Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem"

Transkript

1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta HISTORICKÝ VÝVOJ LOKALITY JEZERA MOST A JEJÍ PERSPEKTIVY DIPLOMOVÁ PRÁCE Vypracoval: Bc. Lukáš Sitte Vedoucí práce: RNDr. Martin Balej, Ph.D. Studijní program: Geografie Studijní obor: Geografie Ústí nad Labem 2012

2 Na této straně se v tisknutelné verzi DP nachází zadání diplomové práce.

3 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci na téma Historický vývoj lokality jezera Most a její perspektivy vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. V Mostě dne 16. dubna 2012 Podpis:

4 Děkuji vedoucímu diplomové práce panu RNDr. Martinu Balejovi, Ph.D. za cenné rady a pomoc v průběhu zpracování práce.

5 ABSTRAKT Práce hodnotí vývoj lokality jezera Most, která v posledních cca 120-ti letech prošla překotným vývojem, kdy změnila nejen svou funkci, ale i tvář. Hodnocení vychází z popisu historických událostí, které vyústily v současný stav. K nejzásadnějším historickým milníkům patří zejména likvidace města, povrchová těžba hnědého uhlí v lomu Most Ležáky a následná rekultivační činnost, přibližující narušenou krajinu opět veřejnému životu. Analýza vývoje zkoumaného území vychází též z porovnání map využití ploch, které jsou vytvořeny na podkladu leteckých měřických snímků z let 1938, 1953, 1973 a 1987 a současného ortofota, pocházejícího z roku Metodika tvorby map využití ploch a jejich hodnocení vychází z bakalářské práce od stejného autora. V práci je uveden i autorův subjektivní návrh budoucí koncepce lokality jezera Most, který se opírá o aktuální územní plán statutárního města Mostu. Klíčová slova: GIS, mapa využijí ploch, město Most, jezero Most, povrchová těžba uhlí, rekultivace. ABSTRACT This thesis evaluates the development of the site of lake Most, which last about 120 years of breakneck development has undergone, which changed not only their function but also the face. Rating based on a description of historical events that led to the current situation. The most far-reaching historic milestones in particular, the destruction of the city, surface mining of brown coal mine Most - Ležáky and subsequent restoration activities, land disturbed again approaching public life. Analysis of the study area also comes from a comparison of land use maps that are created on the base aerial photographs from 1938, 1953, 1973 and 1987 and the current orthophoto The methodology for creating maps of land use and their evaluation is based on the thesis by the same author. This thesis also mentioned the author's subjective concept design future sites of lake Most, which is based on current zoning plan of town Most. Key words: GIS, map of land use, town Most, lake Most opencast coal-mining, restoration.

6 Obsah 1 Úvod Cíle práce Rozbor literatury a zdrojů dat Tištěné zdroje Elektronické zdroje Struktura práce Metodika práce Tvorba map land use Analýza map land use Vytvoření digitálního modelu reliéfu a vizualizace pomocí 3D Geografická charakteristika lokality jezera Most Vymezení území Základní fyzickogeografické charakteristiky Geologický vývoj Geomorfologické členění Geomorfologické podmínky Klima Hydrologická charakteristika Typy půd Biogeografické členění Potenciální přirozená vegetace Vývoj využití krajiny Hodnocení využití ploch v roce Hodnocení využití ploch v roce Hodnocení využití ploch v roce Hodnocení využití ploch v roce Hodnocení využití ploch v roce Hodnocení vývoje využití ploch v letech Hodnocení vývoje zastavěných ploch pomocí 3D modelů Historie města Mostu... 49

7 7.1 Nejstarší osídlení oblasti Rozvoj města od 15. století do 2. světové války Likvidace sídelních jednotek Likvidace starého Mostu Varianty zahájení těžby a z toho vyplývající postup likvidace Postup likvidace Likvidace významných objektů Další zaniklé obce Kopisty Konobrže Pařidla Střimice Lom Most Ležáky Historie dolu Ležáky Těžba v lomu Most Výsypková činnost Rekultivace Historie rekultivační činnosti Rekultivační postup Důlně technická etapa rekultivace Biotechnická etapa rekultivace Rekultivace lokality jezera Most Rekultivace vybraných míst ve sledovaném území Hydrická rekultivace lomu Most Rozvoj okolí jezera v současnosti Hodnocení budoucího rozvoje lokality jezera Most Územní plán Projekt Cobraman Vlastní hodnocení a návrhy autora Návrhy autora a možná témata k diskusi Závěr

8 Soupis zdrojů informací Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh Příloha A Příloha B Příloha C Příloha D Příloha E Příloha F Příloha G Příloha H Příloha I

