Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Životní prostředí Název práce :Vliv výfukových plynů na životní prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Životní prostředí Název práce :Vliv výfukových plynů na životní prostředí"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Životní prostředí Název práce :Vliv výfukových plynů na životní prostředí II. ročník(obor DP- SV) Jiří Suchý 1

2 Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, v práci řádně uvádím. 2

3 Anotace: Semestrální práce se bude zabývat tématem,,vliv výfukových plynů na životní prostředí. Nejprve se zmíní o zdrojích, ze kterých výfukové plyny pocházejí. Na nich demonstruje složení škodlivin a poukáže na dopad jednotlivých složek na životní prostředí a lidské zdraví. V poslední kapitole se uvádí možná řešení snižování emisí. Obsah: 1. Úvod Složení výfukových plynů spalovacího a zážehového motoru Popis jednotlivých látek Oxid uhličitý CO Oxid uhelnatý CO Oxid dusíku - No x Olovo Pb Oxid siřičitý SO Prachové částice Uhlovodíky C x H y Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) Aldehydy Přízemní ozón (O 3 ) Vliv látek na životní prostředí Kyselé deště Vznik kyselého deště Působení kyselého deště Půdní acidifikace Smog Působení smogu Globální oteplování Skleníkový efekt Funkce skleníkových plynů v atmosféře Vodní pára Dopady skleníkového efektu na změnu klimatu Ozónová díra Vznik ozónové vrstvy Prostředky ke snížení emisí Katalyzátory Motory na chudé směsi Nízkoteplotní plazma Závěr Použitá literatura

4 1. Úvod Z hlediska dopravy osob je nejekologičtější doprava pěší a cyklistická, dále následuje doprava železniční a automobilová. Jiné je pořadí ekologičnosti dopravy z hlediska nákladů a surovin. Nejlépe je na tom doprava potrubní, dopravníková a vodní. Potom následuje doprava železniční. Životní prostředí nejvíce zatěžuje silniční- automobilová doprava. Podíl železniční a letecké dopravy na zatížení životního prostředí je přibližně stejný, ale o hodně menší. Vliv vodní dopravy je téměř zanedbatelný. Porovnání jednotlivých odvětví doprav je problematické a závisí na volbě kritérií. Velmi aktuální a zajímavé je srovnání jednotlivých odvětví z hlediska spotřeby paliva v litrech na sto kilometrů a jednoho cestujícího. Na základě tohoto požadavku vznikla stupnice, která vzestupně za sebou řadí železnici, letadlo a osobní automobil. Další pořadí lze sestavit v závislosti na množství produkce CO 2. V tomto případě je na tom nejlépe železniční doprava, za ní následuje s větší produkcí silniční a nejvíce produkuje letecká. V současné době se při vývoji nového dopravního prostředku stalo plnění výkonných, ekonomických, emisních parametrů a provozní spolehlivosti po celou dobu jeho životnosti samozřejmostí. Udržení úrovně emisí v tolerančním pásmu u starších dopravních prostředků je velmi náročné, proto byly zřízeny kontrolní úřady, které dohlíží na dodržování limitů stanovených zákonem. Na první pohled je možné omezit znečištěné ovzduší dopravními prostředky jednoduše a nejrychleji zdokonalením jejich konstrukce. Tato zdánlivá jednoduchost naráží na několik vážných překážek. Snížení emisí škodlivin vylepšenou konstrukcí dopravního prostředku je možné jen u nově zaváděných prostředků do provozu. Většina nových dopravních prostředků obsahuje katalyzátory, jejichž funkce se stále zdokonalují. Mezi absolutní novinku v této oblasti patří objev nízkoteplotní plazmy. 2. Složení výfukových plynů spalovacího a zážehového motoru Při spalování uhlovodíkového paliva se vzduchem vzniká dokonalou oxidací uhlíku a vodíku obsaženého v palivu oxid uhličitý (CO 2 ) a voda (H 2 O). Při nedokonalé oxidaci těchto prvků (při celkovém nebo lokálním nedostatku kyslíku, nedostatku času pro oxidaci nebo jako důsledek tzv. disociace spalin) jsou ve spalinách přítomny oxid uhelnatý (CO) a vodík (H 2 ). Při použití vzduchu jako okysličovadla je vždy nejvýznamnější (co do obsahu) složkou spalin dusík (N 2 ). Kyslík (O 2 ) se objevuje ve výfukových plynech, když se celé jeho množství nepoužije k oxidaci paliva (protože byl v čerstvé směsi v přebytku, anebo se nevyužil např. kvůli nedokonalému promíšení). Za vysokých teplot ve spalovacím prostoru vznikají oxidací vzdušného dusíku oxidy dusíku (NO X ) složené zejména z oxidu dusnatého (NO) a malého množství oxidu dusičitého (NO 2 ). Při velmi nepříznivých podmínkách pro oxidaci paliva (velký nedostatek kyslíku, nízká teplota v blízkosti stěn, překročení mezí zápalnosti, vynechání jiskry) obsahují výfukové plyny nespálené uhlovodíky (HC 1 ) různého složení (co do obsahu individuálních uhlovodíků). U motorů s vnější tvorbou směsi se tato složka objevuje jako součást spalin i z důvodu úniku části čerstvé směsi přímo do výfukového traktu zkratovým vyplachováním. Za totálního nepřístupu vzduchu (uvnitř kapičky kapalného paliva) nastává při vysoké teplotě dekompozice molekul uhlovodíků, jejímž výsledkem je přítomnost pevného uhlíku (sazí) ve spalinách. S výfukovými plyny odchází z motoru též jisté (velmi malé) množství dalších pevných částic (vysokomolekulové produkty tepelné degradace mazacího oleje, prach, popel, částečky rzi atd.). Síra obsažená v některých uhlovodíkových palivech vytváří při spalování v motoru oxidy síry, které se následně objevují ve spalinách. Sloučeniny Pb jsou přítomny ve výfukových plynech motoru spalujícího benzín s anidetonační přísadou obsahující olovo. 1 Jako zkrácené označení nespálených uhlovodíků se používá též C x H y, C n H m, CH, CH X nebo sumární chemický vzorec některého individuálního uhlovodíku. Uvádění (fiktivních nebo skutečných) konfiguračních koeficientů může dezinformovat proto se jako zkrácený ekvivalent pojmu "nespálené uhlovodíky" bude systematicky používat zkratka anglického názvu HydroCarbons. 4

