rozpočet 2015 Skutečné náklady 2015 Úspora Elektrická energie Teplo Voda Plyn Celkem Náš návrh na rozdělení zlepšeného HV ve výši Kč v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění: Kč do rezervního fondu Kč do fondu odměn k posílení platů nepedagogických zaměstnanců 3. Přehled o přijatých dotacích a transferech, jejich účelů a čerpání Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT): Financování přímých výdajů na vzdělávání UZ Kč Kč Zvýšení platů pedagogických pracovníků UZ Kč Kč Zvýšení odměňování pracovníků reg.školství UZ Kč Kč CELKEM Kč Kč Zpráva o hospodaření za rok

5 Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dotace od zřizovatele příspěvek čerpání Finanční příspěvek na provoz Kč Kč Finanční příspěvek na odpisy Kč Kč Kč Kč Jiné zdroje příspěvek čerpání Adaptační kurz Kč Kč Lyžařský výcvik žáků Kč Kč Plavecký kurz Kč Kč Týden globálního vzdělávání Kč Kč Kč Kč Projekt Odborná praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji příspěvek čerpání Příspěvek úřadu práce na mzdy Kč Kč Projekty spolufinancované Evropskou unií: příspěvek čerpání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost UZ Kč Kč Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výuce UZ Kč Kč Podpora realizace kurikulární reformy škol Výzva Kč Kč Rozvoj technických dovedností žáků Výzva Kč Kč Zpráva o hospodaření za rok

6 Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace 4. Přehled o čerpání fondů organizace Název fondu Stav k Stav k Investiční fond Kč Kč Fond odměn Kč Kč FKSP Kč Kč Rezervní fond Kč Kč Investiční fond Počáteční stav k Tvorba Čerpání Konečný stav k Kč Kč Kč Kč Tvorba: Čerpání: Fond odměn Kč roční odpisy Kč odvod příspěvku na odpisy zřizovateli Počáteční stav k Tvorba Čerpání Konečný stav k Kč Kč 0 Kč Kč FKSP Počáteční stav k Tvorba Čerpání Konečný stav k Kč Kč Kč Kč Tvorba fondu: 1 % ze mzdových prostředků hlavní i doplňkové činnosti kreditní úrok Čerpání fondu: v souladu s Plánem čerpání FKSP na rok Kč příspěvky zaměstnancům organizace do penzijních fondů Kč příspěvky na stravování Kč kulturní akce zaměstnanců Kč poplatky, daň z úroků Zpráva o hospodaření za rok

7 Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Rezervní fond Počáteční stav k Tvorba Čerpání Konečný stav k Kč Kč Kč Kč Tvorba fondu: Kč převod ze zlepšeného hospodářského výsledku r Kč dary sponzorů Čerpání fondu: Kč nákup učebních pomůcek a hraček do mateřských škol v souladu s darovacími smlouvami, financování akcí Rok školy 5. Doplňková činnost Předmětem doplňkové činnosti školy je v souladu se zřizovací listinou a živnostenskými oprávněními: 1) Poskytování stravovacích služeb školní jídelny 2) Pronájem učeben, tělocvičny a sportovní haly mimo dobu vyučování 3) Nájem za užívání nájemního bytu v budově mateřské školy v Bravinném Struktura výnosů doplňkové činnosti dle účtů 602 příjmy za stravné cizí strávníci Kč stravné zaměstnanci Kč režie školní jídelny Kč Kč 603 nájemné školní kuchyně Kč nájemné tělocvična, hala Kč služby s užíváním tělocvičny Kč nájemné učeben Kč nájemné byt v Bravinném Kč Kč CELKEM Kč Skutečné náklady doplňkové činnosti byly čerpány ve výši Kč. Hospodářský výsledek doplňkové činnosti za hodnocené období je zisk Kč. Z toho: činnost školní jídelny Kč nájem tělocvičny a haly Kč nájem bytu v Bravinném Kč Zpráva o hospodaření za rok

