Zápis z jednání ZO. č. 5/2010. ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání ZO. č. 5/2010. ze dne 26.08.2010"

Transkript

1 Zápis z jednání ZO č. 5/2010 ze dne

2 P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne , v hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky 3. Kontrola usnesení 4. Zpráva o činnosti Rady 5. Výsledky hospodaření za I. pol Vyhodnocení plánu investic a oprav na r Pozemky věcná břemena, prodej (starosta) - prodej části pozemků p.č. 1915/2 a 2555/16 - prodej pozemku p.č záměr prodat pozemky v Dolinách za účelem vybudování vinných sklepů 8. Diskuse (pan Dofek) 9. Rekapitulace usnesení (návrhová komise) 10. Závěr Ve Vranovicích dne Ing. Jan Helikar starosta obce - 2 -

3 1. Zahájení Schůzi zahájil a řídil pan Drahomír Dofek. Přivítal přítomné, konstatoval, že schůze byla svolána řádně a včas a je přítomno 9 členů. ZO je tedy usnášeníschopné. Přednesl program dnešního jednání a požádal o schválení programu. Program byl jednohlasně přijat 9 členů pro. 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky (Drahomír Dofek) Návrhová komise: předseda: Oldřich Vybíral členové: Mgr. Renata Karpíšková Jana Hladká Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 Ověřovatelé: Zapisovatelka: Dagmar Humpolíková Ing. Bc. Emil Neveselý Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 Ivana Pospíšilová Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 3. Kontrola usnesení ( předseda KV) Na posledním ZO byly přijaty tři úkoly: 2.1. ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 2 do jednotlivých účtů. T: ihned O: starosta Splněno ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k T: O: starosta Termín trvá ZO ukládá radě projednat s vinaři používání plynových děl na plašení špačků ve vinicích. Je porušován zákon č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví. T: O: rada Splněno. Rada obce společně s výborem vinařů zajistí měření hlučnosti u hygienické stanice. Návrh usnesení: ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí. Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0-3 -

4 4. Zpráva o činnosti Rady (starosta) Rada obce se od minulého jednání ZO na svých pravidelných jednáních sešla celkem pětkrát. Jednání Rady obce se zabývalo zejména těmito body: a) činností komisí Rady obce Školská komise předsedkyně J. Hladká Komise stavební a životního prostředí předseda D. Dofek Sociální komise Kulturní a sportovní komise předsedkyně D. Humpolíková Dle hodnocení práce jednotlivých komisí lze konstatovat, že dlouhodobě pravidelnou činnost vykazuje Komise stavební a životního prostředí a Kulturní a sportovní komise. Komise školská se schází nepravidelně v posledním roce se aktivizovala její činnost. Komise sociální nevykazovala činnost, z důvodu, že sociální služby ze zákona poskytuje MěÚ Pohořelice. b) činností OÚ Provoz OÚ je stabilizován, bezproblémově se podařilo zajistit několik nových agend: - přechod účetnictví na plátce DPH přechod na podvojné účetnictví Czech point, datové schránky atd. Došlo ke změně na místě matrikářky: paní Škamradová odchod na mateřskou dovolenou. Jako záskok byla na mateřskou dovolenou přijata ve výběrovém řízení paní Pospíšilová zkoušky na výkon matričních úkonů a ověřování podpisů vykonala v Pohořelicích dne V měsících červenci a srpnu byl provoz OÚ omezen z důvodu probíhající výměny topení a zateplování celé budovy OÚ. V následujícím týdnu by již mělo dojít k ukončení prací. c) změna č. 6 ÚP V rámci připravované změny č. 6 ÚP bylo řešeno několik připomínek, všem bylo vyhověno a byly zakomponovány do zpracovaného návrhu. Veřejné projednání se uskuteční dne hod.. d) soudní spor o budovu jídelny ZŠ Viz příloha. Dosud nebylo doručeno usnesení soudu, tudíž dosud nelze podat odvolání. Rada obce přijala celou řadu opatření, která by měla vést k minimalizaci případných škod. Přijatá opatření jsou uvedena v zápisu z jednání Rady obce č. 14. Pokud k němu nejsou připomínky, tak dle mého názoru není nutné přijímat v tuto dobu další opatření. e) čerpání rozpočtu za I. pol Předmětem dnešního jednání ZO. f) příprava ZO g) kontrola a hodnocení Plánu investic na r Předmětem dnešního jednání Rady obce h) hasičské auto Dne došlo k převzetí repasovaného hasičského auta CAS K 25 L-101, rok výroby 1988, kompletní repase provedena v r Darovací smlouvu s JmK jsme schválili na posledním jednání ZO