5 Z uvedených komponent se mezi sledované škodliviny počítají CO, NO X, HC (u zážehových i vznětových motorů), saze (pouze u vznětových motorů) a pevné částice (u vznětových motorů, příslušná metodika je vyhodnocuje společně se sazemi). Produkce oxidů síry a sloučenin olova je sledována nepřímo limitováním obsahu síry, resp. olova v palivu [9]. 3. Popis jednotlivých látek 3.1. Oxid uhličitý CO 2 Oxid uhličitý nemá žádný podstatný vliv na lidské zdraví, ovšem jde o nejdůležitější skleníkový plyn, způsobující globální změnu oteplení (přibližně z 50% celkového oteplování). Nejvíce oxidu uhličitého u nás vyprodukuje silniční doprava zhruba 90%, železniční doprava pouze okolo 7,5%. Spálením jednoho litru benzínu vznikne asi 2,4 kg CO 2 a spálením jednoho litru nafty vznikne přibližně 2,7 kg CO 2.. Problém tohoto plynu spočívá v tom, že dosud neznáme technologii na snížení této látky ve výfukových plynech (pouze snížením spotřeby paliva) [2] Oxid uhelnatý CO Tento plyn není škodlivý vůči neživé přírodě, má však vliv na živé organismy. Negativní efekt oxidu uhelnatého spočívá v blokování kyslíku ke tkáním. Z toho důvodu jsou nejvíce ohroženy orgány závislé na dostatečném přísunu kyslíku (mozek, srdce). Klasické příznaky oxidu uhelnatého je zpomalování reflexů, malátnost, bolest hlavy, závrať, srdeční obtíže a při vysokých koncentracích může dojít i k usmrcení. Podíl silniční dopravy z celkových emisí je opět zhruba okolo 90%, zatímco železniční doprava se podílí asi 8% [5] Oxid dusíku - No x Tento plyn hraje spolu s oxidem síry hlavní roli při tvorbě kyselého deště. V Evropě tvoří asi jednu třetinu okyselení dešťových srážek. Oxid dusičitý NO 2 je z hlediska lidského organismu pohlcován hlenem dýchacích cest. Způsobuje mírné až těžké záněty průdušek, způsobuje snižování imunity, odolnost vůči virovým onemocněním, bronchitidě a zápalu plic. Silniční doprava je opět největším producentem tohoto plynu z celé dopravy a to opět svými zhruba 90%, oproti železniční dopravě, která produkuje okolo 8,5% [3] Olovo Pb Je to vysoce jedovatá látka, která působí zejména na děti a těhotné ženy. Nachází se také v řadě plodin rostoucích okolo dopravních komunikací. V plících dospělé osoby se zachytí 20-60% vdechnutých částic olova (tato částečka je menší než 10 tisícin milimetru). Dětský organismus zachytí až 2,7 x více olova na kilogram své váhy než dospělí. Z potravy se u dospělých vstřebává 10 15% olova, ale u dětí až 40 50%. U dospělých se okolo 95% olova ukládá v kostech (u dětí 70%). Olovo poškozuje tvorbu hemoglobinu, funkci žlázy s vnitřní sekrecí a snižuje plodnost. U dětí více postihuje nervový systém. Vysoké koncentrace způsobují zejména poškození mozku, u nižších koncentrací může dojít ke zhoršené schopnosti učit se, k poklesu inteligence, chování atd. Je nebezpečné pro svou vysokou jedovatost. Olovo se přidávalo do benzínu jako antidetonátor a přípravek pro mazání sedel ventilů. Je zdrojem 80 90% olova ve vzduchu. Okolo 1% olova z benzínu se do vzduchu dostává nezměněno jako tetraethylolovo, přičemž se odpařuje z motoru a z palivových nádrží. Olovo se od roku 1992 přidává do benzínu v menším množství než dříve a to 0,15 g/l. Emise této 5

6 látky z dopravy klesají a to díky zvýšení spotřeby bezolovnatých benzínů (v těchto benzínech je olovo také, ale pouze v malých koncentracích). V roce 1996 bylo spotřebováno již 55% bezolovnatého benzínu. Od roku 2001 by se v naší republice neměl již žádný olovnatý benzín prodávat. Hlavním zdrojem olova v emisích je opět silniční doprava a to svými 97,5% [2] Oxid siřičitý SO 2 Emise z dopravy jsou opět nejvyšším zdrojem této látky, i když jí obsahují pouze malé množství díky přísným limitům obsahu síry. Oxid siřičitý je obsažen pouze v naftě. Vdechovaný SO 2 se vstřebává v nose a horních cestách dýchacích. Má dráždivé účinky a vysoké koncentrace tohoto plynu zapříčiňují otoky hrtanu a plic. Vedle dopravy produkuje síru i těžký průmysl. Omezení této látky ve vzduchu se dosahuje různými odsiřovacími filtry. Silniční doprava produkuje asi 91% emisí síry oproti železniční dopravě (dieselové motory), která vyprodukuje přibližně 7 8% této látky [4] Prachové částice Hlavním zdrojem těchto látek jsou automobily, lokomotivy, lodě a jiné dopravní prostředky s naftovým motorem. Silniční doprava a převážně nákladní je hlavním subjektem vytvářejícím tyto látky. Z chemického hlediska jde o látky organické a anorganické (40% uhlík, 25% nespálený olej, 14% sírany, 7% nespálené palivo, 13% ostatní látky) velmi malých velikostí (asi 0,2 0, mm). Jsou karcinogenní a pravděpodobně jsou původcem rakoviny. Silniční doprava tvoří asi 91% emisí těchto částic oproti železniční, která se podílí zhruba 8% [2] Uhlovodíky C x H y Přesněji těkavé organické látky VOCs. Největší množství těchto látek vylučují motory benzínové oproti naftovým. Nejvýznamnější a zároveň velice nebezpečnou těkavou organickou látkou je benzen. V Evropě je v pohonných látkách přítomno okolo 5 16% benzenu oproti USA, kde činí obsah benzenu v palivech jen 1,5 2%. Tato látka se do ovzduší dostává nejen výfukovými plyny, ale i vypařováním z palivových nádrží, u benzínových čerpacích stanic při čerpání pohonných hmot, skladováním v chemických továrnách. Z vdechovaného vzduchu je organismem člověka absorbováno asi 50% benzenu, který je velice toxický. Poškozuje nervový systém, játra, imunitu, způsobuje záněty dýchacích cest, Dlouhodobý vliv benzenu může vést k poškození kostní dřeně a způsobuje tím rakovinu nebo leukemii, proto je zařazen mezi velmi nebezpečné rakovinotvorné sloučeniny. Bezpečná koncentrace benzenu ve vzduchu neexistuje. V České republice pochází ze silniční dopravy až 97% emisí této látky, železniční doprava se podílí pouze 2-mi%-ty [2] Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) Vznikají během nedokonalého spalování. Jsou vstřebávány v plicích a ve střevech. Existují stovky PAU, z nich je nejlépe znám benzo-a-pyren (BaP), který byl klasifikován jako pravděpodobně rakovinotvorný [2] Aldehydy Nejznámější a nejdůležitější je formaldehyd. Jsou vstřebávány v dýchacím a trávicím ústrojí. Způsobují dráždění očí, nosních a ostatních sliznic, poruchy dýchání, kašel, nevolnost a 6

7 dušnost a dále astma, kožní alergie a riziko rakoviny (zejména plic a močového měchýře) či leukémie [2] Přízemní ozón (O 3 ) Vzniká chemickou reakcí mezi výfukovými plyny (zejména oxidy dusíku a těkavými organickými látkami) za účinku slunečního záření. V přízemní vrstvě ničí vegetaci a poškozuje některé druhy materiálů. U lidí negativně působí hlavně na plíce, nebo snižuje jejich schopnosti vykonávat normální funkce. Velmi citlivé jsou tzv. ciliární buňky, které čistí dýchací cesty od vdechnutých částeček. U postižených osob dochází k dráždění v hrtanu, pocitu sucha v krku, k poruchám dýchání, bolestem pod hrudní kostí, vyšší produkci hlenu, ke kašli, sípání, tlaku na hrudi, dráždění očních spojivek, bolesti hlavy, k únavě, malátnosti, nespavosti, nevolnosti atd. Největší koncentrace ozónu v ovzduší jsou v poledních a odpoledních hodinách ve velkých městech a v průmyslových aglomeracích (např. v Německu jde o velký problém). V roce 1996 byl hodinový limit 180 µg/m 3, kdy je povinné informovat občany, nejvíce (12 dní) překročen v dubnu (koncentrace ozónu se pohybovaly od 184 do 250 µg/m 3 ) a v červnu (koncentrace byly od 187 do 356 µg/m 3 ). Z 27 měřících stanic v ČR byl tento limit nejčastěji překročen na Přimdě (62 hodin). V porovnání s rokem 1995 však došlo k velmi výraznému poklesu [2,6]. 4.Vliv látek na životní prostředí 4.1. Kyselé deště Přestože emise škodlivin (zejména SO 2, ale i NO x a NH 4 ) v devadesátých letech velmi poklesli, a ČR se zařadila do evropského průměru (což ovšem neznamená eliminaci starých poškození ani zabránění vzniku nových), stav lesních porostů se nijak významně nezlepšuje. Jedním z hlavních důvodů je acidifikace a nutriční degradace půd způsobená dlouhodobou kumulovanou kyselou depozicí a depozicí eutrofizujících sloučenin dusíku. Všechny tyto procesy jsou kumulativní a nelze proto v budoucnu očekávat zlepšení stavu, zejména horských smrkových lesů, které by bylo přímo úměrné velikosti snížení emisí v 90tých letech. Problém kyselého deště neskončil odsířením severočeských elektráren Vznik kyselého deště Oxid siřičitý (SO 2 ), který vzniká zejména spalováním hnědého uhlí a oxidy dusíku (NO x ), vznikající hlavně vysokoteplotním spalováním (dnes již dominantně v automobilových motorech), jsou v atmosféře a na povrchu vegetace oxidovány za vzniku kyseliny sírové (H 2 SO 4 ) a kyseliny dusičné (HNO 3 ). Přítomnost těchto kyselin ve srážkové vodě snižuje ph srážek. Po dopadu na zem startuje kyselá srážková voda řetěz reakcí vedoucích k okyselení půd a povrchových vod, tedy ke stavu zvanému acidifikace. V České republice stále hraje nejdůležitější roli v okyselování půd kyselina sírová. Z atmosféry se kyselina sírová dostává na zemský povrch dvěma mechanismy. Prvním je vlastní kyselý déšť, správněji "mokrá depozice", druhým je takzvaná "suchá depozice" síry. Ta se uplatňuje v oblastech s vysokými koncentracemi SO 2 v ovzduší. "Vysokými" se v tomto kontextu rozumí průměrné roční koncentrace vyšší než 3-5 g/m 3 a z tohoto hlediska jsou koncentrace SO 2 na našem území stále ještě vysoké. Mechanismus suché depozice je zhruba následující: SO 2 a síranový aerosol z atmosféry se 7

