I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008"

Transkript

1 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/ Svitavy, tel.fax , I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 Představenstvo BD Svitavy na svém jednání rozhodlo o konání podzimních aktivů předsedů samospráv a v souladu s uzavřenou dohodou o provedení práce ( dříve o správcovství) Vás žádá o spolupráci a u k l á d á správcům zabezpečit tyto úkoly : a/ svolat schůzi samosprávy, nebo shromáždění společenství vlastníků termín : do 10-ti dnů od konání aktivů b/ projednat Inf. list č. 60 vč. příloh c/ zaslat zápis, včetně vratných hlášení z členské schůze samosprávy, nebo společenství vlastníků. nejpozději do : Za včasné a svědomité splnění požadovaných úkolů Vám děkujeme. Ing. Viktor N o v á č e k, v.r. předseda Bytového družstva Svitavy Představenstvo BD Svitavy s v o l á v á aktivy podle lokalit takto : /středa/ 15,30 hod. Litomyšl - rest. Slunce /čtvrtek/ 15,30 hod. Polička - rest. THT Palackého nám /úterý / 15,30 hod. Jevíčko - Hotel Morava /středa/ 15,30 hod. Svitavy - rest. ASTRA Pro obvod Moravská Třebová se aktiv předsedů samospráv koná dne v Jevíčku, případně ve Svitavách, a to Na aktiv je možné vzít případně dalšího člena samosprávy. Očekáváme Vaši účast a dochvilnost.

2 Obsah informačního listu : Informace o aktivech předsedů samospráv..str. 1-2 Informace ekonomického úseku.str Informace úseku správy družstva a referátu org.právního.str Informace referátu členských a bytových záležitostí... str Informace technického úseku......str Přílohy: Zápis z členské schůze samosprávy, z jednání společenství vlastníků ekonomický úsek: Rozpis odměn členům samosprávy za činnost v roce 2008 Vyúčtování náhrady výdajů správců domů 12 a více bytů 2.pol Hlášení o počtu osob v bytě Přehled o tvorbě a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu domu Vratné hlášení - Inventurní seznam majetku na bytovém domě Vratné hlášení technického úseku PRODEJ UVOLNĚNÝCH BYTŮ DO VLASTNICTVÍ Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 Svitavy P r o d á v á byt č. 89/4 o vel. 3+1 s příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem na společných částech domu do osobního vlastnictví v obci Nedvězí, k.ú. Nedvězí u Poličky. Výchozí cena Kč. Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 Svitavy P r o d á v á byt č. 128/1 o vel. 3+1 s příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem na společných částech domu do osobního vlastnictví v obci Boršov, k.ú. Boršov u Moravské Třebové. Výchozí cena Kč. Bližší informace o prodávaných nemovitostech obdržíte na BD Svitavy, Školní 335/5 tel. fax, ,mobil , - pí. Nováčková, a na 2

3 1 Hospodaření družstva roce 2008 Hospodaření družstva v roce 2008 se za tři čtvrtletí vyvíjelo dle schváleného plánu hospodaření. Hospodářská střediska družstva dosáhla rekordního zisku a za uplynulá čtvrtletí jsme již splnili plán celoročního zisku na téměř 95 %. Tab. 1 Hospodářský výsledek 2008 Hospodářské středisko Rok 2008 (1.-3. čtvrtletí) Roční plán 2008 Plnění v % Správa družstva Bonifikace bezškodní průběh pojištění Údržba Realitní činnost (uvolněné byty) ,13 CELKEM ,78 Středisko správy družstva v letošním roce zaznamenalo navzdory finanční krizi příznivý vývoj v úrokových příjmech. Větší počet převodů členských práv a povinností (prodej družstevních bytů), povolených podnájmů a dalších úkonů družstva se projevil ve zvýšených příjmech z poplatků za úkony družstva. V letošním roce družstvo prodalo ve výběrových řízeních 2 uvolněné byty, z kterých realizovalo po odečtu nákladů zisk ve výši 851 tis.kč. Z provozních prostředků byla opravena správní a provozní budova družstva ve Svitavách (fasády, střecha) v částce 443 tis. Kč. Bez započtení těchto investic by zisk družstva za 3 čtvrtletí přesáhl sumu 2 miliony Kč. Těchto výsledků bylo dosaženo i přesto, že správní poplatek zůstal neměnný a to již od roku Do konce roku očekáváme realizace prodeje dalších 2 uvolněných bytů z výběrových řízení a letošní plán zisku bude splněn a výrazně překročen. 1.1 Finanční situace družstva Družstvo má v současné době dostatek finančních zdrojů na financování všech potřebných činností. Všechny finanční prostředky jsou bezpečně uloženy na bankovních vkladech nebo bonitních hypotečních zástavních listech největších českých bank. O finanční síle družstva vypovídá fakt, že ke konci října družstvo disponovalo finančními prostředky v částce 64,2 milionu Kč. Finanční prostředky družstva jsou uvážlivě rozděleny mezi největší bankovní ústavy a do různých typů investic. Celkově náš soubor investovaných prostředků můžeme vzhledem k situaci na trhu charakterizovat jako konzervativní s rozloženými riziky a mírně nadprůměrnými výnosy. 3

