Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti za roky 2012 a Zpráva nezávislého auditora 20 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti za roky 2012 a 2013 19 Zpráva nezávislého auditora 20 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady 22"

Transkript

1

2 Obsah I. PREZENTAČNÍ ČÁST Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní údaje o společnosti 5 Zpráva představenstva 6 Orgány společnosti 7 Základní schéma organizační struktury společnosti v roce Představení jednotlivých výrobních divizí 9 Program zabezpečování kvality 11 Ochrana životního prostředí 12 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 13 Veřejně prospěšné aktivity 14 Informace z personální a právní oblasti 15 Cíle a strategie řízení rizik 16 Následné události 17 II. III. FINANČNÍ ČÁST Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti za roky 2012 a Zpráva nezávislého auditora 20 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady 22 IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE Identifikační a kontaktní údaje 24 IV. PŘÍLOHY Rozvaha v plném rozsahu 26 Výkaz zisku a ztráty 30 Příloha roční účetní závěrky 32 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 49 2

3 I. PREZENTAČNÍ ČÁST 3

4 Úvodní slovo předsedy představenstva Dámy a pánové, vážení akcionáři, rok 2013 byl pro společnost rokem změn. I přes všechny tyto změny se nám v novém organizačním uspořádání v roce 2013 velmi dařilo. Rok změn představoval především zásahy do organizačního uspořádání. Od začala společnost AL INVEST Břidličná, a.s. prodávat větší část své produkce přes společnost METALIMEX a. s. Převod obchodní činnosti nebyl jednoduchý, přenastavili jsme veškeré procesy tak, aby naši zákazníci neměli s touto změnou potíže. Od jsme změnili i vnitřní uspořádání společnosti a vrátili jsme se k divizionálnímu uspořádání. V průběhu roku bylo realizováno mnoho dalších změn, především v oblasti řízení lidských zdrojů, jako například nový motivační a odměňovací systém pro všechny pracovníky ve firmě. Všechny tyto změny společnost zvládla, což potvrdil úspěšně dokončený audit ISO Společnost dosáhla tržeb za prodané výrobky 4,06 mld. Kč a objem výroby byl na úrovni tun. Z výše uvedených tržeb jsme vygenerovali zisk před zdaněním ve výši 209,3 mil. Kč. Objem investic dosáhl výše 118,8 mil. Kč, přičemž investicí roku bylo pořízení nového lakovacího stroje CERUTTI. Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. zaměstnávala 929 zaměstnanců a průměrný výdělek dosáhnul úrovně ,- Kč. V roce 2014 očekáváme ekonomickou stabilitu společnosti jak v tržbách, hospodářském výsledku, tak i v počtu zaměstnanců. Hlavním cílem je realizace nových investic především do dvou divizí, a to jednak do divize Obaly, kde budeme pořizovat nové tiskové stroje, a do divize Fólie, kde bychom měli dokončit investici nové homogenizační žíhací pece a zahájit investici do nových fóliárenských pecí. Chci poděkovat akcionářům a obchodním partnerům za důvěru v AL INVEST Břidličná, a.s., jakož i svým spolupracovníkům a zaměstnancům firmy za úsilí a výsledky, kterých jsme v roce 2013 dosáhli. Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva 4

5 Základní údaje o společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. je obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3040 se sídlem v Břidličné, ul. Bruntálská 167, PSČ , Česká republika, IČ Hlavním předmětem její podnikatelské činnosti je výroba válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin a výroba obalových materiálů. Akcionářská struktura Základní kapitál je tvořen akciemi na majitele, které jsou rozděleny mezi akcionáře v podobě 10 ks listinných akcií s nominální hodnotou každé akcie ,- Kč a 263 ks listinných akcií s nominální hodnotou každé akcie ,- Kč. Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. je zejména: výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin, výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů, polygrafická výroba, velkoobchod, zprostředkování obchodu a služeb atd., zpracování dat, služby databank, správa sítí, výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických nebo společenských věd. 5

6 Zpráva představenstva Hospodaření společnosti skončilo v roce 2013 ziskem před zdaněním ve výši 209,3 mil. Kč, což je výrazně lepší výsledek proti roku Společnost tak překročila plánované cíle, které byly zadány v podnikatelském záměru na rok Došlo k nárůstu vlastního kapitálu o 64 mil. Kč, a to především z titulu vytvořeného zisku. Výše cizích zdrojů zůstala na úrovni roku 2012, mírně se změnila struktura, snížily se závazky z obchodních vztahů a tento pokles byl pokryt nárůstem úvěrů. Zadluženost společnosti klesla na úroveň 62,5 %. V souvislosti s převodem obchodní činnosti došlo k nárůstu oběžných aktiv společnosti o 69,2 mil. Kč, a to hlavně v položce pohledávek z obchodních vztahů z titulu DPH, jelikož prodeje na vývoz jsou dnes fakturovány na českou společnost. Další narůstající položkou jsou zásoby, a to z důvodu předzásobení se hotovými výrobky z titulu generální opravy Kontilití 5. V roce 2013 byl schválen valnou hromadou společnosti návrh na rozdělení zisku za rok 2012 ve výši tis. Kč. Částka tis. Kč byla přidělena do rezervního fondu, částka tis. Kč byla převedena do položky nerozdělený zisk minulých období a částka 100 mil. Kč byla určena na dividendy. V roce 2013 nedošlo k negativním změnám ve výši majetku společnosti nebo jeho struktury. V celkovém zhodnocení lze rok 2013 považovat za úspěšný. 6

7 Orgány společnosti Složení orgánů k : Představenstvo Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva Ing. Jan Marinov, MBA místopředseda představenstva Ing. Petr Otava člen představenstva Ing. Josef Mašín člen představenstva Ing. Petr Sůva člen představenstva Dozorčí rada Ing. Simona Otavová předseda dozorčí rady Mgr. Karel Šiška, MSc. člen dozorčí rady Během roku 2013 došlo k několika změnám ve složení statutárního a dozorčího orgánu. Aktuální stav k je uveden výše. 7

8 Základní schéma organizační struktury společnosti v roce

9 Představení jednotlivých výrobních divizí Divize Plechy a pásy V roce 2013 se prodávala veškerá produkce divize společnosti METALIMEX a. s., která převzala následný prodej konečným zákazníkům. Pokračovalo se ve strategii minulých let podpory produktů s vyšší přidanou hodnotou s orientací na koncové aplikace a řešení ve slitinových materiálech. Velmi silně k výsledku napomohlo pokračování v úspěšně nastartovaných projektech převážně ve slitinách třídy 5xxx (hlavně v oblasti automobilového průmyslu). Obor aplikací pro stavebnictví si zachoval nestoupající trend započatý již v minulých letech. V průběhu roku se dařilo tlumit výkyvy v poptávce mezi jednotlivými kvartály a především ve třetím a čtvrtém kvartálu se dařilo uspokojovat stále stoupající poptávku po výrobcích divize. Rok 2013 byl dále charakterizován pokračujícím obdobím vysoké prémie na primární hliník, která se začala koncem roku mírně snižovat. Obchodní činnost Obrat výrobní divize byl v roce 2013 celkem tis. Kč, objemově se jednalo o tun materiálu. Divize Fólie V rámci organizačních změn v roce 2013 se výrobní část kontilití, studená válcovna a nůžkárna transformovala organizačně do samostatně hospodařící jednotky pod názvem divize Fólie. V této výrobní divizi vystupují k externím zákazníkům především pájené finstocky, mechanické finstocky, foilstocky a household fólie. V této oblasti se neustále věnujeme novým požadavkům a trendům na trhu, kde se ovšem potýkáme s omezením kapacit této výrobní linie. Část kapacit je předávána jako vstupní materiál dalším divizím společnosti jako fólie pro zušlechtění. Hlavním strategickým cílem divize Fólie v roce 2013 bylo posílení schopnosti dodávat kvalitnější fólii pro zušlechtění a přitom neztratit získanou pozici v oblasti výroby finstocků. Tento cíl je postupně úspěšně naplňován a bude i nadále prioritou v činnosti divize v následujícím období. Obchodní činnost Obrat výrobní divize byl v roce 2013 celkem tis. Kč, objemově se jednalo o tun materiálu. Produktová strategie společnosti je zaměřena na špičkové produkty pro sektor Automotive, stabilní pozici na trhu průmyslových aplikací pro vzduchotechniku a méně náročných potravinářských aplikací. Všechny klíčové segmenty zaznamenaly dobré prodejní výsledky, což vede k zájmu zákazníků vztahy s naší společností nadále rozvíjet a vytváří rovněž podklad pro celkovou stabilitu produkce hliníkových fólií v AL INVEST Břidličná, a.s. Kvalita produktů a spokojenost zákazníků, ve spojení se servisem poskytovaným naší společností, jsou základem dalšího rozvoje fóliových sortimentů v následujících letech. 9

