ASOCIACE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASOCIACE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE"

Transkript

1 ASOCIACE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

2 ANOÚK (zaloţena r. 2001) Smysl ANOÚK je ve třech hlavních směrech činnosti: 1. Komunikace, partnerství, sdružování 2. Informace 3. Servis STRANA 2

3 ČINNOSTI Ve své činnosti se ANOÚK zaměřuje na: oblast finančních prostředků pro NNO se zaměřením na EU i dotační politiku státu a kraje spolupráci s obcemi, mikroregiony Ústeckého kraje, krajskými orgány vzdělávání zástupců neziskových organizací včetně poradenské činnosti informování veřejnosti, médií i veřejné správy o činnosti neziskového sektoru pořádání kulatých stolů, workshopů, krajských konferencí (v r interaktivní seminář s názvem NNO a fondy Evropské unie pořádaný Ministerstvem pro místní rozvoj, Asociací nevládních neziskových organizací ČR a ANOÚK; ve spolupráci s RRA seminář Jak získávat prostředky z EU ) realizaci projektů (BROÚK; Lektoři pro NNO) STRANA 3

4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Nejvyšším orgánem ANOÚK je valné shromáždění. Rozhoduje o změně stanov, o vyloučení člena z ANOÚK, volí předsedu a další členy rady ANOÚK, volí členy revizní komise, schvaluje výši členských příspěvků, schvaluje rozpočet. V době mezi zasedáními Valného shromáždění řídí asociaci Rada ANOÚK. V jejím čele stojí předseda, který řídí její činnost. Dále do ní patří místopředsedové a členové, v celkovém počtu 7 osob. SOUČASNÉ VEDENÍ: předseda: další členové rady: PaedDr. Jan Eichler PaedDr. Jiří Roth p. Robert Hrabčík p. Zdeněk Tarant p. Dalibor Černý pí. Jaroslava Frýdlová pí. Božena Pecková STRANA 4

5 OBOROVÉ SKUPINY SDRUŢENÍ Činnost ANOÚKu probíhá v oborových skupinách, které se jednotlivě zaměřují na specificky orientované oblasti neziskového sektoru. Počet oborových skupin není konečný, bude se postupem času jistě měnit a vyvíjet. Za každou skupinu odpovídá jeden člen rady ANOÚK. OBOROVÉ SKUPINY: Děti, mládeţ, sport a tělovýchova Ţivotní prostředí, ekologie Sociální a zdravotní, církve, komunitní, dobrovolnictví Vzdělávání, poradenství, mezinárodní aktivity EU, výzkum Ochrana kulturních a historických památek Strategické dokumenty Kultura, umění STRANA 5

6 ČLENOVÉ A SÍŤ ANOÚK Členská základna ANOÚK má zhruba 104 členů (organizací). ANOÚK však nespolupracuje a nevyvíjí činnost jen pro své členy, ale poskytuje informační a poradenskou činnost i dalším zástupcům neziskového sektoru. Pro lepší informovanost a poskytování služeb NNO byla vytvořena na konci roku 2002 síť ANOÚK, jejímž smyslem je mít v každé obci s rozšířenou působnosti partnerskou organizaci, která by poskytovala služby a informace z ANOÚK neziskovým subjektům ve svém nejbližším okolí. ENERGIE, o.p.s., Meziboří Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, Most STUŢ, Chomutov Knihovna třetího tisíciletí, Louny Turistické sdruţení Šamani, Ţatec Farní Charita, Rumburk 4. ZO ČSOP Tilia, Krásná Lípa Charitní sdruţení, Děčín ANOÚK, Ústí nad Labem O.S. FOCUS, Teplice Diakonie ČCE, Litoměřice O.S. Šance, Lovosice Barvy ţivota, Roudnice nad Labem STRANA 6

7 ROZVOJOVÉ CENTRUM PŘI ANOÚK V rámci projektu BROÚK Budoucí rozvoj Ústeckého kraje vzniklo v celém Ústeckém kraji několik rozvojových center, mezi nimi i Rozvojové centrum při Asociaci neziskových organizací Ústeckého kraje. Rozvojové centrum při ANOÚK sídlí na adrese: Prokopa Diviše 5, Ústí nad Labem Tel.: STRANA 7

