OVZDUŠÍ 02/2011. Úvodník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OVZDUŠÍ 02/2011. Úvodník"

Transkript

1 ZELENÉ ZPRÁVY 02/2011 GREEN REPORT GRÜNER BERICHT OVZDUŠÍ Úvodník Vzduch, atmosféra, znečištění ovzduší, skleníkové plyny, Kjótský protokol, globální změna klimatu, ozonová díra, emise, imise, kvalita ovzduší, ochrana ovzduší, vnitřní a venkovní ovzduší to všechno slýcháme v souvislosti se vzduchem, který nás obklopuje a který dýcháme. Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země, atmosféru. Bez atmosféry by Země byla jenom kus kamene bez jakéhokoliv života. Rostliny ani živočichové by neexistovali, protože by neměli co dýchat. Změny teplot mezi dnem a nocí by dosahovaly řádu stovek stupňů. Zemský povrch by byl ozařován tvrdým ultrafialovým zářením. kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví a v obrázku č. 2 vyznačeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu ekosystému a vegetace na území NP a CHKO bez zahrnutí přízemního ozonu. Z obou obrázků vyplývá, že kvalita ovzduší v roce 2010 v Karlovarském kraji byla velmi dobrá. území s překročením LV (21,21 % kraje obce Člověk svou činností ovlivňuje prostředí, ve kterém žije, více než kterýkoli jiný obyvatel planety Země. Dýchat čistý vzduch je pro zdraví člověka velmi důležité. I když se kvalita životního prostředí v zemích Evropské unie zlepšuje, znečištěné ovzduší připraví ročně dle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA předčasně o život půl milionu Evropanů. Mezi hlavní problémy kvality ovzduší České republiky patří zejména znečištění ovzduší prašnými částicemi a přízemním ozonem, dále pak benzo(apyrenem a oxidem dusičitým. Obr. 1: Vyznačení oblastí ze zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví, (Zdroj: ČHMÚ území s překročením LV (0,19 % území CHKO, NP kraje obce V Karlovarském kraji je ovzduší relativně čisté; není zde těžký průmysl jako např. na Ostravsku, ani velké objemy dopravy jako v Praze. Jsou zde však jiné zdroje znečištění. Až 60% znečištění ovzduší se v kraji přičítá tzv. lokálním topeništím, tedy vytápění v domech (kamna, krby atd.. Na následujících dvou obrázcích jsou zobrazeny kraje České republiky, kde v obrázku č. 1 jsou vyznačeny oblasti se zhoršenou Obr. 2: Vyznačení oblastí ze zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu ekosystémů a vegetace na území NP a CHKO bez zahrnutí přízemního ozónu, (Zdroj: ČHMÚ

