Duševní vlastnictví na Masarykově univerzitě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Duševní vlastnictví na Masarykově univerzitě"

Transkript

1 Směrnice MU č. 10/2013 Duševní vlastnictví na Masarykově univerzitě (ve znění účinném od ) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), vydávám tuto směrnici: Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje ochranu a využívání duševního vlastnictví na Masarykově univerzitě (dále jen MU ) a stanoví práva a povinnosti související se vznikem, ohlášením, evidencí, ochranou a využíváním duševního vlastnictví. (2) Tato směrnice je také vnitřním předpisem, který v souladu s ustanovením 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 130/2002 Sb. ), upravuje způsob a využívání výsledků činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích. (3) Povinnosti vztahující se k účetní evidenci a oceňování nehmotného majetku na MU jsou komplexně upraveny v Pokynu kvestora Oceňování a evidence duševního vlastnictví na MU (dále jen Pokyn k oceňování DV ). (4) Ustanoveními této směrnice nejsou dotčena zvláštní práva a povinnosti vztahující se k ochraně a využívání duševního vlastnictví stanovená poskytovatelem dotace vůči příjemci dotace nebo partnerovi. Stanoví-li poskytovatel dotace něco jiného, než co ukládá tato směrnice, použijí se přednostně pravidla poskytovatele dotace. V případě, že jsou zvláštní práva a povinnosti vztahující se k ochraně a využívání duševního vlastnictví stanovena ve smlouvě mezi MU a třetí osobou (například smlouva o kontrahovaném výzkumu, smlouva o dílo, smlouva o spolupráci), platí ustanovení tohoto odstavce obdobně. Článek 2 Specializovaná pracoviště, působnost HS, kontaktní osoby (1) Specializovaným pracovištěm MU pro správu, ochranu a využívání duševního vlastnictví a s tím související transfer technologií a znalostí, spolupráci s aplikační sférou a zakládání spin-off společností je Centrum pro transfer technologií MU (dále jen CTT ) 1. CTT poskytuje hospodářským střediskům MU (dále jen HS ) v oblasti využívání duševního vlastnictví podporu a v rámci své působnosti dle této směrnice zajišťuje externí využívání duševního vlastnictví. (2) Specializovaným pracovištěm pro vydávání a publikaci výsledků ve formě knižních a časopiseckých publikací v tištěné i elektronické podobě je Nakladatelství Masarykovy univerzity (dále jen NMU ), které poskytuje v rámci své působnosti ostatním hospodářským střediskům podporu. 1 Čl. 7 odst. 2 Organizačního řádu Masarykovy univerzity. 1

2 (3) Působnost v případě využívání autorských děl (čl. 20 a 21), databází (čl. 23) a externího využívání know-how, které nesouvisí s průmyslovým vlastnictvím (čl. 15 odst. 4), vykonává příslušné HS. (4) Vedoucí HS je povinen určit osobu, která bude za příslušné HS kontaktní osobou pro identifikaci a využívání duševního vlastnictví (dále jen kontaktní osoba pro DV ). (5) Při plnění svých úkolů jsou specializovaná pracoviště oprávněna vyžádat si součinnost původců či autorů duševního vlastnictví, případně dalších osob na příslušných HS. Pro účely této směrnice se rozumí: Článek 3 Definice pojmů (1) Autorem 2 : fyzická osoba, která vytvořila autorské dílo; v případě autorského díla souborného jako celku též fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala. (2) Autorským dílem (dílem) 3 : dílo literární, jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Autorskými díly jsou např. díla slovesná, hudební, dramatická a hudebně dramatická, choreografická a pantomimická, fotografická, audiovizuální, výtvarná, architektonická, díla užitého umění a kartografická, ale také počítačový program, dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka, sborník, databáze. (3) Autorskými právy 4 : majetková a osobnostní práva autora k autorským dílům. (4) Biotechnologickým vynálezem 5 : vynález, který se týká (1) biologického materiálu, který je izolován ze svého přirozeného prostředí nebo vyráběn technickým postupem, i když se již v přírodě vyskytl, (2) rostlin nebo zvířat, neníli technická proveditelnost vynálezu omezena na určitou odrůdu rostlin nebo plemeno zvířete, nebo (3) mikrobiologického nebo jiného technického postupu a výrobku, jiného, než je rostlinná odrůda nebo zvířecí plemeno, získaného tímto způsobem. (5) Databází 6 : soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření a bez ohledu na to, zda jde o databázi chráněnou autorským právem nebo zvláštním právem pořizovatele databáze. 2 5 odst. 1 a 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon ). 3 2 odst. 1 autorského zákona a 12 autorského zákona. 5 2 zákona č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb autorského zákona. 2

3 (6) Dotací: veřejné prostředky poskytnuté MU na stanovený účel ze státního rozpočtu České republiky a Národního fondu 7, rozpočtu územního samosprávného celku, z rozpočtu EU nebo jiných států. (7) Duševním vlastnictvím: práva k výsledkům, které původce/autor vytvořil při plnění úkolů plynoucích z jeho pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu k MU, v rámci plnění studijních povinností, případně výsledky, k nimž MU nabyla práva na základě smlouvy. Duševním vlastnictvím jsou (1) práva k předmětům průmyslového vlastnictví, (2) práva k předmětům duševního vlastnictví chráněným jinými právními předpisy, (3) autorská práva nebo (4) práva k databázím. (8) Duševním vlastnictvím chráněným jinými právními předpisy: práva k duševnímu vlastnictví, které nelze chránit zápisem do určitého rejstříku a současně není ani autorským dílem; zahrnuje (1) práva k nezapsaným označením, pokud nejsou chráněna právy k průmyslovému vlastnictví, (2) práva k obchodnímu tajemství, (3) práva k důvěrným informacím nebo (4) práva ke know-how. (9) Chráněnou odrůdou rostlin 8 : odrůda, na níž se dle zákona č. 408/2000 Sb. vztahují udělená ochranná práva. (10) Know-how: souhrn organizačních, řídících, ekonomických, podnikatelských, technických, obchodních, marketingových, vědeckých, výzkumných a dalších znalostí a zkušeností, které (1) souvisí s činností MU, (2) jsou způsobilé hospodářského uplatnění (komercializace), (3) jsou vyjádřené v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě a (4) nejsou obecně známé ani obecně dostupné. (11) Licencí: souhlas, na jehož základě MU v rámci externího využívání duševního vlastnictví poskytuje jiným subjektům právo využít předmět duševního vlastnictví, nebo na jehož základě MU nabývá právo využít předmět duševního vlastnictví. (12) Nabytím práv k duševnímu vlastnictví: takové nabytí práv, kdy MU nabývá práva k duševnímu vlastnictví od třetí osoby na základě úplatné nebo bezúplatné převodní smlouvy (převod práv) nebo nabývá právo využít předmět duševního vlastnictví na základě licenční smlouvy (licence) či jiné smlouvy. (13) Nabyvatelem: subjekt (fyzická nebo právnická osoba), který získá právo k duševnímu vlastnictví na základě úplatné nebo bezúplatné převodní smlouvy (převod práv) nebo získá právo využít duševní vlastnictví na základě licenční (licence) či jiné smlouvy uzavřené s MU. (14) Náklady spojenými s externím komerčním využíváním duševního vlastnictví: zejména náklady spojené se zhodnocením tržního potenciálu duševního vlastnictví (např. průzkum trhu, odměny externích odborníků), náklady spojené s ochranou duševního vlastnictví (správní a udržovací poplatky, odměny patentových zástupců), náklady spojené s poskytováním licencí, převodem práv, převodem podílu MU ve spin-off nebo náklady spojené s úplatným poskytováním služeb využívajících duševní vlastnictví MU. (15) Ochrannou známkou 9 : jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar 7 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 8 2 zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), dále jen zákon č. 408/2000 Sb zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 441/2003 Sb. ). 3

