PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2010"

Transkript

1 PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2010) 1. Obecné vysvětlivky Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění novel vč. zákona 304/2008 Sb., vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů vč. vyhlášky 469/2008 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli a účtují v soustavě podvojného účetnictví a Českých účetních standardů pro podnikatelé , vydaných MF ČR, oznámených ve Finančním zpravodaji č /1/2003, ve znění provedeném oznámením MF čj. 281/9 143/2009 ve FZ č. 1-2/2009. Tato příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu s 39 a následujícími prováděcí vyhlášky, který stanoví uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze účetní závěrky pro podnikatele, přehledu o CF a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Příloha je sestavena jak ve formě tabulek, tak popisným způsobem, aby byla zajištěna přehlednost a srozumitelnost předkládaných informací. Údaje přílohy vycházejí z účetních aj. písemných podkladů účetní jednotky. Hodnotové údaje jsou uváděny v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a důchodové situace z hlediska externích uživatelů. V příloze jsou k uváděným údajům uvedeny srovnatelné údaje za minulá účetní období, pokud jsou odlišné. 2. Obecné údaje Popis účetní jednotky Založení, charakteristika a hlavní aktivity společnosti TEPLO ETES Bruntál, s.r.o. ( společnost ) vznikla 21. prosince 2000 zápisem do obchodního rejstříku na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě pod. sp. zn. v oddíle C, vložka Byla založena jako 50 % dceřinná společnost TEPLO BRUNTÁL, a.s., IČO , a 50 % dceřinná společnost ETES, s.r.o. Přerov, IČO Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 1

2 , v rámci procesu přípravy investiční akce Modernizace a rekonstrukce centrálních zdrojů tepla sídliště Chelčického a sídliště Dolní v Bruntále vč. výstavby plynové kotelny schválením zakladatele TEPLO BRUNTÁL, a.s., tj. Městem Bruntál a představenstvem a.s.. Dne byla sepsána oprávněnými zástupci společností TEPLO BRUNTÁL, a.s. a ETES, s.r.o. Přerov Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným za účelem realizace projektu přechodu parního vytápění na teplovodní a optimalizace spotřeby tepla ve městě Bruntál dle studie společnosti ETES, s.r.o. vč. pořízení nové topné technologie a způsobu jejího provozování. Současně byl zvolen statutární orgán společnosti dva jednatelé za společníka ETES a jeden jednatel za společníka TEPLO. Zapsaný základní kapitál společnosti ke dni činil 100 tis. Kč.Upsaný vklad byl splacen ve výši 50 % při založení a 50 % dle společenské smlouvy následně. Předmětem činnosti společnosti v prvních měsících bylo zejména projednání a uzavření komplexu obchodních smluv, zabezpečujících realizaci a financování výše uvedené investiční akce v objemu 75 mil. Kč vč. jejich příslušného zajištění. Od pak na základě odkoupení technologie CV Chelčického společností TEPLO BRUNTÁL, a.s. od PVR Group, s.r.o. Brno uzavřela firma TEPLO ETES Bruntál s.r.o. s mateřskou firmou nájemní smlouvu o provozování této kotelny a dodávala teplo a teplou užitkovou vodu obyvatelstvu a ostatním subjektům na sídlišti Chelčického a Pionýrská. Počátkem roku 2002 však v rámci realizace projektu CZT došlo k přepojení 99 % odběratelů na CV Dolní, provozovanou TEPLO BRUNTÁL, a.s.. Od měsíce května potom zůstala jediným odběratelem společnosti již jen LIMOVA s.r.o. Zlín, výrobní závod Bruntál. TEPLO ETES se však na základě leasingové smlouvy, na základě níž profinancovala investici EFIS, a.s. Praha, specializovaná na obor energetiky, stalo leasingovým nájemcem dokončeného díla. Podle smlouvy o podnájmu se provozovatelem akce CZT stalo TEPLO BRUNTÁL, a.s. Mimořádná valná hromada společnosti dne schválila změnu společenské smlouvy a odvolala z funkce jednatelů zástupce společníka ETES Přerov s.r.o. a v návaznosti na to schválila převod obchodního podílu společnosti ETES Přerov na společnost TEPLO BRUNTÁL, a.s. za částku ,- Kč. Postup společníka TEPLO BRUNTÁL, a.s., který se tak stal 100 % vlastníkem dceřinné společnosti TEPLO ETES Bruntál, s.r.o., byl schválen na zasedání valné hromady jediného akcionáře společnosti Rady Města Bruntál dne Provozovatelem kotelny se na základě podnájemní smlouvy stala LIMOVA, a.s., výrobní závod Bruntál. V průběhu roku 2004 po delších jednáních s EFIS a následně Městem Bruntál došlo s účinností k k cedování leasingové smlouvy z TEPLO ETES na mateřskou společnost TEPLO BRUNTÁL, které se tak stalo nejen provozovatelem, nýbrž také nájemcem předmětu leasingu, tj. Modernizace CZT. Společnost LIMOVA se v r dostala do finančních potíží a dne byl na ni prohlášen konkurs. Novým nájemcem v části objektu bývalého SELIKA Bruntále, který si smluvně od pronajal k zabezpečení vytápění část kotelny Chelčického, se stala Kofola a.s. Krnov. Tato společnost však k smlouvu vypověděla a výrobu Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 2

