Zápis z jednání ZO. č. 5/2010. ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání ZO. č. 5/2010. ze dne 26.08.2010"

Transkript

1 Zápis z jednání ZO č. 5/2010 ze dne

2 P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne , v hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky 3. Kontrola usnesení 4. Zpráva o činnosti Rady 5. Výsledky hospodaření za I. pol Vyhodnocení plánu investic a oprav na r Pozemky věcná břemena, prodej (starosta) - prodej části pozemků p.č. 1915/2 a 2555/16 - prodej pozemku p.č záměr prodat pozemky v Dolinách za účelem vybudování vinných sklepů 8. Diskuse (pan Dofek) 9. Rekapitulace usnesení (návrhová komise) 10. Závěr Ve Vranovicích dne Ing. Jan Helikar starosta obce - 2 -

3 1. Zahájení Schůzi zahájil a řídil pan Drahomír Dofek. Přivítal přítomné, konstatoval, že schůze byla svolána řádně a včas a je přítomno 9 členů. ZO je tedy usnášeníschopné. Přednesl program dnešního jednání a požádal o schválení programu. Program byl jednohlasně přijat 9 členů pro. 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky (Drahomír Dofek) Návrhová komise: předseda: Oldřich Vybíral členové: Mgr. Renata Karpíšková Jana Hladká Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 Ověřovatelé: Zapisovatelka: Dagmar Humpolíková Ing. Bc. Emil Neveselý Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 Ivana Pospíšilová Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 3. Kontrola usnesení ( předseda KV) Na posledním ZO byly přijaty tři úkoly: 2.1. ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 2 do jednotlivých účtů. T: ihned O: starosta Splněno ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k T: O: starosta Termín trvá ZO ukládá radě projednat s vinaři používání plynových děl na plašení špačků ve vinicích. Je porušován zákon č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví. T: O: rada Splněno. Rada obce společně s výborem vinařů zajistí měření hlučnosti u hygienické stanice. Návrh usnesení: ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí. Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0-3 -

4 4. Zpráva o činnosti Rady (starosta) Rada obce se od minulého jednání ZO na svých pravidelných jednáních sešla celkem pětkrát. Jednání Rady obce se zabývalo zejména těmito body: a) činností komisí Rady obce Školská komise předsedkyně J. Hladká Komise stavební a životního prostředí předseda D. Dofek Sociální komise Kulturní a sportovní komise předsedkyně D. Humpolíková Dle hodnocení práce jednotlivých komisí lze konstatovat, že dlouhodobě pravidelnou činnost vykazuje Komise stavební a životního prostředí a Kulturní a sportovní komise. Komise školská se schází nepravidelně v posledním roce se aktivizovala její činnost. Komise sociální nevykazovala činnost, z důvodu, že sociální služby ze zákona poskytuje MěÚ Pohořelice. b) činností OÚ Provoz OÚ je stabilizován, bezproblémově se podařilo zajistit několik nových agend: - přechod účetnictví na plátce DPH přechod na podvojné účetnictví Czech point, datové schránky atd. Došlo ke změně na místě matrikářky: paní Škamradová odchod na mateřskou dovolenou. Jako záskok byla na mateřskou dovolenou přijata ve výběrovém řízení paní Pospíšilová zkoušky na výkon matričních úkonů a ověřování podpisů vykonala v Pohořelicích dne V měsících červenci a srpnu byl provoz OÚ omezen z důvodu probíhající výměny topení a zateplování celé budovy OÚ. V následujícím týdnu by již mělo dojít k ukončení prací. c) změna č. 6 ÚP V rámci připravované změny č. 6 ÚP bylo řešeno několik připomínek, všem bylo vyhověno a byly zakomponovány do zpracovaného návrhu. Veřejné projednání se uskuteční dne hod.. d) soudní spor o budovu jídelny ZŠ Viz příloha. Dosud nebylo doručeno usnesení soudu, tudíž dosud nelze podat odvolání. Rada obce přijala celou řadu opatření, která by měla vést k minimalizaci případných škod. Přijatá opatření jsou uvedena v zápisu z jednání Rady obce č. 14. Pokud k němu nejsou připomínky, tak dle mého názoru není nutné přijímat v tuto dobu další opatření. e) čerpání rozpočtu za I. pol Předmětem dnešního jednání ZO. f) příprava ZO g) kontrola a hodnocení Plánu investic na r Předmětem dnešního jednání Rady obce h) hasičské auto Dne došlo k převzetí repasovaného hasičského auta CAS K 25 L-101, rok výroby 1988, kompletní repase provedena v r Darovací smlouvu s JmK jsme schválili na posledním jednání ZO

