Radnice informuje SLOVO STAROSTKY. Slova moudrých ČÍSLO 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radnice informuje SLOVO STAROSTKY. Slova moudrých ČÍSLO 1"

Transkript

1 ČÍSLO 1 ROČNÍK VIII. BŘEZEN 1999 ZDARMA SLOVO STAROSTKY Od komunálních voleb uplynuly témìø ètyøi mìsíce. Je to tedy dosti dlouhá doba, pøesto mi dovolte se v krátkosti k volbám vrátit. Mám první možnost v našem Zpravodaji podìkovat jménem svým, ale i jménem novì zvoleného obecního zastupitelstva za Vámi projevenou dùvìru, kterou jste nám svými hlasy dali. Na základì reálných možností obce se naše obecní zastupitelstvo bude snažit naplòovat volební programy, se kterými jste se pøed volbami mìli možnost seznámit. V nìkterých bodech se programy jednotlivých stran shodovaly, ale v nìkterých byly i zcela rozdílné. Dle volebních výsledkù naše obecní zastupitelstvo vypracuje Program rozvoje obce Ostopovice na volební období , kterým zastupitelé vyjádøí spoleèné priority. Tento program bude uveøejnìn v pøíštím èísle Zpravodaje. Ing. Lenka Andrlová, starostka obce Slova moudrých Skuteèným mìøítkem hodnoty èlovìka je užitek, který z jeho úspìchu mìli jiní. Cullen Hightower Svoboda nespoèívá v tom, že bychom si dìlali, co se nám zlíbí, nýbrž v právu udìlat to, co bychom mìli. Jan Pavel II. Svìt hledá lidi, kteøí nìco umìjí udìlat, a ne ty, kteøí umìjí vysvìtlit, proè to neudìlali. Romain Rolland Sto mužù dokáže postavit tábor, ale jenom žena dokáže vytvoøit domov. Konfucius Radnice informuje l Dle 40 zákona è. 367/1990 Sb. o obcích jsou zasedání obecního zastupitelstva veøejná. Obèané jsou informováni o místì, dobì a navrženém programu pøipravovaného zasedání OZ zpùsobem v místì obvyklým, tzn. v naší obci místním rozhlasem a na úøední tabuli OÚ. Najdete-li v navrženém programu bod, který Vás zajímá, mùžete se zasedání OZ zúèastnit. Závìreèná usnesení z tìchto zasedání budou vždy vyvìšena na úøední tabuli OÚ po dobu deseti dnù. l Obecní zastupitelstvo schválilo Doplnìk è. 1 Vyhlášky o místních poplatcích, který se týká poplatku za provozovaný hrací pøístroj. Výše poplatku èiní za každý výherní hrací pøístroj Kè na tøi mìsíce. Tento doplnìk vyhlášky nabyl úèinnosti l Vyúètování penìžních prostøedkù na úètu kabelové televize za rok 1998: stav k , Kè stav k , Kè celkové pøíjmy za rok , Kè celkové výdaje za rok , Kè Pøíjmy jsou tvoøeny roèními a zøizovacími poplatky. Hlavní èást výdajù tvoøí investice na zøízení nových programù ( , Kè) a výdaji na opravy rozvodu ( Kè). Zbytek výdajù tvoøí bankovní poplatky, pojištìní, výplaty za zesilovaèe a poplatek za registraci firmy 3C jakožto provozovatele našeho TKR. K má náš TKR celkem 261 úèastníkù. l V územním obvodu okresního úøadu se do 60 dnù od voleb do zastupitelstev v obcích zvolí okresní shromáždìní (OS). Zástupcem do Okresního shromáždìní okresu Brno-venkov za obce Moravany, Nebovidy a Ostopovice byla na pøíští volební období zvolena Ing. Lenka Andrlová. Okresní shromáždìní je orgánem, který schvaluje a kontroluje rozpoèet okresního úøadu a též na návrh pøednosty schvaluje rozdìlení dotací do rozpoètu obcí. l Bìhem mìsíce bøezna probìhne pøebudování jedné tøídy v budovì základní školy na poštovní støedisko. l Obec vykoupí a následnì oplotí pozemek v okolí kanalizaèní zdrže z dùvodu zajištìní bezpeènosti u tohoto regulaèního zaøízení. l Od zaèátku dubna bude opìt možné ukládat odpad do obecních kontejnerù, umístìných na ulici U Dráhy, každou sobotu od 8 do 10 hodin. Do kontejnerù však nepatøí: lednice, televizory, autobaterie, zahradní odpad, stavební su a domovní odpad. l Seznam komisí obecního zastupitelstva a jejich èlenù: Komise finanèní Ing. H. Vlachová, M. Pešková, R. Šmídková Komise kulturní a sociální J. Krajplová, L. Polcar, L. Dobrovodská Komise stavební Ing. Jaroslav Novotný, S. Krajíèek Komise životního prostøedí a veøejného poøádku Ing. R. Švihálková,. ranc, L. Dobšík, M. Žilka Komise kontrolní RNDr. L. Procházka, J. Èervený, Ing. R. Novotný Ing. Lenka Andrlová, starostka obce

