řádnou valnou hromadu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "řádnou valnou hromadu"

Transkript

1 AKCIOVÁ SPOLECČ NOST Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 Praha dne Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze v oddíle B, vložce 1496 svolává tímto řádnou valnou hromadu která se bude konat dne 28. dubna 2010 v hodin v zasedací místnosti (číslo dveří 108) v budově SCZ České pošty, s. p. na adrese Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16, v Praze. Program řádné valné hromady: 1. Zahájení a kontrola schopnosti usnášení 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku za rok 2009 včetně informace o řádné účetní závěrce, Zpráva o výroku auditora a Návrh na rozdělení zisku za rok Zpráva dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2009, ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu na rozdělení zisku 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém a dividend za rok Návrh a rozhodnutí o způsobu výplaty dividend za rok Volba člena dozorčí rady PTC Praha a.s. 9. Určení auditora pro rok Závěr Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den a v místě konání valné hromady od 9.00 hod. Právo účasti na řádné valné hromadě mají akcionáři evidovaní ve Středisku cenných papírů jako majitelé akcií Poštovní tiskárny cenin Praha a. s. k rozhodnému dni, tj. k 21. dubnu Prokazování totožnosti akcionářů a zástupců akcionářů probíhá při prezenci takto: Akcionář fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zástupce akcionáře průkaz totožnosti a plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Statutární orgán akcionáře právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 6 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Není-li osobně přítomen statutární orgán akcionáře, 1

2 prokáže se zástupce navíc plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu zastupovaného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Plné moci, výpisy z obchodního rejstříku a kopie výpisu z obchodního rejstříku akcionáři a zástupci akcionářů při prezenci odevzdají. Ve smyslu ustanovení 66a odst. 9 obchodního zákoníku představenstvo společnosti oznamuje, že všechny smluvní vztahy Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., s propojenými osobami ve smyslu 66a odst. 9 obchodního zákoníku, byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., také neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob. Hlavní údaje řádné účetní závěrky k ( v tis. Kč) Aktiva celkem Pasiva celkem A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 A. Vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. Cizí zdroje C. Oběžná aktiva C. Časové rozlišení 68 D. Časové rozlišení 99 Provozní výnosy Provozní náklady Zisk/ztráta z finančních operací -77 Zisk před zdaněním Zisk po zdanění Řádná účetní závěrka za rok 2009 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle 66 obchodního zákoníku, Výroční zpráva společnosti za rok 2009 a Návrh na rozdělení zisku za rok 2009 jsou pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti od 11. března 2009 v pracovní dny v době od 8.00 do hod. Představenstvo PTC Praha a.s. TELEFON: DIČ:CZ/ FAX: bank.spojení: ČSOB divize Pošt.spořitelna č. účtu: /

3 Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah 1. Textová část výroční zprávy Údaje o emitentovi Údaje o činnosti Údaje o finanční situaci Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Grafická část výroční zprávy Graf výnosů jednotlivých druhů tiskovin Vývoj nákladů dle hlavních druhů Graf vývoje nákladů dle hlavních druhů Graf vývoje výroby zakázek dle odběratelů Účetní závěrka Účetní závěrka v nezkrácené podobě Příloha k účetní závěrce za rok Výrok auditora Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok

