dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli"

Transkript

1 Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr Jrmil Berntíková, nr ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld n Morvě IČ sídlem Petřvld, Petřvld 1 Petřvld č.p. 122 jednjící předsedkyní sdružení Ludmilou Poláškovou jko Smluvní strn 2 3. Obec Petřvld IČ sídlem Petřvld, Petřvld 1 Petřvld č.p. 175 zstoupen strostou Zdeňkem Pexou jko Smluvní strn 3 4. CML s.r.o. IČ sídlem U Cihelny 457, Hrdec Králové zps. v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Hrdci Králové, oddíl C, vložk jednjící jedntelem Ing. Leošem Holsem zst. n zákldě plné moci dvokátkou JUDr. Ilonou Křížkovou jko Smluvní strn 4 5. JUDr. Lubor Berntík dvokát, ev. č. ČAK 0026 sídlem Preslov 9, Ostrv-Morvská Ostrv jko Advokát dále též všichni dohromdy jko Smluvní strny tento dodtek č. 1 ke smlouvě o složení finnční částky do dvokátní úschovy (dále jen Dodtek č. 1 )

2 I. 1. Dne uzvřely Smluvní strn 1, Smluvní strn 2, Smluvní strn 3 Advokát smlouvu o složení finnční částky do dvokátní úschovy (dále jen Smlouv o úschově ). 2. Advokát podpisem Dodtku č. 1 potvrzuje, že Smluvní strn 1 složil n Depozitní účet finnční částku ,- Kč (slovy pětsettisíckorunčeských) v souldu s odst. 1. čl. II. Smlouvy o úschově. 3. Advokát podpisem Dodtku č. 1 potvrzuje, že Smluvní strn 3 složil n Depozitní účet finnční částku ,- Kč (slovy devětsettisíckorunčeských) v souldu s odst. 1. čl. II. Smlouvy o úschově. 4. Dne uzvřely Smluvní strn 1, Smluvní strn 2, Smluvní strn 3 Smluvní strn 4 dohodu o zániku zástvního práv (dále jen Dohod ), jejíž fotokopie je přílohou nedílnou součástí Dodtku č Advokát podpisem Dodtku č. 1 potvrzuje převzetí šesti originálů Dohody, jednoho vyhotovení podepsného návrhu n výmz zástvního práv (odst. 5. čl. II. Dohody) jednoho vyhotovení podepsného návrhu n výmz zástvního práv (odst. 6. čl. II. Dohody). II. Smluvní strny se dohodly, že Smluvní strn 4 přistupuje podpisem Dodtku č. 1 ke Smlouvě o úschově. III. Smluvní strny se dohodly n doplnění Smlouvy o úschově, to o ujednání, podle kterého bude Advokát nkládt s listinmi uvedenými v odst. 5. čl. I. Dodtku č. 1 tkto: 1. Advokát osobně nvštíví správce konkurzní podstty Mgr. Dvid Cgše (odst. 5. čl. I. Dohody) požádá ho o vystvení potvrzení, ze kterého bude vyplývt, že nemovitosti uvedené v odst. 1. odst. 2. čl. I. Dohody byly vymzány z konkurzní podstty úpdce Ctird Konečného, IČ , r.č /098 (odst. 5. čl. I. Dohody). Při tomto osobním

3 jednání je Advokát oprávněn předložit Mgr. Dvidu Cgšovi originál Dohody, všk nesmí mu tento originál ponecht ni z něho pořizovt ověřené fotokopie. 2. V přípdě, že Mgr. Dvid Cgš nevyhoví žádosti Advokát uvedené v odst. 1. tohoto článku Dodtku č. 1, je Advokát povinen předložit k nhlédnutí soudu originál Dohody v řízení vedeném před Krjským soudem v Ostrvě pod sp. zn. 9 Cm 37/2009 (odst. 11. čl. I. Dohody), by soud mohl Dohodu provést v soudním řízení jko důkz. Rovněž v tomto přípdě všk Advokát nesmí tento originál ponecht soudu ni z něho necht pořizovt ověřené fotokopie. 3. Teprve poté, ž bude mít Advokát k dispozici potvrzení správce konkurzní podstty Mgr. Dvid Cgše podle odst. 1. tohoto článku Dodtku č. 1 nebo prvomocný rozsudek soudu ve věci sp. zn. 9 Cm 37/2009 uvedené v odst. 2. tohoto článku Dodtku č. 1, ze kterého bude vyplývt, že nemovitosti uvedené v odst. 1. odst. 2. čl. I. Dohody se z konkurzní podstty vylučují, je Advokát povinen podt jedno vyhotovení Dohody s návrhem n výmz zástvního práv ke Ktstrálnímu úřdu pro Morvskoslezský krj, Ktstrální prcoviště Nový Jičín. Zbývjící vyhotovení Dohody rozešle Advokát jednotlivým Smluvním strnám. 4. V přípdě, že Advokát nebude mít k dispozici potvrzení správce konkurzní podstty Mgr. Dvid Cgše nebo prvomocný rozsudek soudu tk, jk je uvedeno v odst. 3. tohoto článku Dodtku č. 1 do , je povinen do pěti prcovních dnů od uplynutí této lhůty vrátit částku ,- Kč n účet Smluvní strny 1, č. ú. částku ,- Kč n účet Smluvní strny 3, č. ú. součsně znehodnotit všechn originální vyhotovení Dohody návrhu n výmz zástvních práv tk, jk jsou popsány v odst. 5. čl. I. Dodtku č. 1. IV. Smluvní strny se dále dohodly n doplnění Smlouvy o úschově, to o podmínky, z kterých bude Advokát povinen v souldu s odst. 4. čl. III. Dohody, všk při předchozím dodržení postupu podle čl. III. Dodtku č. 1 vypltit úpltu pro Smluvní strnu 4, to následovně: Advokát je povinen částku 1, ,- Kč uvedenou v odst. 3. čl. III. Dohody poukázt n účet Smluvní strny 4 č.ú /5500 do pěti prcovních dnů poté, kdy mu budou předloženy součsně tyto listiny:

