řádnou valnou hromadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "řádnou valnou hromadu"

Transkript

1 AKCIOVÁ SPOLECČ NOST Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 Praha dne Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze v oddíle B, vložce 1496 svolává tímto řádnou valnou hromadu která se bude konat dne 28. dubna 2010 v hodin v zasedací místnosti (číslo dveří 108) v budově SCZ České pošty, s. p. na adrese Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16, v Praze. Program řádné valné hromady: 1. Zahájení a kontrola schopnosti usnášení 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku za rok 2009 včetně informace o řádné účetní závěrce, Zpráva o výroku auditora a Návrh na rozdělení zisku za rok Zpráva dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2009, ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu na rozdělení zisku 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém a dividend za rok Návrh a rozhodnutí o způsobu výplaty dividend za rok Volba člena dozorčí rady PTC Praha a.s. 9. Určení auditora pro rok Závěr Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den a v místě konání valné hromady od 9.00 hod. Právo účasti na řádné valné hromadě mají akcionáři evidovaní ve Středisku cenných papírů jako majitelé akcií Poštovní tiskárny cenin Praha a. s. k rozhodnému dni, tj. k 21. dubnu Prokazování totožnosti akcionářů a zástupců akcionářů probíhá při prezenci takto: Akcionář fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zástupce akcionáře průkaz totožnosti a plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Statutární orgán akcionáře právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 6 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Není-li osobně přítomen statutární orgán akcionáře, 1

2 prokáže se zástupce navíc plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu zastupovaného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Plné moci, výpisy z obchodního rejstříku a kopie výpisu z obchodního rejstříku akcionáři a zástupci akcionářů při prezenci odevzdají. Ve smyslu ustanovení 66a odst. 9 obchodního zákoníku představenstvo společnosti oznamuje, že všechny smluvní vztahy Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., s propojenými osobami ve smyslu 66a odst. 9 obchodního zákoníku, byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., také neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob. Hlavní údaje řádné účetní závěrky k ( v tis. Kč) Aktiva celkem Pasiva celkem A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 A. Vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. Cizí zdroje C. Oběžná aktiva C. Časové rozlišení 68 D. Časové rozlišení 99 Provozní výnosy Provozní náklady Zisk/ztráta z finančních operací -77 Zisk před zdaněním Zisk po zdanění Řádná účetní závěrka za rok 2009 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle 66 obchodního zákoníku, Výroční zpráva společnosti za rok 2009 a Návrh na rozdělení zisku za rok 2009 jsou pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti od 11. března 2009 v pracovní dny v době od 8.00 do hod. Představenstvo PTC Praha a.s. TELEFON: DIČ:CZ/ FAX: bank.spojení: ČSOB divize Pošt.spořitelna č. účtu: /

3 Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah 1. Textová část výroční zprávy Údaje o emitentovi Údaje o činnosti Údaje o finanční situaci Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Grafická část výroční zprávy Graf výnosů jednotlivých druhů tiskovin Vývoj nákladů dle hlavních druhů Graf vývoje nákladů dle hlavních druhů Graf vývoje výroby zakázek dle odběratelů Účetní závěrka Účetní závěrka v nezkrácené podobě Příloha k účetní závěrce za rok Výrok auditora Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok

4 1. Textová část výroční zprávy 1.1. Údaje o emitentovi Obchodní firma: Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. Sídlo: Ortenovo náměstí 542/16 Praha 7 Holešovice PSČ IČ: Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1496 Místem, na kterém je možno nahlédnout do veškeré dokumentace a materiálů uváděných ve výroční zprávě za rok 2009 je sídlo emitenta cenného papíru. Kompletní Výroční zpráva rok 2009, je kromě toho k dispozici i na veřejných webových stránkách společnosti Předmět podnikání: podle ustanovení článku 5 platných stanov společnosti je: - výrobní a obchodní činnost v oblasti polygrafického průmyslu, - tisk poštovních cenin, kolků a jiných ceninových nebo ochraňovaných tiskovin, - tisk veřejně obchodovatelných cenných papírů a ostatních cenných papírů podle znění Zákona o cenných papírech, - výroba ostatních polygrafických výrobků - polygrafická výroba. Vydané cenné papíry: Druh: Forma: Podoba: Počet kusů: Jmenovitá hodnota: Celkový objem emise: ISIN: akcie kmenová na majitele zaknihovaná ks Kč Kč CZ Nenastaly žádné změny ve struktuře akcií a v právech vztahujících se k nim. Internetová adresa společnosti je: PTC Praha a.s. obdržela od RM-systém a.s. rozhodnutí RM-S č. j. 10/07/2008, které nabylo právní moci dne , na základě toho byly cenné papíry ISIN CZ ke dni vyloučeny z obchodování na oficiálním trhu s cennými papíry. S platností od byly uvedené cenné papíry přeřazeny na volný trh. 4

5 Dividendy jsou vypláceny prostřednictvím firmy M3V Praha, a.s., Drahobejlova 2215/6, Praha 9, IČ na základě Smlouvy o správě dividend. Firma M3V Praha, a.s. provádí výpočty daně z příjmů vybíraných srážkou právnickým a fyzickým osobám podle 36 písmeno d a 38 zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění. Daň je odváděna prostřednictvím účtu Poštovní tiskárny cenin Praha a.s. na účet příslušného Finančního úřadu. Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. není společníkem v žádné obchodní společnosti a není povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Většinovým vlastníkem emitenta je Česká pošta, s.p., která k datu vlastnila přímo 51,03 % podílu na základním kapitálu společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. Mezi emitentem a Českou poštou, s.p. není uzavřena ovládací smlouva. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou je součástí této výroční zprávy. Soupis akcionářů společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. k s více než 3% podílem na základním kapitálu: Česká pošta, s. p. Het Tsjechie en Slowakije Fonds N. V. Chmelík Karel AFIN BROKERS a. s. 51,03% podíl na základním kapitálu 12,63% podíl na základním kapitálu 9,79% podíl na základním kapitálu 4,66% podíl na základním kapitálu 1.2. Údaje o činnosti Společnost vyráběla v roce 2009 poštovní ceniny a jiné tiskoviny pro Českou poštu, s. p., (cca za 36,9 mil. Kč) dále pro Slovenskou poštu (cca za 21 mil. Kč) a pro Slovinskou poštu (cca 0,9 mil. Kč). Společnost vyráběla a vyrábí různé druhy cenných papírů, jako jsou kolky, akcie, dárkové poukázky, členské známky organizací s různým stupněm ceninové ochrany. Údaje o plnění ročního plánu, struktura nákladů i vývoj výnosů z běžné činnosti i členění výnosů podle teritorií (zemí odběratele) jsou uvedeny v grafické části Výroční zprávy. Emitent je držitelem povolení Komise pro cenné papíry České republiky pro tisk kótovaných cenných papírů. Vedení společnosti je prověřeno Národním bezpečnostním úřadem na stupeň utajení / V = vyhrazeno/. Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí ani nemá odloučené pracoviště mimo vlastní sídlo společnosti. Emitent neprovádí výzkum ani vývoj nových výrobků. 5

