I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008"

Transkript

1 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/ Svitavy, tel.fax , I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 Představenstvo BD Svitavy na svém jednání rozhodlo o konání podzimních aktivů předsedů samospráv a v souladu s uzavřenou dohodou o provedení práce ( dříve o správcovství) Vás žádá o spolupráci a u k l á d á správcům zabezpečit tyto úkoly : a/ svolat schůzi samosprávy, nebo shromáždění společenství vlastníků termín : do 10-ti dnů od konání aktivů b/ projednat Inf. list č. 60 vč. příloh c/ zaslat zápis, včetně vratných hlášení z členské schůze samosprávy, nebo společenství vlastníků. nejpozději do : Za včasné a svědomité splnění požadovaných úkolů Vám děkujeme. Ing. Viktor N o v á č e k, v.r. předseda Bytového družstva Svitavy Představenstvo BD Svitavy s v o l á v á aktivy podle lokalit takto : /středa/ 15,30 hod. Litomyšl - rest. Slunce /čtvrtek/ 15,30 hod. Polička - rest. THT Palackého nám /úterý / 15,30 hod. Jevíčko - Hotel Morava /středa/ 15,30 hod. Svitavy - rest. ASTRA Pro obvod Moravská Třebová se aktiv předsedů samospráv koná dne v Jevíčku, případně ve Svitavách, a to Na aktiv je možné vzít případně dalšího člena samosprávy. Očekáváme Vaši účast a dochvilnost.

2 Obsah informačního listu : Informace o aktivech předsedů samospráv..str. 1-2 Informace ekonomického úseku.str Informace úseku správy družstva a referátu org.právního.str Informace referátu členských a bytových záležitostí... str Informace technického úseku......str Přílohy: Zápis z členské schůze samosprávy, z jednání společenství vlastníků ekonomický úsek: Rozpis odměn členům samosprávy za činnost v roce 2008 Vyúčtování náhrady výdajů správců domů 12 a více bytů 2.pol Hlášení o počtu osob v bytě Přehled o tvorbě a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu domu Vratné hlášení - Inventurní seznam majetku na bytovém domě Vratné hlášení technického úseku PRODEJ UVOLNĚNÝCH BYTŮ DO VLASTNICTVÍ Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 Svitavy P r o d á v á byt č. 89/4 o vel. 3+1 s příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem na společných částech domu do osobního vlastnictví v obci Nedvězí, k.ú. Nedvězí u Poličky. Výchozí cena Kč. Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 Svitavy P r o d á v á byt č. 128/1 o vel. 3+1 s příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem na společných částech domu do osobního vlastnictví v obci Boršov, k.ú. Boršov u Moravské Třebové. Výchozí cena Kč. Bližší informace o prodávaných nemovitostech obdržíte na BD Svitavy, Školní 335/5 tel. fax, ,mobil , - pí. Nováčková, a na 2

3 1 Hospodaření družstva roce 2008 Hospodaření družstva v roce 2008 se za tři čtvrtletí vyvíjelo dle schváleného plánu hospodaření. Hospodářská střediska družstva dosáhla rekordního zisku a za uplynulá čtvrtletí jsme již splnili plán celoročního zisku na téměř 95 %. Tab. 1 Hospodářský výsledek 2008 Hospodářské středisko Rok 2008 (1.-3. čtvrtletí) Roční plán 2008 Plnění v % Správa družstva Bonifikace bezškodní průběh pojištění Údržba Realitní činnost (uvolněné byty) ,13 CELKEM ,78 Středisko správy družstva v letošním roce zaznamenalo navzdory finanční krizi příznivý vývoj v úrokových příjmech. Větší počet převodů členských práv a povinností (prodej družstevních bytů), povolených podnájmů a dalších úkonů družstva se projevil ve zvýšených příjmech z poplatků za úkony družstva. V letošním roce družstvo prodalo ve výběrových řízeních 2 uvolněné byty, z kterých realizovalo po odečtu nákladů zisk ve výši 851 tis.kč. Z provozních prostředků byla opravena správní a provozní budova družstva ve Svitavách (fasády, střecha) v částce 443 tis. Kč. Bez započtení těchto investic by zisk družstva za 3 čtvrtletí přesáhl sumu 2 miliony Kč. Těchto výsledků bylo dosaženo i přesto, že správní poplatek zůstal neměnný a to již od roku Do konce roku očekáváme realizace prodeje dalších 2 uvolněných bytů z výběrových řízení a letošní plán zisku bude splněn a výrazně překročen. 1.1 Finanční situace družstva Družstvo má v současné době dostatek finančních zdrojů na financování všech potřebných činností. Všechny finanční prostředky jsou bezpečně uloženy na bankovních vkladech nebo bonitních hypotečních zástavních listech největších českých bank. O finanční síle družstva vypovídá fakt, že ke konci října družstvo disponovalo finančními prostředky v částce 64,2 milionu Kč. Finanční prostředky družstva jsou uvážlivě rozděleny mezi největší bankovní ústavy a do různých typů investic. Celkově náš soubor investovaných prostředků můžeme vzhledem k situaci na trhu charakterizovat jako konzervativní s rozloženými riziky a mírně nadprůměrnými výnosy. 3

