VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum Novodvorská, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum Novodvorská, a.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum Novodvorská, a.s. 2011

2 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné, investujeme čas i prostředky do vlastního výzkumu a vývoje. Ing. Libor Hájek, prezident skupiny

3 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum Novodvorská, a.s. Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5 Finanční část výroční zprávy společnosti Centrum Novodvorská, a.s....7 Rozvaha v plném rozsahu ke dni aktiva...7 Rozvaha v plném rozsahu ke dni pasiva...9 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Příloha k účetní závěrce společnosti Centrum Novodvorská, a.s. ke dni Obecné údaje...13 Základní východiska pro sestavení účetní závěrky...14 Způsoby oceňování a odpisování...14 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty...16 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Konsolidovaná rozvaha skupiny ELTODO ke dni Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty skupiny ELTODO ke dni Příloha ke konsolidované účetní závěrce skupiny ELTODO...25 Vybrané ukazatele z rozvahy a výkazu zisku a ztráty společností ve skupině ELTODO...54 Adresa a kontakt společnosti Centrum Novodvorská, a.s Příloha č.1... Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti Centrum Novodvorská, a.s. za účetní období roku

4

5 Základní informace o společnosti Centrum Novodvorská, a.s. Název a sídlo Centrum Novodvorská, a.s. (do ELTODO, a.s.) Novodvorská 1010/14, Praha 4 IČ: DIČ: CZ Představenstvo Předseda: Místopředseda: Člen: Dozorčí rada Předseda: Člen: Člen: Ing. Libor Hájek Ing. Jiří Řehák Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. František Peringer Zdeňka Molnárová Ing. Jaroslav Laňka Základní kapitál ,- Kč Rozhodující předmět činnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 2 5

6 Zpráva o činnosti společnosti Společnost Centrum Novodvorská, a.s. (dříve ELTODO, a.s.) byla založena v roce 2007 s cílem koordinovat činnosti společností skupiny ELTODO a zprostředkovávat vazby mezi akcionářskou strukturou a společnostmi uvnitř skupiny ELTODO. Společnost Centrum Novodvorská, a.s. nemá pevnou organizační strukturu a její výkonné orgány jsou omezeny na představenstvo a dozorčí radu. Úlohou společnosti Centrum Novodvorská, a.s. v rámci skupiny ELTODO je stanovovat strategické cíle skupiny ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a moderovat diskuzi mezi jednotlivými subjekty skupiny ELTODO pro dosažení těchto cílů. Společnost Centrum Novodvorská, a.s. se v roce 2011 soustředila na rozvoj aktivit skupiny ELTODO v těchto základních segmentech trhu: silniční a železniční infrastruktura energetické zdroje a rozvodné sítě veřejné osvětlení telekomunikace Hlavní aktivitou společnosti Centrum Novodvorská, a.s. v roce 2011 byla koordinace aktivit jednotlivých společností ve skupině ELTODO a zajišťování interakce mezi jednotlivými společnostmi skupiny ELTODO a akcionáři. Klíčová pozornost byla věnována společnostem ELTODO EG, a.s., VEGACOM, a.s., ELTODO dopravní systémy s.r.o. a ELTODO CITELUM s.r.o. Ve společnosti ELTODO EG, a.s. byl v roce 2011 ze strany společnosti Centrum Novodvorská, a.s. kladen největší důraz na finanční stabilitu a udržení pozic ve všech segmentech působení. V segmentu energetiky společnost úspěšně dokončila dodávky v rámci Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice, což byla historicky největší realizační zakázka v energetice. V oblasti dopravní infrastruktury společnost úspěšně dokončila práce na dodávkách obnovy řídicího systému Strahovského silničního tunelu, a to bez přerušení provozu tunelu. Rok 2011 byl také prvním rokem komplexního záručního servisu Silničního okruhu kolem Prahy. Bohužel se z důvodů na straně investorů termínově posunula realizace významných zakázek na pražském Městském okruhu Blanka a na technologickém vybavení tunelů D8 Prackovice a Radejčín. Dále se z důvodu řešení některých obchodních případů u ÚOHS posunul termín realizace zakázek, zejména Poskytování dopravních informací a Harmonizace telematických systémů. Realizace všech uvedených zakázek by měla být zahájena v roce Přes problémy s termínovým posunem realizace významných zakázek a aktuálně probíhající finanční a ekonomickou krizí v roce 2011, se společnost prosadila v tvrdé konkurenci malých a středně objemových zakázek. Rok 2011 lze hodnotit jako úspěšný, jelikož společnost překonala očekávané výsledky, udržela finanční stabilitu a své pozice na trhu. Pokles v meziročním obratu byl poplatný přetrvávající finanční a ekonomické krizi, kdy stagnuje zejména výstavba dopravní infrastruktury. Při porovnání výsledků roku 2011 s konkurencí byly výsledky mezi třemi nejlepšími na trhu. 6

