prostorový rozvoj Od Prahy monocentrické k polycentrické Praha chce dosáhnout odlehčení svého centra a rovnoměrnějšího využití celého prostoru města.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prostorový rozvoj Od Prahy monocentrické k polycentrické Praha chce dosáhnout odlehčení svého centra a rovnoměrnějšího využití celého prostoru města."

Transkript

1 prostorový rozvoj Od Prahy monocentrické k polycentrické Praha chce dosáhnout odlehčení svého centra a rovnoměrnějšího využití celého prostoru města. K naplnění této strategické vize bude městská správa (volené orgány, úřady a městské organizace) ve spolupráci s veřejným i soukromým sektorem a s obyvateli města: rozvíjet nová celoměstská, obvodová a lokální centra tak, aby byla dobře dostupná pro obyvatele jednotlivých částí města i regionálního zázemí, usilovat o to, aby se vybrané části města citlivým přerodem na nová městská centra staly příjemnými a atraktivními lokalitami s pestrou nabídkou pracovních příležitostí, služeb a veřejného vybavení, sledovat rozvojem nových městských center odlehčení historického jádra a uchování jeho genia loci, usilovat o zlepšení prostorového uspořádání a architektonických kvalit Prahy. 72

2 Vyvážený rozvoj Praha si dokázala uchovat vzácně ucelené a různorodé spektrum stavebních celků i prostorových struktur, pocházející z různých období více než tisícileté historie města. Dynamická rovnováha a zároveň vzájemné napětí mezi jednotou a různorodostí, mezi setrváním a změnou, mezi fyzickou strukturou a činnostmi, které v ní probíhají, jsou podstatou genia loci Prahy. Kvalita prostorového uspořádání a architektury Prahy, zejména historického jádra, může být pro město i nadále jedním z klíčových rozvojových potenciálů. Jeho efektivní využití ale vyžaduje všeobecně sdílenou a jasnou představu o prostorovém rozvoji celého města a její cílevědomé uskutečňování. Důvodem jsou rostoucí nároky na omezený prostor stávajícího městského centra vytvářející nadměrný tlak na jeho přeměnu. Pokud by mu Praha podlehla, došlo by k devastaci kulturních a historických hodnot s následnými ekonomickými ztrátami. Praha však nemůže přistoupit k tvrdým omezením vůči poptávce po rozvoji, neboť by tím ztratila na celkové přitažlivosti v rámci evropského prostoru. Řešením této situace je nabídka atraktivních ploch pro rozvoj mimo historické jádro Prahy. Přeměna převážně monocentrické struktury Prahy na polycentrickou je také příležitostí pro řadu dnes nedostatečně vybavených pražských čtvrtí, které touto cestou mohou získat plnohodnotně vybavená městská centra s významnou nabídkou pracovních příležitostí. Dlouhodobý proces přechodu z monocentrické struktury na polycentrickou však vyžaduje úsilí a prostředky nejen veřejného, ale i soukromého sektoru. K naplnění tohoto strategického záměru Prahy bude tedy nutné sladit veřejný zájem se zájmem soukromých investorů. Ve veřejném zájmu je vznik nových městských center celoměstského i nadměstského významu v lokalitách, které jsou kvalitně obslouženy hromadnou dopravou především metrem. Každé jiné umístění by v případě úspěšného rozvoje vyvolalo podstatný nárůst automobilové dopravy, což je v rozporu se strategickými cíli města. V současnosti i v nejbližší budoucnosti lze z hlediska ekonomické proveditelnosti považovat za nejschůdnější rozvoj center založených především na investicích do kancelářských objektů a obchodních zařízení o velkých kapacitách. Toto nasměrování zájmu soukromých investorů zatím vede ke vzniku dvou základních typů center administrativně-komerčních center a velkých nákupních center regionálního významu. Velká nákupní centra vznikla na okraji Prahy (Černý Most, Letňany, Zličín) a také za hranicemi města (Čestlice) tam však bez možnosti zajištění adekvátní dostupnosti hromadnou dopravou. Administrativně-komerční centra zatím vznikají především v prostorech navržených nových celoměstských center na Smíchově, na Pankráci a v Karlíně. Právě Smíchov a Pankrác mají největší šanci stát se v brzké době plnohodnotnými celoměstskými centry, protože již dnes zahrnují i funkce bydlení včetně přechodného ubytování a existuje tam pestrá síť menších obchodních jednotek, restaurací, kaváren a zařízení volného času. Atraktivita a stoupající oblíbenost velkých obchodních center v okrajových částech města i nastartovaný proces vzniku nových celoměstských center však do značné míry ztíží rozvoj navržených obvodových center Opatova, Hostivaře, Vršovic, Nových Dvorů, Nových Butovic, Dejvic a Libně. Obvodová centra mohou získat některé aktivity celoměstského významu a měla by se stát fungujícími centry sektorů a jednotlivých čtvrtí města. Celý tento proces je nutné důsledně posuzovat i z hlediska vlivů na životní prostředí jak v lokálním, tak celoměstském měřítku. Harmonie městského prostoru Dosažení harmonie městského prostoru závisí na tom, do jaké míry se podaří provázat cíle a aktivity prostorového rozvoje se strategickými cíli všech pěti předchozích tematických okruhů. Základním strategickým směrem v prostorovém rozvoji Prahy je přechod města na polycentrickou strukturu. Ve vazbě na něj je třeba věnovat pozornost i částem města ležícím mimo historické jádro a nová celoměstská, obvodová a lokální centra. Pro zajištění harmonie městského prostoru je zapotřebí dbát na vazby jednotlivých 73

