Apendix 1 / Annual Report 2005/ Unconsolidated Financial Statements

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Apendix 1 / Annual Report 2005/ Unconsolidated Financial Statements"

Transkript

1 2005 Příloha č. 1 / Výroční zprávy 2005 / Apendix 1 / Annual Report 2005/ Unconsolidated Financial Statements

2 1 PŘÍLOHA Č. 1 VÝROČNÍ ZPR ÁVY 2005 zpracovaná k 31. prosinci 2005 v souladu s Mezinárodními standardy finančního v ýkaznic tví ve znění přijatém EU ŽPSV a.s. APENDIX 1 ANNUAL REPORT 2005 Unconsolidated Financial Statements for the Year Ended 31 December 2005 in accordance with International Financial Repor ting Standards as adopted by the EU ŽPSV a.s.

3 2

4 3 Financial Statement In Full Range

5 4 OBSAH NEKONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK NEKONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. PROSINCI NEKONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU K 31. PROSINCI NEKONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ ZA ROK PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE...12

6 5 CONTENTS UNCONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER UNCONSOLIDATED BALANCE SHEET AS OF 31 DECEMBER UNCONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER UNCONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS...13 Financial Statement In Full Range

7 6 NEKONSOLIDOVANÝ VÝK A Z ZISKU A ZTRÁT Y ZA ROK 2005 BOD Rok končící Rok končící 31. prosince 2005 (tis. Kč) 31. prosince 2004 (tis. Kč) Tržby Změna stavu zásob Výrobní náklady Služby Osobní náklady Odpisy dlouhodobého hmotného a nehm. majetku Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Zisk z provozní činnosti Výnosy z investic Finanční náklady Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk za běžné období Počet akcií (ks) Zisk na akcii (Kč) 88 54

8 7 UNCONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2005 NOTE Year ended Year ended 31 December 2005 (CZK thousand) 31 December 2004 (CZK thousand) Revenue Change in inventories Production costs Services Staff costs Depreciation/amortisation Other operating income Other operating expenses Operating profit Income from investments Financial expenses Profit before tax Income tax Profit for the current period Number of shares (pieces) Profit per share (CZK) Financial Statement In Full Range

9 8 NEKONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. PROSINCI 2005 BOD Rok končící Rok končící 31. prosince 2005 (tis. Kč) 31. prosince 2004 (tis. Kč) Dlouhodobá aktiva Nehmotný majetek Pozemky, budovy a zařízení Podíly v ovládaných podnicích Podíly v podnicích s podstatným vlivem Ostatní finanční majetek Pohledávky z obch. styku a ostatní aktiva Krátkodobá aktiva Zásoby Obchodní a jiné pohledávky a ostatní aktiva Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Aktiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk Zisk běžného období Dlouhodobé závazky Dlouhodobé rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z titulu finančních leasingů Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Bankovní úvěry a kontokorenty Daňové závazky Závazky z titulu finančních leasingů Pasiva celkem

10 9 UNCONSOLIDATED BALANCE SHEET AS OF 31 DECEMBER 2005 NOTE 31 December 2005 (CZK thousand) 31 December 2004 (CZK thousand) Non-current assets Intangible assets Property, plant and equipment Investments in subsidiaries Investments in associates Other financial assets Trade receivables and other assets Current assets Inventories Trade and other receivables and other assets Cash and cash equivalents Total assets Equity Share capital Statutory reserve fund Retained earnings Profit for the current period Long-term liabilities Long-term provisions Long term payables Finance lease obligations Deferred tax liability Short-term liabilities Trade payables Bank loans and overdrafts Tax payables Finance lease obligations Total liabilities Financial Statement In Full Range

