Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012"

Transkript

1 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hvozdná Želechovice nad Dřevnicí datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka Ing. Jaroslav Císař KUSP 42625/2012 KŘ KUSP 42620/2012 KŘ Zpráva č. 262/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: (dílčí přezkoumání) (konečné přezkoumání) na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Hvozdná č Želechovice nad Dřevnicí Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Jaroslav Císař Obec Hvozdná zastupovali: starosta: účetní: Miroslav Válek Ing. Martina Maršovská Krajský úřad Zlínského kraje IČ: tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220 tel.: , fax: Zlín

2 A. Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Návrh rozpočtu Popis písemnosti Rozpočet (návrh) obce Hvozdná pro rok 2012 byl zpracován ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění. Jednotlivé příjmy tohoto navrhovaného rozpočtu byly členěny dle jednotlivých položek a paragrafů citované vyhlášky s uvedením konkrétní výše plánované finanční částky. Výdaje navrhovaného rozpočtu byly členěny podle paragrafů uvedené rozpočtové skladby rovněž s uvedením výše plánované finanční částky. Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce obce i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech až (ověřeno na soupis vyvěšených dokumentů úřední desky obce - elektronické i kamenné). Pravidla rozpočtového provizoria Rozpočtová opatření Protože rozpočet na rok 2012 obce Hvozdná nebyl schválen před 1. lednem rozpočtového roku, z tohoto důvodu se rozpočtové hospodaření do schválení rozpočtu roku 2012 řídilo pravidly rozpočtového provizoria, která byla schválena obecním zastupitelstvem na jeho zasedání dne (vyvěšeno na úřední desce obce ve dnech ). Zastupitelstvo obce schválilo, že rozpočtové hospodaření obce v době rozpočtového provizoria se bude pro zajištění jeho plynulosti řídit schváleným rozpočtem roku Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Do zastupitelstvo obce Hvozdná projednalo a schválilo dne usnesením č. 5/3/2012 (zápis č. 3) rozpočtové opatření č. 1. Na straně příjmů byl schválený rozpočet zvýšen na položce 1112 (Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti) o ,- Kč a byla snížena položka 1122 (Daň z příjmu právnických osob za obec) o 8 000,- Kč (provedeno dle skutečnosti). Dále došlo ke zvýšení příjmů paragrafů 3122 (Přijaté příspěvky na budování IS - kanalizace) o ,- Kč, 2119 (Ostatní záležitosti těžebního průmyslu) o ,- Kč a další drobné příjmy. Výdaje schváleného rozpočtu byly zvýšeny na paragrafu 5229 (příspěvky spolkům a sdružením) o ,- Kč a na paragrafu 6409 (Ostatní činnost j. n.) o výdaje vrácení dotace CzechPOINT ve výši ,- Kč. Zároveň byla snížena položka 8115 (Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech) o ,- Kč. Celkově byly zvýšeny příjmy rozpočtu do o ,- Kč a výdaje rozpočtu roku 2012 o ,- Kč. Současně se snížilo financování rozpočtu o ,- Kč. V průběhu II. pololetí 2012 zastupitelstvo obce Hvozdná projednalo a schválilo tři rozpočtová opatření schváleného rozpočtu. Byly to tyto změny rozpočtu: - rozpočtová změna č. 2 byla projednána a schválena obecním zastupitelstvem dne (bod č. 5/4/2012 usnesení zastupitelstva - zápis č. 4). 2

3 Změnou č. 2 na straně příjmů byl schválený rozpočet zvýšen na položce 4116 o přijatý neinvestiční účelový transfer ze SR o ,- Kč (dotace pro ZŠ a MŠ Hvozdná) a byly zvýšeny příjmy z ÚP na VPP o ,- Kč. Dále byl do rozpočtu obce zahrnut příjem z přijatých darů pro ZŠ a MŠ Hvozdná ve výši ,- Kč a došlo ke zvýšení příjmů některých položek v nižších finančních částkách. Výdaje rozpočtu se zvýšily v souvislosti s dotací a přijatými dary pro ZŠ a MŠ Střílky, byl do výdajů rozpočtu zahrnut příspěvek na provoz MŠ Želechovice nad Dřevnicí v částce ,- Kč, půjčka MAS "studánky" v částce ,- Kč a došlo ke zvýšení některých výdajových položek v nižších částkách. Příjmy rozpočtu se zvýšily o ,- Kč a výdaje o ,- Kč. Financování rozpočtu se zvýšilo o ,- Kč. - rozpočtová změna č. 3 byla projednána a schválena obecním zastupitelstvem dne (bod č. 4/5/2012 usnesení zastupitelstva - zápis č. 5). Změnou č. 2 na straně příjmů byl schválený rozpočet zvýšen o přijatou dotaci na volby do krajských zastupitelstev (položka 4116) o částku ,- Kč, o přijatou dotaci na hospodaření v lesích (položka 4122) o částku ,- Kč a byly zvýšeny, příp. sníženy příjmy v nižších hodnotách. Výdaje rozpočtu byly zvýšeny na položkách ve vazbě na krajské volby. Příjmy se zvýšily o ,- Kč a výdaje se zvýšily o ,- Kč. Financování rozpočtu se snížilo o ,- Kč.. - rozpočtová změna č. 4 byla projednána a schválena radou obce dne (bod 5.17/2/2013 usnesení rady - zápis č. 2/2013). Rada obce byla pověřena ZO (usnesení č. 4/5/ zápis 5/2012 ze dne ) k provedení konečného znění rozpočtu obce za rok Změnou č. 4 byly provedeny změny v příjmech, jako např. zvýšení i snížení některých daňových položek (např. zvýšení daně z příjmu právnických osobo ,- Kč, snížení příjmů z DPH o ,- Kč atd.), byly vráceny finanční prostředky od Mikroregionu Slušovicko ve výši ,- Kč, zvýšily se příjmy z lesního hospodářství o ,- Kč, byla přijatá pojistná náhrada ve výši ,- Kč a další úpravy příjmů. Na výdajových položkách došlo ke zvýšení nebo snížení výdajů podle skutečnosti Příjmy byly zvýšeny o ,- Kč a výdaje se zvýšily o ,- Kč. Došlo ke snížení financování o ,- Kč. Celkově byly zvýšeny příjmy rozpočtu 2012 o ,- Kč a výdaje rozpočtu roku 2012 o částku ,- Kč. Současně se financování rozpočtu snížilo o ,- Kč. Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled na roky byl schválen zastupitelstvem obce dne a obsahoval základní souhrnné ukazatele ve smyslu 3, odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jeho součástí byl seznam plánovaných investičních akcí na uvedené období. Schválený rozpočet Rozpočet obce Hvozdná pro rok 2012 byl projednán a schválen obecním zastupitelstvem dne Na straně příjmů byl rozpočet schválen ve výši ,- Kč a na straně výdajů ve výši ,- Kč. Tento rozpočet byl sestaven jako schodkový, schodek rozpočtu činil ,- Kč a byl kryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let a smluvně zabezpečenými finančními prostředky (přijatý úvěr na základě smlouvy o úvěru č /11/LCD ze dne na částku ,- Kč). Po 3