4 Tab. 2 Finanční prostředky družstva k 24. říjnu 2008 Kategorie Mil. Kč Specifikace Běžné účty u bank Krátkodobé termínované vklady Hotovost v pokladně 0,04 Hypoteční zástavní listy Fond ČSOB Bytových družstev CELKEM 64,24 4,88 KB, ČSOB, Volksbank 36,90 Komerční banka 19,42 KB, Volksbank, Raiffeisen, Hypoteční banka 3,00 stát.dluhopisy, hypoteč.zást.listy, term.vklady Družstvo v současné době vlastní 2 uvolněné byty (v obcích Boršov a Nedvězí), které nabízí k prodeji. Další byty družstva jsou ve fázi vystěhování bývalých nájemců. Budoucí příjmy z hospodaření s těmito byty zajistí v krátkodobém a střednědobém horizontu finanční stabilitu družstva. I díky těmto zdrojům můžeme překonat zvyšující se náklady a inflaci a držíme slib o nezvyšování správních poplatků družstva. 1.2 Hospodaření samospráv Celkově lze hodnotit hospodaření samospráv jako vyrovnané a stabilní. Naprostá většina domů vytváří dostatečné finanční prostředky na běžný provoz i na střednědobou plánovanou údržbu a investice. Celkem máme k dispozici ke konci října t.r. 45,85 mil. Kč na dlouhodobých zálohách na opravy a údržbu. Celkem 11 domů splácí půjčku družstvu a dalších 12 domů začne nově splácet od 1. ledna příštího roku. Celkový objem půjček je 2,9 mil. Kč a byly jimi řešeny havarijní situace na domech, které neměly dostatek prostředků. Tyto půjčky jsou realizovány na základě smlouvy a družstvo za ně inkasuje úrok odpovídající výnosu z bankovních vkladů. V letošním roce byli někteří nájemci a vlastníci bytů nespokojeni se stanovením příspěvku na opravy, údržbu a investice a považovali jeho výši za přehnaně vysokou. Průměrný příspěvek na údržbu činí po úpravách v našem družstvu necelých 20 Kč na m2 plochy bytu /měsíc, avšak příspěvky ve větších městech se již nyní pohybují nad 40 Kč/m2/měsíc. Příspěvky byly stanoveny vzhledem k plánovaným akcím tak, aby se v čase tyto náklady rozložily a nezatížily uživatele domu jednorázově. Není totiž možné, abychom např. po opravě střechy obcházeli každého nájemníka se složenkou na 20 tisíc Kč, které chybí na úhradu faktur. Část domů v menších obcích bude nucena v blízké budoucnosti investovat do domovních čistíren odpadních vod (pokud obec kanalizaci nemá nebo nebude zřizovat) nebo přípojek k nově zbudovaným kanalizacím. Ve Svitavách a Poličce se v následujících 3 letech připravujeme na investice do generálních oprav výtahů (čas.harmonogram viz. zpráva tech.úseku). Dále u domů s centrálním vytápěním budeme zvažovat investice do domovních kotelen. U všech nezateplených domů a to nejen panelových 4

5 také plánujeme investice do zateplovacích systému. Potřebu financí na tyto budoucí výdaje si možná někteří nespokojení uživatelé bytů neuvědomují i přesto, že všechny tyto investice jdou v jejich prospěch a zvyšují jim hodnotu jejich bytu. Kontrola stavů a pohybů fondu oprav Přílohou tohoto informačního listu je tisková sestava Přehled o stavu a pohybech dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu domu za rok 2008 (leden září). Žádáme Vás o včasnou kontrolu zde uvedených údajů a projednání stavu a čerpání na členské schůzi Vašeho domu. 1.3 Výhled hospodaření družstva na rok 2009 Pro rok 2009 očekáváme ziskové hospodaření hospodářských středisek družstva a vyrovnané hospodaření středisek samospráv. Příjmy hospodářských středisek družstva plánujeme posílit zejména z výnosů za prodané uvolněné byty ve výběrových řízeních. Výše správního poplatku družstva zůstane i nadále nezměněna. V oblasti nákladů hospodářských středisek očekáváme navýšení cen energií a dalších vstupů a také přiměřený nárůst mezd vzhledem k inflaci. Hospodaření samospráv se věnuje následující samostatný bod (2). Podrobný plán hospodaření celého družstva včetně rozpočtu hospodářských středisek bude předložen ke schválení shromáždění delegátů na jaře Hospodářský plán samospráv na rok 2009 a související informace o změnách v zálohách na služby a nájemném od 1. ledna 2009 Na rok 2009 správa družstva v současné době sestavuje roční hospodářský plán pro všechny domy ve správě družstva. Plán bude zpracován na základě finančních potřeb jednotlivých domů dle plánu údržby a investic, současného stavu finančních prostředků domu a očekávaného vývoje cen služeb a energií. Vybrané nájemné a příspěvky vlastníků musí pokrýt náklady domu za spotřebovávané služby a energie, opravy a vytvořit dostatek zdrojů na budoucí opravy a investice. Procesu tvorby hospodářského plánu se účastní i samosprávy prostřednictvím Vašich podnětů a návrhů z členských schůzí. Hlavní předpoklady pro stanovení výše nájemného na rok 2009: správní poplatek - na rok 2009 zůstává v současné výši (ve stejné výši je již od roku 2004) příspěvky na dlouhodobou zálohu na opravy ve většině domů zůstanou na stávající úrovni, změna bude pouze u domů se zápornou výši stavu záloh (správci a předsedové samospráv budou informováni zvlášť) příspěvky na rekonstrukci výtahů zůstávají na stávající úrovni 5

6 energie a nakupované služby - budou upraveny o předpokládané změny cen, v době vydání této informace dosud nejsou stanoveny ceny na rok 2009: o vodné a stočné očekáváme nárůst do 10 % o elektrická energie pro společné prostory předpoklad +10 % o teplo a ohřev TUV z domovních kotelen nárůst o % - celkový nárůst ceny zemního plynu k 1. říjnu t.r. oproti prosinci 2007 činí 35,4 % - očekáváním je, že tento nárůst se alespoň dočasně zastaví vzhledem ke klesajícím cenám ropy o dálkově dodávané teplo a ohřev TUV cenu ovlivnil zejména dramatický nárůst ceny zemního plynu Svitavy TEDOM očekáváme nárůst oproti roku 2007 ve výši 15 až 20 % Polička TES - problematický dodavatel, v Poličce došlo k zateplování domů a odtržení některých odběratelů do centrální dodávky, kotelny spadly do kategorie maloodběratel zemního plynu s vyšší cenou plynu cena se zvýšila o 38 % oproti roku 2007 K CENĚ TEPLA SE DÁLE VRACÍME V BODU 4. Termín pro připomínky samospráv k hospodářským plánům na rok 2009 je do pátku 28. listopadu 2008! Vaše návrhy na změny zašlete i s odůvodněním. 3 Generální opravy výtahů a jejich financování (domy s výtahy Svitavy, Polička) V letech 2009 až 2011 plánujeme provést generální opravu výtahů ve 14 domech ve Svitavách a Poličce. Celkem se jedná o 56 výtahů. Na všechny výtahy se vztahují nové technické normy, které již tyto výtahy nesplňují. V roce 2006 byly provedeny inspekční prohlídky výtahů autorizovanou zkušebnou a byly specifikovány závady k odstranění pro jednotlivé výtahy. Lhůta pro odstranění závad končí v roce Na základě protokolů z prohlídek sestavujeme plány pro generální opravy výtahů. V současné době probíhá příprava výběru dodavatele, který by byl schopen ve stanoveném časovém horizontu a zaručené kvalitě provést opravu všech výtahů v domech družstva. Přibližné průměrné náklady odhadujeme na cca 80 tisíc Kč na 1 stanici výtahů (včetně suterénních stanic). Celková výše investice se pohybuje okolo částky 46 milionů Kč. Na základě finančně-technické zhodnocení jsme rozhodli o předběžném harmonogramu provádění oprav na domech. Výtahy budou opravovány nejprve v domech s největšími vlastními finančními zdroji. Oprava bude provedena u každého výtahu komplexně najednou. 6

