DODATEK K PROTOKOLU O KONTROLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DODATEK K PROTOKOLU O KONTROLE"

Transkript

1 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát DODATEK K PROTOKOLU O KONTROLE Čj. ČŠIU-918/16-U Protokol o kontrole ze dne , čj. ČŠIU-423/16-U byl změněn vyřízením námitek ze dne Zároveň byl vydán tento dodatek k protokolu o kontrole. Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo právnické osoby Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace Muchova 228, Chlumec IČ Identifikátor Právní forma Zastupující Zřizovatel Místo inspekční činnosti Příspěvková organizace Mgr. Petr Opava Město Chlumec Muchova 228, Chlumec Termín inspekční činnosti a Kontrolované období Školní roky 2014/2015 a 2015/2016 do data kontroly; kalendářní rok 2015 Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

2 Předmět kontroly 1. Kontrola dodržování vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období (dále školský zákon ), a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání. Kontrolované období: školní roky 2014/2015 a 2015/2016 do data kontroly. 2. Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením zřizovaných obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí podle 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona. Kontrolované období: kalendářní rok Kontrola byla provedena na podnět dle 174 odst. 5 školského zákona. Kontrolní zjištění 1. Kontrola byla vykonána v základní škole (dále ZŠ ) a školní družině (dále ŠD ). 1.1 Kontrola vydání, souladu a zveřejnění školních vzdělávacích programů dle 5 odst. 1, 2 a 3 školského zákona. Kontrolou předložené dokumentace bylo zjištěno, že ředitel školy vydal Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola s platností od , včetně aktualizací (dále ŠVP ZV ), Školní vzdělávací program pro školní družinu, s účinností od a Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu, s účinností od Všechny vzdělávací programy jsou zpracovány v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy nebo právními předpisy. Informace o jejich vydání byla v době konání kontroly umístěna na nástěnce v prostorách školy, případným zájemcům je umožněno do textů nahlížet, případně si pořídit kopie. Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 1.2 Kontrola, zda je vzdělávání uskutečňováno dle školních vzdělávacích programů podle 7 odst. 2 školského zákona. Kontrolou ŠVP ZV, třídních knih vedených ve školních letech 2014/2015, 2015/2016 a vyjádření vyučujících bylo zjištěno, že vzdělávání je uskutečňováno v souladu s právním předpisem. Nebylo zjištěno porušení 7 odst. 2 školského zákona. 1.3 Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu základní školy a vnitřního řádu školní družiny podle 30 odst. 1, 2 a 3 školského zákona. Ředitel školy vydal Školní řád s účinností od a Řád školní družiny, s účinností od , které obsahují náležitosti dané školským zákonem. V době konání kontroly byly zveřejněny na webových stránkách školy a na nástěnce v prostorách školy. Zaměstnanci a žáci školy s nimi byli dle záznamů v třídních knihách, přehledu výchovně vzdělávací práce školní družiny, zápisů z porad pedagogických 2

3 a provozních pracovníků seznámeni, o jejich vydání a obsahu byli dle zápisů z třídních schůzek informováni zákonní zástupci žáků. Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 1.4 Kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech podle 29 odst. 2 školského zákona. V průběhu kontrolní činnosti byly zjištěny nedostatky v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Na základě zjištěných nedostatků přijal ředitel školy v průběhu kontrolní činnosti opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Byla opravena část podlahové krytiny v učebně hudební výchovy a byla zadána objednávka opravy tří skleněných výplní oken ve velké tělocvičně, které ohrožovaly bezpečnost žáků při výuce. Rizikový stav byl zjištěn v oblasti zabezpečení hlavního vchodu základní školy proti vniknutí cizích osob do objektu. Tento vchod byl v době inspekční činnosti volně přístupný, bez uzamčení či personálního zabezpečení v dopoledních i odpoledních hodinách (při příchodu i odchodu ČŠI ze školy). Bylo zjištěno porušení 29 odst. 2 školského zákona. 1.5 Kontrola vedení dokumentace podle 28 odst. 1 písm. f) školského zákona. Kontrolou předložené dokumentace bylo zjištěno, že údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu vedené v třídních knihách školního roku 2014/2015 nebyly průkazné, zápisy v předmětu přírodověda ve 4. a 5 ročníku a v předmětu občanská výchova v 8. ročníku nedokládaly odučení výstupů uvedených ve ŠVP ZV. V předmětu přírodověda se jednalo o výstupy: orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a kontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluh. V předmětu občanská výchova o výstupy: přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu, sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi, na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení, vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít, uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu, na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz, rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané. Bylo zjištěno porušení 28 odst. 1 písm. f) školského zákona. 3

