SPORTOVNÍ CENTRUM RALSKO ZÁBAVA NA ZEMI I VE VZDUCHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPORTOVNÍ CENTRUM RALSKO ZÁBAVA NA ZEMI I VE VZDUCHU"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta SPORTOVNÍ CENTRUM RALSKO ZÁBAVA NA ZEMI I VE VZDUCHU (PRÁCE STUDENTŮ MAGISTERSKÉHO STUDIA) Martin Červený, Kateřina Hadrabová, Pavel Hotovec, Petra Uhlířová Počet znaků: Kontakt: M. Červený: ; K. Hadrabová: ; P. Hotovec: ; P.Uhlířová: Číslo bankovního účtu: M. Červený: /2010 ; K. Hadrabová: /3030; P. Hotovec: /0300; P.Uhlířová: /0300 Podpis autora: Podpis je zároveň souhlasem s publikováním práce ve sborníku prací úspěšně se účastnících SOCD 2013.

2 Abstrakt Seminární práce se zabývá projektem na využití bývalého vojenského Letiště Ralsko, které se nachází v Libereckém kraji. Práce konkrétně uvažuje vytvoření multifunkčního sportovního areálu. Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnout zázemí pro aktivní trávení volného času pomocí přebudování a revitalizací nevyužitého vojenského areálu Ralsko. Seminární práce analyzuje jak současný stav řešeného území, tak se zabývá i minulými snahami na využívání této oblasti. Zejména se věnuje aktuálním majetkoprávním vztahům v dané lokalitě, vlivu projektu na životní prostředí a veřejné zdraví, dále analyzuje potenciální konkurenty navrhovaného sportovního centra. Také neopomíjí řešit i rizika projektu, časový harmonogram nebo finanční náročnost celého záměru. V seminární práci je využita metoda analýzy, dále deskriptivní metoda, a také kartografická technika ve formě mapek. Abstrakt Seminar work describes the design of a project on utilizing the former military Ralsko Airport, which is located in the Liberecký region. This study specifically proposes to build a multifunctional sports center. The main aim of this project is to provide facilities for active free time by rebuilding and revitalizing the unused military area Ralsko. This study analyzes the current state of affairs in the area, as well as deals with the past efforts to use this locality. It mainly describes the present property rights in a given locality, the impact of the project on the environment and public health and then analyzes the potential competitors for suggested sports center. It also does not ignore to solve the project risks, time schedule or costs of the whole project. In this seminar work is used the method of analysis, the method of description and also the cartographic technique represented by maps. Klíčová slova Ralsko, sportovní centrum, cestovní ruch, regionální rozvoj, turistická atraktivita JEL Klasifikace Q000, Q010, Q560, Q580, R190

3 Obsah Úvod Věcné stručné vymezení Cíle projektu Vymezení cílových skupin Analýza širších vztahů záměru Majetkoprávní vztahy Letová dráha Popis vlivu projektu na životní prostředí a veřejné zdraví Analýza produktu uvnitř a vně regionu Analýza rizik projektu Harmonogram projektu Finance Závěr Použité zdroje... 16

4

5 Úvod Bývalý vojenský prostor Ralsko se rozkládá na území Libereckého a částečně na území Středočeského kraje. V minulosti již proběhlo několik návrhů na využití. Vítězem první soutěže vyhlášené Libereckým krajem se v roce 2008 stal záměr vybudovat v areálu fotovoltaickou elektrárnu. Překážkou tohoto projektu se ale později stal náhlý pokles zájmu o solární energetiku, přičemž v konečném důsledku nebyl žádný zájemce schopen splnit podmínky majetkoprávní operace a projekt nemohl být realizován. 1 V současné době je prostor bývalého vojenského areálu Ralsko novým domovem pro stádo zubrů, kteří tam byli vypuštěni v polovině dubna Nepoužívanou dráhu také často využívají místní pro cyklistické výlety, in-line bruslení, a dokonce i závody automobilů. Všechny výše zmíněné aktivity probíhají bez jakékoliv koordinace a na vlastní nebezpečí účastníků. Z tohoto důvodu se Liberecký kraj společně ve spolupráci s městem Ralsko rozhodly v roce 2012 vyhlásit další soutěž, v níž byla veřejnost vyzvána k podávání návrhů o možné využití oblasti. Následující práce ve zkrácené podobě shrnuje nejdůležitější body našeho předloženého záměru. 1 Věcné stručné vymezení Záměrem našeho projektu je vybudování multifunkčního Sportovního areálu Ralsko. Na ploše bývalého vojenského letiště Ralsko bude v prvé řadě zachována přistávací dráha pro rekreační a sportovní letadla s možností jejich zaparkování v moderně zrekonstruovaných hangárech. Tato přistávací dráha a plochy v její těsné blízkosti budou střídavě sloužit i pro powerkiting. Dále se v areálu zbuduje oválná in-line dráha v délce cca. 7 km, která v zimním období poslouží jako dráha pro běžecké lyžování. Zároveň využijeme stávající objekt, který přeměníme jak v zázemí pro sportovce s možností občerstvení, tak v půjčovnu sportovního vybavení (in-line brusle, koloběžky či tzv. skákací boty), s horolezeckou stěnou a vzduchovým tunelem. Ve sportovním areálu bude plocha pro létání s modely letadel na dálkové ovládání, které bude možno zapůjčit i na místě. V těsné blízkosti této stavby se zřídí 1 Liberecký kraj vymýšlí, jak využít letiště v Ralsku. ČT. [online] [cit ]. Dostupné z: 2 Chcete potkat v lese zubra? Brzy to bude možné (ač ne snadné). Ekolist.cz: životní prostředí, příroda, ekologie, klima, biodiverzita, energetika, krajina, doprava i cestování [online] [cit ]. Dostupné z: 1

