Radnice informuje SLOVO STAROSTKY. Slova moudrých ČÍSLO 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radnice informuje SLOVO STAROSTKY. Slova moudrých ČÍSLO 1"

Transkript

1 ČÍSLO 1 ROČNÍK VIII. BŘEZEN 1999 ZDARMA SLOVO STAROSTKY Od komunálních voleb uplynuly témìø ètyøi mìsíce. Je to tedy dosti dlouhá doba, pøesto mi dovolte se v krátkosti k volbám vrátit. Mám první možnost v našem Zpravodaji podìkovat jménem svým, ale i jménem novì zvoleného obecního zastupitelstva za Vámi projevenou dùvìru, kterou jste nám svými hlasy dali. Na základì reálných možností obce se naše obecní zastupitelstvo bude snažit naplòovat volební programy, se kterými jste se pøed volbami mìli možnost seznámit. V nìkterých bodech se programy jednotlivých stran shodovaly, ale v nìkterých byly i zcela rozdílné. Dle volebních výsledkù naše obecní zastupitelstvo vypracuje Program rozvoje obce Ostopovice na volební období , kterým zastupitelé vyjádøí spoleèné priority. Tento program bude uveøejnìn v pøíštím èísle Zpravodaje. Ing. Lenka Andrlová, starostka obce Slova moudrých Skuteèným mìøítkem hodnoty èlovìka je užitek, který z jeho úspìchu mìli jiní. Cullen Hightower Svoboda nespoèívá v tom, že bychom si dìlali, co se nám zlíbí, nýbrž v právu udìlat to, co bychom mìli. Jan Pavel II. Svìt hledá lidi, kteøí nìco umìjí udìlat, a ne ty, kteøí umìjí vysvìtlit, proè to neudìlali. Romain Rolland Sto mužù dokáže postavit tábor, ale jenom žena dokáže vytvoøit domov. Konfucius Radnice informuje l Dle 40 zákona è. 367/1990 Sb. o obcích jsou zasedání obecního zastupitelstva veøejná. Obèané jsou informováni o místì, dobì a navrženém programu pøipravovaného zasedání OZ zpùsobem v místì obvyklým, tzn. v naší obci místním rozhlasem a na úøední tabuli OÚ. Najdete-li v navrženém programu bod, který Vás zajímá, mùžete se zasedání OZ zúèastnit. Závìreèná usnesení z tìchto zasedání budou vždy vyvìšena na úøední tabuli OÚ po dobu deseti dnù. l Obecní zastupitelstvo schválilo Doplnìk è. 1 Vyhlášky o místních poplatcích, který se týká poplatku za provozovaný hrací pøístroj. Výše poplatku èiní za každý výherní hrací pøístroj Kè na tøi mìsíce. Tento doplnìk vyhlášky nabyl úèinnosti l Vyúètování penìžních prostøedkù na úètu kabelové televize za rok 1998: stav k , Kè stav k , Kè celkové pøíjmy za rok , Kè celkové výdaje za rok , Kè Pøíjmy jsou tvoøeny roèními a zøizovacími poplatky. Hlavní èást výdajù tvoøí investice na zøízení nových programù ( , Kè) a výdaji na opravy rozvodu ( Kè). Zbytek výdajù tvoøí bankovní poplatky, pojištìní, výplaty za zesilovaèe a poplatek za registraci firmy 3C jakožto provozovatele našeho TKR. K má náš TKR celkem 261 úèastníkù. l V územním obvodu okresního úøadu se do 60 dnù od voleb do zastupitelstev v obcích zvolí okresní shromáždìní (OS). Zástupcem do Okresního shromáždìní okresu Brno-venkov za obce Moravany, Nebovidy a Ostopovice byla na pøíští volební období zvolena Ing. Lenka Andrlová. Okresní shromáždìní je orgánem, který schvaluje a kontroluje rozpoèet okresního úøadu a též na návrh pøednosty schvaluje rozdìlení dotací do rozpoètu obcí. l Bìhem mìsíce bøezna probìhne pøebudování jedné tøídy v budovì základní školy na poštovní støedisko. l Obec vykoupí a následnì oplotí pozemek v okolí kanalizaèní zdrže z dùvodu zajištìní bezpeènosti u tohoto regulaèního zaøízení. l Od zaèátku dubna bude opìt možné ukládat odpad do obecních kontejnerù, umístìných na ulici U Dráhy, každou sobotu od 8 do 10 hodin. Do kontejnerù však nepatøí: lednice, televizory, autobaterie, zahradní odpad, stavební su a domovní odpad. l Seznam komisí obecního zastupitelstva a jejich èlenù: Komise finanèní Ing. H. Vlachová, M. Pešková, R. Šmídková Komise kulturní a sociální J. Krajplová, L. Polcar, L. Dobrovodská Komise stavební Ing. Jaroslav Novotný, S. Krajíèek Komise životního prostøedí a veøejného poøádku Ing. R. Švihálková,. ranc, L. Dobšík, M. Žilka Komise kontrolní RNDr. L. Procházka, J. Èervený, Ing. R. Novotný Ing. Lenka Andrlová, starostka obce