4 2. Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých Základní škole, Muchova 228, Chlumec - příspěvkové organizaci (dále organizace ) podle 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona. 2.1 Kontrola, zda finanční prostředky státního rozpočtu byly organizaci v roce 2015 poskytnuty v souladu s 160 odst. 5 školského zákona a zda byly použity k účelům stanoveným v 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona. Kontrolou oprávněnosti přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu, které bylo provedeno ověřením správnosti předávaných údajů z dokumentace školy a školských zařízení a údajů ze školní matriky za školní rok 2014/2015 v návaznosti na údaje vykázané ve Výkazu o přípravné třídě základní školy a o přípravném stupni základní školy speciální (S 4c-01) podle stavu k , Výkazu o základní škole (M 3) podle stavu k , Výkazu o školní družině školním klubu (Z 2-01) podle stavu k a Výkazu o činnosti zařízení školního stravování (Z 17-01) podle stavu k bylo zjištěno, že kontrolované údaje byly vykázány v souladu s 3 odst. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění účinném v kontrolovaném období (dále vyhláška č. 364/2005 Sb. ) a předány v souladu s 28 odst. 5 školského zákona. Finanční prostředky státního rozpočtu byly organizaci v roce 2015 poskytnuty v souladu s 160 odst. 5 školského zákona. Kontrolou oprávněnosti použití finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých organizaci podle 160 odst. 1 písm. c) školského zákona na platy, zákonné odvody (sociální zabezpečení a zdravotní pojištění), příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb bylo na základě předložené personální a mzdové dokumentace zaměstnanců platné v roce 2015, účetnictví organizace za rok 2015 (účetních sestav a kontrolovaných účetních dokladů roku 2015) a výpisů z bankovních účtů zjištěno: kontrolovaní zaměstnanci osobních čísel 5, 44, 47, 50, 72, 81, 118, 133, 134, 163, 164, 166, 169, 171, 172, 175, 178, 179 byli zařazeni do platových tříd a platové tarify jim byly stanoveny a vyplaceny v souladu s 122 odst. 1 a 3, 123 odst. 1, 2, 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném v kontrolovaném období (dále zákoník práce ), s 3, 5 a přílohami č. 1, 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném v kontrolovaném období (dále nařízení vlády 564/2006 Sb. ) s účinností do , a přílohami č. 1, 9 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. s účinností od ; příplatek za vedení byl dle Organizačního schématu ZŠ Chlumec platného od a od (dle stupně řízení a náročnosti řídící práce) vedoucímu zaměstnanci osobního čísla 44, 47, 163, 175, 179 stanoven a vyplacen v souladu s 124 odst. 1, 3 zákoníku práce; zvláštní příplatek byl stanoven a vyplacen kontrolovaným zaměstnancům osobních čísel 5, 72, 81, 118, 133, 172, 175 v souladu s 122 odst. 1, 129 zákoníku práce, s 8 a přílohou č. 9 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. s účinností do a přílohou č. 10 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. s účinností od ; osobní příplatek byl stanoven a vyplacen kontrolovaným zaměstnancům osobních čísel 5, 44, 47, 50, 72, 81, 118, 133, 134, 163, 171, 175, 179 v souladu s 131 odst. l zákoníku práce; 4