4 1. Textová část výroční zprávy 1.1. Údaje o emitentovi Obchodní firma: Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. Sídlo: Ortenovo náměstí 542/16 Praha 7 Holešovice PSČ IČ: Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1496 Místem, na kterém je možno nahlédnout do veškeré dokumentace a materiálů uváděných ve výroční zprávě za rok 2009 je sídlo emitenta cenného papíru. Kompletní Výroční zpráva rok 2009, je kromě toho k dispozici i na veřejných webových stránkách společnosti Předmět podnikání: podle ustanovení článku 5 platných stanov společnosti je: - výrobní a obchodní činnost v oblasti polygrafického průmyslu, - tisk poštovních cenin, kolků a jiných ceninových nebo ochraňovaných tiskovin, - tisk veřejně obchodovatelných cenných papírů a ostatních cenných papírů podle znění Zákona o cenných papírech, - výroba ostatních polygrafických výrobků - polygrafická výroba. Vydané cenné papíry: Druh: Forma: Podoba: Počet kusů: Jmenovitá hodnota: Celkový objem emise: ISIN: akcie kmenová na majitele zaknihovaná ks Kč Kč CZ Nenastaly žádné změny ve struktuře akcií a v právech vztahujících se k nim. Internetová adresa společnosti je: PTC Praha a.s. obdržela od RM-systém a.s. rozhodnutí RM-S č. j. 10/07/2008, které nabylo právní moci dne , na základě toho byly cenné papíry ISIN CZ ke dni vyloučeny z obchodování na oficiálním trhu s cennými papíry. S platností od byly uvedené cenné papíry přeřazeny na volný trh. 4

5 Dividendy jsou vypláceny prostřednictvím firmy M3V Praha, a.s., Drahobejlova 2215/6, Praha 9, IČ na základě Smlouvy o správě dividend. Firma M3V Praha, a.s. provádí výpočty daně z příjmů vybíraných srážkou právnickým a fyzickým osobám podle 36 písmeno d a 38 zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění. Daň je odváděna prostřednictvím účtu Poštovní tiskárny cenin Praha a.s. na účet příslušného Finančního úřadu. Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. není společníkem v žádné obchodní společnosti a není povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Většinovým vlastníkem emitenta je Česká pošta, s.p., která k datu vlastnila přímo 51,03 % podílu na základním kapitálu společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. Mezi emitentem a Českou poštou, s.p. není uzavřena ovládací smlouva. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou je součástí této výroční zprávy. Soupis akcionářů společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. k s více než 3% podílem na základním kapitálu: Česká pošta, s. p. Het Tsjechie en Slowakije Fonds N. V. Chmelík Karel AFIN BROKERS a. s. 51,03% podíl na základním kapitálu 12,63% podíl na základním kapitálu 9,79% podíl na základním kapitálu 4,66% podíl na základním kapitálu 1.2. Údaje o činnosti Společnost vyráběla v roce 2009 poštovní ceniny a jiné tiskoviny pro Českou poštu, s. p., (cca za 36,9 mil. Kč) dále pro Slovenskou poštu (cca za 21 mil. Kč) a pro Slovinskou poštu (cca 0,9 mil. Kč). Společnost vyráběla a vyrábí různé druhy cenných papírů, jako jsou kolky, akcie, dárkové poukázky, členské známky organizací s různým stupněm ceninové ochrany. Údaje o plnění ročního plánu, struktura nákladů i vývoj výnosů z běžné činnosti i členění výnosů podle teritorií (zemí odběratele) jsou uvedeny v grafické části Výroční zprávy. Emitent je držitelem povolení Komise pro cenné papíry České republiky pro tisk kótovaných cenných papírů. Vedení společnosti je prověřeno Národním bezpečnostním úřadem na stupeň utajení / V = vyhrazeno/. Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí ani nemá odloučené pracoviště mimo vlastní sídlo společnosti. Emitent neprovádí výzkum ani vývoj nových výrobků. 5

