Zápis z jednání ZO. č. 5/2010. ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání ZO. č. 5/2010. ze dne 26.08.2010"

Transkript

1 Zápis z jednání ZO č. 5/2010 ze dne

2 P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne , v hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky 3. Kontrola usnesení 4. Zpráva o činnosti Rady 5. Výsledky hospodaření za I. pol Vyhodnocení plánu investic a oprav na r Pozemky věcná břemena, prodej (starosta) - prodej části pozemků p.č. 1915/2 a 2555/16 - prodej pozemku p.č záměr prodat pozemky v Dolinách za účelem vybudování vinných sklepů 8. Diskuse (pan Dofek) 9. Rekapitulace usnesení (návrhová komise) 10. Závěr Ve Vranovicích dne Ing. Jan Helikar starosta obce - 2 -

3 1. Zahájení Schůzi zahájil a řídil pan Drahomír Dofek. Přivítal přítomné, konstatoval, že schůze byla svolána řádně a včas a je přítomno 9 členů. ZO je tedy usnášeníschopné. Přednesl program dnešního jednání a požádal o schválení programu. Program byl jednohlasně přijat 9 členů pro. 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky (Drahomír Dofek) Návrhová komise: předseda: Oldřich Vybíral členové: Mgr. Renata Karpíšková Jana Hladká Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 Ověřovatelé: Zapisovatelka: Dagmar Humpolíková Ing. Bc. Emil Neveselý Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 Ivana Pospíšilová Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 3. Kontrola usnesení ( předseda KV) Na posledním ZO byly přijaty tři úkoly: 2.1. ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 2 do jednotlivých účtů. T: ihned O: starosta Splněno ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k T: O: starosta Termín trvá ZO ukládá radě projednat s vinaři používání plynových děl na plašení špačků ve vinicích. Je porušován zákon č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví. T: O: rada Splněno. Rada obce společně s výborem vinařů zajistí měření hlučnosti u hygienické stanice. Návrh usnesení: ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí. Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0-3 -

4 4. Zpráva o činnosti Rady (starosta) Rada obce se od minulého jednání ZO na svých pravidelných jednáních sešla celkem pětkrát. Jednání Rady obce se zabývalo zejména těmito body: a) činností komisí Rady obce Školská komise předsedkyně J. Hladká Komise stavební a životního prostředí předseda D. Dofek Sociální komise Kulturní a sportovní komise předsedkyně D. Humpolíková Dle hodnocení práce jednotlivých komisí lze konstatovat, že dlouhodobě pravidelnou činnost vykazuje Komise stavební a životního prostředí a Kulturní a sportovní komise. Komise školská se schází nepravidelně v posledním roce se aktivizovala její činnost. Komise sociální nevykazovala činnost, z důvodu, že sociální služby ze zákona poskytuje MěÚ Pohořelice. b) činností OÚ Provoz OÚ je stabilizován, bezproblémově se podařilo zajistit několik nových agend: - přechod účetnictví na plátce DPH přechod na podvojné účetnictví Czech point, datové schránky atd. Došlo ke změně na místě matrikářky: paní Škamradová odchod na mateřskou dovolenou. Jako záskok byla na mateřskou dovolenou přijata ve výběrovém řízení paní Pospíšilová zkoušky na výkon matričních úkonů a ověřování podpisů vykonala v Pohořelicích dne V měsících červenci a srpnu byl provoz OÚ omezen z důvodu probíhající výměny topení a zateplování celé budovy OÚ. V následujícím týdnu by již mělo dojít k ukončení prací. c) změna č. 6 ÚP V rámci připravované změny č. 6 ÚP bylo řešeno několik připomínek, všem bylo vyhověno a byly zakomponovány do zpracovaného návrhu. Veřejné projednání se uskuteční dne hod.. d) soudní spor o budovu jídelny ZŠ Viz příloha. Dosud nebylo doručeno usnesení soudu, tudíž dosud nelze podat odvolání. Rada obce přijala celou řadu opatření, která by měla vést k minimalizaci případných škod. Přijatá opatření jsou uvedena v zápisu z jednání Rady obce č. 14. Pokud k němu nejsou připomínky, tak dle mého názoru není nutné přijímat v tuto dobu další opatření. e) čerpání rozpočtu za I. pol Předmětem dnešního jednání ZO. f) příprava ZO g) kontrola a hodnocení Plánu investic na r Předmětem dnešního jednání Rady obce h) hasičské auto Dne došlo k převzetí repasovaného hasičského auta CAS K 25 L-101, rok výroby 1988, kompletní repase provedena v r Darovací smlouvu s JmK jsme schválili na posledním jednání ZO