6 Sortimentní skladba výroby: (tis. Kč) Známky obálky 1.dne vydání dopisnice kolky a ostatní ceniny běžný tisk tržby za vl. výrobky celkem V roce 2005 zahájila společnost prostřednictvím svých právníků soudní spory s významnými dlužníky. Jednalo se o společnost Diana, spol. s r. o. na kterou byla dne nařízena soudní exekuce. Byla zpeněžena pouze ochranná známka Prague Card za cenu 19 tis. Kč a její část byla zaslána na náš účet. Exekutor se snažil zajistit další postižitelný majetek, avšak bezvýsledně. Písemný souhlas oprávněného se zastavením exekuce byl soudnímu exekutorovi doručen dne , proto soudní exekutor rozhodl o zastavení exekuce. Další společností byla CONGA, spol. s r. o., na kterou byl dne prohlášen konkurz na majetek. Naši pohledávku konkurzní správce zcela uznal. Usnesením Městského soudu v Praze bylo rozhodnuto o rozvrhu zpeněžení konkurzní podstaty k výplatě na neuspokojenou pohledávku PTC Praha a. s. 19 tis. Kč, které byly v září 2009 zaslány na náš účet. Společnost nevedla s nikým rozhodčí ani správní řízení. Podrobný rozklad pohledávek je uveden v Příloze k účetní závěrce v části III.3.2. Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společností k v zůstatkových cenách: stavby pozemky tis. Kč tis. Kč Žádný nemovitý majetek emitenta není zatížený zástavním právem. V roce 2009 nebyl proveden žádný nákup ani prodej nemovitého majetku. Údaje o investicích: V roce 2009 byly pořízeny investice ve výši tis. Kč. Konkrétně se jednalo o zařízení CTP, nátisk a skener EPSON, počítače Apple Mac, kalicí pec, denzitometr, bezpečnostní systém. Dojde ke zkvalitnění výroby poštovních známek a ke zrychlení výrobního procesu. Investice v roce 2009 byly financovány z vlastních zdrojů, což umožnila velmi dobrá finanční situace společnosti. Přehled o struktuře investičního majetku je uveden v příloze účetní závěrky v části III.3.1. Nebyly a nejsou prováděny žádné finanční investice. 6

7 1.3. Údaje o finanční situaci Účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy za poslední účetní období je uvedena v příloze výroční zprávy. Společnost má stabilní cash flow především díky seriozní platební morálce hlavních odběratelů (Česká pošta, s. p., Pošta Slovenia, Slovenská pošta a.s.). Pohledávky po lhůtě splatnosti z roku 2003 jsou v hodnotě 1,800 tis. Kč. Jsou na ně vytvořeny opravné položky do výše 100%. V roce 2009 nebyla vytvořena žádná nová opravná položka. Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tří účetní období: (v tis. Kč) základní kapitál kapitálové fondy zákonný rezervní fond statutární fondy nerozd. zisk min.období výsledek hospodaření Vlastní kapitál celkem Zákonný rezervní fond byl již doplněn do zákonné výše 20 % základního kapitálu společnosti a nemusí být z tohoto důvodu již dále při stejných legislativních podmínkách doplňován Naše akciová společnost v roce 2009 nenabyla, nevlastnila a ani neprodala vlastní akcie. ( v Kč) hospodářský výsledek /1 akcii výše dividendy /1 akcii 2007 dle IFRS 91,66 Kč 80 Kč 2008 dle IFRS 205,84 Kč 0 Kč 2009 dle ČÚS 52,40 Kč Společnost v roce 2009 nečerpala, nesjednávala ani nepřijala žádný úvěr. Od data ukončení běžného účetního období do doby zpracování Výroční zprávy nedošlo ve společnosti k žádným změnám, které by zásadním způsobem ovlivnily chod společnosti. Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci: skutečnost plán výhled (v tis. Kč ) náklady celkem výnosy celkem zisk před zdaněním