5 ch) pečovatelská služba Na jednání rady obce tento týden bylo řešeno zajištění pečovatelské služby pro občany Vranovic. Na základě konkrétních dvou požadavků o zajištění pečovatelské služby u Oblastní charity Břeclav, zaslala charita Břeclav Smlouvu o poskytování pečovatelské služby a požaduje dotaci ve výši ,-Kč. Musí být podepsána smlouva na tuto částku jako sponzorský dar, jinak nebude pečovatelská služba poskytována. Podle zákona 108/2006 se může za tuto službu platit maximálně 86,-Kč za hodinu. Myšleno je přímá platba od seniora nebo nemocného.reálná částka na hodinu pečovatelské práce je vyšší, z toho důvodu organizace požadují dotace od státu, kraje a obcí. Částka ,-Kč je na 4 měsíce. Pro naši obec je to částka dost vysoká, je to proto, že náš požadavek nebyl zahrnut do ročního plánu a služba na ni nedostane dotace ani od státu, ani od kraje. Požaduje tedy celou částku od nás. Diskuse: O. Vybíral: Toto je částka na jednoho člověka? J. Hladká : V jakém rozsahu ta péče je? Starosta: Jedná se o dva lidi, nebudu je jmenovat, u jednoho 3x 1hod týdně a u druhého 5x 3hodiny týdně. D. Humpolíková : Pečovatelská služba už u nás v obci funguje,dělá ji pan Šíma z Hustopeče. Starosta: Znám někoho, kdo už několik let využívá tuto službu. Pečovatelskou službu využívají i jiní občané od jiných služeb a platí si ji sami.také je spousta lidí, kde v rodině pomáhá osoba blízká. E. Neveselý: Když toto zaplatíme, od nového roku už bychom neplatili nic? Starosta: Od nového roku už budou požadovat příspěvek od státu a kraje a my budeme doplácet, ale menší částku. D. Dofek: Budeme muset v rozpočtu počítat s nějakou částkou na tuto službu. Starosta : Na tuto službu jsme měli vyčleněnu částku ,-Kč ročně. Z této rezervy jsme 4 roky nečerpali nic. Už z morálního hlediska bychom měli tuto službu podpořit. Návrh na usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské služby s Diecézní charitou Brno, Oblastní charita Břeclav. ZO schvaluje dotaci ve výši ,-Kč ve prospěch Oblastní charity Břeclav za účelem poskytování sociální péče pro občany naší obce. ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí. Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0-5 -

6 5. Výsledky hospodaření za I. pololetí 2010 ( starosta) I. Příjmy a) Rozpočet: Rok 2010: ,-Kč Ideální podíl k : 50%, tj ,- Kč b) Skutečnost: ,-Kč, tj.: 54,20% (očištěno o účet 4134) daňové příjmy 11xx: rozpočet: ,-Kč skutečnost: ,-Kč, tj. 42,2% z rozpočtu. Největší propad je u položky 1112 daň z příjmu OSVČ plnění pouze na 6,4% (48 tis. Kč) DPH 1211: ,-Kč, tj. 51,63 % daň z nemovitosti 1511: ,-Kč, tj. 59,18 %, c) Komentář k příjmům: - dle skutečného vývoje v příjmech se jeví, že celkové daňové příjmy budou o cca 0,5 1 mil Kč nižší. Nejedná se o významnou částku, proto doporučuji udělat změny až dle vývoje za 3Q. Ostatní příjmy jsou v souladu s rozpočtem. II. Výdaje a) Rozpočet Rok 2010: ,-Kč Ideální podíl: k : 50% tj.: ,-Kč b) Skutečnosti: ,-Kč, tj. 56,63% (očištěno o účet 6330) c) Komentář k výdajům: - výdaje k jsou v souladu se schváleným rozpočtem a Plánem investic a oprav. - běžné výdaje jsou v souladu s rozpočtem III. Stav na účtech a) k : ,-Kč b) k : ,-Kč IV. Závěr: Finanční hospodaření jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů je v souladu se schváleným rozpočtem na r Nutno i nadále věnovat zvýšenou pozornost daňovým příjmům Návrh na usnesení : ZO bere přeloženou zprávu o vývoji hospodaření k na vědomí. Hlasování: Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0-6 -

