Radnice informuje SLOVO STAROSTKY. Slova moudrých ČÍSLO 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radnice informuje SLOVO STAROSTKY. Slova moudrých ČÍSLO 1"

Transkript

1 ČÍSLO 1 ROČNÍK VIII. BŘEZEN 1999 ZDARMA SLOVO STAROSTKY Od komunálních voleb uplynuly témìø ètyøi mìsíce. Je to tedy dosti dlouhá doba, pøesto mi dovolte se v krátkosti k volbám vrátit. Mám první možnost v našem Zpravodaji podìkovat jménem svým, ale i jménem novì zvoleného obecního zastupitelstva za Vámi projevenou dùvìru, kterou jste nám svými hlasy dali. Na základì reálných možností obce se naše obecní zastupitelstvo bude snažit naplòovat volební programy, se kterými jste se pøed volbami mìli možnost seznámit. V nìkterých bodech se programy jednotlivých stran shodovaly, ale v nìkterých byly i zcela rozdílné. Dle volebních výsledkù naše obecní zastupitelstvo vypracuje Program rozvoje obce Ostopovice na volební období , kterým zastupitelé vyjádøí spoleèné priority. Tento program bude uveøejnìn v pøíštím èísle Zpravodaje. Ing. Lenka Andrlová, starostka obce Slova moudrých Skuteèným mìøítkem hodnoty èlovìka je užitek, který z jeho úspìchu mìli jiní. Cullen Hightower Svoboda nespoèívá v tom, že bychom si dìlali, co se nám zlíbí, nýbrž v právu udìlat to, co bychom mìli. Jan Pavel II. Svìt hledá lidi, kteøí nìco umìjí udìlat, a ne ty, kteøí umìjí vysvìtlit, proè to neudìlali. Romain Rolland Sto mužù dokáže postavit tábor, ale jenom žena dokáže vytvoøit domov. Konfucius Radnice informuje l Dle 40 zákona è. 367/1990 Sb. o obcích jsou zasedání obecního zastupitelstva veøejná. Obèané jsou informováni o místì, dobì a navrženém programu pøipravovaného zasedání OZ zpùsobem v místì obvyklým, tzn. v naší obci místním rozhlasem a na úøední tabuli OÚ. Najdete-li v navrženém programu bod, který Vás zajímá, mùžete se zasedání OZ zúèastnit. Závìreèná usnesení z tìchto zasedání budou vždy vyvìšena na úøední tabuli OÚ po dobu deseti dnù. l Obecní zastupitelstvo schválilo Doplnìk è. 1 Vyhlášky o místních poplatcích, který se týká poplatku za provozovaný hrací pøístroj. Výše poplatku èiní za každý výherní hrací pøístroj Kè na tøi mìsíce. Tento doplnìk vyhlášky nabyl úèinnosti l Vyúètování penìžních prostøedkù na úètu kabelové televize za rok 1998: stav k , Kè stav k , Kè celkové pøíjmy za rok , Kè celkové výdaje za rok , Kè Pøíjmy jsou tvoøeny roèními a zøizovacími poplatky. Hlavní èást výdajù tvoøí investice na zøízení nových programù ( , Kè) a výdaji na opravy rozvodu ( Kè). Zbytek výdajù tvoøí bankovní poplatky, pojištìní, výplaty za zesilovaèe a poplatek za registraci firmy 3C jakožto provozovatele našeho TKR. K má náš TKR celkem 261 úèastníkù. l V územním obvodu okresního úøadu se do 60 dnù od voleb do zastupitelstev v obcích zvolí okresní shromáždìní (OS). Zástupcem do Okresního shromáždìní okresu Brno-venkov za obce Moravany, Nebovidy a Ostopovice byla na pøíští volební období zvolena Ing. Lenka Andrlová. Okresní shromáždìní je orgánem, který schvaluje a kontroluje rozpoèet okresního úøadu a též na návrh pøednosty schvaluje rozdìlení dotací do rozpoètu obcí. l Bìhem mìsíce bøezna probìhne pøebudování jedné tøídy v budovì základní školy na poštovní støedisko. l Obec vykoupí a následnì oplotí pozemek v okolí kanalizaèní zdrže z dùvodu zajištìní bezpeènosti u tohoto regulaèního zaøízení. l Od zaèátku dubna bude opìt možné ukládat odpad do obecních kontejnerù, umístìných na ulici U Dráhy, každou sobotu od 8 do 10 hodin. Do kontejnerù však nepatøí: lednice, televizory, autobaterie, zahradní odpad, stavební su a domovní odpad. l Seznam komisí obecního zastupitelstva a jejich èlenù: Komise finanèní Ing. H. Vlachová, M. Pešková, R. Šmídková Komise kulturní a sociální J. Krajplová, L. Polcar, L. Dobrovodská Komise stavební Ing. Jaroslav Novotný, S. Krajíèek Komise životního prostøedí a veøejného poøádku Ing. R. Švihálková,. ranc, L. Dobšík, M. Žilka Komise kontrolní RNDr. L. Procházka, J. Èervený, Ing. R. Novotný Ing. Lenka Andrlová, starostka obce