6 Sortimentní skladba výroby: (tis. Kč) Známky obálky 1.dne vydání dopisnice kolky a ostatní ceniny běžný tisk tržby za vl. výrobky celkem V roce 2005 zahájila společnost prostřednictvím svých právníků soudní spory s významnými dlužníky. Jednalo se o společnost Diana, spol. s r. o. na kterou byla dne nařízena soudní exekuce. Byla zpeněžena pouze ochranná známka Prague Card za cenu 19 tis. Kč a její část byla zaslána na náš účet. Exekutor se snažil zajistit další postižitelný majetek, avšak bezvýsledně. Písemný souhlas oprávněného se zastavením exekuce byl soudnímu exekutorovi doručen dne , proto soudní exekutor rozhodl o zastavení exekuce. Další společností byla CONGA, spol. s r. o., na kterou byl dne prohlášen konkurz na majetek. Naši pohledávku konkurzní správce zcela uznal. Usnesením Městského soudu v Praze bylo rozhodnuto o rozvrhu zpeněžení konkurzní podstaty k výplatě na neuspokojenou pohledávku PTC Praha a. s. 19 tis. Kč, které byly v září 2009 zaslány na náš účet. Společnost nevedla s nikým rozhodčí ani správní řízení. Podrobný rozklad pohledávek je uveden v Příloze k účetní závěrce v části III.3.2. Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společností k v zůstatkových cenách: stavby pozemky tis. Kč tis. Kč Žádný nemovitý majetek emitenta není zatížený zástavním právem. V roce 2009 nebyl proveden žádný nákup ani prodej nemovitého majetku. Údaje o investicích: V roce 2009 byly pořízeny investice ve výši tis. Kč. Konkrétně se jednalo o zařízení CTP, nátisk a skener EPSON, počítače Apple Mac, kalicí pec, denzitometr, bezpečnostní systém. Dojde ke zkvalitnění výroby poštovních známek a ke zrychlení výrobního procesu. Investice v roce 2009 byly financovány z vlastních zdrojů, což umožnila velmi dobrá finanční situace společnosti. Přehled o struktuře investičního majetku je uveden v příloze účetní závěrky v části III.3.1. Nebyly a nejsou prováděny žádné finanční investice. 6

7 1.3. Údaje o finanční situaci Účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy za poslední účetní období je uvedena v příloze výroční zprávy. Společnost má stabilní cash flow především díky seriozní platební morálce hlavních odběratelů (Česká pošta, s. p., Pošta Slovenia, Slovenská pošta a.s.). Pohledávky po lhůtě splatnosti z roku 2003 jsou v hodnotě 1,800 tis. Kč. Jsou na ně vytvořeny opravné položky do výše 100%. V roce 2009 nebyla vytvořena žádná nová opravná položka. Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tří účetní období: (v tis. Kč) základní kapitál kapitálové fondy zákonný rezervní fond statutární fondy nerozd. zisk min.období výsledek hospodaření Vlastní kapitál celkem Zákonný rezervní fond byl již doplněn do zákonné výše 20 % základního kapitálu společnosti a nemusí být z tohoto důvodu již dále při stejných legislativních podmínkách doplňován Naše akciová společnost v roce 2009 nenabyla, nevlastnila a ani neprodala vlastní akcie. ( v Kč) hospodářský výsledek /1 akcii výše dividendy /1 akcii 2007 dle IFRS 91,66 Kč 80 Kč 2008 dle IFRS 205,84 Kč 0 Kč 2009 dle ČÚS 52,40 Kč Společnost v roce 2009 nečerpala, nesjednávala ani nepřijala žádný úvěr. Od data ukončení běžného účetního období do doby zpracování Výroční zprávy nedošlo ve společnosti k žádným změnám, které by zásadním způsobem ovlivnily chod společnosti. Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci: skutečnost plán výhled (v tis. Kč ) náklady celkem výnosy celkem zisk před zdaněním

