Kyselka památkové objekty a jejich vývoj...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kyselka památkové objekty a jejich vývoj..."

Transkript

1 Kyselka památkové objekty a jejich vývoj... Rok ) Západoeská zídla s.p.( MP R ) prodávají Závod Mattoni Kyselka pímým prodejem pro Karlovarské minerální vody a.s. Karlovy Vary 2)Státní léebné lázn ( MZ R ) privatizace Fond národního majetku R pevádí areál lázní za 2, ,- K ( dle aukní karty /1992 ) na pana Karla Frantu, Božkovská 2928/2, Praha 4 1) památková ochrana : 51304/4 930 areál Mattoniho továrny 2) památková ochrana: 21052/4 929 areál lázní Památková ochrana: Mstské lázn, areál s parkovými úpravami,.p. 25, 26, 28, 29 ( vily v parku k.ú. Nová Kyselka ), 33 (Ržový pavilon dnešní kino k.ú. Nová Kyselka ), 37 ( Švýcarský dm k.ú. Kyselka ), 47 ( Vilemínka k.ú. Kyselka ), 36 a 52 ( bývalá Správa lázní k.ú. Kyselka ), 73 ( Jindichv dvr k.ú. Kyselka ), 74 ( pavilon Ottova pramene k.ú. Kyselka ), 75 ( jídelna k.ú. Kyselka ) 76 ( Mattoniho vila k.ú. Kyselka ), hotel Princ.p. 74 ( hotel Praha k.ú. Radošov u Kyselky), Mattoniho pomník a park, vetn pozemk, k.ú. Kyselka, Nová Kyselka, Radošov u Kyselky, v obci Kyselka, okres Karlovy Vary. 1) reg /4-930 areál Mattoniho továrny ( areál Mattoniho továrny a jídelny,.p. 44 Mattoniho továrna,.p. 53 bývalá jídelna, Alžbtin pramen, a stáírna.p u stáírny a Alžbtina pramene bylo upuštno od památkové ochrany rozhodnutím MK R.j /76/VI-I ) 2) reg /4-929 areál bývalých lázní ( ostatní Mattoniho vila.p. 76, pavilon Ottova pramene, lázeský dm.p. 75, Jindichv dm.p. 73, Švýcarský dm.p. 37, Vilemínka.p. 47, bývalá správa lázní.p. 36, Ržový pavilon.p. 33, vila.p. 26, vila.p. 28, vila.p. 29, park, Mattoniho pomník ) 3) Rozhodnutí o vymezení ochranného pásma kulturních památek lázeských a provozních památek ( diferencovaný režim A vnitní ochranné pásmo, diferencovaný režim B B1 vnjší ochranné pásmo, B2 - vnjší ochranné pásmo VÚ Hradišt ) ze dne pod..j. RK/880/96

2 K bodu 1) Areál Mattoniho továrny má sejmutou památkovou ochranu, avšak nachází se v ochranném pásmu památek jak pásma A, tak B. Od roku 1992 fi. Karlovarské minerální vody a.s. Karlovy Vary provedla tato ízení: 1992 udržovací práce.p. 44 v Kyselce 1992 SP pilotáž Kyselka 1992 SP skladovací haly Kyselka 1993 udržovací práce vleky Vojkovice Kyselka 1993 SP pemostní Lomnického potoka 1993 zmna užívání haly Kyselka ( zmna technologie ) 1993 DS základy pro akumulaní nádrže 1993 SP zastešení haly Kyselka 1994 kolaudace haly Kyselka 1994 zkušební provoz haly Kyselka 1994 vnitní úpravy technologie haly 1994 odstranní stavby nádraží Nová Kyselka 1995 SP kabel VN Radošov - Kyselka 1995 SP správní budova Kyselka 1995 kolaudace pístavby haly v Kyselce 1995 stavební úpravy plochy v Nové Kyselce kolaudace st. výrobního objektu v Kyselce 1995 terénní úpravy v Kyselce 1995 zmna užívání stavby PET plnírna Kyselka 1995 zmna užívání stavby lisovna HUSKY Nová Kyselka 1995 kolaudace VN kabel Radošov Kyselka 1996 SP skladovací hala Kyselka 1996 zkušební provoz souhlas výr. haly Kyselka 1996 územní rozhodnutí dokonení dostavby areálu Mattoni Kyselka 1996 kolaudace výrobní haly v Kyselce 1997 terénní úpravy Kyselka 1997 pemístní objektu Alžbty Kyselka 1997 odstranní stavby vrátnice Kyselka 1997 zabezpeovací terénní úpravy v Kyselce 1997 SP plynová kotelna v Kyselce 1997 výrobní hala v závodu Mattoni Kyselka 1997 pípojka STL plynu Kyselka Radošov 1997 kolaudace administrativní budovy v Kyselce 1998 plynová kotelna na lisovn Nová Kyselka 1998 úelová cesta terénní úpravy v Kyselce 1998 kolaudace plynové kotelny 1998 kolaudace pípojky STL Kyselka Radošov 1998 kolaudace kotelny preformy Nová Kyselka 1999 Stavební úpravy a udržovací práce.p. 44 v Kyselce 1999 demolice staré kotelny v Kyselce 1999 SP rekonstrukce vjezdu Mattoni Kyselka 1999 zkušební provoz haly Kyselka 1999 UP kotelny Kyselka

