Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem"

Transkript

1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta HISTORICKÝ VÝVOJ LOKALITY JEZERA MOST A JEJÍ PERSPEKTIVY DIPLOMOVÁ PRÁCE Vypracoval: Bc. Lukáš Sitte Vedoucí práce: RNDr. Martin Balej, Ph.D. Studijní program: Geografie Studijní obor: Geografie Ústí nad Labem 2012

2 Na této straně se v tisknutelné verzi DP nachází zadání diplomové práce.

3 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci na téma Historický vývoj lokality jezera Most a její perspektivy vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. V Mostě dne 16. dubna 2012 Podpis:

4 Děkuji vedoucímu diplomové práce panu RNDr. Martinu Balejovi, Ph.D. za cenné rady a pomoc v průběhu zpracování práce.

5 ABSTRAKT Práce hodnotí vývoj lokality jezera Most, která v posledních cca 120-ti letech prošla překotným vývojem, kdy změnila nejen svou funkci, ale i tvář. Hodnocení vychází z popisu historických událostí, které vyústily v současný stav. K nejzásadnějším historickým milníkům patří zejména likvidace města, povrchová těžba hnědého uhlí v lomu Most Ležáky a následná rekultivační činnost, přibližující narušenou krajinu opět veřejnému životu. Analýza vývoje zkoumaného území vychází též z porovnání map využití ploch, které jsou vytvořeny na podkladu leteckých měřických snímků z let 1938, 1953, 1973 a 1987 a současného ortofota, pocházejícího z roku Metodika tvorby map využití ploch a jejich hodnocení vychází z bakalářské práce od stejného autora. V práci je uveden i autorův subjektivní návrh budoucí koncepce lokality jezera Most, který se opírá o aktuální územní plán statutárního města Mostu. Klíčová slova: GIS, mapa využijí ploch, město Most, jezero Most, povrchová těžba uhlí, rekultivace. ABSTRACT This thesis evaluates the development of the site of lake Most, which last about 120 years of breakneck development has undergone, which changed not only their function but also the face. Rating based on a description of historical events that led to the current situation. The most far-reaching historic milestones in particular, the destruction of the city, surface mining of brown coal mine Most - Ležáky and subsequent restoration activities, land disturbed again approaching public life. Analysis of the study area also comes from a comparison of land use maps that are created on the base aerial photographs from 1938, 1953, 1973 and 1987 and the current orthophoto The methodology for creating maps of land use and their evaluation is based on the thesis by the same author. This thesis also mentioned the author's subjective concept design future sites of lake Most, which is based on current zoning plan of town Most. Key words: GIS, map of land use, town Most, lake Most opencast coal-mining, restoration.

6 Obsah 1 Úvod Cíle práce Rozbor literatury a zdrojů dat Tištěné zdroje Elektronické zdroje Struktura práce Metodika práce Tvorba map land use Analýza map land use Vytvoření digitálního modelu reliéfu a vizualizace pomocí 3D Geografická charakteristika lokality jezera Most Vymezení území Základní fyzickogeografické charakteristiky Geologický vývoj Geomorfologické členění Geomorfologické podmínky Klima Hydrologická charakteristika Typy půd Biogeografické členění Potenciální přirozená vegetace Vývoj využití krajiny Hodnocení využití ploch v roce Hodnocení využití ploch v roce Hodnocení využití ploch v roce Hodnocení využití ploch v roce Hodnocení využití ploch v roce Hodnocení vývoje využití ploch v letech Hodnocení vývoje zastavěných ploch pomocí 3D modelů Historie města Mostu... 49

7 7.1 Nejstarší osídlení oblasti Rozvoj města od 15. století do 2. světové války Likvidace sídelních jednotek Likvidace starého Mostu Varianty zahájení těžby a z toho vyplývající postup likvidace Postup likvidace Likvidace významných objektů Další zaniklé obce Kopisty Konobrže Pařidla Střimice Lom Most Ležáky Historie dolu Ležáky Těžba v lomu Most Výsypková činnost Rekultivace Historie rekultivační činnosti Rekultivační postup Důlně technická etapa rekultivace Biotechnická etapa rekultivace Rekultivace lokality jezera Most Rekultivace vybraných míst ve sledovaném území Hydrická rekultivace lomu Most Rozvoj okolí jezera v současnosti Hodnocení budoucího rozvoje lokality jezera Most Územní plán Projekt Cobraman Vlastní hodnocení a návrhy autora Návrhy autora a možná témata k diskusi Závěr

8 Soupis zdrojů informací Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh Příloha A Příloha B Příloha C Příloha D Příloha E Příloha F Příloha G Příloha H Příloha I