7 Ve společnosti VEGACOM, a.s. probíhala v roce 2011 optimalizace procesů, zejména v oblasti řízení zakázek na divizi Sítě, ale i na divizi Servis a Telco. Jejich realizace se projevila mimo jiné i v klesajícím počtu zaměstnanců, počtu vozidel, apod. V důsledku těchto opatření došlo k dalším úsporám nákladů, které by měly do budoucna podpořit zlepšující se výsledky společnosti. V roce 2011 se nepodařilo realizovat podobně velkou zakázku, jakou byl SOKP 515 v předešlém roce. Došlo k časovému opoždění některých významných zakázek, což bylo hlavní příčinou nesplnění plánovaného obratu a hospodářského výsledku společnosti. Přesto se však podařilo docílit kladného provozního hospodářského výsledku. Společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. pokračovala v plnění zakázky Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze. Společnost získala zakázku Údržba a opravy systémů pro sběr dopravních informací na území hl. m Prahy, jejímž předmětem je servis a údržba klimatických vozovkových detektorů, strategických dopravních detektorů úsekových a strategických dopravních detektorů řezových po celém území hlavního města Prahy. Významnou zakázkou v oblasti tunelové technologie pro společnost bylo získání zakázky Obnova řídicího systému Strahovského automobilového tunelu v Praze. Významnou zakázku společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. získala a realizovala ve městě Brně - dodávka a zprovoznění dopravní řídicí ústředny SITRAFFIC SCALA. Nová ústředna slouží k řízení a k dohledu nad dopravní sítí křižovatek osazených světelně signalizačním zařízením. S přispěním společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o. byla slavnostně otevřena Laboratoř pro řízení dopravy na Fakultě dopravní ČVUT v Praze. Společnost nadále věnuje pozornost dětským dopravním hřištím. V tomto oboru byla významná realizace dopravního hřiště na Praze 8, které je největší v metropoli. Společnost zahájila pilotní projekt ve městě Uherské Hradiště dodávkou bezdrátového systému detekce obsazenosti parkovacích míst. 2 7

8 Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. pokračovala v realizaci projektu správy, provozu a údržby veřejného a slavnostního osvětlení v hlavním městě Praze i v dalších městech a obcích v České republice. K měla společnost uzavřeno celkem 124 dlouhodobých smluv, které představují správu celkem ks světelných bodů v 280 ti městech a obcích. V roce 2011 získala společnost EL- TODO-CITELUM, s.r.o. do své správy nových světelných míst a uzavřela nové smlouvy na správu, provoz a údržbu veřejného a slavnostního osvětlení v Českém Těšíně, Loučovicích, Nučicích, Vlastějovicích a v Žulové. Zejména v souvislosti se získáním nových zakázek na severu Moravy, bylo k zřízeno nové středisko v Českém Těšíně, které postupně převzalo do své kompetence všechny zakázky v oblasti Morava Sever. V roce 2011 společnost uspěla s projektem dotovaným z fondů Evropské unie s názvem Operační program lidské zdroje a zaměstnanost. Tento projekt je zaměřen na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců a je koncipován pro roky 2011 a Z hlediska fungování jednotlivých společností v rámci skupiny ELTODO prováděla Centrum Novodvorská, a.s. kontroly hospodaření jednotlivých společností skupiny a zprostředkovávala akcionářům přehledné informace o fungování jednotlivých společností v rámci skupiny ELTODO. Důležitým mezníkem v roce 2011 bylo zahájení prodeje akciového podílu Centrum Novodvorská, a.s. ve společnosti ELTODO EG, a.s. Tento prodejní proces nebyl v roce 2011 dokončen a byl na přelomu roku 2011 a 2012 přerušen beze změny vlastnickým podílů ve společnosti ELTODO EG, a.s. S tímto procesem souviselo i přejmenování společnosti ELTODO, a.s. na společnost Centrum Novodvorská, a.s. 8