5 ch) pečovatelská služba Na jednání rady obce tento týden bylo řešeno zajištění pečovatelské služby pro občany Vranovic. Na základě konkrétních dvou požadavků o zajištění pečovatelské služby u Oblastní charity Břeclav, zaslala charita Břeclav Smlouvu o poskytování pečovatelské služby a požaduje dotaci ve výši ,-Kč. Musí být podepsána smlouva na tuto částku jako sponzorský dar, jinak nebude pečovatelská služba poskytována. Podle zákona 108/2006 se může za tuto službu platit maximálně 86,-Kč za hodinu. Myšleno je přímá platba od seniora nebo nemocného.reálná částka na hodinu pečovatelské práce je vyšší, z toho důvodu organizace požadují dotace od státu, kraje a obcí. Částka ,-Kč je na 4 měsíce. Pro naši obec je to částka dost vysoká, je to proto, že náš požadavek nebyl zahrnut do ročního plánu a služba na ni nedostane dotace ani od státu, ani od kraje. Požaduje tedy celou částku od nás. Diskuse: O. Vybíral: Toto je částka na jednoho člověka? J. Hladká : V jakém rozsahu ta péče je? Starosta: Jedná se o dva lidi, nebudu je jmenovat, u jednoho 3x 1hod týdně a u druhého 5x 3hodiny týdně. D. Humpolíková : Pečovatelská služba už u nás v obci funguje,dělá ji pan Šíma z Hustopeče. Starosta: Znám někoho, kdo už několik let využívá tuto službu. Pečovatelskou službu využívají i jiní občané od jiných služeb a platí si ji sami.také je spousta lidí, kde v rodině pomáhá osoba blízká. E. Neveselý: Když toto zaplatíme, od nového roku už bychom neplatili nic? Starosta: Od nového roku už budou požadovat příspěvek od státu a kraje a my budeme doplácet, ale menší částku. D. Dofek: Budeme muset v rozpočtu počítat s nějakou částkou na tuto službu. Starosta : Na tuto službu jsme měli vyčleněnu částku ,-Kč ročně. Z této rezervy jsme 4 roky nečerpali nic. Už z morálního hlediska bychom měli tuto službu podpořit. Návrh na usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské služby s Diecézní charitou Brno, Oblastní charita Břeclav. ZO schvaluje dotaci ve výši ,-Kč ve prospěch Oblastní charity Břeclav za účelem poskytování sociální péče pro občany naší obce. ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí. Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0-5 -