4 schválení rozpočtu byl proveden jeho rozpis podle položek a paragrafů platné rozpočtové skladby a byl shodně uveden ve sloupci I Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-12 M). Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Schválený rozpočet obce Hvozdná pro rok 2012 obsahoval pro zřízenou příspěvkovou organizaci Základní a Mateřská škola Hvozdná závazný ukazatel příspěvek na provoz ve výši ,- Kč. Po jeho schválení v zastupitelstvu obce byla výše příspěvku na provoz dne oznámena písemně této příspěvkové organizaci. K byl zřizované PO zaslán příspěvek na provoz ve výši ,- Kč, což činilo 66,67 % schváleného rozpočtu. Celkově za rok 2012 bylo zřízené PO ZŠ a MŠ Hvozdná poskytnuto jako příspěvek na provoz celkem ,- Kč. Oproti schválené výši příspěvku ve výši ,- Kč, bylo PO zasláno o ,- Kč více z důvodu zvýšených provozních nákladů (zvýšení příspěvku bylo schváleno radou obce ). Závěrečný účet Bankovní výpis Závěrečný účet obce Hvozdná za rok 2011 byl projednán a schválen obecním zastupitelstvem dne usnesením č. 4/3/2012 a byl uzavřen vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Tento závěrečný účet obsahoval údaje podle 17, odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 byla součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce. Návrh závěrečného účtu včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 byl zveřejněn na úřední desce obce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech Zveřejnění závěrečného účtu za rok 2011 bylo ověřeno na předložený seznam dokumentů úřední desky obce (elektronické i kamenné). Obec k evidovala své finanční prostředky na těchto běžných účtech:. běžný účet u Československé obchodní banky ve Zlíně č /0300 (běžný účet obce ), jehož zůstatek k činil ,81 Kč,. běžný účet u Československé obchodní banky ve Zlíně č /0300 (běžný účet - víceúčelové hřiště ), kdy zůstatek k činil ,29 Kč,. běžný účet u Československé obchodní banky ve Zlíně č /0300 (Fond oprav Domu s pečovatelskou službou ), kdy zůstatek k činil ,68 Kč,. běžný účet u České spořitelny ve Zlíně č /0800 (účet sloužící k úhradě splátek úvěru a poplatků z úvěru ), kdy zůstatek k činil 975,50 Kč,. běžný účet u Komerční banky ve Zlíně č /0100 (231 20) se zůstatkem k ve výši ,77 Kč. Celkový stav ,05 Kč byl shodný se stavem účtu 231 v rozvaze obce k , výše finančních prostředků se rovnala zůstatkům na výpisech běžných účtů k tomuto datu a zároveň tento stav souhlasil s výší finančních prostředků, která byla vykázána v hlavní účetní knize obce. K obec měla vedeny dále uvedené běžné a úvěrové účty: 4

5 . běžný účet u Československé obchodní banky ve Zlíně č /0300 (běžný účet obce ), jehož zůstatek k činil ,87 Kč,. běžný účet u Československé obchodní banky ve Zlíně č /0300 (běžný účet - víceúčelové hřiště ), kdy zůstatek k činil ,05 Kč,. běžný účet u Československé obchodní banky ve Zlíně č /0300 (Fond oprav Domu s pečovatelskou službou ), kdy zůstatek k činil ,12 Kč,. běžný účet u České spořitelny ve Zlíně č /0800 (účet sloužící k úhradě splátek úvěru a poplatků z úvěru ), kdy zůstatek k činil ,18 Kč,. běžný účet u Komerční banky ve Zlíně č /0100 (231 20) se zůstatkem k ve výši ,89 Kč.. úvěrový účet "vodovod" - dlužná částka k ,- Kč,. úvěrový účet "víceúčelová budova" - dlužná částka k ,- Kč,. úvěrový účet "přístavba MŠ a stavební úpravy ZŠ" - dlužná částka k ,- Kč. Celkový stav účtu 231 Základní běžný účet ÚSC činil k částku ,11 Kč a stav účtu 451 Dlouhodobé úvěry byl ve výši ,- Kč. Uvedené hodnoty byly totožné s vykázanými zůstatky jmenovaných účtů v rozvaze obce i v hlavní účetní knize. Uvedené hodnoty jednotlivých analytických účtů souhlasily s hodnotami bankovních účtů (ověřeno i inventarizací 2012). Dohoda o hmotné odpovědnosti Evidence majetku Evidence pohledávek Dohoda o hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování je řádně sepsána s administrativní pracovnicí obce. Dohoda je ze dne a obsahuje náležitosti podle platných právních předpisů. Majetek obce je veden počítačovým programem firmy TRIÁDA Praha. Majetek byl v obci veden odpovídajícím způsobem, který zajišťuje přehled o stavu přírůstků i úbytků majetku obce. Kontrole byla předložena hlavní účetní kniha a rozvaha, ve kterých byly zachyceny stavy a pohyby na jednotlivých majetkových účtech, ke kterým došlo k Podrobná kontrola evidence majetku bude provedena současně s kontrolou provedené inventarizace majetku a závazků za hodnocené období při konečném přezkoumání hospodaření obce za rok Obec řádně evidovala své jednotlivé krátkodobé a dlouhodobé pohledávky v souladu s platnými právními předpisy. V rozvaze obce k byly evidovány pohledávky krátkodobého charakteru na účtu 311 Odběratelé ve výši ,60 Kč, na účtu 314 Poskytnuté krátkodobé zálohy (zálohy na plyn, elektrickou energii a na školení) ve výši ,- Kč a na účtu 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti v částce 9 250,- Kč. Dlouhodobé pohledávky obce, evidované na účtu 462 Poskytnuté návratné výpomoci dlouhodobé činily ,- Kč. Byly tvořeny pohledávkou TJ Sokol Hvozdná ve výši ,- Kč (uhrazeno ), pohledávkou MAS Slušovicko a Vizovicko ve výši ,- Kč (půjčka splatná do ) a novou pohledávkou MAS Slušovicko a Vizovicko ve výši ,- Kč (půjčka splatná do 31. 5

