DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 12/01/11. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 12/01/11. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon )"

Transkript

1 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA č. 12/01/11 vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. Touto draţební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné společné draţby dobrovolné. Místo draţby: Hotel AVANTI, Střední 549/61, Brno 2. Datum draţby: 4. května 2011 Čas zahájení draţby: Zápis do draţby: Vstupné na draţbu: WEB: 14:00 h 4. května 2011 od 13:30 h do 14:00 h 100 Kč (slovy jednosto korun českých) II. Draţebník: ORMEA s.r.o. Wintrova 30, Brno vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vloţka IČ: číslo koncese: zastoupena Ing. Tomášem Plevou, jednatelem Navrhovatel: Mgr. Tomáš Vybíral správce konkurzní podstaty úpadce Jana Sadílka Rybníček 4, Brno IČ: , DIČ: CZ Označení, popis a odhad ceny předmětu draţby: III. Předmětem veřejné draţby dobrovolné je rekreační středisko Hálův mlýn/vaverkův mlýn v obci Laţánky, které je souborem budov a pozemků specifikovaných níţe. Popis: Draţený komplex se nachází v údolí Bílého potoka v izolované poloze poblíţ známé lokality Šmelcovna v okrese Brno-venkov. Příjezd a přístup k nemovitosti je moţný ze dvou stran - zpevněnou lesní komunikací z Veverské Bítýšky, z druhé strany taktéţ zpevněnou lesní komunikací z obce Maršov. 1/7

2 V centrální části komplexu je objekt restaurace s kuchyní, sociálním zařízením a provozními prostorami v 1. NP a s bytem správce v podkroví. Na tento objekt navazuje volně z protilehlé strany ubytovací budova, která je zčásti dvoupodlaţní s vyuţitým podkrovím a slouţí převáţně k ubytování, přičemţ v 1. NP jsou původní prostory jídelny a technického zázemí. Prostor mezi oběma objekty je polootevřený zčásti s parkovou úpravou, venkovními úpravami a okrasnými porosty a tvoří přirozený nástup do obou objektů jde o přírodní polootevřené atrium. Za oběma objekty je situován venkovní otevřený bazén s úpravnou vody a studnou s čerpacím zařízením pro tento bazén, na nemovitosti existuje ještě druhá studna, která slouţí pro zásobování pitnou vodou. Součástí ocenění jsou dále čtyři rekreační chaty na vlastních pozemcích, předmětem ocenění je dále soubor deseti dřevěných chatek, bez základů, s objektem sociálního zařízení. Součástí nemovitosti je objekt čistírny odpadních vod, dále venkovní hřiště pro míčové hry, volné převáţně zatravněné plochy pro rekreační vyuţití a nutné venkovní úpravy kromě zpevněných ploch přípojka vody, kanalizace, jímka a další. Venkovní úpravy jsou vesměs bez výrazného vlivu na obvyklou cenu. Komplex původně hospodářských stavení vznikl přibliţně v roce 1900, hlavní budovy prošly postupnými stavebními úpravami, které vedly ke změnám stavebního stavu a případně i účelu a datují se především z let 1940, 1972, 1976 a V posledním období byl komplex vyuţíván pouze sporadicky, s minimálním stupněm údrţby. Stručný popis hlavních objektů: 1. Objekt restaurace s kuchyní Obestavěný prostor: 2440 m2 Jde o objekt jednopodlaţní, nepodsklepený s vyuţitým podkrovím, který má v 1.NP v podstatné části zastavěné plochy restaurační provoz s výčepem, kuchyní, sociálním a skladovým zázemím, zvenku přístupnou garáţí, která slouţí i jako technologické zázemí, v podkroví je kompletní byt správce samostatné místnosti a široká vstupní část chodba s omezeným vyuţitím. Prvky dlouhodobé ţivotnosti stavby jsou převáţně původní, případně ve stáří více neţ 65 roků, půdní vestavba a střešní konstrukce včetně části vnitřních úprav byly provedeny za minulého reţimu, s pouţitím konstrukcí a prvků, které byly tehdy k dispozici a v současné době jsou přiměřeně vyhovující ( krytina, střešní okna, část prvků krátkodobé ţivotnosti). Na průměrný standard je zrekonstruována část restaurace s výčepem, jídelnou a sociálním zázemím, která zajišťuje moţnost stravování a občerstvení ubytovaných, případně kolemjdoucích turistů. 2. Ubytovací objekt Obestavěný prostor: 2750 m3 Původní objekt ze začátku tohoto století byl obytný se změnami stavebního vývoje v letech 1940 ( vestavba podkroví) a 1972 ( objekt adaptován na současný účel). V 1. NP jsou společenské místnosti a místnosti provozní, ve 2. NP a podkroví jsou ubytovací místnosti se společným sociálním zařízením na chodbě. Místnosti mají niţší aţ nízký ubytovací standard s prvky krátkodobé ţivotnosti z období minulého reţimu, s výrazným opotřebením. Kapacitně odpovídá objekt přibliţně kapacitě autobusu. 3. Venkovní bazén Ţelezobetonový bazén pro rekreační vyuţití, má nepravidelný půdorys a obestavěný prostor 476 m3, s vlastním zásobováním vodou ze studny a s technologickým zařízením úpravy vody. Jde o zařízení, které má podstatný vliv na obvyklou cenu nemovitosti, neboť zajišťuje atraktivitu pobytu v letním období. U bazénu v zadní části je drobný montovaný objekt bez základů, který není součástí ocenění. 2/7