11 10 NEKONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO K APITÁLU K 31. PROSINCI 2005 Základní kapitál Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk Celkem minulých let a zisk běžného období Zůstatek k 1.lednu Příděl do rezervního fondu Zisk za období Zůstatek k 31. prosinci Příděl do rezervního fondu Zisk za období Zůstatek k 31. prosinci NEKONSOLIDOVANÝ VÝK A Z PENĚŽNÍCH TOKŮ ZA ROK 2005 Rok 2005 (tis. Kč) Rok 2004 (tis. Kč) PROVOZNÍ ČINNOST Zisk před zdaněním Úpravy o: Odpisy majetku Zisk z prodeje dlouhodobého hmotného majetku Změna stavu rezerv a opravných položek Úrokové náklady a výnosy Ostatní zisky/ztráty Zvýšení / (snížení) stavu zásob Snížení / (zvýšení) stavu pohledávek Zvýšení / (snížení) stavu závazků Peněžní prostředky z provozní činnosti Uhrazená daň z příjmu Zaplacené úroky ČISTÉ PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI INVESTIČNÍ ČINNOST Přijaté úroky Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku Nákupy dlouhodobého majetku ČISTÉ PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI FINANČNÍ ČINNOST Změna stavu závazků z finančních leasingů Změna stavu úvěrů ČISTÉ PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI ČISTÉ ZVÝŠENÍ/(SNÍŽENÍ) PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTŮ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY NA POČÁTKU ROKU PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY NA KONCI ROKU

12 11 UNCONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2005 Share capital Statutory reserve fund Retained earnings Total and profit for the current period Balance at 1 January Allocation to the reserve fund Profit for the period Balance at 31 December Allocation to the reserve fund Profit for the period Balance at 31 December UNCONSOLIDATED C ASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER (CZK thousand) 2004 (CZK thousand) OPERATING ACTIVITY Profit before tax Adjustments for: Depreciation/amortisation Gains from the sale of property, plant and equipment Change in provisions and allowances Interest income and expense Other gains/(losses) Increase/(decrease) in inventories Decrease/(increase) in receivables Increase/(decrease) in payables Cash and cash equivalents from operating activity Income tax paid Interest paid NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITY INVESTMENT ACTIVITY Interest received Proceeds from the sale of property, plant and equipment Purchases of property, plant and equipment NET CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITY FINANCIAL ACTIVITY Change in finance lease payables Change in loans NET CASH FLOW FROM FINANCIAL ACTIVITY NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR Financial Statement In Full Range

13 12 OBSAH PŘÍLOHY K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 1. OBECNÉ ÚDAJE PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ TRŽBY VÝROBNÍ NÁKLADY OSOBNÍ NÁKLADY SLUŽBY OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY VÝNOSY Z INVESTIC FINANČNÍ NÁKLADY DAŇ Z PŘÍJMU NEHMOTNÝ MAJETEK POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ PODÍLY V OVLÁDANÝCH PODNICÍCH PODÍLY V PODNICÍCH S PODSTATNÝM VLIVEM OSTATNÍ FINANČNÍ MAJETEK DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU A OSTATNÍ AKTIVA ODLOŽENÁ DAŇ ZÁSOBY OBCHODNÍ A JINÉ POHLEDÁVKY A OSTATNÍ AKTIVA PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A PENĚŽNÍ EKVIVALENTY ZÁKLADNÍ KAPITÁL BANKOVNÍ ÚVĚRY A KONTOKORENTY REZERVY ZÁVAZKY Z TITULU FINANČNÍCH LEASINGŮ ZÁVAZKY Z OBCHODNÍHO STYKU DAŇOVÉ ZÁVAZKY PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY SMLOUVY O OPERATIVNÍM LEASINGU UDÁLOSTI PO DATU SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY INFORMACE O PŘECHODU NA STANDARDY IFRS SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY...42