5 ch) pečovatelská služba Na jednání rady obce tento týden bylo řešeno zajištění pečovatelské služby pro občany Vranovic. Na základě konkrétních dvou požadavků o zajištění pečovatelské služby u Oblastní charity Břeclav, zaslala charita Břeclav Smlouvu o poskytování pečovatelské služby a požaduje dotaci ve výši ,-Kč. Musí být podepsána smlouva na tuto částku jako sponzorský dar, jinak nebude pečovatelská služba poskytována. Podle zákona 108/2006 se může za tuto službu platit maximálně 86,-Kč za hodinu. Myšleno je přímá platba od seniora nebo nemocného.reálná částka na hodinu pečovatelské práce je vyšší, z toho důvodu organizace požadují dotace od státu, kraje a obcí. Částka ,-Kč je na 4 měsíce. Pro naši obec je to částka dost vysoká, je to proto, že náš požadavek nebyl zahrnut do ročního plánu a služba na ni nedostane dotace ani od státu, ani od kraje. Požaduje tedy celou částku od nás. Diskuse: O. Vybíral: Toto je částka na jednoho člověka? J. Hladká : V jakém rozsahu ta péče je? Starosta: Jedná se o dva lidi, nebudu je jmenovat, u jednoho 3x 1hod týdně a u druhého 5x 3hodiny týdně. D. Humpolíková : Pečovatelská služba už u nás v obci funguje,dělá ji pan Šíma z Hustopeče. Starosta: Znám někoho, kdo už několik let využívá tuto službu. Pečovatelskou službu využívají i jiní občané od jiných služeb a platí si ji sami.také je spousta lidí, kde v rodině pomáhá osoba blízká. E. Neveselý: Když toto zaplatíme, od nového roku už bychom neplatili nic? Starosta: Od nového roku už budou požadovat příspěvek od státu a kraje a my budeme doplácet, ale menší částku. D. Dofek: Budeme muset v rozpočtu počítat s nějakou částkou na tuto službu. Starosta : Na tuto službu jsme měli vyčleněnu částku ,-Kč ročně. Z této rezervy jsme 4 roky nečerpali nic. Už z morálního hlediska bychom měli tuto službu podpořit. Návrh na usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské služby s Diecézní charitou Brno, Oblastní charita Břeclav. ZO schvaluje dotaci ve výši ,-Kč ve prospěch Oblastní charity Břeclav za účelem poskytování sociální péče pro občany naší obce. ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí. Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0-5 -