4 výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. (16) Oznámením původce o vzniku předmětu průmyslového vlastnictví: oznámení původce o vzniku podnikového vynálezu nebo jiného předmětu průmyslového vlastnictví, na jehož základě MU rozhoduje o uplatnění práv k průmyslovému vlastnictví. (17) Partnerem: subjekt, který se podílí na vymezené části dotačního projektu, a to na základě smluvního vztahu s příjemcem dotace, přičemž z podmínek dotace vyplývá povinnost příjemce dotace převést na něj část dotace ve výši schválené poskytovatelem. (18) Patentem 10 : základní průmyslově-právní forma ochrany vynálezu. (19) Podnikovým vynálezem 11 : vynález, který původce vytvořil při plnění úkolů plynoucích z jeho pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu k MU. (20) Poskytovatelem dotace 12 : ústřední orgán státní správy či jiný subjekt oprávněný k poskytnutí dotace. (21) Postoupením výkonu majetkových práv autorských 13 : smluvní postoupení výkonu majetkových práv autorských u zaměstnaneckého díla na jinou osobu; k postoupení je třeba souhlasu autora zaměstnaneckého díla, nejde-li o postoupení při prodeji podniku. (22) Průmyslovým vlastnictvím: práva k výsledkům duševní činnosti, které jsou průmyslově využitelné; jde zejména o práva k vynálezům, technickým řešením způsobilým k ochraně užitným vzorem, průmyslovým vzorem, topografií polovodičových výrobků, zlepšovacím návrhem, odrůdou rostlin, patentem na biotechnologický vynález nebo ochrannou známkou. (23) Průmyslovým vzorem 14 : vzhled výrobku nebo jeho části spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. (24) Příjemcem dotace 15 : subjekt, který přímo nabývá dotaci od poskytovatele a je uvedený v rozhodnutí nebo ve smlouvě o poskytnutí dotace. (25) Původcem 16 : jakákoliv fyzická osoba v pracovním poměru nebo jiném pracovněprávním vztahu k MU, která vytvořila nebo spoluvytvořila předmět duševního vlastnictví, který není autorským dílem. (26) Spin-off (nebo spin-out): obchodní společnost založená (1) přímo MU či (2) jinou osobou ovládanou MU nebo (3) osobou, která byla ke dni vzniku této obchodní společnosti zaměstnancem MU, či (4) jinou osobou ovládanou zaměstnancem MU, v souvislosti s využíváním duševního vlastnictví MU a 34 odst. 3 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 527/1990 Sb. ) a 10 zákona č. 527/1990 Sb odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb odst. 1 autorského zákona písm. a) zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 207/2000 Sb. ) 15 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb odst. 2 a 9 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., 2 písm. d) zákona č. 207/2000 Sb. 4

5 (27) Školním dílem 17 : autorské dílo, které student MU vytvořil ke splnění studijních povinností vůči MU. Za školní dílo se obdobně považuje rovněž dílo vytvořené účastníkem celoživotního vzdělávání. (28) Topografií polovodičových výrobků 18 : série jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemně souvisejících zobrazení znázorňujících trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový výrobek skládá, přičemž každé zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho části, popřípadě povrchu polovodičového výrobku v jednotlivých stupních výroby nebo jeho částí, které však nejsou v průmyslu polovodičových výrobků běžné. Tímto pojmem se označují rovněž části topografie, které jsou využitelné samostatně, jakož i na zobrazení sloužící k výrobě topografie. (29) Užitným vzorem 19 : forma ochrany pro technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Užitný vzor představuje jednodušší formu ochrany než patent. (30) Vynálezem 20 : výsledek vynálezecké činnosti, který je nový a průmyslově využitelný, způsobilý k ochraně patentem. (31) Výsledkem: výsledek lidské činnosti (zejména tvůrčí, ekonomické, podnikatelské, technické, obchodní, marketingové, vědecké, výzkumné či organizační), který může podléhat ochraně duševního vlastnictví a je způsobilý k využívání MU samotnou nebo jiným subjektem. (32) Využíváním duševního vlastnictví: využívání duševního vlastnictví MU samotnou nebo subjektem od MU odlišným. Využíváním se pro účely této směrnice rozumí zejména užívání duševního vlastnictví ve smyslu příslušných právních předpisů. 21 Využívání duševního vlastnictví se pro účely této směrnice dále dělí na: (a) Interní využívání: obecné využívání duševního vlastnictví pro potřebu MU. (b) Externí využívání: využívání duševního vlastnictví subjektem od MU odlišným, kterým může být: i. Externí komerční využívání (komercializace): úplatné využívání duševního vlastnictví subjektem od MU odlišným na základě úplatné (1) převodní smlouvy (převod práv), (2) licenční smlouvy (licence) či (3) jiné smlouvy, (4) převodem podílu MU ve spin-off nebo na základě (5) poskytnutí služeb využívajících duševní vlastnictví MU. Komercializací se rozumí externí komerční využívání. ii. Externí bezúplatné využívání: bezúplatné využívání duševního vlastnictví subjektem od MU odlišným na základě bezúplatné (1) převodní smlouvy (převod práv), (2) licenční smlouvy (licence) či (3) jiné smlouvy, (4) převodem podílu MU ve spin-off nebo na základě (5) poskytnutí služeb využívajících duševní vlastnictví MU odst. 3 autorského zákona odst. 1 zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů 19 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů 20 3 zákona č. 527/1990 Sb odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb.; 18 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb.; 32 odst. 1 zákona č. 207/2000 Sb.; 11 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb.; 12 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb., 2358 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. 5

6 (33) Zaměstnaneckým dílem 22 : individuální nebo kolektivní autorské dílo, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu k MU. Část druhá Průmyslové vlastnictví Článek 4 Právo k průmyslovému vlastnictví (1) Pokud byl předmět průmyslového vlastnictví vytvořen původcem v rámci pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu k MU, a MU k předmětu průmyslového vlastnictví uplatnila právo, přechází toto právo na MU, není-li dohodnuto jinak. 23 Právo na původcovství tím není dotčeno. (2) Pokud byl předmět průmyslového vlastnictví vytvořen původcem v rámci pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu k MU a současně se na vzniku předmětu průmyslového vlastnictví podílel původce mimo pracovní či jiný poměr vůči MU (externí původce, student), přičemž MU uplatnila právo k podílu z předmětu průmyslového vlastnictví, přechází toto právo na MU, není-li dohodnuto jinak. 24 Právo na původcovství tím není dotčeno. Článek 5 Oznamování vzniku průmyslového vlastnictví (1) Původce je povinen MU písemně oznámit vznik každého jím vytvořeného výsledku, který může být předmětem průmyslového vlastnictví. (2) Oznámení o vzniku předmětu průmyslového vlastnictví (dále jen Oznámení ) v rámci MU podává původce na CTT, kterému rovněž předá podklady potřebné k řádnému posouzení možnosti uplatnit právo k průmyslovému vlastnictví. 25 (3) Oznámení se podává na formuláři Oznámení původce o vzniku předmětu průmyslového vlastnictví (Příloha č. 1). (4) V případě, že je původců více, obsahuje Oznámení podpisy všech původců a vyjádření přímých nadřízených (vedoucích zaměstnanců) 26 těch původců, kteří předmět průmyslového vlastnictví vytvořili v rámci pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu k MU. (5) CTT poskytne původcům při vypracování Oznámení součinnost. (6) Kopii Oznámení zasílá CTT vedoucímu HS, kde výsledek, který může být předmětem průmyslového vlastnictví, vznikl. Článek 6 Posouzení oznámeného průmyslového vlastnictví (1) CTT po obdržení Oznámení ověří, zda jde skutečně o předmět průmyslového vlastnictví, jaké jsou podíly MU na vzniku předmětu průmyslového vlastnictví v případě spolupůvodcovství s původci mimo pracovní poměr nebo jiný pracovněprávní vztah k MU, zda má předmět průmyslového vlastnictví vztah odst. 1 autorského zákona odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb. 13 odst. 1 zákona č. 207/2000 Sb odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb. 13 odst. 1 zákona č. 207/2000 Sb odst. 2 zákona č. 527/1990 Sb.; 13 odst. 2 zákona č. 207/2000 Sb zákoníku práce. 6

