V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o. p. s. za rok 2009 Dle 21 zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění, předkládáme výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s. Sídlo společnosti: Českobratrská 1403/2, Ostrava, Moravská Ostrava IČ: Vznik společnosti: Zakladatel: Moravskoslezský kraj, se sídlem: 28. října 117, Ostrava, IČ: ad a) Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná společnost má v obchodním rejstříku zapsány tyto činnosti: 1. Zajišťuje osvětu, informovanost a podporuje vzdělanost veřejnosti, školní mládeže a obcí v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů energie včetně možností financování, a to formou školení, besed, přednášek, mediálních kampaní, workshopů, konferencí, prezentací na výstavách, veřejného poradenství a individuálních konzultačních a poradenských služeb. 2. Podporuje aktivní roli občanů v přístupu k energeticky efektivním zařízením a k možnostem úspory energie, a to vzhledem ke zdokonaleným znalostem v oblasti energetických služeb. 3. Podporuje vědecké a výzkumné projekty zaměřené na vývoj technologických aplikací směřující k účinnějšímu využití energetických zdrojů a ke snižování jejich provozních dopadů na životní prostředí. 4. Zvyšuje informovanost odborníků a veřejnosti o nové energetické legislativě. Zabezpečuje poskytování poradenství v oblasti energetických otázek všem zainteresovaným osobám a skupinám, společnostem i institucím. Koordinuje aktivity se subjekty podílejícími se na zajišťování energetických služeb v regionu a vytváření podmínek pro efektivní a intenzivní využívání místních zdrojů energie. 5. Podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti zvyšování energetické efektivity a aplikace pokročilých technologií. 6. Podporuje výměnné stáže mezi energetickými agenturami na národní i mezinárodní úrovni. 7. Navazuje spolupráci s obdobnými subjekty v příhraničních oblastech sousedních zemí EU. 2

3 8. Monitoruje dodržování územní energetické koncepce (zvyšování energetické účinnosti, snižování energetické náročnosti a zlepšování kvality ovzduší) a naplňování jejich cílů. Provádí její vyhodnocení pro účely strategického plánování územního celku Moravskoslezského kraje. Na základě výsledků hodnocení předkládá návrhy a doporučuje změny územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje. 9. Provádí každoročně energetickou bilanci územního celku Moravskoslezského kraje (dostupnost energetických zdrojů a nakládání s energií). 10. Vyhledává a monitoruje vhodné projekty s ohledem na možnosti financování a na využití místních zdrojů a zvýšení energetické efektivnosti v jednotlivých sektorech za účelem vymezení konkrétních opatření, která mohou být později provedena na náhodně vybraných projektech v každém sektoru v souladu s modelem vypracovaným společností. Získané poznatky vhodným způsobem prezentuje, publikuje veřejnosti a dalším institucím a napomáhá s jejich aplikací do praxe. 11. Iniciuje a podporuje spolupráci mezi obcemi Moravskoslezského kraje v oblasti energetických otázek za účelem zlepšení koordinace činností v této oblasti. 12. Podporuje restrukturalizace rozpočtů měst a obcí v Moravskoslezském kraji s cílem snížení výdajů na energii ve veřejných budovách, s cílem dosažení úspor finančních prostředků a jejich využití na rozvoj projektů na zlepšování životního prostředí, v oblasti veřejné dopravy apod. 13. Koordinuje činnosti Moravskoslezského kraje, měst, obcí a podnikatelských subjektů při přípravě a realizaci akčních plánů na zvyšování energetické účinnosti, územních energetických koncepcí, auditů a projektů směřujících ke snižování energetické náročnosti při respektování regionálních podmínek. 14. Poskytuje poradenství při zajišťování financování energetických a ekologických projektů připravovaných územně samosprávnými celky, podnikatelskými subjekty i širokou veřejností z rozpočtových fondů ČR a strukturálních fondů EU, popř. jiných evropských finančních zdrojů. 15. Spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci naplňování Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. 16. Posuzuje možnosti energetického využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji. 17. Podporuje projekty energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie, při kterých je investování do objektů ve vlastnictví kraje a měst/obcí ze zdrojů jiných, než jsou zdroje vlastníka těchto objektů. 18. Vytváří podmínky pro využití místních zdrojů biomasy (propojení výrobců technologií, dřevozpracujícího průmyslu, výrobků štěpky a peletek a konečných spotřebitelů), vyhledávání projektů zaměřených na úspory energií a využití obnovitelných zdrojů energie včetně podpory při jejich zpracovávání. 3

