II. Na majetek dlužníka Ivany Uhlířové, rč: /0648, IČ , ČSLA 117, , Planá nad Lužnicí se prohlašuje k o n k u r z.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Na majetek dlužníka Ivany Uhlířové, rč: 665721/0648, IČ 72159448, ČSLA 117, 391 11, Planá nad Lužnicí se prohlašuje k o n k u r z."

Transkript

1 KSCB 26 INS 6726/2012-A-20 U S N E S E N Í Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Zdeňkem Strnadem v insolvenční věci dlužníka Ivany Uhlířové, rč: /0648, IČ , ČSLA 117, , Planá nad Lužnicí, o návrhu insolvenčního věřitele Komerční banka, a.s., IČ , Na Příkopě 33 čp. 969, , Praha 1, zast. advokátem JUDr. Petrem Balcarem, Revoluční 15, , Praha 1, na zahájení insolvenčního řízení, t a k t o : I. Zjišťuje se ú p a d e k dlužníka Ivany Uhlířové, rč: /0648, IČ , ČSLA 117, , Planá nad Lužnicí. II. Na majetek dlužníka Ivany Uhlířové, rč: /0648, IČ , ČSLA 117, , Planá nad Lužnicí se prohlašuje k o n k u r z. III. Insolvenčním správcem s e u s t a n o v u j e JUDr. Inka Růnová, L.B. Schneidera 569/3, České Budějovice. IV. Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním re jstříku. V. Prohlášený konkurz je k o n k u r z e m n e p a t r n ý m. VI. Věřitelé dlužníka, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, s e v y z ý v a j í, aby tak učinili nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním re jstříku. Přihlášky a jejich přílohy se podávají dvojmo u Krajského soudu v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2, České Budějovice na předepsaném formuláři, který je zveřejněn včetně pokynů pro jeho vyplnění na internetové adrese https://isir.justice.cz a na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti (www. justice.cz). K přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Vykonatelná pohledávka musí být prokázána veřejnou listinou. Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. K přihlášce pohledávky je třeba připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Pohledávka, kterou lze po zahájení insolvenčního řízení vůči dlužníkovi uplatnit přihláškou, nemůže být uplatněna žalobou. VII. VIII. Věřitelé s e v y z ý v a j í, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách. Pokud tak neučiní, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo. Zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkurzu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. Osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, s e v y z ý v a j í, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci.

2 Pokračování KSCB 26 INS 6726/2012 IX. Přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek s e n a ř i z u j e na den v 9.00 hod. do budovy Krajského soudu v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2, č. dv. 77 (I. poschodí). X. S v o l á v á s e schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě. Předmětem jednání schůze věřitelů bude: a. zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti a o hospodářské situaci dlužníka, b. rozhodnutí o hlasovacích právech věřitelů (pohledávka na přezkumném jednání popřena, zjištěna podmíněně nebo dosud nepřezkoumána), c. volba věřitelského výboru, popř. zástupce věřitelů, d. rozhodnutí věřitelů o eventuelním odvolání dosavadního insolvenčního správce z funkce a ustanovení nového insolvenčního správce. XI. Věřitelé s e v y z ý v a j í, aby pro případ, že na první schůzi věřitelů nebude zvolen věřitelský orgán (věřitelský výbor, popř. zástupce věřitelů) a soud pak bude jmenovat prozatímní věřitelský výbor, zdejšímu soudu výslovně sdělili, že se svým případným jmenováním za člena prozatímního věřitelského výboru nesouhlasí. XII. K přezkumnému jednání a schůzi věřitelů s e p ř e d v o l á v á dlužník a insolvenční správce, jejichž účast je nezbytná. XIII. XIV. Insolvenčnímu správci s e u k l á d á, aby ne jpozději do předložil soudu zpracovaný seznam přihlášených pohledávek tak, aby jej insolvenční soud mohl zveřejnit nejpozději 15 dnů přede dnem přezkumného jednání, a aby nejpozdě ji do předložil soudu zprávu o své činnosti a o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu tak, aby mohla být zveřejněna nejpozději 7 dní před konáním první schůze věřitelů. Rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku. XV. Insolvenčnímu správci s e u k l á d á, aby pravidelně ne jméně jednou za 3 měsíce předkládal soudu a věřitelskému orgánu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení. XVI. Dlužníkovi s e u k l á d á, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení sestavil a odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů. XVII. Insolvenčnímu navrhovateli s e u k l á d á, aby do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč, a to buď v kolcích nebo na účet Krajského soudu v Českých Budějovicích, číslo účtu /0710, variabilní symbol

