1 Souhrn Oblast použití Metodický a koncep ní p ístup Výsledky Literatura Pod kování P ílohy...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3. 4 Výsledky... 5. 5 Literatura... 16 6 Pod kování... 16 7 P ílohy..."

Transkript

1 Vypracoval: Ji í Novák únor 2

2

3 Asociace Blower Door CZ Souhrn Oblast použití Metodický a koncep ní p ístup Cíl srovnávacího m ení Metodika a postup srovnávacího m ení Výsledky Ú astníci srovnávacího m ení Praktické zkušenosti ú astník M icí za ízení Další vybavení Výsledky srovnávacího m ení Intenzita vým ny vzduchu p i 5 Pa, n 5+/- - p ehled Objemový tok vzduchu p i 5 Pa, V 5+/- - p ehled Možné p í iny odchylek mezi výsledky díl ích test Vliv typu m icího za ízení Vliv kalibrace m icího za ízení Vliv zkušeností a kvality práce m icího technika Záv ry Literatura Pod kování P ílohy P ehled používaného vybavení Praktické zkušenosti ú astník P ehled výsledk m ení podtlakem P ehled výsledk m ení p etlakem P ehled výsledk pr m r m ení p etlakem a podtlakem Grafické výsledky m ení podtlakem Grafické výsledky m ení p etlakem...23 strana

4 strana 2 Srovnávací m ení

5 Asociace Blower Door CZ P edm tem této zprávy je vyhodnocení výsledk srovnávacího m ení poskytovatel m ení vzduchot snosti v R a jejich vybavení. Cílem bylo zjistit informace o poskytovatelích a jejich vybavení a vzájemné porovnání výsledk test nam ených r znými p ístroji a techniky. Všichni ú astníci m ili stejnou budovu stejným postupem ( SN EN 3829) za velice podobných podmínek. Nasbírané výsledky díl ích test (n 5, V 5, C L, n) byly vzájemn porovnávány a analyzovány. Ukazuje se, že ú astníci poskytují navzájem srovnatelné výsledky, nezávislé na typu m icího za ízení. Pouze u jednoho typu za ízení byla zjišt na systematická odchylka parametr rovnice proud ní C a n oproti ostatním typ m. Díl í analýzy ukazují, že výsledky testu vzduchot snosti mohou být do zna né míry ovlivn ny kvalitou práce m ícího technika. Informace získané v pr b hu srovnávacího m ení poskytují užite ný, ucelený p ehled o: jednotlivých poskytovatelích m ení vzduchot snosti na území R jejich praktických zkušenostech jejich rozložení na území R vybavení, které je v sou asné dob k dispozici pro m ení vzduchot snosti na území R Tyto informace budou využity p edevším pro organizaci vzájemné spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli v rámci nedávno založené profesní organizace Asociace Blower Door CZ (podle dohody ú astník by m la tato spolupráce mimo jiné zahrnovat také rozší ení sb ru výsledk m ení vzduchot snosti do již existující spole né databáze (Novák 29)). Po zve ejn ní prost ednictvím asociace mohou být tyto informace užite né odborné ve ejnosti a všem potenciálním zájemc m o m ení vzduchot snosti (investor m, stavebník m, projektant m, realiza ním firmám...). Výsledky srovnávacího m ení a navazujících díl ích analýz byly využity p edevším pro ú ely kontroly správnosti: funkce prov ovaných m icích za ízení pracovních postup zú astn ných m icích technik Krom toho analýzy výsledk srovnávacího m ení poskytují informace o nejistot m ení vzduchot snosti rodinných dom, kterou je možné o ekávat v b žných podmínkách. Poukazují na n které zdroje chyb a jejich význam. Tyto informace je možné použít p i úpravách m icích metod a postup s cílem dosažení v tší p esnosti výsledku. P edpokládá se, že tímto zp sobem budou použity p i tvorb p edpis, zejména technických norem nebo jejich ástí, které se p ímo v nují problematice m ení vzduchot snosti. Srovnávací m ení m lo tyto hlavní cíle: zjišt ní základních údaj o poskytovatelích m ení na území R a jejich vybavení vzájemné porovnání výsledk test vzduchot snosti nam ených r znými p ístroji a techniky na stejné budov (kontrola správné funkce p ístroj a správnosti postupu technik s cílem odhalit p ípadné vady na m icích za ízeních nebo hrubé chyby v postupu m icích technik ) Krom kontroly kvality m že porovnání výsledk poskytnout také užite né informace pro odhad celkové nejistoty m ení. strana 3