9 1 Úvod Krajina prochází neustálým vývojem, ať již za přispění člověka nebo přirozeně. Mostecká hnědouhelná pánev během posledních století výrazně proměnila svou přirozenou tvář a stala se územím bez přímé návaznosti k historii, bez valné estetické hodnoty, ale s poutavým příběhem. Nejpostiženější lokalitou se stal prostor severně a severovýchodně od vrchu Hněvín. V tomto prostoru bylo již ve 13. století založeno královské město Most, které dopomohlo rozkvětu této oblasti a průmyslovému rozvoji, jež se nakonec stal jeho definitivní zkázou. Následující diplomová práce se snaží poukázat na vývoj této lokality, která si díky své pohnuté historii zaslouží pozornost a objektivní hodnocení. Předzvěstí krajinných změn se stal nález hnědouhelných slojí nejen za hranicemi města, ale i pod jeho zastavěným územím a dalšími čtyřmi obcemi. Důlní činnost se lidským obydlím zprvu vyhýbala, ale se zvyšující se poptávkou po hnědém uhlí, začal být ovlivňován životní prostor nejen horníků, žijících v blízkosti těžebních závodů, ale i ostatních obyvatel oblasti, která se ocitla na počátku své závěrečné životní etapy. Největší krajinné zásahy přišly s přechodem na povrchový způsob těžební činnosti, před kterou již nebylo úniku a která se nezastavila před žádnou překážkou. V této chvíli byl osud královského města Mostu zpečetěn. Město, které bylo několik století přirozeným centrem a hospodářskou základnou regionu, podlehlo báňské činnosti a nenávratně zmizelo pod kilogramy trhavin a pásy těžkých strojů. Uhelné sloje ale mají svou omezenou kapacitu, která se za několik desetiletí vyčerpala a ničivá etapa mosteckých dějin byla ukončena. Po těžbě v lomu Most zůstalo několik výsypkových návrší a rozsáhlá sníženina, ve které se začaly akumulovat atmosférické srážky. Vytěžené území se postavilo na práh své novodobé kapitoly, která mu přináší pozitivní rozvoj. Tato kapitola stále trvá a má již za sebou mnohé nepřehlédnutelné aktivity. Nejvýznamnějším zásahem bylo zatopení vytěženého prostoru lomu Most. Vzniklo tak jezero, které dostalo jméno podle původního sídla, jež se na tomto území nacházelo. Vodní plocha k sobě vždy přitahovala pozornost a podněcovala usazování lidí a zakládání sídel. Novému jezeru Most je tato funkce přisouzena také. Je přáním mnohých, aby do okolí jezera opět přišel život, který byl před čtyřiceti lety násilně odsunut a aby se toto území opět stalo centrem mosteckého regionu i se svou současnou novou funkcí. 9

10 2 Cíle práce Hlavním cílem práce je popsat vývoj lokality dnešního jezera Most s ohledem na těžební a rekultivační činnost a likvidaci starého Mostu. Jako metodu je možno využít mapy land use a pomocí nich analyzovat změny využití ploch ve sledovaném území. Vývoj lokality, která se z města proměnila v povrchový lom a následnou rekultivací v jezero, bude popisován podle dostupných skutečností, se snahou poukázat na necitlivé zásahy do krajiny. Pro přehlednou vizualizaci budou též vytvořeny 3D modely území, ukazující stav minulý i současný. Dalším cílem bude zhodnotit možný rozvoj okolí jezera Most. Nový územní plán statutárního města Mostu již počítá s plochami pro rekreaci a výstavbu nízkopodlažních budov v místech mezi jižním břehem jezera a přesunutým kostelem. Součástí tohoto územního plánu je i existující a plánovaná dopravní infrastruktura. V souladu se skutečnostmi z územního plánu bude proveden návrh koncepce této lokality z pohledu autora, jako obyvatele města Mostu. Shrnutí cílů: Popsat vývoj lokality jezera Most od počátků těžební činnosti do současnosti. Vytvořit mapy využití ploch za roky 1938, 1953, 1973, 1987 a 2010, které pomohou analyzovat změny ve sledované krajině. Vytvořit 3D modely lokality. Zhodnotit možný vývoj okolí jezera Most v souladu s územním plánem statutárního města Mostu. 10

11 3 Rozbor literatury a zdrojů dat Rozsah zaměření této práce je poměrně široký, snaží se postihnout období delší než cca 150 let z různých hledisek, které mají ale jedno společné. Tím jsou změny v krajině způsobené těžbou hnědého uhlí a následné rekultivace, které se snaží navrátit krajině její původní ráz nebo alespoň přetvořit krajinu do takového stavu, jenž umožní její další využití. Tématem vývoje báňské činnosti v oblasti Mostecké pánve, vývojem města Mostu a současnou obnovu krajiny se zabývá mnoho odborných i populárně naučných prací. Zdroje dat a literatury použité v této práci je možno rozdělit podle svého obsahu a zaměření na tištěné a elektronické, textové a obrazové. Elektronické lze dále dělit na primární (neupravená) a sekundární (upravená primární data autorem práce). 3.1 Tištěné zdroje Nejvíce jsou v této práci využity zdroje tištěné textové. Jedná se o různé sborníky i monografie, jež se dají dělit na monotematické a polytematické. Tyto publikace přinášejí informace zaměřené na historický vývoj města Mostu, vývoj těžební činnosti i popis současné rekultivace území. Nejvíce komplexních informací je možno získat z publikace Mostecko minulost a současnost [44], která se zaměřuje na historii a současnost báňské činnosti a rekultivace. Dalšími informacemi z fyzickogeografické a socioekonomické sféry přispívá kolektiv autorů v čele s E. Benešem v publikaci Mostecko regionální vlastivěda [5]. Fyzickogeografickou charakteristikou a geologickým vývojem se zabývá i kolektiv autorů kolem Z. Bárty v Přírodě Mostecka [4]. Nelze opomenout i komplexní díla vydávané v minulosti Městským národním výborem v Mostě, ze kterých je možno využít kapitoly o historickém vývoji města Mostu od jeho vzniku až do úplné likvidace. Jedná se zejména o publikace Most [35] a Most ve fotografii [21]. Nezanedbatelným zdrojem, zejména z oblasti likvidace starého Mostu, je též dílo Most (z deníku architekta Václava Krejčího) Zánik historického města, výstavba nového města [32]. Autor uvedené publikace Ing. arch. Václav Krejčí retrospektivním způsobem popisuje své působení v Mostě z pohledu architekta a hlavního účastníka všech procesů zániku starého Mostu a vzniku a výstavby nového Mostu. Jednotlivé fáze vývoje řadí do kontextu doby a přináší nezaujatý pohled na danou problematiku. 11