3 Pokračování KSCB 26 INS 6726/2012 O d ů v o d n ě n í Návrhem doručeným soudu dne se navrhovatel domáhá zjištění úpadku dlužníka Ivany Uhlířové, rč: /0648, IČ , ČSLA 117, , Planá nad Lužnicí. V insolvenčním návrhu, který směřuje vůči Ivaně Uhlířové i vůči jejímu manželovi, navrhovatel uvádí, že má za to, že dlužník (podnikající fyzická osoba) je v úpadku, úpadek mu hrozí, případně je předlužený. Věřiteli je známo, že dlužník má vedle navrhovatele samotného splatné neuhrazené závazky vůči třetím osobám, které neplní, a to např. vůči věřiteli W.A.G. minerální paliva, a.s., IČ , Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4, pohledávka z obchodního styku, zajištění závazku ve výši ,- Kč s příslušenstvím, splatná nejpozději dne ; ARMEX Oil, s.r.o., IČ , Folknářská 1246/21, Děčín, pohledávka z obchodního styku, zajištění závazku ve výši ,- Kč, splatná nejpozději dne ; Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, IČ , Roškotova 1225/1, Praha 4, Braník, pohledávka na platbách na zdravotní pojistné ve výši ,- Kč s příslušenstvím, splatná nejpozději dne ; REPO 2000, s.r.o., IČ , Revoluční 1017, Poděbrady III, pohledávka z obchodního styku ve výši ,- Kč s příslušenstvím, splatná nejpozději dne ; Finanční úřad v Táboře, se sídlem Budějovická 2923, Tábor, daňová pohledávka ve výši ,90 Kč splatná nejpozději dne ; Mgr. Jaromír Franc, soudní exekutor, sídlem Husova 64, Jičín, pohledávka náklady exekuce a odměna exekutora celkem ve výši 6.500,- Kč, splatná nejpozději dne ; JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, sídlem Michelská 1326/62, Praha 4, pohledávka náklady exekuce a odměna exekutora celkem ve výši 6.500,- Kč, splatná nejpozději ; JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor, sídlem Bratislavská 73, Brno, pohledávka náklady exekuce a odměna exekutora celkem ve výši 6.500,- Kč, splatná nejpozději dne a JUDr. Milan Bronec, soudní exekutor, sídlem Šumavská ul. 17, České Budějovice, pohledávka náklady exekuce a odměna exekutora celkem ve výši 6.500,- Kč, splatná nejpozději dne Pokud jde o peněžité závazky dlužníka po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti vůči navrhovateli, uvádí tento, že má za dlužníkem neuhrazenou úvěrovou pohledávku splatnou počínaje dnem , neboť dne uzavřel Smlouvu o úvěru, č. úvěrového účtu /0100, ve znění dodatků ze dne , na jejímž základě poskytl dlužníkovi peněžní prostředky do celkové výše ,- Kč. Dlužník se však ocitl v prodlení se splácením předmětného úvěru. Navrhovatel proto marně opakovaně vyzýval dlužníka k úhradě, a to zejména písemnou výzvou k okamžitému splacení ze dne Dlužník přes upomínky výzvy k úhradě dlužnou částku řádně neuhradil a věřiteli proto nezbylo než zesplatnit celou pohledávku z úvěru, když splatnost úvěru nastala dne Pohledávka navrhovatele za dlužníkem činí celkem ,30 Kč. Tato pohledávka dále narůstá o smluvní úroky ve výši 5,09 % p.a. ze zůstatku jistiny úvěru. Dále má navrhovatel za dlužníkem neuhrazenou úvěrovou pohledávku splatnou počínaje dnem , neboť dne uzavřel Smlouvu o úvěru, č. úvěrového účtu /0100, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky do celkové výše ,- Kč. Dlužník se ocitl v prodlení se splácením předmětného úvěru. Věřitel marně opakoval výzvy k úhradě, a to zejména písemnou výzvou k okamžitému splacení ze dne Dlužník přes upomínky výzvy k úhradě dlužnou částku řádně neuhradil, a proto věřitel zesplatnil celou pohledávku z úvěru, když splatnost úvěru nastala dne Pohledávka navrhovatele za dlužníkem činí celkem ,91 Kč a dále narůstá o smluvní úroky ve výši 8,85 % p.a. ze zůstatku jistiny úvěru.

