NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015"

Transkript

1 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr výpčet pdpry a musí být autrizván právněnu sbu - psudek se skládá ze dvu částí: prjektvá dkumentace energetické hdncení budvy Oprávnění zpracvatelé: Prjektvá dkumentace prvedení a ptvrzení sbu autrizvanu pdle zákna č. 360/1992 Sb., výknu pvlání autrizvaných architektů a výknu pvlání autrizvaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pzdějších předpisů, a t dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., dkumentaci staveb, ve znění pzdějších předpisů Energetické hdncení budvy prvedení a ptvrzení energetickým specialistu, který je držitelem právnění pdle zákna č. 406/2000 Sb., hspdaření energií, ve znění pzdějších předpisů, 10 dst. 1 písm. ke A) zpracvání energetickéh auditu a energetickéh psudku, B) zpracvání průkazu U blasti pdpry C.3 (instalace slárních termických systémů) může energetické hdncení prvést i autrizvaná sba pdle zákna č. 360/1992 Sb., výknu pvlání autrizvaných architektů a výknu pvlání autrizvaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pzdějších předpisů, a t dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., dkumentaci staveb, ve znění pzdějších předpisů. Výše pdpry: Kč - Pdpra na zpracvání dbrnéh psudku a zajištění dbrnéh technickéh dzru v blasti A (zateplení budv, výměna tvrvých výplní) - max. však 15% z pžadvané částky pdpry Kč - Pdpra na zpracvání dbrnéh psudku a zajištění měření průvzdušnsti bálky budvy (blwer dr test) v blasti B (výstavba nízkenergetických rdinných dmů) max. však 15% z pžadvané částky pdpry Kč - Pdpra na zpracvání dbrnéh psudku v blasti pdpry C.1 a C.2 (výměna zdrje tepla s/bez zateplení v blasti pdpry A), C.3 (instalace slárních termických systémů) a C.4 (instalace systémů nucenéh větrání se zpětným získáváním tepla, centrální a decentrální systémy) a zajištění měření průvzdušnsti bálky budvy (blwer dr test) v blasti C.4 (instalace systémů nucenéh větrání se zpětným získáváním tepla, centrální a decentrální systémy) max. však 15% z pžadvané částky pdpry REPO - reginální pradenská s.r.. Vraclavská 285, Vyské Mý t tel.: rep-rp.cz http: IČ: DIČ: CZ Bankvní spjení: Kmerční banka, a.s. č.ú.: /0100 REPO - reginální pradenská s.r.. zapsána d bchdníh rejstříku, vedenéh krajským sudem v Hradci Králvé. Oddíl C., vlžka 24972

2 r e g i n á l n í p r a d e n s k á ČÁST 1 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: Minimální rzsah prjektvé dkumentace pr blast pdpry: A - zateplení budv, výměna tvrvých výplní Technická zpráva v suladu s vyhlášky č. 499/2006 Sb., dkumentaci staveb, ve znění pzdějších předpisů, přílhu č. 5, dst. D Výkresvá část stávajícíh a nvéh stavu. U jednduchých a přehledných případů je mžné návrh realizvanéh patření zakreslit d výkresů stávajícíh stavu, avšak návrh musí být dstatečně dlišen (např. barevně). Akceptvány budu puze čitelné výkresy prvedené v jedntném měřítku násbku pětadvaceti. Výkresvá část musí být vyhtvena v suladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., dkumentaci staveb, ve znění pzdějších předpisů, přílhu č. 5 a bude minimálně bsahvat: Situaci stavby Půdrysy jedntlivých pdlaží Charakteristické řezy B - výstavba nízkenergetických rdinných dmů Suhrnná technická zpráva v suladu s vyhlášky č. 499/2006 Sb., dkumentaci staveb, ve znění pzdějších předpisů, přílhu č. 5, dst. B Situační výkresy v suladu s vyhlášky č. 499/2006 Sb., dkumentaci staveb, ve znění pzdějších předpisů, přílhu č. 5, dst. C a znázrňující především rientaci stavby, susední zástavbu (situace, vzdálensti a výšky), markantní prsty strmů či terénní vyvýšeniny půsbící hrizntální zastínění (situace susední zástavby, prstů či terénních vyvýšenin se nevyžaduje v případě, že jsu parametry stínění zvleny dle tabulkvých hdnt) Dkumentace bjektů a technických a technlgických zařízení v jedntném měřítku násbku pětadvaceti vyhtvená pdle vyhlášky č. 499/2006 Sb., dkumentaci staveb, ve znění pzdějších předpisů, přílhu č. 5, dst. D musí bsahvat minimálně: Půdrysy jedntlivých pdlaží Charakteristické řezy Výkresy všech detailů na systémvé hranici bálky budvy v měřítku 1:10 a větším (pr detaily napjení výplní tvrů) bsahující ppisvé ple detailu (název, prjektant, dkazvá značka na značení detailu v půdryse neb piktgram umístění na budvě), zakreslení rzhraní všech materiálů a vrstev, grafické rzlišení materiálů, ppis všech skladeb a materiálů s uvedením jejich tlušťky a případně jejich charakteristických vlastnstí, značením pužitéh výrbku, neb je nutné uvést pžadvané vlastnsti pužitéh materiálu, kótvání jedntlivých vrstev, vyznačení prbíhající vzduchtěsné rviny. Standardní rzsah dkládaných detailů pr běžné typy budv: Nárží bvdvé stěny Napjení bvdvé stěny u základu Napjení bvdvé stěny na plchu střechu (atika) Napjení bvdvé stěny na šikmu střechu (u pzednice) Napjení štítvé stěny na šikmu střechu Napjení šikmé střechy na kleštiny (případně napjení střechy v hřebeni) Ostění kna, nadpraží kna, parapet kna, stění dveří Nadpraží dveří, práh dveří Technika prstředí staveb musí bsahvat dkumentaci příslušných prfesí dle knkrétní stavby a dle rzsahu instalvaných zařízení a systémů REPO - reginální pradenská s.r.. Vraclavská 285, Vyské Mý t tel.: rep-rp.cz http: IČ: DIČ: CZ Bankvní spjení: Kmerční banka, a.s. č.ú.: /0100 REPO - reginální pradenská s.r.. zapsána d bchdníh rejstříku, vedenéh krajským sudem v Hradci Králvé. Oddíl C., vlžka 24972

