Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Životní prostředí Název práce :Vliv výfukových plynů na životní prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Životní prostředí Název práce :Vliv výfukových plynů na životní prostředí"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Životní prostředí Název práce :Vliv výfukových plynů na životní prostředí II. ročník(obor DP- SV) Jiří Suchý 1

2 Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, v práci řádně uvádím. 2

3 Anotace: Semestrální práce se bude zabývat tématem,,vliv výfukových plynů na životní prostředí. Nejprve se zmíní o zdrojích, ze kterých výfukové plyny pocházejí. Na nich demonstruje složení škodlivin a poukáže na dopad jednotlivých složek na životní prostředí a lidské zdraví. V poslední kapitole se uvádí možná řešení snižování emisí. Obsah: 1. Úvod Složení výfukových plynů spalovacího a zážehového motoru Popis jednotlivých látek Oxid uhličitý CO Oxid uhelnatý CO Oxid dusíku - No x Olovo Pb Oxid siřičitý SO Prachové částice Uhlovodíky C x H y Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) Aldehydy Přízemní ozón (O 3 ) Vliv látek na životní prostředí Kyselé deště Vznik kyselého deště Působení kyselého deště Půdní acidifikace Smog Působení smogu Globální oteplování Skleníkový efekt Funkce skleníkových plynů v atmosféře Vodní pára Dopady skleníkového efektu na změnu klimatu Ozónová díra Vznik ozónové vrstvy Prostředky ke snížení emisí Katalyzátory Motory na chudé směsi Nízkoteplotní plazma Závěr Použitá literatura

4 1. Úvod Z hlediska dopravy osob je nejekologičtější doprava pěší a cyklistická, dále následuje doprava železniční a automobilová. Jiné je pořadí ekologičnosti dopravy z hlediska nákladů a surovin. Nejlépe je na tom doprava potrubní, dopravníková a vodní. Potom následuje doprava železniční. Životní prostředí nejvíce zatěžuje silniční- automobilová doprava. Podíl železniční a letecké dopravy na zatížení životního prostředí je přibližně stejný, ale o hodně menší. Vliv vodní dopravy je téměř zanedbatelný. Porovnání jednotlivých odvětví doprav je problematické a závisí na volbě kritérií. Velmi aktuální a zajímavé je srovnání jednotlivých odvětví z hlediska spotřeby paliva v litrech na sto kilometrů a jednoho cestujícího. Na základě tohoto požadavku vznikla stupnice, která vzestupně za sebou řadí železnici, letadlo a osobní automobil. Další pořadí lze sestavit v závislosti na množství produkce CO 2. V tomto případě je na tom nejlépe železniční doprava, za ní následuje s větší produkcí silniční a nejvíce produkuje letecká. V současné době se při vývoji nového dopravního prostředku stalo plnění výkonných, ekonomických, emisních parametrů a provozní spolehlivosti po celou dobu jeho životnosti samozřejmostí. Udržení úrovně emisí v tolerančním pásmu u starších dopravních prostředků je velmi náročné, proto byly zřízeny kontrolní úřady, které dohlíží na dodržování limitů stanovených zákonem. Na první pohled je možné omezit znečištěné ovzduší dopravními prostředky jednoduše a nejrychleji zdokonalením jejich konstrukce. Tato zdánlivá jednoduchost naráží na několik vážných překážek. Snížení emisí škodlivin vylepšenou konstrukcí dopravního prostředku je možné jen u nově zaváděných prostředků do provozu. Většina nových dopravních prostředků obsahuje katalyzátory, jejichž funkce se stále zdokonalují. Mezi absolutní novinku v této oblasti patří objev nízkoteplotní plazmy. 2. Složení výfukových plynů spalovacího a zážehového motoru Při spalování uhlovodíkového paliva se vzduchem vzniká dokonalou oxidací uhlíku a vodíku obsaženého v palivu oxid uhličitý (CO 2 ) a voda (H 2 O). Při nedokonalé oxidaci těchto prvků (při celkovém nebo lokálním nedostatku kyslíku, nedostatku času pro oxidaci nebo jako důsledek tzv. disociace spalin) jsou ve spalinách přítomny oxid uhelnatý (CO) a vodík (H 2 ). Při použití vzduchu jako okysličovadla je vždy nejvýznamnější (co do obsahu) složkou spalin dusík (N 2 ). Kyslík (O 2 ) se objevuje ve výfukových plynech, když se celé jeho množství nepoužije k oxidaci paliva (protože byl v čerstvé směsi v přebytku, anebo se nevyužil např. kvůli nedokonalému promíšení). Za vysokých teplot ve spalovacím prostoru vznikají oxidací vzdušného dusíku oxidy dusíku (NO X ) složené zejména z oxidu dusnatého (NO) a malého množství oxidu dusičitého (NO 2 ). Při velmi nepříznivých podmínkách pro oxidaci paliva (velký nedostatek kyslíku, nízká teplota v blízkosti stěn, překročení mezí zápalnosti, vynechání jiskry) obsahují výfukové plyny nespálené uhlovodíky (HC 1 ) různého složení (co do obsahu individuálních uhlovodíků). U motorů s vnější tvorbou směsi se tato složka objevuje jako součást spalin i z důvodu úniku části čerstvé směsi přímo do výfukového traktu zkratovým vyplachováním. Za totálního nepřístupu vzduchu (uvnitř kapičky kapalného paliva) nastává při vysoké teplotě dekompozice molekul uhlovodíků, jejímž výsledkem je přítomnost pevného uhlíku (sazí) ve spalinách. S výfukovými plyny odchází z motoru též jisté (velmi malé) množství dalších pevných částic (vysokomolekulové produkty tepelné degradace mazacího oleje, prach, popel, částečky rzi atd.). Síra obsažená v některých uhlovodíkových palivech vytváří při spalování v motoru oxidy síry, které se následně objevují ve spalinách. Sloučeniny Pb jsou přítomny ve výfukových plynech motoru spalujícího benzín s anidetonační přísadou obsahující olovo. 1 Jako zkrácené označení nespálených uhlovodíků se používá též C x H y, C n H m, CH, CH X nebo sumární chemický vzorec některého individuálního uhlovodíku. Uvádění (fiktivních nebo skutečných) konfiguračních koeficientů může dezinformovat proto se jako zkrácený ekvivalent pojmu "nespálené uhlovodíky" bude systematicky používat zkratka anglického názvu HydroCarbons. 4

