1 Souhrn Oblast použití Metodický a koncep ní p ístup Výsledky Literatura Pod kování P ílohy...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3. 4 Výsledky... 5. 5 Literatura... 16 6 Pod kování... 16 7 P ílohy..."

Transkript

1 Vypracoval: Ji í Novák únor 2

2

3 Asociace Blower Door CZ Souhrn Oblast použití Metodický a koncep ní p ístup Cíl srovnávacího m ení Metodika a postup srovnávacího m ení Výsledky Ú astníci srovnávacího m ení Praktické zkušenosti ú astník M icí za ízení Další vybavení Výsledky srovnávacího m ení Intenzita vým ny vzduchu p i 5 Pa, n 5+/- - p ehled Objemový tok vzduchu p i 5 Pa, V 5+/- - p ehled Možné p í iny odchylek mezi výsledky díl ích test Vliv typu m icího za ízení Vliv kalibrace m icího za ízení Vliv zkušeností a kvality práce m icího technika Záv ry Literatura Pod kování P ílohy P ehled používaného vybavení Praktické zkušenosti ú astník P ehled výsledk m ení podtlakem P ehled výsledk m ení p etlakem P ehled výsledk pr m r m ení p etlakem a podtlakem Grafické výsledky m ení podtlakem Grafické výsledky m ení p etlakem...23 strana

4 strana 2 Srovnávací m ení

5 Asociace Blower Door CZ P edm tem této zprávy je vyhodnocení výsledk srovnávacího m ení poskytovatel m ení vzduchot snosti v R a jejich vybavení. Cílem bylo zjistit informace o poskytovatelích a jejich vybavení a vzájemné porovnání výsledk test nam ených r znými p ístroji a techniky. Všichni ú astníci m ili stejnou budovu stejným postupem ( SN EN 3829) za velice podobných podmínek. Nasbírané výsledky díl ích test (n 5, V 5, C L, n) byly vzájemn porovnávány a analyzovány. Ukazuje se, že ú astníci poskytují navzájem srovnatelné výsledky, nezávislé na typu m icího za ízení. Pouze u jednoho typu za ízení byla zjišt na systematická odchylka parametr rovnice proud ní C a n oproti ostatním typ m. Díl í analýzy ukazují, že výsledky testu vzduchot snosti mohou být do zna né míry ovlivn ny kvalitou práce m ícího technika. Informace získané v pr b hu srovnávacího m ení poskytují užite ný, ucelený p ehled o: jednotlivých poskytovatelích m ení vzduchot snosti na území R jejich praktických zkušenostech jejich rozložení na území R vybavení, které je v sou asné dob k dispozici pro m ení vzduchot snosti na území R Tyto informace budou využity p edevším pro organizaci vzájemné spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli v rámci nedávno založené profesní organizace Asociace Blower Door CZ (podle dohody ú astník by m la tato spolupráce mimo jiné zahrnovat také rozší ení sb ru výsledk m ení vzduchot snosti do již existující spole né databáze (Novák 29)). Po zve ejn ní prost ednictvím asociace mohou být tyto informace užite né odborné ve ejnosti a všem potenciálním zájemc m o m ení vzduchot snosti (investor m, stavebník m, projektant m, realiza ním firmám...). Výsledky srovnávacího m ení a navazujících díl ích analýz byly využity p edevším pro ú ely kontroly správnosti: funkce prov ovaných m icích za ízení pracovních postup zú astn ných m icích technik Krom toho analýzy výsledk srovnávacího m ení poskytují informace o nejistot m ení vzduchot snosti rodinných dom, kterou je možné o ekávat v b žných podmínkách. Poukazují na n které zdroje chyb a jejich význam. Tyto informace je možné použít p i úpravách m icích metod a postup s cílem dosažení v tší p esnosti výsledku. P edpokládá se, že tímto zp sobem budou použity p i tvorb p edpis, zejména technických norem nebo jejich ástí, které se p ímo v nují problematice m ení vzduchot snosti. Srovnávací m ení m lo tyto hlavní cíle: zjišt ní základních údaj o poskytovatelích m ení na území R a jejich vybavení vzájemné porovnání výsledk test vzduchot snosti nam ených r znými p ístroji a techniky na stejné budov (kontrola správné funkce p ístroj a správnosti postupu technik s cílem odhalit p ípadné vady na m icích za ízeních nebo hrubé chyby v postupu m icích technik ) Krom kontroly kvality m že porovnání výsledk poskytnout také užite né informace pro odhad celkové nejistoty m ení. strana 3

6 Srovnávací m ení Ú astníci srovnávacího m ení m ili stejnou budovu za velmi podobných podmínek. Zaznamenávaly se výsledky díl ích test nam ené jednotlivými ú astníky. Získané výsledky se dále analyzovaly. Cílem srovnávacího m ení nebylo zjistit skute nou úrove vzduchot snosti m ené budovy, ale porovnání výsledk jednotlivých díl ích test, stanovení vzájemných rozdíl mezi t mito výsledky a, pokud možno, objasn ní p í in zjišt ných rozdíl. V rámci tohoto srovnávacího m ení nebyl zkoumán vliv p ípravy budovy ani vliv chyb p i výpo tu vztažných veli in na výsledek testu vzduchot snosti. Za výsledek testu se považovala pr m rná hodnota intenzity vým ny vzduchu p i 5 Pa, n 5 (pr m r podtlak / p etlak), ale zaznamenávaly a hodnotily se i další mezivýsledky (sou initel proud ní C env, C L, exponent proud ní n, pr tok vzduchu V 5 ). vnit ní objem V = 326 m 3 plocha obálky A E = 293 m 2 podlahová plocha A F = 36 m 2 Obr. M ená budova celkový pohled a hodnoty vztažných veli in (vypo ítané podle SN EN 3829) M ení prob hlo 8. a M enou budovou byl jeden z typových pasivních rodinných dom Atrea v obytném souboru Koberovy (Morávek 27) viz obr. ). Budova byla pro m ení p ipravena organizátory a tato jednotná p íprava se v pr b hu srovnávacího m ení nem nila.. P íprava budovy neodpovídala metod A ani B podle ( SN EN 3829), výsledky m ení by tedy nem ly být používány pro hodnocení vzduchot snosti podle platných p edpis ( SN , TNI , TNI 73 33). Síla v tru a teplotní rozdíl mezi vnit ním a venkovním prost edím byly po celou dobu srovnávacího m ení p ibližn konstantní. Teplotní rozdíl mezi vnit ním a venkovním prost edím se pohyboval mezi 6 až 2 C, síla v tru dosahovala až 2 stupn Beaufortovy stupnice bez výrazných siln jších poryv (síla v tru byla hodnocena vizuáln p ed a po každém díl ím testu). Ú astníci m li realizovat test p i p etlaku i podtlaku v budov a vyhodnotit výsledky postupem podle ( SN EN 3829). Pro vyhodnocení výsledk používali všichni ú astníci shodné hodnoty vztažných veli in. Tyto spole né hodnoty vztažných veli in byly vypo ítány organizátory srovnávacího m ení postupem podle ( SN EN 3829). strana 4

