Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka..."

Transkript

1 Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ společnost zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9245 (dále jako Prodávající Prodávající ) a... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Alternativně:... R.č.:... Bytem:... (dále jen Kupující Kupující ) (dále společně také Smluvní strany ) se v souladu s ustanovením 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku tak, jak stanoví tato KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovitosti I. Postavení smluvních stran 1.1. Prodávající je insolvenčním správcem dlužníka, společnosti Aventic International a.s., IČ: , se sídlem Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25 (dále jen Dlužník Dlužník ), na jejíž majetek byl usnesením Městského soudu v Praze ze dne 5. listopadu 2008, č.j. MSPH 79 INS 3046/2008-B-8, prohlášen konkurz, s účinky rozhodnutí ke dni 5. listopadu 2008 ve 13:00 hod. Insolvenční správce je v souladu s ustanovením 229 odst. 3 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, osobou s dispozičním oprávněním ve vztahu k majetkové podstatě Dlužníka. Mgr. Tomáš Kaplan byl ustanoven do funkce předběžného insolvenčního správce usnesením Městského soudu v Praze ze dne , č.j. MSPH 79 INS 3046/2008-A-29, a do funkce správce usnesením téhož soudu dne , č.j. MSPH 79 INS 3046/2008-A Níže uvedené nemovitosti, jež jsou předmětem této smlouvy, jsou zapsány do soupisu majetkové podstaty Dlužníka Níže uvedené nemovitosti byly zahrnuty do majetkové podstaty Dlužníka sepsáním do soupisu majetkové podstaty Dlužníka ze dne 5. května 2010, katastrálnímu úřadu bylo zahrnutí do majetkové podstaty Dlužníka oznámeno oznámením o zapsání nemovitostí do soupisu konkurzní podstaty ze dne 7. května Kupující byl vybrán na základě výběrového řízení č II. Účel smlouvy 2.1. Účelem této smlouvy je zajištění a zabezpečení převodu vlastnického práva k nemovitostem specifikovaným v článku III. této smlouvy z Prodávajícího na Kupujícího a úprava práv a povinností smluvních stran s tímto převodem souvisejících. Strana 1 (celkem 5)

2 III. Předmět smlouvy 3.1. Předmětem převodu vlastnického práva dle této smlouvy jsou následující nemovitosti zahrnuté do majetkové podstaty Dlužníka: pozemek parc. č. St. 215, o výměře 70 m 2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 507/5, o výměře 2282 m 2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, pozemek parc. č. 508/4, o výměře 1120 m 2, druh pozemku orná půda, vše katastrální území Libenice, obec Libenice, zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, na listu vlastnictví č. 114 (dále jen Nemovitost Nemovitosti ) Vlastnické právo k nemovitostem uplatňuje společnost First Capital Project, s.r.o., se sídlem Tigridova 1501/6, Praha 4, Michle, , IČ: , která je zapsaná jako vlastník v katastru nemovitostí S Nemovitostmi jsou spojeny následující závazky: 1) Zástavní právo smluvní k zajištění pohledáve - pohledávka ve výši ,- Kč - budoucí pohledávky do výše ,- Kč Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-1471/ ) Zástavní právo smluvní k zajištění pohledáve - pohledávka ve výši ,- Kč - budoucí pohledávky do výše ,- Kč Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-1472/ ) Zástavní právo smluvní k zajištění pohledáve - pohledávky do výše ,- Kč - veškeré budoucí pohledávky, které mohou vzniknout od uzavření této smlouvy do , až do celkové výše ,- Kč Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. č. ZN ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-3741/ ) Zástavní právo smluvní k zajištění pohledáve - pohledávka ve výši ,-Kč - budoucí pohledávky do výše ,-Kč. Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z., ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-5520/ ) Zástavní právo smluvní k a) zajištění závazku dlužníka Jana Dvořáčka (r.č /0817) ve výši ,- Kč s příslušenstvím ze smlouvy o půjčce ze dne b) zajištění závazku z ručitelského prohlášení učiněného ke smlouvě ze dne c) zajištění peněžitých závazků na smluvní pokuty, vyplývající ze smlouvy o budoucí smlouvě zástavní ze dne , jejímž předmětem jsou nemovitosti pro k.ú. Libenice zapsané na LV 374 Strana 2 (celkem 5)