6 5. Výsledky hospodaření za I. pololetí 2010 ( starosta) I. Příjmy a) Rozpočet: Rok 2010: ,-Kč Ideální podíl k : 50%, tj ,- Kč b) Skutečnost: ,-Kč, tj.: 54,20% (očištěno o účet 4134) daňové příjmy 11xx: rozpočet: ,-Kč skutečnost: ,-Kč, tj. 42,2% z rozpočtu. Největší propad je u položky 1112 daň z příjmu OSVČ plnění pouze na 6,4% (48 tis. Kč) DPH 1211: ,-Kč, tj. 51,63 % daň z nemovitosti 1511: ,-Kč, tj. 59,18 %, c) Komentář k příjmům: - dle skutečného vývoje v příjmech se jeví, že celkové daňové příjmy budou o cca 0,5 1 mil Kč nižší. Nejedná se o významnou částku, proto doporučuji udělat změny až dle vývoje za 3Q. Ostatní příjmy jsou v souladu s rozpočtem. II. Výdaje a) Rozpočet Rok 2010: ,-Kč Ideální podíl: k : 50% tj.: ,-Kč b) Skutečnosti: ,-Kč, tj. 56,63% (očištěno o účet 6330) c) Komentář k výdajům: - výdaje k jsou v souladu se schváleným rozpočtem a Plánem investic a oprav. - běžné výdaje jsou v souladu s rozpočtem III. Stav na účtech a) k : ,-Kč b) k : ,-Kč IV. Závěr: Finanční hospodaření jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů je v souladu se schváleným rozpočtem na r Nutno i nadále věnovat zvýšenou pozornost daňovým příjmům Návrh na usnesení : ZO bere přeloženou zprávu o vývoji hospodaření k na vědomí. Hlasování: Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0-6 -

7 6. Vyhodnocení plánu investic na r (starosta) Viz příloha Z uvedeného hodnocení je zřejmé, že se podařilo zajistit financování celého Plánu investic na r a je předpoklad, že bude celý splněn. Rada obce se rozhodla provést i opravu ul. Květná nebude provedena v celém rozsahu, ale pouze po sporný pozemek. Dosud nebylo zahájeno budování zeleně u cukrárny, jinak vše probíhá dle plánu. Pan starosta přednesl plán investic. Návrh na usnesení: ZO bere vyhodnocení plánu investic na r na vědomí.. Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 7. Pozemky věcná břemena, prodej (starosta) a) prodej části pozemků p.č. 1915/2 a 2555/16 Záměr prodat pozemky byl vyvěšen ve dnech Podaná jediná nabídka: manželé Jana a Martin Kadlíčkovi, nabízená cena 12,-Kč/m2 b) prodej pozemku p.č. 769, 37 m2 Záměr prodat pozemek byl vyvěšen ve dnech Podaná jediná nabídka: Jiří Raus, nabízená cena 2.000,-Kč. c) záměr prodat pozemky v Dolinách za účelem vybudování vinných sklepů Rada obce předkládá návrh na schválení záměru prodat pozemky za účelem vybudování vinných sklepů dle připravované zastavovací studie v lokalitě Doliny. Návrh na usnesení: ZO schvaluje prodej částí pozemků p.č. 1915/2 a 2555/16 manželům Janě a Martinovi Kadlíčkům, Nosislavská 688, Vranovice za cenu 12,-Kč/m2, náklady na zaměření a vypracování GP budou účtovány k tíži kupujícího. Hlasování: pro : 9 proti: 0 zdržel se: 0 ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 769M 37 m2 panu Jiřímu Rausovi, Nová 561, Vranovice za cenu 2.000,-Kč. Diskuse: O. Vybíral: Tam vzniknou vyšší náklady na zápis vkladu do katastru. Starosta: Vznášíš tedy protinávrh? O. Vybíral: Ano, je třeba, aby uhradili ještě 500,-Kč, poplatek za vklad do katastru Starosta: Dávám hlasovat o tomto návrhu Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se : 0 ZO schvaluje záměr prodat pozemky za účelem vybudování vinných sklepů dle připravované zastavovací studie v lokalitě Doliny. Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0-7 -