4 Tab. 2 Finanční prostředky družstva k 24. říjnu 2008 Kategorie Mil. Kč Specifikace Běžné účty u bank Krátkodobé termínované vklady Hotovost v pokladně 0,04 Hypoteční zástavní listy Fond ČSOB Bytových družstev CELKEM 64,24 4,88 KB, ČSOB, Volksbank 36,90 Komerční banka 19,42 KB, Volksbank, Raiffeisen, Hypoteční banka 3,00 stát.dluhopisy, hypoteč.zást.listy, term.vklady Družstvo v současné době vlastní 2 uvolněné byty (v obcích Boršov a Nedvězí), které nabízí k prodeji. Další byty družstva jsou ve fázi vystěhování bývalých nájemců. Budoucí příjmy z hospodaření s těmito byty zajistí v krátkodobém a střednědobém horizontu finanční stabilitu družstva. I díky těmto zdrojům můžeme překonat zvyšující se náklady a inflaci a držíme slib o nezvyšování správních poplatků družstva. 1.2 Hospodaření samospráv Celkově lze hodnotit hospodaření samospráv jako vyrovnané a stabilní. Naprostá většina domů vytváří dostatečné finanční prostředky na běžný provoz i na střednědobou plánovanou údržbu a investice. Celkem máme k dispozici ke konci října t.r. 45,85 mil. Kč na dlouhodobých zálohách na opravy a údržbu. Celkem 11 domů splácí půjčku družstvu a dalších 12 domů začne nově splácet od 1. ledna příštího roku. Celkový objem půjček je 2,9 mil. Kč a byly jimi řešeny havarijní situace na domech, které neměly dostatek prostředků. Tyto půjčky jsou realizovány na základě smlouvy a družstvo za ně inkasuje úrok odpovídající výnosu z bankovních vkladů. V letošním roce byli někteří nájemci a vlastníci bytů nespokojeni se stanovením příspěvku na opravy, údržbu a investice a považovali jeho výši za přehnaně vysokou. Průměrný příspěvek na údržbu činí po úpravách v našem družstvu necelých 20 Kč na m2 plochy bytu /měsíc, avšak příspěvky ve větších městech se již nyní pohybují nad 40 Kč/m2/měsíc. Příspěvky byly stanoveny vzhledem k plánovaným akcím tak, aby se v čase tyto náklady rozložily a nezatížily uživatele domu jednorázově. Není totiž možné, abychom např. po opravě střechy obcházeli každého nájemníka se složenkou na 20 tisíc Kč, které chybí na úhradu faktur. Část domů v menších obcích bude nucena v blízké budoucnosti investovat do domovních čistíren odpadních vod (pokud obec kanalizaci nemá nebo nebude zřizovat) nebo přípojek k nově zbudovaným kanalizacím. Ve Svitavách a Poličce se v následujících 3 letech připravujeme na investice do generálních oprav výtahů (čas.harmonogram viz. zpráva tech.úseku). Dále u domů s centrálním vytápěním budeme zvažovat investice do domovních kotelen. U všech nezateplených domů a to nejen panelových 4

5 také plánujeme investice do zateplovacích systému. Potřebu financí na tyto budoucí výdaje si možná někteří nespokojení uživatelé bytů neuvědomují i přesto, že všechny tyto investice jdou v jejich prospěch a zvyšují jim hodnotu jejich bytu. Kontrola stavů a pohybů fondu oprav Přílohou tohoto informačního listu je tisková sestava Přehled o stavu a pohybech dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu domu za rok 2008 (leden září). Žádáme Vás o včasnou kontrolu zde uvedených údajů a projednání stavu a čerpání na členské schůzi Vašeho domu. 1.3 Výhled hospodaření družstva na rok 2009 Pro rok 2009 očekáváme ziskové hospodaření hospodářských středisek družstva a vyrovnané hospodaření středisek samospráv. Příjmy hospodářských středisek družstva plánujeme posílit zejména z výnosů za prodané uvolněné byty ve výběrových řízeních. Výše správního poplatku družstva zůstane i nadále nezměněna. V oblasti nákladů hospodářských středisek očekáváme navýšení cen energií a dalších vstupů a také přiměřený nárůst mezd vzhledem k inflaci. Hospodaření samospráv se věnuje následující samostatný bod (2). Podrobný plán hospodaření celého družstva včetně rozpočtu hospodářských středisek bude předložen ke schválení shromáždění delegátů na jaře Hospodářský plán samospráv na rok 2009 a související informace o změnách v zálohách na služby a nájemném od 1. ledna 2009 Na rok 2009 správa družstva v současné době sestavuje roční hospodářský plán pro všechny domy ve správě družstva. Plán bude zpracován na základě finančních potřeb jednotlivých domů dle plánu údržby a investic, současného stavu finančních prostředků domu a očekávaného vývoje cen služeb a energií. Vybrané nájemné a příspěvky vlastníků musí pokrýt náklady domu za spotřebovávané služby a energie, opravy a vytvořit dostatek zdrojů na budoucí opravy a investice. Procesu tvorby hospodářského plánu se účastní i samosprávy prostřednictvím Vašich podnětů a návrhů z členských schůzí. Hlavní předpoklady pro stanovení výše nájemného na rok 2009: správní poplatek - na rok 2009 zůstává v současné výši (ve stejné výši je již od roku 2004) příspěvky na dlouhodobou zálohu na opravy ve většině domů zůstanou na stávající úrovni, změna bude pouze u domů se zápornou výši stavu záloh (správci a předsedové samospráv budou informováni zvlášť) příspěvky na rekonstrukci výtahů zůstávají na stávající úrovni 5

6 energie a nakupované služby - budou upraveny o předpokládané změny cen, v době vydání této informace dosud nejsou stanoveny ceny na rok 2009: o vodné a stočné očekáváme nárůst do 10 % o elektrická energie pro společné prostory předpoklad +10 % o teplo a ohřev TUV z domovních kotelen nárůst o % - celkový nárůst ceny zemního plynu k 1. říjnu t.r. oproti prosinci 2007 činí 35,4 % - očekáváním je, že tento nárůst se alespoň dočasně zastaví vzhledem ke klesajícím cenám ropy o dálkově dodávané teplo a ohřev TUV cenu ovlivnil zejména dramatický nárůst ceny zemního plynu Svitavy TEDOM očekáváme nárůst oproti roku 2007 ve výši 15 až 20 % Polička TES - problematický dodavatel, v Poličce došlo k zateplování domů a odtržení některých odběratelů do centrální dodávky, kotelny spadly do kategorie maloodběratel zemního plynu s vyšší cenou plynu cena se zvýšila o 38 % oproti roku 2007 K CENĚ TEPLA SE DÁLE VRACÍME V BODU 4. Termín pro připomínky samospráv k hospodářským plánům na rok 2009 je do pátku 28. listopadu 2008! Vaše návrhy na změny zašlete i s odůvodněním. 3 Generální opravy výtahů a jejich financování (domy s výtahy Svitavy, Polička) V letech 2009 až 2011 plánujeme provést generální opravu výtahů ve 14 domech ve Svitavách a Poličce. Celkem se jedná o 56 výtahů. Na všechny výtahy se vztahují nové technické normy, které již tyto výtahy nesplňují. V roce 2006 byly provedeny inspekční prohlídky výtahů autorizovanou zkušebnou a byly specifikovány závady k odstranění pro jednotlivé výtahy. Lhůta pro odstranění závad končí v roce Na základě protokolů z prohlídek sestavujeme plány pro generální opravy výtahů. V současné době probíhá příprava výběru dodavatele, který by byl schopen ve stanoveném časovém horizontu a zaručené kvalitě provést opravu všech výtahů v domech družstva. Přibližné průměrné náklady odhadujeme na cca 80 tisíc Kč na 1 stanici výtahů (včetně suterénních stanic). Celková výše investice se pohybuje okolo částky 46 milionů Kč. Na základě finančně-technické zhodnocení jsme rozhodli o předběžném harmonogramu provádění oprav na domech. Výtahy budou opravovány nejprve v domech s největšími vlastními finančními zdroji. Oprava bude provedena u každého výtahu komplexně najednou. 6