6 multifunkční hřiště pro děti a v severní části areálu se budou nacházet U-rampy a paintballové hřiště. Na ploše sportovního areálu Ralsko se budou pořádat dvě pravidelné akce, a to konkrétně Letecký den a Festival sportů. Zbývající budovy v areálu budou převážně opraveny s možností jejich pronájmu a některé z nevyhovujících budov budou zrušeny. Ve sportovním areálu vzniknou i tři parkoviště pro návštěvníky. Samozřejmostí je, že celá lokalita bude revitalizována. Grafické znázornění plánovaného centra je vyobrazeno na mapě č. 1. Mapa č. 1: Sportovní centrum Ralsko zanesené do satelitního snímku Zdroj: Google Earth, vlastní úprava; vytvořeno Cíle projektu Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnout zázemí pro aktivní trávení volného času pomocí přebudování a revitalizaci nevyužitého vojenského areálu Ralsko. Tento vojenský areál je v současné době ve stavu, který není dlouhodobě udržitelný, a proto je v jeho území třeba vybudovat takový projekt, který by tamní lokalitu přivedl opět k životu. Sekundárními cíli je zvýšení intenzity cestovního ruchu v řešeném území, podpora místních podnikatelů a zvýšení povědomí o této oblasti, která je v současné době ve stínu nedalekého rezortu Máchovo jezero. Aby se cíle projektu podařilo úspěšně naplnit, je třeba jej nejprve úspěšně realizovat, a poté provést dostatečnou marketingovou propagaci, která motivuje veřejnost k jeho opakované návštěvě. 2

7 3 Vymezení cílových skupin Projekt multifunkčního sportovního areálu je zaměřen na dvě hlavní cílové skupiny. První, nejpočetnější skupinu, tvoří lidé s aktivním způsobem života, kteří rádi sportují, ale nepohybují se v této oblasti na profesionální úrovni. Do této skupiny se řadí jak rodiny s dětmi, manželské páry nebo například studenti. Mladší část této skupiny osloví zejména skatepark, skákací boty nebo koloběžky a pro starší i mladší návštěvníky je určena in-line dráha, která v zimě poslouží jako plocha pro běžecké lyžování nebo je naláká možnost si zalétat s modely letadel. Druhou, menší cílovou skupinu, představují profesionálové ve svém oboru. Tento areál využijí například akrobatičtí letci nebo různé druhy sportovců, kteří si potřebují zlepšit či udržet svou fyzickou kondici. Lidé z obou cílových skupin budou pocházet zejména z Libereckého a Středočeského kraje, ale je zde pravděpodobný přesah i do sousedního kraje Ústeckého. Velmi pravděpodobné je, že areál si zvyknou navštěvovat i lidé ze sousedního Německa a Polska, kteří již nyní navštěvují oblast okolo Máchova jezera. 4 Analýza širších vztahů záměru 4.1 Dopravní infrastruktura Během plánování projektu bylo nutné počítat s následujícími omezeními: a) plánovaný koridor D52D, který má spojovat silniční tahy ve směru Doksy-Mimoň (II/270) a ve směru Mnichovo Hradiště Mimoň (II/268), vede v těsné blízkosti letiště, b) stávající omezení na vozidla do 3,5 t přes sídliště Ploužnice prakticky znemožňuje přístup nákladní dopravy ze silnice II/268. Předkládaný projekt s plánovanou výstavbou koridoru D52D počítá a není překážkou pro jeho trasu. Naopak, zbudování nové silnice II. třídy by přivádělo dopravu přímo na parkoviště v severovýchodní části areálu a ulevilo tak od provozu sídlišti Ploužnice. 4.2 Vazby na regionální dopravu Lidé se za aktivitami tohoto druhu obvykle dopravují osobními automobily. Proto počítáme, valná většina návštěvníků využije vlastní dopravní prostředky a využijí připravená parkoviště. S ohledem na polohu Ralska v pomyslném trojúhelníku měst Mimoň Doksy Mnichovo Hradiště by bylo vhodné rozšířit plánovanou trasu autobusů o zastávky v těsné blízkosti areálu. 3