6 ). Podrobná kontrola evidence pohledávek bude provedena při konečném přezkoumání hospodaření obce za rok Obec řádně evidovala své jednotlivé krátkodobé pohledávky v souladu s právními předpisy. K evidovala obec následující krátkodobé pohledávky v celkové částce ,50,- Kč:. účet Odběratelé ve výši ,50 Kč (doloženo evidencí KOF a přehledem pohledávek, který je součástí inventarizace 2012),. účet Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši ,- Kč (zálohy na plyn, elektrickou energii a jiné zálohy),. účet Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši ,- Kč (neuhrazené místní poplatky za komunální odpad ve výši 8 950,- Kč a poplatku za psa v částce 300,- Kč),. účet Dohadné účty aktivní ve výši ,- Kč. účet Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ve výši ,- Kč (půjčka MAS Vizovicko a Slušovicko ve výši ,- Kč a ,- Kč). Jiné pohledávky krátkodobého a dlouhodobého charakteru obec neevidovala. Evidence poplatků Evidence závazků Evidenci poplatků vedla obec počítačově, a to dle čísel popisných jednotlivých domů. Místní poplatky jsou vybírány do pokladny obce, předpis pohledávek k nim byl prováděn dle stavu k na počátku účetního období. Výběr místních poplatků se řídil platnou obecní vyhláškou, která byla schválena zasedáním obecního zastupitelstva. Za hodnocené období byly zjištěny nedoplatky u poplatku ze psů ve výši 300,- Kč a u poplatku za komunální odpad v částce 8 950,- Kč. Na dlužné částky byly v roce 2012 poplatníkům řádně zaslány upomínky.. K byly řádně evidovány krátkodobé a dlouhodobé závazky obce. Krátkodobých závazků obec evidovala za ,93 Kč (účet 321 Dodavatelé ,30 Kč, účet 324 Krátkodobé přijaté závazky - zálohy z nájmu občanů v DPS ,- Kč, účet 331 Zaměstnanci ,- Kč, účet 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 3 264,- Kč. účet 336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP ,- Kč, účet 342 Jiné přímé daně ,- Kč, účet 343 daň z přidané hodnoty ,63 Kč, účet 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce ,- Kč, účet 349 Závazky k vybraným vládním institucím Kč, (předpis závazků sdružením v obci a zřízené PO), účet 389 Dohadné účty pasivní ,- Kč a účet 378 Ostatní krátkodobé závazky 1 646,- Kč). Dlouhodobé závazky byly složeny z dlužné částky dlouhodobých úvěrů - účet a ve výši ,- Kč a z dlouhodobých přijatých záloh - účet 455 ve výši ,- Kč. Podrobná kontrola evidence závazků bude provedena při konečném přezkoumání hospodaření obce za rok Jednotlivé krátkodobé závazky byly řádně evidovány v souladu s právními předpisy. K evidovala obec následující krátkodobé závazky v celkové výši ,60 Kč: 6

7 . účet Dodavatelé ve výši ,60 Kč (neuhrazené dodavatelské faktury byly vedeny jako neuhrazené v knize došlých faktur),. účet Krátkodobé přijaté zálohy ve výši ,- Kč (přijaté zálohy z DPS),. účet Zaměstnanci ve výši ,- Kč (mzdy za XII/2012),. účet Jiné závazky vůči zaměstnancům ve výši 1 472,- Kč (stravenky),. účet Zúčtování s institucemi SZ a ZP ve výši ,- Kč,. účet Jiné přímé daně ve výši ,- Kč (zálohová daň z mezd),. účet Daň z přidané hodnoty ve výši ,07 Kč,. účet Přijaté zálohy na transfery ve výši 803,- Kč (evidovaná vratka dotace na volby do krajských zastupitelstev),. účet Výnosy příštích období ve výši ,- Kč,. účet Dohadné účty pasivní ve výši ,93 Kč. účet Ostatní krátkodobé závazky ve výši 1 949,- Kč (pojištění Kooperativa IV. Q 2012).. účet Dlouhodobé úvěry byly evidovány ve výši ,- Kč.,. účet Dlouhodobé přijaté zálohy evidovány ve výši ,- Kč (smlouvy o spolupodílení se na nákladech výstavby ZTV) Jiné závazky krátkodobého a dlouhodobého charakteru obec neevidovala. Faktura Došlé i vydané faktury roku 2012 do byly opatřeny likvidačním lístkem s předpisem účtování, podpisy oprávněných osob (příkazce operace, hlavní účetní) a číslem z knihy došlých i vydaných faktur. Provedenou kontrolu faktur za měsíc leden až březen roku 2012 č bylo zjištěno, že obsahují náležitosti podle platných právních předpisů. Faktury, které byly přijaty i vydány za II. pololetí roku 2012, byly opatřeny likvidačním lístkem s předpisem účtování, podpisy oprávněných osob (příkazce operace, hlavní účetní) a číslem z knihy došlých i vydaných faktur. Provedenou kontrolu faktur za měsíc říjen - prosinec 2012 (č dle KDF) bylo zjištěno, že obsahují náležitosti podle platných právních předpisů. Hlavní kniha Inventurní soupis majetku a závazků Hlavní účetní kniha byla vedena počítačově pomocí programu Triáda (analytická rozvaha). Předložená HUK sestavená k i k obsahovala předepsané náležitosti dle ustanovení 13 zákona o účetnictví. Kontrolou HUK nebyly zjištěny formální ani věcné chyby. K provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků za rok 2012 byl vydán Plán inventur na rok 2012 a byl schválen jednáním rady obce. Tento plán obsahoval jmenování členů inventarizační komise, údaj o jejich proškolení (dne ), podpisové vzory členů komise a harmonogram inventarizačních prací. Provedení inventarizační prací se řídilo Směrnicí o inventarizaci majetku a závazků, která byla v platnosti od Kontrole byly předloženy inventurní soupisy majetku, pohledávek a závazků, které obsahují předepsané náležitosti (inventarizační soupisy položek podle SU a AU, přehled o majetku podle organizačních útvarů obce, evidence přírůstků a úbytků majetku 7