7 k výzkumným projektům, případně další skutečnosti rozhodné pro posouzení uplatnění práva k průmyslovému vlastnictví. (2) CTT následně zpracuje Stanovisko k uplatnění práva MU k průmyslovému vlastnictví (dále jen Stanovisko ). Při formulování Stanoviska se zohlední zejména povaha předmětu průmyslového vlastnictví, jeho způsobilost k možnému externímu komerčnímu využívání, stejně jako práva a povinnosti k předmětu průmyslového vlastnictví vyplývající ze zákona č. 130/2002 Sb., podmínek poskytovatele dotace nebo smlouvy mezi MU a třetí osobou. Článek 7 Uplatnění práv k průmyslovému vlastnictví (1) CTT předkládá Stanovisko rektorovi, který rozhodne, zda MU k předmětu průmyslového vlastnictví právo uplatní, či nikoliv. (2) Rektor může rozhodováním o uplatnění či neuplatnění práva k předmětu průmyslového vlastnictví zcela nebo částečně pověřit ředitele CTT. (3) MU uplatňuje právo k předmětům průmyslového vlastnictví zejména tehdy, kdy je předmět průmyslového vlastnictví pro MU přínosný, tj. především je-li předmět průmyslového vlastnictví způsobilý k externímu komerčnímu využívání. (4) MU při uplatnění práva k předmětu průmyslového vlastnictví zohledňuje také případy, kdy mají v souladu s ustanovením 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. práva k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, patřit příjemci dotace. (5) CTT o rozhodnutí rektora uvědomí původce a vedoucího HS, kde předmět průmyslového vlastnictví vznikl. (6) Uplatněním práva k předmětu průmyslového vlastnictví zůstává právo na původcovství nedotčeno. 27 (7) V případě, že MU v zákonné lhůtě 28 právo k předmětu průmyslového vlastnictví vůči původci neuplatní, přechází toto právo zpět na původce. Článek 8 Interní využívání průmyslového vlastnictví (1) Den rozhodnutí o uplatnění práva k předmětu průmyslového vlastnictví je dnem, kdy je rozhodnuto o tom, že je předmět průmyslového vlastnictví určen k internímu využívání. Článek 9 Externí využívání průmyslového vlastnictví (1) Na základě rozhodnutí o uplatnění práva MU k předmětu průmyslového vlastnictví CTT zahájí práce související s ochranou průmyslového vlastnictví (provádění rešerší, podání přihlášky k ochraně), je-li ochrana žádoucí, a případně s jeho externím využíváním (činnosti související s komercializací včetně přípravy a uzavírání převodních, licenčních nebo jiných smluv). Náklady související s průmyslově-právní ochranou předmětů průmyslového vlastnictví nese CTT, neníli dohodnuto jinak. (2) Pokud bylo rozhodnuto o uplatnění práva k předmětu průmyslového vlastnictví, podléhá dané průmyslové vlastnictví režimu obchodního tajemství a jeho využívání se řídí touto směrnicí (zejména čl. 12 až 15) do doby, než je formálně chráněno podle zákona. CTT v této souvislosti informuje původce a vedoucího HS o povinnostech vyplývajících z ochrany obchodního tajemství, stejně jako 27 9 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb.; 13 odst. 1 zákona č. 207/2000 Sb odst. 3 zákona č. 527/1990 Sb.; 13 odst. 3 zákona č. 207/2000 Sb. 7

8 o zákazu předuveřejnění předmětu průmyslového vlastnictví v rámci publikační činnosti. (3) Postup zavádění předmětů průmyslového vlastnictví do účetní evidence nehmotného majetku a jejich ocenění, včetně stanovení okamžiku, kdy je předmět průmyslového vlastnictví určen k externímu komerčnímu využívání, je blíže upraven v Pokynu k oceňování DV. Článek 10 Zrušení průmyslově-právní ochrany (1) Pokud MU nenalezne do 36 měsíců od podání přihlášky předmětu průmyslového vlastnictví k ochraně jeho uspokojivé využití, může rektor po projednání s ředitelem CTT a vedoucím HS rozhodnout o odstoupení od ochrany průmyslového vlastnictví (zánik ochrany, vzdání se práv). (2) Před případným zánikem průmyslově-právní ochrany musí být původcům umožněno nabýt práva k průmyslovému vlastnictví, a to na základě smlouvy s MU. (3) Rektor může rozhodováním o odstoupení od ochrany průmyslového vlastnictví zcela nebo částečně pověřit ředitele CTT. (4) O zániku průmyslově-právní ochrany CTT informuje původce a vedoucího HS, kde předmět průmyslového vlastnictví vznikl. Článek 11 Ochrana ochranných známek a jejich využívání (1) Činnost spojená s ochranou označení způsobilých tvořit ochrannou známku 29 (zejména provádění rešerší, podávání přihlášek k ochraně, jednání jménem MU v příslušných zápisných řízeních) a externním využívání ochranných známek (uzavírání licenčních, převodních či jiných smluv) spadá do působnosti CTT. Náklady související s průmyslově-právní ochranou ochranné známky nese CTT, není-li dohodnuto jinak. (2) Datum zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek je datem rozhodnutí o tom, že ochranná známka je určena k internímu využívání. (3) Postup zavádění ochranných známek do účetní evidence nehmotného majetku a jejich ocenění, včetně stanovení okamžiku, kdy je ochranná známka určena k externímu komerčnímu využívání, je blíže upraven v Pokynu k oceňování DV. (4) Čl. 4 až 8 a 9 odst. 2 této směrnice se na ochranné známky nepoužije. Část třetí Duševní vlastnictví chráněné jinými právními předpisy 30 Článek 12 (1) Pokud byl předmět práva k duševnímu vlastnictví, které je chráněno jinými právními předpisy, vytvořen původcem v rámci pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu k MU, náleží právo k tomuto duševnímu vlastnictví MU, není-li dohodnuto jinak zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. 30 Definice obsažená v čl. 3 odst. 8 této Směrnice. 8