3 z prostor v objektu býv. SELIKA přestěhovala do Krnova. Pára z CV Chelčického tak přestala být od dodávána a došlo k přerušení provozu kotelny a ta byla následně vyňata ze zdrojů vypouštějících emise. Současně byla provedena navazující zabezpečovací opatření a započato s vyhledáváním nového odběratele, resp. provozovatele. V únoru 2006 byla zahájená jednání s novým zájemcem o dodávku páry do objektu Selika, k očekávanému uzavření nové podnájemní smlouvy s K. R. ELIXÍR, s.r.o., obchodní společností export-import, Praha však v průběhu roku 2006 nedošlo, neboť firma má zájem o trvalé investice a Seliko, jako pronajímatel objektu, které je rovněž v konkursu, nemá vyjasněny vlastnické majetkové vztahy, když na areál si činí nárok Česká provincie řádu bratří a sester německého domu panny Marie v Jeruzalémě. Problém se nepodařilo vyřešit ani v průběhu dalších let. Společnost tak vyvíjí zcela minimální činnost. Představenstvo mateřské společnosti se zabývá situací v TEPLO ETES průběžně. Během r znovu projednávalo, zda společnost udržovat v chodu a jak dlouho a nebo ji zrušit a jakým způsobem. Již v r došlo však k závěru, že konkurz (vyhlášení úpadku) i za dané situace by nebyl vhodný, Nebyla přijata ani dříve uvažovaná - jako jedna z možných variantfúze s matkou, ta byla řešena i za účasti auditorské firmy, neboť se nedaří naplňovat plán restrukturalizace, schválený VH v r. 2003, který vycházel z toho, že provoz bude zajišťovat cizí firma za měsíční úhradu 50 tis. Kč, čímž by došlo nejen k úhradě veškerých závazků společnosti, nýbrž i k pozitivním změnám v kapitálu společnosti TEPLO ETES. Společnost Daně a audit, s. r. o. ohledně fúze sdělila, že je vždy možná, ale preferovala by kapitalizaci pohledávek společnosti TEPLO, která by byla efektivnější. Výsledkem by byla očištěná společnost TEPLO ETES, avšak musela by se pro ni zabezpečit takový předmět činnosti, který by přinášel zisk. Současně by bylo možné optimalizovat daňový základ a uplatnit dřívější ztráty z hospodaření společnosti. Představenstvo však konstatovalo, že momentálně není k převodu vhodná žádná z pomocných činností společnosti TEPLO BRUNTÁL a. s. (doprava, údržba), nevyplynula ani ze studie, zpracované pro mateřskou firmu společnosti SEVEN, ohledně možností provozování kotelny na biopaliva. Závěrem bylo znovu konstatováno, že vzhledem k trvání leasingové smlouvy na akci Modernizace CZT do konce r i balíku souvisejících smluv by nebylo zatím dobré řešit případnou likvidaci této firmy dříve, než po ukončení leasingu, tj. poč. r Dalším důvodem pro zachování společnosti je skutečnost, že původní leasingová společnost Efis a.s. Praha se navíc transformovala do s. r. o. a změnila již po dvakráte majitele. Jelikož jediným věřitelem společnosti je společnost mateřská, byly v r i dalších uzavřeny dohody o prodloužení lhůty splatnosti faktur po splatnosti více než 36 měsíců, tj. zejm. faktur za pronájem výtopny od r. 2001, kdy odběratelé za dodávky zaplatili bývalému provozovateli a pohledávky byly následně postoupeny matce. V roce 2009 byla ve společnosti provedena kontrola Státní energetickou inspekcí, územním pracovištěm Ostrava, týkající se r a následujících. Nebyly shledány závady, ani porušení právních předpisů z oblasti energetiky či cen. Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 3

