SPORTOVNÍ CENTRUM RALSKO ZÁBAVA NA ZEMI I VE VZDUCHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPORTOVNÍ CENTRUM RALSKO ZÁBAVA NA ZEMI I VE VZDUCHU"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta SPORTOVNÍ CENTRUM RALSKO ZÁBAVA NA ZEMI I VE VZDUCHU (PRÁCE STUDENTŮ MAGISTERSKÉHO STUDIA) Martin Červený, Kateřina Hadrabová, Pavel Hotovec, Petra Uhlířová Počet znaků: Kontakt: M. Červený: ; K. Hadrabová: ; P. Hotovec: ; P.Uhlířová: Číslo bankovního účtu: M. Červený: /2010 ; K. Hadrabová: /3030; P. Hotovec: /0300; P.Uhlířová: /0300 Podpis autora: Podpis je zároveň souhlasem s publikováním práce ve sborníku prací úspěšně se účastnících SOCD 2013.

2 Abstrakt Seminární práce se zabývá projektem na využití bývalého vojenského Letiště Ralsko, které se nachází v Libereckém kraji. Práce konkrétně uvažuje vytvoření multifunkčního sportovního areálu. Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnout zázemí pro aktivní trávení volného času pomocí přebudování a revitalizací nevyužitého vojenského areálu Ralsko. Seminární práce analyzuje jak současný stav řešeného území, tak se zabývá i minulými snahami na využívání této oblasti. Zejména se věnuje aktuálním majetkoprávním vztahům v dané lokalitě, vlivu projektu na životní prostředí a veřejné zdraví, dále analyzuje potenciální konkurenty navrhovaného sportovního centra. Také neopomíjí řešit i rizika projektu, časový harmonogram nebo finanční náročnost celého záměru. V seminární práci je využita metoda analýzy, dále deskriptivní metoda, a také kartografická technika ve formě mapek. Abstrakt Seminar work describes the design of a project on utilizing the former military Ralsko Airport, which is located in the Liberecký region. This study specifically proposes to build a multifunctional sports center. The main aim of this project is to provide facilities for active free time by rebuilding and revitalizing the unused military area Ralsko. This study analyzes the current state of affairs in the area, as well as deals with the past efforts to use this locality. It mainly describes the present property rights in a given locality, the impact of the project on the environment and public health and then analyzes the potential competitors for suggested sports center. It also does not ignore to solve the project risks, time schedule or costs of the whole project. In this seminar work is used the method of analysis, the method of description and also the cartographic technique represented by maps. Klíčová slova Ralsko, sportovní centrum, cestovní ruch, regionální rozvoj, turistická atraktivita JEL Klasifikace Q000, Q010, Q560, Q580, R190

3 Obsah Úvod Věcné stručné vymezení Cíle projektu Vymezení cílových skupin Analýza širších vztahů záměru Majetkoprávní vztahy Letová dráha Popis vlivu projektu na životní prostředí a veřejné zdraví Analýza produktu uvnitř a vně regionu Analýza rizik projektu Harmonogram projektu Finance Závěr Použité zdroje... 16

4

5 Úvod Bývalý vojenský prostor Ralsko se rozkládá na území Libereckého a částečně na území Středočeského kraje. V minulosti již proběhlo několik návrhů na využití. Vítězem první soutěže vyhlášené Libereckým krajem se v roce 2008 stal záměr vybudovat v areálu fotovoltaickou elektrárnu. Překážkou tohoto projektu se ale později stal náhlý pokles zájmu o solární energetiku, přičemž v konečném důsledku nebyl žádný zájemce schopen splnit podmínky majetkoprávní operace a projekt nemohl být realizován. 1 V současné době je prostor bývalého vojenského areálu Ralsko novým domovem pro stádo zubrů, kteří tam byli vypuštěni v polovině dubna Nepoužívanou dráhu také často využívají místní pro cyklistické výlety, in-line bruslení, a dokonce i závody automobilů. Všechny výše zmíněné aktivity probíhají bez jakékoliv koordinace a na vlastní nebezpečí účastníků. Z tohoto důvodu se Liberecký kraj společně ve spolupráci s městem Ralsko rozhodly v roce 2012 vyhlásit další soutěž, v níž byla veřejnost vyzvána k podávání návrhů o možné využití oblasti. Následující práce ve zkrácené podobě shrnuje nejdůležitější body našeho předloženého záměru. 1 Věcné stručné vymezení Záměrem našeho projektu je vybudování multifunkčního Sportovního areálu Ralsko. Na ploše bývalého vojenského letiště Ralsko bude v prvé řadě zachována přistávací dráha pro rekreační a sportovní letadla s možností jejich zaparkování v moderně zrekonstruovaných hangárech. Tato přistávací dráha a plochy v její těsné blízkosti budou střídavě sloužit i pro powerkiting. Dále se v areálu zbuduje oválná in-line dráha v délce cca. 7 km, která v zimním období poslouží jako dráha pro běžecké lyžování. Zároveň využijeme stávající objekt, který přeměníme jak v zázemí pro sportovce s možností občerstvení, tak v půjčovnu sportovního vybavení (in-line brusle, koloběžky či tzv. skákací boty), s horolezeckou stěnou a vzduchovým tunelem. Ve sportovním areálu bude plocha pro létání s modely letadel na dálkové ovládání, které bude možno zapůjčit i na místě. V těsné blízkosti této stavby se zřídí 1 Liberecký kraj vymýšlí, jak využít letiště v Ralsku. ČT. [online] [cit ]. Dostupné z: 2 Chcete potkat v lese zubra? Brzy to bude možné (ač ne snadné). Ekolist.cz: životní prostředí, příroda, ekologie, klima, biodiverzita, energetika, krajina, doprava i cestování [online] [cit ]. Dostupné z: 1

