Tunelový komplex Blanka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tunelový komplex Blanka"

Transkript

1 Tunelový komplex Blanka

2 podzemní objekty nadzemní objekty hranice h i památkové átk é zóny ó křižovatka křiž tk Trója hranice přírodních památek křižovatka Pelc-Tyrolka S Trójský most m stavba Špejchar - Pelc-Tyrolka křižovatka U Vorlíkù stavba Myslbekova - Prašný most stavba Prašný most - Špejchar křižovatka Prašný most křižovatka Malovanka Strahovský tunel - 2. stavba Síť hlavních komunikací hl. m. Prahy Dostává se Vám do rukou materiál, věnovaný informacím o severozápadní části Městského okruhu v Praze. Tunelový komplex Blanka je stavbou, která je výjimečná nejen svým rozsahem a technickou náročností, ale také vlivem na každodenní život města. Odpovídá tomu množství vyvolaných investic, počty přeložek inženýrských sítí, výluky a organizace náhradní tramvajové a autobusové dopravy, koordinace a organizace celé výstavby. K získání dalších informací nad rámec tohoto materiálu, je Vám k dispozici webová stránka a také informační středisko na Letné. ÇéØ êâ êàãåàdåo æâéìß éðúßãæêëåo âæäìåàâøúü É Ägêëêâ æâéìß çéæíæñæíøåf êüâð êüâð í ç oçéøíg ëìåüãæí âæäçãüï ¹ãØåâØ í ßãÜÛ ñüäåoßæ çã[åì

3 Objem stavebních prací Ražené objekty m 3 (vyrubaný prostor) Hloubené objekty m 3 (obestavěný prostor) Technické údaje Dvoupruhový tunel plocha výrubu 123,7 m² Dvoupruhový tunel šířka tunelu 12,5 m Dvoupruhový tunel výška tunelu 11,7 m Třípruhový tunel plocha výrubu 172,6 m² Třípruhový tunel šířka tunelu 16,7 m Třípruhový tunel výška tunelu 12,9 m Minimální nadloží ražených tunelů 8 m Maximální nadloží ražených tunelů 44 m Výška průjezdného profilu 4,8 m Šířka jízdního pruhu 3,5 m Maximální stoupání 5 % Návrhová rychlost 70 km/h Délka tunelového komplexu Blanka STT [m] JTT [m] Tunelový úsek Brusnice Hloubený úsek 546,07 539,29 Ražený úsek 534,95 550,26 Hloubený úsek 323,96 308,72 Celkem 1404, ,27 Tunelový úsek Dejvice Hloubený úsek 1006, ,89 Celkem 1006, ,89 Tunelový úsek Královská obora Hloubený úsek 290,69 294,93 Ražený úsek 2230, ,83 Hloubený úsek 568,94 567,22 Celkem 3090, ,98 Celková délka tunelů hlavní trasy Celková délka ražených tunelů 2765, ,09 Celková délka hloubených tunelů 2736, ,05 Celková délka tunelů POPIS PROJEKTU Největší podzemní stavbou budovanou v současné době v České republice je bezpochyby tunelový komplex Blanka v Praze. Tato rozsáhlá stavba je realizována v rámci výstavby severozápadní části Městského okruhu, její celková délka činí 6382 m a doplní tak již provozovanou část okruhu délky cca 17 km s tunely Zlíchovským, Mrázovkou a Strahovským. Po zprovoznění, které je předpokládáno v roce 2011, tak vznikne nejdelší tunel v České republice. Budovaná trasa okruhu prochází urbanizovaným prostředím střední části města na hranicích historického jádra Prahy a prostorem chráněné přírodní památky Královská obora Stromovka. Již počátkem 90. let minulého století, kdy probíhaly studijní práce na trasování a následně výběr varianty vedení této části okruhu, bylo jasné, že převážnou část stavby bude třeba vést v tunelech, budovaných jednak z povrchu, ale z velké části i ražených, aby výstavba a především pak provoz na vzniklé kapacitní komunikaci minimálně ovlivňovaly své okolí. Tak vznikl souvislý tunelový komplex Blanka, zahrnující tři tunelové úseky, které na sebe plynule navazují. Tunelový úsek Brusnice vede od křižovatky Malovanka u severního portálu Strahovského tunelu pod ulicí Patočkovou nejdříve hloubenými tunely. Za Myslbekovou ulicí vstupuje trasa do raženého úseku, který končí před křižovatkou Prašný most, kde pokračují opět tunely hloubené. Celková délka úseku je 1,4 km, z toho 550 m ražených tunelů. Tunelový úsek Dejvice začíná v křižovatce Prašný most Prašný most schéma uspořádání podzemních objektů Prašný most po dokončení stavby Severní tunelová trouba Jižní tunelová trouba Podzemní garáže Prašný most