8 sorbují na povrch vegetace, kde SO 2 oxiduje na H 2 SO 4, která je při nejbližším dešti opláchnuta do půdy. Nejefektivnější jsou v tomto směru smrkové monokultury díky vysoké suché depozici na jehličí smrků, které pro ni mají ideální hydrodynamické vlastnosti. Listnaté opadavé dřeviny mají schopnost záchytu suché depozice síry výrazně nižší. Suchá depozice síry tvoří dnes na území ČR zhruba 1/2-2/3 celkové depozice a je rozhodujícím faktorem okyselování zalesněných oblastí Působení kyselého deště Mechanizmus degradace lesních půd je "pomalý" (chronický). Půdy jsou vyčerpány (mají málo vápníku a hořčíku), jsou příliš kyselé a půdní voda obsahuje vysoké koncentrace toxických kovů mobilizovaných kyselým deštěm, zejména hliníku. Jak vyplývá z mnoha studií provedených v celé Evropě, rozhodující veličinou je molární poměr (Ca+Mg+K)/Al. Pokud je tento poměr nižší než 1 (platí pro smrk), existuje vážné riziko poškození kořenového systému. Při nízkém poměru soutěží ionty hliníku (Al) úspěšně s kationty vápníku (Ca), hořčíku (Mg) a draslíku (K) na výměnných místech buněčných membrán kořenového apoplastu, kde porušuje iontovou rovnováhu. Hliník brání aktivnímu transportu iontů přes buněčné membrány tím, že obsazuje místa, která jsou určena pro bivalentní nebo monovalentní ionty, které mají podobné sférické vlastnosti jako iontový hliník. Ten se zde usadí ve formě Al 3+, čímž je porušena elektrostatická rovnováha a membrána neplní svůj účel. Typicky, v případě hliníku, dochází k významnému blokování příjmu hořčíku. Dále dochází k odumírání takto zasažených orgánů - typicky jemných kořenů - s následným špatným příjmem živin, vody a celkovým oslabením rostliny. Tento mechanismus je typický pro B-horizonty lesních půd v celé střední Evropě i jižní Skandinávii. Kyselé deště jsou přitom dobrým hnojivem tím, že obsahují množství dusíku ze zemědělství (amoniak) a ze spalovacích procesů (oxidy dusíku - NO x ). Vysoká depozice dusíku je jednou z příčin zvýšené náchylnosti stromů k patogenním invazím. Naopak v půdě se nedostává vlivem kyselých dešťů hořčíku, který je nezbytnou součástí chlorofylu Půdní acidifikace Vedle množství depozice závislém na imisních poměrech a druhové skladbě a věku porostu rozhodují o stupni acidifikace další faktory. Jedním z těchto faktorů jsou přirozené vlastnosti půd, zejména množství bazických kationtů (Ca, Mg, Na, K) v iontově-výměnném komplexu půd. Jejich hlavním zdrojem v půdách je zvětrávání podložních hornin a jejich celkové množství určuje odolnost vůči kyselé depozici. Čím více je v půdách bazických kationtů, tím jsou půdy odolnější, protože mohou déle neutralizovat kyselý vstup z atmosféry. Nejméně odolné jsou horské půdy, které mají malou mocnost a přirozeně nízké množství bazických kationtů. To je spolu s drsným klimatem a vysokou kyselou depozicí důvod, proč se devastující vliv kyselých dešťů nejdříve objevuje v horských oblastech [10] Smog Rozlišujeme dva základní typy smogu: londýnský a losangeleský. Londýnský (podle události z prosince roku 1952) neboli redukční smog je charakterizován směsí kouře (smoke), oxidů síry (dodávají redukční povahu) a dalších plynných zplodin spalování uhlí při vysoké relativní vlhkosti vzduchu a je obvykle doprovázen hustou mlhou (fog). Vysoká škodlivost se zde stupňuje přítomností popílku, který umožňuje snadný transport plynných složek smogu až do nejhlubšího nitra plic. Losangeleský oxidační typ, smogu neboli letní, či fotochemický smog - to všechno jsou často 8