2 Jak to bude s poštovním střediskem? Tuto otázku je poslední dobou v naší obci slyšet èasto. Ráda bych na ni odpovìdìla. Ale vezmu to pìknì od zaèátku. Dne probìhlo na obecním úøadì jednání se zástupci Èeské pošty, kteøí mi oznámili, že z dùvodù racionalizace poštovních služeb bude po slouèení Obvodù Brno a Brno-venkov naše obec k vyèlenìna z dodávacího obvodu pošty Troubsko a bude zaøazena do obvodu pošty Brno-Starý Lískovec. Dále že ÈP bude rušit poštovní støedisko ( P S T ) v obci, a to pøedevším z dùvodù ekonomických a bezpeènostních. Pøi tomto jednání jsem vyslovila nesouhlas se zrušením PST. Pod kterou dodávací poštu budeme zaøazeni, je vìcí ÈP. Následnì jsem tlumoèila zámìr ÈP obecní radì i obecnímu zastupitelstvu. Oba tyto MEZILIDSKÁ SLUŠNOST Èasto mì napadá myšlenka, že obyèejná mezilidská slušnost a ohleduplnost vymizely. Je ale opravdu nutné, aby všechny naše kroky byly øízeny zákony, vyhláškami a naøízeními? Myslím si, že to nutné není. Staèí si jen pøedstavit obyèejnou lidskou moudrost Co nechci, aby druhý èinil mnì, nebudu èinit já jemu a jistì se nám bude v naší spoleènosti žít mnohem pøíjemnìji. Tento obecný problém bych pøesunula do hranic naší obce a dala nìkolik námìtù k zamyšlení. V dnešní spotøební spoleènosti snad již není možné, aby nìkterá z domácností neprodukovala domovní odpad. I když v zákonì o odpadech je jako pùvodce odpadu oznaèena obec, musíme si øíci, co to vlastnì obec je. Nejsme to náhodou my všichni, obèané této obce se svými domácnostmi? A není tedy na místì, aby si každý po sobì svùj odpad zlikvidoval, ale ne na úkor svých spoluobèanù? Jak je možné, že nìkteré domácnosti v naší obci nepotøebují popelnice? Potom se všichni ostatní musíme orgány vyslovily zásadní nesouhlas se zrušením PST. Závìr z jednání zastupitelských orgánù jsem zaslala øediteli Obvodu Brno. Na jednání mezi zástupci obce a Èeské pošty dne bylo dohodnuto, že pokud obec nabídne vyhovující prostory pro pøemístìní PST z budovy OÚ a bude financovat stavební úp ravy, je možné zachování této služby v naší obci. Jako možný prostor p ro PST byla nabídnuta nevyužívaná tøída v naší ZŠ se samostatným vchodem. Zástupce Èeské pošty si prostory prohlédl a oznaèil je za vyhovující. Samozøejmì budou nutné úpravy, aby prostor vyhovoval všem pøedpisùm ÈP. Obecní zastupitelstvo na svém zasedání odsouhlasilo, že tøída ZŠ bude pøebudována na PST a že obec bude financovat stavební úpravy. Vnitøní vybavení dodá ÈP, ale toto bude øešit pøipravovaná smlouva mezi ÈP a obcí. Tak a teï mohu odpovìdìt na úvodní otázku: poštovní støedisko bude v obci zachováno ve vìtších a pøístupnìjších prostorách s moderním vybavením. Jedenkrát týdnì bude støedisko otevøeno i v odpoledních hodinách. Pro naši obec tedy z reorganizace ÈP vyplyne pouze jedna zmìna, a to že od budeme mít nové smìrovací èíslo Ale pošta bude doruèovat i poštovní zásilky se starým smìrovacím èíslem. Ing. Lenka Andrlová, starostka obce Poštovní spořitelna Èeská pošta Vás chce informovat o službách Poštovní spoøitelny a.s., které poskytuje klientùm na každé poštì v Èeské republice. Investièní a poštovní banka a. s. je první zprivatizovanou bankou v ÈR a tvorbou zisku patøí k nejsilnìjším u nás. V souèasnosti již má témìø 2 miliony klientù. Zájem obèanù je motivován øadou výhod produktù PS. Jednak jsou to vkladní knížky Poštovní spoøitelny, které lze založit na kterékoliv poštì v ÈR. Další službou dostupnou na všech poštách je POSTŽIRO. Postžirový úèet je vhodný pro rodinné hospodaøení. Na tento úèet si mùže klient nechat zasílat mzdu, dùchod èi jiné pøíjmy. Z úètu pak lze bezhotovostnì hradit pravidelné platby inkaso, telefon aj. K tomuto úètu jsou vydávány i postkarty, které umožòují okamžité vybírání èi uložení penìz i další operace. Podnikatelé si u IPB mohou zøídit bìžný úèet POSTKONTO. Nabídka je tedy široká. Bližší informace mùžete získat na kterékoliv poštì i na naší poštovnì v Ostopovicích. Èeská pošta s.p., obvod Brno Prodám garáž v osobním vlastnictví u tratì za ulicí Na Rybníèku. Tel , Obecní úøad Ostopovice hledá pracovníka na úklid obce. Bližší informace je možno získat v kanceláøi u paní starostky. pøi procházkách v okolí naší obce dívat na množství odpadu odloženého do pøírody. Nìkteøí z tìch slušnìjších nevlastníkù popelnic odvážejí svùj odpad do obecních kontejnerù, které musíme zaplatit ovšem my všichni. Rozhlédnìme se tedy dobøe po svém okolí a podívejme se, kdo likviduje svùj odpad na úkor nás všech. Další námìt dávám k zamyšlení majitelùm psù. Nìkteøí z nich si myslí, že zaplacením místního poplatku splnili svoji povinnost vùèi obci. Ale mezi jejich další povinnosti patøí úklid po vyvenèení jejich pejska. Pøece není možné, aby psi byli venèeni na dìtském høišti, aby se v parcích maminky bály pustit své dìti probìhnout po trávníku, aby obèané v rodinných domcích, kteøí také platí poplatek a mají své psy na dvorech a zahradách, uklízeli pøedzahrádky svých domù zneèištìné cizími psy. Zvíøata za to nemohou, ale jejich majitelé jistì ano. A proto dìkuji tìm vzorným majitelùm, kteøí venèí své pejsky mimo veøejná prostranství a neznepøíjemòují život svým spoluobèanùm. Dále bych chtìla pøipomenout majitelùm již nepojízdných aut, která zbyteènì zabírají místa k parkování, aby své vraky odstranili a tím uvolnili tolik potøebná parkovací místa. Tato torza vozù též nepøispívají k pøíjemnému vzhledu naší obce. A takových námìtù k zamyšlení by se jistì našlo více. Myslím si, že slušnost a ohleduplnost vùèi spoluobèanùm je opravdu nad všechny zákony a vyhlášky. Ing. Lenka Andrlová, starostka obce