8 těchto org. útvarů, podpisy členů komisí atd.) a rovněž byla předložena dokladová inventura jednotlivých účtů. Kontrole byla taktéž přeložena Inventarizační zpráva ze dne , která v plném rozsahu zhodnotila průběh inventarizace. Vyřazení majetku v hodnoceném období bylo provedeno na základě doložených vyřazovacích protokolů. Bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné rozdíly. Kniha došlých faktur Obec vedla a předložila ke kontrole knihu došlých faktur (závazků), která byla zpracována ručně. Předložená kniha byla vedena a obsahovala náležitosti dle ustanovení 13 zákona o účetnictví. Za účetní období roku 2012 do bylo obcí Hvozdná zaevidováno celkem 277 ks faktur. Byla předložena kniha došlých faktur za celý hodnocený rok 2012, která byla vedena ručně. K obec evidovala 583 dodavatelských faktur. Kontrolou bylo zjištěno, že k bylo evidováno neuhrazených faktur za ,60 těchto faktur, což bylo v souladu s evidencí KDF a s inventurním soupisem č. 22. Kniha odeslaných faktur Rovněž byla předložena ke kontrole kniha odeslaných (vystavených) faktur. Také tato kniha obsahovala náležitosti a byla vedena v souladu s ustanovením 13 zákona o účetnictví, kniha byla vedena ručně. K obec vystavila 133 ks faktur. K byla předložena kniha odeslaných faktur (pohledávek), která byla vedena ručním způsobem. Bylo zjištěno, že obec evidovala za kontrolované období 264 vystavených faktur a hodnota neuhrazených pohledávek činila dle účtu rozvahy a podle evidence v KOF částku ,50 Kč. Rozpis jednotlivých pohledávek byl uveden jako příloha inventarizačního soupisu č. 18 obce k Mzdová agenda Mzdovou agendu obce vykonává účetní obce počítačovým programem firma MRP Slušovice, včetně odvodů pojištění a odvodů daně. Zaměstnanci obce Hvozdná je účetní, technický pracovník, administrativní pracovnice, uklizečka a pracovník obce (údržbář). Platové výměry jsou součástí jejich pracovních smluv. Plat jmenovaných je stanoven v souladu s nařízením vlády o platových poměrech ve veřejných službách a veřejné správě. Odměňování členů zastupitelstva Pokladní doklad Kontrole byly předloženy mzdové listy členů zastupitelstva Namátkově bylo kontrolováno jejich odměňování za měsíc březen, květen, říjen a prosinec 2012 nebyly zjištěny nedostatky. Odměny byly vyplaceny v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve smyslu změny č. 375/2010 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Příjmy a výdaje finančních prostředků v hotovosti byly doloženy příjmovými a výdajovými pokladními doklady, ke kterým byly přiloženy paragony, stvrzenky apod. Předložené pokladní doklady obsahovaly náležitosti dle ustanovení 11 zákona o účetnictví včetně schvalovacích podpisů příslušných odpovědných pracovníků a příjemců či vkladatelů hotovosti. Kontrolou těchto dokladů za období duben - červen 2012 č nebyly zjištěny chyby. 8

9 Příjmy a výdaje finančních prostředků v hotovosti za rok 2012 byly doloženy příjmovými a výdajovými pokladními doklady, ke kterým byly přiloženy paragony, stvrzenky apod. Zaúčtování jednotlivých dokladů bylo přehledně provedeno dokladem "Účtování pokladního dokladu", kde bylo mj. uvedeno účtování podle rozpočtové skladby. Předložené pokladní doklady obsahovaly náležitosti dle ustanovení 11 zákona o účetnictví včetně schvalovacích podpisů příslušných odpovědných pracovníků a příjemců či vkladatelů hotovosti. Kontrolou věcné a formální správnosti pokladních dokladů za měsíc 10 až 12/2012 nebyly zjištěny nedostatky. Pokladní kniha (deník) Pokladní deník byl veden v kontrolovaném období ručním způsobem a obsahoval veškeré potřebné náležitosti. Jednotlivé příjmy a výdaje byly zaznamenány a číslovány souvislou číselnou řadou od počátku roku. K bylo zaevidováno 695 záznamů v pokladním deníku. Hotovostní výdaje obce byly řádně schváleny a stvrzeny podpisem funkcionářů obce (starostou a místostarostou). Zůstatek účtu 261 k činil ,- Kč - kontrolováno na účetní výkazy (rozvaha - účet a HUK) - bez rozdílů. K obec zaevidovala příjmů a výdajů pokladny obce. Při likvidaci pokladních dokladů za rok 2012 bylo postupováno jak je uvedeno v bodě Pokladní doklady, což bylo v souladu s příslušnými právními předpisy. Pokladní kniha byla vedena ručně administrativní pracovnicí obce a jednotlivé kopie listů pokladní knihy byly vždy založeny za každý měsíc spolu s účetními doklady (stvrzenky, paragony apod.). Kontrolou za uvedené období nebylo zjištěno závad. Zůstatek účtu 261 Pokladna k byl nulový (ověřeno v HÚK a rozvaze obce). Příloha rozvahy Součástí účetní závěrky k byla i předepsaná Příloha (za období 6/2012). Součástí Přílohy byl také podrobný rozpis staveb, jejich korekce a pozemků podle analytického členění těchto účtů. Předepsaná Příloha ze dne , která byla součástí účetní závěrky za rok 2012, zachycovala zejména majetek obce, kdy součástí Přílohy byl také podrobný rozpis staveb a pozemků v části G a H tohoto výkazu. Uvedené částky odpovídají částkám staveb a pozemků uvedených v rozvaze obce k Rovněž podrozvahový účet 903 Ostatní majetek byl vykázán v hodnotě ,70 Kč, což byla hodnota svěřeného majetku obce ZŠ a MŠ Střílky na základě zřizovací listiny, účet 902 Jiný drobný DHM vykazoval částku ,51 Kč atd. Dále příloha obsahovala další předepsané náležitosti (doplňující údaje k účetním výkazům atd.). Rozvaha Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Hvozdná byla předložena Rozvaha sestavená za období 6/2012. Aktiva netto celkem ve výši ,34 Kč se rovnala pasivům netto. Podrobná kontrola majetku, jeho přírůstků a úbytků bude podrobně popsána v návaznosti na inventarizaci majetku a závazků za rok K sestavila obec Rozvahu jako součást řádné účetní závěrky k tomuto datu. Kontrolou předložené Rozvahy ze dne bylo zjištěno, že obsahovala všechny předepsané náležitosti a 9