14 13 CONTENTS OF THE NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 1. GENERAL INFORMATION SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES REVENUE PRODUCTION COSTS STAFF COSTS SERVICES OTHER OPERATING INCOME OTHER OPERATING EXPENSES INCOME FROM INVESTMENTS FINANCIAL EXPENSES INCOME TAX INTANGIBLE ASSETS PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES INVESTMENTS IN ASSOCIATES OTHER FINANCIAL ASSETS LONG-TERM TRADE RECEIVABLES AND OTHER ASSETS DEFERRED TAX INVENTORIES TRADE AND OTHER RECEIVABLES AND OTHER ASSETS CASH AND CASH EQUIVALENTS SHARE CAPITAL BANK LOANS AND OVERDRAFTS PROVISIONS FINANCE LEASE OBLIGATIONS TRADE PAYABLES TAX PAYABLES CONTINGENT LIABILITIES OPERATING LEASE ARRANGEMENTS POST BALANCE SHEET EVENTS RELATED PARTY TRANSACTIONS INFORMATION ABOUT THE TRANSITION TO IFRS APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS...43 Financial Statement In Full Range

15 14 1. OBECNÉ ÚDA JE Společnost ŽPSV a.s. (dále jen společnost ) byla založena jako akciová společnost v České republice. Akcie společnosti jsou veřejně obchodovatelné na normativním trhu RM-Systému. Sídlo společnosti je Uherský Ostroh, Třebízského 207, PSČ Předmětem podnikání společnosti je především výroba stavebních hmot a stavebních výrobků, projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb a obchodní činnost. Společnost ŽPSV a.s. je kontrolována společností OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A., Madrid, Španělské království, která ovládá 78,44 % podíl na základním kapitálu. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (tis. Kč).

16 15 1. GENERAL INFORMATION ŽPSV a.s. (hereinafter the Company ) was incorporated in the Czech Republic as a joint stock company. The Company s shares are readily marketable on the RM-System market. The Company s registered office is located at Uherský Ostroh, Třebízského 207, The Company is primarily engaged in the production of construction material and products, project activities in construction, building activities and business activities. ŽPSV a.s. is controlled by OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A., Madrid, Spain, that holds percent of the share capital. These financial statements are presented in thousands of Czech crowns ( CZK thousand ). Financial Statement In Full Range

17 16 2. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ a) Východiska pro přípravu účetní závěrky Účetní závěrka byla poprvé sestavena v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS), ve znění přijatém Evropskou unií. K datu vydání této účetní závěrky se IFRS ve znění přijatém Evropskou unií neliší od IFRS vydaných Radou IASB. Informace týkající se přechodu českých účetních předpisů na standardy IFRS, jejichž zveřejnění vyžaduje standard IFRS 1, jsou uvedeny v bodě 32 přílohy k účetní závěrce. Účetní závěrka včetně přílohy je nekonsolidovaná a nezahrnuje vliv účetních závěrek účastí společnosti s rozhodujícím a podstatným vlivem. Pravidla účtování majetkových účastí jsou popsána v bodě 2i a 2j přílohy. Společnost sestavuje rovněž konsolidovanou účetní závěrku dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) a interpretacemi schválenými Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB) ve znění přijatém Evropskou unií, ve které jsou zobrazeny výsledky skupiny jako celku. b) Účtování o výnosech Výnosy jsou zaúčtovány v reálné hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti společnosti, po odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji. Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží a převedení práv vztahujících se k tomuto zboží. Tržby z prodeje služeb jsou zaúčtovány v okamžiku poskytnutí služby. c) Výpůjční náklady Výpůjční náklady jsou zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty v období, v němž vznikají. d) Daně Výsledná částka zdanění uvedená ve výkazu zisku a ztráty zahrnuje splatnou daň za účetní období a změnu zůstatku odložené daně. Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku a základu daně. Základ daně se odlišuje od čistého zisku vykázaného ve výkazu zisku a ztráty, neboť nezahrnuje položky výnosů nebo nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňově odpočitatelné. Závazek společnosti z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňových sazeb platných k datu účetní závěrky. Odložené daňové závazky a pohledávky vyplývající z rozdílů mezi účetní hodnotou aktiv a pasiv v účetní závěrce a odpovídajícím daňovým základem těchto aktiv a pasiv použitým při výpočtu zdanitelného zisku a jsou zaúčtovány pomocí rozvahové závazkové metody. Odložené daňové závazky jsou zaúčtovány u všech dočasných rozdílů, zatímco odložené daňové pohledávky jsou zaúčtovány v rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že zdanitelný zisk, proti němuž bude možno využít odpočitatelných dočasných rozdílů, bude k dispozici. Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je ke každému rozvahovému dni posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit. Odložená daň je vypočítána pomocí daňových sazeb, které budou podle očekávání platit v období, kdy dojde k realizaci aktiv nebo k vyrovnání závazku. Odložená daň je zaúčtována do výkazu zisku a ztráty. Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započteny, pokud existuje právně vymahatelný nárok na započtení daňové pohledávky běžného období proti daňovým závazkům běžného období, pokud se vztahují k dani z příjmu vybírané stejným finančním úřadem a pokud společnost hodlá vyrovnat své daňové pohledávky a závazky běžného období v čisté výši. e) Nehmotný majetek Nakoupený nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách a je odepisován rovnoměrně na základě předpokládané životnosti.