3 INFORMACE OÚ O KANALIZAČNÍM PŘIVADĚČI OSTOPOVICE STARÝ LÍSKOVEC V loòském roce byl dokonèen a uveden do zkušebního provozu kanalizaèní pøivadìè Ostopovice Starý Lískovec. Tato stavba byla koncem mìsíce záøí 1998 úspìšnì kolaudována a v souèasné dobì je kanalizaèní øad ve zkušebním provozu zkušební provoz potrvá do Výše uvedená stavba byla realizována místní firmou POZISTAV, která byla vybrána na základì výbìrového øízení. Pøi kolaudaci stavby bylo konstatováno, že stavba je provedena ve velmi dobré kvalitì. Pøi zahájení zkušebního provozu došlo k nesrovnalostem pøi mìøení množství a teploty odpadních vod (mìøení je umístìno v mìøící šachtì ve Starém Lískovci pøi ulici Malostranské). Tato závada se odstranila a v souèasné dobì je prùbìh mìøení normální. Pøíèinou jedné závady pøi mìøení bylo napø. to, že neznámá osoba vhodila do kanalizaèního øadu míè. Tuto pøekážku mìøící zaøízení monitorovalo jako abnormální prùtok odpadních vod. Abychom podobným schválnostem zabránili, zastupitelstvo obce rozhodlo, že revizní šachty umístìné na kanalizaèním øadu v prostoru mezi silnicí Ostopovice Starý Lískovec a ulicí Malostranskou budou upraveny tak, že litinové volnì otvíravé poklopy budou nahrazeny poklopy uzamykatelnými. Tím se zmenší možnost vstupù do tìchto šachet nepovolaným osobám. Ostatní revizní šachty umístìné na kanalizaèním øadu ve smìru od silnice Starý Lískovec Ostopovice jsou tìmito poklopy rovnìž osazeny zde bylo toto øešení použito, protože trasa kanalizaèního øadu vede inundaèním (záplavovým) územím a tyto poklopy jsou vodotìsné. Dále bylo nutné provést dodateèné mechanické zajištìní mìøící skøínì umístìné na konci Malostranské ulice ve Starém Lískovci. Mìøící skøíò byla vybavena bìžným uzavíráním jako u el. domovních skøíní. Vzhledem k tomu, že se jedná o drahé zaøízení, je nutné uzavøít na toto zaøízení pojistnou smlouvu a pojiš ovna požaduje minimálnì dvoje zajištìní pojiš ovaného objektu. Kromì mechanické ochrany byla tedy provedena ještì elektronická ochrana tohoto zaøízení. Po oslavách konce roku došlo zøejmì našimi obèany k poškození zaøízení kolem deš ové vyrovnávací nádrže. Poèátkem mìsíce ledna bylo zjištìno, že zde nìkdo posunul èesle v otevøené jímce. Tím mohlo dojít k poškození vírového ventilu, který koriguje prùtok splaškových vod do sítì. Jedná se o velmi drahé zaøízení, které je chránìno pøed mechanickým poškozením právì citovanými èeslemi. Dále bylo zjištìno, že byly zcizeny ochranné øetìzy s výstražnými tabulkami umístìnými pøed vstupem do deš ové nádrže a deš ová nádrž byla zneèištìna rùznými odpadky. Ze struktury odpadkù je zøejmé, že do nádrže nebyly vhozeny dìtmi. Obecní úøad po tìchto zkušenostech rozhodl, že prostor kolem tohoto zaøízení bude vykoupen (jednání s vlastníkem již bylo zahájeno) a bude v jarních mìsících oplocen. Je zøejmé, že kanalizaèní sbìraè je pøínosem pro obec a bude sloužit celé obci. Po dobudování kanalizaèní sítì v obci se podstatnì zlepší životní prostøedí. Je proto v zájmu všech obèanù, aby svoji èinností pøispìli k bezporuchovému provozu tohoto zaøízení. V souvislosti s uvedením kanalizaèního pøivadìèe do provozu bude obecní úøad od uživatelù vybírat poplatek (stoèné) za užívání kanalizaèní sítì. Výše poplatku bude stanovena v nejbližší dobì. V souèasné dobì je možné realizovat domovní kanalizaèní pøípojky. Na jejich realizaci je nutné požádat o vydání stavebního povolení, které bude na základì projektové dokumentace vydávat Stavební úøad ve Støelicích, Obecní úøad Ostopovice musí žádost doporuèit. Napojení kanalizaèní pøípojky na veøejný kanalizaèní øad musí být provedeno profesionálnì, vlastní zaústìní bude vždy pøebíráno urèeným pracovníkem OÚ. Závìrem prosíme obèany obce, aby respektovali kanalizaèní øád, který byl pøiložen do loòského záøijového èísla místního zpravodaje. Zprovoznìním kanalizaèního sbìraèe nastala situace, kdy naše obec musí platit za odvedené množství odpadních vod do mìstské èistírny. Úhradu zatím provádí obecní úøad obèané, kteøí jsou napojeny na místní kanalizaèní sí, budou provádìt úhradu podle spotøeby pitné vody. Množství bude stanoveno podle odeètu na vodomìru. V pøípadì, že nìkdo vodomìr nemá, bude množství spotøebované vody stanoveno paušálem (tj. podle normativu) podle poètu osob bydlících v nemovitosti. Pokud nìkdo odebírá vodu z vlastní studny, bude množství odpadních vod stanoveno stejným zpùsobem, tj. paušálem. Pøi používání vlastní studny lze obèanùm doporuèit osazení vlastního vodomìru do pøívodního øadu. Pokud bude zajištìno mìøení, bude proveden odpoèet vody podle tohoto mìøidla a za odpadní vody se bude platit podle skuteèné spotøeby vody (zjištìné souètem mìøení odbìru obecní vody a vody z vlastní studny). V prùbìhu prvního pololetí tohoto roku pøipraví OÚ smlouvy s obèany na odbìr vody a na likvidaci odpadních vod. V tìchto smlouvách budou zohlednìny výše uvedené skuteènosti. Ing. Jaroslav Novotný Zpráva o činnosti místní knihovny v Ostopovicích za rok 1998 Naše knihovna spadá pod Okresní knihovnu v Židlochovicích, která ji pravidelnì zásobuje knihami i èasopisy v minulém roce bylo dodáno celkem 191 nových knih za Kè, 5 èasopiseckých titulù stojí roènì 3000 Kè. Celkem je v knihovnì asi knih. V roce 1998 mìla naše knihovna 145 registrovaných ètenáøù, z toho 41 dìtí. Za celý rok 1998 se uskuteènilo výpùjèek knih a èasopisù, z toho výpùjèek tvoøily knihy nauèné literatury. Žáci místní školy se zúèastnili ètyø besed v naší knihovnì. A nakonec ještì jedno pøipomenutí: knihovna je otevøena každý pátek od 14 do 18 hodin. M. Èervená, knihovnice