10 Divize Obaly Divize Obaly byla vyčleněna z jednotného výrobního úseku na základě organizačních změn v červnu Hlavní podnikatelskou činností divize je výroba obalů na potraviny, jejichž základní složkou je hliníková fólie, dále potom metalizované produkty. Rok 2013 přinesl na divizi Obaly zásadní zlom v oblasti lakovaných Al fólií. Byl zakoupen a zprovozněn nový 3stojanový lakovací agregát, který umožňuje ze strany Al fólie, která přichází do kontaktu s potravinou, nanášet laky cihlovým způsobem. Nános dvou vrstev z jedné strany zajišťuje odolnost proti agresivním náplním a stabilitu obalu u výrobků s dlouhou trvanlivostí. V investiční oblasti byla schválena Rámcová strategie divize Obaly, jejíž součástí je především obnova tiskového parku společnosti. Obchodní činnost Obrat výrobní divize byl v roce 2013 celkem tis. Kč, objemově se jednalo o tun materiálu. Postupně se daří naplňovat obchodní strategii divize, a to přechodem od anonymní produkce na prodeje ke koncovým klientům, převážně na západních trzích. Orientace je soustředěna převážně na cukrovinky a mléčné produkty. Divize TAPA Tábor V odvětví výroby flexibilních obalů na bázi plastů se i přes stálý nárůst cen vstupních surovin podařilo udržet ziskovost v produktovém portfoliu. Udržet i nadále optimální naplněnost výrobních kapacit bylo v roce 2013 velice důležité. Divize TAPA Tábor obhájila i tento rok svou pozici a tržní podíl jak na lokálním trhu, tak i na zahraničních trzích. Vzrostl tlak ze strany konkurence, která i přes nárůst vstupních cen materiálu snižovala prodejní ceny. Divize TAPA Tábor se snažila získat konkurenční výhodu tím, že investovala do nového řezacího stroje Kampf. Ačkoli se nejednalo o nákladnou investici, v porovnání s investicemi do jiných strojů, došlo k urychlení výrobního procesu a zkrácení doby dodání produktu konečnému odběrateli. Rok 2013 byl z pohledu hodnocení dalším úspěšným rokem a pro rok 2014 se divize TAPA Tábor bude snažit udržet své postavení na trhu. Obchodní činnost Celkové tržby divize TAPA Tábor za rok 2013 byly ve výši tis. Kč. 10

11 Program zabezpečování kvality V roce 2013 společnost AL INVEST Břidličná, a.s. úspěšně pokračovala v uplatňování systému managementu kvality. V provozovně Břidličná proběhl v únoru 2013 úspěšně re-certifikační audit společností Lloyd s Register Quality Assurance podle požadavků standardů ISO 9001:2008. V divizi Fólie, útvaru vyrábějícím výrobky pro uplatnění v automobilovém průmyslu, proběhl úspěšně audit podle ISO/TS 16949:2009. V divizi TAPA Tábor proběhl v březnu 2013 úspěšně re-certifikační audit společností TÜV SÜD Czech podle požadavků ISO 9001:2008. Jak divize TAPA Tábor, tak i divize Obaly v Břidličné v průběhu roku obnovily a s úspěchem obhájily certifikáty BRC/IoP pro potravinářské obalové materiály dle globálního standardu BRC/IoP certifikační společnosti Bureau Veritas Certification Czech Republic. Tyto nároky jsou přenášeny i na výrobce obalů pro potravinářství. Zavedení tohoto standardu usnadňuje prokázání bezpečnosti produkce obalů pro potravinářství zákazníkům společnosti a celkově tím zvyšuje důvěryhodnost společnosti. Divize Plechy obhájila v červenci 2013 vlastnictví certifikátu výrobce polotovarů na tlakové nádoby dle PED 97/23/EC a AD2000/W0 od společnosti TÜV Rheinland. V říjnu 2013 byl taktéž s úspěchem proveden dozorový audit TZÚS Ostrava systému řízení výroby pro výrobu předvýrobků pro nosné konstrukční prvky staveb dle ČSN EN 15088:2006. V červnu 2013, v návaznosti na Osvědčení o akreditaci č. 195/2011 laboratorních metod zkušební chemické laboratoře č. 1407, prověřil a potvrdil akreditační orgán ČIA dozorovým auditem trvalé plnění akreditačních požadavků dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Společnost v roce 2013 úspěšně absolvovala celkem 5 zákaznických auditů, čímž u současných zákazníků potvrdila svou schopnost i nadále uspokojovat jejich potřeby a u potenciálních zákazníků se otevřela cesta pro novou spolupráci. Provedeným průzkumem hodnocení spokojenosti zákazníků bylo ověřeno, že spokojenost zákazníků s výrobky a službami společnosti je vysoká, v průměru dosahuje téměř 90 %, se zařazením do kategorie A, výjimečně B. 11

12 Ochrana životního prostředí Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. vnímá ochranu životního prostředí jako jednu ze svých hlavních priorit. Uvědomuje si, že všechny její činnosti ovlivňují životní prostředí, a proto věnuje této problematice velmi významnou pozornost. V roce 2013 byla společnost v souladu s integrovaným povolením, které stanovuje podmínky, za kterých může provozovat veškerá svá zařízení. Splnila také ostatní právní požadavky, povinnosti a ustanovení na ochranu životního prostředí. Pravidelně monitoruje a vyhodnocuje druh a množství povolených znečišťujících látek. Záloha na poplatky za vypouštění znečišťujících látek představovala ,- Kč. Autorizovaná měření prokázala soulad s legislativou. Pouze měření hluku v chráněném venkovním prostoru vykázalo překročení limitu v noční době. Společnost přijala opatření k eliminaci nadměrného hluku. V oblasti nakládání s vodami bylo vypuštěno m 3 odpadní vody, poplatek za jejich vypouštění činil ,- Kč. V oblasti nakládání s odpady bylo vyprodukováno tun odpadů, z toho tun nebezpečných. Náklady na jejich odstranění představovaly ,- Kč. Příjem za druhotné suroviny činil ,- Kč. Celkový environmentální profil společnosti má stále se zlepšující trend díky každoročním systematickým investicím v této oblasti. Vynaložená částka na ekologii v roce 2013 představovala ,- Kč. Byly realizovány následující akce: Spalovací jednotka RTO 50 Rekuperace kontilití VaZ PC program EVI8, evidence odpadů Záchytné vany a pomůcky pro chemické látky ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. je zařazena do systému obchodování s emisemi. Na základě spotřeby zemního plynu na kotelně a plynových pecích, která činila m 3, bylo emitováno tun CO 2. Toto množství odpovídá stejnému množství povolenek, které budou odepsány. Koncem roku společnost započala s pořizováním a umisťováním nových plastových odpadových sběrných nádob pro důslednější třídění odpadů, vznikajících ve společnosti. V průběhu roku proběhly dvě kontroly inspekce životního prostředí, a to v oblasti ochrany vod a ovzduší. Při kontrole nebylo shledáno závažných pochybení nebo porušení zákonných povinností. 12

13 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje V rámci nového organizačního modelu jsou od jednotlivé výrobní divize zodpovědné za svůj vlastní technologický rozvoj a realizaci svých technologických strategií. Výzkum a vývoj divize Plechy byl zaměřen na sortiment středně a výše legovaných slitin z teplé tratě. Těžiště výzkumu a vývoje lze shrnout do tří hlavních oblastí: 1. Tvorba produktů s perspektivou využívání hliníku a trvale udržitelného rozvoje. 2. Příprava rekonstrukce a modernizace klíčových výrobních agregátů. 3. Využití práce vývojářů a technologů k optimalizaci výrobních operací. Výzkum a vývoj divize Fólie se ve shodě se strategií společnosti věnoval v roce 2013 zejména aktivitám v oblasti zlepšování kvality tenké fólie pro zušlechťování a podpoře prodeje sortimentů finstock (industrial, automotive). Část vývojových prací se věnovala zákaznickému servisu (elektrovodný Al). Přehled řešených projektů: 1. Projekt TIP (FR-TI3/707 s účelovou dotací MPO) představuje ukončení vývoje zlepšování kvality a vlastností Al fólií pro nové obalové technologie s cílem podpořit plánovaný prodej zušlechtěných fólií, navazující na plán investic. Vývojové práce byly zaměřeny zejména na řešení rovinnosti, pórovitosti a povrchové kvality fólií. Pozitivních výsledků bylo dosaženo zejména u víčkové fólie. 2. Rozvojový program RP II 1/13 svou podpůrnou vývojovou činností řešil dílčí úkoly související s průběžnými požadavky strategických zákazníků (Visteon, Mahle, Valeo). Aplikace nové modifikované slitiny 3003 v projektu AUDI byla úspěšná. Podobné vývojové aktivity probíhají intenzivně a úspěšně v oblasti deskových a rotačních výměníků (Hoval, Recutech). Technologické aktivity na divizi Obaly byly soustředěny nejen na odstranění kvalitativních problémů u zákazníků, ale také na snížení materiálové náročnosti produktů. Vývojová činnost na divizi Obaly se soustředila zejména na požadavky trhu v oblasti bariérových vlastností produktů a výrobu sekundárních obalů: 1. Bariérové vlastnosti hlavním zaměřením vývoje byla práce na víčkové fólii určené pro balení agresivních potravin (hořčice, majonézy atd.). Tato aktivita byla podpořena rozjezdem nového lakovacího stroje, který umožňuje nános 2 vrstev laků na stranu Al fólie určenou do kontaktu s potravinou. Ve spolupráci s dodavatelem laku byla vytipována kombinace tzv. bariérového laku a tepelně svařitelného laku, která zajistí jednak výborné bariérové vlastnosti a jednak plně vyhovující svařitelnost k plastovým kelímkům, do nichž se potraviny plní. V současné chvíli je produkt ve stádiu testování u vybraných klientů. 1. Sekundární obaly - převážně se jedná o papírový přebal jogurtových kelímků, tzv. BANDEROLE. Na speciálně upravený papír je na voskovacím stroji nanášen tavný hotmelt, který zajišťuje požadované vlastnosti. Ve spolupráci s předními výrobci hotmeltů byl vytipován optimální komponent jednak pro finální užití a jednak pro možnosti strojního zařízení. Aktivita byla završena úspěšným testem u ukrajinského zákazníka a postupně se produkt začíná etablovat i na ostatních trzích. Výzkumné a vývojové aktivity jsou ve všech divizích realizovány v úzké spolupráci s vysokými školami, a to zejména s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT a Fakultou technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze. 13