9 1 Úvod Krajina prochází neustálým vývojem, ať již za přispění člověka nebo přirozeně. Mostecká hnědouhelná pánev během posledních století výrazně proměnila svou přirozenou tvář a stala se územím bez přímé návaznosti k historii, bez valné estetické hodnoty, ale s poutavým příběhem. Nejpostiženější lokalitou se stal prostor severně a severovýchodně od vrchu Hněvín. V tomto prostoru bylo již ve 13. století založeno královské město Most, které dopomohlo rozkvětu této oblasti a průmyslovému rozvoji, jež se nakonec stal jeho definitivní zkázou. Následující diplomová práce se snaží poukázat na vývoj této lokality, která si díky své pohnuté historii zaslouží pozornost a objektivní hodnocení. Předzvěstí krajinných změn se stal nález hnědouhelných slojí nejen za hranicemi města, ale i pod jeho zastavěným územím a dalšími čtyřmi obcemi. Důlní činnost se lidským obydlím zprvu vyhýbala, ale se zvyšující se poptávkou po hnědém uhlí, začal být ovlivňován životní prostor nejen horníků, žijících v blízkosti těžebních závodů, ale i ostatních obyvatel oblasti, která se ocitla na počátku své závěrečné životní etapy. Největší krajinné zásahy přišly s přechodem na povrchový způsob těžební činnosti, před kterou již nebylo úniku a která se nezastavila před žádnou překážkou. V této chvíli byl osud královského města Mostu zpečetěn. Město, které bylo několik století přirozeným centrem a hospodářskou základnou regionu, podlehlo báňské činnosti a nenávratně zmizelo pod kilogramy trhavin a pásy těžkých strojů. Uhelné sloje ale mají svou omezenou kapacitu, která se za několik desetiletí vyčerpala a ničivá etapa mosteckých dějin byla ukončena. Po těžbě v lomu Most zůstalo několik výsypkových návrší a rozsáhlá sníženina, ve které se začaly akumulovat atmosférické srážky. Vytěžené území se postavilo na práh své novodobé kapitoly, která mu přináší pozitivní rozvoj. Tato kapitola stále trvá a má již za sebou mnohé nepřehlédnutelné aktivity. Nejvýznamnějším zásahem bylo zatopení vytěženého prostoru lomu Most. Vzniklo tak jezero, které dostalo jméno podle původního sídla, jež se na tomto území nacházelo. Vodní plocha k sobě vždy přitahovala pozornost a podněcovala usazování lidí a zakládání sídel. Novému jezeru Most je tato funkce přisouzena také. Je přáním mnohých, aby do okolí jezera opět přišel život, který byl před čtyřiceti lety násilně odsunut a aby se toto území opět stalo centrem mosteckého regionu i se svou současnou novou funkcí. 9

10 2 Cíle práce Hlavním cílem práce je popsat vývoj lokality dnešního jezera Most s ohledem na těžební a rekultivační činnost a likvidaci starého Mostu. Jako metodu je možno využít mapy land use a pomocí nich analyzovat změny využití ploch ve sledovaném území. Vývoj lokality, která se z města proměnila v povrchový lom a následnou rekultivací v jezero, bude popisován podle dostupných skutečností, se snahou poukázat na necitlivé zásahy do krajiny. Pro přehlednou vizualizaci budou též vytvořeny 3D modely území, ukazující stav minulý i současný. Dalším cílem bude zhodnotit možný rozvoj okolí jezera Most. Nový územní plán statutárního města Mostu již počítá s plochami pro rekreaci a výstavbu nízkopodlažních budov v místech mezi jižním břehem jezera a přesunutým kostelem. Součástí tohoto územního plánu je i existující a plánovaná dopravní infrastruktura. V souladu se skutečnostmi z územního plánu bude proveden návrh koncepce této lokality z pohledu autora, jako obyvatele města Mostu. Shrnutí cílů: Popsat vývoj lokality jezera Most od počátků těžební činnosti do současnosti. Vytvořit mapy využití ploch za roky 1938, 1953, 1973, 1987 a 2010, které pomohou analyzovat změny ve sledované krajině. Vytvořit 3D modely lokality. Zhodnotit možný vývoj okolí jezera Most v souladu s územním plánem statutárního města Mostu. 10

11 3 Rozbor literatury a zdrojů dat Rozsah zaměření této práce je poměrně široký, snaží se postihnout období delší než cca 150 let z různých hledisek, které mají ale jedno společné. Tím jsou změny v krajině způsobené těžbou hnědého uhlí a následné rekultivace, které se snaží navrátit krajině její původní ráz nebo alespoň přetvořit krajinu do takového stavu, jenž umožní její další využití. Tématem vývoje báňské činnosti v oblasti Mostecké pánve, vývojem města Mostu a současnou obnovu krajiny se zabývá mnoho odborných i populárně naučných prací. Zdroje dat a literatury použité v této práci je možno rozdělit podle svého obsahu a zaměření na tištěné a elektronické, textové a obrazové. Elektronické lze dále dělit na primární (neupravená) a sekundární (upravená primární data autorem práce). 3.1 Tištěné zdroje Nejvíce jsou v této práci využity zdroje tištěné textové. Jedná se o různé sborníky i monografie, jež se dají dělit na monotematické a polytematické. Tyto publikace přinášejí informace zaměřené na historický vývoj města Mostu, vývoj těžební činnosti i popis současné rekultivace území. Nejvíce komplexních informací je možno získat z publikace Mostecko minulost a současnost [44], která se zaměřuje na historii a současnost báňské činnosti a rekultivace. Dalšími informacemi z fyzickogeografické a socioekonomické sféry přispívá kolektiv autorů v čele s E. Benešem v publikaci Mostecko regionální vlastivěda [5]. Fyzickogeografickou charakteristikou a geologickým vývojem se zabývá i kolektiv autorů kolem Z. Bárty v Přírodě Mostecka [4]. Nelze opomenout i komplexní díla vydávané v minulosti Městským národním výborem v Mostě, ze kterých je možno využít kapitoly o historickém vývoji města Mostu od jeho vzniku až do úplné likvidace. Jedná se zejména o publikace Most [35] a Most ve fotografii [21]. Nezanedbatelným zdrojem, zejména z oblasti likvidace starého Mostu, je též dílo Most (z deníku architekta Václava Krejčího) Zánik historického města, výstavba nového města [32]. Autor uvedené publikace Ing. arch. Václav Krejčí retrospektivním způsobem popisuje své působení v Mostě z pohledu architekta a hlavního účastníka všech procesů zániku starého Mostu a vzniku a výstavby nového Mostu. Jednotlivé fáze vývoje řadí do kontextu doby a přináší nezaujatý pohled na danou problematiku. 11