8 Pro rok 2010 je zpracován konkrétní finanční a výrobní plán na základě předpokladů dodávek pro Českou poštu, Slovenskou poštu, Poštu Slovenia a ostatní zákazníky, v roce 2011 jsou uvedeny hodnoty z návrhu Strategie společnosti do roku Z hlediska finanční likvidity má společnost stabilní odběratele, jako je Česká pošta s. p., Pošta Slovenia d.o.o. a Slovenskou poštu a.s. Po negativních zkušenostech se špatnou platební morálkou některých nových odběratelů se vedení společnosti větší měrou věnuje řešení pohledávek a předcházení vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti tím, že prověřuje veškeré nové zákazníky, zejména ty, kteří mají zájem o speciální ceninové výrobky. Údaje o počtu zaměstnanců: fyzický stav k výrobní dělníci ostatní Údaje o statutárních a dozorčích orgánech a vedoucích pracovnících společnosti: V průběhu roku 2009 došlo ke změnám v obsazení orgánů společnosti, složení orgánů je k následující: Představenstvo: Ing. Pavel Mejstřík předseda představenstva, r. č /1484 Mukařov, Svojetice 210 Vzdělání: VŠ, délka praxe 32 let Hana Zemanová člen představenstva, r. č /0106 Praha 7, Vrbenského 1497/44 Vzdělání: SŠ, délka praxe 34 let Bc. Jaroslav Štefek člen představenstva, r. č /0502 Praha 10, Dubeč, U lipové aleje 704/13 Vzdělání: VŠ, délka praxe 22 let Dozorčí rada: Ing. Ivan Feninec, MBA předseda dozorčí rady, r.č /0075 Vrábče 89, okres České Budějovice Vzdělání: VŠ, délka praxe 28 let Mgr. Marcela Uherková člen dozorčí rady, r. č /2934 Praha 3, Husinecká 21 Vzdělání: VŠ, délka praxe 33 let Mgr. Ondřej Chmela člen dozorčí rady, r. č /3818 Brno, Bystrc, Nad dědinou 1071/26 Vzdělání VŠ, délka praxe 7 let 8

9 Pavel Vavřina člen dozorčí rady, r. č /0621 Praha 4 - Kamýk, Imrychova 982/5 Vzdělání: SŠ, délka praxe 29 let Vladimír Ajgrman člen dozorčí rady, r. č /1687 Praha 7, Vrbenského 1497/44 Vzdělání: SŠ, délka praxe 30 let Vedení společnosti : Ing. Pavel Mejstřík ředitel společnosti viz Představenstvo Bc. Jaroslav Štefek výrobní náměstek viz Představenstvo Poskytnuté plnění členům představenstva, dozorčí rady a vedoucím pracovníkům od emitenta za uplynulé účetní období roku 2009 jsou uvedeny v Příloze k účetní závěrce v části I.2.a.,b. Ve vlastnictví členů představenstva, členů dozorčí rady, členů vedení společnosti ani osob jim blízkých nejsou akcie vydané emitentem. Členové představenstva, členové dozorčí rady, ani členové vedení společnosti nemají uzavřené žádné opční a obdobné smlouvy s emitentem na účastnické cenné papíry vydané emitentem, ani uzavřené takovéto smlouvy v jejich prospěch. Členové představenstva, dozorčí rady ani vedení společnosti nerealizovali obchody, kde předmětem nebo podkladovým aktivem jsou účastnické cenné papíry vydané emitentem. Členové představenstva a dozorčí rady prohlašují, že v této souvislosti nedošlo k žádnému střetu zájmů. Členové představenstva a dozorčí rady jsou honorováni pravidelnou měsíční odměnou. Dále jim přísluší na základě stanov společnosti tantiémy z rozhodnutí příslušné VH o rozdělení zisku. Způsob odměňování členů představenstva a dozorčí rady schválila VH konaná dne 18. června Odměny jsou rozčleněny takto: Předseda představenstva Kč Člen představenstva Kč Představenstvo je tříčlenné a celková odměna měsíčně činí Kč Předseda dozorčí rady Kč Člen dozorčí rady Kč Dozorčí rada je šestičlenná a celková odměna měsíčně činí Kč Celkové měsíční odměny představenstva a dozorčí rady činí Kč Za kalendářní rok představuje odměna představenstva Kč a dozorčí rady Kč, celkem tedy Kč. V roce 2009 bylo skutečně čerpáno pouze Kč z důvodu krátkodobého neobsazení poradních orgánů. 9