4 Pokračování KSCB 26 INS 6726/2012 Dle navrhovatele dlužník není schopen a/nebo ochoten plnit své závazky či jejich podstatnou část. Lze důvodně usuzovat a tvrdit, že dlužník neplní peněžité závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti a že souhrn závazků dlužníka převyšuje hodnotu jeho majetku. Navrhovatel proto soudu navrhuje vydat usnesení o zjištění úpadku dlužníka. Ke svému návrhu přiložil navrhovatel Smlouvu o úvěru reg. číslo: (na straně dlužníků Josef Uhlíř, Ivana Uhlířová) ze dne ; dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne , a to ze dne , historický výpis o úvěru ze dne (celkem 40 stran); výzvu k okamžitému splacení celých úvěrových pohledávek předžalobní upomínka ze dne ; kopii dodejky o potvrzení převzetí zásilky ze dne dlužnicí; Zástavní smlouvu k nemovitostem reg. číslo: (dlužníci Josef Uhlíř, Ivana Uhlířová) ze dne ; výpis z katastru nemovitostí pro list vlastnictví 366 pro katastrální území Planá nad Lužnicí prokazující vztah evidovaný k datu a dále Smlouvu o úvěru, reg. číslo: (dlužníci Josef Uhlíř, Ivana Uhlířová) ze dne ; historický výpis o úvěru ze dne (celkem 31 stran) a Zástavní smlouvu k nemovitostem, reg. číslo: (dlužníci Josef Uhlíř, Ivana Uhlířová) ze dne V návaznosti na podaný insolvenční návrh oznámil soud ve smyslu ustanovení 101 insolvenčního zákona pod čj. KSCB 27 INS 2899/2012-A-5 ze dne zahájení insolvenčního řízení a usnesením čj. KSCB 26 INS 6726/2012-A-6 ze dne vyzval některé navrhovatelem označené věřitele, aby mu v jím stanovené lhůtě sdělili, zda mají za dlužníkem splatné neuhrazené pohledávky (včetně informace o datu splatnosti), z jakého právního důvodu a v jaké výši, a aby současně připojili listiny dokládající tyto pohledávky. Do insolvenčního řízení se do doby rozhodování soud přihlásil krom navrhovatele pouze 1 věřitel. Věřitel W.A.G. minerální paliva, a.s., IČ , Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4, ve svém podání doručeném soudu dne sdělil, že má za dlužníkem vykonatelnou pohledávku ve výši ,- Kč na jistině, ,40 Kč na naběhlé smluvní pokutě, ,11 Kč na naběhlém úroku z prodlení (v zákonné výši) a ,- Kč na nákladech rozhodčího řízení a náklady oprávněného v exekučním řízení. Tento věřitel uvedl, že výše uvedená pohledávka vznikla z titulu neuhrazení kupní ceny za odebrané zboží na základě kupní smlouvy č. Z-0693/2003/10S uzavřené dne mezi jím a Josefem Uhlířem. Dlužník se v ručitelském prohlášení ze dne zavázal, že splní jakýkoliv závazek Josefa Uhlíře vyplývající z uvedené Kupní smlouvy, pokud ten nesplní svůj splatný závazek v přiměřené lhůtě poté, co k tomu byl věřitelem písemně vyzván. Věřitel vyzval Josefa Uhlíře k úhradě dluhu dne , ale ten svůj závazek do dnešního dne neuhradil. ARMEX Oil, s.r.o., IČ , Folknářská 1246/21, Děčín, ve svém podání doručeném soudu dne sdělil, že eviduje pohledávku vůči dlužníku Josefu Uhlířovi. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, IČ , Roškotova 1225/1, Praha 4, Braník, ve svém vyjádření ze dne uvedla, že není věřitelem dlužníka Ivany Uhlířové, neboť u něho není evidován jako plátce, a to ani jako osoba samostatně výdělečně činná, ani jako zaměstnavatel. Usnesením čj. KSCB 26 INS 6726/2012-A-7 ze dne vyzval soud dlužníka, aby se ve lhůtě 15 dnů písemně vyjádřil k připojenému návrhu navrhovatele a aby ve stejné lhůtě předložil seznam svého majetku, seznam závazků, účetní či jiné doklady a seznam