4 Název: TEPLO ETES Bruntál, s. r. o. Sídlo: Bruntál, Šmilovského ul. 659/6, PSČ IČO: Právní forma: společnost s ručením omezeným Datum vzniku - Den zápisu do obchodního rejstříku: Předmět podnikání a činnosti: a) výroba tepelné energie b) rozvod tepelné energie c) správa a údržba nemovitostí d) nájem a podnájem nemovitého a movitého majetku vč. poskytování jiných než základních služeb s tím spojených e) koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej Základní kapitál, zapisovaný do OR: Zákonný rezervní fond: Výše vlastního kapitálu: Výsledek hospodaření za r. 2010: 100 tis. Kč 5 tis. Kč tis. Kč - 80 tis. Kč Rozvahový den: Okamžik sestavení řádné účetní závěrky: Osoby, podílející se více jak 20 % na základním kapitálu společnosti: TEPLO BRUNTÁL, a.s., Šmilovského 659/6, Bruntál 100 % Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku společnost uzavřeny nemá. Statutární orgán obchodní společnosti v účetním období jednatel s.r.o: jméno RČ od do adresa Ing. Jan Zahálka, MBA / dosud Jesenická 16, Bruntál, PSČ Dozorčí orgán v účetním období ve společnosti není ustaven Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 4

5 Změny, k nimž došlo v obchodním rejstříku Během roku 2010 ke změnám nedošlo Organizační struktura: VH - jednatel středisko správy kotelna Funkci valné hromady vykonává představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL, a.s.. Správa je zajišťována na základě smlouvy mezi TEPLO ETES Bruntál, s..r.o. a TEPLO BRUNTÁL, a.s. a dle pokynů jednatele zaměstnanci společnosti TEPLO BRUNTÁL, a.s Podniky ve skupině Informace o obchodní společnosti, v níž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na základním kapitálu: - společnost žádný podíl v jiné obchodní společnosti nemá 2.3 Zaměstnanci Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů: položka/rok prům.počet zaměstnanců z toho řídících osobní náklady celkem v tom: mzdové náklady z toho OON odměny čl. orgánů příjmy společníků soc. a zdrav. pojištění zákonné sociální náklady Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky a ostatní plnění vč. penzijních, důchodového připojištění či jiná zajištění nebo výhody v peněžní či naturální formě poskytnutá účetní jednotkou členům statutárního orgánu vč. bývalých Nebyly sjednány, ani nevznikly Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 5

6 3. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 3.1. Všeobecné základní informace Společnost používá pouze účetní metody a postupy stanovené závaznými postupy v rámci účetních standardů pro podnikatelé. Společnost nepoužívá zvláštní metody, které by nebyly popsány níže a měly vliv pro posouzení situace podniku. Společnost nevlastní žádný majetek, který by mohla odepisovat, ani jiný. Účetní závěrka je sestavena na základě předpokladu časově neomezeného trvání společnosti. Z tohoto titulu účetní závěrka neobsahuje úpravy, týkající se návratnosti a klasifikace vykázaných aktiv a pasiv, které by byly nezbytné v případě, že by společnost nemohla pokračovat v činnosti. Společnost má na základě platné legislativy vzhledem k objemu své činnosti zpracované pouze nejzákladnější vnitřní předpisy. 3.2 Oceňování Způsob oceňování nakoupených zásob Společnost zásoby nemá, ani nenakupuje Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii Společnost nevytváří zásoby materiálu ve vlastní režii Způsob oceňování nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku Společnost hmotný ani nehmotný majetek nevlastní Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí Společnost žádné cenné papíry, deriváty apod. nevlastní, závazky ani pohledávky, znějící na cizí měnu, nemá a neeviduje Způsob stanovení opravných položek k majetku a zdroj informací Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší, než současná tržní hodnota příslušného majetku. Tyto opravné položky, vytvářené na vrub nákladů, se jako daňově neúčinný náklad připočítávají a zvyšují základ daně. Za r opravné položky tvořeny nebyly. Tvorba účetních nedaňových opravných položek ve společnosti u pohledávek z obchodních vztahů je upravena příslušným vnitřním předpisem. OP se tvoří u nepromlčených pohledávek po lhůtě splatnosti paušálně na základě analýzy věkové struktury pohledávek a to ve výši: Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 6

