Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva"

Transkript

1 Habsburská monarchie po 30. leté válce Daniel Kotaška, Oktáva

2 Obsah České stavovské povstání (Pražská defenestrace, 1620 bitva na Bílé Hoře) Důsledky (Obnovení zřízení zemské, poprava 27 pánů) Období pobělohorské (rekatolizace, Ferdinand III.) Leopold I. (války s Turky, 1699 Karlovický mír) Josef I. a Karel VI. (1713 Pragmatické sankce) České země po 30. leté válce (nové národy, robota, nevolnictví) Baroko ( k nebi, k bohu ) 1680 Selské povstání (Ondřej Stellzig, Robotní patent), Chodské povstání (Jan Kozina) Války o rakouské dědictví (Prusko, Bavorsko X Rakousko) 1742 Vratislavický mír, 1745 Drážďanský mír, František Štěpán lotrinský 7 letá válka (vpád Fridricha II., 1757 bitva u Kolína) Marie Terezie ( ), Josef II. ( ), Leopold II. ( ) Reformy (daňové, správní, poddanské, 1775 Robotní patent, 1781 Zrušení nevolnictví)

3 České stavovské povstání Začátek 30. leté války Příčinou spor mezi českými protestanty a katolíky Dlouhodobý spor mezi stavy a vládnoucími Habsburky V Praze správa země v rukou místodržících (omezení práva české šlechty) Květen 1618 zakázaný sjezd protestanské šlechty v Praze Pražská defenestrace (Vilém Slavata, Jaroslav Bořita, sekretář Filip) 1619 sesazení Ferdinanda II. (Fridrich Falcký = zimní král 19-20) Obratem spojenectví Habsburků s Bavorskem bitva na Bílé Hoře Porážka stavovské armády (Fridrich uprchl ze země)

4 Důsledky stavovského povstání Vítězství katolíků Korunovace Ferdinanda II. českým králem Ztráty na životech + odcházení kvůli náboženství Obnovení zřízení zemské Nová ústava Úplný zákaz nekatolického vyznání Přeměna stavovské monarchie na absolutistickou Královský titul dědičně v rukou Habsburků Zrovnoprávnění němčiny a češtiny Zrušen Rudolfův Majestát 1609 (ústupek českým nekatolíků) 1624 postavena památná kaple 1730 nahrazena kostelem Panny Marie Vítězné Jan Amos Komenský Obnovení zřízení zemské

5 poprava 27 pánů na Staroměstském náměstí (Kat Jan Mydlář)

6 Období pobělohorské Domácí politika Hospodářská obnova země Zavedení centralistické absolutistické monarchie Rekatolizace Ferdinand III. ( ) Císař římský, král český, uherský a arcivévoda rakouský Snaha o konci 30. leté války 1648 Vestfálský mír (konec války)

7 Leopold I. ( ) Neschopný politik Války s Turky Rakousko-Turecká válka ( ) Neúspěšný pokus Turků o dobytí Horních Uher Rakousko-Turecká válka ( ) Cílem Turků zničit Habsburskou monarchii V čele Kara Mustafa ( sultán Mehmed IV.) červenec 1683 obléhání Vídně (přesila Turků) příchod spojeneckých vojsk Rakouský protiútok (bitva u Zenty 1697) 1699 Karlovický mír Vytlačení Turků ze střední Evropy

8 Josef I. ( ) Schopný politik Umřel na neštovice Karel VI. ( ) Poslední mužský zástupce Habsburků 1713 Pragmatické sankce Nedělitelnost habsburských držav V případě vymření mužské linie Habsburků nástupnictví ženské linie Zajištění nástupnictví dětí Karla VI. (i dcer)

9

10 České země po 30. leté válce Příchod nových národů Nejbohatší rody přímo ve Vídni u dvora Malý výběr daní (málo poddaných) Využití práce poddaných zadarmo = ROBOTA Postupné zhoršení poddaných NEVOLNICTVÍ Více roboty, vyšší daně, nemožnost stěhování, ženění, studia) Časté vzpoury Kulturní změny BAROKO

11 Baroko ( ) k nebi, k bohu Stavby pro církev, šlechtu, ale i občany Architektura Častý prvek kopule (ze spodu malby) Interiér velmi bohatý (zlato, mramor) Oblečení Obrazy Ženy: kulatý výstřih, náhrdelníky, široké šaty, korzety Muži: paruky, vesta + kabát, ¾ kalhoty, punčochy Střídání temných a světlých ploch (city, emoce) Nahost (tlusté dívky hezké), krajinomalba Kostel sv. Mikuláše (Praha)

