DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA ČÍSLO O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŢBY DOBROVOLNÉ DLE ZÁKONA Č. 26/2000 SB., O VEŘEJNÝCH DRAŢBÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA ČÍSLO 5-2012 O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŢBY DOBROVOLNÉ DLE ZÁKONA Č. 26/2000 SB., O VEŘEJNÝCH DRAŢBÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ"

Transkript

1 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA ČÍSLO O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŢBY DOBROVOLNÉ DLE ZÁKONA Č. 26/2000 SB., O VEŘEJNÝCH DRAŢBÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ ČLÁNEK 1. MÍSTO, DATUM A ČAS ZAHÁJENÍ DRAŢBY Místo konání draţby: Hotel Flora, salonek Tulipán na adrese: Olomouc, Krapkova 34 Draţba se uskuteční dne: 18. prosince 2012 Draţba bude zahájena: Zápis účastníků draţby: Přístup do místa konání draţby: v hodin od do hodin v místě konání draţby od hodin. ČLÁNEK 2. DRAŢEBNÍK P. K. L. Holding, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Zámecké náměstí 26, PSČ , IČ , zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vloţka Oprávnění k provádění veřejných draţeb dle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných draţbách draţebník získal na základě koncesní listiny ev. č ze dne vydané ţivnostenským úřadem MěÚ Frýdek-Místek. ČLÁNEK 3. NAVRHOVATEL A VLASTNÍK PŘEDMĚTU DRAŢBY Navrhovatelem je JUDr. Petr Elšík, správce konkurzní podstaty, Olomouc, Sokolská 7, úpadce LION bikes a. s. se sídlem Ostrava, Polanka nad Odrou, Hraničky 1146/2, PSČ , IČ , zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B vloţka 2520, na jehoţ majetek byl usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. března 2002 číslo jednací 13 K 46/2001 prohlášen konkurz a ustanoven konkurzní správce. Do soupisu konkurzní podstaty byl zapsán nemovitý majetek tvořící předmět draţby, a to vlastníka Ing. Dagmar Vaculíková, adresa Šumperk, Trnkova 2284/3, PSČ Dražební vyhláška P.K.L. Holding, s.r.o Strana 1

2 ČLÁNEK 4. PŘEDMĚT DRAŢBY 1. Předmětem draţby je nemovitý majetek na listu vlastnictví číslo 3677, katastrální území Šumperk , vedený Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, vlastníka Ing. Dagmar Vaculíková, adresa Šumperk, Trnkova 2284/3, PSČ , a to : stavba č. p na parcele st. 5663, způsob vyuţití rodinný dům, parcela, parcelní číslo st o výměře 174 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, parcela, parcelní číslo 556/91 o výměře 698 m², druh pozemku zahrada, vše zapsáno do soupisu konkurzní podstaty. ČLÁNEK 5. PRÁVA A ZÁVAZKY NA PŘEDMĚTU DRAŢBY VÁZNOUCÍ A K NIM PŘÍSLUŠEJÍCÍ Vlastník je výlučným vlastníkem předmětu draţby. Na předmětu draţby váznou nebo jsou s ním spojena práva, věcná břemena či jiná omezení vlastníka tak, jak jsou tato uvedena v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Šumperk, na listu vlastnictví č. 3677, pro obec a katastrální území Šumperk. Zástavní práva váznoucí na nemovitostech tvořících předmět draţby zanikají zpeněţením věci dle 28 odst. 5 zákona č. 328/91 Sb. o konkurzu a vyrovnání v platném znění, a to i v případě, ţe zajištění věřitelé své pohledávky nepřihlásili. ČLÁNEK 6. POPIS PŘEDMĚTU DRAŢBY Předmět draţby rodinný dům a zahrada se nachází v atraktivní, klidné okrajové vilové čtvrti města Šumperku. Přístup k domu je zajištěn po zpevněné komunikaci s nočním osvětlením. Dům je napojen na inţenýrské sítě a je zajištěn svoz komunálního odpadu. Vytápění je podlahové elektrické s tím, ţe je moţné napojení na plynový řad. Dům byl kolaudován v polovině devadesátých let minulého století, má moderní architekturu a nevšední řešení interiéru. Dům stojí na pozemku vlastníka. K dispozici je venkovní bazén, zpevněné plochy a zděný venkovní gril. Podrobné údaje o stavebně technickém řešení a popis předmětu draţby jsou uvedeny ve znaleckém posudku soudního znalce. ČLÁNEK 7. ODHAD CENY PŘEDMĚTU DRAŢBY Cena předmětu draţby ve výši Kč ,- (slovy: tři milióny tři sta tisíc korun českých) byla zjištěna znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Petra Havránka, vypracovaným pod číslem /2012 ze dne Dražební vyhláška P.K.L. Holding, s.r.o Strana 2