3 funkcí a míst. Základem pro systematické dodržení a rozvoj těchto vazeb je nová urbanistická koncepce, založená na vyváženém využití a rozvoji tří historicky utvářených prostorových pásem celoměstského centra, kompaktního města a vnějšího pásma. Funkci celoměstského centra v současnosti plní podstatná část historického jádra Pražské památkové rezervace. Nabídkou atraktivních ploch v nových celoměstských centrech se nároky na historické jádro postupně sníží a otevřou se tak další možnosti pro uchování a vhodné využití jeho jedinečných kvalit. Veřejné prostory, které jsou nadměrně zatěžovány automobilovou dopravou, bude možné rehabilitovat. Kompaktní město bylo vymezeno v rozsahu původních pražských předměstí s blokovou zástavbou, zahradních měst z období před 2. světovou válkou a zástavby pražských sídlišť. Do prostorového uspořádání původních pražských předměstí se výrazné zásahy nepředpokládají. Vznikem obvodových center v kompaktním městě lze významně pozitivně ovlivnit současné nárazové (jen určitou část dne) a neefektivní využívání jednotlivých specializovaných zón bydlení (sídlišť) a průmyslu. Podstatně se zlepší současná situace, kdy mezi bydlišti, pracovišti a centrem města jsou velké vzdálenosti a vzniká zbytečně vysoká poptávka po dopravě, navíc soustředěná do jednosměrných špičkových proudů. Smyslem změn v dnešních monofunkčních souborech by nemělo být násilné připodobňování k charakteru zástavby centra města, ale nalezení vlastní identity a prostorového řádu. Vnějšímu pásmu dominuje příměstská krajina s původně venkovským osídlením. Nová zástavba by měla citlivě navázat na stávající sídla. Ve vnějším pásmu jsou nej lepší podmínky pro výrazný rozvoj ploch zeleně a pro realizaci územního systému ekologické stability, založeného na vhodném propojení vybraných ploch zeleně a vodních prvků. Naplňování koncepce přiměřeného harmonického rozvoje vnějšího pásma lze dosáhnout pouze při účinné spolupráci Prahy se Středočeským krajem. Charakter rozvoje území podél hranice Prahy na území města i Středočeského kraje zásadním způsobem ovlivní prostorovou a funkční strukturu města, význam jeho historického centra i realizaci strategického záměru přechodu k polycentrické struktuře. Strategické cíle C 1 C 1.1 C 1.2 C 2 C 2.1 C 2.2 C 2.3 C 2.4 Rovnoměrnější využití prostoru města Dobrá dostupnost center, služeb a zařízení veřejného vybavení Citlivé dotvoření částí města určených pro vznik nových celoměstských a obvodových center Rozvoj kvalit prostorového uspořádání a architektury Prahy Zachování, případně dotvoření charakteru jednotlivých částí města Zpřístupnění a zatraktivnění veřejných prostorů města Posílení klíčových hodnot vytvářejících současnou kvalitu prostorového uspořádání a architektury města Zlepšení informovanosti a komunikace mezi účastníky procesu prostorového rozvoje 74