2 Jak to bude s poštovním střediskem? Tuto otázku je poslední dobou v naší obci slyšet èasto. Ráda bych na ni odpovìdìla. Ale vezmu to pìknì od zaèátku. Dne probìhlo na obecním úøadì jednání se zástupci Èeské pošty, kteøí mi oznámili, že z dùvodù racionalizace poštovních služeb bude po slouèení Obvodù Brno a Brno-venkov naše obec k vyèlenìna z dodávacího obvodu pošty Troubsko a bude zaøazena do obvodu pošty Brno-Starý Lískovec. Dále že ÈP bude rušit poštovní støedisko ( P S T ) v obci, a to pøedevším z dùvodù ekonomických a bezpeènostních. Pøi tomto jednání jsem vyslovila nesouhlas se zrušením PST. Pod kterou dodávací poštu budeme zaøazeni, je vìcí ÈP. Následnì jsem tlumoèila zámìr ÈP obecní radì i obecnímu zastupitelstvu. Oba tyto MEZILIDSKÁ SLUŠNOST Èasto mì napadá myšlenka, že obyèejná mezilidská slušnost a ohleduplnost vymizely. Je ale opravdu nutné, aby všechny naše kroky byly øízeny zákony, vyhláškami a naøízeními? Myslím si, že to nutné není. Staèí si jen pøedstavit obyèejnou lidskou moudrost Co nechci, aby druhý èinil mnì, nebudu èinit já jemu a jistì se nám bude v naší spoleènosti žít mnohem pøíjemnìji. Tento obecný problém bych pøesunula do hranic naší obce a dala nìkolik námìtù k zamyšlení. V dnešní spotøební spoleènosti snad již není možné, aby nìkterá z domácností neprodukovala domovní odpad. I když v zákonì o odpadech je jako pùvodce odpadu oznaèena obec, musíme si øíci, co to vlastnì obec je. Nejsme to náhodou my všichni, obèané této obce se svými domácnostmi? A není tedy na místì, aby si každý po sobì svùj odpad zlikvidoval, ale ne na úkor svých spoluobèanù? Jak je možné, že nìkteré domácnosti v naší obci nepotøebují popelnice? Potom se všichni ostatní musíme orgány vyslovily zásadní nesouhlas se zrušením PST. Závìr z jednání zastupitelských orgánù jsem zaslala øediteli Obvodu Brno. Na jednání mezi zástupci obce a Èeské pošty dne bylo dohodnuto, že pokud obec nabídne vyhovující prostory pro pøemístìní PST z budovy OÚ a bude financovat stavební úp ravy, je možné zachování této služby v naší obci. Jako možný prostor p ro PST byla nabídnuta nevyužívaná tøída v naší ZŠ se samostatným vchodem. Zástupce Èeské pošty si prostory prohlédl a oznaèil je za vyhovující. Samozøejmì budou nutné úpravy, aby prostor vyhovoval všem pøedpisùm ÈP. Obecní zastupitelstvo na svém zasedání odsouhlasilo, že tøída ZŠ bude pøebudována na PST a že obec bude financovat stavební úpravy. Vnitøní vybavení dodá ÈP, ale toto bude øešit pøipravovaná smlouva mezi ÈP a obcí. Tak a teï mohu odpovìdìt na úvodní otázku: poštovní støedisko bude v obci zachováno ve vìtších a pøístupnìjších prostorách s moderním vybavením. Jedenkrát týdnì bude støedisko otevøeno i v odpoledních hodinách. Pro naši obec tedy z reorganizace ÈP vyplyne pouze jedna zmìna, a to že od budeme mít nové smìrovací èíslo Ale pošta bude doruèovat i poštovní zásilky se starým smìrovacím èíslem. Ing. Lenka Andrlová, starostka obce Poštovní spořitelna Èeská pošta Vás chce informovat o službách Poštovní spoøitelny a.s., které poskytuje klientùm na každé poštì v Èeské republice. Investièní a poštovní banka a. s. je první zprivatizovanou bankou v ÈR a tvorbou zisku patøí k nejsilnìjším u nás. V souèasnosti již má témìø 2 miliony klientù. Zájem obèanù je motivován øadou výhod produktù PS. Jednak jsou to vkladní knížky Poštovní spoøitelny, které lze založit na kterékoliv poštì v ÈR. Další službou dostupnou na všech poštách je POSTŽIRO. Postžirový úèet je vhodný pro rodinné hospodaøení. Na tento úèet si mùže klient nechat zasílat mzdu, dùchod èi jiné pøíjmy. Z úètu pak lze bezhotovostnì hradit pravidelné platby inkaso, telefon aj. K tomuto úètu jsou vydávány i postkarty, které umožòují okamžité vybírání èi uložení penìz i další operace. Podnikatelé si u IPB mohou zøídit bìžný úèet POSTKONTO. Nabídka je tedy široká. Bližší informace mùžete získat na kterékoliv poštì i na naší poštovnì v Ostopovicích. Èeská pošta s.p., obvod Brno Prodám garáž v osobním vlastnictví u tratì za ulicí Na Rybníèku. Tel , Obecní úøad Ostopovice hledá pracovníka na úklid obce. Bližší informace je možno získat v kanceláøi u paní starostky. pøi procházkách v okolí naší obce dívat na množství odpadu odloženého do pøírody. Nìkteøí z tìch slušnìjších nevlastníkù popelnic odvážejí svùj odpad do obecních kontejnerù, které musíme zaplatit ovšem my všichni. Rozhlédnìme se tedy dobøe po svém okolí a podívejme se, kdo likviduje svùj odpad na úkor nás všech. Další námìt dávám k zamyšlení majitelùm psù. Nìkteøí z nich si myslí, že zaplacením místního poplatku splnili svoji povinnost vùèi obci. Ale mezi jejich další povinnosti patøí úklid po vyvenèení jejich pejska. Pøece není možné, aby psi byli venèeni na dìtském høišti, aby se v parcích maminky bály pustit své dìti probìhnout po trávníku, aby obèané v rodinných domcích, kteøí také platí poplatek a mají své psy na dvorech a zahradách, uklízeli pøedzahrádky svých domù zneèištìné cizími psy. Zvíøata za to nemohou, ale jejich majitelé jistì ano. A proto dìkuji tìm vzorným majitelùm, kteøí venèí své pejsky mimo veøejná prostranství a neznepøíjemòují život svým spoluobèanùm. Dále bych chtìla pøipomenout majitelùm již nepojízdných aut, která zbyteènì zabírají místa k parkování, aby své vraky odstranili a tím uvolnili tolik potøebná parkovací místa. Tato torza vozù též nepøispívají k pøíjemnému vzhledu naší obce. A takových námìtù k zamyšlení by se jistì našlo více. Myslím si, že slušnost a ohleduplnost vùèi spoluobèanùm je opravdu nad všechny zákony a vyhlášky. Ing. Lenka Andrlová, starostka obce