4 a pokračuje v celé délce hloubenými tunely pod třídou Milady Horákové až do prostoru stavební jámy na Letné, kde je umístěna budoucí křižovatka U Vorlíků. Celková délka úseku je 1,0 km. Tunelový úsek Královská obora pokračuje od křižovatky U Vorlíků nejdříve krátkým hloubeným úsekem na Letné, na který navazuje ražený úsek vedoucí směrem pod zástavbu, Stromovku, pod plavebním kanálem, Císařským ostrovem, Vltavou a potom dalším hloubeným úsekem až k portálu v křižovatce Troja. Celková délka úseku je 3,09 km, z toho 2230 m ražených tunelů. PROČ ZROVNA BLANKA? Název Blanka je odvozen od pojmenování tří variant vedení trasy, posuzovaných v roce Varianty měly část trasy společnou a vedly pod různými městskými čtvrtěmi. Podle prvních písmen názvů těchto městských čtvrtí byla zvolena ženská jména Dana (Dejvice), Hana (Holešovice) a Blanka (Bubeneč) jako názvy variant. Výslednou variantou se stala právě Blanka. Trasa okruhu je v celé délce vedena jako směrově rozdělená, se samostatným dvou nebo třípruhovým tubusem v každém směru. Počet jízdních pruhů odpovídá intenzitám dopravy, podélnému sklonu trasy a především potřebám napojení ramp mimoúrovňových křižovatek, zajišťujících napojení komunikace okruhu na povrchovou síť. Ve fázi přípravy a realizace je úsek rozdělen na čtyři stavby: Stavba ev.č Strahovský automobilový tunel, 2A a 2B etapa Stavba ev.č Myslbekova Prašný most (MYPRA) Stavba ev.č Prašný most Špejchar (PRAŠ) Stavba ev.č Špejchar Pelc-Tyrolka (ŠPELC) Rozsah celé stavby je mimořádný a srovnat jej lze pouze s výstavbou prvních provozních úseků pražského metra. Odpovídá tomu i délka přípravy stavby, množství vyvolaných investic, počty přeložek inženýrských sítí, organizace MHD a NAD, koordinace a organizace celé výstavby. V průběhu realizace, ale hlavně ve výsledném efektu dojde k ovlivnění dopravního života převážné části hlavního města, ke značnému zlepšení životního prostředí v oblasti na hranicích historického centra Prahy, zapsaného na seznam kulturního Hradčanská schéma uspořádání podzemních objektů Hradčanská po dokončení stavby Severní tunelová trouba Jižní tunelová trouba Metro A Hradčanská

5 INFORMAČNÍ CENTRUM Pro obyvatele města, širokou laickou i odbornou veřejnost, je v prostoru staveniště na Letné zřízeno Informační centrum. Návštěvníci se zde mohou seznámit s fakty o stavbě a informovat se o aktuálním vývoji. Každou středu od 14 do 18 hodin zde jsou odborní zástupci správce stavby, zhotovitele a projektanta připraveni odpovídat na otázky návštěvníků. Infocentrum nabízí tiskové materiály, expozici a audiovizuální prezentace stavby. Mimořádné akce a hromadné exkurze je možné dohodnout individuálně. Veškeré informace o stavbě jsou k dispozici také na internetové adrese a historického dědictví UNESCO. Dnes je tento prostor naprosto neúnosně zatěžován průjezdnou dopravou se všemi kapacitními, ale i ekologickými důsledky. Navíc dokončení a zprovoznění severozápadní části Městského okruhu umožní po dlouhých desítkách let znovu otevřít problematiku tzv. Severojižní magistrály, tentokrát s cílem adaptovat ji do moderního pojetí historického centra města, z nějž bude vyloučena veškerá tranzitní doprava. Automobilová doprava, svedená na dostatečně kapacitní komunikaci v podzemí, je vždy plynulejší. Vozidla jedoucí po okruhu díky tomu produkují řádově nižší množství zplodin. Tyto jsou odváděny bezpečně mimo obytné prostory prostřednictvím výdechových objektů komínů. Znečištěný vzduch zředěný na úroveň požadovanou hygienickými předpisy je vypouštěn rychlostí přes 10 m/s -1 ; k rozptylu škodlivin tak dochází vysoko nad povrchem. Letná schéma uspořádání podzemních objektů Letná po dokončení stavby Severní tunelová trouba Jižní tunelová trouba Podzemní garáže Letná Podzemní technologický komplex

