Mesto Mimon. Mírová , MimoD III, W , ~ USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. W 487 805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ"

Transkript

1 Mesto Mimon Mírová , MimoD III, W , ~ USNESENÍ z 9. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 2. listopadu 2008 v zasedací místnosti c. MeÚ MimoD I. patro od 5 : 00 hodin Zapisovatelka: Monika Hlavatá, sekretárka starosty Scitatel hlasu: Mgr. Bronislava Tvrzníková, tajemnice MeÚ R08/79 Zaháiení a schválení gramu iednání Pocet clenu RaMe - 5. Zahájení a schválení gramu 2. Kontrola plnení usnesení 3. Možnost financního vyrovnání s dlužníky Mesta MimoD. Prodej/nájem pozemku, nemovitostí a) pan Hájek b) Ing. Valaška c) pan Parfenov, paní Žižková d) manž. Humlovi 5. Souhlas se zrízením sjezdu na místní komunikaci - manž. Pavlíckovi 6. Souhlas s vyhrazením parkovacího místa - M. Pulda 7. Žádosti o vydání souhlasu s pridelením bytu (a-i) 8. Nedlužování nájemních smluv 9. Nabídka služeb pojištovací spolecnosti 0. Rozpoctové zmeny: a) Hasici b) ostatní záležitosti kultury c) zálohy na CZT nebytového hospodárství d) navýšení položky ostatní výdaje, cinnost místní správy e) opravy verejného osvetlení i) rekonstrukce Špitálu u Božího hrobu na muzeum. Cílová odmena reditele ZŠ a MŠ Pod Ralskem 2. Jmenování predsedy a clenu konkurzní komise 3. Žádosti o dotaci z rozpoctu mesta. Stanovení platu reditelky ZŠ a MŠ Mírová 5. Žádost bcanského sdružení Tour de Ralsko - Silvestr Ceník inzerce v MimoDském zpravodaji 7. Výber zhotovitele stavebních prací: Stavební úpravy knihovny - Zrízení zázemí zamestnance 8. Schválení smlouvy o dílo - terminál a humanizace ulice Nádražní 9. Program jednání zastupitelstva mesta

2 20. Podlimitní ver.zakázka - rekonstrukce Špitálu na muzeum a Boží hrob 2. dkoupení cásti pozemku v k.ú. Mimon - CMP AG sever s.r.o. 22. Schválení znení dopisu - dpoved Cyklomagistrála Ploucnice 23. Prodej majetku spol. Falcon EU a.s. - insolventní správce JUDr. Hendrych ti R08795 Zpráva o plnení usnesení Rada mesta Mimone s c h val u j e zprávu o plnení usnesení rady mesta dle prílohy. R08796 Prodej cástí pozemku v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.c. 58/, 58/2 Rada mesta Mimone doporucuje zastupitelstvu mesta schválit dej cástí pozemku v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.c. 58/2 a 58/2, o celkové v)'mere cca 200 m2, do vlastnictví Tomášovi Hájkovi, za kupní cenu ve výši 0,-Kc za m2 R08797 Prodej pozemku v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.c. 56, parc.c. 57 Rada mesta Mimone doporucuje zastupitelstvu mesta schválit dej pozemku v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.c. 57, ostatní plocha o výmere 560 ml, do vlastnictví Ing. Peterovi Valapkovi, za kupní cenu ve výši 0,-Kc za m2 Rada mesta Mimone nedoporucuje zastupitelstvu mesta schválit dej pozemku v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.c. 56. R08798 Prodej pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 690/6 - I.Parfenov, N. Žižková Rada mesta Mimone doporucuje zastupitelstvu mesta schválit dej pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 690/6, zahrada o výmere cca 76 m2, do podílového spoluvlastnictví (každému ideální ~ pozemku) Nadežde Žižkové a Ivanovi Parfenovovi, za kupní cenu ve výši 300,-Kc za m2 5 2