5 příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovených rozsah byl stanoven a vyplacen kontrolovaným zaměstnancům osobních čísel 5, 118, 133, 164, 179 za měsíce leden 2015 a za měsíc únor 2015 v souladu s 132 zákoníku práce; specializační příplatek byl stanoven a vyplacen kontrolovaným pedagogickým pracovníkům osobních čísel 81, 133 za specializované činnosti v souladu s 133 zákoníku práce; odměna byla stanovena a vyplacena kontrolovaným zaměstnancům osobních čísel 5, 44, 47, 72, 81, 118, 133, 134, 163, 169, 171, 172, 175, 178, 179 v souladu s 134 zákoníku práce; kontrolovanému zaměstnanci osobního čísla 166: byl dle 122 odst. 3, 124 odst. 1 a 3, 131 odst. 1 zákoníku práce stanoven: o v předloženém platovém výměru s účinností od příplatek za vedení ve výši Kč a osobní příplatek ve výši Kč; o v předloženém platovém výměru s účinností od příplatek za vedení ve výši Kč a osobní příplatek ve výši 0 Kč (zaměstnancem byl tento platový výměr odmítnut); o v předloženém platovém výměru s účinností od příplatek za vedení ve výši Kč a osobní přípatek ve výši 0 Kč (zaměstnancem byl tento platový výměr odmítnut); byl (z důvodu odlišného právního názoru zaměstnance osobního čísla 166 a orgánu, který ho na pracovní místo ustanovil a plat stanovil) dle Mzdového listu za období od měsíce ledna 2015 do měsíce prosince 2015 příplatek za vedení vyplácen ve výši Kč a osobní příplatek ve výši Kč v rozporu s platovými výměry stanovenými orgánem, který ho na pracovní místo ustanovil a plat stanovil, čímž došlo k neoprávněnému použití finančních prostředků státního rozpočtu v roce 2015 v celkové výši cca Kč, z toho na platy ve výši cca Kč, na zákonné odvody (sociální zabezpečení, zdravotní pojištění) ve výši cca Kč a na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši cca 225 Kč. Kontrolou oprávněnosti použití finančních prostředků státního rozpočtu na odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr bylo podle kontrolovaných písemně uzavřených dohod o provedení práce platných v roce 2015 zaměstnanců osobních čísel 5, 11, 15, 21, 72, 107, 113, 130, 133, 134, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 537, 556, 574, 575, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 585, 586, 587, 588 zjištěno, že sjednané odměny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr byly vyplaceny po provedení sjednaného úkolu v souladu s 138 a 144 zákoníku práce, v rozsahu práce podle 75 zákoníku práce. Kontrolou vybraných údajů uvedených ve Čtvrtletním výkazu o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství (P 1-04) za čtvrtletí 2015 bylo zjištěno, že kontrolované údaje o mzdových prostředcích vykázané ve výše uvedeném výkazu souhlasily s údaji uvedenými v dokumentu Rekapitulace úplná za období: a s údaji uvedenými v účetnictví organizace za rok Kontrolované údaje byly vykázány v souladu s 3 odst. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb. a předány v souladu s 28 odst. 5 školského zákona. Kontrolou oprávněnosti použití finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých organizaci v roce 2015 na úhradu ostatních neinvestičních výdajů bylo zjištěno, že organizace podle účetních sestav a kontrolovaných účetních dokladů roku 2015 použila poskytnuté finanční prostředky na náhrady mezd při pracovní neschopnosti 5