6 2,0 % 2,5 % ,0 % 2,0 % 2,5 % 2,0 % TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Podzemní vzduchotechnický komplex pod Letnou Celý tunelový komplex Blanka se skládá z několika těsně na sebe navazujících tunelových úseků, tvořených jak tunely raženými, tak i hloubenými. Ražené tunely jsou navrženy jako dvouplášťové, realizované pomocí tzv. Nové rakouské tunelovací metody (NRTM). Ostění i mezilehlá izolace jsou uzavřené. Pro zajištění výrubu je použito primární ostění ze stříkaného betonu, vyztužené příhradovými rámy z betonářské výztuže, svařovanými ocelovými sítěmi a svorníky. Ražba probíhá členěným výrubem. V obtížných úsecích jsou prováděny sanační a tryskové injektáže, mikropilotové deštníky a další doplňující opatření. Definitivní ostění ražených tunelů bude uzavřené, z monolitického železobetonu. Hloubené tunely klasické jsou navrženy vždy do otevřené stavební jámy zajištěné buď kotvenými podzemními, záporovými, nebo mikropilotovými stěnami, případně svahováním nebo kotvenou skalní stěnou. Nosnou rámovou konstrukci tunelu tvoří spodní základová deska (s instalačním kanálem) se stěnami a rovným stropem, případně s horní klenbou. Veškeré konstrukce jsou monolitické železobetonové. Tento typ konstrukcí je využíván v místech se složitou prostorovou dispozicí u definitivních portálů, v místech napojení na raženou část, v místech, kde jsou k tunelu do stavební jámy umístěny další objekty, jako technologická centra, podzemní garáže, nebo křižovatkové napojovací rampy. Hloubené tunely s čelním odtěžováním jsou navrženy v místech s velmi stísněnými prostorovými podmínkami a v místech s nutností minimalizace časového omezení provozu na povrchu. Postup výstavby spočívá ve vytvoření podzemních Příčný řez třípruhovým raženým tunelem Příčný řez hloubeným tunelem s čelním odtěžováním pokryvné útvary 2,0 % 2,0 % 4,0 % skalní podloží vzduchotechnický kanál instalaèní kanál jižní tunel severní tunel

7 190, ,90 konstrukčních monolitických stěn z povrchu, případně ze zajištěného předvýkopu stavební jámy. Dále se na srovnaném povrchu dna stavební jámy vybetonuje definitivní nosná konstrukce stropu (uložená na hlavy podzemních stěn), která se zasype. Na povrchu se tak mohou provést finální úpravy a obnovit provoz. Odtěžení vlastního profilu tunelu se provádí až po dokončení celého úseku ze zajištěné stavební jámy čelním odtěžováním (ražbou). TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ TUNELU Technologické a bezpečnostní vybavení tunelového komplexu Blanka splňuje a v mnoha případech překračuje minimální bezpečnostní požadavky stanovené evropskou Směrnicí 2004/54/EC o bezpečnosti silničních tunelů. Skutečnost, že všechny pražské automobilové tunely jsou řízeny a ovládány ze dvou dispečerských pracovišť (jedno pro řízení dopravy a druhé pro sledování a řízení technologického vybavení) podmínila vybavení komplexu Blanka odpovídajícím monitorovacím, řídicím a bezpečnostním vybavením, kompatibilním s ostatními tunely. Význam tunelu z hlediska dopravy v Praze a předpokládaná vysoká intenzita provozu předurčily požadavky na vysokou spolehlivost navržených technologických systémů s minimálními nároky na údržbu, včetně minimalizace provozních nákladů, a to zejména nákladů na elektrickou energii. Provozní celky technologického vybavení tunelového komplexu Blanka: Strojní zařízení (jeřábové dráhy) Světelná signalizace (značení a řízení provozu, závory, informační systém, světelné signalizační zařízení) Vzduchotechnika (hlavní větrání tunelu, větrání pomocných prostor) Zařízení pro automatiku provozu (řídicí systém, měření škodlivin a rychlosti proudu vzduchu, identifikace provozních podmínek, uzavřený TV okruh, bezpečnostní zařízení, přenosy řízení do velínů) Silnoproudá zařízení (silnoproudé rozvody, uzemnění, osvětlení tunelů a pomocných prostor Slaboproudá zařízení (anténní zařízení, elektrická požární signalizace, sdělovací zařízení, elektrická zabezpečovací signalizace, místní rozhlas Trafostanice Čerpací stanice Řez raženými tunely u Šlechtovy restaurace Řez raženými tunelu v místě ulice Na Výšinách Na Výšinách 22/874 Na Výšinách 20/875 Na Výšinách 18/886 Na Výšinách 16/887 Na Výšinách 14/889 Na Výšinách 12/890 Na Výšinách 10/899 Na Výšinách 8/900 Na Výšinách 6/901 Na Výšinách 4/902 Na Výšinách 2/903 Q ,45 m n.m. terén 182,50 hladina spodní vody 227,00 m n. m. pokryvné útvary pokryvné útvary h.p.v. skalní položí skalní podloží 162,35 162,59 PRŮZKUMNÁ ŠTOLA VZDUCHOTECHNICKÝ KANÁL JIŽNÍ TUNEL SEVERNÍ TUNEL SEVERNÍ TUNELOVÁ TROUBA JIŽNÍ TUNELOVÁ TROUBA