3 RS799 Pronájem nemovitosti cásti pozemku parc.c. 3] 6/. v k.ú. Mimon - manž. Humlovi Rada mesta Mimone rozhodla zverejnit nemovitosti v k-ú. Mimon, cást pozemku parc.c. 36/, zahrada o výmere cca 30 m2, na úrední desce k nájmu za cenu v souladu se "Zásadami deje a nájmu nemovitostí". RS/S Souhlas se zrízením sjezdu na místní komunikaci - manž. Pavlíckovi Rada mesta Mimone rozhodla vydat souhlas manž. Sone a Vladimíru Pavlíckovým, ke zrízení sjezdu v k.ú. Vranov pod Ralskem z pozemku parc.c. 3 na pozemek parc.c. 7, místní komunikaci ve vlastnictví mesta. Tento souhlas se vydává potreby stavebního rízení. RS/S Souhlas s vyhrazením parkovacího místa - Miroslav Pulda Rada mesta Mimone rozhodla vydat souhlas Miroslavu Puldovi, k vyhrazení parkovacího místa jeden osobní automobil ZTP na pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 999/, dle zákresu na príloze usnesení c. RS/S02. Tento souhlas se vydává potreby stavebního rízení. RS/S02 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu Lukáše Fonnana Rada mesta Mimone rozhodla vydat souhlas s pridelením bytu max. +3 z majetku Mesta Mimon a MK a.s. Lukáši Formanovi. ti RS/S03 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu Annu Leinerovou Rada mesta Mimone rozhodla vydat souhlas s pridelením bytu max. +2 z majetku Mesta Mimon a MK a.s. Anne Leinerové a to na dobu urcitou trí mesícu s tím, že bude doložena plná moc o rozvodu manželství. zdržel se 3

4 R08/80 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu Martina Lexu Rada mesta Mimone rozhodla vydat souhlas s pridelením bytu max. +2 z majetku Mesta Mimon a MK a.s. Martinu Lexovi. ti R08/80S Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu Jirího Cervícka Rada mesta Mimone rozhodla vydat souhlas s pridelením bytu max. +2 z majetku Mesta Mimon a MK a.s. Jirímu Cervíckovi. ti R08/806 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu Irinu Vratrilovou Rada mesta Mimone rozhodla vydat souhlas s pridelením bytu max. +2 z majetku Mesta Mimon a MK a.s. Irene Vratilové. R08/807 Žádost o vydání souhlasu s prechodem nájmu bytu na p. Pišlovou Valentynu Rada mesta Mimone rozhodla vydat souhlas s prechodem nájmu bytu na p. Pišlovou Valentynu, byt c. 2, vel. +3. R08/808 Nedloužení nájemních smluv Rada mesta Mimone rozhodla nedloužit nájemní smlouvy v dome Nová ul. 257 v Mimoni v souvislosti se zámerem deje tohoto domu v roce R08/809 Nabídka služeb pojištovací spolecnosti Rada mesta Mimone rozhodla nevyužít služeb maklérské spolecnosti QUA TR FINANCE a.s., se sídlem Rímanská 2/7, 0 00 Praha 0 na správu pojištení majetku, odpovednosti a motorových vozidel Mesta Mimon a ukládá rešit pojištcní

5 mesta spoluprácí s agenturními pobockami pojištoven. RS/SI Rozpoctová zmena - hasici Rada mcsta Mimonc doporucuje zastupitelstvu mesta schválit rozpoctovou zmenu úcelová neinvesticní dotace na v)'daje jednotek sboru dobrovolných hasicu obcí za rok 2008 ve výši.90,-kc, která je prílohou tohoto usnesení. RS/Sil Presun mezi položkami - ostatní záležitosti kultury Rada mesta Mimone bere na vedomí presun mezi položkami odboru kultury tak, jak je uvedeno v príloze. RS/SI2 Rozpoctová zmena - zálohy na CZT nebytového hospodárství Rada mesta Mimone doporucuje zastupitelstvu mesta schválit rozpoctovou zmenu navýšení stredku na zálohy tepelné energie nebytového fondu v majetku mesta Mimon takto: - navýšení príjmu 363, pol. 232, príjmy z nájmu ostatních nemovitostí a jejich cástí ve výši ,-Kc - navýšení výdaju 363, pol. 552, teplo ve výši ,-Kc RS/SI3 Rozpoctová zmena - navýšení položky osobní výdaje, cinnost místní správy Rada mesta Mimon doporucuje zastupitelstvu mesta schválit rozpoctovou zmenu nav)'šení položky osobní výdaje, cinnost místní správy o 6.200,-Kc, která je prílohou tohoto usnesení. RS/SI Rozpoctová zmena - opravy verejného osvetlení Rada mesta Mimone doporucuje zastupitelstvu mesta schválit následující usnesení: Zastupitelstvo mesta Mimonc schvaluje rozpoctovou zmenu c pravy verejného osvctlení v celkové výši ,-Kc, která je prílohou. 5 5