3 ČLÁNEK 8. NEJNÍŢŠÍ PODÁNÍ A MINIMÁLNÍ PŘÍHOZ Nejniţší podání bylo stanoveno na částku Kč ,- (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých). Minimální příhoz byl stanoven na částku Kč ,- (slovy: dvacet tisíc korun českých). ČLÁNEK 9. DRAŢEBNÍ JISTOTA Podmínkou účasti v draţbě je sloţení draţební jistoty níţe popsaným způsobem draţebníkovi, a to ve lhůtě od 19. listopadu 2012 do 18. prosince Draţební jistota byla stanovena na částku Kč ,- (slovy: pět set tisíc korun českých). Draţební jistota musí být uhrazena některým z níţe uvedených způsobů: A. bankovním převodem na účet draţebníka č /0300 (dále jen účet draţebníka ), variabilní symbol , specifický symbol IČ (v případě podnikatele) nebo rodné číslo (v případě fyzické osoby občana) nebo B. sloţením na účet draţebníka č /0300 nebo C. sloţením v hotovosti do rukou draţebníka, a to v době od 19. listopadu 2012 do 17. prosince 2012 v pracovní dny v provozních prostorách draţebníka na adrese Frýdek Místek, Zámecké náměstí 26, a to po předchozí telefonické domluvě se zástupcem draţebníka na čísle a dne 18. prosince 2012 v místě konání draţby v době od do hod. nebo D. bankovní zárukou. Záruční listina tvořící bankovní záruku musí být vystavena bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zákonem o bankách na území České republiky. Text záruční listiny musí být v češtině, popř. opatřen úředním překladem do češtiny. Záruční listina musí dále obsahovat formulaci, ţe veškeré bankovní poplatky spojené s uplatněním bankovní záruky a s plněním na bankovní záruku neponese draţebník, ale příslušná třetí osoba. Minimální doba platnosti bankovní záruky musí být sto šedesát (160) dní ode dne konání draţby, na níţ se bankovní záruka vztahuje. Konec lhůty pro sloţení draţební jistoty ve formě bankovní záruky, je stanoven na šestnáctou (16.) hodinu pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání draţby. Okamţikem sloţení draţební jistoty ve formě bankovní záruky se rozumí doručení záruční listiny do sídla draţebníka nebo předání do vlastních rukou draţebníka (draţebník je povinen doručení či převzetí záruční listiny potvrdit), okamţikem sloţení draţební jistoty v penězích se rozumí připsání odpovídající částky na účet draţebníka nebo předání odpovídající hotovosti do rukou draţebníka. Nepřipouští se sloţení draţební jistoty platební kartou, šekem či poštovní poukázkou. Dokladem o včasném sloţení draţební jistoty je podle pouţitého způsobu sloţení draţební jistoty: A. výpis z bankovního účtu, z něhoţ bude zřejmé, ţe odpovídající částka byla odepsána z účtu ve prospěch účtu draţebníka, pokud z evidence draţebníka vyplývá, ţe odpovídající částka byla na účet draţebníka připsána včas; B. bankovní pokladní sloţenka, z níţ bude patrné, ţe odpovídající částka byla včas sloţena na účet draţebníka; C. potvrzení draţebníka o sloţení odpovídající částky v hotovosti; D. potvrzení draţebníka o doručení (převzetí) záruční jistiny odpovídajícího obsahu. Veškeré doklady o včasném sloţení draţební jistoty musí být bezpodmínečně předloţeny draţebníkovi v originále. Dražební vyhláška P.K.L. Holding, s.r.o Strana 3