12 K dalším důležitým publikacím které využívám, patří ty od Stanislava Štýse, jenž se zabývá rekultivační činností ve svých dílech Proměny měsíční krajiny [55], Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin [57] a Rekultivace území devastovaných těžbou nerostů [56]. Konkrétní realizací sanace a rekultivace lomu Ležáky byl pověřen Palivový kombinát Ústí, státní podnik, který vydal obsáhlý dokument o historii lomu Ležáky Most a jezera Most. Tento text se zabývá i krátkou charakteristikou zaniklých obcí v blízkosti města Mostu [31]. Pro charakteristiku a typologické členění krajiny využívám publikaci Biogeografické členění České republiky II. díl [10]. Problematiku vývoje využití ploch řeší několik projektů zejména na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nejvýznamnějšími autory jsou: Ivan Bičík Land use/land cover changes [6], Leoš Jeleček Využití půdního fondu České republiky : Hlavní trendy a širší souvislosti [26] a Environmentalizace vědy, geografie a historické geografie: environmentální dějiny a výzkum změn land use Česka v 19. a 20. století [25] a Jan Kabrda Databáze využití ploch a sociálního metabolizmu na internetu [28]. Krajinnou ekologií, strukturou a plánováním se ve svých publikacích zabývá Petr Sklenička z České zemědělské univerzity. Mezi jeho nejvýznamnější publikace patří Základy krajinného plánování [51] a další odborné články [49, 50]. K tištěným textovým zdrojům patří i kvalifikační práce studentů, zabývající se podobnými tématy. Z pozice autora a studenta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n/l bylo vybráno několik obdobně tematicky zaměřených prací studentů Fakulty životního prostředí (FŽP) a Fakulty přírodovědecké (PŘF). Kvalifikační studentské práce z FŽP jsou zaměřeny spíše na současnou rekultivační činnost, konkrétně na hydrickou rekultivaci lomu Most Ležáky. Jsou to autoři: Michal Kalčík Hydrická rekultivace, zatápění zbytkové jámy lomu Most Ležáky [30], Vladislava Petroušková Hydrická rekultivace jezera Most se zaměřením na bezobratlé živočichy [43] a také Iva Šnitrová, která se ve své práci zabývá celkovou rekultivací území bývalého lomu Most Ležáky [52]. Další autoři z FŽP zpracovávali obecnější témata: Kamila Pousková Historie těžby uhlí na Mostecku a její vliv na životní prostředí [45] nebo Veronika Jiroušková s Hodnocením současného stavu rekultivačního procesu v mostecké oblasti [27]. Na PŘF vznikly práce studentů se zaměřením na Mostecko, ale z jiného pohledu. Jedná se zejména o témata demografická i socioekonomická. Konkrétně: Petr Matějček Demografické charakteristiky měst Ústeckého kraje [38], Drahomíra Dolejšová Genius 12

13 loci Mostecka [18] a též také Veronika Černá se svým pojednáním o sociálním a demografickém postavení romské menšiny na Mostecku [14]. Využitelné jsou i práce z jiných univerzit. Obdobnou metodikou, jaká je použita i v této práci, se zabývá Václav Hofman ze ZČU, jenž hodnotí vývoj využívání země na podkladě digitálních map a leteckých snímků [23]. Práce Daniely Štemberové z VŠE na téma Ekonomické aspekty rekultivace hnědouhelného lomu na Mostecku [54] je přínosná v jiném pohledu na rekultivace, než pouze geografickém. 3.2 Elektronické zdroje I internet nabízí mnoho neopomenutelných zdrojů, které je v této práci možno využít. Statistické údaje ze současnosti i minulosti poskytuje Český statistický úřad [16]. Pro hodnocení klimatu je možno také využít mapu a charakteristiky klimatických oblastí České republiky [46]. K významným zdrojům informací patří i články zpracovávané a publikované Ekologickým centrem Most [19], které jsou zaměřeny na ekologii krajiny a hornictví. Problematikou zaniklých sídel se zabývá webový archiv Zaniklé obce a objekty po roce 1945 [59]. Za elektronické zdroje je možno považovat i mapová a obrazová díla, která jsou ve své primární a sekundární podobě vhodná pro ilustraci popisovaných skutečností. Primární zdroje jsou např. historické fotografie starého Mostu ze sbírky mosteckého sběratele a historika Jaroslava Hrona [24], nebo plán města Mostu [22], který přináší pohled na situaci zastavěných ploch a blízké těžby v roce 1932, kdy bylo město ve svém největším rozmachu. Pro možnost komplexnější ilustrace a následných analýz byla některá primární data upravena a vznikly tak i nové obrazové podklady. Pro vytvoření digitálního modelu reliéfu (DMR) byly zvektorizovány mapy toposekce III. vojenského mapování, které poskytuje ústřední archiv zeměměřictví a katastru v měřítku 1: [3]. Pro současný DMR byly použity vrstevnice z databáze ZABAGED [15]. Dále jsou použity autorem vytvořené mapy a grafy využití ploch, které přinášejí informaci o vývoji struktury krajiny. Klasifikaci je možno použít a upravit pro vlastní potřebu podle J. R. Andersona [1]. Mapy využití ploch z let 1938, 1953, 1973, 1987 a 2010 jsou vytvořeny jednak z leteckých měřických snímků (LMS) a jednak z ortofot, publikovaných na mapovém portálu Magistrátu města Mostu [33]. LMS archivuje a poskytuje Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce [58]. 13