2 Jak to bude s poštovním střediskem? Tuto otázku je poslední dobou v naší obci slyšet èasto. Ráda bych na ni odpovìdìla. Ale vezmu to pìknì od zaèátku. Dne probìhlo na obecním úøadì jednání se zástupci Èeské pošty, kteøí mi oznámili, že z dùvodù racionalizace poštovních služeb bude po slouèení Obvodù Brno a Brno-venkov naše obec k vyèlenìna z dodávacího obvodu pošty Troubsko a bude zaøazena do obvodu pošty Brno-Starý Lískovec. Dále že ÈP bude rušit poštovní støedisko ( P S T ) v obci, a to pøedevším z dùvodù ekonomických a bezpeènostních. Pøi tomto jednání jsem vyslovila nesouhlas se zrušením PST. Pod kterou dodávací poštu budeme zaøazeni, je vìcí ÈP. Následnì jsem tlumoèila zámìr ÈP obecní radì i obecnímu zastupitelstvu. Oba tyto MEZILIDSKÁ SLUŠNOST Èasto mì napadá myšlenka, že obyèejná mezilidská slušnost a ohleduplnost vymizely. Je ale opravdu nutné, aby všechny naše kroky byly øízeny zákony, vyhláškami a naøízeními? Myslím si, že to nutné není. Staèí si jen pøedstavit obyèejnou lidskou moudrost Co nechci, aby druhý èinil mnì, nebudu èinit já jemu a jistì se nám bude v naší spoleènosti žít mnohem pøíjemnìji. Tento obecný problém bych pøesunula do hranic naší obce a dala nìkolik námìtù k zamyšlení. V dnešní spotøební spoleènosti snad již není možné, aby nìkterá z domácností neprodukovala domovní odpad. I když v zákonì o odpadech je jako pùvodce odpadu oznaèena obec, musíme si øíci, co to vlastnì obec je. Nejsme to náhodou my všichni, obèané této obce se svými domácnostmi? A není tedy na místì, aby si každý po sobì svùj odpad zlikvidoval, ale ne na úkor svých spoluobèanù? Jak je možné, že nìkteré domácnosti v naší obci nepotøebují popelnice? Potom se všichni ostatní musíme orgány vyslovily zásadní nesouhlas se zrušením PST. Závìr z jednání zastupitelských orgánù jsem zaslala øediteli Obvodu Brno. Na jednání mezi zástupci obce a Èeské pošty dne bylo dohodnuto, že pokud obec nabídne vyhovující prostory pro pøemístìní PST z budovy OÚ a bude financovat stavební úp ravy, je možné zachování této služby v naší obci. Jako možný prostor p ro PST byla nabídnuta nevyužívaná tøída v naší ZŠ se samostatným vchodem. Zástupce Èeské pošty si prostory prohlédl a oznaèil je za vyhovující. Samozøejmì budou nutné úpravy, aby prostor vyhovoval všem pøedpisùm ÈP. Obecní zastupitelstvo na svém zasedání odsouhlasilo, že tøída ZŠ bude pøebudována na PST a že obec bude financovat stavební úpravy. Vnitøní vybavení dodá ÈP, ale toto bude øešit pøipravovaná smlouva mezi ÈP a obcí. Tak a teï mohu odpovìdìt na úvodní otázku: poštovní støedisko bude v obci zachováno ve vìtších a pøístupnìjších prostorách s moderním vybavením. Jedenkrát týdnì bude støedisko otevøeno i v odpoledních hodinách. Pro naši obec tedy z reorganizace ÈP vyplyne pouze jedna zmìna, a to že od budeme mít nové smìrovací èíslo Ale pošta bude doruèovat i poštovní zásilky se starým smìrovacím èíslem. Ing. Lenka Andrlová, starostka obce Poštovní spořitelna Èeská pošta Vás chce informovat o službách Poštovní spoøitelny a.s., které poskytuje klientùm na každé poštì v Èeské republice. Investièní a poštovní banka a. s. je první zprivatizovanou bankou v ÈR a tvorbou zisku patøí k nejsilnìjším u nás. V souèasnosti již má témìø 2 miliony klientù. Zájem obèanù je motivován øadou výhod produktù PS. Jednak jsou to vkladní knížky Poštovní spoøitelny, které lze založit na kterékoliv poštì v ÈR. Další službou dostupnou na všech poštách je POSTŽIRO. Postžirový úèet je vhodný pro rodinné hospodaøení. Na tento úèet si mùže klient nechat zasílat mzdu, dùchod èi jiné pøíjmy. Z úètu pak lze bezhotovostnì hradit pravidelné platby inkaso, telefon aj. K tomuto úètu jsou vydávány i postkarty, které umožòují okamžité vybírání èi uložení penìz i další operace. Podnikatelé si u IPB mohou zøídit bìžný úèet POSTKONTO. Nabídka je tedy široká. Bližší informace mùžete získat na kterékoliv poštì i na naší poštovnì v Ostopovicích. Èeská pošta s.p., obvod Brno Prodám garáž v osobním vlastnictví u tratì za ulicí Na Rybníèku. Tel , Obecní úøad Ostopovice hledá pracovníka na úklid obce. Bližší informace je možno získat v kanceláøi u paní starostky. pøi procházkách v okolí naší obce dívat na množství odpadu odloženého do pøírody. Nìkteøí z tìch slušnìjších nevlastníkù popelnic odvážejí svùj odpad do obecních kontejnerù, které musíme zaplatit ovšem my všichni. Rozhlédnìme se tedy dobøe po svém okolí a podívejme se, kdo likviduje svùj odpad na úkor nás všech. Další námìt dávám k zamyšlení majitelùm psù. Nìkteøí z nich si myslí, že zaplacením místního poplatku splnili svoji povinnost vùèi obci. Ale mezi jejich další povinnosti patøí úklid po vyvenèení jejich pejska. Pøece není možné, aby psi byli venèeni na dìtském høišti, aby se v parcích maminky bály pustit své dìti probìhnout po trávníku, aby obèané v rodinných domcích, kteøí také platí poplatek a mají své psy na dvorech a zahradách, uklízeli pøedzahrádky svých domù zneèištìné cizími psy. Zvíøata za to nemohou, ale jejich majitelé jistì ano. A proto dìkuji tìm vzorným majitelùm, kteøí venèí své pejsky mimo veøejná prostranství a neznepøíjemòují život svým spoluobèanùm. Dále bych chtìla pøipomenout majitelùm již nepojízdných aut, která zbyteènì zabírají místa k parkování, aby své vraky odstranili a tím uvolnili tolik potøebná parkovací místa. Tato torza vozù též nepøispívají k pøíjemnému vzhledu naší obce. A takových námìtù k zamyšlení by se jistì našlo více. Myslím si, že slušnost a ohleduplnost vùèi spoluobèanùm je opravdu nad všechny zákony a vyhlášky. Ing. Lenka Andrlová, starostka obce