6 Srovnávací m ení Ú astníci srovnávacího m ení m ili stejnou budovu za velmi podobných podmínek. Zaznamenávaly se výsledky díl ích test nam ené jednotlivými ú astníky. Získané výsledky se dále analyzovaly. Cílem srovnávacího m ení nebylo zjistit skute nou úrove vzduchot snosti m ené budovy, ale porovnání výsledk jednotlivých díl ích test, stanovení vzájemných rozdíl mezi t mito výsledky a, pokud možno, objasn ní p í in zjišt ných rozdíl. V rámci tohoto srovnávacího m ení nebyl zkoumán vliv p ípravy budovy ani vliv chyb p i výpo tu vztažných veli in na výsledek testu vzduchot snosti. Za výsledek testu se považovala pr m rná hodnota intenzity vým ny vzduchu p i 5 Pa, n 5 (pr m r podtlak / p etlak), ale zaznamenávaly a hodnotily se i další mezivýsledky (sou initel proud ní C env, C L, exponent proud ní n, pr tok vzduchu V 5 ). vnit ní objem V = 326 m 3 plocha obálky A E = 293 m 2 podlahová plocha A F = 36 m 2 Obr. M ená budova celkový pohled a hodnoty vztažných veli in (vypo ítané podle SN EN 3829) M ení prob hlo 8. a M enou budovou byl jeden z typových pasivních rodinných dom Atrea v obytném souboru Koberovy (Morávek 27) viz obr. ). Budova byla pro m ení p ipravena organizátory a tato jednotná p íprava se v pr b hu srovnávacího m ení nem nila.. P íprava budovy neodpovídala metod A ani B podle ( SN EN 3829), výsledky m ení by tedy nem ly být používány pro hodnocení vzduchot snosti podle platných p edpis ( SN , TNI , TNI 73 33). Síla v tru a teplotní rozdíl mezi vnit ním a venkovním prost edím byly po celou dobu srovnávacího m ení p ibližn konstantní. Teplotní rozdíl mezi vnit ním a venkovním prost edím se pohyboval mezi 6 až 2 C, síla v tru dosahovala až 2 stupn Beaufortovy stupnice bez výrazných siln jších poryv (síla v tru byla hodnocena vizuáln p ed a po každém díl ím testu). Ú astníci m li realizovat test p i p etlaku i podtlaku v budov a vyhodnotit výsledky postupem podle ( SN EN 3829). Pro vyhodnocení výsledk používali všichni ú astníci shodné hodnoty vztažných veli in. Tyto spole né hodnoty vztažných veli in byly vypo ítány organizátory srovnávacího m ení postupem podle ( SN EN 3829). strana 4

7 Asociace Blower Door CZ Srovnávacího m ení se zú astnilo celkem 23 technik ze 4 firem se 4 m icími za ízeními (obr. 2). Vzhledem k omezeným asovým možnostem nebylo možné zajistit, aby každý z ú astník mohl realizovat vlastní test. Z tohoto d vodu bylo realizováno pouze 6 díl ích test. S každým ze 4 m icích za ízení byl realizován alespo jeden test, v p ípad dvou m icích za ízení byl test opakován. P i n kterých testech pracovali ú astníci ve více lenných skupinách, typicky ve dvojicích (kolegové ze stejné spole nosti s podobnými praktickými zkušenostmi) Obr. 2 Ú astníci srovnávacího m ení a testovaná m icí za ízení. ísla pod m ícími za ízeními (ventilátory) odpovídají ozna ení jednotlivých typ podle tab. Mezi firmami (poskytovateli m ení vzduchot snosti), které se srovnávacího m ení jsou zastoupeny OSV (5), dodavatelé stavebních materiál, systém nebo technických za ízení (4), výzkumná a univerzitní pracovišt (4) a jedna konzulta ní a projek ní kancelá. Jedna OSV používá za ízení jiné firmy, zmín ná projek ní a konzulta ní kancelá vlastní 2 za ízení. Všechny uvedené firmy realizují b žné komer ní zakázky. Rozložení poskytovatel m ení na území R je velmi nerovnom rné (obr. 3). Velká ást firem a m icích za ízení je soust ed na v Praze a St edo eském kraji, v ad kraj není k dispozici žádný poskytovatel. Území Moravy je z ejm pokryto rovnom rn ji, než území ech Obr. 3 Rozložení poskytovatel m ení vzduchot snosti na území R (po et m icích za ízení v krajích) strana 5

8 Srovnávací m ení Krom výsledk m ení a údaj o m icích za ízeních byly zaznamenávány také tyto informace, které umož ují hodnotit praktické zkušenosti ú astník : délka praxe (doba, po kterou se aktivn v nují m ení vzduchot snosti) po et dosud realizovaných m ení vzduchot snosti etnost Next délka praxe [roky] etnost Next po et dosud realizovaných test Obr. 4 Základní údaje o praktických zkušenostech ú astník Výsledky jsou uvedeny na obr. 4. V grafech jsou zpracovány pouze údaje získané od t ch ú astník, kte í byli uvedeni jako osoby zodpov dné za realizaci díl ího testu (v p ípad, že se na díl ím testu podílelo více osob, jsou uvedeny údaje jen o jednom z nich). Délka praxe se pohybuje od n kolika m síc do let (v tšinou do 2 let). Po et dosud realizovaných test se pohybuje od 3 do 35 (v tšinou do 5 test ). Pro ú ely vyhodnocení vztahu mezi výsledkem testu a praktickými zkušenostmi m icího technika byla zavedena zvláštní veli ina nazývaná v této studii jednoduše zkušenost. Jedná se o bezrozm rnou, relativní veli inu, jejíž hodnoty se mohou pohybovat v rozmezí (žádné praktické zkušenosti) až ( nejv tší zkušenosti hypotetický technik s desetiletou praxí a 35 realizovanými testy). Zkušenost jednotlivých ú astník se vypo ítala z délky jejich praxe a po tu dosud realizovaných test. P i výpo tu se p edpokládalo, že: praktické zkušenosti technika jsou závislé na délce praxe i na po tu dosud realizovaných test po et realizovaných test p ispívá ke zkušenosti technika v tší m rou, než délka praxe Hodnota zkušenosti se po ítala takto: zkušenost =,33 délka praxe +,67 pocet realizovanych mereni 35 Výsledky jsou shrnuty na obr. 5 (platí op t jen pro ú astníky vedené jako osoby zodpov dné za realizaci díl ího testu). Je z ejmé, že v tšina ú astník srovnávacího m ení má dosud spíše menší praktické zkušenosti. strana 6