3 4. Čistírna odpadních vod Obestavěný prostor: 119 m3 Jde o objekt obdélníkového půdorysu, jednopodlaţní, s pultovou střechou a technologickým vybavením, nutný pro provoz zařízení, avšak bez vlivu na cenu obvyklou. 5. Rekreační chaty Jde o čtyři chaty č.e. 75, 76, 77, 78, které jsou ve svahu přilehlém k příjezdové komunikaci, severně od centrálního objektu, jedná se o dvoupodlaţní chaty, přičemţ spodní podlaţí je zděné, zčásti otevřené, převáţně tvořené vyrovnávací podezdívkou, vyuţitelné ve své otevřené části, horní podlaţí je obytné, tvořené dřevěnou obíjenou konstrukcí, střecha sedlová s mírným spádem, v chatách je zavedena elektřina, voda, v chatách je základní sociální zařízení. Zastavěné plochy kaţdé z chat činí 48 m2. Stáří více neţ 30 roků, bez údrţby. Na parcele p.č.st. 300, která přiléhá z opačné strany k příjezdové komunikaci je 10 ks dřevěných chatek, s malou verandou a sedlovou střechou s výrazným spádem, chaty jsou na betonových základech volně poloţených na terén, v centru parcely p.č.st. 300 je sociální zařízení pro tyto chaty. Jde o přízemní nepodsklepený objekt, s pultovou střechou s mírným spádem, z kombinovaného zdiva, v niţším standardu. 6. Porosty Porosty nalézající se na nemovitosti jsou bez podstatného vlivu na trţní hodnotu. 7. Pozemky p.č. Výměra m2 Kultura, vyuţití LV č. 118 st zast.pl. a nádvoří, chata e.č. 75 st zast.pl. a nádvoří, chata e.č. 76 st zast.pl. a nádvoří, chata e.č. 77 st zast.pl. a nádvoří, chata e.č. 78 st zast.pl. a nádvoří st zast.pl. a nádvoří 1118/ trvalý travní porost 1118/4 628 ost. plocha, jiná plocha ost. plocha, jiná plocha trvalý travní porost trvalý travní porost ZE pozemek ve ZE, původ PK ZE pozemek ve ZE, původ PK Celkem za LV m2 LV č. 702 st. 101/ zast.pl. a nádvoří, objekt čp / trvalý travní porost 1127/2 384 ost.plocha, sportoviště a rekr.plocha trvalý travní porost 1131/ trvalý travní porost 1141/ zahrada zahrada 1143/ trvalý travní porost Celkem za LV m2 3/7

4 Celkem za obě LV m2 Podrobný popis draţených movitých věcí je uveden ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Bronislava Ţáčka, Tábor 21, Brno , pod číslem 739-T/2010. Práva a závazky na předmětu draţby váznoucí a s ním spojené: Navrhovatel prohlašuje, ţe je oprávněn nakládat s majetkem, který je předmětem draţby. Navrhovatel prohlašuje, ţe na předmětu draţby nevázne ţádné zástavní či podzástavní právo, věcné břemeno, dluh nebo jiná právní závada, které by po vydraţení přešly na vydraţitele, a na předmětné nemovitosti není třetí osobou uplatněn restituční nárok ve smyslu zákonů č. 403/90 Sb., č. 229/91 Sb., a č. 87/91 Sb., a tato není ani předmětem soudního sporu či správního řízení.. Odhad ceny předmětu draţby: IV. Cena předmětu draţby byla zjištěna posudkem soudního znalce Ing. Bronislava Ţáčka, Tábor 21, Brno , pod číslem 739-T/2010 a to na částku ,-Kč (slovy: čtyřimilionypětsettisíc korun českých). Prohlídky předmětu draţby: Termín: 13. dubna 2011 v 9:30 h Termín: 20. dubna 2011 v 9:30 h nebo podle dohody s draţebníkem na tel Místo konání prohlídky: Sraz u Obecního úřadu v Maršově V. Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět draţby v drţení nebo nájmu, neumoţní řádnou prohlídku předmětu draţby, bude prohlídka provedena v rámci moţností. VI. Nejniţší podání: Minimální příhoz: ,-Kč (slovy: pětmilionůdevětsettisíc korun českých) ,-Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) VI. Draţební jistota: ,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) Draţební jistota musí být uhrazena bankovním převodem, poštovní poukázkou nebo sloţením hotovosti na účet draţebníka, č. ú /4000, vedený u LBBW a.s.. Jako variabilní symbol uvede skladatel draţební jistoty svoje IČ nebo rodné číslo. Přípustné je rovněţ sloţení draţební jistoty ve formě bankovní záruky draţebníkovi. 4/7