8 8. Diskuse ( D. Dofek) D. Humpolíková: Jsou zájemci na ty sklepy? D. Dofek: Ano, jsou. Starosta: Moduly jsou po 7m, je jich tam asi 18. D.Dofek: Bude dána stavební čára, jinak je dost těžké diktovat, jak by ty sklepy měly vypadat, každý bude chtít něco jiného. Starosta : Tam to skýtá velké stavební možnosti z vrchu a není možné diktovat, jak se má stavět. E. Neveselý: Paní Humpolíková má pravdu, mělo by to vypadat nějak pěkně, když tam bude výstavba rodinných domů. D. Dofek: Dají se tam dát nějaké podmínky, jaká má být použita střešní krytina a tak dále, ale to až později, až při podpisu smlouvy budoucí. D. Humpolíková: Různorodost může být dobrá, ale musí to vypadat pěkně. D. Dofek: Budeme muset dát do podmínek při prodeji- je to varianta- předepsat nějaký oblouk, ale když bude mít někdo větší pozemek, tak si stejně udělá po svém. J. Hladká: Bylo by možné oslovit architekta, aby vypracoval nějaké typy, ze kterých by se dalo vybrat. D. Dofek: V dnešní době není možné diktovat vinařům, ani dalším občanům, jak mají stavět. D. Humpolíková: Bylo by potřeba, aby sklepy stylové, v jednotném duchu. D. Dofek: Zatím, co já vím, zájemci jsou vinaři, kteří by to určitě udělali jako stylový sklípek. O. Vybíral: Průčelí by mělo být pěkné a trochu stylové. D. Humpolíková: Uvažuju ve prospěch vinařství, máme cyklostezku a toto by mohl být další bonusvinařská ulička nebo sklepní ulička. D. Dofek: Je to pravda, ve Vranovicích opravdu chybí Sklepní ulička. R. Karpíšková: V jakém stavu je výstavba pana Školy v Atraxu? Včera pálil asi pneumatiky, dým se táhl po celé ulici. Starosta: Pan Škola tvrdí, že pálí nějaké dřevo, byl jsem se tam podívat, ale dál mě nepustil. Pan Dofek poděkoval za diskusi a požádal návrhovou komisi o rekapitulaci usnesení. Rekapitulaci přečetl pan Vybíral: - 8 -

9 9. Rekapitulace usnesení (předseda návrhové komise) 1. ZO schvaluje: 1.1. ZO schvaluje program dnešního jednání ZO 1.2. ZO schvaluje členy návrhové komise: Vybíral, Karpíšková, Hladká. a ověřovatele zápisu: Humpolíková, Neveselý.1.3. ZO schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské služby s Diecézní charitou Brno, Oblastní charita Břeclav ZO schvaluje dotaci ve výši ,-Kč ve prospěch Oblastní charity Břeclav za účelem poskytování sociální péče pro občany naší obce ZO schvaluje prodej částí pozemků p.č. 1915/2 a 2555/16 manželům Janě a Martinovi Kadlíčkům, Nosislavská 688, Vranovice za cenu 12,-Kč/m2, náklady na zaměření a vypracování GP budou účtovány k tíži kupujícího ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 769M 37 m2 panu Jiřímu Rausovi, Nová 561, Vranovice za cenu 2.000,-Kč + 500,- náklady na vklad do katastru, celková cena 2500,-Kč ZO schvaluje záměr prodat pozemky za účelem vybudování vinných sklepů dle připravované zastavovací studie v lokalitě Doliny. 3. ZO bere na vědomí 3.1. ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí ZO bere přeloženou zprávu o vývoji hospodaření k na vědomí ZO bere vyhodnocení plánu investic na r na vědomí. 10.Závěr Pan Dofek ukončil jednání a poděkoval přítomným za účast Ing. Jan Helikar Ing. Jaroslav Pezlar starosta místostarosta Ověřovatelé: Dagmar Humpolíková Emil Neveselý - 9 -