7 Asociace Blower Door CZ Srovnávacího m ení se zú astnilo celkem 23 technik ze 4 firem se 4 m icími za ízeními (obr. 2). Vzhledem k omezeným asovým možnostem nebylo možné zajistit, aby každý z ú astník mohl realizovat vlastní test. Z tohoto d vodu bylo realizováno pouze 6 díl ích test. S každým ze 4 m icích za ízení byl realizován alespo jeden test, v p ípad dvou m icích za ízení byl test opakován. P i n kterých testech pracovali ú astníci ve více lenných skupinách, typicky ve dvojicích (kolegové ze stejné spole nosti s podobnými praktickými zkušenostmi) Obr. 2 Ú astníci srovnávacího m ení a testovaná m icí za ízení. ísla pod m ícími za ízeními (ventilátory) odpovídají ozna ení jednotlivých typ podle tab. Mezi firmami (poskytovateli m ení vzduchot snosti), které se srovnávacího m ení jsou zastoupeny OSV (5), dodavatelé stavebních materiál, systém nebo technických za ízení (4), výzkumná a univerzitní pracovišt (4) a jedna konzulta ní a projek ní kancelá. Jedna OSV používá za ízení jiné firmy, zmín ná projek ní a konzulta ní kancelá vlastní 2 za ízení. Všechny uvedené firmy realizují b žné komer ní zakázky. Rozložení poskytovatel m ení na území R je velmi nerovnom rné (obr. 3). Velká ást firem a m icích za ízení je soust ed na v Praze a St edo eském kraji, v ad kraj není k dispozici žádný poskytovatel. Území Moravy je z ejm pokryto rovnom rn ji, než území ech Obr. 3 Rozložení poskytovatel m ení vzduchot snosti na území R (po et m icích za ízení v krajích) strana 5

8 Srovnávací m ení Krom výsledk m ení a údaj o m icích za ízeních byly zaznamenávány také tyto informace, které umož ují hodnotit praktické zkušenosti ú astník : délka praxe (doba, po kterou se aktivn v nují m ení vzduchot snosti) po et dosud realizovaných m ení vzduchot snosti etnost Next délka praxe [roky] etnost Next po et dosud realizovaných test Obr. 4 Základní údaje o praktických zkušenostech ú astník Výsledky jsou uvedeny na obr. 4. V grafech jsou zpracovány pouze údaje získané od t ch ú astník, kte í byli uvedeni jako osoby zodpov dné za realizaci díl ího testu (v p ípad, že se na díl ím testu podílelo více osob, jsou uvedeny údaje jen o jednom z nich). Délka praxe se pohybuje od n kolika m síc do let (v tšinou do 2 let). Po et dosud realizovaných test se pohybuje od 3 do 35 (v tšinou do 5 test ). Pro ú ely vyhodnocení vztahu mezi výsledkem testu a praktickými zkušenostmi m icího technika byla zavedena zvláštní veli ina nazývaná v této studii jednoduše zkušenost. Jedná se o bezrozm rnou, relativní veli inu, jejíž hodnoty se mohou pohybovat v rozmezí (žádné praktické zkušenosti) až ( nejv tší zkušenosti hypotetický technik s desetiletou praxí a 35 realizovanými testy). Zkušenost jednotlivých ú astník se vypo ítala z délky jejich praxe a po tu dosud realizovaných test. P i výpo tu se p edpokládalo, že: praktické zkušenosti technika jsou závislé na délce praxe i na po tu dosud realizovaných test po et realizovaných test p ispívá ke zkušenosti technika v tší m rou, než délka praxe Hodnota zkušenosti se po ítala takto: zkušenost =,33 délka praxe +,67 pocet realizovanych mereni 35 Výsledky jsou shrnuty na obr. 5 (platí op t jen pro ú astníky vedené jako osoby zodpov dné za realizaci díl ího testu). Je z ejmé, že v tšina ú astník srovnávacího m ení má dosud spíše menší praktické zkušenosti. strana 6

9 Asociace Blower Door CZ etnost Next zkušenost [-] Obr. 5 zkušenost ú astník m ení vypo ítaná z délky praxe a po tu dosud realizovaných m ení Ú astníci srovnávacího m ení používají 4 typy m icího za ízení. Vždy se jedná o za ízení typu blower door s ventilátorem s prom nným výkonem, flexibilním osazovacím rámem a vzduchot snou plachtou pro osazení ventilátoru. M icí za ízení se navzájem liší zejména výkonem (tab. ) a zp sobem m ení pr toku vzduchu. M ící za ízení typu 2 (podle tab. ) odvozuje pr tok vzduchu nep ímo z rychlosti otá ení ventilátoru. Ostatní m icí za ízení používají pro m ení pr toku vzduchu princip tlakového rozdílu na kalibrované clon. Tab. Po ty a základní vlastnosti za ízení používaných poskytovateli m ení vzduchot snosti v R. Po et ventil. je po et ventilátor v jednom za ízení, V min a V max minimální a maximální pr tok vzduchu, který jsou schopné ventilátory zajistit ozna ení výrobce typ po et za ízení po et ventil. V min [m 3 /h] V max [m 3 /h] Energy Minneapolis Blower Conservatory Door Model LTM Blowtest Retrotec Model Q Infiltec Infiltec E celkem 4 Všechny typy m icích za ízení jsou vybaveny digitálními idly pro m ení tlakového rozdílu. Všechny typy jsou rovn ž vybaveny speciálním softwarem pro vyhodnocení nam ených dat a výpo et výsledku m ení postupy podle ( SN EN 3829). P edpokládalo se, že všechny tyto softwarové nástroje jsou kompatibilní s postupy podle ( SN EN 3829), p estože mezi jednotlivými typy za ízení byly pozorovány drobné rozdíly ve zp sobu zpracování nam ených dat (nap. p i m ení základního tlakového rozdílu v p ípad za ízení typu 2). Krom typu 4, umož ují softwarové nástroje také p edprogramování a automatické ízení pr b hu testu, což teoreticky m že zvýšit p esnost výsledku m ení. Všechna za ízení jsou z ejm dob e použitelná pro m ení b žných rodinných dom. Typy, 3, 4 umož ují m it od velmi t sných a malých prostor (byt, místností) až po velké nebo velmi net sné rodinné domy. M la by umožnit i m ení rozsáhlejších, ale relativn t sných staveb (nap. t locvi na 32 x 6 x 7,5 m p i n 5 =,5 h - ). Rozsah použití za ízení typu 2 je omezen jší. Pomocí za ízení typu 4, vybaveného t emi ventilátory, je možné m it ješt v tší (nebo mén t sné) budovy. Za ízení typu mohou být p i m ení navzájem synchronizována pomocí speciálního softwaru. Propojením všech 7 za ízení tohoto typu dostupných v R je teoreticky možné zajistit pr tok vzduchu až cca 5 m 3 /h. V R by tedy m lo být možné m it i velmi rozsáhlé budovy (nap. halu 6 x 4 x 2 m p i n 5 =, h - ). strana 7