8 Nevládní neziskové organizace a ROP Severozápad, příleţitost nebo past? Příleţitosti získání prostředků na příslušné aktivity realizace zajímavých projektů rozvoj NNO i obce, města,kraje zlepšení služeb nabízených NNO lepší image NNO u veřejnosti Často zajímavé, netradiční činnosti, které nelze provádět za tržní cenu spolupráce s jinými NNO, s veřejnou správou, s odbornými institucemi vytváření partnerství Pasti - NNO se díky uzavřené smlouvě stane vazalem často nesmyslných podmínek a nařízení, které EU ani nepožaduje - NNO se dostane díky různým prodlevám do platební neschopnosti a musí si brát půjčku, v případě, že ji nedostane, končí a může také jít do likvidace - NNO do žádného projektu ROP nejde, protože podmínky jsou nastaveny tak, že je většina NNO ani nemůže splnit - po tvrdých zkušenostech NNO s různými granty, již tato neziskovka nemá chuť další grant realizovat a je příkladem pro ostatní neziskovky STRANA 8

9 Bariéry čerpání prostředků EU nevládními neziskovými organizacemi STRANA 9

10 Důvody, které vedou k tomu, ţe prostředky ROP jsou v regionech málo vyuţívány - téměř nesplnitelný požadavek na předfinancování projektů a následné proplacení uznatelných nákladů, např. OP ŽP je proplácen průběžně, jinde existují i zálohy - zaměření priorit ROP není pro činnost NNO využitelné (jedná se více o investiční projekty tzv. tvrdé - NNO nemají zastoupení v hodnotících orgánech Výboru rady regionu ani přímo v Regionální radě ROP - povinná příloha Finanční zdraví k posouzení žadatele se nám jeví ne moc objektivní (zejména pro obce) - zejména u měkkých /neinvestičních projektů vyšší míra CZV v oblasti personálních a souvisejících nákladů (nyní se výstupy musí zadávat 3. straně, nebo je řešit z obsahového hlediska na své náklady neefektivni a NNO zatěžující) raději alespoň k 40-60%, dle charakteru projektu, ne jen stávajících 7,5 % - hranice min. způsobilých nákladů je příliš vysoká - povinná příloha Studie proveditelnosti u měkkých/neinvestičních projektů je dle povinné osnovy obtížně uchopitelná - předfinancování alespoň 20% CZV, flexibilnější nastavení etap a s tím souvisejícího průběžného čerpání X garance u bankovních ústavů, pomoc se zajištěním půjčky atd. STRANA 10

11 Důvody, které vedou k tomu, ţe prostředky ROP jsou v regionech málo vyuţívány - formulář žádostí když už je elektronicky, ať plní svou funkci v kontrole chyb, které by zkontrolovat mohl a jistě umí (akorát to vidí jen úředník a ne již zadavatel. Tedy se nepomáhá zpracovat a předložit bezchybnou žádost, ale chytá se na chybách např. zahájení a fyz.zah. realizace projektu, délka etap, hodnoty etap, volba vhodného VR a jeho nastaveni ) - bylo by efektivnější, kdyby přílohou žádosti nebylo pravomocné územní rozhodnutí/ stavební povolení, ale např. projektová dokumentace a podaná žádost, studie (možná by nebylo od věci převzít systém OPPI registrační a plná žádost.) - pomohly by možnosti oprav a doplnění žádosti/příloh, pokud nejde o změnu podstaty projektu - chybí nám včasné a jednoznačné konzultační a metodické podpory pracovníků URR (příručky radí konzultovat, pracovníci spíše hledají chyby) - žadatel/příjemce by měl mít šanci pracovat se stejným výkladovým materiálem jako hodnotitel/administrátor