10 Členové vedení společnosti jsou ředitel společnosti a výrobní náměstek. Ředitel společnosti je zároveň předsedou představenstva. Vedení společnosti je odměňováno na základě manažerské smlouvy a smluvní měsíční mzdou. Smluvní mzda je rozdělena na základní mzdu a na pohyblivou část v poměru 66% a 34% s tím, že pohyblivá složka mzdy je vyplácena až po hodnocení plnění úkolů, které jsou pro každý rok přílohou manažerské smlouvy. Pohyblivá složka mzdy je vyplácena až po uplynutí účetního období. (tj. z výsledku příslušného hodnoceného roku). Pro rok 2009 byly manažerské úkoly pro ředitele stanoveny takto: 1. Dosažení zisku ve výši tis. CZK, v případě nesplnění plánu bude částka snížena o procento nesplnění a to až do 90 procent. Při nižším plnění nebude tato část smluvní mzdy vyplacena. V případě lepšího plnění plánu HV bude částka zvýšena kontinuálně s procentem překročení. 3. Komplexní hodnocení úkolů. Přihlédnuto bude především k plnění úkolů v oblasti realizace schválených organizačních změn, mzdových a motivačních pravidel a aktivitě v oblasti obchodu Pro rok 2009 byly manažerské úkoly pro výrobního náměstka stanoveny takto:. 1. Dosažení zisku za rok 2009 ve výši tis. Kč. V případě nesplnění plánu bude částka snížena o procento nesplnění a to až do 90 procent. Při nižším plnění nebude tato část smluvní mzdy vyplacena. V případě lepšího plnění plánu HV bude částka zvýšena kontinuálně s procentem překročení. 2. Dosažení produktivity práce (počítané z tržeb za vlastní výrobky včetně změny stavu nedokončené výroby a z počtu pracovníků dělnických profesí) dle schváleného finančního plánu na rok Hodnocení plnění zadaných úkolů kontroluje představenstvo a provádí vyhodnocení po uplynutí účetního období. Členové představenstva i dozorčí rady vykonávají funkce na základě podepsaných smluv, ve kterých je uvedeno, že jejich činnost není střetem zájmu emitenta. Ve vlastnictví členů představenstva a členů dozorčí rady a ani osob jím blízkých nejsou akcie vydané emitentem. Všichni členové statutárních orgánů doložili svoji bezúhonnost a podepsali čestné prohlášení o bezúhonnosti a o trestní odpovědnosti za zatajování důležitých údajů. V průběhu roku 2009 byla auditorovi vyplacena částka 70 tis Kč bez DPH za provedení auditu roku 2008 a za ověření správnosti Výroční zprávy společnosti za rok

11 1.4. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Ing. Pavel Mejstřík, ředitel společnosti Poštovní tiskárna Praha a. s., r. č /1484, bytem Mukařov, okr. Praha východ, Svojetice 210 Bc. Jaroslav Štefek, člen představenstva Poštovní tiskárny cenin Praha a. s., r.č /0502, bytem Praha 10, Dubeč, U lipové aleje 704/13 Hana Zemanová, vedoucí informační soustavy Poštovní tiskárny cenin Praha a.s., r.č /0106, bytem Praha 7, Vrbenského 1497/44 Ing. Jana Škorpilová, auditorka společnosti Poštovní tiskárny cenin Praha a.s., číslo dekretu KA ČR 814, r.č /127, bytem Praha 10, Nepravidelná 6 ( za ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích) prohlašují, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány. 11

12 2. Grafická část výroční zprávy 2.1. Graf výnosů jednotlivých druhů tiskovin 12