14 Veřejně prospěšné aktivity Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. s celkovým počtem více než devět set zaměstnanců patří k významným regionálním zaměstnavatelům. Vedle výrobní a čistě ekonomické oblasti se firma snaží podporovat své zaměstnance a jejich rodiny také v mimopracovních aktivitách a přispívat tak i k rozvoji regionu, ve kterém má sídlo. Spokojenost zaměstnanců a pracovní motivace souvisí i s úrovní a kvalitou způsobu trávení volného času a naopak. V oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže je dlouhodobě podporován místní klub Biatlon Břidličná, který v mládežnických kategoriích dosahuje výborné výsledky i na celorepublikové úrovni. Tyto úspěchy pak velmi dobře prezentují obchodní jméno společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. i za hranicemi zdejšího regionu. V roce 2013 byla finančně podpořena také činnost oddílu TJ Kovohutě Břidličná s početnou členskou základnou, kterou z významné části tvoří zaměstnanci společnosti a jejich rodinní příslušníci. Rezervací hodin pro zaměstnance byl poskytnut příspěvek na provoz plaveckého bazénu v Břidličné a finanční podporu obdrželi i bývalí zaměstnanci na činnost Klubu důchodců Břidličná. Jednorázové menší finanční příspěvky či věcné dary propagující obchodní jméno AL INVEST Břidličná, a.s. byly použity na podporu společenských nebo sportovních aktivit majících vztah ke zdejšímu regionu Město Břidličná, městská knihovna, TJ Slavoj Bruntál, soutěž hasičských záchranných sborů, příprava dětského letního tábora, akce pořádané místními školami apod. Výrazem propojení podnikatelské, občanské a komunální složky je účast společnosti v obecně prospěšné společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s., která se zaměřuje na využívání dotačních příležitostí s cílem podpory lokálních projektů a rozvoje zdejšího mikroregionu. Za aktivity v této oblasti bylo společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. v roce 2013 uděleno hejtmanem Moravskoslezského kraje Čestné uznání za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblastech sociální, ekonomické a environmentální. 14

15 Informace z personální a právní oblasti V průběhu roku 2013 došlo k několika dílčím změnám v organizační struktuře, jejichž cílem bylo pokračovat v procesu zvyšování efektivity řízení a produktivity práce. Pokles počtu zaměstnanců oproti roku 2012 byl způsoben především převodem obchodní činnosti na společnost METALIMEX a. s., v rámci kterého přešla část zaměstnanců obchodního útvaru do pracovního poměru k této společnosti. Podstatnou změnou bylo zavedení nového mzdového systému a kompetenčního modelu v kategorii THP i nová úprava motivačního systému u zaměstnanců na dělnických pozicích. Cílem těchto opatření bylo zvýšení motivace zaměstnanců i jejich větší míra participace na ekonomických výsledcích společnosti. Z pohledu statistických ukazatelů nedošlo na úseku HR v roce 2013 k zásadním změnám. Byly dodrženy plánované hodnoty klíčových ukazatelů (zejména objem mzdových nákladů), nadále byl zachován trend nízké nemocnosti i počtu pracovních úrazů. Ze strany zaměstnavatele byly podporovány vzdělávací aktivity zaměstnanců formou realizace zákonných školení i odborných kurzů. Pokračovala spolupráce se Střední školou Rýmařov v podobě přímé podpory učebního oboru hutník, včetně zajištění výuky praktických předmětů, a podařilo se získat několik dotačních titulů na vzdělávání vybraných kategorií zaměstnanců. V menším rozsahu byla obnovena výuka cizího jazyka. V oblasti zaměstnaneckých benefitů zůstaly zachovány stěžejní výhody ve formě příspěvku zaměstnavatele na stravování, příspěvku na penzijní připojištění, jednoho týdne dovolené navíc, vyhrazených hodin pro zaměstnance v místním krytém bazénu či zajištění zdravotních rekondičních pobytů pro zaměstnance z rizikových provozů. Společnost se zapojila do projektu Zdravá firma, v rámci kterého byly zaměstnancům na konci roku poskytnuty vitamínové balíčky. Opět byla uspořádána již tradiční kulturně-sportovní akce Fabrika Fest určená pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky a v průběhu roku proběhlo i několik dalších, svým rozsahem již menších, sportovních a kulturních akcí. V právní oblasti byla průběžně věnována pozornost dodržování platné legislativy a právní ochraně zájmů společnosti, včetně přípravy na novou právní úpravu účinnou od V této souvislosti byly řešeny běžné právní záležitosti související s výrobní a provozní činností firmy a interní formou zajišťovány právně-korporátní záležitosti akciové společnosti (realizace valné hromady apod.). Společnost měla v roce 2013 uzavřenu kolektivní smlouvu se základní organizací odborového svazu KOVO; na pravidelných schůzkách docházelo k výměně informací mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Komunikace se zaměstnanci byla zajišťována také prostřednictvím pravidelného vydávání firemního Zpravodaje a provozováním intranetu. 15

16 Cíle a metody řízení rizik Společnost uplatňuje dvě strategie řízení rizik vyhnutí se či přenesení rizika a eliminace rizika z titulu aktivní práce se zajištěním či pojištěním rizika: 1. Přijatá opatření směřují k tomu, aby riziko nemohlo nastat, nebo se zaměří na to, aby v případě, že riziko nastane, byly jeho dopady přeneseny na klienty. Týká se především oblasti řízení rizika v oblasti komodit a v oblasti investic. Komoditní riziko se řídí tak, že nákupy komodity (Al) jsou převážně prováděny na základě již exitujících prodejů zákazníkům, tzn. nakupuje se za cenu, která je domluvena se zákazníkem. V oblasti nákupu investic je riziko řešeno tak, že se společnost snaží možné dopady rizika přenášet na dodavatele nastavení sankcí a parametrů dodávané části řešení nebo projektu tak, aby případné výpadky či problémy s realizací pokryl buď technický tým dodavatele, nebo kompenzace výpadku se řešila jeho penalizací. 2. Aktivní práce se zajištěním měn začíná již v době plánovacího procesu v rámci tvorby plánu peněžních toků za jednotlivé měsíce příslušného roku. Obdržené devizové příjmy jsou používány zčásti k úhradám devizových závazků a přebytečné devizy jsou konvertovány do CZK jejich prodejem prostřednictvím forwardů. Pro zajištění efektivity prodejů jsou sledovány objemy a kurzy budoucích devizových příjmů a výdajů, tj. pohledávek, závazků a i odbytových zakázek a vstupních objednávek. Cílem systému je zajištění vývoje měnových kurzů tak, aby nedocházelo nebo byly minimalizovány kurzové ztráty. Pro případ znehodnocení jednotlivých složek majetku se společnost jistí uzavřením pojistných smluv a to nejen na škodu způsobenou na majetku z titulu živlů či krádeží, ale i na riziko nevůle platit splatné pohledávky. Součástí pojištění je také pojištění odpovědnosti za výrobek a v neposlední řadě i pojištění pro případ přerušení provozu. 16

17 Následné události Po skončení účetního období do data výroční zprávy nedošlo k žádným změnám, které by vyžadovaly doplnění výroční zprávy. 17

18 II. FINANČNÍ ČÁST 18

19 Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti za roky 2012 a 2013 (v celých tisících Kč) Tržby Zisk brutto EBITDA* Cashflow z investiční činnosti ** Základní kapitál * EBITDA pro výpočet bankovních kovenantů je stanovena jiným způsobem. ** Hodnota zahrnuje veškeré přírůstky investic v roce 2013 bez zohlednění odložených splatností investičních faktur, po úpravě je částka zaplacených investic ve výši tis. Kč. 19

20 Zpráva nezávislého auditora Účetní závěrka Na základě provedeného auditu jsme dne 17. března 2014 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2013, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích za rok 2013 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. k 31. prosinci 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva o vztazích Provedli jsme ověření věcné správnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. za rok končící 31. prosincem 2013 sestavené dle příslušných ustanovení Zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku. Za sestavení této zprávy o vztazích a její věcnou správnost je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Ověření jsme provedli v souladu s auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotou, že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevydáváme výrok auditora. 20