6 R08/85 Rozpoctová zmena - rekonstrukce ŠpÍtálu u Božího hrobu na muzeum Rada mesta Mimone doporucuje zastupitelstvu mesta schválit následující usnesení: Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje rozpoctovou zmenu c. 5 - Rekonstrukce Špitálu u Božího hrobu na muzeum v celkové výši ,-Kc, která je prílohou. R08/86 Cílová odmena reditele ZŠ a MŠ Pod Ralskem Rada mesta Mimone odkládá jednání bodu - Cílová odmena reditele ZŠ a MŠ Pod Ralskem na príští jednání. R08/8? Jmenování predsedy a clenu konkurzní komise Rada Mesta Mimone jmenuje predsedu konkurzní komise na reditele)reditelku Základní školy a Materské školy Mírová 8, Mimon, príspevková organizace -Ing. Stanislava Balouna a cleny konkurzní komise na reditele/reditelku Zkladní školy a Materské školy Mírová 8, Mimon, príspevková organizace -Mgr. Václava Konopiského -RNDr. Roberta Gambu -Mgr. Jindrišku Skalickou - Mgr. Alenu Cermíkovou -Mgr. Karla Bártu -Bc. Marii Leinerovou R08/88 Žádost o dotaci z rozpoctu mesta Rada mesta Mimone schvaluje dotaci ve výši 5.000,-Kc z odd. 329, poj p. ldrichu Komínkovi na nákup dresu, zápasových mícu, soutežní síte volejbalový oddíl v Mimoni a ukládá starostovi mesta smlouvu podepsat. Dotace bude vyúctována do Z:F.Kaiser T:

7 R08/89 Stanovení platu reditelky ZŠ a MŠ Mírová Rada mesta Mimone se h val u j e s úcinností od plat reditelky ZŠ a MŠ Mírová 20, Mimon, príspevková organizace v souladu se zákonem c. 3/992 Sb., o platu a odmene za pracovní pohotovost v rozpoctov)'ch a nekterých dalších organizacích a orgánech, ve znení pozdejších predpisu, s narízením vlády c. 56/2006 Sb., ve znení pozdejších predpisu o platových pomerech zamestnancu. R08/820 Žádost bcanského sdružení Tom de Ralsko - Silvestr 2008 Rada mesta Mimone jednala a schvaluje: -bezplatné vyvešení reklamní plachty Silvestr 2008 na budove Domu kultury Ralsko Rada mesta Mimone jednala a udeluje souhlas: - s užitím plochy mesta Mimone - parc.c dne na prípravu a odpálení ohnostroje porádaného bcanským sdružením Tour de Ralsko R08/82I Ceník inzerce v mimonském zpravodaji Rada mesta Mimone jednala a schvaluje ceník inzerce v Mimonském zpravodaji od císla leden 2009 takto: strana barevne (A na výšku) 2200 Kc Yz strany barevne (A5 na šírku) 500 Kc strana cernobíle (A na výšku) 300 Kc Yz strany cernobíle (A5 na šírku) 800 Kc / strany cernobíle (A6 na výšku) 500 Kc /8 strany cernobíle (A7 na šírku) 300 Kc R08/822 Výber zhotovitele stavebních prací: Stavební úpravy knihovny - Zrízení zázemí zamestnance Rada mesta Mimone schvaluje pridelení zakázky malého rozsahu na vedení stavebních prací v rámci akce Mesto Mimon -Stavební úpravy knihovny - Zrízení zázemí zamestnance firme Josef Štípák, V Lukách 50, 7 2 Mimon a ukládá starostovi mesta Mimon podepsat s vybraným uchazecem Smlouvu o dílo. ti 7