3 INFORMACE OÚ O KANALIZAČNÍM PŘIVADĚČI OSTOPOVICE STARÝ LÍSKOVEC V loòském roce byl dokonèen a uveden do zkušebního provozu kanalizaèní pøivadìè Ostopovice Starý Lískovec. Tato stavba byla koncem mìsíce záøí 1998 úspìšnì kolaudována a v souèasné dobì je kanalizaèní øad ve zkušebním provozu zkušební provoz potrvá do Výše uvedená stavba byla realizována místní firmou POZISTAV, která byla vybrána na základì výbìrového øízení. Pøi kolaudaci stavby bylo konstatováno, že stavba je provedena ve velmi dobré kvalitì. Pøi zahájení zkušebního provozu došlo k nesrovnalostem pøi mìøení množství a teploty odpadních vod (mìøení je umístìno v mìøící šachtì ve Starém Lískovci pøi ulici Malostranské). Tato závada se odstranila a v souèasné dobì je prùbìh mìøení normální. Pøíèinou jedné závady pøi mìøení bylo napø. to, že neznámá osoba vhodila do kanalizaèního øadu míè. Tuto pøekážku mìøící zaøízení monitorovalo jako abnormální prùtok odpadních vod. Abychom podobným schválnostem zabránili, zastupitelstvo obce rozhodlo, že revizní šachty umístìné na kanalizaèním øadu v prostoru mezi silnicí Ostopovice Starý Lískovec a ulicí Malostranskou budou upraveny tak, že litinové volnì otvíravé poklopy budou nahrazeny poklopy uzamykatelnými. Tím se zmenší možnost vstupù do tìchto šachet nepovolaným osobám. Ostatní revizní šachty umístìné na kanalizaèním øadu ve smìru od silnice Starý Lískovec Ostopovice jsou tìmito poklopy rovnìž osazeny zde bylo toto øešení použito, protože trasa kanalizaèního øadu vede inundaèním (záplavovým) územím a tyto poklopy jsou vodotìsné. Dále bylo nutné provést dodateèné mechanické zajištìní mìøící skøínì umístìné na konci Malostranské ulice ve Starém Lískovci. Mìøící skøíò byla vybavena bìžným uzavíráním jako u el. domovních skøíní. Vzhledem k tomu, že se jedná o drahé zaøízení, je nutné uzavøít na toto zaøízení pojistnou smlouvu a pojiš ovna požaduje minimálnì dvoje zajištìní pojiš ovaného objektu. Kromì mechanické ochrany byla tedy provedena ještì elektronická ochrana tohoto zaøízení. Po oslavách konce roku došlo zøejmì našimi obèany k poškození zaøízení kolem deš ové vyrovnávací nádrže. Poèátkem mìsíce ledna bylo zjištìno, že zde nìkdo posunul èesle v otevøené jímce. Tím mohlo dojít k poškození vírového ventilu, který koriguje prùtok splaškových vod do sítì. Jedná se o velmi drahé zaøízení, které je chránìno pøed mechanickým poškozením právì citovanými èeslemi. Dále bylo zjištìno, že byly zcizeny ochranné øetìzy s výstražnými tabulkami umístìnými pøed vstupem do deš ové nádrže a deš ová nádrž byla zneèištìna rùznými odpadky. Ze struktury odpadkù je zøejmé, že do nádrže nebyly vhozeny dìtmi. Obecní úøad po tìchto zkušenostech rozhodl, že prostor kolem tohoto zaøízení bude vykoupen (jednání s vlastníkem již bylo zahájeno) a bude v jarních mìsících oplocen. Je zøejmé, že kanalizaèní sbìraè je pøínosem pro obec a bude sloužit celé obci. Po dobudování kanalizaèní sítì v obci se podstatnì zlepší životní prostøedí. Je proto v zájmu všech obèanù, aby svoji èinností pøispìli k bezporuchovému provozu tohoto zaøízení. V souvislosti s uvedením kanalizaèního pøivadìèe do provozu bude obecní úøad od uživatelù vybírat poplatek (stoèné) za užívání kanalizaèní sítì. Výše poplatku bude stanovena v nejbližší dobì. V souèasné dobì je možné realizovat domovní kanalizaèní pøípojky. Na jejich realizaci je nutné požádat o vydání stavebního povolení, které bude na základì projektové dokumentace vydávat Stavební úøad ve Støelicích, Obecní úøad Ostopovice musí žádost doporuèit. Napojení kanalizaèní pøípojky na veøejný kanalizaèní øad musí být provedeno profesionálnì, vlastní zaústìní bude vždy pøebíráno urèeným pracovníkem OÚ. Závìrem prosíme obèany obce, aby respektovali kanalizaèní øád, který byl pøiložen do loòského záøijového èísla místního zpravodaje. Zprovoznìním kanalizaèního sbìraèe nastala situace, kdy naše obec musí platit za odvedené množství odpadních vod do mìstské èistírny. Úhradu zatím provádí obecní úøad obèané, kteøí jsou napojeny na místní kanalizaèní sí, budou provádìt úhradu podle spotøeby pitné vody. Množství bude stanoveno podle odeètu na vodomìru. V pøípadì, že nìkdo vodomìr nemá, bude množství spotøebované vody stanoveno paušálem (tj. podle normativu) podle poètu osob bydlících v nemovitosti. Pokud nìkdo odebírá vodu z vlastní studny, bude množství odpadních vod stanoveno stejným zpùsobem, tj. paušálem. Pøi používání vlastní studny lze obèanùm doporuèit osazení vlastního vodomìru do pøívodního øadu. Pokud bude zajištìno mìøení, bude proveden odpoèet vody podle tohoto mìøidla a za odpadní vody se bude platit podle skuteèné spotøeby vody (zjištìné souètem mìøení odbìru obecní vody a vody z vlastní studny). V prùbìhu prvního pololetí tohoto roku pøipraví OÚ smlouvy s obèany na odbìr vody a na likvidaci odpadních vod. V tìchto smlouvách budou zohlednìny výše uvedené skuteènosti. Ing. Jaroslav Novotný Zpráva o činnosti místní knihovny v Ostopovicích za rok 1998 Naše knihovna spadá pod Okresní knihovnu v Židlochovicích, která ji pravidelnì zásobuje knihami i èasopisy v minulém roce bylo dodáno celkem 191 nových knih za Kè, 5 èasopiseckých titulù stojí roènì 3000 Kè. Celkem je v knihovnì asi knih. V roce 1998 mìla naše knihovna 145 registrovaných ètenáøù, z toho 41 dìtí. Za celý rok 1998 se uskuteènilo výpùjèek knih a èasopisù, z toho výpùjèek tvoøily knihy nauèné literatury. Žáci místní školy se zúèastnili ètyø besed v naší knihovnì. A nakonec ještì jedno pøipomenutí: knihovna je otevøena každý pátek od 14 do 18 hodin. M. Èervená, knihovnice