6 multifunkční hřiště pro děti a v severní části areálu se budou nacházet U-rampy a paintballové hřiště. Na ploše sportovního areálu Ralsko se budou pořádat dvě pravidelné akce, a to konkrétně Letecký den a Festival sportů. Zbývající budovy v areálu budou převážně opraveny s možností jejich pronájmu a některé z nevyhovujících budov budou zrušeny. Ve sportovním areálu vzniknou i tři parkoviště pro návštěvníky. Samozřejmostí je, že celá lokalita bude revitalizována. Grafické znázornění plánovaného centra je vyobrazeno na mapě č. 1. Mapa č. 1: Sportovní centrum Ralsko zanesené do satelitního snímku Zdroj: Google Earth, vlastní úprava; vytvořeno Cíle projektu Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnout zázemí pro aktivní trávení volného času pomocí přebudování a revitalizaci nevyužitého vojenského areálu Ralsko. Tento vojenský areál je v současné době ve stavu, který není dlouhodobě udržitelný, a proto je v jeho území třeba vybudovat takový projekt, který by tamní lokalitu přivedl opět k životu. Sekundárními cíli je zvýšení intenzity cestovního ruchu v řešeném území, podpora místních podnikatelů a zvýšení povědomí o této oblasti, která je v současné době ve stínu nedalekého rezortu Máchovo jezero. Aby se cíle projektu podařilo úspěšně naplnit, je třeba jej nejprve úspěšně realizovat, a poté provést dostatečnou marketingovou propagaci, která motivuje veřejnost k jeho opakované návštěvě. 2

7 3 Vymezení cílových skupin Projekt multifunkčního sportovního areálu je zaměřen na dvě hlavní cílové skupiny. První, nejpočetnější skupinu, tvoří lidé s aktivním způsobem života, kteří rádi sportují, ale nepohybují se v této oblasti na profesionální úrovni. Do této skupiny se řadí jak rodiny s dětmi, manželské páry nebo například studenti. Mladší část této skupiny osloví zejména skatepark, skákací boty nebo koloběžky a pro starší i mladší návštěvníky je určena in-line dráha, která v zimě poslouží jako plocha pro běžecké lyžování nebo je naláká možnost si zalétat s modely letadel. Druhou, menší cílovou skupinu, představují profesionálové ve svém oboru. Tento areál využijí například akrobatičtí letci nebo různé druhy sportovců, kteří si potřebují zlepšit či udržet svou fyzickou kondici. Lidé z obou cílových skupin budou pocházet zejména z Libereckého a Středočeského kraje, ale je zde pravděpodobný přesah i do sousedního kraje Ústeckého. Velmi pravděpodobné je, že areál si zvyknou navštěvovat i lidé ze sousedního Německa a Polska, kteří již nyní navštěvují oblast okolo Máchova jezera. 4 Analýza širších vztahů záměru 4.1 Dopravní infrastruktura Během plánování projektu bylo nutné počítat s následujícími omezeními: a) plánovaný koridor D52D, který má spojovat silniční tahy ve směru Doksy-Mimoň (II/270) a ve směru Mnichovo Hradiště Mimoň (II/268), vede v těsné blízkosti letiště, b) stávající omezení na vozidla do 3,5 t přes sídliště Ploužnice prakticky znemožňuje přístup nákladní dopravy ze silnice II/268. Předkládaný projekt s plánovanou výstavbou koridoru D52D počítá a není překážkou pro jeho trasu. Naopak, zbudování nové silnice II. třídy by přivádělo dopravu přímo na parkoviště v severovýchodní části areálu a ulevilo tak od provozu sídlišti Ploužnice. 4.2 Vazby na regionální dopravu Lidé se za aktivitami tohoto druhu obvykle dopravují osobními automobily. Proto počítáme, valná většina návštěvníků využije vlastní dopravní prostředky a využijí připravená parkoviště. S ohledem na polohu Ralska v pomyslném trojúhelníku měst Mimoň Doksy Mnichovo Hradiště by bylo vhodné rozšířit plánovanou trasu autobusů o zastávky v těsné blízkosti areálu. 3