9 FINANČNÍ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum Novodvorská, a.s.

10 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni roku 2011 jednotky: Kč označ. A K T I V A řád. Běžné úč. období netto Minulé úč. období netto AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5 až 12) 004 B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30) B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podst.vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř.33 až 38)

11 označ. A K T I V A řád. C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47) 039 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 047 Běžné úč. období netto Minulé úč. období netto C. III. Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení (ř.64 až 66) 063 D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období 066 Kontrolní číslo

12 označ. P A S I V A řád. Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř.70 až 72) A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( - ) Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř.74 až 78) 073 A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností Rozdíly z přeměn společností 078 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.80+81) A. III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 081 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř.83+84) A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 084 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/ -) B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř.88 až 91) 087 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 091 B. II. Dlouhodobé závazky (ř.93 až 102) B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek

13 označ. P A S I V A řád. Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období B. III. Krátkodobé závazky (ř.104 až 114) B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř.116 až 118) 115 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 118 C. I. Časové rozlišení (ř.120 až 122) Výdaje příštích období Výnosy příštích období 121 Kontrolní číslo

14 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni roku 2011 jednotky: Kč označ. T E X T I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (ř ) 03 řád. Skutečnost v účetním období sledovaném minulém II. Výkony (ř ) II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 7 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21) III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24) F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplex IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření (ř (-28)-(-29) VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 14

15 označ. T E X T J. Prodané cenné papíry a podíly 32 řád. Skutečnost v účetním období sledovaném minulém VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34 a ž36) VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 Finanční výsledek hospodaření (ř * (-46)-(-47)) Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51) 49 Q splatná odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) 55 S splatná odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) Kontrolní číslo

16

17 Příloha k účetní závěrce Uvedené údaje se vztahují k účetnímu období roku 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum Novodvorská, a.s.

18 I. Obecné údaje Centrum Novodvorská, a.s. (dříve ELTODO, a.s.) Účetní jednotka Obchodní firma: Centrum Novodvorská, a.s. (dříve ELTODO, a.s.) Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ IČ: Datum vzniku: Zapsaná: v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka Rozvahový den: Účetní období: od do Změna názvu společnosti Dne rozhodla mimořádná valná hromada o změně obchodní firmy z ELTODO, a.s. na Centrum Novodvorská, a.s. Změna obchodní firmy byla zapsána do obchodního rejstříku dne Rozhodující předmět činnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Základní kapitál Základní kapitál společnosti byl ke dni ve výši ,- Kč (jedna akcie ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč). Základní kapitál společnosti ke dni činí ,- Kč, což představuje ks kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě s tím, že každá akcie je ve jmenovité hodnotě 859,- Kč. Vlastní kapitál Emisní kurs akcií byl zakladateli splacen nepeněžitými vklady v podobě kmenových akcií emitenta ELTODO EG, a.s. Společnost vznikla dne se základním kapitálem ,- Kč a s vlastním kapitálem ve výši ,- Kč. Aktuální stav vlastního kapitálu viz odstavec IV.4. Výkup akcií od drobných akcionářů: Dne se společnost Centrum Novodvorská, a.s. (dříve ELTODO, a.s.) stala jediným akcionářem společnosti ELTODO EG, a.s. a začala bývalým minoritním akcionářům vyplácet protiplnění za jejich akcie. Ke dni bylo vyplaceno protiplnění v celkové hodnotě ,72 Kč. O výplatu protiplnění v celkové hodnotě ,14 Kč nepožádali ke dni bývalí akcionáři vlastnící celkem 585 ks neplatných akcií (řádek Rozvahy č. 114). Výplata protiplnění bude probíhat po dobu čtyř let, tzn. do

19 Osoby, které se podílejí na základním kapitálu účetní jednotky k více než 20%: Ing. Hájek Libor, Fadějevova 1178/4, Praha 4 37,82 % podíl Molnárová Zdeňka, Fadějevova 1178/4, Praha 4 20,34 % podíl prof. Ing. Přibyl Pavel, CSc., Na Havránce 24, Praha 4 20,33 % podíl Popis organizační struktury: Představenstvo: předseda představenstva Ing. Hájek Libor místopředseda představenstva Ing. Řehák Jiří člen představenstva Ing. Přibyl Ondřej, Ph.D. Dozorčí rada: předseda Peringer František člen Molnárová Zdeňka člen Ing. Laňka Jaroslav Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: Společnost nemá zaměstnance. Osobní náklady Společnost nemá a nevykazuje osobní náklady. Členům orgánů společnosti nebyly vypláceny žádné odměny ani poskytována peněžní a nepeněžní plnění. 2 19