7 3.1 Financování Základním pravidlem, které pro financování stanovilo představenstvo, je NEZVYŠOVAT NÁJEMNÉ z důvodu oprav výtahů. Investice chceme rozložit v čase tak, aby neztěžovaly nájemníky finančně více oproti současnému stavu. Abychom dosáhli toho, že nájemné se nebude z důvodu investic do výtahu navyšovat, na většině domu je nutné splácení rozložit do 10 následujících let. Opravy musí být hotovy do roku 2012 a při rozvrhu prací je nutné vycházet z kapacity dodavatelů, nelze všechny výtahy opravit v roce 2011, kdy to budou požadovat mimo nás i ostatní majitelé domů s výtahy. Východiskem pro financování je pak postupné provedení oprav a přijetí úvěru nebo půjčky. Problémem je, že naše domy jsou již zaúvěrovány na revitalizaci a některé mladší domy ještě splácejí původní úvěr. Správa družstva již předjednala úvěrový rámec 26 milionů korun na opravy výtahů od Komerční banky, která je vzhledem k bezproblémovému splácení úvěrů na revitalizace a prověření finančního zdraví družstva, peníze ochotna poskytnou. Krize na finančních trzích však zasáhla i oblast úvěrů a výsledný úrok za poskytnuté úvěry se může pohybovat i nad 6 % ročně. Proto budeme zvažovat zejména možnost financování oprav z peněz družstva. Financování bude zajištěno kombinací následujících způsobů: vlastní prostředky domu (fond oprav) úvěr od banky (splatnost cca 10 let) půjčka z prostředků družstva Dofinancování z prostředků družstva se jeví v současné situaci jako nejvhodnější řešení. Družstvo obdrží z půjčených peněz úrok, který bude vyšší než úrok z vkladů avšak pro dotčené domy zároveň bude nižší úrok z půjčky u banky. U těchto peněz je zaručena návratnost, neboť investice družstvo provede do svých domů. Konkrétní rozsah oprav výtahů, způsob jejich provedení a financování na jednotlivých domech bude prodiskutován se zástupci domů jednotlivě před započetím prací. 4 Ceny tepla pro dálkovou centrální dodávku (Svitavy a Polička) Vedení družstva se intenzivně zabývá cenou vytápění a možnostmi jejího ovlivnění. V současné době je položka vytápění a dodávka TUV u domů s centrální dodávkou nejvíce rostoucí položka nájemného a očekáváme pokračování tohoto trendu. Zateplením panelových domů jsme snížili spotřebu energií na vytápění až o 45 %, a současný vývoj cen jen potvrdil správnost tohoto rozhodnutí. Ovšem cenový vývoj nás nutí uvažovat nad dalšími řešeními této problematiky. Tab.3 Cena tepla za 1 GJ v Kč (pro vytápění dálkově dodávané) 7

8 Lokalita * 2009** Svitavy Polička * odhad prům.ceny, 1 oblast Polička má rozdílnou cenu tepla pro TUV ** odhad ceny dle 4.čtvrtletí 2008, záleží na ceně zem.plynu Tab č.4 Vývoj ceny zemního plynu zdroj data firmy TEDOM s.r.o. Rok * Cena Kč/1m 3 5,30 5,09 5,06 5,31 6,08 8,37 7,51 9,10 9,80 Cena tepla pro centrální vytápění je v zásadě určena 2 základními položkami: cena zemního plynu a elektřiny cca z celkové 72 % ceny režijní náklady (odpisy kotelen a rozvodů, údržba, mzdy,..) cca 28 % z celkové ceny Cena energetických vstupů je pevně dána dodavatelem, který má v podstatě monopolní postavení (RWE) v regionu, a není možné ji ovlivnit výběrem dodavatele nebo cenovými jednáními. Režijními náklady dodavatele jsou dle současné legislativy všechny náklady, které dodavatel vynaloží na výrobu tepla a související činnosti. 4.1 Možnosti kontroly dodavatele a zkoumání přiměřenosti nákladů Od roku 2009 bude Energetický regulační úřad a státní kontrola dohlížet pouze na to, zda byly tyto náklady vynaloženy pro stanovený účel, nikoliv však na to zda byly peníze utraceny účelně a hospodárně. Státní kontrola (Státní energetická inspekce) ze zákona smí sdělovat výsledky kontrol u dodavatele pouze tomuto dodavateli. Výsledkem takovýchto absurdních zákonů bylo, že dosud neznáme (a nebudeme znát) výsledek námi iniciované cenové kontroly dodavatele tepla ve Svitavách za rok I přes výše uvedené budeme možnosti vyvolat cenovou kontrolu u dodavatelů i nadále využívat v případě, že dodavatelem nám poskytnuté podklady ke stanovené ceně tepla nebudou dostatečně odůvodněné a průkazné. 4.2 Investice do domovních kotelen V současné době technický úsek družstva provádí průzkum možnosti zřízení domovních kotelen v Poličce, kde jsou naše domy zvýšením cen nejvíce postiženy. Na panelových domech, kde je teplo dodáváno centrálně, jsou v současné době poměrně nízké stavy prostředků na opravy. Velkou část těchto domů čeká také v letech generální opravy výtahů. 8