13 Vývoj tržeb vlastní výroby podle sortimentu výroby ukazuje, že stěžejní činností společnosti je i nadále tisk poštovních známek. Jeho podíl se v roce 2009 mírně ponížil, ale má hlavní vliv na celkové tržby v roce Celkový meziroční pokles tržeb vlastní výroby společnosti v roce 2009 je tis. Kč. Tento pokles byl ovlivněn poklesem potřeb České a Slovenské pošty, kdy některé tisky byly realizovány již v roce 2008 přechodem Slovenské republiky na evropskou měnu, což vedlo ke zvýšené potřebě předzásobení známek na rok 2009 již v roce Snahou vedení společnosti je tento trend udržet a pokračovat v hledání dalších poštovních správ, jako potenciálních odběratelů. Naše akciová společnost dodávala opět v roce 2009 na základě vítězství ve výběrovém řízení poštovní známky pro Slovinskou poštu. Ve výběrovém řízení pro rok 2010 pro Slovinsko byla naše společnost opět úspěšná a bude v tisku známek nadále pokračovat. Obálky prvního dne (FDC) mají viditelný setrvalý trend a jsou závislé především na zájmu konečných odběratelů tedy filatelistů a sběratelů. U dopisnic se nepodařilo zajistit větší množstevní odběry a tato komodita má kolísavou tendenci jak v České republice, tak na Slovensku a ve Slovinsku. Kolky a ostatní ceniny mají setrvalou tendenci a nepředpokládáme v budoucích letech výraznou změnu. V oblasti komerčního tisku jsou zakázky přímo závislé na potřebách trhu je velmi složité tyto zakázky výrazně ovlivnit. V komerčním tisku je velmi složité konkurenční prostředí a kapacita výroby výrazně převyšuje poptávku. PTC Praha a.s. má jednostranné speciální vybavení a to je také jeden z důvodů, který přímo ovlivňuje výrobu komerčních zakázek. Zároveň nutno konstatovat, že riziko platební solventnosti odběratelů je značné oproti zákazníkům, kteří mají zájem o ceninovou produkci. Plnění ročního plánu výnosů dle sortimentu - rok 2009 Rok 2009 Meziroční Sortiment Plán Skutečnost růst/pokles známky % obálky FDC % dopisnice % kolky a ostatní ceniny % běžný tisk % Celkem % Plán výnosů v rozhodujícím druhu sortimentu, tj. v tisku známek, byl překročen z důvodu nárůstu potřeb Slovenské pošty, kde se projevil přechod Slovenska na evropskou měnu. 13

14 Tisk dopisnic vzrostl oproti plánu vlivem větších potřeb odběratelů. Tisk kolků a ostatních cenin překročil plánovanou hodnotu a běžný tisk byl na plánované úrovni. Výnosy společnosti podle sortimentu a teritorií - rok 2009 (tis. Kč) z toho: Sortiment Skutečnost ČR Slovensko Slovinsko známky obálky FDC dopisnice kolky a ostatní ceniny běžný tisk Celkem Podíl teritorií v % 100,0 68,7 30,2 1,1 Z hlediska teritorií jsme kromě České republiky v roce 2009 dodávali poštovní známky - jak již bylo uvedeno - na Slovensko a do Slovinska. Podíl vývozu zboží je na úrovni cca 33% což je velmi dobrý jev ve srovnání s minulým obdobím, což je známka kvality a úspěšnosti tiskárny a dobré jméno v zahraničí. Veškerá ostatní produkce byla dodávána odběratelům v České republice. 14

15 2.2. Vývoj nákladů dle hlavních druhů IFRS IFRS ČÚS T e x t Materiálové náklady Energie Opravy Služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Mimořádné náklady Náklady celkem ( v % z celkových nákladů ) T e x t Materiálové náklady 27,34% 27,05% 25,58% Energie 3,15% 2,35% 3,14% Opravy 2,52% 5,43% 1,73% Služby 9,69% 15,13% 15,93% Osobní náklady 39,79% 34,10% 42,24% Odpisy 14,06% 11,58% 7,32% Ostatní náklady 3,44% 4,36% 4,05% Mimořádné náklady 0,00% 0,00% 0,00% Náklady celkem 100,00% 100,00% 100,00% 15

16 2.3. Graf vývoje nákladů dle hlavních druhů Graf vývoje výroby zakázek dle odběratelů (zákaznická struktura, vývoj zisku) 16