4 ) list vlstnictví č. 500 uvedený v odst. 1. čl. I. Dohody, n kterém již v části C) nebude zpsáno žádné zástvní právo zložené Zástvní smlouvou, b) list vlstnictví č. 826 uvedený v odst. 2. čl. I. Dohody, n kterém již v části C) nebude zpsáno žádné zástvní právo zložené Zástvní smlouvou, c) i) prvomocný rozsudek soudu ve věci uvedené v odst. 11. čl. I. Dohody, v jehož výrokové části bude uvedeno, že nemovitosti uvedené v odst. 1. čl. I. Dohody se vylučují z konkurzní podstty, nebo (u listin uvedených pod písm. c) stčí Advokátovi předložit pouze jednu z těchto listin) ii) písemné potvrzení SKP, že nemovitosti uvedené v odst. 1. čl. I. Dohody vymzl z konkurzní podstty úpdce Ctird Konečného, IČ , r.č /098, d) i) prvomocný rozsudek soudu ve věci uvedené v odst. 11. čl. I. Dohody, v jehož výrokové části bude uvedeno, že nemovitosti uvedené v odst. 2. čl. I. Dohody se vylučují z konkurzní podstty, nebo (u listin uvedených pod písm. d) stčí Advokátovi předložit pouze jednu z těchto listin) ii) písemné potvrzení SKP, že nemovitosti uvedené v odst. 2. čl. I. Dohody vymzl z konkurzní podstty úpdce Ctird Konečného, IČ , r.č /098. V. 1. T vzájemná práv povinnosti v Dodtku č. 1 výslovně neuprvená podléhjí režimu občnského zákoníku. 2. Přílohy tvoří nedílnou součást Dodtku č Obec Petřvld v souldu s ust. 41 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že Dodtek č. 1 byl schválen Zstupitelstvem Obce Petřvld, usnesením č. 7.2/15/2013 ze dne Smluvní strny uzvřely Dodtek č. 1 v pěti vyhotoveních, z nichž kždá převzl po jednom vyhotovení. V Ostrvě dne Příloh: - Fotokopie smlouvy o úschově ze dne

5 - Fotokopie dohody o zániku zástvního práv ze dne Zdeněk Berntík Jrmil Berntíková Tělovýchovná jednot Petřvld n Morvě jednjící předsedkyní sdružení Ludmilou Poláškovou Obec Petřvld jednjící strostou Zdeňkem Pexou CML, s.r.o. jednjící jedntelem Ing. Leošem Holsem Advokát

dohodu o zániku zástavního práva

dohodu o zániku zástavního práva Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1. Zdeněk Bernatík, nar. 14.5.1954 a Jarmila Bernatíková, nar. 30.12.1956 oba bytem Staroveská 270/87, Ostrava-Proskovice oba jako Smluvní strana 1 a 2. Tělovýchovná

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Příloha č. 2 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol jednající:... IČ:. 60460709, DIČ: CZ60460709

Více

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU Uzavřená podle 476 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.. se sídlem IČ.. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.. v Praze, oddíl.., vložka.,

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Příloha č. 3 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) I. Smluvní strany Nový Jenštejn a.s. se sídlem: Praha 1, Palackého 715 IČ: 27618277,

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:...

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... uzavřená podle ustanovení 59 odst. 2 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění a 1257 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva správkyně konkursní podstaty úpadce REAL systém a.s. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky za JUDr. Vladimírem Zavadilem v nominální hodnotě

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. IMMOINVEST Development s.r.o. se sídlem Praha 2, Třebízského 1388/7, PSČ 120 00 IČ: 256 85 899, č.ú.../0100, Komerční banka a.s. zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové RÁMCOVÁ SMLOUVA na provedení díla s názvem Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové uzavřená podle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO DNE 17. 12. 2014 PRODEJ POHLEDÁVEK ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO DNE 17. 12. 2014 PRODEJ POHLEDÁVEK ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI Dne 23. 12. 2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, se sídlem Praha 2, Balbínova 404/22, PSČ 120 00, IČ: 255 71 150, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor movitého a ostatního majetku společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. Ing. Lee Louda, se sídlem Vodičkova 41, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen Insolvenční

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská 6 110 00 Praha 1 IČ : 71468781 Evidenční č. ČAK : 12093 (dále jen

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A : REFINANCOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍHO FINANCOVÁNÍ PLZEŇSKÉ ENERGETIKY A.S. JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM DLE UST. 22 ODST. 4 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K

KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K uzavřená podle ust. ~ 588 až ~ 610 občanského zákoníku Účastníci smlouvy: Městská část Praha 11 se sídlem Ocelíkova 672, Praha 4, PSC 149 41 zastoupená zástupcem starostky Ing.

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více