4 Rozložení obyvatelstva a nově navrhovaných center Březiněves Suchdol Dolní Chabry Ďáblice Čakovice Přední Kopanina Nebušice Praha 6 Lysolaje Troja Praha 7 Praha 8 Letňany Kbely Vinoř Satalice Praha 9 Horní Počernice Zličín Řepy Praha 13 Praha 5 Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 10 Praha 14 Štěrboholy Dolní Měcholupy Dolní Počernice Běchovice Dubeč Koloděje Klánovice Újezd nad Lesy Řeporyje Slivenec Lochkov Radotín Velká Chuchle Zbraslav Praha 4 Praha 12 Praha 11 Kunratice Šeberov Libuš Praha 15 Petrovice Křeslice Újezd Uhříněves Královice Benice Nedvězí Kolovraty Lipence hranice městských částí hranice urbanistických obvodů současné celoměstské centrum (území PPR) navržená nová celoměstská centra navržená obvodová centra nákupní centra regionálního významu trasy metra v provozu trasy metra plánované počet obyvatel na km více než Zdroj: ÚRM, ČSÚ 75

5 Vývoj počtu obyvatel v historickém centru Prahy (v tisících obyvatel) Pozn.: historické centrum míněno v hranicích Pražské památkové rezervace Administrativně-komerční využití historického centra dle počtu vydaných územních rozhodnutí C 1 Rovnoměrnější využití prostoru města Zdroj: ČSÚ, ÚRM Započítána jsou územní rozhodnutí o umístění staveb řízení a správy, služeb, ubytování a veřejného stravování na území Pražské památkové rezervace. V rozmezí let byla vydána pouze dvě územní rozhodnutí. Zdroj: MHMP Soustředěním pracovních příležitostí, služeb a veřejného vybavení do nových celoměstských, obvodových i lokálních center dojde k jejich přiblížení nejvýznamnějším lokalitám bydlení. Tím se stanou pro obyvatele Prahy dostupnější a zlepší se prostorová ekonomika města (např. zmírnění nároků na přemísťování lidí aj.). Vznikem nových celoměstských center (Smíchov, Pankrác, Karlín, Holešovice Bubny Zátory) dojde k decentralizaci komerčních aktivit, která sníží dopravní zatížení historického jádra. Některé celoměstské funkce převezmou také obvodová centra, jejichž hlavním přínosem bude minimalizace dojížďky za prací. Vybrané aktivity a principy realizace cílů C 1.1 Dobrá dostupnost center, služeb a zařízení veřejného vybavení Využitím svých pravomocí a cestou veřejných investic bude město usměrňovat výstavbu jednotlivých nových městských center tak, aby tyto veřejné investice byly co nejvhodněji využity a provoz center byl co nejefektivnější z hlediska potřeb města i veřejných výdajů. Aktivně podporovat realizaci navržených nových celoměstských center. Nadměstské a celoměstské funkce umisťovat tak, aby nevytlačovaly funkci bydlení, ale vhodně ji doplňovaly. Upřednosťovat nová celoměstská a obvodová centra se zajištěnou kvalitní obsluhou hromadnou dopravou (především metrem). Tento princip uplatňovat také při lokalizaci vyšších obslužných funkcí mimo městská centra s možným využitím i tramvají nebo příměstské železnice. Všestranně podpořit naplňování schválené urbanistické koncepce, která respektuje výše uvedené principy. C 1.2 Citlivé dotvoření částí města určených pro vznik nových celoměstských a obvodových center V prostorech určených pro nová celoměstská centra (Smíchov, Pankrác, Karlín, Holešovice Bubny Zátory) umisťovat instituce města a ústřední orgány státu, centrály nadnárodních institucí, bankovní a komerční centrály, obchody, kulturně společenská a vzdělávací centra, vhodná sportovní zařízení apod. V případě potřeby a vhodnosti umisťovat tato zařízení i v nových obvodových centrech. Stanovit pořadí rozvoje jednotlivých nových celoměstských a obvodových center a definovat fáze jejich výstavby. Nepodporovat další fázi rozvoje nových celoměstských a obvodových center před naplněním té předchozí a před ověřením reálnosti dostatečné poptávky po plochách pro funkce žádoucí v dalších navržených centrech. Definovat základní nezbytné funkce, které musí plnit jednotlivá nová celoměstská a obvodová centra. Stanovit pro celoměstská a obvodová centra vstupní limity na základě analýzy trhu a posouzení důsledků výstavby nových kapacit na stávající obslužnou a občanskou vybavenost. Regulovat maximální úhrnnou prodejní plochu pro každé nové celoměstské a obvodové centrum. C 2 Rozvoj kvalit prostorového uspořádání a architektury Prahy Praha již tradičně věnuje velkou pozornost územnímu plánování jako nástroji pro uchování a rozvíjení kvalit prostorového uspořádání města. V tomto směru v Praze během posledních let dochází jen pomalu ke zlepšení. Chybí ucelená podpora rozvojové politiky města, neúčinná je zatím komunikace Prahy se Středočeským krajem, veřejné prostory města zatěžuje nárůst individuální automobilové dopravy. Obtížně odstranitelné chyby v rozvíjení prostorové struktury města během poválečného období ztěžují realizaci nové urbanistické koncepce. Praha navíc v 90. letech postrádala nový územní plán řešící celé území města, především využití ploch vhodných pro rozvoj a dotvoření jednotlivých částí města v nových 76