7 3.1 Financování Základním pravidlem, které pro financování stanovilo představenstvo, je NEZVYŠOVAT NÁJEMNÉ z důvodu oprav výtahů. Investice chceme rozložit v čase tak, aby neztěžovaly nájemníky finančně více oproti současnému stavu. Abychom dosáhli toho, že nájemné se nebude z důvodu investic do výtahu navyšovat, na většině domu je nutné splácení rozložit do 10 následujících let. Opravy musí být hotovy do roku 2012 a při rozvrhu prací je nutné vycházet z kapacity dodavatelů, nelze všechny výtahy opravit v roce 2011, kdy to budou požadovat mimo nás i ostatní majitelé domů s výtahy. Východiskem pro financování je pak postupné provedení oprav a přijetí úvěru nebo půjčky. Problémem je, že naše domy jsou již zaúvěrovány na revitalizaci a některé mladší domy ještě splácejí původní úvěr. Správa družstva již předjednala úvěrový rámec 26 milionů korun na opravy výtahů od Komerční banky, která je vzhledem k bezproblémovému splácení úvěrů na revitalizace a prověření finančního zdraví družstva, peníze ochotna poskytnou. Krize na finančních trzích však zasáhla i oblast úvěrů a výsledný úrok za poskytnuté úvěry se může pohybovat i nad 6 % ročně. Proto budeme zvažovat zejména možnost financování oprav z peněz družstva. Financování bude zajištěno kombinací následujících způsobů: vlastní prostředky domu (fond oprav) úvěr od banky (splatnost cca 10 let) půjčka z prostředků družstva Dofinancování z prostředků družstva se jeví v současné situaci jako nejvhodnější řešení. Družstvo obdrží z půjčených peněz úrok, který bude vyšší než úrok z vkladů avšak pro dotčené domy zároveň bude nižší úrok z půjčky u banky. U těchto peněz je zaručena návratnost, neboť investice družstvo provede do svých domů. Konkrétní rozsah oprav výtahů, způsob jejich provedení a financování na jednotlivých domech bude prodiskutován se zástupci domů jednotlivě před započetím prací. 4 Ceny tepla pro dálkovou centrální dodávku (Svitavy a Polička) Vedení družstva se intenzivně zabývá cenou vytápění a možnostmi jejího ovlivnění. V současné době je položka vytápění a dodávka TUV u domů s centrální dodávkou nejvíce rostoucí položka nájemného a očekáváme pokračování tohoto trendu. Zateplením panelových domů jsme snížili spotřebu energií na vytápění až o 45 %, a současný vývoj cen jen potvrdil správnost tohoto rozhodnutí. Ovšem cenový vývoj nás nutí uvažovat nad dalšími řešeními této problematiky. Tab.3 Cena tepla za 1 GJ v Kč (pro vytápění dálkově dodávané) 7

8 Lokalita * 2009** Svitavy Polička * odhad prům.ceny, 1 oblast Polička má rozdílnou cenu tepla pro TUV ** odhad ceny dle 4.čtvrtletí 2008, záleží na ceně zem.plynu Tab č.4 Vývoj ceny zemního plynu zdroj data firmy TEDOM s.r.o. Rok * Cena Kč/1m 3 5,30 5,09 5,06 5,31 6,08 8,37 7,51 9,10 9,80 Cena tepla pro centrální vytápění je v zásadě určena 2 základními položkami: cena zemního plynu a elektřiny cca z celkové 72 % ceny režijní náklady (odpisy kotelen a rozvodů, údržba, mzdy,..) cca 28 % z celkové ceny Cena energetických vstupů je pevně dána dodavatelem, který má v podstatě monopolní postavení (RWE) v regionu, a není možné ji ovlivnit výběrem dodavatele nebo cenovými jednáními. Režijními náklady dodavatele jsou dle současné legislativy všechny náklady, které dodavatel vynaloží na výrobu tepla a související činnosti. 4.1 Možnosti kontroly dodavatele a zkoumání přiměřenosti nákladů Od roku 2009 bude Energetický regulační úřad a státní kontrola dohlížet pouze na to, zda byly tyto náklady vynaloženy pro stanovený účel, nikoliv však na to zda byly peníze utraceny účelně a hospodárně. Státní kontrola (Státní energetická inspekce) ze zákona smí sdělovat výsledky kontrol u dodavatele pouze tomuto dodavateli. Výsledkem takovýchto absurdních zákonů bylo, že dosud neznáme (a nebudeme znát) výsledek námi iniciované cenové kontroly dodavatele tepla ve Svitavách za rok I přes výše uvedené budeme možnosti vyvolat cenovou kontrolu u dodavatelů i nadále využívat v případě, že dodavatelem nám poskytnuté podklady ke stanovené ceně tepla nebudou dostatečně odůvodněné a průkazné. 4.2 Investice do domovních kotelen V současné době technický úsek družstva provádí průzkum možnosti zřízení domovních kotelen v Poličce, kde jsou naše domy zvýšením cen nejvíce postiženy. Na panelových domech, kde je teplo dodáváno centrálně, jsou v současné době poměrně nízké stavy prostředků na opravy. Velkou část těchto domů čeká také v letech generální opravy výtahů. 8

