V ý r o č n í. z p r á v a. Gymnázium, Bílina, Břežánská 9, příspěvková organizace. O činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í. z p r á v a. Gymnázium, Bílina, Břežánská 9, příspěvková organizace. O činnosti školy ve školním roce 2007/2008"

Transkript

1 Gymnázium, Bílina, Břežánská 9, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a O činnosti školy ve školním roce 2007/2008 podle 7 vyhlášky 15 / 2005 Sb. Ing. Jaroslava Mrázová ředitelka školy

2 1 Charakteristika školského zařízení 1.1 Identifikační údaje Název školy: Gymnázium, Bílina, Břežánská 9, příspěvková organizace Sídlo: Odloučená pracoviště: Břežánská 9, Bílina Škola nemá odloučená pracoviště Zřizovatel školy: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, PSČ: , Ústí nad Labem Vedení školy: Ing. Jaroslava Mrázová ředitelka školy Mgr. Miroslava Auliková zástupkyně ředitelky Kontaktní informace: telefon: tel web: Datum zařazení do sítě: Kapacita školy: 360 žáků Identifikátory školy: IČO: IZO: IZO ředitelství:

3 Rada školy při Gymnáziu Bílina byla zřízena ke dni usnesením Rady Ústeckého kraje č.63/13r/2005 ze dne Má šest členů 2 zástupci školy, dva zástupci rodičů a veřejnosti a 2 členové byli jmenování zřizovatelem. Předsedou Rady školy Gymnázia Bílina se stal PaedDr. Miroslav Tůma. Obecně prospěšná společnost Bílinské gymnázium Obecně prospěšná společnost byla založena v lednu 1999 po zrušení Nadace při G Bílina. Finanční prostředky jsou získávány pouze ze sponzorských darů a využívány jsou pro potřeby žáků, tj. úhrady, které nelze hradit z rozpočtu školy. Jedná se o startovné a dopravu na různé sportovní akce, LVVZ, nákup odměn při sportovních soutěžích, dopravu na exkurze konané dle učebních plánů, pronájem sálu na školní akademii a další různé drobné výdaje. Celková statistika DENNÍ STUDIUM Typ školy Počet tříd Počet žáků ke dni Průměrný počet žáků na třídu ke dni Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočteného pedagogického pracovníka Gymnázium všeobecné , , Zhodnocení současného stavu školy Gymnázium, Bílina, Břežánská 9, příspěvková organizace je tradiční vzdělávací institucí ve městě Bílina a regionu. Bylo založeno v roce Od 1. září 1998 je škola zařazena do sítě škol jako Gymnázium, Bílina, Břežánská 9, příspěvková organizace. Rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje a následně MŠMT dochází k 1. září 2008 k výmazu Gymnázia Bílina ze školského rejstříku a škola se stává součástí páteřní školy Podkrušnohorské gymnázium. Proto byl celý tento rok byl ve znamení příprav na slučování dvou gymnázií, Gymnázia Most a Gymnázia Bílina v nový právní subjekt Podkrušnohorské gymnázium se sídlem v Mostě. Ředitelé obou škol. Mgr. Karel Vacek a Ing. Jaroslava Mrázová, spolupracovali v průběhu celého roku tak, aby k 1. září 2008 všechny zásadní organizační změny byly vyřešeny, aby byl školní rok 2008/2009 řádně připraven. Gymnázium Bílina, které bylo založeno v roce 1945 tak po 53 letech činnosti zaniklo. Naštěstí pouze jako samostatný subjekt, v budově školy se bude vyučovat i nadále a městu Bílina tak nehrozí, že dojde k odlivu studentů do jiných měst. Já, jako odvolaná ředitelka, bych touto cestou ráda poděkovala všem, kteří se zasloužili o dobré jméno školy, současným studentům i našim absolventům, rodičům. kteří se školou spolupracovali, sponzorům, kteří podporovali naše akce finančně či materiálně. Dík patří i městu Bílina, které, ač nebylo naším zřizovatelem, významně přispívalo finančně. Lyžařské výcviky, vodácké kurzy, školy v přírodě se tak staly finančně dostupné pro všechny naše studenty. Zároveň chci popřát novému řediteli mnoho sil a optimismu v jeho nesnadné práci. Věřím, že bílinské gymnázium nebude outsiderem, ale rovnocenným partnerem. Během prázdnin však nepracovalo jen vedení školy, ale probíhala velká investiční akce, budoval se sportovní areál. Z hřiště, které bylo již několik let v havarijním stavu a z nepoužívané zahrady vznikla dvě krásná hřiště s umělým povrchem, která mohou studenti i veřejnost využívat, mohou zde hrát volejbal, basketbal i tenis. Škola se tak konečně dočkala důstojného sportovního areálu, jehož součástí je i nová klubovna v budově tělocvičny.

4 2.1 Vyučované obory Na Gymnáziu Bílina byly vyučovány ve školním roce 2007/2008 tyto studijní obory: Vyučované obory ve školním roce 2006/2007 Kód oboru (KKOV) Denní studium Počet žáků Ukončilo MZ Gymnázium - čtyřleté K Gymnázium - osmileté K Gymnázium - osmileté K V prvním ročníku studijního oboru K81 se začalo vyučovat podle školního vzdělávacího programu Otevřená škola. 3 Údaje o pracovnících školy 3.1 Základní údaje Celkový počet pedagogických Celkový počet vyučovaných hodin Celkový počet nepedagogických pracovníků (fyzicky) na škole v týdenním úvazku pracovníků (fyzicky) Vzhledem k avizovanému slučování školy a předpokladu snižování počtu tříd v následujícím roce odešli v průběhu roku 4 učitelé. Jejich nepřítomnost byla řešena navýšením úvazků a suplováním. Protože se jednalo především o měsíce květen a červen, kdy odcházeli maturitní ročníky, a tedy odpadly vyučovací hodiny, neprojevila se tato změna v kvalitě výuky. 3.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Během roku se vyučující zúčastňovali různých školení a seminářů, které se týkaly především zavádění ŠVP do výuky a přípravy na státní maturity. Datum Jméno Název akce Předmět Poznámka Hotová Letní škola matematiky a fyziky Fy, M Varnsdorf Strašrybková Seminář OSTA Aj Praha Pátková Seminář OSTA Aj Praha Randáková Lesní seminář Bi Jablonné v Podještědí IX.07 IV.08 Auliková Kurz školského managmentu - UJEP hodin IX.07 VI. 09 Veverka Doplňkové pedagogické studium UJEP Mrázová Botanický víkend Bi Zadov na Šumavě Běhálková Bakalářské studium UJEP Auliková Matrika v Bakalářích ---- Ústí Hotová Projektová výuka fyziky ve ŠVP Fy