5 Z uvedených komponent se mezi sledované škodliviny počítají CO, NO X, HC (u zážehových i vznětových motorů), saze (pouze u vznětových motorů) a pevné částice (u vznětových motorů, příslušná metodika je vyhodnocuje společně se sazemi). Produkce oxidů síry a sloučenin olova je sledována nepřímo limitováním obsahu síry, resp. olova v palivu [9]. 3. Popis jednotlivých látek 3.1. Oxid uhličitý CO 2 Oxid uhličitý nemá žádný podstatný vliv na lidské zdraví, ovšem jde o nejdůležitější skleníkový plyn, způsobující globální změnu oteplení (přibližně z 50% celkového oteplování). Nejvíce oxidu uhličitého u nás vyprodukuje silniční doprava zhruba 90%, železniční doprava pouze okolo 7,5%. Spálením jednoho litru benzínu vznikne asi 2,4 kg CO 2 a spálením jednoho litru nafty vznikne přibližně 2,7 kg CO 2.. Problém tohoto plynu spočívá v tom, že dosud neznáme technologii na snížení této látky ve výfukových plynech (pouze snížením spotřeby paliva) [2] Oxid uhelnatý CO Tento plyn není škodlivý vůči neživé přírodě, má však vliv na živé organismy. Negativní efekt oxidu uhelnatého spočívá v blokování kyslíku ke tkáním. Z toho důvodu jsou nejvíce ohroženy orgány závislé na dostatečném přísunu kyslíku (mozek, srdce). Klasické příznaky oxidu uhelnatého je zpomalování reflexů, malátnost, bolest hlavy, závrať, srdeční obtíže a při vysokých koncentracích může dojít i k usmrcení. Podíl silniční dopravy z celkových emisí je opět zhruba okolo 90%, zatímco železniční doprava se podílí asi 8% [5] Oxid dusíku - No x Tento plyn hraje spolu s oxidem síry hlavní roli při tvorbě kyselého deště. V Evropě tvoří asi jednu třetinu okyselení dešťových srážek. Oxid dusičitý NO 2 je z hlediska lidského organismu pohlcován hlenem dýchacích cest. Způsobuje mírné až těžké záněty průdušek, způsobuje snižování imunity, odolnost vůči virovým onemocněním, bronchitidě a zápalu plic. Silniční doprava je opět největším producentem tohoto plynu z celé dopravy a to opět svými zhruba 90%, oproti železniční dopravě, která produkuje okolo 8,5% [3] Olovo Pb Je to vysoce jedovatá látka, která působí zejména na děti a těhotné ženy. Nachází se také v řadě plodin rostoucích okolo dopravních komunikací. V plících dospělé osoby se zachytí 20-60% vdechnutých částic olova (tato částečka je menší než 10 tisícin milimetru). Dětský organismus zachytí až 2,7 x více olova na kilogram své váhy než dospělí. Z potravy se u dospělých vstřebává 10 15% olova, ale u dětí až 40 50%. U dospělých se okolo 95% olova ukládá v kostech (u dětí 70%). Olovo poškozuje tvorbu hemoglobinu, funkci žlázy s vnitřní sekrecí a snižuje plodnost. U dětí více postihuje nervový systém. Vysoké koncentrace způsobují zejména poškození mozku, u nižších koncentrací může dojít ke zhoršené schopnosti učit se, k poklesu inteligence, chování atd. Je nebezpečné pro svou vysokou jedovatost. Olovo se přidávalo do benzínu jako antidetonátor a přípravek pro mazání sedel ventilů. Je zdrojem 80 90% olova ve vzduchu. Okolo 1% olova z benzínu se do vzduchu dostává nezměněno jako tetraethylolovo, přičemž se odpařuje z motoru a z palivových nádrží. Olovo se od roku 1992 přidává do benzínu v menším množství než dříve a to 0,15 g/l. Emise této 5

6 látky z dopravy klesají a to díky zvýšení spotřeby bezolovnatých benzínů (v těchto benzínech je olovo také, ale pouze v malých koncentracích). V roce 1996 bylo spotřebováno již 55% bezolovnatého benzínu. Od roku 2001 by se v naší republice neměl již žádný olovnatý benzín prodávat. Hlavním zdrojem olova v emisích je opět silniční doprava a to svými 97,5% [2] Oxid siřičitý SO 2 Emise z dopravy jsou opět nejvyšším zdrojem této látky, i když jí obsahují pouze malé množství díky přísným limitům obsahu síry. Oxid siřičitý je obsažen pouze v naftě. Vdechovaný SO 2 se vstřebává v nose a horních cestách dýchacích. Má dráždivé účinky a vysoké koncentrace tohoto plynu zapříčiňují otoky hrtanu a plic. Vedle dopravy produkuje síru i těžký průmysl. Omezení této látky ve vzduchu se dosahuje různými odsiřovacími filtry. Silniční doprava produkuje asi 91% emisí síry oproti železniční dopravě (dieselové motory), která vyprodukuje přibližně 7 8% této látky [4] Prachové částice Hlavním zdrojem těchto látek jsou automobily, lokomotivy, lodě a jiné dopravní prostředky s naftovým motorem. Silniční doprava a převážně nákladní je hlavním subjektem vytvářejícím tyto látky. Z chemického hlediska jde o látky organické a anorganické (40% uhlík, 25% nespálený olej, 14% sírany, 7% nespálené palivo, 13% ostatní látky) velmi malých velikostí (asi 0,2 0, mm). Jsou karcinogenní a pravděpodobně jsou původcem rakoviny. Silniční doprava tvoří asi 91% emisí těchto částic oproti železniční, která se podílí zhruba 8% [2] Uhlovodíky C x H y Přesněji těkavé organické látky VOCs. Největší množství těchto látek vylučují motory benzínové oproti naftovým. Nejvýznamnější a zároveň velice nebezpečnou těkavou organickou látkou je benzen. V Evropě je v pohonných látkách přítomno okolo 5 16% benzenu oproti USA, kde činí obsah benzenu v palivech jen 1,5 2%. Tato látka se do ovzduší dostává nejen výfukovými plyny, ale i vypařováním z palivových nádrží, u benzínových čerpacích stanic při čerpání pohonných hmot, skladováním v chemických továrnách. Z vdechovaného vzduchu je organismem člověka absorbováno asi 50% benzenu, který je velice toxický. Poškozuje nervový systém, játra, imunitu, způsobuje záněty dýchacích cest, Dlouhodobý vliv benzenu může vést k poškození kostní dřeně a způsobuje tím rakovinu nebo leukemii, proto je zařazen mezi velmi nebezpečné rakovinotvorné sloučeniny. Bezpečná koncentrace benzenu ve vzduchu neexistuje. V České republice pochází ze silniční dopravy až 97% emisí této látky, železniční doprava se podílí pouze 2-mi%-ty [2] Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) Vznikají během nedokonalého spalování. Jsou vstřebávány v plicích a ve střevech. Existují stovky PAU, z nich je nejlépe znám benzo-a-pyren (BaP), který byl klasifikován jako pravděpodobně rakovinotvorný [2] Aldehydy Nejznámější a nejdůležitější je formaldehyd. Jsou vstřebávány v dýchacím a trávicím ústrojí. Způsobují dráždění očí, nosních a ostatních sliznic, poruchy dýchání, kašel, nevolnost a 6