12 K dalším důležitým publikacím které využívám, patří ty od Stanislava Štýse, jenž se zabývá rekultivační činností ve svých dílech Proměny měsíční krajiny [55], Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin [57] a Rekultivace území devastovaných těžbou nerostů [56]. Konkrétní realizací sanace a rekultivace lomu Ležáky byl pověřen Palivový kombinát Ústí, státní podnik, který vydal obsáhlý dokument o historii lomu Ležáky Most a jezera Most. Tento text se zabývá i krátkou charakteristikou zaniklých obcí v blízkosti města Mostu [31]. Pro charakteristiku a typologické členění krajiny využívám publikaci Biogeografické členění České republiky II. díl [10]. Problematiku vývoje využití ploch řeší několik projektů zejména na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nejvýznamnějšími autory jsou: Ivan Bičík Land use/land cover changes [6], Leoš Jeleček Využití půdního fondu České republiky : Hlavní trendy a širší souvislosti [26] a Environmentalizace vědy, geografie a historické geografie: environmentální dějiny a výzkum změn land use Česka v 19. a 20. století [25] a Jan Kabrda Databáze využití ploch a sociálního metabolizmu na internetu [28]. Krajinnou ekologií, strukturou a plánováním se ve svých publikacích zabývá Petr Sklenička z České zemědělské univerzity. Mezi jeho nejvýznamnější publikace patří Základy krajinného plánování [51] a další odborné články [49, 50]. K tištěným textovým zdrojům patří i kvalifikační práce studentů, zabývající se podobnými tématy. Z pozice autora a studenta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n/l bylo vybráno několik obdobně tematicky zaměřených prací studentů Fakulty životního prostředí (FŽP) a Fakulty přírodovědecké (PŘF). Kvalifikační studentské práce z FŽP jsou zaměřeny spíše na současnou rekultivační činnost, konkrétně na hydrickou rekultivaci lomu Most Ležáky. Jsou to autoři: Michal Kalčík Hydrická rekultivace, zatápění zbytkové jámy lomu Most Ležáky [30], Vladislava Petroušková Hydrická rekultivace jezera Most se zaměřením na bezobratlé živočichy [43] a také Iva Šnitrová, která se ve své práci zabývá celkovou rekultivací území bývalého lomu Most Ležáky [52]. Další autoři z FŽP zpracovávali obecnější témata: Kamila Pousková Historie těžby uhlí na Mostecku a její vliv na životní prostředí [45] nebo Veronika Jiroušková s Hodnocením současného stavu rekultivačního procesu v mostecké oblasti [27]. Na PŘF vznikly práce studentů se zaměřením na Mostecko, ale z jiného pohledu. Jedná se zejména o témata demografická i socioekonomická. Konkrétně: Petr Matějček Demografické charakteristiky měst Ústeckého kraje [38], Drahomíra Dolejšová Genius 12

13 loci Mostecka [18] a též také Veronika Černá se svým pojednáním o sociálním a demografickém postavení romské menšiny na Mostecku [14]. Využitelné jsou i práce z jiných univerzit. Obdobnou metodikou, jaká je použita i v této práci, se zabývá Václav Hofman ze ZČU, jenž hodnotí vývoj využívání země na podkladě digitálních map a leteckých snímků [23]. Práce Daniely Štemberové z VŠE na téma Ekonomické aspekty rekultivace hnědouhelného lomu na Mostecku [54] je přínosná v jiném pohledu na rekultivace, než pouze geografickém. 3.2 Elektronické zdroje I internet nabízí mnoho neopomenutelných zdrojů, které je v této práci možno využít. Statistické údaje ze současnosti i minulosti poskytuje Český statistický úřad [16]. Pro hodnocení klimatu je možno také využít mapu a charakteristiky klimatických oblastí České republiky [46]. K významným zdrojům informací patří i články zpracovávané a publikované Ekologickým centrem Most [19], které jsou zaměřeny na ekologii krajiny a hornictví. Problematikou zaniklých sídel se zabývá webový archiv Zaniklé obce a objekty po roce 1945 [59]. Za elektronické zdroje je možno považovat i mapová a obrazová díla, která jsou ve své primární a sekundární podobě vhodná pro ilustraci popisovaných skutečností. Primární zdroje jsou např. historické fotografie starého Mostu ze sbírky mosteckého sběratele a historika Jaroslava Hrona [24], nebo plán města Mostu [22], který přináší pohled na situaci zastavěných ploch a blízké těžby v roce 1932, kdy bylo město ve svém největším rozmachu. Pro možnost komplexnější ilustrace a následných analýz byla některá primární data upravena a vznikly tak i nové obrazové podklady. Pro vytvoření digitálního modelu reliéfu (DMR) byly zvektorizovány mapy toposekce III. vojenského mapování, které poskytuje ústřední archiv zeměměřictví a katastru v měřítku 1: [3]. Pro současný DMR byly použity vrstevnice z databáze ZABAGED [15]. Dále jsou použity autorem vytvořené mapy a grafy využití ploch, které přinášejí informaci o vývoji struktury krajiny. Klasifikaci je možno použít a upravit pro vlastní potřebu podle J. R. Andersona [1]. Mapy využití ploch z let 1938, 1953, 1973, 1987 a 2010 jsou vytvořeny jednak z leteckých měřických snímků (LMS) a jednak z ortofot, publikovaných na mapovém portálu Magistrátu města Mostu [33]. LMS archivuje a poskytuje Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce [58]. 13