8 4.3 Předpoklady veřejné správy Zamýšlený projekt bude znamenat zvýšené nároky na veřejnou správu, přičemž v oblasti jsme zatím identifikovali následující nedostatky: nedostatečné kapacity městské policie, nevyjasněné kompetence mezi policií městskou a státní, nevyhovující stav některých veřejných statků (např. veřejné osvětlení, chodníky, základní vzdělání apod.). Náprava všech těchto nedostatků s sebou nesou zvýšené náklady, které je potřeba rozložit do delšího časového období. Nicméně tento požadavek je skutečně palčivý a je v souladu s Opatřením F4 Programu rozvoje města Ralsko Posílení bezpečnosti ve městě. 4.4 Vliv projektu na rozvoj podnikání v oblasti Předkládaný projekt je třeba zkoumat z hlediska podnikání na následujících úrovních: a) pro podnikatele angažované přímo v lokalitě letiště Ralsko, b) stávající podnikatele v okolí letiště, c) a také pro nové podnikatelské příležitosti. Za tímto účelem byla vypracována analýza příležitostí a rizik, uvedená v tabulce č. 1: Tabulka č. 1: Příležitosti a rizika projektu Subjekty Příležitosti Rizika Podnikatelé spolupracující na projektu Stávající podnikatelé na letišti Stávající podnikatelé v oblasti Podnikatelské příležitosti Zdroj: Vlastní zpracování Turisticky atraktivní lokalita Lepší infrastruktura Celkový zájem o danou lokalitu Navýšení počtu turistů v oblasti Nedostatek občanské vybavenosti, hotely, restaurace, atd. Počáteční investice Riziko návratnosti Regulace Požadavky investic Žádná Riziko poptávky 4.5 Vliv projektu na trh práce Velkým problémem této lokality je vysoká míra nezaměstnanosti. Náš projekt nabízí určité pracovní příležitosti pro místní občany a to jak ve fázi výstavby, tak v průběhu samotného fungování sportovního areálu. Specifikem této oblasti je relativně vysoké zastoupení mladých lidí a většina místního obyvatelstva má jen základní či střední vzdělání bez maturity. Z tohoto důvodu je potřeba zajistit pracovní místa, na kterých mohou pracovat i 4

9 lidé s nízkou kvalifikací. Odhadujeme, že tento projekt by mohl vytvořit přibližně 30 nových pracovních míst. 5 Majetkoprávní vztahy Zcela prioritní záležitostí celého projektu bude vyřešení majetkoprávních vztahů k nemovitostem a pozemkům v dané oblasti. Vzhledem ke kooperaci města Ralsko a Libereckého kraje můžeme pro naše účely na pozemky a budovy ve vlastnictví těchto subjektů nahlížet jako na bezproblémové. Zbývá tedy vyřešit otázku staveb ve vlastnictví třetích osob na pozemcích kraje - bývalých hangárů pro vojenská letadla, tzv. včelíny, které jsou v současné době využívány především průmyslově jako výrobní haly a sklady. Při porovnání s předkládaným projektem je patrné, že budovy nejsou přímo v rozporu s plánovanou výstavbou a samotné realizaci projektu nijak nepřekáží. Přihlédneme-li na zdlouhavost a nákladnost této akce, je zřejmé, že možnost vyvlastnění či odkupu je neefektivní a ani jednu z nich nelze v tomto případě doporučit. Ponechání současného stavu se zdá být nejefektivnější variantou. Zbývá zohlednit v zásadě pouze zákonné právo vlastníka na vybudování příjezdové cesty k nemovitosti a nemožnost regulace podnikatelských aktivit. Projekt s těmito hledisky počítá. Jediným argumentem pro likvidaci by mohlo být hledisko případné asanace, kterou bychom pro zvýšené náklady doporučili rozplánovat do časového horizontu minimálně 10 let. 6 Letová dráha Rozhodli jsme se pro zachování původní letové dráhy v délce cca 1500 metrů (viz obrázek č. 1 a mapa č. 2). Její hlavní využití bude spočívat v provozu ultralehkých letadel a bude klasifikována jako tzv. plocha určená pro vzlety a přistání sportovních letadel. Výkon veřejné správy ve věcech sportovních létajících zařízení je svěřen Letecké amatérské asociaci České republiky (LAAČR) a přistávací plocha bude muset být v souladu s platnými podmínkami předpisu LA3. 3 Podmínkou pro vytvoření přistávací plochy je tedy: a) administrativní změna v územně plánovací dokumentaci, b) podání žádosti o registraci plochy ke vzletům a přistání na LAAČR. 3 Podmínky LA3.[online]. Letecká amatérská asociace ČR. [cit ].url: <http://www.laacr.cz/> 5

10 Dráha musí splňovat technické podmínky, zejména šířku a délku uvedené v části 2.6 LA3 4, viz obrázek č. 1. Plocha v areálu tyto podmínky splňuje s bohatou rezervou. Nicméně po konzultacích s odborníky z města Ralsko jsme dospěli k názoru, že samotná přistávací dráha bude vytvořena na travnaté ploše k betonové ploše přilehlé, nákres viz mapa č. 2. Aby bylo zabráněno možnému riziku střetu, budou veškeré sportovní aktivity směrovány do přiměřené vzdálenosti od přistávací dráhy, a bude vystavěno přiměřené značení a v místech s hustější koncentrací lidí je navíc možné vybudovat oplocení. Bezpečnostním minimem jsou výstražné cedule označující letištní prostor. Obrázek č. 1: Schéma přistávací dráhy Mapa č. 2: Umístění přistávací dráhy v areálu Zdroj: Vlastní zpracování. Zdroj: Google Earth, Vlastní úprava. 7 Popis vlivu projektu na životní prostředí a veřejné zdraví Ochrana vod: Pitná voda, splašková kanalizace i čistička odpadních vod se v tomto projektu řešit nemusí, jelikož kanalizační síť má dostatečnou kapacitu a je napojena na čističku odpadních vod. Důležitou problematikou, kterou se musíme v tomto projektu zabývat je však podzemní a povrchová voda. Provoz letiště totiž vytváří negativní externality v podobě úkapu pohonných leteckých, a automobilových hmot. V zimních měsících se také projeví vliv odmrazovacích prostředků. Z tohoto důvodu doporučujeme vyhnout se leteckým aktivitám ve Sportovním centru Ralsko v zimních měsících. Ostatní plánované aktivity v multifunkčním sportovním areálu nebudou mít žádný dopad na podzemní a povrchové vody. Ovzduší: Emisní zátěž leteckého provozu lze stanovit velmi obtížně. Letecká doprava se převážně podílí na emisi oxidů dusíku a těkavých organických látek (emitovaných především z pohonných hmot). Naštěstí je letecký provoz z důvodu dokonalejších motorů mnohem méně škodlivý pro životní prostředí. Dle vědeckých studií je zatížení emisemi 4 Podmínky LA3.[online]. Letecká amatérská asociace ČR. [cit ].url: <http://www.laacr.cz/> 6