8 4.3 Předpoklady veřejné správy Zamýšlený projekt bude znamenat zvýšené nároky na veřejnou správu, přičemž v oblasti jsme zatím identifikovali následující nedostatky: nedostatečné kapacity městské policie, nevyjasněné kompetence mezi policií městskou a státní, nevyhovující stav některých veřejných statků (např. veřejné osvětlení, chodníky, základní vzdělání apod.). Náprava všech těchto nedostatků s sebou nesou zvýšené náklady, které je potřeba rozložit do delšího časového období. Nicméně tento požadavek je skutečně palčivý a je v souladu s Opatřením F4 Programu rozvoje města Ralsko Posílení bezpečnosti ve městě. 4.4 Vliv projektu na rozvoj podnikání v oblasti Předkládaný projekt je třeba zkoumat z hlediska podnikání na následujících úrovních: a) pro podnikatele angažované přímo v lokalitě letiště Ralsko, b) stávající podnikatele v okolí letiště, c) a také pro nové podnikatelské příležitosti. Za tímto účelem byla vypracována analýza příležitostí a rizik, uvedená v tabulce č. 1: Tabulka č. 1: Příležitosti a rizika projektu Subjekty Příležitosti Rizika Podnikatelé spolupracující na projektu Stávající podnikatelé na letišti Stávající podnikatelé v oblasti Podnikatelské příležitosti Zdroj: Vlastní zpracování Turisticky atraktivní lokalita Lepší infrastruktura Celkový zájem o danou lokalitu Navýšení počtu turistů v oblasti Nedostatek občanské vybavenosti, hotely, restaurace, atd. Počáteční investice Riziko návratnosti Regulace Požadavky investic Žádná Riziko poptávky 4.5 Vliv projektu na trh práce Velkým problémem této lokality je vysoká míra nezaměstnanosti. Náš projekt nabízí určité pracovní příležitosti pro místní občany a to jak ve fázi výstavby, tak v průběhu samotného fungování sportovního areálu. Specifikem této oblasti je relativně vysoké zastoupení mladých lidí a většina místního obyvatelstva má jen základní či střední vzdělání bez maturity. Z tohoto důvodu je potřeba zajistit pracovní místa, na kterých mohou pracovat i 4

9 lidé s nízkou kvalifikací. Odhadujeme, že tento projekt by mohl vytvořit přibližně 30 nových pracovních míst. 5 Majetkoprávní vztahy Zcela prioritní záležitostí celého projektu bude vyřešení majetkoprávních vztahů k nemovitostem a pozemkům v dané oblasti. Vzhledem ke kooperaci města Ralsko a Libereckého kraje můžeme pro naše účely na pozemky a budovy ve vlastnictví těchto subjektů nahlížet jako na bezproblémové. Zbývá tedy vyřešit otázku staveb ve vlastnictví třetích osob na pozemcích kraje - bývalých hangárů pro vojenská letadla, tzv. včelíny, které jsou v současné době využívány především průmyslově jako výrobní haly a sklady. Při porovnání s předkládaným projektem je patrné, že budovy nejsou přímo v rozporu s plánovanou výstavbou a samotné realizaci projektu nijak nepřekáží. Přihlédneme-li na zdlouhavost a nákladnost této akce, je zřejmé, že možnost vyvlastnění či odkupu je neefektivní a ani jednu z nich nelze v tomto případě doporučit. Ponechání současného stavu se zdá být nejefektivnější variantou. Zbývá zohlednit v zásadě pouze zákonné právo vlastníka na vybudování příjezdové cesty k nemovitosti a nemožnost regulace podnikatelských aktivit. Projekt s těmito hledisky počítá. Jediným argumentem pro likvidaci by mohlo být hledisko případné asanace, kterou bychom pro zvýšené náklady doporučili rozplánovat do časového horizontu minimálně 10 let. 6 Letová dráha Rozhodli jsme se pro zachování původní letové dráhy v délce cca 1500 metrů (viz obrázek č. 1 a mapa č. 2). Její hlavní využití bude spočívat v provozu ultralehkých letadel a bude klasifikována jako tzv. plocha určená pro vzlety a přistání sportovních letadel. Výkon veřejné správy ve věcech sportovních létajících zařízení je svěřen Letecké amatérské asociaci České republiky (LAAČR) a přistávací plocha bude muset být v souladu s platnými podmínkami předpisu LA3. 3 Podmínkou pro vytvoření přistávací plochy je tedy: a) administrativní změna v územně plánovací dokumentaci, b) podání žádosti o registraci plochy ke vzletům a přistání na LAAČR. 3 Podmínky LA3.[online]. Letecká amatérská asociace ČR. [cit ].url: <http://www.laacr.cz/> 5