21 Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. za rok končící 31. prosincem 2013 obsahuje věcné nesprávnosti. Výroční zpráva Provedli jsme ověření souladu výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Praze, dne 25. července 2014 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Oprávnění číslo 71 Ing. Karel Charvát Partner Oprávnění číslo

22 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady Dozorčí rada pracovala do v tříčlenném složení Ing. Simona Otavová, předsedkyně dozorčí rady, Ing. Pavlína Kocourková, MBA, členka dozorčí rady, a Mgr. Karel Šiška, LL. M., člen dozorčí rady. Ke dni odstoupila z dozorčí rady na vlastní žádost Ing. Pavlína Kocourková, MBA. V rámci své kontrolní činnosti se dozorčí rada zabývala zejména plněním úkolů, které jí náleží dle zákona a Stanov společnosti. Pravidelně se zabývala průběžnými výsledky hospodaření společnosti a vývojem aktiv a pasiv, zaměřila se na kontrolu výkonu působnosti představenstva, plnění podnikatelského záměru, hospodaření společnosti, platební schopnosti a uskutečňování její podnikatelské činnosti v souladu s platnými právními předpisy a Stanovami. V daném roce dozorčí rada také projednala výběr auditora. Zasedání dozorčí rady se jako host pravidelně účastnil místopředseda představenstva, který ze své funkce výkonného ředitele komentoval hospodářské výsledky společnosti, včetně plnění business plánu a realizace schválených investic. Dozorčí rada měla v roce 2013 k dispozici dostatek informací potřebných pro výkon své kontrolní a dozorčí činnosti, chránila zájmy akcionářů jak v činnosti představenstva, tak při uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. a neshledala v rámci své kontrolní činnosti žádné pochybení či závažné nedostatky. V Praze dne Dozorčí rada společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. 22

23 III. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE 23

24 Identifikační a kontaktní údaje Obchodní firma: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo společnosti: Bruntálská 167, Břidličná, Česká republika IČ: DIČ: CZ Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, vložka B, č Telefonní spojení: Faxové spojení: spojení: www stránky: 24

25 IV. PŘÍLOHY 25

26 Rozvaha v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Označ. A K T I V A řádek Běžné účetní období Min. účetní období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) B.I.1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 8. majetek 012 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B.II.1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 8. majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 B.III.1. Podíly - ovládaná osoba 024 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 2. vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, 4. podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 7. majetek Pokračování na následující straně

27 Označ. A K T I V A řádek Běžné účetní období Min. účetní období Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Oběžná aktiva (ř ) C.I. Zásoby (ř. 33 až 38) C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv 042 Pohledávky za společníky, členy družstva a za 4. účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 047 C.III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv 051 Pohledávky za společníky, členy družstva a za 4. účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky 057 C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C.IV.1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 Pokračování na následující straně 27

28 Označ. A K T I V A řádek Běžné účetní období Min. účetní období Brutto Korekce Netto Netto a b c D.I. Časové rozlišení (ř ) D.I.1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období 066 Označ. P A S I V A řád. Běžné období Minulé období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A.I. Základní kapitál (ř ) A.I.1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A.II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 79) A.III. A.II.1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností Rozdíl z přeměn společností Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 079 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 082 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje (ř ) B.I. Rezervy (ř. 90 až 93) B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky 091 Pokračování na následující straně 28

29 Označ. P A S I V A řád. Běžné období Minulé období a b c Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 104) B.II.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv 097 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 4. sdružení 5. Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116) B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv 108 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 4. sdružení 5. Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř ) B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 120 C.I. Časové rozlišení (ř ) 121 C.I.1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období

30 Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč) Označ. TEXT řád. Skutečnost v účet. období běžném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (ř ) 03 II. Výkony (ř ) II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2 Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření (ř ) Pokračování na následující straně

31 Označ. TEXT řád. Skutečnost v účet. období běžném minulém a b c 1 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) 33 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření (ř ) Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51) Q.1. -splatná Q.2. -odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 S.1. -splatná 56 S.2. -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** **** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) Výsledek hospodaření před zdaněním (ř )

32 Příloha roční účetní závěrky 1. POPIS SPOLEČNOSTI AL INVEST Břidličná, a.s. (dále jen společnost ) je právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 5. září 2005 a sídlí v Břidličné, ul. Bruntálská 167, okres Bruntál, Česká republika, IČ Hlavním předmětem její činnosti je výroba válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin, výroba flexibilních obalových materiálů. Osoby podílející se na základním kapitálu k Ing. Petr Otava, CSc. 60 % MTX CZ, a.s. 40 % V průběhu roku 2013 nedošlo ke změnám v osobách podílejících se na základním kapitálu společnosti. Členové statutárních a dozorčích orgánů k (dle obchodního rejstříku) Představenstvo: Ing. Petr Otava, CSc. (předseda) Ing. Jan Marinov (místopředseda) Ing. Petr Sůva (člen představenstva) Ing. Josef Mašín (člen představenstva) Ing. Petr Otava (člen představenstva) Dozorčí rada: Ing. Simona Otavová (předseda) Mgr. Karel Šiška, MSc (člen dozorčí rady) Změny v obchodním rejstříku v roce 2013 Během roku 2013 došlo k několika změnám v rámci členů statutárních a dozorčích orgánů. Aktuální stav k je uveden v předcházejícím odstavci. Začátkem roku 2013 došlo k zániku funkce panu Ing. Pavlu Kotajnému a Petru Matuškovi. Na jejich místa v představenstvu nastoupili pan Jan Marinov a Josef Mašín. V rámci dozorčí rady došlo na počátku roku 2013 k zániku funkce panu Ing. Ladislavovi Ornstovi a paní Ing. Simoně Zeleňákové. Nově byla zvolena paní Simona Otavová a paní Pavlína Kocourková, u které došlo k zániku funkce ke konci roku Společnost má následující organizační strukturu (stav k ) Společnost je rozdělena do jedenácti základních segmentů: Útvar výkonného ředitele Útvar investic Ekonomický útvar Personální a právní útvar Útvar kvality Útvar nákupu Technický útvar Divize Plechy Divize Fólie Divize Obaly Divize TAPA Tábor S účinností od 1. ledna 2013 byl převeden útvar obchodu pod společnost ve skupině MTX CZ, a.s. 32

33 2. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ SPOLEČNOSTÍ Zásadní účetní postupy, které společnost používala při sestavení účetní závěrky, jsou následující: a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Drobný nehmotný majetek do 10 tis. Kč se účtuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci. Drobný nehmotný majetek (od 10 tis. Kč do 60 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách a odpisuje se do nákladů měsíčně 1/24, tzn. po dobu 2 let. Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. b) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti je zaúčtován v ocenění vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady, výrobní režijní náklady a další výdaje související s jeho pořízením. Přijaté dotace na pořízení dlouhodobého majetku ponižují pořizovací cenu majetku. Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů. Reprodukční pořizovací cena takového majetku se stanoví na základě znaleckého posudku. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. Drobný hmotný majetek do 5 tis. Kč se účtuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 5 tis. Kč do 40 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách a odpisuje se do nákladů měsíčně 1/24, tzn. po dobu 2 let. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku vznikl jako rozdíl mezi kupní cenou a zůstatkovou účetní cenou části podniku pořízeného koupí části konkurzní podstaty podniku Hutní závody Břidličná, a.s. Odpisování Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: Počet let (od - do) Stavby Energet. a výr. zařízení 7 14 Stroje, přístroje a zařízení 3 15 Dopravní prostředky 3 14 Inventář 3 10 Software 3 10 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 15 c) Finanční majetek Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. V případě snížení hodnoty majetkových účastí, jsou tvořeny opravné položky, popř. je účetní hodnota snížena mimořádným odpisem z titulu trvalého poklesu jejich hodnoty, a to individuálně za každý cenný papír. Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. 33