14 Pro získání požadovaných dat byla vypracována objednávka digitalizovaných LMS v rozlišení dpi, v měřítku 1: a velikosti 23 x 23 cm. Postup zpracování LMS je dále popsán v metodice. Závěrečná část práce popisuje současný stav lokality jezera a jeho možný budoucí vývoj. Základním zdrojem, ze kterého je vycházeno, je aktuální územní plán statutárního města Mostu [33], který v sobě zohledňuje konečnou plochu jezera Most a přináší pohled na rozvoj okolí jezera. 14

15 4 Struktura práce Již z názvu diplomové práce je možno odvodit přibližnou strukturu a složení předkládaného textu. Z důvodu popisu historického vývoje území, jsou jednotlivé kapitoly řazeny s časovou posloupností. Geografická analýza V úvodu vlastní práce je zařazena komplexní geografická analýza zpracovávaného území, jímž je prostor narušený povrchovou těžbou hnědého uhlí, který v současnosti prochází intenzivní rekultivační činností. Tato část je zaměřena zejména na hodnocení fyzickogeografických poměrů, mezi které patří zejména geologická stavba a její vývoj, klimatické a hydrologické poměry. Zařazena je i mapa potenciální přirozené vegetace území [42]. Historický vývoj lokality Tato obsáhlá kapitola v sobě zahrnuje tři přístupy sledování vývoje krajiny a celé lokality. Prvním přístupem je analýza a hodnocení map využití ploch, které zachycují stav v letech 1938, 1953, 1973, 1987 a Podle těchto map jsou dále vytvořeny odpovídající grafy stavu a vývoje využití ploch, které jsou následně interpretovány. Druhým přístupem je hodnocení vývoje krajiny na základě vytvořených 3D modelů, které zachycují vývoj zastavěných ploch. Dalším přístupem je kompilace informací o historických skutečnostech, ovlivňujících sledované území a jejich následná interpretace v kontextu s použitým doprovodným obrazovým materiálem. Historické skutečnosti jsou děleny do tří částí: Historie města Mostu od počátků těžby do konce 1. poloviny 20. století V této části je popsán historický vývoj města Mostu od 15. století, včetně těžební problematiky, která se stala součástí života tamních obyvatel a ovlivnila jeho další směřování. 15

16 Likvidace sídelních jednotek Stručný souhrn nejdůležitějších skutečností likvidace města Mostu, její etapy a problémy. Doplněna i charakteristika dalších zaniklých obcí. Jsou zde využity informace z více zdrojů (viz kapitola o rozboru literatury). Lom Most Ležáky Charakteristika a vymezení povrchového lomu, který se nacházel na území města Mostu a kde nyní probíhají rekultivační práce. Současnost Období současnosti je v této práci zastoupeno zhruba lety vzhledem k dostupným zdrojům. Jedná se zde zejména o problematiku napouštění jezera Most a rozvoje jeho nejbližšího okolí, které již v současnosti plní základní funkce kulturní a rekreační. Do kapitoly byla začleněna i problematika rekultivací, která má za sebou sice již dlouhou historii, ale v současnosti rekultivační práce stále probíhají. Pohled do budoucna Závěrečná část práce je věnována popisu současného stavu rozvoje lokality jezera Most a přináší též subjektivní pohled na možný budoucí vývoj a hodnocení nové koncepce území, kde v minulosti stálo historické město Most. Tento záměr se opírá o současný územní plán statutárního města Mostu, který již v sobě zohledňuje konečnou plochu jezera Most a přináší pohled na okolí jezera s vymezenými novými zastavitelnými plochami a dopravní infrastrukturou. 16