9 Asociace Blower Door CZ etnost Next zkušenost [-] Obr. 5 zkušenost ú astník m ení vypo ítaná z délky praxe a po tu dosud realizovaných m ení Ú astníci srovnávacího m ení používají 4 typy m icího za ízení. Vždy se jedná o za ízení typu blower door s ventilátorem s prom nným výkonem, flexibilním osazovacím rámem a vzduchot snou plachtou pro osazení ventilátoru. M icí za ízení se navzájem liší zejména výkonem (tab. ) a zp sobem m ení pr toku vzduchu. M ící za ízení typu 2 (podle tab. ) odvozuje pr tok vzduchu nep ímo z rychlosti otá ení ventilátoru. Ostatní m icí za ízení používají pro m ení pr toku vzduchu princip tlakového rozdílu na kalibrované clon. Tab. Po ty a základní vlastnosti za ízení používaných poskytovateli m ení vzduchot snosti v R. Po et ventil. je po et ventilátor v jednom za ízení, V min a V max minimální a maximální pr tok vzduchu, který jsou schopné ventilátory zajistit ozna ení výrobce typ po et za ízení po et ventil. V min [m 3 /h] V max [m 3 /h] Energy Minneapolis Blower Conservatory Door Model LTM Blowtest Retrotec Model Q Infiltec Infiltec E celkem 4 Všechny typy m icích za ízení jsou vybaveny digitálními idly pro m ení tlakového rozdílu. Všechny typy jsou rovn ž vybaveny speciálním softwarem pro vyhodnocení nam ených dat a výpo et výsledku m ení postupy podle ( SN EN 3829). P edpokládalo se, že všechny tyto softwarové nástroje jsou kompatibilní s postupy podle ( SN EN 3829), p estože mezi jednotlivými typy za ízení byly pozorovány drobné rozdíly ve zp sobu zpracování nam ených dat (nap. p i m ení základního tlakového rozdílu v p ípad za ízení typu 2). Krom typu 4, umož ují softwarové nástroje také p edprogramování a automatické ízení pr b hu testu, což teoreticky m že zvýšit p esnost výsledku m ení. Všechna za ízení jsou z ejm dob e použitelná pro m ení b žných rodinných dom. Typy, 3, 4 umož ují m it od velmi t sných a malých prostor (byt, místností) až po velké nebo velmi net sné rodinné domy. M la by umožnit i m ení rozsáhlejších, ale relativn t sných staveb (nap. t locvi na 32 x 6 x 7,5 m p i n 5 =,5 h - ). Rozsah použití za ízení typu 2 je omezen jší. Pomocí za ízení typu 4, vybaveného t emi ventilátory, je možné m it ješt v tší (nebo mén t sné) budovy. Za ízení typu mohou být p i m ení navzájem synchronizována pomocí speciálního softwaru. Propojením všech 7 za ízení tohoto typu dostupných v R je teoreticky možné zajistit pr tok vzduchu až cca 5 m 3 /h. V R by tedy m lo být možné m it i velmi rozsáhlé budovy (nap. halu 6 x 4 x 2 m p i n 5 =, h - ). strana 7

10 Srovnávací m ení Krom jednoho jsou všichni poskytovatelé vybaveni anemometrem pro detekci net sností. V tšina () k tomuto ú elu používá také termovizní kameru, n kte í (8) i vyvíje hustého dýmu. Jediný poskytovatel má k dispozici ultrazvukový detektor (popis za ízení viz nap. (Novák 28)). V této ásti jsou prezentovány a komentovány výsledky díl ích test a výsledky navazujících analýz. Výsledky test p i podtlaku v budov jsou ozna eny dolním indexem -, výsledky test p i p etlaku v budov dolním indexem +. Výsledky test vypo ítané jako pr m r z výsledku p i podtlaku a p etlaku v budov (nap. n 5 ) jsou ozna eny dolním indexem +/-. Podrobn jší p ehledy výsledk jsou uvedeny v p ílohách (kap.7). V dalším textu není na p ílohy odkazováno. Výsledky díl ích test - hodnoty n 5+/- - se pohybují v rozmezí od,7 do,87 h -, pr m rná hodnota je,77 h - (obr. 6). Sm rodatná odchylka je,6 h - a mezikvartilový rozptyl,82 h -. V tšina hodnot ( ze 6) je nižší, než pr m rná hodnota. n 5+/- [h - ] n5+/- [h - ] kvartil min. hodnota pr m r medián max. hodnota 3. kvartil Test Obr. 6 Vlevo - p ehled výsledk díl ích test - n 5+/-. Vpravo základní statistické údaje kvartilový graf. Pro n kolik díl ích test (9 ze 6) realizovaných m icím za ízením typu byla vypo ítána p edpokládaná nejistota výsledné hodnoty n 5+/- postupem podle n meckého návrhu na zm nu EN 3829 (FLiB Supplement /2). Chyba výpo tu vnit ního objemu budovy byla uvažována %, protože všechny díl í hodnoty n 5+/- byly vypo teny s uvažováním stejného vnit ního objemu. Pr m rná hodnota takto vypo ítané nejistoty je ±7%. U ostatních typ p ístroj se p edpokládaná nejistota m že lišit z d vodu odlišné p esnosti m ení tlakového rozdílu a pr toku vzduchu. Takto vypo ítaná nejistota (±7%) byla použita pro orienta ní vzájemné porovnání odchylek díl ích hodnot n 5+/- od pr m rné hodnoty. Odchylky díl ích výsledk od pr m rné hodnoty nejsou v tší než 3,6 % pr m rné hodnoty, v tšina odchylek je menší, než 7% pr m rné hodnoty (obr. 7). Výsledky test 6, 7 a 4 jsou z ejm zatíženy v tší chybou, než výsledky ostatních test. Žádná z díl ích hodnot n 5+/- však není velmi výrazn odlehlá od pr m rné hodnoty (nap. o více než 25%) nebo od ostatních hodnot. Žádný z výsledk z díl ích test tedy z ejm není zatížen mimo ádn hrubou chybou. strana 8