10 byla sestavena dle nabídky účetního programu TRIÁDA. Za hodnocený rok aktiva netto celkem ve výši ,97 Kč se rovnala pasivům netto celkem. Počáteční stavy jednotlivých rozvahových účtů k byly shodné s údaji rozvahy obce k Kontrolou některých rozvahových účtů bylo zjištěno:. soupisy majetkových účtů byly vedeny dle stavu na evidenčních účtech (soupis majetku byl na inventurních soupisech č. 1-15), byl předložen přehled pohybů majetku dle druhů, který byl nedílnou součástí provedené inventarizace majetku a závazků,. účet 042 Nedokončený dlouhodobý majetek činil ,- Kč (doloženo inventurním soupisem č. 11 tohoto účtu),. účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek činil ,43 Kč (akcie VaK, podílové listy),. účet 261 Ceniny činil ,- Kč (stravenky a známky),. odpisy dlouhodobého majetku obce činily celkovou částku ,15 Kč. Hodnota odpisů staveb ve výši ,- Kč byla shodná s částkou uvedenou v příloze Rozvahy v části G a rovněž celková hodnota pozemků v části H přílohy (částka ve výši ,50 Kč) se rovnala částce v rozvaze obce. Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku činily ,71 Kč, odpisy drobného DHM ,24 Kč a odpisy samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí ,20 Kč. Odpisy v roce 2012 byly prováděny dle předloženého odpisového plánu ročně a na základě Směrnice o odepisování dlouhodobého majetku. Účetní deník Účetní deník je veden podle 13 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nebyly zjištěny nedostatky. Účtový rozvrh Kontrole byl předložen aktuální účtový rozvrh platný pro rok 2012, který obsahoval náležitosti dle zákona o účetnictví. Byl rozdělen podle účetní skupiny účtové osnovy v členění na syntetický účet a název účtu. Kontrolou nebyly shledány nedostatky. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Příjmy obce po konsolidaci k činily celkem ,18 Kč, což je 64,39 % upraveného rozpočtu. Výdaje obce k tomuto datu činily ,12 Kč, což představuje 72,29 % upraveného rozpočtu. Konsolidace příjmů a výdajů k uvedenému datu činila ,- Kč, saldo příjmů a výdajů po konsolidaci činilo ,94 Kč. Nedaňové příjmy obce dosáhly v hodnoceném období výši ,82,- Kč (příjmy z lesa dosáhly výše ,- Kč, z pitné vody ,- Kč atd.). U kapitálových příjmů se jednalo se o investiční příspěvky od občanů na budování inženýrských sítí (kanalizace a vodovod) ve výši ,- Kč. Na běžné výdaje (neinvestiční) obce bylo v hodnoceném období vynaloženo ,12 Kč. Byly užity na zabezpečení běžného chodu obce. V oblasti investičních výdajů za uvedené období obec vynaložila celkem ,- Kč. Byly do vlastnictví obce zakoupeny pozemky v hodnotě ,- Kč, bylo uhrazeno vypracování projektové dokumentace autobusových zastávek za ,- Kč a byla provedena přístavba mateřské školy a stavební úpravy základní školy v hodnotě ,- Kč. 10

11 Kontrolou uvedených údajů v účetním výkaze Fin 2-12 M (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a regionálních rad), který byl sestaven k bylo zjištěno, že skutečné celkové příjmy po konsolidaci obce dosáhly výše ,47 Kč, což bylo 100,00 % rozpočtu upraveného, a to:. daňové příjmy činily ,43 Kč (99,99 % UR) a byly složeny z daní a poplatků ve výši ,19 Kč (položky 1111 až 2449 rozpočtové skladby),. nedaňové příjmy činily ,44 Kč (100,01% UR) a byly např. tvořeny příjmy z poskytování výrobků a služeb (obecní les) ve výši ,75 Kč, z příjmů z pitné vody v částce ,- Kč, z příjmů z pronájmu pst. nemovitostí a jejich částí ve výši ,- Kč a z dalších příjmů v nižších částkách,. kapitálové příjmy ve výši ,- Kč (100,23 % UR) byly tvořeny příspěvky na budování IS (vodovod) v hodnotě ,- Kč, na budování IS (kanalizace) v částce ,- Kč a z poskytnutého daru pro ZŠ a MŠ Hvozdná ve výši ,- Kč,. přijaté transfery činily celkem ,60 Kč (100,07 % UR) a byly složeny za rok 2012 následovně: - neinvestiční přijaté transfery ze SR z VPS SR (položka 4111) ve výši ,- Kč, - neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV (položka 4112) ve výši ,- Kč, - ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (položka 4116) ve výši ,60 Kč, - neinvestiční přijaté transfery od krajů (položka 4122) ve výši ,- Kč, - převody z rozpočtových účtů (položka 4134) ve výši ,- Kč, - ostatní přijaté transfery ze SR (položka 4216) ve výši ,- Kč. Konsolidace příjmů činila ,- Kč. Celkové výdaje obce po konsolidaci činily ,51 Kč (100,00 % UR). Kapitálové výdaje byly v období roku 2012 čerpány celkově ve výši ,50 Kč (100,00 % UR), z toho v hodnotě ,- Kč na přístavbu MŠ a stavební úpravy ZŠ (soupis uhrazených faktur byl předložen), dále byl dokončen lesní hospodářský plán v částce ,50 Kč, byla zpracována projektová dokumentace autobusové zastávky v hodnotě ,- Kč. Rovněž byly uhrazeny investiční výdaje chodníku Háje (částečná úhrada) ve výši ,- Kč, zakoupen sporák pro ZŠ ve výši ,- Kč a uhrazena záloha nákupu pozemku ve výši ,- Kč. Běžné výdaje byly čerpány částkou ,01 Kč (99,99 %) UR a byly nimi byly financovány aktuální běžné práce a služby obce. Konsolidace výdajů činila ,- Kč. K skončilo hospodaření obce Hvozdná záporným saldem příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši ,04 Kč. Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty obce Hvozdná byl rovněž zpracován podle platných právních předpisů. Vyplývá z něho, že náklady obce za období do dosáhly výše ,99 Kč a výnosy činily ,32 Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním dosáhl výši ,33 Kč a tato částka byla shodná s hodnotou účtu 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období rozvahy obce. 11