4 V roce 2009 bylo doplněno personální obsazení o dva projektové manažery, čímž byl naplněn stanovený počet pracovníků, a tím byla zahájena činnost agentury dle parametrů nastavených ve smlouvě s ECI. Jako základní dokument byl zpracován 5-ti letý strategický plán agentury, který definuje potenciál, směry a cíle v oblasti energetických úspor a stanovuje způsoby jejich dosažení. V oblasti osvěty byly pořádány semináře na tato témata: - certifikace budov dle Vyhl.č.148/2007 Sb. v okresních městech 6 ks - dotační program Zelená úsporám dle požadavků obcí 8 ks - konference o biomase Praktické využívání biomasy v MsK Luhačovice 1 příspěvek - konference Energetický management obcí a měst radnice města Ostrava prezentace KEA V oblasti poradenské činnosti vykonávala agentura on-line internetovou poradenskou centrálu v rámci programu EFEKT, který vyhlašuje a spravuje MPO ČR, odbor elektroenergetiky. Celkem bylo poskytnuto 245 elektronických odpovědí a 64 osobních konzultací. Nad rámec této elektronické poradenské centrály byly poskytnuty odborné konzultace a informace týkající se jak technických řešení, tak možností financování energeticky úsporných projektů, a to jak subjektům veřejné správy, rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, tak také privátnímu sektoru a veřejnosti. V rámci poradenské a konzultační činnosti působil jeden pracovník agentury jako konzultant a oponent při vyhodnocování a aktualizaci ÚEK MsK. V oblasti vzdělávací působil jeden pracovník agentury jako oponent a hodnotitel dvou diplomových prací na VŠB-TU Ostrava, stavební fakultě. Dále byl v rámci tohoto pracovního balíčku vytvořen audiovizuální materiál pro 2. st. ZŠ a střední školy zaměřený na environmentální výchovu a praktické ukázky energeticky úsporných projektů a OZE. Tento materiál byl doposud distribuován do 19 škol. V oblasti konkrétních projektových návrhů bylo posouzeno, nalezeno řešení a doporučen další postup u celkem 36 objektů (budova KÚ MsK 1, odbor sociální 12, odbor školství 11, odbor zdravotnictví 4, municipality 5, soukromý sektor 3). Konkrétní výčet je k nahlédnutí na webových stránkách agentury V oblasti příprav žádostí o dotace z OPŽP bylo v rámci 11. výzvy posouzeno celkem 24 areálů (12 zdravotnických a 12 školských), z čehož úspěšně prošlo hodnocením 5 zdravotnických a 6 školských objektů. Účast na Infoday v Bruselu podán report o dosavadní činnosti agentury, výměna zkušeností s ostatními agenturami sdruženými pod EACI, navázání kontaktu a spolupráce se zahraničními partnery. Vypracování PENB na objekt KÚ MsK 4

5 Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s. vedla své účetnictví v souladu s příslušnými zákony. Roční účetní závěrka je uvedena v příloze č. 1 této výroční zprávy. Sestává z rozvahy, výsledovky a přílohy k účetní závěrce. ad b) Výrok auditora k roční účetní závěrce Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasív a finanční situace společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. k , nákladů výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy. Předmětem ověření byla rovněž výroční zpráva společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. za rok Podle mého názoru informace uvedené ve výroční zprávě jsou v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty. ad c) Přehled o peněžních příjmech a výdajích Příjmy obecně prospěšné společnosti v roce 2009 činily ,-- Kč, a to v tomto členění: Druh příjmu Provozní dotace z EU Provozní dotace z MSK Dotace z MPO na prograf EFEKT - pořádání seminářů Dotace z MPO na činnost poradenského střediska EKIS Příjmy celkem částka ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5