6 hospodářských, politických i sociálních podmínkách. Územní plán Prahy (schválený v roce 1999) spolu se strategickým plánem mohou představovat účinnou oporu pro aktivní rozvojovou politiku města v následujících letech. Vybrané aktivity a principy realizace cílů C 2.1 Zachování, případně dotvoření charakteru jednotlivých částí města Usilovat o účinnější spolupráci a koordinaci prostorového rozvoje s okolními středočeskými okresy a obcemi (konzultace důležitých rozhodnutí, spolupráce na řešení rozvoje území podél hlavních dopravních koridorů, koordinace umisťování nových velkých nákupních center ve snaze nesnižovat pod kritickou mez poptávku po plochách a službách v těch lokalitách, kde je rozvoj z hlediska Prahy i Středočeského kraje žádoucí apod.). Dotvářet charakter částí Prahy v souladu se strategickými cíli města a s územně plánovací dokumentací (s územním plánem a regulačními plány). Směrovat nové projekty podle jejich prostorové náročnosti do odpovídajících rozvojových prostorů. Při rozvoji jednotlivých částí města dbát na adekvátní nárůst ploch zeleně a u stávajících nepřipustit využívání pro jinou funkci bez zajištění plnohodnotné a stejně dostupné náhrady. Zpevňovat prostorovou strukturu jasným utvářením centrálních veřejných prostorů a systému atraktivních a příjemných pěších tras, zdůraznit přitom osobitost původní prostorové koncepce. V historických předměstích a meziválečné blokové zástavbě respektovat a dále rozvíjet osnovu městských tříd, se zdůrazněním rozvoje v návaznosti na stanice metra. V sídlištích obecně respektovat a rehabilitovat původní prostorový koncept, s možností vhodných úprav při regeneraci. Zmírnit monofunkčnost velkých obytných celků podporou vzniku nových pracovních příležitostí v těchto celcích. V zástavbě bývalých venkovských sídel bránit pronikání velkých cizorodých prvků do stávající struktury. Podporovat transformaci stávajících extenzivně založených výrobních a skladových areálů na moderní komplexy s různorodou nabídkou pracovišť. C 2.2 Zpřístupnění a zatraktivnění veřejných prostorů města V závislosti na poloze a atraktivitě veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky města uplatňovat odpovídající míru redukce jeho užívání automobily. Regenerovat, kultivovat a doplňovat trasy atraktivní pro pěší pohyb a vytvořit z nich ucelenou síť. Zpříjemňovat mikroklima veřejných prostorů vysazováním nové zeleně, využitím vodních ploch a zřizováním nových vodních prvků. Podporovat vhodné formy víceúčelového využívání některých partií veřejného prostoru (pro občasné trhy, veřejné akce apod.). Regulovat nevhodné způsoby využívání veřejných prostranství (zpoplatněním, povolovacím řízením, legislativním zákazem aj.). Důsledněji uplatňovat politiku bezbariérovosti veřejných prostorů města. Dbát na vytváření atraktivních veřejných prostorů v nových projektech i při rekonstrukcích (např. pasáží v centru města). C 2.3 Posílení klíčových hodnot vytvářejících současnou kvalitu prostorového uspořádání a architektury města Zachovat vizuální kvalitu těch pohledů a panoramat v pražské kotlině, které mají význam pro celkovou hodnotu města. Zlepšit estetickou kvalitu nábřeží a břehů Vltavy, včetně přilehlé zástavby. Chránit prostorové uspořádání hodnotných urbanistických celků, zejména historického jádra. Zajistit účinnou ochranu historického jádra i památek ležících mimo něj u těch projektů, které by mohly svým rozsahem, prostorovým uspořádáním, vizuálními 77