3 INFORMACE OÚ O KANALIZAČNÍM PŘIVADĚČI OSTOPOVICE STARÝ LÍSKOVEC V loòském roce byl dokonèen a uveden do zkušebního provozu kanalizaèní pøivadìè Ostopovice Starý Lískovec. Tato stavba byla koncem mìsíce záøí 1998 úspìšnì kolaudována a v souèasné dobì je kanalizaèní øad ve zkušebním provozu zkušební provoz potrvá do Výše uvedená stavba byla realizována místní firmou POZISTAV, která byla vybrána na základì výbìrového øízení. Pøi kolaudaci stavby bylo konstatováno, že stavba je provedena ve velmi dobré kvalitì. Pøi zahájení zkušebního provozu došlo k nesrovnalostem pøi mìøení množství a teploty odpadních vod (mìøení je umístìno v mìøící šachtì ve Starém Lískovci pøi ulici Malostranské). Tato závada se odstranila a v souèasné dobì je prùbìh mìøení normální. Pøíèinou jedné závady pøi mìøení bylo napø. to, že neznámá osoba vhodila do kanalizaèního øadu míè. Tuto pøekážku mìøící zaøízení monitorovalo jako abnormální prùtok odpadních vod. Abychom podobným schválnostem zabránili, zastupitelstvo obce rozhodlo, že revizní šachty umístìné na kanalizaèním øadu v prostoru mezi silnicí Ostopovice Starý Lískovec a ulicí Malostranskou budou upraveny tak, že litinové volnì otvíravé poklopy budou nahrazeny poklopy uzamykatelnými. Tím se zmenší možnost vstupù do tìchto šachet nepovolaným osobám. Ostatní revizní šachty umístìné na kanalizaèním øadu ve smìru od silnice Starý Lískovec Ostopovice jsou tìmito poklopy rovnìž osazeny zde bylo toto øešení použito, protože trasa kanalizaèního øadu vede inundaèním (záplavovým) územím a tyto poklopy jsou vodotìsné. Dále bylo nutné provést dodateèné mechanické zajištìní mìøící skøínì umístìné na konci Malostranské ulice ve Starém Lískovci. Mìøící skøíò byla vybavena bìžným uzavíráním jako u el. domovních skøíní. Vzhledem k tomu, že se jedná o drahé zaøízení, je nutné uzavøít na toto zaøízení pojistnou smlouvu a pojiš ovna požaduje minimálnì dvoje zajištìní pojiš ovaného objektu. Kromì mechanické ochrany byla tedy provedena ještì elektronická ochrana tohoto zaøízení. Po oslavách konce roku došlo zøejmì našimi obèany k poškození zaøízení kolem deš ové vyrovnávací nádrže. Poèátkem mìsíce ledna bylo zjištìno, že zde nìkdo posunul èesle v otevøené jímce. Tím mohlo dojít k poškození vírového ventilu, který koriguje prùtok splaškových vod do sítì. Jedná se o velmi drahé zaøízení, které je chránìno pøed mechanickým poškozením právì citovanými èeslemi. Dále bylo zjištìno, že byly zcizeny ochranné øetìzy s výstražnými tabulkami umístìnými pøed vstupem do deš ové nádrže a deš ová nádrž byla zneèištìna rùznými odpadky. Ze struktury odpadkù je zøejmé, že do nádrže nebyly vhozeny dìtmi. Obecní úøad po tìchto zkušenostech rozhodl, že prostor kolem tohoto zaøízení bude vykoupen (jednání s vlastníkem již bylo zahájeno) a bude v jarních mìsících oplocen. Je zøejmé, že kanalizaèní sbìraè je pøínosem pro obec a bude sloužit celé obci. Po dobudování kanalizaèní sítì v obci se podstatnì zlepší životní prostøedí. Je proto v zájmu všech obèanù, aby svoji èinností pøispìli k bezporuchovému provozu tohoto zaøízení. V souvislosti s uvedením kanalizaèního pøivadìèe do provozu bude obecní úøad od uživatelù vybírat poplatek (stoèné) za užívání kanalizaèní sítì. Výše poplatku bude stanovena v nejbližší dobì. V souèasné dobì je možné realizovat domovní kanalizaèní pøípojky. Na jejich realizaci je nutné požádat o vydání stavebního povolení, které bude na základì projektové dokumentace vydávat Stavební úøad ve Støelicích, Obecní úøad Ostopovice musí žádost doporuèit. Napojení kanalizaèní pøípojky na veøejný kanalizaèní øad musí být provedeno profesionálnì, vlastní zaústìní bude vždy pøebíráno urèeným pracovníkem OÚ. Závìrem prosíme obèany obce, aby respektovali kanalizaèní øád, který byl pøiložen do loòského záøijového èísla místního zpravodaje. Zprovoznìním kanalizaèního sbìraèe nastala situace, kdy naše obec musí platit za odvedené množství odpadních vod do mìstské èistírny. Úhradu zatím provádí obecní úøad obèané, kteøí jsou napojeny na místní kanalizaèní sí, budou provádìt úhradu podle spotøeby pitné vody. Množství bude stanoveno podle odeètu na vodomìru. V pøípadì, že nìkdo vodomìr nemá, bude množství spotøebované vody stanoveno paušálem (tj. podle normativu) podle poètu osob bydlících v nemovitosti. Pokud nìkdo odebírá vodu z vlastní studny, bude množství odpadních vod stanoveno stejným zpùsobem, tj. paušálem. Pøi používání vlastní studny lze obèanùm doporuèit osazení vlastního vodomìru do pøívodního øadu. Pokud bude zajištìno mìøení, bude proveden odpoèet vody podle tohoto mìøidla a za odpadní vody se bude platit podle skuteèné spotøeby vody (zjištìné souètem mìøení odbìru obecní vody a vody z vlastní studny). V prùbìhu prvního pololetí tohoto roku pøipraví OÚ smlouvy s obèany na odbìr vody a na likvidaci odpadních vod. V tìchto smlouvách budou zohlednìny výše uvedené skuteènosti. Ing. Jaroslav Novotný Zpráva o činnosti místní knihovny v Ostopovicích za rok 1998 Naše knihovna spadá pod Okresní knihovnu v Židlochovicích, která ji pravidelnì zásobuje knihami i èasopisy v minulém roce bylo dodáno celkem 191 nových knih za Kè, 5 èasopiseckých titulù stojí roènì 3000 Kè. Celkem je v knihovnì asi knih. V roce 1998 mìla naše knihovna 145 registrovaných ètenáøù, z toho 41 dìtí. Za celý rok 1998 se uskuteènilo výpùjèek knih a èasopisù, z toho výpùjèek tvoøily knihy nauèné literatury. Žáci místní školy se zúèastnili ètyø besed v naší knihovnì. A nakonec ještì jedno pøipomenutí: knihovna je otevøena každý pátek od 14 do 18 hodin. M. Èervená, knihovnice