9 Článek 13 Obchodní tajemství (1) V případě, že jsou výsledky, předměty průmyslového vlastnictví nebo jiné skutečnosti předmětem obchodního tajemství, 31 jsou vedoucí zaměstnanci, 32 na jejichž pracovišti se obchodní tajemství využívá, povinni: (a) stanovit rozsah skutečností, které MU považuje za obchodní tajemství, (b) stanovit konkrétním zaměstnancům práva přístupu k obchodnímu tajemství, (c) seznámit příslušné zaměstnance s určením skutečností, které MU považuje za obchodní tajemství, s jejich povinnostmi při jejich ochraně, včetně následků porušení těchto povinností, (d) odpovídajícím způsobem zajistit utajení obchodního tajemství. (2) Dohody o ochraně obchodního tajemství se subjekty od MU odlišnými (zejména v případě, kdy je nezbytné třetí osoby seznámit s obchodním tajemstvím MU) uzavírá jménem MU vedoucí HS, jehož se ochrana obchodního tajemství týká. (3) CTT poskytuje příslušným HS v souvislosti s ochranou obchodního tajemství součinnost. (4) V případě porušení obchodního tajemství se postupuje dle příslušných právních předpisů. 33 (5) Využívání obchodního tajemství se obdobně řídí čl. 14 a 15 této směrnice upravujícími interní i externí využívání know-how. (6) Informace tvořící obchodní tajemství jsou důvěrnými informacemi dle zákoníku práce. 34 (7) V případě využívání výsledků podléhajících určitému stupni utajení se postupuje dle příslušných právních předpisů. 35 Článek 14 Interní využívání know-how Den, kdy je know-how zachyceno v objektivně vnímatelné podobě (text, grafický záznam, tabulky atd.), je dnem, kdy je know-how určeno k internímu využívání. Článek 15 Externí využívání know-how (1) Externí využívání know-how se provádí na základě převodních smluv, licenčních smluv, smluv o dílo, mandátních smluv nebo nepojmenovaných smluv. (2) Před uzavřením smlouvy o externím využívání know-how musí být know-how zachyceno do objektivně vnímatelné podoby přičemž zachycení takového knowhow tvoří přílohu smlouvy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ); 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb. ) zákoníku práce a 53 obchodního zákoníku; 2985, 2988 a 2989 zákona č. 89/2012 Sb odst. 5 zákoníku práce. 35 zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 9

10 (3) O externím využívání know-how, které souvisí s průmyslovým vlastnictvím, rozhoduje a smlouvy o externím využívání takového know-how uzavírá jménem MU ředitel CTT. (4) O externím využívání know-how, které nesouvisí s průmyslovým vlastnictvím, rozhoduje a smlouvy o externím využívání takového know-how uzavírá jménem MU vedoucí HS, kde know-how vzniklo. (5) Na základě předchozí dohody mezi vedoucím HS a ředitelem CTT může o externím využívání know-how, které nesouvisí s průmyslovým vlastnictvím, rozhodnout a smlouvu o externím využívání takového know-how uzavřít jménem MU ředitel CTT. (6) Před uzavřením smlouvy o externím komerčním využívání know-how osoba, která uzavírá příslušnou smlouvu, zajistí vyhotovení Evidenčního listu know-how (Příloha č. 2). (7) Postup zavádění know-how do účetní evidence nehmotného majetku a jeho ocenění, včetně stanovení okamžiku, kdy je know-how určeno k externímu komerčnímu využívání, je blíže upraven v Pokynu k oceňování DV. Část čtvrtá Autorská díla Článek 16 Majetková práva autorská k zaměstnaneckým dílům (1) MU vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k autorským dílům, která jsou zaměstnaneckými díly, 36 nestanoví-li tato směrnice jinak. (2) Vedoucí HS je povinen učinit opatření zabezpečující, aby MU byla oprávněna vykonávat majetková práva autorská (u zaměstnaneckých děl) nebo poskytovat třetí osobě podlicence (u školních děl nebo děl vytvořených autory mimo pracovní poměr nebo jiný pracovněprávní vztah k MU) ve všech případech, kdy zákon č. 130/2002 Sb., 37 poskytovatel dotace nebo smlouva mezi MU a třetí osobu stanoví, že autorská práva k výsledkům (autorským dílům) mají patřit MU. Článek 17 Výkon majetkových práv k zaměstnaneckým dílům zaměstnanci MU (1) MU ponechává výkon majetkových práv autorských svým zaměstnancům k zaměstnaneckým dílům, která vznikla za účelem publikace v odborných časopisech nebo sbornících z konferencí (dále jen zaměstnanecká díla s ponechaným výkonem majetkových práv ). 38 (2) Autoři zaměstnaneckých děl jsou při výkonu majetkových práv autorských u děl s ponechaným výkonem majetkových práv povinni dodržovat omezení stanovená poskytovatelem dotace nebo smlouvou mezi MU a externím subjektem (například smlouvou o kontrahovaném výzkumu, smlouvou o dílo, smlouvou o spolupráci), zejména omezení výkonu majetkových práv autorských co do rozsahu věcného, územního, časového, množstevního, co do výhradnosti nebo možnosti poskytnutí podlicencí odst. 1 autorského zákona odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb odst. 1 autorského zákona. 10

11 (3) Ustanovení odstavce 1 tohoto článku neplatí v případě, že dílo s ponechaným výkonem majetkových práv má být využito pro potřebu MU, zejména pro účely zveřejnění v časopisech a sbornících z konferencí, které vydává MU. (4) Vnitřní norma MU nebo HS 39 může stanovit, že k určitým autorským dílům zaměstnanci nemohou vykonávat majetková práva autorská vůbec, mohou majetková práva autorská vykonávat v omezeném rozsahu, nebo může stanovit, že ve vymezených případech zaměstnanci mohou vykonávat majetková práva autorská v plném nebo omezeném rozsahu i k jiným zaměstnaneckým dílům, než k zaměstnaneckým dílům s ponechaným výkonem majetkových práv. Článek 18 Udělení autorskoprávní licence na základě žádosti autora zaměstnaneckého díla (1) Má-li autor za to, že MU vykonává majetková práva k jeho zaměstnaneckému dílu nedostatečně, nebo je nevykonává vůbec, má právo požádat o udělení licence na takové dílo. 40 (2) O udělení licence rozhoduje a licenční smlouvu jménem MU v tomto případě uzavírá vedoucí HS, kde dílo vzniklo. Článek 19 Postoupení práva výkonu majetkových práv autorských (1) MU může postoupit právo výkonu majetkových práv k zaměstnaneckému dílu třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem autora. Vedoucí HS je před uzavřením smlouvy o postoupení výkonu majetkových práv k zaměstnaneckému dílu povinen zajistit, že byl dán souhlas (svolení) autora k postoupení majetkových práv k zaměstnaneckému dílu na třetí osobu. 41 (2) Písemný souhlas autora dle předchozího odstavce se nevyžaduje v případě, kdy MU uzavírá licenční smlouvu, kterou uděluje oprávnění k výkonu práva zaměstnanecké dílo využít, neboť v tomto případě k postoupení práva výkonu majetkových práv nedochází. Článek 20 Interní využívání autorských děl Den, kdy je zaměstnanecké dílo zachyceno v objektivně vnímatelné podobě, je dnem, kdy je zaměstnanecké dílo určeno k internímu využívání. Článek 21 Externí využívání autorských děl (1) O externím využívání zaměstnaneckých děl, s výjimkami stanovenými v čl. 17 odst. 1 a 4 této směrnice, rozhoduje a licenční smlouvu uzavírá jménem MU vedoucí HS, kde je autor zaměstnaneckého díla v pracovním poměru nebo jiném pracovněprávním vztahu. (2) V případě, že jde o dílo spoluautorské, u něhož jsou jednotliví spoluautoři v pracovním poměru nebo jiném pracovněprávním vztahu k různým HS, rozhodují o externím využívání zaměstnaneckých děl a licenční smlouvu uzavírají jménem MU společně vedoucí příslušných HS. (3) V případě, že jde o dílo spoluautorské, u něhož je spoluautorem osoba, která není v pracovním poměru nebo jiném pracovněprávním vztahu k MU (student, externí 39 Čl. 2 odst. 1 a 2 Zásad pro tvorbu a vydávání vnitřních norem Masarykovy univerzity odst. 3 autorského zákona odst. 1 autorského zákona. 11