8 Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace 6. FINANČNÍ MAJETEK Finanční majetek k Pokladna Ceniny Běžný účet Běžný účet FKSP Kč Kč Kč Kč Komentář: Běžný účet FKSP: Rozdíl mezi zůstatkem účtu FKSP a běžným účtem FKSP činí Kč. Jedná se o tvorbu z prosincových mezd. Částka byla převedena z provozního účtu v termínu do 15. lednu Ceniny: Hodnota je tvořena čipovými kartami na nákup stravovacích služeb školní jídelny. Běžný účet: Na běžném účtu jsou k finanční prostředky k úhradě: - prosincových mezd, zákonných odvodů OSSZ a zdravotním pojišťovnám, odvodu daně finančnímu úřadu, splatné v lednu r ve výši tis. Kč - faktur splatných v měsíci lednu přijaté zálohy na dva lyžařské kurzy dětí - přijaté stravné na měsíc leden finanční prostředky fondů tis. Kč 7. SPRAVOVANÝ MAJETEK A ZÁSOBY Zásoby: Zásoby ve výši 267 tis. Kč činí potraviny školní jídelny. Pomůcky sloužící výuce žáků hradíme z dotace MŠMT převáděné Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, dále částečně ze školného mateřských škol a školní družiny a z finančních darů sponzorů. Pojištění majetku: Movitý i nemovitý majetek, který spravuje naše příspěvková organizace je pojištěn u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8. Majetek je pojištěn pro případ živelných pohrom /jmenovitě/, movitý také pro případ krádeže a loupeže, pojištění odpovědnosti podnikatele za škodu a pojištění elektronického zařízení. Zpráva o hospodaření za rok

9 Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Opravy a údržba majetku z prostředků zřizovatele oprava imobilní plošiny oprava šatny u tělocvičny oprava oplechování ZŠ oprava lavic malování tříd oprava elekroinstalace a výměna svítidel obměna lina ve třídách oprava krovu v MŠ Bravinném oprava střechy v MŠ Bravinném čištění kanalizace (firma SEBAK) výměna dveří v hale rešerše a pasport kanalizace (fa MARPO) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 8. STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Krátkodobé závazky k Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Odvody OSSZ,zdrav.pojišťovny Ostatní daně a DPH Výdaje příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč - Faktury dodavatelů nejsou po lhůtě splatnosti - Přijaté zálohy na lyžařské kurzy konané v měsíci lednu a únoru 2016, zálohy na stravné za měsíc leden 2016, zálohy na školné mateřských škol a školní družiny, záloha na služby nájemního bytu v Bravinném - Závazky vůči zaměstnancům, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, daň ze závislé činnosti navazují na vyúčtování mzdových nákladů za prosinec 2015 a nejsou po lhůtě splatnosti - Daň z přidané hodnoty za 4. čtvrtletí 2015 je ve lhůtě splatnosti - Výdaje příštích období- zaplacené zálohy na dodávky tepla a teplé vody - Dohadné účty pasivní nevyfakturované dodávky vodné, stočné 12/ Zákonné pojistné za zaměstnanci na 1.Q 2016 Zpráva o hospodaření za rok

10 Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Krátkodobé pohledávky k Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Daň z příjmů Náklady příštích období Příjmy příštích období Celkem Kč Kč Kč Kč Kč 31 Kč Kč - Faktury odběratelů nejsou po lhůtě splatnosti - Krátkodobé zálohy - uhrazené záloha na služby lyžařského kurzu dětí - na dodávky el. energie, tepla a teplé vody - Jiné pohledávky - neuhrazené stravné žáci a cizí strávníci školní jídelny - Daň z příjmů uhrazená záloha za daň z příjmů na rok Náklady příštích období předplatné časopisů, služby související s r Příjmy příštích období - úrok FKSP ZPRACOVALA: Lenka Chocholoušová DNE: Zpráva o hospodaření za rok

