Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny"

Transkript

1 Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu v Praze. Existuje a funguje bezmála sto let, zmûnilo se za tuto dobu nûco na smyslu její existence? Je dûvod jejího vzniku stále aktuální? Lucerna i sto let po svém vzniku pulzuje Ïivotem. Kavárny i restaurace jsou plné mlad ch lidí, koncerty v Music baru i ve Velkém sále b vají vyprodané. Vznikla jako obchodnû-spoleãenské centrum a v tomto smûru má i budoucnost. KdyÏ Lucerna vznikla, byly její v zdoba ãi design vnitfiního vybavení poplatné módnosti a vkusu své doby. Mûli zakladatelé a majitelé zejména v meziváleãné dobû snahu vzhled nûkter ch prostor postupnû mûnit, aby se neokoukal nebo neomrzel, snaïili se náv tûvníky pfiekvapovat? Od poãátku se interiéry nûkter ch ãástí mûnily Jokohama, Zimní zahrada v Lucernû, Hospoda pod Lucernou, Hospoda na palubû, U âerného konû, âern kûà a dnes provozujeme s pouïitím dobov ch prvkû z âerného konû Hospodu v Lucernû. Mûnil se i interiér Kabaretu, dnes Lucerna Music baru. Duch tûchto prostor se vïdy vyvíjel a vyvíjí se stále. Naopak Mramorov sál, kter je od otevfiení prakticky beze zmûny, vábí k udrïování tradice. Konají se tam spoleãenská setkání, bankety, koncerty a krásnû se vyjímá i pfii exkluzivních veãírcích pro uzavfienou spoleãnost. V Mramorovém sále jsou ãasto pofiádány rauty po filmov ch premiérách v kinû. Mimochodem, prostor kina byl pûvodnû koncipován jako divadlo s otáãecím jevi tûm, ale brzy po dostavbû byl promûnûn na kino. Tento proslul a v znamn biograf má dnes problémy pfiilákat dost divákû. Pro zafiízení tohoto typu pfiedstavují velkou konkurenci multikina, která nabízejí v nûkolika sálech velk v bûr filmû. I tûch je v ak dnes jiï v Praze pfiíli, ekonomiku pak musejí dohánût popcornem... V na em kinû se orientujeme na domácí filmy, nekomerãní snímky a festivaly. V roce 2005 jsme zaãali pofiádat ve foyeru kina také v stavy. Jsou pro Lucernu konkurencí soudobé multifunkãní paláce jako je Slovansk dûm, Flora nebo Andûl? Je témûfi stoletá tradice a zavedená znaãka Lucerny bonusem v pfiípadném konkurenãním boji? Lucerna byla prvním multifunkãním centrem v Praze. Má své jméno a to je velké plus. Dne ní centra rostou jako houby po de ti podle stejné developerské ablony. Nejvût í prostor zabírají prodejní plochy doplnûné o rychlá obãerstvení a multikina. Pfied sto lety byl Velk sál Lucerny nejvût ím mnohoúãelov m sálem v Praze. Josephine Baker, Louis Armstrong... snad v echny slavné koncerty se konaly právû ve Velkém sále. Pro dne ní megakoncerty ov em Lucerna nemá dostateãnou kapacitu. Vede nás to k propracovanûj í dramaturgii a k pfiípravû programû lákajících vybranou klientelu. I tím je Lucerna jiná, svá. Pouh m okem lze pozorovat, Ïe souãasn fyzick stav budovy Lucerny není vyhovující, lze pfiedpokládat, Ïe nûkterá technická zafiízení, konstrukce ãi vnitfiní vybavení jsou jiï doïilá ãi na hranici Ïivotnosti. Je v ak v eobecnû známo, Ïe Vám v zahájení vût ích rekonstrukãních prací brání neukonãené soudní fiízení vztahující se k majetkov m otázkám. Jak dlouho je tû vydrïí Lucerna na svou