7 vlastnostmi nebo dopravními důsledky narušit charakter těchto památkově chráněných celků a objektů. Zachovat pestrost funkčního využití historického jádra jako celku při respektování zvláštností a specifik jeho jednotlivých částí. Regulovat proporci mezi zastavěným územím a volnými plochami zeleně nepřipustit pronikání zástavby do zelených masivů obklopujících stávající obytné a výrobní celky, zabránit intenzivní zástavbě svahů a údolí, zelené plochy kultivovat a postupně propojovat do souvislejších systémů. Vyžadovat vysokou urbanistickou a architektonickou úroveň nových projektů odpovídající hodnotám města. C 2.4 Zlepšení informovanosti a komunikace mezi účastníky procesu prostorového rozvoje Přejít od pasivních reakcí na rozvojové záměry a projekty investorů k aktivní rozvojové politice. Vytvořit objektivní a operativní systém informací o možnostech prostorového rozvoje, včetně ekonomické proveditelnosti a důsledků jednotlivých projektů, jejich koordinace se záměry památkové péče a ochrany přírody apod. Při přípravě významných projektů prostorového rozvoje posílit spoluúčast veřejnosti v posuzovacím procesu, mj. formou veřejných prezentací a diskusí. Prezentovat veřejnosti jasná a předem stanovená standardní pravidla v procesu územního plánování a přípravy výstavby. Dosáhnout vhodné formy partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem při rozvoji nových městských center, stanovit pravidla pro zapojení vlastníků pozemků. 78

8 Od Prahy monocentrické k polycentrické nová celoměstská centra (snížení současné zátěže a nové možnosti rozvoje) obvodová centra (oživení vnitřního a vnějšího města, zmírnění tlaku na centrum) lokální centra (obsluha jednotlivých městských čtvrtí) nákupní centra regionálního významu (obchod, aktivity volného času) velké rozvojové celky (rozsáhlé a významné projekty) významné komerční aktivity za hranicemi Prahy (nutnost koordinace) trasy metra (páteř rozvoje a podpora městské hromadné dopravy) městský okruh (ochrana centra před nadměrnou automobilovou dopravou) silniční okruh (ochrana města před nadměrnou automobilovou dopravou) dálnice silnice I. třídy a významné komunikace železniční tratě nadregionálního významu budoucí vysokorychlostní železniční tratě letiště významné plochy zeleně (harmonie městského a přírodního prostředí) celoměstské centrum (ochrana kulturního a historického dědictví, citlivý rozvoj) vnitřní město (obnova a doplnění, podpora charakteru jednotlivých čtvrtí) vnější město (regenerace sídlišť a možnosti dalšího rozvoje) regionální zázemí Prahy (koordinace a spolupráce s regionem, ochrana krajiny) hranice Pražské památkové rezervace administrativní hranice hl. m. Prahy Chomutov D8 Teplice, Berlín Česká Lípa z Berlína Karlovy Vary D5 - Plzeň Norimberk B Zličín Nové Butovice Dejvice A Smíchov D Pankrác Bubny Libeň Karlín Vršovice A C Letňany Černý Most B Mladá Boleslav D11- Hradec Králové Varšava z Vídně Hostivař z Norimberku Nové Dvory Opatov C Kolín D Kutná Hora Strakonice České Budějovice Linec D1 - Brno Bratislava, Vídeň 79