17 3. Účetní závěrka 3.1. Účetní závěrka v nezkrácené podobě 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 3.2. Příloha k účetní závěrce za rok 2009 I. Obecné údaje 1. Název společnosti: Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. Sídlo společnosti : Ortenovo náměstí 542/16, Praha 7 IČ : DIČ : CZ Právní forma : akciová společnost Předmět podnikání podle ustanovení článku 5 platných stanov společnosti: - výrobní a obchodní činnost v oblasti polygrafického průmyslu - tisk poštovních cenin, kolků a jiných ceninových nebo ochraňovaných tiskovin - tisk veřejně obchodovatelných cenných papírů a ostatních cenných papírů podle znění Zákona o cenných papírech - výroba ostatních polygrafických výrobků - polygrafická výroba. Datum vzniku společnosti : Osoby, které se podílejí 20% a více na základním kapitálu : Česká pošta,s.p. 51,03 % Organizační struktura podniku : Pro zajištění hlavní funkce společnosti je vytvořena výkonná složka, jejíž organizační struktura je členěna na : ředitel společnosti úsek OBO (odd. bezpečnosti objektu) úsek výrobní úsek obchodní úsek ekonomický Vnitřní organizaci upravuje organizační řád ve smyslu čl.29 Stanov společnosti. Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů: V průběhu roku 2009 došlo ke změnám v obsazení orgánů společnosti. Aktuální složení orgánů společnosti k je: Představenstvo : předseda člen člen Ing. Pavel Mejstřík Bc. Jaroslav Štefek Hana Zemanová Dozorčí rada : předseda Ing. Ivan Feninec, MBA člen člen člen člen Mgr. Marcela Uherková Mgr. Ondřej Chmela Pavel Vavřina Vladimír Ajgrman 25

26 2. Průměrný počet zaměstnanců (přepočtený) v roce celkem z toho management 2 2 Osobní náklady celkem za rok ( tis. Kč ) Celkem z toho: mzdové náklady náklady na soc. zabezpečení sociální náklady odměny členů orgánů společnosti Osobní náklady řídících pracovníků ( tis. Kč ) Celkem z toho : mzdové náklady náklady na soc.zabezpečení sociální náklady 5 0 Odměny členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů a. představenstvo a dozorčí rada: ( tis. Kč ) za zasedání představenstva a dozorčí rady za rok tantiémy členů představenstva za minulý rok tantiémy členů dozorčí rady za minulý rok b. řídící orgány: ( tis. Kč ) doplatky ročních odměn vedení spol. za minulý rok na odměny z očekávaného výsledku za běžný rok dohadná položka - nevyplaceno Všechny smluvní vztahy PTC Praha a.s. s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek a z těchto smluvních vztahů nevznikla společnosti žádná újma. 26

27 II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 1. Způsoby ocenění : a. zásob - nakupované: ve skutečných cenách pořízení - vlastní výroby: ve vlastních nákladech b. majetku - nakupovaný: ve skutečných cenách pořízení nebo reprodukční pořizovací cenou - vlastní výroby:ve vlastních nákladech V průběhu účetního období nebylo pro ocenění majetku nikde použito ocenění formou reprodukční pořizovací ceny. 2. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnované do pořizovacích cen nakupovaných zásob: Do pořizovacích cen zásob jsme zahrnuli náklady na dopravu, manipulační poplatky, poštovné, balné a podobně. Při oceňování zásob vlastní výroby jsme stanovili ceny na úrovni vlastních nákladů, přičemž použitý materiál byl oceněn v pořizovacích cenách zásob. 3. Společnost byla emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů (RMS) do S platností od byly cenné papíry PTC Praha a. s. přeřazeny na volný trh, který RM-SYSTÉM, a.s. rovněž organizuje. Povinnost dle 19 odst. 9 zákona o účetnictví účtovat a sestavit účetní závěrku dle Mezinárodních účetních standardů od roku 2005 v roce 2008 skončila. K významným změnám v účetnictví oproti předcházejícímu účetnímu období nedošlo. 4. V roce 2009 trvají zákonné opravné položky ve výší 1.877,1 tis. Kč. Žádná nová opravná položka k pohledávkám zaúčtována nebyla. 5. Odpisový plán a použité odpisové metody: Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek se odepisuje nepřímým způsobem formou oprávek na podkladě zákona č.586/92 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, formou rovnoměrného odepisování podle odpisového plánu. 6. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu byl prováděn platným denním kurzem České národní banky. Neuhrazené pohledávky a závazky v cizí měně k byly přepočteny kurzem ČNB do výsledku hospodaření. 27