5 Pokračování KSCB 26 INS 6726/2012 svých zaměstnanců. Soud zároveň dlužníka poučil, že nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, bude soud předpokládat, že návrhu neodporuje [ 133 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona]. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne , tzn. že konec soudem určené lhůty připadl na den Dne obdržel soud poštou vyjádření dlužníka, ve kterém uznal navrhovatelem uplatněný nárok z hypoteční úvěrové pohledávky, č. úvěrového účtu /0100 a úvěrovou pohledávku GRANT, č. úvěrového účtu /0100 a dále z navrhovatelem označených věřitelů pouze nárok W.A.G. minerální paliva, a.s. O dalších navrhovatelem označených věřitelích není dlužníkovi nic známo. Dlužník závěrem uvedl, že se chce zúčastnit projednání této věci. Dlužník připojil rovněž seznam svého majetku, seznam závazků, prohlášení o účetních či jiných dokladech a prohlášení o zaměstnancích. Ke svému vyjádření přiložil dlužník Smlouvu o úvěru, reg. číslo: ze dne , ručitelské prohlášení ze dne , potvrzení o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání ze dne a potvrzení o vyplácení příspěvku na živobytí ze dne Věřitel navrhující zahájení tohoto řízení zaplatil k výzvě soudu na náklady insolvenčního řízení zálohu ve výši ,- Kč. Insolvenční zákon upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů [srov. 1 písm. a) insolvenčního zákona]. Pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též o.s.ř. ), nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých insolvenční řízení spočívá ( 7 odst. 1 insolvenčního zákona). Podle ustanovení 3 odst. 1 insolvenčního zákona je dlužník v úpadku ve formě platební neschopnosti, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Podle ustanovení 3 odst. 2 insolvenčního zákona se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků [písm. a)], neplní je po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti [písm. b)], není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí [písm. c)] nebo nesplnil-li povinnost předložit seznamy uvedené v ustanovení 104 odst. 1 insolvenčního zákona, kterou mu uložil insolvenční soud [písm. d)]. Podle ustanovení 3 odst. 3 insolvenčního zákona je dlužník - podnikatel v úpadku ve formě předlužení, má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku ( 105 insolvenčního zákona). Podle ustanovení 133 odst. 1 insolvenčního zákona lze o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka rozhodnout bez jednání jen tehdy, jestliže insolvenční soud plně vyhoví návrhu, kterému nikdo neodporoval, nebo lze-li o něm rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Jelikož dlužník na projednání insolvenčního návrhu výslovně trval, nařídil jej soud na den Jednání se zúčastnila dlužnice, navrhovatel a věřitel W.A.G. minerální paliva, a.s. V rámci tohoto jednání dlužník uvedl, že pohledávky navrhovatele uznává, ale není v žádném případě schopen je aktuálně uhradit, když je veden na úřadu práce a má 2 děti (1