9 Pořízení domovních kotelen může ovlivnit několik zásadních faktorů: dlouhodobá smlouva s dodavatelem tepla (Svitavy) ochrana životního prostředí získání povolení od příslušného referátu životního prostředí návratnost investic a nutnost zajištění úvěru budoucí vývoj ceny pro maloodběratele (dom.kotelny)oproti velkoodběratelům Pro vybrané domy budou zpracovány předběžné projekty s hrubými kalkulacemi. S výsledky těchto projektů a posouzením finanční a technické náročnosti seznámí vedení družstva samosprávy. Na základě těchto zpracovaných projektů pak budeme rozhodovat o případném zapojení dalších domů. Informace o postupu prací na těchto projektech budou sděleny na podzimních aktivech. 5 Podklady pro rozúčtování nákladů na služby za rok 2008 Pokud bude Vaše samospráva požadovat rozúčtování nákladů odlišně než je stanoveno v Zásadách pro rozúčtování záloh, je třeba tuto změnu schválit členskou schůzí a zaslat potřebné podklady na družstvo nejpozději do 11. ledna 2009 (Vratné hlášení - počty osob-přiloženo, stavy vodoměrů, popř. další potřebné podklady k Vašemu požadavku). Družstvo provede rozúčtování dle požadavků samosprávy. V případě Vašich dotazů kontaktujte pracovníka družstva zodpovědného za vyúčtování služeb (viz Kontakty). 6 Upozornění na možné způsoby úhrady nájemného Dovolujeme si připomenout všem uživatelům možné způsoby úhrady nájemného u našeho družstva: převodem z běžného účtu (trvalý nebo jednorázový příkaz) poštovními poukázkami typu A (NEJDRAŽŠÍ ZPŮSOB) inkasem ze sporožirového účtu u České spořitelny platba přes SIPO - DOPORUČUJEME (nejnižší poplatky, automatická změna dle stanovené výše nájemného) hotově na pokladně družstva pouze v pokladní hodiny (poplatek 15 Kč) Inkaso nájemného z účtu ostatních bank mimo Českou spořitelnu je možné prostřednictvím služby SIPO. Změnu placení je nutné písemně oznámit družstvu s dostatečným předstihem (SIPO nejméně 15 dní před začátkem měsíce, sporožiro a ostatní typy plateb nejpozději do 8. dne příslušného měsíce). 7 Odměny správcům a členům samosprávy v roce 2008 V roce 2008 jsou určeny následující odměny za práci správců domů, předsedů samospráv a členů samospráv bytových domů: 9

10 pololetní odměna správců formou dohody o provedení práce náhrady výdajů správců dle schválených limitů (domy s 12 a více byty) roční odměny členům samosprávy dle rozhodnutí členské schůze domu 7.1 Odměna správcům domů za 2. pololetí roku 2008 Na základě uzavřených dohod o provedení práce Vám budou nejpozději 15. ledna 2009 vyplaceny odměny za Vaši činnost za 2. pololetí roku Vyplacené odměny jsou již po zdanění srážkovou daní a tímto jsou veškeré Vaše daňové povinnosti vyplývající z těchto odměn vypořádány. 7.2 Roční odměny členům samosprávy za rok 2008 V příloze Vám zasíláme formulář pro rozdělení mimořádných odměn za rok 2008 pro členy samosprávy za vykonanou činnost na bytových domech. Na formuláři je uvedena maximální částka k rozdělení a tato byla stanovena správou družstva na základě volných prostředků v této rozpočtové položce na jednotlivých samosprávách. V letošním roce budeme odměny vyplácet formou dohody o provedení práce. Podmínky vyplacení: stanovení odměn je nutné projednat členskou schůzí částka rozepsaných odměn nesmí překročit stanovený limit část odměn nebo jejich celá výše může být dle rozhodnut schůze převedena do fondu oprav nutné vyznačit v zápisu a formuláři! zápis ze schůze, kde je projednání uvedeno, formulář a vyplněné dohody o provedení práce je nutné doručit na družstvo do pondělí 8. prosince 2008! výplata bude provedena nejpozději do 15. ledna 2009 pokyny jsou uvedeny na formuláři a přiložených dohodách 7.3 Vyúčtování náhrady výdajů správců za 2. pololetí 2008 (samosprávy s 12 a více byty) Žádáme správce a předsedy samospráv bytových domů, kteří uplatňují nárok na náhradu výdajů dle směrnice o odměnách správců bytových domů (samosprávy s 12 a více byty), aby doručili doklady spolu s vyplněným vyúčtováním na družstvo do pondělí 8 prosince 2008 k proplacení (formulář máte přiložen). Pokud souhrn Vašich dokladů na proplacení náhrad převyšuje limit, bude proplacena maximálně částka tohoto limitu. Pokud bude souhrn Vašich dokladů nižší, bude proplacena částka dle dokladů. Výplata bude uskutečněna do 22. prosince 2008 prostřednictvím poštovních poukázek nebo bankovními převody na Vaše účty. 8 Odměny správcům, předsedům a členům samosprávy v roce 2009 Pro rok 2009 byla představenstvem družstva schválena změna spočívající ve zjednodušení systému odměňování. Výdajový paušál pro 10

11 samosprávy s 12 a více byty se ruší a byl připočten do výše pololetních odměn, tzn. že celková finanční výše odměn je stejná a odpadá Vám administrativa s vykazováním. Nová struktura odměn: 2x ročně odměna správců formou dohody o provedení práce (pololetně) roční odměny členům samosprávy dle rozhodnutí členské schůze domu (1x) Vyplněné smlouvy na Vaše jméno pro 1. pololetí roku 2009 obdržíte na letošních podzimích aktivech. 9 Inventarizace majetku na bytových domech Letošním důležitým úkolem je provést řádnou inventarizaci majetku na bytových domech, tak abychom měli jeho úplnou a správnou evidenci. Na domech se mnohdy objevují v evidenci věcí, které již dávno neslouží, byly vyřazeny nebo fyzicky existují, ale jsou nepoužitelné (např. sovětské prapory, rezavé a děravé kolečko apod.) Přikládáme Vám inventurní seznamy a žádáme Vás o jejich kontrolu a označení věcí k případnému vyřazení. V přiloženém dopise máte podrobnější instrukce. Dovoluji si připomenout že včasné vrácení překontrolovaného seznamu je nutnou podmínkou k vyplacení odměn správcům. Na závěr si dovoluji poděkovat všem správcům a předsedům samospráv za letošní úspěšnou spolupráci a těším se na Vaši účast na podzimích aktivech. Za ekonomický úsek družstva Petr Skřebský ekonom družstva Vážení družstevníci, Informace z úseku správy družstva a referátu organizačně právního tak jako v minulosti Vám prostřednictvím Informačního listu odpovídáme na některé Vaše dotazy : 1. Trvalý pobyt obyvatel a hlášení změn Trvalý pobyt obyvatel je upraven v zák.č.133/200sb. v úplném znění vydaném pod č. 302/2004 Sb., který pojednává o evidenci obyvatel. Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v ČR. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním a je určen pro bydlení nebo ubytování. 11