11 Asociace Blower Door CZ odchylka n 5+/- od pr m. hodnoty[h - ] Test Obr. 7 Odchylky díl ích hodnot od pr m rné hodnoty. ervené áry reprezentují ±7% pr m rné hodnoty n 5+/- (p edpokládaná nejistota odvozená z výpo tu nejistoty hodnoty n 5+/- pro n kolik díl ích test tato hodnota neplatí obecn, je zde použita pouze pro orienta ní porovnání). Na obr. 8 je uveden p ehled výsledk díl ích test vyjád ených pomocí objemového toku vzduchu p i 5 Pa, V 5+/- spolu s pr m rnou hodnotou V 5+/-. Grafy na obr. 6 vlevo a na obr. 8 mají shodný pr b h, liší se pouze íselné hodnoty, nebo pro výpo et hodnoty n 5 byl v p ípad všech díl ích test použitý shodný vnit ní objem budovy (viz kap. 3.2). To platí obecn pro výsledky test p i podtlaku ( - ), p i p etlaku ( + ) i pro výsledek získaný jako pr m r výsledk p i p etlaku a podtlaku ( +/- ). Pro ú ely dalších jednoduchých statistických analýz byly výsledky díl ích test vyjád eny pomocí objemového toku vzduchu p i 5 Pa, V 5. V 5+/- [m 3 /h] min. hodnota: 23 m 3 /h max. hodnota: 285 m 3 /h pr m r: 25 m 3 /h sm. odchylka: 9,5 m 3 /h Test Obr. 8 P ehled výsledk díl ích test - V 5+/- a základní statistické údaje Na obr. 9 jsou porovnány hodnoty V 5-, V 5+ a V 5+/- pro díl í testy. Absolutní hodnota rozdílu mezi výsledkem testu p i podtlaku a p etlaku v budov V 5- - V 5+ se pohybuje od 3 do 26 m 3 /h, p evládají však spíše nižší hodnoty. Rozdíly V 5- - V 5+ se neliší pouze v absolutní hodnot, ale také ve znaménku. P esn u poloviny díl ích test je tento rozdíl záporný (výsledek testu p i p etlaku vyšší než výsledek p i podtlaku v budov ), u poloviny je kladný. Sou et kladných rozdíl V 5- - V 5+ je v tší, než absolutní hodnota sou tu záporných rozdíl. Obecn se p edpokládá, že rozdíl mezi výsledkem testu p i podtlaku a p etlaku v budov je zp soben zvláštními vlastnostmi net sností. asto se v této souvislosti zmi uje nesymetrické chování net sností v d sledku jejich geometrického ešení (nap. net snosti tvaru L s odlišnou délkou ramen) a konstruk ního ešení (nap. p ítomnost neslepených pás fólie). Velké vzájemné odchylky mezi díl ími rozdíly V 5- - V 5+ nazna ují, že v tomto konkrétním p ípad se pravd podobn nejedná o d sledek zvláštních vlastností net sností (v tom p ípad by m ly být díl í rozdíly V 5- - V 5+ velmi strana 9