7 dušnost a dále astma, kožní alergie a riziko rakoviny (zejména plic a močového měchýře) či leukémie [2] Přízemní ozón (O 3 ) Vzniká chemickou reakcí mezi výfukovými plyny (zejména oxidy dusíku a těkavými organickými látkami) za účinku slunečního záření. V přízemní vrstvě ničí vegetaci a poškozuje některé druhy materiálů. U lidí negativně působí hlavně na plíce, nebo snižuje jejich schopnosti vykonávat normální funkce. Velmi citlivé jsou tzv. ciliární buňky, které čistí dýchací cesty od vdechnutých částeček. U postižených osob dochází k dráždění v hrtanu, pocitu sucha v krku, k poruchám dýchání, bolestem pod hrudní kostí, vyšší produkci hlenu, ke kašli, sípání, tlaku na hrudi, dráždění očních spojivek, bolesti hlavy, k únavě, malátnosti, nespavosti, nevolnosti atd. Největší koncentrace ozónu v ovzduší jsou v poledních a odpoledních hodinách ve velkých městech a v průmyslových aglomeracích (např. v Německu jde o velký problém). V roce 1996 byl hodinový limit 180 µg/m 3, kdy je povinné informovat občany, nejvíce (12 dní) překročen v dubnu (koncentrace ozónu se pohybovaly od 184 do 250 µg/m 3 ) a v červnu (koncentrace byly od 187 do 356 µg/m 3 ). Z 27 měřících stanic v ČR byl tento limit nejčastěji překročen na Přimdě (62 hodin). V porovnání s rokem 1995 však došlo k velmi výraznému poklesu [2,6]. 4.Vliv látek na životní prostředí 4.1. Kyselé deště Přestože emise škodlivin (zejména SO 2, ale i NO x a NH 4 ) v devadesátých letech velmi poklesli, a ČR se zařadila do evropského průměru (což ovšem neznamená eliminaci starých poškození ani zabránění vzniku nových), stav lesních porostů se nijak významně nezlepšuje. Jedním z hlavních důvodů je acidifikace a nutriční degradace půd způsobená dlouhodobou kumulovanou kyselou depozicí a depozicí eutrofizujících sloučenin dusíku. Všechny tyto procesy jsou kumulativní a nelze proto v budoucnu očekávat zlepšení stavu, zejména horských smrkových lesů, které by bylo přímo úměrné velikosti snížení emisí v 90tých letech. Problém kyselého deště neskončil odsířením severočeských elektráren Vznik kyselého deště Oxid siřičitý (SO 2 ), který vzniká zejména spalováním hnědého uhlí a oxidy dusíku (NO x ), vznikající hlavně vysokoteplotním spalováním (dnes již dominantně v automobilových motorech), jsou v atmosféře a na povrchu vegetace oxidovány za vzniku kyseliny sírové (H 2 SO 4 ) a kyseliny dusičné (HNO 3 ). Přítomnost těchto kyselin ve srážkové vodě snižuje ph srážek. Po dopadu na zem startuje kyselá srážková voda řetěz reakcí vedoucích k okyselení půd a povrchových vod, tedy ke stavu zvanému acidifikace. V České republice stále hraje nejdůležitější roli v okyselování půd kyselina sírová. Z atmosféry se kyselina sírová dostává na zemský povrch dvěma mechanismy. Prvním je vlastní kyselý déšť, správněji "mokrá depozice", druhým je takzvaná "suchá depozice" síry. Ta se uplatňuje v oblastech s vysokými koncentracemi SO 2 v ovzduší. "Vysokými" se v tomto kontextu rozumí průměrné roční koncentrace vyšší než 3-5 g/m 3 a z tohoto hlediska jsou koncentrace SO 2 na našem území stále ještě vysoké. Mechanismus suché depozice je zhruba následující: SO 2 a síranový aerosol z atmosféry se 7

8 sorbují na povrch vegetace, kde SO 2 oxiduje na H 2 SO 4, která je při nejbližším dešti opláchnuta do půdy. Nejefektivnější jsou v tomto směru smrkové monokultury díky vysoké suché depozici na jehličí smrků, které pro ni mají ideální hydrodynamické vlastnosti. Listnaté opadavé dřeviny mají schopnost záchytu suché depozice síry výrazně nižší. Suchá depozice síry tvoří dnes na území ČR zhruba 1/2-2/3 celkové depozice a je rozhodujícím faktorem okyselování zalesněných oblastí Působení kyselého deště Mechanizmus degradace lesních půd je "pomalý" (chronický). Půdy jsou vyčerpány (mají málo vápníku a hořčíku), jsou příliš kyselé a půdní voda obsahuje vysoké koncentrace toxických kovů mobilizovaných kyselým deštěm, zejména hliníku. Jak vyplývá z mnoha studií provedených v celé Evropě, rozhodující veličinou je molární poměr (Ca+Mg+K)/Al. Pokud je tento poměr nižší než 1 (platí pro smrk), existuje vážné riziko poškození kořenového systému. Při nízkém poměru soutěží ionty hliníku (Al) úspěšně s kationty vápníku (Ca), hořčíku (Mg) a draslíku (K) na výměnných místech buněčných membrán kořenového apoplastu, kde porušuje iontovou rovnováhu. Hliník brání aktivnímu transportu iontů přes buněčné membrány tím, že obsazuje místa, která jsou určena pro bivalentní nebo monovalentní ionty, které mají podobné sférické vlastnosti jako iontový hliník. Ten se zde usadí ve formě Al 3+, čímž je porušena elektrostatická rovnováha a membrána neplní svůj účel. Typicky, v případě hliníku, dochází k významnému blokování příjmu hořčíku. Dále dochází k odumírání takto zasažených orgánů - typicky jemných kořenů - s následným špatným příjmem živin, vody a celkovým oslabením rostliny. Tento mechanismus je typický pro B-horizonty lesních půd v celé střední Evropě i jižní Skandinávii. Kyselé deště jsou přitom dobrým hnojivem tím, že obsahují množství dusíku ze zemědělství (amoniak) a ze spalovacích procesů (oxidy dusíku - NO x ). Vysoká depozice dusíku je jednou z příčin zvýšené náchylnosti stromů k patogenním invazím. Naopak v půdě se nedostává vlivem kyselých dešťů hořčíku, který je nezbytnou součástí chlorofylu Půdní acidifikace Vedle množství depozice závislém na imisních poměrech a druhové skladbě a věku porostu rozhodují o stupni acidifikace další faktory. Jedním z těchto faktorů jsou přirozené vlastnosti půd, zejména množství bazických kationtů (Ca, Mg, Na, K) v iontově-výměnném komplexu půd. Jejich hlavním zdrojem v půdách je zvětrávání podložních hornin a jejich celkové množství určuje odolnost vůči kyselé depozici. Čím více je v půdách bazických kationtů, tím jsou půdy odolnější, protože mohou déle neutralizovat kyselý vstup z atmosféry. Nejméně odolné jsou horské půdy, které mají malou mocnost a přirozeně nízké množství bazických kationtů. To je spolu s drsným klimatem a vysokou kyselou depozicí důvod, proč se devastující vliv kyselých dešťů nejdříve objevuje v horských oblastech [10] Smog Rozlišujeme dva základní typy smogu: londýnský a losangeleský. Londýnský (podle události z prosince roku 1952) neboli redukční smog je charakterizován směsí kouře (smoke), oxidů síry (dodávají redukční povahu) a dalších plynných zplodin spalování uhlí při vysoké relativní vlhkosti vzduchu a je obvykle doprovázen hustou mlhou (fog). Vysoká škodlivost se zde stupňuje přítomností popílku, který umožňuje snadný transport plynných složek smogu až do nejhlubšího nitra plic. Losangeleský oxidační typ, smogu neboli letní, či fotochemický smog - to všechno jsou často 8