12 autor), je k rozhodnutí o externím využívání spoluautorského díla a uzavření licenční smlouvy nezbytný písemný projev vůle takové osoby. (4) Na základě předchozí dohody mezi vedoucím HS a ředitelem CTT může o externím využívání zaměstnaneckého díla rozhodnout a licenční smlouvu uzavřít jménem MU ředitel CTT. (5) Na základě předchozí dohody mezi vedoucím HS a ředitelem NMU může o externím využívání zaměstnaneckého literárního slovesného díla rozhodnout a licenční smlouvu uzavřít jménem MU ředitel NMU. (6) Postup zavádění zaměstnaneckých děl do účetní evidence nehmotného majetku a jeho ocenění, včetně stanovení okamžiku, kdy je zaměstnanecké dílo určeno k externímu komerčnímu využívání, je blíže upraven v Pokynu k oceňování DV. Článek 22 Školní díla (1) V případě školních děl, která jsou závěrečnými pracemi ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 42 využívá MU tato díla nevýdělečně a způsobem, který stanoví Studijní a zkušební řád MU. (2) Ostatní školní díla, s výjimkou počítačových programů, 43 je MU oprávněna využít pro účely výuky nebo pro svou vnitřní potřebu. 44 V ostatních případech je MU oprávněna využít školní dílo na základě licenční smlouvy, kterou s autorem jménem MU uzavře vedoucí HS, které potřebuje školní dílo využít. (3) MU uzavírá s autory školních děl licenční smlouvu s možností poskytnutí podlicence vždy, pokud tak stanoví zákon č. 130/2002 Sb., 45 poskytovatel dotace nebo pokud je to nezbytné pro naplnění účelu smlouvy mezi MU a externím subjektem (například účelu smlouvy o kontrahovaném výzkumu, smlouvy o dílo, smlouvy o spolupráci). Část pátá Databáze Článek 23 (1) MU náleží zvláštní práva pořizovatele databáze ve všech případech, kdy pořízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze představuje kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad. 46 (2) MU je pořizovatelem databáze v případě, že pro ni fyzická osoba (zaměstnanec, student nebo jiná fyzická osoba) nebo právnická osoba pořídí databázi, nebo kdy tak fyzická nebo právnická osoba učiní z podnětu MU. 47 (3) O interním a externím využívání databáze (ať již na základě převodních, licenčních či jiných smluv) platí čl. 20 a 21 této směrnice obdobně b odst. 1 zákona o vysokých školách odst. 7 autorského zákona odst. 3 autorského zákona odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb a odst. 1 autorského zákona autorského zákona. 12

13 Část šestá Odměňování Článek 24 Motivační odměna (1) Vedoucí HS může přiznat původcům průmyslového vlastnictví za jeho vytvoření motivační odměnu. (2) Vedoucí HS, kde předmět průmyslového vlastnictví vznikl, přizná motivační odměnu vždy, pokud MU uplatní k předmětu průmyslového vlastnictví právo dle čl. 7 odst. 1 této směrnice a CTT uvědomí vedoucího HS o uplatnění práv MU dle čl. 7 odst. 4 této směrnice. (3) Výše motivační odměny činí nejméně 10 tis. Kč. Pro výši motivační odměny je rozhodný technický a hospodářský význam předmětu průmyslového vlastnictví. (4) Původcům je motivační odměna přiznána z prostředků HS, kde předmět průmyslového vlastnictví vznikl. (5) Tzv. přiměřenou odměnou dle příslušných právních předpisů se rozumí motivační odměna. 48 Článek 25 (1) Motivační odměna dle čl. 24 je příjmem původce ze závislé činnosti. 49 Článek 26 Odměna z komercializace průmyslového vlastnictví (1) V případě, že se motivační odměna vyplacená dle čl. 24 dostane v závislosti na externím komerčním využívání do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým využíváním nebo jiným uplatněním průmyslového vlastnictví, má původce, za podmínek stanovených v tomto článku, právo na odměnu z komercializace průmyslového vlastnictví (dále jen odměna z komercializace ). (2) Tzv. dodatečným vypořádáním dle příslušných právních předpisů 50 se rozumí odměna z komercializace. (3) Při určení toho, zda nastal zjevný nepoměr dle odstavce 1 tohoto článku směrnice, se přihlíží k materiálnímu podílu zaměstnavatele na vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví, k rozsahu pracovních úkolů původce a k výnosům dosaženým externím komerčním využíváním předmětu průmyslového vlastnictví. (4) Rozhodnutí o tom, zda v souvislosti se vznikem výnosů z externího komerčního využívání průmyslového vlastnictví nastal zjevný nepoměr dle odstavce 1 tohoto čl., je v působnosti CTT. Za tímto účelem sdělí vedoucí HS na vyžádání CTT informace o tom, zda byla původci vyplacena motivační odměna a její výši. (5) Pro vznik práva na odměnu z komercializace není rozhodný způsob, jakým bylo externí komerční využívání průmyslového vlastnictví prováděno (licenční smlouva, smlouva o převodu práv, poskytnutí služeb využívajících průmyslové vlastnictví atd.) (6) MU, původce a nabyvatel se mohou dohodnout, že celá odměna z komercializace nebo její část bude vyplacena původci nikoliv prostřednictvím MU, ale přímo nabyvatelem. Cena za externí komerční využívání průmyslového vlastnictví v takovém případě musí být ve smlouvě, na základě níž se provádí externí 48 9 odst. 4 zákona č. 527/1990 Sb.; 13 odst. 4 zákona č. 207/2000 Sb zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů odst. 4 zákona č. 527/1990 Sb.; 13 odst. 4 zákona č. 207/2000 Sb. 13