12 Nadále trvá povinnost občana hlásit změnu místa trvalého bydliště příslušné ohlašovně. Oznamovat družstvu včas změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu je člen povinen dle čl. 13 Stanov BD Svitavy nejpozději do 1 měsíce po vzniku změny. A právě tady, v zanedbání ohlašovací povinnosti může nastat v některých případech nemalý problém. Například při uzavření Smlouvy o převodu členských práv a povinností ( prodeji družstevního bytu), kdy se převodce, nebo-li prodávající z bytu odstěhuje a nezmění místo trvalého pobytu, může nastat problém v podobě exekutora. Pokud se převodce(prodávající)neodhlásil z místa trvalého pobytu a neplní své závazky, např. nesplácí úvěry, různé půjčky apod., může u Vašich dveří zazvonit exekutor. I když celou věc vyřešíte tím, že exekutorovi doložíte doklad o vlastnictví bytu, či oprávněnost užívat byt (nájemní smlouvu) určitě se jen tak nezbavíte nepříjemného pocitu, kdy se tato akce uskuteční před zraky některých nájemníků v domě. Je tedy na Vás jak možnému problému předejít a to tím, že budete od prodávajícího po jeho odstěhování vyžadovat doklad o odhlášení z místa trvalého pobytu. 2. Výkon rozhodnutí postižením členských práv v družstvu Od je novou možností jak uspokojit soudem (finančním úřadem, orgánem ve správním řízení a jinými orgány) přiznanou a pravomocnou pohledávku, postižení členských práv v družstvu. Týká se všech dluhů, nejen dluhů vůči družstvu. Pokud věřitel člena družstva, nájemce bytu navrhne soudu (exekutorovi) uspokojení své pohledávky postižením členských práv dlužníka a soud žádosti vyhoví, dnem doručení usnesení o výkonu rozhodnutí (exekučního příkazu) družstvu, zaniká členu nebo manželům (společným členům družstva) členství v družstvu. Od tohoto okamžiku nemůže uživatel provádět dispozice s bytem ( převést členská práva k bytu, provést výměnu bytu, uzavřít dohodu o podnájmu) a v bytě bydlí bez právního důvodu, což je důvodem k vyklizení bytu. Řešením není ani byt vlastnit, neboť výkonem rozhodnutí (exekucí) prodejem nemovitosti (kterým byt ve vlastnictví je), lze pohledávky věřitelů uspokojit v mnohem vyšší míře a pokud není jiný způsob uspokojení, nepřihlíží se ani k přiměřenosti výše dluhu k ceně nemovitosti. V našem družstvu již výkony rozhodnutí (exekuce) postižením členských práv proběhly a probíhají, kdy 6 členů přišlo o bydlení v družstevním bytě a u dalších 9.probíhá vyklizení bytu, případně vyklizení bytu soudním exekutorem. Jeden příklad, kdy člen-dlužník + společný člen /manžel-ka dlužníka přišel o bydlení v družstevním bytě : Manželům xy byl přidělen družstevní byt, byla s nimi uzavřena nájemní smlouva. Léta platili řádně nájemné, jednoho dne však přestali platit a stali se dlužníky vůči družstvu a bohužel nejenom vůči družstvu. Přestali splácet např. půjčku ( cca Kč) a věřitel podal u soudu žalobu na postižení 12

13 členských práv v družstvu. Soud vydal usnesení o nařízení exekuce postižením členských práv v družstvu a po nabytí právní moci vydaného usnesení a po jeho doručení družstvu,zaniklo dlužníkovi/členovi+společnému členovi členství v družstvu. Zánikem členství zaniká i nájem bytu. Přestože dlužník uhradil dlužné nájemné, vč. penále i pohledávku věřitele, soudní výlohy a výlohy soudního exekutora bylo již pozdě a družstevní byt musel vyklidit. Pokud by byt nevyklidil dobrovolně, družstvo by prostřednictvím AK bylo nuceno podat u soudu žalobu o vyklizení bytu soudním exekutorem. V družstevním bytě by bydlel bez právního důvodu, a to nelze!! Členství se mu sice po obdržení vyrozumění exekutora o zániku exekučního příkazu (bylo vydáno po zaplacení pohledávky věřiteli) obnovilo, avšak nájemní vztah ne. Jedinou možností jak nepřijít o střechu nad hlavou tímto způsobem je své dluhy platit!!! Každým rokem přibývá v našem družstvu vlastníků bytů, dříve družstevních a spolu s tím přibývá i dlužníků-vlastníků. Domy, dříve družstevní jsou ve většině ve spoluvlastnictví družstva a vlastníků bytů, některé domy jsou nebo v brzké době budou společenstvími vlastníků s právní subjektivitou. Může nastat situace, kdy někteří z vlastníků dluží nejen družstvu a vzniká tak nebezpečí, že dluhy ze záloh na náklady spojené se správou domu a plnění poskytovaná s užíváním bytu nebudou uspokojeny. Takovéto dluhy v případě nevymožení budou dluhem příslušného společenství vlastníků a budou dány do jeho nákladů, což znamená, že dluhy uhradí všichni vlastníci bytů daného domu, podle velikosti spoluvlastnického podílu. Proto doporučujeme účastnit se schůzí společenství vlastníků (členských schůzí samospráv), kde máte možnost se dozvědět zda i ve vašem domě dlužníci jsou a v případě že ano, působit na ně, aby si své závazky vůči společenství vlastníků splnili. 3. Zánik členství v družstvu stanovy BD Svitavy čl. 19 K zániku členství v družstvu dochází mimo jiného na základě pravomocného nařízení výkonu rozhodnutí postižením členských práv a vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv po právní moci usnesení soudu o nařízení exekuce. Důsledkem zániku členství je i zánik nájmu bytu ; k zániku nájmu dochází ze zákona, viz 714 obč. zákoníku. V případě, že výkon rozhodnutí bude zastaven, členství povinného v družstvu se ze zákona obnovuje, nikoliv nájemní vztah. Dále potom družstvo postupuje dle platné Směrnice č.3/2007. Tato směrnice BD Svitavy upravuje standardní postup při nakládání družstva s uvolněnými byty získanými na základě výpovědi z nájmu družstevního bytu nebo na základě zániku členství v družstvu. 13