9 užívané názvy pro originální směs ozónu (silné oxidační činidlo), peroxyacetylnitrátů (PAN), aldehydů a kyseliny sírové vznikající působením UV záření (fotochemicky) z oxidů dusíku, uhlovodíků a oxidu siřičitého. Získáme jej spalováním kapalných a plynných paliv při teplotách vzduchu C za slunečných dnů (UV záření) a bezvětří. Ze zdrojů jednoznačně dominuje automobilová doprava. Zřejmě nejvhodnější pro tvorbu smogu jsou zvláštní meteorologické podmínky tzv. teplotní inverze (teplota stoupá s nadmořskou výškou), kdy je omezené vertikální proudění vzduchu. Většina typů smogu v současnosti je kombinací výše popsaných. Epidemiologické studie jasně prokazují příčinnou souvislost mezi vysokou koncentrací škodlivin v ovzduší (smog) a zvýšenou hospitalizací v nemocnicích (a úmrtím) pro choroby dýchacích cest a nemoci srdce a cév. Do rizikové skupiny patří děti a lidé nad 65 let. Více bývají převážně postiženi muži. Rovněž nepochybné je poškození rohovky oční a povrchových vrstev kůže. U dětí bylo zjištěno zpomalení zrání kostry (o 5-8 měsíců), snížení hladin protilátek (imunoglobulinů), nízká porodní hmotnost, vyšší výskyt nezralých dětí, zvýšený počet alergií a průduškového astmatu v postižených oblastech. Existuje nebezpečí poškození zárodečných buněk a vzniku genetických defektů, které se projevují výskytem vrozených vývojových vad. Teratogenní (plod poškozující) účinky jsou pravděpodobné. U dospělých se obáváme karcinogenních účinků, tj. schopnosti vyvolat zhoubné (rakovinné) bujení, zvláště rakoviny průdušek. Nicméně v těchto případech je výskyt výrazně ovlivněn a zkreslen kouřením. Popsány byly poruchy chování (nadměrná živost a nesoustředěnost) u dětí při smogových situacích a existují i teorie o souvislosti mezi heterocyklickými aminy (nacházejí se v cigaretovém kouři a benzínových výparech) a schizofrenií Působení smogu Viditelná je úloha aerosolu, jenž se zdá být stále důležitějším článkem řetězu vzniku a působení smogu. Aerosolem se označuje jakékoli částice obsažené ve vzduchu, které jsou menší než 10 µm (1 µm = 1/ m). Jeho nebezpečí spočívá ve schopnosti těchto pevných částic absorbovat molekuly plynů a tím dosahovat značného zvýšení koncentrace škodlivých plynů, čímž se násobí jejich toxicita a místní působení.tak malé částice (nejhorší jsou částice o velikosti 1-2 µm) nedokáží dýchací cesty účinně odstranit, proto zůstávají v plicích. Na částicích aerosolu, které rozptylují UV záření mohou (také díky vysoké koncentraci absorbovaných plynů) probíhat fotochemické reakce a podporovat tak vznik oxidačního smogu. Naopak aerosol pohlcující UV záření potlačuje tvorbu losangeleského smogu. Jedním z nejdráždivějších plynů fotochemického smogu je ozón, plyn skládající se ze 3 atomů kyslíku a normálně se vyskytující ve vyšších vrstvách atmosféry, kde pohlcuje UV záření. Přízemní tzv. troposférický ozón způsobuje záněty dýchacích cest od nosohltanu po plicní sklípky a zvyšuje reaktivitu průdušek na cizorodé látky u lidí s průduškovým astmatem (postiženému jedinci se stáhnou průdušky natolik, že se začne dusit). Také poškozuje deoxyribonukleovou kyselinu (DNA) - nositelku genetické informace - a tak umožňuje vznik nádorů. Působí mechanismem vzniku volných radikálů tj. částic snadno vstupujících do chemických reakcí, jejichž výsledkem je poškození funkce enzymů, změna propustnosti buněčných membrán, buněčné poškození a smrt. Většina studií však nedokáže oddělit účinek ozónu od spolupůsobících kyselých aerosolů a oxidu siřičitého. 9