5 Pátková Možnosti studia v zahraničí Aj Ústí Auliková Autoevaluace školy ---- Ústí Mrázová Autoevaluace školy Ústí Borkovcová Učíme se hrou Čj Most Vacková Učíme se hrou Čj Most Závodská Sprechen, Sprechen, aber wie Nj Teplice Bešťáková Sprechen, Sprechen, aber wie Nj Teplice Dragounová Chemické pokusy ve výuce Ch Most Francouzová Chemické pokusy ve výuce Ch Most Vacková Ústní zkoušky v němčině Nj Teplice Borkovcová Dramatická výchova DV Teplice Nový Dramatická výchova DV Teplice září - prosinec Hotová Postavení přírodov.předmětů v ŠVP se zaměřením na Fy Fy Ústí Hotová Přednáška na téma prevence sociálně patologických jevů Preventista Ústí Auliková Představení regionálních vysokých škol vých. porad. Litvínov Hotová Hotová Pátková Auliková Auliková Dragounová Přednáška pro studenty MFF UK metody výuky Fy Přednáška pro studenty UJEP šikanování ve škole Seminář Aj: Metodika využívání nových učebnic Kurz pro zást. řed.: Zást. řed jako manažer ped. činnosti školy Částicová fyzika Týden učitelů v CERNu (Ženeva) Tvorba a realizace ŠVP ve výuce matematiky Aj fce. zást. řed Pátková Seminář Aj Interaktivní tabule ve výuce Aj Aj 2 h Strašrybková Seminář Aj Interaktivní tabule ve výuce Aj Aj 2 h Auliková Právní minimum fce. zást. řed. 6 h Dragounová Využití ICT v M M 4 h Hotová Drogy na současné scéně Prevetista 3 h Hotová Jak se díváme do mikrosvěta popularizace fyziky F M F 3 h 5 h 21 h 21 h 2 h 4 Přijímací řízení Žáci přihlášení a přijatí ke studiu ve školním roce 2008/2009 : Název a kód oboru Přihlášení Přijatí 1.kolo 2.kolo 1.kolo 2.kolo 7941 K K Celkem Kriteria pro přijetí žáka do 1. ročníku osmiletého studia Přijímací řízení má dvě části: - písemná zkouška z českého jazyka - písemná zkouška z matematiky

6 O přijetí rozhoduje součet pořadí v jednotlivých částech přijímací zkoušky, na celkovém hodnocení se výsledek zkoušky z matematiky podílí 40%, z českého jazyka 40% a test zjišťováni studijních předpokladů 20%. Kriteria pro přijetí žáka do 1. ročníku čtyřletého studia Přijímací řízení má dvě části: - písemná zkouška z českého jazyka - písemná zkouška z matematiky Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání obou částí přijímacích zkoušek. Žáci s vynikajícím prospěchem mohou byli přijati bez konání přijímací zkoušky. Odvolací řízení ve školním roce 2007/2008 : Proti rozhodnutí ředitelky nebylo podáno žádné odvolání 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1 Studijní výsledky Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2007/08 zpracováno dne: třída žáků z toho hodnocení V P 5 N snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka celkem neomluv. třídní učitel 1.A Mgr. Vacková Dagmar 4.A Mgr. Závodská Magdalena 2.A (4+0) Mgr. Dragounová Jana 3.A (2+0) Mgr. Borkovcová Květuše 5.A Mgr. Francouzová Markéta 7.A Mgr. Pátková Helena 8.A Mgr. Závodská Magdalena 6.A Mgr. Fričová Gabriela 2.B Mgr. Hotová Ivana 3.B (0+1) Mgr. Holek Jan 4.B Mgr. Turňová Marie Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen

7 Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2007/08 zpracováno dne: třída žáků z toho hodnocení V P 5 N snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka celkem neomluv. třídní učitel 1.A Mgr. Vacková Dagmar 4.A Mgr. Závodská Magdalena 2.A Mgr. Dragounová Jana 5.A (1+0) Mgr. Francouzová Markéta 3.A Mgr. Borkovcová Květuše 7.A (0+1) Mgr. Pátková Helena 8.A Mgr. Závodská Magdalena 6.A (1+0) Mgr. Fričová Gabriela 3.B (2+1) Mgr. Holek Jan 2.B (1+0) Mgr. Hotová Ivana 4.B Mgr. Turňová Marie Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen 5.2 Ukončování studia Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou Počet žáků, kteří úspěšně ukončili poslední ročník v řádném termínu Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Gymnázium - čtyřleté Gymnázium - osmileté Uplatnění absolventů na trhu práce O uplatnění našich absolventů na trhu práce nelze získat zcela úplný a objektivní přehled. Zpětná vazba z Úřadu práce není vždy dostačující. Pokud nastoupí student po absolvování středoškolského studia přímo do zaměstnání, je v našich silách získat potřebné informace. Ukončí-li však student předčasně vysokoškolské studium, většinou nezískáme informace o jeho dalším uplatnění. 5.4 Problematika výchovného poradenství V tomto školním roce byla práce výchovné poradkyně ochromena dlouhodobou pracovní neschopností ( od ). Z toho důvodu se nemohla výchovná poradkyně podílet na přijímacím řízení, které probíhá vždy v únoru. Je však faktem, že tento proces je

8 stále více přenášen ze škol na samotné studenty. Propagačních materiálů chodí čím dál tím méně, neboť převážná většina je jich umístněna na internetu, a to včetně přihlášek na VŠ. Čím dál tím méně je i informací o úspěšnosti přijímacího řízení na VŠ či o úspěšnosti studia besedovali naši bývalí studenti, absolventi ZU Plzeň, s našimi studenty předposledních ročníků. Tento typ besed pokládám za velmi přínosný. Náborovou akci zde provedla i Policie ČR. Sedm studentů z vycházejících ročníků se rozhodlo pro další studium ve Skotsku poblíž Aberdeenu. Toto studium je výhodné z toho důvodu, že školné je hrazeno z fondů EU. I v tomto školním roce pokračovala spolupráce s ÚP Teplice a celkem se i nadále daří, aby našich absolventů bylo mezi klienty ÚP co nejméně. Studenty jsou velmi dobře hodnoceny besedy o zcela praktických věcech týkajících se prvního zaměstnání a sociálního systému v ČR.ÚP jim též nabízí bezplatné profesní poradenství, čehož někteří již využili. Dlouhodobou přesvědčovací kampaní se částečně podařilo utlumit trend odchodu studentů z kvarty. Nakonec jich odchází pouze šest, i když předpoklad na začátku školního roku byl mnohem vyšší. Za účasti třídních učitelů byly řešeny dva výchovné problémy. Jeden se týkal podezření na užívání drog a druhý nespecifikovaných psychických problémů. Výchovná poradkyně spolupracuje i s vyučujícími ostatních předmětů, zvláště občanské výchovy a základů společenských věd. Za velmi přínosnou považuji návštěvu studentů kvarty v K-centrum Most, kde se seznámili s preventivními programy a besedovali s člověkem dlouhodobě závislým na heroinu. Studenti též besedovali s pracovnicemi Odboru sociálních věcí v Bílině na témata sociálně-právní ochrana dětí a sociálně patologické jevy. Hlavními úkoly, které přetrvávají a jsou nedílnou součástí práce VP, jsou problémy kázeňské a prospěchové. Proto i nadále bude hlavním úkolem práce s neprospívajícími žáky, s žáky se specifickou poruchou učení a řešení kázeňských přestupků. 5.5 Údaje o integrovaných žácích V letošním školním roce nenavštěvoval naši školu žádný integrovaný žák. 5.6 Přehled akcí školy Datum Třída (žák) Název akce Umístění (apd.) žáků Srdíčkový den výběr žáků Corny OK atletika - Bílina 3. místo A, 4.B Památník Terezín výběr 6 děvčat Atletický čtyřboj OK dívky - Bílina 7. místo A Projektový týden Znáš svoje město? A Botanický víkend Šumava výběr Do Evropského parlamentu - Most B, 8.A, 3.B Bodies výstava Praha A Ďáblova kronika výstava Praha výběr tříd Saleziánské divadlo Praha