2 Venkovní a vnitřní ovzduší Ochrana ovzduší Ochrana ovzduší se řídí zákonem o ochraně ovzduší a souvisejícími předpisy. Zákon stanoví práva a povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, nástroje ke snižování množství látek, které znečišťují ovzduší, poškozují ozonovou vrstvu a působí klimatické změny, a také opatření k nápravě a sankce. Kvalita vnějšího ovzduší Jako kvalitu vnějšího ovzduší označujeme úroveň jeho znečištění, která může svými účinky ovlivňovat lidské zdraví, vegetaci, ekosystémy i materiály. Znečišťující látky se do ovzduší dostávají z přirozených a antropogenních zdrojů. Mezi přirozené zdroje patří např. sopečná činnost, prašné bouře, činnost bakterií a dalších organizmů nebo lesní požáry. Typickými antropogenními zdroji jsou např. průmyslové a zemědělské podniky, lomy, doprava, pole, skládky či naše domy. Obr. 1: I takto můžou vypadat česká města, když si lidé přitopí (Zdroj: Emise a imise Ze zdroje vypuštěná emise, která vejde do styku s životním prostředím, je nazývána imisí. Mezi emisními a imisními limity pro znečišťující látky v ovzduší je zásadní rozdíl, který spočívá v tom, zda se na znečišťující látky díváme z pohledu zdroje nebo z pohledu cíle, tedy místa, kde se nakonec usadí nebo trvale vyskytují. Imisní monitoring Množství imisí je zaznamenáváno na měřicích stanicích v rámci tzv. imisního monitoringu, prostřednictvím kterého se sleduje kvalita vnějšího ovzduší. Provozem státní sítě imisního monitoringu je pověřen Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ, který v současné době provozuje v Karlovarském kraji 4 měřicí stanice (Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Škodlivina prachové částice (PM 10, PM 2,5, PM 1 oxid siřičitý (SO 2 oxidy dusíku (NO X ozón (O 3 oxid uhličitý (CO 2 oxid uhelnatý (CO sirovodík (H 2 S uhlovodíky Přebuz. Další 4 stanice provozuje Zdravotní ústav (Cheb, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Sokolov a jednu stanici provozuje také ČEZ (Vítkov. Na většině stanic se měří koncentrace SO 2, NO x nebo NO 2 a prachových částic. Kvalita vnitřního ovzduší Většinu svého života však netrávíme venku, ale v místnostech. A jaká je kvalita ovzduší našich domovů? Ve vnitřním ovzduší jsou obsaženy jak látky pocházející z venkovního ovzduší vlivem větrání, tak látky pro vnitřní ovzduší specifické. Tyto látky mají ve vnitřním ovzduší své zdroje a mohou zde být přítomny ve významném množství. Důsledky znečištěného vnitřního ovzduší jsou rozsáhlé od bolestí hlavy, podráždění očí, dýchacích potíží, ztráty soustředění až po rozvoj alergie. Nej- Vliv na zdraví a životní prostředí kardiovaskulární onemocnění, choroby dýchacích cest, váží na sebe těkavé látky dráždění dýchacích cest, kyselé deště-devastace lesních porostů, okyselování jezer pálení očí, kašel, bolest na hrudníku, bolesti hlavy, nevolnost a dýchací potíže skleníkový plyn, přispívá k hrozbě globálních změn klimatu působí na srdce, cévní a nervový systém Tab. 1: Přehled škodlivin a jejich vlivu na zdraví a životní prostředí způsobuje obtěžování zápachem, jedovatý při vysokých koncentracích některé jsou rakovinotvorné a způsobují genetické vady častěji se v rámci hodnocení vnitřního ovzduší sleduje CO a CO 2, NO x a SO 2, tzv. domácí prach, formaldehyd a azbest. Nesmíme zapomínat ani na možnou přítomnost karcinogenních látek, jejichž zdrojem je zejména kouření. Pokud málo větráme, neuklízíme (prachové částice a na ně nabalené nebezpečné látky a nebo používáme různé chemické přípravky, může se stát, že v bytě nebo ve třídě bude horší kvalita ovzduší, než je venku. Největším znečišťovatelem domovů je oheň hořící na plynovém sporáku, v krbu či kouření cigaret nebo doutníků. Hořením totiž vznikají malé částice, které na svůj povrch nabalují další škodliviny a poletující si kolem nás. Zapamatujte si, že doma nikdy nespalujeme odpad! Škodíme tím nejen sousedům, ale hlavně také sami sobě. Největšími znečišťovateli vnitřního prostředí však zůstávají kuřáci. Znečištění světlem a hlukem Ovzduší je ale také znečištěno světlem a hlukem, které nám škodí, aniž si to uvědomujeme. Pro kvalitní spánek a důkladnou regeneraci organismu potřebujeme mít v noci tmu, podobně jako rostliny a živočichové. Také hluk nám škodí, i když jsme si na něj zvykli a nevnímáme ho. Naše tělo však na hluk neustále reaguje jako na jinou stresovou zátěž, z čehož pak vznikají známé civilizační choroby.