10 4.3. Globální oteplování Globální oteplování, nebo odborněji řečeno změna klimatu, je vážný ekologický celosvětový problém. Jde o to, že průměrná teplota planety Země pomalu stoupá. Za posledních 200 let se již stačilo oteplit o 0,6 C, v následujícím století však vědci počítají s nárůstem teplot v rozmezí od 1,4 do 5,8 C a jelikož je naše civilizace na produkci skleníkových plynů prakticky závislá, čeká další zhoršení situace i naše potomky ve stoletích následujících. Navíc, i kdybychom emise těchto plynů naráz zastavili, průměrná teplota planety se musí dostat do rovnováhy s dnešním množstvím skleníkových plynů v atmosféře, což znamená další oteplení přibližně o 3 C, které by se odehrálo v rozmezí několika stovek let. Je nutno podotknout, že růst teplot v různých oblastech světa je nerovnoměrný. Na některých místech se dokonce i ochladilo. Změna klimatu však nepřinese pouze vyšší teploty, ale i silnější a častější přírodní katastrofy (povodně, sucha, bouře, vichřice, tropické cyklony, tání ledovců, stoupání mořské hladiny) a mnoho dalších problémů. Některé oblasti například tropický a subtropický pás jsou ohroženy více, v mírném podnebném pásu budou následky menší. Česká republika se bude zřejmě potýkat s častějšími povodněmi a obdobími sucha. Naopak velmi kritická je situace tichomořských ostrovů. Vypadá to tedy vážně a navíc nejde o žádný planý poplach. Existence klimatických změn je v současnosti považována za potvrzený fakt [12] Skleníkový efekt Funkce skleníkových plynů v atmosféře Ve dne na Zemi neustále dopadají sluneční paprsky, které naši planetu oteplují. Během noci Země naopak vysílá nashromážděné teplo zpět do vesmíru. Není to však tak jednoduché. Kdyby okamžitě všechno záření zase utíkalo do kosmu, byla by průměrná teplota na Zemi 19 stupňů pod nulou a rozdíly denních a nočních teplot by přesahovaly 50 C. Za takových podmínek by zde život, jaký na Zemi je, zřejmě nevznikl. Stálejší a vyšší teploty na planetě zajišťuje atmosféra. Kdyby však byly v zemské atmosféře pouze plyny dusík a kyslík, jejichž zastoupení doopravdy činí přibližně 99%, byla by průměrná teplota na Zemi stále jen 6 C. Za podstatně příjemnější podnebí (průměrná teplota 15 C) může skupina plynů v zemské atmosféře, která zadržuje část unikajícího tepla a posílá ho zpět na zem. Díky tomu neklesají noční teploty hluboko pod bod mrazu. Sluneční paprsky [Obr 1.] putují vesmírem ve formě krátkovlnného záření, které se ovšem na Zemi mění v dlouhovlnné (tepelné neboli infračervené). Tyto plyny krátkovlnnou radiaci propustí, dlouhovlnnou už jen částečně. Atmosféra tedy funguje na stejném principu jako skleník. Proto se také tomuto jevu říká skleníkový efekt a plyny, které jsou za tento jev odpovědné, mají název skleníkové plyny. V důsledku zvyšování jejich koncentrace v atmosféře, za které mohou lidé, se skleníkový efekt zesiluje a způsobuje tak klimatické změny [12]. 10

11 Obr 1. Skleníkový efekt [12] Důležité skleníkové plyny jsou uvedeny v následující tabulce [Tab. 1.]. Jediným z nich, jehož koncentrace za posledních 200 let nevzrostla je ozón. Byl totiž likvidován freony (CFC), které se rovněž řadí do skleníkových plynů. Prvních pět plynů je přirozených, kdežto ostatní jsou umělé a v atmosféře se před zásahem člověka nevyskytovaly. Relativní účinnost znamená zvýšení úhrnu energie dopadlé na povrch Země za 100 let v poměru ke zvýšení působenému týmž objemem oxidu uhličitého. Tab1. Tabulka skleníkových plynů [12] Skleníkový plyn Vzorec Procentuální Relativní zastoupení v at účinnost mosféře Dosavadní nárůst Podíl na zvýšeném skleníkovém efektu Vodní pára H 2 O 0,2-3 1? kolem nuly Oxid uhličitý CO 2 0, % 61% Metan CH 4 0, % 19% Oxid dusný N 2 O 0, % 6% Ozón O 3 proměnlivé? spíše úbytek 0% Halogenované uhlovodíky CFC asi 5000 HCFC asi 5000 CF HFC veškeré množství v atmosféře 14%- nejisté Známe však i další skleníkové plyny zastoupené v malém množství v atmosféře - například polyfluorovodíky (PFC) nebo fluorid sírový (SF 6 ). 11

12 Vodní pára Šedesát pět procent tepla, které zadrží nad zemí skleníkové plyny je zachyceno právě vodní párou. Vyskytuje se však v atmosféře většinou ve formě mraků, které odráží nejen dlouhovlnnou radiaci zpět na Zem, ale také krátkovlnnou radiaci ze Slunce zpět do kosmu. Který jev převládne určuje spousta dalších faktorů (výška mraků, jejich složení, pokrytí oblohy a geografická oblast). Momentálně panují dohady o tom, jestli vodní pára Zemi otepluje či nikoliv. Tuto funkci vody v atmosféře lze dokázat na dvou známých skutečnostech. Sami jistě víte, že za jasné noci je větší zima, než když je zataženo. To je způsobeno právě tím, že v dané oblasti je v atmosféře málo vody (tj. mraků), která by mohla nastřádané teplo vracet zpět na Zem. Jako druhý příklad může posloužit například saharská poušť. Přes den tam panují velká horka, naopak v noci může teplota klesat až pod bod mrazu. Je to opět způsobeno nízkou vlhkostí vzduchu. Přesným opakem je naopak deštný prales, kde jsou rozdíly denních a nočních teplot minimální. Některé další látky zejména oxid siřičitý (SO 2 ) ovzduší dokonce ochlazují. Do atmosféry se dostávají ve formě aerosolů, jejichž drobné částečky odrážejí pouze krátkovlnnou radiaci ze Slunce. Paradoxně tak tyto látky, které znečišťují ovzduší, působí také pozitivně. To může být důvod, proč se v minulosti klimatické změny neprojevili tak razantně [12] Dopady skleníkového efektu na změnu klimatu Předpoklady vědců se zakládají na dosud neověřených domněnkách o tom, jak se budou při tomto oteplování chovat mraky, půda, lesy, ledové polární oblasti a oceány. Tyto modely předpokládají, že skleníkový efekt již způsobil oteplení naší atmosféry až o 1 C za minulých sto let, a to za předpokladu, že všechny ostatní faktory zůstaly konstantní. Vědci také již potvrdili, že oteplení o 0,5 C v globálním měřítku již nastalo v průběhu let 1890 až Není však zcela jasné, nepřispěly-li také jiné faktory, nebo nezpůsobily-li to globální trendy k oteplování vznikající v důsledku zvýšení skleníkového efektu. Někteří vědci soudí, že při vyšší teplotě roztají polární čepičky a zaplaví pobřeží kontinentů.teplo navíc změní kvalitu podnebí, takže ani vnitrozemské oblasti neuniknou ničivému suchu. K tomu se přidaly i další předpokládané hrozby, jako například, že kvůli vyšší teplotě se až do Evropy rozšíří tropické choroby. Jiní vědci oponovali tím, že Země si sama poradí, takže není nutné hned propadat panice. Počítačové modely dalšího možného vývoje nabídly argumenty pesimistům i optimistům. Podle optimistického výsledku mraky a vodní páry, kterých v teple přibude, Zemi zase zpětně ochladí. Podle pesimistického výsledku mraky a vodní páry naopak začnou fungovat jako skleníkové plyny a planetu ještě přihřejí. Pesimisté se lekají, že s vypalováním tropických pralesů ubývá zeleně, která mohla oxid uhličitý z atmosféry stáhnout. Optimisté namítají, že v teple se snáze rozmnoží mořské rostliny, které tropické pralesy nahradí a oxid uhličitý spotřebují. Dvě tisícovky uznávaných odborníků z celého světa, sdružených v komisi pracující pro OSN nakonec předpověděly, že teplota v příštím století stoupne o jeden až čtyři stupně Celsia. Organizace zabývající se odhady tvrdí, že budeme-li pokračovat ve znečišťování atmosféry skleníkovými plyny, můžeme v 21. století očekávat dodatečné globální oteplení v hodnotě nejméně 1 C a možná dokonce 5 C. Tato rychlost změny by asi desetkrát převyšovala dlouhodobou rychlost změn globálního přirozeného klimatu. Například poslední doba ledová skončila v období před až lety. Od té doby se Země oteplila jen o 5 C, což představuje maximální oteplení asi 1 C za 12