4 PLESOVÁ SEZÓNA Letošní plesovou sezónu v Ostopovicích zahájil v lednu obvykle bohatì navštívený myslivecký ples. Tradièní zelenou výzdobu, která k tomuto plesu patøí, poøadatelé po plese peèlivì uklidili, a tak se nìkteøí èlenové místního zastupitelstva sešli v pøedveèer obecního plesu se zástupci klubu dùchodcù, aby vyzdobili sál sokolovny pro další taneèní zábavy. Ve slavnostnì vyzdobeném sále jsme se v sobotu 30. ledna 1999 setkali již na 4. spoleèenském plese obecního zastupitelstva. Poøadatelé mìli trochu obavy, zda se v dobì zaèínající chøipkové epidemie sejde dostateèný poèet lidí, aby se sál naplnil a aby vznikla ta pravá plesová atmosféra. Pomìrnì hojná úèast našich spoluobèanù i jejich hostù nás však mile pøekvapila, a tak paní starostka, která ples zahajovala, mohla popøát pøíjemnou zábavu témìø dvìma stovkám pøítomných. Osvìdèená hudba pana Antoše lákala na parket starší i mladší taneèníky, obèerstvení bylo hojnost a veèer pøíjemnì zpestøila tombola. Hodnotné a krásnì zabalené ceny vystavené u vchodu do sálu vzbudily takový zájem, že se po lístcích do tomboly jen zaprášilo. Výhercùm udìlaly radost dary, které vìnovali následující sponzoøi (firmy i jednotlivci), jimž Obecní úøad Ostopovice touto cestou dìkuje: starostka obce Ing. L. Andrlová, místostarosta Ing. J. Novotný, Autodoprava Skála, Autoopravna Sojka, Sportšenk V. Beèka a R. Èada, Classic Pack J. Škrdla, DUO M. Pešková, Hostinec U Volejníkù manželé Dejlovi, Kadeønictví E. Beèková, Kadeønictví V. Sýsová, Kosmetický salon L. Skokanová, Krejèovství J. Èížková, Kožená galanterie manželé Smolèièovi, Minihotel Panský Vrch, Èalounictví. Pacal, Pozistav, Daòové poradenství R. Rùžièková, UNA J. Navrátilová, Veèerka J. Nováková, Stelaz H. Šumanová, Stolaøství J. Kubíèek, Ing. R. Švihálková, Zámeènictví J. Èípek, Bojlery M. Žilka, Obecní úøad Ostopovice. Z kladného ohlasu je možno soudit, že se ples se opravdu vydaøil byli spokojeni poøadatelé i úèastníci. L. Dobrovodská Koutek pro děti Pøipravila R. Švihálková Ples důchodců V nedìli 7. února se konalo tradièní Plesové dostaveníèko našich dùchodcù. Netradiènì v nedìli, ale podle zájmu a prùbìhu to vùbec nevadilo. Jako obvykle již dlouho pøed zahájením se scházeli místní i pøespolní starší obèané, aby se pozdravili, pobavili a zavzpomínali si. Hned u vchodu jim byly nabízeny nezbytné zákusky a chu ovky, které šly dobøe na odbyt. V èas zahájení, tj. v 16 hodin, již byli všichni na svých místech, jako za mlada ve škole, a po úvodní skladbì se zaèalo tanèit. Hudba samozøejmì byla zamìøena k vìku úèastníkù, ale i oni si zkusili ukázky nìjaké té moderny. Pøedseda Klubu dùchodcù J. Grexa, jak bývá zvykem, všechny pøítomné uvítal a popøál pìknou zábavu. Ta také byla. Po 18. hodinì se losovala tombola, která byla opìt bohatá. Pøispìli do ní jednak místní podnikatelé, ale také sami dùchodci, za což patøí všem velký dík. Losovalo se pøes 100 cen poslední byla vepøová hlava pìknì nazdobená. Plesové dostaveníèko probìhlo jako obvykle v pohodì, ke spokojenosti úèastníkù, k èemuž jistì pøispìlo i pìkné prostøedí, vyzdobený sál a velmi dobrá restauraèní obsluha místního personálu. Po 22. hodinì všichni spokojenì odcházeli do svých domovù a tìší se na další podobné setkání. J. Trávníèek Obrázky do dnešního èísla nakreslil pan Petr Dubjak a pøipravil také novou hlavièku našeho Zpravodaje. Dětský maškarní karneval Po delší dobì se opìt uskuteènil v sále sokolovny dìtský maškarní karneval, jehož organizace se pod záštitou výboru Sokola ujalo nìkolik mladých dìvèat. Termín byl stanoven na nedìli 14. února, plakáty byly vèas rozvìšeny, sponzoøi tomboly zajištìni, tìlocvièna pìknì vyzdobena, hudba nachystána a mohlo se zaèít. Pøed zahájením panovala mírná nervozita pøijde vùbec nìkdo? Ale v všechny obavy byly liché. Pùl hodiny po zahájení byl sál plný princezen, èarodìjù, èarodìjnic, vodníkù, myslivcù, mušketýrù, divých žen a dalších zástupcù pohádkové øíše. Hudba spustila a už tu byla první soutìž: o nejlepší masku. Porota mìla tìžké rozhodování, ale nakonec pøece rozhodla zvítìzil myslivec Míši Doležalové, kde porota ocenila pøedevším originalitu výstroje. A pak už soutìž stíhala soutìž ve zpìvu, v tanci, v recitování apod. Mezitím si dìti zatanèily a komu se nechtìlo tanèit, mohl se pøed sokolovnou svézt na poníkovi. Vyvrcholením celého karnevalu byla bohatá tombola, na kterou pøispìli místní podnikatelé a obecní úøad. Témìø všechny dìti nìco vyhrály. Podìkování: všem sponzorùm, OÚ Ostopovice, DJ Davidovi, poøadatelkám Janì, Marcele, Gábinì a všem zúèastnìným maskám. P.S. Výtìžek akce je urèen k nákupu žínìnky. Viktor Beèka za výbor TJ