10 PŘÍLOHY Žaloba o určení vlastnictví nemovitosti č.p. 57, Vranovice - školní jídelna I. Úvod Obec Vranovice získala nemovitost kupní smlouvou ze dne od manželů Koštuříkových za cenu ,-Kč. V letech Obec Vranovice provedla stavební rekonstrukci a do budovy investovala cca ,-Kč. II. soudní spor o budovu Soudní spor žaloba na určení vlastnictví, č.j. 4C 848/93 a) Žaloba byla podána Agrodužstvem Vranovice v r žalobu podal JUDr. Pavel Procházka. 10. V r byl v OR zapsán vstup do likvidace byl na majetek Agrodružstva Vranovice prohlášen konkurz a správcem konkurzní podstaty ustanoven JUDr. Pavel Procházka byla jmenována správcem konkurzní podstaty JUDr. Vojtěška Burešová b) rozsudek OS v Břeclavi ze dne , č.j. 4C 848/ Bylo rozhodnuto, že vlastníkem budovy č.p. 57 je úpadce Agrodružstvo Vranovice. Obec podala odvolání. c) usnesení KS v Brně č.j. 14 Co 411/2000 ze dne Rozhodnutí OS v Břeclavi bylo zrušeno a vráceno soudu I. stupně k novému projednání. d) rozhodnutí OS v Břeclavi č.j. 4 C 848/ ze dne Žaloba byla zamítnuta z důvodu absentujícího naléhavého právního zájmu na určení vlastnického práva. Budova č.p. 57 zapsána dne do soupisu konkurzní podstaty úpadce Agrodružstva Vranovice v likvidaci Tímto krokem se stal oprávněným s nakládáním s nemovitostí správce konkurzní podstaty JUDr. Vojtěška Burešová. Obec Vranovice reagovala 2 kroky: - byla uzavřena Smlouva o způsobu užívání nemovitosti zapsané do konkurzní podstaty za náklady, které jsou spojeny s užíváním - dne byla podána u Krajského soudu v Brně vylučovací žaloba, čímž se Obec Vranovice domáhá vyloučení předmětné nemovitosti ze soupisu konkurzní podstaty Agrodružstva Vranovice. Žaloba je vedena pod č.j. 12 Cm 50/2007. Žaloba o vyloučení nemovitosti budovy č.p. 57 z majetku konkurzní podstaty č.j 12 Cm 50/2007, ze dne Dne proběhlo již druhé soudní jednání a byl vydán rozsudek: žaloba na vydání nemovitosti se ZAMÍTÁ. Písemný rozsudek nebyl dosud doručen dá se očekávat do cca 15 dnů

11 III. Popis soudního sporu Stanovisko správce konkurzní podstaty ( a bohužel i soudkyně) - JZD získalo budovu paní Hrozínkové v r Jako nepřímí důkaz se opírají o znalecký posudek Antonína Coufala za účelem ocenění nemovitostí Marie Hrozínkové pro převod na nového majitele budova Marie Hrozínkové byla zbourána a postavena jídelna JZD. Tvrzení je doloženo nepřímím důkazy: Investiční záměr, projektová dokumentace, kolaudační rozhodnutí ze dne vydané na JZD. - Popírají naplnění dohody mezi Marii Hrozínkovou a Agrodružstvem ze dne o vydání užívání nemovitosti zpět Marii Hrozínkové. Dohoda je zpochybňována tím, že nebyl dohledán doklad o úhradě zhodnocení budovy ve výši ,50,-Kč. Stanovisko žalované se tak opírá pouze o nepřímé důkazy. Tyto však vzala soudkyně za dostatečné. Stanovisko Obce Vranovice - obec opírá své vlastnické právo o nabývací titul, kterým je kupní smlouva ze dne nepřetržité vlastnictví nemovitosti Marií Hrozínkovou, které bylo doloženo sdělením katastru nemovitostí. - absentujícím dokladem o vydání demoličního výměru - předáním užívání nemovitosti zpět Marii Hrozínkové. Doloženo Dohodou ze dne kontinuálním přidělením jednoho čísla popisného č.p. 57. Doloženo výpisem z KN. Vydání rozhodnutí KS v Brně Prozatím není písemné rozhodnutí rozesláno stranám sporu. Průběh jednání (není rozhodující, ale určitě poučný). - trval cca 3 hod. - soudkyně od počátku jednání dávala na vědomí, že je již rozhodnuta - naše předkládané argumenty tak nacházeli dvojí protiargumentaci - žalovaný + soudkyně Soud vzal za nesporné stanovisko správce konkurzní podstaty, i když je doloženo pouze nepřímím důkazy. Absentující přímé důkazy (demoliční výměr, změnu vlastníka v KN, změnu č.p., dohodu mezi paní Hrozínkovou a Agrodružstvem atd.) komentuje tak, že se stalo v minulosti mnoho chyb, které však nemají vliv na nesporné vlastnictví úpadce Agrodružstva Vranovice budovy č.p. 57. IV. Závěr Vydáním písemného vyhotovení rozhodnutí 12 Cm 50/2007, ze dne a po jeho nabytí právní moci se stane majitelem nemovitosti úpadce Agrodužstvo Vranovice, za který jedná správce konkurzní podstaty JUDr. Vojtěška Burešová. Možné důsledky: - vystěhování se z nemovitosti - další užívání na základě nájemního vztahu (úhrada nájemného) domáhání se zpětného nájemného žaloba o neoprávněné obohacení