10 Dráha musí splňovat technické podmínky, zejména šířku a délku uvedené v části 2.6 LA3 4, viz obrázek č. 1. Plocha v areálu tyto podmínky splňuje s bohatou rezervou. Nicméně po konzultacích s odborníky z města Ralsko jsme dospěli k názoru, že samotná přistávací dráha bude vytvořena na travnaté ploše k betonové ploše přilehlé, nákres viz mapa č. 2. Aby bylo zabráněno možnému riziku střetu, budou veškeré sportovní aktivity směrovány do přiměřené vzdálenosti od přistávací dráhy, a bude vystavěno přiměřené značení a v místech s hustější koncentrací lidí je navíc možné vybudovat oplocení. Bezpečnostním minimem jsou výstražné cedule označující letištní prostor. Obrázek č. 1: Schéma přistávací dráhy Mapa č. 2: Umístění přistávací dráhy v areálu Zdroj: Vlastní zpracování. Zdroj: Google Earth, Vlastní úprava. 7 Popis vlivu projektu na životní prostředí a veřejné zdraví Ochrana vod: Pitná voda, splašková kanalizace i čistička odpadních vod se v tomto projektu řešit nemusí, jelikož kanalizační síť má dostatečnou kapacitu a je napojena na čističku odpadních vod. Důležitou problematikou, kterou se musíme v tomto projektu zabývat je však podzemní a povrchová voda. Provoz letiště totiž vytváří negativní externality v podobě úkapu pohonných leteckých, a automobilových hmot. V zimních měsících se také projeví vliv odmrazovacích prostředků. Z tohoto důvodu doporučujeme vyhnout se leteckým aktivitám ve Sportovním centru Ralsko v zimních měsících. Ostatní plánované aktivity v multifunkčním sportovním areálu nebudou mít žádný dopad na podzemní a povrchové vody. Ovzduší: Emisní zátěž leteckého provozu lze stanovit velmi obtížně. Letecká doprava se převážně podílí na emisi oxidů dusíku a těkavých organických látek (emitovaných především z pohonných hmot). Naštěstí je letecký provoz z důvodu dokonalejších motorů mnohem méně škodlivý pro životní prostředí. Dle vědeckých studií je zatížení emisemi 4 Podmínky LA3.[online]. Letecká amatérská asociace ČR. [cit ].url: <http://www.laacr.cz/> 6

11 z leteckých motorů v řádech jednotek procent. Z tohoto důvodu a z důvodu ne příliš velkého zatížení provozu letiště, hodnotíme vliv projektu na ovzduší neutrálně. Hluk z letecké dopravy je přijímán společností jako velký problém. Z tohoto důvodu očekáváme odpor obyvatel přilehlých obcí. Veškerá letecká aktivita by proto byla od večerních po ranní hodiny, zcela zakázána. Je však nutno také vymezit prostorové ochranné hlukové pásmo kolem letiště, které nebude zasahovat do obce Hradčany. Vzhled krajiny této oblasti by měl být po realizaci projektu hodnocen kladně. Potřebné plochy a nemovitosti budou zrekonstruovány a zbytek bude sanován. To by mohlo mít za následek zlepšení podmínek pro flóru i faunu v dané oblasti. Nesmíme však zapomínat, že veškeré lidské činnosti také odrazují, především zvířata, od usazování se v této oblasti. Při dodržování bezpečnostních pravidel na letišti, nemá letecký provoz vliv na kvalitu půdy, což bylo například dokázáno průzkumy zemědělské plochy pod letovými liniemi letiště Ruzyně, které neprokázaly zvýšení obsahu toxických látek v půdě (znečišťující látky nedosáhly ani zdaleka limitních hodnot). Nákladní doprava: K maximálnímu zatížení prostředí by docházelo pouze v době výstavby areálu. Vzhledem k faktu, že již v současné době do skladů v bývalých hangárech pravidelně jezdí nákladní vozidla, pak k výrazné změně nedojde. 7.1 Stav stávajících staveb a infrastruktury na Letišti Ralsko Zdá se, že získání financí na odstranění černých skládek od jejich původců je nereálné. 5 Z tohoto důvodu můžeme uvažovat následující koncepty naložení s černými skládkami. První možností je zažádat si dotace na likvidaci černých skládek. Velice výhodné by bylo počkat s likvidací skládek až na dobu, kdy se Ralsko dostane do CHKO Kokořínsko - Máchův kraj. Záměr rozšíření podpořil i ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a doplnil toto stanovisko informací, že proces vyhlašování stále probíhá. V souvislosti s touto skutečností bychom měli větší šance na získání finanční podpory pro likvidaci skládek. Zcela nezbytné bude sledovat harmonogram výzev u operačního programu Životní prostředí. Druhou možností, a zřejmě nejrychlejší, nejjednodušší a nejekonomičtější jsou dobrovolnické či brigádní práce, kde by se pracovníci (především z přilehlých obcí) snažili za malou úplatu celý tento areál vyčistit od odpadu. 5 Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů 7