34 d) Zásoby Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize, atd.). Nedokončená výroba je oceňována dle skutečných výkonů, množství a skutečné materiálové bilance při aktuálních skladových cenách. Polotovary vlastní výroby jsou kalkulovány v plánovaných cenách dle kalkulačního vzorce. Hotová výroba je oceňována konkrétní kalkulací obchodního případu, která se provádí v plánovaných cenách dle kalkulačního vzorce. Ocenění využitelného odpadu se odvozuje od ceny suroviny snížené o náklady potřebné k jeho přepracování do využitelného stavu. Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem. e) Pohledávky Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek účtovaných na vrub nákladů. f) Deriváty Deriváty k obchodování Společnost oceňuje deriváty reálnou hodnotou k rozvahovému dni. Reálná hodnota je stanovena na základě tržního ocenění nebo na základě kvalifikovaného odhadu. Rozdíly vzniklé změnou reálné hodnoty derivátů určených k obchodování jsou zahrnuty ve výnosech nebo nákladech. Zajišťovací deriváty Společnost se prostřednictvím měnových nástrojů (forwardy, opce) zajišťovala proti riziku změny měnového kursu Kč/EUR, Kč/USD a Kč/PLN. Zajišťována byla inkasa v EUR, USD a PLN od odběratelů podle plánovaných tržeb. Společnost klasifikuje deriváty jako zajištění budoucích peněžních toků. Zajišťovací deriváty jsou k rozvahovému dni oceněny reálnou hodnotou a efektivní část zajištění (reálné hodnoty) je účtována na účet oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků, který je součástí vlastního kapitálu společnosti a dále na příslušné účty Jiných pohledávek a/nebo Jiných závazků. Neefektivní část je zachycena ve výkazu zisku a ztráty. Vzhledem k tomu, že se společnost rozhodla zajišťovat změnu peněžních toků pouze mimo stanovené pásmo fluktuace kurzů definované v měnových strukturách, předpokládá, že takto definovaný zajišťovací vztah bude plně efektivní a tudíž změnu reálné hodnoty forwardů před splatností účtuje do vlastního kapitálu. g) Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo k rozvahovému dni zaregistrováno, se vykazuje jako Změny základního kapitálu. Vklady přesahující základní kapitál se vykazují jako emisní ážio. Ostatní kapitálové fondy společnost podle stanov nevytváří. Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů. h) Přijaté úvěry Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. i) Finanční leasing Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu a předmět leasingu aktivuje do majetku společnosti v kupní ceně v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost odkupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. j) Stanovení rezerv Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost. Společnost vytváří rezervy na mimořádné odměny schvalované představenstvem. 34

35 k) Devizové operace Majetek a závazky pořízené v cizí měně se přepočítávají devizovým kurzem ČNB platným ke dni jejich vzniku. K rozvahovému dni jsou aktiva a pasiva v zahraniční měně přepočítávána kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. l) Výzkum a vývoj Náklady na výzkum jsou vynaloženy za účelem získání zcela nových technických znalostí, které mohou vést k budoucímu zlepšení výrobků nebo celých procesů, pro něž však není dosud stanoveno jejich ekonomické využití. Tyto náklady jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty v období, ve kterém byly vynaloženy. m) Účtování nákladů a výnosů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa. Společnost účtuje o výnosech z hlavní činnosti a o výnosech z neobvyklých činností dle předepsaných účetních postupů. n) Daň z příjmů Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna. o) Složky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (pro účely cash flow) Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno, a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky. p) Povolenky na emise skleníkových plynů O povolenkách na emise skleníkových plynů je účtováno jako o dlouhodobém nehmotném neodpisovaném majetku a jsou oceněny pořizovací cenou případně reprodukční pořizovací cenou při bezúplatném nabytí. Bezúplatné nabytí povolenek na emise prvním držitelem se vykazuje jako poskytnutí dotace. O spotřebě povolenek na emise se účtuje do ostatních provozních nákladů v závislosti na odhadované výši emisí vyprodukovaných společností v daném účetním období. Dotace je rozpouštěna do ostatních provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti se spotřebou povolenek. Prodej povolenek na emise je vykázán ve výsledku zisku a ztráty v položce tržby z prodeje dlouhodobého majetku a zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku. Společnost účtuje o opravných položkách k nakoupeným povolenkám na emise k rozvahovému dni v případě, kdy je ocenění nakoupených povolenek na emise použité v účetnictví přechodně vyšší, než je tržní ocenění. 35

36 3. DLOUHODOBÝ MAJETEK a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Celkem OPRÁVKY Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Počáteční zůstatek Odpisy Vyřazení Konečný zůstatek Netto účetní hodnota Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Celkem Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje zahrnují výdaje na výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou určeny k prodeji nebo k obchodování a jsou rozděleny do jednotlivých položek podle projektů. Vedení společnosti zároveň předpokládá technický úspěch a ekonomickou a komerční ziskovost těchto projektů. Ocenitelná práva, patenty a licence jsou odpisovány po dobu životnosti, jak je stanoveno v příslušné smlouvě. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje povolenky emisí skleníkových plynů, které jsou určeny k vlastní spotřebě, nebo k obchodování a tyto povolenky nejsou odpisovány. Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činí v pořizovacích cenách k tis. Kč ( tis. Kč). 36

37 b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Pozemky Umělecká díla Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Celkem Celkem OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY Počáteční zůstatek Odpisy Oprávky Vyřazení Konečný zůstatek Počáteč -ní zůstatek Opravné položky Změna Konečný zůstatek Netto účetní hodnota Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Pozemky Umělecká díla Nedok. dlouhod. hm. majetek Poskytnuté.zálohy na dl.hm. majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Celkem Celkem Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činí v pořizovacích cenách k tis. Kč ( tis. Kč). Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky na vrub nákladů (viz odstavec 6). Oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč vznikl jako rozdíl mezi kupní cenou a zůstatkovou účetní cenou části podniku pořízeného koupí části konkurzní podstaty podniku Hutní závody Břidličná, a.s. v r Odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku v r ve výši tis. Kč ( tis. Kč) je vykázán proti pozici Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 37

38 Společnost eviduje nevyužívaný majetek, který byl součástí nakoupeného celku z konkurzní podstaty KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s. K tomuto majetku společnost nevytváří opravné položky (nesnižuje přechodně jejich hodnotu) samostatně, jelikož k nakoupenému celku z KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s. byl vytvořen oceňovací rozdíl k nabytému majetku (účet 097), který ocenění nevyužitého majetku k datu pořízení korigoval. Společnost má k 31. prosinci 2013 zastaven majetek v hodnotě tis. Kč. Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2013 patřil nákup lakovacího stroje CERUTTI ve výši tis. Kč, rekuperace spalin kontilití ve výši tis. Kč, spalovacího zařízení RTO ve výši tis. Kč a komorové tavící pece ve výši tis. Kč. Společnost obdržela v roce 2013 dotaci ze státního rozpočtu na realizaci energetických úspor ve výši tis. Kč. Náklady na pořízení majetku byly v plné výši zaúčtovány na účet nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku a následně rozděleny na základě přidělené dotace v poměru 60 % vlastní náklady a 40 % dotace. Částka ve výši dotace je zúčtována jako vyřazení z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku. c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč) Společnost nevlastnila k ani k žádný dlouhodobý finanční majetek. 4. ZÁSOBY Ocenění nepotřebných a nepoužitelných zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka byla stanovena vedením společnosti na základě individuální analýzy (viz odst. 6). Společnost má k 31. prosinci 2013 zastavenou část zásob (detail viz odst. 14). 5. POHLEDÁVKY Krátkodobé obchodní pohledávky k činí tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých představují pohledávky po lhůtě splatnosti tis. Kč ( tis. Kč). Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2013, resp vytvořeny opravné položky na základě analýzy věkové struktury pohledávek nebo na základě kvalifikovaného odhadu rizika likvidnosti pohledávek (viz odstavec 6). Společnost dále z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání atd. odepsala do nákladů v roce 2013 pohledávky ve výši tis. Kč ( tis. Kč). Společnost ručila Československé obchodní bance, a. s. (jako Agent pro zajištění) k z titulu čerpání bankovních úvěrů u Československé obchodní banky, a. s., Komerční banky, a.s. a České spořitelny, a.s. svými pohledávkami ve výši 0 tis. Kč ( tis. Kč) Pohledávky za spřízněnými osobami (viz odstavec 23). 6. OPRAVNÉ POLOŽKY Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v odstavci 3, 4 a 5). Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč): Opravné položky k: Počáteční stav k Tvorba opravné položky Zúčtování opravné položky Zůstatek k Tvorba opravné položky Zúčtování opravné položky Zůstatek k Dlouhodobému majetku Zásobám Pohledávkám zákonné Pohledávkám ostatní Celkem Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách. 38

39 7. DERIVÁTY a) Deriváty určené k obchodování K rozvahovému dni měla společnost otevřeny následující obchodovatelné deriváty (sumarizovány dle typu a měn): Instrument 2012 Reálná hodnota k Instrument 2013 Reálná hodnota k Forwardový prodej tis. EUR -299 Forwardový prodej tis. EUR Swapový nákup 540 tis. EUR 46 Swapový nákup tis. EUR Forwardový prodej tis. PLN -184 Forwardový prodej tis. PLN Swapový prodej 630 tis. PLN -20 Celkem -457 Celkem Společnost neměla k ani k uzavřen žádný derivát na zajištění ceny hliníku ani žádné strukturované derivátové transakce. b) Zajišťovací deriváty Společnost vykazovala reálnou hodnotu ostatních zajišťovacích derivátů, které zajišťovaly výši budoucích inkas v EUR, PLN a USD v souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (f) jako Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu společnosti (zajištění budoucích peněžních toků). Výše reálné hodnoty těchto derivátů (měnové forwardy) činila k tis. Kč ( tis. Kč). Výše oceňovacího rozdílu ve vlastním kapitálu je ponížena o vypočtenou odloženou daň ve výši tis. Kč ( tis. Kč). K rozvahovému dni měla společnost otevřeny následující zajišťovací deriváty: Jedná se měnové forwardy v měnách EUR (prodej tis. EUR) období březen 2014 až prosinec Reálná hodnota těchto derivátů je vykázána dle předpokládaného data realizace následovně: Zajišťovací instrument Forwardy na rok 2014 Reálná hodnota - krátkodobé pohledávky Reálná hodnota - krátkodobé závazky Reálná hodnota - dlouhodobé pohledávky Reálná hodnota - dlouhodobé závazky Změna reálné hodnoty Celkem FINANČNÍ MAJETEK Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. 9. OSTATNÍ AKTIVA Náklady příštích období zahrnují především předem uhrazené leasingové splátky a pojištění a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně přísluší. 10. VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál společnosti se skládá z 10 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných plně upsaných a splacených s nominální hodnotou 200 tis. Kč a z 263 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných, plně upsaných a splacených ve jmenovité hodnotě tis. Kč. Počáteční stav k Zvýšení Snížení Zůstatek k Zvýšení Snížení (tis. Kč) Zůstatek k Počet akcií Základní kapitál