7 10 % u pohledávek po splatnosti od 2 do 3 měsíců 20 % 3 do 6 měsíců 40 % 6 do 12 měsíců 80 % 1 do 2 let 100 % nad 2 roky Dle zákona o rezervách společnost účtuje také o zákonných daňově účinných opravných položkách k nepromlčeným pohledávkám, které tvoří na vrub nákladů 2x ročně, přičemž o výši tvorby těchto OP sníží vytvořené OP účetní Opravná položka k pohledávkám - pohledávky splatné po nový blok tyto pohledávky již k společnost nemá Za rok 2010 na účtu 559 straně Dal - čerpání zúčtování účetních OP k pohledávkám nedošlo. Na účtu 558 Dal - čerpání daňových OP k pohledávkám došlo k čerpání v plné výši 28 tis. kč na základě usnesení soudu (předlužené dědictví po zemřelém Vl. Gajdošovi) Rezervy Společnost netvoří žádné rezervy Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy Společnost odpisovaný majetek nevlastní Pronájmy Ostatní nájmy se týkají kanceláře (sídlo firmy) vč. vybavení a poskytovaných služeb a části kotelny na Chelčického (nemovitost, technolog. zařízení a vybavení) - účtováno podle druhu služeb a předmětu nájmu na základě nájemních smluv a přefakturace prováděné pronajímatelem TEPLO BRUNTÁL, a.s. dle faktur dodavatelů služeb. 4. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 4.1 Významné položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové situace a pro analýzu výkazů Na důchodovou situaci firmy měla nadále i v roce 2010 vliv ta skutečnost, že nedošlo ani k podpisu nové smlouvy na dodávku páry, ani pronajmutí prostor kotelny pro jiné činnosti a společnost tak stále není zcela schopna během roku uhradit veškeré své závazky, která má vůči mateřské společnosti. V průběhu roku trvala dohoda s firmou TEMPEX Uherský Brod, která má pronajatu část areálu na CVChelčického, o poskytování služeb během topné sezóny. Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 7

8 Půjčky poskytnuté mateřskou společností v dřívějších létech splaceny nebyly. Ve společnosti po ukončení nájemního vztahu s odběratelem páry trvá nadále stav finanční nouze, zejména v mimotopném období, termíny splatnosti závazků tak není možné dodržovat a jsou tak hrazeny, mimo závazků vůči státu a dalších zákonných odvodů, postupně, se zpožděním Výkaz ROZVAHA Finanční majetek Krátkodobé finanční výpomoci a) Půjčka od TEPLO BRUNTÁL, a.s ve výši 400 tis. Kč - Poskytnutá v 6/2001 mateřskou společností v částce Kč 700 tis. na úhradu nezaplacených závazků firmy CH & T-teplo s.r.o. vůči SMP, a.s. Ostrava za dodávky plynu na základě smlouvy o přistoupení k závazku s termínem splatnosti nejpozději k K danému termínu bylo splaceno pouze 300 tis. Kč, nezaplacený zůstatek půjčky činí Kč 400 tis.. Vzhledem k zápornému vlastnímu kapitálu a finanční situaci byl uzavřen dodatek ke smlouvě s platností od , že se zůstatek půjčky nebude úročit. Předpoklad splácení této půjčky za předpokladu obnovení pronájmu kotelny Chelčického byl uvažován do 9/2011. b) Půjčka od TEPLO BRUNTÁL a.s. v částce 25 tis. Kč byla poskytnuta společnosti v listopadu 2006, dosud splacená není. Peníze v pokladně, na cestě a ceniny Konečný zůstatek v pokladně k činí 1 164,- Kč, ceniny tvořené poštovními známkami činí 148,- Kč. Peníze na cestě zůstatek nevykazují. Bankovní účty Účetní jednotka k vzhledem k vysokým bankovním poplatkům zrušila svůj běžný účet u Komerční banky, a.s. pobočky v Bruntále a jeho zůstatek převedla na nově zřízený běžný účet u GE Money Bank a.s., pobočky Bruntál. Zůstatek na tomto korunovém účtu k činil ,12 Kč Daň z příjmů Za hodnocené běžné období 2010 vykazuje společnost daňovou ztrátu 79,7 tis. Kč, Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 8