9 B, 8.A Fascinace světlem Praha výběr Volejbal OK dívky 5. místo B, 8.A Perzekuce beseda - Bílina výběr Volejbal OK dorostenci dívky 7.A, 7.B Prevence rakoviny prsu B výběr Soutěž Europa Secura A,6.A,7.A,2.B,3.B Muzeum hygieny Drážďany A, 4.A Big Ben A, 4.B Muzeum hygieny, Drážďany A Svatba nanečisto - projekt A Soutěž KHES - drogy A, 3.B Romský holokaust - beseda A, 1.B LVVZ st. žákyně OK Florbal B, 8.A Bělušice nápravné zařízení celá škola Vývoj rockové hudby A, 4.A Olympiáda z Čj I. kategorie ŠK Basilejský problém přednáška z matematiky A, 4.B, 7.A, 3.B UJEP UJEP Ústí N/L, SeM A Expozice středověké zbraně Bílina A, 3.A Olympiáda ze zeměpisu ŠK Závislost a my beseda, přednáška v K-centru A, 5.A Most A, 4.A Olympiáda v Aj DDM Tce OK. 3.,5. a 6. místo A Konverzační soutěž v Aj DDM Tce OK. 2 místo A,7.A, 8.A,3.B,4.B Divadelní představení v Aj O. Wilde, Praha A, 2.A, 3.A Recitační soutěž okresní kolo 1. a 2. místo A Olympiáda z Čj - okresní kolo 7. a 8. místo A Soutěž Cestou do parlamentu krajské kolo A, 2.A Velká velikonoční soutěž - RMT okresní soutěž kolektiv Výtvarná soutěž - Pod modrou oblohou Mor. Třebová celostátní soutěž kolektiv Výtvarná soutěž - Voda Ministerstvo zemědělství - ČR celostátní soutěž A,4.A,6.A,7.A,8.A,4.B Poznávací zájezd - Anglie vybraní studenti A Studenti čtou a píší 1. zadání A, 4.A, 5.A Týden v SRN A Olympiáda z Bi kategorie D školní kolo A,6.A,7.A, 2.B,3.B Festival dokument. filmů Jeden svět Proklaté karikatury A,2.A,3.A Festival dokument. filmů Jeden svět AYLA A,5. A,6.A,7.A, 2.B,3.B Festival dokument. filmů Jeden svět NAZI POP STARS

10 A, 4.B Přednáška z fyzika Částicová fyzika CERN, LHC A, 3.A Olympiáda z M - okresní kolo místo A, 3.B Exkurze - Masarykova nemocnice ÚL - pitevna Fotografujeme naše město návrhy na zlepšení A OV projekt OV A Sociálně patologické jevy beseda na MÚ A + 2. A Exkurze na ČOV SČVK Bílina A Biolog. olympiáda, kat. C (okr. kolo) 1. a 2. místo A, 3. A Recitační soutěž krajské kolo v Chomutově II. kolo užší výběr A Studenti čtou a píší noviny 3. kolo A Biolog. olympiáda kat. D okresní kolo 9. a 16. místo A Olympiáda z Nj - okresní kolo 7. místo A, 2. A Pythagoriáda - okresní kolo 3. a 5. místo A Biologická Olympiáda - krajské kolo kat C 11. a 13. místo A Divadelní představení - Most A Exkurze do dolů Bílina Celý rok 2. A, 4. A Korespondenční seminář z fyziky - kraj 3., 4., 5. a 6. místo 5.7 Prezentace školy v médiích Akce školy prezentované v médiích Bílinský zpravodaj, Severočeský denník, MF Dnes a webové stránky školy: Srdíčkový den 10. a Již několik let se studenti našeho gymnázia účastní veřejné charitativní sbírky Srdíčkový den, který pořádá Občanské sdružení Život dětem. Letos tomu nebylo jinak. Deset dvojic studentů ze tříd 6.A, 7.A, 2.B a 3.B nabízelo k prodeji špendlíky ve tvaru srdíčka za finanční příspěvek v minimální výši 30,-Kč a platové klipy ve tvaru srdíčka za finanční příspěvek v minimální výši 20,-Kč. Koupí těchto srdíček kupující přispěli na dětské oddělení nemocnic v České republice, a to na nákup přístrojové a zdravotnické technologie, na jejich rekonstrukci a zlepšení jejich prostředí. V letošním roce naši studenti za prodej srdíček získali finanční prostředky ve výši ,-Kč, které byly odeslány na účet Občanského sdružení Život dětem. Nejlepšími "prodejci" srdíček byli studenti Hrstka Tomáš a Michaela Líšková ze 7. A. Celkem prodali srdíčka za 2.660,-Kč. Indiánská stezka 15. a 16. září 2007 Naši nejmladší členové Junior klubu Bílinské přírodovědné společnosti - Sojky a zároveň studenti našeho gymnázia se zúčastnili regionálního kola soutěže Indiánská stezka, které se konalo v měsíci květnu v Krásné Lípě a ve všech kategoriích, které jsme obsadili, se umístili na 1. místě, takže všechna naše družstva postoupila do národního kola. Nejmladší chlapci - Michal Procházka, Lukáš Täuber - 1. místo