40 Přehled pohybů vlastního kapitálu (v tis. Kč): Základní kapitál Výsledek hospodaření běžného období Nerozdělený zisk Zákon. rezervní fond Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Celkem Zůstatek k Příděly fondům Dividendy Změna reálné hodnoty zajišťovacích derivátů Odložená daň z reálné hodnoty zajišťovacích derivátů Zisk za rok Zůstatek k Zůstatek k REZERVY Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): Rezervy Počáteční stav k Tvorba rezerv Zúčtování rezerv Zůstatek k Tvorba rezerv Zúčtování rezerv Zůstatek k Na daň z příjmů Ostatní rezervy Celkem Položka Ostatní rezervy jedná se o rezervu na mimořádné odměny zaměstnanců. Změna stavu je účtována proti osobním nákladům. V roce 2013 byla rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů ve výši tis. Kč ( tis. Kč). Výsledný závazek ve výši tis. Kč ( tis. Kč) je vykázán jako Rezerva na daň z příjmů. 12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Společnost má k dlouhodobé závazky ve výši tis. Kč ( tis. Kč), jedná se o odložený daňový závazek ve výši tis. Kč ( tis. Kč) a jiné závazky ve výši tis. Kč ( tis. Kč). 13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Krátkodobé obchodní závazky činí tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých tis. Kč ( tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti. Závazky ke spřízněným osobám (viz odstavec 23). 40

41 14. BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI Přehled bankovních úvěrů k (v tis. Kč): Název Československá obchodní banka, a. s. Druh úvěru Výše úvěrového rámce Stav úvěru k Splatno do 1 roku Splatno nad 1 rok Revolvingový úvěr Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Kontokorent Kč, EUR, USD Bankovní záruky, akreditivy Revolvingový úvěr Kontokorent Kč, EUR, USD Bankovní záruky, akreditivy Revolvingový úvěr Kontokorent Kč, EUR, USD Bankovní záruky, akreditivy Celkem Celkem Výše uvedené úvěry jsou zajištěny zásobami, movitým a nemovitým majetkem (viz tabulka Přehled majetků zatížených zástavním právem). Úročení dlouhodobých úvěrů je v rozmezí 0,98 1,04 % p. a. (0,7% + 1M PRIBOR). 41

42 Přehled majetků zatížených zástavním právem k Majetek zatížený zástavním právem Způsob ocenění Hodnota zástavy Zástava ve prospěch Důvod zástavy Splatnost závazku Zástavní smlouva notářský zápis ze dne Nemovitý majetek (pozemky a stavby) Tržní ocenění American Appraisal z 10/ Československá obchodní banka, a. s. Smlouvy o úvěru ze dne s ČSOB do výše 400 mil. Kč, s ČS do výše 400 mil. Kč a s KB do výše 400 mil. Kč Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitoste m ze dne Movitý majetek (stroje) Tržní ocenění American Appraisal z 10/ Československá obchodní banka, a. s. Smlouvy o úvěru ze dne s ČSOB do výše 400 mil. Kč, s ČS do výše 400 mil. Kč a s KB do výše 400 mil. Kč Notářský zápis - Smlouva o zřízení zástavního práva k movitým věcem z Movitý majetekzásoby uložené v lokalitách Břidličná, Velká Štáhle a Tábor Účetní cena (materiál + nedokončená výroba a polotovary + výrobky, bez výrobků v konsignačníc h skladech, brutto hodnota) k Československá obchodní banka, a. s. Smlouvy o úvěru ze dne s ČSOB do výše 400 mil. Kč, s ČS do výše 400 mil. Kč a s KB do výše 400 mil. Kč Notářský zápis - Smlouva o zřízení zástavního práva k movitým věcem z

43 Přehled závazků krytých podle zástavního práva k bankovní úvěry Věřitel Československá obchodní banka, a. s. Česká spořitelna, a.s. Komerční banka, a.s. Forma úvěru Revolvingový úvěr Bank. záruky, akreditivy Kontokorentní úvěr Revolvingový úvěr Bank. záruky, akreditivy Kontokorentní úvěr Revolvingový úvěr Bank. záruky, akreditivy Kontokorentní úvěr Smlouva ze dne Úvěrový rámec Možnost čerpání v měně Kč, EUR, USD Kč, EUR, USD Kč, EUR, USD Kč, EUR, USD Kč, EUR, USD Kč, EUR, USD Kč, EUR, USD Kč, EUR, USD Kč, EUR, USD Zajištění blanco směnka, zástava pohledávek, zásob blanco směnka, zástava pohledávek, zásob blanco směnka, zástava pohledávek, zásob blanco směnka, zástava pohledávek, zásob blanco směnka, zástava pohledávek, zásob blanco směnka, zástava pohledávek, zásob blanco směnka, zástava pohledávek, zásob blanco směnka, zástava pohledávek, zásob blanco směnka, zástava pohledávek, zásob Splatnost úvěru Stav v tis. Kč Celkem OSTATNÍ PASIVA Výdaje příštích období a dohadné položky zahrnují především náklady na neuzavřené reklamace, náklady na opravy, ostatní služby a množstevní bonusy a jsou účtovány do nákladů příslušného období. 43

44 16. DAŇ Z PŘÍJMŮ 2012 v tis Kč 2013 v tis Kč Zisk (Ztráta) před zdaněním Položky zvyšující základ daně Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy Tvorba opravných položek Tvorba rezerv Ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody, dary) Odpočitatelné položky snižující základ daně Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy 0 0 Nezdanitelné výnosy Základ daně Náklady na výzkum a vývoj Dary Zdanitelný příjem Ztráty z minulých let 0 0 Sazba daně z příjmů 19 % 19 % Daň před slevou Slevy na dani Splatná daň Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2013 ve výši tis. Kč ( tis. Kč) a upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2012 ve výši -496 tis. Kč ( tis. Kč). Společnost vypočetla odloženou daň na základě přechodných rozdílů mezi zůstatkovými cenami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmů s přihlédnutím k období realizace. Společnost vyčíslila odloženou daň následovně: Položky odložené daně Rozdíl mezi účetní a daňovou zůst. cenou dlouh. majetku Ostatní dočasné rozdíly: Odložená daňová pohledávka Odložený daňový závazek Odložená daňová pohledávka Odložený daňový závazek Neuhrazené penále OP k pohledávkám OP k zásobám OP k dlouh. majetku Neuhr. soc. a zdrav. pojištění Rezerva na odměny Reálná hodnota zajišťovacích derivátů účtovaná vůči vlastnímu kapitálu Celkem Netto

45 17. LEASING Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz odstavec 2i). Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) k (v tis. Kč): Popis Termíny/ Podmínky Součet splátek nájemného po celou dobu předpokládanéh o pronájmu k Součet splátek nájemného po celou dobu předpokládaného pronájmu k Skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního pronájmu k Rozpis částky budoucích plateb dle faktické doby splatnosti k Splatné do jednoho roku Splatné 1 5 let VZ vozíky 36 měsíců Osobní automobily Stroje a zařízení 48 měsíců měsíců Celkem V průběhu roku 2013 byly postoupeny leasingové smlouvy ve výši cca tis. Kč (z titulu delimitace obchodu na METALIMEX a.s.) a ukončeny leasingové smlouvy ve výši cca tis. Kč (osobní automobily). 18. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE Společnost má k majetek (viz odstavec 3) a pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze. Jedná se o nedobytné pohledávky, jejichž vymahatelnost společnost odhaduje na 5 %, ve výši tis. Kč ( tis. Kč) a jsou vedeny v podrozvahové evidenci. Společnost měla vydané k garanční blanco směnky vlastní, na řad, k zajištění svých závazků (viz bod 14). 19. VÝNOSY Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč): Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční Část Aluminium Část OBALY Břidličná Divize TAPA Tábor Ostatní Výnosy celkem Změna struktury výnosů souvisí s převodem obchodu na společnost METALIMEX a.s. Převážná část výnosů společnosti za rok 2013 je soustředěna na zákazníky v potravinářském odvětví, tabákovém průmyslu a automobilovém průmyslu. 45