6 5. Výsledky hospodaření za I. pololetí 2010 ( starosta) I. Příjmy a) Rozpočet: Rok 2010: ,-Kč Ideální podíl k : 50%, tj ,- Kč b) Skutečnost: ,-Kč, tj.: 54,20% (očištěno o účet 4134) daňové příjmy 11xx: rozpočet: ,-Kč skutečnost: ,-Kč, tj. 42,2% z rozpočtu. Největší propad je u položky 1112 daň z příjmu OSVČ plnění pouze na 6,4% (48 tis. Kč) DPH 1211: ,-Kč, tj. 51,63 % daň z nemovitosti 1511: ,-Kč, tj. 59,18 %, c) Komentář k příjmům: - dle skutečného vývoje v příjmech se jeví, že celkové daňové příjmy budou o cca 0,5 1 mil Kč nižší. Nejedná se o významnou částku, proto doporučuji udělat změny až dle vývoje za 3Q. Ostatní příjmy jsou v souladu s rozpočtem. II. Výdaje a) Rozpočet Rok 2010: ,-Kč Ideální podíl: k : 50% tj.: ,-Kč b) Skutečnosti: ,-Kč, tj. 56,63% (očištěno o účet 6330) c) Komentář k výdajům: - výdaje k jsou v souladu se schváleným rozpočtem a Plánem investic a oprav. - běžné výdaje jsou v souladu s rozpočtem III. Stav na účtech a) k : ,-Kč b) k : ,-Kč IV. Závěr: Finanční hospodaření jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů je v souladu se schváleným rozpočtem na r Nutno i nadále věnovat zvýšenou pozornost daňovým příjmům Návrh na usnesení : ZO bere přeloženou zprávu o vývoji hospodaření k na vědomí. Hlasování: Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0-6 -

7 6. Vyhodnocení plánu investic na r (starosta) Viz příloha Z uvedeného hodnocení je zřejmé, že se podařilo zajistit financování celého Plánu investic na r a je předpoklad, že bude celý splněn. Rada obce se rozhodla provést i opravu ul. Květná nebude provedena v celém rozsahu, ale pouze po sporný pozemek. Dosud nebylo zahájeno budování zeleně u cukrárny, jinak vše probíhá dle plánu. Pan starosta přednesl plán investic. Návrh na usnesení: ZO bere vyhodnocení plánu investic na r na vědomí.. Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 7. Pozemky věcná břemena, prodej (starosta) a) prodej části pozemků p.č. 1915/2 a 2555/16 Záměr prodat pozemky byl vyvěšen ve dnech Podaná jediná nabídka: manželé Jana a Martin Kadlíčkovi, nabízená cena 12,-Kč/m2 b) prodej pozemku p.č. 769, 37 m2 Záměr prodat pozemek byl vyvěšen ve dnech Podaná jediná nabídka: Jiří Raus, nabízená cena 2.000,-Kč. c) záměr prodat pozemky v Dolinách za účelem vybudování vinných sklepů Rada obce předkládá návrh na schválení záměru prodat pozemky za účelem vybudování vinných sklepů dle připravované zastavovací studie v lokalitě Doliny. Návrh na usnesení: ZO schvaluje prodej částí pozemků p.č. 1915/2 a 2555/16 manželům Janě a Martinovi Kadlíčkům, Nosislavská 688, Vranovice za cenu 12,-Kč/m2, náklady na zaměření a vypracování GP budou účtovány k tíži kupujícího. Hlasování: pro : 9 proti: 0 zdržel se: 0 ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 769M 37 m2 panu Jiřímu Rausovi, Nová 561, Vranovice za cenu 2.000,-Kč. Diskuse: O. Vybíral: Tam vzniknou vyšší náklady na zápis vkladu do katastru. Starosta: Vznášíš tedy protinávrh? O. Vybíral: Ano, je třeba, aby uhradili ještě 500,-Kč, poplatek za vklad do katastru Starosta: Dávám hlasovat o tomto návrhu Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se : 0 ZO schvaluje záměr prodat pozemky za účelem vybudování vinných sklepů dle připravované zastavovací studie v lokalitě Doliny. Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0-7 -