3 1999 SP vjezd do závodu Mattoni Kyselka 1999 kolaudace plynové kotelny Kyselka 1999 územní ízení pívod minerální a stolní vody v Kyselce 1999 SP pívod vody Velichov 1999 zkušební provoz haly Kyselka 1999 kolaudace haly II Kyselka 2000 SP akumulace vody Kyselka 2000 kolaudace pívodu minerálná vody Kyselka 2001 Rekonstrukce areálu Mattoniho Kyselka 2001 Rekonstrukce areálu Mattoniho Kyselka 2001 zpevnní plochy Nová Kyselka Kyselka 2001 SP PET lisovna Nová Kyselka 2002 kolaudace dostavba centrály Kyselka 2002 demolice OV Nová Kyselka 2002 souhlas ke ZP PET Kyselka 2002 kolaudace PET Nová Kyselka 2003 územní ízení odstavné parkovišt pro kamiony Kyselka 2003 SP odstavné parkovišt pro kamiony Kyselka 2003 SP akumulaní nádrž Kyselka 2003 sjezd, oplocení Kyselka 2003 zmna užívání haly doplnní linky Kyselka 2003 SP minerálkovod Kyselka 2004 kolaudace akumulaní nádrže 1, 2 Kyselka 2004 kolaudace odstavné parkovišt pro kamiony v Kyselce 2004 SP oprava železniního mostu Kyselka 2004 SP oprava stechy Kyselka 2005 kolaudace vjezdu do závodu Mattoni Kyselka 2005 kolaudace vedení minerální vody Kyselka 2006 stavební úpravy pomocné provozy Kyselka 2007 územní ízení skladovací hala Nová Kyselka 2007 stavební úpravy.p. 76 Kyselka 2008 kolaudace železniní most Kyselka 2008 stavební úpravy plášt haly Kyselka 2008 základová deska pro technologii Kyselka Fiirma Karlovarské minerální vody a.s. Karlovy Vary provedly nezbytné úpravy a zabezpeily objet pístavby u.p. 53 a objekt hotelu Princ proti vstupu osob. K bodu 2) Rok 1992: Privatizace Dtské léebny areál lázní Rok 1995: Pan Karel Franta prodává Areál lázní fi. ELMED GENERALE Kyselka 75 I V roce : Stavební úad v Kyselce zahajuje ízení o pestupku, že vlastník neudržuje stavby pes výzvu a naízení stavebního úadu ( rozhodnutí o naízení udržovacích prací, naízení neodkladných zabezpeovacích a udržovacích prací ), a to pro.p. 36, 49, 47, 50, 76, 74, 73, v roce 1999 uloženy zdejším stavebním úadem pokuty.p ,- K,.p ,- K,.p ,- K.,.p ,- K, ,- K,.p ,- K,.p ,- K,.p ,-

4 K,.p ,- K,.p ,- K,.p ,- K,.p ,-K,.p ,- K,.p ,- K,.p ,- K,.p ,- K,.p. 47 1, ,- K,.p ,- K,.p ,- K,.p. 74 1, ,- K,.p ,- K,.p ,- K,.p ,- K rozhodnutí SÚ.j. 241/99 263/99. Firma ELMED GENERALE a.s. Kyselka se odvolala proti rozhodnutí a odvolací orgán, bývalý Okresní národní výbor v Karlových Varech odvolání odvolatele potvrdil a postoupil vc k novému projednání zpt stavebnímu úadu v Kyselce. V roce 2000 firma ELMED GENERALE a.s. Kyselka zmnila název spolenosti na BAD GIESSHÜBLER TOURISTIK a.s. ( I ) V témže roce zahájil zdejší stavební úad nové ízení o naízení neodkladných zabezpeovacích prací na objektech.p. 36, 37, 47, 73, 74 a byla zpracována na základ žádosti SÚ zpráva o przkumu nosných konstrukcí objekt.p. 36, 37, 47, 73. V roce 2002 byla vydána rozhodnutí o uložení pokuty - 5 x 1, ,- K.p. 36, 37, 47, 73, 74.j /02, firma se opt proti vydaným rozhodnutím odvolala a odvolací orgán jejich odvolání zamítl a rozhodnutí SÚ potvrdil.j. 380, 381, 382, 384, 384/2002/F rozhodnutí nabyla právní moci dne Poté bylo provedeno exekuní ízení a prohlášení konkurzu na majetek ( rok 2004 ) - konená zpráva správce konkurzní podstaty o zpenžení majetku z podstaty o vyútování výdaj konkurzu úpadce B.G.T. Touristik a.s. ( díve BAD GIESSHÜBLER TOURISTIK a.s.) -.j. 26K 17/ Dražba v roce 2005 : Aukní sí Naxos Praha 5 dražební vyhl.. DD/004/2005. V dražb roku 2006 fi. C.T.S. - DUO, spol. s r.o. Praha 8 kupuje areál lázní do svého vlastnictví za 19, ,47 K K, piemž zpenžení nemovitosti inilo 14, ,- K. Obec Kyselka obdržela z prodeje pouze pomrovou ást pohledávky ( 5.625,000,- K ) konkurzního vitele z celkové ástky pohledávek ve výši 43, ,33,- K, a to 2, ,- K do rozpotu obce. Krátce po prodeji probhlo jednání se zástupci fi. C.T.S. - DUO, spol. s r.o. Praha 8 na zdejším stavebním úadu za úasti projektanta p. Havleny MEDIKA projekt, že pracují na studii a pípravných projektových pracích. V roce 2008 fi. C.T.S. - DUO, spol. s r.o. Praha 8 zabezpeila objekt zámeku a Ottova pramene plachtami proti zatékání, zabezpeila ohrazení a najala agenturu HABEZ s.r.o. Karlovy Vary pro hlídání areálu. Od roku 2007 nebylo na zdejším úad vedeno žádné ízení v jakékoliv vci ze strany fi. C.T.S. - DUO, spol. s r.o. Praha 8, ohledn zámr nebo podání ve vci rekonstrukce lázní. Dále: Ržový pavilon dnešní kino je v majetku Obce Kyselka a v souasné dob probíhají udržovací práce na nm. Kaplika v majetku soukromníka. Rozhledna Buina fi.vls s.p. Karlovy Vary provedla zastešení ( VÚ Hradišt).