28 III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 1. Společnost nevlastní žádné investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti v tuzemsku nebo v zahraničí. 2. Mezi rozvahovým dnem a dobou sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné významné události podle ustanovení 19 odst.5 zákona č.563/1991 Sb Hmotný a nehmotný majetek. a. Rozpis hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí pořizovací cena oprávky zůstatková cena Účet 022 (tis.kč) zůstatek k přírůstky úbytky zůstatek k b. Rozpis nehmotného investičního majetku pořizovací cena oprávky zůstatková cena Účet 013 (tis.kč) zůstatek k přírůstky 0 0 úbytky 0 0 zůstatek k c. Hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. nemá d. Majetek, s tržní hodnotou vyšší než je ocenění v účetnictví Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. nemá. e. Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. nemá. f. Finanční leasing PTC Praha a. s. nemá. 28

29 3.2. Pohledávky Pohledávky krátkodobé (netto) ve výši Pohledávky z obchodních vztahů (netto): tis.kč tis.kč z toho: - pohledávky z roku tis.kč - pohledávky z roku po splatnosti tis.kč - opravná položka k pohledávkám za rok tis.kč - pohledávky za rok po splatnosti 77 tis.kč - opravná položka k pohledávkám za rok tis.kč Významným dlužníkem po splatnosti je - Diana, spol s r.o tis.kč V lednu 2010 bylo PTC doručeno usnesení, kterým soudní exekutor zastavuje exekuční řízení. Pohledávky z roku 2009 po splatnosti neuhrazené ke dni sestavení účetní závěrky: - do 30 dnů po lhůtě splatnosti 67 tis.kč - do 60 dnů po lhůtě splatnosti 0 Kč - do 90 dnů po lhůtě splatnosti 0 Kč - do 120 dnů po lhůtě splatnosti 6 tis.kč - větší 0 Kč Stát - daňové pohledávky Jiné pohledávky tis.kč 177 tis.kč Účtovaná odložená daň - závazek vyplývá z rozdílu daňové a účetní zůstatkové ceny dlouhodobého majetku, z dopadu účtování opravných položek a z vlivu snížení sazby daně z příjmu. - zůstatek k tis.kč - za období roku tis.kč - zůstatek k tis.kč 3.3. Vlastní kapitál: a. Základní kapitál se v roce 2009 nezměnil, vlastní kapitál akciové společnosti se zvýšil vlivem zaúčtování výsledku hospodaření běžného období a snížil o zaúčtované příspěvky na sociální účely zaměstnancům v r

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2004 Praha dne 20. dubna 2005 1. Základní údaje o společnostech vstupujících do konsolidace: Konsolidovaná výroční zpráva je sestavena za období

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2012 (období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2013 1 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Zisk před zdaněním (mil. Kč) 0 200 400 600 800 1 000 celkem 2000 2001 2002 2003 2004 513 687 888 968 1 162 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI MINERVA BOSKOVICE, a. s. Sokolská 60, Boskovice, PSČ 680 17 IČO: 00010944 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Společnost založena jednorázově podle

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2012 (období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2013 1 Obsah: 1. Základní

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 (OPRAVENÁ) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je zapsána

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Účetní závěrka za rok 2007

Účetní závěrka za rok 2007 Účetní závěrka za rok 2007 podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IAS/IFRS Software602 a. s. Hornokrčská 15, Praha 4 www.602.cz 1 2 3 4 5 6 7 Údaje o společnosti Název společnosti DIČ Sídlo

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2010 ( od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2011 1 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je zapsána v obchodním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Výroční zpráva 2006 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje o osobách odpovědných za

Více

RENTERA. akciová společnost

RENTERA. akciová společnost RENTERA akciová společnost Výroční zpráva 2012 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové účasti... 4 2.3.1 Akcionáři...

Více