4 PLESOVÁ SEZÓNA Letošní plesovou sezónu v Ostopovicích zahájil v lednu obvykle bohatì navštívený myslivecký ples. Tradièní zelenou výzdobu, která k tomuto plesu patøí, poøadatelé po plese peèlivì uklidili, a tak se nìkteøí èlenové místního zastupitelstva sešli v pøedveèer obecního plesu se zástupci klubu dùchodcù, aby vyzdobili sál sokolovny pro další taneèní zábavy. Ve slavnostnì vyzdobeném sále jsme se v sobotu 30. ledna 1999 setkali již na 4. spoleèenském plese obecního zastupitelstva. Poøadatelé mìli trochu obavy, zda se v dobì zaèínající chøipkové epidemie sejde dostateèný poèet lidí, aby se sál naplnil a aby vznikla ta pravá plesová atmosféra. Pomìrnì hojná úèast našich spoluobèanù i jejich hostù nás však mile pøekvapila, a tak paní starostka, která ples zahajovala, mohla popøát pøíjemnou zábavu témìø dvìma stovkám pøítomných. Osvìdèená hudba pana Antoše lákala na parket starší i mladší taneèníky, obèerstvení bylo hojnost a veèer pøíjemnì zpestøila tombola. Hodnotné a krásnì zabalené ceny vystavené u vchodu do sálu vzbudily takový zájem, že se po lístcích do tomboly jen zaprášilo. Výhercùm udìlaly radost dary, které vìnovali následující sponzoøi (firmy i jednotlivci), jimž Obecní úøad Ostopovice touto cestou dìkuje: starostka obce Ing. L. Andrlová, místostarosta Ing. J. Novotný, Autodoprava Skála, Autoopravna Sojka, Sportšenk V. Beèka a R. Èada, Classic Pack J. Škrdla, DUO M. Pešková, Hostinec U Volejníkù manželé Dejlovi, Kadeønictví E. Beèková, Kadeønictví V. Sýsová, Kosmetický salon L. Skokanová, Krejèovství J. Èížková, Kožená galanterie manželé Smolèièovi, Minihotel Panský Vrch, Èalounictví. Pacal, Pozistav, Daòové poradenství R. Rùžièková, UNA J. Navrátilová, Veèerka J. Nováková, Stelaz H. Šumanová, Stolaøství J. Kubíèek, Ing. R. Švihálková, Zámeènictví J. Èípek, Bojlery M. Žilka, Obecní úøad Ostopovice. Z kladného ohlasu je možno soudit, že se ples se opravdu vydaøil byli spokojeni poøadatelé i úèastníci. L. Dobrovodská Koutek pro děti Pøipravila R. Švihálková Ples důchodců V nedìli 7. února se konalo tradièní Plesové dostaveníèko našich dùchodcù. Netradiènì v nedìli, ale podle zájmu a prùbìhu to vùbec nevadilo. Jako obvykle již dlouho pøed zahájením se scházeli místní i pøespolní starší obèané, aby se pozdravili, pobavili a zavzpomínali si. Hned u vchodu jim byly nabízeny nezbytné zákusky a chu ovky, které šly dobøe na odbyt. V èas zahájení, tj. v 16 hodin, již byli všichni na svých místech, jako za mlada ve škole, a po úvodní skladbì se zaèalo tanèit. Hudba samozøejmì byla zamìøena k vìku úèastníkù, ale i oni si zkusili ukázky nìjaké té moderny. Pøedseda Klubu dùchodcù J. Grexa, jak bývá zvykem, všechny pøítomné uvítal a popøál pìknou zábavu. Ta také byla. Po 18. hodinì se losovala tombola, která byla opìt bohatá. Pøispìli do ní jednak místní podnikatelé, ale také sami dùchodci, za což patøí všem velký dík. Losovalo se pøes 100 cen poslední byla vepøová hlava pìknì nazdobená. Plesové dostaveníèko probìhlo jako obvykle v pohodì, ke spokojenosti úèastníkù, k èemuž jistì pøispìlo i pìkné prostøedí, vyzdobený sál a velmi dobrá restauraèní obsluha místního personálu. Po 22. hodinì všichni spokojenì odcházeli do svých domovù a tìší se na další podobné setkání. J. Trávníèek Obrázky do dnešního èísla nakreslil pan Petr Dubjak a pøipravil také novou hlavièku našeho Zpravodaje. Dětský maškarní karneval Po delší dobì se opìt uskuteènil v sále sokolovny dìtský maškarní karneval, jehož organizace se pod záštitou výboru Sokola ujalo nìkolik mladých dìvèat. Termín byl stanoven na nedìli 14. února, plakáty byly vèas rozvìšeny, sponzoøi tomboly zajištìni, tìlocvièna pìknì vyzdobena, hudba nachystána a mohlo se zaèít. Pøed zahájením panovala mírná nervozita pøijde vùbec nìkdo? Ale v všechny obavy byly liché. Pùl hodiny po zahájení byl sál plný princezen, èarodìjù, èarodìjnic, vodníkù, myslivcù, mušketýrù, divých žen a dalších zástupcù pohádkové øíše. Hudba spustila a už tu byla první soutìž: o nejlepší masku. Porota mìla tìžké rozhodování, ale nakonec pøece rozhodla zvítìzil myslivec Míši Doležalové, kde porota ocenila pøedevším originalitu výstroje. A pak už soutìž stíhala soutìž ve zpìvu, v tanci, v recitování apod. Mezitím si dìti zatanèily a komu se nechtìlo tanèit, mohl se pøed sokolovnou svézt na poníkovi. Vyvrcholením celého karnevalu byla bohatá tombola, na kterou pøispìli místní podnikatelé a obecní úøad. Témìø všechny dìti nìco vyhrály. Podìkování: všem sponzorùm, OÚ Ostopovice, DJ Davidovi, poøadatelkám Janì, Marcele, Gábinì a všem zúèastnìným maskám. P.S. Výtìžek akce je urèen k nákupu žínìnky. Viktor Beèka za výbor TJ