11 z leteckých motorů v řádech jednotek procent. Z tohoto důvodu a z důvodu ne příliš velkého zatížení provozu letiště, hodnotíme vliv projektu na ovzduší neutrálně. Hluk z letecké dopravy je přijímán společností jako velký problém. Z tohoto důvodu očekáváme odpor obyvatel přilehlých obcí. Veškerá letecká aktivita by proto byla od večerních po ranní hodiny, zcela zakázána. Je však nutno také vymezit prostorové ochranné hlukové pásmo kolem letiště, které nebude zasahovat do obce Hradčany. Vzhled krajiny této oblasti by měl být po realizaci projektu hodnocen kladně. Potřebné plochy a nemovitosti budou zrekonstruovány a zbytek bude sanován. To by mohlo mít za následek zlepšení podmínek pro flóru i faunu v dané oblasti. Nesmíme však zapomínat, že veškeré lidské činnosti také odrazují, především zvířata, od usazování se v této oblasti. Při dodržování bezpečnostních pravidel na letišti, nemá letecký provoz vliv na kvalitu půdy, což bylo například dokázáno průzkumy zemědělské plochy pod letovými liniemi letiště Ruzyně, které neprokázaly zvýšení obsahu toxických látek v půdě (znečišťující látky nedosáhly ani zdaleka limitních hodnot). Nákladní doprava: K maximálnímu zatížení prostředí by docházelo pouze v době výstavby areálu. Vzhledem k faktu, že již v současné době do skladů v bývalých hangárech pravidelně jezdí nákladní vozidla, pak k výrazné změně nedojde. 7.1 Stav stávajících staveb a infrastruktury na Letišti Ralsko Zdá se, že získání financí na odstranění černých skládek od jejich původců je nereálné. 5 Z tohoto důvodu můžeme uvažovat následující koncepty naložení s černými skládkami. První možností je zažádat si dotace na likvidaci černých skládek. Velice výhodné by bylo počkat s likvidací skládek až na dobu, kdy se Ralsko dostane do CHKO Kokořínsko - Máchův kraj. Záměr rozšíření podpořil i ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a doplnil toto stanovisko informací, že proces vyhlašování stále probíhá. V souvislosti s touto skutečností bychom měli větší šance na získání finanční podpory pro likvidaci skládek. Zcela nezbytné bude sledovat harmonogram výzev u operačního programu Životní prostředí. Druhou možností, a zřejmě nejrychlejší, nejjednodušší a nejekonomičtější jsou dobrovolnické či brigádní práce, kde by se pracovníci (především z přilehlých obcí) snažili za malou úplatu celý tento areál vyčistit od odpadu. 5 Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů 7

12 8 Analýza produktu uvnitř a vně regionu Při analýze produktu, kterým je v našem případě sportovní centrum, se zaměříme na sportoviště v Libereckém kraji a v severní části Středočeského kraje, které nabízejí podobné druhy sportovních aktivit. 6 Nejprve poukážeme na letiště, která jsou využívána pro sportovní létání a vyhlídkové lety. Ty jsou přímými konkurenty o zákazníky v případě, že zrenovujeme přistávací dráhu. V okolí se celkem nachází 8 menších letišť. Nejbližší jsou letiště v České Lípě, v Mnichově Hradišti a v Hoškovicích u Mnichova Hradiště. Další letiště jsou v Liberci a v Mladé Boleslavi, což může odradit zájemce o létání z těchto dvou měst, aby přijeli na letiště Hradčany a místo toho dají přednost letišti u jejich města. Letiště Hradčany může čerpat z blízkosti Máchova jezera, které mu nabízí v letním období velké množství potencionálních zákazníků. Nyní se zaměříme na in-line dráhy. V okolí se nachází několik in-line drah a další se tu budují. Již v současnosti se bruslí i na letišti Hradčany, z toho si můžeme odvodit, že o bruslení na tomto prostoru je zájem. V těsné blízkosti se nachází i in-line trasa Hradčany- Kuřivody, která oproti letišti nabízí bruslení v lese. Možnosti in-line bruslení jsou i v Mladé Boleslavi, Liberci a v Mnichově Hradišti. Dále se staví nová in-line dráha nedaleko Bělé pod Bezdězem. Tuto in-line dráhu shledáváme jako možného nejvyššího konkurenta v boji o návštěvníky z Máchova jezera. Naše in-line dráha je jedinečná v tom, že v její těsné blízkosti se nachází i jiné možnosti sportovního vyžití, což u většiny ostatních in-line drah chybí. V současnosti se na území letiště Hradčany nachází paintballové hřiště, které bychom chtěli zachovat i v našem projektu. Jediným přímým konkurentem o návštěvníka v blízkém okolí je paintballové hřiště v Doksech a i z tohoto důvodu se domníváme, že by paintballové hřiště mělo zůstat. Dalším lákadlem našeho projektu je umělá horolezecká stěna. Nejbližší umělá horolezecká stěna se nachází v Liberci a ve Mšeně. I proto se domníváme, že by o umělou horolezeckou stěnu v areálu letiště Hradčany byl zájem. V oblasti je totiž nedostatečná nabídka sportovního vyžití v případě nepříznivého počasí, což se snaží náš projekt alespoň 6 Sport. Liberecký kraj: cestou necestou [online] [cit ]. Dostupné z: Sportoviště. Středočeský kraj [online]. c2008 [cit ]. Dostupné z: 8