20 II. Základní východiska pro sestavení účetní závěrky Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů. Zahraniční čtenář by si měl ověřit, zda požadavky českého zákona o účetnictví jsou podobné nebo zda se liší od těch, na které je zvyklý. Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen. III. Způsoby oceňování a odpisování Způsoby oceňování a odpisování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2011, jsou následující: III.1. Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je účtován v pořizovacích cenách. Společnost odepisuje hmotný majetek rovnoměrně na základě ročních odpisových sazeb, které jsou stanoveny tak, aby bylo zohledněno opotřebení odpovídající běžným podmínkám používání. Odpisy jsou účtovány do nákladů měsíčně od měsíce následujícího po měsíci pořízení. Ke dni společnost nemá majetek, který by se odepisoval. III.2. Dlouhodobý finanční majetek (Finanční investice) Cenné papíry a účasti jsou oceněny při nabytí pořizovací cenou. III.3. Zásoby Společnost nevykazuje zásoby. III.4. Pohledávky Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě, postoupené pohledávky v pořizovací ceně. III.5. Přijaté úvěry Společnost nevykazuje přijaté úvěry. III.6. Podmíněná aktiva a podmíněné závazky Podmíněná aktiva: Vznik a právní nárok na aktivum vyplývá z minulých událostí a jeho nabytí závisí na jedné nebo více nejistých událostech, které společnost nemůže zcela ovlivnit (např. výsledek rozhodnutí soudu). Tato aktiva nejsou vykázána v rozvaze společnosti. Podmíněné závazky: Pravděpodobný závazek v důsledku činnosti společnosti, jehož existence bude potvrzena tím, zda v budoucnu dojde k jedné nebo více nejistým událostem (např. výsledek rozhodnutí soudu). Pokud není pravděpodobné, že společnost bude nucena k úhradě tohoto závazku čerpat zdroje, nebo nelze stanovit výši závazku, není tento závazek v účetnictví společnosti vykázán. Pokud lze odhadnout výši závazku a jeho úhrada je dostatečně pravděpodobná, jsou v účetnictví společnosti na tento závazek tvořeny rezervy. Tyto závazky nejsou vykázány v rozvaze společnosti. 20

21 III.7. Účtování nákladů a výnosů Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově a věcně souvisejí. III.8. Finanční leasing Společnost nemá majetek pořízený touto formou. III.9. Devizové operace Společnost používá pro přepočet majetků, závazků a pohledávek v cizí měně na Kč pevné kurzy v okamžiku pořízení majetku či vzniku závazku, pohledávky. Realizované zisky a ztráty se účtují do výnosů či nákladů běžného účetního období, nerealizované kurzové zisky a ztráty se v průběhu účetního období neúčtují. K datu sestavení účetní závěrky se majetek, závazky a pohledávky v cizí měně přepočítávají na české koruny kurzem platným k vyhlášeným ČNB (k tj.25,80 Kč/EUR) a jako realizované se účtují do nákladů či výnosů kurzové rozdíly vzniklé na finančních účtech. Nerealizované kurzové zisky a ztráty zejména z přepočtu pohledávek a závazků v cizích měnách k datu se vykazují výsledkově. Kurzový rozdíl z přepočtu cenných papírů a podílů v cizích měnách se účtuje jako oceňovací rozdíl z přecenění. III.10. Účtování derivátů a opcí V roce 2011 nebyly deriváty ani opce využívány. III.11. Odložená daň Společnost neúčtuje o odložené dani, protože ve společnosti nevznikají žádné rozdíly mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv. 2 21