12 8 Analýza produktu uvnitř a vně regionu Při analýze produktu, kterým je v našem případě sportovní centrum, se zaměříme na sportoviště v Libereckém kraji a v severní části Středočeského kraje, které nabízejí podobné druhy sportovních aktivit. 6 Nejprve poukážeme na letiště, která jsou využívána pro sportovní létání a vyhlídkové lety. Ty jsou přímými konkurenty o zákazníky v případě, že zrenovujeme přistávací dráhu. V okolí se celkem nachází 8 menších letišť. Nejbližší jsou letiště v České Lípě, v Mnichově Hradišti a v Hoškovicích u Mnichova Hradiště. Další letiště jsou v Liberci a v Mladé Boleslavi, což může odradit zájemce o létání z těchto dvou měst, aby přijeli na letiště Hradčany a místo toho dají přednost letišti u jejich města. Letiště Hradčany může čerpat z blízkosti Máchova jezera, které mu nabízí v letním období velké množství potencionálních zákazníků. Nyní se zaměříme na in-line dráhy. V okolí se nachází několik in-line drah a další se tu budují. Již v současnosti se bruslí i na letišti Hradčany, z toho si můžeme odvodit, že o bruslení na tomto prostoru je zájem. V těsné blízkosti se nachází i in-line trasa Hradčany- Kuřivody, která oproti letišti nabízí bruslení v lese. Možnosti in-line bruslení jsou i v Mladé Boleslavi, Liberci a v Mnichově Hradišti. Dále se staví nová in-line dráha nedaleko Bělé pod Bezdězem. Tuto in-line dráhu shledáváme jako možného nejvyššího konkurenta v boji o návštěvníky z Máchova jezera. Naše in-line dráha je jedinečná v tom, že v její těsné blízkosti se nachází i jiné možnosti sportovního vyžití, což u většiny ostatních in-line drah chybí. V současnosti se na území letiště Hradčany nachází paintballové hřiště, které bychom chtěli zachovat i v našem projektu. Jediným přímým konkurentem o návštěvníka v blízkém okolí je paintballové hřiště v Doksech a i z tohoto důvodu se domníváme, že by paintballové hřiště mělo zůstat. Dalším lákadlem našeho projektu je umělá horolezecká stěna. Nejbližší umělá horolezecká stěna se nachází v Liberci a ve Mšeně. I proto se domníváme, že by o umělou horolezeckou stěnu v areálu letiště Hradčany byl zájem. V oblasti je totiž nedostatečná nabídka sportovního vyžití v případě nepříznivého počasí, což se snaží náš projekt alespoň 6 Sport. Liberecký kraj: cestou necestou [online] [cit ]. Dostupné z: Sportoviště. Středočeský kraj [online]. c2008 [cit ]. Dostupné z: 8

13 částečně řešit. Mimo to by se vedle umělé stěny měl nacházet vzduchový tunel, který nikde v okolí není. Náš projekt nabízí také plochu pro létání s modely letadel. Dále zde bude i půjčovna modelů letadel s instruktorem, takže i úplný začátečník si bude moci vyzkoušet létání s modely letadel. Nic podobného v okolí také není a při tom to má vysoký potenciál přilákat především rodiny s dětmi. V neposlední řadě nabízí náš projekt U-rampy a dětská hřiště. U- rampy mohou sloužit jako zpestření pro in-line bruslaře, tedy především pro mladou generaci. V rámci našeho projektu nelákáme návštěvníky, aby primárně přijeli na U-rampu, jedná se spíše o doplňkovou aktivitu. Po provedené analýze našeho produktu se domníváme, že o sportovní centrum, které nabízí tyto sportovní činnosti, měl být zájem a je možné předpokládat jeho udržitelnost v dlouhodobém horizontu. 9 Analýza rizik projektu Za největší riziko našeho projektu považujeme vysokou koncentraci sportovních zařízení v okolí, přičemž toto riziko eliminujeme pomocí dobré marketingové strategie a unikátní nabídkou aktivit. Jako druhá hrozba tohoto projektu je nepříznivé počasí, protože některé části areálu nebudou moci být využívány. Toto riziko je sníženo tím, že areál nabízí i aktivity, které lze provozovat jak v zimním období, tak například i za deště. Se stejnými problémy se však potýkají i ostatní sportovní areály v okolí, takže by to nemělo snižovat konkurence-schopnost. Jedno z případných rizik je i nevole obyvatel vůči tomuto projektu, ale v areálu bývalého letiště Ralsko budou realizovány pouze aktivity, které by nerušily místní obyvatelstvo. Velkým rizikem může být návratnost investice. Tento problém je částečně vyřešen díky financování ze zdrojů fondů EU až do výše 85% skutečně vynaložených nákladů, které slouží primárně k podpoře postižených oblastí, nikoliv k budování aktivit generujících zisk. Takto budou financovány neziskové aktivity. Celý areál bude mít minimální náklady na údržbu, které z větší části ponesou provozovatelé sportovních aktivit. Rizikem může být symbióza masivně navštěvované atrakce a přistávací dráhy. Jde o bezpečnostní riziko, je třeba přistávací dráhu vymezit tak, aby nedošlo ke škodám na majetku ani na zdraví. 9

14 10 Harmonogram projektu Pro přehlednost byl celý projekt rozdělen do tří fází (přípravná fáze, realizační fáze a poprojektová fáze), které nejsou striktně časově odděleny, ale mohou se mezi sebou prolínat, což je vidět z následující tabulky č. 2. Tabulka č. 2: Rozložení dílčích aktivit v čase aktivity příprava dokumentace podání žádosti a hodnocení výběrové řízení odstranění černých skládek oprava vodovodu a kanalizace výstavba příjezdové cesty vybudování in-line dráhy oprava přistávací plochy vybudování plochy pro modely stavba zázemí pro sportovce vybudování skateparku vybudování dětského hřiště vybudování parkoviště otevření reklama projektu návratnost Přípravná fáze Projektová fáze Poprojektová fáze Zdroj: Vlastní zpracování. 11 Finance 11.1 Zdroje financování Celý projekt se zakládá na spoluúčasti soukromého a veřejného sektoru a se soukromými investicemi počítá. Nicméně se domníváme, že především vysoké počáteční investice bude nutné krýt především z veřejných financí, na což finanční prostředky poskytnuté od Libereckého kraje a města Ralsko nestačí Nadnárodní zdroje Následující tabulka č. 3 uvádí všechny uvažované operační programy, které by mohly být alespoň částečně zdroji financování. Uváděná maximální možná úhrada je pouze teoretická hodnota. 10