8 Pro rok 2010 je zpracován konkrétní finanční a výrobní plán na základě předpokladů dodávek pro Českou poštu, Slovenskou poštu, Poštu Slovenia a ostatní zákazníky, v roce 2011 jsou uvedeny hodnoty z návrhu Strategie společnosti do roku Z hlediska finanční likvidity má společnost stabilní odběratele, jako je Česká pošta s. p., Pošta Slovenia d.o.o. a Slovenskou poštu a.s. Po negativních zkušenostech se špatnou platební morálkou některých nových odběratelů se vedení společnosti větší měrou věnuje řešení pohledávek a předcházení vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti tím, že prověřuje veškeré nové zákazníky, zejména ty, kteří mají zájem o speciální ceninové výrobky. Údaje o počtu zaměstnanců: fyzický stav k výrobní dělníci ostatní Údaje o statutárních a dozorčích orgánech a vedoucích pracovnících společnosti: V průběhu roku 2009 došlo ke změnám v obsazení orgánů společnosti, složení orgánů je k následující: Představenstvo: Ing. Pavel Mejstřík předseda představenstva, r. č /1484 Mukařov, Svojetice 210 Vzdělání: VŠ, délka praxe 32 let Hana Zemanová člen představenstva, r. č /0106 Praha 7, Vrbenského 1497/44 Vzdělání: SŠ, délka praxe 34 let Bc. Jaroslav Štefek člen představenstva, r. č /0502 Praha 10, Dubeč, U lipové aleje 704/13 Vzdělání: VŠ, délka praxe 22 let Dozorčí rada: Ing. Ivan Feninec, MBA předseda dozorčí rady, r.č /0075 Vrábče 89, okres České Budějovice Vzdělání: VŠ, délka praxe 28 let Mgr. Marcela Uherková člen dozorčí rady, r. č /2934 Praha 3, Husinecká 21 Vzdělání: VŠ, délka praxe 33 let Mgr. Ondřej Chmela člen dozorčí rady, r. č /3818 Brno, Bystrc, Nad dědinou 1071/26 Vzdělání VŠ, délka praxe 7 let 8

9 Pavel Vavřina člen dozorčí rady, r. č /0621 Praha 4 - Kamýk, Imrychova 982/5 Vzdělání: SŠ, délka praxe 29 let Vladimír Ajgrman člen dozorčí rady, r. č /1687 Praha 7, Vrbenského 1497/44 Vzdělání: SŠ, délka praxe 30 let Vedení společnosti : Ing. Pavel Mejstřík ředitel společnosti viz Představenstvo Bc. Jaroslav Štefek výrobní náměstek viz Představenstvo Poskytnuté plnění členům představenstva, dozorčí rady a vedoucím pracovníkům od emitenta za uplynulé účetní období roku 2009 jsou uvedeny v Příloze k účetní závěrce v části I.2.a.,b. Ve vlastnictví členů představenstva, členů dozorčí rady, členů vedení společnosti ani osob jim blízkých nejsou akcie vydané emitentem. Členové představenstva, členové dozorčí rady, ani členové vedení společnosti nemají uzavřené žádné opční a obdobné smlouvy s emitentem na účastnické cenné papíry vydané emitentem, ani uzavřené takovéto smlouvy v jejich prospěch. Členové představenstva, dozorčí rady ani vedení společnosti nerealizovali obchody, kde předmětem nebo podkladovým aktivem jsou účastnické cenné papíry vydané emitentem. Členové představenstva a dozorčí rady prohlašují, že v této souvislosti nedošlo k žádnému střetu zájmů. Členové představenstva a dozorčí rady jsou honorováni pravidelnou měsíční odměnou. Dále jim přísluší na základě stanov společnosti tantiémy z rozhodnutí příslušné VH o rozdělení zisku. Způsob odměňování členů představenstva a dozorčí rady schválila VH konaná dne 18. června Odměny jsou rozčleněny takto: Předseda představenstva Kč Člen představenstva Kč Představenstvo je tříčlenné a celková odměna měsíčně činí Kč Předseda dozorčí rady Kč Člen dozorčí rady Kč Dozorčí rada je šestičlenná a celková odměna měsíčně činí Kč Celkové měsíční odměny představenstva a dozorčí rady činí Kč Za kalendářní rok představuje odměna představenstva Kč a dozorčí rady Kč, celkem tedy Kč. V roce 2009 bylo skutečně čerpáno pouze Kč z důvodu krátkodobého neobsazení poradních orgánů. 9