3 d) zajištění peněžitých závazků dlužníka společnosti Third Capital Project, s.r.o. (IČ ) na smluvní pokuty, vyplývající ze smlouvy o budoucí smlouvě zástavní ze dne , jejímž předmětem jsou nemovitosti pro k.ú. Kolín zapsané na LV e) zajištění peněžitých závazků dlužníka Second Capital Project, s.r.o. (IČ ) na smluvní pokuty, vplývající ze smlouvy o budoucí smlouvě zástavní ze dne , jejímž předmětem jsou nemovitosti pro k.ú. Červené Pečky zapsané na LV 1294 f) zajištění peněžitých závazků dlužníka společnosti Fourth Capital Project, s.r.o. (IČ ) na smluvní pokuty, vyplývající ze smlouvy o budoucí smlouvě zástavní ze dne , jejímž předmětem jsou nemovitosti pro k.ú. Opatovice nad Labem zapsané na LV pro: Kolář Ivan, Sulice 232, Kamenice, RČ/IČ /136 Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-4967/ ) Nařízení exekuce Původní JPV vytvořen na prac.: Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na základě listin: 35 Nc-11472/ First Capital Project, s.r.o., Tigridova 1501/6, Praha 4, Michle, Praha 4, IČ Z-16483/ ) Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti vydaný na základě usnesení Obvodního soudu pro prahu 3, č.j. 35 Nc 11472/ ze dne na: Listina: Exekuční příkaz Exekutorský úřad Praha 5, č.j. 067 Ex-5201/ ze dne Z / ) Dražební vyhláška na: Listina: Usnesení soudního exekutora o nařízení dražebního jednání Exekutorský úřad Praha Ex-5201/ ze dne Z-5277/ Listina: Usnesení soudního exekutora o nařízení dražebního jednání Exekutorský úřad Praha Ex-5201/ odročení na neurčito ze dne Z-7925/ ) Zapsáno do soupisu konkurzní podstaty insolvenční řízení vedeno na Aventic International, IČ Listina: Oznámení o zapsání nemovitostí do soupisu konkurzní podstaty ze dne Z- 6864/ Prodávající prodává Kupujícímu Nemovitosti specifikované v článku 3.1. této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím, tak jak stojí a leží, a Kupující Nemovitosti od Prodávajícího do svého vlastnictví přijímá a kupuje, a to za kupní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy Kupující výslovně prohlašuje, že je mu znám stav převáděných Nemovitostí, tyto Nemovitosti si prohlédl a prohlašuje, že hodnota převáděných Nemovitostí, s ohledem na jejich stáří, stavebně-technický stav, dřívější užívání a údržbu odpovídá kupní ceně, za kterou Nemovitosti kupuje. Kupující dále prohlašuje, že bere na vědomí, že Nemovitosti jsou prodávány v konkurzu a byly užívány. IV. Kupní cena a její vypořádání 4.1. Prodávající touto smlouvou za podmínek dle této smlouvy převádí Nemovitosti specifikované v článku III. této smlouvy Kupujícímu do jeho vlastnictví, a to za dohodnutou kupní cenu v celkové výši...,- Kč (slovy:... korun českých) Kupující prohlašuje, že Nemovitosti tak, jak jsou specifikovány v článku III. této smlouvy, přijímá za uvedenou cenu do svého vlastnictví Kupní cena ve výši...,- Kč byla Kupujícím v celé výši uhrazena předem dne..., v souladu s podmínkami výběrového řízení č Strana 3 (celkem 5)