9 (ve srovnatelném období r činila rovněž částku 79,5 tis. Kč, za r byla ztráta pouze 17 tis. Kč v důsledku úhrad starých pohledávek a rozpuštěním OP, v r činila daňová ztráta 135 tis. Kč, v r to bylo 188 tis. Kč). Daňová povinnost za r tak společnosti nevzniká, společnost navíc vykazuje dosud neuplatněné daňové ztráty z let v částce 420 tis. Kč. O odložené daňové pohledávce ani závazku společnost neúčtuje. Nebylo účtováno ani o doměrcích daně na DPPO. Ostatní daně Společnost je plátcem DPH se zdaňovacím obdobím čtvrtletním Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu s následnou koupi společnost nemá Majetek neuvedený v rozvaze společnost nemá Majetek zatížený zástavním právem, popř. věcným břemenem, záruky společnost nemá Úvěry společnost nemá žádný bankovní či jiný krátkodobý ani dlouhodobý úvěr Rezervy společnost netvoří zákonné ani ostatní rezervy Dotace společnost nečerpá žádné dotace POHLEDÁVKY a) Celkový přehled o pohledávkách Pohledávky celkem z toho: * krátkodobé pohledávky * dlouhodobé pohledávky * ostatní pohledávky Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 9

10 Pohledávky z obchodních vztahů Celkem z toho: * odběratelé účet z toho OP k pohl * ost. pohled.účet Pohledávky daňové (DPH) b) Přehled pohledávek za odběrateli a jinými dlužníky bez příslušenství dle věkové struktury a způsobu vymáhání Pohledávky z obch.vztahů a) sankční b) po splatnosti celkem Z toho: * nad 5 let soud, žaloba BD Pionýrská exekuce dědic Gajdoš * nad 4 roky * nad 3 roky * nad 2 roky * do 2 roků * do 1 roku * před splatností Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 10

11 c) Rozbor pohledávek dle splatnosti Celkem z toho: pohledávky od 72 do 84 měsíců pohledávky od 60 do 72 měsíců pohledávky od 48 do 60 měsíců pohledávky od 18 do 42 měsíců pohledávky od 12 do 18 měsíců pohledávky od 30 do 365 dní pohledávky do 30 dní pohledávky před splatností d) Přehled o pohledávkách po lhůtě splatnosti podle dlužníků a vytvořených opravných položkách bez příslušenství pohledávky po lhůtě splatnosti ani vytvořené OP k společnost nevykazuje e) Přehled o odepsaných pohledávkách K odpisu pohledávky za hodnocené období došlo u pohledávky Gajdoš dle usnesení OS Bruntál, byly 100% kryty OP f) Přehled o postoupených pohledávkách bez příslušenství K postoupení pohledávek za r nedošlo Dohadné účty aktivní a pasivní a časové rozlišení Na dohadných účtech není k sledovaného roku zůstatek. Na účtech časového rozlišení aktiv není účtováno. Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 11