rekonstrukci pfii zachování v ech souãasn ch aktivit ãekat? Dlouhotrvající soudní spor Lucernu velmi zatû- Ïuje. Nûkdy se aï divím, co dobfie zaloïená stavba v echno snese. Roky komunistického plundrování a nekoncepãních stavebních úprav, krátké nad chnutí poãátkem 90. let, ráznû ukonãené vstupem Chemapolu to v e nám dûlá problémy dodnes. Nov rozbûh v roce 2000 byl opûtovnû pfieru en zásahem konkurzního správce. (V roce 1999 jsem odkoupila od Chemapolu jeho poloviãku paláce Lucerna, v roce 2001 tuto kupní smlouvu konkurzní správce mezitím zkrachovalé spoleãnosti Chemapol zpochybnil, av ak soud do dne ního dne nerozhodl.) Ve shodû s vypracovanou koncepcí provádíme ãásteãné opravy a men- í rekonstrukce. Tento zpûsob je finanãnû nároãn, neefektivní, ale je to jediné moïné fie ení, abychom mohli v Lucernû zachovat Ïivou atmosféru. Stále opravovat a opravovat, prostory i technologie obnovovat po ãástech. PfiibliÏnû pfied tfiemi lety jste na praïsk památkov ústav pfiedloïila studii zam len ch stavebních zmûn, kterou podle Va eho zadání zpracoval Ing. arch. Jifií Jiroutek. Jednalo se pfiibliïnû o tyto stavební zásahy: nástavba nad kinem, zpfiístupnûní kaskádov ch teras a zfiízení vyhlídkové restaurace na stfie e, pûdní vestavba domu do Vodiãkovy ulice, vybudování druhé symetrické pasá- Ïe z Vodiãkovy ulice, zfiízení eskalátorû jako pfiístup k obchodním prostorám prvního patra od tûpánské ulice. Tyto zámûry stále trvají? Ano, zámûry trvají. V souãasné dobû navíc fie- íme alternativní vyuïití kina, roz ífiení programu o festivaly, workshopy a podobné akce, které v ak potfiebují dal í prostory. Rádi bychom k Mramorovému sálu pfiidali pfiedsálí a salonky. K tomu se nabízí moïnost zastfie it atrium nad pasáïí. My lenka byla pfiijata kladnû na zasedání sboru expertû jako poradního orgánu magistrátního odboru památkové péãe, ale konkrétní návrh arch. Jiroutka se památkáfiûm nelíbil. Na sboru expertû byl vysloven návrh vytvofiit uzavfiené atrium pfies nûkolik poschodí. Tento návrh ov em nekoresponduje s na í pfiedstavou, ráda bych zachovala ãlenitost teras a prostory od ãtvrtého nadzemního podlaïí otevfiené, pfiímo vûtratelné. Vûfiím, Ïe se podafií najít fie ení, které bude esteticky citlivé a funkãnû optimální. Jeho smyslem je nové zhodnocení Mramorového sálu, nikoliv v ak na úkor prostor ve vy ích podlaïích. Je váïnû tak nezbytné hledat pro Lucernu nové funkce, nová vymezení a novou profilaci? Nestaãilo by kulturní, spoleãenské a restauraãní provozy Lucerny jen pietnû upravit do retrostylu jako kulturní a technickou památku a provádût po ní zájemce v nûkolika prohlídkov ch okruzích jako po zámku? To je zajímavá my lenka, ale byl by to konec Ïivé Lucerny, jak ji známe. I kdyï je pravda, Ïe se mnoho turistû zastavuje napfiíklad u paternosteru a fotografují ho jako kuriozitu. Momentálnû není v provozu, protoïe jedna cizinka zpanikafiila pfii vystupování a následn fietûzec událostí skonãil po kozením jejího kotníku, kabin i strojovny. Uvidíme, zda pravidla EU dovolí historické technologie i uïívat. Lucerna je nejkrásnûj í, kdyï je plná vesel ch mlad ch lidí. Je víc místem nov ch nápadû 388