7 6. Vyhodnocení plánu investic na r (starosta) Viz příloha Z uvedeného hodnocení je zřejmé, že se podařilo zajistit financování celého Plánu investic na r a je předpoklad, že bude celý splněn. Rada obce se rozhodla provést i opravu ul. Květná nebude provedena v celém rozsahu, ale pouze po sporný pozemek. Dosud nebylo zahájeno budování zeleně u cukrárny, jinak vše probíhá dle plánu. Pan starosta přednesl plán investic. Návrh na usnesení: ZO bere vyhodnocení plánu investic na r na vědomí.. Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 7. Pozemky věcná břemena, prodej (starosta) a) prodej části pozemků p.č. 1915/2 a 2555/16 Záměr prodat pozemky byl vyvěšen ve dnech Podaná jediná nabídka: manželé Jana a Martin Kadlíčkovi, nabízená cena 12,-Kč/m2 b) prodej pozemku p.č. 769, 37 m2 Záměr prodat pozemek byl vyvěšen ve dnech Podaná jediná nabídka: Jiří Raus, nabízená cena 2.000,-Kč. c) záměr prodat pozemky v Dolinách za účelem vybudování vinných sklepů Rada obce předkládá návrh na schválení záměru prodat pozemky za účelem vybudování vinných sklepů dle připravované zastavovací studie v lokalitě Doliny. Návrh na usnesení: ZO schvaluje prodej částí pozemků p.č. 1915/2 a 2555/16 manželům Janě a Martinovi Kadlíčkům, Nosislavská 688, Vranovice za cenu 12,-Kč/m2, náklady na zaměření a vypracování GP budou účtovány k tíži kupujícího. Hlasování: pro : 9 proti: 0 zdržel se: 0 ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 769M 37 m2 panu Jiřímu Rausovi, Nová 561, Vranovice za cenu 2.000,-Kč. Diskuse: O. Vybíral: Tam vzniknou vyšší náklady na zápis vkladu do katastru. Starosta: Vznášíš tedy protinávrh? O. Vybíral: Ano, je třeba, aby uhradili ještě 500,-Kč, poplatek za vklad do katastru Starosta: Dávám hlasovat o tomto návrhu Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se : 0 ZO schvaluje záměr prodat pozemky za účelem vybudování vinných sklepů dle připravované zastavovací studie v lokalitě Doliny. Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0-7 -

8 8. Diskuse ( D. Dofek) D. Humpolíková: Jsou zájemci na ty sklepy? D. Dofek: Ano, jsou. Starosta: Moduly jsou po 7m, je jich tam asi 18. D.Dofek: Bude dána stavební čára, jinak je dost těžké diktovat, jak by ty sklepy měly vypadat, každý bude chtít něco jiného. Starosta : Tam to skýtá velké stavební možnosti z vrchu a není možné diktovat, jak se má stavět. E. Neveselý: Paní Humpolíková má pravdu, mělo by to vypadat nějak pěkně, když tam bude výstavba rodinných domů. D. Dofek: Dají se tam dát nějaké podmínky, jaká má být použita střešní krytina a tak dále, ale to až později, až při podpisu smlouvy budoucí. D. Humpolíková: Různorodost může být dobrá, ale musí to vypadat pěkně. D. Dofek: Budeme muset dát do podmínek při prodeji- je to varianta- předepsat nějaký oblouk, ale když bude mít někdo větší pozemek, tak si stejně udělá po svém. J. Hladká: Bylo by možné oslovit architekta, aby vypracoval nějaké typy, ze kterých by se dalo vybrat. D. Dofek: V dnešní době není možné diktovat vinařům, ani dalším občanům, jak mají stavět. D. Humpolíková: Bylo by potřeba, aby sklepy stylové, v jednotném duchu. D. Dofek: Zatím, co já vím, zájemci jsou vinaři, kteří by to určitě udělali jako stylový sklípek. O. Vybíral: Průčelí by mělo být pěkné a trochu stylové. D. Humpolíková: Uvažuju ve prospěch vinařství, máme cyklostezku a toto by mohl být další bonusvinařská ulička nebo sklepní ulička. D. Dofek: Je to pravda, ve Vranovicích opravdu chybí Sklepní ulička. R. Karpíšková: V jakém stavu je výstavba pana Školy v Atraxu? Včera pálil asi pneumatiky, dým se táhl po celé ulici. Starosta: Pan Škola tvrdí, že pálí nějaké dřevo, byl jsem se tam podívat, ale dál mě nepustil. Pan Dofek poděkoval za diskusi a požádal návrhovou komisi o rekapitulaci usnesení. Rekapitulaci přečetl pan Vybíral: - 8 -