5 Z receptáře paní Miluše Kulièky se sýrem 2 bílky, 20 dkg postrouhaného eidamu, strouhanka na obalení. Bílky ušleháme, pøidáme postrouhaný sýr, zamícháme a tvoøíme kulièky. Obalíme ve strouhance a usmažíme. Sýrová roláda 30 dkg eidamu, 2 mìkké sýry, 10 dkg másla nebo ramy, 10 dkg šunky, menší cibule, 2 stroužky èesneku, pepø, feferonka, 1 lžíce hoøèice, 2 uvaøená vejce. Sýr vcelku dáme do vaøící vody a necháme 30 minut pod poklièkou (už dál nevaøíme). Pak rychle rozválíme na plát asi 45 x 25 cm pracujeme velmi rychle, jinak sýr ztuhne. Potøeme pøipravenou nádivkou, srolujeme, zabalíme do alobalu a dáme ztuhnout do lednièky. Nádivka: Máslo umícháme, pøidáme mìkký sýr, na malé kousky pokrájenou šunku, pepø, èesnek, cibuli, jemnì nasekanou feferonku, hoøèici, nasekaný bílek a postrouhaný žloutek z vaøených vajec. Rokfórové kulièky 30 dkg rokfóru, 2 mìkké sýry, 1/2 kostky tvarohu, èesnek, cibule, pepø, pálivá paprika, sardelová pasta, 20 dkg strouhaného eidamu na obalení. Rokfór postrouháme, vmícháme máslo, sýr, tvaroh, pøidáme pøimìøenì èesneku a ostatního koøení. Smícháme dohromady a dìláme vìtší kulièky, které obalujeme ve strouhaném eidamu a klademe do papírových košíèkù. Strouhaný eidam mùžeme jemnì promíchat s paprikou. Pomazánka je dobrá i na housku. OSTOPOVICKÝ DOSTAVNÍK aneb od vzpomínek jak to bylo k otázce co bude dál Z mého pohledu k nám jezdí autobusy odpradávna, nìkdy od roku Jako malé dítì si ještì pamatuji autobusy Praga s motorem trèícím pøed øidièe. Pak pøišly autobusy kulaté, nové hranaté a novìjší ještì hranatìjší. Ty už mìly automatickou pøevodovku. Nìkdy si s pasažéry zalaškovala a poslala je z Lískovce domù pìšky. Pak musel Dopravní podnik inovovat a chvíli jsme jezdili pomalými kloubáky Ikarus. Nyní máme naše autobusy, rychlé a spolehlivé. Placení za dopravu bylo také zajímavé. Na zaèátku byli prùvodèí. Prodávali a kontrolovali jízdenky ve voze. Pak mizely v plechové krabièce s propadlištìm a lankem ovládaným øidièem šedesátihalíøové papírky. Následovaly drobné mince, hned nato celé koruny. Poté pøišla zmìna. Do autobusu se zaèalo nastupovat zadními dveømi a novinkou se staly úzké papírové jízdenky, které si cestující koupili na stánku a sami oznaèili v autobusu. Nyní vám moderní strojek na jízdence vyznaèí i èas, datum a pásmo. Klasické papírové šalinkarty vystøídaly skandální plastikové s elektronickou fotkou. Nové, zase papírové, mají známky dokonce s holografickou ochranou. A jak se mìnila cena jízdného? Cena základní jízdenky narostla z 60 hal. na 15 Kè a u mìsíèní jízdenky ze 30 Kè na 490 Kè. Jak se mìnila èísla spojù a odkud se jezdilo? Pùvodní ostopovický spoj byl oznaèen èíslem 66. Nahradila jej èernovická 47, tu pak juliánovská 50 a 47 se zase vrátila. Pokraèovalo to bosonožskou 69. Nyní má náš autobus èíslo 48. Docházelo i ke zmìnám nástupních stanic v Brnì. První byla údajnì na Vídeòské ulici, po èase byla pøesunuta na Køížovou. Odtud k viaduktùm