8 8. Diskuse ( D. Dofek) D. Humpolíková: Jsou zájemci na ty sklepy? D. Dofek: Ano, jsou. Starosta: Moduly jsou po 7m, je jich tam asi 18. D.Dofek: Bude dána stavební čára, jinak je dost těžké diktovat, jak by ty sklepy měly vypadat, každý bude chtít něco jiného. Starosta : Tam to skýtá velké stavební možnosti z vrchu a není možné diktovat, jak se má stavět. E. Neveselý: Paní Humpolíková má pravdu, mělo by to vypadat nějak pěkně, když tam bude výstavba rodinných domů. D. Dofek: Dají se tam dát nějaké podmínky, jaká má být použita střešní krytina a tak dále, ale to až později, až při podpisu smlouvy budoucí. D. Humpolíková: Různorodost může být dobrá, ale musí to vypadat pěkně. D. Dofek: Budeme muset dát do podmínek při prodeji- je to varianta- předepsat nějaký oblouk, ale když bude mít někdo větší pozemek, tak si stejně udělá po svém. J. Hladká: Bylo by možné oslovit architekta, aby vypracoval nějaké typy, ze kterých by se dalo vybrat. D. Dofek: V dnešní době není možné diktovat vinařům, ani dalším občanům, jak mají stavět. D. Humpolíková: Bylo by potřeba, aby sklepy stylové, v jednotném duchu. D. Dofek: Zatím, co já vím, zájemci jsou vinaři, kteří by to určitě udělali jako stylový sklípek. O. Vybíral: Průčelí by mělo být pěkné a trochu stylové. D. Humpolíková: Uvažuju ve prospěch vinařství, máme cyklostezku a toto by mohl být další bonusvinařská ulička nebo sklepní ulička. D. Dofek: Je to pravda, ve Vranovicích opravdu chybí Sklepní ulička. R. Karpíšková: V jakém stavu je výstavba pana Školy v Atraxu? Včera pálil asi pneumatiky, dým se táhl po celé ulici. Starosta: Pan Škola tvrdí, že pálí nějaké dřevo, byl jsem se tam podívat, ale dál mě nepustil. Pan Dofek poděkoval za diskusi a požádal návrhovou komisi o rekapitulaci usnesení. Rekapitulaci přečetl pan Vybíral: - 8 -

9 9. Rekapitulace usnesení (předseda návrhové komise) 1. ZO schvaluje: 1.1. ZO schvaluje program dnešního jednání ZO 1.2. ZO schvaluje členy návrhové komise: Vybíral, Karpíšková, Hladká. a ověřovatele zápisu: Humpolíková, Neveselý.1.3. ZO schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské služby s Diecézní charitou Brno, Oblastní charita Břeclav ZO schvaluje dotaci ve výši ,-Kč ve prospěch Oblastní charity Břeclav za účelem poskytování sociální péče pro občany naší obce ZO schvaluje prodej částí pozemků p.č. 1915/2 a 2555/16 manželům Janě a Martinovi Kadlíčkům, Nosislavská 688, Vranovice za cenu 12,-Kč/m2, náklady na zaměření a vypracování GP budou účtovány k tíži kupujícího ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 769M 37 m2 panu Jiřímu Rausovi, Nová 561, Vranovice za cenu 2.000,-Kč + 500,- náklady na vklad do katastru, celková cena 2500,-Kč ZO schvaluje záměr prodat pozemky za účelem vybudování vinných sklepů dle připravované zastavovací studie v lokalitě Doliny. 3. ZO bere na vědomí 3.1. ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí ZO bere přeloženou zprávu o vývoji hospodaření k na vědomí ZO bere vyhodnocení plánu investic na r na vědomí. 10.Závěr Pan Dofek ukončil jednání a poděkoval přítomným za účast Ing. Jan Helikar Ing. Jaroslav Pezlar starosta místostarosta Ověřovatelé: Dagmar Humpolíková Emil Neveselý - 9 -