3 Reportáž: Roadshow o globálním oteplování Do října 2011 měly školy v Karlovarském kraji možnost zdarma seznámit své žáky s atmosférou a jejím složením díky společnosti Techmania Science Center o.p.s. v programu s názvem Roadshow o globálním oteplování. Show zavítala na své po- Obr. 1: Pokus s kyslíkem slední zastávce v kraji do ZŠ Konečná v Karlových Varech. Během show si žáci nejdříve zopakovali teoretické poznatky o plynech obsažených ve vzduchu. Poté následovaly velmi efektivní pokusy demonstrující atmosférický tlak, vznik oblačnosti a především vlastnosti kyslíku, vodíku, oxidu uhličitého či metanu. Žáci ZŠ během programu s showmany spolupracovali a poznamenávali, že takové pokusy by ocenili i při běžné výuce. Paní učitelka, Mgr. Šťastná, která show pro školu objednala, shrnula: Vše bylo s lehkostí podané, pěkně vysvětlené. Děti si mohly spojit teorii s běžnou praxí, s věcmi, které je obklopují, o kterých takto určitě nikdy neuvažovaly. Přitom je důvěrně znají. Obr. 2: Show v akci A co ti, kteří by show chtěli také shlédnout? Tiskový mluvčí Techmanie, Mgr. Tomáš Moravec, nám odpověděl: Show nabízíme dál, ovšem primárně již jen v plzeňské Techmanii. Pokud se nenajde další grant/ projekt, který nám umožní jezdit přímo za žáky do škol, budou muset bohužel žáci jezdit za námi. Encyklopedický box PM (particulate matter Particulate matter překládáme jako polétavý prach či prašný aerosol. Jedná se o směs částic různého skupenství, velikosti, složení a původu. Celosvětově, i u nás, jde o jednu z nejproblematičtějších škodlivin vyskytujících se v ovzduší. Její zdroje jsou přírodní (např. sopečná činnost, bioaerosoly i antropogenní (např. spalování fosilních paliv, doprava. Vliv na množství PM v ovzduší má i počasí. PM 10 (PM 2,5 ; PM 1 jsou definovány jako částice s aerodynamickým průměrem menším než 10 µm (2,5 µm; 1 µm. Číslice u značky PM tedy znamená velikost průměru částic. Zdraví člověka nejvíce škodí částice označované jako PM 10 a menší (tj. částice menší než 10 μm. V poslední době se ukazuje, že nejzávažnější zdravotní dopady (včetně zvýšené úmrtnosti mají jemné částice frakce PM 2,5, popř. PM 1, které se při vdechnutí dostávají do spodních částí dýchací soustavy. částice 10 μm a větší částice 5-10 μm částice menší než 5 μm nejtěžší poškození mohou způsobit nejmenší částice, které pronikají až do plicních sklípků Lidský vlas 50 až 70 μm miliony prachových částic se lepí na vlhký povrch PM 2,5 Spalovací procesy, organické látky, prvky apod. < 2,5 μm Autor: M. Černá (EC Most PM 10 Prach, pylová zrna, zemina < 10 μm cca 90 μm - zrnko písku Obr. 1: V následujícím grafu je zobrazen přehled měsíčních koncentrací PM 10 v ovzduší Karlovarského kraje v průběhu roku 2010 v Chebu, Karlových Varech a v Sokolově. Z grafu je patrný vliv podzimních a zimních měsíců na zvýšení koncentrací PM 10 v závislosti na topné sezóně a zhoršených rozptylových podmínkách.(dle dat ČHMÚ zpracovala ECMaK

4 Návštěva měřicích stanic v Sokolově a Karlových Varech Autorský tým Zelených zpráv navštívil 2 měřicí stanice ČHMÚ v Karlovarském kraji; v Sokolově a v Karlových Varech. Měřicí stanice v Sokolově je umístěna na sídlišti na jihovýchodním okraji města, v rohu školního pozemku 6. ZŠ a jedná se o stanici pozaďovou. Stanice měří škodliviny: SO2, NO2, CO, O3, PM10, PM2,5, PAU, těžké kovy a také informace o meteorologických veličinách. O provoz stanice a o odběr vzorků pečuje již několik let pan Vít Veselý, školník a správce měřící stanice v jedné osobě, který nám řekl: Umístění měřicí stanice v areálu školy je velice přínosné i pro žáky školy, kteří znají úlohu své měřicí stanice, ví, jak vypadá zevnitř a také jaká data poskytuje. Na rozdíl od měřicí stanice v Sokolově je měřicí stanice v Karlových Varech umístěna v centru města, 25 m od frekventované křižovatky u autobusového nádraží. Podle výpočtů ČHMÚ projede kolem cca aut/24hod. Stanice měří celkem 7 škodlivin: SO2, NO2, CO, O3, PM10, PM2,5 a benzen. Jed- Obr. 3: Měřicí stanice ČHMÚ Sokolov zevnitř ná se o typ stanice dopravní. Koncentrace škodlivin naměřených na této stanici charakterizují imise z dopravy do vzdálenosti asi 200 m. Obr. 1: Pan Vít Veselý Obr. 2: Měřicí stanice ČHMÚ Sokolov zvenku Obr. 4: Měřící stanice v Karlových Varech Fotografická soutež Vyhlašujeme fotografickou soutěž s následujícími tématy: Ovzduší, které netěší. Fotografie by se měly týkat negativních dopadů lidské činnosti na ovzduší; tj. např. kouřící komíny... Ovzduší, které potěší. Fotografie by se měly naopak týkat všeho, co je na ovzduší hezké. Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích: 1. žáci tříd základních škol v Karlovarském kraji 2. žáci ročníků středních škol* v Karlovarském kraji *střední školou se pro účely soutěže rozumí i gymnázia a obchodní akademie Pravidla soutěže: 1. Do soutěže bude zařazen každý, kdo zašle fotografie na některé z uvedených témat, elektronicky na ovou adresu: nebo doručí osobně do sídla OHK Cheb, K Nemocnici 2381/2, Cheb, případně zašle poštou v obálce na adresu: OHK Cheb, K Nemocnici 2381/2, Cheb. 2. Veškeré fotografie je nutné označit heslem Soutěž + název tématu do kterého fotografie spadá, s uvedením jména autora, názvem školy, ročníkem a názvem fotografie. 3. Soutěž potrvá ode dne vyhlášení; tj do Další podrobnosti, týkající se pravidel, viz