13 částečně řešit. Mimo to by se vedle umělé stěny měl nacházet vzduchový tunel, který nikde v okolí není. Náš projekt nabízí také plochu pro létání s modely letadel. Dále zde bude i půjčovna modelů letadel s instruktorem, takže i úplný začátečník si bude moci vyzkoušet létání s modely letadel. Nic podobného v okolí také není a při tom to má vysoký potenciál přilákat především rodiny s dětmi. V neposlední řadě nabízí náš projekt U-rampy a dětská hřiště. U- rampy mohou sloužit jako zpestření pro in-line bruslaře, tedy především pro mladou generaci. V rámci našeho projektu nelákáme návštěvníky, aby primárně přijeli na U-rampu, jedná se spíše o doplňkovou aktivitu. Po provedené analýze našeho produktu se domníváme, že o sportovní centrum, které nabízí tyto sportovní činnosti, měl být zájem a je možné předpokládat jeho udržitelnost v dlouhodobém horizontu. 9 Analýza rizik projektu Za největší riziko našeho projektu považujeme vysokou koncentraci sportovních zařízení v okolí, přičemž toto riziko eliminujeme pomocí dobré marketingové strategie a unikátní nabídkou aktivit. Jako druhá hrozba tohoto projektu je nepříznivé počasí, protože některé části areálu nebudou moci být využívány. Toto riziko je sníženo tím, že areál nabízí i aktivity, které lze provozovat jak v zimním období, tak například i za deště. Se stejnými problémy se však potýkají i ostatní sportovní areály v okolí, takže by to nemělo snižovat konkurence-schopnost. Jedno z případných rizik je i nevole obyvatel vůči tomuto projektu, ale v areálu bývalého letiště Ralsko budou realizovány pouze aktivity, které by nerušily místní obyvatelstvo. Velkým rizikem může být návratnost investice. Tento problém je částečně vyřešen díky financování ze zdrojů fondů EU až do výše 85% skutečně vynaložených nákladů, které slouží primárně k podpoře postižených oblastí, nikoliv k budování aktivit generujících zisk. Takto budou financovány neziskové aktivity. Celý areál bude mít minimální náklady na údržbu, které z větší části ponesou provozovatelé sportovních aktivit. Rizikem může být symbióza masivně navštěvované atrakce a přistávací dráhy. Jde o bezpečnostní riziko, je třeba přistávací dráhu vymezit tak, aby nedošlo ke škodám na majetku ani na zdraví. 9

14 10 Harmonogram projektu Pro přehlednost byl celý projekt rozdělen do tří fází (přípravná fáze, realizační fáze a poprojektová fáze), které nejsou striktně časově odděleny, ale mohou se mezi sebou prolínat, což je vidět z následující tabulky č. 2. Tabulka č. 2: Rozložení dílčích aktivit v čase aktivity příprava dokumentace podání žádosti a hodnocení výběrové řízení odstranění černých skládek oprava vodovodu a kanalizace výstavba příjezdové cesty vybudování in-line dráhy oprava přistávací plochy vybudování plochy pro modely stavba zázemí pro sportovce vybudování skateparku vybudování dětského hřiště vybudování parkoviště otevření reklama projektu návratnost Přípravná fáze Projektová fáze Poprojektová fáze Zdroj: Vlastní zpracování. 11 Finance 11.1 Zdroje financování Celý projekt se zakládá na spoluúčasti soukromého a veřejného sektoru a se soukromými investicemi počítá. Nicméně se domníváme, že především vysoké počáteční investice bude nutné krýt především z veřejných financí, na což finanční prostředky poskytnuté od Libereckého kraje a města Ralsko nestačí Nadnárodní zdroje Následující tabulka č. 3 uvádí všechny uvažované operační programy, které by mohly být alespoň částečně zdroji financování. Uváděná maximální možná úhrada je pouze teoretická hodnota. 10