9 užívané názvy pro originální směs ozónu (silné oxidační činidlo), peroxyacetylnitrátů (PAN), aldehydů a kyseliny sírové vznikající působením UV záření (fotochemicky) z oxidů dusíku, uhlovodíků a oxidu siřičitého. Získáme jej spalováním kapalných a plynných paliv při teplotách vzduchu C za slunečných dnů (UV záření) a bezvětří. Ze zdrojů jednoznačně dominuje automobilová doprava. Zřejmě nejvhodnější pro tvorbu smogu jsou zvláštní meteorologické podmínky tzv. teplotní inverze (teplota stoupá s nadmořskou výškou), kdy je omezené vertikální proudění vzduchu. Většina typů smogu v současnosti je kombinací výše popsaných. Epidemiologické studie jasně prokazují příčinnou souvislost mezi vysokou koncentrací škodlivin v ovzduší (smog) a zvýšenou hospitalizací v nemocnicích (a úmrtím) pro choroby dýchacích cest a nemoci srdce a cév. Do rizikové skupiny patří děti a lidé nad 65 let. Více bývají převážně postiženi muži. Rovněž nepochybné je poškození rohovky oční a povrchových vrstev kůže. U dětí bylo zjištěno zpomalení zrání kostry (o 5-8 měsíců), snížení hladin protilátek (imunoglobulinů), nízká porodní hmotnost, vyšší výskyt nezralých dětí, zvýšený počet alergií a průduškového astmatu v postižených oblastech. Existuje nebezpečí poškození zárodečných buněk a vzniku genetických defektů, které se projevují výskytem vrozených vývojových vad. Teratogenní (plod poškozující) účinky jsou pravděpodobné. U dospělých se obáváme karcinogenních účinků, tj. schopnosti vyvolat zhoubné (rakovinné) bujení, zvláště rakoviny průdušek. Nicméně v těchto případech je výskyt výrazně ovlivněn a zkreslen kouřením. Popsány byly poruchy chování (nadměrná živost a nesoustředěnost) u dětí při smogových situacích a existují i teorie o souvislosti mezi heterocyklickými aminy (nacházejí se v cigaretovém kouři a benzínových výparech) a schizofrenií Působení smogu Viditelná je úloha aerosolu, jenž se zdá být stále důležitějším článkem řetězu vzniku a působení smogu. Aerosolem se označuje jakékoli částice obsažené ve vzduchu, které jsou menší než 10 µm (1 µm = 1/ m). Jeho nebezpečí spočívá ve schopnosti těchto pevných částic absorbovat molekuly plynů a tím dosahovat značného zvýšení koncentrace škodlivých plynů, čímž se násobí jejich toxicita a místní působení.tak malé částice (nejhorší jsou částice o velikosti 1-2 µm) nedokáží dýchací cesty účinně odstranit, proto zůstávají v plicích. Na částicích aerosolu, které rozptylují UV záření mohou (také díky vysoké koncentraci absorbovaných plynů) probíhat fotochemické reakce a podporovat tak vznik oxidačního smogu. Naopak aerosol pohlcující UV záření potlačuje tvorbu losangeleského smogu. Jedním z nejdráždivějších plynů fotochemického smogu je ozón, plyn skládající se ze 3 atomů kyslíku a normálně se vyskytující ve vyšších vrstvách atmosféry, kde pohlcuje UV záření. Přízemní tzv. troposférický ozón způsobuje záněty dýchacích cest od nosohltanu po plicní sklípky a zvyšuje reaktivitu průdušek na cizorodé látky u lidí s průduškovým astmatem (postiženému jedinci se stáhnou průdušky natolik, že se začne dusit). Také poškozuje deoxyribonukleovou kyselinu (DNA) - nositelku genetické informace - a tak umožňuje vznik nádorů. Působí mechanismem vzniku volných radikálů tj. částic snadno vstupujících do chemických reakcí, jejichž výsledkem je poškození funkce enzymů, změna propustnosti buněčných membrán, buněčné poškození a smrt. Většina studií však nedokáže oddělit účinek ozónu od spolupůsobících kyselých aerosolů a oxidu siřičitého. 9

10 4.3. Globální oteplování Globální oteplování, nebo odborněji řečeno změna klimatu, je vážný ekologický celosvětový problém. Jde o to, že průměrná teplota planety Země pomalu stoupá. Za posledních 200 let se již stačilo oteplit o 0,6 C, v následujícím století však vědci počítají s nárůstem teplot v rozmezí od 1,4 do 5,8 C a jelikož je naše civilizace na produkci skleníkových plynů prakticky závislá, čeká další zhoršení situace i naše potomky ve stoletích následujících. Navíc, i kdybychom emise těchto plynů naráz zastavili, průměrná teplota planety se musí dostat do rovnováhy s dnešním množstvím skleníkových plynů v atmosféře, což znamená další oteplení přibližně o 3 C, které by se odehrálo v rozmezí několika stovek let. Je nutno podotknout, že růst teplot v různých oblastech světa je nerovnoměrný. Na některých místech se dokonce i ochladilo. Změna klimatu však nepřinese pouze vyšší teploty, ale i silnější a častější přírodní katastrofy (povodně, sucha, bouře, vichřice, tropické cyklony, tání ledovců, stoupání mořské hladiny) a mnoho dalších problémů. Některé oblasti například tropický a subtropický pás jsou ohroženy více, v mírném podnebném pásu budou následky menší. Česká republika se bude zřejmě potýkat s častějšími povodněmi a obdobími sucha. Naopak velmi kritická je situace tichomořských ostrovů. Vypadá to tedy vážně a navíc nejde o žádný planý poplach. Existence klimatických změn je v současnosti považována za potvrzený fakt [12] Skleníkový efekt Funkce skleníkových plynů v atmosféře Ve dne na Zemi neustále dopadají sluneční paprsky, které naši planetu oteplují. Během noci Země naopak vysílá nashromážděné teplo zpět do vesmíru. Není to však tak jednoduché. Kdyby okamžitě všechno záření zase utíkalo do kosmu, byla by průměrná teplota na Zemi 19 stupňů pod nulou a rozdíly denních a nočních teplot by přesahovaly 50 C. Za takových podmínek by zde život, jaký na Zemi je, zřejmě nevznikl. Stálejší a vyšší teploty na planetě zajišťuje atmosféra. Kdyby však byly v zemské atmosféře pouze plyny dusík a kyslík, jejichž zastoupení doopravdy činí přibližně 99%, byla by průměrná teplota na Zemi stále jen 6 C. Za podstatně příjemnější podnebí (průměrná teplota 15 C) může skupina plynů v zemské atmosféře, která zadržuje část unikajícího tepla a posílá ho zpět na zem. Díky tomu neklesají noční teploty hluboko pod bod mrazu. Sluneční paprsky [Obr 1.] putují vesmírem ve formě krátkovlnného záření, které se ovšem na Zemi mění v dlouhovlnné (tepelné neboli infračervené). Tyto plyny krátkovlnnou radiaci propustí, dlouhovlnnou už jen částečně. Atmosféra tedy funguje na stejném principu jako skleník. Proto se také tomuto jevu říká skleníkový efekt a plyny, které jsou za tento jev odpovědné, mají název skleníkové plyny. V důsledku zvyšování jejich koncentrace v atmosféře, za které mohou lidé, se skleníkový efekt zesiluje a způsobuje tak klimatické změny [12]. 10

11 Obr 1. Skleníkový efekt [12] Důležité skleníkové plyny jsou uvedeny v následující tabulce [Tab. 1.]. Jediným z nich, jehož koncentrace za posledních 200 let nevzrostla je ozón. Byl totiž likvidován freony (CFC), které se rovněž řadí do skleníkových plynů. Prvních pět plynů je přirozených, kdežto ostatní jsou umělé a v atmosféře se před zásahem člověka nevyskytovaly. Relativní účinnost znamená zvýšení úhrnu energie dopadlé na povrch Země za 100 let v poměru ke zvýšení působenému týmž objemem oxidu uhličitého. Tab1. Tabulka skleníkových plynů [12] Skleníkový plyn Vzorec Procentuální Relativní zastoupení v at účinnost mosféře Dosavadní nárůst Podíl na zvýšeném skleníkovém efektu Vodní pára H 2 O 0,2-3 1? kolem nuly Oxid uhličitý CO 2 0, % 61% Metan CH 4 0, % 19% Oxid dusný N 2 O 0, % 6% Ozón O 3 proměnlivé? spíše úbytek 0% Halogenované uhlovodíky CFC asi 5000 HCFC asi 5000 CF HFC veškeré množství v atmosféře 14%- nejisté Známe však i další skleníkové plyny zastoupené v malém množství v atmosféře - například polyfluorovodíky (PFC) nebo fluorid sírový (SF 6 ). 11