6 Pokračování KSCB 26 INS 6726/2012 nezletilé a 1 zletilé). Dlužník rovněž uznal pohledávky věřitele W.A.G. minerální paliva, a.s., nicméně ani ty není v současném okamžiku schopen splnit. Insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí ( 136 odst. 1 insolvenčního zákona). S rozhodnutím o úpadku spojí insolvenční soud rozhodnutí o prohlášení konkurzu, je-li dlužníkem osoba, u které insolvenční zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením ( 148 odst. 1 insolvenčního zákona). Z citovaných ustanovení je zřejmé, že věřitel dlužníka je oprávněn podat insolvenční návrh, jímž se navrhovatel domáhá primárně zjištění dlužníkova úpadku a následně vyřešení bankrotu. Věřitelův návrh musí obsahovat obecné náležitosti stanovené v ustanovení 42 odst. 4 o.s.ř. vyžadované ustanovením 103 odst. 1 insolvenčního zákona. Dále musí takový návrh obsahovat náležitosti, které jsou speciálně (a obligatorně) stanoveny v ustanovení 103 odst. 2 insolvenčního zákona. Zákonnou povinností navrhovatele, jenž jako věřitel podává návrh na zjištění dlužníkova úpadku, je uvedení konkrétních okolností, z nichž je patrná existence věřitelovy splatné pohledávky za dlužníkem (důvod a výše pohledávky) tak, aby na základě těchto skutečností mohl věřitel předloženými důkazy svoji splatnou pohledávku za dlužníkem doložit. Dále je věřitel povinen uvést konkrétní okolnosti, na jejichž základě by mohlo být soudem osvědčeno (prokázáno), že dlužník je v úpadku ve smyslu ustanovení 3 insolvenčního zákona, resp. že dlužníkovi úpadek hrozí. Úpadek dlužníka je zákonem definován jako stav projevující se buď insolvencí ( 3 odst. 1 insolvenčního zákona) nebo předlužením ( 3 odst. 3 insolvenčního zákona). K osvědčení dlužníkova úpadku postačí pravděpodobnost existence dlužníkovy insolvence nebo předlužení. Za pravděpodobnou lze považovat existenci obou zmíněných forem úpadku pouze v případě, že je splněna podmínka mnohosti věřitelů, tj. pokud o existenci více dlužníkových věřitelů, tedy alespoň dvou, není dána žádná pochybnost. Iniciátor insolvenčního řízení je povinen označit minimálně alespoň jednoho dalšího dlužníkova věřitele tak, aby mohla být naplněna pravděpodobnost mnohosti dlužníkových věřitelů. Tvrzení týkající se mnohosti dlužníkových věřitelů přitom musí být zcela konkrétní, musí tedy obsahovat řádně označenou osobu, o které navrhovatel uvádí, že je dalším věřitelem, a musí být konkretizována pohledávka takovéhoto věřitele s tím, že je třeba rovněž dovozovat neschopnost dlužníka plnit své splatné závazky (peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti) vůči více věřitelům. V projednávané věci podal insolvenční návrh věřitel dlužníka, který k návrhu zároveň připojil přihlášku své pohledávky. Soud proto nejprve zkoumal, zda jsou splněny podmínky ustanovení 105 insolvenčního zákona, tedy zda navrhovatel doložil, že má za dlužníkem splatnou pohledávku. Soud má za prokázané, že navrhovatel svou pohledávku vůči dlužníku doložil. Zároveň má za prokázané pohledávky dalších věřitelů dlužníka, kteří tyto pohledávky na výzvu soudu doložili (včetně nezbytných listin). Pro výše uvedené skutečnosti má soud úpadek dlužníka, a to minimálně ve smyslu ustanovení 3 odst. 1 insolvenčního zákona, za osvědčený, neboť u dlužníka je splněna podmínka mnohosti věřitelů (jež je mj. pojmovým znakem dlužníkova úpadku) s peněžitými závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit. S rozhodnutím o úpadku spojil insolvenční soud rozhodnutí o prohlášení konkurzu, neboť dlužníkem je osoba, u které insolvenční zákon řešení úpadku reorganizací (srov. 316 insolvenčního zákona) vylučuje, a zároveň již uplynula 30 denní lhůta k podání návrhu na povolení oddlužení, jež dlužníkovi počala běžet od doručení insolvenčního návrhu ( 390 odst. 1 insolvenčního zákona). Pokud jde o výrokovou část V. tohoto usnesení, ve které insolvenční soud rozhodl o tom, že konkurs prohlášený na majetek dlužníka je konkursem nepatrným, a jež musí být

7 Pokračování KSCB 26 INS 6726/2012 s ohledem na ustanovení 314 odst. 4 insolvenčního zákona vždy odůvodněna, rozhodl tak soud z toho důvodu, že dlužník je fyzická osoba, která není podnikatelem [ 314 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona], a nemá více než 50 věřitelů a jeho celkový obrat nepřesahuje za poslední účetní období částku Kč [ 314 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona]. Vyjde-li najevo, že v dané věci neměl být konkurs za nepatrný považován, rozhodnutí o nepatrném konkursu soud bez zbytečného odkladu zruší ( 314 odst. 3 insolvenčního zákona). Navrhovateli bylo současně uloženo zaplatit soudní poplatek dle ustanovení 2 odst. 1 písm. a) a 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle položky 4 odst. 1 písm. c) Sazebníku soudních poplatků přílohy zákona č. 549/1991 Sb. Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se zpětnou účinností. Jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je zproštěn povinnosti platit soudní poplatky; poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí ( 138 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s 7 odst. 1 insolvenčního zákona). Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, může soud přistoupit k jeho vymáhání. Ve zbývající části se usnesení ve smyslu ustanovení 169 odst. 2 o.s.ř. neodůvodňuje. P o u č e n í Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné ( 91, 141 a 314 odst. 4 insolvenčního zákona), s výjimkou výrokové části ad I., II., III. a XVII., proti kterým je možno podat do 15 dnů ode dne doručení usnesení odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Proti výroku I. tohoto usnesení může podat odvolání pouze dlužník. V odvolání lze namítat pouze to, že rozhodnutí o úpadku nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v insolvenčním zákonu. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží ( 141 odst. 1 insolvenčního zákona). V odvolání proti výroku III. lze namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvého stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží ( 26 insolvenčního zákona). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání u osob obesílaných zvláštním způsobem začíná běžet ode dne, kdy jim bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení. Právo zúčastnit se schůze věřitelů mají přihlášení věřitelé, dlužník, insolvenční správce a státní zastupitelství, pokud se účastní insolvenčního řízení ( 47 odst. 2 insolvenčního zákona). Prezence věřitelů se uskuteční před zahájením schůze věřitelů a přezkumného jednání. Zástupci věřitelů předloží při prezenci řádné plné moci, event. doloží pověření či oprávnění k jednání jménem věřitele a doklad totožnosti.