12 Srovnávací m ení podobné), ale spíše o d sledek nahodilé chyby m ení. Záv ry o charakteru net sností, založené na rozdílu V 5- - V 5+ z jediného testu, by tedy m ly být formulovány opatrn. V 5 [m 3 /h] Test V5+ V5- V5+/- Obr.9 P ehled výsledk díl ích test - V 5-, V 5+ a V 5+/- Vzhledem k podmínkám srovnávacího m ení (jednotná p íprava budovy p ed m ením spole ná pro všechny díl í testy, jednotn zadávané hodnoty vztažných veli in, velmi podobné klimatické podmínky p i všech díl ích testech, automatické vyhodnocení výsledk podle shodné metodiky) se p edpokládalo, že rozdíly mezi výsledky díl ích test mohou být zp sobeny p edevším: chybami m ení zp sobenými nep esností m icích za ízení (chybná kalibrace, vady p ístroje) chybami m icího technika (chyby v postupu m ení nebo obsluze p ístroje nap. chybné osazení m icího za ízení, chybné propojení tlakových idel hadi kami apod.) Výsledky díl ích test byly jednoduchým zp sobem analyzovány s cílem nalézt možné p í iny rozdíl mezi výsledky díl ích test a s cílem objasnit zda: p ípadné chyby m ení zp sobené nep esností m icích za ízení mají charakter systematické chyby spole né vždy ur itému typu m icího za ízení nebo zda se jedná o náhodné chyby jednotlivých m icích za ízení (testovala se závislost výsledk díl ích test na typu m icího za ízení) p ípadné chyby m icích technik (v kontextu srovnávacího m ení se jedná o náhodné chyby) souvisí s kvalitou jejich práce a jejich praktickými zkušenostmi (testovala se závislost výsledk díl ích test na zkušenosti m icího technika p edpokládalo se, že v p ípad technik s v tšími praktickými zkušenostmi, tedy s vyšší hodnotou zkušenosti, je menší pravd podobnost chyby v postupu m ení a obsluze za ízení) Ukázalo se, že p esné ur ení p í in vzájemných odchylek mezi výsledky díl ích test je obtížné. Spolehlivost výsledk t chto analýz je limitována p edevším: odlišnými (navzájem nesrovnatelnými) po ty výsledk pro r zné typy m icích za ízení (obr. ) statisticky irelevantními po ty díl ích výsledk pro ur ité typy m icích za ízení (obr. ) statisticky irelevantními po ty díl ích výsledk od m icích technik s v tšími praktickými zkušenostmi (obr. ) statistickou závislostí mezi typem m icího za ízení a zkušeností m icího technika (obr. ) I p es uvedené obtíže jsou výsledky n kterých analýz prezentovány v dalším textu. strana

13 Asociace Blower Door CZ etnost (po et test ) Next zkušenost [-] etnost (po et test ) typ m. za ízení zkušenost [-] typ m icího za ízení Obr. Vlevo po et díl ích test podle zkušenosti m icího technika. Uprost ed po et díl ích test podle typu m icího za ízení. Vpravo vztah mezi typem m icího za ízení a zkušeností m icího technika pro jednotlivé díl í testy (každý bod reprezentuje jeden díl í test) Grafy na obr. ukazují výsledky díl ích test vyjád ené pomocí objemového toku vzduchu p i 5 Pa V 5+, V 5- a V 5+/- v závislosti na typu m icího za ízení. Je velmi obtížné tento výsledek interpretovat. Pro za ízení typu 3 a 4 je k dispozici pouze malý po et výsledk, nesrovnatelný po tem výsledk pro za ízení typu a 2. Pro za ízení typu 3 je k dispozici jediný výsledek nam ený technikem s malou zkušeností. Je otázka, jaké výsledky by se stejným za ízením nam ili technici s vyššími zkušenostmi (není z ejmé, zda je nam ený výsledek ovlivn n spíše vlastnostmi p ístroje nebo spíše zkušeností technika). Z údaj na grafech obr. nelze odvodit jednozna né záv ry o vlivu typu za ízení na výsledek testu. Nicmén se zdá, že mezi t mito parametry neexistuje jasná korelace. Výsledky test vyjád ené pomocí objemového toku vzduchu p i 5 Pa, V 5 jsou tedy pravd podobn nezávislé na typu m icího za ízení. V 5 [m 3 /h] V5+ V5- V 5+/- [m 3 /h] typ m icího za ízení typ m icího za ízení Obr. Výsledky díl ích test podle typu m icího za ízení (každý bod reprezentuje jeden díl í výsledek) V grafech na obr. 2 jsou vyneseny parametry rovnice proud ní (sou initel proud ní C L a exponent proud ní n) v závislosti na typu m icího za ízení. V p ípad za ízení typu 2 se parametry rovnice proud ní (p edevším sou initel proud ní C L ) zjišt né p i m ení podtlakem nápadn liší od hodnot nam ených pomocí jiných typ za ízení. Tato odchylka se týká 3 ze 4 prov ovaných za ízení typu 2, v kontextu srovnávacího m ení je možné ji považovat za systematickou. U výsledk m ení p etlakem se tato systematická odchylka neprojevuje. strana