17 5 Metodika práce Tato kapitola má za úkol popsat postup a metodiku zpracování získaných dat a následujících analýz. Pro zhodnocení historického vývoje území bylo nutné získat obrazová a textová data. Obrazová data se skládají z fotografií a autorem vytvořených map, grafů a modelů. Podrobné rozdělení textových dat bylo provedeno v rozboru literatury. Z důvodu podobnosti tématu s autorovou bakalářskou prací [48], bude z větší části použita shodná metodika. Zejména při tvorbě a analýze map land use. Bakalářská práce hodnotila vývoj celého katastrálního území města Mostu. Tato práce se liší ve sledovaném území, kterým je lokalita jezera Most a popisem těžebních a rekultivačních činností. 5.1 Tvorba map land use Vzhledem k dostupnosti a povaze zdrojových dat (leteckých měřických snímků LMS a ortofot), bylo pro hodnocení vývoje území vybráno období let Konkrétně se jedná o roky 1938, 1953, 1973, 1987 a Mapy land use byly vytvořeny v software ArcMap, který je součástí balíku ArcGIS 10. Před samotnou tvorbou map v software ArcMap, tj. před vytvořením polygonové vrstvy zájmového území, bylo nutno nejprve připravit podkladová data. Konkrétně LMS z let 1953 a 1973 a ortofota z ostatních let sledovaného období. Aby bylo možné s vytvořenými mapami dále pracovat a zařadit do souřadnicového systému, bylo přistoupeno ke georeferencování podkladových LMS. Georeferencování umožňuje implementovat LMS do souřadnicového systému, který je určen podkladovou mapou. Jako základní podkladová mapa bylo vybráno ortofoto, zachycující stav v srpnu roku Tuto ortofotomapu (včetně dále využívaných map z let 1938 a 1987) poskytuje mapový portál Magistrátu města Mostu [33]. Mapu je možno prostřednictvím služby ArcGIS Server načíst přímo do aplikace ArcMap. Podkladové ortofoto je v souřadnicovém systému S-JTSK (systém jednotné trigonometrické sítě katastrální), který je používán v České republice. Samotné georeferencování spočívá v hledání shodných bodů na LMS a podkladové mapě. Tyto shodné body by se měly nacházet v okrajových rohových částech mapy a představují např. dochované budovy nebo křižovatky komunikací, které se vyskytují na 17

18 obou mapách. Při georeferencování LMS z roku 1953 a 1973 bylo hledání takových bodů obtížné, vzhledem k značným změnám v krajině za posledních 50 let. Každý LMS byl georeferencován samostatně pomocí 3-4 shodných bodů, což je limitní počet pro správnou transformaci [23, 48]. Nejvhodnější georeferencování by mělo probíhat v co nejvíce shodných bodech, což v tomto případě nebylo vzhledem ke kvalitě pořízení a povaze LMS možné. Propojení více než 4 shodných bodů mělo za následek zvětšování chyby a nepřesnosti až na několik desítek metrů a deformování LMS. Proto byl počet shodných bodů omezen na 3-4. Výsledná chyba (rozdílné souřadnice shodných bodů) se pohybuje v řádech metrů, což je pro potřeby této práce a dalšímu analytickému zpracování map využití ploch vyhovující. Všech pět map bylo vytvořeno jako polygonové vektorové vrstvy ve formátu shapefile. Jednotlivé polygony vznikly vektorizací rozdílných ploch území na podkladových LMS (v případě let 1953 a 1973) a na výše popsaných ortofotech (roky 1938, 1987 a 2010). Pro rozlišení jednotlivých ploch byl vytvořen vlastní klasifikační klíč na základě klasifikačního systému J. R. Andersona [1]. Plochy jsou barevně a číselně rozděleny do šesti skupin. Dvě z nich mají ještě podrobnější dělení do podskupin. Barevné rozlišení ploch je inspirováno klasifikací CORINE [9, 8] (tab. 1). Použitá klasifikace je stejná pro všechna sledovaná období. Liniové objekty (komunikace, vodní toky) nejsou v mapách land use zohledněny z důvodu malého plošného rozsahu. 18

19 Tab. 1: Vlastní klasifikační klíč použitý ve vytvořených mapách land use Hlavní skupina Podskupina Barva RGB 1 Zastavěná plocha 2 Doly, lomy, těžební jámy 11 Obytná Průmyslová, komerční, veřejná Vodstvo 31 Vodní plochy Zalesněná plocha Křovinatá plocha Orná půda Zemědělská plocha 62 Travní plochy Zahrady, parky, okrasná vegetace Zdroj: Vlastní zpracování 5.2 Analýza map land use Oklasifikované mapy land use představují stav využití ploch v letech 1938, 1953, 1973, 1987 a Srovnání těchto map umožňuje sledovat vývoj a změny využití krajiny. Pro následnou analýzu vývoje bylo nutno určit metodiku a způsob, jakým budou tyto změny hodnoceny. Nejprve byla pomocí aplikace ArcMap určena rozloha všech jednotlivých polygonů pro každou mapu samostatně. Další práce byla prováděna v aplikaci Microsoft Excel. Zde se jednotlivé rozlohy polygonů sečetly, aby bylo možno zjistit celkovou rozlohu území, ze které se posléze vypočítal podíl různých druhů ploch. Pro znázornění relativního zastoupení oklasifikovaných ploch v konkrétním roce, bylo vytvořeno pět kruhových grafů (graf 2-6), ze kterých je patrný stav využití ploch. Pro srovnání využití konkrétních druhů ploch ve sledovaném období, byl vytvořen souhrnný graf č. 7 a dílčí grafy pro každý druh plochy zvlášť (příloha A-I). 19