6 Výdaje obecně prospěšné společnosti představovaly v roce 2009 celkem ,26 Kč. Přehled o jejich členění je uveden v následující tabulce: Druh výdaje Drobný majetek do 500,-- Kč Kancel.potřeby a odb.publikace Spotřeba režijního materiálu Reklamní předměty Drobný majetek od 500 do ,-- Kč Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci (občerstvení, blahopřání) Daňové poradenství Vedení účetnictví Výuka angličtiny Internet, telefon, poštovné, parkovné Nájem + úklid kanceláře Inzerce a propagace Služby pro externí subjekty Školení, semináře Pronájem auta Opravy Mzdové náklady Zákonné sociální a zdravotní pojištění Zákonné sociální náklady - pojištění odpovědnosti + příspěvek na stravenky Správní poplatky a smluvní pokuty Odpisy software Bankovní poplatky Výdaje celkem částka 2 564,40 Kč ,80 Kč 2 065,82 Kč 8 187,00 Kč ,50 Kč ,68 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 200,00 Kč ,28 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,70 Kč 1 142,40 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 953,18 Kč ,00 Kč 3 740,00 Kč ,26 Kč 6

7 ad d) Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů Podrobný přehled výnosů v členění podle zdrojů uvádí následující tabulka: Úroky - úroky z běžného účtu 0,00 Kč 276,30 Kč 276,30 Kč 644 Celkem za účet Úroky 0,00 Kč 276,30 Kč 276,30 Kč Provozní dotace - dotace z MSK ,28 Kč 0,00 Kč ,28 Kč Provozní dotace - dotace z EU ,88 Kč 0,00 Kč ,88 Kč Provozní dotace - dotace z MPO na poradenství EKIS ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Provozní dotace - dotace z MPO na program EFEKT ,40 Kč 0,00 Kč ,40 Kč 691 Celkem za účet Provozní dotace ,56 Kč 0,00 Kč ,56 Kč 6.. Výnosy celkem ,56 Kč 276,30 Kč ,86 Kč ad e) Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná společnost disponuje pouze fondem základního jmění ve výši ,-- Kč, který je v souladu se zakládací listinou tvořen vkladem zakladatele. ad f) Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti K evidovala obecně prospěšná společnost tyto závazky: číslo účtu položka částka Závazky vůči dodavatelům ,50 Kč Závazky vůči zaměstnancům ,00 Kč Závazky vůči zdravotním pojišťovnám ,00 Kč Závazky vůči okresní správě soc.zabezpečení ,00 Kč Závazky vůči finančnímu úřadu (záloha na daň ze závislé činnosti) ,00 Kč Závazky vůči finančnímu úřadu (srážková daň ze závislé činnosti) 270,00 Kč Jiné závazky - pojištění odpovědnosti 2 141,00 Kč Jiné závazky - půjčka ředitele do pokladny ,00 Kč celkem ,50 Kč Jedná se o závazky související především se mzdovými nároky zaměstnanců (mzda za prosinec odvod záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti, odvod sociálního a zdravotního pojištění a pojištění odpovědnosti za zaměstnance), splatné k (do tohoto data také byly uhrazeny). Mezi závazky 7