8 OPATŘENÍ PŘI VÝSTAVBĚ Nedílnou součástí výstavby každého raženého tunelu, při použití technologie NRTM v podmínkách města pak především, je geotechnický monitoring. Celkem se předpokládá provádění 26 druhů základních typů měření určených pro bezpečný postup výstavby, návazné kroky observační metody a rovněž pro zkušební provoz tunelu. V průběhu realizace stavby bude rovněž prováděn monitoring objektů nadzemní zástavby ve všech budovách a objektech dotčených stavbou tunelů. KOORDINACE Po celou dobu přípravy projektu byl kladen důraz na sjednocení koncepce návrhu do jednotného řešení. Cílem je, aby objednatel a budoucí uživatel dostali výsledné dílo s totožnými podmínkami pro provoz a údržbu. Takový postup vede ke snížení investičních a především provozních nákladů. Technické a funkční vazby přesahující rámec jednotlivých staveb souboru: dopravní řešení a řízení dopravy v tunelovém komplexu Blanka dopravní řešení a řízení dopravy povrchového úseku MO, na tunelovou trasu přímo navazujících povrchových křižovatek a povrchových komunikací technologické systémy zásobování elektrickou energií, vodního hospodářství, provozního a požárního větrání, větrání pomocných prostor, řízení provozu technologické vybavenosti, vybavení tunelů bezpečnostním zařízením stavebně-prostorové řešení jednotlivých tunelových úseků ve vztahu na provozní podmínky a technologickou vybavenost, informační systém, architektonické řešení, stavebně bezpečnostní prvky koncepce projektu organizace výstavby dle přijatého harmonogramu postupu realizace jednotlivých staveb širší dopravní vztahy v oblasti souboru staveb z hlediska vlivů na jednotlivé druhy dopravy, zejména MHD BEZPEČNOST PROVOZU Pro snadnou orientaci při jízdě v tunelu a pro usnadnění pohybu a orientace v případě vzniku výjimečné situace (nehoda, požár v tunelu) byla pro tunely Městského okruhu vytvořena jednotná kon- Staveniště Letná, pohled od jihu Staveniště Letná, konstrukce hloubených tunelů

9 cepce barevného řešení a orientačního systému. Ta spočívá v unifikovaném systému obkladu stěn, který je uspořádán do jednotného schématu s odlišením barvy tzv. vodícího pásu výšky 500 mm ve výšce očí řidiče. Každý tunelový úsek má charakteristickou barvu tohoto pruhu, zbytek stěn do výšky 3,25 metru je obložen škálou tří odstínů béžové barvy. V místě tunelových propojek a SOS výklenků jsou boky tunelu spojeny výrazným pruhem v zelené barvě. Na stěnách jsou umístěny orientační tabulky s luminiscenční vrstvou udávající směr a vzdálenost k nejbližšímu únikovému východu. BEZPEČNOSTNÍ PRVKY V TUNELU SOS výklenky jsou rozmístěny v pravidelných intervalech po celé délce tunelu. Jsou vybaveny nouzovým telefonem pro spojení s dispečerem tunelu, poplachovým tlačítkem pro přivolání pomoci, tlačítkovým hlásičem požáru a přenosným hasicím přístrojem. Nouzové východy jsou viditelně označeny a osvětleny, jsou vybaveny dveřmi odolnými proti kouři i požáru. Osvětlení tunelu usnadňuje očím řidiče přivyknout si na omezenou viditelnost uvnitř tunelu. Nouzové východy a SOS výklenky jsou trvale osvětlené. Dvoupruhový tunel úseku Královská obora Vzduchotechnika zajišťuje odvod zplodin a přivádí čistý vzduch. V režimu požárního větrání řízeně odvádí kouř z prostoru tunelu. Videodohled a videodetekce. V případě nouzového volání z SOS výklenku se na obrazovce dispečera automaticky objeví obraz z kamery snímající příslušný úsek tunelu. Kamerové Staveniště Letná, pohled od západu Staveniště Letná, portálová stěna