11 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 I. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ NÁZEV PO: Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28 ŘEDITEL: Mgr. Renáta Fialová ZPRACOVALA: J. Dubová DNE: II. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Hospodářský výsledek k činí 181 tis Kč. Hospodářský výsledek k je tvořen těmito dílčími hospodářskými výsledky: 1) hospodářský výsledek ZŠ TGM - 6 tis. Kč 2) hospodářský výsledek MŠ a ZŠ Lubojaty 26 tis. Kč 3)hospodářský výsledek MŠ Wolkerova - 2 tis. Kč 4)hospodářský výsledek ZŠ Wolkerova 97 tis. Kč 4) hospodářský výsledek vedlejší hospodářská činnost 66 tis. Kč HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM 181 tis. Kč Náš návrh na rozdělení zlepšeného HV ve výši 181 tis. Kč dle zákona 250/2000 Sb. je následující: 100 tis. Kč do rezervního fondu 81 tis. Kč do fondu odměn Komentář: V roce 2015 činil hospodářský výsledek z hlavní činnosti 181 tisíc Kč a z vedlejší hospodářské činnosti činil 66 tisíc Kč. Příspěvek MÚ byl použit na zabezpečení řádného chodu organizace a doplněn příjmy z hospodářské činnosti.

12 III. PENĚŽNÍ FONDY NÁZEV FONDU Stav k Stav k Investiční fond Fond odměn FKSP Rezervní fond Investiční fond Počáteční stav k Tvorba v roce 2015 Čerpání v roce 2015: Konečný stav k Kč Kč Kč Kč Čerpání v roce 2015: -- Tvorba v roce 2015: 582 tis. výše odpisů HM Použití v roce 2015 : 582 tis. odvod do rozpočtu zřizovatele Fond odměn Počáteční stav k Tvorba v roce 2015: Čerpání v roce 2015: Konečný stav k Použití: odměna zaměstnancům FKSP Počáteční stav k Tvorba v roce 2015: Čerpání v roce 2015: Konečný stav k Kč -- Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Čerpání v roce 2015: ,-Kč Použití: příspěvek na penzijní pojištění zaměstnanců 64 tis. Kč Nepeněžní dary zaměstnancům, kulturní akce zaměstnanců 41 tis. Kč /Fond tvořen 1% ze mzdových prostředků přidělených KÚ/ Rezervní fond Počáteční stav k Tvorba v roce 2015: Čerpání v roce 2015: Konečný stav k Kč Kč Kč Kč Čerpání v roce 2015: ,-Kč Tvorba v roce 2015: 297 tis. z HV r Použití: 140 tis.: vybavení tříd školní lavice + židle, magnetické tabule

13 IV. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Hospodářská činnost spočívá v poskytování následujících služeb: - realitní činnost nájmy Komentář: Hospodářská činnost je tvořena nájmy /tělocvična, byt, učebna / Celkový HV vedlejší hospodářské činnosti naší organizace činí: + 66 tis. Kč. V. FINANČNÍ MAJETEK Stav finančního majetku k byl následující: Pokladna ,- Ceniny 2 635,- Běžný účet ,25 Účet FKSP ,23 Komentář: Stav na běžném účtu ZŠ činí ,25 /, finanční prostředky na mzdy a odvody zaměstnanců a zaměstnavatele za prosinec vyplacené v měsíci lednu. Rozdíl mezi FKSP a běžným účtem /KB/ FKSP činí příspěvek, poplatky a úrok /vyrovnáno /. VI. SPRAVOVANÝ MAJETEK A ZÁSOBY Zásoby: stav skladu potravin MŠ Wolkerova ,98 Kč Pořízení nového majetku: V roce 2015 byl na naší škole realizován projekt Vybavení dílen a zavádění B-learningu v celkové hodnotě 269 tis. Kč. V rámci tohoto projektu byly pořízeny stroje a nářadí pro výuku pracovních činností.