20 5.3 Vytvoření digitálního modelu reliéfu a vizualizace pomocí 3D Vývoj lokality jezera Most je možno dokumentovat i vytvořením různých prostorových modelů terénu s budovami, tvořícími dotčené město Most. Byly vytvořeny tři modely, které zobrazují vývoj lokality jezera Most a starého Mostu. První dva digitální modely reliéfu (DMR) byly vytvořeny vektorizací vrstevnic georeferencované topografické mapy III. vojenského mapování (obr. 11, 12). Vrstevnice jsou řazeny po 20 metrech, v místech větších výškových rozdílů po 5 nebo 10 metrech. Reliéf znázorňovaný vrstevnicemi zachycuje stav v roce Dále byl zvektorizován plán města Mostu z roku 1932, kde jsou zachyceny budovy, komunikace a těžební areály (obr. 23). Z toho zvektorizovaného plánu byly pro model vybrány zastavěné plochy a komunikace. Z důvodu malého časového rozdílu pořízení plánu města Mostu z roku 1932 a vrstevnic z roku 1937, bylo přistoupeno k vytvoření prostorového modelu v aplikaci ArcScene. Třetí DMR (obr. 13) zobrazující současný stav, je vytvořen z vrstevnic databáze ZABAGED [15]. Konečná plocha jezera Most a budovy položené na tento terén, vycházejí z aktualizovaného vektorového plánu města Mostu (rok 2012), který je dostupný v elektronické podobě na webových stránkách Magistrátu města Mostu [33]. 20

21 6 Geografická charakteristika lokality jezera Most 6.1 Vymezení území Zpracovávaná lokalita se nachází v Ústeckém kraji na území ORP Most v severovýchodní části katastrálního území města Mostu, s nímž má společnou severní polovinu hranice. Zbývající hranice jsou tvořeny silnicemi (od západu) č. I/27 Most Litvínov, č. I/13 Chomutov Teplice a č. III/2538 Most Braňany. Celková plošná výměra čítá 15,98 km 2. Popisovaná plocha těsně přiléhá k severnímu okraji v současnosti zastavěného území města Mostu. Podle členění správního území města Mostu, patří celá lokalita do části Starý Most. Obr. 1: Území zpracovávané v této práci 21

22 6.2 Základní fyzickogeografické charakteristiky Geologický vývoj Specifikem Mostecké, ale i celé Severočeské hnědouhelné pánve je velkolomová těžební aktivita. Při skrývání nadložních zemin a těžbě uhelné sloje se na povrch dostávají i vrstvy usazených hornin, které přinášejí informace o bohaté geologické minulosti celého území. Při hloubkovém zkoumání je možno dohlédnout do historie čítající až cca 350 milionů let [4, 31] Nejstarší období před vznikem hnědouhelných slojí Geologické podloží na území města Mostu patří ve svých nejhlubších vrstvách krušnohorskému krystaliniku, které bylo naposledy ovlivněno v mladších prvohorách variským vrásněním. Na něm se vytvořily další mladší vrstvy, které ovlivnily současný stav lokality. Jedná se především o hnědočervené jílovce, pískovce a slepence. V následujícím období se celá oblast přetvořila v poušť, která zde přetrvala až do spodní křídy. V období sucha probíhaly četné erozní a denudační procesy, které způsobily zarovnání území. Na začátku svrchní křídy, před cca 130 miliony lety, poklesla severočeská pánev vlivem alpinského vrásnění a ponořila se pod mořskou hladinu. Probíhala zde nejprve pískovcová, později pak slínovcová sedimentace v mocnosti až 250 metrů. Po ústupu moře, koncem křídy a ve starších třetihorách, opět postihla region sucha. Další erozní a denudační pochody v průběhu paleogénu před cca 40 miliony lety přinesly snížení nadmořské výšky a v krušnohorské části Německa vznik rozsáhlé pánve, která zasahovala až k řece Ohři. Vytvořil se systém mělkých jezer, jejichž voda byla odvodňována do moře, které mělo své břehy v blízkosti současného německého města Lipska. Sedimentační činnost zde probíhala v samostatných etapách. Nejprve nejspodnější části vyplnily oligocenní říční štěrky a písky. V druhé etapě, v období rozhraní starších a mladších třetihor, byl mostecký region ovlivňován alpsko-karpatským vrásněním, které se projevilo silnou vulkanickou činností, jež zvedla vzhůru České středohoří a s nimi též mostecké vrcholy: Ressl, Široký vrch, Hněvín, Špičák, atd. Následoval rozpad původní pánve na Chebskou, Sokolovskou a Severočeskou. Severočeská pánev je tvořena 22