8 Pokračování KSCB 26 INS 6726/2012 Dlužník je i nadále povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení ( 111 odst. 1 insolvenčního zákona). V době od prohlášení konkursu je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními insolvenční správce ( 229 odst. 3 insolvenčního zákona). Dlužník má povinnost poskytnout insolvenčnímu správci při zjišťování majetkové podstaty všestrannou součinnost a dbát jeho pokynů ( 210 odst. 1 insolvenčního zákona). Insolvenční soud nebude zveřejňovat svá rozhodnutí v hromadných sdělovacích prostředcích. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 18. července 2012 JUDr. Ing. Zdeněk Strnad v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Švestková

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - Daňové povinnosti v insolvenčním řízení z pohledu správního úřadu,

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 328/1991 Sb. Zákon ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání Změna: 122/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 224/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců 1. Pro oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně platí : a) doba trvání je šest let, b) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%,

Více

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku Příloha k Čj.: MF-32 613/2014/39-3903 Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku 1. PRÁVNÍ ÚPRAVA Zákon o místních poplatcích neobsahuje procesní ustanovení k problematice

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Insolvenční návrh ze dne 14. 9. 2012 se z a m í t á.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Insolvenční návrh ze dne 14. 9. 2012 se z a m í t á. MSPH 79 INS 23983/2012-A-23 U S N E S E N Í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka: Dřevošrot, a.s., IČO 276 02 231, se sídlem v Praze 5, Žitavského 496,

Více

Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy. Ivana Michalovičová

Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy. Ivana Michalovičová Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy Ivana Michalovičová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce je vymezení problematiky

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : č.j. KSUL 46 INS 589/2008 U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Renatou B. Zlámalovou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav Potrok, nar. 2.4.1969, Kundratická 4596/168,

Více

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.4.2003 sp.zn. 21 Cdo 58/2003

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.4.2003 sp.zn. 21 Cdo 58/2003 Na určení, že je neplatná zástavní smlouva, podle níž bylo vloženo do katastru nemovitostí zástavní právo, není naléhavý právní zájem ( 80 písm. c/ o. s. ř.). K odstranění nejistoty v právním postavení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 2013 Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 15. května 2013 Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

INSOLVENČNÍ PRÁVO II. Radim Chalupa Legenda barevného značení nadpisů Nezbytná znalost (minimální rozsah) Znalost na A,B,C + červená Základní znalost IP + červená + modrá Struktura IZ Obecné otázky 1-70

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10. Usnesení

3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10. Usnesení 3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10 Usnesení Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 LIBOR PĚKNÝ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 LIBOR PĚKNÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 LIBOR PĚKNÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně UKONČENÍ PODNÍKÁNÍ U JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : KSOS 36 INS 4962/2010 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci

Více

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů na základě smluv uzavřených ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1. Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1. Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce 2 - Řízení správy daní Odbor 23 Odbor vymáhání Č.j. 6379/11-2310-602525 Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva o úvěru ),

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva o úvěru ), Registrační číslo smlouvy 36/2015/K Číslo účtu 139611834/7950 SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva o úvěru ), kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v českém jazyce podle českého právního řádu uzavírají

Více

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům Obsah 1. Základní ustanovení 2. Čerpání Úvěru 3. Úroky z Úvěru 4. Splácení Úvěru 5. Ustanovení o

Více

286/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 22. července 2009,

286/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 22. července 2009, 286/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2834/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

CREDIT ALLIANCE, SE VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE

CREDIT ALLIANCE, SE VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE CREDIT ALLIANCE, SE VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE CREDIT ALLIANCE, SE Argentinská 1139/28, Praha 7 IČ 248 05 394 ISDS afsyz7h, T 844 205 305, E info@credital.eu, www.credital.eu VŠEOBECNÉ

Více