5 Lhůta pro úhradu draţební jistoty začíná dnem uveřejnění draţební vyhlášky na centrální adrese a končí dne 4.května 2011 ve hod. Účastník draţby doloţí při zápisu do draţby doklad o zaplacení draţební jistoty. Dokladem o zaplacení draţební jistoty je výpis z účtu, ze kterého je zřejmý převod odpovídající částky na účet draţebníka, doklad o vloţení odpovídající částky v hotovosti na účet draţebníka nebo v případě bankovní záruky, doklad o předání záručních listin osvědčujících bankovní záruku draţebníkovi. Dále účastník draţby doloţí při zápisu do draţby: - je-li účastníkem draţby právnická osoba: výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku (originál nebo ověřená kopie), občanský průkaz, plnou moc při zastupování statutárního zástupce (úředně ověřená), - je-li účastníkem draţby fyzická osoba podnikající: ţivnostenský list (originál nebo ověřená kopie), je-li zapsána v obchodním rejstříku i výpis z obchodního rejstříku, občanský průkaz, v případě společného jmění manţelů je vhodné předloţit čestné prohlášení obou manţelů, - je-li účastníkem draţby fyzická osoba: občanský průkaz, v případě společného jmění manţelů je vhodné předloţit čestné prohlášení obou manţelů. Účastník draţby je povinen kromě výše uvedeného splnit náleţitosti uvedené v 3 zákona č. 26/2000 Sb. a vyplnit čestné prohlášení ( 23 zákona č. 26/2000 Sb.). Poté se zapíše do listiny Seznam účastníků draţby a bude mu přiděleno draţební číslo. Účastníkem draţby nemůţe být právnická nebo fyzická osoba, která je dluţníkem navrhovatele a osoby uvedené v 67b zákona o konkursu a vyrovnání 328/1991 Sb. Účastníkům draţby, kteří se nestanou vydraţiteli, se vrací draţební jistota, byla-li sloţena na účet, bankovním převodem ve prospěch účtu, který účastník písemně sdělí draţebníkovi, a to bez zbytečných odkladů. Úhrada ceny dosaţené vydraţením: VII. Vydraţitel je povinen uhradit cenu dosaţenou vydraţením v souladu s 29 zákona č. 26/2000 Sb. bankovním převodem ve prospěch účtu draţebníka, č. ú /4000, vedený u LBBW a.s. Jako variabilní symbol uvede vydraţitel svoje IČ nebo rodné číslo. Cenu dosaţenou vydraţením nelze dodatečně sníţit. Draţební jistota a její příslušenství se započítává vydraţiteli na cenu dosaţenou vydraţením. Zbývající část ceny dosaţené vydraţením je vydraţitel povinen do 10 dnů od skončení draţby uhradit draţebníkovi, není-li dále stanovena jiná lhůta k úhradě ceny dosaţené vydraţením. Není-li cena dosaţená vydraţením vyšší neţ Kč, je vydraţitel povinen uhradit cenu dosaţenou vydraţením ihned po skončení draţby. Je-li cena dosaţená vydraţením vyšší neţ Kč, je vydraţitel povinen uhradit cenu dosaţenou vydraţením do 90 dnů od skončení draţby. Byla-li vydraţitelem sloţena draţební jistota ve formě bankovní záruky, je vydraţitel povinen uhradit cenu dosaţenou vydraţením v plné výši v termínu její splatnosti; draţebník je povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny dosaţené vydraţením vrátit vydraţiteli záruční listiny. 5/7