10 PŘÍLOHY Žaloba o určení vlastnictví nemovitosti č.p. 57, Vranovice - školní jídelna I. Úvod Obec Vranovice získala nemovitost kupní smlouvou ze dne od manželů Koštuříkových za cenu ,-Kč. V letech Obec Vranovice provedla stavební rekonstrukci a do budovy investovala cca ,-Kč. II. soudní spor o budovu Soudní spor žaloba na určení vlastnictví, č.j. 4C 848/93 a) Žaloba byla podána Agrodužstvem Vranovice v r žalobu podal JUDr. Pavel Procházka. 10. V r byl v OR zapsán vstup do likvidace byl na majetek Agrodružstva Vranovice prohlášen konkurz a správcem konkurzní podstaty ustanoven JUDr. Pavel Procházka byla jmenována správcem konkurzní podstaty JUDr. Vojtěška Burešová b) rozsudek OS v Břeclavi ze dne , č.j. 4C 848/ Bylo rozhodnuto, že vlastníkem budovy č.p. 57 je úpadce Agrodružstvo Vranovice. Obec podala odvolání. c) usnesení KS v Brně č.j. 14 Co 411/2000 ze dne Rozhodnutí OS v Břeclavi bylo zrušeno a vráceno soudu I. stupně k novému projednání. d) rozhodnutí OS v Břeclavi č.j. 4 C 848/ ze dne Žaloba byla zamítnuta z důvodu absentujícího naléhavého právního zájmu na určení vlastnického práva. Budova č.p. 57 zapsána dne do soupisu konkurzní podstaty úpadce Agrodružstva Vranovice v likvidaci Tímto krokem se stal oprávněným s nakládáním s nemovitostí správce konkurzní podstaty JUDr. Vojtěška Burešová. Obec Vranovice reagovala 2 kroky: - byla uzavřena Smlouva o způsobu užívání nemovitosti zapsané do konkurzní podstaty za náklady, které jsou spojeny s užíváním - dne byla podána u Krajského soudu v Brně vylučovací žaloba, čímž se Obec Vranovice domáhá vyloučení předmětné nemovitosti ze soupisu konkurzní podstaty Agrodružstva Vranovice. Žaloba je vedena pod č.j. 12 Cm 50/2007. Žaloba o vyloučení nemovitosti budovy č.p. 57 z majetku konkurzní podstaty č.j 12 Cm 50/2007, ze dne Dne proběhlo již druhé soudní jednání a byl vydán rozsudek: žaloba na vydání nemovitosti se ZAMÍTÁ. Písemný rozsudek nebyl dosud doručen dá se očekávat do cca 15 dnů

11 III. Popis soudního sporu Stanovisko správce konkurzní podstaty ( a bohužel i soudkyně) - JZD získalo budovu paní Hrozínkové v r Jako nepřímí důkaz se opírají o znalecký posudek Antonína Coufala za účelem ocenění nemovitostí Marie Hrozínkové pro převod na nového majitele budova Marie Hrozínkové byla zbourána a postavena jídelna JZD. Tvrzení je doloženo nepřímím důkazy: Investiční záměr, projektová dokumentace, kolaudační rozhodnutí ze dne vydané na JZD. - Popírají naplnění dohody mezi Marii Hrozínkovou a Agrodružstvem ze dne o vydání užívání nemovitosti zpět Marii Hrozínkové. Dohoda je zpochybňována tím, že nebyl dohledán doklad o úhradě zhodnocení budovy ve výši ,50,-Kč. Stanovisko žalované se tak opírá pouze o nepřímé důkazy. Tyto však vzala soudkyně za dostatečné. Stanovisko Obce Vranovice - obec opírá své vlastnické právo o nabývací titul, kterým je kupní smlouva ze dne nepřetržité vlastnictví nemovitosti Marií Hrozínkovou, které bylo doloženo sdělením katastru nemovitostí. - absentujícím dokladem o vydání demoličního výměru - předáním užívání nemovitosti zpět Marii Hrozínkové. Doloženo Dohodou ze dne kontinuálním přidělením jednoho čísla popisného č.p. 57. Doloženo výpisem z KN. Vydání rozhodnutí KS v Brně Prozatím není písemné rozhodnutí rozesláno stranám sporu. Průběh jednání (není rozhodující, ale určitě poučný). - trval cca 3 hod. - soudkyně od počátku jednání dávala na vědomí, že je již rozhodnuta - naše předkládané argumenty tak nacházeli dvojí protiargumentaci - žalovaný + soudkyně Soud vzal za nesporné stanovisko správce konkurzní podstaty, i když je doloženo pouze nepřímím důkazy. Absentující přímé důkazy (demoliční výměr, změnu vlastníka v KN, změnu č.p., dohodu mezi paní Hrozínkovou a Agrodružstvem atd.) komentuje tak, že se stalo v minulosti mnoho chyb, které však nemají vliv na nesporné vlastnictví úpadce Agrodružstva Vranovice budovy č.p. 57. IV. Závěr Vydáním písemného vyhotovení rozhodnutí 12 Cm 50/2007, ze dne a po jeho nabytí právní moci se stane majitelem nemovitosti úpadce Agrodužstvo Vranovice, za který jedná správce konkurzní podstaty JUDr. Vojtěška Burešová. Možné důsledky: - vystěhování se z nemovitosti - další užívání na základě nájemního vztahu (úhrada nájemného) domáhání se zpětného nájemného žaloba o neoprávněné obohacení