9 9. Rekapitulace usnesení (předseda návrhové komise) 1. ZO schvaluje: 1.1. ZO schvaluje program dnešního jednání ZO 1.2. ZO schvaluje členy návrhové komise: Vybíral, Karpíšková, Hladká. a ověřovatele zápisu: Humpolíková, Neveselý.1.3. ZO schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské služby s Diecézní charitou Brno, Oblastní charita Břeclav ZO schvaluje dotaci ve výši ,-Kč ve prospěch Oblastní charity Břeclav za účelem poskytování sociální péče pro občany naší obce ZO schvaluje prodej částí pozemků p.č. 1915/2 a 2555/16 manželům Janě a Martinovi Kadlíčkům, Nosislavská 688, Vranovice za cenu 12,-Kč/m2, náklady na zaměření a vypracování GP budou účtovány k tíži kupujícího ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 769M 37 m2 panu Jiřímu Rausovi, Nová 561, Vranovice za cenu 2.000,-Kč + 500,- náklady na vklad do katastru, celková cena 2500,-Kč ZO schvaluje záměr prodat pozemky za účelem vybudování vinných sklepů dle připravované zastavovací studie v lokalitě Doliny. 3. ZO bere na vědomí 3.1. ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí ZO bere přeloženou zprávu o vývoji hospodaření k na vědomí ZO bere vyhodnocení plánu investic na r na vědomí. 10.Závěr Pan Dofek ukončil jednání a poděkoval přítomným za účast Ing. Jan Helikar Ing. Jaroslav Pezlar starosta místostarosta Ověřovatelé: Dagmar Humpolíková Emil Neveselý - 9 -

10 PŘÍLOHY Žaloba o určení vlastnictví nemovitosti č.p. 57, Vranovice - školní jídelna I. Úvod Obec Vranovice získala nemovitost kupní smlouvou ze dne od manželů Koštuříkových za cenu ,-Kč. V letech Obec Vranovice provedla stavební rekonstrukci a do budovy investovala cca ,-Kč. II. soudní spor o budovu Soudní spor žaloba na určení vlastnictví, č.j. 4C 848/93 a) Žaloba byla podána Agrodužstvem Vranovice v r žalobu podal JUDr. Pavel Procházka. 10. V r byl v OR zapsán vstup do likvidace byl na majetek Agrodružstva Vranovice prohlášen konkurz a správcem konkurzní podstaty ustanoven JUDr. Pavel Procházka byla jmenována správcem konkurzní podstaty JUDr. Vojtěška Burešová b) rozsudek OS v Břeclavi ze dne , č.j. 4C 848/ Bylo rozhodnuto, že vlastníkem budovy č.p. 57 je úpadce Agrodružstvo Vranovice. Obec podala odvolání. c) usnesení KS v Brně č.j. 14 Co 411/2000 ze dne Rozhodnutí OS v Břeclavi bylo zrušeno a vráceno soudu I. stupně k novému projednání. d) rozhodnutí OS v Břeclavi č.j. 4 C 848/ ze dne Žaloba byla zamítnuta z důvodu absentujícího naléhavého právního zájmu na určení vlastnického práva. Budova č.p. 57 zapsána dne do soupisu konkurzní podstaty úpadce Agrodružstva Vranovice v likvidaci Tímto krokem se stal oprávněným s nakládáním s nemovitostí správce konkurzní podstaty JUDr. Vojtěška Burešová. Obec Vranovice reagovala 2 kroky: - byla uzavřena Smlouva o způsobu užívání nemovitosti zapsané do konkurzní podstaty za náklady, které jsou spojeny s užíváním - dne byla podána u Krajského soudu v Brně vylučovací žaloba, čímž se Obec Vranovice domáhá vyloučení předmětné nemovitosti ze soupisu konkurzní podstaty Agrodružstva Vranovice. Žaloba je vedena pod č.j. 12 Cm 50/2007. Žaloba o vyloučení nemovitosti budovy č.p. 57 z majetku konkurzní podstaty č.j 12 Cm 50/2007, ze dne Dne proběhlo již druhé soudní jednání a byl vydán rozsudek: žaloba na vydání nemovitosti se ZAMÍTÁ. Písemný rozsudek nebyl dosud doručen dá se očekávat do cca 15 dnů