18 17 2. SUMMARY OF SIGNIFIC ANT ACCOUNTING POLICIES a) Bases for the Preparation of Financial Statements For the first time, the financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards ( IFRS ) as adopted by the European Union. At the date of issuance of these financial statements, IFRS as adopted by the European Union do not differ from IFRS as issued by the International Accounting Standards Board (IASB). Information regarding the transition from Czech Accounting Standards ( CAS ) to IFRS, the disclosure of which is required by IFRS 1, is presented in Note 32 to the financial statements. The financial statements including the notes thereto are unconsolidated and do not include the impact of the financial statements of subsidiaries and associates. The policies of accounting for equity investments are disclosed in Notes 2i and 2j. The Company also prepares consolidated financial statements in accordance with IFRS and interpretations approved by the IASB as adopted by the European Union which present the results of the Group as a whole. b) Revenue Recognition Revenues are recognised at fair value of the performance received or the performance to be received and represent receivables for goods and services delivered in the normal course of business, net of discounts, VAT and other sales-related taxes. Revenues from the sale of goods are recognised when goods are delivered and the title to the goods has passed to the customer. Revenues from the sale of services are recognised when service is rendered. c) Borrowing Costs Borrowing costs are recognised in the profit and loss account in the period in which they are incurred. d) Taxation The resulting tax amount presented in the profit and loss account includes the current tax payable and the change in the deferred tax balance. The tax currently payable is based on taxable profit and tax base. Taxable profit differs from net profit as reported in the profit and loss account because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other periods and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Company s liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted by the balance sheet date. Deferred tax liabilities and assets arising on differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases of these assets and liabilities used in the computation of taxable profit are accounted for using the balance sheet liability method. Deferred tax liabilities are generally recognised for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences can be utilised. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered. Deferred tax is calculated at the tax rates that are expected to apply in the period when the liability is settled or the asset realised. Deferred tax is charged or credited to profit or loss. Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Company intends to settle its current tax assets and liabilities on a net basis. e) Intangible Assets Purchased intangible assets are stated at cost and amortised on a straight-line basis over their estimated useful lives. Financial Statement In Full Range