4 Včasné sloţení draţební jistoty je povinen zájemce o účast v draţbě draţebníkovi prokázat příslušným dokladem o včasném sloţení draţební jistoty v době pro zápis účastníků draţby (splnění této povinnosti je jednou z podmínek účastenství na draţbě). Účastníkům draţby, jeţ sloţili draţební jistotu, a předmět draţby nevydraţili, bude draţební jistota vrácena bez zbytečného odkladu po skončení draţby. Je-li to moţné, pak draţební jistoty budou vráceny způsobem, jakým byly sloţeny draţebníkovi. Není-li to moţné, pak způsobem dohodnutým mezi účastníkem draţby a draţebníkem. Sloţená draţební jistota bude stejným způsobem vrácena i v případě upuštění od draţby. ČLÁNEK 10. ÚČASTENSTVÍ NA DRAŢBĚ Osoby, které se míní stát účastníky draţby, včetně osob jednajících za ně či jejich jménem, jsou povinni doloţit svou totoţnost a eventuálně své oprávnění jednat za či jménem jiné osoby. Tyto osoby jsou dále povinny strpět, aby si draţebník pořídil kopie listin, kterými doloţí svou identitu a eventuálně své oprávnění jednat za či jménem jiné osoby. Fyzické osoby, které se míní stát účastníky draţby, nebo které jednají za či jménem právnické osoby, mínící se stát účastníkem draţby, jsou povinni doloţit svou totoţnost občanským průkazem nebo dokladem mu postaveným na roveň, cizí státní příslušníci pak cestovním pasem nebo povolením k trvalému pobytu. Fyzická osoba jednající jménem právnické osoby se sídlem v ČR, jeţ se míní účastnit draţby, je povinna předloţit výpis z obchodního rejstříku ne starší neţ tři měsíce (originál či úředně ověřenou kopii) nebo v případě právnických osob nezapisovaných do obchodního rejstříku výpis z jiného příslušného registru či rejstříku, kde je právnická osoba zapsána, ne starší neţ tři měsíce (originál či úředně ověřená kopie). Z těchto listin musí být zjevné, ţe dotčená fyzická osoba je oprávněna samostatně jednat jménem právnické osoby. V případě jednání fyzické osoby jménem právnické osoby se sídlem mimo ČR, musí být předloţena veřejná listina vydaná příslušným úřadem cizího státu plnící tutéţ funkci, co listiny zmíněné v předchozí větě. Listiny vydané orgány cizího státu musí být apostilovány (v případě státu mimo příslušnou Haagskou úmluvu musí být superlegalizovány). Je-li některá z výše uvedených listin vyhotovena v jiném neţ českém jazyce, musí být tato listina opatřena úředním překladem do českého jazyka. Fyzická osoba jednající na základě plné moci za osobu (fyzickou či právnickou), jeţ se míní účastnit draţby, jsou povinny předloţit písemnou plnou moc, udělenou zmocnitelem zvlášť pro tuto draţbu. Podpisy na této plné moci musí být úředně ověřeny. V případě vyhotovení úředního ověření v zahraničí, musí být úřední ověření apostilováno (v případě státu mimo příslušnou Haagskou úmluvu musí být superlegalizovány). V případě zastoupení právnických osob musí zástupce doloţit listiny dle předchozího odstavce této draţební vyhlášky, dokládající oprávnění osob podepisujících plnou moc jednat jménem zmocnitele. Je-li některá z výše uvedených listin vyhotovena v jiném neţ českém jazyce, musí být tato listina opatřena úředním překladem do českého jazyka. Za právnickou osobu, jeţ se míní účastnit draţby, můţe jednat prokurista, pokud prostřednictvím shora uvedených listin doloţí svou funkci. Je-li fyzická osoba, jeţ se míní účastnit draţby, vdaná nebo ţenatý, je povinna předloţit písemný souhlas manţela(ky) s účastí na draţbě. Je-li tato listina vyhotovena v jiném neţ českém jazyce, musí být tato listina opatřena úředním překladem do českého jazyka. Na draţbě je přípustná společná účast více účastníků draţby za účelem společného nabytí předmětu draţby. Podmínkou společné účasti na draţbě je, ţe bude před zápisem společných účastníků do seznamu účastníků draţby předloţeno draţebníkovi čestné prohlášení všech společných účastníků draţby, které bude obsahovat určení budoucích podílů na vydraţeném předmětu draţby, jakoţ i zmocnění jediné osoby oprávněné společné účastníky na draţbě zastupovat, a které bude opatřeno úředně ověřenými podpisy všech společných účastníků Dražební vyhláška P.K.L. Holding, s.r.o Strana 4