12 Důvody, které vedou k tomu, ţe prostředky ROP jsou v regionech málo vyuţívány - pomohlo by méně metodických pokynů a jasnější/jednoznačnější a průhlednější nastavení pravidel administrace již v době podání žádosti, které se v průběhu projektu nebudou měnit - poslední třetí - fázi hodnocení by bylo třeba zprůhlednit či odstranit dle mne zakládá prostor pro manipulaci: potřebnost pro region, inovativnost projektu a ještě jedno naprosto subjektivní kritérium - při případném dalším uvažování o % rozdělení dotačních financí brát více ohledů na obce do 5000 obyvatel. Ty byly s ohledem na rozpočet ROP víceméně vyšachovány z dění - pravidla, dnes lze říci původní pravidla, napsali lidé, kteří o realizaci investičních projektů nemají potuchy, což přineslo mnoho potíží mnoha příjemcům - podle mého názoru si ČR oproti pravidlům daných EU proces výrazně sama zkomplikovala - i při veškeré ochotě pracovníků RR konzultovat s žadateli a příjemci, zápisy z konzultací jsou nic neříkající a nedají se použít jako důkaz při změně výkladu pravidel ze strany reg. Rad

13 Důvody, které vedou k tomu, ţe prostředky ROP jsou v regionech málo vyuţívány - - dotace pod určitou finanční mez je pro její administrativní náročnost jen za trest. A to ještě nevíme, co přinese doba udržitelnosti - - neustálé změny pravidel prolínající se s pravidly původními, přetrvávající nejasnosti výkladu (i když chápu, že původně nastaveno nesmyslně tvrdě, pro dokončení projektů bylo nutné změnit) - - nutnost dokládání originálů/ověřených kopií (např. faktur, ) = spousta zbytečné práce. Všichni příjemci jsou de facto považováni za zloděje a podle toho je systém nastaven,toto je u všech programů z EU - - u investičních projektů je nesmysl klást důraz na rovné příležitosti a složitě je obhajovat. Z hlediska přístupu ke zdravotně postiženým to řeší stavební zákon, z hledisek ostatních projde při správné argumentaci i nový zimní stadion v IPRM CV i golfové hřiště někde na horách - - komplikuje nám práci nejednoznačné nastavení podmínek pro investiční X neinvestiční projekt. Pravidla publicity jsou nastavena spíše jen pro investiční projekty, nikoliv pro měkké. Chybí jednoznačná metodika pro příjmy v době realizace a udržitelnosti projektu

14 Nestačí jen brečet, musíme jít dál Milí přátelé, vážení hosté, i přes všechny těžkosti, které si často způsobujeme sami, nikoliv EU, jak je často prezentováno, je potřeba jít dál, čerpat prostředky z EU a účelně je využívat pro rozvoj našeho kraje. Náměty pro další období: Zvýšit podporu menších projektů s niţšími náklady Veřejné zakázky nehodnotit jen dle ceny, ale také dle kvality Kontrolovat projekt z hlediska účelu, nejen dle formalit Sníţit administrativní náročnost Zveřejnit bodové hodnocení projektů experty a hodnocení výborem Rady regionu, aby se vyloučilo politické působení Ţadatel musí být z regionu Nepodporovat z prostředků EU bohaté regiony Čech např. Prahu STRANA 14

15 KONTAKT ASOCIACE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE Ladova 2532/2, Ústí nad Labem tel./fax: web: STRANA 15

16 ZÁVĚR Děkuji Vám za pozornost A děkuji také všem NNO za zajímavé náměty pro svůj příspěvek. Dr. Jan Eichler

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metodika byla zpracována v rámci projektu Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce PRV ČR na období 2007 2013 1 2 Květen 2015 Obsah Úvod... 3 Základní informace

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

EU Point Komerční banky Poradenský a finanční servis pro projekty s dotací

EU Point Komerční banky Poradenský a finanční servis pro projekty s dotací EU Point Komerční banky Poradenský a finanční servis pro projekty s dotací Obsah Úvod 2 1 Dotační politika EU obecný přehled 4 1.1 Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti 4 1.1.1 Strukturální fondy 4

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD...8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU PARTNERSTVÍ...9

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.35 Verze 1.35 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 1, schválená dne 4. 12. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Partnerství pro strukturální fondy

Partnerství pro strukturální fondy Centrum pro komunitní práci střední Čechy Partnerství pro strukturální fondy Analýza partnerství mezi veřejnou správou a nevládními neziskovými organizacemi v zemích střední a východní Evropy Obsah Úvodní

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných

Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Výroční zpráva 2010 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných 2 Výroční zpráva 2010 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Jednotlivé části výroční zprávy vypracovaly: PhDr. Zdenka

Více