10 Členové vedení společnosti jsou ředitel společnosti a výrobní náměstek. Ředitel společnosti je zároveň předsedou představenstva. Vedení společnosti je odměňováno na základě manažerské smlouvy a smluvní měsíční mzdou. Smluvní mzda je rozdělena na základní mzdu a na pohyblivou část v poměru 66% a 34% s tím, že pohyblivá složka mzdy je vyplácena až po hodnocení plnění úkolů, které jsou pro každý rok přílohou manažerské smlouvy. Pohyblivá složka mzdy je vyplácena až po uplynutí účetního období. (tj. z výsledku příslušného hodnoceného roku). Pro rok 2009 byly manažerské úkoly pro ředitele stanoveny takto: 1. Dosažení zisku ve výši tis. CZK, v případě nesplnění plánu bude částka snížena o procento nesplnění a to až do 90 procent. Při nižším plnění nebude tato část smluvní mzdy vyplacena. V případě lepšího plnění plánu HV bude částka zvýšena kontinuálně s procentem překročení. 3. Komplexní hodnocení úkolů. Přihlédnuto bude především k plnění úkolů v oblasti realizace schválených organizačních změn, mzdových a motivačních pravidel a aktivitě v oblasti obchodu Pro rok 2009 byly manažerské úkoly pro výrobního náměstka stanoveny takto:. 1. Dosažení zisku za rok 2009 ve výši tis. Kč. V případě nesplnění plánu bude částka snížena o procento nesplnění a to až do 90 procent. Při nižším plnění nebude tato část smluvní mzdy vyplacena. V případě lepšího plnění plánu HV bude částka zvýšena kontinuálně s procentem překročení. 2. Dosažení produktivity práce (počítané z tržeb za vlastní výrobky včetně změny stavu nedokončené výroby a z počtu pracovníků dělnických profesí) dle schváleného finančního plánu na rok Hodnocení plnění zadaných úkolů kontroluje představenstvo a provádí vyhodnocení po uplynutí účetního období. Členové představenstva i dozorčí rady vykonávají funkce na základě podepsaných smluv, ve kterých je uvedeno, že jejich činnost není střetem zájmu emitenta. Ve vlastnictví členů představenstva a členů dozorčí rady a ani osob jím blízkých nejsou akcie vydané emitentem. Všichni členové statutárních orgánů doložili svoji bezúhonnost a podepsali čestné prohlášení o bezúhonnosti a o trestní odpovědnosti za zatajování důležitých údajů. V průběhu roku 2009 byla auditorovi vyplacena částka 70 tis Kč bez DPH za provedení auditu roku 2008 a za ověření správnosti Výroční zprávy společnosti za rok

11 1.4. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Ing. Pavel Mejstřík, ředitel společnosti Poštovní tiskárna Praha a. s., r. č /1484, bytem Mukařov, okr. Praha východ, Svojetice 210 Bc. Jaroslav Štefek, člen představenstva Poštovní tiskárny cenin Praha a. s., r.č /0502, bytem Praha 10, Dubeč, U lipové aleje 704/13 Hana Zemanová, vedoucí informační soustavy Poštovní tiskárny cenin Praha a.s., r.č /0106, bytem Praha 7, Vrbenského 1497/44 Ing. Jana Škorpilová, auditorka společnosti Poštovní tiskárny cenin Praha a.s., číslo dekretu KA ČR 814, r.č /127, bytem Praha 10, Nepravidelná 6 ( za ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích) prohlašují, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány. 11

12 2. Grafická část výroční zprávy 2.1. Graf výnosů jednotlivých druhů tiskovin 12