5 draţby. I na tuto formu účastenství na draţbě se pak vztahuje vše, co bylo uvedeno výše (prokázání identity a existence dotčené osoby, řešení situace zahraniční osoby, dokumenty v jiném neţ českém jazyce, atd.). Účastník draţby je povinen doloţit čestným prohlášením, ţe není osobou z draţby vyloučenou ve smyslu ust. 3 zákona o veřejných draţbách a ţe ani nebude pro takovou osobu draţit. Osoba, jeţ se míní účastnit draţby (popř. osoba jednající za ní či jejím jménem) je povinna předloţit některý se shora uvedených dokladů o sloţení draţební jistoty. Předloţí-li osoba, jeţ se míní účastnit draţby (popř. osoba jednající za ní či jejím jménem) včas veškeré shora uvedené listiny (jsou-li vzhledem k její situaci potřebné), bude jí umoţněn zápis do seznamu účastníků draţby, kam je tato osoba povinna uvést, kromě svého podpisu, i číslo účtu, na který má draţebník poukázat ve shodě s touto draţební vyhláškou draţební jistotu, nestane-li se účastník draţby vydraţitelem. Po zápisu do seznamu účastníků draţby, bude příslušné osobě vydáno draţební číslo. Jednacím jazykem draţby, včetně vyřizování všech záleţitostí spojených s draţbou, je český jazyk. Účastník draţby můţe činit podání v průběhu draţby i v cizím jazyce, které bude tlumočeno do českého jazyka tlumočníkem, kterého si obstará na své náklady, pokud tuto skutečnost písemně oznámí draţebníkovi nejpozději při svém zápisu do seznamu účastníků draţby. ČLÁNEK 11. ZPŮSOB ÚHRADY CENY DOSAŢENÉ VYDRAŢENÍM Vydraţitel je povinen uhradit cenu dosaţenou vydraţením v následujících termínech: A. ihned po skončení draţby, pokud cena dosaţená vydraţením není vyšší neţ Kč ,-; B. nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od skončení draţby, pokud cena dosaţená vydraţením je vyšší neţ Kč ,- a zároveň není vyšší neţ Kč ,-, ; C. nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od skončení draţby, to je do , byla-li cena dosaţená vydraţením vyšší neţ Kč ,-. Úhradu ceny dosaţenou vydraţením podle předchozího odstavce B. a C. je vydraţitel povinen realizovat bankovním převodem na účet draţebníka č /0300, variabilní symbol , specifický symbol IČ (v případě podnikatele) nebo rodné číslo (v případě fyzické osoby - občana). Cenu dosaţenou vydraţením nelze uhradit započtením, rovněţ platba směnkou je nepřípustná. Draţební jistota, kterou vydraţitel uhradil před započetím draţby, se započítává na cenu dosaţenou vydraţením. Byla-li vydraţitelem draţební jistota sloţena ve formě bankovní záruky, je vydraţitel povinen uhradit cenu dosaţenou vydraţením v plné výši. Draţebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydraţiteli záruční listiny. Uhradí-li vydraţitel cenu dosaţenou vydraţením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu draţby k okamţiku udělení příklepu licitátora. Neuhradí-li vydraţitel cenu dosaţenou vydraţením ve stanovené lhůtě, zmařil draţbu; nenabývá vlastnické právo k předmětu draţby a odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou. V souvislosti se situací zmařené draţby povaţuje navrhovatel a draţebník za vhodné v této draţební vyhlášce uvést, ţe ve smlouvě o provedení draţby, uzavřené mezi navrhovatelem a draţebníkem, bylo dohodnuto, ţe v případě zmaření draţby vydraţitelem můţe činit odměna draţebníka Kč ,-. Odměna draţebníka by v takovém případě byla dle ustanovení 28 odst. 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, součástí nákladů zmařené draţby, na něţ bude pouţita draţební jistota, včetně jejího příslušenství. Dražební vyhláška P.K.L. Holding, s.r.o Strana 5