11 Mladší chlapci - Mach Martin, Procházka Jan - 1. místo Starší chlapci - Täuber Jaromír, Hošek Lubomír - 1. místo Starší dívky - Machová Markéta, Musilová Lada - 1. místo Indiánská stezka není jen soutěž vědomostní, ale soutěžící museli prokázat i různé dovednosti, jako je uzlování, střelba prakem, znalost stop zvířat, odhad vzdáleností, a to vše v časovém limitu, takže konečný výsledek je součtem nejen bodů, ale i časů a trestných minut. Národní kolo Indiánské stezky se konalo ve dnech 15. a 16. září 2007 v Českém ráji a s radostí konstatujeme, že pod vedením Ing. Karla Macha se naše družstva ve stejném složení umístila opět na 1. místech. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci Bílinské přírodovědné společnosti a Gymnázia Bílina. Exkurze do Národního památníku Terezín Pondělní ráno 24. září slibovalo hezký a prosluněný podzimní den. Studenti nejvyšších ročníků našeho gymnázia chtějí lépe poznat novější historii, a proto se rozhodli v rámci výuky dějepisu navštívit Národní památník Terezín. Jejich cílem je prohlídka Malé pevnosti, Muzea ghetta a tzv. Magdeburských kasáren, kde jsou vystaveny památky na duchovní život v ghettu. Studenty zaujal výklad průvodkyně v Malé pevnosti a vyvolával v nich mnoho emocí. K zajímavému setkání došlo v Muzeu ghetta, kde se studenti dali do hovoru se starou, ale velmi čipernou paní, která se do ghetta dostala jako šestileté dítě a která přežila i pozdější transport a pobyt v Osvětimi. Tato exkurze se vydařila a snad i přispěla k přesvědčení, že všechny projevy rasové nesnášenlivosti vedou jen k lidským tragédiím Projekt THE ACTION - BESIP Tour Teplice Studenti byli pozváni na představení projektu THE ACTION - BESIP Tour 2007 do Krušnohorského divadla v Teplicích. Projekt preventivně působí na mladé začínající řidiče. Začínající řidiči jsou konfrontování s invalidní objeti nehody, členy rodiny a zástupci všech složek integrovaného záchranného systému, kteří poskytují zraněným účastníků nehody pomoc. Jsou prezentovány okolnosti nehody a konkrétní situace. Cílem bylo ukázat mladým dospělým, že dopravní nehody někdy mívají dramatické a radikální následky a jaký vliv to má na individuální osobní život. Projekt Znáš své město? Školní vzdělávací program se od září na našem gymnáziu rozjel naplno, jeho nedílnou součástí jsou i projekty s určitým zaměřením. Pod názvem Znáš své město? proběhl v říjnu projektový týden našich primánů, kteří v září nastoupili do prvního ročníku osmiletého studia gymnázia. Při slavnostním zahájení v obřadní síni MÚ se žáci měli možnost osobně setkat s některými představiteli našeho města, s místostarostou města

12 panem Romanem Šebkem, s vedoucí odboru školství paní Veronikou Spurnou a s ředitelkou gymnázia paní Jaroslavou Mrázovou, a položit jim tzv. otázky přímo na tělo. Poté se v rámci jednotlivých předmětů setkávali s různými, i netradičními, pohledy na naše město a v dílčích projektech např. Jak je to se silniční dopravou v Bílině aneb trocha statistiky neuškodí, Welcome to Bílina, Bílinou na vlastních nohou., ve kterých získali spoustu nových informací, které na závěr mohli zúročit při zábavné hře Tak ukaž, co umíš, která proběhla formou známé televizní hry AZ kviz. Během týdne žáci primy navštívili MÚ, podívali se na Bílinu z ptačí perspektivy a to jednak z radniční věže a jednak z vrcholu Bořně, navštívili městskou knihovnu a mimo jiné vzali útokem bílinská sportoviště Velkým kladem bylo mimo jiné i to, že se žáci primy měli možnost lépe poznat navzájem mezi sebou i se svými učiteli. Tímto ale tato akce nekončí a primáni se mohou těšit na její jarní pokračování. Botanický víkend Ve dnech října 2007 se žákyně kvarty, Machová a Musilová, zúčastnily se svoji profesorkou třídenního soustředění v Churáňově na Šumavě. Této již tradiční akce pořádané Jihočeskou univerzitou pro středoškolské učitele se poprvé mohli zúčastnit i studenti. Obě žákyně naši školu pravidelně reprezentují na všech přírodovědných soutěžích, kde se umisťují na předních místech. tato akce jim umožnila setkat se s opravdovými odborníky v tomto oboru a zdokonalit se v botanice a poznat národní park Šumava. Bodies The exhibition , velký sál pražské Lucerny, Praha Studenti, zejména z biologického semináře, pod vedením Ing. Jaroslavy Mrázové se vydali do Prahy na výstavu, která prezentuje skutečná lidská těla. Tato těla jsou ošetřena a stabilizována speciální konzervační metodou nazývanou Polymerová ochrana. Dosáhne se naprosto jedinečných výsledků ve fixací tkání až na molekulární úrovni. Výstava představuje více jek dvě desítky lidských těl a mnoho jejich orgánů. Ďáblova bible , výstava Národní knihovny v pražském Klementinu Paní profesorka výtvarné výchovy Mgr. Gabriela Fričová navštívila se studenty 6.A výstavu Ďáblovy bible, která je v současnosti v držení Švédského království. Unikátní a pozoruhodné dílo z 13. století obsahuje celou Bibli, Kosmovu kroniku českou, řadu dalších traktátů, kalendář s nekrologem, zaklínadla a různé dobové záznamy. "Manželství aneb jak jsme slavili svatbu" Dne proběhla v primě v rámci vyučování občanské, výtvarné a hudební výchovy akce pod názvem "Manželství aneb jak jsme slavili svatbu". Studenti měli získat co největší povědomí o svatbě, její přípravě, organizaci na úřadě, v rodině apod. Akce proběhla v učebně výtvarné výchovy za přispění celé třídy prima, která se sama

13 podílela na realizaci projektu, za což si zaslouží pochvalu. Nesmím zapomenout na pochvalu maminek, které nám připravily skvělé svatební pohoštění. Fascinace světlem OPTIKA je jedno z témat probíraných ve fyzice v posledním ročníku studia a tak studenti tříd oktávy a 4. B využili interaktivní výstavy Fascinace světlem ve Veletržním paláci v Praze, aby si toto téma přiblížili. Studenti získali odpovědi na široké spektrum otázek např. Jak funguje laser? Jak pracuje laser v DVD přehrávači Jaké optoelektronické prvky využívá mobilní telefon? Jak lze pomocí světla číst genetickou informaci? Co je foton? Jak vzniká? Jak můžeme využít jeho unikátní vlastnosti? Jak velký je nanometr? Kolik energie ušetří moderní světelné diody? Jak přenáší optický kabel světlo? K vidění byly funkční exponáty od různých typů zdrojů, přes ukázky různých světelných dějů až po nejrůznější využití světla. Forenzní entomologie aneb svědectví hmyzu o mrtvém těle V rámci týdne vědy a techniky v Praze měli studenti oktávy a 4. B možnost získat mnoho zajímavých informací na přednášce paní Ing. Hany Šulákové, PhD. z Kriminalistického ústavu Praha o forenzní entomologii, která se konala v prostorách Muzea policie. Součástí přednášky byly i odpovědi na všetečné otázky studentů okořeněné ukázkami reálných kriminálních případů. Žádná oběť by neměla být zbytečná V pátek 16. listopadu měli studenti nejvyšších ročníků možnost zúčastnit se besedy s politickými vězni z dob komunistické totality. Tato akce byla součástí celorepublikového projektu. Příběhy bezpráví, jehož garantem je společnost Člověk v tísni a dále pak Česká televize. V zhruba dvouhodinové besedě mohli studenti zhlédnout dokument režisérky Olgy Sommerové s názvem Ztráta slušnosti. Tento film vyvolal silné emoce, které zahrnovaly jak lítost a úzkost, tak i vztek a pohoršení, Po filmu následovala beseda se členy KPV Most. Studenty zajímalo za jaká provinění se jejich hosté dostali za mříže komunistických vězení a byli překvapeni, jak nesmyslná obvinění to byla a jak velmi mladí lidé se mohli do vězení dostat. Kdybych měla shrnout, co nám vlastně tato akce přinesla, uvedla bych především to, že jsme si udělali o něco přesnější obrázek o tehdejší době a uvědomili si, že svoboda je opravdu jedna z nejvyšších hodnot. Petra Hájková, oktáva