9 Pořízení domovních kotelen může ovlivnit několik zásadních faktorů: dlouhodobá smlouva s dodavatelem tepla (Svitavy) ochrana životního prostředí získání povolení od příslušného referátu životního prostředí návratnost investic a nutnost zajištění úvěru budoucí vývoj ceny pro maloodběratele (dom.kotelny)oproti velkoodběratelům Pro vybrané domy budou zpracovány předběžné projekty s hrubými kalkulacemi. S výsledky těchto projektů a posouzením finanční a technické náročnosti seznámí vedení družstva samosprávy. Na základě těchto zpracovaných projektů pak budeme rozhodovat o případném zapojení dalších domů. Informace o postupu prací na těchto projektech budou sděleny na podzimních aktivech. 5 Podklady pro rozúčtování nákladů na služby za rok 2008 Pokud bude Vaše samospráva požadovat rozúčtování nákladů odlišně než je stanoveno v Zásadách pro rozúčtování záloh, je třeba tuto změnu schválit členskou schůzí a zaslat potřebné podklady na družstvo nejpozději do 11. ledna 2009 (Vratné hlášení - počty osob-přiloženo, stavy vodoměrů, popř. další potřebné podklady k Vašemu požadavku). Družstvo provede rozúčtování dle požadavků samosprávy. V případě Vašich dotazů kontaktujte pracovníka družstva zodpovědného za vyúčtování služeb (viz Kontakty). 6 Upozornění na možné způsoby úhrady nájemného Dovolujeme si připomenout všem uživatelům možné způsoby úhrady nájemného u našeho družstva: převodem z běžného účtu (trvalý nebo jednorázový příkaz) poštovními poukázkami typu A (NEJDRAŽŠÍ ZPŮSOB) inkasem ze sporožirového účtu u České spořitelny platba přes SIPO - DOPORUČUJEME (nejnižší poplatky, automatická změna dle stanovené výše nájemného) hotově na pokladně družstva pouze v pokladní hodiny (poplatek 15 Kč) Inkaso nájemného z účtu ostatních bank mimo Českou spořitelnu je možné prostřednictvím služby SIPO. Změnu placení je nutné písemně oznámit družstvu s dostatečným předstihem (SIPO nejméně 15 dní před začátkem měsíce, sporožiro a ostatní typy plateb nejpozději do 8. dne příslušného měsíce). 7 Odměny správcům a členům samosprávy v roce 2008 V roce 2008 jsou určeny následující odměny za práci správců domů, předsedů samospráv a členů samospráv bytových domů: 9

10 pololetní odměna správců formou dohody o provedení práce náhrady výdajů správců dle schválených limitů (domy s 12 a více byty) roční odměny členům samosprávy dle rozhodnutí členské schůze domu 7.1 Odměna správcům domů za 2. pololetí roku 2008 Na základě uzavřených dohod o provedení práce Vám budou nejpozději 15. ledna 2009 vyplaceny odměny za Vaši činnost za 2. pololetí roku Vyplacené odměny jsou již po zdanění srážkovou daní a tímto jsou veškeré Vaše daňové povinnosti vyplývající z těchto odměn vypořádány. 7.2 Roční odměny členům samosprávy za rok 2008 V příloze Vám zasíláme formulář pro rozdělení mimořádných odměn za rok 2008 pro členy samosprávy za vykonanou činnost na bytových domech. Na formuláři je uvedena maximální částka k rozdělení a tato byla stanovena správou družstva na základě volných prostředků v této rozpočtové položce na jednotlivých samosprávách. V letošním roce budeme odměny vyplácet formou dohody o provedení práce. Podmínky vyplacení: stanovení odměn je nutné projednat členskou schůzí částka rozepsaných odměn nesmí překročit stanovený limit část odměn nebo jejich celá výše může být dle rozhodnut schůze převedena do fondu oprav nutné vyznačit v zápisu a formuláři! zápis ze schůze, kde je projednání uvedeno, formulář a vyplněné dohody o provedení práce je nutné doručit na družstvo do pondělí 8. prosince 2008! výplata bude provedena nejpozději do 15. ledna 2009 pokyny jsou uvedeny na formuláři a přiložených dohodách 7.3 Vyúčtování náhrady výdajů správců za 2. pololetí 2008 (samosprávy s 12 a více byty) Žádáme správce a předsedy samospráv bytových domů, kteří uplatňují nárok na náhradu výdajů dle směrnice o odměnách správců bytových domů (samosprávy s 12 a více byty), aby doručili doklady spolu s vyplněným vyúčtováním na družstvo do pondělí 8 prosince 2008 k proplacení (formulář máte přiložen). Pokud souhrn Vašich dokladů na proplacení náhrad převyšuje limit, bude proplacena maximálně částka tohoto limitu. Pokud bude souhrn Vašich dokladů nižší, bude proplacena částka dle dokladů. Výplata bude uskutečněna do 22. prosince 2008 prostřednictvím poštovních poukázek nebo bankovními převody na Vaše účty. 8 Odměny správcům, předsedům a členům samosprávy v roce 2009 Pro rok 2009 byla představenstvem družstva schválena změna spočívající ve zjednodušení systému odměňování. Výdajový paušál pro 10

11 samosprávy s 12 a více byty se ruší a byl připočten do výše pololetních odměn, tzn. že celková finanční výše odměn je stejná a odpadá Vám administrativa s vykazováním. Nová struktura odměn: 2x ročně odměna správců formou dohody o provedení práce (pololetně) roční odměny členům samosprávy dle rozhodnutí členské schůze domu (1x) Vyplněné smlouvy na Vaše jméno pro 1. pololetí roku 2009 obdržíte na letošních podzimích aktivech. 9 Inventarizace majetku na bytových domech Letošním důležitým úkolem je provést řádnou inventarizaci majetku na bytových domech, tak abychom měli jeho úplnou a správnou evidenci. Na domech se mnohdy objevují v evidenci věcí, které již dávno neslouží, byly vyřazeny nebo fyzicky existují, ale jsou nepoužitelné (např. sovětské prapory, rezavé a děravé kolečko apod.) Přikládáme Vám inventurní seznamy a žádáme Vás o jejich kontrolu a označení věcí k případnému vyřazení. V přiloženém dopise máte podrobnější instrukce. Dovoluji si připomenout že včasné vrácení překontrolovaného seznamu je nutnou podmínkou k vyplacení odměn správcům. Na závěr si dovoluji poděkovat všem správcům a předsedům samospráv za letošní úspěšnou spolupráci a těším se na Vaši účast na podzimích aktivech. Za ekonomický úsek družstva Petr Skřebský ekonom družstva Vážení družstevníci, Informace z úseku správy družstva a referátu organizačně právního tak jako v minulosti Vám prostřednictvím Informačního listu odpovídáme na některé Vaše dotazy : 1. Trvalý pobyt obyvatel a hlášení změn Trvalý pobyt obyvatel je upraven v zák.č.133/200sb. v úplném znění vydaném pod č. 302/2004 Sb., který pojednává o evidenci obyvatel. Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v ČR. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním a je určen pro bydlení nebo ubytování. 11