10 Srovnávací m ení Krom jednoho jsou všichni poskytovatelé vybaveni anemometrem pro detekci net sností. V tšina () k tomuto ú elu používá také termovizní kameru, n kte í (8) i vyvíje hustého dýmu. Jediný poskytovatel má k dispozici ultrazvukový detektor (popis za ízení viz nap. (Novák 28)). V této ásti jsou prezentovány a komentovány výsledky díl ích test a výsledky navazujících analýz. Výsledky test p i podtlaku v budov jsou ozna eny dolním indexem -, výsledky test p i p etlaku v budov dolním indexem +. Výsledky test vypo ítané jako pr m r z výsledku p i podtlaku a p etlaku v budov (nap. n 5 ) jsou ozna eny dolním indexem +/-. Podrobn jší p ehledy výsledk jsou uvedeny v p ílohách (kap.7). V dalším textu není na p ílohy odkazováno. Výsledky díl ích test - hodnoty n 5+/- - se pohybují v rozmezí od,7 do,87 h -, pr m rná hodnota je,77 h - (obr. 6). Sm rodatná odchylka je,6 h - a mezikvartilový rozptyl,82 h -. V tšina hodnot ( ze 6) je nižší, než pr m rná hodnota. n 5+/- [h - ] n5+/- [h - ] kvartil min. hodnota pr m r medián max. hodnota 3. kvartil Test Obr. 6 Vlevo - p ehled výsledk díl ích test - n 5+/-. Vpravo základní statistické údaje kvartilový graf. Pro n kolik díl ích test (9 ze 6) realizovaných m icím za ízením typu byla vypo ítána p edpokládaná nejistota výsledné hodnoty n 5+/- postupem podle n meckého návrhu na zm nu EN 3829 (FLiB Supplement /2). Chyba výpo tu vnit ního objemu budovy byla uvažována %, protože všechny díl í hodnoty n 5+/- byly vypo teny s uvažováním stejného vnit ního objemu. Pr m rná hodnota takto vypo ítané nejistoty je ±7%. U ostatních typ p ístroj se p edpokládaná nejistota m že lišit z d vodu odlišné p esnosti m ení tlakového rozdílu a pr toku vzduchu. Takto vypo ítaná nejistota (±7%) byla použita pro orienta ní vzájemné porovnání odchylek díl ích hodnot n 5+/- od pr m rné hodnoty. Odchylky díl ích výsledk od pr m rné hodnoty nejsou v tší než 3,6 % pr m rné hodnoty, v tšina odchylek je menší, než 7% pr m rné hodnoty (obr. 7). Výsledky test 6, 7 a 4 jsou z ejm zatíženy v tší chybou, než výsledky ostatních test. Žádná z díl ích hodnot n 5+/- však není velmi výrazn odlehlá od pr m rné hodnoty (nap. o více než 25%) nebo od ostatních hodnot. Žádný z výsledk z díl ích test tedy z ejm není zatížen mimo ádn hrubou chybou. strana 8

11 Asociace Blower Door CZ odchylka n 5+/- od pr m. hodnoty[h - ] Test Obr. 7 Odchylky díl ích hodnot od pr m rné hodnoty. ervené áry reprezentují ±7% pr m rné hodnoty n 5+/- (p edpokládaná nejistota odvozená z výpo tu nejistoty hodnoty n 5+/- pro n kolik díl ích test tato hodnota neplatí obecn, je zde použita pouze pro orienta ní porovnání). Na obr. 8 je uveden p ehled výsledk díl ích test vyjád ených pomocí objemového toku vzduchu p i 5 Pa, V 5+/- spolu s pr m rnou hodnotou V 5+/-. Grafy na obr. 6 vlevo a na obr. 8 mají shodný pr b h, liší se pouze íselné hodnoty, nebo pro výpo et hodnoty n 5 byl v p ípad všech díl ích test použitý shodný vnit ní objem budovy (viz kap. 3.2). To platí obecn pro výsledky test p i podtlaku ( - ), p i p etlaku ( + ) i pro výsledek získaný jako pr m r výsledk p i p etlaku a podtlaku ( +/- ). Pro ú ely dalších jednoduchých statistických analýz byly výsledky díl ích test vyjád eny pomocí objemového toku vzduchu p i 5 Pa, V 5. V 5+/- [m 3 /h] min. hodnota: 23 m 3 /h max. hodnota: 285 m 3 /h pr m r: 25 m 3 /h sm. odchylka: 9,5 m 3 /h Test Obr. 8 P ehled výsledk díl ích test - V 5+/- a základní statistické údaje Na obr. 9 jsou porovnány hodnoty V 5-, V 5+ a V 5+/- pro díl í testy. Absolutní hodnota rozdílu mezi výsledkem testu p i podtlaku a p etlaku v budov V 5- - V 5+ se pohybuje od 3 do 26 m 3 /h, p evládají však spíše nižší hodnoty. Rozdíly V 5- - V 5+ se neliší pouze v absolutní hodnot, ale také ve znaménku. P esn u poloviny díl ích test je tento rozdíl záporný (výsledek testu p i p etlaku vyšší než výsledek p i podtlaku v budov ), u poloviny je kladný. Sou et kladných rozdíl V 5- - V 5+ je v tší, než absolutní hodnota sou tu záporných rozdíl. Obecn se p edpokládá, že rozdíl mezi výsledkem testu p i podtlaku a p etlaku v budov je zp soben zvláštními vlastnostmi net sností. asto se v této souvislosti zmi uje nesymetrické chování net sností v d sledku jejich geometrického ešení (nap. net snosti tvaru L s odlišnou délkou ramen) a konstruk ního ešení (nap. p ítomnost neslepených pás fólie). Velké vzájemné odchylky mezi díl ími rozdíly V 5- - V 5+ nazna ují, že v tomto konkrétním p ípad se pravd podobn nejedná o d sledek zvláštních vlastností net sností (v tom p ípad by m ly být díl í rozdíly V 5- - V 5+ velmi strana 9

12 Srovnávací m ení podobné), ale spíše o d sledek nahodilé chyby m ení. Záv ry o charakteru net sností, založené na rozdílu V 5- - V 5+ z jediného testu, by tedy m ly být formulovány opatrn. V 5 [m 3 /h] Test V5+ V5- V5+/- Obr.9 P ehled výsledk díl ích test - V 5-, V 5+ a V 5+/- Vzhledem k podmínkám srovnávacího m ení (jednotná p íprava budovy p ed m ením spole ná pro všechny díl í testy, jednotn zadávané hodnoty vztažných veli in, velmi podobné klimatické podmínky p i všech díl ích testech, automatické vyhodnocení výsledk podle shodné metodiky) se p edpokládalo, že rozdíly mezi výsledky díl ích test mohou být zp sobeny p edevším: chybami m ení zp sobenými nep esností m icích za ízení (chybná kalibrace, vady p ístroje) chybami m icího technika (chyby v postupu m ení nebo obsluze p ístroje nap. chybné osazení m icího za ízení, chybné propojení tlakových idel hadi kami apod.) Výsledky díl ích test byly jednoduchým zp sobem analyzovány s cílem nalézt možné p í iny rozdíl mezi výsledky díl ích test a s cílem objasnit zda: p ípadné chyby m ení zp sobené nep esností m icích za ízení mají charakter systematické chyby spole né vždy ur itému typu m icího za ízení nebo zda se jedná o náhodné chyby jednotlivých m icích za ízení (testovala se závislost výsledk díl ích test na typu m icího za ízení) p ípadné chyby m icích technik (v kontextu srovnávacího m ení se jedná o náhodné chyby) souvisí s kvalitou jejich práce a jejich praktickými zkušenostmi (testovala se závislost výsledk díl ích test na zkušenosti m icího technika p edpokládalo se, že v p ípad technik s v tšími praktickými zkušenostmi, tedy s vyšší hodnotou zkušenosti, je menší pravd podobnost chyby v postupu m ení a obsluze za ízení) Ukázalo se, že p esné ur ení p í in vzájemných odchylek mezi výsledky díl ích test je obtížné. Spolehlivost výsledk t chto analýz je limitována p edevším: odlišnými (navzájem nesrovnatelnými) po ty výsledk pro r zné typy m icích za ízení (obr. ) statisticky irelevantními po ty díl ích výsledk pro ur ité typy m icích za ízení (obr. ) statisticky irelevantními po ty díl ích výsledk od m icích technik s v tšími praktickými zkušenostmi (obr. ) statistickou závislostí mezi typem m icího za ízení a zkušeností m icího technika (obr. ) I p es uvedené obtíže jsou výsledky n kterých analýz prezentovány v dalším textu. strana