12 Hodnocení plánu investic a oprav na r ke dni a) Regenerace veřejných ploch Pro rok 2010 je plánováno: u cukrárny. Bude vybudováno dětské hřiště, odpočívadlo pro cyklisty, parkovací místa, bude obnovena studna Odhadovaná cena: ,-Kč Financování z vlastních zdrojů, paragraf 2219 ostatní komunikace Doporučuji provést v měsíci září výběrové řízení zazelenění obce tzv zelená část celého projektu + výsadba zeleně na hřbitově Odhadovaná cena : ,-Kč Financování: z finančního titulu SFŽP 92,5%, tj ,-Kč V žádosti o dotaci jsme nebyli zatím úspěšní. Další výzva v květnu V měsíci červnu byla opětovně podána žádost o dotaci z EU z Operačního programu Životní prostředí. Výsledky se očekávají v měsících : říjen - listopad b) Oprava a prodloužení ul. Květná Jedná se komplexní řešení komunikace oprava současného stavu a prodloužení k celé zástavbě + obratiště. Vzhledem k nevyjasněnosti pozemků jsem velice skeptický pro r Doporučuji vyhlásit výběrové řízení na část, kterou lze provést. Realizace : září říjen c) Oprava ul. Sokolská 13. Odhadovaná cena : cca ,-Kč ( přesný rozpočet dosud není znám ) Lze realizovat ihned nejlépe červen červenec. Splněno realizační cena ,-Kč d) ul. Nová parkovací místa Již se realizuje dokončení až po 15-tém srpnu z důvodu pozastavení kácení 4 ks stromů z důvodu stížnosti paní Korčákové hnízdění hrdliček a špačka. e) zateplení OÚ Financování zajištěno z dotace EU. Již probíhá výběrové řízení realizace červen srpen. Splněno, realizace se dokončuje, realizační cena: ,-Kč f) Intenzifikace ČOV Jedná se odkoupení odzkoušeného koncového zařízení Místostarosta podal informaci o projektu a možnosti financování z dotace MZE. g) chodníky na ul. Přibická stávající chodník není nutno projektovat chybějící chodník k RD nutno vyprojektovat Financování : z vlastních zdrojů Předpoklad realizace: srpen září (po nabytí právní moci stavebního povolení) Lze vyhlásit výběrové řízení