12 Vodní pára Šedesát pět procent tepla, které zadrží nad zemí skleníkové plyny je zachyceno právě vodní párou. Vyskytuje se však v atmosféře většinou ve formě mraků, které odráží nejen dlouhovlnnou radiaci zpět na Zem, ale také krátkovlnnou radiaci ze Slunce zpět do kosmu. Který jev převládne určuje spousta dalších faktorů (výška mraků, jejich složení, pokrytí oblohy a geografická oblast). Momentálně panují dohady o tom, jestli vodní pára Zemi otepluje či nikoliv. Tuto funkci vody v atmosféře lze dokázat na dvou známých skutečnostech. Sami jistě víte, že za jasné noci je větší zima, než když je zataženo. To je způsobeno právě tím, že v dané oblasti je v atmosféře málo vody (tj. mraků), která by mohla nastřádané teplo vracet zpět na Zem. Jako druhý příklad může posloužit například saharská poušť. Přes den tam panují velká horka, naopak v noci může teplota klesat až pod bod mrazu. Je to opět způsobeno nízkou vlhkostí vzduchu. Přesným opakem je naopak deštný prales, kde jsou rozdíly denních a nočních teplot minimální. Některé další látky zejména oxid siřičitý (SO 2 ) ovzduší dokonce ochlazují. Do atmosféry se dostávají ve formě aerosolů, jejichž drobné částečky odrážejí pouze krátkovlnnou radiaci ze Slunce. Paradoxně tak tyto látky, které znečišťují ovzduší, působí také pozitivně. To může být důvod, proč se v minulosti klimatické změny neprojevili tak razantně [12] Dopady skleníkového efektu na změnu klimatu Předpoklady vědců se zakládají na dosud neověřených domněnkách o tom, jak se budou při tomto oteplování chovat mraky, půda, lesy, ledové polární oblasti a oceány. Tyto modely předpokládají, že skleníkový efekt již způsobil oteplení naší atmosféry až o 1 C za minulých sto let, a to za předpokladu, že všechny ostatní faktory zůstaly konstantní. Vědci také již potvrdili, že oteplení o 0,5 C v globálním měřítku již nastalo v průběhu let 1890 až Není však zcela jasné, nepřispěly-li také jiné faktory, nebo nezpůsobily-li to globální trendy k oteplování vznikající v důsledku zvýšení skleníkového efektu. Někteří vědci soudí, že při vyšší teplotě roztají polární čepičky a zaplaví pobřeží kontinentů.teplo navíc změní kvalitu podnebí, takže ani vnitrozemské oblasti neuniknou ničivému suchu. K tomu se přidaly i další předpokládané hrozby, jako například, že kvůli vyšší teplotě se až do Evropy rozšíří tropické choroby. Jiní vědci oponovali tím, že Země si sama poradí, takže není nutné hned propadat panice. Počítačové modely dalšího možného vývoje nabídly argumenty pesimistům i optimistům. Podle optimistického výsledku mraky a vodní páry, kterých v teple přibude, Zemi zase zpětně ochladí. Podle pesimistického výsledku mraky a vodní páry naopak začnou fungovat jako skleníkové plyny a planetu ještě přihřejí. Pesimisté se lekají, že s vypalováním tropických pralesů ubývá zeleně, která mohla oxid uhličitý z atmosféry stáhnout. Optimisté namítají, že v teple se snáze rozmnoží mořské rostliny, které tropické pralesy nahradí a oxid uhličitý spotřebují. Dvě tisícovky uznávaných odborníků z celého světa, sdružených v komisi pracující pro OSN nakonec předpověděly, že teplota v příštím století stoupne o jeden až čtyři stupně Celsia. Organizace zabývající se odhady tvrdí, že budeme-li pokračovat ve znečišťování atmosféry skleníkovými plyny, můžeme v 21. století očekávat dodatečné globální oteplení v hodnotě nejméně 1 C a možná dokonce 5 C. Tato rychlost změny by asi desetkrát převyšovala dlouhodobou rychlost změn globálního přirozeného klimatu. Například poslední doba ledová skončila v období před až lety. Od té doby se Země oteplila jen o 5 C, což představuje maximální oteplení asi 1 C za 12

13 1000 let. Pokud by se potvrdily současné předpovědi, pak budou ekologické systémy v 21. století rozrušeny katastrofálním způsobem [8] Ozónová díra Globálním problémem je ubývání ochranné vrstvy ozónu. Také zde se ukazuje, že mezi změnami koncentrace ozónu a dalšími chemickými ději v atmosféře existují velmi těsné vazby. Látky poškozující ozónovou vrstvu se mohou většinou přiřadit mezi freony nebo halony. Patří mezi ně však například i tetrachlormethan, methylbromid a některé další látky. Problém ochranné ozónové vrstvy zahrnuje mnoho chemických a fyzikálních dějů, které probíhají ve vzdálenosti 15 až 20 km od zemského povrchu. Dnes je známo asi 200 navzájem propojených chemických reakcí, které souvisejí se vznikem a zánikem atmosférického ozónu. A právě ozón je tím filtrem, který pohlcuje ultrafialové záření (na zemský povrch dopadá pouze asi jedno procento). Od konce sedmdesátých let byl pomocí pozemských i družicových přístrojů vždy koncem zimy a začátkem jara zaznamenán výrazný úbytek ozónu nad oblastmi Antarktidy a později nad severním pólem. V těchto ozónových dírách" byl obsah ozónu snížen po dobu jednoho až dvou měsíců až o 50 %! V roce 1992 byly snížené hodnoty koncentrace ozónu krátkodobě zaznamenány už i nad severní a střední Evropou a tedy i u nás (nad Hradcem Králové o 40%) Vznik ozónové vrstvy Vznik ozónové vrstvy Země souvisí s růstem obsahu dvouatomového kyslíku v zemské atmosféře během posledních 3 miliard let. Kyslík v současné atmosféře je výlučně biogenního původu - je produktem metabolismu zelených rostlin. Před 3 miliardami let, kdy ještě neexistovaly zelené rostliny, byl obsah kyslíku v atmosféře velmi nízký. Kyslík tehdy vznikal především fotochemickou disociací vodní páry. Kdyby se dvouatomový kyslík tvořil v současné atmosféře jen fotodisociací vodní páry nacházející se v ovzduší, byl by jeho podíl jen 0,1 % místo současných 21%. V období svrchního siluru (asi před 420 miliony lety) dosáhla koncentrace kyslíku v ovzduší asi 10% současné úrovně a oblast s maximální tvorbou ozónu se tak posouvala do větších výšek. Ve svrchním silurském období dosáhla tato výška 20 km, což umožnilo následně rozvoj suchozemských forem života. Ozón vzniká ve stratosféře ve výškách kolem 20 km působením slunečního záření na kyslík. Vzniklý ozón se ve stratosféře rozkládá působením dlouhovlnějšího ultrafialového a viditelného záření na molekulární a atomární kyslík. Takto vzniklý kyslík se rozkládá na další molekulu ozónu. Důsledkem těchto reakcí je i podstatné zeslabení toku ultrafialového záření, ale i přenos energie, a tím i vzrůst teploty v příslušných vrstvách atmosféry [12]. 5. Prostředky ke snížení emisí 5.1. Katalyzátory Jedním z významných prostředků jak tyto emise snižovat a být šetrnější k životnímu prostředí je katalyzátor. V dnešní době je to nejúčinnější cesta k čištění výfukových plynů produkovaných benzínovými motory. Poprvé byl zaveden v USA a Japonsku koncem sedmdesátých let. V dnešní době jsou všechny moderní automobily se zážehovými motory vybaveny regulovaným třícestným katalyzátorem. 13