pod hlavním Vážení občané, dovolte, abychom Vám představili Všeobecnou stavební spořitelnu Komerční banky, a.s. Jejími zakladateli jsou Komerční banka a.s., BWH (2. největší stavební spořitelna v Německu) a Česká pojiš ovna a.s. Protože se blíží jaro a s ním i opravy a výstavba bytů a domů, rádi bychom Vám při těchto finančně náročných akcích nabídli pomoc. Vaše problémy může vyřešit tzv. Rychlá půjčka překlenovací úvěr na stavební účely. Veškeré Vaše dotazy zodpovíme bezplatným finančním poradenstvím. Ti z Vás, kteří pracují v Brně, nebo sem občas přijíždějí, nás mohou navštívit na adrese: VSS KB a.s. Otevřeno: Vídeňská 77 (UNION) pondělí čtvrtek hod. Brno pátek hod. Tel. (05) Po dohodě v případě zájmu více osob je možno do Vaší obce osobně přijet lze volat Ing. Rittichové večer domů č. (05) Dále naše stavební spořitelna hledá zájemce o práci obchodního zástupce pro uzavírání smluv stavebního spoření. Zaškolení pro tuto práci je bezplatné. Hlaste se prosím na výše uvedené adrese informace poskytnou Ing. Rittichová a pí Kaplanová. nádražím. Pak naproti pátému nástupišti a zase k viaduktùm. Když se rodilo nové okolí hlavního nádraží, chodili jsme na autobus na Nové sady. Další zmìnu vyvolaly opravy komunikací. Ostopoviètí museli jednu dobu nasedat dokonce v Horních Heršpicích. Následovala nástupní stanice na ulici Úzká naproti dnešnímu tržišti Malá Amerika. Další zmìna znamenala odjezd od Kalinky a pozdìji z Osové. Ani trasa domù nebyla vždy stejná. Klasickou cestu po Švancarové pøes køižovatku Vídeòky vystøídal objezd kolem Ústøedního høbitova. Køižovatka byla nebezpeèná, musel se u ní upravit nájezd. Prùjezd starými Bohunicemi, se zastávkami Na rùžku nebo u kina, ukonèila stavba elektrické dráhy. I proto se jezdilo z Heršpic spodem, okolo zahradnické školy. Pøes nové Bohunice se pak novì zatoèilo u budky VB z Jihlavské. Velkým pøínosem se tím stala zastávka u velkého obchodního centra Kalinka. Cesty domù se protáhly, tramvaj, nákup, autobus. Øada zmìn trasy se odehrála i ve Starém Lískovci. Cestu do Ostopovic z Toèné k pøejezdu dráhy trvale ukonèila dálnice. Autobus zatoèil až u høištì, dálnici podjel, vrátil se zpátky ke šraòkùm a dál pokraèoval kolem tøešòových alejí. Závory už byly automatické a pak žádné, pøed kolejemi blikaly semafóry. Asi když vlak potáhal na pøejezdu jedno osobní auto, opravil se staøièký drážní most a do Ostopovic se koneènì jezdilo pøímo. Ale to ještì není všechno. Zaèalo se šeptat nìco o zrušení autobusových spojù do Brna a že zùstane jen pendl k tramvaji. Zavedl se spoj Ostopovice Bosonohy. Když se jelo do Brna, tak se pøesedalo u Kalinky na tramvaj, ale mohlo se pokraèovat dál, od policajtù po Jihlavské okolo nemocnice do Bosonoh. Mezitím se elektrika protáhla až k silnici bývalé Velké ceny, naopak linka 69 se zkrátila na cestu pøes Osovou nad lískoveckým kostelem. Ostopoviètí tìžce nesli ztrátu nákupu v Bohunicích, (pokraèování na str. 6)