13 2 - h) chodníky na ul. Dlouhá jedná o úsek od bývalého nábytku Mikulík po křižovatku k Floriánku nutno vyprojektovat a stavební povolení Financování: z vlastních zdrojů Předpoklad realizace: říjen listopad ( po nabytí právní moci stavebního povolení) ch) Přestupní terminál do konce r by mělo být zprojektován a získané stavební povolení předpokládané náklady: ,-Kč Financování : z dotačních titulů na dopravu z EU a spolufinancování z dotace JmK. Realizace bude pouze v případě získání dotací. V tomto případě se bude celá investice chovat jako finančně neutrální. Termín realizace výstavby bude odvislý od získání dotací. Zahájení se předpokládá v r a dokončení v r Stavební povolení vydáno na komunikace. Drážní úřad bude ještě vydávat stavební povolení na krácení koleje. Financování: výzva z ROPu bude vypsána pravděpodobně až v r i) Dům pro seniory Projekčně připraveno Vydáno stavební povolení. Realizace bude odvislá od zajištění financování. Dosud se zajišťuje dotační forma financování. V případě, že nebude reálné získat dotaci, tak bude připraven projekt financování s několika zdroji ( úvěr a následný prodej části bytů, dotace na pořízení dotovaného bydlení, zajištění soukromého investora atd.) Realizace bude zahájena pouze v případě zajištění financování. Zahájení se předpokládá v II. pol. r a ukončení v r Financování: hledáno souběžně několik cest: JmKu z půjčky Evropské rozvojové banky Z ROPu vyhlášení výzvy se předpokládá v I. pol. r z dotačního titulu MPSV do sestavení nové vlády asi nereálné spolupráce se společností PARTNERS hledání partnera pro PPP projekt. j) Koupě pozemků v Dolinách Jedná se o cca m2, které budou určeny pro výstavbu vinných sklepů a dále pro výstavbu RD. je připravena Smlouva o smlouvě budoucí. Dohodnutá cena ,-Kč. Financování: prostřednictvím překlenovacího úvěru Koupě realizována. k) IS ul. Přibická prodloužení + odvodnění celé ulice. Vybudování IS na ul. Přibická dle Územního plánu Dokončeno. Sokolské hřiště Je připravena Realizační studie pro vybudování Sportovně společenského areálu Sokolovna. Počátek realizace je závislý od projednání Realizační studie v příslušných orgánech

14 Smlouva o sdružení a obchodní spolupráci předána k podpisu Sokolům (již cca 2 měsíce) m) rekonstrukce ul. Polní V návaznosti na novu ul. Nad Dolinami a na současný stav komunikace na ul. Polní je nutno zajistit kompletní rekonstrukci. pro r je plánována projekční příprava, včetně získání stavebního povolení realizace rekonstrukce 2011 Projekčně bude připravováno v II. pol. r n) Oprava chodníku ul. Přísnotická Stávající chodník oprava + odvodnění Financování: v rozpočtu je zahrnuto zpracování projektové dokumentace, na realizaci v rozpočtu není zahrnuto. Na realizaci v r je nutno zajistit finanční zdroje. Zprojektováno nejsou souhlasy majitelů pozemků po levé straně do obce. o) Oprava statika stropů v ZŠ Projekčně připraveno Financování: v rozpočtu není zahrnuto, na realizaci v r je nutno zajistit finanční zdroje. Dokončuje se realizace. Realizační cena ,-Kč, dotace z JmK v hodnotě ,-Kč. Nad rámec Plánu investic a oprav je realizováno: oprava ul. Stará Pouzdřanská Ve Vranovicích dne Vypracoval : Ing. Jan Helikar

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 -

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 - Zápis z jednání ZO č. 6/2010 ze dne 7.10.2010-1 - P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 7.10.2010, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení (místostarosta)

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Darek Kuklínek,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 P ř í t o m n i : O m l u v e n i: MUDr. Vojtěch Adam, Ing. Jan Blatný, Mgr. Karla Černá, Mgr. Pavel Dočkal,

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20)

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20) Město Pohořelice Zápis z XVIII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.2.2013 Účast zastupitelů: 19 při zahájení, 21 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin Host:

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Místo : Přítomni : Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: sál Obecního domu dle prezenční listiny a host Ing. Urban Ing. Lelková,

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více