15 Tabulka č. 3: Rozpis operačních programů Operační programy ROP Severovýchod OP Životní prostředí OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko OP Přeshraniční spolupráce ČR Sasko Až 85 % nákladů Až 85 % nákladů + 5% příspěvek SFŽP Až 85 % nákladů Až 85 % nákladů Oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu Oblasti podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží 6.3 Obnova krajinných struktur Prioritní osy 1 Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik 2 Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu Prioritní osy 2 Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu 3 Zlepšení situace přírody a životního prostředí Zdroj: Strukturální fondy. [online]. [cit ]. Dostupné z: Vlastní zpracování. V době zpracování projektu byl k dispozici pouze plán výzev pro rok Ovšem vzhledem k faktu, že současné programovací období EU končí s rokem 2013, bude podmínkou realizace projektu začít čerpat prostředky již v roce Při využití pravidla n + 2 by čerpání probíhalo ještě po následující dva roky Národní zdroje Následující tabulka č. 4 shrnuje další zdroje financování. Navrhujeme určité zdroje využít pouze na konkrétní, vyčleněné projekty. Tabulka č. 4: Další zdroje financování projektu Název zdroje financování Maximální výše Poznámka Podpora revitalizace bývalých voj. areálů (MMR) Liberecký kraj Ralsko 10 mil. Kč Výhradní financování 3 mil. Kč/rok 4 mil. Kč/rok Soukromé investice Neomezeno S odkladem do 2. fáze Zdroj: MMR [online] [cit ]. Dostupné z: Výzvy Libereckého kraje. [online] [cit ]. Dostupné z: Návrh rozpočtu města Ralsko. [online] [cit ]. Dostupné z: Vlastní zpracování. Podle návrhu rozpočtu města Ralsko pro rok 2012, celková výdajová stránka města činí 48,3 mil. Kč 7. Podle hrubých odhadů se domníváme, že město by bylo schopno vyčlenit 5 10 % finančních prostředků na realizaci projektů, výdaje spojené s plánovací dokumentací 7 Rozpočet města Ralsko pro rok 2012.[online].[cit ]. url: <http://mestoralsko.cz/dokumenty/ deska/522.pdf> 11

16 a další související náklady. Z hlediska dlouhodobé udržitelnosti se domníváme, že město má kapacitu financovat projekt zhruba 3 miliony Kč ročně. Za účelem zajištění dlouhodobé životaschopnosti projektu je potřeba maximálně angažovat i soukromý sektor, a to hlavně v druhé fázi projektu. První fáze bude zaměřena na technickou a administrativní přípravu zázemí projektu, infrastrukturu a základní vybavení Celkové náklady projektu a rozpočet dle aktivit Celkové náklady projektu multifunkčního sportovního areálu jsou ve výši 160 mil. Kč, přičemž mezi nejnáročnější položkou je samozřejmě výstavba 7 km dlouhé in-line stezky za 50 mil. Kč. Konkrétní náklady do projektu jsou zachyceny v tabulce č. 5. V následující tabulce č. 6 vpravo je zachyceno, jak se jednotlivé aktivity projeví na výši nákladů, a to v relativním i absolutním vyjádření. Z tabulky je zřejmé, že položku s nejvyššími náklady tvoří tzv. Doprovodná infrastruktura a přesun stavebních hmot, tedy výstavba in-line stezky, plochy pro modely letadel a manipulace se stavebními materiály. Následuje pozemní stav, který zahrnuje především nemovitosti. Tabulka č. 5: Celkové náklady projektu Rozpočet na přestavbu letiště Položka Cena v mil. Kč Výstavba in-line stezky 50 Asanace 30 Vzduchový tunel 8 25 Vybudování zázemí pro letadla 10 Horolezecká stěna 9 9 Skate-park 6 Zázemí pro sportovce s půjčovnou 5 Paintballové hřiště 5 Vybudování plochy pro modely 5 letadel Parkoviště 10 5 Účelové komunikace 2 Dětské hřiště 2 Tabulka č. 6: Rozpočet projektu dle aktivit Zdroj: Vlastní zpracování. 8 Jaké jsou investice na stavbu větrného tunelu?. In: Volný pád větrným tunelem [online]. c2012 [cit ]. Dostupné z: 9 Projekty. In: Makak [online]. [cit ]. Dostupné z: 10 Výstavba parkoviště v ulici Rozmarýnová. In: Most [online] [cit ]. Dostupné z: 12

17 Oprava letištní plochy 1 Vybudování sítí 11 0,5 Rezerva a dodatečné náklady 4,5 Celkem 160 Zdroj: Uvedené zdroje v tabulce, Vlastní zpracování. Celkové náklady projektu multifunkčního sportovního areálu jsou ve výši 160 mil. Kč, přičemž mezi nejnáročnější položkou je samozřejmě výstavba 7 km dlouhé in-line stezky za 50 mil. Kč. Konkrétně je do nákladů projektu započítáno následující, viz tabulka č. 5. V následující tabulce č. 7 je zachyceno, jak se jednotlivé aktivity projeví na výši nákladů, a to v relativním i absolutním vyjádření. Tabulka č. 7: Rozpočet projektu dle jeho dílčích aktivit Aktivity Podíl z nákladů (%) Cena (v mil. Kč) Příprava dokumentace a podkladových materiálů 0,12 0,2 Příprava, realizace a vyhodnocení projektu 0,18 0,3 Zaměření objektu na zemní práce 0,93 1,5 Základy a systém odvodnění 0,62 1 Provedení asanace 18,75 30 Pozemní komunikace 4,37 7 Pozemní stav 29,37 47 Doprovodná infrastruktura a přesun staveb. hmot 40,63 65 Předání díla a otevření 1,87 3 Propagace ex-post 3,12 5 Celkově Zdroj: Vlastní zpracování Schéma financování Následující tabulka č. 8 ukazuje schéma financování v horizontu 3 let. Podmínkou využití prostředků z regionálních operačních programů by bylo zahájení čerpání v roce 2013, přičemž za využití pravidla n+2 by bylo financování rozloženo právě na 3 roky. Z ROP Severovýchod navrhujeme financovat investice nekomerčního charakteru, a to především nejdražší položku in-line dráhu, výstavbu pozemních komunikací apod. Náklady asanace by byly čerpány výhradně z OP Životní prostředí, který je k tomu přímo určen.. Zbylé, zejména komerční investice by byly realizovány za většinové účasti soukromých investorů s možnou participací města Ralsko a Libereckého kraje. 11 Orientační cena inženýrských sítí. In: Living.cz - vše pro bydlení, dům a byt [online] [cit ]. Dostupné z: kde vybudování elektrických přípojek pro Zázemí pro sportovce, Restauraci a Trenažér pro seskoky by stál cca , vodovody se započítanou prací , vybudování kanalizace a vybudování přípojek na plyn Ceny se však mohou lišit v odlišnostech v terénu a složení půdy. Proto zde máme rezervu cca