46 20. OSOBNÍ NÁKLADY Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): Průměrný počet zaměstnanců Celkový počet zaměstnanců Z toho Management/ Řídící pracovníci Celkový počet zaměstnanců V roce 2013 obdrželi členové a bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši tis. Kč ( tis. Kč). Zaměstnanci společnosti mají k dispozici osobní automobily. Společnost hradí zaměstnancům příspěvek na důchodové připojištění. Společnost neposkytuje žádné půjčky a úvěry statutárním orgánům, dozorčí radě ani vedení společnosti. 21. ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Z toho Management/ Řídící pracovníci Mzdy Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k činí tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých tis. Kč ( tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a tis. Kč ( tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po splatnosti. 22. STÁT DAŇOVÉ ZÁVAZKY A DOTACE Daňové závazky k činí tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých představují tis. Kč ( tis. Kč) závazky z titulu odvodu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 0 tis. Kč ( tis. Kč), závazek z titulu DPH v Německu, 0 tis. Kč ( tis. Kč) závazky z titulu ostatních daní a poplatků a závazek z titulu přiznaných emisních povolenek ve výši tis. Kč ( tis. Kč). Tyto závazky nejsou po splatnosti. 23. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH V roce 2013, resp neobdrželi členové statutárních orgánů žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody. V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsaných v odstavci 5 a 13 jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkajících se vztahů k podnikům ve skupině. Pohledávky k Závazky k METALIMEX a. s Celkem Náklady Výnosy METALIMEX a. s Celkem Společnost nemá krátkodobé závazky k podnikům ve skupině z titulu finanční výpomoci a úroků z finanční výpomoci. Společnost nemá se svým většinovým vlastníkem uzavřenou ovládací smlouvu. Zpráva o vzájemných vztazích bude součástí výroční zprávy. 46

47 24. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ Na výzkum a vývoj bylo v roce 2013 vynaloženo tis. Kč ( tis. Kč). Tyto prostředky byly v souladu s postupy popsanými v odstavci 2 l) zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty. 25. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Běž. úč. období Min. úč. období P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu: A goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku A rezerv a opravných položek A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Nabytí stálých aktiv B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.2.2.Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Pokračování na následující straně 47

48 Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů C.2.4. Úhrada ztráty společníky C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období Sestaveno dne 17. března 2014 Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná Osoba odpovědná za účetnictví za účetní závěrku Ing. Petr Otava, CSc. Ing. Jan Marinov, MBA Ing. Miroslav Kotuliak Jana Němečková předseda představenstva místopředseda představenstva ekonomický ředitel hlavní účetní 48

49 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Firma IČ AL INVEST Břidličná, a.s. Založení / Vznik Založení podepsáním zakladatelské smlouvy dne , vznik zápisem do obchodního rejstříku dne Sídlo Břidličná, Bruntálská 167, okres Bruntál, PSČ Právní forma akciová společnost Spisová značka oddíl B, vložka 3040 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě Účetní období 1. leden až 31. prosinec 2013 Předmět podnikání Hlavním předmětem podnikání společnosti je: - výroba válcovaných hutních polotovarů z hliníku a jeho slitin, - výroba obalových materiálů. Základní kapitál Základní kapitál činí 265 mil. Kč a je plně splacen. 2. VZTAHY S PROPOJENÝMI OSOBAMI 2.1 Seznam propojených osob Seznam ovládajících osob v postavení vůči společnosti Firma / jméno ovládající osoby Důvod statutu ovládající osoby* Výše hlasovacích práv Ing. Petr Otava, CSc. A 60 % * Vysvětlivky: A Většinový společník přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 40% účast viz 66a odst. 5 Obchodního zákoníku) B Většinový společník nepřímý výkon práv (uvede se prostřednictvím koho jsou práva vykonávána) C Jednání ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích práv (uvádějí se všichni společníci jednající ve shodě) Seznam ovládaných osob v postavení vůči společnosti Firma a sídlo ovládané osoby Postavení společnosti vůči ovládané osobě* Výše vykonávaných hlasovacích práv * Vysvětlivky: A Většinový společník přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 40% účast viz 66a odst. 5 Obchodního zákoníku) B Většinový společník nepřímý výkon práv (uvede se prostřednictvím koho jsou práva vykonávána) C Jednání ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích práv (uvádějí se všichni společníci jednající ve shodě) Seznam dalších osob ovládaných stejnou ovládající osobou, které jsou společnosti známy Firma / jméno ovládající osoby Firma dalších ovládající osobou ovládaných společností Ing. Petr Otava, CSc. METALIMEX a.s. IČ MTX CZ, a.s. IČ MTX Koksovny a.s. IČ OKK Koksovny, a.s. IČ Měď Povrly a.s. IČ

50 2.2 Přehled o poskytnutém plnění a protiplnění v účetním období mezi propojenými osobami Poskytnuté finanční zdroje Firma a sídlo ovládané osoby Firma / jméno příjemce* Nebylo poskytnuto Popis poskytnutých finančních zdrojů** Počáteční stav: 0 Kč Zvýšení: 0 Kč Snížení: 0 Kč Konečný stav: 0 Kč Výše poskytnutých finančních zdrojů a úroků z nich*** Vyčíslená výše úroků za účetní období**** 0 Kč 0 Kč * Uvádí se forma, jakou byly finanční zdroje poskytnuty (např. úvěr, půjčka, směnka) a popis výše a způsobu stanovené sjednané úrokové sazby. ** Do počátečního stavu, zvýšení, snížení a konečného stavu se uvádí výše jistiny a úroků. Počáteční a konečný stav zahrnuje jistinu a vyúčtované, časově rozlišené nebo dohadně zaúčtované úroky. Jako zvýšení jsou uváděny poskytnuté finanční zdroje v účetním období (peněžní i nepeněžní) a v účetním období vyúčtované, časově rozlišené nebo dohadně zaúčtované úroky. Jako snížení jsou uváděny způsoby snížení jistiny a úroků v účetním období (např. splátky, zápočty). *** Vyčíslená výše úroků za účetní období představuje v účetním období vyúčtované, časově rozlišené nebo dohadně zaúčtované úroky. **** Uhrazená výše úroků za účetní období představuje tu část vyúčtovaných, časově rozlišených nebo dohadně zaúčtovaných úroků za účetní období, které byly v tomto účetním období uhrazeny (např. formou splátek, zápočtů) Ostatní poskytnutá plnění a protiplnění Firma / jméno příjemce Popis poskytnutého plnění* Výše poskytnutého plnění (bez DPH)* Popis protiplnění** Výše protiplnění ** METALIMEX a.s. Dodání výrobků tis. Kč finanční plnění tis. Kč * Jedná se např. o následující typy plnění: - v případě transakce typu kupní smlouva dodání movitých věcí (např. materiál, zboží, výrobky, hmotný majetek) - v případě transakce typu zprostředkování výše zprostředkovatelské provize - v případě typu transakce ručení částka, za kterou je ručeno ** Jedná se např. o následující typy protiplnění: - úhrada v penězích - zápočet na pohledávku - vystavení směnky 2.3 Přehled o přijatém plnění a protiplnění v účetním období mezi propojenými osobami Přijaté finanční zdroje Firma / jméno poskytovatele Popis přijatých finančních zdrojů* Nebylo poskytnuto Výše přijatých finančních zdrojů a úroků z nich** Počáteční stav: 0 Kč Zvýšení: 0 Kč Snížení: 0 Kč Konečný stav: 0 Kč Vyčíslená výše úroků za účetní období*** Uhrazená výše úroků za účetní období**** 0 Kč 0 Kč Ostatní přijatá plnění a protiplnění Firma / jméno poskytovatele Popis přijatého plnění* Výše přijatého plnění (bez DPH)* Popis protiplnění** Výše protiplnění ** METALIMEX a.s. Dodávky primárního hliníku tis. Kč finanční plnění tis. Kč METALIMEX a.s. Ostatní dodávky materiálu tis. Kč finanční plnění tis. Kč METALIMEX a.s. Dodávky služeb 566 tis. Kč finanční plnění 566 tis. Kč METALIMEX a.s. Dodávky plynu a elektřiny tis. Kč finanční plnění tis. Kč METALIMEX a.s. Ostatní dodávky 9 tis. Kč finanční plnění 9 tis. Kč * Jedná se např. o následující typy plnění: - v případě transakce typu kupní smlouva dodání movitých věcí (např. materiál, zboží, výrobky, hmotný majetek) - v případě transakce typu zprostředkování výše zprostředkovatelské provize - v případě typu transakce ručení částka, za kterou je ručeno ** Jedná se např. o následující typy protiplnění: - úhrada v penězích, zápočet na pohledávku, vystavení směnky 50