6 hrazené zaměstnavatelem, na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, na preventivní lékařské prohlídky, na pořízení učebnic a učebních pomůcek, na vzdělávání zaměstnanců v souladu s právními předpisy. Při kontrole použití finančních prostředků státního rozpočtu na úhradu cestovného bylo dle vybraných účetních dokladů týkajících se cestovních výdajů zaměstnanců při pracovních cestách zjištěno, že organizace nepostupovala v souladu se zákoníkem práce a Směrnicí č. 1/2014 pro poskytování a účtování cestovních náhrad s platností od (dále Směrnice č. 1/2014 ), např.: u účetních dokladů č. P výdajových pokladních dokladů (dále VPD ) č. 64, 66, 67 byla ve vyúčtování pracovních cest zaměstnanců osobních čísel 113, 133, 171 chybně vypočítána a poskytnuta výše cestovní náhrady stravného za pracovní cestu uskutečněnou dne Tento den dle cestovních příkazů trvala pracovní cesta od hod. do hod. a bylo poskytnuto jedno jídlo snídaně. Dle Směrnice č. 1/2014 a zákoníku práce měla být poskytnuta náhrada za stravné za pracovní cestu ve výši 65 % ze stanovené částky 105 Kč (pracovní cesta trvající déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin), tj. 68,25 Kč. Bylo vyplaceno 36,75 Kč. Organizace nepostupovala dle 176 odst. 3 zákoníku práce a Směrnice č. 1/2014. cestovní příkazy, které byly přílohou účetních dokladů roku 2015 č. P VPD č.: 64, 65, 66, 67, neobsahovaly úplné údaje potřebné k vyúčtování pracovní cesty (chyběl údaj o schváleném určeném dopravním prostředku před započetím pracovní cesty, ve vyúčtování pak údaje o skutečně použitém dopravním prostředku, o případném poskytnutí ubytování či stravného a jeho rozsahu). Organizace v roce 2015 nepostupovala dle 153 odst. 1 zákoníku práce a Směrnice č. 1/2014. Kontrolou oprávněnosti přijetí a použití finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých organizaci podle 163 školského zákona v rámci rozvojových programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod účelovými znaky (Zvýšení platů pracovníků regionálního školství) a (Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015) bylo zjištěno, že organizace dle předložené dokumentace, účetních sestav a účetních dokladů roku 2015 přijala a použila poskytnuté finanční prostředky v souladu s vymezenými účely rozvojových programů v daném rozpočtovém období, na které byly poskytnuty. Bylo zjištěno, že finanční prostředky státního rozpočtu byly použity v rozporu s 160 odst. 1 písm. c) školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, čímž došlo k podezření na porušení rozpočtové kázně podle 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění účinném v kontrolovaném období, v celkové výši cca Kč. 2.2 Kontrola, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytnutými organizaci v roce 2015 podle 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb těchto prostředků v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném v kontrolovaném období (dále zákon o účetnictví ), s 8 vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Kontrolou přijetí a čerpání finančních prostředků poskytnutých organizaci v kalendářním roce 2015 ze státního rozpočtu bylo dle účetnictví organizace za rok 2015, kontrolovaných účetních dokladů a výpisů z bankovních účtů roku 2015 zjištěno, že o stavu a pohybu těchto prostředků bylo v účetnictví organizace účtováno v souladu se zákonem o účetnictví. 6

7 Zúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem za rok 2015 bylo dle předloženého finančního vypořádání dotací za rok 2015 provedeno v termínu, dle stanovených pravidel. Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 2.3 Kontrola, zda je zaveden a udržován vnitřní kontrolní systém podle 25, 26 zákona o finanční kontrole. Postupy a pravidla vnitřního kontrolního systému podle zákona o finanční kontrole byly v organizaci v kontrolovaném období zavedeny Směrnicí o finanční kontrole (ze dne ). Vzhledem ke zjištěným nedostatkům nebyl vnitřní kontrolní systém organizace nastaven tak, aby minimalizoval finanční rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů organizace. Bylo zjištěno porušení 25 zákona o finanční kontrole. Závěry Česká školní inspekce v souladu s 175 odst. 1 školského zákona ukládá řediteli školy: ve lhůtě do 30 dnů odstranit nedostatky zjištěné při inspekční činnosti v bodu č. 1.4, 2.1 a ve stejné lhůtě písemně informovat Českou školní inspekci, jak byly nedostatky odstraněny a jaká byla přijata opatření. ve lhůtě do 30 dnů přijmout adekvátní opatření k prevenci nedostatků zjištěných při inspekční činnosti v bodu č. 1.5, 2.3 a ve stejné lhůtě písemně informovat Českou školní inspekci, jaká opatření byla přijata. Zprávu zašlete na adresu Ústecký inspektorát, W. Churchilla 6/1348, Ústí nad Labem, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s připojením elektronického podpisu. 7