5 Z receptáře paní Miluše Kulièky se sýrem 2 bílky, 20 dkg postrouhaného eidamu, strouhanka na obalení. Bílky ušleháme, pøidáme postrouhaný sýr, zamícháme a tvoøíme kulièky. Obalíme ve strouhance a usmažíme. Sýrová roláda 30 dkg eidamu, 2 mìkké sýry, 10 dkg másla nebo ramy, 10 dkg šunky, menší cibule, 2 stroužky èesneku, pepø, feferonka, 1 lžíce hoøèice, 2 uvaøená vejce. Sýr vcelku dáme do vaøící vody a necháme 30 minut pod poklièkou (už dál nevaøíme). Pak rychle rozválíme na plát asi 45 x 25 cm pracujeme velmi rychle, jinak sýr ztuhne. Potøeme pøipravenou nádivkou, srolujeme, zabalíme do alobalu a dáme ztuhnout do lednièky. Nádivka: Máslo umícháme, pøidáme mìkký sýr, na malé kousky pokrájenou šunku, pepø, èesnek, cibuli, jemnì nasekanou feferonku, hoøèici, nasekaný bílek a postrouhaný žloutek z vaøených vajec. Rokfórové kulièky 30 dkg rokfóru, 2 mìkké sýry, 1/2 kostky tvarohu, èesnek, cibule, pepø, pálivá paprika, sardelová pasta, 20 dkg strouhaného eidamu na obalení. Rokfór postrouháme, vmícháme máslo, sýr, tvaroh, pøidáme pøimìøenì èesneku a ostatního koøení. Smícháme dohromady a dìláme vìtší kulièky, které obalujeme ve strouhaném eidamu a klademe do papírových košíèkù. Strouhaný eidam mùžeme jemnì promíchat s paprikou. Pomazánka je dobrá i na housku. OSTOPOVICKÝ DOSTAVNÍK aneb od vzpomínek jak to bylo k otázce co bude dál Z mého pohledu k nám jezdí autobusy odpradávna, nìkdy od roku Jako malé dítì si ještì pamatuji autobusy Praga s motorem trèícím pøed øidièe. Pak pøišly autobusy kulaté, nové hranaté a novìjší ještì hranatìjší. Ty už mìly automatickou pøevodovku. Nìkdy si s pasažéry zalaškovala a poslala je z Lískovce domù pìšky. Pak musel Dopravní podnik inovovat a chvíli jsme jezdili pomalými kloubáky Ikarus. Nyní máme naše autobusy, rychlé a spolehlivé. Placení za dopravu bylo také zajímavé. Na zaèátku byli prùvodèí. Prodávali a kontrolovali jízdenky ve voze. Pak mizely v plechové krabièce s propadlištìm a lankem ovládaným øidièem šedesátihalíøové papírky. Následovaly drobné mince, hned nato celé koruny. Poté pøišla zmìna. Do autobusu se zaèalo nastupovat zadními dveømi a novinkou se staly úzké papírové jízdenky, které si cestující koupili na stánku a sami oznaèili v autobusu. Nyní vám moderní strojek na jízdence vyznaèí i èas, datum a pásmo. Klasické papírové šalinkarty vystøídaly skandální plastikové s elektronickou fotkou. Nové, zase papírové, mají známky dokonce s holografickou ochranou. A jak se mìnila cena jízdného? Cena základní jízdenky narostla z 60 hal. na 15 Kè a u mìsíèní jízdenky ze 30 Kè na 490 Kè. Jak se mìnila èísla spojù a odkud se jezdilo? Pùvodní ostopovický spoj byl oznaèen èíslem 66. Nahradila jej èernovická 47, tu pak juliánovská 50 a 47 se zase vrátila. Pokraèovalo to bosonožskou 69. Nyní má náš autobus èíslo 48. Docházelo i ke zmìnám nástupních stanic v Brnì. První byla údajnì na Vídeòské ulici, po èase byla pøesunuta na Køížovou. Odtud k viaduktùm