14 Katalyzátor je vyplněn [Obr 2.] keramickým materiálem ve tvaru medových plástů čímž se vytváří velký povrch, který je pokryt vrstvou katalyckého kovu (platina, paladium, rhodium). Pro zvýšení účinku je povrch 0,15 mm tenkých stěn buněk rozšířen zrnitě porézní mezivrstvou Washcoad, čímž vznikne účinná kontaktní plocha asi m 2 na jeden litr objemu katalyzátoru. Při průchodu oxidu dusíku,uhlovodíků a oxidu uhelnatého katalyzátorem se větší část těchto plynů mění na dusík,oxid uhličitý a vodu. Jestliže má celý proces fungovat spolehlivě, musí být zabezpečen dostatečný přísun kyslíku do katalyzátoru. Zařízení musí být vybaveno sondou (lambda neboli kyslíková sonda), která je umístěna před katalyzátorem a kontroluje obsah kyslíku ve směsi,popřípadě zasílá signál do řídící jednotky. Tato elektronická jednotka reguluje vstřikování paliva a kontroluje správné složení směsi. Moderní konstrukce motorů jsou vybaveny již dvěma sondami (jedna je před katalyzátorem a druhá za ním). Nové katalyzátory jsou schopny při optimálních podmínkách zbavit spaliny škodlivých látek až o 90 95%. Efekt je však snížen od studeného motoru až po jeho zahřátí na optimální teplotu, což znamená, aby teplota katalyzátoru byla alespoň 250 o C. Celkové snížení emisí (pokud bereme v úvahu, že velká část jízd je konána na krátké vzdálenosti, tj. katalyzátor nemá optimální teplotu) se u vozidel s třícestným řízeným katalyzátorem odhaduje na 60 80%. Při optimální teplotě katalyzátoru se snižuje oxid dusíku o 95%, uhlovodíky o 90% a oxid uhelnatý o 80%. Katalyzátor však nemá vliv na snížení skleníkových plynů (hlavně oxidu uhličitého), který způsobuje globální oteplení [11]. Obr 2. Třícestný řízený katalyzátor 5.2. Motory na chudé směsi Emise plynných exhalátů závisejí na poměru vzduchu a paliva v motoru, takže motory běžící na bohatou směs produkují více C x H y a CO a méně NO x. Emise oxidů dusíku jsou největší při optimálním poměru vzduchu a paliva při dokonalém spalování. Konvenční motory běží nejlépe na směs paliva a vzduchu v poměru 1:14,7. Na chudé směsi běží tento motor nepravidelně. Speciální motory na chudé směsi jsou konstruovány na poměr paliva a vzduchu 1:18. Emise oxidů dusíku a oxidu uhelnatého jsou u motorů na chudé směsi podstatně nižší než u konvenčních motorů, ale ne tak nízké jako u motorů s trojcestnými katalyzátory. Po omezení C x H y a CO byla velká naděje vkládána do oxidačních katalyzátorů, avšak motory na chudé směsi nesplňovali limity pro oxidy dusíku [1]. 14

15 5.3. Nízkoteplotní plazma Stále přísnější emisní limity a normy pro výfukové plyny iniciovaly výzkum metod pro snížení v nich obsažených oxidů dusíku, oxidu siřičitého, pevných částic těkavých organických látek. Stávající požadavky byly zajištěny aplikací třícestných nebo pouze oxidačních katalyzátorů. Limity Evropské unie pro rok 2005 však tímto komerčním způsobem již zajistit nelze. Výhodami této technologie vedle vysoké efektivity odstraňování nízkých koncentrací organických látek je její použití za atmosférického tlaku a pokojových teplot, nemožnost "otravy" podobně jako u platinových katalyzátorů, nulová potřeba regenerace nebo jiných zásahů, nepatrné tlakové ztráty a rovněž nízká hmotnost a velikost plazmového reaktoru. Nízkoteplotní plazma (NP) je plazma, v které energie elektronů výrazně převyšuje energii složek okolního plynu. Podstatná část dodávané energie je využita pro tvorbu energetických elektronů, malá část je konvertorována do tepelní energie. Elektrony procházejí řadou srážek s molekulami okolního plynu a vytvářejí tímto způsobem množství reaktivních částic, které po sléze rozkládají molekuly. Výhodou NP technologie je také relativně snadná kontrola množství vytvářených elektronů, která umožňuje regulaci celého procesu. NP může být vytvářena dvěma zcela odlišnými způsoby - bombardováním elektronovým svazkem nebo elektrickým výbojem. První způsob je značně energeticky náročný. NP vytvářená elektrickým výbojem je proto jedinou alternativou odstraňování zplodin z automobilových výfuků. Nejčastěji zkoušenými způsoby jsou koronový výboj, glidarc (klouzavý obloukový výboj) a elektrický výboj stabilizovaný průtokem sekundárního plynu. Tento naposledy jmenovaný způsob obloukového výboje za atmosférického tlaku reprezentuje jednoduchý periodický nethermální zdroj plazmy, jenž se skládá ze dvou nebo více elektrod, přes které protéká rychlý proud plynu. Při aplikaci dostatečně vysokého přepětí dochází v oblasti nejmenší vzdálenosti mezi elektrodami k štěpení a tvorbě plazmy, která je v podobě plazmatického jazyku unášena ve směru proudění plynu. Plazmatický jazyk prodlužuje svoji délku až do momentu, kdy dochází k jeho prasknutí. V tomto okamžiku je přerušen proud a zdroj napětí zvyšuje svoji hodnotu opět do bodu, kdy dochází k dalšímu štěpení a tvorbě plazmy. Atmosféra obsahující výfukové plyny prochází několika výbojovými zónami se značně rozdílnými parametry vytvářené plazmy, tj. průměrné energie elektronů, teploty atmosféry a stupně disociace. Na rozdíl od katalyzátorů zde není problém s funkcí katalyzátoru před dosažením optimální teploty. Odstraňování oxidu dusíku plazmovým způsobem nabízí následující výhody oproti stávajícím způsobům: plazmová oxidace je pouze částečná: probíhá oxidace NO na NO 2, ale již nikoliv na kyselinu dusičnou.plazmová oxidace je selektivní nikoli v tom smyslu, že přes oxidaci NO na NO 2 nedochází k oxidaci SO 2 na SO 3.Oxidace NO na NO 2 umožní použití nové třídy katalyzátorů, které jsou trvanlivější a více aktivní než stávající. Experimenty na laboratorní úrovni ukázaly velmi dobrou schopnost plazmatického reaktoru odbourávat organické látky z výfukových plynů. Pro další zvýšení účinnosti odbourání uhlovodíků bude nutné provést optimalizaci konstrukce plazmachemického reaktoru, zejména potom parametry konfigurace elektrodového systému, mrtvý objem, výkon reaktoru a dobu zdržení. 15

16 6. Závěr Jak je vidět, množství škodlivých látek ve spalinách výfukových plynů je obrovská a toxicita některých je velmi nebezpečná lidskému organismu a životnímu prostředí jako celku. V poslední době bylo přikročeno k přísným opatřením pro plnění emisí výfukových plynů. Snahou všech automobilových výrobců je, být co nejvíce vpředu a už dnes plnit ty nejpřísnější emisní limity, které budou v platnosti až od roku 2005 (Euro 4) u zážehových motorů a u vznětových motorů Euro 3 (platnost od 2001) a Euro 4 (platnost od 2006). Omezení zatížení životního prostředí dopravou musí být prováděno u všech dopravních prostředků. Tato snižování zátěže lze provádět celou řadou možností, například: vyvíjet modernější techniky spalovacích motorů (motory u kterých bude cíleno lepší spalování směsí, snížení spotřeby paliva,..) zpřísnit normy pro výfukové plyny usnadnit používání alternativních paliv, jejichž používání dnes vede k poměrně finančně náročné operaci, v horším případě ještě ke složité operaci konstrukčních částí motoru. Mezi paliva dnes běžně používaná patří bionafta, LPG (propan-butan) a CNG (stlačený zemní plyn). Pro paliva, která by byla šetrná k životnímu prostředí (bioplyn, vodík,..) musí být konstrukčně dořešeny některé prvky motorů (i když dnes již takové prototypy jezdí). prosadit provoz elektromobilů nebo automobilů s hybridním pohonem a dořešit problémy s jejich rychlejším dobíjením. (Právě tyto automobily pravděpodobně budou naše budoucnost). snížit nebo zastavit růst celkového objemu přepravy. změnit strukturu přepravních toků ve prospěch kolejové dopravy. Tento druh dopravy by měl být do budoucna z hlediska ekologického nejatraktivnější. Pokud by se takto změnil z velké části tok nákladní dopravy, znamenalo by to nejen obrovskou úlevu emisím, ale také bezpečnosti silničního provozu. 16