14 BÍLINSKÝ BIG BEN Setkání studentů gymnázií pod symbolickým názvem Bílinský Big Ben mělo letos 29. listopadu druhé pokračování. Radniční věž našeho města nám již v loňském zahajovacím ročníku posloužila jako logo a Městský úřad v Bílině nám tento projekt opět sponzoroval. Pozvání Gymnázia Bílina v tomto roce přijali studenti a vyučující gymnázií v Teplicích a v Mostě. Mezinárodní účast zajistila tradičně naše družební škola Gymnázium Dippoldiswalde. Studenti z Německa, kteří přijíždí do Čech soutěžit v anglickém jazyce, jsou vždy atraktivními partnery zvláště v poslední části soutěže, kdy se tvoří jazykově - výtvarné projekty na vylosované téma. Při stříhání, lepení a vytváření písemného komentáře k projektům se musí stále sahat do zásob naučených slovíček a to je to pravé použití angličtiny v realitě, i když ten skutečný Big Ben u Temže je pár set mil vzdálen. Exkurze do Drážďan Díky sponzorskému příspěvku z městského úřadu jsme mohli podniknout exkurzi do Drážďan. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. První skupina studenti 3.B a septimy odjeli 8.12., druhá skupina studenti oktávy a 4.B ve čtvrtek Navštívili jsme Muzeum hygieny. Byli jsme nadšeni skleněným modelem člověka, na kterém jsme si ověřili znalosti orgánů a naučili se jejich názvy v angličtině a němčině. V dalších sálech jsme si například vyzkoušeli, jak budeme vidět, slyšet a chodit v 80 letech. Ani dvě hodiny nám na prohlídku celého muzea nestačily. V jednu hodinu nás čekali naši přátelé z gymnázia v Dippoldiswalde a provedli nás po památkách v centru města. Obdivovali jsme znovupostavený kostel Die Frauenkirche, Semperovu operu, Zwinger. Zájemci o umění navštívili obrazárnu. Na závěr zájezdu jsme se prošli po slavném vánočním trhu, ochutnali Bratwurst a za světel kolotočů a vánočního stromku opustili Drážďany. Jak jsme pekli fyzikální perníčky Fyzika toto slovo může u spousty z nás vyvolat nezájem, ne-li přímo alergii. Ale nepřestávejte číst, protože jsme přišli na to, jak si obyčejnou výuku oživit. Naše třída, sexta z Gymnázia v Bílině, byla pozvána na předvádění fyzikálních pokusů z molekulové fyziky a termiky. V pondělí 28. ledna jsme se vydali vlakem do Ústí nad Labem na Přírodo-vědeckou fakultu. Protože jsme tuto cestu nebrali jenom jako součást vyučování, ale také jako návštěvu, slušelo se přivést něco na oplátku. Proto jsme upekli perníčky. Ale nebyly to obyčejné perníčky. Představovaly fyzikální pomůcky. Daly nám skutečně dost práce a na jejich výrobě se podílela celá třída včetně paní profesorky Hotové. Užili jsme si u toho spoustu legrace. Po cestě jsme museli dávat pozor, aby je některý z našich mlsných spolužáků nesnědl.

15 Když jsme dorazili na místo, čekali tam na nás na katedře fyziky dva sympatičtí pedagogové, kteří si pro nás připravili program ve svém volném čase. Shlédli jsme kolem čtyřiceti různých pokusů, z nichž jsme si některé mohli sami provést. I největší odpůrci fyziky se zájmem sledovali akční projev mladého profesora, který byl očividně fyzikálním nadšencem. I naše paní profesorka z toho byla totálně Hotová. Ani jsme si nevšimli, že uběhly téměř tři hodiny, protože jsme si to vážně užívali. Doufáme, že se můžeme těšit na další spolupráci. Fyzika v praxi aneb kvarta v akci S nápadem, jak si zpříjemnit jedno zimní pondělní odpoledne a spojit příjemné s užitečným, přišla kvarta bílinského gymnázia pod vedením paní profesorky Ivany Hotové. Do školy pozvali rodiče, sourozence i kamarády, aby se s nimi podělili o své poznatky z tak neoblíbeného předmětu jako je fyzika. Kvartáni propojili svůj herecký talent s jinak suchými fyzikální pokusy. V krátkých scénkách, uváděných moderátorskou dvojicí Markéta a Lada, ožívaly přírodní zákony. K vidění byly pokusy ověřující existenci různých fyzikálních jevů - jak dostat vejce do lahve bez použití násilí, jaké barvy v sobě skrývá bílé světlo, jak roztančit krupici, co může způsobit setrvačnost? V závěru pak prolétla učebnou téměř vesmírnou rychlostí raketa, která všem ukázala, že ani Newtonův zákon akce a reakce není jen teorie, kterou je nutné se nabiflovat. Ani obecenstvo nezůstalo stranou, na všetečné dotazy účinkujících odpovídalo téměř vždy správně. Rodiče dokázali, že i oni si ještě něco z dob svého studia pamatují a sourozenci, kteří se s fyzikou ve škole ještě ani nesetkali, ukázali, že už spoustu věcí znají. A pak, že je fyzika nuda!!! (M. Auliková) Studenti kvarty a kvinty z gymnázia v K - centru Most Dne se studenti kvarty a kvinty z gymnázia zúčastnili přednášky a besedy v Mosteckém K-centru na téma drogová prevence. Pavel Švec, sociální pracovník Kontaktního centra, nám vyprávěl poutavou formou o všem možném, co se tématicky týkalo oblasti drogové závislosti. I když to pro některé z nás bylo i trochu deprimující, dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací od toho jaké služby K-centrum poskytuje až k varování o škodlivých účincích drog a jiných návykových látek. Mnohé z nás jistě zaujal rozhovor s Vlastou, který je již 15 let závislý na heroinu. Dozvěděli jsme se proč lidé začínají užívat návykové látky a jak vlastně probíhá vývoj jejich závislosti, že to není žádná forma frajeřiny, ale poměrně rychlá cesta k životu, který už s normálním životem nemá nic společného. K nahlédnutí zde také byly materiály, které K-centrum poskytuje narkomanům, aby se zabránilo počtu nárůstu infikovaných lidí. Do rukou se nám dostal i tématický časopis a na konci besedy jsme všichni obdrželi informační leták centra. Každý z nás si určitě odnesl zajímavé informace a doufám, že většinu z nás tato přednáška odradila od experimentu s drogami. (Lada Musilová, 4.A)