12 Nadále trvá povinnost občana hlásit změnu místa trvalého bydliště příslušné ohlašovně. Oznamovat družstvu včas změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu je člen povinen dle čl. 13 Stanov BD Svitavy nejpozději do 1 měsíce po vzniku změny. A právě tady, v zanedbání ohlašovací povinnosti může nastat v některých případech nemalý problém. Například při uzavření Smlouvy o převodu členských práv a povinností ( prodeji družstevního bytu), kdy se převodce, nebo-li prodávající z bytu odstěhuje a nezmění místo trvalého pobytu, může nastat problém v podobě exekutora. Pokud se převodce(prodávající)neodhlásil z místa trvalého pobytu a neplní své závazky, např. nesplácí úvěry, různé půjčky apod., může u Vašich dveří zazvonit exekutor. I když celou věc vyřešíte tím, že exekutorovi doložíte doklad o vlastnictví bytu, či oprávněnost užívat byt (nájemní smlouvu) určitě se jen tak nezbavíte nepříjemného pocitu, kdy se tato akce uskuteční před zraky některých nájemníků v domě. Je tedy na Vás jak možnému problému předejít a to tím, že budete od prodávajícího po jeho odstěhování vyžadovat doklad o odhlášení z místa trvalého pobytu. 2. Výkon rozhodnutí postižením členských práv v družstvu Od je novou možností jak uspokojit soudem (finančním úřadem, orgánem ve správním řízení a jinými orgány) přiznanou a pravomocnou pohledávku, postižení členských práv v družstvu. Týká se všech dluhů, nejen dluhů vůči družstvu. Pokud věřitel člena družstva, nájemce bytu navrhne soudu (exekutorovi) uspokojení své pohledávky postižením členských práv dlužníka a soud žádosti vyhoví, dnem doručení usnesení o výkonu rozhodnutí (exekučního příkazu) družstvu, zaniká členu nebo manželům (společným členům družstva) členství v družstvu. Od tohoto okamžiku nemůže uživatel provádět dispozice s bytem ( převést členská práva k bytu, provést výměnu bytu, uzavřít dohodu o podnájmu) a v bytě bydlí bez právního důvodu, což je důvodem k vyklizení bytu. Řešením není ani byt vlastnit, neboť výkonem rozhodnutí (exekucí) prodejem nemovitosti (kterým byt ve vlastnictví je), lze pohledávky věřitelů uspokojit v mnohem vyšší míře a pokud není jiný způsob uspokojení, nepřihlíží se ani k přiměřenosti výše dluhu k ceně nemovitosti. V našem družstvu již výkony rozhodnutí (exekuce) postižením členských práv proběhly a probíhají, kdy 6 členů přišlo o bydlení v družstevním bytě a u dalších 9.probíhá vyklizení bytu, případně vyklizení bytu soudním exekutorem. Jeden příklad, kdy člen-dlužník + společný člen /manžel-ka dlužníka přišel o bydlení v družstevním bytě : Manželům xy byl přidělen družstevní byt, byla s nimi uzavřena nájemní smlouva. Léta platili řádně nájemné, jednoho dne však přestali platit a stali se dlužníky vůči družstvu a bohužel nejenom vůči družstvu. Přestali splácet např. půjčku ( cca Kč) a věřitel podal u soudu žalobu na postižení 12

13 členských práv v družstvu. Soud vydal usnesení o nařízení exekuce postižením členských práv v družstvu a po nabytí právní moci vydaného usnesení a po jeho doručení družstvu,zaniklo dlužníkovi/členovi+společnému členovi členství v družstvu. Zánikem členství zaniká i nájem bytu. Přestože dlužník uhradil dlužné nájemné, vč. penále i pohledávku věřitele, soudní výlohy a výlohy soudního exekutora bylo již pozdě a družstevní byt musel vyklidit. Pokud by byt nevyklidil dobrovolně, družstvo by prostřednictvím AK bylo nuceno podat u soudu žalobu o vyklizení bytu soudním exekutorem. V družstevním bytě by bydlel bez právního důvodu, a to nelze!! Členství se mu sice po obdržení vyrozumění exekutora o zániku exekučního příkazu (bylo vydáno po zaplacení pohledávky věřiteli) obnovilo, avšak nájemní vztah ne. Jedinou možností jak nepřijít o střechu nad hlavou tímto způsobem je své dluhy platit!!! Každým rokem přibývá v našem družstvu vlastníků bytů, dříve družstevních a spolu s tím přibývá i dlužníků-vlastníků. Domy, dříve družstevní jsou ve většině ve spoluvlastnictví družstva a vlastníků bytů, některé domy jsou nebo v brzké době budou společenstvími vlastníků s právní subjektivitou. Může nastat situace, kdy někteří z vlastníků dluží nejen družstvu a vzniká tak nebezpečí, že dluhy ze záloh na náklady spojené se správou domu a plnění poskytovaná s užíváním bytu nebudou uspokojeny. Takovéto dluhy v případě nevymožení budou dluhem příslušného společenství vlastníků a budou dány do jeho nákladů, což znamená, že dluhy uhradí všichni vlastníci bytů daného domu, podle velikosti spoluvlastnického podílu. Proto doporučujeme účastnit se schůzí společenství vlastníků (členských schůzí samospráv), kde máte možnost se dozvědět zda i ve vašem domě dlužníci jsou a v případě že ano, působit na ně, aby si své závazky vůči společenství vlastníků splnili. 3. Zánik členství v družstvu stanovy BD Svitavy čl. 19 K zániku členství v družstvu dochází mimo jiného na základě pravomocného nařízení výkonu rozhodnutí postižením členských práv a vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv po právní moci usnesení soudu o nařízení exekuce. Důsledkem zániku členství je i zánik nájmu bytu ; k zániku nájmu dochází ze zákona, viz 714 obč. zákoníku. V případě, že výkon rozhodnutí bude zastaven, členství povinného v družstvu se ze zákona obnovuje, nikoliv nájemní vztah. Dále potom družstvo postupuje dle platné Směrnice č.3/2007. Tato směrnice BD Svitavy upravuje standardní postup při nakládání družstva s uvolněnými byty získanými na základě výpovědi z nájmu družstevního bytu nebo na základě zániku členství v družstvu. 13