5 Rozhovor s... Foto: Ing. Helena Plachá Vedoucí oddělení ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ, pobočka Ústí n/labem (pod pobočku spadá celý region uhelného revíru severozápadních Čech. Karlovarský kraj je znám díky lázním, kam se jezdí relaxovat. Přesto je to těžební oblast, která spadala do tzv. Černého trojúhelníku. Bylo zde ovzduší opravdu tak silně znečištěné? Karlovarský kraj je velmi členitý a proto je problematické jej hodnotit jako celek. Největší znečistění bylo v hnědouhelné pánvi v okolí dolů a tepelných elektráren. Koncentrace SO 2 se po odsíření tepelných elektráren podstatně snížily. Také instalace odlučovačů popílku měla na snížení prašného aerosolu v ovzduší velký podíl. Dá se říci, o kolik se zlepšil stav ovzduší na Karlovarsku a jak je na tom kraj v porovnání s ostatními? Úroveň znečištění v Karlovarském kraji je malá a dá se přirovnat k nejméně Ing. Helena Plachá zatíženým krajům, jako je Jihočeský kraj a kraj Vysočina. To dokladuje i Statistická ročenka životního prostředí ČR Roční průměrná koncentrace SO 2 se v Karlovarském kraji snížila na pětinu a koncentrace prašného aerosolu je méně než poloviční. U prašných částic je však třeba dodat, že došlo hlavně k snížení velkých částic v ovzduší. Pro malé částice bude tento pokles nižší. Mapka struktury působnosti ČHMÚ v rámci ČR Kdo patří k největším znečišťovatelům ovzduší v kraji? Mezi největší znečišťovatele patří např. ČEZ Tisová, Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a další. Na webu ČHMÚ je možné dohledat všechny velké znečišťovatele. Kde si mohou lidé zjistit aktuální imisní situaci? Aktuální imisní situaci najdou na www. chmi.cz v záložce Ovzduší. Zajímavost Víte, že kvůli znečištění ovzduší prachem před 65 miliony let možná vymřeli prakticky všichni dinosauři a s nimi přibližně 75 % ostatních živých druhů? Zdroj: Na otázku, co způsobilo tuto gigantickou katastrofu se snaží najít odpověď již mnoho let bezpočet vědeckých týmů po celém světě. Nejpravděpodobnější v současné době je takzvaná Alvarezova impaktní teorie, která se zabývá případným dopadem obrovského meteoritu či asteroidu, díky čemuž se dostalo do atmosféry velké množství prachu, které neumožňovalo prostoupit slunečním paprskům skrze atmosféru a tak způsobilo tmu. Na desetiletí padá teplota pod bod mrazu, v důsledku čehož hynou rostliny a zároveň býložravci zbaveni své potravy. Jediní kdo přežili jsou malí savci, kteří díky skromnějšímu způsobu života lépe překonávají zánik rostlin a ovládají svět. S touto teorií přišel jako první španělský vědec Louis Alvarez. Resumé Ovzduší je jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí. Vše co vdechujeme, ovlivňuje naše zdraví. Proto se kvalitě ovzduší věnuje velká pozornost na národní i mezinárodní úrovni. Po roce 1989 došlo v České republice k významnému poklesu znečištění ovzduší řadou látek. Zlepšuje se tedy i kvalita ovzduší, nebo naopak zhoršuje? Hodnocení kvality venkovního ovzduší se opírá o výsledky měření, které převážně pocházejí z městských aglomerací a průmyslových zón. Jak se ale dýchá lidem žijícím v malých městech a obcích? Jaká je kvalita vnitřního ovzduší našich domů? V posledních letech se mnoho domácností vrací k vytápění bytů a domů tuhými palivy, tj. uhlím, příp. dřevem. Důvodem je výrazný růst cen čistších zdrojů tepla, tj. zemního plynu a elektřiny. Šetřením nákladů na vytápění však lidé nešetří své zdraví. Při vytápění tuhými palivy (zejm. nekvalitním hnědým uhlím a používáním nekvalitních zastaralých kotlů se do ovzduší dostává řada látek, které jsou pro lidské zdraví nebezpečné. Vytápění domácností produkuje stále více prašných částic, polycyklických aromatických uhlovodíků, oxidů dusíku a oxidu siřičitého. Při spalování odpadu v domácích kamnech může dojít k produkci dalších dráždivých až nebezpečných látek. Myslete na to, že to, co spálíte, opět dýcháte nejen vy, ale celá rodina i sousedé. Spalujte v kotlích a kamnech pouze to, pro co jsou tato spalovací zařízení určená. Dejte přednost čistému způsobu vytápění - obnovitelným zdrojům energie (biomasa, tepelná čerpadla, příp. solární kolektory či zemnímu plynu. Chraňte čistotu ovzduší! Veškerý obrazový materiál, není-li uvedeno jinak, je archivem Ekologického centra Most pro Krušhohoří a nesmí být dále rozšiřován bez jeho souhlasu. Na vydání Zelených zpráv se autorsky podílí Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou, za obsahou část: Ing. M. Vágnerová, Mgr. R. Červenková, Bc. D. Kovaříková, J. Krátká a B. Nováková; za grafické zpracování odpovídá M. Černá.