4 PLESOVÁ SEZÓNA Letošní plesovou sezónu v Ostopovicích zahájil v lednu obvykle bohatì navštívený myslivecký ples. Tradièní zelenou výzdobu, která k tomuto plesu patøí, poøadatelé po plese peèlivì uklidili, a tak se nìkteøí èlenové místního zastupitelstva sešli v pøedveèer obecního plesu se zástupci klubu dùchodcù, aby vyzdobili sál sokolovny pro další taneèní zábavy. Ve slavnostnì vyzdobeném sále jsme se v sobotu 30. ledna 1999 setkali již na 4. spoleèenském plese obecního zastupitelstva. Poøadatelé mìli trochu obavy, zda se v dobì zaèínající chøipkové epidemie sejde dostateèný poèet lidí, aby se sál naplnil a aby vznikla ta pravá plesová atmosféra. Pomìrnì hojná úèast našich spoluobèanù i jejich hostù nás však mile pøekvapila, a tak paní starostka, která ples zahajovala, mohla popøát pøíjemnou zábavu témìø dvìma stovkám pøítomných. Osvìdèená hudba pana Antoše lákala na parket starší i mladší taneèníky, obèerstvení bylo hojnost a veèer pøíjemnì zpestøila tombola. Hodnotné a krásnì zabalené ceny vystavené u vchodu do sálu vzbudily takový zájem, že se po lístcích do tomboly jen zaprášilo. Výhercùm udìlaly radost dary, které vìnovali následující sponzoøi (firmy i jednotlivci), jimž Obecní úøad Ostopovice touto cestou dìkuje: starostka obce Ing. L. Andrlová, místostarosta Ing. J. Novotný, Autodoprava Skála, Autoopravna Sojka, Sportšenk V. Beèka a R. Èada, Classic Pack J. Škrdla, DUO M. Pešková, Hostinec U Volejníkù manželé Dejlovi, Kadeønictví E. Beèková, Kadeønictví V. Sýsová, Kosmetický salon L. Skokanová, Krejèovství J. Èížková, Kožená galanterie manželé Smolèièovi, Minihotel Panský Vrch, Èalounictví. Pacal, Pozistav, Daòové poradenství R. Rùžièková, UNA J. Navrátilová, Veèerka J. Nováková, Stelaz H. Šumanová, Stolaøství J. Kubíèek, Ing. R. Švihálková, Zámeènictví J. Èípek, Bojlery M. Žilka, Obecní úøad Ostopovice. Z kladného ohlasu je možno soudit, že se ples se opravdu vydaøil byli spokojeni poøadatelé i úèastníci. L. Dobrovodská Koutek pro děti Pøipravila R. Švihálková Ples důchodců V nedìli 7. února se konalo tradièní Plesové dostaveníèko našich dùchodcù. Netradiènì v nedìli, ale podle zájmu a prùbìhu to vùbec nevadilo. Jako obvykle již dlouho pøed zahájením se scházeli místní i pøespolní starší obèané, aby se pozdravili, pobavili a zavzpomínali si. Hned u vchodu jim byly nabízeny nezbytné zákusky a chu ovky, které šly dobøe na odbyt. V èas zahájení, tj. v 16 hodin, již byli všichni na svých místech, jako za mlada ve škole, a po úvodní skladbì se zaèalo tanèit. Hudba samozøejmì byla zamìøena k vìku úèastníkù, ale i oni si zkusili ukázky nìjaké té moderny. Pøedseda Klubu dùchodcù J. Grexa, jak bývá zvykem, všechny pøítomné uvítal a popøál pìknou zábavu. Ta také byla. Po 18. hodinì se losovala tombola, která byla opìt bohatá. Pøispìli do ní jednak místní podnikatelé, ale také sami dùchodci, za což patøí všem velký dík. Losovalo se pøes 100 cen poslední byla vepøová hlava pìknì nazdobená. Plesové dostaveníèko probìhlo jako obvykle v pohodì, ke spokojenosti úèastníkù, k èemuž jistì pøispìlo i pìkné prostøedí, vyzdobený sál a velmi dobrá restauraèní obsluha místního personálu. Po 22. hodinì všichni spokojenì odcházeli do svých domovù a tìší se na další podobné setkání. J. Trávníèek Obrázky do dnešního èísla nakreslil pan Petr Dubjak a pøipravil také novou hlavièku našeho Zpravodaje. Dětský maškarní karneval Po delší dobì se opìt uskuteènil v sále sokolovny dìtský maškarní karneval, jehož organizace se pod záštitou výboru Sokola ujalo nìkolik mladých dìvèat. Termín byl stanoven na nedìli 14. února, plakáty byly vèas rozvìšeny, sponzoøi tomboly zajištìni, tìlocvièna pìknì vyzdobena, hudba nachystána a mohlo se zaèít. Pøed zahájením panovala mírná nervozita pøijde vùbec nìkdo? Ale v všechny obavy byly liché. Pùl hodiny po zahájení byl sál plný princezen, èarodìjù, èarodìjnic, vodníkù, myslivcù, mušketýrù, divých žen a dalších zástupcù pohádkové øíše. Hudba spustila a už tu byla první soutìž: o nejlepší masku. Porota mìla tìžké rozhodování, ale nakonec pøece rozhodla zvítìzil myslivec Míši Doležalové, kde porota ocenila pøedevším originalitu výstroje. A pak už soutìž stíhala soutìž ve zpìvu, v tanci, v recitování apod. Mezitím si dìti zatanèily a komu se nechtìlo tanèit, mohl se pøed sokolovnou svézt na poníkovi. Vyvrcholením celého karnevalu byla bohatá tombola, na kterou pøispìli místní podnikatelé a obecní úøad. Témìø všechny dìti nìco vyhrály. Podìkování: všem sponzorùm, OÚ Ostopovice, DJ Davidovi, poøadatelkám Janì, Marcele, Gábinì a všem zúèastnìným maskám. P.S. Výtìžek akce je urèen k nákupu žínìnky. Viktor Beèka za výbor TJ