14 4. Pro dlužníky nastalo období nulové tolerance Představenstvo našeho družstva se na svých jednáních pravidelně zabývá dlužným nájemným a jeho vymáháním. Dluhy se vyhodnocují měsíčně, každý měsíc po uzávěrce si pracovnice pověřená touto agendou vytiskne sestavu dlužníků, do výše jednoho nájmu a zašle všem dlužníkům upomínku. Pokud tito nereagují a výše dluhu přesáhne částku Kč, jsou tito dlužníci předáni k vymáhání ref. org.právnímu. Dále je postupováno dle Směrnice č.2a/2007, která upravuje standardní postup při vymáhání pohledávek družstva za nájemné a služby spojené s užíváním družstevního bytu a bytů ve správě družstva, tzn. dlužníkovi je zaslána písemná výstraha výzva k úhradě dluhu se stanovením přiměřeného termínu k úhradě dluhu, kde je dlužník upozorněn na možnost vyloučení člena z družstva a na možnost výpovědi z nájmu. Pokud však uplyne stanovená lhůta marně kdy dlužník svůj dluh vůči družstvu neuhradí, ani družstvo v daném termínu nekontaktuje a neprojeví tak svoji vůli dluh uhradit, je družstvo nuceno postupovat podle Směrnice 2a/2007 a využít všechny zákonné prostředky k zajištění zaplacení pohledávky prostřednictvím Advokátní kanceláře JUDr. Rudolfa Skoupého, Soudní 1 ve Svitavách. Od okamžiku, kdy je spis dlužníka předán k vymáhání Advokátní kanceláři JUDr. Rudolfa Skoupého, tato již na základě plné moci jedná za družstvo s dlužníkem sama. Mnozí dlužníci svůj dluh uhradí v okamžiku kdy obdrží dopis, zaslaný advokátní kanceláří a myslí si, že když dluh rychle uhradí - je vše v pořádku. Ale to jsou na velkém omylu. Když pomineme, že musí AK uhradit právní služby s převzetím jejich spisu, zapomínají na to, že jim byla družstvem již zaslána písemná výstraha před vyloučením z družstva, tento údaj je zaznamenán v členské evidenci na kartě člena a znamená to, že v případě kdy závažným způsobem nebo opětovně a přes výstrahu hrubě poruší své členské povinnosti, zejména tím, že nezaplatí nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu může představenstvo rozhodnout podle čl.23 stanov BD o vyloučení člena z družstva již bez dalšího upozornění na možnost vyloučení z družstva.. Na základě všech našich opatření zaznamenáváme v současné době sestup dluhů, který je odrazem zvýšení počtu žalob a intenzity vymáhání, v nemalé míře pokrytím dluhů přeplatky z vyúčtování zálohových položek. (dlužníci s dluhem např. 1 či 2 neuhrazené nájmy). Věříme, že výsledky usilovné práce se dostaví. Všichni dlužníci by však měli vědět, že pro ně nastalo ze strany družstva období nulové tolerance, neboť se jedná zejména o stálé neplatiče kteří až po obdržení několika upomínek nebo výstrahy dluh nebo část dluhu uhradí a další měsíce opět neplatí. 14

15 5. Výběrová řízení na prodej uvolněných bytů do vlastnictví Jak jsme Vás již dříve informovali, jednou z činností referátu organizačně-právního je organizování výběrových řízení na uvolněné družstevní byty. Jedná se o byty, které družstvo získalo na základě výpovědi z nájmu, na základě zániku členství a současně nájmu, nebo na základě rozhodnutí soudu o vyklizení bytu. V současné době jsou vyhlášena celkem 2 výběrová řízení, a to na byty v těchto domech : Boršov 128 Nedvězí 89. Přehled bytů, které byly v roce 2008 prodány formou výběrového řízení do vlastnictví Cerekvice /nl. B.Martinů -Svitavy Dimitrovova-Svitavy Hegerova -Polička 6. Jak bojovat s hlučným sousedem? Bytové družstvo řeší stížnosti týkající se sousedských vztahů jak družstevníků, tak vlastníků.stížnosti na hlučné a opilé sousedy, na ustavičný štěkot psů, na nepořádek v domě stále přibývají. Ze zákona jsme povinni reagovat na každou stížnost evidovanou přes podatelnu správy družstva, avšak na telefonické, elektronické nebo slovní nářky nebereme zřetel. Často se prokázalo, že jde o jakousi pomstu sousedovi z různých důvodů. Jsme přesvědčeni o tom, že současná právní úprava neumožňuje dostatečně a rychle řešit porušování některých zásad. Pro pořádek a klid v bytových domech ve vlastnictví družstva, nebo spravovaných naším družstvem slouží stanovy družstva a Pravidla pro užívání bytů. Jenže pořádní a slušní lidé nepotřebují mít desatero na zdi, aby věděli jak se mají chovat, aby svým chováním neomezovali užívací práva ostatních a na nepřizpůsobivého neplatí stejně nic. Jediné co vám můžeme poradit jak postupovat když vás soused obtěžuje nadměrným hlukem i po dobu nočního klidu - neposílejte druhý den na družstvo stížnost, ale volejte hned městskou policii. Strážníci jsou povinni se na místo dostavit a sepsat protokol.dále pak se můžete obrátit na příslušný obecní (městský) úřad, přestupkovou komisi a domáhat se u něj tzv. ochrany pokojného stavu dle 5 občanského zákoníku, tedy žádat, aby tento úřad konkrétnímu uživateli bytu obtěžování zakázal. Pokud se hříšník i přes písemnou výstrahu svého obtěžujícího jednání nezdrží, může být jeho opakované porušení povinností považováno za hrubé porušení dobrých 15