14 Srovnávací m ení C L [m 3 /(h.pa n ] CL+ CL- n [-] n+ n typ m icího za ízení typ m icího za ízení Obr. 2 Parametry rovnice proud ní v závislosti na typu m icího za ízení. Vlevo sou initel proud ní C L, vpravo exponent proud ní n. Systematicky odlišné chování za ízení typu 2 je dob e patrné p i porovnání pr b h závislosti objemového toku vzduchu na tlakovém rozdílu pro jednotlivé díl í testy (obr. 3). Tato systematická odchylka m že souviset s odlišným principem m ení pr toku vzduchu ventilátorem u za ízení typu 2 (viz kap. 4.2). Podtlak v budov P etlak v budov o. tok vzduchu V L- [m 3 /h] typ m icího za ízení: tlakový rozdíl p - [Pa] o. tok vzduchu V L+ [m 3 /h] typ m icího za ízení: tlakový rozdíl p + [Pa] Obr. 3 Pr b hy závislosti objemového toku vzduchu na tlakovém rozdílu pro jednotlivé díl í testy Grafy na obr. 4 ukazují výsledky díl ích test nam ených za ízeními typu (vyjád ené pomocí V 5+, V 5- a V 5+/- ) v závislosti na datu poslední kalibrace tlakových idel (tlaková idla slouží u tohoto typu za ízení jak k m ení tlakového rozdílu tak k m ení pr toku vzduchu ventilátorem). Výsledek je velmi obtížné interpretovat, nebo pro starší data kalibrace je k dispozici p íliš malý po et výsledk m ení (výrazn menší než pro p ístroje kalibrované v r. 2). Oba testy pomocí za ízení kalibrovaného naposledy v roce 26 realizoval technik s relativn velkou zkušeností (,52), test pomocí za ízení kalibrovaného naposledy v roce 28 realizoval mén zkušený technik (zkušenost,3) a zbývajících 6 test pomocí za ízení kalibrovaných v roce 2 realizovali technici s velmi rozdílnými zkušenostmi (zkušenost od,2 do,84, pr m r,7). strana 2

15 Asociace Blower Door CZ V5+ V V 5 [m 3 /h] V 5+/- [m 3 /h] datum poslední kalibrace datum poslední kalibrace.8.2 Obr.4 Výsledky díl ích test podle data poslední kalibrace (každý bod reprezentuje jeden díl í test, vyneseny jsou pouze výsledky test realizovaných za ízeními typu ) Povrchní interpretace graf na obr. 4 by mohla vést k záv ru, že nam ená hodnota V 5 klesá se zv tšujícím se asovým odstupem od poslední kalibrace. Tento záv r je z ejm chybný. Informace uvedené na obr. 4 nijak nezpochyb ují význam pravidelné kalibrace tlakových idel v p edepsaných intervalech. Je však z ejmé, že pouhá v asná kalibrace idel sama o sob nezajistí spolehlivost výsledku m ení pop. vzájemnou srovnatelnost výsledk nam ených odlišnými p ístroji a techniky. Nejistota m ení je tedy z ejm významn ovlivn na i chybami z jiných zdroj, než pouze p esností tlakových idel. Grafy na obr. 5 ukazují výsledky díl ích test (vyjád ené pomocí V 5+, V 5- a V 5+/- ) v závislosti na zkušenosti m ícího technika. Zdá se, že rozptyl nam ených výsledk se zmenšuje se stoupající zkušeností m icích technik (výsledky nam ené zkušen jšími techniky vykazují na první pohled menší rozptyl). Zdá se rovn ž, že zkušen jší technici m í nižší hodnoty V 5. Tato pozorování ukazují, že zkušenosti m icího technika z ejm mohou ovlivnit výsledek testu. M la by však být interpretována opatrn, zejména z toho d vodu, že v p ípad zkušen jších technik je k dispozici pouze malý (statisticky irelevantní) po et výsledk v porovnání s po tem výsledk nam ených mén zkušenými techniky. V 5 [m 3 /h] zkušenost technika [-] V5+ V5- V 5+/- [m 3 /h] zkušenost technika [-] Obr.5 Výsledky díl ích test podle zkušenosti m icího technika (každý bod reprezentuje jeden díl í test) strana 3

16 Srovnávací m ení Lze p edpokládat, že pravd podobnost chyby v postupu m ení a obsluze p ístroje klesá se stoupající zkušeností technika (kap ). To by mohlo znamenat, že nižší hodnoty V 5, nam ené zkušen jšími techniky, jsou zatíženy menší chybou a tedy pravd podobn blíže realit. Grafy na obr. 5 tuto hypotézu ovšem ani nepotvrzují, ani nevyvracejí - vzhledem k výše zmín ným zvláštním vlastnostem zkoumaného souboru výsledk m ení (malý po et výsledk nam ených zkušenými techniky, malý po et m ení realizovaný n kterými typy m icích za ízení, z toho vyplývající statistická závislost mezi typem m icího za ízení a zkušeností technika kap ). Graf na obr. 6 ukazuje rozdíly mezi výsledkem testu p i podtlaku a p etlaku v budov (V 5- - V 5+ ) v závislosti na zkušenosti m ícího technika. Zdá se, že velikost rozdílu mezi výsledkem testu p i podtlaku a p etlaku (v absolutní hodnot ) klesá se zkušeností technika. To ovšem nepotvrzuje ani nevyvrací p edpokládanou závislost výsledku m ení na zkušenosti m ícího technika. D vodem je op t nízký po et výsledk nam ených techniky s v tší zkušeností a statistická závislost mezi typem m icího za ízení a zkušeností technika. V p ípad test nam ených pomocí za ízení typu 2 by mohla být odchylka rozdílu (V 5- - V 5+ ) oproti ostatním za ízením ovlivn na do jisté míry mimo jiné specifickými vlastnostmi tohoto typu za ízení (viz kap. 4.2 a kap ). 3 (V 5-) - (V 5+) [m 3 /h] zkušenost technika [-] Obr.6 Rozdíly mezi výsledkem testu p i podtlaku a p etlaku v budov podle zkušenosti m icího technika pr m r V5+/- zkušenost V 5+/- [m 3 /h] zkušenost [-] Test Obr.7 Výsledky díl ích test a zkušenosti m icího technika. Zelen jsou ozna eny výsledky nam ené stejným, relativn zkušeným technikem. erven jsou ozna eny výsledky nam ené stejnou dvojicí mén zkušených technik. Výsledky následující analýzy naopak ukazují, že zkušenosti m ícího technika, resp. kvalita jeho práce, z ejm mohou ovlivnit výsledek testu. Na obr. 7 jsou vyneseny výsledky díl ích test strana 4