13 Vývoj tržeb vlastní výroby podle sortimentu výroby ukazuje, že stěžejní činností společnosti je i nadále tisk poštovních známek. Jeho podíl se v roce 2009 mírně ponížil, ale má hlavní vliv na celkové tržby v roce Celkový meziroční pokles tržeb vlastní výroby společnosti v roce 2009 je tis. Kč. Tento pokles byl ovlivněn poklesem potřeb České a Slovenské pošty, kdy některé tisky byly realizovány již v roce 2008 přechodem Slovenské republiky na evropskou měnu, což vedlo ke zvýšené potřebě předzásobení známek na rok 2009 již v roce Snahou vedení společnosti je tento trend udržet a pokračovat v hledání dalších poštovních správ, jako potenciálních odběratelů. Naše akciová společnost dodávala opět v roce 2009 na základě vítězství ve výběrovém řízení poštovní známky pro Slovinskou poštu. Ve výběrovém řízení pro rok 2010 pro Slovinsko byla naše společnost opět úspěšná a bude v tisku známek nadále pokračovat. Obálky prvního dne (FDC) mají viditelný setrvalý trend a jsou závislé především na zájmu konečných odběratelů tedy filatelistů a sběratelů. U dopisnic se nepodařilo zajistit větší množstevní odběry a tato komodita má kolísavou tendenci jak v České republice, tak na Slovensku a ve Slovinsku. Kolky a ostatní ceniny mají setrvalou tendenci a nepředpokládáme v budoucích letech výraznou změnu. V oblasti komerčního tisku jsou zakázky přímo závislé na potřebách trhu je velmi složité tyto zakázky výrazně ovlivnit. V komerčním tisku je velmi složité konkurenční prostředí a kapacita výroby výrazně převyšuje poptávku. PTC Praha a.s. má jednostranné speciální vybavení a to je také jeden z důvodů, který přímo ovlivňuje výrobu komerčních zakázek. Zároveň nutno konstatovat, že riziko platební solventnosti odběratelů je značné oproti zákazníkům, kteří mají zájem o ceninovou produkci. Plnění ročního plánu výnosů dle sortimentu - rok 2009 Rok 2009 Meziroční Sortiment Plán Skutečnost růst/pokles známky % obálky FDC % dopisnice % kolky a ostatní ceniny % běžný tisk % Celkem % Plán výnosů v rozhodujícím druhu sortimentu, tj. v tisku známek, byl překročen z důvodu nárůstu potřeb Slovenské pošty, kde se projevil přechod Slovenska na evropskou měnu. 13

14 Tisk dopisnic vzrostl oproti plánu vlivem větších potřeb odběratelů. Tisk kolků a ostatních cenin překročil plánovanou hodnotu a běžný tisk byl na plánované úrovni. Výnosy společnosti podle sortimentu a teritorií - rok 2009 (tis. Kč) z toho: Sortiment Skutečnost ČR Slovensko Slovinsko známky obálky FDC dopisnice kolky a ostatní ceniny běžný tisk Celkem Podíl teritorií v % 100,0 68,7 30,2 1,1 Z hlediska teritorií jsme kromě České republiky v roce 2009 dodávali poštovní známky - jak již bylo uvedeno - na Slovensko a do Slovinska. Podíl vývozu zboží je na úrovni cca 33% což je velmi dobrý jev ve srovnání s minulým obdobím, což je známka kvality a úspěšnosti tiskárny a dobré jméno v zahraničí. Veškerá ostatní produkce byla dodávána odběratelům v České republice. 14

15 2.2. Vývoj nákladů dle hlavních druhů IFRS IFRS ČÚS T e x t Materiálové náklady Energie Opravy Služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Mimořádné náklady Náklady celkem ( v % z celkových nákladů ) T e x t Materiálové náklady 27,34% 27,05% 25,58% Energie 3,15% 2,35% 3,14% Opravy 2,52% 5,43% 1,73% Služby 9,69% 15,13% 15,93% Osobní náklady 39,79% 34,10% 42,24% Odpisy 14,06% 11,58% 7,32% Ostatní náklady 3,44% 4,36% 4,05% Mimořádné náklady 0,00% 0,00% 0,00% Náklady celkem 100,00% 100,00% 100,00% 15

16 2.3. Graf vývoje nákladů dle hlavních druhů Graf vývoje výroby zakázek dle odběratelů (zákaznická struktura, vývoj zisku) 16