14 4. Pro dlužníky nastalo období nulové tolerance Představenstvo našeho družstva se na svých jednáních pravidelně zabývá dlužným nájemným a jeho vymáháním. Dluhy se vyhodnocují měsíčně, každý měsíc po uzávěrce si pracovnice pověřená touto agendou vytiskne sestavu dlužníků, do výše jednoho nájmu a zašle všem dlužníkům upomínku. Pokud tito nereagují a výše dluhu přesáhne částku Kč, jsou tito dlužníci předáni k vymáhání ref. org.právnímu. Dále je postupováno dle Směrnice č.2a/2007, která upravuje standardní postup při vymáhání pohledávek družstva za nájemné a služby spojené s užíváním družstevního bytu a bytů ve správě družstva, tzn. dlužníkovi je zaslána písemná výstraha výzva k úhradě dluhu se stanovením přiměřeného termínu k úhradě dluhu, kde je dlužník upozorněn na možnost vyloučení člena z družstva a na možnost výpovědi z nájmu. Pokud však uplyne stanovená lhůta marně kdy dlužník svůj dluh vůči družstvu neuhradí, ani družstvo v daném termínu nekontaktuje a neprojeví tak svoji vůli dluh uhradit, je družstvo nuceno postupovat podle Směrnice 2a/2007 a využít všechny zákonné prostředky k zajištění zaplacení pohledávky prostřednictvím Advokátní kanceláře JUDr. Rudolfa Skoupého, Soudní 1 ve Svitavách. Od okamžiku, kdy je spis dlužníka předán k vymáhání Advokátní kanceláři JUDr. Rudolfa Skoupého, tato již na základě plné moci jedná za družstvo s dlužníkem sama. Mnozí dlužníci svůj dluh uhradí v okamžiku kdy obdrží dopis, zaslaný advokátní kanceláří a myslí si, že když dluh rychle uhradí - je vše v pořádku. Ale to jsou na velkém omylu. Když pomineme, že musí AK uhradit právní služby s převzetím jejich spisu, zapomínají na to, že jim byla družstvem již zaslána písemná výstraha před vyloučením z družstva, tento údaj je zaznamenán v členské evidenci na kartě člena a znamená to, že v případě kdy závažným způsobem nebo opětovně a přes výstrahu hrubě poruší své členské povinnosti, zejména tím, že nezaplatí nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu může představenstvo rozhodnout podle čl.23 stanov BD o vyloučení člena z družstva již bez dalšího upozornění na možnost vyloučení z družstva.. Na základě všech našich opatření zaznamenáváme v současné době sestup dluhů, který je odrazem zvýšení počtu žalob a intenzity vymáhání, v nemalé míře pokrytím dluhů přeplatky z vyúčtování zálohových položek. (dlužníci s dluhem např. 1 či 2 neuhrazené nájmy). Věříme, že výsledky usilovné práce se dostaví. Všichni dlužníci by však měli vědět, že pro ně nastalo ze strany družstva období nulové tolerance, neboť se jedná zejména o stálé neplatiče kteří až po obdržení několika upomínek nebo výstrahy dluh nebo část dluhu uhradí a další měsíce opět neplatí. 14

15 5. Výběrová řízení na prodej uvolněných bytů do vlastnictví Jak jsme Vás již dříve informovali, jednou z činností referátu organizačně-právního je organizování výběrových řízení na uvolněné družstevní byty. Jedná se o byty, které družstvo získalo na základě výpovědi z nájmu, na základě zániku členství a současně nájmu, nebo na základě rozhodnutí soudu o vyklizení bytu. V současné době jsou vyhlášena celkem 2 výběrová řízení, a to na byty v těchto domech : Boršov 128 Nedvězí 89. Přehled bytů, které byly v roce 2008 prodány formou výběrového řízení do vlastnictví Cerekvice /nl. B.Martinů -Svitavy Dimitrovova-Svitavy Hegerova -Polička 6. Jak bojovat s hlučným sousedem? Bytové družstvo řeší stížnosti týkající se sousedských vztahů jak družstevníků, tak vlastníků.stížnosti na hlučné a opilé sousedy, na ustavičný štěkot psů, na nepořádek v domě stále přibývají. Ze zákona jsme povinni reagovat na každou stížnost evidovanou přes podatelnu správy družstva, avšak na telefonické, elektronické nebo slovní nářky nebereme zřetel. Často se prokázalo, že jde o jakousi pomstu sousedovi z různých důvodů. Jsme přesvědčeni o tom, že současná právní úprava neumožňuje dostatečně a rychle řešit porušování některých zásad. Pro pořádek a klid v bytových domech ve vlastnictví družstva, nebo spravovaných naším družstvem slouží stanovy družstva a Pravidla pro užívání bytů. Jenže pořádní a slušní lidé nepotřebují mít desatero na zdi, aby věděli jak se mají chovat, aby svým chováním neomezovali užívací práva ostatních a na nepřizpůsobivého neplatí stejně nic. Jediné co vám můžeme poradit jak postupovat když vás soused obtěžuje nadměrným hlukem i po dobu nočního klidu - neposílejte druhý den na družstvo stížnost, ale volejte hned městskou policii. Strážníci jsou povinni se na místo dostavit a sepsat protokol.dále pak se můžete obrátit na příslušný obecní (městský) úřad, přestupkovou komisi a domáhat se u něj tzv. ochrany pokojného stavu dle 5 občanského zákoníku, tedy žádat, aby tento úřad konkrétnímu uživateli bytu obtěžování zakázal. Pokud se hříšník i přes písemnou výstrahu svého obtěžujícího jednání nezdrží, může být jeho opakované porušení povinností považováno za hrubé porušení dobrých 15