14 Pro získání požadovaných dat byla vypracována objednávka digitalizovaných LMS v rozlišení dpi, v měřítku 1: a velikosti 23 x 23 cm. Postup zpracování LMS je dále popsán v metodice. Závěrečná část práce popisuje současný stav lokality jezera a jeho možný budoucí vývoj. Základním zdrojem, ze kterého je vycházeno, je aktuální územní plán statutárního města Mostu [33], který v sobě zohledňuje konečnou plochu jezera Most a přináší pohled na rozvoj okolí jezera. 14

15 4 Struktura práce Již z názvu diplomové práce je možno odvodit přibližnou strukturu a složení předkládaného textu. Z důvodu popisu historického vývoje území, jsou jednotlivé kapitoly řazeny s časovou posloupností. Geografická analýza V úvodu vlastní práce je zařazena komplexní geografická analýza zpracovávaného území, jímž je prostor narušený povrchovou těžbou hnědého uhlí, který v současnosti prochází intenzivní rekultivační činností. Tato část je zaměřena zejména na hodnocení fyzickogeografických poměrů, mezi které patří zejména geologická stavba a její vývoj, klimatické a hydrologické poměry. Zařazena je i mapa potenciální přirozené vegetace území [42]. Historický vývoj lokality Tato obsáhlá kapitola v sobě zahrnuje tři přístupy sledování vývoje krajiny a celé lokality. Prvním přístupem je analýza a hodnocení map využití ploch, které zachycují stav v letech 1938, 1953, 1973, 1987 a Podle těchto map jsou dále vytvořeny odpovídající grafy stavu a vývoje využití ploch, které jsou následně interpretovány. Druhým přístupem je hodnocení vývoje krajiny na základě vytvořených 3D modelů, které zachycují vývoj zastavěných ploch. Dalším přístupem je kompilace informací o historických skutečnostech, ovlivňujících sledované území a jejich následná interpretace v kontextu s použitým doprovodným obrazovým materiálem. Historické skutečnosti jsou děleny do tří částí: Historie města Mostu od počátků těžby do konce 1. poloviny 20. století V této části je popsán historický vývoj města Mostu od 15. století, včetně těžební problematiky, která se stala součástí života tamních obyvatel a ovlivnila jeho další směřování. 15

16 Likvidace sídelních jednotek Stručný souhrn nejdůležitějších skutečností likvidace města Mostu, její etapy a problémy. Doplněna i charakteristika dalších zaniklých obcí. Jsou zde využity informace z více zdrojů (viz kapitola o rozboru literatury). Lom Most Ležáky Charakteristika a vymezení povrchového lomu, který se nacházel na území města Mostu a kde nyní probíhají rekultivační práce. Současnost Období současnosti je v této práci zastoupeno zhruba lety vzhledem k dostupným zdrojům. Jedná se zde zejména o problematiku napouštění jezera Most a rozvoje jeho nejbližšího okolí, které již v současnosti plní základní funkce kulturní a rekreační. Do kapitoly byla začleněna i problematika rekultivací, která má za sebou sice již dlouhou historii, ale v současnosti rekultivační práce stále probíhají. Pohled do budoucna Závěrečná část práce je věnována popisu současného stavu rozvoje lokality jezera Most a přináší též subjektivní pohled na možný budoucí vývoj a hodnocení nové koncepce území, kde v minulosti stálo historické město Most. Tento záměr se opírá o současný územní plán statutárního města Mostu, který již v sobě zohledňuje konečnou plochu jezera Most a přináší pohled na okolí jezera s vymezenými novými zastavitelnými plochami a dopravní infrastrukturou. 16

17 5 Metodika práce Tato kapitola má za úkol popsat postup a metodiku zpracování získaných dat a následujících analýz. Pro zhodnocení historického vývoje území bylo nutné získat obrazová a textová data. Obrazová data se skládají z fotografií a autorem vytvořených map, grafů a modelů. Podrobné rozdělení textových dat bylo provedeno v rozboru literatury. Z důvodu podobnosti tématu s autorovou bakalářskou prací [48], bude z větší části použita shodná metodika. Zejména při tvorbě a analýze map land use. Bakalářská práce hodnotila vývoj celého katastrálního území města Mostu. Tato práce se liší ve sledovaném území, kterým je lokalita jezera Most a popisem těžebních a rekultivačních činností. 5.1 Tvorba map land use Vzhledem k dostupnosti a povaze zdrojových dat (leteckých měřických snímků LMS a ortofot), bylo pro hodnocení vývoje území vybráno období let Konkrétně se jedná o roky 1938, 1953, 1973, 1987 a Mapy land use byly vytvořeny v software ArcMap, který je součástí balíku ArcGIS 10. Před samotnou tvorbou map v software ArcMap, tj. před vytvořením polygonové vrstvy zájmového území, bylo nutno nejprve připravit podkladová data. Konkrétně LMS z let 1953 a 1973 a ortofota z ostatních let sledovaného období. Aby bylo možné s vytvořenými mapami dále pracovat a zařadit do souřadnicového systému, bylo přistoupeno ke georeferencování podkladových LMS. Georeferencování umožňuje implementovat LMS do souřadnicového systému, který je určen podkladovou mapou. Jako základní podkladová mapa bylo vybráno ortofoto, zachycující stav v srpnu roku Tuto ortofotomapu (včetně dále využívaných map z let 1938 a 1987) poskytuje mapový portál Magistrátu města Mostu [33]. Mapu je možno prostřednictvím služby ArcGIS Server načíst přímo do aplikace ArcMap. Podkladové ortofoto je v souřadnicovém systému S-JTSK (systém jednotné trigonometrické sítě katastrální), který je používán v České republice. Samotné georeferencování spočívá v hledání shodných bodů na LMS a podkladové mapě. Tyto shodné body by se měly nacházet v okrajových rohových částech mapy a představují např. dochované budovy nebo křižovatky komunikací, které se vyskytují na 17