8 vůči dodavatelům, splatné rovněž až v roce 2010, patří faktury za telefon, úklid kanceláře, pronájem auta, a vedení účetnictví. Poněkud netypickým závazkem je půjčka ředitele do pokladny společnosti ve výši ,- Kč, která vznikla proto, aby byly dodrženy podmínky dotace a mzdy za poradenství pro konzultační středisko EKIS byly vyplaceny do konce roku Jelikož potřebná částka byla vyšší než limit pro výběr hotovosti z účtu společnosti kartou, poskytl ředitel své vlastní prostředky k výplatě těchto odměn. Dne po vybrání hotovosti na přepážce Komerční banky byla zapůjčená částka řediteli vrácena, čímž byl výše uvedený závazek společnosti splacen. Jelikož obecně prospěšná společnost je financována pouze neinvestičními dotacemi, není možné pořizovat dlouhodobý hmotný majetek. Proto je veškeré vybavení společnosti tvořeno jen drobným majetkem (s pořizovací cenou do ,-- Kč), který byl ve sledovaném roce zahrnut do nákladů (účet č ). Následujících dvě tabulky poskytují přehled o drobném majetku společnosti vedeném v podrozvahové evidenci k , který je tvořen především nábytkem a vybavením kanceláří. Vybavení k anceláří (elek tronik a) název hodnota počet celkem ACER Projektor P1270 XGA , ,00 Kč AC Adapter NB Asus 65W 980, ,00 Kč AC Adapter NB Asus-90W 670, ,00 Kč Digitální fotoaparát PA-DMC-FS3FE-A 4 538, ,00 Kč Kopírka HP ColorLasefJet , ,00 Kč Micronet Router w.printserver 2 032, ,52 Kč Modem IPW USB 3 000, ,00 Kč Monitor 19" LCD Samsung , ,50 Kč multimediální AJ - DVD ROM 847, ,00 Kč Notebook Asus F5VL DVDRW WL BT , ,03 Kč PC sestava , ,00 Kč Sestava PC Triline Profi Pe50L-T , ,60 Kč Telefon Nokia černostříbrný 2,00 2 4,00 Kč Telefon Nokia N95 8GB - černý 6 502, ,00 Kč Telefon Nokia N95 8GB - černý 7 002, ,00 Kč Telefon Well 3130 VOIP 1 375, ,28 Kč Tiskárna HP LaserJet M1522nf 7 018, ,62 Kč tiskárna HP LaserjetP2055d 9 223, ,00 Kč Wifi Accespoint Linksys 1 099, ,56 Kč Celkový součet x ,11 Kč 8

9 Vybavení k anceláří (nábytek) název hodnota počet celkem kávovar 4 911,00 Kč ,00 Kč koberec Techno m 7 350,00 Kč ,00 Kč kontejner 4 zásuvkový 5 554,50 Kč ,50 Kč kontejner 4zásuvkový 5 491,49 Kč ,98 Kč kontejner 4zásuvkový uzamykatelný 5 875,00 Kč ,00 Kč podložka pod židli 2 198,00 Kč ,00 Kč podložka pod židli 1 785, ,00 Kč regál archivní 220 x 50 x ,70 Kč ,70 Kč regál archivní 220 x 90 x ,30 Kč ,60 Kč skříň šanonová 115 x 90 x ,89 Kč ,78 Kč skříň šanonová 185 x 90 x ,86 Kč ,44 Kč skříň šanonová prosklená 115 x 90 x ,39 Kč ,78 Kč skříň šanonová prosklená 115 x 90 x ,40 Kč ,80 Kč stolní lampa 277,00 Kč 1 277,00 Kč stůl konferenční 70 x 50 x ,39 Kč ,39 Kč stůl pod tiskárnu 1 130,50 Kč ,50 Kč stůl pracovní 170 x 50 x ,39 Kč ,39 Kč stůl pracovní 170 x 50 x ,40 Kč ,40 Kč stůl pracovní 210 x 75 x ,29 Kč ,29 Kč stůl psací 7 089,00 Kč ,00 Kč stůl zasedací 150 x 75 x ,29 Kč ,29 Kč stůl zasedací ,50 Kč ,50 Kč šatní skříň 185 x 50 x ,09 Kč ,09 Kč šatní skříň 185 x 50 x ,10 Kč ,10 Kč šatní skříň šanonová 115 x 90 x ,90 Kč ,90 Kč šatní skříň šanonová 185 x 90 x ,87 Kč ,96 Kč šatní stěna 4 313,39 Kč ,39 Kč ukazovátko Logitech 1 360,00 Kč ,00 Kč vestavěná skříň 8 335,59 Kč ,59 Kč židle CALYPSO 14A ,80 Kč ,60 Kč židle CALYPSO 3 697,00 Kč ,00 Kč židle SATURN BLACK - síť 7 306,60 Kč ,60 Kč židle TRITON ELA ,94 Kč ,64 Kč židle TRITON ELA 2 276,50 Kč ,00 Kč Celkový součet x ,21 Kč ad g) Úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti 9