pod hlavním Vážení občané, dovolte, abychom Vám představili Všeobecnou stavební spořitelnu Komerční banky, a.s. Jejími zakladateli jsou Komerční banka a.s., BWH (2. největší stavební spořitelna v Německu) a Česká pojiš ovna a.s. Protože se blíží jaro a s ním i opravy a výstavba bytů a domů, rádi bychom Vám při těchto finančně náročných akcích nabídli pomoc. Vaše problémy může vyřešit tzv. Rychlá půjčka překlenovací úvěr na stavební účely. Veškeré Vaše dotazy zodpovíme bezplatným finančním poradenstvím. Ti z Vás, kteří pracují v Brně, nebo sem občas přijíždějí, nás mohou navštívit na adrese: VSS KB a.s. Otevřeno: Vídeňská 77 (UNION) pondělí čtvrtek hod. Brno pátek hod. Tel. (05) Po dohodě v případě zájmu více osob je možno do Vaší obce osobně přijet lze volat Ing. Rittichové večer domů č. (05) Dále naše stavební spořitelna hledá zájemce o práci obchodního zástupce pro uzavírání smluv stavebního spoření. Zaškolení pro tuto práci je bezplatné. Hlaste se prosím na výše uvedené adrese informace poskytnou Ing. Rittichová a pí Kaplanová. nádražím. Pak naproti pátému nástupišti a zase k viaduktùm. Když se rodilo nové okolí hlavního nádraží, chodili jsme na autobus na Nové sady. Další zmìnu vyvolaly opravy komunikací. Ostopoviètí museli jednu dobu nasedat dokonce v Horních Heršpicích. Následovala nástupní stanice na ulici Úzká naproti dnešnímu tržišti Malá Amerika. Další zmìna znamenala odjezd od Kalinky a pozdìji z Osové. Ani trasa domù nebyla vždy stejná. Klasickou cestu po Švancarové pøes køižovatku Vídeòky vystøídal objezd kolem Ústøedního høbitova. Køižovatka byla nebezpeèná, musel se u ní upravit nájezd. Prùjezd starými Bohunicemi, se zastávkami Na rùžku nebo u kina, ukonèila stavba elektrické dráhy. I proto se jezdilo z Heršpic spodem, okolo zahradnické školy. Pøes nové Bohunice se pak novì zatoèilo u budky VB z Jihlavské. Velkým pøínosem se tím stala zastávka u velkého obchodního centra Kalinka. Cesty domù se protáhly, tramvaj, nákup, autobus. Øada zmìn trasy se odehrála i ve Starém Lískovci. Cestu do Ostopovic z Toèné k pøejezdu dráhy trvale ukonèila dálnice. Autobus zatoèil až u høištì, dálnici podjel, vrátil se zpátky ke šraòkùm a dál pokraèoval kolem tøešòových alejí. Závory už byly automatické a pak žádné, pøed kolejemi blikaly semafóry. Asi když vlak potáhal na pøejezdu jedno osobní auto, opravil se staøièký drážní most a do Ostopovic se koneènì jezdilo pøímo. Ale to ještì není všechno. Zaèalo se šeptat nìco o zrušení autobusových spojù do Brna a že zùstane jen pendl k tramvaji. Zavedl se spoj Ostopovice Bosonohy. Když se jelo do Brna, tak se pøesedalo u Kalinky na tramvaj, ale mohlo se pokraèovat dál, od policajtù po Jihlavské okolo nemocnice do Bosonoh. Mezitím se elektrika protáhla až k silnici bývalé Velké ceny, naopak linka 69 se zkrátila na cestu pøes Osovou nad lískoveckým kostelem. Ostopoviètí tìžce nesli ztrátu nákupu v Bohunicích, (pokraèování na str. 6)