3 r e g i n á l n í p r a d e n s k á C.1 a C.2 - výměna zdrjů tepla s/bez zateplení v blasti pdpry A Technická zpráva v suladu s vyhlášky č. 499/2006 Sb., dkumentaci staveb, ve znění pzdějších předpisů, přílhu č. 5, dst. D Výkresvá část v suladu s vyhlášky č. 499/2006 Sb., dkumentaci staveb, ve znění pzdějších předpisů, přílhu č. 5, dst. D a musí bsahvat minimálně tyt bdy: Zjedndušený půdrys se znázrněním umístění příslušnéh zdrje a napjení na stávající sustavu, ppisvu legendu, neb ppisem u jedntlivých prvků a ppisvým plem výkresu Schéma zapjení zdrje d systému vytápění a hřevu TV i se zakreslením regulačních a pjistných prvků, napjení na stávající rzvdy studené, teplé a cirkulační vdy, ppisvu legendu, neb ppisem u jedntlivých prvků, uvedením tepltníh spádu tpné sustavy a ppisvým plem výkresu C.3 - instalace slárních termických systémů Technická zpráva v suladu s vyhlášky č. 499/2006 Sb., dkumentaci staveb, ve znění pzdějších předpisů, přílhu č. 5, dst. D Výkresvá část v suladu s vyhlášky č. 499/2006 Sb., dkumentaci staveb, ve znění pzdějších předpisů, přílhu č. 5, dst. D a musí bsahvat minimálně tyt bdy: Půdrys střechy neb jiné knstrukce, na které bude systém umístěn, se znázrněním umístění slárně termických panelů, s uvedením jejich sklnu a rientace vůči světvým stranám, schematickým znázrněním rzvdů, kótváním, ppisvu legendu neb ppisem u jedntlivých prvků a ppisvým plem výkresu Schéma zapjení zdrje d systému vytápění (je-li realizván) a hřevu TV i se zakreslením regulačních a pjistných prvků, napjení na stávající rzvdy studené, teplé a cirkulační vdy, ppisvu legendu, neb ppisem u jedntlivých prvků a ppisvým plem výkresu C.4 - instalace systémů nucenéh větrání se zpětným získáváním tepla centrální a decentrální systémy Technická zpráva v suladu s vyhlášky č. 499/2006 Sb., dkumentaci staveb, ve znění pzdějších předpisů, přílhu č. 5, dst. D Výkresvá část v suladu s vyhlášky č. 499/2006 Sb., dkumentaci staveb, ve znění pzdějších předpisů, přílhu č. 5, dst. D.1.4 a musí bsahvat minimálně tyt bdy: Půdrysy jedntlivých pdlaží se znázrněním umístění jedntky nucenéh větrání, případnéh napjení na tpnu sustavu, schématu rzvdů přívdů a dvdů vzduchu v místnstech, tabulky místnstí, ppisvé legendy neb ppisu u jedntlivých prvků a ppisvéh ple výkresu REPO - reginální pradenská s.r.. Vraclavská 285, Vyské Mý t tel.: rep-rp.cz http: IČ: DIČ: CZ Bankvní spjení: Kmerční banka, a.s. č.ú.: /0100 REPO - reginální pradenská s.r.. zapsána d bchdníh rejstříku, vedenéh krajským sudem v Hradci Králvé. Oddíl C., vlžka 24972