11 III. Popis soudního sporu Stanovisko správce konkurzní podstaty ( a bohužel i soudkyně) - JZD získalo budovu paní Hrozínkové v r Jako nepřímí důkaz se opírají o znalecký posudek Antonína Coufala za účelem ocenění nemovitostí Marie Hrozínkové pro převod na nového majitele budova Marie Hrozínkové byla zbourána a postavena jídelna JZD. Tvrzení je doloženo nepřímím důkazy: Investiční záměr, projektová dokumentace, kolaudační rozhodnutí ze dne vydané na JZD. - Popírají naplnění dohody mezi Marii Hrozínkovou a Agrodružstvem ze dne o vydání užívání nemovitosti zpět Marii Hrozínkové. Dohoda je zpochybňována tím, že nebyl dohledán doklad o úhradě zhodnocení budovy ve výši ,50,-Kč. Stanovisko žalované se tak opírá pouze o nepřímé důkazy. Tyto však vzala soudkyně za dostatečné. Stanovisko Obce Vranovice - obec opírá své vlastnické právo o nabývací titul, kterým je kupní smlouva ze dne nepřetržité vlastnictví nemovitosti Marií Hrozínkovou, které bylo doloženo sdělením katastru nemovitostí. - absentujícím dokladem o vydání demoličního výměru - předáním užívání nemovitosti zpět Marii Hrozínkové. Doloženo Dohodou ze dne kontinuálním přidělením jednoho čísla popisného č.p. 57. Doloženo výpisem z KN. Vydání rozhodnutí KS v Brně Prozatím není písemné rozhodnutí rozesláno stranám sporu. Průběh jednání (není rozhodující, ale určitě poučný). - trval cca 3 hod. - soudkyně od počátku jednání dávala na vědomí, že je již rozhodnuta - naše předkládané argumenty tak nacházeli dvojí protiargumentaci - žalovaný + soudkyně Soud vzal za nesporné stanovisko správce konkurzní podstaty, i když je doloženo pouze nepřímím důkazy. Absentující přímé důkazy (demoliční výměr, změnu vlastníka v KN, změnu č.p., dohodu mezi paní Hrozínkovou a Agrodružstvem atd.) komentuje tak, že se stalo v minulosti mnoho chyb, které však nemají vliv na nesporné vlastnictví úpadce Agrodružstva Vranovice budovy č.p. 57. IV. Závěr Vydáním písemného vyhotovení rozhodnutí 12 Cm 50/2007, ze dne a po jeho nabytí právní moci se stane majitelem nemovitosti úpadce Agrodužstvo Vranovice, za který jedná správce konkurzní podstaty JUDr. Vojtěška Burešová. Možné důsledky: - vystěhování se z nemovitosti - další užívání na základě nájemního vztahu (úhrada nájemného) domáhání se zpětného nájemného žaloba o neoprávněné obohacení