13 Asociace Blower Door CZ etnost (po et test ) Next zkušenost [-] etnost (po et test ) typ m. za ízení zkušenost [-] typ m icího za ízení Obr. Vlevo po et díl ích test podle zkušenosti m icího technika. Uprost ed po et díl ích test podle typu m icího za ízení. Vpravo vztah mezi typem m icího za ízení a zkušeností m icího technika pro jednotlivé díl í testy (každý bod reprezentuje jeden díl í test) Grafy na obr. ukazují výsledky díl ích test vyjád ené pomocí objemového toku vzduchu p i 5 Pa V 5+, V 5- a V 5+/- v závislosti na typu m icího za ízení. Je velmi obtížné tento výsledek interpretovat. Pro za ízení typu 3 a 4 je k dispozici pouze malý po et výsledk, nesrovnatelný po tem výsledk pro za ízení typu a 2. Pro za ízení typu 3 je k dispozici jediný výsledek nam ený technikem s malou zkušeností. Je otázka, jaké výsledky by se stejným za ízením nam ili technici s vyššími zkušenostmi (není z ejmé, zda je nam ený výsledek ovlivn n spíše vlastnostmi p ístroje nebo spíše zkušeností technika). Z údaj na grafech obr. nelze odvodit jednozna né záv ry o vlivu typu za ízení na výsledek testu. Nicmén se zdá, že mezi t mito parametry neexistuje jasná korelace. Výsledky test vyjád ené pomocí objemového toku vzduchu p i 5 Pa, V 5 jsou tedy pravd podobn nezávislé na typu m icího za ízení. V 5 [m 3 /h] V5+ V5- V 5+/- [m 3 /h] typ m icího za ízení typ m icího za ízení Obr. Výsledky díl ích test podle typu m icího za ízení (každý bod reprezentuje jeden díl í výsledek) V grafech na obr. 2 jsou vyneseny parametry rovnice proud ní (sou initel proud ní C L a exponent proud ní n) v závislosti na typu m icího za ízení. V p ípad za ízení typu 2 se parametry rovnice proud ní (p edevším sou initel proud ní C L ) zjišt né p i m ení podtlakem nápadn liší od hodnot nam ených pomocí jiných typ za ízení. Tato odchylka se týká 3 ze 4 prov ovaných za ízení typu 2, v kontextu srovnávacího m ení je možné ji považovat za systematickou. U výsledk m ení p etlakem se tato systematická odchylka neprojevuje. strana

14 Srovnávací m ení C L [m 3 /(h.pa n ] CL+ CL- n [-] n+ n typ m icího za ízení typ m icího za ízení Obr. 2 Parametry rovnice proud ní v závislosti na typu m icího za ízení. Vlevo sou initel proud ní C L, vpravo exponent proud ní n. Systematicky odlišné chování za ízení typu 2 je dob e patrné p i porovnání pr b h závislosti objemového toku vzduchu na tlakovém rozdílu pro jednotlivé díl í testy (obr. 3). Tato systematická odchylka m že souviset s odlišným principem m ení pr toku vzduchu ventilátorem u za ízení typu 2 (viz kap. 4.2). Podtlak v budov P etlak v budov o. tok vzduchu V L- [m 3 /h] typ m icího za ízení: tlakový rozdíl p - [Pa] o. tok vzduchu V L+ [m 3 /h] typ m icího za ízení: tlakový rozdíl p + [Pa] Obr. 3 Pr b hy závislosti objemového toku vzduchu na tlakovém rozdílu pro jednotlivé díl í testy Grafy na obr. 4 ukazují výsledky díl ích test nam ených za ízeními typu (vyjád ené pomocí V 5+, V 5- a V 5+/- ) v závislosti na datu poslední kalibrace tlakových idel (tlaková idla slouží u tohoto typu za ízení jak k m ení tlakového rozdílu tak k m ení pr toku vzduchu ventilátorem). Výsledek je velmi obtížné interpretovat, nebo pro starší data kalibrace je k dispozici p íliš malý po et výsledk m ení (výrazn menší než pro p ístroje kalibrované v r. 2). Oba testy pomocí za ízení kalibrovaného naposledy v roce 26 realizoval technik s relativn velkou zkušeností (,52), test pomocí za ízení kalibrovaného naposledy v roce 28 realizoval mén zkušený technik (zkušenost,3) a zbývajících 6 test pomocí za ízení kalibrovaných v roce 2 realizovali technici s velmi rozdílnými zkušenostmi (zkušenost od,2 do,84, pr m r,7). strana 2

15 Asociace Blower Door CZ V5+ V V 5 [m 3 /h] V 5+/- [m 3 /h] datum poslední kalibrace datum poslední kalibrace.8.2 Obr.4 Výsledky díl ích test podle data poslední kalibrace (každý bod reprezentuje jeden díl í test, vyneseny jsou pouze výsledky test realizovaných za ízeními typu ) Povrchní interpretace graf na obr. 4 by mohla vést k záv ru, že nam ená hodnota V 5 klesá se zv tšujícím se asovým odstupem od poslední kalibrace. Tento záv r je z ejm chybný. Informace uvedené na obr. 4 nijak nezpochyb ují význam pravidelné kalibrace tlakových idel v p edepsaných intervalech. Je však z ejmé, že pouhá v asná kalibrace idel sama o sob nezajistí spolehlivost výsledku m ení pop. vzájemnou srovnatelnost výsledk nam ených odlišnými p ístroji a techniky. Nejistota m ení je tedy z ejm významn ovlivn na i chybami z jiných zdroj, než pouze p esností tlakových idel. Grafy na obr. 5 ukazují výsledky díl ích test (vyjád ené pomocí V 5+, V 5- a V 5+/- ) v závislosti na zkušenosti m ícího technika. Zdá se, že rozptyl nam ených výsledk se zmenšuje se stoupající zkušeností m icích technik (výsledky nam ené zkušen jšími techniky vykazují na první pohled menší rozptyl). Zdá se rovn ž, že zkušen jší technici m í nižší hodnoty V 5. Tato pozorování ukazují, že zkušenosti m icího technika z ejm mohou ovlivnit výsledek testu. M la by však být interpretována opatrn, zejména z toho d vodu, že v p ípad zkušen jších technik je k dispozici pouze malý (statisticky irelevantní) po et výsledk v porovnání s po tem výsledk nam ených mén zkušenými techniky. V 5 [m 3 /h] zkušenost technika [-] V5+ V5- V 5+/- [m 3 /h] zkušenost technika [-] Obr.5 Výsledky díl ích test podle zkušenosti m icího technika (každý bod reprezentuje jeden díl í test) strana 3