5 Z receptáře paní Miluše Kulièky se sýrem 2 bílky, 20 dkg postrouhaného eidamu, strouhanka na obalení. Bílky ušleháme, pøidáme postrouhaný sýr, zamícháme a tvoøíme kulièky. Obalíme ve strouhance a usmažíme. Sýrová roláda 30 dkg eidamu, 2 mìkké sýry, 10 dkg másla nebo ramy, 10 dkg šunky, menší cibule, 2 stroužky èesneku, pepø, feferonka, 1 lžíce hoøèice, 2 uvaøená vejce. Sýr vcelku dáme do vaøící vody a necháme 30 minut pod poklièkou (už dál nevaøíme). Pak rychle rozválíme na plát asi 45 x 25 cm pracujeme velmi rychle, jinak sýr ztuhne. Potøeme pøipravenou nádivkou, srolujeme, zabalíme do alobalu a dáme ztuhnout do lednièky. Nádivka: Máslo umícháme, pøidáme mìkký sýr, na malé kousky pokrájenou šunku, pepø, èesnek, cibuli, jemnì nasekanou feferonku, hoøèici, nasekaný bílek a postrouhaný žloutek z vaøených vajec. Rokfórové kulièky 30 dkg rokfóru, 2 mìkké sýry, 1/2 kostky tvarohu, èesnek, cibule, pepø, pálivá paprika, sardelová pasta, 20 dkg strouhaného eidamu na obalení. Rokfór postrouháme, vmícháme máslo, sýr, tvaroh, pøidáme pøimìøenì èesneku a ostatního koøení. Smícháme dohromady a dìláme vìtší kulièky, které obalujeme ve strouhaném eidamu a klademe do papírových košíèkù. Strouhaný eidam mùžeme jemnì promíchat s paprikou. Pomazánka je dobrá i na housku. OSTOPOVICKÝ DOSTAVNÍK aneb od vzpomínek jak to bylo k otázce co bude dál Z mého pohledu k nám jezdí autobusy odpradávna, nìkdy od roku Jako malé dítì si ještì pamatuji autobusy Praga s motorem trèícím pøed øidièe. Pak pøišly autobusy kulaté, nové hranaté a novìjší ještì hranatìjší. Ty už mìly automatickou pøevodovku. Nìkdy si s pasažéry zalaškovala a poslala je z Lískovce domù pìšky. Pak musel Dopravní podnik inovovat a chvíli jsme jezdili pomalými kloubáky Ikarus. Nyní máme naše autobusy, rychlé a spolehlivé. Placení za dopravu bylo také zajímavé. Na zaèátku byli prùvodèí. Prodávali a kontrolovali jízdenky ve voze. Pak mizely v plechové krabièce s propadlištìm a lankem ovládaným øidièem šedesátihalíøové papírky. Následovaly drobné mince, hned nato celé koruny. Poté pøišla zmìna. Do autobusu se zaèalo nastupovat zadními dveømi a novinkou se staly úzké papírové jízdenky, které si cestující koupili na stánku a sami oznaèili v autobusu. Nyní vám moderní strojek na jízdence vyznaèí i èas, datum a pásmo. Klasické papírové šalinkarty vystøídaly skandální plastikové s elektronickou fotkou. Nové, zase papírové, mají známky dokonce s holografickou ochranou. A jak se mìnila cena jízdného? Cena základní jízdenky narostla z 60 hal. na 15 Kè a u mìsíèní jízdenky ze 30 Kè na 490 Kè. Jak se mìnila èísla spojù a odkud se jezdilo? Pùvodní ostopovický spoj byl oznaèen èíslem 66. Nahradila jej èernovická 47, tu pak juliánovská 50 a 47 se zase vrátila. Pokraèovalo to bosonožskou 69. Nyní má náš autobus èíslo 48. Docházelo i ke zmìnám nástupních stanic v Brnì. První byla údajnì na Vídeòské ulici, po èase byla pøesunuta na Køížovou. Odtud k viaduktùm