51 2.3.3 Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami v účetním období Protistrana Způsob propojenosti protistrany* Datum smlouvy METALIMEX a.s Kupní Typ smlouvy Popis Předslitina AlBe5% v ingotcích od firmy HOESCH, kvalita dle schválených materiálových listů METALIMEX a.s Kupní Předslitina AlFe75% v tabletách od firmy HOESCH METALIMEX a.s Kupní AlB3% ve vaflích, od firmy KBM METALIMEX a.s Kupní AlMn20% ve vaflích od firmy KBM METALIMEX a.s Kupní AlMn20% v ingotech od firmy HOESCH METALIMEX a.s Kupní Předslitina AlFe75% v tabletách od firmy AMG METALIMEX a.s Kupní Předslitina od firmy KBM dle přiložené specifikace METALIMEX a.s Kupní Předslitina AlSi50 wafle plates od firmy HOESCH METALIMEX a.s Kupní Předslitina AlSi50/50 vafle od firmy KBM METALIMEX a.s Kupní Předslitina AlSi50/50 v ingotech od firmy HOESCH METALIMEX a.s Kupní Předslitina AlSi50/50 v ingotech od firmy HOESCH METALIMEX a.s Kupní Drát AlTiB5/1% od firmy KBM METALIMEX a.s Kupní Drát AlTiB5/1% od firmy AMG Aluminium (dříve LSM) METALIMEX a.s Kupní METALIMEX a.s Kupní METALIMEX a.s Kupní METALIMEX a.s Kupní Předslitina AlCu75% se solí v tabletách od firmy HOESCH Předslitina AlMn75% s hliníkem v tabletách od firmy HOESCH Předslitina AlCr75% s hliníkem v tabletách od firmy HOESCH Předslitina AlCr75% s hliníkem v tabletách od firmy HOESCH METALIMEX a.s Kupní Předslitina AlBe5% v ingotcích od firmy HOESCH METALIMEX a.s Kupní Drát AlTiB5/1% od firmy KBM METALIMEX a.s Kupní Předslitina AlMn20% od firmy MRTAL TRADE COMAX wafle plates METALIMEX a.s Kupní Předslitina AlMn20% od firmy KBM wafle plates METALIMEX a.s Kupní METALIMEX a.s Kupní METALIMEX a.s Kupní METALIMEX a.s Kupní METALIMEX a.s Kupní METALIMEX a.s Kupní METALIMEX a.s Kupní METALIMEX a.s Kupní METALIMEX a.s Kupní Pokračování na následující straně Předslitina AlMn20% od firmy IMPEXMETAL wafle plates Dodávka předslitiny AlCr75% v tabletách od firmy HOESCH Dodávky hliníkových svitků dle ENAW 8079 ve stavu H18 Dodávky předslitiny Boral AlB3% od firmy KBM ve formě ingotů (wafle plates) Dodávky předslitiny Boral AlB3% od firmy KBM ve waflích Předslitina AlFe75 se solí od firmy Stanchem ve formě tablet-zkušební dodávka Předslitina AlFe75 se solí od firmy Stanchem ve formě tablet-zkušební dodávka Předslitina Boral AlB3 od firmy KBM ve formě ingotů (wafle plates) zkušební dodávka Předslitina Boral AlB3 od firmy KBM, zkušební dodávka 51

52 Protistrana Způsob propojenosti protistrany* Datum smlouvy METALIMEX a.s Kupní METALIMEX a.s Kupní Typ smlouvy METALIMEX a.s Dohoda METALIMEX a.s Kupní METALIMEX a.s Kupní Popis Křemík kov 99,0% čistý materiál s méně než 0,02% Ca od firmy Stanchem, původ Brazílie zkušební dodávka Křemík kov 99,% Si min. 441 od firmy Stanchem, původ Brazílie zkušební dodávka Dohoda o změně účastníků smluvního vztahu Realizace dílčích plnění dodávek zlomkové fólie Předslitina AlMn20 od firmy IMPEXMETAL ve formě ingotů zkušební dodávka Nákup mob. Telefonu Apple iphone 4s, 16GB, S/N METALIMEX a.s Kupní Křemík kov Si 97%, žkušební dodávka od fy TRIMET METALIMEX a.s Kupní Prodej zásob prodávajícího na konsignačních skladech kupujícímu METALIMEX a.s Kupní Křemík kov 3003 zkušební dodávka METALIMEX a.s Kupní Křemík kov Si 99% min. kvalita 3003, původ Austrálie, kusovost mm, big bagy od fy Stanchem METALIMEX a.s O ubytování METALIMEX a.s METALIMEX a.s METALIMEX a.s METALIMEX a.s O sdružených službách O dodávce elektřiny O sdružených službách O sdružených službách METALIMEX a.s Dohoda METALIMEX a.s Kupní METALIMEX a.s Kupní METALIMEX a.s Kupní Poskytování ubytování zaměstnancům METALIMEXU v penzionu Sdružené služby dodávky elektřiny Dodávka elektřiny Sdružené služby dodávky plynu Sdružené služby dodávky plynu Dodání bezplatných vzorků Al fólie, svitky, podlepená papírem Al odpad fólie čistá, zbavená barvy, dodavatel KŠ Moravia Al dopad plechovky čisté, zbavené barvy, dodavatel KŠ Moravia Al odpad mix fólie, plechovek, žaluzií, dodavatel KŠ Moravia METALIMEX a.s Kupní Zinek 99,995% ingoty ve svazcích METALIMEX a.s Kupní Zinek 99,995% ingoty ve svazcích METALIMEX a.s Kupní Zinek 99,995% ingoty ve svazcích METALIMEX a.s Kupní Hořčík kov 99,90%, ruský původ dle GOST METALIMEX a.s Kupní Hořčík kov 99,90%, čínský původ METALIMEX a.s Kupní Hořčík kov 99,90%, ruský původ dle GOST METALIMEX a.s Kupní Hořčík kov 99,90%, čínský původ METALIMEX a.s Kupní Hořčíková slitina MAG s obsahem Mg 95% METALIMEX a.s Kupní Primární hliník s obsahem Al 99,7% Pokračování na následující straně 52

53 Protistrana Způsob propojenosti protistrany* Datum smlouvy Typ smlouvy Popis METALIMEX a.s Kupní Primární hliník s obsahem Al 99,7% METALIMEX a.s Kupní Primární hliník s obsahem Al 99,7% METALIMEX a.s Kupní Primární hliník s obsahem Al 99,7% METALIMEX a.s Kupní Primární hliník s obsahem Al 99,7% METALIMEX a.s Kupní Primární hliník s obsahem Al 99,7% METALIMEX a.s Kupní Primární hliník s obsahem Al 99,7% METALIMEX a.s Kupní Primární hliník s obsahem Al 99,7% METALIMEX a.s Kupní Primární hliník P2055 METALIMEX a.s Kupní Primární hliník s obsahem Al 99,7% METALIMEX a.s Kupní Primární hliník s obsahem Al 99,7% + prim. hliník A0 METALIMEX a.s Kupní Dodatek č. 1 ke KS Al 99,7% METALIMEX a.s Kupní Dodatek č. 1 ke KS /2 Al 99,7% METALIMEX a.s Kupní Dodatek č. 2 ke KS /2 Al 99,7% METALIMEX a.s Kupní Primární hliník Al 99,7% METALIMEX a.s Kupní Primární hliník Al 99,7% METALIMEX a.s Kupní Primární hliník Al 99,7% METALIMEX a.s Kupní Primární hliník Al 99,7% METALIMEX a.s Kupní Hořčík kov 99,9%, ruský původ METALIMEX a.s Nájemní Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne METALIMEX a.s Rámcová kupní Rámcové ujednání o prodeji hliníkových výrobků, přičemž tyto budou prodávány dále třetím osobám * Vysvětlivky: 1 Ovládající osoba ve vztahu ke společnosti 2 Osoba ovládaná stejnou ovládající osobou 3 Ovládaná osoba ve vztahu ke společnosti Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob a ostatní opatření uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob v daném účetním období Ze strany AL INVEST Břidličná, a.s. nebyly učiněny žádné jiné právní úkony ani jiná opatření, která by byla v zájmu nebo na popud propojených osob přijata nebo uskutečněna společností AL INVEST Břidličná, a.s. Mezi společností AL INVEST Břidličná, a.s. a ovládající či ovládanou osobou není uzavřena smlouva ovládací (dle 190b Obch. Z.) ani smlouva o převodu zisku (dle 190a Obch. Z.) Prohlášení statutárního orgánu Představenstvo společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. prohlašuje, že ve sledovaném období nebyly z pohledu společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. s propojenými osobami uzavřeny smlouvy ani přijata opatření, která by byla nevýhodná nebo ze kterých by zúčastněným společnostem vznikla újma. 53

54 2.3.6 Komentář statutárního orgánu k výhodám a nevýhodám opatření, ke vzniku újmy ze smluv nebo opatření a případnému způsobu náhrady této újmy Dle názoru členů představenstva společnosti nedošlo v roce 2013 k žádnému plnění, které by nebylo realizováno za podmínek v místě a čase obvyklých, a proto nedošlo ke zvýhodnění ani újmě na žádné straně podnikatelského seskupení. Za poskytnutá plnění byla vždy v plném rozsahu poskytnuta protiplnění. Z uvedeného vyplývá, že nebylo přijímáno žádné opatření řešící náhradu újmy, a to ani na straně společnosti ovládající, ani na straně ovládané. Zprávu o propojených osobách projednalo představenstvo společnosti. V souladu s 66a odst. 10 Obch. Z. zprávu o propojených osobách přezkoumá dozorčí rada a o přezkoumání zprávy informuje valnou hromadu společnosti. V Praze dne Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva Ing. Jan Marinov, MBA místopředseda představenstva 54

55 AL INVEST Břidličná, a.s. Bruntálská 167 / Břidličná Czech Republic

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více