18 Tabulka č. 8: Financování projektu (horizont 3 roky) Zdroj Podíl z nákladů (%) Cena (v mil. Kč) ROP Severovýchod 53,1 85 OP Životní prostředí 18,8 30 Liberecký kraj 5,6 9 Město Ralsko 5,6 9 Soukromé investice 16,9 27 Celkově Zdroj: Vlastní zpracování Požadavek návratnosti investice Analýza produktu jasně prokázala, že výše představený projekt je dlouhodobě udržitelný. Můžeme tedy očekávat stabilní poptávku po uvedených aktivitách, a to především v letních měsících. Investice z regionálních operačních programů určené pro nekomerční využití svým charakterem prakticky vylučují jakékoliv úvahy o jejich návratnosti. Jejich přínosy v oblasti životního prostředí a celkového sociálního i ekonomického rozvoje oblasti jsou ovšem významné. Participace soukromých subjektů na projektu nás ovšem nutí hledisko návratnosti zvažovat. Podle výše uvedeného rozpočtu mohou investice do komerčních projektů dosáhnout až 44 mil. Kč. Dá se očekávat, že investoři budou požadovat návratnost investice v přiměřeném horizontu 8 let, což představuje roční rentabilitu 12,5 %. V absolutním vyjádření by to znamenalo, že celkové komerční investice musí podnikatelům vydělat minimálně 5,5 mil. Kč ročně. To je podle našeho názoru vzhledem k předpokládané velikosti areálu a množství nabízených aktivit reálné. 14

19 Závěr Na základě požadavků stanovených výzvou Libereckého kraje se zdá logickou cestou být projekt podporující cestovní ruch. Náš projekt je navíc v souladu i s Opatřením D2 v Programu rozvoje města Ralsko, který usiluje o sportovní vyžití v netradičních formách. Předkládaný záměr si klade za cíl maximálně využít současných možností celé oblasti. Uvědomujeme si, že rozpočty Libereckého kraje i města Ralsko jsou napjaté, a tudíž není možné předkládat megalomanské projekty. Dokonce i za současných nevyhovujících podmínek si poměrně značné množství lidí zvyklo areál využívat k cykloturistice, in-line bruslení, a dokonce i k sportovnímu létání. My jim tyto možnosti nabídneme v daleko kvalitnější podobě s širokým profesionálním zázemím. Vyhlášení soutěže ze strany Libereckého kraje byl mimo jiné i vynikající marketingový tah. Díky tomu, že se o území Ralska začalo hovořit v celostátních prostředcích, stouplo celkové povědomí o této oblasti. Zdůrazňujeme nezbytnost kvalitního marketingu, který je minimálně stejně tak důležitý, jako kvalita samotného projektu. Realizovaný areál by samozřejmě nebyl řešením pro všechny problémy, nicméně věříme, že by byl tím prvotním impulsem, který by nastartoval ekonomický růst v celé oblasti. Vytvořil by celou řadu podnikatelských příležitostí, které by dokázaly zvýšit atraktivitu lokality a přivést i další podnikatelské projekty. Sportovní areál není zaměřen výhradně komerčně, nicméně jeho výstavba a současně celková revitalizace krajiny by bezpochyby přinesly znatelnou úlevu rozpočtům města i kraje, které v současné době plýtvají finančními prostředky pouze na udržení stávajícího stavu. Navíc se domníváme, že při včasném využití finančních prostředků z operačních programů je možné projekt bez problému realizovat. Zároveň by vznikly takové podmínky pro podnikatelské prostředí, které by pro řadu investorů mohly být zajímavé. Oblast trpí vysokou nezaměstnaností a alarmujícím množstvím majetkové kriminality. Výstavba areálu by přechodně vytvořila poměrně mnoho dočasných pracovních míst a přibližně 30 pracovních míst od začátku jeho fungování. V důsledku zatraktivnění a kultivace celé oblasti by rovněž stoupla občanská vybavenost, která je v zatím bohužel žalostná. Likvidace budov v desolátním stavu by nutně vedla i k úbytku majetkové trestné činnosti a minimalizovala by riziko zranění. Celková asanace území je jednou z hlavních priorit celého záměru. Ekologické přínosy jsou v tomto případě zřejmé. Nakonec i celkový projekt se snaží zasahovat do celkového rázu krajiny zcela minimálně a zachovat tak její unikátní rysy. 15