16 Srovnávací m ení Lze p edpokládat, že pravd podobnost chyby v postupu m ení a obsluze p ístroje klesá se stoupající zkušeností technika (kap ). To by mohlo znamenat, že nižší hodnoty V 5, nam ené zkušen jšími techniky, jsou zatíženy menší chybou a tedy pravd podobn blíže realit. Grafy na obr. 5 tuto hypotézu ovšem ani nepotvrzují, ani nevyvracejí - vzhledem k výše zmín ným zvláštním vlastnostem zkoumaného souboru výsledk m ení (malý po et výsledk nam ených zkušenými techniky, malý po et m ení realizovaný n kterými typy m icích za ízení, z toho vyplývající statistická závislost mezi typem m icího za ízení a zkušeností technika kap ). Graf na obr. 6 ukazuje rozdíly mezi výsledkem testu p i podtlaku a p etlaku v budov (V 5- - V 5+ ) v závislosti na zkušenosti m ícího technika. Zdá se, že velikost rozdílu mezi výsledkem testu p i podtlaku a p etlaku (v absolutní hodnot ) klesá se zkušeností technika. To ovšem nepotvrzuje ani nevyvrací p edpokládanou závislost výsledku m ení na zkušenosti m ícího technika. D vodem je op t nízký po et výsledk nam ených techniky s v tší zkušeností a statistická závislost mezi typem m icího za ízení a zkušeností technika. V p ípad test nam ených pomocí za ízení typu 2 by mohla být odchylka rozdílu (V 5- - V 5+ ) oproti ostatním za ízením ovlivn na do jisté míry mimo jiné specifickými vlastnostmi tohoto typu za ízení (viz kap. 4.2 a kap ). 3 (V 5-) - (V 5+) [m 3 /h] zkušenost technika [-] Obr.6 Rozdíly mezi výsledkem testu p i podtlaku a p etlaku v budov podle zkušenosti m icího technika pr m r V5+/- zkušenost V 5+/- [m 3 /h] zkušenost [-] Test Obr.7 Výsledky díl ích test a zkušenosti m icího technika. Zelen jsou ozna eny výsledky nam ené stejným, relativn zkušeným technikem. erven jsou ozna eny výsledky nam ené stejnou dvojicí mén zkušených technik. Výsledky následující analýzy naopak ukazují, že zkušenosti m ícího technika, resp. kvalita jeho práce, z ejm mohou ovlivnit výsledek testu. Na obr. 7 jsou vyneseny výsledky díl ích test strana 4

17 Asociace Blower Door CZ vyjád ené pomocí V 5+/-. Testy. a 8 byly realizovány stejným, relativn zkušeným technikem (zkušenost,52). Testy. 6 a 6 byly realizovány dvojicí technik s výrazn menší zkušeností (zkušenost,2, délka praxe cca 6 m síc, 3 dosud realizované testy). Zatímco výsledky obou test nam ené zkušeným technikem jsou velmi podobné (tém identické), výsledky nam ené dvojicí mén zkušených technik jsou navzájem velmi odlišné. Výsledek jejich prvního testu (test. 6) je velmi odlehlý od pr m rné hodnoty V 5+/- i od v tšiny ostatních díl ích test (je tedy pravd podobné, že je zatížený významnou chybou). Naproti tomu výsledek jejich druhého testu (test. 6) je jednou z nejnižších nam ených hodnot V 5+/- a je velmi podobný výsledk m nam eným zkušenými techniky (nap. testy., 2, 8). Nápadn odlišné jsou také rozdíly mezi výsledky testu p i podtlaku a p i p etlaku v budov V 5- - V 5+. V p ípad testu. 6 je tento rozdíl mimo ádn velký (jeden z nejvyšších v souboru díl ích test ), zatímco v p ípad testu. 6 je velmi malý - jeden z nejmenších, navíc velmi podobný jako v p ípad test realizovaných zkušenými techniky (nap. testy., 2, 8 viz obr. 8). (V 5-) - (V 5+) [m 3 /h] zkušenost [-] zkušenost Test -2.5 Obr.8 Rozdíly mezi výsledkem testu p i podtlaku a p etlaku v budov a zkušenosti m icího technika. Zelen jsou ozna eny výsledky nam ené stejným, relativn zkušeným technikem. erven jsou ozna eny výsledky nam ené stejnou dvojicí mén zkušených technik. Na tomto míst je pot eba podotknout, že test. 6 realizovala dvojice mén zkušených technik v p ítomnosti ostatních koleg. O ividn pracovali pod vlivem silné trémy a stresu. Naproti tomu test. 6 realizovali sami, po odjezdu ostatních koleg, pouze s jedním z organizátor. V této situaci pracovali mnohem klidn ji a soust ed n ji. Navíc v ten okamžik m li za sebou dva dny, kdy mohli sledovat p i práci kolegy s podobnými i v tšími praktickými zkušenostmi a mohli s nimi své problémy diskutovat. I to m že znamenat ur itý posun v praktické zkušenosti. Bez ohledu na to, zda mezi testy 5 a 6 došlo ke zvýšení jejich praktické zkušenosti, je z ejmé, že zmín né vn jší okolnosti m ly významný vliv na kvalitu jejich práce. Výsledky této díl í analýzy tedy nazna ují, že kvalita práce m ícího technika m že mít významný vliv na výsledek testu. Z výsledk srovnávacího m ení vyplývá, že jeho ú astníci (poskytovatelé m ení, m icí technici), používající r zná m icí za ízení, poskytují za srovnatelných podmínek navzájem srovnatelné výsledky testu vzduchot snosti vyjád ené hodnotami n 5 a V 5. Protože mezi výsledky díl ích test (hodnotami n 5 a V 5 ) nebyly zjišt ny žádné výrazn odlehlé hodnoty, je pravd podobné, že: prov ovaná m icí za ízení pracují správn (bez hrubých vad) zú astn ní m icí technici se v pr b hu m ení nedopoušt jí hrubých chyb Základní statistické údaje o souboru díl ích hodnot n 5 v podstat nep ímo vypovídají o nejistot m ení za daných podmínek. S ohledem na statisticky malý po et realizovaných test je obtížné z výsledk srovnávacího m ení p esn ji ur it nejistotu m ení. Jako ur itý orienta ní odhad nejistoty je možné použít dvojnásobek sm rodatné odchylky nebo mezikvartilový rozptyl jedná se o interval ší e p ibližn, h -. Tato informace m že být d ležitá p i porovnávání výsledk nam ených na stejné budov r znými techniky (nap. vzájemná kontrola) a také pro zp sob vyjad ování výsledk strana 5