4 V. Návrh na vklad do katastru nemovitostí 5.1. Vlastnictví k Nemovitostem převáděným touto smlouvou bude převedeno na Kupujícího na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (s právními účinky vkladu ke dni, kdy bude návrh na vklad práv Kupujícího dle této smlouvy doručen katastrálnímu úřadu). Do doby povolení vkladu vlastnického práva Kupujícího dle této smlouvy do katastru nemovitostí, jsou smluvní strany povinny zdržet se všech jednání a právních úkonů, které by splnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy mohly zmařit či omezit Návrh na vklad vlastnického práva k Nemovitostem uvedeným v této smlouvě do katastru nemovitostí bude podán bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy Prodávajícím, přičemž náklady na poplatek za podání tohoto návrhu nese Kupující V případě, že by z jakéhokoliv důvodu katastrální úřad zamítl či nepovolil vklad vlastnického práva Kupujícího k Nemovitostem dle této smlouvy do katastru nemovitostí, zavazují se obě smluvní strany poskytnout si vzájemnou součinnost při odstranění vad a naplnění vůle smluvních stran dle této smlouvy, a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů po doručení písemné výzvy druhé strany k poskytnutí součinnosti Dojde-li v řízení o zápisu vkladu vlastnického práva Kupujícího k Nemovitostem dle této smlouvy do katastru nemovitostí k pravomocnému zamítnutí tohoto návrhu či k pravomocnému zastavení předmětného řízení, zavazují se smluvní strany uzavřít bez zbytečného odkladu novou kupní smlouvu za stejných obchodních podmínek s tím, že v této smlouvě budou odstraněny vady, které byly důvodem zamítnutí vkladu či zastavení řízení ze strany příslušného katastrálního úřadu a znovu podají návrh na vklad vlastnického práva dle této nové kupní smlouvy do katastru nemovitostí, přičemž ohledně plnění práv a povinností smluvních stran ze souvisejících smluvních vztahů bude tato nová kupní smlouva plně nahrazovat tuto smlouvu. VI. Prohlášení smluvních stran 6.1. Prodávající prohlašuje, že ohledně Nemovitostí neuzavřel a ani do podání návrhu na vklad vlastnického práva Kupujícího k Nemovitostem do katastru nemovitostí neuzavře žádnou nájemní či jinou obdobnou smlouvu umožňující užívání Nemovitostí coby předmětu převodu nebo některých částí Nemovitostí třetí osobě. Prodávající dále prohlašuje, že neučiní žádný jiný úkon, jehož důsledkem by bylo zatížení Nemovitostí či budoucí omezení vlastnického práva k Nemovitostem Kupující prohlašuje, že si Nemovitosti důkladně prohlédl a je mu znám jejich stav Smluvní strany prohlašují, že berou na vědomí, že v souladu s ustanovením 299 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Insolvenční zákon ) zpeněžením Nemovitostí v konkurzu zaniká zajištění pohledávek zajištěných věřitelů na Nemovitostech váznoucí, a v souladu s ustanovením 285 odst. 1 Insolvenčního zákona zpeněžením Nemovitostí zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce. VII. Předání a převzetí 7.1. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající předá Kupujícímu Nemovitosti protokolárně, nejdříve však po provedení vkladu vlastnického práva Kupujícího k Nemovitostem dle této smlouvy do katastru nemovitostí O předání a převzetí Nemovitosti bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami Smluvní strany se zavazují, že si poskytnou veškerou součinnost k předání a převzetí Nemovitostí Nebezpečí škody na Nemovitostech přechází na Kupujícího dnem podání návrhu na vklad vlastnického práva k Nemovitostem dle této smlouvy. VIII. Obecná a závěrečná ustanovení 8.1. Ostatní práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokud v ní nejsou výslovně uvedeny, se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním z účastníků této smlouvy V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany této smlouvy se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného a úmyslu obou smluvních stran v den uzavření této smlouvy. Strana 4 (celkem 5)

5 8.4. Veškeré změny této smlouvy budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami Tato smlouva je vyhotovena v... stejnopisech majících platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy a zbývající vyhotovení budou přiložena k návrhu na vklad práv dle této smlouvy do katastru nemovitostí v počtu o dva vyšším, než je počet účastníků této smlouvy Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že se seznámily s jejím obsahem, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že tato smlouva nebyla podepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zdola své vlastnoruční podpisy. V Praze dne 2011 V Praze dne 2011 Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. Prodávající... Kupující Strana 5 (celkem 5)

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Příloha č. 3 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) I. Smluvní strany Nový Jenštejn a.s. se sídlem: Praha 1, Palackého 715 IČ: 27618277,

Více

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Příloha č. 2 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol jednající:... IČ:. 60460709, DIČ: CZ60460709

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci

KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci Smluvní strany: TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o. se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice IČO: 28333012 DIČ: CZ28333012 zapsaná u Krajského soudu v Brně, odd.

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ]

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ] Zástavní smlouva k nemovitostem č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu IČOIČ: 45245053 DIČ: CZ45245053 se sídlem:

Více

U P N Í S M L O U V U

U P N Í S M L O U V U KUPNÍ SMLOUVA Obec Chýně IČ: 00241296 sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice zast.: Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce, a Ing. Petrou Vackovou, místostarostkou obce (dále jen obec Chýně nebo obec

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. IMMOINVEST Development s.r.o. se sídlem Praha 2, Třebízského 1388/7, PSČ 120 00 IČ: 256 85 899, č.ú.../0100, Komerční banka a.s. zapsaná v obchodním rejstříku

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H Vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ladislava Žižkovského

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY Z VLASTNÍCH ZDROJŮ Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA Ing. Luboš Smrčka, CSc., Opatovická 17/159, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka SCHUSS

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle 289 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Zlínský kraj se sídlem tř. Tomáše

Více

Nájemní smlouva č...

Nájemní smlouva č... Nájemní smlouva č... Městská část Praha 6 zastoupená Mgr. Tomášem Chalupou, starostou se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 identifikační číslo: 00063703 DIČ: CZ00063703 bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více