20 Použité zdroje [1] Chcete potkat v lese zubra? Brzy to bude možné (ač ne snadné). Ekolist.cz: životní prostředí, příroda, ekologie, klima, biodiverzita, energetika, krajina, doprava i cestování [online] [cit ]. Dostupné z: [2] Jaké jsou investice na stavbu větrného tunelu?. In: Volný pád větrným tunelem [online]. c2012 [online] [cit ]. Dostupné z: [3] Liberecký kraj vymýšlí, jak využít letiště v Ralsku. ČT. [online] [cit ]. Dostupné z: [4] Návrh rozpočtu města Ralsko. [online] [cit ]. Dostupné z: Vlastní zpracování. Orientační cena inženýrských sítí. In: Living.cz - vše pro bydlení, dům a byt [online] [cit ]. Dostupné z: [5] MMR [online] [cit ]. Dostupné z: Výzvy Libereckého kraje. [online] [cit ]. Dostupné z: [6] Podmínky LA3.[online]. Letecká amatérská asociace ČR. [cit ].url: <http://www.laacr.cz/> [7] Projekty. In: Makak [online] [cit ]. Dostupné z: [8] Sport. Liberecký kraj: cestou necestou [online] [cit ]. Dostupné z: vlastní úprava [9] Sportoviště. Středočeský kraj [online]. c2008 [cit ]. Dostupné z: vlastní úprava [10] Strukturální fondy. [online]. [cit ]. Dostupné z: [11] Výstavba parkoviště v ulici Rozmarýnová. In: Most [online] [cit ]. Dostupné z [12] Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Zdroje obrázků a map [1] Google Earth [2] Vlastní zpracování 16

Revitalizace vybraného brownfield

Revitalizace vybraného brownfield Expertní analýza na téma: Revitalizace vybraného brownfield Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Revitalizace vybraného brownfield Zpracovatelé expertní

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘESTUPNÍ TERMINÁL KRÁLOVO POLE

STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘESTUPNÍ TERMINÁL KRÁLOVO POLE STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘESTUPNÍ TERMINÁL KRÁLOVO POLE ŘÍJEN 2009. PPP Centrum a.s. Obsah OBSAH...- 2-1 SHRNUTÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI...- 3-1.1 ÚKOL A CÍL STUDIE PROVEDITELNOSTI... - 3-1.2 POSTUP PRACÍ...

Více

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Regionální svazek obcí Vltava se sídlem 382 11 Větřní 191, tel./fax 0337/732225,tel.0337/732373 IČO 708 62 168, http://www.obecvetrni.cz Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Březen 2002 Obsah

Více

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Tato publikace byla vydána k 10. výročí konference Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020 Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ČERVEN 2014 OBSAH 1 Manažerský souhrn... 4 2 Postup a metodika zpracování Strategického plánu...

Více

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště Obsah SEZNAM ZKRATEK... 2 1 SOULAD IPRM S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 2 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA, VIZE, CÍLE 4 2.1 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE Objednatel: Zhotovitel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec Hlavní řešitel zakázky: RNDr.

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA Květen 2013 AK Kabilka, advokátní kancelář Obsah OBSAH... 2 SLOVNÍK POJMŮ... 5 ÚVOD... 6 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 7 2 ANALÝZA

Více

Svazek obcí Bystřice

Svazek obcí Bystřice Strategie rozvoje mikroregionu Svazek obcí Bystřice Zadavatel studie: Svazek obcí Bystřice Zpracovatel studie: Lucie Michálková 777/280 931; e-mail lucie.michalkova@tiscali.cz manažer mikroregionu Svazek

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ červen 2008 Vyhodnocení vlivů Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy na životní prostředí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT VYUŽITÍ FINANCOVÁNÍ

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace city logistiky na město Brno Radek Přikryl Bakalářská práce 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Aplikace city logistiky

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020 Místo tohoto listu bude tisk titulky Obsah Obsah 2 1 Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty 4 2 Analýza ekonomické

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi

Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi Bakalářská práce Autor: Jan Vůjtěch bankovní management Vedoucí práce: Ing.

Více

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 Podolí Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363 Název akce: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2008 schváleno Zastupitelstvem Statutárního

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROZVOJE VENKOVA REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 08/005/3310A/231/001762 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "ROZVOJ FINANČNÍ KAPACITY DOTACE" TERMÍN KONÁNÍ: 11. 3. 2010 LEKTOR: MGR.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Souhrnný dokument Prosinec 2003 OBSAH PŘEDMLUVA... 4 1 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA CHRUDIMĚ... 8 1.1 VÝVOJ MĚSTA... 8 1.2 CHARAKTERISTIKA MĚSTA... 8 1.3 OBYVATELSTVO

Více

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ Kosmákova 28, 615 00 Brno - Židenice tel. 558 900 010, fax 558 900 011, e-mail: emc@ekotoxa.cz Seznam karet Hlavní problémový okruh

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Magistrát města Děčín, odbor rozvoje Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2006 schváleno

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie Plzeň, 2012 Martina MARŠÁLKOVÁ (VONDRÁKOVÁ) Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice OBSAH ÚVOD... 2 1 SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 1.1 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁCHODA... 3 1.2 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHODA ROZVOJ LÁZEŇSKÉHO MĚSTA... 3 1.3 STRATEGICKÝ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E. Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E. Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV DUBEN 2013 OBSAH Název kapitoly Strana 1. ÚVOD 1 2. PŘEHLED STRATEGICKÝCH

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více