6 ČLÁNEK 12. DATUM A ČAS KONÁNÍ PROHLÍDEK PŘEDMĚTU DRAŢBY První prohlídka se koná dne 6. prosince 2012 v době od hodin do hodin na adrese Šumperk, Trnkova 2284/3, PSČ Druhá prohlídka se koná dne: 13. prosince 2012 v době od hodin do hodin na adrese Šumperk, Trnkova 2284/3, PSČ Navrhovatel je oprávněn před zahájením prohlídky předmětu draţby poţadovat prokázání totoţnosti zájemců o prohlídku. Bliţší informace lze podat telefonicky na čísle nebo elektronickou poštou na adrese ČLÁNEK 13. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DRAŢBY Jestliţe nabyl vydraţitel vlastnictví k předmětu draţby dle ustanovení 30 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách je draţebník povinen předat vydraţiteli předmět draţby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem draţby nebo osvědčují jiná práva vydraţitele vůči předmětu draţby. O předání předmětu draţby bude sepsán Protokol o předání předmětu draţby, který podepíše draţebník, navrhovatel a vydraţitel. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu draţby nese vydraţitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo draţebníka. Nebezpečí škody na předmětu draţby přechází z jejího drţitele na vydraţitele dnem předání předmětu draţby, týţ den přechází na vydraţitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem draţby. Je-li vydraţitel v prodlení s převzetím předmětu draţby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydraţitel. Předmět draţby se draţí ve stavu jak stojí a leţí včetně stavu dokladů a dokumentace a jako takový jej navrhovatel přenechá vydraţiteli, jenţ je s touto skutečností srozuměn. Draţba bude pro vydraţitele provedena bezúplatně. V Olomouci dne 8. listopadu Navrhovatel Draţebník Dražební vyhláška P.K.L. Holding, s.r.o Strana 6

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

1.590.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát tisíc korun českých) 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)

1.590.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát tisíc korun českých) 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) Dražební vyhláška o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. se sídlem Na

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y www.realitas.cz, REALITAS, s.r.o., Mokropeská 2026, Černošice, drazby@realitas.cz tel.-fax: +420 572 555 111, GSM brána: +420 776 555 000, mobil: +420 608 666 555 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 24DR3443 Obchodní

Více

dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Město Bruntál. & Hospodářská správa města Bruntál OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/131/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/131/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/131/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 133/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 133/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce číslo 10141,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 054/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 054/2010-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 054/2010-N Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 28. dubna 2010, na adrese

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 029/2011-D

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 029/2011-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 029/2011-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 14. července

Více

Bližší popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka.

Bližší popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka. BONA ELECTA dražební a realitní společnost... Vaše dobrá volba.....,,,.., DRAZEBNI VYHLASKA č.015099 o konání veřejné dražby dobrovolné dle 20 zák.č. 26/2000 Bod 1. Místo, datum a čas dražby, druh dražby

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 006/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 006/2010-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 006/2010-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 21. dubna

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66071 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66071 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66071 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

Jedná se o nepodsklepený jednopodlaţní rodinný dům s podkrovím a sedlovou střechou v obci Potěhy.

Jedná se o nepodsklepený jednopodlaţní rodinný dům s podkrovím a sedlovou střechou v obci Potěhy. ., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 344/2009-N, OD Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění ILT. Ei:);U\'v, s.r,o. l Náměstí Svobody 18 T 60200 Brno čó: 2r"".il942 DiC'.;: cn5538942 :-'c'- Týnská 632/10 li' l~:~lb:', I.ET HEALlTY s.r.o. lmmoi.l!llřvnfntwict

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 231/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 231/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 231/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 27. září 2011, na adrese

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 221/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 221/2011-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 221/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více