17 Použitá literatura [1] FERENC, Bohumil. Ferenc motor [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://vita.upol.cz/ferenc>. [2] PATRIK, Miroslav: Vliv dopravy na kvalitu ovzduší a lidské zdraví [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http//:cde.ecn.cz/doprava/vliv.htm>. [3] Oxid dusičitý [online]. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, 2001 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://ecmost.cz/ver_cz/ovzdusi/smernice/smernice1.htm>. [4] Oxid siřičitý a částice [online]. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, 2001 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://ecmost.cz/ver_cz/ovzdusi/smernice/smernice5.htm>. [5] Oxid uhelnatý [online]. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, 2001[cit ]. Dostupný z WWW: <http://ecmost.cz/ver_cz/ovzdusi/smernice/smernice4.htm>. [6] Ozón [online]. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, 2001 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://ecmost.cz/ver_cz/ovzdusi/smernice/smernice3.htm>. [7] Sirovodík [online]. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, 2001 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://ecmost.cz/ver_cz/ovzdusi/smernice/smernice2.htm>. [8] ŠÍBL, Ondřej: Ujdeto 2002 [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ujdeto.cz/bindex.htm>. [9] TAKÁS, Michal: Měření Emisí spalovacích motorů. Vydavatelství ČVUT, [10] Ústav pro hospodářskou úpravu lesů [online]. Ministerstvo zemědělství České republiky [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.uhul.cz/zz2000/default.htm>. [11] VARNER, David: Ford scorpio [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.transcad.cz/fordscorpio/xrefy/xref_kat.htm>. [12] VOTAVA, Jan: Globální oteplování [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://klima.ecn.cz>. 17

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší v Česku Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Obsah 1. Znečištění ovzduší 2. Způsoby měřm ěření emisí 3. Nemoci způsoben

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Znečištění ovzduší a zdraví

Znečištění ovzduší a zdraví Znečištění ovzduší a zdraví Čelákovice, 31. března 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí ročně zkracuje

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_19_EMISE ZAZEHOVYCH MOTORU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Přírodní zdroje Neobnovitelné zdroje,

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

Drobné prachové částice, polétavý prach

Drobné prachové částice, polétavý prach Drobné prachové částice, polétavý prach Jsme velmi drobné prachové částice. Jsme malé a lehké, proto se snadno zvíříme a trvá dlouho, než se zase usadíme. Lidé nám proto začali říkat polétavý prach. Čím

Více

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice. II. ročník (obor DMML) Brádle Vladimír

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice. II. ročník (obor DMML) Brádle Vladimír Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor DMML) Brádle Vladimír Název práce: Automobil jako zdroj emisí, provoz a legislativa Prohlášení Prohlašuji, že předložená práce je mým

Více

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Zdroje znečištění ovzduší Zdroje související s činností člověka Tepelné elektrárny a továrny Silniční doprava Freony Metan ze skládek Spalování materiálu

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

Znečištění ovzduší v České republice. MUDr. Miroslav Šuta. Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší v České republice. MUDr. Miroslav Šuta. Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší v České republice Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Jiří Jedlička Vladimír Adamec Jiří Dufek Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 146-153 VÝVOJ

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

Oxidy dusíku (NOx/NO2) Oxidy dusíku (NOx/NO2) další názvy číslo CAS chemický vzorec ohlašovací práh pro emise a přenosy noxy, oxid dusnatý, oxid dusičitý 10102-44-0 (NO 2, oxid dusičitý) NO x do ovzduší (kg/rok) 100 000 do vody

Více

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 4.2 Vliv dopravy na životní prostředí Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Obecné pojmy, typy dopravy 2. Struktura dopravy

Více

znečištění ovzduší v Praze a zdravotní stav obyvatelstva (důraz na vztah automobilová doprava alergie)

znečištění ovzduší v Praze a zdravotní stav obyvatelstva (důraz na vztah automobilová doprava alergie) Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda JAK SE VZDUCH ZNEČIŠŤUJE? Doporučení

Více

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 4.2 Vliv dopravy na životní prostředí Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Obecné pojmy, typy dopravy 2. Struktura dopravy

Více

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.01

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA POKYNY Prostuduj si teoretické úvody k jednotlivým částím listu a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly tyto a další informace pak použij na závěr při vypracování testu zkontroluj si správné

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH27

DUM VY_52_INOVACE_12CH27 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH27 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím

Více

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová Modelování znečištění ovzduší Nina Benešová 2. května 2012 trocha historie druhy znečišt ujících látek a jejich vliv na člověka a životní prostředí k čemu je dobré umět znečištění modelovat typy modelů

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE. Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE. Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Atmosféra - složení a důležité děje

Atmosféra - složení a důležité děje Atmosféra - složení a důležité děje Atmosféra tvoří plynný obal Země a je rozdělena na vertikální vrstvy s odlišnými vlastnostmi tři základní kriteria dělení atmosféry podle: intenzity větru průběhu teploty

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Ing. Martin Kloz, CSc. konference Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu 8. 12. 2014 Strana 1 Skleníkový efekt a změna klimatu 1 Struktura

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější?

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější? DOPRAVA Jaký druh dopravy je nejšetrnější? Když budeme chvíli uvažovat, tak určitě přijdeme na to, že ze všech možných způsobů dopravy je nejekologičtější (a asi také nejzdravější) chodit po svých. Mezi

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Vzduch Ochrana ovzduší

Vzduch Ochrana ovzduší Vzduch Ochrana ovzduší Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Atmosféra Obr. 1 Základní

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Ústí nad Labem, 9. 11. 2011

Změna klimatu a lidské zdraví. Ústí nad Labem, 9. 11. 2011 Změna klimatu a lidské zdraví Ústí nad Labem, 9. 11. 2011 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro

Více

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 II. 1. Emisní inventura Zpracování této zprávy ukládá nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE

CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE autoři: Hana a Radovan Sloupovi 1. Ze tří cisteren unikly tři plyny - helium, amoniak a chlor. Napiš do obláčků správné značky nebo vzorce. Pomůže ti výstražné značení nebezpečnosti

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

WYNN S SUPER CHARGE. Technická zpráva SUPER CHARGE. Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn. www.wynns.

WYNN S SUPER CHARGE. Technická zpráva SUPER CHARGE. Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn. www.wynns. Technická zpráva SUPER CHARGE Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 8 Wynn s Super Charge 1. Úvod a) viskozita oleje: Viskozita je mírou pro vnitřní

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o.

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. VIRTUÁLNÍ CENTRUM informací o životním prostředí Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. OVZDUŠÍ Stručný popis složení atmosféry-vrstvy a složení vzduchu Země je

Více

Rychlost světla a její souvislost s prostředím

Rychlost světla a její souvislost s prostředím Rychlost světla a její souvislost s prostředím Jak byla změřena rychlost světla? První, kdo přišel s myšlenkou konečné rychlosti světla, byl Francis Bacon. Ve své práci Novum Organum Scientiarum tvrdil,

Více

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech Autor: Jiří Huzlík, Jiří Pospíšil CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České

Více

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? Změna Klimatu EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? F-plyny jsou skleníkové plyny, které mohou skleníkový efekt snižovat! Při svých použitích přispívají F-plyny k významně

Více

Emise zážehových motorů

Emise zážehových motorů Emise zážehových motorů Složení výfukových plynů zážehového motoru 1. Plynné složky: - oxid uhličitý CO 2 - oxid uhelnatý CO - oxidy dusíku NO x (majorita NO) - nespálené uhlovodíky HC (CH x ) Nejvýznamnější

Více

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Osnova 2 Legislativa Biomasa druhy složení Emise vznik, množství, vlastnosti, dopad na ŽP a zdraví, opatření CO SO 2 NO x Chlor TZL

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010. B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010. B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010 Ochrana ovzduší ve státní správě - Teorie a praxe VII. 8. aţ 10. 11. 2011 B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK 2 Riziko

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 6 žákovská verze Téma: Kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí měřená množstvím CO 2 Změna ve složení vzduchu měřená množstvím CO 2 v cigaretovém