8 Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se inspekční zjištění opírá 1. Zřizovací listina Základní školy, Muchova 228, Chlumec příspěvkové organizace vydané Městem Chlumec s účinností od (ze dne ) 2. Smlouva o výpůjčce (ze dne ) 3. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-45054/ ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od (ze dne ) 4. Jmenování do funkce ředitele Základní školy Chlumec, Muchova 228, Chlumec - příspěvkové organizace ode dne vydané Radou obce Chlumec (ze dne ) 5. Výpisy z rejstříku škol a školských zařízení pořízené na webových stránkách MŠMT dne Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje se zřízením funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (JID: /2014/KUUK, č.j.: 1507/SMT/2014, ze dne ) 7. Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje s pokračováním funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (JID: 33489/2015/KUUK, č.j.:1507/smt/2014, ze dne ) 8. Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje se zřízením funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (JID: 86959/2015/KUUK, č.j.: 1385/SMT/2015, ze dne ) 9. Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje se zřízením funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (JID: 96432/2015/KUUK, č.j.: 1385/SMT/2015, ze dne ) 10. Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje s pokračováním činnosti přípravné třídy pro děti sociálně znevýhodněné s účinností od do (ev.č.: 72934/2014/KUUK, j.č.: 991/SMT/2014, ze dne ) 11. Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje s pokračováním činnosti přípravné třídy v ZŠ s účinností od do (JID: 67903/2015/KUUK, č.j.: 811/SMT/2015, ze dne ) 12. Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje se zřízením 4 tříd s upraveným vzdělávacím programem podle školního vzdělávacího programu Naše škola, pro žáky se zdravotním postižením v 4., 6., 7. a 8. ročníku Základní školy, Muchova 228, Chlumec příspěvkové organizaci, ve školním roce 2014/2015 (JID: 81542/2014/KUUK, č.j.: 1149/SMT/2014, ze dne ) 13. Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje se zřízením tříd s upraveným vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, pro žáky se zdravotním postižením 7. a 9. ročníku od do (JID: 88338/2015/KUUK, č.j.: 1225/SMT/2015, ze dne ) 14. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola, s platností od , včetně aktualizací 15. Školní vzdělávací program pro školní družinu, s účinností od Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu, s účinností od Školní řád s účinností od Řád školní družiny, s účinností od Zápisy z porad pedagogických a provozních pracovníků ve školním roce 2014/2015, 2015/ Zápisy z třídních schůzek ve školním roce 2014/2015, 2015/2016 8

9 21. Výkaz o přípravné třídě základní školy a o přípravném stupni základní školy speciální (S 4c-01) podle stavu k , Oddíl III., řádek č ve sl. 2, 3 (ze dne ) 22. Výkaz o základní škole (M 3) podle stavu k , Oddíl III. (řádky č ve sl. 2, 3, 5) Oddíl IIIA. (řádky č. 3A01, 3A02, 3A06, 3A08, 3A10, 3A11 ve sl. 11, 12), Oddíl VIII. (řádky č. 0812, 0814, 0818 ve sl. 2, 3, 5), Oddíl IX. (řádky č. 0904, 0905, 0912, 0914, 0918 ve sl. 2, 4, 6) 23. Výkaz o školní družině školním klubu (Z 2-01) podle stavu k , Oddíl I., řádky č. 0101, 0102 ve sl. 2 (ze dne ) 24. Výkaz o činnosti zařízení školního stravování (Z 17-01) podle stavu k , Oddíl I., řádky č. 0101, 0103, 0104, 0105 ve sl. 2, 3 (ze dne ) 25. Třídní kniha pro 1. stupeň ZŠ, varianta A školní rok 2014/2015, 2015/2016 (přípravná třída) 26. Třídní knihy pro 1. stupeň ZŠ, varianta A školní rok 2014/2015, 2015/ Třídní knihy pro 2. stupeň ZŠ, varianta D školní rok 2014/2015, 2015/ Školní matrika v elektronické podobě školní rok 2014/2015, 2015/ Přehledy výchovně vzdělávací práce školní rok 2014/2015 (Oddělení: I., II., III., IV.). 2015/ Záznam stravovaných osob za období , Organizační schéma ZŠ Chlumec platné od , od Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad č. 1/2014 (s platností od ) včetně Dodatku č. 1/2014A (s platností od ) 33. Směrnice o finanční kontrole ZŠ Chlumec (ze dne ) 34. Zápisy o provedených následných finančních kontrolách účetních dokladů v roce Závazné ukazatele rozpočtu NIV upravený rozpočet k (ze dne ) 36. Avízo Krajského úřadu Ústeckého kraje - Rozvojový program MŠMT Zvýšení platů pracovníků regionálního školství JID: 14353/2015/KUUK, č.j. 89/SMS/2015 (ze dne ) - UZ Avízo Krajského úřadu Ústeckého kraje - Rozvojový program MŠMT Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 JID: /2015/KUUK, (ze dne ) - UZ Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv, část A. (ze dne ) 39. Analytika Účetní závěrka sestavená k (ze dne ) 41. Hlavní kniha Období: 12/ Vyúčtování transferu P Přímé náklady (z MŠMT) v období od do 31:12:2015 pohyb na analytickém účtu č.: , , , , , , , , , , , , , , , , , Vyúčtování transferu D Zvýšení platů všech zaměst. V období od do 31:12:2015 pohyb na analytickém účtu č.: , , , , Vyúčtování transferu DD Zvýšení platů všech zaměst. V období od do 31:12:2015 pohyb na analytickém účtu č.: , , , , Účetní doklady roku 2013 č.: XD 80, XD 123, XD 138, XD 142, XD 197, XD 226, XD 267, XD 301, XD 432, XD 434, XD 484, XD 525, XD 597, XD 611, XD 617, XD 647; P1 33 (VPD č.: 64, 65, 66, 67), P1 55 (VPD č.: 145, 146), P1 56 (VPD č. 160), P1 57 (VPD č.: 184, 203, 205), P1 58 (VPD č.: 221, 228), P1 59 (VPD č.: 233, 234, 9