18 obou mapách. Při georeferencování LMS z roku 1953 a 1973 bylo hledání takových bodů obtížné, vzhledem k značným změnám v krajině za posledních 50 let. Každý LMS byl georeferencován samostatně pomocí 3-4 shodných bodů, což je limitní počet pro správnou transformaci [23, 48]. Nejvhodnější georeferencování by mělo probíhat v co nejvíce shodných bodech, což v tomto případě nebylo vzhledem ke kvalitě pořízení a povaze LMS možné. Propojení více než 4 shodných bodů mělo za následek zvětšování chyby a nepřesnosti až na několik desítek metrů a deformování LMS. Proto byl počet shodných bodů omezen na 3-4. Výsledná chyba (rozdílné souřadnice shodných bodů) se pohybuje v řádech metrů, což je pro potřeby této práce a dalšímu analytickému zpracování map využití ploch vyhovující. Všech pět map bylo vytvořeno jako polygonové vektorové vrstvy ve formátu shapefile. Jednotlivé polygony vznikly vektorizací rozdílných ploch území na podkladových LMS (v případě let 1953 a 1973) a na výše popsaných ortofotech (roky 1938, 1987 a 2010). Pro rozlišení jednotlivých ploch byl vytvořen vlastní klasifikační klíč na základě klasifikačního systému J. R. Andersona [1]. Plochy jsou barevně a číselně rozděleny do šesti skupin. Dvě z nich mají ještě podrobnější dělení do podskupin. Barevné rozlišení ploch je inspirováno klasifikací CORINE [9, 8] (tab. 1). Použitá klasifikace je stejná pro všechna sledovaná období. Liniové objekty (komunikace, vodní toky) nejsou v mapách land use zohledněny z důvodu malého plošného rozsahu. 18

19 Tab. 1: Vlastní klasifikační klíč použitý ve vytvořených mapách land use Hlavní skupina Podskupina Barva RGB 1 Zastavěná plocha 2 Doly, lomy, těžební jámy 11 Obytná Průmyslová, komerční, veřejná Vodstvo 31 Vodní plochy Zalesněná plocha Křovinatá plocha Orná půda Zemědělská plocha 62 Travní plochy Zahrady, parky, okrasná vegetace Zdroj: Vlastní zpracování 5.2 Analýza map land use Oklasifikované mapy land use představují stav využití ploch v letech 1938, 1953, 1973, 1987 a Srovnání těchto map umožňuje sledovat vývoj a změny využití krajiny. Pro následnou analýzu vývoje bylo nutno určit metodiku a způsob, jakým budou tyto změny hodnoceny. Nejprve byla pomocí aplikace ArcMap určena rozloha všech jednotlivých polygonů pro každou mapu samostatně. Další práce byla prováděna v aplikaci Microsoft Excel. Zde se jednotlivé rozlohy polygonů sečetly, aby bylo možno zjistit celkovou rozlohu území, ze které se posléze vypočítal podíl různých druhů ploch. Pro znázornění relativního zastoupení oklasifikovaných ploch v konkrétním roce, bylo vytvořeno pět kruhových grafů (graf 2-6), ze kterých je patrný stav využití ploch. Pro srovnání využití konkrétních druhů ploch ve sledovaném období, byl vytvořen souhrnný graf č. 7 a dílčí grafy pro každý druh plochy zvlášť (příloha A-I). 19

20 5.3 Vytvoření digitálního modelu reliéfu a vizualizace pomocí 3D Vývoj lokality jezera Most je možno dokumentovat i vytvořením různých prostorových modelů terénu s budovami, tvořícími dotčené město Most. Byly vytvořeny tři modely, které zobrazují vývoj lokality jezera Most a starého Mostu. První dva digitální modely reliéfu (DMR) byly vytvořeny vektorizací vrstevnic georeferencované topografické mapy III. vojenského mapování (obr. 11, 12). Vrstevnice jsou řazeny po 20 metrech, v místech větších výškových rozdílů po 5 nebo 10 metrech. Reliéf znázorňovaný vrstevnicemi zachycuje stav v roce Dále byl zvektorizován plán města Mostu z roku 1932, kde jsou zachyceny budovy, komunikace a těžební areály (obr. 23). Z toho zvektorizovaného plánu byly pro model vybrány zastavěné plochy a komunikace. Z důvodu malého časového rozdílu pořízení plánu města Mostu z roku 1932 a vrstevnic z roku 1937, bylo přistoupeno k vytvoření prostorového modelu v aplikaci ArcScene. Třetí DMR (obr. 13) zobrazující současný stav, je vytvořen z vrstevnic databáze ZABAGED [15]. Konečná plocha jezera Most a budovy položené na tento terén, vycházejí z aktualizovaného vektorového plánu města Mostu (rok 2012), který je dostupný v elektronické podobě na webových stránkách Magistrátu města Mostu [33]. 20