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ EMIE ANORGANIKÁ ORGANIKÁ 1 EMIE ANORGANIKÁ Anorganické látky Oxidy: O, O 2.. V neživé přírodě.. alogenidy: Nal.. ydroxidy: NaO Uhličitany: ao 3... Kyseliny: l. ydrogenuhličitany: NaO 3. 2 EMIE ORGANIKÁ

Více

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav 5. hodnotící zpráva IPCC Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav Mění se klima? Zvyšuje se extremita klimatu? Nebo nám jenom globalizovaný svět zprostředkovává informace rychleji a možná i přesněji

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 11.10.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 11.10.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_11 Název materiálu: Paliva, spalování paliv Tematická oblast: Vytápění 1. ročník Instalatér Anotace: Prezentace uvádí a popisuje význam, druhy a použití

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. znečištění atmosféry: atmosféra popis, členění

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. znečištění atmosféry: atmosféra popis, členění ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Znečištění atmosféry atmosféra popis, členění znečištění atmosféry: zdroje znečištění smog + inverze hodnocení znečištění - limity skleníkový efekt ozón, ozónová díra Atmosféra je: plynný

Více

DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009. výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace

DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009. výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009 výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA Špičková prémiová paliva VERVA Diesel, výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace VERVA

Více

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V). 1) a) Tepelné jevy v životě zmenšení objemu => zvětšení tlaku => PRÁCE PLYNU b) V 1 > V 2 p 1 < p 2 p = F S W = F. s S h F = p. S W = p.s. h W = p. V 3) W = p. V Práce, kterou může vykonat plyn (W), je

Více

"...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli...

...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli... Vlivy a účinky na ŽP "...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli..." ŽP (příroda)... nikdy není zakonzervovaná

Více

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

Kvalita ovzduší v MB PM 10-1. část. Mgr. David Hradiský david.hradisky@gmail.com 21. 11. 2010

Kvalita ovzduší v MB PM 10-1. část. Mgr. David Hradiský david.hradisky@gmail.com 21. 11. 2010 Kvalita ovzduší v MB PM 10-1. část Mgr. David Hradiský david.hradisky@gmail.com 21. 11. 2010 Data a jejich zdroje Český hydrometeorologický ústav, www.chmi.cz Krajský úřad Středočeského kraje, www.kr-stredocesky.cz

Více

Redukční smog (londýnský): typický pro zimní inverzní období. Oxid siřičitý, oxid uhelnatý, popílek

Redukční smog (londýnský): typický pro zimní inverzní období. Oxid siřičitý, oxid uhelnatý, popílek ARMOSFÉRA Když se řekne ohrožené životní prostředí, často nás napadne otázka: týká se tento problém bezprostředně nás lidí? Kdyby Vliv lidské činnosti na atmosféru: Emise jsou úniky znečišťujících látek

Více

Do baňky s několika mililitry 15% kyseliny chlorovodíkové vložíme hořící třísku. Pozorujeme, že tříska v baňce hoří. Hořící třísku z baňky vyndáme a

Do baňky s několika mililitry 15% kyseliny chlorovodíkové vložíme hořící třísku. Pozorujeme, že tříska v baňce hoří. Hořící třísku z baňky vyndáme a Do baňky s několika mililitry 15% kyseliny chlorovodíkové vložíme hořící třísku. Pozorujeme, že tříska v baňce hoří. Hořící třísku z baňky vyndáme a vložíme kousek minerálu vápence Do baňky s několika

Více

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn Fiat CNG program vozy s pohonem na zemní plyn Jezdíme s ohledem na budoucnost! Ohled na životní prostředí, na přírodu a na svět, ve kterém žijeme každý den, nutně klade požadavky jak na výrobce, tak na

Více

NANO ČISTIČKA VZDUCHU

NANO ČISTIČKA VZDUCHU FN VIRY, BAKTERIE, ALERGENY, ZÁPACH, CIGARETOVÝ KOUŘ, SBS, SMOG NANO ČISTIČKA VZDUCHU 1 NEVIDITELÁ ČISTIČKA VZDUCHU NANOČISTIČKA NENÍ PRAKTICKY VIDĚT A PŘITOM VELMI ÚČINNĚ ČISTÍ VZDUCH 2 NANOČISTIČKA NA

Více

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA.

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA. SFÉRY ZEMĚ Při popisu planety Země můžeme využít možnosti jejího členění na tzv. obaly SFÉRY. Rozlišujeme následující typy sfér/obalů Země: 1. ATMOSFÉRA PLYNNÝ, VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Název atmosféra vznikl

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Oxidy síry. Základní charakteristika. oxid sírový, oxid siřičitý (anhydrid kyseliny siřičité), číslo CAS 7446-09-5 (oxid siřičitý - SO 2 ) další názvy

Oxidy síry. Základní charakteristika. oxid sírový, oxid siřičitý (anhydrid kyseliny siřičité), číslo CAS 7446-09-5 (oxid siřičitý - SO 2 ) další názvy Oxidy síry další názvy oxid sírový, oxid siřičitý (anhydrid kyseliny siřičité), číslo CAS 7446-09-5 (oxid siřičitý - SO 2 ) chemický vzorec SO x,,so 2, SO 3 ohlašovací práh pro emise a přenosy 7446-11-9

Více

SSOS_ZE_3.04 Doprava a životní prostředí

SSOS_ZE_3.04 Doprava a životní prostředí Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.04

Více

EMISE CO 2. Princip přípravy: CaCO 3 + 2 HCl ¾ CO 2 + CaCl 2 + H 2 O. Možnost detekce (důkaz):

EMISE CO 2. Princip přípravy: CaCO 3 + 2 HCl ¾ CO 2 + CaCl 2 + H 2 O. Možnost detekce (důkaz): EMISE CO 2 Oxid uhličitý, společně s dalšími látkami jako jsou methan, oxid dusný, freony a ozon, patří mezi takzvané skleníkové plyny, které mají schopnost absorbovat tepelné (IR) záření Země, díky čemuž

Více

EKOLOGIE Znečištění atmosféry

EKOLOGIE Znečištění atmosféry EKOLOGIE Znečištění atmosféry ochrana prostředí = aplikovaná ekologie znečištění atmosféry: zdroje znečištění smog + inverze hodnocení znečištění - limity skleníkový efekt ozón, ozónová díra Katedra hydromeliorací

Více

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO Je prokázáno, že znečištění ovzduší na Ostravsku pochází ze čtyř zdrojů: průmyslových podniků, lokálních topenišť, dopravy a emisí, které pocházejí z Polska. Studie Zdravotního ústavu prokázala, že v období

Více

Učební texty Diagnostika II. snímače 7.

Učební texty Diagnostika II. snímače 7. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe 4. ročník Fleišman Luděk 28.5.2013 Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika II. snímače 7. Snímače plynů, měřiče koncentrace Koncentrace látky udává, s

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

O V Z D U Š Í část kapitoly coby vzor :-)

O V Z D U Š Í část kapitoly coby vzor :-) O V Z D U Š Í část kapitoly coby vzor :-) Jednotlivé obrazovky jsou označeny pořadovým číslem (1), vždy začíná na nové stránce. Základní text kapitoly je podbarven žlutě. Otázky a úkoly pro žáky jsou podbarvené

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 2 Termika 2.1Teplota, teplotní roztažnost látek 2.2 Teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa 2.3 Tepelné motory 2.4 Struktura pevných

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Obsah 1. ÚVOD... 4 2. SROVNÁNÍ PROTOTYPŮ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ S PODPISEM ZDROJE... 4 2.1 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY... 4 2.2 TĚŽKÉ KOVY...

Více

Z ûehovè a vznïtovè motory

Z ûehovè a vznïtovè motory 2. KAPITOLA Z ûehovè a vznïtovè motory 2. V automobilech se používají pístové motory. Ty pracují v určitém cyklu, který obsahuje výměnu a spálení směsi paliva se vzdušným kyslíkem. Cyklus probíhá ve čtyřech

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více