6 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA V ROCE 1998 SE NARODILI: Martin Novotný Nová 10 Jiří Širůček Vinohradská 38 Kryštof Helcelet Nová 3 Tereza Kuklová Nová 6 Sabina Kubíčková Na Rybníčku 15 Petra Ondrová B. Němcové 12 Martin Padrnos Vinohradská 52 Martin Mynář B. Němcové 1 Daniel Krajger Osvobození 3 Kryštof Lebeda Polní 10 Matěj Krejčík Osvobození 3 Veronika Čadová Lípová 29 SE DOŽILI: 80 let Oldřich HÖKL Polní 2 Božena HUBÁČKOVÁ U Dráhy 16 Cecilie PERNOVÁ Lípová 39 Hedvika SOLAŘÍKOVÁ , Družstevní 1 81 let Marie DUFKOVÁ Osvobození 22 Žofie PILLMAYEROVÁ Školní 14 Ludmila JAKŠÍKOVÁ Branky 32 Marie KALVODOVÁ Branky 1 82 let Barbora WINKLEROVÁ Branky 39 Milič PEŠKA Uzavřená 6 Jaroslav NESIBA Branky 25 Karel BUČEK Vinohradská let Josef PEŠEK Nová 5 Marie FIALOVÁ Lípová let Jenovéfa NOVÁKOVÁ Branky 34 Růžena ŠUMANOVÁ Osvobození 14 Anna HRAZDÍROVÁ U Dráhy 18 Růžena GAZDOVÁ Nová 9 Marie RUBEROVÁ Polní 15 Jan SLANINA Vinohradská let František HALUZA U Kaple 13 Hedvika MACHÁLKOVÁ B. Němcové 35 OSTOPOVICKÝ DOSTAVNÍK (pokraèování na str. 5) kde vzniklo velké tržištì. Pak se stalo, co nikdo neèekal. Placení podle nejdražšího tøetího platebního pásma, snížení poètu spojù nového èísla 48 z Ostopovic na okruh okolo Labské ulice. Když se na Osové nastoupilo v jakémkoli smìru jízdy, vždycky se dojelo domù. V zimì se pasažéøi rádi ohøáli, když stihli první pøíjezd autobusu. Ztratil se pøímý dosah bohunické nemocnice, což postihlo starší nemocné obèany. A pøišla poslední novinka. Autobus z Ostopovic má zmìnìnou trasu. Ve Starém Lískovci zatoèí na druhou stranu ke høišti a zastaví na koneèné zastávce elektrické rychlodráhy è. 8 do Líšnì a pomalodráhy è. 5 na Lesnou. Výhodou je, že je možné se v tramvaji posadit. O nìco delší smyèka pøes Jihlavskou na Labskou zùstala. Vrátila se také výborná zastávka u nemocnice. Pøi jízdì z Brna se nastupuje nadále na Osové pøímo u tramvaje. Autobus z Ostopovic není vždy autobus z Ostopovic, ponìvadž koneèná se u nìkterých spojù pøestìhovala až do Popùvek. Pøi jízdì obèas plným popùvským autobusem vídáme nové tváøe a slýcháme jiné rozhovory. Troubský kostel a høbitov je blíž, možná se z popùvských rybníkù stane více navštìvované rekreaèní støedisko. Svìt kousek na západ od Brna se stal menším. Co bude dál? Otázka, na kterou mùže odpovìdìt Dopravní podnik mìsta Brna a orgány zabývající se koncepcí rozvo- 86 let Marie DUŠKOVÁ Lípová 46 Božena ONDRÁKOVÁ Osvobození 20 Božena KUŽELKOVÁ Branky 36 Josef RUBER Uzavřená 8 87 let Anežka ČÍŽKOVÁ U Kaple 3 Marie KRÁTKÁ Na Rybníčku 4 Marie ČÍŽKOVÁ Vinohradská 2 88 let Marie MATÝŠKOVÁ Lípová let Marie VEVERKOVÁ Vinohradská let Vladimír KUPČÍK Osvobození 3 je dopravy v Brnì a blízkém okolí. Otázka mùže být položena na úzkém, provizorním a mnohdy nebezpeèném nástupišti zastávky u koneèné tramvají è. 5 a 8, kde pøestupuje drtivá vìtšina cestujících, kde z mostu kape na èekající pasažéry voda a obèas se stává, že øidiè tramvaje po zastavení autobusu nepoèká a ujede. Naštìstí tìch hodných je víc a díky jim. Otázku jak dál si položí cestující na zastávce Osová, když mu pøed nosem ujede autobus a další jede až za hodinu. Otázku si položí i cestující, když je nucen koupit jízdenku na tøi pásma a jízdní doba do druhého pásma je z koneèné v Ostopovicích jen 4 minuty a ze zastávky Branky dokonce pouze 1 minutu. Co bude dál? Tedy v dopravì do Ostopovic. Petr Dubjak, Další informace o dopravì do Ostopovic pøineseme v dalším èísle Zpravodaje. Zajímavé vzpomínky nebo upøesnìní na toto téma oèekáváme od vás, ètenáøù. Obecní úøad Ostopovice vyzývá obèany k návrhùm pojmenování novì vznikající ulice rodinných domkù na konci ulice Osvobození za koneènou zastávkou autobusu smìrem k Bosonohám. Své nápady na nové oznaèení ulice pøedejte prosím co nejdøíve na OÚ. ZEMŘELI: Marie Dvořáčková 1.1. Vinohradská 7 84 let Josef Horák Polní let Otakar Polcar Branky 8 44 let František Sojka B. Němcové 2 67 let František Slezák Školní 5 78 let Hedvika Levová Branky 6 61 let Žofie Kupčíková Osvobození 3 91 let Vlasta Pavlásková Nová let Anna Doležalová U Kaple 9 91 let František Bládek B. Němcové let Vilma Konicarová Lípová let V roce 1998 se z naší obce odhlásilo 23 obyvatel a přihlásilo se k nám 31 nových spoluobčanů. Ke dni měla naše obec 1288 obyvatel, věkový průměr činí 40 let. OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ Vychází čtvrtletně Vydává Obecní úřad Ostopovice Redakční rada: Libuše Dobrovodská, Ing. Petr Dubjak, Ing. Radka Švihálková, Jaroslav Trávníček Za obsah článků odpovídají autoři Povoleno RRR OÚ Brno-venkov dne Sazba Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tiskne GRASET Brno Ostopovice v březnu 1999 Příští číslo vyjde v červnu 1999 Náklad 600 výtisků.