6 Cenu dosaţenou vydraţením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná. Uhradil-li vydraţitel cenu dosaţenou vydraţením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu draţby k okamţiku udělení příklepu. Je-li draţba zmařena vydraţitelem, draţební jistota sloţená vydraţitelem včetně jejího příslušenství se pouţije na náklady zmařené draţby. Koná-li se opakovaná draţba, zúčtuje se zbývající část draţební jistoty sloţené vydraţitelem, který způsobil zmaření draţby, na náklady opakované draţby. Po úhradě nákladů draţby a opakované draţby se zbývající část vrátí vydraţiteli, který způsobil zmaření draţby. Vydraţitel nabývá ve veřejné draţbě dobrovolné předmět draţby tak, jak leţí a stojí a nebude uplatňovat reklamací sníţení vydraţené ceny z důvodu v této vyhlášce explicitně neuvedených vad. Draţba bude pro vydraţitele provedena bezúplatně dle 20/1m zákona č. 26/2000 Sb. Předání předmětu draţby: VIII. Jestliţe nabyl vydraţitel vlastnictví k předmětu draţby podle 32 zákona č. 26/2000 Sb., je draţebník povinen předat vydraţiteli předmět draţby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem draţby nebo osvědčují jiná práva vydraţitele vůči předmětu draţby. Jde-li o nemovitost, předává předmět draţby vydraţiteli za účasti draţebníka správce konkursní podstaty úpadce Jana Sadílka. O předání předmětu draţby bude sepsán Protokol o předání předmětu draţby, který podepíše správce konkursní podstaty úpadce Jana Sadílka, vydraţitel a draţebník. Předání bude provedeno po doplacení ceny vydraţení na účet draţebníka. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu draţby nese vydraţitel. Nebezpečí škody na předmětu draţby přechází z navrhovatele na vydraţitele dnem předání předmětu draţby; v týţ den přechází na vydraţitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem draţby. Je-li vydraţitel v prodlení s převzetím předmětu draţby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydraţitel. IX. Navrhovatel si vyhrazuje právo od veřejné draţby dobrovolné před jejím zahájením upustit v souladu s 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách. X. Tato draţební vyhláška byla sepsána v 5-ti stejnopisech, z nichţ jedno vyhotovení je určeno pro navrhovatele a čtyři pro potřeby draţebníka. Draţebník zašle draţební vyhlášku v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným v 20 zákona č. 26/2000 Sb. 6/7

7 Brno, 21.března 2011 Brno, 21. března 2011 ORMEA s.r.o. Ing. Tomáš Pleva Jednatel. Mgr. Tomáš Vybíral konkurzní správce úpadce Jana Sadílka draţebník navrhovatel 7/7

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 029/2011-D

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 029/2011-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 029/2011-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 14. července

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 054/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 054/2010-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 054/2010-N Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 28. dubna 2010, na adrese

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 006/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 006/2010-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 006/2010-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 21. dubna

Více

Jedná se o nepodsklepený jednopodlaţní rodinný dům s podkrovím a sedlovou střechou v obci Potěhy.

Jedná se o nepodsklepený jednopodlaţní rodinný dům s podkrovím a sedlovou střechou v obci Potěhy. ., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 344/2009-N, OD Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 23. června 2011, na adrese

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. VP real, a.s., Hradecká 3 (1.patro), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Město Bruntál. & Hospodářská správa města Bruntál OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 499/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 008/2013-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 008/2013-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 008/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y www.realitas.cz, REALITAS, s.r.o., Mokropeská 2026, Černošice, drazby@realitas.cz tel.-fax: +420 572 555 111, GSM brána: +420 776 555 000, mobil: +420 608 666 555 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 24DR3443 Obchodní

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 224/2013-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 224/2013-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 224/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 493/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 493/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 493/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 231/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 231/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 231/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 27. září 2011, na adrese

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

Vlastník předmětu veřejné dražby: Bischof Pavel, nar. 02.12.1992, trvale bytem Přístavní 1186/47, Holešovice, 17000 Praha 7

Vlastník předmětu veřejné dražby: Bischof Pavel, nar. 02.12.1992, trvale bytem Přístavní 1186/47, Holešovice, 17000 Praha 7 , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 887/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 133/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 133/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce číslo 10141,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/131/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/131/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/131/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Dražební vyhláška dražby dobrovolné opakované podle 25 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

Dražební vyhláška dražby dobrovolné opakované podle 25 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Společnost pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o. Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25273400, zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11935 Dražební

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

Dražební vyhláška č. 10B406DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 6

Dražební vyhláška č. 10B406DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 6 Dražební vyhláška o konání opakované dobrovolné veřejné dražby V souladu zejména s ustanovením 25 ve spojení s ustanovením 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů,

Více