10 244), P1 63 (VPD č. 309), P1 66 (VPD č.: 354, 355, 356), P1 67 (VPD č. 374); VD 4, VD 6, VD 8, VD 10, VD 11, VD 15, VD 17, VD 19, VD 20, VD 21, VD 22, VD 25, VD 26, VD 28, VD 30, VD 34, VD 36, VD 37, VD 40, VD 43, VD 44, VD 47, VD 50, VD 53, VD 57, VD 60, VD 61, VD 65, VD 67, VD 70, VD 73, VD 75, VD 77, VD 81, VD 83; BA 3; B1 44, B1 53, B1 70, B1 85, B1 94, B1 95, B1 129, B1 142, B1 163, B Čtvrtletní výkaz P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za čtvrtletí 2015, Oddíl I., řádky č. 0107, 0108, 0131, 0121, 0123, 0123 ve sl. C; Oddíl V., řádky č. 0503, 0514, 0517 ve sl. C (ze dne ) 47. Rekapitulace úplná za období až (měsíční) 48. Rekapitulace úplná za období Organizační schéma ZŠ Chlumec platné od , od Osobní spisy (pracovní smlouva, dodatek k pracovní smlouvě, jmenování, pracovní náplň, platové výměry, doklady o dosaženém vzdělání) zaměstnanců s osobními čísly: 5, 44, 47, 50, 72, 81, 118, 133, 134, 163, 164, 166, 169, 171, 172, 175, 178, Odměny v roce Rozsah přímé pedagogické činnosti školní roky 2014/2015, 2015/ Rozvrhy hodin školní roky 2014/2015, 2015/ Výkaz práce pedagogických pracovníků 2015 za měsíc leden a únor osobních čísel 5, 118, 133, 164, Souhrn suplujících: 1. ledna 30. ledna 2015, 1. února 28. února Dohody o provedení práce uzavřené v roce 2015 se zaměstnanci osobních čísel: 5, 11, 15, 21, 72, 107, 113, 130, 133, 134, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 537, 556, 574, 575, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 585, 586, 587, Evidenční a zápočtový list za období , Mzdový list za období zaměstnanců s osobními čísly: 5, 11, 15, 21, 44, 47, 50, 72, 81, 107, 113, 118, 130, 133, 134, 163, 164, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 178, 179, 537, 556, 574, 575, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 585, 586, 587, Výpisy z bankovního účtu za rok 2015, leden Výpisy z bankovního účtu FKSP za rok 2015, leden Zápis o nedostatcích zjištěných při inspekční činnosti (ze dne ) 61. Prohlášení vyučujících o průběhu vyučování ve školním roce 2014/