22 IV. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty IV.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Společnost v roce 2008 koupila majetek v pořizovací ceně Kč. Jednalo se o umělecká díla, tzn. dlouhodobý hmotný majetek bez odpisování. Tento majetek byl v průběhu roku 2011 prodán za cenu ,-Kč. Jiný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek společnost nevlastní. IV.2. Finanční majetek dlouhodobý Dlouhodobý finanční majetek v celkové výši ,86 Kč tvoří: (v tisících Kč) 100% podíl v ELTODO EG, a.s vykoupené a nově emitované akcie Informace o výplatě protiplnění vytěsněným minoritním akcionářům jsou uvedeny v I. části této přílohy. Rozhodnutím valné hromady společnosti ELTODO EG, a.s. dne byla odsouhlasena dividenda za rok 2010 pro společnost Centrum Novodvorská, a.s. (dříve ELTODO, a.s.). Dne uzavřela společnost ELTODO, a.s. jako prodávající smlouvu o převodu akcií s kupující společností NATLAND F&E Solutions a.s., IČ: , se sídlem Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ Na jejím základě prodala kupující společnosti kusů kmenových, listinných akcií na jméno č až o jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč vydaných společností ELTODO EG, a.s., IČ: , se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ Smlouva obsahuje odkládací podmínky, které dosud nebyly splněny a k převodu akcií dosud nedošlo. IV.3. Pohledávky (v tisících Kč) pohledávky z obchodních vztahů 24 0 poskytnuté zálohy ostatní pohledávky stát 54 0 dlouhodobý fin.majetek (půjčka) jiné pohledávky Společnost neeviduje pohledávky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů. V průběhu roku 2010 poskytla společnost Centrum Novodvorská, a.s. (dříve ELTODO, a.s.) úvěr společnosti Pandrenea, s.r.o., jehož nesplacený zůstatek k činil ,74 Kč. Dle smlouvy o postoupení pohledávky se společností Fenoman Trading Limited z byla pohledávka postoupena. Společnost Centrum Novodvorská, a.s. (dříve ELTODO, a.s.) převzala ve sledovaném období na základě smlouvy o ručení od ELTODO EG, a.s. a na základě smlouvy o směnečném ručení od Vegacom a.s. ručení za společnost Telemont, a.s. Obě tato ručení za společnost Telemont, a.s. převzala dle smlouvy z společnost Fenoman Trading Limited. 22

23 Dle uzavřené dohody o započtení pohledávek se společností Fenoman Trading Limited z vyplynula pohledávka za touto společností, která po překurzování ke dni (kurz 25,80 Kč/EUR) činí ,10 Kč ( ,88 EUR). Po zaúčtování opravné položky viz IV.9.Náklady je zůstatek pohledávky ,08 Kč. IV.4. Vlastní kapitál Vlastní kapitál při založení společnosti je popsán v I.části této přílohy a k datu je popsán v následující tabulce. Základní kapitál a informace o akciích je popsán v kapitole č. I Obecné údaje a změna základního kapitálu v roce 2011 je popsána níže. Řádná valná hromada společnosti Centrum Novodvorská, a.s. (dříve ELTODO, a.s.) dne rozhodla, že HV po zdanění za rok 2010 ve výši ,27 Kč bude rozdělen takto: příděl do rezervního fondu ,66 Kč dividendy nerozdělený zisk ,61 Kč Položka vlastního kapitálu (v tisících Kč) Počáteční stav Přírůstky Úbytky Převody Konečný stav 1. Základní kapitál Rezervní fondy Nerozdělený zisk Neuhrazená ztráta Zisk/ztráta za účetní období po zdanění Podíl na zisku, odměny Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál společnosti byl v průběhu roku 2011 snížen z původních ,- Kč (jedna akcie ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč) na ,- Kč rozhodnutím řádné valné hromady ze dne a zápisem do OR s právní mocí zápisu ke dni Výměna akcií po snížení základního kapitálu: Po zápisu snížení základního kapitálu společnosti Centrum Novodvorská, a.s. (dříve ELTODO, a.s.) z ,- Kč na novou výši ,- Kč do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze dne rozhodlo představenstvo Centrum Novodvorská, a.s. (dříve ELTODO, a.s.) dne o emisi hromadných listin č. 1 8, které nahradily všech ks kmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 859,- Kč. Nové hromadné listiny č. 1 až 8 byly emitovány s datem Dne provedla společnost s jednotlivými akcionáři výměnu původních hromadných listin č. 1 9 nahrazujících ks kmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1000,- Kč za nové hromadné listiny č. 1 až 8. Návrh na další snížení základního kapitálu Dne rozhodla mimořádná valná hromada o dalším snížení základního kapitálu společnosti ze stávající výše ,- Kč o ,- Kč na novou výši ,- Kč. Snížení základního kapitálu zatím nebylo zapsáno do obchodního rejstříku. 2 23