17 3. Účetní závěrka 3.1. Účetní závěrka v nezkrácené podobě 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 3.2. Příloha k účetní závěrce za rok 2009 I. Obecné údaje 1. Název společnosti: Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. Sídlo společnosti : Ortenovo náměstí 542/16, Praha 7 IČ : DIČ : CZ Právní forma : akciová společnost Předmět podnikání podle ustanovení článku 5 platných stanov společnosti: - výrobní a obchodní činnost v oblasti polygrafického průmyslu - tisk poštovních cenin, kolků a jiných ceninových nebo ochraňovaných tiskovin - tisk veřejně obchodovatelných cenných papírů a ostatních cenných papírů podle znění Zákona o cenných papírech - výroba ostatních polygrafických výrobků - polygrafická výroba. Datum vzniku společnosti : Osoby, které se podílejí 20% a více na základním kapitálu : Česká pošta,s.p. 51,03 % Organizační struktura podniku : Pro zajištění hlavní funkce společnosti je vytvořena výkonná složka, jejíž organizační struktura je členěna na : ředitel společnosti úsek OBO (odd. bezpečnosti objektu) úsek výrobní úsek obchodní úsek ekonomický Vnitřní organizaci upravuje organizační řád ve smyslu čl.29 Stanov společnosti. Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů: V průběhu roku 2009 došlo ke změnám v obsazení orgánů společnosti. Aktuální složení orgánů společnosti k je: Představenstvo : předseda člen člen Ing. Pavel Mejstřík Bc. Jaroslav Štefek Hana Zemanová Dozorčí rada : předseda Ing. Ivan Feninec, MBA člen člen člen člen Mgr. Marcela Uherková Mgr. Ondřej Chmela Pavel Vavřina Vladimír Ajgrman 25

26 2. Průměrný počet zaměstnanců (přepočtený) v roce celkem z toho management 2 2 Osobní náklady celkem za rok ( tis. Kč ) Celkem z toho: mzdové náklady náklady na soc. zabezpečení sociální náklady odměny členů orgánů společnosti Osobní náklady řídících pracovníků ( tis. Kč ) Celkem z toho : mzdové náklady náklady na soc.zabezpečení sociální náklady 5 0 Odměny členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů a. představenstvo a dozorčí rada: ( tis. Kč ) za zasedání představenstva a dozorčí rady za rok tantiémy členů představenstva za minulý rok tantiémy členů dozorčí rady za minulý rok b. řídící orgány: ( tis. Kč ) doplatky ročních odměn vedení spol. za minulý rok na odměny z očekávaného výsledku za běžný rok dohadná položka - nevyplaceno Všechny smluvní vztahy PTC Praha a.s. s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek a z těchto smluvních vztahů nevznikla společnosti žádná újma. 26

27 II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 1. Způsoby ocenění : a. zásob - nakupované: ve skutečných cenách pořízení - vlastní výroby: ve vlastních nákladech b. majetku - nakupovaný: ve skutečných cenách pořízení nebo reprodukční pořizovací cenou - vlastní výroby:ve vlastních nákladech V průběhu účetního období nebylo pro ocenění majetku nikde použito ocenění formou reprodukční pořizovací ceny. 2. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnované do pořizovacích cen nakupovaných zásob: Do pořizovacích cen zásob jsme zahrnuli náklady na dopravu, manipulační poplatky, poštovné, balné a podobně. Při oceňování zásob vlastní výroby jsme stanovili ceny na úrovni vlastních nákladů, přičemž použitý materiál byl oceněn v pořizovacích cenách zásob. 3. Společnost byla emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů (RMS) do S platností od byly cenné papíry PTC Praha a. s. přeřazeny na volný trh, který RM-SYSTÉM, a.s. rovněž organizuje. Povinnost dle 19 odst. 9 zákona o účetnictví účtovat a sestavit účetní závěrku dle Mezinárodních účetních standardů od roku 2005 v roce 2008 skončila. K významným změnám v účetnictví oproti předcházejícímu účetnímu období nedošlo. 4. V roce 2009 trvají zákonné opravné položky ve výší 1.877,1 tis. Kč. Žádná nová opravná položka k pohledávkám zaúčtována nebyla. 5. Odpisový plán a použité odpisové metody: Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek se odepisuje nepřímým způsobem formou oprávek na podkladě zákona č.586/92 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, formou rovnoměrného odepisování podle odpisového plánu. 6. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu byl prováděn platným denním kurzem České národní banky. Neuhrazené pohledávky a závazky v cizí měně k byly přepočteny kurzem ČNB do výsledku hospodaření. 27