13 1000 let. Pokud by se potvrdily současné předpovědi, pak budou ekologické systémy v 21. století rozrušeny katastrofálním způsobem [8] Ozónová díra Globálním problémem je ubývání ochranné vrstvy ozónu. Také zde se ukazuje, že mezi změnami koncentrace ozónu a dalšími chemickými ději v atmosféře existují velmi těsné vazby. Látky poškozující ozónovou vrstvu se mohou většinou přiřadit mezi freony nebo halony. Patří mezi ně však například i tetrachlormethan, methylbromid a některé další látky. Problém ochranné ozónové vrstvy zahrnuje mnoho chemických a fyzikálních dějů, které probíhají ve vzdálenosti 15 až 20 km od zemského povrchu. Dnes je známo asi 200 navzájem propojených chemických reakcí, které souvisejí se vznikem a zánikem atmosférického ozónu. A právě ozón je tím filtrem, který pohlcuje ultrafialové záření (na zemský povrch dopadá pouze asi jedno procento). Od konce sedmdesátých let byl pomocí pozemských i družicových přístrojů vždy koncem zimy a začátkem jara zaznamenán výrazný úbytek ozónu nad oblastmi Antarktidy a později nad severním pólem. V těchto ozónových dírách" byl obsah ozónu snížen po dobu jednoho až dvou měsíců až o 50 %! V roce 1992 byly snížené hodnoty koncentrace ozónu krátkodobě zaznamenány už i nad severní a střední Evropou a tedy i u nás (nad Hradcem Králové o 40%) Vznik ozónové vrstvy Vznik ozónové vrstvy Země souvisí s růstem obsahu dvouatomového kyslíku v zemské atmosféře během posledních 3 miliard let. Kyslík v současné atmosféře je výlučně biogenního původu - je produktem metabolismu zelených rostlin. Před 3 miliardami let, kdy ještě neexistovaly zelené rostliny, byl obsah kyslíku v atmosféře velmi nízký. Kyslík tehdy vznikal především fotochemickou disociací vodní páry. Kdyby se dvouatomový kyslík tvořil v současné atmosféře jen fotodisociací vodní páry nacházející se v ovzduší, byl by jeho podíl jen 0,1 % místo současných 21%. V období svrchního siluru (asi před 420 miliony lety) dosáhla koncentrace kyslíku v ovzduší asi 10% současné úrovně a oblast s maximální tvorbou ozónu se tak posouvala do větších výšek. Ve svrchním silurském období dosáhla tato výška 20 km, což umožnilo následně rozvoj suchozemských forem života. Ozón vzniká ve stratosféře ve výškách kolem 20 km působením slunečního záření na kyslík. Vzniklý ozón se ve stratosféře rozkládá působením dlouhovlnějšího ultrafialového a viditelného záření na molekulární a atomární kyslík. Takto vzniklý kyslík se rozkládá na další molekulu ozónu. Důsledkem těchto reakcí je i podstatné zeslabení toku ultrafialového záření, ale i přenos energie, a tím i vzrůst teploty v příslušných vrstvách atmosféry [12]. 5. Prostředky ke snížení emisí 5.1. Katalyzátory Jedním z významných prostředků jak tyto emise snižovat a být šetrnější k životnímu prostředí je katalyzátor. V dnešní době je to nejúčinnější cesta k čištění výfukových plynů produkovaných benzínovými motory. Poprvé byl zaveden v USA a Japonsku koncem sedmdesátých let. V dnešní době jsou všechny moderní automobily se zážehovými motory vybaveny regulovaným třícestným katalyzátorem. 13

14 Katalyzátor je vyplněn [Obr 2.] keramickým materiálem ve tvaru medových plástů čímž se vytváří velký povrch, který je pokryt vrstvou katalyckého kovu (platina, paladium, rhodium). Pro zvýšení účinku je povrch 0,15 mm tenkých stěn buněk rozšířen zrnitě porézní mezivrstvou Washcoad, čímž vznikne účinná kontaktní plocha asi m 2 na jeden litr objemu katalyzátoru. Při průchodu oxidu dusíku,uhlovodíků a oxidu uhelnatého katalyzátorem se větší část těchto plynů mění na dusík,oxid uhličitý a vodu. Jestliže má celý proces fungovat spolehlivě, musí být zabezpečen dostatečný přísun kyslíku do katalyzátoru. Zařízení musí být vybaveno sondou (lambda neboli kyslíková sonda), která je umístěna před katalyzátorem a kontroluje obsah kyslíku ve směsi,popřípadě zasílá signál do řídící jednotky. Tato elektronická jednotka reguluje vstřikování paliva a kontroluje správné složení směsi. Moderní konstrukce motorů jsou vybaveny již dvěma sondami (jedna je před katalyzátorem a druhá za ním). Nové katalyzátory jsou schopny při optimálních podmínkách zbavit spaliny škodlivých látek až o 90 95%. Efekt je však snížen od studeného motoru až po jeho zahřátí na optimální teplotu, což znamená, aby teplota katalyzátoru byla alespoň 250 o C. Celkové snížení emisí (pokud bereme v úvahu, že velká část jízd je konána na krátké vzdálenosti, tj. katalyzátor nemá optimální teplotu) se u vozidel s třícestným řízeným katalyzátorem odhaduje na 60 80%. Při optimální teplotě katalyzátoru se snižuje oxid dusíku o 95%, uhlovodíky o 90% a oxid uhelnatý o 80%. Katalyzátor však nemá vliv na snížení skleníkových plynů (hlavně oxidu uhličitého), který způsobuje globální oteplení [11]. Obr 2. Třícestný řízený katalyzátor 5.2. Motory na chudé směsi Emise plynných exhalátů závisejí na poměru vzduchu a paliva v motoru, takže motory běžící na bohatou směs produkují více C x H y a CO a méně NO x. Emise oxidů dusíku jsou největší při optimálním poměru vzduchu a paliva při dokonalém spalování. Konvenční motory běží nejlépe na směs paliva a vzduchu v poměru 1:14,7. Na chudé směsi běží tento motor nepravidelně. Speciální motory na chudé směsi jsou konstruovány na poměr paliva a vzduchu 1:18. Emise oxidů dusíku a oxidu uhelnatého jsou u motorů na chudé směsi podstatně nižší než u konvenčních motorů, ale ne tak nízké jako u motorů s trojcestnými katalyzátory. Po omezení C x H y a CO byla velká naděje vkládána do oxidačních katalyzátorů, avšak motory na chudé směsi nesplňovali limity pro oxidy dusíku [1]. 14