4 r e g i n á l n í p r a d e n s k á ČÁST 2 - ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY: Musí být prveden v suladu s vyhlášku č. 78/2013 Sb., energetické nárčnsti budv s pužitím krajvých pdmínek pdle TNI a metdickéh pkynu pskytvatele dtace Minimální rzsah energetickéh hdncení pr blast pdpry: A - zateplení budv, výměna tvrvých výplní Průkaz energetické nárčnsti budvy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., energetické nárčnsti budv neb energetický psudek dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., energetickém auditu a energetickém psudku. Energetické hdncení se dkládá pr stávající a navrhvaný stav. Schématické nákresy budvy s vyznačením zvlené systémvé hranice bálky budvy pr stávající a navrhvaný stav (může být sučástí prjektvé dkumentace neb jinéh předlženéh dkumentu) Prtkly výpčtů (přednstně v el. pdbě nahráním d žádsti neb na CD/DVD): Prtkl sučinitelů prstupu tepla knstrukcí U [W.m -2.K -1 ] pr stávající a navrhvaný stav Prtkl výpčtu průměrnéh sučinitele prstupu tepla bálku budvy U em [W.m -2.K -1 ] pr stávající a navrhvaný stav a prtkl výpčtu referenční hdnty průměrnéh sučinitele prstupu tepla budvy U em,r Prtkl výpčtu měrné rční ptřeby tepla na vytápění E A [kwh.m -2.rk -1 ] pr stávající a navrhvaný stav B - výstavba nízkenergetických rdinných dmů Průkaz energetické nárčnsti budvy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., energetické nárčnsti budvy neb energetický psudek dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., energetickém auditu a energetickém psudku Schématické nákresy budvy s vyznačením zvlené systémvé hranice bálky budvy (může být sučástí prjektvé dkumentace neb jinéh předlženéh dkumentu) Prtkly výpčtů (přednstně v elektrnické pdbě nahráním d žádsti neb na disku CD/DVD): Prtkl sučinitelů prstupu tepla knstrukcí U [W.m -2.K -1 ] pr stávající a návrhvý stav Prtkl výpčtu průměrnéh sučinitele prstupu tepla bálku budvy U em [W.m -2.K -1 ] pr stávající a návrhvý stav a prtkl výpčtu referenční hdnty průměrnéh sučinitele prstupu tepla budvy U em,r Prtkl výpčtu měrné rční ptřeby tepla na vytápění E A [kwh.m -2.rk -1 ] Prtkl výpčtu měrné nebnvitelné primární energie E pn,a [kwh.m -2.rk -1 ] Prtkl výpčtu nejvyšší denní teplty vzduchu v místnsti v letním bdbí θ ai,max [ C] C.1 a C.2 - výměna zdrjů tepla s/bez zateplení v blasti pdpry A Průkaz energetické nárčnsti budvy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., energetické nárčnsti budvy neb energetický psudek dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., energetickém auditu a energetickém psudku pr stávající a navrhvaný stav Při sučasném pdání žádstí pdpru v blasti A a C je mžné dlžit jediné energetické hdncení pr blast pdpry A dplněné pdblast pdpry C REPO - reginální pradenská s.r.. Vraclavská 285, Vyské Mý t tel.: rep-rp.cz http: IČ: DIČ: CZ Bankvní spjení: Kmerční banka, a.s. č.ú.: /0100 REPO - reginální pradenská s.r.. zapsána d bchdníh rejstříku, vedenéh krajským sudem v Hradci Králvé. Oddíl C., vlžka 24972

5 r e g i n á l n í p r a d e n s k á C.3 - instalace slárních termických systémů Výpčet slárních zisků systému včetně ptřeby tepla pr přípravu TV a dsažení jejíh pkrytí dle jedntné metdiky energetickéh hdncení slárních systémů dle TNI s využitím klimatických dat dle TNI ; pmcí výpčtvéh nástrje pskytvatele dtace (pkud nelze pužít, může být dlžen kmpletní prtkl ze specializvané simulačníh prgramu) C.4 - instalace systémů nucenéh větrání se zpětným získáváním tepla - centrální a decentrální systémy Jediné energetické hdncení pr blast pdpry A REPO - reginální pradenská s.r.. Vraclavská 285, Vyské Mý t tel.: rep-rp.cz http: IČ: DIČ: CZ Bankvní spjení: Kmerční banka, a.s. č.ú.: /0100 REPO - reginální pradenská s.r.. zapsána d bchdníh rejstříku, vedenéh krajským sudem v Hradci Králvé. Oddíl C., vlžka 24972

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Jílové u Prahy - LOKALITA ZA HUMNY ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15 251 01 Říčany IČ 26178559 Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, 660094

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu Ktervská 85, 326 00 Plzeň Akreditace vzdělávacíh prgramu ELEKTROTECHNIKA V INTELIGENTNÍCH STAVBÁCH Obr vzdělání: 26-41-N/.. Elektrtechnika 2 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje Vyšší dbrné škly... 3 Prfil

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více