23 příkopovou propadlinou s plochou třetihorních uhelných slojí cca 680 km 2 o mocnosti až 40 metrů [31] Vznik uhelných slojí V pánevní depresi vyplněné jezery, docházelo k rozsáhlé sedimentaci zpravidla splachových sedimentů. Jednalo se zejména o zvětralé vulkanity a horniny krystalinika. Nejdůležitější období, ve kterém docházelo k tvorbě uhlí, přišlo se změlčováním pánevních jezer a jejich přeměnou v mokřiny a bažiny. V tomto vlhkém prostředí rašelinišť probíhaly hromadící a rozkladné procesy bujné vegetace, které se přeměnily v uhelné sloje s velkou mocností. Další zvýšení hladiny jezer přerušilo uhlonosné procesy a umožnilo vznik nových sedimentačních vrstev jezerních usazenin, tvořených zejména jílovci a jíly. Místy je v puklinách sloje možno najít jíly, písčité jíly a písky, jež tvoří i miocenní jílovité nadložní vrstvy. V nejsvrchnějších částech až k povrchu země se nacházejí kvartérní jílové zvětraliny tufů a tufitů, ale také spraše, eluviální zvětraliny, kamenná moře a písčité štěrky. Tyto vrstvy jsou v současnosti v nadloží uhelných slojí a musejí být před těžbou odstraněny Geomorfologické členění Zařazení sledovaného území do geomorfologických jednotek a jejich charakteristika je provedena podle publikace Demka Hory a nížiny [17]. Sledované území je lokalizováno na dvou geomorfologických celcích (Mostecká pánev IIIB-3 a České středohoří IIIB-5). Tyto celky se dále člení na podcelky (Chomutovsko-teplická pánev IIIB-3B a Milešovské středohoří IIIB-5B). V nejužší klasifikaci se území člení na tři geomorfologické okrsky (Komořanská kotlina IIIB-3B-e, Duchcovská pánev IIIB-3B-f a Bořeňské středohoří IIIB-5B-d). Komořanská kotlina Patří do střední části podcelku Chomutovsko-teplické pánve a celku Mostecké pánve mezi Krušnými horami a západní částí Českého středohoří. Je tvořena mělkou tektonickou sníženinou na miocenních jílech a píscích s četnými uhelnými slojemi. 23

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Karel MACEK ANTROPOGENNÍ OVLIVNĚNÍ KRAJINY V SOUVISLOSTI S ROZŠIŘOVÁNÍM OBYTNÉ ZÁSTAVBY NA ZLÍNSKU Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. www.strukturalni-fondy.cz/iop

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. www.strukturalni-fondy.cz/iop Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S

Více

A t e l i e r V OBSAH PRÁCE

A t e l i e r V OBSAH PRÁCE OBSAH PRÁCE 1 ÚVOD, CÍL, SPECIFICKÉ OTÁZKY A POSTUP POSOUZENÍ...3 1.1 Úvod, východiska a cíl posouzení...3 1.2 Specifické otázky hodnocení - legislativní rámec...3 1.3 Specifické otázky hodnocení - odborný

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA DHV CR spol. s r.o., prosinec 2010 DHV CR spol. s r.o., 2010 1 Zadavatel Město Bílina Městský úřad Bílina, úřad

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí 2013

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí 2013 Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí 2013 Uplatňování funkce přírodních prvků ve strukturách rekultivované krajiny Application of natural elements function in reclaimed landscape

Více

KRAJINA 2002 OD POZNÁNÍ K INTEGRACI

KRAJINA 2002 OD POZNÁNÍ K INTEGRACI KRAJINA 2002 OD POZNÁNÍ K INTEGRACI Ústí nad Labem 2002 Obal: kaňon Labe u Hřenska (foto: Václav Sojka) Zadní obal: okolí České Lípy - sekce číslo 28, výřez z mapy 1 : 28 800 prvního vojenského mapování

Více

Vývoj a přeměna sídla Černice v suburbánní zónu města Plzně

Vývoj a přeměna sídla Černice v suburbánní zónu města Plzně Západočeská univerzita v Plzni Vývoj a přeměna sídla Černice v suburbánní zónu města Plzně Bakalářská práce Jakub Kalista Přírodovědná studia, Geografie se zaměřením na vzdělávání Vedoucí práce: doc. RNDr.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC. V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC. V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í č á s t A v y h o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o

Více

Územně analytické podklady Ústeckého kraje 2. úplná aktualizace - 2013

Územně analytické podklady Ústeckého kraje 2. úplná aktualizace - 2013 Územně analytické podklady Ústeckého kraje 2. úplná aktualizace - 2013 Pořizovatel: Krajský úřad Ústeckého Kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel: KÚ ÚK UPS a PROCES Centrum pro

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY VÝVOJ A PŘEMĚNA SÍDLA KŘIMICE V SUBURBÁNNÍ ZÓNU MĚSTA PLZNĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Šefčíková Geografie se zaměřením

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE URČENÍ ČASOVÝCH ZMĚN URBÁNNÍCH TŘÍD V TŘEBÍČI

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE URČENÍ ČASOVÝCH ZMĚN URBÁNNÍCH TŘÍD V TŘEBÍČI ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE URČENÍ ČASOVÝCH ZMĚN URBÁNNÍCH TŘÍD V TŘEBÍČI A JEJICH ZÁVISLOST NA ZMĚNĚ HUSTOTY SILNIČNÍ DOPRAVY ZA

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Tomáš MIČKA VÝVOJ VNITŘNÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚSTA JIHLAVY Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel PTÁČEK, Ph. D. Olomouc

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č. 3

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č. 3 ČESKÝ TĚŠÍN ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č. 3 pro správní obvod obce s rozšířenou působností města Český Těšín Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje náměstí

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Z EXKURZE GEOGRAFIE V PRAXI (ZX506)

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Z EXKURZE GEOGRAFIE V PRAXI (ZX506) SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Z EXKURZE GEOGRAFIE V PRAXI (ZX506) Obsah 1 Program exkurze...5 2 Referáty studentů... 13 2.1 Geomorfologie severních Čech... 13 2.1.1 Úvod... 13 2.1.2 Geomorfologické členění...