14 V roce 2015 byl pořízen z provozních prostředků tento majetek: ZŠ TGM /412 tis./ nábytek-školní lavice+ židle, textilní panely, dovybavení učeben -počítače, tiskárna, magnetické a interaktivní tabule, kryt-skok vysoký, licence softwaru MŠ Wolkerova /159 tis./ nábytek botníky, servírovací stolky, textilní panely, počítač, kopírka, fotoaparát, didaktické pomůcky kuchyňské spotřebiče - myčka, termosky ZŠ Lubojaty / 52 tis./ nábytek-židle, stoly, skříně, didaktické pomůcky ZŠ Wolkerova -/ 59 tis./ nábytek učitelské stoly, skříně, zařízení kuchyně- sporák, pračka, učebny výukové programy VII. STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Celková výše závazků k činí tis. Kč a je tvořena těmito dílčími závazky: Dodavatelé faktury 55 tis. Kč Ostatní krátkodobé přijaté zálohy-stravné 28 tis. Kč Zaměstnanci /mzda12/15/ tis. Kč /10 tis tis./ Odvody soc. + zdravotní poj. 575 tis. Kč Odvod daně zaměstnanců 129 tis. Kč Doh. účet pasívní /nevyúčtované dodávky - voda, služby/ 44 tis. Kč Komentář: Závazky týkající se mezd pracovníků ve výši tis. Kč jsou vyřízeny do , stravné a dodavatelské faktury výši 83 tis. jsou vyřízeny do Celková výše pohledávek k činí 310 tis. Kč a je tvořena těmito dílčími pohledávkami: odběratelé /fa nájem VHČ/ jiná pohledávka /záloha - elektrická energie/ jiné pohledávky z hlavní činnosti stravné pohledávka-projekt OP/ SFŽP časově rozlišené náklady /služby/ 1 tis. Kč 22 tis. Kč 15 tis. Kč 238 tis. Kč 34 tis. Kč.. Mgr. Renáta Fialová

15

16 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 I. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ NÁZEV PO: Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace ŘEDITEL: Bc. Tamara Knoppová ZPRACOVALA: Dagmar Švagerová DNE: II. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Hospodářský výsledek k činí ,09 Kč. Tento navrhujeme využít následujícím způsobem: ,09 Kč do rezervního fondu III. PENĚŽNÍ FONDY NÁZEV FONDU Stav k Stav k Investiční fond 3.434, ,10 Fond odměn 625,00 169,00 FKSP 1.486, ,71 Rezervní fond 3.162, ,82 Investiční fond Počáteční stav Tvorba fondu Použití: Konečný stav 3.434,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3.434,00 Kč

17 Fond odměn Počáteční stav Tvorba fondu Použití Konečný stav 625,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 169,00 Kč FKSP Počáteční stav k Tvorba FKSP Čerpání v roce 2015 Konečný stav k Použití: Rehabilitace - masáže Kulturní akce Příspěvek na penzijní připojištění 1.486,38 Kč ,33 Kč ,00 Kč 3.478,71 Kč 1.200,00 Kč 1.800,00 Kč 8.800,00 Kč Rezervní fond Počáteční stav k ,38 Kč Tvorba: Zlepšený hospodářský výsledek za rok ,44 Kč - Peněžité dary - účelové 2.903,70 Kč Čerpání v roce ,70 Kč Konečný stav k ,82 Kč Použití: Tábory a akce 2.903,70 Kč Komentář: Finanční částky byly přijaty do rozpočtu DDM jako dary a jejich použití odpovídalo účelům v darovacích smlouvách.

18 IV. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Komentář: Organizace hospodářskou činnost nevykonává. V. FINANČNÍ MAJETEK Stav finančního majetku k činí: Pokladna Běžný účet FKSP Ceniny 239,00 tis Kč 75,62 tis. Kč 160,75 tis. Kč 2,40 tis. Kč 0,23 tis. Kč VI. SPRAVOVANÝ MAJETEK A ZÁSOBY Organizace má svěřený majetek pojištěn u České pojišťovny. V roce 2015 jsme pořídili majetek v celkové částce ,00 Kč, jednalo se o DDHM - tiskárna, automatická pračka, kameninové stoly a lavice, kancelářská židle, stůl a kontejner Zásoby 2.342,00 Kč VII. STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Celková výše závazků k činí 434,82 tis. Kč a je tvořena těmito dílčími závazky: Dodavatelé Mzdy Odvody Daně Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní 5,91 tis. 85,99 tis. 53,45 tis. 15,08 tis. 194,85 tis. 79,54 tis.