pod hlavním Vážení občané, dovolte, abychom Vám představili Všeobecnou stavební spořitelnu Komerční banky, a.s. Jejími zakladateli jsou Komerční banka a.s., BWH (2. největší stavební spořitelna v Německu) a Česká pojiš ovna a.s. Protože se blíží jaro a s ním i opravy a výstavba bytů a domů, rádi bychom Vám při těchto finančně náročných akcích nabídli pomoc. Vaše problémy může vyřešit tzv. Rychlá půjčka překlenovací úvěr na stavební účely. Veškeré Vaše dotazy zodpovíme bezplatným finančním poradenstvím. Ti z Vás, kteří pracují v Brně, nebo sem občas přijíždějí, nás mohou navštívit na adrese: VSS KB a.s. Otevřeno: Vídeňská 77 (UNION) pondělí čtvrtek hod. Brno pátek hod. Tel. (05) Po dohodě v případě zájmu více osob je možno do Vaší obce osobně přijet lze volat Ing. Rittichové večer domů č. (05) Dále naše stavební spořitelna hledá zájemce o práci obchodního zástupce pro uzavírání smluv stavebního spoření. Zaškolení pro tuto práci je bezplatné. Hlaste se prosím na výše uvedené adrese informace poskytnou Ing. Rittichová a pí Kaplanová. nádražím. Pak naproti pátému nástupišti a zase k viaduktùm. Když se rodilo nové okolí hlavního nádraží, chodili jsme na autobus na Nové sady. Další zmìnu vyvolaly opravy komunikací. Ostopoviètí museli jednu dobu nasedat dokonce v Horních Heršpicích. Následovala nástupní stanice na ulici Úzká naproti dnešnímu tržišti Malá Amerika. Další zmìna znamenala odjezd od Kalinky a pozdìji z Osové. Ani trasa domù nebyla vždy stejná. Klasickou cestu po Švancarové pøes køižovatku Vídeòky vystøídal objezd kolem Ústøedního høbitova. Køižovatka byla nebezpeèná, musel se u ní upravit nájezd. Prùjezd starými Bohunicemi, se zastávkami Na rùžku nebo u kina, ukonèila stavba elektrické dráhy. I proto se jezdilo z Heršpic spodem, okolo zahradnické školy. Pøes nové Bohunice se pak novì zatoèilo u budky VB z Jihlavské. Velkým pøínosem se tím stala zastávka u velkého obchodního centra Kalinka. Cesty domù se protáhly, tramvaj, nákup, autobus. Øada zmìn trasy se odehrála i ve Starém Lískovci. Cestu do Ostopovic z Toèné k pøejezdu dráhy trvale ukonèila dálnice. Autobus zatoèil až u høištì, dálnici podjel, vrátil se zpátky ke šraòkùm a dál pokraèoval kolem tøešòových alejí. Závory už byly automatické a pak žádné, pøed kolejemi blikaly semafóry. Asi když vlak potáhal na pøejezdu jedno osobní auto, opravil se staøièký drážní most a do Ostopovic se koneènì jezdilo pøímo. Ale to ještì není všechno. Zaèalo se šeptat nìco o zrušení autobusových spojù do Brna a že zùstane jen pendl k tramvaji. Zavedl se spoj Ostopovice Bosonohy. Když se jelo do Brna, tak se pøesedalo u Kalinky na tramvaj, ale mohlo se pokraèovat dál, od policajtù po Jihlavské okolo nemocnice do Bosonoh. Mezitím se elektrika protáhla až k silnici bývalé Velké ceny, naopak linka 69 se zkrátila na cestu pøes Osovou nad lískoveckým kostelem. Ostopoviètí tìžce nesli ztrátu nákupu v Bohunicích, (pokraèování na str. 6)