17 Asociace Blower Door CZ vyjád ené pomocí V 5+/-. Testy. a 8 byly realizovány stejným, relativn zkušeným technikem (zkušenost,52). Testy. 6 a 6 byly realizovány dvojicí technik s výrazn menší zkušeností (zkušenost,2, délka praxe cca 6 m síc, 3 dosud realizované testy). Zatímco výsledky obou test nam ené zkušeným technikem jsou velmi podobné (tém identické), výsledky nam ené dvojicí mén zkušených technik jsou navzájem velmi odlišné. Výsledek jejich prvního testu (test. 6) je velmi odlehlý od pr m rné hodnoty V 5+/- i od v tšiny ostatních díl ích test (je tedy pravd podobné, že je zatížený významnou chybou). Naproti tomu výsledek jejich druhého testu (test. 6) je jednou z nejnižších nam ených hodnot V 5+/- a je velmi podobný výsledk m nam eným zkušenými techniky (nap. testy., 2, 8). Nápadn odlišné jsou také rozdíly mezi výsledky testu p i podtlaku a p i p etlaku v budov V 5- - V 5+. V p ípad testu. 6 je tento rozdíl mimo ádn velký (jeden z nejvyšších v souboru díl ích test ), zatímco v p ípad testu. 6 je velmi malý - jeden z nejmenších, navíc velmi podobný jako v p ípad test realizovaných zkušenými techniky (nap. testy., 2, 8 viz obr. 8). (V 5-) - (V 5+) [m 3 /h] zkušenost [-] zkušenost Test -2.5 Obr.8 Rozdíly mezi výsledkem testu p i podtlaku a p etlaku v budov a zkušenosti m icího technika. Zelen jsou ozna eny výsledky nam ené stejným, relativn zkušeným technikem. erven jsou ozna eny výsledky nam ené stejnou dvojicí mén zkušených technik. Na tomto míst je pot eba podotknout, že test. 6 realizovala dvojice mén zkušených technik v p ítomnosti ostatních koleg. O ividn pracovali pod vlivem silné trémy a stresu. Naproti tomu test. 6 realizovali sami, po odjezdu ostatních koleg, pouze s jedním z organizátor. V této situaci pracovali mnohem klidn ji a soust ed n ji. Navíc v ten okamžik m li za sebou dva dny, kdy mohli sledovat p i práci kolegy s podobnými i v tšími praktickými zkušenostmi a mohli s nimi své problémy diskutovat. I to m že znamenat ur itý posun v praktické zkušenosti. Bez ohledu na to, zda mezi testy 5 a 6 došlo ke zvýšení jejich praktické zkušenosti, je z ejmé, že zmín né vn jší okolnosti m ly významný vliv na kvalitu jejich práce. Výsledky této díl í analýzy tedy nazna ují, že kvalita práce m ícího technika m že mít významný vliv na výsledek testu. Z výsledk srovnávacího m ení vyplývá, že jeho ú astníci (poskytovatelé m ení, m icí technici), používající r zná m icí za ízení, poskytují za srovnatelných podmínek navzájem srovnatelné výsledky testu vzduchot snosti vyjád ené hodnotami n 5 a V 5. Protože mezi výsledky díl ích test (hodnotami n 5 a V 5 ) nebyly zjišt ny žádné výrazn odlehlé hodnoty, je pravd podobné, že: prov ovaná m icí za ízení pracují správn (bez hrubých vad) zú astn ní m icí technici se v pr b hu m ení nedopoušt jí hrubých chyb Základní statistické údaje o souboru díl ích hodnot n 5 v podstat nep ímo vypovídají o nejistot m ení za daných podmínek. S ohledem na statisticky malý po et realizovaných test je obtížné z výsledk srovnávacího m ení p esn ji ur it nejistotu m ení. Jako ur itý orienta ní odhad nejistoty je možné použít dvojnásobek sm rodatné odchylky nebo mezikvartilový rozptyl jedná se o interval ší e p ibližn, h -. Tato informace m že být d ležitá p i porovnávání výsledk nam ených na stejné budov r znými techniky (nap. vzájemná kontrola) a také pro zp sob vyjad ování výsledk strana 5