6 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA V ROCE 1998 SE NARODILI: Martin Novotný Nová 10 Jiří Širůček Vinohradská 38 Kryštof Helcelet Nová 3 Tereza Kuklová Nová 6 Sabina Kubíčková Na Rybníčku 15 Petra Ondrová B. Němcové 12 Martin Padrnos Vinohradská 52 Martin Mynář B. Němcové 1 Daniel Krajger Osvobození 3 Kryštof Lebeda Polní 10 Matěj Krejčík Osvobození 3 Veronika Čadová Lípová 29 SE DOŽILI: 80 let Oldřich HÖKL Polní 2 Božena HUBÁČKOVÁ U Dráhy 16 Cecilie PERNOVÁ Lípová 39 Hedvika SOLAŘÍKOVÁ , Družstevní 1 81 let Marie DUFKOVÁ Osvobození 22 Žofie PILLMAYEROVÁ Školní 14 Ludmila JAKŠÍKOVÁ Branky 32 Marie KALVODOVÁ Branky 1 82 let Barbora WINKLEROVÁ Branky 39 Milič PEŠKA Uzavřená 6 Jaroslav NESIBA Branky 25 Karel BUČEK Vinohradská let Josef PEŠEK Nová 5 Marie FIALOVÁ Lípová let Jenovéfa NOVÁKOVÁ Branky 34 Růžena ŠUMANOVÁ Osvobození 14 Anna HRAZDÍROVÁ U Dráhy 18 Růžena GAZDOVÁ Nová 9 Marie RUBEROVÁ Polní 15 Jan SLANINA Vinohradská let František HALUZA U Kaple 13 Hedvika MACHÁLKOVÁ B. Němcové 35 OSTOPOVICKÝ DOSTAVNÍK (pokraèování na str. 5) kde vzniklo velké tržištì. Pak se stalo, co nikdo neèekal. Placení podle nejdražšího tøetího platebního pásma, snížení poètu spojù nového èísla 48 z Ostopovic na okruh okolo Labské ulice. Když se na Osové nastoupilo v jakémkoli smìru jízdy, vždycky se dojelo domù. V zimì se pasažéøi rádi ohøáli, když stihli první pøíjezd autobusu. Ztratil se pøímý dosah bohunické nemocnice, což postihlo starší nemocné obèany. A pøišla poslední novinka. Autobus z Ostopovic má zmìnìnou trasu. Ve Starém Lískovci zatoèí na druhou stranu ke høišti a zastaví na koneèné zastávce elektrické rychlodráhy è. 8 do Líšnì a pomalodráhy è. 5 na Lesnou. Výhodou je, že je možné se v tramvaji posadit. O nìco delší smyèka pøes Jihlavskou na Labskou zùstala. Vrátila se také výborná zastávka u nemocnice. Pøi jízdì z Brna se nastupuje nadále na Osové pøímo u tramvaje. Autobus z Ostopovic není vždy autobus z Ostopovic, ponìvadž koneèná se u nìkterých spojù pøestìhovala až do Popùvek. Pøi jízdì obèas plným popùvským autobusem vídáme nové tváøe a slýcháme jiné rozhovory. Troubský kostel a høbitov je blíž, možná se z popùvských rybníkù stane více navštìvované rekreaèní støedisko. Svìt kousek na západ od Brna se stal menším. Co bude dál? Otázka, na kterou mùže odpovìdìt Dopravní podnik mìsta Brna a orgány zabývající se koncepcí rozvo- 86 let Marie DUŠKOVÁ Lípová 46 Božena ONDRÁKOVÁ Osvobození 20 Božena KUŽELKOVÁ Branky 36 Josef RUBER Uzavřená 8 87 let Anežka ČÍŽKOVÁ U Kaple 3 Marie KRÁTKÁ Na Rybníčku 4 Marie ČÍŽKOVÁ Vinohradská 2 88 let Marie MATÝŠKOVÁ Lípová let Marie VEVERKOVÁ Vinohradská let Vladimír KUPČÍK Osvobození 3 je dopravy v Brnì a blízkém okolí. Otázka mùže být položena na úzkém, provizorním a mnohdy nebezpeèném nástupišti zastávky u koneèné tramvají è. 5 a 8, kde pøestupuje drtivá vìtšina cestujících, kde z mostu kape na èekající pasažéry voda a obèas se stává, že øidiè tramvaje po zastavení autobusu nepoèká a ujede. Naštìstí tìch hodných je víc a díky jim. Otázku jak dál si položí cestující na zastávce Osová, když mu pøed nosem ujede autobus a další jede až za hodinu. Otázku si položí i cestující, když je nucen koupit jízdenku na tøi pásma a jízdní doba do druhého pásma je z koneèné v Ostopovicích jen 4 minuty a ze zastávky Branky dokonce pouze 1 minutu. Co bude dál? Tedy v dopravì do Ostopovic. Petr Dubjak, Další informace o dopravì do Ostopovic pøineseme v dalším èísle Zpravodaje. Zajímavé vzpomínky nebo upøesnìní na toto téma oèekáváme od vás, ètenáøù. Obecní úøad Ostopovice vyzývá obèany k návrhùm pojmenování novì vznikající ulice rodinných domkù na konci ulice Osvobození za koneènou zastávkou autobusu smìrem k Bosonohám. Své nápady na nové oznaèení ulice pøedejte prosím co nejdøíve na OÚ. ZEMŘELI: Marie Dvořáčková 1.1. Vinohradská 7 84 let Josef Horák Polní let Otakar Polcar Branky 8 44 let František Sojka B. Němcové 2 67 let František Slezák Školní 5 78 let Hedvika Levová Branky 6 61 let Žofie Kupčíková Osvobození 3 91 let Vlasta Pavlásková Nová let Anna Doležalová U Kaple 9 91 let František Bládek B. Němcové let Vilma Konicarová Lípová let V roce 1998 se z naší obce odhlásilo 23 obyvatel a přihlásilo se k nám 31 nových spoluobčanů. Ke dni měla naše obec 1288 obyvatel, věkový průměr činí 40 let. OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ Vychází čtvrtletně Vydává Obecní úřad Ostopovice Redakční rada: Libuše Dobrovodská, Ing. Petr Dubjak, Ing. Radka Švihálková, Jaroslav Trávníček Za obsah článků odpovídají autoři Povoleno RRR OÚ Brno-venkov dne Sazba Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tiskne GRASET Brno Ostopovice v březnu 1999 Příští číslo vyjde v červnu 1999 Náklad 600 výtisků.