16 mravů v domě a může být důvodem k výpovědi z nájmu podle 711 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku. Nováčková Lenka, referát organizačně právní Informace referátu pro vyřizování členských a bytových záležitostí K nejčastějším dotazům na úseku členských a bytových záležitostí: 1. Společné členství manželů Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství nárok na uzavření nájemní smlouvy (např. převodem členských prav a povinností) vznikne, jak společné právo nájmu, tak i společné členství manželů v družstvu. - za společné členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně, tj. manželé jako společní členové mají jeden hlas. - společné členství manželů nevznikne, jestli-že manželé spolu trvale nežijí. 2. Podnájem pronájem (vysvětlení pojmů) Pronajmout někomu věc, kterou nevlastníme, není možné. Platí to i o družstevním bytě, který nevlastní konkrétní osoba, ale družstvo. Člen družstva je v bytě pouze nájemce, přestože má na celkovém majetku družstva podíl. Vztah člena a družstva ohledně daného bytu je založen na nájemní smlouvě. To ovšem neznamená, že družstevník nemůže nabídnout svůj byt za úplatu k bydlení někomu jinému. V tomto případě se nejedná o pronájem, ale o podnájem. Podmínky podnájmu se řídí Občanským zákoníkem. V něm je upraven v 719. Podnájem má svá omezení, a to jak pro družstevníka, tak pro podnájemníka. Pronajatý byt lze přenechat do podnájmu jen s písemným souhlasem vlastníka, tedy družstva. Podnájemník zase nemá po skončení podnájmu právo na náhradní podnájem, který by mu musel družstevník zajistit. Podnájem družstevního bytu se dále řídí dle platných Stanov BD Svitavy, čl. 47. Zde jsou mimo písemného souhlasu družstva (vlastníka) uvedeny další podmínky za jakých lze byt přenechat do podnájmu jinému: - byt lze přenechat do podnájmu pouze na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu družstevního bytu, 16

17 - max. doba trvání podnájmu je 3 roky schváleno představenstvem družstva dne vydání písemného souhlasu družstva s podnájmem družstevního bytu podléhá úhradě poplatku dle sazebníku náhrad za jednorázové úkony družstva schváleno shromážděním delegátů ze dne V této souvislosti zahájilo BD Svitavy na podzim roku 2007 prověřování podnájmů v družstevních bytech. Bylo zjištěno velké množství podnájmů bez písemného souhlasu družstva ( tzv. černých podnájmů). V tomto případě družstvo vyzve člena, aby požádal o písemný souhlas s podnájmem družstevního bytu dodatečně. Dodatečné vydání písemného souhlasu podléhá poplatku dle sazebníku náhrad za jednorázové úkony družstva schváleno shromážděním delegátů dne Pokud o vydání písemného souhlasu s podnájmem družstevního bytu člen nepožádá ani o vydání dodatečného písemného souhlasu po výzvě zaslané družstvem může družstvo postupovat dle čl. 23 Vyloučení a čl. 50 Zánik nájmu družstevního bytu Stanov družstva a platných zákonů 711 Výpověď z nájmu bytu Občanského zákoníku. Vzhledem k výše uvedenému bude BD Svitavy v prověřování podnájmů v družstevních bytech pokračovat. 3. Oznámení změn potřebných k vedení členské a bytové evidence Mezi povinnosti člena patří také povinnost oznámit změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou rozhodné pro vedení členské a bytové evidence a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku. Mezi tyto změny patří např.: - změna příjmení ( např. fotokopie Oddacího listu, Občanského průkazu), - změna počtu osob žijících ve společné domácnosti ( hlášenka změny počtu osob, která je k vyzvednutí na BD Svitavy nebo ke stažení na naši webových stránkách - změna trvalého bydliště - změna kontaktní adresy pro doručování písemností 4. Inzerce prostřednictvím BD Svitavy Od prosince roku 2007 je na BD Svitavy, referátu členských a bytových záležitostí zřízena služba INZERCE. Tato služba je určena Vám, našim členům. Prostřednictvím INZERCE můžete nabídnout své byty k převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu ( prodeji), k podnájmu, k výměně a v neposlední řadě zde také můžete nalézt byt ke koupi nebo podnájmu, např. pro své dospělé děti. Tato služba není časově omezena a doba zveřejnění inzerátu je dle potřeb člena. Služba je zpoplatněna symbolickou částkou 100,- Kč na pokrytí nákladů spojených se zajištěním inzerce a komunikací. Inzerci lze podat na BD Svitavy jednoduchým způsobem. Vyplníte formulář k danému inzerátu a pracovnice 17

18 referátu členských a bytových záležitost zajistí zveřejnění a následný servis spojený s touto službou. Vaše inzeráty jsou zveřejněny na webových stránkách družstva na adrese 5. Společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek (právnická osoba) vzniká podle zákona 72/1994Sb. v platném znění bez ohledu na vůli vlastníků, v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. V BD Svitavy se pro společenství vlastníků jednotek užívá pracovní zkratka SVJ. Práva a povinnosti jsou stanoveny výše uvedeným zákonem a stanovami společenství. Orgány společenství jsou: 1. shromáždění vlastníků jednotek 2. výbor společenství (minimálně tříčlenný) nebo pověřený vlastník (fyzická osoba nebo zástupce právnické osoby) 3. další orgány společenství dle stanov společenství První schůze společenství (shromáždění vlastníků) se koná nejpozději do šedesáti dnů od vzniku společenství a svolává ji původní vlastník domu, může ji rovněž svolat kterýkoliv vlastník jednotky, pokud je původní vlastník nečinný. Na první schůzi se schvalují stanovy společenství a volí jeho orgány. O průběhu první schůze musí být pořízen notářský zápis, jehož přílohu tvoří schválené stanovy společenství. Pokud družstvo jako původní vlastník domu vykonává funkci správce domu, plní tuto funkci orgánů společenství do doby než budou orgány společenství zvoleny. V případě, že společenství vlastníků nemá vlastní schválené stanovy společenství, řídí se společenství vzorovými stanovami vydanými nařízením vlády. Kopii lze získat za úplatu na referátu členských a bytových záležitostí družstva, případně stažením z adresy Společenství se zapisuje do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného u příslušného Krajského soudu. Návrh na zápis do rejstříku je povinen podat výbor společenství (nebo pověřený vlastník) do šedesáti dnů po svém zvolení. Zápis do rejstříku se provede i v případě, že nejsou dodrženy výše uvedené lhůty. Shromáždění společenství vlastníků jednotek je nejvyšší orgán společenství vlastníků. Shromáždění je usnášeníschopné, jsou-li přítomni vlastníci disponující nadpoloviční většinou hlasů všech vlastníků domu. Hlasování na shromáždění vlastníků: pro schválení změny účelu užívání stavby a pro úpravy jednotky jimiž se mění vzhled domu, je nutný souhlas všech vlastníků domu pro schválení modernizace, rekonstrukce, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu, je nutný souhlas ¾ většiny hlasů všech vlastníků domu 18