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

role Prahy a ekonomika města Úspěšné a respektované město

role Prahy a ekonomika města Úspěšné a respektované město role Prahy Úspěšné a respektované město Praha usiluje o to, aby se stala úspěšným, konkurenceschopným a respektovaným městem s prosperující ekonomikou, zajišťující dobré existenční podmínky svým obyvatelům,

Více

Obsah. Díl A Širší vztahy. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3

Obsah. Díl A Širší vztahy. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3 Díl A Širší vztahy Obsah Obsah...3 1. Širší vztahy...5 1.1 Uspořádání krajiny v širších vztazích...5 1.2 Postavení města v systému osídlení...6 1.3 Širší vztahy krajinné infrastruktury - ÚSES...6 1.4 Širší

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY! Pořizovatel: Magistrát hlavního města Prahy odbor stavební a územního plánu, Jungmannova 29/35, Praha 1 Ředitelka: Ing. Jitka Cvetlerová Zpracovatel: Institut plánování

Více

Obsah. Díl B Údaje o splnění zadání. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3

Obsah. Díl B Údaje o splnění zadání. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3 Díl B Údaje o splnění zadání Obsah Obsah...3 1. Požadavky vyplývající ze strategických dokumentů Prahy a UAP...5 1.1 Požadavky vyplývající z aktualizovaného Strategického plánu hl. m. Prahy...5 1.2 Požadavky

Více

od strategické vize ke skutečnosti

od strategické vize ke skutečnosti od strategické vize ke skutečnosti Strategický plán je programovým dokumentem usilujícím o rovnováhu mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým. Není jen prognostickou vizí nebo politickou

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

kvalita prostředí Přitažlivé a udržitelné město

kvalita prostředí Přitažlivé a udržitelné město kvalita prostředí Přitažlivé a udržitelné město Praha chce dosáhnout kvalitního přírodního a urbánního prostředí při respektování principů udržitelného rozvoje. Usiluje o podstatné snížení současné ekologické

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 141

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 141 Bydlení 2.8 2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU Podle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 z celkového počtu 551 tisíc bytů (v 88 tisících domech) činil počet bytů v rodinných domech 72 tisíc (56

Více

A001 Zastavěné území... 1. A002 Plochy výroby... 3. A003 Plochy občanského vybavení... 4

A001 Zastavěné území... 1. A002 Plochy výroby... 3. A003 Plochy občanského vybavení... 4 Katalog jevů Obsah OBSAH Úvod Jevy dle vyhlášky, část A A001 Zastavěné území... 1 A002 Plochy výroby... 3 A003 Plochy občanského vybavení... 4 A004 Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného

Více

HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE)

HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE) Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze 2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze Využití území 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Hlavní město Praha je největším městem České republiky s významnou koncentrací funkcí

Více

2 SOUČASNÝ STAV A TRENDY VÝVOJE ÚZEMÍ HL. M. PRAHY A JEHO HLAVNÍCH FUNKČNÍCH SYSTÉMŮ

2 SOUČASNÝ STAV A TRENDY VÝVOJE ÚZEMÍ HL. M. PRAHY A JEHO HLAVNÍCH FUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Praha vnější vztahy 2.1 2 SOUČASNÝ STAV A TRENDY VÝVOJE ÚZEMÍ HL. M. PRAHY A JEHO HLAVNÍCH FUNKČNÍCH SYSTÉMŮ 2.1 PRAHA VNĚJŠÍ VZTAHY Praha v Evropě Praha leží z geografického pohledu téměř ve středu evropského