18 Srovnávací m ení (nap. pro ú ely porovnání výsledku s limitními hodnotami). U budov podobného typu a velikosti (rodinný d m s vnit ním objemem do cca 5 m 3 ) z ejm nemá smysl udávat hodnotu n 5 na více než desetinné místo (p ipome me, že relativní rozdíly v n 5 budou jist závislé na velikosti budovy). Výsledky test vyjád ené hodnotami n 5 a V 5 jsou z ejm nezávislé na typu m icího za ízení. V p ípad jednoho typu m ícího za ízení byla zjišt na systematická odchylka parametr rovnice proud ní C L a n oproti hodnotám nam eným ostatními typy p ístroj (to platí pouze pro výsledky m ení podtlakem, u výsledk m ení p etlakem odchylka zjišt na nebyla). Projevuje se odlišným pr b hem závislosti pr toku vzduchu na tlakovém rozdílu, p edevším v oblasti nízkých tlakových rozdíl. Na hodnoty V 5 a n 5 má pravd podobn pouze malý vliv. Odchylka m že souviset se zp sobem m ení pr toku vzduchu ventilátorem u tohoto typu za ízení, který je založený na odlišném principu, než je tomu u ostatních prov ovaných typ m icích za ízení. Výsledky jednoduchých statistických analýz ukazují, že výsledek testu vzduchot snosti m že být z ejm do zna né míry závislý na kvalit práce m icího technika. Jistou roli m že hrát v tomto ohledu míra jeho praktických zkušeností a také vn jší okolnosti (podmínky p i práci). Ve všech jednoduchých analýzách, které jsou prezentovány v této zpráv, se shodn p edpokládalo, že chyby m ení zp sobené zm nami klimatických podmínek jsou p ibližn konstantní pro všechny díl í testy a jejich vliv na rozdíly mezi výsledky díl ích test je tedy zanedbatelný (výsledky všech díl ích test jsou zatíženy stejnou chybou v d sledku zm n klimatických podmínek). P edpoklad je z ejm platný pro zm ny teploty. Jeho platnost pro zm ny v ú incích v tru nemohla být bohužel prov ena, nebo rychlost ani sm r v tru nebyly b hem srovnávacího m ení zaznamenávány (byla pouze vizuáln hodnocena síla v tru). P i p ípadném opakování srovnávacího m ení by tento problém m l být ešen podrobným záznamem všech d ležitých parametr venkovního prost edí. Pokud by bylo pot eba zcela vylou it vliv klimatických podmínek na výsledek test, m lo by být srovnávací m ení realizováno v laboratorních podmínkách (nap. na menším objektu umíst ném v hale). P i tomto srovnávacím m ení nebyl mimo jiné prov ován vliv odlišného p ístupu k p íprav budovy a výpo tu vztažných veli in na nejistotu výsledku m ení. P edpokládá se, že m že být významný vzhledem k nejednozna nosti pravidel uvedených v ( SN EN 3829), která mohou být každým m ícím technikem interpretována pon kud odlišn. Podobná srovnávací m ení by tedy v budoucnu m la být dopln na o navazující studie zkoumající i tento díl í problém. SN : 27 Tepelná ochrana budov - ást 2: Požadavky, NI, Praha, 27 SN EN 3829 Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method FLiB-Supplement /22 German proposal to the amendment of EN 3829 Morávek, P. Obytný soubor pasivních dom eský ráj Koberovy, sborník konference Pasivní domy 27, Brno, 27 Novák, J.: Vzduchot snost obvodových pláš budov, Grada publishing, Praha, 28 Novák, J.: M ení vzduchot snosti budov a analýza výsledk, díl í výzkumná zpráva za rok , CIDEAS 29 TNI Zjednodušené výpo tové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou pot ebou tepla na vytáp ní Rodinné domy TNI Zjednodušené výpo tové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou pot ebou tepla na vytáp ní Bytové domy lenové Asociace Blower Door CZ d kují firm Atrea s.r.o. za zap j ení budovy pro ú ely srovnávacího m ení a za spolupráci p i jeho organizaci. strana 6

Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení, květen 2015. Stručná zpráva

Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení, květen 2015. Stručná zpráva Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení, květen 2015 Stručná zpráva Vypracoval: Jiří Novák 30.10.2015 Asociace Blower Door CZ Obsah Obsah... 1 Cíl... 2 Místo a termín konání... 2 Účastníci... 2

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Osvědčení o měření průvzdušnosti budovy

Osvědčení o měření průvzdušnosti budovy Osvědčení o měření průvzdušnosti budovy METODOU A v souladu s ČSN EN 13829 (měření těsnosti budovy v provozním stavu) Charakteristika budovy Adresa budovy: Michalovice u Mladé Boleslavy,, Parc. č.: 729/66

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test zakázka č. 2014-0005490-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test zakázka č. 2014-0005490-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc. č. 521, 524/10 k.ú.štěpánovice u Tišnova Zpracováno v období: duben 2014. Strana 2 (celkem 7) Předmět: Úkol: Objednatel: Rodinný dům parc. č. 521,

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM II. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 21.3.2001 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01410-3

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A P íloha. 1 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha Národní park umava 9. kv tna 2011 Hnutí Duha Hlavní cíle a metodika Hlavní cíle et ení Cílem výzkumu Factum Invenio bylo zjistit, jak ob ané R vnímají problematiku hypotetické výstavby lanovek a sjezdovek

Více

PO ÁRNÍ ZPRÁVA. K projektu na akci: "Prodejní d ev ný stánek firmy KONRÁD, spol. s r.o."

PO ÁRNÍ ZPRÁVA. K projektu na akci: Prodejní d ev ný stánek firmy KONRÁD, spol. s r.o. PROPOS Slabyhoud Sokolská 3720, Chomutov PO ÁRNÍ ZPRÁVA K projektu na akci: "Prodejní d ev ný stánek firmy KONRÁD, spol. s r.o." Chomutov, kv ten 2005 Vypracoval: Ing. P. Slabyhoud Sokolská 3720 Chomutov

Více

Osvědčení o měření průvzdušnosti budovy

Osvědčení o měření průvzdušnosti budovy Osvědčení o měření průvzdušnosti budovy METODOU B v souladu s ČSN EN 13829 (měření těsnosti obálky budovy) Archilab s.r.o., Janáčkovo nábřeží 5, Praha 5, 150 00, tel. 608212106, www.archilab.cz, archilab@archilab.cz

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení, květen 2013

Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení, květen 2013 Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení, květen 2013 Vypracoval: Jiří Novák 20.5.2014 Asociace Blower Door CZ Obsah Obsah... 1 Cíl... 3 Místo a termín konání... 3 Účastníci... 3 Měřená budova...

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení, květen 2014. Stručná zpráva

Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení, květen 2014. Stručná zpráva Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení, květen 2014 Stručná zpráva Vypracoval: Jiří Novák 13.8.2014 Asociace Blower Door CZ Obsah Obsah... 1 Cíl... 2 Místo a termín konání... 2 Účastníci... 2

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

DUM 07 téma: P edepisování tolerancí

DUM 07 téma: P edepisování tolerancí DUM 07 téma: P edepisování tolerancí ze sady: 03 tematický okruh sady: Kreslení výrobních výkres ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika 18-20-M/01

Více

DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese

DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese ze sady: 03 tematický okruh sady: Kreslení výrobních výkres ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Možnosti využití archivu historických povodní v operativní hydrologii na p íkladu povodí Otavy

Možnosti využití archivu historických povodní v operativní hydrologii na p íkladu povodí Otavy MOŽNOSTI VYUŽITÍ ARCHIVU HISTORICKÝCH POVODNÍ V OPERATIVNÍ HYDROLOGII NA P ÍKLADU POVODÍ OTAVY Možnosti využití archivu historických povodní v operativní hydrologii na p íkladu povodí Otavy TOMÁŠ VLASÁK

Více

3D sou adnicový m icí stroj. Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb.