5 Pozn. Práva a povinnosti k jednotlivým stavbám nesou jejich vlastníci ( 154 zákona. 183/2006 Sb. ) Nemovitosti, které jsou pedmtem výpisu vývoje, jsou v souasné dob pevážn v majetku fi. C.T.S. DUO, spol. s r.o. Praha, dále pak v majetku fi. Karlovarské minerální vody a.s. Karlovy Vary, Obce Kyselka a i soukromník. Identifikaní údaje k jednotlivým nemovitostem je možné identifikovat v KN. Identifikaní údaje firem je možné nalézt v Obchodním rejstíku. Úvaha: Z uvedeného výpisu je zejmé, že pestupková ízení a následná rozhodnutí o udlování pokut neeší stav budov, ba naopak. U budov v areálu lázní však nastala i ta skutenost, že pvodní vlastníci pravdpodobn nikdy nemli zájem tyto budovy užívat, což dokazuje celková uznaná výše pohledávek vitel 42, ,33 K. Je však paradoxní, že velmi vysokou ástku pak tvoily výdaje konkurzní podstaty a odmny správce konkurzní podstaty a ostatní vitelé byli uspokojeni pomrovou ástkou. Využít dalšího nástroje exekuce náhradním plnním pro Obec Kyselka je nemožné pro nízký rozpoet obce a sama obec byla a je zatížena úvry a další poskytování úvru není možné. Dále je zarážející, že akoliv areál lázní zmnil nkolikrát vlastníka, nikdy pravdpodobn nebylo využito 13 - Právo státu na pednostní koupi kulturních památek podle zákona. 20/1987 Sb., o státní památkové péi. V Kyselce zapsala Míšková

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva, které se konalo dne 14.7.2004 od 17.00 hod. v kancelái starosty

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva, které se konalo dne 14.7.2004 od 17.00 hod. v kancelái starosty Obec Kyselka tel.,fax: 353941127,353941289 Zastoupená starostou obce Josefem Janátem e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IO 254 762.j. 310/2004 Zápis ze zasedání Obecního

Více

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2011 vypracovala ing. Irena Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ÁST 1. Úvod 2. Struná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D odbor stavební úad a životní prostedí Palackého 359, 468 41 Tanvald, 483 369 511, fax: 483 369 512, email: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MÚT/15893/2012/SÚaŽP.j.: MÚT/18505/2012

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2606-56/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2606-56/2012 ZNALECKÝ POSUDEK o obvyklé hodnot provozního areálu p. 908 vetn vybraného píslušenství a pozemk v katastrálním území Pouchov, obec Hradec Králové dle LV. 11018 2606-56/2012 Objednatel posudku: Profiwork,

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚAD PÍŠOVICE Píšovice.p. 60, PS 463 46 STAVEBNÍ ÚAD +420 482 728 014, 485 177 025 www.prisovice.cz e-mail : prisovice @iol.cz.ú. 0984859319/0800 IO : 263 125 Spis.zn.: SÚ-452/2009/Ma V Píšovicích

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky Oznámení podle Zákona. 100/2001

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 115 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 8. 7. 2009 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová pan Miroslav

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004 Starosta p ivítal všechny všechny p ítomné. P ítomni : p.k.koch, p.l.dyková, p.r.sýkora, p.a.krejnický, p.b.wolf, p. K.Dyk, p.m.topinková,

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7669/109/13 O cen stavby p.955 (dle zápisu v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4309 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXIII, 2012,. 4 Nejstarší ikonografické vyobrazení jihoeských Nových Hrad Hrad v Nových Hradech na samé výsp jižních ech bývá azen mezi nejstarší horizont šlechtických

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více