10 Náklady vynaložené v roce 2009 byly směřovány k plnění úkolů daných smlouvou o poskytnutí dotace č. EIE/TYPE2/07/152/S na provedení činnosti v rámci programu Inteligentní energie Evropa. Podrobný přehled o nákladech poskytuje následující tabulka: Účet č. Název účtu Hlavní činnost Správa Částka celkem Spotřeba materiálu - drobný majetek do 500,-- Kč 2 564,40 Kč 0,00 Kč 2 564,40 Kč Spotřeba materiálu - kancel.potřeby a odb.publikace ,80 Kč 0,00 Kč ,80 Kč Spotřeba materiálu - režijní 2 065,82 Kč 0,00 Kč 2 065,82 Kč Spotřeba materiálu - reklamní předměty 8 187,00 Kč 0,00 Kč 8 187,00 Kč Spotř. materiálu - drobný majetek od 500 do ,-- Kč ,50 Kč 0,00 Kč ,50 Kč 501 Celkem za účet Spotřeba materiálu ,52 Kč 0,00 Kč ,52 Kč Cestovné zaměstnanců ,68 Kč 0,00 Kč ,68 Kč 512 Celkem za účet Cestovné ,68 Kč 0,00 Kč ,68 Kč Náklady na reprezentaci - občerstvení 0,00 Kč ,50 Kč ,50 Kč 513 Celkem za účet Náklady na reprezentaci 0,00 Kč ,50 Kč ,50 Kč Ostatní služby - daňové poradenství ,58 Kč 4 187,42 Kč ,00 Kč Ostatní služby - Internet, telefon, poštovné, parkovné ,28 Kč 0,00 Kč ,28 Kč Ostatní služby - nájem + úklid kanceláře ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Ostatní služby - inzerce a propagace ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Ostatní služby - pro externí subjekty ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Ostatní služby - školení, semináře ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Ostatní služby - manipul.popl. za stravenky zaměstnanců 2 630,00 Kč 0,00 Kč 2 630,00 Kč Ostatní služby - opravy 1 142,40 Kč 0,00 Kč 1 142,40 Kč Ostatní služby - pronájem auta ,70 Kč 0,00 Kč ,70 Kč Ostatní služby - vedení účetnictví ,00 Kč 5 695,00 Kč ,00 Kč Ostatní služby - výuka angličtiny 5 200,00 Kč 0,00 Kč 5 200,00 Kč Ostatní služby - paušál na telefon - pro středisko EKIS 9 000,00 Kč 0,00 Kč 9 000,00 Kč 518 Celkem za účet Ostatní služby ,96 Kč 9 882,42 Kč ,38 Kč Mzdové náklady ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Mzdové náklady na program EFEKT ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Mzdové náklady na konzultační středisko EKIS ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 521 Celkem za účet Mzdové náklady ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 524 Celkem za účet Zákonné sociální pojištění ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Zákonné sociální náklady - pojištění odpovědnosti 5 926,00 Kč 0,00 Kč 5 926,00 Kč Zák.sociální náklady - přísp.na stravenky zaměstnancům ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 527 Celkem za účet Zákonné sociální náklady ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Ost. daně a poplatky - správní poplatky 80,00 Kč 0,00 Kč 80,00 Kč 527 Celkem za účet Ostatní daně a poplatky 80,00 Kč 0,00 Kč 80,00 Kč Smluvní pokuty - za rezervaci hotelu 0,00 Kč 873,18 Kč 873,18 Kč 541 Celkem za účet Smluvní pokuty 0,00 Kč 873,18 Kč 873,18 Kč Odpisy software 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 551 Celkem za účet Odpisy 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky 3 740,00 Kč 0,00 Kč 3 740,00 Kč 568 Celkem za účet Ostatní finanční náklady 3 740,00 Kč 0,00 Kč 3 740,00 Kč 5.. Náklady celkem ,16 Kč ,10 Kč ,26 Kč 10