12 Závazky dlouhodobé závazky krátkodobé závazky celkem z toho: závazky z obchod. vztahů z toho: dodavatelé účet ostat. záv. účet dobropisy záv. ke společníkům záv. k zaměstnancům záv. ze soc. a zdrav. pojištění stát - daň. záv. a dotace kr. přij. zálohy dohad. účty pasívní bankovní úvěry kr. finanč. výpomoci Převážující část závazků z obchodních vztahů na účtu 321 tvoří neuhrazené faktury mateřské společnosti, celkem tis. Kč (za r to bylo tis. Kč proti tis. Kč za r. 2008), zbývající závazek 6 tis.kč tvoří stočné vyúčtované Sm Vak za CV-CH za prosinec Ostatní závazky opět tvoří závazky vůči mateřské společnosti TEPLO BRUNTÁL, a. s. z pronájmů kanceláře za r , kotelny za r , úroky z nesplacené půjčky za 2. pololetí 2005 a neuhrazený zůstatek dobropisu 58 tis., celkem v hodnotě 387 tis. kč, (protir tis. Kč a proti 281 tis. Kč za r. 2008). Daňový závazek 1 tis. Kč tvoří daň ze mzdy a DPP za prosinec 2010 uhrazená v lednu Závazky vůči zaměstnancům 3 tis. Kč a zdrav. pojištění splatné v lednu 2011 vznikly z výplat za 12/10. Závazky vůči společníkům v hodnotě 1 tis. Kč tvoří mzda za prosinec 2010 vyplacená v lednu Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 12

13 Vlastní kapitál Vlastní kapitál r k 1.1. zvýšení snížení k Základní kapitál Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy Fondy ze zisku Zákonný rezervní fond Sociální fondy Výsledek hospodaření minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného období Vlastní kapitál Valná hromada společnosti konaná v rámci zasedání představenstva mateřské firmy dne schválila účetní závěrku a Zprávu o hospodaření a stavu společnosti za rok 2009, jejíž součástí byl i návrh na vypořádání hospodářského výsledku roku Vykázaný výsledek na účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, ztráta ,02 Kč, byl v souladu s příslušnými předpisy převeden na neuhrazenou ztrátu minulých let na účet 429. Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 13

14 4.1.2 Výkaz zisku a ztráty Náklady a výnosy Výnosy celkem ve skup. celkem ve skup. celkem ve skup. Tržby za prodej vl.služeb z toho: tržby z provoz. TH tržby z pronájmu tržby z přefakturace nákladů ostatní tržby aktivace tržby z prodeje materiálu tržby z postoup. pohledávek tržby z prodeje pohledávek ostat. provoz. výnosy finanční výnosy mimořádné výnosy Výdaje na výzkum a vývoj Společnost nevynakládá. 4.2 Výsledek hospodaření Výnosy celkem Náklady celkem Výsledek hospodaření Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 14

15 4.2.1 Rozdělení účetního zisku Na účtu 431 VH ve schvalovacím řízení je naúčtována celkem částka ,25 Kč. Po transformaci účetního VH na daňový dochází k zápornému základu daně příděl zákon. rezerv. fondu úhrada ztráty převod na neuhraz. ztrátu min.let příděl ostat. fondům ZÁVĚR Po zaúčtování dokladů za prosinec 2010 a zpracování uzávěrky byly za r provedeny práce na řádné účetní závěrce společnosti. V souladu se zákonem o účetnictví byly provedeny fyzické i dokladové inventury a celková inventarizace majetku a závazků vč. vyhotovení inventarizačních zápisů. Rozdíly nebyly zjištěny, veškeré zůstatky na účtech byly řádně zdokladovány a doloženy. Byla provedena kontrola správnosti zaúčtovaných pohledávek a závazků do příslušných deníků a hlavní účetní knihy, současně byly prověřeny a odsouhlaseny zůstatky na všech účtech v návaznosti na účetní deník. Uzávěrkové práce spojené s uzavřením roku byly provedeny v souladu s vyhláškou 500/2002 Sb. v posl. znění, účtovou osnovou a postupy účtování, upravenými ČÚ standardy v platném znění. Byly uskutečněny veškeré přípravné práce a operace pro zajištění správnosti, úplnosti a průkaznosti účetní závěrky vč. zaúčtování časového rozlišení a výpočtu daně z příjmů práv. osob a to podle doporučení Komory auditorů ČR. Z podkladů účetnictví byla zpracována jednotlivá daňová přiznání a v souladu se zákonem o správě daní a poplatků v řádných termínech předložená FÚ Bruntál jako správci daně. Jednalo se o Vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou, Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků vč. přehledu o zaměstnávaných osobách a Vyúčtování daně z přidané hodnoty. Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 15