12 Kostel sv. Jana Nepomuckého (Zelená Hora) Holašovice (UNESCO) Barokní krajina (Šonov)

13 Povstání Selské povstání (1680) Leopold v Praze Petice poddaných za upravení roboty odmítnuto Březen 1680 ozbrojené povstání Z a S Čechy V čele Ondřej Stellzing z Řasnice Rozprášeno vojskem (popravy + žaláře) 1680 Robotní patent (úprava roboty na 3 dny v týdnu) Chodské povstání ( ) Neuznání chodských privilegií nerobotovali Jan Sladký Kozina cesta do Vídně (popraven ) Wolf Maxmilián Lamminger (Lomikar do roka umřeš)

14 Osvícenství Myšlenkové, kulturní, politické a hospodářské hnutí v 18. století Přesvědčení o důležitosti rozumu Důraz na kvalitu pozemského života a rovnost lidí před zákone Snaha o vytvoření nové společnosti Zvýšení gramotnosti Vědecké objevy (Newton- gravitace,..) Osvícenský absolutismus Způsob vlády absolutistických monarchů v duchu osvícenství Reformy s cílem modernizovat stát Ekonomika, armáda, školství, zdravotnictví, soudnictví Josef II. (Rakousko), Kateřina II. (Rusko), Fridrich II (Prusko)

15 Války o Rakouské dědictví ( ) Příčinou odmítnutí nástupnictví Marie Terezie po Karlu VI (Pragmatické sankce) Územní nároky Pruska (Fridrich II.) na Slezsko Společný postup Pruska a Bavorska (Karel Albrecht) 1741 Prusové obsazují Slezsko Bavorové obsazují Čechy ( Albrecht korunován českým králem) 1742 Bavorové vyhnáni z Čech Vratislavický mír Potvrzení porážky Rakouska Prusko získalo Horní i Dolní Slezsko 1743 Marie Terezie korunována českou královnou

16

17

18 Války o Rakouské dědictví 1744 Fridrichův preventivní vpád do Čech (obsazení Prahy) Prusové vytlačeni Drážďanský mír Prusko si udrželo Slezsko a Kladsko Uznání manžela Marie Františka Štěpána Lotrinského jako římsko-německého císaře Konec války o rakouské dědictví Konečný mír až v roce 1748 v Cáchách

19 Sedmiletá válka Spor o kolonie mezi Francií a Británií 1756 vpád Fridricha II. Do Saska a do Čech Bitva u Kolína Prusko poraženo rakouskou armádou Znovuzrození habsburské monarchie Bitva u Domašova Rakušané zničili obří konvoj se zásobami pro pruskou armádu obléhající Olomouc vítězství zachránilo město a pruský král byl nucen vyklidit Moravu Únor 1763 mír v Hubertsburgu (Prusko-Rakouská smlouva) Rakousko se definitivně zřekne Slezska Fridrich II. Dá svůj hlad při volbě císaře Josefu II. (syn Marie)

20 Habsburská monarchie Vláda 3 panovníků: Marie Terezie, Josef II., Leopold II. Marie Terezie ( ) Žila ( ) Nástupnictví prosazeno válkami 16 dětí (Habsbursko-lotrinská dynastie) Josef II. ( ) Žil ( ) Osvícenská výchova Podivín (v přestrojení navštěvoval poddané) Od roku 1765 císařem po otci 6000 reforem

21 Josef II. za pluhem

22 Pevnosti za Josefa II. Terezín Josefov

23 Habsburská monarchie Leopold II. ( ) Žil ( ) Druhý nejstarší syn Marie Jako císař rušil některé reformy bratra (pro uklidnění šlechty) 1791 nechal vrátit do Prahy svatováclavské klenoty Spoluúčast na trojím dělení Polska

24 Reformy Daňové reformy Cílem větší výběr daní Tereziánský katastr 1749 (soupis poddanské půdy) Josefínský katastr 1785 (soupis veškeré půdy Rustikál i Dominikál) Správní reformy Cílem centralizace moci Nahrazení vlády byrokraty Direktorium (jednotná vláda pro Rakousko i Čechy ve Vídni) Poddanské reformy Snaha o přesun daní odváděných šlechtě na daně odváděné státu hladomory z neúrody 1775 Poddanské povstání na Prahu (rozprášeno

25 Reformy Robotní patent 1775 Výše práce závisí na velikosti majetku Raabizace 1775 Zrušení roboty a její převedení na peněžní daně Patent o zrušení nevolnictví 1781 Od Josefa II. Svoboda stěhování sňatků, vzdělání Půdní patent 1785 každá země, každá obec a každý držitel půdy má přispívat podle výtěžku ze svých pozemků na krytí státních vydání

26 Reformy Náboženské reformy Toleranční patent 1781 (tolerance luteránství, kalvinistické a ortodoxní církve) Marie antisemita Josef snaha o začlenění židů do společnosti Školské reformy Cílem všeobecné vzdělání nezávislé na církvi Marie Terezie 1774 Všeobecný školní řád pro děti 6-12 let