11 Poučení Podle 13 kontrolního řádu může škola/školské zařízení proti protokolu o kontrole podat písemné zdůvodněné námitky, z nichž je zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a to do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Případné námitky zašlete na adresu Ústecký inspektorát, W. Churchilla 6/1348, Ústí nad Labem, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu. Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole Mgr. et Mgr. Radek Hach, školní inspektor R. Hach, v. r. Mgr. Marta Maděrová, školní inspektorka Mgr. Ivana Reihsová, školní inspektorka Bc. Jana Sejvalová, kontrolní pracovnice Bc. Blanka Zoudunová, kontrolní pracovnice V Ústí nad Labem

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIU-423/16-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIU-423/16-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIU-423/16-U Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE Česká školní inspekce Středočeský inspektorát P R OTOKOL O KON TR OLE Čj. ČŠIS-688/16-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1523/13-S. I. Kontrolovaná osoba. II. Předmět kontrolní činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1523/13-S. I. Kontrolovaná osoba. II. Předmět kontrolní činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-1523/13-S o státní kontrole a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov 382 76 Loučovice 231 Identifikátor školy: 600 059 138 Termín kontroly na místě: 18.-21. říjen 2004 Čj.:

Více

Česká školní inspekce PROTOKOL

Česká školní inspekce PROTOKOL Česká školní inspekce PROTOKOL Kontrolovaná osoba: Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 Adresa: Školní 995, 374 01 Trhové Sviny Jihočeský inspektorát Identifikátor školy: 600 008 037 Vedoucí týmu: Ing.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát P R O T O K O L. Čj. ČŠIA-1367/11-A. Kontrolovaná osoba. Libčická 10/658, Praha 8 - Čimice

Česká školní inspekce Pražský inspektorát P R O T O K O L. Čj. ČŠIA-1367/11-A. Kontrolovaná osoba. Libčická 10/658, Praha 8 - Čimice Česká školní inspekce Pražský inspektorát P R O T O K O L Čj. ČŠIA-1367/11-A o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIL-373/15-L Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIB-1180/13-B Veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE čj. ČŠIJ-243/14-J Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIJ-410/16-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIJ-410/16-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIJ-410/16-J Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIM-774/16-M

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIM-774/16-M Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIM-774/16-M Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát

Česká školní inspekce Pražský inspektorát Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIA-2794/16-A Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE P R OTOKOL O KON TR OLE ČŠIZ-1273/15-Z Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIP-331/15-P Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, Praha 5

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, Praha 5 Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Informace Souhrnné poznatky o výsledcích finančních kontrol ve školách a školských zařízeních všech zřizovatelů za rok 2010 Praha, únor 2011 Obsah

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIZ-845/12-Z o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠI-2124/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠI-2124/15-A PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠI-2124/15-A Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce PROTOKOL

Česká školní inspekce PROTOKOL Česká školní inspekce PROTOKOL Kontrolovaná osoba: Základní škola Prachatice, Vodňanská 287 Vodňanská 287, 383 01 Prachatice Jihočeský inspektorát Identifikátor školy: 600 062 961 Vedoucí týmu: Mgr. Jana

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-220/13-U Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice vykonávající činnost školy: Sídlo: Bezručova

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-131/11-H o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIA-1733/14-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIA-1733/14-A PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIA-1733/14-A Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-699/14-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIB-1212/15-B Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIT-1600/17-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIT-1600/17-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIT-1600/17-T Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-1580/12-S o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIU-551/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIU-551/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIU-551/13-U o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIB-1103/16-B Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena:

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena: Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2007 č.j. 249/2007-24 Ministerstvo školství,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIM - 171/14-M. Dědina 36/10, Troubky

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIM - 171/14-M. Dědina 36/10, Troubky Olomoucký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIM - 171/14-M Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-244/16-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-244/16-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-244/16-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L č. j. ČŠIH-1068/10-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-478/13-T o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIU-635/18-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIU-635/18-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIU-635/18-U Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-842/12-L. I. Kontrolovaná osoba

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-842/12-L. I. Kontrolovaná osoba Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-842/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát

Česká školní inspekce Pražský inspektorát Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIA-1243/16-A Kontrola dodržování právních předpisů 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-72/08-09 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIT-2005/18-T Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIT-228/19-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIT-228/19-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIT-228/19-T Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIC C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIC C I Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIC-551112-C o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIM-1431/14-M Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD. Protokol o kontrole provedené na základě pověření ke kontrole č. 658/03/2016