12 Hodnocení plánu investic a oprav na r ke dni a) Regenerace veřejných ploch Pro rok 2010 je plánováno: u cukrárny. Bude vybudováno dětské hřiště, odpočívadlo pro cyklisty, parkovací místa, bude obnovena studna Odhadovaná cena: ,-Kč Financování z vlastních zdrojů, paragraf 2219 ostatní komunikace Doporučuji provést v měsíci září výběrové řízení zazelenění obce tzv zelená část celého projektu + výsadba zeleně na hřbitově Odhadovaná cena : ,-Kč Financování: z finančního titulu SFŽP 92,5%, tj ,-Kč V žádosti o dotaci jsme nebyli zatím úspěšní. Další výzva v květnu V měsíci červnu byla opětovně podána žádost o dotaci z EU z Operačního programu Životní prostředí. Výsledky se očekávají v měsících : říjen - listopad b) Oprava a prodloužení ul. Květná Jedná se komplexní řešení komunikace oprava současného stavu a prodloužení k celé zástavbě + obratiště. Vzhledem k nevyjasněnosti pozemků jsem velice skeptický pro r Doporučuji vyhlásit výběrové řízení na část, kterou lze provést. Realizace : září říjen c) Oprava ul. Sokolská 13. Odhadovaná cena : cca ,-Kč ( přesný rozpočet dosud není znám ) Lze realizovat ihned nejlépe červen červenec. Splněno realizační cena ,-Kč d) ul. Nová parkovací místa Již se realizuje dokončení až po 15-tém srpnu z důvodu pozastavení kácení 4 ks stromů z důvodu stížnosti paní Korčákové hnízdění hrdliček a špačka. e) zateplení OÚ Financování zajištěno z dotace EU. Již probíhá výběrové řízení realizace červen srpen. Splněno, realizace se dokončuje, realizační cena: ,-Kč f) Intenzifikace ČOV Jedná se odkoupení odzkoušeného koncového zařízení Místostarosta podal informaci o projektu a možnosti financování z dotace MZE. g) chodníky na ul. Přibická stávající chodník není nutno projektovat chybějící chodník k RD nutno vyprojektovat Financování : z vlastních zdrojů Předpoklad realizace: srpen září (po nabytí právní moci stavebního povolení) Lze vyhlásit výběrové řízení

13 2 - h) chodníky na ul. Dlouhá jedná o úsek od bývalého nábytku Mikulík po křižovatku k Floriánku nutno vyprojektovat a stavební povolení Financování: z vlastních zdrojů Předpoklad realizace: říjen listopad ( po nabytí právní moci stavebního povolení) ch) Přestupní terminál do konce r by mělo být zprojektován a získané stavební povolení předpokládané náklady: ,-Kč Financování : z dotačních titulů na dopravu z EU a spolufinancování z dotace JmK. Realizace bude pouze v případě získání dotací. V tomto případě se bude celá investice chovat jako finančně neutrální. Termín realizace výstavby bude odvislý od získání dotací. Zahájení se předpokládá v r a dokončení v r Stavební povolení vydáno na komunikace. Drážní úřad bude ještě vydávat stavební povolení na krácení koleje. Financování: výzva z ROPu bude vypsána pravděpodobně až v r i) Dům pro seniory Projekčně připraveno Vydáno stavební povolení. Realizace bude odvislá od zajištění financování. Dosud se zajišťuje dotační forma financování. V případě, že nebude reálné získat dotaci, tak bude připraven projekt financování s několika zdroji ( úvěr a následný prodej části bytů, dotace na pořízení dotovaného bydlení, zajištění soukromého investora atd.) Realizace bude zahájena pouze v případě zajištění financování. Zahájení se předpokládá v II. pol. r a ukončení v r Financování: hledáno souběžně několik cest: JmKu z půjčky Evropské rozvojové banky Z ROPu vyhlášení výzvy se předpokládá v I. pol. r z dotačního titulu MPSV do sestavení nové vlády asi nereálné spolupráce se společností PARTNERS hledání partnera pro PPP projekt. j) Koupě pozemků v Dolinách Jedná se o cca m2, které budou určeny pro výstavbu vinných sklepů a dále pro výstavbu RD. je připravena Smlouva o smlouvě budoucí. Dohodnutá cena ,-Kč. Financování: prostřednictvím překlenovacího úvěru Koupě realizována. k) IS ul. Přibická prodloužení + odvodnění celé ulice. Vybudování IS na ul. Přibická dle Územního plánu Dokončeno. Sokolské hřiště Je připravena Realizační studie pro vybudování Sportovně společenského areálu Sokolovna. Počátek realizace je závislý od projednání Realizační studie v příslušných orgánech