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013

ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 Zpracoval redakční kolektiv CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznam spolupracujících organizací: Agentura ochrany přírody a krajiny

Více

Prohlášení: Anotace: Klíčová slova:

Prohlášení: Anotace: Klíčová slova: Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice Školní rok: 2004/2005, letní semestr Ročník: I. (obor TŘD kombinované studium Praha), Příjmení, jméno: Filadelfiová Radka Datum: 26.04.2004 Název práce:

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato práce zahrnuje popis životních prostředí. Především se zabývá znečištěním ovzduší leteckou dopravou, vlivem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví

ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví Zadavatel: Ing. Bohumil Sulek, CSc. Adresa: Na Pláni 9/2863 150 00 Praha 5 Mobil: 602 353 194 E-mail: bob.sulek@seznam.cz Zpracovatel: RNDr. Marcela

Více

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014 VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 21-214 31. 1. 215 ENVItech Bohemia, s.r.o. Obsah 1 ÚVOD... 2 2 PŮVOD ZNEČIŠTĚNÍ... 3 2.1 EMISE TUHÝCH LÁTEK... 3 2.2 EMISE OXIDŮ

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE Posouzení vlivu na veřejné zdraví Zadavatel: DHV ČR spol. s r.o. Adresa: Černopolní 231/39 613 00 Brno Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY MĚSTA JIHLAVY A Z NĚHO VYPLÝVAJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH RIZIK HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY Brno, září 2009 Zdravotní ústav

Více

Územně energetická koncepce Libereckého kraje a Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji

Územně energetická koncepce Libereckého kraje a Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji Aktualizace dokumentu Územně energetická koncepce Libereckého kraje a Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji Návrhová část Řešitelský tým: Hlavní řešitel: ATEM

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

Úkol č. 19... 52 Chemické světlo... 52 Úkol č. 20... 54 Úspora energie při svícení... 54 Zdroje:... 56 Literatura... 56 Internetové stránky:...

Úkol č. 19... 52 Chemické světlo... 52 Úkol č. 20... 54 Úspora energie při svícení... 54 Zdroje:... 56 Literatura... 56 Internetové stránky:... Obsah Úvod:... 2 1. Voda... 3 Úkol č. 1... 4 Měření ph vody z různých zdrojů... 4 Úkol č. 2... 6 Odkyselování vody aerací (provzdušňováním)... 6 Úkol č. 3... 10 Měření rozpuštěného kyslíku ve vodě z různých

Více

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO OPAVA EKOTOXA

Více

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10. - návrhová část -

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10. - návrhová část - CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10 () - návrhová část - ZADAVATEL: MĚSTO PROSTĚJOV ZPRACOVAL: EKOTOXA OPAVA s.r.o.