11 Veškeré náklady se vztahují k hlavní činnosti, hospodářská (doplňková) činnost nebyla vykonávána. V přehledu jsou vyčleněny zvlášť pouze náklady na správu, zahrnující náklady na reprezentaci, na úhradu smluvní pokuty za rezervaci hotelu v Bruselu, na odpisy software a poměrná část nákladů za vedení účetnictví a daňové poradenství, které se vztahovaly k činnostem hrazeným z dotací MPO, jež nebylo možno hradit z dotací MSK a EU. Právě tyto náklady jsou zdrojem vykázané ztráty. ad h) Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v průběhu roku Společnost byla založena na základě zakládací listiny ze dne a zapsána do obchodního rejstříku Od této doby do konce roku 2009 nedošlo k žádným změnám v zakládací listině, pouze ve složení členů správní rady, a to tak, že Ing. Ladislava Pazderu nahradil Ing. Roman Portužák, CSc. Orgány společnosti jsou: Správní rada: JUDr. Eva Kafková, předsedkyně správní rady Mgr. Petr Juras, člen správní rady Bc. Jan Tomiczek, člen správní rady Bc. Vladimír Šiška, člen správní rady Ing. Miroslav Škarpa, člen správní rady Ing. Světlana Kravčenková, člen správní rady Ing. Roman Portužák, CSc., člen správní rady Ing. Irena Plocková, člen správní rady Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D., člen správní rady Ředitel: Ing. Vladimír Baginský Dozorčí rada: Pavol Lukša, předseda dozorčí rady Ing. Hynek Orság, člen dozorčí rady Doc. Ing. Mormír Vrtek, Ph.D. člen dozorčí rady Ing. Eva Procházková, člen dozorčí rady ad i) Další údaje stanovené správní radou Správní rada nestanovila žádné další údaje. V Ostravě dne Ing. Vladimír Baginský ředitel společnosti 11

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o. p. s. za rok 2008 Dle 21 zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění, předkládáme výroční zprávu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o. p. s. za rok 2013 Dle 20 a 21 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a 21

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 Leden 2007 1 Založení agentury Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena usnesením Zastupitelstva

Více

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2007

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2007 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2007 www.eazk.cz Leden 2008 1 Založení agentury a její orgány Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program EFEKT 2008 (Státní program na podporu úspor energie a využití

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015

Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, sekce ekonomiky a politiky životního prostředí vyhlašuje PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ

Více

Úvodní slovo ředitele. Zpráva o činnosti správní rady v roce 2014. Personální obsazení TC HK. (k datu 31. 12. 2014)

Úvodní slovo ředitele. Zpráva o činnosti správní rady v roce 2014. Personální obsazení TC HK. (k datu 31. 12. 2014) Obsah Úvodní slovo ředitele str. Personální obsazení TC HK (k 4) str. Zpráva o činnosti správní rady v roce 4 str. Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 4 str. 4 Změny zakládací listiny, změny ve složení

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMIE

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMIE VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti AKADEMIE za období červenec 2011 až červen 2012 Tato výroční zpráva byla projednána na společném zasedání správní a dozorčí rady konaném dne 19. července 2012

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze k 18.12. 2003 1 Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Použité zkratky BIC CI CT ČEA ČMZRB DPH

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu Příloha č. 3 Popis projektu OBSAH Úvod...2 1. Použité pojmy...2 2. Cíle projektu...5 2.1. Předpokládané přínosy CzechEkoSystem...6 2.2. Soulad projektu v rámci OPPI...6 3. Popis projektu...6 4. Subjekty

Více

Úvod. Vážení přátelé,

Úvod. Vážení přátelé, Obsah Úvod...2 1. O TyfloCentru ČR, o.p.s...3 2. Kalendář událostí roku 2008...5 3. Dlouhodobé projekty...6 4. Jednorázové projekty...10 5. Lidé ve společnosti...14 6. Hospodaření...17 7. Významné události

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 1. Úvod 5 1.1 Vývoj počtu zaměstnanců

Více

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp.

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. Výroční zpráva 2008 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Realizace Strategického plánu LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah a) základní údaje o organizaci... 2 b) vyhodnocení

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více