19 18 Nehmotný majetek vytvořený vlastní činností je odepisován rovnoměrně po dobu své životnosti. Pokud není možné zaúčtovat žádný nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, jsou náklady na vývoj zaúčtovány do nákladů v okamžiku vzniku. Certifikáty vztahující se k vybraným činnostem společnosti jsou při prvotním zaúčtování oceněny cenou pořízení a odepisovány lineárně po dobu své odhadované životnosti. f) Pozemky, budovy a zařízení Pozemky, budovy a zařízení jsou oceněny pořizovací cenou (včetně nákladů na pořízení) sníženou o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. Pořizovací cena majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odepisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem: Majetek Počet let Budovy 33 Výrobní stroje 12,5 Počítačové systémy 4 Dopravní prostředky (osobní a nákladní) 4/8 Inventář 16 Ostatní (formy) 3 Majetek pořízený formou finančního leasingu je odepisován po dobu své odhadované životnosti stejným způsobem jako majetek vlastněný společností. Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní hodnotou majetku a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. g) Leasing Pronajatý majetek, u kterého byly na nájemce převedeny všechny výhody a rizika obvykle spojená s vlastnictvím, je klasifikován jako finanční leasing. Ostatní pronájmy jsou klasifikovány jako operativní leasing. Majetek najímaný formou finančního leasingu je zaúčtován jako aktivum společnosti v reálné hodnotě k datu pořízení nebo v současné hodnotě minimálních splátek leasingu, je-li nižší. Odpovídající závazek za pronajímatelem je v rozvaze veden jako závazek z finančního leasingu. Splátky leasingu jsou rozčleněny na finanční náklady a snížení závazku z leasingu tak, aby byla zajištěna konstantní úroková sazba ve vztahu k zůstatku závazků. Finanční náklady jsou účtovány přímo do výkazu zisku a ztráty. Úhrady operativních leasingů jsou v průběhu doby trvání leasingu rovnoměrně účtovány do výkazu zisku a ztráty. h) Snížení hodnoty hmotného a nehmotného majetku Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje hodnotu svého hmotného a nehmotného majetku, aby identifikovala náznaky, zda nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li takové signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majetku a určen případný rozsah ztráty ze snížení hodnoty. V případě, že příslušný majetek negeneruje peněžní toky samostatně, odhadne se realizovatelná hodnota výnosové jednotky, ke které majetek patří. Realizovatelná hodnota představuje vyšší z hodnot reálné hodnoty po odečtení nákladů na prodej a hodnoty z užívání. Při posuzování hodnoty z užívání jsou odhadované budoucí peněžní toky diskontovány na svou současnou hodnotu prostřednictvím diskontní sazby před zdaněním, která zohledňuje současný tržní odhad časové hodnoty peněz a rizik konkrétně souvisejících s daným aktivem. Pokud je podle odhadu realizovatelná hodnota majetku (nebo výnosové jednotky) nižší než jeho účetní hodnota, je účetní hodnota majetku (výnosové jednotky) snížena na hodnotu realizovatelnou. Ztráty ze snížení hodnoty majetku jsou okamžitě zaúčtovány do nákladů. i) Podíly v ovládaných podnicích Podnik je ovládán, pokud má společnost pravomoc řídit finanční a provozní pravidla a postupy podniku, v němž vlastní podíl tak, aby jí z provozu takového podniku plynuly výhody.

20 19 Internally generated intangible assets are amortised on a straight-line basis over their estimated useful lives. Where no internally generated intangible asset can be recognised, development expenditure is charged to expenses in the period in which it is incurred. On the initial recognition, certificates relating to certain activities of the Company are stated at cost of acquisition and amortised on a straight-line basis over their estimated useful lives. f) Property, Plant and Equipment Property, plant and equipment are stated at cost (including costs of acquisition) less accumulated depreciation and any recognised impairment loss. Cost of assets, other than land and assets under construction, is depreciated over their estimated useful lives, using the straight line method, on the following basis: Assets Number of years Buildings 33 Manufacturing machines 12.5 Computer systems 4 Vehicles (passenger and freight cars) 4/8 Furniture and fixtures 16 Other (moulds) 3 Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets. The gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in profit or loss. g) Leasing Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases. Assets held under finance leases are recognised as assets of the Company at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the balance sheet as a finance lease obligation. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are charged directly to profit or loss. Operating lease payments are recognised on a straight line basis in the profit and loss account over the lease term. h) Impairment of Assets At each balance sheet date, the Company reviews the carrying amounts of its tangible and intangible assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). If the asset is not a separate cash-generating unit, the Company estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs. Recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. In assessing the value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. If the recoverable amount of an asset (or cash-generating unit) is estimated to be less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash-generating unit) is reduced to its recoverable amount. An impairment loss is recognised immediately in profit or loss. i) Investments in Subsidiaries Control is achieved where the Company has the power to govern the financial and operating policies of the entity where it holds a shareholding so as to obtain benefits from its activities. Investments in subsidiaries are stated at cost less any recognised impairment losses. Financial Statement In Full Range