28 III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 1. Společnost nevlastní žádné investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti v tuzemsku nebo v zahraničí. 2. Mezi rozvahovým dnem a dobou sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné významné události podle ustanovení 19 odst.5 zákona č.563/1991 Sb Hmotný a nehmotný majetek. a. Rozpis hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí pořizovací cena oprávky zůstatková cena Účet 022 (tis.kč) zůstatek k přírůstky úbytky zůstatek k b. Rozpis nehmotného investičního majetku pořizovací cena oprávky zůstatková cena Účet 013 (tis.kč) zůstatek k přírůstky 0 0 úbytky 0 0 zůstatek k c. Hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. nemá d. Majetek, s tržní hodnotou vyšší než je ocenění v účetnictví Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. nemá. e. Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. nemá. f. Finanční leasing PTC Praha a. s. nemá. 28

29 3.2. Pohledávky Pohledávky krátkodobé (netto) ve výši Pohledávky z obchodních vztahů (netto): tis.kč tis.kč z toho: - pohledávky z roku tis.kč - pohledávky z roku po splatnosti tis.kč - opravná položka k pohledávkám za rok tis.kč - pohledávky za rok po splatnosti 77 tis.kč - opravná položka k pohledávkám za rok tis.kč Významným dlužníkem po splatnosti je - Diana, spol s r.o tis.kč V lednu 2010 bylo PTC doručeno usnesení, kterým soudní exekutor zastavuje exekuční řízení. Pohledávky z roku 2009 po splatnosti neuhrazené ke dni sestavení účetní závěrky: - do 30 dnů po lhůtě splatnosti 67 tis.kč - do 60 dnů po lhůtě splatnosti 0 Kč - do 90 dnů po lhůtě splatnosti 0 Kč - do 120 dnů po lhůtě splatnosti 6 tis.kč - větší 0 Kč Stát - daňové pohledávky Jiné pohledávky tis.kč 177 tis.kč Účtovaná odložená daň - závazek vyplývá z rozdílu daňové a účetní zůstatkové ceny dlouhodobého majetku, z dopadu účtování opravných položek a z vlivu snížení sazby daně z příjmu. - zůstatek k tis.kč - za období roku tis.kč - zůstatek k tis.kč 3.3. Vlastní kapitál: a. Základní kapitál se v roce 2009 nezměnil, vlastní kapitál akciové společnosti se zvýšil vlivem zaúčtování výsledku hospodaření běžného období a snížil o zaúčtované příspěvky na sociální účely zaměstnancům v r

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ 45273448 se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ 45273448 se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Program valné hromady PTC Praha a.s.

Program valné hromady PTC Praha a.s. Program valné hromady PTC Praha a.s. 1. Zahájení 2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 3. Volba předsedy valné hromady Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Miroslav Černý. Orgány valné

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Obsah. REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4

Obsah. REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 5 VI. Údaje

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 6 VI. Údaje

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč DSG Brno-Líšeň, IČO: 485 13 181 Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč Obsah přílohy Všeobecné informace... 2 1. Popis účetní jednotky... 2 2. Zaměstnanci

Více

Výroční zpráva účetní rok 2004

Výroční zpráva účetní rok 2004 Výroční zpráva účetní rok 2004 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 2 III. Údaje o cenných papírech 2 IV. Údaje o činnosti 3 V. Údaje o majetku a finanční

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Dokumenty pro řádnou valnou hromadu a návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Řádná valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. (dále také společnost

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Výroční zpráva WEST BROKERS a.s. r. 2003

Výroční zpráva WEST BROKERS a.s. r. 2003 Výroční zpráva WEST BROKERS a.s. r. 2003 I. Popis společnosti 1. Základní údaje Název společnosti: WEST BROKERS a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Plzeň, Purkyňova 25, č.p. 1008, PSČ: 30100 IČO:

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2010 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více