6 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA V ROCE 1998 SE NARODILI: Martin Novotný Nová 10 Jiří Širůček Vinohradská 38 Kryštof Helcelet Nová 3 Tereza Kuklová Nová 6 Sabina Kubíčková Na Rybníčku 15 Petra Ondrová B. Němcové 12 Martin Padrnos Vinohradská 52 Martin Mynář B. Němcové 1 Daniel Krajger Osvobození 3 Kryštof Lebeda Polní 10 Matěj Krejčík Osvobození 3 Veronika Čadová Lípová 29 SE DOŽILI: 80 let Oldřich HÖKL Polní 2 Božena HUBÁČKOVÁ U Dráhy 16 Cecilie PERNOVÁ Lípová 39 Hedvika SOLAŘÍKOVÁ , Družstevní 1 81 let Marie DUFKOVÁ Osvobození 22 Žofie PILLMAYEROVÁ Školní 14 Ludmila JAKŠÍKOVÁ Branky 32 Marie KALVODOVÁ Branky 1 82 let Barbora WINKLEROVÁ Branky 39 Milič PEŠKA Uzavřená 6 Jaroslav NESIBA Branky 25 Karel BUČEK Vinohradská let Josef PEŠEK Nová 5 Marie FIALOVÁ Lípová let Jenovéfa NOVÁKOVÁ Branky 34 Růžena ŠUMANOVÁ Osvobození 14 Anna HRAZDÍROVÁ U Dráhy 18 Růžena GAZDOVÁ Nová 9 Marie RUBEROVÁ Polní 15 Jan SLANINA Vinohradská let František HALUZA U Kaple 13 Hedvika MACHÁLKOVÁ B. Němcové 35 OSTOPOVICKÝ DOSTAVNÍK (pokraèování na str. 5) kde vzniklo velké tržištì. Pak se stalo, co nikdo neèekal. Placení podle nejdražšího tøetího platebního pásma, snížení poètu spojù nového èísla 48 z Ostopovic na okruh okolo Labské ulice. Když se na Osové nastoupilo v jakémkoli smìru jízdy, vždycky se dojelo domù. V zimì se pasažéøi rádi ohøáli, když stihli první pøíjezd autobusu. Ztratil se pøímý dosah bohunické nemocnice, což postihlo starší nemocné obèany. A pøišla poslední novinka. Autobus z Ostopovic má zmìnìnou trasu. Ve Starém Lískovci zatoèí na druhou stranu ke høišti a zastaví na koneèné zastávce elektrické rychlodráhy è. 8 do Líšnì a pomalodráhy è. 5 na Lesnou. Výhodou je, že je možné se v tramvaji posadit. O nìco delší smyèka pøes Jihlavskou na Labskou zùstala. Vrátila se také výborná zastávka u nemocnice. Pøi jízdì z Brna se nastupuje nadále na Osové pøímo u tramvaje. Autobus z Ostopovic není vždy autobus z Ostopovic, ponìvadž koneèná se u nìkterých spojù pøestìhovala až do Popùvek. Pøi jízdì obèas plným popùvským autobusem vídáme nové tváøe a slýcháme jiné rozhovory. Troubský kostel a høbitov je blíž, možná se z popùvských rybníkù stane více navštìvované rekreaèní støedisko. Svìt kousek na západ od Brna se stal menším. Co bude dál? Otázka, na kterou mùže odpovìdìt Dopravní podnik mìsta Brna a orgány zabývající se koncepcí rozvo- 86 let Marie DUŠKOVÁ Lípová 46 Božena ONDRÁKOVÁ Osvobození 20 Božena KUŽELKOVÁ Branky 36 Josef RUBER Uzavřená 8 87 let Anežka ČÍŽKOVÁ U Kaple 3 Marie KRÁTKÁ Na Rybníčku 4 Marie ČÍŽKOVÁ Vinohradská 2 88 let Marie MATÝŠKOVÁ Lípová let Marie VEVERKOVÁ Vinohradská let Vladimír KUPČÍK Osvobození 3 je dopravy v Brnì a blízkém okolí. Otázka mùže být položena na úzkém, provizorním a mnohdy nebezpeèném nástupišti zastávky u koneèné tramvají è. 5 a 8, kde pøestupuje drtivá vìtšina cestujících, kde z mostu kape na èekající pasažéry voda a obèas se stává, že øidiè tramvaje po zastavení autobusu nepoèká a ujede. Naštìstí tìch hodných je víc a díky jim. Otázku jak dál si položí cestující na zastávce Osová, když mu pøed nosem ujede autobus a další jede až za hodinu. Otázku si položí i cestující, když je nucen koupit jízdenku na tøi pásma a jízdní doba do druhého pásma je z koneèné v Ostopovicích jen 4 minuty a ze zastávky Branky dokonce pouze 1 minutu. Co bude dál? Tedy v dopravì do Ostopovic. Petr Dubjak, Další informace o dopravì do Ostopovic pøineseme v dalším èísle Zpravodaje. Zajímavé vzpomínky nebo upøesnìní na toto téma oèekáváme od vás, ètenáøù. Obecní úøad Ostopovice vyzývá obèany k návrhùm pojmenování novì vznikající ulice rodinných domkù na konci ulice Osvobození za koneènou zastávkou autobusu smìrem k Bosonohám. Své nápady na nové oznaèení ulice pøedejte prosím co nejdøíve na OÚ. ZEMŘELI: Marie Dvořáčková 1.1. Vinohradská 7 84 let Josef Horák Polní let Otakar Polcar Branky 8 44 let František Sojka B. Němcové 2 67 let František Slezák Školní 5 78 let Hedvika Levová Branky 6 61 let Žofie Kupčíková Osvobození 3 91 let Vlasta Pavlásková Nová let Anna Doležalová U Kaple 9 91 let František Bládek B. Němcové let Vilma Konicarová Lípová let V roce 1998 se z naší obce odhlásilo 23 obyvatel a přihlásilo se k nám 31 nových spoluobčanů. Ke dni měla naše obec 1288 obyvatel, věkový průměr činí 40 let. OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ Vychází čtvrtletně Vydává Obecní úřad Ostopovice Redakční rada: Libuše Dobrovodská, Ing. Petr Dubjak, Ing. Radka Švihálková, Jaroslav Trávníček Za obsah článků odpovídají autoři Povoleno RRR OÚ Brno-venkov dne Sazba Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tiskne GRASET Brno Ostopovice v březnu 1999 Příští číslo vyjde v červnu 1999 Náklad 600 výtisků.