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Radnice informuje VÁNOÈNÍ KONCERT ČÍSLO 4

Radnice informuje VÁNOÈNÍ KONCERT ČÍSLO 4 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX. PROSINEC 2000 ZDARMA Obecní zastupitelstvo přeje všem spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních, dětem bohatou nadílku a hodně štěstí, zdraví a dobré pohody do nadcházejícího nového

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Naše hody. POZVÁNKA NA HODY Obecní úřad v Ostopovicích pořádá 24. června t.r. tradiční MLADÉ HODY, na něž zve všechny naše občany

Naše hody. POZVÁNKA NA HODY Obecní úřad v Ostopovicích pořádá 24. června t.r. tradiční MLADÉ HODY, na něž zve všechny naše občany ČÍSLO 2 ROČNÍK X. ČERVEN 2001 ZDARMA Naše hody Èerven mìní slunovratem jaro v léto. Je mìsícem tøešní, jahod, rùží, kvetoucích luk i senoseèe. V naší obci se koncem èervna konají Mladé hody s dlouholetou

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

2 NášþÚJEZDEC SLOVO STAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych v našem obecním zpravodaji krátce zhodnotil osmimìsíèní èinnost zastupitelstva obce Újezdec. Pøipomínám, že v komunálních volbách 2002

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.14 Pøedín - jaro na zahrádce - bøezen 2005 Vážení spoluobèané, Dovolte abych Vás v tomto prvním letošním vydání Pøedínského zpravodaje informoval o investièních akcích, které se intenzívnì

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více