27 Pojmy Bramborová válka tzv. války o dědictví bavorské, Fridrich II. mařil snahy Josefa II. vyměnit Belgii za velkou část Bavorska Katastr je soupis půdy podrobené dani. Obsahuje i soupis osob, nemovitostí a právních vztahů. V Čechách je nejstarším poddanským katastrem berní rula, na Moravě lánové rejstříky (pol. 17. stol.) Matrika Patent Úřední kniha, do které jsou zapisována jména osob pro potřeby právní evidence, seznam říšských stavů a jejich daňových povinností typ ověřené správní písemnosti, užívané od pozdního středověku zveřejňující rozhodnutí vydavatele. Obvykle zákonná ochrana vynálezů zaručující vlastníkovi patentu výhradní právo k průmyslovému využití vynálezu.

28 Pojmy Urbář v období feudalismu základní písemná pomůcka k evidenci vrchnostenských příjmů od poddaných význam pro hospodářství ztratily zánikem poddanství v roce 1848, zůstaly však cennými prameny pro dějiny venkovského lidu (uvádějí starobylé místní názvy, ve vsích jednotlivé usedlosti, jména majitelů, jejich pozemkovou držbu a rozsah feudální povinnosti). Výměnek Dohoda mezi hospodářem a jeho nástupcem doživotní zajištění potřeb (zahrnuje zpravidla byt, naturální dávky, peníze, služby)

29 Území a lokality Bukovina Halič Historické území v severovýchodních Karpatech, v 10. až 11. století osídleno Slovany (severní Bukovina) a Valachy (jižní Bukovina). Od poloviny 13. století patřila Bukovina ke knížectví haličsko-volyňskému, od 14. století k Moldavsku, roku 1775 připadla Rakousku. Nejprve tvořila součást Haliče, v letech samostatnou korunní zemi s hlavním městem Černovcy. Po rozpadu Rakousko-Uherska byla připojena k Rumunsku. V létě 1940 bylo dohodou mezi rumunskou a sovětskou vládou území severní Bukoviny předáno Sovětskému svazu a bylo spojeno s Ukrajinou. historické území v severním předhůří Karpat mezi horní Vislou na západě a Prutem na jihovýchodě. Od 6. stol. území osídleno Slovany, v 10. stol. západní Halič polská, východní Halič součástí Kyjevské Rusi. Od roku 1199 součást Haličsko-volyňského knížectví, pod správou Polska. Od 1772 připadla Halič postupně k Rakousku jako jeho korunní země, od 1867 součást Předlitavska. Významné bojiště 1. světové války. Innská čtvrť Innviertel, se nazývá část Horních Rakous ohraničená Dunajem, Innem a Salzou. Největšími městy jsou zde Braunau a Schärding na Innu a Ried. Až do r patřila Innská čtvrť Bavorsku. Těšínským mírem r se dostala k Rakousku, byla však již r vídeňským mírem opět Bavorsku postoupena. Teprve r připadla definitivně k Rakousku.

30 Osobnosti Václav Kounic ( ) český politik a patron brněnské vysoké školy. Jako poslanec se zasadil za osmihodinovou denní pracovní dobu dělníků, za rovnoprávný přístup žen k zaměstnání a zrovnoprávnění českého jazyka na Karlově universitě v Praze. Kvůli svým postojům byl také označován za Rudého hraběte

31 Zdroje Starý sešit na dějepis

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU Jiří z Poděbrad (1458-1471) silná panovnická osobnost, vládl tvrdou rukou, opíral se o města a nižší šlechtu, aby omezil moc panstva (vysoká šlechta) snažil se o silnou centralizovanou

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie STANISLAV HOLUBEC * HISTORICKÁ SOCIOLOGIE 1 2/2012 Common Developmental Tendencies of the Central European Region

Více

Karel starší ze Žerotína

Karel starší ze Žerotína Karel starší ze Žerotína Úvod Poslední monografie vydaná o této významné osobnosti moravských i evropských dějin nese podtitul Don Quijote v labyrintu světa 1. Stěží bychom mohli najít výstižnější metaforu

Více

17. ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBŘEZNOVÉ A REVOLUČNÍ ROK 1848. Paříková, oktáva

17. ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBŘEZNOVÉ A REVOLUČNÍ ROK 1848. Paříková, oktáva 17. ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBŘEZNOVÉ A REVOLUČNÍ ROK 1848 Paříková, oktáva Situace v českých zemích Vláda Františka II. a Ferdinanda I. Metternichův absolutismus Situace v českých zemích Situace v českých

Více

TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM. Napsali. ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa. profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931

TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM. Napsali. ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa. profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931 TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM Napsali ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931 Nákladem Svazu národního osvobození Toleranční patent, jeho vznik