15 Tabulka č. 3: Rozpis operačních programů Operační programy ROP Severovýchod OP Životní prostředí OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko OP Přeshraniční spolupráce ČR Sasko Až 85 % nákladů Až 85 % nákladů + 5% příspěvek SFŽP Až 85 % nákladů Až 85 % nákladů Oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu Oblasti podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží 6.3 Obnova krajinných struktur Prioritní osy 1 Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik 2 Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu Prioritní osy 2 Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu 3 Zlepšení situace přírody a životního prostředí Zdroj: Strukturální fondy. [online]. [cit ]. Dostupné z: Vlastní zpracování. V době zpracování projektu byl k dispozici pouze plán výzev pro rok Ovšem vzhledem k faktu, že současné programovací období EU končí s rokem 2013, bude podmínkou realizace projektu začít čerpat prostředky již v roce Při využití pravidla n + 2 by čerpání probíhalo ještě po následující dva roky Národní zdroje Následující tabulka č. 4 shrnuje další zdroje financování. Navrhujeme určité zdroje využít pouze na konkrétní, vyčleněné projekty. Tabulka č. 4: Další zdroje financování projektu Název zdroje financování Maximální výše Poznámka Podpora revitalizace bývalých voj. areálů (MMR) Liberecký kraj Ralsko 10 mil. Kč Výhradní financování 3 mil. Kč/rok 4 mil. Kč/rok Soukromé investice Neomezeno S odkladem do 2. fáze Zdroj: MMR [online] [cit ]. Dostupné z: Výzvy Libereckého kraje. [online] [cit ]. Dostupné z: Návrh rozpočtu města Ralsko. [online] [cit ]. Dostupné z: Vlastní zpracování. Podle návrhu rozpočtu města Ralsko pro rok 2012, celková výdajová stránka města činí 48,3 mil. Kč 7. Podle hrubých odhadů se domníváme, že město by bylo schopno vyčlenit 5 10 % finančních prostředků na realizaci projektů, výdaje spojené s plánovací dokumentací 7 Rozpočet města Ralsko pro rok 2012.[online].[cit ]. url: <http://mestoralsko.cz/dokumenty/ deska/522.pdf> 11

16 a další související náklady. Z hlediska dlouhodobé udržitelnosti se domníváme, že město má kapacitu financovat projekt zhruba 3 miliony Kč ročně. Za účelem zajištění dlouhodobé životaschopnosti projektu je potřeba maximálně angažovat i soukromý sektor, a to hlavně v druhé fázi projektu. První fáze bude zaměřena na technickou a administrativní přípravu zázemí projektu, infrastrukturu a základní vybavení Celkové náklady projektu a rozpočet dle aktivit Celkové náklady projektu multifunkčního sportovního areálu jsou ve výši 160 mil. Kč, přičemž mezi nejnáročnější položkou je samozřejmě výstavba 7 km dlouhé in-line stezky za 50 mil. Kč. Konkrétní náklady do projektu jsou zachyceny v tabulce č. 5. V následující tabulce č. 6 vpravo je zachyceno, jak se jednotlivé aktivity projeví na výši nákladů, a to v relativním i absolutním vyjádření. Z tabulky je zřejmé, že položku s nejvyššími náklady tvoří tzv. Doprovodná infrastruktura a přesun stavebních hmot, tedy výstavba in-line stezky, plochy pro modely letadel a manipulace se stavebními materiály. Následuje pozemní stav, který zahrnuje především nemovitosti. Tabulka č. 5: Celkové náklady projektu Rozpočet na přestavbu letiště Položka Cena v mil. Kč Výstavba in-line stezky 50 Asanace 30 Vzduchový tunel 8 25 Vybudování zázemí pro letadla 10 Horolezecká stěna 9 9 Skate-park 6 Zázemí pro sportovce s půjčovnou 5 Paintballové hřiště 5 Vybudování plochy pro modely 5 letadel Parkoviště 10 5 Účelové komunikace 2 Dětské hřiště 2 Tabulka č. 6: Rozpočet projektu dle aktivit Zdroj: Vlastní zpracování. 8 Jaké jsou investice na stavbu větrného tunelu?. In: Volný pád větrným tunelem [online]. c2012 [cit ]. Dostupné z: 9 Projekty. In: Makak [online]. [cit ]. Dostupné z: 10 Výstavba parkoviště v ulici Rozmarýnová. In: Most [online] [cit ]. Dostupné z: 12