8 R08/823 Schválení Smlouvy o dílo akce Mesto Mimoií. - Prestupní terminál. Humanizace Nádražní ulice s finnou Chládek a Tintera a.s. Pardubice Rada mesta Mimone schvaluje Smlouvu o dílo akce: Mesto Mimon - Prestupní terminál, Humanizace Nádražní ulice s firmou Chládek a Tintera a.s. Pardubice a ukládá starostovi mesta tuto smlouvu podepsat. ti zdržel se R08/82 Program jednání Zastupitelstva mesta Mimone Rada mesta Mimone jednala a schvaluje upravený gram jednání zastupitelstva mesta, které se bude konat dne R08/825 Podlimitní verejná zakázka - Rekonstrukce Špitálu na muzeum a prava obvodové zdi Špitálu a Božího hrobu (zrušení zadávacího rízení, vypsání nového zadávacího rízení). Rada mesta Mimone souhlasí se zrušením zadávacího rízení - Rekonstrukce Špitálu na muzeum a prava obvodové zdi Špitálu a Božího hrobu dle 8 zákona c. 37/2006 Sb., o zadávání verejných zakázek v platném znení, které bylo uskutecneno na základe usnesení R Rada mesta Mimone ukládá starostovi mesta Mimone bez zbytecného odkladu zrušit zadávací rízení - Rekonstrukce Špitálu na muzeum a prava obvodové zdi Špitálu a Božího hrobu dle 8 zákona c. 37/2006 Sb., o zadávání verejných zakázek v platném znení, které bylo uskutecneno na základe usnesení R Rada mesta Mimone ukládá starostovi mesta Mimone vypsat nové zadávací rízení - Rekonstrukce Špitálu na muzeum a prava obvodové zdi Špitálu a Božího hrobu dle 38 zákona c. 37/2006 Sb., o zadávání verejných zakázek v platném znení.. Rada mesta Mimone ukládá starostovi mesta konzultovat tento postup s úradem ochranu hospodárské souteže. R08/826 dkoupení cásti pozemku v k.ú. Mimon parc.c CMPAG sever S.L. Rada mesta Mimone bere na vedomí nabídku spolecnosti CMPAG sever s.r.o., IC a ukládá starostovi mesta zajistit podklady odkoupení cásti pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 68, zastavená plocha a nádvorí o výmere cca 59 m2 8

9 R08/827 Schválení znení dopisu mestu Ralsko - dpoved Cyklomagistrále Ploucnice Rada mesta Mimone schvaluje znení odpovedi na žádost mesta Ralsko ze dne ve veci vedení trasy Cyklomagistrály Ploucnice a ukládá starostovi mesta tuto odpoved' podepsat. T: R08/828 Prodej majetku spol. Fakan EU a.s. - insalventní správce JUDr. Hendrych - akcie Rada mesta Mimone doporucuje zastupitelstvu mesta schválit odkoupení 25 ks akcií spolecnosti MimoDská komunální a.s., IC , Mimone, ve jmenovité hodnote 2,5 mil. Kc, za kupní cenu ve výši,5 mil. Kc, od JUDr. Hendrycha, insolventního správce úpadce Falcon EU a.s. R08/829 Prodei majetku spol. Fakan EU a.s. - insolventní správce JUDr. Hendrych - pozemky Rada mesta Mimone doporucuje zastupitelstvu mesta schválit odkoupení pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 3609, ostatní plocha o výmere 2627 m2, parc.c. 303, ostatní plocha o výmere 66 m2, parc.c. 3035, ostatní plocha o výmere 38 m2, parc.c. 3036, ostatní plocha o výmere 390 m2, parc.c. 302/2, ostatní plocha o výmere 267 m2, a cásti pozemku parc.c. 30, parc.c. 302, parc.c. 306, parc.c. 30/, parc.c. 3, parc.c. 32, parc.c. 3092, o celkové výmere cca m2, za kupní cenu ve výši 0 mil. Kc, od JUDr. Hendrycha, insolventního správce úpadce Falcon EU a.s. ti zdržel se 3 ~lliffit ~ \ František Kaiser starosta mesta _ 2

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD Mesto Mimon Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. a 87805 00, ~ 878050 USNESENÍ R09/293 z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29..2009 v zasedací místnosti c. MeÚ

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Omluven: Petr Král R09/166 z 6. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 25.3.2009 v

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z. 6. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone které se konalo dne 25. cervna 2009 od 16:30 hodin v Kulturním Dome Ralsko, Mimon

Mesto Mimon USNESENÍ. z. 6. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone které se konalo dne 25. cervna 2009 od 16:30 hodin v Kulturním Dome Ralsko, Mimon Mesto Mimon Mírová 0 47 4, Mimon III, e-mail: podatclna[a?mestomimon.cz. ' 487805 00, ~ 487805044 vyrizuje: hlavata@mestomimon.cz W 487 805 05, ~ 487 80S 044 USNESENÍ z. 6. zasedání Zastupitelstva mesta

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon j Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 vyrizuje: hlavata@mestomimon,cz 11 487 805 052, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014)

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í dne : 13.2.2014 z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015 16/2015-RADA/793-16. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/794-16. Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/795-16. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více