21 6 Geografická charakteristika lokality jezera Most 6.1 Vymezení území Zpracovávaná lokalita se nachází v Ústeckém kraji na území ORP Most v severovýchodní části katastrálního území města Mostu, s nímž má společnou severní polovinu hranice. Zbývající hranice jsou tvořeny silnicemi (od západu) č. I/27 Most Litvínov, č. I/13 Chomutov Teplice a č. III/2538 Most Braňany. Celková plošná výměra čítá 15,98 km 2. Popisovaná plocha těsně přiléhá k severnímu okraji v současnosti zastavěného území města Mostu. Podle členění správního území města Mostu, patří celá lokalita do části Starý Most. Obr. 1: Území zpracovávané v této práci 21

22 6.2 Základní fyzickogeografické charakteristiky Geologický vývoj Specifikem Mostecké, ale i celé Severočeské hnědouhelné pánve je velkolomová těžební aktivita. Při skrývání nadložních zemin a těžbě uhelné sloje se na povrch dostávají i vrstvy usazených hornin, které přinášejí informace o bohaté geologické minulosti celého území. Při hloubkovém zkoumání je možno dohlédnout do historie čítající až cca 350 milionů let [4, 31] Nejstarší období před vznikem hnědouhelných slojí Geologické podloží na území města Mostu patří ve svých nejhlubších vrstvách krušnohorskému krystaliniku, které bylo naposledy ovlivněno v mladších prvohorách variským vrásněním. Na něm se vytvořily další mladší vrstvy, které ovlivnily současný stav lokality. Jedná se především o hnědočervené jílovce, pískovce a slepence. V následujícím období se celá oblast přetvořila v poušť, která zde přetrvala až do spodní křídy. V období sucha probíhaly četné erozní a denudační procesy, které způsobily zarovnání území. Na začátku svrchní křídy, před cca 130 miliony lety, poklesla severočeská pánev vlivem alpinského vrásnění a ponořila se pod mořskou hladinu. Probíhala zde nejprve pískovcová, později pak slínovcová sedimentace v mocnosti až 250 metrů. Po ústupu moře, koncem křídy a ve starších třetihorách, opět postihla region sucha. Další erozní a denudační pochody v průběhu paleogénu před cca 40 miliony lety přinesly snížení nadmořské výšky a v krušnohorské části Německa vznik rozsáhlé pánve, která zasahovala až k řece Ohři. Vytvořil se systém mělkých jezer, jejichž voda byla odvodňována do moře, které mělo své břehy v blízkosti současného německého města Lipska. Sedimentační činnost zde probíhala v samostatných etapách. Nejprve nejspodnější části vyplnily oligocenní říční štěrky a písky. V druhé etapě, v období rozhraní starších a mladších třetihor, byl mostecký region ovlivňován alpsko-karpatským vrásněním, které se projevilo silnou vulkanickou činností, jež zvedla vzhůru České středohoří a s nimi též mostecké vrcholy: Ressl, Široký vrch, Hněvín, Špičák, atd. Následoval rozpad původní pánve na Chebskou, Sokolovskou a Severočeskou. Severočeská pánev je tvořena 22

23 příkopovou propadlinou s plochou třetihorních uhelných slojí cca 680 km 2 o mocnosti až 40 metrů [31] Vznik uhelných slojí V pánevní depresi vyplněné jezery, docházelo k rozsáhlé sedimentaci zpravidla splachových sedimentů. Jednalo se zejména o zvětralé vulkanity a horniny krystalinika. Nejdůležitější období, ve kterém docházelo k tvorbě uhlí, přišlo se změlčováním pánevních jezer a jejich přeměnou v mokřiny a bažiny. V tomto vlhkém prostředí rašelinišť probíhaly hromadící a rozkladné procesy bujné vegetace, které se přeměnily v uhelné sloje s velkou mocností. Další zvýšení hladiny jezer přerušilo uhlonosné procesy a umožnilo vznik nových sedimentačních vrstev jezerních usazenin, tvořených zejména jílovci a jíly. Místy je v puklinách sloje možno najít jíly, písčité jíly a písky, jež tvoří i miocenní jílovité nadložní vrstvy. V nejsvrchnějších částech až k povrchu země se nacházejí kvartérní jílové zvětraliny tufů a tufitů, ale také spraše, eluviální zvětraliny, kamenná moře a písčité štěrky. Tyto vrstvy jsou v současnosti v nadloží uhelných slojí a musejí být před těžbou odstraněny Geomorfologické členění Zařazení sledovaného území do geomorfologických jednotek a jejich charakteristika je provedena podle publikace Demka Hory a nížiny [17]. Sledované území je lokalizováno na dvou geomorfologických celcích (Mostecká pánev IIIB-3 a České středohoří IIIB-5). Tyto celky se dále člení na podcelky (Chomutovsko-teplická pánev IIIB-3B a Milešovské středohoří IIIB-5B). V nejužší klasifikaci se území člení na tři geomorfologické okrsky (Komořanská kotlina IIIB-3B-e, Duchcovská pánev IIIB-3B-f a Bořeňské středohoří IIIB-5B-d). Komořanská kotlina Patří do střední části podcelku Chomutovsko-teplické pánve a celku Mostecké pánve mezi Krušnými horami a západní částí Českého středohoří. Je tvořena mělkou tektonickou sníženinou na miocenních jílech a píscích s četnými uhelnými slojemi. 23

HODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO VÝVOJE KRAJINNÉHO POKRYVU V LOKALITĚ JEZERA MOST

HODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO VÝVOJE KRAJINNÉHO POKRYVU V LOKALITĚ JEZERA MOST LUKÁŠ SITTE HODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO VÝVOJE KRAJINNÉHO POKRYVU V LOKALITĚ JEZERA MOST SITTE, L. (2012): Evaluation of Long-Term Land Cover Development in the Lake Most Area Informace ČGS, 31, 2, pp. 21 30

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE HODNOCENÍ VÝVOJE VYUŽITÍ PLOCH V KÚ MOST A VYTVOŘENÍ MODELU STARÉHO MOSTU

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE HODNOCENÍ VÝVOJE VYUŽITÍ PLOCH V KÚ MOST A VYTVOŘENÍ MODELU STARÉHO MOSTU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE HODNOCENÍ VÝVOJE VYUŽITÍ PLOCH V KÚ MOST A VYTVOŘENÍ MODELU STARÉHO MOSTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lukáš SITTE Ekonomická a regionální geografie

Více

PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP

PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP Ing. Lukáš Žižka, Ing. Josef Halíř, Ph.D. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.,budovatelů 2830, 434 37 Most ABSTRAKT: V zájmovém

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda 0 Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Voda a půda Půda a voda 0 Studované území Vybrali jsme si lokalitu v blízkosti naší školy. Nacházíme se ve zlínském kraji téměř na okraji města ve čtvrti

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Milena Vágnerová 1), Jan Brejcha 1), Michal Řehoř 1), Zbyněk Sokol 2), Kristýna Bartůňková

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Obsah ÚVOD.... 2 Popis lokality 3 Úkoly. 4 Závěr.... 5 Zdroje.. 6 Přílohy... 6 Úvod Prvním tématem, které budeme zpracovávat v rámci přírodovědného klubu, jsou Hlavní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Hodnocení historického vývoje krajiny pomocí leteckých snímků

Hodnocení historického vývoje krajiny pomocí leteckých snímků Hodnocení historického vývoje krajiny pomocí leteckých snímků Jitka Elznicová Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Letecké snímkování

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys. Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.cz Po roce 19 došlo k výrazné změně hospodářských poměrů v

Více

Vývoj krajiny v oblasti velkolomu Vršany N map Specializovaná mapa s odborným obsahem

Vývoj krajiny v oblasti velkolomu Vršany N map Specializovaná mapa s odborným obsahem Projekt Interní grantové agentury UJEP č. 44101 15 0059 01- Rekonstrukce krajiny Mostecké pánve na základě historických datových podkladů Vývoj krajiny v oblasti velkolomu Vršany N map Specializovaná mapa

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

OBCE S E L O U T K Y

OBCE S E L O U T K Y ÚZEMNÍ PLÁN OBCE S E L O U T K Y A. TEXTOVÁ ČÁST Vyhodnocení dopadu řešení ÚPn na ZPF a PUPFL půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa Pořizovatel: Obec Seloutky Zpracovatel: ing.arch.petr Malý

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti Hornická Příbram ve vědě a technice 2004 Ing. Jiří Kašpar Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce, vedoucí referátu koncepce zahlazování Bc. Lenka Měsková Mostecká uhelná společnost, a.s., právní

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie.

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie. Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedogeografie a biogeografie Půdní profil Pavel BŘICHNÁČ 2. ročník BGEKA zimní semestr 2006/07 Praha 2007 I. Základní

Více

Vývoj hydrografické sítě mezi roky 1720 a 2010 v oblasti dolů Nástup Tušimice N map Specializovaná mapa s odborným obsahem

Vývoj hydrografické sítě mezi roky 1720 a 2010 v oblasti dolů Nástup Tušimice N map Specializovaná mapa s odborným obsahem Projekt NAKI DF12P01OVV043 - Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví Vývoj hydrografické sítě mezi roky 1720 a 2010 v oblasti dolů Nástup Tušimice

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL 3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL Významným specifickým prvkem města je jeho sepětí s krajinou. Dramatická konfigurace terénu s množstvím drobných vodních toků a lesnatých strání, údolní poloha

Více

Zkušenosti s využíváním dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze

Zkušenosti s využíváním dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze Zkušenosti s využíváním dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze Mgr. Eliška Bradová Mgr. Jiří Čtyroký Mgr. Michal Pochmann Útvar rozvoje hl. m. Prahy URM Útvar rozvoje hl. m. Prahy (URM)

Více

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelových map k Metodice hospodářského využití pozemků s agrárními valy pro vytváření vhodného vodního režimu a pro snižování povodňového

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Autor: Mgr. Romana Parobková Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda

Více

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace SEZNAM PŘÍLOH A. Úvodní údaje, identifikace B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace D.1 Přehledná situace M 1:5 000 D.2 Katastrální situace M 1:1000 D.3 Situace stavby

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Obsah Úvod Stávající skládka Porto Romano Požadavky zadavatele Přírodní charakteristiky svozové oblasti Metodika

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 10.4. 2013 Ročník: 9. ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Nerostné suroviny miniprojekt

Nerostné suroviny miniprojekt Nerostné suroviny miniprojekt Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 16.4.2014 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 3. Vypracování... 2 3.1. Teoretická část... 2 3.1.1. Geologická stavba...