16 mravů v domě a může být důvodem k výpovědi z nájmu podle 711 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku. Nováčková Lenka, referát organizačně právní Informace referátu pro vyřizování členských a bytových záležitostí K nejčastějším dotazům na úseku členských a bytových záležitostí: 1. Společné členství manželů Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství nárok na uzavření nájemní smlouvy (např. převodem členských prav a povinností) vznikne, jak společné právo nájmu, tak i společné členství manželů v družstvu. - za společné členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně, tj. manželé jako společní členové mají jeden hlas. - společné členství manželů nevznikne, jestli-že manželé spolu trvale nežijí. 2. Podnájem pronájem (vysvětlení pojmů) Pronajmout někomu věc, kterou nevlastníme, není možné. Platí to i o družstevním bytě, který nevlastní konkrétní osoba, ale družstvo. Člen družstva je v bytě pouze nájemce, přestože má na celkovém majetku družstva podíl. Vztah člena a družstva ohledně daného bytu je založen na nájemní smlouvě. To ovšem neznamená, že družstevník nemůže nabídnout svůj byt za úplatu k bydlení někomu jinému. V tomto případě se nejedná o pronájem, ale o podnájem. Podmínky podnájmu se řídí Občanským zákoníkem. V něm je upraven v 719. Podnájem má svá omezení, a to jak pro družstevníka, tak pro podnájemníka. Pronajatý byt lze přenechat do podnájmu jen s písemným souhlasem vlastníka, tedy družstva. Podnájemník zase nemá po skončení podnájmu právo na náhradní podnájem, který by mu musel družstevník zajistit. Podnájem družstevního bytu se dále řídí dle platných Stanov BD Svitavy, čl. 47. Zde jsou mimo písemného souhlasu družstva (vlastníka) uvedeny další podmínky za jakých lze byt přenechat do podnájmu jinému: - byt lze přenechat do podnájmu pouze na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu družstevního bytu, 16

17 - max. doba trvání podnájmu je 3 roky schváleno představenstvem družstva dne vydání písemného souhlasu družstva s podnájmem družstevního bytu podléhá úhradě poplatku dle sazebníku náhrad za jednorázové úkony družstva schváleno shromážděním delegátů ze dne V této souvislosti zahájilo BD Svitavy na podzim roku 2007 prověřování podnájmů v družstevních bytech. Bylo zjištěno velké množství podnájmů bez písemného souhlasu družstva ( tzv. černých podnájmů). V tomto případě družstvo vyzve člena, aby požádal o písemný souhlas s podnájmem družstevního bytu dodatečně. Dodatečné vydání písemného souhlasu podléhá poplatku dle sazebníku náhrad za jednorázové úkony družstva schváleno shromážděním delegátů dne Pokud o vydání písemného souhlasu s podnájmem družstevního bytu člen nepožádá ani o vydání dodatečného písemného souhlasu po výzvě zaslané družstvem může družstvo postupovat dle čl. 23 Vyloučení a čl. 50 Zánik nájmu družstevního bytu Stanov družstva a platných zákonů 711 Výpověď z nájmu bytu Občanského zákoníku. Vzhledem k výše uvedenému bude BD Svitavy v prověřování podnájmů v družstevních bytech pokračovat. 3. Oznámení změn potřebných k vedení členské a bytové evidence Mezi povinnosti člena patří také povinnost oznámit změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou rozhodné pro vedení členské a bytové evidence a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku. Mezi tyto změny patří např.: - změna příjmení ( např. fotokopie Oddacího listu, Občanského průkazu), - změna počtu osob žijících ve společné domácnosti ( hlášenka změny počtu osob, která je k vyzvednutí na BD Svitavy nebo ke stažení na naši webových stránkách - změna trvalého bydliště - změna kontaktní adresy pro doručování písemností 4. Inzerce prostřednictvím BD Svitavy Od prosince roku 2007 je na BD Svitavy, referátu členských a bytových záležitostí zřízena služba INZERCE. Tato služba je určena Vám, našim členům. Prostřednictvím INZERCE můžete nabídnout své byty k převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu ( prodeji), k podnájmu, k výměně a v neposlední řadě zde také můžete nalézt byt ke koupi nebo podnájmu, např. pro své dospělé děti. Tato služba není časově omezena a doba zveřejnění inzerátu je dle potřeb člena. Služba je zpoplatněna symbolickou částkou 100,- Kč na pokrytí nákladů spojených se zajištěním inzerce a komunikací. Inzerci lze podat na BD Svitavy jednoduchým způsobem. Vyplníte formulář k danému inzerátu a pracovnice 17

18 referátu členských a bytových záležitost zajistí zveřejnění a následný servis spojený s touto službou. Vaše inzeráty jsou zveřejněny na webových stránkách družstva na adrese 5. Společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek (právnická osoba) vzniká podle zákona 72/1994Sb. v platném znění bez ohledu na vůli vlastníků, v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. V BD Svitavy se pro společenství vlastníků jednotek užívá pracovní zkratka SVJ. Práva a povinnosti jsou stanoveny výše uvedeným zákonem a stanovami společenství. Orgány společenství jsou: 1. shromáždění vlastníků jednotek 2. výbor společenství (minimálně tříčlenný) nebo pověřený vlastník (fyzická osoba nebo zástupce právnické osoby) 3. další orgány společenství dle stanov společenství První schůze společenství (shromáždění vlastníků) se koná nejpozději do šedesáti dnů od vzniku společenství a svolává ji původní vlastník domu, může ji rovněž svolat kterýkoliv vlastník jednotky, pokud je původní vlastník nečinný. Na první schůzi se schvalují stanovy společenství a volí jeho orgány. O průběhu první schůze musí být pořízen notářský zápis, jehož přílohu tvoří schválené stanovy společenství. Pokud družstvo jako původní vlastník domu vykonává funkci správce domu, plní tuto funkci orgánů společenství do doby než budou orgány společenství zvoleny. V případě, že společenství vlastníků nemá vlastní schválené stanovy společenství, řídí se společenství vzorovými stanovami vydanými nařízením vlády. Kopii lze získat za úplatu na referátu členských a bytových záležitostí družstva, případně stažením z adresy Společenství se zapisuje do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného u příslušného Krajského soudu. Návrh na zápis do rejstříku je povinen podat výbor společenství (nebo pověřený vlastník) do šedesáti dnů po svém zvolení. Zápis do rejstříku se provede i v případě, že nejsou dodrženy výše uvedené lhůty. Shromáždění společenství vlastníků jednotek je nejvyšší orgán společenství vlastníků. Shromáždění je usnášeníschopné, jsou-li přítomni vlastníci disponující nadpoloviční většinou hlasů všech vlastníků domu. Hlasování na shromáždění vlastníků: pro schválení změny účelu užívání stavby a pro úpravy jednotky jimiž se mění vzhled domu, je nutný souhlas všech vlastníků domu pro schválení modernizace, rekonstrukce, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu, je nutný souhlas ¾ většiny hlasů všech vlastníků domu 18