12 Hodnocení plánu investic a oprav na r ke dni a) Regenerace veřejných ploch Pro rok 2010 je plánováno: u cukrárny. Bude vybudováno dětské hřiště, odpočívadlo pro cyklisty, parkovací místa, bude obnovena studna Odhadovaná cena: ,-Kč Financování z vlastních zdrojů, paragraf 2219 ostatní komunikace Doporučuji provést v měsíci září výběrové řízení zazelenění obce tzv zelená část celého projektu + výsadba zeleně na hřbitově Odhadovaná cena : ,-Kč Financování: z finančního titulu SFŽP 92,5%, tj ,-Kč V žádosti o dotaci jsme nebyli zatím úspěšní. Další výzva v květnu V měsíci červnu byla opětovně podána žádost o dotaci z EU z Operačního programu Životní prostředí. Výsledky se očekávají v měsících : říjen - listopad b) Oprava a prodloužení ul. Květná Jedná se komplexní řešení komunikace oprava současného stavu a prodloužení k celé zástavbě + obratiště. Vzhledem k nevyjasněnosti pozemků jsem velice skeptický pro r Doporučuji vyhlásit výběrové řízení na část, kterou lze provést. Realizace : září říjen c) Oprava ul. Sokolská 13. Odhadovaná cena : cca ,-Kč ( přesný rozpočet dosud není znám ) Lze realizovat ihned nejlépe červen červenec. Splněno realizační cena ,-Kč d) ul. Nová parkovací místa Již se realizuje dokončení až po 15-tém srpnu z důvodu pozastavení kácení 4 ks stromů z důvodu stížnosti paní Korčákové hnízdění hrdliček a špačka. e) zateplení OÚ Financování zajištěno z dotace EU. Již probíhá výběrové řízení realizace červen srpen. Splněno, realizace se dokončuje, realizační cena: ,-Kč f) Intenzifikace ČOV Jedná se odkoupení odzkoušeného koncového zařízení Místostarosta podal informaci o projektu a možnosti financování z dotace MZE. g) chodníky na ul. Přibická stávající chodník není nutno projektovat chybějící chodník k RD nutno vyprojektovat Financování : z vlastních zdrojů Předpoklad realizace: srpen září (po nabytí právní moci stavebního povolení) Lze vyhlásit výběrové řízení