16 Jsem ráda, že se nám podařilo zajistit tuto besedu, protože si myslím, že prevence v této formě je pro mladé lidi, kteří zrovna přicházejí do věku, kdy chtějí všechno vyzkoušet a nemají ještě zcela vyvinutý zdravý strach, velmi důležitá. Studenti, kteří se této přednášky zúčastnili, následně vypracovali informační kampaň pro mladší ročníky s cílem informovat ostatní studenty, že drogy opravdu nejsou ničím, s čím by se mělo hazardovat. Hlavním heslem této kampaně bylo: Uč se z chyb druhých, život je příliš krátký na to, abys je všechny stihl spáchat sám. (Zuzana Běhálková, třídní učitelka) V průběhu února potom studenti ze 4.A zpracovávali projekty s tématem prevence závislosti na drogách, které následně prezentovali na chodbě našeho gymnázia. Tyto projekty měly posloužit jako varovná kampaň pro všechny studenty. Studenti naší školy se účastní celostátního projektu MF DNES Studenti čtou a píší noviny tentokrát na téma Stíny minulosti. Hrdinové nebo vrazi? Jsou bratři Mašínové hrdinové, nebo vrazi nevinných lidí? Mnozí vědí pouze o tom, že při útěku z komunistického Československa do Západního Berlína v roce 1953 zabili tři lidi a jednoho těžce ba zranili. Málo lidí však ví, že po skončení druhé světové války dostali za osobní statečnost v době války od prezidenta Beneše medaili Za chrabrost a že po Vítězném únoru pokračovali v odboji proti komunistům. Jak je vidět, měli v krvi boj za spravedlnost. Jistě, je tu fakt, že při útěku z Československa zabili tři lidi. Největší odpor veřejnosti vyvolalo zabití svázaného příslušníka SNB Jaroslava Honzátka během akce, při níž se chtěli Mašínové zmocnit zbraní. V případě vojenského konfliktu by se zajisté jednalo o válečný zločin. Ovšem při partyzánské válce, za kterou by se s jistou dávkou nadhledu dal boj skupiny bratří Mašínů v cestě za svobodou označit, není podobné zacházení se zajatci ničím neobvyklým. Dokonce pár let předtím v době druhé světové války praktikovali tu samou věc obě strany konfliktu, jak nacisté, tak i Spojenci včetně českých a slovenských partyzánů. Jsou i oni tedy pouze vrahy? Nikoli, protože v tomto případě jejich činy v rámci protinacistického odboje zlegalizoval zákon číslo 115/1946 Sb. A jelikož je nacismus a komunismus staven na podobnou úroveň, říkám: Važme si všech těch, kteří bojovali proti komunismu, i za cenu lidských obětí. LUKÁŠ VOJTĚCH Gymnázium Bílina Zavřít, nebo být zavřen V médiích se čím dál častěji odhalují případy, kdy nějaká významná či slavná osoba spolupracovala s komunistickou StB. Příkladem může být třeba zpěvák Jaromír Nohavica. Je to ale opravdu tak těžký zločin, že bychom měli tyto udavače bez otálení odsoudit a zavrhnout? A co když ke spolupráci byli donuceni? Je spousta otázek, nad kterými je nutné se zamyslet. Sice jsem tuto dobu nezažila, ale z různých dokumentů, knih, vyprávění a článků v novinách jsem si o tom utvořila docela jasnou představu. Můj pohled. se ovšem přetváří úměrně se získanými informacemi. Co třeba takový alkoholik s minimální mzdou. Lidmi je obviňován z výtržnictví, když se opilý popere s pár chlapy v hospodě. Alkohol ho vede z problému do problému. Najednou se o něj začne zajímat policie a další státní orgány. V tu chvíli si zřejmě uvědomí, že je zle. Má na výběr, buď si půjde sednout do chládku, nebo bude spolupracovat a pomůže tam dostat

17 někoho jiného. Teď se musí rozhodnout Pro něj je asi výhodnější spolupráce, ale je to tak správně? Na druhou stranu, kdo by mu mohl vyčítat, že se chce zachránit? Ať se rozhodne tak či onak, vždy se o slovo přihlásí svědomí a s tím se bude muset vypořádat sám. Každý udavač si asi po pádu režimu oddechl. Představa, že je všechno pryč je osvobozující. To ovšem asi nikdo netušil, že se v tom i po tolika letech začnou lidé šťourat. Těžko říci, jestli toto období považují udavači za svou černou minulost. Stejně ta se nedá jednoznačně říct, zda k tomu byli všichni donuceni. Určitě se mezi nimi našli tací, kteří tuto práci dělali dobrovolně s radostí. Další otázkou je, zda někdo může s klidem říci, že je někdo špatný člověk, když v minulosti donášel informace. Pokud to dotyčný nezažil na vlastní kůži, nemusel se sám rozhodnout, jestli spolupracovat či ne, tak by nikoho neměl odsuzovat. Třeba by se na jeho místě zachoval stejně. Kdo ví Každopádně by ti, kdo nemají nejčistší minulost, neměli zastávat vysoké posty ve veřejném životě, vládě, na úřadech. LUCIE PŠANSKÁ, Gymnázium Bílina Studenti Gymnázia na vernisáži Studenti Gymnázia se zúčastnili vernisáže výstavy Příroda v ohnisku, která se konala dne ve výstavní síni Pod věží. Tato výstava nás zajímala i z toho důvodu, že jejím autorem je Zelená škola v Zehtau. Zde byli někteří naši studenti na výměnném pobytu se studenty naší německé partnerské škole v Dippoldiswalde. Na vernisáži promluvil ředitel a spoluautor výstavy pan Christoph Weidensdorfer, jehož slova překládala paní profesorka Závodská. Někteří z nás hlavně maturanti - ani tlumočnici nepotřebovali.výstava se nám moc líbí, protože ukazuje krásy Krušných hor, jakých si při procházkách horami nevšimneme, ohrožené druhy rostlin a živočichů. Pan Christoph Weidensdorfer nás také pozval na další výměnné pobyty v květnu a červnu. Zábavný týden v Německu Stalo se již tradicí, že na velikonoční pondělí odjíždí skupina našich studentů do Schmiedeberku. Tam společně se studenty našeho partnerského Gymnázia z Dippoldiswalde a také se žáky ZŠ v Mšených Lázních prožijí týden plný nejen zábavy, ale i práce. Podle zájmu se studenti rozdělili do workshopů, např.: Vaříme jako profíci, Staň se rokovou hvězdou, Grafity, Video, Roková skupina a Hip hop. Abychom se domluvili, používali jsme nejen němčinu a angličtinu, ale i ruce a nohy. Přesto se nám podařilo vytvořit zábavný program, na který se přijeli v sobotu podívat rodiče mnoha zúčastněných studentů, starosta města Schmiedeberk a další. Všichni byli naší prací nadšeni. No a my? Nejen že jsme se naučili něčemu novému, ale našli jsme si nové přátele a společně prožitý týden se nám tak líbil, že už teď se hlásíme na příští rok. Bílinský bakalář - Den učitelů 2008 Je tomu již 32 let, kdy se dvě bílinské školy ZŠ Za Chlumem a Lidická dohodly, že oslaví Den učitelů netradičně - volejbalovým zápasem. Jak to tenkrát dopadlo už nevím, ale to vůbec není důležité. Důležité je to, že jsme se po zápase sešli na večeři a tam jsme se domluvili, že bychom mohli takto slavit Den učitelů každý rok. Přizvali jsme další školy a z volejbalového turnaje postupně vznikla oslava, kterou nám ostatní města závidí. Pro každou školu se stalo