Více

Problémy rekultivačních činnosti, které přineslo schválení územních limitů těžby v roce 1991

Problémy rekultivačních činnosti, které přineslo schválení územních limitů těžby v roce 1991 Rekultivace - historie, principy a legislativa Problémy rekultivačních činnosti, které přineslo schválení územních limitů těžby v roce 1991 Typy rekultivaci z hlediska krajinotvorby Způsob projednávání

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE projekce a zajištění staveb, geodetické práce Riegrovo náměstí 138 767 01 Kroměříž ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE C. VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZPF Kroměříž 11/2002 OBSAH Vyhodnocení předpokládaných

Více

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost)

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost) J. Hájovský SG Geoinženýring, s.r.o. Sídlo : 28 října 150, Moravská Ostrava Odborné informace a konzultace : Ing. Jiří Hájovský, CSc. t.č. 00 420 606 564 269 Důlní odvaly úložná místa těžebního odpadu

Více

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny Jitka Elznicová Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Letecké

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 jméno autora DUM: Mgr. Naděžda Pluhařová datum (období), ve kterém byl

Více

Č.j.: VP/S 40/02-160 V Brně dne 30. května 2002

Č.j.: VP/S 40/02-160 V Brně dne 30. května 2002 Č.j.: VP/S 40/02-160 V Brně dne 30. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 25. 3. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 20.

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

Mostecká uhelná a.s. Most Rekultivace MUS nová krajina

Mostecká uhelná a.s. Most Rekultivace MUS nová krajina Mostecká uhelná a.s. Most Rekultivace MUS nová krajina Ing. Jiří Kašpar Bc. Lenka Měsková Mostecká uhelná a.s., odbor báňského rozvoje a zahlazování Zahlazování následků báňské činnosti a obnova těchto

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík Březovský vodovod - voda pro Brno Josef Slavík Přehledná situace Hydrogeologický rajón 4232 nejjižnější souvislý výběžek České křídové tabule, zakončený brachysynklinálním uzávěrem Hg rajón 4232 - Ústecká

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Seznam map, plánů a vyobrazení HAM 26 Most

Seznam map, plánů a vyobrazení HAM 26 Most Seznam map, plánů a vyobrazení HAM 26 Most Textové listy Mapa č. 1: Krajinný rámec Mostu a okolí v předindustriální době Mapa č. 2: Raně středověké osídlení (6. počátek 13. století) v okolí přechodu řeky

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

NIVA A JEJÍ POTENCIÁL

NIVA A JEJÍ POTENCIÁL KLIMA KRAJINA POVODÍ NIVA A JEJÍ POTENCIÁL UN IE U V PRO A ŘEKU MOR Základní východisko Vyhodnotit vodní útvary z hlediska: možností obnovy rozlivů do nivy doporučených způsobů revitalizace protipovodňové

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj Rozloha: 5 335 km 2 Počet obyvatel: 827 223 obyv. Hustota zalidnění: 155 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Ústí nad Labem Okresy: 7 Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Louny,

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY

PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY Příloha 1 PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY 1. Krajina kolem města Jevíčko a v něm samotném je příkladem narušené (degradované krajiny, krajiny obdělávané, krajiny příměstské a městské krajiny.

Více

PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ (K. Ú. PĚTIPSY) Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa

PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ (K. Ú. PĚTIPSY) Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa zdroj: http://cs.wikipedia.org PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. PĚTIPSY) ODŮVODNĚNÍ Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa KA * KA KA * KA projektový

Více

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Případová

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

Zhodnocení historického vývoje krajinné struktury a sídel Verneřického středohoří Ing. Johana Zacharová

Zhodnocení historického vývoje krajinné struktury a sídel Verneřického středohoří Ing. Johana Zacharová Zhodnocení historického vývoje krajinné struktury a sídel Verneřického středohoří Ing. Johana Zacharová Vedoucí práce: Ing. Jitka Elznicová, PhD. CÍLE PRÁCE rešerše odborné literatury týkající se řešené

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Soubor map se specializovaným obsahem Mgr. Silvie Semerádová RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.

Více

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ing. Jiří Fryč, Ph.D. Školitel: doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské,

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf Zpracování digitálního modelu terénu Zdrojová data Pro účely vytvoření digitálního modelu terénu byla použita data z Digitálního modelu reliéfu 4. Generace DMR 4G, který je jedním z realizačních výstupů

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Metody ve fyzické geografii I. Václav ČERNÍK 2. UBZM 3. 12. 2012 ZS 2012/2013 Mapa půd katastrálního

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Vratislav Ondráček Z 9. HISTORIE, SOUČASNOST A PERSPEKTIVY REKULTIVAČNÍCH PRACÍ NA LOKALITÁCH SEVEROČESKÝCH DOLŮ a.s.

Vratislav Ondráček Z 9. HISTORIE, SOUČASNOST A PERSPEKTIVY REKULTIVAČNÍCH PRACÍ NA LOKALITÁCH SEVEROČESKÝCH DOLŮ a.s. Vratislav Ondráček Z 9 Severočeské doly a.s. Chomutov HISTORIE, SOUČASNOST A PERSPEKTIVY REKULTIVAČNÍCH PRACÍ NA LOKALITÁCH SEVEROČESKÝCH DOLŮ a.s. 1 Úvod Hnědé uhlí je v současnosti jedinou významnější

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

Místní klima Sloupnice a okolí

Místní klima Sloupnice a okolí UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Místní klima Sloupnice a okolí Olomouc Jiří Komínek 27. 12. 2013 1. Ročník RG Obsah 1 Úvod... 3 2 Konstrukce mapy... 4 3 Klimatické

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 ČESKÝ TĚŠÍN ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 Urbanistické, architektonické, kulturní a krajinářské hodnoty území pro správní obvod obce s rozšířenou působností města Český Těšín Zhotovitel: Mgr.

Více