13 2 - h) chodníky na ul. Dlouhá jedná o úsek od bývalého nábytku Mikulík po křižovatku k Floriánku nutno vyprojektovat a stavební povolení Financování: z vlastních zdrojů Předpoklad realizace: říjen listopad ( po nabytí právní moci stavebního povolení) ch) Přestupní terminál do konce r by mělo být zprojektován a získané stavební povolení předpokládané náklady: ,-Kč Financování : z dotačních titulů na dopravu z EU a spolufinancování z dotace JmK. Realizace bude pouze v případě získání dotací. V tomto případě se bude celá investice chovat jako finančně neutrální. Termín realizace výstavby bude odvislý od získání dotací. Zahájení se předpokládá v r a dokončení v r Stavební povolení vydáno na komunikace. Drážní úřad bude ještě vydávat stavební povolení na krácení koleje. Financování: výzva z ROPu bude vypsána pravděpodobně až v r i) Dům pro seniory Projekčně připraveno Vydáno stavební povolení. Realizace bude odvislá od zajištění financování. Dosud se zajišťuje dotační forma financování. V případě, že nebude reálné získat dotaci, tak bude připraven projekt financování s několika zdroji ( úvěr a následný prodej části bytů, dotace na pořízení dotovaného bydlení, zajištění soukromého investora atd.) Realizace bude zahájena pouze v případě zajištění financování. Zahájení se předpokládá v II. pol. r a ukončení v r Financování: hledáno souběžně několik cest: JmKu z půjčky Evropské rozvojové banky Z ROPu vyhlášení výzvy se předpokládá v I. pol. r z dotačního titulu MPSV do sestavení nové vlády asi nereálné spolupráce se společností PARTNERS hledání partnera pro PPP projekt. j) Koupě pozemků v Dolinách Jedná se o cca m2, které budou určeny pro výstavbu vinných sklepů a dále pro výstavbu RD. je připravena Smlouva o smlouvě budoucí. Dohodnutá cena ,-Kč. Financování: prostřednictvím překlenovacího úvěru Koupě realizována. k) IS ul. Přibická prodloužení + odvodnění celé ulice. Vybudování IS na ul. Přibická dle Územního plánu Dokončeno. Sokolské hřiště Je připravena Realizační studie pro vybudování Sportovně společenského areálu Sokolovna. Počátek realizace je závislý od projednání Realizační studie v příslušných orgánech

14 Smlouva o sdružení a obchodní spolupráci předána k podpisu Sokolům (již cca 2 měsíce) m) rekonstrukce ul. Polní V návaznosti na novu ul. Nad Dolinami a na současný stav komunikace na ul. Polní je nutno zajistit kompletní rekonstrukci. pro r je plánována projekční příprava, včetně získání stavebního povolení realizace rekonstrukce 2011 Projekčně bude připravováno v II. pol. r n) Oprava chodníku ul. Přísnotická Stávající chodník oprava + odvodnění Financování: v rozpočtu je zahrnuto zpracování projektové dokumentace, na realizaci v rozpočtu není zahrnuto. Na realizaci v r je nutno zajistit finanční zdroje. Zprojektováno nejsou souhlasy majitelů pozemků po levé straně do obce. o) Oprava statika stropů v ZŠ Projekčně připraveno Financování: v rozpočtu není zahrnuto, na realizaci v r je nutno zajistit finanční zdroje. Dokončuje se realizace. Realizační cena ,-Kč, dotace z JmK v hodnotě ,-Kč. Nad rámec Plánu investic a oprav je realizováno: oprava ul. Stará Pouzdřanská Ve Vranovicích dne Vypracoval : Ing. Jan Helikar

Zápis z jednání ZO. č. 5/2013

Zápis z jednání ZO. č. 5/2013 Zápis z jednání ZO č. 5/2013 ze dne 24.10.2013 P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 24.10.2013, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení (místostarosta)

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

P o z v á n k a n a j e d n á n í r a d y č. 5. dne 2.3.2009

P o z v á n k a n a j e d n á n í r a d y č. 5. dne 2.3.2009 P o z v á n k a n a j e d n á n í r a d y č. 5. dne 2.3.2009 Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Vyhodnocení jednání ZO ( starosta ) 4. Zajištění jarního úklidu ( starosta, Ing. Hladík ) 5. Různé

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 1 Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 24. 9. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Koždoň, p. Příkazský, pí Rozkydalová, p. Rubeš, pí

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jana Lejsková, Renata Stříbrnská Ověřovatelé zápisu Jarmila Cagášková,

Více

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016. konaného dne v 19.00

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016. konaného dne v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00637/16 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016 konaného

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

P o z v á n k a. Program: Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 23.10.2008, v 19.00 hod. na obecním úřadě. 1.