12 Jako součást účetní závěrky k byl ke kontrole předložen výkaz zisku a ztráty obce, ze dne Kontrolou údajů uvedených v tomto výkaze bylo zjištěno, že výnosy celkem činily částku ,- Kč a náklady celkem částku ,38 Kč. Výsledek hospodaření obce po zdanění dosáhl kladnou částku ve výši ,62 Kč a byl shodný s údajem v rozvaze obce na syntetickém účtu 493. Rozvaha zřízených příspěvkových organizací K byla zpracována rozvaha zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hvozdná. Základní vazba, tj. souhlas aktiv a pasiv, činil ,01 Kč a byl shodný k uvedenému datu. Výsledek hospodaření k činil ,59 Kč a byl tvořen ziskem z hlavní činnosti organizace ve výši ,59 Kč a z hospodářské činnosti ve výši 2 451,- Kč. Výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 1 048,38 Kč byl projednán a schválen usnesením zastupitelstva obce č. 3.5/3/2012 ze dne a byl převeden do rezervního fondu organizace v uvedené částce. Předložená rozvaha k byla zpracována podle platných právních předpisů programem firmy COMPEX Zlín. Základní vazba, tj. souhlas aktiv a pasiv netto činil ,09 Kč a byl shodný k uvedenému datu. Odpisy k uvedenému datu činily ,10 Kč a byly složeny z odpisů DNHM ve výši ,80 Kč, odpisů DDM ve výši ,60 Kč a odpisů samostatných movitých věcí ve výši ,70 Kč. Odpisový plán byl zpracován a předložen. Byly vykázány fondy organizace:. Fond kulturních a sociálních potřeb (účet 412) ve výši ,20 Kč,. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) ve výši 5 485,42 Kč,. Fond reprodukce majetku, investiční fond (účet 416) ve výši ,30 Kč. Uvedené hodnoty jednotlivých fondů byly shodné s částí "Doplňující informace k fondům účetní jednotky" Přílohy PO. Příloha obsahovala rovněž informace podle 7 zákona o účetnictví a další potřebné náležitosti. Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací Rovněž byl k zpracován výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy. Výsledek hospodaření k byl ve výši ,59 Kč uveden na účtu 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období rozvahy organizace. Náklady celkem v hodnoceném období činily ,93 Kč a výnosy byly tvořeny částkou ,52 Kč. Zpracovaný a předložený výkaz zisku a ztráty k byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy. Výsledek hospodaření k byl ve výši ,91 Kč uveden na účtu 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období rozvahy organizace. V hlavní činnosti organizace vykázala částku ,91 Kč a z hospodářské činnosti 2 871,- Kč. Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán Obec Hvozdná je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hvozdná, Hvozdná č. 19, Želechovice nad Dřevnicí, identifikační číslo Obec usnesením zastupitelstva ze dne schválila zřizovací listinu této 12

13 příspěvkové organizace, která byla změněna dodatkem č. 1 ze dne , dodatkem č. 2 ze dne a dodatkem č. 3 ze dne Ve zřizovací listině je příspěvkové organizaci povolena doplňková činnost a jsou vyjmenovány jednotlivé okruhy této činnosti. V hodnoceném období nebyla provedena žádná změna zřizovací listiny. Darovací smlouvy Obci byl darován pozemek (ostatní plocha) paní Ing. Březíkovou a pí Usnulovou do majetku obce. Smlouva byla schválena OZ dne usnesením č. 3.6/3/2012. Darovací smlouva byla vyhotovena písemně s uvedením všech náležitostí. Na základě Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č ze dne byl obci převeden Ministerstvem obrany ČR movitý majetek v hodnotě ,22 Kč. Seznam majetku byl přílohou této smlouvy. Dohody o provedení práce Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím Za hodnocený rok obec uzavírala dohody o provedení práce k vykonávání různých činností pro potřeby obce (správa a údržba rybníku, obsluha sběrného dvora, úklid určených prostor atd.). Uzavřené dohody byly vyhotoveny písemně a obsahovaly požadované náležitosti. Obec Hvozdná v roce 2012 poskytla příspěvky na činnost spolkům a občanským sdružením v obci. Příspěvky na činnost byly schváleny jednáním OZ obce dne , usnesením č. 4.2/12 a bylo poskytnuto: ,- Kč SDH Hvozdná, ,- Kč Mysliveckému sdružení Vrchovina Hvodná, ,- Kč TJ Sokol Hvozdná, ,- Kč Českému svazu chovatelů Hvozdná, ,- Kč SK Tenis Hvozdná, ,- Kč Kroužku divadelních ochotníků Hvozdná, ,- Kč ČZS Hvozdná, ,- Kč Valašskému názoru ve Hvozdné. Tyto příspěvky byly schváleny v rámci rozpočtu obce dne Kontrola čerpání těchto příspěvků byla provedena kontrolním výborem obce dne s výsledkem splnění podmínek stanovených smlouvami a doložením využití finančních prostředků. Byly zjištěny drobné nedostatky, které budou nebo již byly při kontrole odstraněny. Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím V hodnoceném roce obec obdržela od MŠMT ČR na základě avíza ze dne neinvestiční účelovou dotaci pro zřízenou PO na realizaci akce "Používání moderních metod výuky" ve výši ,60 Kč. Dotace byla v účetnictví obce označena povinným účelovým znakem a uvedená dotace byla připsána na účet obce dne Zřízené PO byly prostředky odeslány dne (BÚ 2012/5 str. 7/8). K zajištění výdajů vzniklých obci v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů byla obci poskytnuta neinvestiční účelová dotace ze SR ve výši ,- Kč. Příjem a výdaje finančních prostředků 13

14 byly řádně označeny účelovým znakem Bylo vyčerpáno ,- Kč (včetně dotace na volby prezidenta) a částka 803,- (vratka včetně dotace na volby prezidenta) Kč byla dne vrácena na účet Krajského úřadu Zlín. Výdaje byly čerpány následovně: položka 5021 ostatní osobní výdaje ,- Kč (6 členů komise), položka 5137 DDHM 6 072,- Kč (nákup 2 ks volebních zástěn), položka 5139 nákup materiálu j. n ,- Kč (kancelářské potřeby), položka 5161 služby pošt 440,- Kč položka 5169 ostatní služby 1 320,- Kč položka 5173 cestovné 591,- Kč položka 5175 pohoštění 768,- Kč Jednotlivé výdaje byly doloženy řádnými účetními doklady a jejich kontrolou nebylo zjištěno závad. Dne byla obci zaslána mimořádná neinvestiční účelová dotace ze SR ve výši 574,- Kč na úhradu nákladů vniklých v roce 2012 v souvislosti s přípravou volby prezidenta ČR v roce Obec Hvozdná měla uzavřenu dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. ZZL-V-34/2012. Jednalo se o zmíněnou dohodu s 1 pracovníkem, kterému bylo vytvořeno pracovní místo v období od do Za období roku 2012 do obdržela obec na výše uvedenou pracovní příležitost ,- Kč. Příjem a výdaje finančních prostředků od úřadu práce byl řádně označen účelovým znakem V hodnoceném období přijala obec rovněž ,- Kč - ÚZ 13234, kdy se jednalo o úhradu za vytvořené pracovní příležitosti konce roku Na základě Rozhodnutí ve věci poskytnutí finančních prostředků na hospodaření v lesích ze dne byl Krajským úřadem ZK poskytnut příspěvek ve výši ,- Kč na zpracování lesního hospodářského plánu. V účetnictví obce byl příjem i výdaje tohoto příspěvku označen ÚZ Také bylo na základě schválení ZZK ze dne poskytnuto ,- Kč na obnovu a zajištění lesních porostů. Dotace byla vyčerpána v plné výši na stanovený účel. Smlouvy nájemní Smlouvy o dílo Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, V hodnoceném období uzavřela obec Hvozdná Smlouvu o podnájmu pozemků, kdy ZOD DELTA Štípa je nájemcem pozemků v k. ú. Hvozdná, které jsou součástí nově vytvořené polní cesty. Smlouva byla sepsána písemně dne a obsahuje potřebné náležitosti. Na jednotlivé realizované akce obcí Hvozdná byly písemně uzavírány smlouvy o dílo (např. výroba a montáž interiéru v MŠ Hvozdná, projektová dokumentace a žádost do PORV MMR 2012 s názvem - Oranžové hřiště" atd.), které byly uloženy v evidenci těchto smluv na obecním úřadě. Namátkově byly kontrolovány uzavřené dohody a nebylo zjištěno závad. Do obec uzavřela směnnou smlouvu ze dne s vlastníkem pozemku a převedla ze svého vlastnictví taktéž 14