3D sou adnicový m icí stroj. Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Název ve ejné zakázky: 3D sou adnicový m icí stroj Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Technická podmínka: Od vodn ní Je požadován 3D sou adnicový m

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY Stránka. 27 z 50 3.2. ASOVÝ POSTUP PRACÍ - rok 2009 3.2.0. P EHLED DÍL ÍCH CÍL PLÁNOVANÉ 2009 íslo podrobn Datum pln ní matematicky formulovat postup výpo t V001 výpo etní postup ve form matematických

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání ČESKÁ AGENTRURA NA PODPORU OBCHODU Název zakázky: ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání Firma: ABC, s.r.o. íslo zakázky: 123456789 Zpracoval: Datum zpracování: CzechTrade

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o Chrudim, Píš ovy 820 I :

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o Chrudim, Píš ovy 820 I : 590/1T/2012 str. : 2/18 1. Úvod Na základ objednávky ze dne 4.1.2012 spole nosti bylo provedeno m ení hluku v blízkém okolí Teplárny Semtín na Zelené Louce v dob no ní. M ení hladin akustického tlaku p

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ P íloha. 3 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V... dne...... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ o umíst ní stavby nebo za ízení o zm n stavby a o zm n vlivu

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 12 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDA NÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

TROJFÁZOVÝ OBVOD SE SPOT EBI EM ZAPOJENÝM DO HV ZDY A DO TROJÚHELNÍKU

TROJFÁZOVÝ OBVOD SE SPOT EBI EM ZAPOJENÝM DO HV ZDY A DO TROJÚHELNÍKU TROJFÁZOVÝ OBVOD E POT EBI EM ZAPOJENÝM DO HV ZDY A DO TROJÚHELNÍKU Návod do m ení Ing. Vít zslav týskala, Ing. Václav Kolá Únor 2000 poslední úprava leden 2014 1 M ení v trojázových obvodech Cíl m ení:

Více

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s.

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Zpracoval Jméno, funkce Ing. Lenka Stránská Manager kvality Datum, podpis 10.dubna 2012 Vydání: 1 Strana: 1/8 Jméno, funkce Datum,

Více

Petr Jan ík - SkyLab Studentská 1771, Ostrava - Poruba tel.: 603 511 547; e-mail: petr.jancik@vsb.cz VYJÁD ENÍ KE STUDII

Petr Jan ík - SkyLab Studentská 1771, Ostrava - Poruba tel.: 603 511 547; e-mail: petr.jancik@vsb.cz VYJÁD ENÍ KE STUDII Petr Jan ík - SkyLab Studentská 1771, Ostrava - Poruba tel.: 603 511 547; e-mail: petr.jancik@vsb.cz VYJÁD ENÍ KE STUDII Modelový výpo et hladin akustického tlaku z provozu výrobního areálu pro výrobu

Více

Emílie a Františka Rezidence ernošice SO 10 Bytový komplex

Emílie a Františka Rezidence ernošice SO 10 Bytový komplex polohopisný systém: JTSK výškový systém: BPV ±0,000 = 282,200 investor: hlavní architekt projektu: hlavní inženýr projektu: profese: IBS ROKAL, s. r. o. Vrážská 73, 153 00 Praha 5 - Radotín Czech Republic

Více

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem Cíl: Stanovit množství obchodovatelného zboží (předmět směny) na energetickém trhu? Diagram odběru, zatížení spotřebitele

Více

Do 5 síc od zahájení stavebních prací.

Do 5 síc od zahájení stavebních prací. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny.

Více

Univerzita obrany. Měření charakteristiky čerpadla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Univerzita obrany. Měření charakteristiky čerpadla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA Měření charakteristiky čerpadla Protokol obsahuje 14 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování: 15.5.2011

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu Špindler v Mlýn 13. a Ing. František Rajský, Ph.D. Jaroslav Kloud

Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu Špindler v Mlýn 13. a Ing. František Rajský, Ph.D. Jaroslav Kloud ONLINE M ENÍ KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE V DTS Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu Špindler v Mlýn 13. a 14. 04. 2016 Ing. František Rajský, Ph.D. Jaroslav Kloud HISTORIE TRVALÝCH M ENÍ V DTS

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Fraktální analýza tiskových struktur

Fraktální analýza tiskových struktur Fraktální analýza tiskových struktur O. Zmeškal, M. Nežádal, M. Buchníček, J. Fedák * Ústav fyzikální a spotřební chemie, FCH VUT Brno, Purkyňova 118, 612 00 Brno * Katedra polygrafie a aplikované fotochemie,

Více

+ 87,61 82,60 4,69 24,69 44,69 319, ,43 53,9

+ 87,61 82,60 4,69 24,69 44,69 319, ,43 53,9 1. Vlastník vodovodu a kanalizace : Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, Tábor, 390 02 : 260 69 539 Statutární orgán : Jednatelé spole nosti Ing. Hana Randová, Ing. Bed ich Beneš, Ing. Ji

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

iden.. SMVS 113V

iden.. SMVS 113V OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY SSZ datové centrum SSZ iden.. SMVS 113V222001510 Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb,

Více

VYTÁPĚNÍ - PASPORT D UT (D 1.4) ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU Datum: OKRUŽNÍ ČP. 700 HRADEC KRÁLOVÉ

VYTÁPĚNÍ - PASPORT D UT (D 1.4) ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU Datum: OKRUŽNÍ ČP. 700 HRADEC KRÁLOVÉ Hlavní projektant: Ing. Jiří KODÝTEK Odpovědný projektant: Ivo NAVRÁTIL Magistrát: Hradec Králové Investor: SVJ Okružní 7, HRADEC KRÁLOVÉ Akce: ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU Datum: -26 OKRUŽNÍ

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l stys erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l se usneslo vydat v souladu se zákonem. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení),

Více

Provoz a poruchy topných kabelů

Provoz a poruchy topných kabelů Stránka 1 Provoz a poruchy topných kabelů Datum: 31.3.2008 Autor: Jiří Koreš Zdroj: Elektroinstalatér 1/2008 Článek nemá za úkol unavovat teoretickými úvahami a předpisy, ale nabízí pohled na topné kabely

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Obec Nová Ves. j.: V Nové Vsi dne Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Zastupitelstvo obce Nová Ves, p íslu né podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Spínané a regulované elektrické polarizované drenáže. Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9

Spínané a regulované elektrické polarizované drenáže. Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9 Spínané a regulované elektrické polarizované drenáže Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9 Klí ová slova : katodická ochrana, elektrická polarizovaná drenáž, bludné proudy Anotace lánek

Více

TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI

TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI Petr Kábrt Jan Šanovec ČVUT FS Praha, Ústav strojírenské technologie Abstrakt Numerická simulace procesu lisování nachází stále větší uplatnění jako činný

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č.033/03/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A 3.1.1.2 Vytápění objektů ZŠ Název stavby: Rekonstrukce kotelny ZŠ na ul. Kirilovova 330, Paskov Místo stavby: Paskov,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále též zákon ) 1. Název ve ejné zakázky: Generální oprava hydraulického výtahu

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/ Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/2016-53-56 Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast D chodové dávky - II Jaká konkrétní dokumentace pro jednotlivé moduly

Více

PO ÁRNÍ ZPRÁVA. K projektu na akci: "Zahradní a skladový d ev ný domek firmy KONRÁD, spol. s r.o."