P o z v á n k a. Program: Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 23.10.2008, v 19.00 hod. na obecním úřadě. 1. P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 23.10.2008, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky

Více

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 24. 9. 2012 Usnesení č. 1.: 1. Schválení programu 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Podání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve 20.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva ředitelka PO Základní škola a Mateřská

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT:

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT: Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne 18. 9. 2013 od 18:50 na OÚ Chýně Přítomni: Jelínek, Pokorná Podle informací od paní tajemnice, Věry Kovářové a podle vlastních zjištění byla provedena kontrola

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 30.5.2016 Místo konání: Obecní úřad Lány Jednání probíhalo od - do: 19:00 19.50 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 24.11.2016 na svém zasedání dne 24.11.2016 přijalo následující usnesení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z jednání ZO. ze dne 24.06.2010

Zápis z jednání ZO. ze dne 24.06.2010 Zápis z jednání ZO č. 4/2010 ze dne 24.06.2010-1 - P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 24.6.2010, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení 2. Volba

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 17.07.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Ing. Jarmila Kopáčková. Program:

Ing. Jarmila Kopáčková. Program: Strana 1 (celkem 5) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis 14. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne 28.06.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne

20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne 20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne 19.8.2010 Přítomni: Členové ZO: Pejcha Jiří ing., Weselý Aleš ing., Hrdinová Vladimíra, Seknička Pavel, Pavelka Stanislav, Záškoda Miroslav,

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Zápis č. 23/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo v úterý v 19:00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 23/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo v úterý v 19:00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 23/2016

Více

Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 2-2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného dne 03.

Více

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kralice nad Oslavou číslo 4/2015 konaného dne 10. září 2015 v 18.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Kralice nad Oslavou Přítomni: Jiří Barteček, Ing. Rostislav

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 20 ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 17.02.2014 ve Společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté:

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté: 1 24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 3.3.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Renata Festová, Jan Hojda, Novák Milan Hosté:

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Z Á P I S o průběhu 30. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 30. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 30. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 8. 4. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 30. zasedání zastupitelstva

Více

P o z v á n k a. Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 23.4.2009, v 19.00 hod. na obecním úřadě.

P o z v á n k a. Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 23.4.2009, v 19.00 hod. na obecním úřadě. P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 23.4.2009, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení 2. Slib nového člena ZO 3. Volba návrhové komise a ověřovatelů,

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 24/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 24/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne OBEC STAROVIČKY Zápis č. 24/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 19. 12. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 7 členů ZO +

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 29. dubna 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Září Stránka 1 z 5

Září Stránka 1 z 5 Září 2014 Stránka 1 z 5 Zápis 5/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 8. 9. 2014 od 20:00 hodin v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Tojnar Jiří, Nývlt

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

86/02 Dětské hřiště bod jednání programu č. 3 splněno (Usnesení 5/02 ze dne )

86/02 Dětské hřiště bod jednání programu č. 3 splněno (Usnesení 5/02 ze dne ) Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Janová Den konání: 22. února 2012 Začátek jednání: 17,00 hod. Místo konání: kancelář starosty obce Přítomni: viz. prezenční listina Konec jednání: 18,50 hod. 1.

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 10.05.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 7 členů

Více

Zápis č. 7/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 17. prosince 2015 v obřadní místnosti města Proseč

Zápis č. 7/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 17. prosince 2015 v obřadní místnosti města Proseč Zápis č. 7/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 17. prosince 2015 v obřadní místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 7. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více