15 5.3. Nízkoteplotní plazma Stále přísnější emisní limity a normy pro výfukové plyny iniciovaly výzkum metod pro snížení v nich obsažených oxidů dusíku, oxidu siřičitého, pevných částic těkavých organických látek. Stávající požadavky byly zajištěny aplikací třícestných nebo pouze oxidačních katalyzátorů. Limity Evropské unie pro rok 2005 však tímto komerčním způsobem již zajistit nelze. Výhodami této technologie vedle vysoké efektivity odstraňování nízkých koncentrací organických látek je její použití za atmosférického tlaku a pokojových teplot, nemožnost "otravy" podobně jako u platinových katalyzátorů, nulová potřeba regenerace nebo jiných zásahů, nepatrné tlakové ztráty a rovněž nízká hmotnost a velikost plazmového reaktoru. Nízkoteplotní plazma (NP) je plazma, v které energie elektronů výrazně převyšuje energii složek okolního plynu. Podstatná část dodávané energie je využita pro tvorbu energetických elektronů, malá část je konvertorována do tepelní energie. Elektrony procházejí řadou srážek s molekulami okolního plynu a vytvářejí tímto způsobem množství reaktivních částic, které po sléze rozkládají molekuly. Výhodou NP technologie je také relativně snadná kontrola množství vytvářených elektronů, která umožňuje regulaci celého procesu. NP může být vytvářena dvěma zcela odlišnými způsoby - bombardováním elektronovým svazkem nebo elektrickým výbojem. První způsob je značně energeticky náročný. NP vytvářená elektrickým výbojem je proto jedinou alternativou odstraňování zplodin z automobilových výfuků. Nejčastěji zkoušenými způsoby jsou koronový výboj, glidarc (klouzavý obloukový výboj) a elektrický výboj stabilizovaný průtokem sekundárního plynu. Tento naposledy jmenovaný způsob obloukového výboje za atmosférického tlaku reprezentuje jednoduchý periodický nethermální zdroj plazmy, jenž se skládá ze dvou nebo více elektrod, přes které protéká rychlý proud plynu. Při aplikaci dostatečně vysokého přepětí dochází v oblasti nejmenší vzdálenosti mezi elektrodami k štěpení a tvorbě plazmy, která je v podobě plazmatického jazyku unášena ve směru proudění plynu. Plazmatický jazyk prodlužuje svoji délku až do momentu, kdy dochází k jeho prasknutí. V tomto okamžiku je přerušen proud a zdroj napětí zvyšuje svoji hodnotu opět do bodu, kdy dochází k dalšímu štěpení a tvorbě plazmy. Atmosféra obsahující výfukové plyny prochází několika výbojovými zónami se značně rozdílnými parametry vytvářené plazmy, tj. průměrné energie elektronů, teploty atmosféry a stupně disociace. Na rozdíl od katalyzátorů zde není problém s funkcí katalyzátoru před dosažením optimální teploty. Odstraňování oxidu dusíku plazmovým způsobem nabízí následující výhody oproti stávajícím způsobům: plazmová oxidace je pouze částečná: probíhá oxidace NO na NO 2, ale již nikoliv na kyselinu dusičnou.plazmová oxidace je selektivní nikoli v tom smyslu, že přes oxidaci NO na NO 2 nedochází k oxidaci SO 2 na SO 3.Oxidace NO na NO 2 umožní použití nové třídy katalyzátorů, které jsou trvanlivější a více aktivní než stávající. Experimenty na laboratorní úrovni ukázaly velmi dobrou schopnost plazmatického reaktoru odbourávat organické látky z výfukových plynů. Pro další zvýšení účinnosti odbourání uhlovodíků bude nutné provést optimalizaci konstrukce plazmachemického reaktoru, zejména potom parametry konfigurace elektrodového systému, mrtvý objem, výkon reaktoru a dobu zdržení. 15

16 6. Závěr Jak je vidět, množství škodlivých látek ve spalinách výfukových plynů je obrovská a toxicita některých je velmi nebezpečná lidskému organismu a životnímu prostředí jako celku. V poslední době bylo přikročeno k přísným opatřením pro plnění emisí výfukových plynů. Snahou všech automobilových výrobců je, být co nejvíce vpředu a už dnes plnit ty nejpřísnější emisní limity, které budou v platnosti až od roku 2005 (Euro 4) u zážehových motorů a u vznětových motorů Euro 3 (platnost od 2001) a Euro 4 (platnost od 2006). Omezení zatížení životního prostředí dopravou musí být prováděno u všech dopravních prostředků. Tato snižování zátěže lze provádět celou řadou možností, například: vyvíjet modernější techniky spalovacích motorů (motory u kterých bude cíleno lepší spalování směsí, snížení spotřeby paliva,..) zpřísnit normy pro výfukové plyny usnadnit používání alternativních paliv, jejichž používání dnes vede k poměrně finančně náročné operaci, v horším případě ještě ke složité operaci konstrukčních částí motoru. Mezi paliva dnes běžně používaná patří bionafta, LPG (propan-butan) a CNG (stlačený zemní plyn). Pro paliva, která by byla šetrná k životnímu prostředí (bioplyn, vodík,..) musí být konstrukčně dořešeny některé prvky motorů (i když dnes již takové prototypy jezdí). prosadit provoz elektromobilů nebo automobilů s hybridním pohonem a dořešit problémy s jejich rychlejším dobíjením. (Právě tyto automobily pravděpodobně budou naše budoucnost). snížit nebo zastavit růst celkového objemu přepravy. změnit strukturu přepravních toků ve prospěch kolejové dopravy. Tento druh dopravy by měl být do budoucna z hlediska ekologického nejatraktivnější. Pokud by se takto změnil z velké části tok nákladní dopravy, znamenalo by to nejen obrovskou úlevu emisím, ale také bezpečnosti silničního provozu. 16