14 Smlouva o sdružení a obchodní spolupráci předána k podpisu Sokolům (již cca 2 měsíce) m) rekonstrukce ul. Polní V návaznosti na novu ul. Nad Dolinami a na současný stav komunikace na ul. Polní je nutno zajistit kompletní rekonstrukci. pro r je plánována projekční příprava, včetně získání stavebního povolení realizace rekonstrukce 2011 Projekčně bude připravováno v II. pol. r n) Oprava chodníku ul. Přísnotická Stávající chodník oprava + odvodnění Financování: v rozpočtu je zahrnuto zpracování projektové dokumentace, na realizaci v rozpočtu není zahrnuto. Na realizaci v r je nutno zajistit finanční zdroje. Zprojektováno nejsou souhlasy majitelů pozemků po levé straně do obce. o) Oprava statika stropů v ZŠ Projekčně připraveno Financování: v rozpočtu není zahrnuto, na realizaci v r je nutno zajistit finanční zdroje. Dokončuje se realizace. Realizační cena ,-Kč, dotace z JmK v hodnotě ,-Kč. Nad rámec Plánu investic a oprav je realizováno: oprava ul. Stará Pouzdřanská Ve Vranovicích dne Vypracoval : Ing. Jan Helikar

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Zápis z jednání ZO. ze dne 24.06.2010

Zápis z jednání ZO. ze dne 24.06.2010 Zápis z jednání ZO č. 4/2010 ze dne 24.06.2010-1 - P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 24.6.2010, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení 2. Volba

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 -

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 - Zápis z jednání ZO č. 6/2010 ze dne 7.10.2010-1 - P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 7.10.2010, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení (místostarosta)

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, p. Hlaváček, pí Horáková, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, p. Rubeš, Ing.

Více

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod.

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Zápis č. 3/2014 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Viktor Dobrev, Žofia Vorlová, Josef

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Z á p i s z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Přítomni: p.dragoun, Ing. Mencl, p.březina, p.černý, Ing. Hanus, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.5, ze dne 18.05.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.5, ze dne 18.05.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.5, ze dne 18.05.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Konečný Jaroslav, Konečný Martin Hlasování: PRO 14 hlasů, PROTI 0 hlasů,

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012 Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012 19. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 4/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 3. 8. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5 Město Pohořelice Zápis z 61. schůze rady města konané dne 20.2.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík Dále přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: P r o g r a m : 11 členů zastupitelstva obce 8 občanů 1) Zahájení, jmenování

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 5. 3. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20. 30 hod. přítomno:

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 11. 1. 2012. Jednání

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

5) Návrh na poskytnutí finančního příspěvku panu Petru Ambrůzovi Víceměřice.

5) Návrh na poskytnutí finančního příspěvku panu Petru Ambrůzovi Víceměřice. Zasedání obecního zastupitelstva č.j. 1/2010 dne 29.1.2010 PROGRAM 1) Zahájení a přivítání přítomných členů obecního zastupitelstva, určení zapisovatele a ověřovatelů. 2) Návrh na schválení a doplnění

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 1 občan P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 1.dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Chalupová Ověřovatelé zápisu: Jan Prokš Lubor Stránský Program: 1. Zápis

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 03. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 16. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 8.2.2012 Čas zasedání: 19:10 22:50 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zastupitelstvo města Úvaly Číslo materiálu: MZ-115-2013. Materiál k projednání Zařazen na: 12.12.2013. Ing. Ivan Černý, zastupitel

Zastupitelstvo města Úvaly Číslo materiálu: MZ-115-2013. Materiál k projednání Zařazen na: 12.12.2013. Ing. Ivan Černý, zastupitel Zastupitelstvo města Úvaly Číslo materiálu: MZ-115-2013 Materiál k projednání Zařazen na: 12.12.2013 Věc: Zpráva o provedení kontroly dle usnesení KV- 8/13 - Kontrola formálního postupu při pronájmu nebytových

Více