PO ÁRNÍ ZPRÁVA. K projektu na akci: Zahradní a skladový d ev ný domek firmy KONRÁD, spol. s r.o. PROPOS Slabyhoud Sokolská 3720, Chomutov PO ÁRNÍ ZPRÁVA K projektu na akci: "Zahradní a skladový d ev ný domek firmy KONRÁD, spol. s r.o." Chomutov, erven 2005 Vypracoval: Ing. P. Slabyhoud Sokolská 3720

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

Metodika k hodnocení biologické účinnosti insekticidních přípravků mořidel proti křísku polnímu v obilninách

Metodika k hodnocení biologické účinnosti insekticidních přípravků mořidel proti křísku polnímu v obilninách Metodika k hodnocení biologické účinnosti insekticidních přípravků mořidel proti křísku polnímu v obilninách Poznámka: Tato metodika je doplněním metodiky EPPO 1/70 (3) Aphid vectors of BYDV. Je zaměřena

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvo ení materiálu Ro ník, pro který je materiál ur en Vzd lávací obor tématický okruh Název materiálu,

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní logické řízení 3. Logické řízení bezkontaktní Leden 2006 Ing.

Více

1 SPECIFIKACE P EDM TU ZKOUŠEK

1 SPECIFIKACE P EDM TU ZKOUŠEK TRUHLÁ STVÍ PETR KAISER s.r.o. Protokol. 1390 CPD 023 12/Z Str.: 2/5 1 SPECIFIKACE P EDM TU ZKOUŠEK 1.1 Specifikace vzork : D ev né okno jednoduché jednok ídlové velikost zkušebního vzorku 1200 mm x 1500

Více

Znalecký posudek č. 270-3010/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 270-3010/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Znalecký posudek č. 270-3010/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Garáž bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 285/7.

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo 1.433 10/15

ZNALECKÝ POSUDEK íslo 1.433 10/15 ZNALECKÝ POSUDEK íslo 1.433 10/15 o cen v ase a míst obvyklé (tržní) pozemk p.. 221/14,15,16; 315/3; 326/1; 340/1; 349/20; 863/11; 933; 949/6; 953/30 a 1436/19 situovaných v katastrálním území Petrovice

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Stavební tepelná technika pomůcka pro cvičení

Stavební tepelná technika pomůcka pro cvičení ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební tepelná technika pomůcka pro cvičení (pro magisterský program Inteligentní budovy) Ing. Jiří Novák, Ph.D. Praha 2011 Evropský sociální fond

Více

ÍLOHA. 1 I. etapa vým ny a repase oken a balkónových dve í v objektu ÚZSVM, Rašínovo náb. 390/42, Praha 2 POPIS P EDM TU PLN NÍ edm tem pln ní díla je vým na a repase oken a balkónových dve í, která spo

Více

1 SPECIFIKACE P EDM TU ZKOUŠEK

1 SPECIFIKACE P EDM TU ZKOUŠEK TRUHLÁ STVÍ PETR KAISER s.r.o. Protokol. 1390 CPD 030 12/Z Str.: 2 / 6 1 SPECIFIKACE P EDM TU ZKOUŠEK 1.1 Specifikace vzork : D ev né vn jší (vchodové) dve e rámové jednok ídlové ven otevíravé, typ EURO

Více

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120 Základní informace o struktu e dat: Komise (nadkomise) obsahují leny schválené VR (po jejich identifikaci v SIS, p íp. dopln ní budou obsahovat všechny schválené leny, po novém za azení se vyplní datum

Více

OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Titulní list Název stavby: Pasport dešťové kanalizace Místo stavby: obec Nezbavětice Kraj: Plzeňský Okres: Plzeň - jih Charakter stavby:

Více

ZUBAČKA UNIKÁTNÍ ŽIVÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ JIZERSKÝCH HOR A KRKONOŠ REKONSTRUKCE TOPÍRNY KOŘENOV

ZUBAČKA UNIKÁTNÍ ŽIVÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ JIZERSKÝCH HOR A KRKONOŠ REKONSTRUKCE TOPÍRNY KOŘENOV ZUBAČKA UNIKÁTNÍ ŽIVÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ JIZERSKÝCH HOR A KRKONOŠ REKONSTRUKCE TOPÍRNY KOŘENOV DODATEK Č. 4 STATICKÉ ZABEZPEČENÍ ZDIVA JIHOZÁPADNÍHO ROHU OBSAH PŘÍLOH: 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. PŮDORYS A POHLEDY

Více

P íloha. 2D k p iznání k dani z nabytí nemovitých v cí k ur ení sm rné hodnoty u rekrea ní chaty a zahrádká ské chaty

P íloha. 2D k p iznání k dani z nabytí nemovitých v cí k ur ení sm rné hodnoty u rekrea ní chaty a zahrádká ské chaty - Adobe Acrobat Professional Da ové identi ka ní íslo z. 02 nebo rodné íslo / identi ka ní íslo z. 03 P íloha. 2D k p iznání k dani z nabytí nemovitých v cí k ur ení sm rné hodnoty u rekrea ní chaty a

Více

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR ZÁVOD Praha Na Pankráci 56, 145 05

Více

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 14 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: OZNÁMENÍ ZM NY V UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 127 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29.

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. června 2006 Dotazník vyplnilo celkem 13 ze 14 účastníků setkání. Výsledné bodové

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/3795/2013

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/3795/2013 TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE č. E/3795/2013 Rozšíření CZT a výstavba zdroje tepla na biomasu v Budišově nad Budišovkou Zadavatel: Vypracoval: Město Budišov nad

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

ZE SPOLUVLASTNÍK NEMOVITOSTI

ZE SPOLUVLASTNÍK NEMOVITOSTI Postupujte podle instrukcí v p iznání a v Pokynech k vypln ní p iznání k dani z p evodu nemovitostí. Barevn ozna ené ádky p iznání vypl uje správce dan. Poplatník vyplní údaje podle p edtisku v bílých

Více

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám ve VZ. Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Praha-Slivenec

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám ve VZ. Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Praha-Slivenec Veřejný zadavatel: Městská část Praha-Slivenec Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 IČ: 00241661 Telefon: (+420) 251 818 044 E-mail: slivenec@praha-slivenec.cz www: http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm

Více

Název: Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta Děkanát Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Název: Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta Děkanát Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Děkanát Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 907/20110012 Augustinová/4374 21. 7. 2011 V Ě C Poptávka -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 4059/12. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 69 pro katastrální území a obec Ho epník, okres Pelh imov.

ZNALECKÝ POSUDEK . 4059/12. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 69 pro katastrální území a obec Ho epník, okres Pelh imov. ZNALECKÝ POSUDEK. 4059/12 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 69 pro katastrální území a obec Ho epník, okres Pelh imov. Objednatel posudku: el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská 527

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více