15 převod) pozemek. Směna byla schválena zasedáním OZ dne (usnesení č. 2.1/2011). Součástí smlouvy byl i nákup pozemku do vlastnictví obce v hodnotě Kč (převod nemovitosti směnnou smlouvou). Smlouva byla uzavřena písemně a obsahovala předepsané náležitosti. Dále byla uzavřena kupní smlouva, kdy obce zakoupila do svého vlastnictví pozemek v hodnotě ,- K4 (do uhrazeno ,- Kč). Celá hodnota pozemku je již uhrazena ( ,- Kč bylo zaplaceno v roce 2011). Kupní smlouva byla schválena OZ dne usnesení č. 5/8/2011. Dne byla uzavřena směnná smlouva mezi obcí a Ing. Hastíkem, Zlín, kdy byly směněny pozemky v jejich vlastnictví. Smlouva byla sepsána písemně se všemi patřičnými náležitostmi. Realizace směny byla schválena OZ dne , bod 6.2/4/2012 usnesení. Smlouvy o přijetí úvěru Smlouvy o půjčce Smlouvy o věcných břemenech uzavřela obec Smlouvu o úvěru č /11/LCD s Českou spořitelnou, a. s. Praha na částku ,- Kč na financování investiční akce "Přístavba MŠ a stavební úpravy ZŠ". Přijetí úvěru bylo schváleno zastupitelstvem obce dne , usnesení 4.1/2012. Byla předložena Smlouva o půjčce ze dne mezi obcí Hvozdná a Místní akční skupinou Vizovicko a Slušovicko o. s. Vizovice ve výši ,- Kč na předfinancování výdajů realizace projektu "Obnovme prameny Střední Moravy". Součástí smlouvy je termín úhrady pohledávky obce do Smlouva obsahuje patřičné náležitosti dle platných právních předpisů a byla schválena jednáním rady obce, usnesením č. 5.1/2012. V kontrolovaném období do obec uzavřela 5 smluv o věcných břemenech, které byly uzavřeny písemně s uvedením všech potřebných náležitostí a byly přehledně založeny v příslušné dokumentaci smluv na obecním úřadě. Všechny smlouvy byly schváleny jednáním OZ dne a Namátkově nebyly zjištěny nedostatky. Ve II. pololetí roku 2012 zastupitelstvo obce schválilo svým usnesením dne a dvě smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a dvě smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. Tyto smlouvy byly uzavřeny písemně s uvedením všech potřebných náležitostí a byly přehledně založeny v příslušné dokumentaci smluv na obecním úřadě. Namátkově nebyly zjištěny nedostatky. Smlouvy zástavní Dne byla mezi obcí Hvozdná a Českou spořitelnou, a. s. Praha uzavřena Smlouva o zastavení nemovitosti č. ZN/11448/11/LCD. Zastavenými nemovitostmi, které jsou majetkem obce (budova č. 19 a pozemky) došlo k zajištění obcí přijatého úvěru dle smlouvy č /11/LCD. Zástavní smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne , usnesení č. 4.1/2012. Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem Obec Hvozdná v období do dávala na vědomí záměry o nakládání s majetkem obce i státu formou vyvěšení na úřední desce obce i na úřední desce elektronické. Namátkově byly ověřeny některé zveřejněné záměry o nakládání s majetkem dle předložené evidence písemností zveřejněných na úřední desce, nebyly zjištěny nedostatky. 15

16 Ve II. pololetí roku 2012 bylo prováděno zveřejňování záměrů o nakládání s majetkem, tak jak ukládají příslušné první předpisy. Dokumentace k veřejným zakázkám Vnitřní předpis a směrnice Výsledky externích kontrol V roce 2012 obec dle sdělení starosty neprováděla žádné výběrové řízení dle zákona ř. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Obec prováděla výběrová řízení na akce, které nesplňovaly podmínky citovaného zákona, např. projekt "Kanalizace obce Hvozdná - kamerová prohlídka", kdy na základě doporučení hodnotící komise byla vybrána firma VEGI, s. r. o. za celkovou nabídnutou cenu ,- Kč, včetně DPH. Kontrole byla předložena Směrnice o oběhu účetních dokladů, platná od Tato směrnice obsahuje předepsané náležitosti a její součástí je 17 oblastí vedení účetnictví obce, např. rozdělení majetku obce, sloužící k jeho evidenci, podpisové vzory odpovědných pracovníků obce, cestovní náhrady, směrnice k DPH atd. Také byla předložena Směrnice k inventarizaci pohledávek a závazků a Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku obce, které jsou v platnosti od uvedeného data. Uvedená směrnice obsahují potřebné náležitosti a kontrolou nebyly zjištěny závady. Dne proběhla daňová kontrola na místě, provedená Finančním úřadem ve Zlíně, jejíž předmětem byla kontrola MV ČR na realizaci projektu Kontaktní místo CzechPOINT. Výsledkem kontroly bylo zjištění porušení rozpočtové kázně a byl vydán výměr na odvod finančních prostředků ve výši , - Kč (odvod proveden výpis BÚ 2012/3, str. 5/10). Penále za porušení rozpočtové kázně bylo vyměřeno Finančním úřadem Zlín výměrem č. 124/2012 ve výši Kč. Obec se k tomuto odvolala a v současné době je předmětem právního sporu. Za II. pololetí 2012 nebyly dle sdělení účetní obce žádné externí kontroly obce. Výsledky kontrol zřízených organizací Zápisy z jednání rady včetně usnesení Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Dne byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě ve zřízené PO obce ZŠ a MŠ Hvozdná se zaměřením na hospodaření této příspěvkové organizace. Byl předložen protokol o výsledku kontroly, kdy nebylo shledáno závažné porušení stanovených pravidel. Neprůkaznost a nehospodárnost nebyla zjištěna, vedení veškerých agend je prováděno pečlivě a na dobré úrovni. Zápisy z jednání rady včetně usnesení jsou přehledně vyhotoveny a založeny dle jednotlivých zasedání. Za rok 2012 se uskutečnilo 21 zasedání rady obce. Zápisy obsahovaly předepsané náležitosti a předmětem jednání a schvalování byly věci spadající do kompetence rady obce ve smyslu ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění. Jednání zastupitelstva je přehledně dokumentováno zápisy z jednání a součástí této dokumentace jsou vyhotovená usnesení zastupitelstva. Do se uskutečnila tři zasedání zastupitelstva obce. Kontrole byly předloženy pozvánky, prezenční listiny, zápisy a usnesení z jednání ZO ze dne , a Kontrolou zápisů z jednání a usnesení bylo zjištěno, že obsahovaly náležitosti spadající do kompetence zastupitelstva obce ve smyslu ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Ve II, pololetí se uskutečnila další dvě jednání obecního 16