21 20 Podíly v ovládaných podnicích jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. j) Podíly v podnicích s podstatným vlivem Podnikem s podstatným vlivem se rozumí subjekt, ve kterém společnost uplatňuje podstatný vliv prostřednictvím své účasti na rozhodování o finančních a provozních postupech podniku a současně není ovládaným podnikem ani společně ovládaným podnikem. Podíly v podnicích s podstatným vlivem jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. k) Ostatní finanční majetek Ostatní finanční majetek jsou cenné papíry určené k obchodování nebo k prodeji a půjčky poskytnuté dceřiné společnosti. Ostatní finanční majetek je oceněn reálnou hodnotou. l) Pohledávky Pohledávky z obchodního styku jsou zaúčtovány v nominální hodnotě snížené o příslušné opravné položky k nedobytným částkám. Tvorba opravných položek k pohledávkám závisí na analýze doby splatnosti pohledávky. Na pohledávky 6 až 12 měsíců po lhůtě splatnosti se tvoří opravná položka ve výši 50 % ocenění neuhrazené části pohledávky, na pohledávky po lhůtě splatnosti více jak 12 měsíců se tvoří opravná položka ve výši 100 % ocenění neuhrazené části pohledávky. Na pohledávky, jejichž dlužníci vstoupili do konkursního nebo vyrovnávacího řízení, nebo pohledávky, které jsou předmětem soudního sporu, lze vytvořit opravnou položku ve výši 100 %. Na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků dochází ke snížení opravných položek u bezproblémových zákazníků. m) Zásoby Zásoby jsou vykázány v nižší ze dvou hodnot - pořizovací ceny nebo čisté realizovatelné hodnoty. Pořizovací cena zásob zahrnuje cenu pořízení materiálu a případně přímé mzdové náklady a režijní náklady související s uvedením zásob do jejich současného stavu a s dopravou zásob na stávající místo uložení. Společnost používá pro určení pořizovací ceny zásob metodu váženého aritmetického průměru. Čistá realizovatelná hodnota představuje odhadovanou čistou prodejní cenu sníženou o veškeré odhadované náklady na dokončení a náklady spojené s marketingem, prodejem a distribucí. U skladovatelných zásob je zjištění čisté realizovatelné hodnoty z důvodů širokého sortimentu nákladné, a proto se vychází při určení snížení hodnoty zásob z věkové analýzy průměrné roční obrátky příslušného druhu zásoby. Poklesne li obrátka pod 6 nebo 12 měsíců, je vytvořena opravná položka ve výši 50 % nebo 100 % ocenění zásoby. n) Peníze a peněžní ekvivalenty Peníze a peněžní ekvivalenty představují pokladní hotovost, vklady splatné na požádání a ostatní krátkodobé vysoce likvidní investice, které jsou pohotově směnitelné za předem známou částku v hotovosti a s nimiž je spojeno nevýznamné riziko změny hodnoty. o) Bankovní úvěry a dluhopisy Úročené bankovní úvěry a kontokorenty jsou vykazovány v zůstatkové hodnotě bez transakčních nákladů. Úrokové náklady úvěrů jsou stanoveny na základě proměnné tržní úrokové sazby. p) Závazky Krátkodobé závazky jsou zaúčtovány v nominální hodnotě. Představují závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky. V ostatních závazcích jsou zahrnuty závazky vůči zaměstnancům, ke správě sociálního a zdravotního zabezpečení a dohadné účty pasivní. q) Rezervy Rezervy na záruční opravy jsou zaúčtovány ve výši nejlepšího odhadu vedení společnosti ohledně nákladů, které bude nutné vynaložit při vyrovnání závazku společnosti za případnou záruční opravu. Ostatní rezervy jsou zaúčtovány v případě, že jsou identifikovány budoucí ztráty nebo závazky, u nichž lze odhadnout odtok prostředků na vyrovnání budoucího závazku.