19 pro volbu výboru nebo pověřeného vlastníka společenství, je nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech vlastníků domu pro schválení změny Prohlášení vlastníka, schválení a změny stanov, uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám, rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, je nutný souhlas ¾ většiny hlasů přítomných vlastníků pro ostatní záležitosti dostačuje souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků domu Postavení právnické osoby BD Svitavy a členů družstva BD Svitavy zůstává vlastníkem nepřevedených jednotek v domě a spoluvlastníkem společných částí domu. K zastupování ve společenství vlastníků družstvo zplnomocňuje fyzickou osobu zmocněnce, který jedná a hlasuje na shromáždění vlastníků domu hlasem odpovídajícím podílu nepřevedených jednotek v domě. Prioritní úkoly po vzniku společenství: projednání principů spolupráce orgánů společenství a orgánů samosprávy svolání prvního ustavujícího shromáždění vlastníků schválení stanov společenství volba statutárního orgánu společenství rozhodnutí o odměně statutárního orgánu společenství rozhodnutí o změně přispívání na úhradu nákladů společenství u SVJ s více vchody zajištění zápisu společenství v rejstříku společenství zajištění správy domu, pozemku a dalších služeb Smlouva se správcem Vzhledem k řadě úprav zákona 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, řadě různých výkladů zákona a dezinformací je spolupráce s družstvem v prvotní fázi vývoje společenství nezbytná. Správa družstva v této věci zpravidla jedná do vzniku statutárního orgánu společenství, s výbory samospráv, které jsou nejvíce seznámeny s problematikou, zejména připravuje podklady a poskytuje pomoc při organizování ustavujícího shromáždění vlastníků, odpovídá na dotazy a poskytuje základní informace členům družstva v domě. Výše zmíněné informace se v tomto roce týkají pouze několika samospráv, ale není vyloučeno, že se právě tyto informace nebudou v budoucnu týkat právě té Vaší samosprávy. 6. Nechodit na domovní schůze se může vymstít Každý vlastník bytu je členem společenství vlastníků jednotek, které rozhoduje o chodu domu a správě domu. Společenství vlastníků si může brát úvěry a přijímat jiné závazky. Za tyto úvěry nebo závazky ručí všichni vlastníci, a to v poměru svých spoluvlastnických podílů na domě. 19

20 Někteří vlastníci si tuto skutečnost neuvědomují a mylně se domnívají, že za chod společenství je odpovědný buď výbor společenství nebo pověřený vlastník. Při svolání domovní schůze ( členská schůze samosprávy a jednání společenství vlastníků jednotek nebo jednání shromáždění společenství vlastníků ) může mnoho lidí mávnout rukou a výzvu na domovní nástěnce nechat bez povšimnutí. V tomto případě je, ale třeba si uvědomit, že výbor i shromáždění mohou rozhodovat o vás, bez vás. Podle 11 je shromáždění schopné usnášení, pokud se ho účastní vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Jak již bylo uvedeno v bodě 5. je k přijetí usnesení zapotřebí nadpoloviční většiny všech přítomných hlasů. K přijetí usnesení o schválení nebo změně stanov, o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám a rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů. Pouze k přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby a o změně stavby je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek, např. případ zateplování panelových domů. Nemůže tak nastat situace kdyby jeden jediný vlastník regeneraci domu zablokoval. Nebezpečí hrozí nejen z aktivního rozhodnutí shromáždění a výboru, ale také z jeho pasivního přístupu či nečinnosti. Pokud se na domě neprovedou potřebné opravy a údržba domu a nastane situace, kdy spadne kus střechy na parkující automobil a poničí jej, dotyčný bude hledat viníka. Za škodu je v tomto případě odpovědné společenství vlastníků. A protože společenství vlastníků není nikdo jiný, než ti, co v domě vlastní byty, celá částka náhrady škody se jednoduše rozpočítá dle poměru spoluvlastnického podílu na každého vlastníka. Kousek střechy, která spadla totiž patřil jim. Proto až bude na domovní nástěnce výzva k účasti na shromáždění vlastníků, je lepší se ho zúčastnit. Majetek, o kterém se tam rozhoduje, patří totiž všem vlastníkům, tj. i Vám. Benešová Zdeňka,čl.a bytové záležitosti Informace technického úseku 1. Plány údržby zpracování dlouhodobé zálohy Na jarních aktivech vám byla podána informace o novém programu, který umožňuje plánování oprav na domech. Tyto jsou z větší části zpracovány a zbývá je doplnit o informace vás předsedů samospráv. Při aktivech Vám budou předány materiály shodné s plánovacími tiskopisy. Tyto prosím doplňte o informace zjištěné za poslední období a dále o věci, které si myslíte, že by bylo potřeba v různý časových intervalech provést. Toto 20

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny Podklady pro jednání 7. shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Řipská 6/1445, které se uskuteční ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny (Praha 3, Korunní 75, velký salonek)

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva Bytové družstvo Republika Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů I. Obecná ustanovení Pravidla jsou připravena v souladu s usnesením 29. členské schůze Bytového družstva Republika

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007 SVJ Sdružení vlastníků jednotek Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví Výroční členská schůze 31.5.2007 Družstevní vlastnictví Bytový dům vlastní Bytové družstvo zápis na katastru nemovitostí

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 1. Předmět úpravy 1.1 Směrnice navazuje na organizační

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 Podle směrnice č.1/2013 Bytového družstva Svitavy pro nájem uvolněných bytů vyhlašuje Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2014 - obnovené na získání nájmu uvolněného bytu 1. Předpokládaný

Více

Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:.

Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:. Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu Smluvní strany: 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:. společný člen:.nar.: bytem:. ( nová adresa, kam se

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí:

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí: MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Místo konání: byt předsedy SVJ, 9. května 484, Rajhrad Datum a čas konání: 5. června 2009,

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více