24 IV.5. Závazky (v tisících Kč) závazky z obchodních vztahů 3 0 závazky stát (DPPO) 0 0 závazek půjčka od ELTODO EG,a.s závazky k akcionářům závazky k bývalým akcionářům Statutární orgán společnosti avaloval blankosměnku, vystavenou dceřinou společností ELTODO EG, a.s. dne , jako zajišťovací instrument k úvěru/úvěrové lince ve výši Kč u Uni- Credit Bank Czech Republic, a.s. Dále společnost Centrum Novodvorská, a.s. (dříve ELTODO, a.s.) podepsala dvě ručitelská prohlášení za závazky společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o. vůči bance HSBC Bank plc, plynoucí z poskytnutého úvěru ve výši ,- Kč ze dne a ve výši ,- Kč ze dne , které bylo nahrazeno ručitelským prohlášením ze dne za úvěr ve stejné výši, tj ,- Kč. Statutární orgán společnosti avaloval pět směnek výstavce 1. FK Příbram, a.s., zajišťujících úhradu jistiny a pět blankosměnek na úhradu úroků a případných smluvních pokut, všechny ze dne V roce 2011 došlo k úhradě prvních splátek jistiny a úroku. Závazek dle Smlouvy převzetí ručení za Telemont, a.s. od ELTODO EG, a.s. z za cenu ,38 EUR tj ,91 Kč (kurz 24,315 Kč). ELTODO EG, a.s. uhradilo ,91 Kč dne , kurzový rozdíl nevznikl. Závazek dle Smlouvy o převzetí směnečného ručení za Telemont, a.s. od Vegacom a.s. z za cenu ,29 EUR tj ,75 Kč (kurz 24,315 Kč). Vegacom a.s. uhradil ,22 Kč dne , čímž vznikla ztráta ,53 Kč. Převzetí ručení a převzetí směnečného ručení za Telemont, a.s. bylo smluvně ke dni převedeno na společnost Fenoman Trading Limited. Z titulu snížení základního kapitálu ve společnosti Centrum Novodvorská, a.s. (dříve ELTODO, a.s.) s právní mocí k z původních ,- Kč na novou výši ,- Kč vznikl závazek vůči akcionářům společnosti v celkové výši ,- Kč. V průběhu sledovaného období byl akcionářům částečně vyplacen podíl na snížení základního kapitálu, ke dni zbývá k vyplacení akcionářům částka ,- Kč Závazky vůči bývalým akcionářům k činí nevyplacené protiplnění pro bývalé minoritní akcionáře celkem ,14 Kč (závazek společnosti vzniká až předložením akcií bývalým minoritním akcionářem). 24

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

výroční zpráva ELTODO EG, a.s.

výroční zpráva ELTODO EG, a.s. 2006 výroční zpráva ELTODO EG, a.s. ELTODO EG ELTODO PATNÁCTILETÁ CESTA K PROSPERITĚ ELTODO EG Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace o společnosti... 5 Organizační nastavení společnosti... 6 Zaměření

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva Schopnost firmy vytvářet zisk je zásadní podmínkou pro to, aby přežila zlé časy a mohla se dále rozvíjet. Zásluhu na tom, že se nám podařilo udržet výši zisku, má především široký tým vedoucích

Více

Obsah. ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003

Obsah. ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Obsah Obsah...2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. za rok 2003...3 I. Mise společnosti...3 II. Profil skupiny společností ELTODO...4 III. Historie...5 IV.1. Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. za rok 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. za rok 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. za rok 2002 KDO JSME HISTORIE: V roce 1991 byla založena společnost ELTODO s ručením omezeným, která se k březnu 1996 sloučením společností ELTODO, s.r.o., ELTODO CENTRUM,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY

PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY 2004 Konsolidovaná účetní závěrka Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ŽPSV Uherský Ostroh a.s. ve zkráceném rozsahu IČO: 46346741

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2004 Praha dne 20. dubna 2005 1. Základní údaje o společnostech vstupujících do konsolidace: Konsolidovaná výroční zpráva je sestavena za období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE... 5

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE... 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI......................................................... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI....................................................................

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více