18 prestiží prezentovat se co nejlépe. Výsledky turnaje nejsou důležité, důležité je, že si zahrajeme a hlavně, že se po turnaji společně pobavíme, a to pod heslem Bavíme se sami. Nezveme žádné umělce a skupiny, celovečerní program si uděláme zcela sami. V pořádáni se pravidelně střídáme a ještě se nestalo, že by nějaká škola zklamala. I mateřské školy, které nemají ani tělocvičnu, ani sál pro konání oslav, dokonce ani žádné mužské zastoupení pro hru se zhostily svého úkolu na výbornou. Akce se stala velmi oblíbenou, důkazem toho je, že se pravidelně zúčastňuje až 200 lidí ze všech bílinských škol a základní školy v Hostomicích. Posledních deset let se účastní i družstvo Městského úřadu v Bílině, které se sice nepodílí na tvorbě programu, ale zato je významným sponzorem této akce. Letos pořadatelství připadlo na Gymnázium. Využilo ke konání slavnostní večera prostorů Kulturního domu Fontána a připravilo tradičně krásný večer všem učitelům, kteří se společně dobře pobavili a zatančili si. Na zajištění akce se významně podílel i náš tradiční sponzor, Skupina ČEZ. Spolupracujeme s touto organizací již několik let a pomáhá nám finančně zajišťovat nejen kulturní akce, ale spolupodílí se i na vybavování školy moderní technikou a umožňuje našim studentům účastnit se akcí, které by jinak byly pro ně finančně náročné. Tímto bych ráda poděkovala. Prima v přírodě Dne 4. dubna 2008 odjeli studenti PRIMY bílinského gymnázia na týdenní ozdravný pobyt do Sklárny u Žihle, kde se nachází stálý areál školy v přírodě.ačkoliv nám počasí příliš nepřálo, přesto jsme stihli projít téměř všechny turistické trasy v nejbližším okolí i naučnou stezku. Největší nadšení však vzbudila bojová kolektivní hra s laserovými zbraněmi v temném prostředí podzemního labyrintu LASERGAME a dále tříhodinový program v lanovém centru, ve kterém jsme si vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost a odvahu pohybovat se ve výškách. Během týdne stráveného ve škole v přírodě jsme pracovali také na projektu, jehož úkolem byl sběr informací o rekreačním zařízení, ve kterém jsme pobývali, a o jeho blízkém okolí. Zde jsme mohli využít zkušenosti z projektu Poznej své město, který proběhl ve druhém říjnovém týdnu tohoto školního roku. Společně jsme vytvářeli charakteristiku regionu. Popisovali jsme jeho přírodu, faunu a flóru, určovali ekosystémy, denně sledovali teplotu vzduchu, naučili se pracovat s mapou a buzolou, zakreslovat plánky okolí apod. Na základě svých pozorování a poznatků jsme vytvořili závěrečný den prezentaci své celotýdenní práce. Důležité pro nás bylo, že jsme vzájemně blíže poznali, naučili jsme se respektovat jeden druhého a také naučili se základům týmové práce. Tímto bychom chtěli také poděkovat za podporu městu Bílina za to, že nám na tuto akci přispělo nezanedbatelnou finanční částkou. Poznáváme jihovýchodní Anglii aneb Jak jsme dobyli Albion V předvelikonočním týdnu se 24 studentů gymnázia Bílina vydalo na poznávací zájezd do jihovýchodní Anglie. Pro některé to byla nejen první cesta do Velké Británie, ale do zahraničí vůbec. Zejména pro ně bylo cestovatelských zážitků na naší trase nepřeberné množství. Prvním z nich bylo určitě setkání s mořem, byť jen v podobě kanálu La Manche. Z francouzského Calais jsme do anglického Doveru pluli trajektem. Již od poloviny přeplavby bylo možno na obzoru rozlišit výrazný bílý pruh křídové útesy. Moře bylo klidné a plavba trvala jen půldruhé hodiny. Měli jsme tedy ještě čas na krátkou procházku po okraji útesů. Odtud jsme zamířili na hrad Leeds v hrabství Kent. Hrad je impozantní sám o sobě, je postaven jako vodní hrad na ostrůvku, ale než se k němu dostanete, musíte projít typickým

19 anglickým parkem, s rozlehlými plochami trávníků, solitérními vzrostlými stromy a v tuto dobu tisícovkami rozkvetlých narcisů. Prohlídka hradu byla poměrně krátká, načež jsme zamířili k další zdejší atrakci, zahradnímu bludišti ze vzrostlých tisových keřů. Nebojte se, nikdo se nemůže ztratit, uprostřed na pahorku je služba, která vás v konečné fázi naviguje do středu, neboť odchod je podzemním tunelem upraveným do podoby jeskyně. Poslední úsek pondělní cesty nás konečně dovedl do jihovýchodního Londýna, do části Croydon, ještě přesněji Shirley. Tady si nás postupně rozebraly hostitelské rodiny, v kterých jme pak strávili dvě noci. Studenti tak měli možnost na vlastní oči zjistit, jak Angličané bydlí, jak se stravují, jak tráví volný čas. Úterní dopoledne a část odpoledne jsme věnovali návštěvě starobylého univerzitního města Oxford. Paní průvodkyně, Mgr. Marta Lisová, nás provedla kolem budov kolejí a dalších univerzitních institucí. Kdo chtěl, mohl na závěr shlédnout Oxford z ptačí perspektivy, z ochozu věže kostela St. Mary The Virgin. Na zpáteční cestě jsme se jen krátce zastavili v městečku Windsor, kde je dominantou jedno z královniných sídel. Hned za řekou Temží na druhém břehu se nalézá Eton, sídlo nejstarší soukromé školy, mezi jejímiž studenty byli nedávno i oba angličtí princové. Poslední den našeho pobytu byl ve znamení Londýna a jeho pamětihodností. Autobus nás dovezl k Westminsterskému mostu, odtud jsme po krátkém zastavení u London Eye přešli na druhou stranu k budovám Parlamentu s Big Benem. Minuli jsme Westminsterské opatství a po třídě Whitehall jsme směřovali na Trafalgarské náměstí. Po levé straně jsme měli mříž, zahrazující přístup do Downing Street, kolem budovy vlády jsme pak pokračovali k Horse Guards. U Trafalgarského náměstí jsme obloukem Admirality viděli Buckinghamský palác. Z Trafalgaru jsme došli na Leicester Square a ještě dále na Piccadilly Square. Odtud jsme jeli patrovým autobusem ke katedrále Sv. Pavla. Bohužel, doprava byla v tu dobu opravdu hustá, takže místo dvaceti minut jsme na horním poschodí autobusu strávili celou hodinu. Posledním zastavením naší cesty byl londýnský hrad Tower. Nenechali jsme si ujít prohlídku korunovačních klenotů, mohli jsme si vyzkoušet své dovednosti v části zbrojnice, umístěné v nejstarší části Toweru, tzv. Bílé věži, někteří se prošli po hradbách a určitě všichni si zašli prohlédnout místo, na kterém bylo sťato mnoho slavných lidí. Zpáteční cesta nás tentokrát z Londýna dovedla do města Folkestone, neboť pro přechod kanálu v noci jsme zvolili Eurotunel. Odtud jsme speciálním vlakem byli převezeni do Calais, dál už cesta vedla stejně jako při příjezdu, nyní tedy v opačném pořadí, Francií, Belgií a Německem. Naše putování za poznáváním Anglie přineslo jistě nejen stovky snímků na digitálních fotoaparátech, něco málo suvenýrů, ale nepochybně pro studenty i pozitivní zjištění, že se dokáží orientovat v cizojazyčném prostředí a použít svých znalostí anglického jazyka.