17 Oprava letištní plochy 1 Vybudování sítí 11 0,5 Rezerva a dodatečné náklady 4,5 Celkem 160 Zdroj: Uvedené zdroje v tabulce, Vlastní zpracování. Celkové náklady projektu multifunkčního sportovního areálu jsou ve výši 160 mil. Kč, přičemž mezi nejnáročnější položkou je samozřejmě výstavba 7 km dlouhé in-line stezky za 50 mil. Kč. Konkrétně je do nákladů projektu započítáno následující, viz tabulka č. 5. V následující tabulce č. 7 je zachyceno, jak se jednotlivé aktivity projeví na výši nákladů, a to v relativním i absolutním vyjádření. Tabulka č. 7: Rozpočet projektu dle jeho dílčích aktivit Aktivity Podíl z nákladů (%) Cena (v mil. Kč) Příprava dokumentace a podkladových materiálů 0,12 0,2 Příprava, realizace a vyhodnocení projektu 0,18 0,3 Zaměření objektu na zemní práce 0,93 1,5 Základy a systém odvodnění 0,62 1 Provedení asanace 18,75 30 Pozemní komunikace 4,37 7 Pozemní stav 29,37 47 Doprovodná infrastruktura a přesun staveb. hmot 40,63 65 Předání díla a otevření 1,87 3 Propagace ex-post 3,12 5 Celkově Zdroj: Vlastní zpracování Schéma financování Následující tabulka č. 8 ukazuje schéma financování v horizontu 3 let. Podmínkou využití prostředků z regionálních operačních programů by bylo zahájení čerpání v roce 2013, přičemž za využití pravidla n+2 by bylo financování rozloženo právě na 3 roky. Z ROP Severovýchod navrhujeme financovat investice nekomerčního charakteru, a to především nejdražší položku in-line dráhu, výstavbu pozemních komunikací apod. Náklady asanace by byly čerpány výhradně z OP Životní prostředí, který je k tomu přímo určen.. Zbylé, zejména komerční investice by byly realizovány za většinové účasti soukromých investorů s možnou participací města Ralsko a Libereckého kraje. 11 Orientační cena inženýrských sítí. In: Living.cz - vše pro bydlení, dům a byt [online] [cit ]. Dostupné z: kde vybudování elektrických přípojek pro Zázemí pro sportovce, Restauraci a Trenažér pro seskoky by stál cca , vodovody se započítanou prací , vybudování kanalizace a vybudování přípojek na plyn Ceny se však mohou lišit v odlišnostech v terénu a složení půdy. Proto zde máme rezervu cca

18 Tabulka č. 8: Financování projektu (horizont 3 roky) Zdroj Podíl z nákladů (%) Cena (v mil. Kč) ROP Severovýchod 53,1 85 OP Životní prostředí 18,8 30 Liberecký kraj 5,6 9 Město Ralsko 5,6 9 Soukromé investice 16,9 27 Celkově Zdroj: Vlastní zpracování Požadavek návratnosti investice Analýza produktu jasně prokázala, že výše představený projekt je dlouhodobě udržitelný. Můžeme tedy očekávat stabilní poptávku po uvedených aktivitách, a to především v letních měsících. Investice z regionálních operačních programů určené pro nekomerční využití svým charakterem prakticky vylučují jakékoliv úvahy o jejich návratnosti. Jejich přínosy v oblasti životního prostředí a celkového sociálního i ekonomického rozvoje oblasti jsou ovšem významné. Participace soukromých subjektů na projektu nás ovšem nutí hledisko návratnosti zvažovat. Podle výše uvedeného rozpočtu mohou investice do komerčních projektů dosáhnout až 44 mil. Kč. Dá se očekávat, že investoři budou požadovat návratnost investice v přiměřeném horizontu 8 let, což představuje roční rentabilitu 12,5 %. V absolutním vyjádření by to znamenalo, že celkové komerční investice musí podnikatelům vydělat minimálně 5,5 mil. Kč ročně. To je podle našeho názoru vzhledem k předpokládané velikosti areálu a množství nabízených aktivit reálné. 14

19 Závěr Na základě požadavků stanovených výzvou Libereckého kraje se zdá logickou cestou být projekt podporující cestovní ruch. Náš projekt je navíc v souladu i s Opatřením D2 v Programu rozvoje města Ralsko, který usiluje o sportovní vyžití v netradičních formách. Předkládaný záměr si klade za cíl maximálně využít současných možností celé oblasti. Uvědomujeme si, že rozpočty Libereckého kraje i města Ralsko jsou napjaté, a tudíž není možné předkládat megalomanské projekty. Dokonce i za současných nevyhovujících podmínek si poměrně značné množství lidí zvyklo areál využívat k cykloturistice, in-line bruslení, a dokonce i k sportovnímu létání. My jim tyto možnosti nabídneme v daleko kvalitnější podobě s širokým profesionálním zázemím. Vyhlášení soutěže ze strany Libereckého kraje byl mimo jiné i vynikající marketingový tah. Díky tomu, že se o území Ralska začalo hovořit v celostátních prostředcích, stouplo celkové povědomí o této oblasti. Zdůrazňujeme nezbytnost kvalitního marketingu, který je minimálně stejně tak důležitý, jako kvalita samotného projektu. Realizovaný areál by samozřejmě nebyl řešením pro všechny problémy, nicméně věříme, že by byl tím prvotním impulsem, který by nastartoval ekonomický růst v celé oblasti. Vytvořil by celou řadu podnikatelských příležitostí, které by dokázaly zvýšit atraktivitu lokality a přivést i další podnikatelské projekty. Sportovní areál není zaměřen výhradně komerčně, nicméně jeho výstavba a současně celková revitalizace krajiny by bezpochyby přinesly znatelnou úlevu rozpočtům města i kraje, které v současné době plýtvají finančními prostředky pouze na udržení stávajícího stavu. Navíc se domníváme, že při včasném využití finančních prostředků z operačních programů je možné projekt bez problému realizovat. Zároveň by vznikly takové podmínky pro podnikatelské prostředí, které by pro řadu investorů mohly být zajímavé. Oblast trpí vysokou nezaměstnaností a alarmujícím množstvím majetkové kriminality. Výstavba areálu by přechodně vytvořila poměrně mnoho dočasných pracovních míst a přibližně 30 pracovních míst od začátku jeho fungování. V důsledku zatraktivnění a kultivace celé oblasti by rovněž stoupla občanská vybavenost, která je v zatím bohužel žalostná. Likvidace budov v desolátním stavu by nutně vedla i k úbytku majetkové trestné činnosti a minimalizovala by riziko zranění. Celková asanace území je jednou z hlavních priorit celého záměru. Ekologické přínosy jsou v tomto případě zřejmé. Nakonec i celkový projekt se snaží zasahovat do celkového rázu krajiny zcela minimálně a zachovat tak její unikátní rysy. 15