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

název DSO Podještìdí Proseè 2105

název DSO Podještìdí Proseè 2105 DSO Podještìdí Proseè 2105 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 17.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 69898111 název DSO Podještìdí Proseè 2105 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Licence: D0BX XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) RSO Bohdaneèsko. (v Kè) sestavený ke dni 09.02.2012

Licence: D0BX XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) RSO Bohdaneèsko. (v Kè) sestavený ke dni 09.02.2012 RSO Bohdaneèsko ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 09.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70847517 název RSO Bohdaneèsko ulice, è.p. Masarykovo nám. 1 obec Láznì Bohdaneè PSÈ,

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Mìsto Kasejovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256731 název Mìsto Kasejovice ulice, è.p. èp. 98 obec Kasejovice PSÈ, pošta 33544

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Mikroregion Podhùøí Maøenky

Mikroregion Podhùøí Maøenky Mikroregion Podhùøí Maøenky ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 29.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70875529 název Mikroregion Podhùøí Maøenky ulice, è.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Bobèíková Datum zpracování: 28.03.2014 Èas zpracování: 12h53m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Mikroregion Podhùøí Maøenky

Mikroregion Podhùøí Maøenky Mikroregion Podhùøí Maøenky ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70875529 název Mikroregion Podhùøí Maøenky ulice, è.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Spoleèenství obcí Podkrkonoší

Spoleèenství obcí Podkrkonoší Spoleèenství obcí Podkrkonoší ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 03.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70958441 název Spoleèenství obcí Podkrkonoší ulice, è.p. Námìstí è.p.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Mìstys Brankovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00291668 název Mìstys Brankovice ulice, è.p. Námìstí 101 obec Brankovice PSÈ, pošta

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ Ministerstvo financí schváleno èj. 111/138 224/2002 F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ sestavený k 31.12.2009 v Kè

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Připravujeme vítání dětí do života

Připravujeme vítání dětí do života ČÍSLO 1 ROČNÍK IX. BŘEZEN 2000 ZDARMA Připravujeme vítání dětí do života Obecní zastupitelstvo se rozhodlo obnovit obøad vítání dìtí do života. Naposledy se vítání uskuteènilo na podzim roku 1989, po listopadové

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ Uber plyn! RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! Liberecký kraj ve spolupráci s Nìmeckou radou pro bezpeènost provozu na pozemních komunikacích (DVR) pøevzal a adaptoval vybrané prvky kampanì Runter vom Gas! do Libereckého

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více