17 Použitá literatura [1] FERENC, Bohumil. Ferenc motor [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://vita.upol.cz/ferenc>. [2] PATRIK, Miroslav: Vliv dopravy na kvalitu ovzduší a lidské zdraví [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http//:cde.ecn.cz/doprava/vliv.htm>. [3] Oxid dusičitý [online]. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, 2001 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://ecmost.cz/ver_cz/ovzdusi/smernice/smernice1.htm>. [4] Oxid siřičitý a částice [online]. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, 2001 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://ecmost.cz/ver_cz/ovzdusi/smernice/smernice5.htm>. [5] Oxid uhelnatý [online]. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, 2001[cit ]. Dostupný z WWW: <http://ecmost.cz/ver_cz/ovzdusi/smernice/smernice4.htm>. [6] Ozón [online]. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, 2001 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://ecmost.cz/ver_cz/ovzdusi/smernice/smernice3.htm>. [7] Sirovodík [online]. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, 2001 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://ecmost.cz/ver_cz/ovzdusi/smernice/smernice2.htm>. [8] ŠÍBL, Ondřej: Ujdeto 2002 [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ujdeto.cz/bindex.htm>. [9] TAKÁS, Michal: Měření Emisí spalovacích motorů. Vydavatelství ČVUT, [10] Ústav pro hospodářskou úpravu lesů [online]. Ministerstvo zemědělství České republiky [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.uhul.cz/zz2000/default.htm>. [11] VARNER, David: Ford scorpio [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.transcad.cz/fordscorpio/xrefy/xref_kat.htm>. [12] VOTAVA, Jan: Globální oteplování [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://klima.ecn.cz>. 17

Prohlášení: Anotace: Klíčová slova:

Prohlášení: Anotace: Klíčová slova: Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice Školní rok: 2004/2005, letní semestr Ročník: I. (obor TŘD kombinované studium Praha), Příjmení, jméno: Filadelfiová Radka Datum: 26.04.2004 Název práce:

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ OBSAH 1 Úvod /6 2 Zdravotní důsledky vybraných imisí /8 2.1 Látky postihující převážně dýchací cesty/8 2.1.1 Oxidy dusíku (NOx) / oxid

Více

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato práce zahrnuje popis životních prostředí. Především se zabývá znečištěním ovzduší leteckou dopravou, vlivem

Více

Název práce: Vliv produkce oxidů dusíku z dopravních prostředků na životní prostředí

Název práce: Vliv produkce oxidů dusíku z dopravních prostředků na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, letní semestr III. ročník (obor DMML ) Beskydová Eva 17. 05. 2004 Název práce: Vliv produkce oxidů dusíku z dopravních prostředků

Více

Vladimír Lapčík. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí

Vladimír Lapčík. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí Ostrava 2009 Název: PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE A JEJICH VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Autor: Doc. Ing. Vladimír LAPČÍK, CSc. Recenzenti: Doc. Ing. Rudolf BÁLEK,

Více

Název práce: Znečištění ovzduší, zlepšení situace využitím alternativních pohonů, pohony LPG.

Název práce: Znečištění ovzduší, zlepšení situace využitím alternativních pohonů, pohony LPG. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera šk. rok 2003/2004, letní semestr I. ročník (obor DI-DC) - kombinované studium Roman Růžek 26.4.2004 Název práce: Znečištění ovzduší, zlepšení situace

Více

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr II. ročník, st. skupina 2E Hlavatý Jaromír (2C), Kramařík Jaroslav (12), Lochmanová Soňa (12), Novák Petr (22) pracovní

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: B4131 Zemědělství Studijní obor: Zemědělské inženýrství Katedra: Katedra Zemědělské Techniky a Služeb Analýza možností zmírnění

Více

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzhledem k docházejícím zásobám ropy a nesmírným

Více

Životní prostředí a doprava

Životní prostředí a doprava Životní prostředí a doprava Technologie dopravy a přepravy Ing. Miroslav Vančura, CSc. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Nanobezpečnost. Petr A. Skřehot Marcela Rupová. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Nanobezpečnost. Petr A. Skřehot Marcela Rupová. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Nanobezpečnost Petr A. Skřehot Marcela Rupová Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Petr A. Skřehot Marcela Rupová Nanobezpečnost Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ P R A H A Duben 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DETERMINANTY ZDRAVÍ... 3 3. ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL...

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

Domácí ekologie, odpadové hospodářství

Domácí ekologie, odpadové hospodářství Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Monika PŮBALOVÁ Domácí ekologie,

Více

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí DALIBOR DVOŘÁK IVAN JANEČEK OSTRAVA 2012 Obsah 1 Základní poznatky a terminologie atomové fyziky a jaderné fyziky... 4 Atom...

Více

Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních

Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních zdrojů pohonu a akcentací rozlišení dopadů do složek životního prostředí Brno, listopad 2011 Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních

Více

Modelování mezní vrstvy atmosféry a transportu pasivní příměsi z bodového zdroje v oblasti se sloţitou orografií

Modelování mezní vrstvy atmosféry a transportu pasivní příměsi z bodového zdroje v oblasti se sloţitou orografií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ENVIRONMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ Modelování mezní vrstvy atmosféry a transportu pasivní příměsi z bodového zdroje

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013

ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 Zpracoval redakční kolektiv CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznam spolupracujících organizací: Agentura ochrany přírody a krajiny

Více

doc.ing. Milan Pospíšil, CSc. Organizace VŠCHT Název textu Liniové zdroje Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou

doc.ing. Milan Pospíšil, CSc. Organizace VŠCHT Název textu Liniové zdroje Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou Autor doc.ing. Milan Pospíšil, CSc. Organizace VŠCHT Název textu Liniové zdroje Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 4. LINIOVÉ ZDROJE 4.1. EMISE ŠKODLIVIN Z PROVOZU

Více

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Únor 2010 Strategická výzkumná agenda vodíkových technologií Únor 2010 Česká vodíková technologická platforma (HYTEP Hydrogen Technology

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Hradec Králové ve stínu klimatické změny

Hradec Králové ve stínu klimatické změny 2013 Hradec Králové ve stínu klimatické změny Tento dokument byl zpracován v rámci projektu 2013/1213 Klimatická resilience města Hradec Králové prostřednictvím aktivního ekoporadenství financovaného Městem

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více