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny. MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020

Integrovaná strategie území místní akční skupiny. MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 Integrovaná strategie území místní akční skupiny MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 1 Obsah 1. Seznam použitých zkratek... 4 2. Seznam tabulek... 4 3. Seznam grafů... 4 4. ÚVOD... 5 4.1 Identifikace

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU OZNÁMENÍ KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., v rozsahu podle přílohy č. 7 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

2 Stručná charakteristika přírodních podmínek Podkrušnohoří... 22 2.1 Rozloha řešeného území... 22 2.2 Přírodní podmínky... 22

2 Stručná charakteristika přírodních podmínek Podkrušnohoří... 22 2.1 Rozloha řešeného území... 22 2.2 Přírodní podmínky... 22 Autoři: 1 Teoretické přístupy k řešení regionálních disparit Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc., Ing. Jaroslav Zahálka, CSc. 2 Stručná charakteristika přírodních podmínek antropogenně postižené Chomutovsko

Více

Diplomová práce VÝVOJ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ČÁSLAVSKU SE ZAMĚŘENÍM NA RYBNÍKÁŘSTVÍ

Diplomová práce VÝVOJ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ČÁSLAVSKU SE ZAMĚŘENÍM NA RYBNÍKÁŘSTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra Geografie Diplomová práce VÝVOJ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ČÁSLAVSKU SE ZAMĚŘENÍM NA RYBNÍKÁŘSTVÍ vedoucí práce RNDr. Renata Pavelková Chmelová,

Více

Regionální rozvoj ORP Semily

Regionální rozvoj ORP Semily Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Geografie Studijní program: B 1301 Geografie Studijní obor: Aplikovaná geografie Regionální rozvoj ORP Semily Regional

Více

Pořizovatel : Městský úřad Kutná Hora, odbor investic a rozvoje města. Hlavní projektant : Ing. arch. Vladimír Klajmon

Pořizovatel : Městský úřad Kutná Hora, odbor investic a rozvoje města. Hlavní projektant : Ing. arch. Vladimír Klajmon Název díla : Územní plán města Kutné Hory Návrh Zakázkové číslo : 97-16 - 519 Pořizovatel : Městský úřad Kutná, odbor investic a rozvoje města Objednatel : Město Kutná Jednatelé společnosti : Ing. arch.

Více

Časoprostorové změny rybníka Stará Oleška v oblasti PR Stará Oleška

Časoprostorové změny rybníka Stará Oleška v oblasti PR Stará Oleška Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Ekologie a ochrana prostředí Časoprostorové změny rybníka Stará Oleška v oblasti PR Stará Oleška BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Marie HALUŠKOVÁ

Více

Rekultivace a revitalizace oblasti Jezero Most a dopad. na cestovní ruch

Rekultivace a revitalizace oblasti Jezero Most a dopad. na cestovní ruch Rekultivace a revitalizace oblasti Jezero Most a dopad na cestovní ruch Bakalářská práce Pavla Vargová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management volného

Více

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně 1 2 3 Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 4 Pro Magistrát města Plzně - odbor životního prostředí vydal Hák Jaroslav Ing., Horní Bříza,

Více

K O S T N Í K Y ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ. BRNO, říjen 2011. Městský úřad Moravské Budějovice, odbor regionálního rozvoje

K O S T N Í K Y ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ. BRNO, říjen 2011. Městský úřad Moravské Budějovice, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN K O S T N Í K Y - ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Městský úřad Moravské Budějovice, odbor regionálního rozvoje Orgán územního plánování: obec Kostníky Schvalující orgán: Zpracovatel: Zastupitelstvo

Více

ABRI, S. R. O. MIKROREGION SOKOLOV - VÝCHOD LÁZEŇSKÁ 114 TĚŠOVICE 1 356 05 SOKOLOV 357 41 KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ POČET STRAN: 92

ABRI, S. R. O. MIKROREGION SOKOLOV - VÝCHOD LÁZEŇSKÁ 114 TĚŠOVICE 1 356 05 SOKOLOV 357 41 KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ POČET STRAN: 92 INTEGROVANÁ ROZVOJOVÁ STRATEGIE SVAZKU OBCÍ MIKROREGION SOKOLOV - VÝCHOD ZPRACOVATEL:: ABRI, S. R. O. TĚŠOVICE 1 356 05 SOKOLOV POČET STRAN: 92 ZADAVATEL:: MIKROREGION SOKOLOV - VÝCHOD LÁZEŇSKÁ 114 357

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 MAS VLTAVA, srpen 2014 Obsah Obecný úvod... 5 1. Analytická část (základní charakteristika, problémy, potřeby, SWOT analýza)... 7 1.1 Mikroregion Vltavotýnsko...

Více

Jan Pekař. Historickogeografické aspekty populačního vývoje města Černovice. Bakalářská práce

Jan Pekař. Historickogeografické aspekty populačního vývoje města Černovice. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta katedra geografie Studijní program: B 1301 Geografie Studijní obor: Geografie pro veřejnou správu Jan Pekař Historickogeografické aspekty

Více

Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí

Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí podle přílohy zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu březen 2010 U-24 s.r.o. Objednatel: Městys Nehvizdy

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERVENEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský

Více