19 pro volbu výboru nebo pověřeného vlastníka společenství, je nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech vlastníků domu pro schválení změny Prohlášení vlastníka, schválení a změny stanov, uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám, rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, je nutný souhlas ¾ většiny hlasů přítomných vlastníků pro ostatní záležitosti dostačuje souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků domu Postavení právnické osoby BD Svitavy a členů družstva BD Svitavy zůstává vlastníkem nepřevedených jednotek v domě a spoluvlastníkem společných částí domu. K zastupování ve společenství vlastníků družstvo zplnomocňuje fyzickou osobu zmocněnce, který jedná a hlasuje na shromáždění vlastníků domu hlasem odpovídajícím podílu nepřevedených jednotek v domě. Prioritní úkoly po vzniku společenství: projednání principů spolupráce orgánů společenství a orgánů samosprávy svolání prvního ustavujícího shromáždění vlastníků schválení stanov společenství volba statutárního orgánu společenství rozhodnutí o odměně statutárního orgánu společenství rozhodnutí o změně přispívání na úhradu nákladů společenství u SVJ s více vchody zajištění zápisu společenství v rejstříku společenství zajištění správy domu, pozemku a dalších služeb Smlouva se správcem Vzhledem k řadě úprav zákona 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, řadě různých výkladů zákona a dezinformací je spolupráce s družstvem v prvotní fázi vývoje společenství nezbytná. Správa družstva v této věci zpravidla jedná do vzniku statutárního orgánu společenství, s výbory samospráv, které jsou nejvíce seznámeny s problematikou, zejména připravuje podklady a poskytuje pomoc při organizování ustavujícího shromáždění vlastníků, odpovídá na dotazy a poskytuje základní informace členům družstva v domě. Výše zmíněné informace se v tomto roce týkají pouze několika samospráv, ale není vyloučeno, že se právě tyto informace nebudou v budoucnu týkat právě té Vaší samosprávy. 6. Nechodit na domovní schůze se může vymstít Každý vlastník bytu je členem společenství vlastníků jednotek, které rozhoduje o chodu domu a správě domu. Společenství vlastníků si může brát úvěry a přijímat jiné závazky. Za tyto úvěry nebo závazky ručí všichni vlastníci, a to v poměru svých spoluvlastnických podílů na domě. 19

20 Někteří vlastníci si tuto skutečnost neuvědomují a mylně se domnívají, že za chod společenství je odpovědný buď výbor společenství nebo pověřený vlastník. Při svolání domovní schůze ( členská schůze samosprávy a jednání společenství vlastníků jednotek nebo jednání shromáždění společenství vlastníků ) může mnoho lidí mávnout rukou a výzvu na domovní nástěnce nechat bez povšimnutí. V tomto případě je, ale třeba si uvědomit, že výbor i shromáždění mohou rozhodovat o vás, bez vás. Podle 11 je shromáždění schopné usnášení, pokud se ho účastní vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Jak již bylo uvedeno v bodě 5. je k přijetí usnesení zapotřebí nadpoloviční většiny všech přítomných hlasů. K přijetí usnesení o schválení nebo změně stanov, o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám a rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů. Pouze k přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby a o změně stavby je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek, např. případ zateplování panelových domů. Nemůže tak nastat situace kdyby jeden jediný vlastník regeneraci domu zablokoval. Nebezpečí hrozí nejen z aktivního rozhodnutí shromáždění a výboru, ale také z jeho pasivního přístupu či nečinnosti. Pokud se na domě neprovedou potřebné opravy a údržba domu a nastane situace, kdy spadne kus střechy na parkující automobil a poničí jej, dotyčný bude hledat viníka. Za škodu je v tomto případě odpovědné společenství vlastníků. A protože společenství vlastníků není nikdo jiný, než ti, co v domě vlastní byty, celá částka náhrady škody se jednoduše rozpočítá dle poměru spoluvlastnického podílu na každého vlastníka. Kousek střechy, která spadla totiž patřil jim. Proto až bude na domovní nástěnce výzva k účasti na shromáždění vlastníků, je lepší se ho zúčastnit. Majetek, o kterém se tam rozhoduje, patří totiž všem vlastníkům, tj. i Vám. Benešová Zdeňka,čl.a bytové záležitosti Informace technického úseku 1. Plány údržby zpracování dlouhodobé zálohy Na jarních aktivech vám byla podána informace o novém programu, který umožňuje plánování oprav na domech. Tyto jsou z větší části zpracovány a zbývá je doplnit o informace vás předsedů samospráv. Při aktivech Vám budou předány materiály shodné s plánovacími tiskopisy. Tyto prosím doplňte o informace zjištěné za poslední období a dále o věci, které si myslíte, že by bylo potřeba v různý časových intervalech provést. Toto 20

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5, 568 02 Svitavy I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007 Představenstvo BD Svitavy na svém jednání rozhodlo, že se letošní podzimní aktivy předsedů

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

Rozhodnutí o neplatnosti přijatého usnesení shromáždění delegátů 3.12.2013 2-3. 2 Informace ze shromáždění delegátů konaného dne 9.6.

Rozhodnutí o neplatnosti přijatého usnesení shromáždění delegátů 3.12.2013 2-3. 2 Informace ze shromáždění delegátů konaného dne 9.6. STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 390/54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Rozhodnutí

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2011 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29.

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. května 2014) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva čl.

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE Schváleno na shromáždění delegátů dne 30. října 2014 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 5 Čl. 1 Firma a sídlo družstva.. 5 Čl. 2 Poslání družstva. 5 ČÁST

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD 2) Sídlo: Parkány 311, 547 01 Náchod 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku"

Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku STANOVY Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Bytové družstvo U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH SPECIFIKA

ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH SPECIFIKA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

STANOVY. Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. I Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků (dále jen společenství") je korporací, právnickou

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 Praha 3.3.2002 2 Obsah: I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů...4 II. Obchodní jméno a sídlo...4 III. Účel založení Družstva a předmět

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení.

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení. S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo České Budějovice 2) Sídlo : České Budějovice Krčínova 1107/30 3) Bytové

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více