20 Středoškolský volejbalový turnaj smíšených družstev O putovní pohár Gymnázia Teplice V krásném prostředí nové teplické sportovní haly pořádalo 22. dubna Gymnázium Teplice 1. ročník volejbalového turnaje. Účastnilo se 7 družstev systémem každý s každým. Výborně si vedlo naše družstvo a obsadilo 1. místo. Exkurze za sluníčkem Tak a je to tady! Je páteční odpoledne s sexta z bílinského gymnázia se chystá na průzkumnickou výpravu do daleké Itálie. Úkoly byly jasné, s těmi všechny sextány paní profesorky Fričová a Hrubešová seznámily již dávno před odjezdem. Takže na činnosti jako např. písemné zhodnocení každého dne, zkoumání přímořského ekosystému či výlety za pamětihodnostmi byli připraveni ba i natěšeni. Na místě v letovisku Lido Adriano vše probíhalo přesně podle plánů a dá se říci, že se nikdo ani na chvilku nenudil. Jedna z mnoha akcí, která se velmi vydařila byl výlet do historické Ravenny. Posuďte sami. Ravenna Po včerejším deštivém dni nás opět na obloze přivítalo slunce. Počasí přímo stvořené pro náš velkolepý výlet do starobylé Ravenny. Je to město s velmi bohatou historií, které bylo založeno Etrusky, přešlo do rukou Římanů, za jejichž vlády a panování získalo svůj vzhled a krásu. Nejprve naše kroky směřovaly na hlavní náměstí Pizza del Popolo, které je zdobeno benátskými sloupy s hlavicemi ze 6.století.. Nedaleko náměstí se nachází bazilika St.Vitale, kde jsme obdivovali kopule, válcovou věž a barevné mozaiky v byzanticko-antickém stylu. Další zastávkou bylo mausoleum Di Galla Placidia. Tam jsme se však dlouho nezdrželi, jelikož spřátelené vstupné (9,5 euro) bylo na naše peněženky moc.navštívili jsme také baziliku Metropolitana, která se pyšnila krásnou výzdobou. Hlavním naším cílem byl ale hrob renesančního spisovatele Danta Alighieriho. Na to, že to byl velikán světové literatury, se nám zdál jeho pomník velmi skromný. Návštěvu Ravenny jsme zakončili vytouženým rozchodem, který některé z nás nadchnul více než samotné památky. Po návratu do letoviska jsme všichni vystavili svá těla slunečním paprskům, abychom dosmažili, co se ještě dalo Setkání s diplomatem V pondělí 2. června se rtuť teploměru šplhala až ke 30 stupňům. V budově bílinského gymnázia čekalo několik desítek studentů na příjezd vzácného hosta, kterým byl současný velvyslanec v Chorvatsku a bývalý ministr obrany Karel Kühnl. Studenti tak dostali možnost rozšířit své znalosti v oblasti diplomacie a mezinárodních vztahů. Pan velvyslanec, prošedivělý elegantní padesátník, přichází sice s mírným zpožděním, ale s úsměvem na rtech. Ruch ve třídě se uklidní a hlavní příčinou této změny je sám exministr. Se svým mladým publikem rychle navazuje kontakt a po chvilce upustí od suchopárných přednášek a živě vypráví o svém životě. A tak se studenti dozvědí, že pan Kühnl vystudoval Právnickou fakultu UK a po roce 1990 prošel několika funkcemi ve vládě a diplomatických službách. Za svůj první životní úspěch považuje útěk za hranice v 70. letech.

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012 2013 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol.

Více

Biskupské gymnázium Skuteč. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007. čj. 286/2007

Biskupské gymnázium Skuteč. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007. čj. 286/2007 Biskupské gymnázium Skuteč Výroční zpráva za školní rok 006/007 čj. 86/007 OBSAH:. Základní údaje o škole. Kontakty. Vedení školy. Učební plán pro čtyřleté studium 5. Učební plán pro osmileté studium 6.

Více

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Upravená verze ze dne 6. 3. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o škole... 4 2.1 Název a sídlo školy...

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola JIH v Mariánských Lázních Školní rok 2010/2011 a) Základní údaje o škole o Název školy - Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459 o Zřizovatel Městský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Základní škola, Praha 3, Mládí 35 Mládí 35, 55 Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 . Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha

Více

Mgr. Radek Musil ředitel Gymnázia Jana Blahoslava

Mgr. Radek Musil ředitel Gymnázia Jana Blahoslava Vážení a milí čtenáři, jsem rád, že Vás mohu pozdravit prostřednictvím školní ročenky. Naším cílem je rozvíjet a prohlubovat otevřenost a informovanost směrem k žákům a rodičům. I když je nový školní rok

Více

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR.

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. MIROSLAV ŠKARKA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy... 4 2.2 Materiálně technické

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 200/20 Obsah Základní údaje o škole. 3 Charakteristika školy 4 Materiálně technické vybavení školy. 4 Pracovníci školské právnické osoby.. 5 Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM BROUMOV HRADEBNÍ 218 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 GYMNÁZIUM BROUMOV = ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Patříme do sítě škol projektu Státního zdravotního ústavu "Škola podporující

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 29/2. Charakteristika školy.. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: právní forma: telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace telefon: 487 826 212, web: www.oa.clnet.cz, e-mail: oa-cl@clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY OBSAH 1. Úvodní slovo ředitelky školy......2 2. Charakteristika školy. 6 2.1. Základní údaje o škole 2.2. Historie školy 2.3. Současnost školy 2.4. Počty žáků a tříd 3. Vzdělávací program školy.. 10 3.1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 9 2.1 Přehled výsledků za 1. pololetí 9 2.2 Přehled výsledků za 2. pololetí 10 2.3 Výsledky maturitních zkoušek 11 2.4 Výsledky

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Osnova výroční zprávy

Osnova výroční zprávy Osnova výroční zprávy 1. Název školy 2. Zřizovatel školy 3. Vedení školy 4. Školská rada 5. Charakteristika školy 6. Vybavení školy 7. Hodnocení, klima školy, školská rada 8. Přehled oborů základního vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY www.zsvysluni.cz Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 SESTAVILA: PAEDDR. DAGMAR BISTRÁ OBSAH Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více