16 Výpočet daně z příjmů práv. osob byl proveden mimoúčetně v souladu se zákonem o daních z příjmů, zjištěn daňový hospodářský výsledek za běžnou i mimořádnou činnost a provedena úprava nákladů a výnosů daňová povinnost za r společnosti nevznikla. V rámci sestavení účetní závěrky byly v souladu se zákonem o účetnictví účetní knihy uzavřeny, zjištěny obraty a konečné zůstatky jednotlivých rozvahových a výsledkových účtů. Po kontrole zůstatků na jednotlivých syntetických a analytických účtech byla sestavena účetní závěrka. K zjištění bilanční kontinuity byly účetní knihy znovu otevřeny k a to v souladu se zákonem o účetnictví a pro účtování operací nového zdaňovacího a účetního období r převedeny příslušné zůstatky jako počáteční stavy na jednotlivé syntetické či analytické účty a zjištěný výsledek hospodaření ztráta 80 tis. Kč za rok 2010 zaúčtován jako VH ve schvalovacím řízení, o jehož zaúčtování musí rozhodnout valná hromada společnosti do Byly sestaveny a vypracovány příslušné účetní výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a tato povinná příloha k řádné účetní závěrce za r. 2010, které se předkládají správci daně a následně rejstříkovému soudu do sbírky listin založené u Krajského soudu. Dále jsou vyhotovovány příslušné statistické výkazy a odeslány Českému statistickému úřadu a ERÚ. Domníváme se, že na základě výše uvedeného lze oprávněně vyslovit názor, že společnost jako účetní jednotka používá zvolené účetní metody a postupy vhodně a účetnictví vede v souladu s platnými předpisy. Účetní závěrka zobrazuje majetkovou, finanční i důchodovou situaci společnosti věrně. Rovněž tak všechny významné skutečnosti pro zabezpečení správné vypovídací schopnosti účetní závěrky jsou dle našeho mínění uvedeny dostatečně přiměřeným způsobem. Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti TEPLO ETES Bruntál s.r.o. k 31. prosinci 2010 a výsledek hospodaření za r v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými právními normami. V Bruntále, dne 30. března 2011 Podpis statutárního orgánu Jméno a podpis osoby Jméno a podpis osoby razítko účetní jednotky odpovědné za účetnictví odpovědné za účetní závěrku Ing. Jan Zahálka, MBA Ing. Dáša Hladíková Ing. Dáša Hladíková jednatel s.r.o. certifik.účetní, dekret 3141 Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 16

TEPLO ETES Bruntál, s.r.o.,, Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČO 25870394 zapsané v OR, vedeném KS Ostrava, 21.12.2000, oddíl C, vložka 23681

TEPLO ETES Bruntál, s.r.o.,, Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČO 25870394 zapsané v OR, vedeném KS Ostrava, 21.12.2000, oddíl C, vložka 23681 PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2007

PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2007 PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2007 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2007) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011

PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011 PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2011) 1. Obecné vysvětlivky Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

V. Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005. V průběhu roku 2005 zabezpečovala společnost TEPLO BRUNTÁL a.s..

V. Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005. V průběhu roku 2005 zabezpečovala společnost TEPLO BRUNTÁL a.s.. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou v souladu s ustanoveními 66a zákona č. 513/1991 Obchodní zákoník ve

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni

Příloha k účetní závěrce ke dni Collegium Marianum Týnská škola s.r.o. Vodičkova 700/32, Nové Město, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2013 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská škola s.r.o.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015

Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015 Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015 V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a hospodářské situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů. 1. OBECNÉ

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích 3. Zaměstnanci korporace, osobní náklady 4. Půjčky, úvěry

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 39, 39b a 39c vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3.

Více

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavená za období 1.7.2014 30.6.2015 společnosti Shopinvest a.s. se sídlem náměstí 14. října 642/17 Smíchov, 150 00 Praha 5 IČ: 272 26 590 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Společnosti Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více