14 komerční využívání průmyslového vlastnictví, rozdělena na cenu, kterou obdrží MU, a na odměnu z komercializace, kterou obdrží původce. (7) Odměna z komercializace dle předchozího odstavce je příjmem původce z jiné samostatné výdělečné činnosti. 51 Článek 27 Stanovení výše odměny z komercializace (1) Výše odměny z komercializace je stanovena jako podíl původce z čistého výnosu z externího komerčního využívání průmyslového vlastnictví (komercializace). (2) Čistý výnos z komercializace se stanoví tak, že se od výnosů z komercializace, které byly připsány na účet MU, odečtou náklady spojené s externím komerčním využíváním průmyslového vlastnictví, výše vyplacené motivační odměny dle článku 24 odst. 3 této směrnice, poměrná výše správní režie HS a případně poměrná výše daně z příjmu MU (dále jen čistý výnos z komercializace ). (3) V případě, že výše čistého výnosu z komercializace dosahuje částky Kč až 2 mil. Kč, náleží původci z čistého výnosu z komercializace podíl ve výši 70 %. Podíl ve výši 30 % náleží MU, přičemž CTT tyto prostředky spravuje jako prostředky účelově určené pro financování ochrany a dalšího externího komerčního využívání duševního vlastnictví. V případě, že je původců daného předmětu průmyslového vlastnictví více, musí výše čistého výnosu z komercializace činit nejméně Kč pro každého spolupůvodce. (4) V případě, že je výše čistého výnosu z komercializace vyšší než 2 mil. Kč, náleží původci z čistého výnosu z komercializace z částky nad 2 mil. Kč podíl ve výši 35 %. Podíl ve výši 65 % náleží MU. Ustanovení předchozího odstavce tohoto článku se, s výjimkou věty poslední, uplatní obdobně. (5) V případě, že k externímu komerčnímu využívání průmyslového vlastnictví přispělo HS, kde předmět průmyslového vlastnictví vznikl, uzavře CTT s HS dohodu o rozdělení podílu MU na čistém výnosu z komercializace, která zohlední přínos HS na externím komerčním využívání průmyslového vlastnictví. Článek 28 (1) Vyplacený podíl původce z čistého výnosu z komercializace dle čl. 27 této směrnice představuje pro původce příjem ze závislé činnosti. 52 (2) V případě, že původce není ke dni vyplacení svého podílu z čistého výnosu z komercializace v pracovním poměru nebo v jiném pracovněprávním vztahu k MU, 53 je vyplacený podíl původce z čistého výnosu z komercializace příjmem původce z jiné samostatné výdělečné činnosti. 54 Článek 29 Odměňování původců know-how a autorů zaměstnaneckých děl (1) Pro odměňování původců know-how a autorů zaměstnaneckých děl se uplatní čl. 24 až 28 této směrnice obdobně, s níže uvedenými výjimkami. (2) Původcům know-how a autorům zaměstnaneckých děl může být přiznána motivační odměna dle čl. 24 této směrnice. (3) Čistý výnos z komercializace se stanoví tak, že se od výnosů z komercializace know-how nebo zaměstnaneckých děl, které byly připsány na účet MU, odečtou 51 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 527/1990 Sb zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 14

15 náklady spojené s externím komerčním využíváním duševního vlastnictví, poměrná výše správní režie MU a případně poměrná výše daně z příjmu MU. (4) Určení toho, zda nastal zjevný nepoměr, určení výše odměny z komercializace a vyplacení podílu původce na čistém výnosu z komercializace je v působnosti příslušného HS, kde know-how nebo zaměstnanecké dílo vzniklo. (5) V případech, kdy komerční nakládání s duševním vlastnictvím v souladu s čl. 15 odst. 5 a čl. 21 odst. 4 této směrnice provádělo CTT, je určení výše odměny z komercializace a vyplacení podílu na čistém výnosu z komercializace v působnosti CTT. Ustanovení čl. 27 odst. 5 této směrnice se uplatní obdobně. Část sedmá Nabytí práv k duševnímu vlastnictví Článek 30 (1) O nabytí práv k průmyslovému vlastnictví rozhoduje a příslušnou převodní, licenční či jinou smlouvu uzavírá jménem MU ředitel CTT. (2) O nabytí práv k know-how, které souvisí s průmyslovým vlastnictvím, rozhoduje a příslušnou smlouvu o nabytí práv k know-how uzavírá jménem MU ředitel CTT. (3) O nabytí práv k know-how, které nesouvisí s průmyslovým vlastnictvím, rozhoduje a příslušnou smlouvu o nabytí práv k know-how uzavírá jménem MU vedoucí HS, které potřebuje know-how ke své činnosti. Na základě předchozí dohody mezi vedoucím HS a ředitelem CTT může smlouvu o nabytí práv k takovému know-how uzavřít jménem MU ředitel CTT. (4) O nabytí práv k ochranné známce rozhoduje a příslušnou převodní, licenční či jinou smlouvu uzavírá jménem MU ředitel CTT. (5) O nabytí práva využít autorské dílo nebo o nabytí práva vykonávat majetková práva autorská rozhoduje a příslušnou licenční či jinou smlouvu uzavírá jménem MU vedoucí HS, které potřebuje využít autorské dílo nebo vykonávat majetková autorská práva k příslušnému autorskému dílu. Na základě předchozí dohody mezi vedoucím HS a ředitelem CTT může takovou licenční či jinou smlouvu uzavřít jménem MU ředitel CTT. Na základě předchozí dohody mezi vedoucím HS a ředitelem NMU může takovou licenční či jinou smlouvu uzavřít jménem MU ředitel NMU. (6) Vedoucí HS může stanovit vnitřní normou, že o nabytí práva bezúplatně využít počítačový program či databázi (freeware, open-source software) pro účely výzkumu nebo výuky je oprávněn rozhodnout a příslušnou licenční či jinou smlouvu uzavřít jménem MU i zaměstnanec MU. (7) O nabytí práva využít databázi rozhoduje a příslušnou licenční či jinou smlouvu uzavírá jménem MU vedoucí HS, které potřebuje databázi využít. Na základě předchozí dohody mezi vedoucím HS a ředitelem CTT může takovou licenční či jinou smlouvu uzavřít jménem MU ředitel CTT. (8) Při rozhodování o nabytí práv k duševnímu vlastnictví se postupuje dle pravidel hospodaření MU na příslušný kalendářní rok. Při rozhodování o nabytí práv k předmětům průmyslového vlastnictví se vždy zohlední očekávané výnosy z externího komerčního využívání předmětu průmyslového vlastnictví ve vztahu k nákladům na průmyslově-právní ochranu předmětu průmyslového vlastnictví. (9) Postup zavádění nabytého duševního vlastnictví do účetní evidence nehmotného majetku a jeho ocenění je blíže upraven ve vnitřních předpisech MU Směrnice MU č. 12/2012 Evidence hmotného a nehmotného majetku. 15

16 Část osmá Zvláštní a závěrečná ustanovení Článek 31 Zvláštní ustanovení (1) Způsob a možnosti financování vzniku, ochrany a využívání duševního vlastnictví stanoví Pokyn k oceňování DV. (2) Ředitel CTT a vedoucí příslušného HS odpovídají za to, že využívání duševního vlastnictví probíhá v souladu s podmínkami stanovenými právními předpisy, vnitřními předpisy MU a smluvními závazky MU, zejména pokud byl jeho vznik financován z veřejných zdrojů. (3) Ředitel CTT může vnitřní normou zřídit Radu pro transfer technologií a komerční spolupráci, do jejíž působnosti spadá zejména posuzování strategických projektů v oblasti transferu technologií a významných komercializačních záměrů uskutečňovaných na MU. Článek 32 Závěrečná ustanovení (1) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem (2) Tato směrnice ruší a nahrazuje směrnici rektora č. 8/2009 Duševní vlastnictví na Masarykově univerzitě. (3) Součástí směrnice jsou tyto přílohy: (a) Příloha č. 1: formulář Oznámení původce o vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví (b) Příloha č. 2: formulář Evidenční list know-how (4) Kontrola dodržování, výklad a aktualizace směrnice je v působnosti ředitele CTT. (5) Kontrola správnosti účtování a evidence duševního vlastnictví je v působnosti ředitele CTT a vedoucího Ekonomického odboru RMU. V Brně 30. srpna 2013 Mikuláš Bek rektor 16

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-09/1-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-09/1-SR Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice stanovuje jednotný

Více

Směrnice rektora č. 2/2011, o ochraně a realizaci práv duševního vlastnictví na ČZU

Směrnice rektora č. 2/2011, o ochraně a realizaci práv duševního vlastnictví na ČZU Směrnice rektora č. 2/2011, o ochraně a realizaci práv duševního vlastnictví na ČZU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Duševním vlastnictvím se rozumí pro účely této směrnice výsledky duševní činnosti, které

Více

J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O

J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A 6 5 0 / 2, 6 6 2 1 5 B R N O SMĚRNICE Č. 2/2011 ze dne 12. května 2011 o nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji

Více

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu:

Více

Autorské právo, problematika podnikových vynálezů interní postupy řízení

Autorské právo, problematika podnikových vynálezů interní postupy řízení Autorské právo, problematika podnikových vynálezů interní postupy řízení předkládá: Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ochrana a uplatňování práv duševního vlastnictví

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ochrana a uplatňování práv duševního vlastnictví Vysoká škola chemicko-technologická v Praze C.j. 11/961/104 V Praze dne 5. května 2011 Směrnice VŠCHT Praha č. 60.39/11 I. Předmět směrnice 1.1 Předmětem této směrnice je upravit a sjednotit postupy v

Více

rektor Plzeň 28. dubna 2008 R-202-08 Směrnice rektora č. 15R/2008 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Vymezení pojmů

rektor Plzeň 28. dubna 2008 R-202-08 Směrnice rektora č. 15R/2008 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Vymezení pojmů rektor Plzeň 28. dubna 2008 R-202-08 Směrnice rektora č. 15R/2008 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Tato směrnice stanoví pravidla ochrany duševního vlastnictví a způsoby využití poznatků Západočeské univerzity

Více

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU, INTERNÍ POSTUPY NA UTB, KOMERCIALIZACE

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU, INTERNÍ POSTUPY NA UTB, KOMERCIALIZACE HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU, INTERNÍ POSTUPY NA UTB, KOMERCIALIZACE předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí

Více

Část I. Úvod. Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262

Část I. Úvod. Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262 Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262 Směrnice k ochraně a realizaci práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací nebo vytvořeného jinak na Vysoké škole polytechnické

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Mgr. Markéta Janšová

OBCHODNÍ PRÁVO. Mgr. Markéta Janšová OBCHODNÍ PRÁVO Mgr. Markéta Janšová Právo průmyslového vlastnictví Průmyslovým právem rozumíme ochranu: výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předměty průmyslového výtvarnictví

Více

Druhy výsledků tvůrčích činností, jejich hodnocení a nakládaní s nimi

Druhy výsledků tvůrčích činností, jejich hodnocení a nakládaní s nimi Druhy výsledků tvůrčích činností, jejich hodnocení a nakládaní s nimi předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo

Více

Směrnice. o ochraně a uplatňování práv k duševnímu vlastnictví ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha, v. v. i.

Směrnice. o ochraně a uplatňování práv k duševnímu vlastnictví ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha, v. v. i. Směrnice o ochraně a uplatňování práv k duševnímu vlastnictví ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha, v. v. i. ODDÍL PRVNÍ. Účel směrnice a základní pojmy Článek 1. Účel směrnice 1.1. Účelem této směrnice

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 274 datum: 28. února 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Příkaz rektora č. 5/2009 Postup při ochraně a využití průmyslového vlastnictví ČVUT v Praze Č.j.: 1011/09/5109 V Praze dne 30.3.2009 I. Právo na chránitelné řešení

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory Rozhodnutí o poskytnutí podpory Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR kontaktní osoba:

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm 1 Zákon č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen knihovní zákon ), + prováděcí vyhláška knihovního zákona č.88/2002 Sb. zákon č.101/2000

Více

1. Předmět a účel Rámcové licenční smlouvy

1. Předmět a účel Rámcové licenční smlouvy Veřejná vysoká škola adresa vč. PSČ jejímž jménem jedná (dále jen Nabyvatel ) a.. rodné číslo:.. adresa.. (dále jen Autor nebo Výkonný umělec ) uzavírají Rámcovou licenční smlouvu o užití školních děl

Více

Obsah. 1. Předmluva 13

Obsah. 1. Předmluva 13 Právní ochrana prûmyslového a jiného duševního vlastnictví- REPETITORIUM Obsah 1. Předmluva 13 2. Základní pojmy 15 2.1. Pojem vlastnictví 15 2.2. Druhy vlastnictví 15 2.3. Základní práva vlastníka 15

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 6614 Sbírka zákonů č. 397 / 2009 397 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Vláda nařizuje k provedení zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře

Více

Výsledky podporované programem DELTA

Výsledky podporované programem DELTA Výsledky podporované programem DELTA Č. j.: TACR/4872/2015 Výňatek z dokumentu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Více

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv uzavřená podle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Autorskoprávní ochrana zaměstnaneckých a studentských děl

Autorskoprávní ochrana zaměstnaneckých a studentských děl Autorskoprávní ochrana zaměstnaneckých a studentských děl Pavel Koukal září 2016 Katedra občanského práva 1 Vědecký výsledek a dušení vlastnictví autorské dílo vynález/technické řešení odrůda rostlin ochranná

Více

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci alena.vondrakova@upol.cz AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII Tato prezentace byla podpořena v rámci projektu ESF reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0078

Více

Autorskoprávní ochrana designu

Autorskoprávní ochrana designu Autorskoprávní ochrana designu JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity únor 2012, Brno 1 Kde lze nalézt právní úpravu? zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Ochrana duševního vlastnictví na České zemědělské univerzitě v Praze

Ochrana duševního vlastnictví na České zemědělské univerzitě v Praze Ochrana duševního vlastnictví na České zemědělské univerzitě v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice upravuje vztahy a stanoví některá práva a povinnosti zaměstnanců a studentů České zemědělské

Více

B3-16/1-SR. Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci

B3-16/1-SR. Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci SMĚ RNICE REKTORA UP (SR) B3-16/1-SR Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Tato směrnice stanovuje jednotný postup při zajišťování ochrany práv průmyslového

Více

Analýza ochrany duševního vlastnictví

Analýza ochrany duševního vlastnictví Analýza ochrany duševního vlastnictví Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví 12/2017 Analýza národních patentů a užitných vzorů

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

Úskalí tvorby a implementace vnitrouniverzitních předpisů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií

Úskalí tvorby a implementace vnitrouniverzitních předpisů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií Úskalí tvorby a implementace vnitrouniverzitních předpisů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií Eva Janouškovcová 9. října 2012 1 Obsah Funkce univerzity Význam a podmínky transferu technologií

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva I. Účastníci Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00 IČ: 286 06 582 zastoupena Ing. Janem Světlíkem,

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 221 10. funkční období 221 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (Navazuje na sněmovní tisk č. 638 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Autorské právo Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol. Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6.

Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol. Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6. Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6.2012 O čem se dnes budeme bavit? Zaměříme se na postup při zajišťování

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Částka 51 Sbírka zákonů č. 135 / 2016 Strana 2453 135 ZÁKON ze dne 19. dubna 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto

Více

Platné znění. nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění:

Platné znění. nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění: Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění: VII b. 267/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. května 2002 o informačním systému

Více

Právní ochrana technických řešení

Právní ochrana technických řešení Právní ochrana technických řešení Ing. Jarmila Avratová Praha, 4.4.2014 Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svou duševní činností. Pojem duševního vlastnictví podle

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

Smlouva o poskytnutí podpory

Smlouva o poskytnutí podpory Smlouva o poskytnutí podpory SMLOUVA Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená: Rut Bízkovou, předsedkyní

Více

PRÁVO VÝROBCE PRÁVO ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-78

PRÁVO VÝROBCE PRÁVO ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-78 PRÁVO VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-7878 ZVUKOVÝ ZÁZNAM JE VÝLUČNĚ SLUCHEM VNÍMATELNÝ ZÁZNAM ZVUKŮ VÝKONU VÝKONNÉHO UMĚLCE ČI JINÝCH ZVUKŮ, NEBO JEJICH VÝJÁDŘENÍ VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU

Více

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník. Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník. Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Zařazení do systému Práva k nehmotným statkům - práva průmyslová - práva

Více

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský Výtah z autorského zákona Zdeněk Žabokrtský Autorské právo ve smyslu objektivním: soubor právních norem upravujících vytvoření a užití díla ve smyslu subjektivním: autorova oprávnění ve vztahu k vytvoření

Více

1. Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout hlavnímu příjemci finanční

1. Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout hlavnímu příjemci finanční Smlouva o poskytnutí podpory Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR bankovní

Více

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Předmluvy V 1. KAPITOLA Úvod 1 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Právo duševního vlastnictví 2 Autorské právo (copyright) a software 3 Právo průmyslového vlastnictví 3 Vynález 4 Dodatkové ochranné osvědčení

Více

Ochrana duševního vlastnictví na VŠB-TUO

Ochrana duševního vlastnictví na VŠB-TUO správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 1/32 Část I Úvodní ustanovení Článek 1 Předmět úpravy 1. Předmětem této Směrnice je vymezení pojmu duševní vlastnictví na Vysoké škole báňské Technické

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. SMLOUVA č. zúčtovací číslo / 2013

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. SMLOUVA č. zúčtovací číslo / 2013 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Soutěž SVV SMLOUVA č. zúčtovací číslo / 2013 o podmínkách užití finančních prostředků přidělených z rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze na řešení projektu č. zúčtovací číslo

Více

Zeměměřický úřad LICENCOVÁNÍ GEODAT V REZORTU ČÚZK. Ing. Petr Dvořáček. Zeměměřický úřad. 9. září 2014, Praha.

Zeměměřický úřad LICENCOVÁNÍ GEODAT V REZORTU ČÚZK. Ing. Petr Dvořáček. Zeměměřický úřad. 9. září 2014, Praha. Zeměměřický úřad LICENCOVÁNÍ GEODT V REZORTU ČÚZK Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 9. září 2014, Praha Jaká geodata ČÚZK poskytuje Data z databáze bodových polí Základní báze geografických dat (ZBGED

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 523 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 2.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 523 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 2. 8. funkční období 327 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014

Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014 Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014 Popis údajů do IS VaV RIV 2014 - dokument zveřejněn 8. ledna 2014 www.vyzkum.cz Pravidla pro předávání dat Popis údajů RIV 2014 Definice druhů výsledků

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2015 Duševní vlastnictví

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Ing. Jiří Sedlák, patentový zástupce KUDRLIČKA & SEDLÁK Advokátní, patentová a známková kancelář, České Budějovice Charakteristika a specifika jednotlivých průmyslových práv, předmět ochrany, udělovací

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Autorské právo

Autorské právo Autorské právo 16. 10. 2012 Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. Elektronická advokátní kancelář, Ostrava Zaměření workshopu Ochrana autorského práva v souvislosti s odbornými publikacemi internetem Obsah workshopu

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2016 Práva využitelná v průmyslu

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv. Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.cz

Více

Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity

Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity Směrnice MU č. 4/2014 Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve

Více

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku Článek I.

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku Článek I. Směrnice kvestora č. 1/2015 Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku 2016 Článek I. Obecná pravidla užití státní dotace na specifický výzkum

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Definice výsledků podporovaných programem EPSILON

Definice výsledků podporovaných programem EPSILON Č. j.: TACR/50-9/2016 Definice výsledků podporovaných programem EPSILON Výňatek z dokumentu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Průmyslový vzor. Petr Kačor

Průmyslový vzor. Petr Kačor Průmyslový vzor Petr Kačor 6.12.2011 Základní charakteristika PVZ Ochrana průmyslového vzoru zápisem do rejstříku je určena pro řešení designérská Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající

Více

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o.

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SR/1/2006 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s činností UTB ve Zlíně a jejích zaměstnanců Organizační Univerzita Tomáše Bati ve

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice

Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice Úřad průmyslového vlastnictví Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 javratova@upv.cz 1 Základní pojmy Duševní vlastnictví Autorské právo a práva s ním související

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3055 194 ZÁKON ze dne 25. května 2016, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Co chcete vědět o patentech? Průmyslově-právní ochrana technických řešení

Co chcete vědět o patentech? Průmyslově-právní ochrana technických řešení WWW.UPV.CZ Co chcete vědět o patentech? Průmyslově-právní ochrana technických řešení ÚŘAD PRAHA Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 9/12/2010 Eva Schneiderová Úřad průmyslového vlastnictví Praha 6-Bubeneč, Ant.Čermáka

Více

Definice výsledků podporovaných programem ALFA

Definice výsledků podporovaných programem ALFA Č. j.: TACR/4442/2012 Definice výsledků podporovaných programem ALFA Výňatek z dokumentu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví Práva průmyslově využitelná

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví Práva průmyslově využitelná ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ WWW.UPV.CZ Česká republika Seznámení se s právy z duševního vlastnictví Práva průmyslově využitelná Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV 2014 Duševní vlastnictví majetek nehmotné

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ V PROJEKTECH TA ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ V PROJEKTECH TA ČR PRÁVNÍ ASPEKTY UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ V PROJEKTECH TA ČR Mgr. Martin Kobert Kancelář TA ČR I. Programy TA ČR ALFA BETA OMEGA CENTRA KOMPETENCE Aktuálně se připravují další 1 1. Program ALFA posílení účinné

Více

N Á V R H. ZÁKON ze dne 2012, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N Á V R H. ZÁKON ze dne 2012, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: N Á V R H III. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o

Více

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo a činnost ČIŽP Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo Upraveno v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATABÁZE METADAT MICHAL REINÖHL m ichal@re inohl.cz 7. R O Č NÍK KO NFERENCE O Š E D É L I T E R AT U Ř E A R E P OZ I TÁ Ř Í CH Prezentace je dostupná pod licencí

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

Práva duševního vlastnictví

Práva duševního vlastnictví INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Práva duševního vlastnictví Učební texty k semináři Autoři: Mgr. Tomáš Šetina ( Advokátní kancelář Paroulek, Zrůstek, Lůdl v.o.s.) Datum: 27. 5. 2011 Centrum pro rozvoj

Více

ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA III

ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA III Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění k 1.10.2016 ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA III ÚČAST STÁTNÍHO ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH

Více

S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje

S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje upravující postup Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Informace pro uchazeče 3. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 1 Technologická agentura ČR

Informace pro uchazeče 3. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 1 Technologická agentura ČR Informace pro uchazeče 3. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 1 Technologická agentura ČR 2. 2. 2016 Základní informace k programu GAMA, PP 1 Program GAMA: schválen usnesením vlády ze dne 12. června

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

SMLOUVA o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení práv

SMLOUVA o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení práv SMLOUVA o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení práv č. smlouvy převodce: č. smlouvy nabyvatele: č. smlouvy zpracovatele dokumentace: Smluvní strany: 1. Statutární město České Budějovice

Více

Analýza změn v právní úpravě práv duševního vlastnictví od 1. ledna 2014

Analýza změn v právní úpravě práv duševního vlastnictví od 1. ledna 2014 Právní analýza Od: Jan Šrytr, Mikuláš Vargic, Filip Nečas, Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. Pro: Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Na vědomí: Ing. Dana Kreizlová,

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Předpis č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Předpis č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Předpis č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje zvláštní podmínky

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ZS 2/2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. ledna 2015, č.j. 115 034/2015 Pravidla pro poskytování podpory na tvůrčí vzdělávací činnost prostřednictvím Interní vzdělávací

Více