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

» zleva/from left: Finanční část. Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný. Financial Section

» zleva/from left: Finanční část. Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný. Financial Section Financial Section Finanční část» zleva/from left: Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný Finanční část Financial Section Supervisory Board Report Zpráva dozorčí rady Supervisory

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

Výroční zpráva Annual Report Philip Morris ČR a.s.

Výroční zpráva Annual Report Philip Morris ČR a.s. 2006 Výroční zpráva Annual Report Philip Morris ČR a.s. Obsah Zpráva představenstva 4 Zpráva dozorčí rady 10 Konsolidované finanční výsledky 14 Zpráva nezávislých auditorů konsolidovaná účetní závěrka

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2010 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2.1 Účetní postupy a způsoby oceňování pro jednotlivé druhy majetku používané ve společnosti v roce 2009 a) Dlouhodobý nehmotný

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

US GAAP / IFRS. Robert Mládek

US GAAP / IFRS. Robert Mládek Robert Mládek Introduction... 3 Framework Based Teaching... 3 Statutory Standards ( National GAAP ) Versus IFRS/US GAAP... 5 The accounting equation... 6 Recognition in more detail... 7 Conceptual Framework...

Více

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report 57 V roce 2003 se dozorčí rada akciové společnosti České dráhy sešla celkem na 18 řádných a 2 mimořádných zasedáních, na která byli průběžně dle potřeby

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2008 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu Datum:

Více

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte výroční zpráva annual report 2008 IPO - Energie, kterou oceníte Obsah / Contents 3 Vývoj vybraných ukazatelů Key Statistics 4 Zpráva představenstva o podnikatel ské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013 92 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 213 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 213 93 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 276/1, PSČ 31, byla

Více

Rozvaha...Balance sheet...

Rozvaha...Balance sheet... Výsledky hospodaření 213 Econoic results 213 Rozvaha......Balance sheet... Aktiva / Assets Minulé účetní období 212 Previous accounting period 212 Netto / Net Běžné účetní období 213 Current accounting

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

rozvaha AKTIVA CELKEM 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva 2 020 991 544 273 1 476 718 1 190 496

rozvaha AKTIVA CELKEM 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva 2 020 991 544 273 1 476 718 1 190 496 rozvaha AKTIVA 2000 1999 øádek brutto korekce netto netto AKTIVA CELKEM 001 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 A Pohledávky za upsané vlastní jmìní 002 0 0 0 0 B Stálá aktiva 003 2 020 991 544 273 1

Více

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report 2006 výroční zpráva annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2006 česká verze obsah slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 3 údaje o společnosti a orgány společnosti 4 předmět podnikání

Více

[ POLOLETNÍ zpráva mid-year report 2010 2010

[ POLOLETNÍ zpráva mid-year report 2010 2010 [ POLOLETNÍ zpráva mid-year Report 2010 2010 2 / 1 Pololetní zpráva Mid-year Report 2010 [ Rozvíjíme naše podnikání plněním spotřebitelských očekávání. Driving business growth by delivering on consumer

Více

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Annex to Financial Statements 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1 ABOUT THE COMPANY 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 2578/1, PSČ 301

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

Introduction... 2. Supervisory Board & Board of Directors... 6. Treasury... 8. Corporate Finance... 12. Local Corporate Group...

Introduction... 2. Supervisory Board & Board of Directors... 6. Treasury... 8. Corporate Finance... 12. Local Corporate Group... 97 A N N U A L R E P O R T V R O â N Í Z P R Á V A C O N T E N T S O B S A H Introduction............................... 2 Supervisory Board & Board of Directors.......... 6 Treasury..................................

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY

PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY 2004 Konsolidovaná účetní závěrka Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ŽPSV Uherský Ostroh a.s. ve zkráceném rozsahu IČO: 46346741

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s.

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. Výroční zpráva Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. 29 Obsah Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva II. Profil společnosti Základní údaje Orgány společnosti Hlavní ukazatele z činnosti společnosti

Více