18 Srovnávací m ení (nap. pro ú ely porovnání výsledku s limitními hodnotami). U budov podobného typu a velikosti (rodinný d m s vnit ním objemem do cca 5 m 3 ) z ejm nemá smysl udávat hodnotu n 5 na více než desetinné místo (p ipome me, že relativní rozdíly v n 5 budou jist závislé na velikosti budovy). Výsledky test vyjád ené hodnotami n 5 a V 5 jsou z ejm nezávislé na typu m icího za ízení. V p ípad jednoho typu m ícího za ízení byla zjišt na systematická odchylka parametr rovnice proud ní C L a n oproti hodnotám nam eným ostatními typy p ístroj (to platí pouze pro výsledky m ení podtlakem, u výsledk m ení p etlakem odchylka zjišt na nebyla). Projevuje se odlišným pr b hem závislosti pr toku vzduchu na tlakovém rozdílu, p edevším v oblasti nízkých tlakových rozdíl. Na hodnoty V 5 a n 5 má pravd podobn pouze malý vliv. Odchylka m že souviset se zp sobem m ení pr toku vzduchu ventilátorem u tohoto typu za ízení, který je založený na odlišném principu, než je tomu u ostatních prov ovaných typ m icích za ízení. Výsledky jednoduchých statistických analýz ukazují, že výsledek testu vzduchot snosti m že být z ejm do zna né míry závislý na kvalit práce m icího technika. Jistou roli m že hrát v tomto ohledu míra jeho praktických zkušeností a také vn jší okolnosti (podmínky p i práci). Ve všech jednoduchých analýzách, které jsou prezentovány v této zpráv, se shodn p edpokládalo, že chyby m ení zp sobené zm nami klimatických podmínek jsou p ibližn konstantní pro všechny díl í testy a jejich vliv na rozdíly mezi výsledky díl ích test je tedy zanedbatelný (výsledky všech díl ích test jsou zatíženy stejnou chybou v d sledku zm n klimatických podmínek). P edpoklad je z ejm platný pro zm ny teploty. Jeho platnost pro zm ny v ú incích v tru nemohla být bohužel prov ena, nebo rychlost ani sm r v tru nebyly b hem srovnávacího m ení zaznamenávány (byla pouze vizuáln hodnocena síla v tru). P i p ípadném opakování srovnávacího m ení by tento problém m l být ešen podrobným záznamem všech d ležitých parametr venkovního prost edí. Pokud by bylo pot eba zcela vylou it vliv klimatických podmínek na výsledek test, m lo by být srovnávací m ení realizováno v laboratorních podmínkách (nap. na menším objektu umíst ném v hale). P i tomto srovnávacím m ení nebyl mimo jiné prov ován vliv odlišného p ístupu k p íprav budovy a výpo tu vztažných veli in na nejistotu výsledku m ení. P edpokládá se, že m že být významný vzhledem k nejednozna nosti pravidel uvedených v ( SN EN 3829), která mohou být každým m ícím technikem interpretována pon kud odlišn. Podobná srovnávací m ení by tedy v budoucnu m la být dopln na o navazující studie zkoumající i tento díl í problém. SN : 27 Tepelná ochrana budov - ást 2: Požadavky, NI, Praha, 27 SN EN 3829 Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method FLiB-Supplement /22 German proposal to the amendment of EN 3829 Morávek, P. Obytný soubor pasivních dom eský ráj Koberovy, sborník konference Pasivní domy 27, Brno, 27 Novák, J.: Vzduchot snost obvodových pláš budov, Grada publishing, Praha, 28 Novák, J.: M ení vzduchot snosti budov a analýza výsledk, díl í výzkumná zpráva za rok , CIDEAS 29 TNI Zjednodušené výpo tové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou pot ebou tepla na vytáp ní Rodinné domy TNI Zjednodušené výpo tové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou pot ebou tepla na vytáp ní Bytové domy lenové Asociace Blower Door CZ d kují firm Atrea s.r.o. za zap j ení budovy pro ú ely srovnávacího m ení a za spolupráci p i jeho organizaci. strana 6

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení, květen 2014. Stručná zpráva

Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení, květen 2014. Stručná zpráva Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení, květen 2014 Stručná zpráva Vypracoval: Jiří Novák 13.8.2014 Asociace Blower Door CZ Obsah Obsah... 1 Cíl... 2 Místo a termín konání... 2 Účastníci... 2

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

PR KAZ ENERGETICKÉ NÁRO NOSTI BUDOVY podle zákona o hospoda ení energií. 406/2000 Sb. a vyhlášky. 148/2007 Sb.

PR KAZ ENERGETICKÉ NÁRO NOSTI BUDOVY podle zákona o hospoda ení energií. 406/2000 Sb. a vyhlášky. 148/2007 Sb. F E L I v.o.s. Projek ní, poradenská a konzulta ní innost v oboru vytáp ní, vzduchotechniky a zdravotní techniky Na Hutích 2338/60, 466 01 Jablonec nad Nisou tel. 483319238 fax. 483313423 mobil +420602411429

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 Textová ást 2004 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Statistické metody - nástroj poznání a rozhodování anebo zdroj omyl a lží

Statistické metody - nástroj poznání a rozhodování anebo zdroj omyl a lží Statistické metody - nástroj poznání a rozhodování anebo zdroj omyl a lží Doc. RNDr. Zden k Karpíšek, CSc. Motto: Jsou t i druhy lží: lži, odsouzeníhodné lži a statistiky. Od v dy o státu a hazardních

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 Textová ást 2006 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva - Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Experimenty se systémem firmy Vernier

Experimenty se systémem firmy Vernier Experimenty se systémem firmy Vernier JAROSLAV REICHL St ední pr myslová škola sd lovací techniky Panská, Praha Experiment a jeho vyhodnocení jsou nedílnou sou ástí výuky fyziky. V p ípad zkoumání n kterých

Více