Radnice informuje VÁNOÈNÍ KONCERT ČÍSLO 4

Radnice informuje VÁNOÈNÍ KONCERT ČÍSLO 4 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX. PROSINEC 2000 ZDARMA Obecní zastupitelstvo přeje všem spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních, dětem bohatou nadílku a hodně štěstí, zdraví a dobré pohody do nadcházejícího nového

Více

Naše hody. POZVÁNKA NA HODY Obecní úřad v Ostopovicích pořádá 24. června t.r. tradiční MLADÉ HODY, na něž zve všechny naše občany

Naše hody. POZVÁNKA NA HODY Obecní úřad v Ostopovicích pořádá 24. června t.r. tradiční MLADÉ HODY, na něž zve všechny naše občany ČÍSLO 2 ROČNÍK X. ČERVEN 2001 ZDARMA Naše hody Èerven mìní slunovratem jaro v léto. Je mìsícem tøešní, jahod, rùží, kvetoucích luk i senoseèe. V naší obci se koncem èervna konají Mladé hody s dlouholetou

Více

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.14 Pøedín - jaro na zahrádce - bøezen 2005 Vážení spoluobèané, Dovolte abych Vás v tomto prvním letošním vydání Pøedínského zpravodaje informoval o investièních akcích, které se intenzívnì

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů číslo 5 - květen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Rob An th on y a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů Rob Anthony před prvním domácím zápasem hlubockého baseballového

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž?

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Králický zpravodaj 04/2004-1 Duben 2004/èíslo Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Protože se jako obèan Králík setkávám s rùznými názory na existenci Králické

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

popelnic a kontejnerů

popelnic a kontejnerů 2/leden/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 28. ledna 2005 Jak probíhala výměna popelnic a kontejnerů V posledních dnech roku 2004 se v Èeské Lípì

Více

Zdenìk Rumler a sklo. O sportovním areálu a ostatním

Zdenìk Rumler a sklo. O sportovním areálu a ostatním 4/98 27. února 1998 Cena 4,80 Kè Co tomu øíkáte? Vážení podnikatelé, pøíznivci našeho mìsta a regionu, vážení sušiètí obèané. V závìru loòského roku uspoøádalo Mìsto Sušice a Mìstské kulturní støedisko

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Kdy budou prázdniny? První Písnicko-libušská drakiáda Pětiletý Senior Z Božejovické na autobus suchou nohou Libušský fotbal na celou sezónu Setkání s

Kdy budou prázdniny? První Písnicko-libušská drakiáda Pětiletý Senior Z Božejovické na autobus suchou nohou Libušský fotbal na celou sezónu Setkání s ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI www.praha-libus.cz U NÁS L I B U Š a P Í S N I C E Kdy budou prázdniny? První Písnicko-libušská drakiáda Pětiletý Senior Z Božejovické na autobus suchou nohou Libušský fotbal na

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

Z listopadových pranostik

Z listopadových pranostik Králický zpravodaj 11/2006-1 Listopad 2006/èíslo 11 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè Výsledky voleb do Mìstského zastupitelstva Králíky pro následující volební období Poøadí jednotlivých stran podle

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

rušení celých oddìlení se samozøejmì

rušení celých oddìlení se samozøejmì ZRCADLO ZRCADLO14 SRPEN 2003 Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks na 165

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více