20 Použité zdroje [1] Chcete potkat v lese zubra? Brzy to bude možné (ač ne snadné). Ekolist.cz: životní prostředí, příroda, ekologie, klima, biodiverzita, energetika, krajina, doprava i cestování [online] [cit ]. Dostupné z: [2] Jaké jsou investice na stavbu větrného tunelu?. In: Volný pád větrným tunelem [online]. c2012 [online] [cit ]. Dostupné z: [3] Liberecký kraj vymýšlí, jak využít letiště v Ralsku. ČT. [online] [cit ]. Dostupné z: [4] Návrh rozpočtu města Ralsko. [online] [cit ]. Dostupné z: Vlastní zpracování. Orientační cena inženýrských sítí. In: Living.cz - vše pro bydlení, dům a byt [online] [cit ]. Dostupné z: [5] MMR [online] [cit ]. Dostupné z: Výzvy Libereckého kraje. [online] [cit ]. Dostupné z: [6] Podmínky LA3.[online]. Letecká amatérská asociace ČR. [cit ].url: <http://www.laacr.cz/> [7] Projekty. In: Makak [online] [cit ]. Dostupné z: [8] Sport. Liberecký kraj: cestou necestou [online] [cit ]. Dostupné z: vlastní úprava [9] Sportoviště. Středočeský kraj [online]. c2008 [cit ]. Dostupné z: vlastní úprava [10] Strukturální fondy. [online]. [cit ]. Dostupné z: [11] Výstavba parkoviště v ulici Rozmarýnová. In: Most [online] [cit ]. Dostupné z [12] Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Zdroje obrázků a map [1] Google Earth [2] Vlastní zpracování 16

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Martin Maštálka Jana Stýblová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Dopady

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Statutární město Pardubice se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice jednající Ing. Jaroslavem Demlem, primátorem IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 Podprogram pro rok 2012 Cestování dostupné všem Prezentaci připravily firmy REDEA Žamberk s.r.o. a OHGS s.r.o. s využitím materiálů Ministerstva pro místní

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY Zpráva o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 12 HODNOCENÍ STAVU REALIACE EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (stav k 30. 9. 2012) OP Přeshraniční spolupráce Prostředky alokované

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za IV. čtvrtletí roku 2012 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce 11.10.2011 Přeshraniční spolupráce Projekty přeshraniční spolupráce

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

ANALÝZA SPZ OSTRAVA MOŠNOV A SPZ HOLEŠOV J A N H A N A

ANALÝZA SPZ OSTRAVA MOŠNOV A SPZ HOLEŠOV J A N H A N A ANALÝZA SPZ OSTRAVA MOŠNOV A SPZ HOLEŠOV J A N H A N A Úvod Důvody pro budování průmyslových zón: - podpora strukturálně postižených regionů - příprava ploch pro investory Průmyslová zóna: Průmyslovou

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Hospitality&Tourism Summit 2007

Hospitality&Tourism Summit 2007 Hospitality&Tourism Summit 2007 Datum: Místo: Prezentuje: 30. 10. 2007 Brno Dan Foltýnek Obsah prezentace 1. Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Oblast podpory 2.2. Rozvoj cestovního ruchu

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou Podklady pro poradu Dispozice vedení Varianty řešení 1. 2. 3. 4. 5. 6. Střídavé kabelové vedení 110 kv Stejnosměrné kabelové vedení 110 kv Kompaktní (estetické)

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Ing. Jiří Svátek. The development of the city of Hradec Kralove in the context of principles of the sustainable development

Ing. Jiří Svátek. The development of the city of Hradec Kralove in the context of principles of the sustainable development Rozvoj města Hradce Králové v kontextu principů (trvale) udržitelného rozvoje Ing. Jiří Svátek Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Česká

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 10. 2013 Č.j.: 75857/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Poloostrov Krásné Březno jak nastartovat revitalizaci oblasti na městském pozemku díky ozelenění?

Poloostrov Krásné Březno jak nastartovat revitalizaci oblasti na městském pozemku díky ozelenění? Poloostrov Krásné Březno jak nastartovat revitalizaci oblasti na městském pozemku díky ozelenění? 1 Obsah 1. ÚVOD.. 3 2. Vlastnická struktura.. 4 3. Pozitivní a negativní stránky poloostrova Krásné Březno.

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO:

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: A) Hranice zastavěného území vymezená platným Územním plánem obce

Více