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD. Protokol o kontrole provedené na základě pověření ke kontrole č. 658/03/2016 Elektronický podpis - 20.12.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD *KUMSX01Q50S5* Certifikát autora podpisu : Jméno : Ing. Martin Hajduk Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 29.6.2017 28. října

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-555/13-B o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL. Čj. ČŠIJ - 404/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL. Čj. ČŠIJ - 404/13-J Sp. zn.: ČŠIJ-S-110/13 J Česká školní inspekce PROTOKOL Čj. ČŠIJ - 404/13-J o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R OTOKOL O KON TR OLE Čj. ČŠIE-235/17-E Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Příloha č. 2 k protokolu o kontrole č. j. KUOK 49946/2018, Sp.Zn. KÚOK/49942/2018/OK/7173

Příloha č. 2 k protokolu o kontrole č. j. KUOK 49946/2018, Sp.Zn. KÚOK/49942/2018/OK/7173 Přehled porušení zjištěných kontrolou hospodaření příspěvkové organizace Muzeum a galerie v Prostějově Porušení 2.3.1: Příspěvková organizace si pronajala majetek na dobu určitou delší než jeden rok bez

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát

Česká školní inspekce Pražský inspektorát Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIC-105/14-C o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2016/KUUK 614/KON/2015 ZPRÁVA přezkoumání hospodaření obec Siřejovice, IČ: 00264369 za

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Příspěvková organizace : Základní škola Místo: Otvovice 52, 273 27 IČ : 75034751 Redizo školy 600044238 Organizační číslo školy: 50951 IZO škola: 102 086 842 Součásti školy IZO školní družina: 113 200

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIZ-899/15-Z Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-501/11-B o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát

Česká školní inspekce Pražský inspektorát Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIC-153/14-C o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-429/12-T o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIZ-776/17-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIZ-776/17-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIZ-776/17-Z Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIE-552/16-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIE-552/16-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIE-552/16-E Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 19.2.2007, čj. 27 287/2006-22 Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 90575/2014/KUUK 217/KON/2014 Stejnopis č. 1 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Kostomlaty

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIE-1332/15-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIE-1332/15-E PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIE-1332/15-E Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIC-185/14-C o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018 rozvojový program Vyhlášení rozvojového programu Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se

Více

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

OBEC LIBERK Jiří Šimerda, starosta obce Liberk LIBERK 70. Protokol č. 2/2017

OBEC LIBERK Jiří Šimerda, starosta obce Liberk LIBERK 70. Protokol č. 2/2017 OBEC LIBERK Jiří Šimerda, starosta obce Liberk 517 12 LIBERK 70 Protokol č. 2/2017 O výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové Kozelkova 123/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou Identifikátor školy: 600

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE Česká školní inspekce Liberecký inspektorát P R OTOKOL O KON TR OLE Čj. ČŠIL-154/16-L Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Vyhlášení rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018

Vyhlášení rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018 Vyhlášení rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, zveřejňuje v souladu vyhlášeným rozvojovým programem

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-20/17-S. Lesní 58, Kozinec, Holubice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-20/17-S. Lesní 58, Kozinec, Holubice Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-20/17-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 71000577 Mateřská škola Holubice, okres

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIH-148/17-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIH-148/17-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-148/17-H Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ za rok 2017 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01XQ3O8 Čj.: MSK 62187/2018 Sp. zn.: KON/15833/2017/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Česká školní inspekce Ústecký inspektorát IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIU-446/16-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 03 719 995 Identifikátor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Trutnov Komenského 399, 541 01 Trutnov Identifikátor školy: 600 101 916 Zřizovatel: Město Trutnov, Slovanské náměstí

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j.

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j. Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 8. října 2013, č. j.: MSMT-34618/2013 Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rusín, IČ za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rusín, IČ za rok 2017 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01W7J48 Čj.: MSK 12745/2018 Sp. zn.: KON/6746/2017/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin

Více

Základní škola a Mateřská škola Partutovice, okres Přerov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Partutovice, okres Přerov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Partutovice, okres Přerov, příspěvková organizace Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Zš-Mš 17/2018 Účinnost od: 8. 6. 2018 Spisový znak: 1. I Skartační znak: A 10 Změny:

Více