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L O V E C N A Č E S K É M T R Ů N Ě K A R E L M A R Á Z VÁCLAV III. (1289 1306) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L OV E C N A Č E S K É M T R Ů

Více

6. Rusko a polsko-litevský stát v 16. století

6. Rusko a polsko-litevský stát v 16. století 6. Rusko a polsko-litevský stát v 16. století Rusko Základy ruského státu položil moskevský kníže Ivan III. (1462 1505). K vlastnímu panství připojil Jaroslavské a Rostovské knížectví, a podstatně tak

Více

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Ošetřovatelství na počátku 20. století Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Rakousko - Uhersko Oficiální název: V Říšské radě zastoupená království a země a Země svaté Štěpánské

Více

Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století. František Kubů

Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století. František Kubů Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století František Kubů České Budějovice 2006 CHEBSKÝ MĚSTSKÝ STÁT počátky a vrcholné období do počátku 16. století františek kubů Tuto knihu

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Vývoj školství na našem území a současný školní systém. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Vývoj školství na našem území a současný školní systém. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Vývoj školství na našem území a současný školní systém Tereziánské reformy - počátky školského systému na našem území a jeho vývoj do r. 1869 hospodářský a politický vývoj ve 2. pol. 18. stol. (zakládání

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

/ Vladimír Březina. / Rytířský stav v Čechách a na Moravě v raném novověku / Rod Bukůvků z Bukůvky od středověku do 20. století

/ Vladimír Březina. / Rytířský stav v Čechách a na Moravě v raném novověku / Rod Bukůvků z Bukůvky od středověku do 20. století / Vladimír Březina / Rytířský stav v Čechách a na Moravě v raném novověku / Rod Bukůvků z Bukůvky od středověku do 20. století / České Budějovice 2008 Vladimír Březina Rytířský stav v Čechách a na Moravě

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Svět po 1. světové válce Versailleský mírový systém 18. ledna 1919 Versailleská konference účastníci: USA, Francie, Anglie,

Více

Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích. Dřevěný kostel. Všech svatých v Sedlištích

Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích. Dřevěný kostel. Všech svatých v Sedlištích Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích 1 Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích David Pindur Sedliště 2013 2 3

Více

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré.

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. www.milujte.se 21/ 2012 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan 15,12 Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. blahoslavený

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Jakub RÁM. Prvky sakralizace, resp. sekularizace společnosti a území ČR

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Jakub RÁM. Prvky sakralizace, resp. sekularizace společnosti a území ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Jakub RÁM Prvky sakralizace, resp. sekularizace společnosti a území ČR po roce 1989 Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr.

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

Očekávané školní výstupy (kompetence)

Očekávané školní výstupy (kompetence) Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Dějepis Ročník: Prima Tématická oblast Pravěk Původ člověka Pravěký způsob obživy sběr a lov Přechod k zemědělství Pravěké obrazárny Etapy

Více

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry ! POZOR! Má negativní vliv na rasismus. Comix Nemusí to být všude stejné Tradice, mýty a pověry V co věřili naši dědečkové a babičky. Příběh ze života jedné rodinky... Romsko-České toulky historií Malá

Více

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ NA ÚZEMÍ ČECH V KONTEXTU CENTRÁLNÍHO STŘEDOVÝCHODU EVROPY V HISTORICKÉM OBDOBÍ & SLOVANSKÝ LITURGICKÝ JAZYK CYRILOMETODĚJSKÁ STAROSLOVĚNŠTINA JAKO LITURGICKÝ

Více

Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století

Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Jitka Hoňková Vedoucí práce: PhDr. Jiří Kusák,

Více

Pád dynastie Jin, dynasti jižní Song a Mongolové

Pád dynastie Jin, dynasti jižní Song a Mongolové Pád dynastie Jin, dynasti jižní Song a Mongolové Džurčeni odstranili dynastii Liao. Severní Song pád úpadk od začátku 12. století. Na trůn Huizóng nevěnuje se vládnutí, více se věnuje svým zálibám, jediný

Více

Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska

Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.» Katedra veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita 1 * Chceme-li

Více

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV Obec Bohdíkov, společně s osadami Raškov a Komňátka vznikla pravděpodobně během slovanské kolonizace moravského vnitrozemí podél řeky Moravy počátkem 13. století, o čemž svědčí

Více

Stát ve třetím tisíciletí. Hans-Adam II. vládnoucí kníže z Liechtensteinu

Stát ve třetím tisíciletí. Hans-Adam II. vládnoucí kníže z Liechtensteinu Stát ve třetím tisíciletí Hans-Adam II. vládnoucí kníže z Liechtensteinu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stát ve třetím tisíciletí Hans-Adam II. vládnoucí kníže z Liechtensteinu

Více