19 Komentář: Dodavatelé - tvoří faktura, které je splatná v lednu Jedná se o faktury za telefon, za zpracování mezd a likvidaci odpadu. Mzdy, odvody a daně jsou závazky za zaměstnance vyplaceny ve výplatním termínu v lednu Výnosy příštích období uhrazené školné na rok 2016 v roce 2015 Dohadné účty pasivní zálohy na plyn a elektřinu od června do prosince 2014, vyrovnány při ročním zúčtování. Celková výše pohledávek k činí 276,39 tis. Kč a je tvořena těmito dílčími pohledávkami: Krátkodobé poskytnuté zálohy Ostatní pohledávky Náklady příštích období 79,54 tis. 194,85 tis. 2,00 tis. Komentář: Krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha na plyn a elektřinu od června do prosince 2015 vyrovnána při ročním zúčtování v roce 2016 Ostatní pohledávky - předpis školného na školní rok 2015/2016 a je splatný v červnu 2016 V Bílovci dne Bc. Tamara Knoppová, ředitelka Dagmar Švagerová, účetní

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 I. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ NÁZEV PO: ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace ŘEDITEL: Mgr. Hana Bajnárková ZPRACOVALA: A. Gewinnerová DNE: 27. února

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 1. stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů saldo příjmů a výdajů po konsolidaci + 2 181 316,73 změna stavu běžné účty peněžních fondů - 9 133 723,30

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.10.005 Strana 1 Tisk: 25.1.2013 7:37:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.10.005 Strana 1 Tisk: 25.1.2013 7:37:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 17.01.2013 10:32:32 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 11 976 899,68 2 272 247,58 9 704 652,10 9 681 978,33 A. Stálá aktiva 11

Více

PŘÍLOHA. Mateřská škola Hrubčice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název:

PŘÍLOHA. Mateřská škola Hrubčice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název: A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 75021501 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mateřská škola Hrubčice Účetní jednotka

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název účetní jednotky: Mateřská škola Dobré ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE List: 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k 312014 Číslo položky Syntetický účet 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM 3 664 384,17

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Stránka č.: 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 29 577 891.50 9 633 014.09 19 944 877.41 12 809 000.00 A. Stálá aktiva 27 474 140.72 9 633 014.09 17 841 126.63 10 933 000.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 84 169.00

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.02.2013 22:45:09 Název účetní

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.02.2013 22:45:09 Název účetní Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 11.02.2013 22:45:09 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha. Předmět činnosti: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název 708878 Předmět činnosti: 8000 Okamžik sestavení: 0.0.06 :56:7 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 00 9,0 6 89,00 60 0,0 6 06,8 5 98,00 6 89,00 78 09,00 9 09,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek. Nehmotné

Více

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Základní škola Provozní dotace celkem 1 417 500 Kč 2014 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 24 817 82,72 nástěnné obrazy,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01, IČ: 00568562 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 - NÁVRH dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

Vnitřní směrnice Č. 9 k

Vnitřní směrnice Č. 9 k Vnitřní směrnice Č. 9 k 9.1.2015 Účtový rozvrh 018 00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - SW 021 10 Budovy, haly, stavby 022 00 Stroje, přístroje, zařízení 022 20 Stroje, přístroje, zařízení - škola 022

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 10.2.

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 10.2. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 658,0 0 658,0 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 70 6, 669 89,,00 00,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Archlebov příspěvková organizace, 696 33 Archlebov 357 IČ : 70993297 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Archlebov za rok

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více