Více

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. 12/2011 Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. Akční plán rozvoje CNG v dopravě v Moravskoslezském kraji Kaštanová 2030/6 709 00 Ostrava - Mar. Hory Tel: 597 822 535 Zpracoval: Ing.Tomáš

Více

Životní prostředí a doprava

Životní prostředí a doprava Životní prostředí a doprava Technologie dopravy a přepravy Ing. Miroslav Vančura, CSc. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Vladimír Lapčík. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí

Vladimír Lapčík. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí Ostrava 2009 Název: PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE A JEJICH VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Autor: Doc. Ing. Vladimír LAPČÍK, CSc. Recenzenti: Doc. Ing. Rudolf BÁLEK,

Více

Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší 2008-2009

Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší 2008-2009 Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší Popis imisní a emisní situace na území města Ostravy, přenosu emisí z okolních měst, vlivu dopravy a dálkového přenosu z Polska,

Více

Obsah. Výroční zpráva Ekologického centra Most pro Krušnohoří za rok 2014 2

Obsah. Výroční zpráva Ekologického centra Most pro Krušnohoří za rok 2014 2 Obsah 1. Poslání Ekologického centra Most pro Krušnohoří... 3 2. Místo působení... 3 3. Přehled služeb... 4 3.1. Monitoring kvality ovzduší a průtoků vody... 4 3.2. Komunikace s průmyslem... 7 3.3. Osvětová

Více

Název práce: Vliv produkce oxidů dusíku z dopravních prostředků na životní prostředí

Název práce: Vliv produkce oxidů dusíku z dopravních prostředků na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, letní semestr III. ročník (obor DMML ) Beskydová Eva 17. 05. 2004 Název práce: Vliv produkce oxidů dusíku z dopravních prostředků

Více

Územní energetická koncepce

Územní energetická koncepce Město Jeseník Územní energetická koncepce Obsah: 1. Úvod... 6 2. VÝVOJ VNĚJŠÍCH PODMÍNEK A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY... 7 2.1 STRATEGICKÉ DOKUMENTY EU... 7 2.1.1 Národní akční plán české republiky pro

Více

právních předpisů Libereckého kraje Částka 5 Rozesláno dne 19. října 2012

právních předpisů Libereckého kraje Částka 5 Rozesláno dne 19. října 2012 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Libereckého kraje Částka 5 Rozesláno dne 19. října 2012 O B S A H 13. Nařízení Libereckého kraje o zrušení přírodní rezervace Sluneční dvůr a jejího ochranného pásma

Více

AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III

AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III OZNÁMENÍ KONCEPCE PODLE ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Č. 100/2001 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ, 10C A DLE PŘÍLOHY Č. 7 AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Leden 2012

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4.1 Způsob hodnocení kvality ovzduší 4.1.1 Sledované látky a limitní hodnoty škodlivin Ochranu ovzduší upravuje Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně

Více

Zpráva o stavu životního prostředí ve městě Vrchlabí

Zpráva o stavu životního prostředí ve městě Vrchlabí Zpráva o stavu životního prostředí ve městě Vrchlabí Životní prostředí je vše, co nás a vše živé obklopuje a vytváří podmínky pro život člověka i ostatních živých organismů. Je to vzduch, voda, půda, živá

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU OZNÁMENÍ KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., v rozsahu podle přílohy č. 7 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Více

Předkládaná práce byla zpracována na základě smlouvy mezi ČEA (zadavatel) a VUPEK - ECONOMY spol. s r.o (zpracovatel) č. 8105 ČEA- 2000.

Předkládaná práce byla zpracována na základě smlouvy mezi ČEA (zadavatel) a VUPEK - ECONOMY spol. s r.o (zpracovatel) č. 8105 ČEA- 2000. Anotace Předkládaná práce byla zpracována na základě smlouvy mezi ČEA (zadavatel) a VUPEK - ECONOMY spol. s r.o (zpracovatel) č. 8105 ČEA- 2000. Účelem práce bylo zhodnotit přínos realizace realizovaných

Více