2 2 3 a prostfiedím pro vznik nov ch vztahû neï místem vzpomínek a nostalgie. Drobné vzpomínkové koutky, jako busta zakladatele Ing. Vácslava Havla, socha sv. Václava na mrtvém koni od Davida âerného a podobnû, jsou zajímav m zastavením v rámci prohlídky Prahy, ale Lucernu samotnou bych nerada zastavila v ãase, umrtvila. Obr. 2. Praha 1, Nové Mûsto, palác Lucerna. Mramorov sál Lucerny je od svého uvedení do provozu v nezmûnûné podobû, souãasn stav. (Foto Vûroslav krabánek, 2005) Obr. 3. Praha 1, Nové Mûsto, palác Lucerna. Mramorov sál Lucerny, detail, souãasn stav. (Foto Vûroslav krabánek, 2005) 389

3 4 6 5 Obr. 4. Praha 1, Nové Mûsto, palác Lucerna. Pohled na kaskádovité terasy na stfiechách Lucerny, souãasn stav, patrná silná degradace betonov ch prvkû a stálá asfaltérská ãinnost udrïující izolaãní funkãnost stfiech. (Foto Vûroslav krabánek, 2005) Obr. 5. Praha 1, Nové Mûsto, palác Lucerna. Kaskádovité terasy na stfiechách Lucerny, betonové kvûtináãe na severní terase, souãasn stav. (Foto Vûroslav krabánek, 2005) Obr. 6. Praha 1, Nové Mûsto, palác Lucerna. Kaskádovité terasy na stfiechách Lucerny, detail toãitého betonového schodi tû, souãasn stav. (Foto Vûroslav krabánek, 2005) 390

4

5 7 8 Obr. 7. Praha 1, Nové Mûsto, palác Lucerna. Celkov pohled na kaskádovité terasy na stfiechách Lucerny, prostor nad pasáïí, pohled od tûpánské ulice, souãasn stav. (Foto Vûroslav krabánek, 2005). Obr. 8. Praha 1, Nové Mûsto, palác Lucerna. Pohled smûrem k tûpánské ulici, souãasn stav. (Foto Vûroslav krabánek, 2005) 392

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace Robert GÁJA A NOTACE: âlánek sleduje stavební promûny PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu vymezeného areálu Malé Strany a

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents:

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents: BULLETIN 3~4/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Z obsahu / Contents: Konference~Pfiedná ky / Conferences~Lectures koly~granty / Universities~Grants

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

Petrovické muzeum které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí-

Petrovické muzeum které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí- ROâNÍK 18 V TISK ZDARMA II. âtvrtletí 2013 Petrovické muzeum V rámci oslav 220. v roãí vysvûcení expozice vztahující se k váleãn m událostem, které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí- kostela svatého Mikulá e

Více

Znovuzrození ateliéru Zdenky Braunerové v (památce zesnulého restaurátora pana Petra VaÀka) 1

Znovuzrození ateliéru Zdenky Braunerové v (památce zesnulého restaurátora pana Petra VaÀka) 1 Znovuzrození ateliéru Zdenky Braunerové v (památce zesnulého restaurátora pana Petra VaÀka) 1 Roztokách Václav GIRSA, Miloslav HANZL 1 V zahradû skrytá drobná stavba ateliéru Zdenky Braunerové, souãást

Více

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É keramik L A S S E L S B E R G E R M A G A Z Í N P R O Z Á K A Z N Í K Y S P O L E Č N O S T I L A S S E L S B E R G E R, A. S. 2 2 0 0 7 N E P R O D E J N É editorial Obsah editorial 2 ze (života) společnosti

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

Práce na novém domû pokroãily. Jarmark zahájil oslavy. Finanãní v bor Zastupitelstva mûsta. Lékárna u tanãícího velblouda.

Práce na novém domû pokroãily. Jarmark zahájil oslavy. Finanãní v bor Zastupitelstva mûsta. Lékárna u tanãícího velblouda. 255 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 20. ãervna 2005 Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde do 4. ãervence Práce na novém domû pokroãily DÛm s peãovatelskou sluïbou II uï se zaãíná oblékat i z vnûj í strany do své

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XIX ČERVENEC SRPEN 2009 71 500 výtisků do schránek zdarma

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XIX ČERVENEC SRPEN 2009 71 500 výtisků do schránek zdarma MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XIX ČERVENEC SRPEN 2009 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178, 261 192 473,

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178, 261 192 473,

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ Ochrana sakrálních památek v v letech 1945 1958 ãesk ch zemích Kristina UHLÍKOVÁ Obr. 1. Prá ily (okres Klatovy), kostel sv. Prokopa, odstfielen v roce 1979. (Foto pfied rokem 1953, fotoarchiv NPÚ) Pfiedkládan

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK 1. 9. 2004 5. 10. 2004 Pánové, zadejte se! Co nabízí Tyr Ûv dûm... strana 3 Jifií Dûdeãek o létû v Praze 1... strana 5 9 ROâNÍK 13 Toulky za pamûtihodnostmi Prahy

Více

V roba elektrické energie za kvûten 2007 V kvûtnu vyrobila teplárna 127,2 tisíc MWh elektrické energie. Paroplynová elektrárna vyprodukovala

V roba elektrické energie za kvûten 2007 V kvûtnu vyrobila teplárna 127,2 tisíc MWh elektrické energie. Paroplynová elektrárna vyprodukovala ãíslo 6/2007, roãník 12 V sledky tûïby uhlí za kvûten 2007 Na velkolomu Jifií bylo v kvûtnu vytûïeno 554,3 tisíc tun uhlí, na divizi DruÏba to bylo 137,2 tisíc tun uhlí. Za obû divize ãinila celková tûïba

Více