17 zastupitelstva ( a ) a byly rovněž doloženy výše jmenované dokumenty. Kontrolou usnesení těchto zápisů a usnesení bylo zjištěno, že obsahovaly náležitosti spadající do kompetence zastupitelstva obce ve smyslu ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) pravidla tvorby a použití V rozvaze k vykazovala obec zůstatek účtu 419 Ostatní fondy. Jednalo se o sociální fond, který byl tvořen základním přídělem ve výši 1 % z hrubých mezd. Stav tohoto účtu k uvedenému datu činil ,- Kč. Uvedené výše finančních prostředků souhlasily s vykázaným stavem v rozvahách k uvedenému účetnímu období. Finanční prostředky fondu jsou využívány v souladu se Směrnicí k tvorbě a používání sociálního fondu, která je v platnosti od Za kontrolované období (II. pololetí 2012) byl zjištěn totožný stav, jak je již uvedeno. Stav účtu 419 Ostatní fondy činil k ,- Kč a souhlasil se stavem v rozvaze a HÚK obce k Čerpání fondu bylo doloženo prvotními doklady a nebyly zjištěny nedostatky. B. Zjištění z konečného přezkoumání B. I. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 17

18 B. II. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. C. Závěr C. I. Odstraňování chyb a nedostatků 1. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 2. Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby. C II. Při přezkoumání hospodaření obce Hvozdná za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.]. C. III. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. C. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Hvozdná za rok 2012 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 6,74 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 116,14 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 11,78 % Hvozdná dne Ing. Jaroslav Císař kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis 18

19 Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Miroslav Válek starosta obce Hvozdná prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní smlouvu o koupi a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, neuskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.). Miroslav Válek, starosta obce Hvozdná, se dnem seznámení s návrhem zprávy vzdal možnosti podat k návrhu zprávy písemné stanovisko do 30- ti pracovních dnů od předání návrhu zprávy a požádal o předání konečného znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku za účelem jejího projednání při schvalování závěrečného účtu. Návrh zprávy převzal a s obsahem byl seznámen dne Miroslav Válek starosta.. podpis 1 x obdrží: Obec Hvozdná 1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Kancelář ředitele, oddělení kontrolní 19

20 20

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Haluzice Haluzice 19 763 24 Vlachovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29.5.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 36632/2012 KUSP 36632/2012

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní OSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy třída Tomáše Bati 5146 76001 Zlín datum pověřená úřední

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc c-: LI..-. O~e ~J?v.2l/ ~(i{/.!.a~' d._ 9...1:.,LL'?3 IVyfizen.(),:nr 9. 9,1p-?3 Čís. ic:d.4/ý16113phf... i? _ Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ SpZn.: KÚOK/54841/2012/KŘ-K/7450 Č.j.: KUOK 4995/2013

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková ajský úřaql!~ereckého Odbor kontroly kraje \\\liberec~ý ~ kraj Č.j: LK/238/08/NOV/obce ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008, v obce ZLATA OLESNICE Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč Obec Lhotka Lhotka č. 11, 588 56 Telč Závěrečný účet za rok 2011 - ve zkráceném rozsah u vkč Občané mají možnost nahlédnout do originálních výkazů FIN 2-12M, ROZVAHA, výkaz ZISKU A ZTRÁT a PŘÍLOHA v plném

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENí PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 12201/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Okrouhlá

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK - 0137/10/Vob Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 2.3.2011 na základě

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Oldřichovice Oldřichovice 86 763 61 Napajedla datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 11.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 855/2012 KUSP

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf I /_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf i Obecní úřad ŘEPNtKY ' Ocs.c dne:!jotl. {i; Čislo dop~~ zásilky: Zpracovatel. -p. Ukládací zr.,» PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor I Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012 - Krajský úřad Zlínskéhn kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolnf Obec Rymice Rymice 4 769 01 Holešov 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 17.4.2013 ing. Marie Hermanová KUZL

Více

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE IČ: 00238597 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013 Zborovská 11 150 2] Praha 5 SpZn: Čj. SZ 08167012013/KUSK 005753/2014/KUSK Stejnopis č. ;L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v KRENEK IČ: 00236985 za rok 2013 Přezkoumání 2l.5.2014 se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2014 Přezkoumání se

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Soběraz, IČ: 00578576 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2011 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/12/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 10.9.2012 a 23.1.2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 71/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poteč, IČ: 00568694 za rok 2011

Zpráva č. 71/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poteč, IČ: 00568694 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Poteč Poteč 12 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 889/2012 KUSP 889/2012

Více

Zpráva č. 157/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halenkovice, IČ: 00283932 za rok 2014

Zpráva č. 157/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halenkovice, IČ: 00283932 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Halenkovice Halenkovice 76 763 63 Halenkovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 19. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - os Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Uhřice Uhřice 84 76833 Morkovice- Slížany datum 7. dubna 2015 pověřená úřední

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Svatava IČ: 00573141

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v Krajsk; úřad Středočeského t :,.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 Číslo jednací: 138961/2009/KUSK Spisová značka: SZ_102944/2009/KUSK Stejnopis Č. 2 Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v obce UZICE

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. : I Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 077920/2013/KUSK 102165/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE IČ: 00640212 za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuřany IČ: 00572811 za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí 1866, IČ: 69860947 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více