Více

Hodnoty a problémy. IPR PRaha. uap Praha /

Hodnoty a problémy. IPR PRaha. uap Praha / Hodnoty a problémy IPR PRaha uap Praha / 2014 Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2014 00 / pořizovatel Odbor stavební a územního plánu MHMP Jungmannova 29/35, Praha 1 zpracovatel Institut plánování

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 153

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 153 Zeleň a rekreace 2.9 2.9 ZELEŇ A REKREACE 2.9.1 ZELEŇ Urbanistickou strukturu města vytváří nejen struktura zástavby, ale také struktura různých typů nezastavěného území, především zeleně, která může mít

Více

1. SBĚR ÚZEMNÍCH PLÁNŮ (A JEJICH ZADÁNÍ) V ČR

1. SBĚR ÚZEMNÍCH PLÁNŮ (A JEJICH ZADÁNÍ) V ČR METODIKA ZADÁVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ PROGRAMOVÝ PROJEKT HL.MP 2013 15 SKHP 201211223/MHMPP05SMPIF Tým hlavního řešitele 1. SBĚR ÚZEMNÍCH PLÁNŮ (A JEJICH ZADÁNÍ) V ČR Garant: Ing. arch. Michal Bartošek Spolupráce:

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 167

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 167 Vybrané ukazatele Česká republika Hlavní město Praha Středočeský Jihomoravský Moravskoslezský Ústecký Jihočeský Olomoucký 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 369

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 369 Záměry na provedení změn v území 2.17 2.17 ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ Území města prochází neustálým vývojem doprovázeným jeho změnami. Nový stavební zákon považuje za změnu v území změnu jeho využití

Více

a technická infrastruktura Spolehlivě fungující město

a technická infrastruktura Spolehlivě fungující město dopravní a technická infrastruktura Spolehlivě fungující město Praha chce modernizovat, rozvíjet a provozovat dopravní a technickou infrastrukturu tak, aby podporovala dobré fungování a ekonomiku města,

Více

Připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

Oddíl 2 Urbanistická koncepce

Oddíl 2 Urbanistická koncepce REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Pojmy používané v této příloze * jsou vysvětleny v Oddíle 17. Oddíl 1 Cíl územního plánu (1) Územní plán hlavního města Prahy je

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ červen 2008 Vyhodnocení vlivů Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy na životní prostředí

Více

URBANISTICKÝ VÝVOJ PRAHY ZA POSLEDNÍCH 20 LET

URBANISTICKÝ VÝVOJ PRAHY ZA POSLEDNÍCH 20 LET URBANISTICKÝ VÝVOJ PRAHY ZA POSLEDNÍCH 20 LET Kateřina Szentesiová Urbanistický vývoj Prahy za posledních 20 let odráží zásadní společenské změny, které se odehrály po listopadu 1989. Praha se v tomto

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023 Ev.č.: Počet listů:21 Počet příloh:2/4 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023 - Boleradice 2013-1 Obsah: Úvodní slovo zastupitelstva 3 Potřeba a charakter strategického plánu 3 Metodika

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 7

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 7 SÍDELNÍ STRUKTURA.1 ÚZEMNÍ VÝVOJ MĚSTA Hlavní město Pra je největším městem České republiky se správním územím o rozloze 496,1 km2 a s cca 1,2 miliony trvalých a 0,3 mil. přechodných obyvatel. Podíl zastavěného

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚZEMNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚZEMNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPT hlavní m sto P r a h a koncept 1. ČTENÍ ÚZEMNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPT hlavní m sto P r a h a koncept Objednatel: Hlavní město Praha Pořizovatel: Odbor

Více

Útvar rozvoje hlavního města Prahy

Útvar rozvoje hlavního města Prahy Útvar rozvoje hlavního města Prahy příspěvková organizace Hradčanské náměstí 8, 118 54 Praha 1 tel.: 224 308 111, fax: 220 514 652 Změna územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z 1000/00 PRŮVODNÍ

Více