10 systémy automaticky kontrolují prostor tunelu v celé délce, včetně dodržování nejvyšší povolené rychlosti a nejmenší vzdálenosti mezi vozidly. Videodetekční systém automaticky upozorňuje dispečera tunelu na mimořádné provozní stavy (například chodec v tunelu, kolona, havárie, vozidlo v protisměru nebo požár). Nouzové pruhy a zálivy slouží pro odstavení vozidla v případě poruchy nebo havárie. Rozhlasové vysílání. Dispečer tunelu může vstupovat do vysílání ČRo 1 Radiožurnál s důležitým hlášením. Frekvence je uvedena na dopravní značce před vjezdem do každého tunelu. Tunelový rozhlas. Dispečer nebo příslušníci integrovaného záchranného systému mohou v případě likvidace mimořádné události v tunelu dávat prostřednictvím tunelového rozhlasu pokyny uživatelům. Mobilní telefon. Tak jako ve všech ostatních pražských silničních tunelech bude i v tunelu Blanka zabezpečena funkce mobilních telefonů všech našich operátorů. NOVÝ TRÓJSKÝ MOST Součástí stavby Špejchar Pelc-Tyrolka je také výstavba nového mostu mezi Holešovicemi a Trojou. Výsledný návrh mostu byl vybrán na základě architektonicko-konstrukční soutěže. Z dvaceti podaných návrhů byl vybrán obloukový most s dolní mostovkou. Celková délka mostu je cca 250 m, celková výška nosné konstrukce je 34 m nad maximální plavební hladinou řeky. Oblouk hlavního pole mostu má rozpětí 196 m. Most je navržen v uspořádání 2 x 2 jízdní pruhy se středním tramvajovým tělesem a oboustrannými chodníky pro pěší a cyklistickou dopravu. Po převedení tramvajové dopravy na nový most bude demolováno stávající mostní provizorium. Staveniště Trója, pohled od severozápadu Staveniště Trója, konstrukce hloubeného tunelu

11 křižovatka Špejchar hloubené tunely Letná ražené tunely hloubené tunely Trója povrchový úsek podzemní garáže ražené tunely třípruhový ražený tunel dvoupruhový hloubené tunely TGC 3 most křižovatka U Vorlíků Šlechtova restaurace Královská obora Stromovka trať ČD Praha Kralupy Plavební kanál Císařský ostrov Vltava Trója TGC 6 klenbová konstrukce křižovatka Trója křižovatka Pelc-Tyrolka POKRYVNÉ ÚTVARY antropogenní sedimenty navážky holocénní náplavy fluviální sedimenty terasy Vltavy písky a štěrky eolitické sedimenty spraše a sprašové hlíny deluviální sedimenty svahové hlíny a suti SKALNÍ PODLOŽÍ rozložené jíl a hlína se štěrkem zvětralé úlomkovitě rozpadavé místy s výplní hlíny navětralé deskovitě vrstevnaté se záteky Fe oxidů zdravé deskovité až lavicovité Podélný řez tunelových úsekem Královská obora Ražený tunel Ražený tunel v místě křížení s tunelovou propojkou

12 07/2008 ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY Investor: Správce stavby: Koordinace projektu: Zpracovatelé projektové dokumentace: Zhotovitel stavební části: Zhotovitel technologické části: Monitoring při výstavbě: Hlavní město Praha Odbor městského investora MHMP Inženýring dopravních staveb, a.s. SATRA, spol. s r.o. SATRA, spol. s r.o. (stavba 0079) PUDIS a.s. (stavby 0065 a 9515) METROPROJEKT Praha a.s. (stavba 0080) METROSTAV a.s. ČKD PRAHA DIZ, a.s. SG Geotechnika, a.s.

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN GAP SITE IN PRAHA

POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN GAP SITE IN PRAHA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE

Více

Téma Přijdou po tunelu Turecký Vrch jednodušší a modernější tunely také do Čech?

Téma Přijdou po tunelu Turecký Vrch jednodušší a modernější tunely také do Čech? ČASOPIS SPOLEČNOSTI METROPROJEKT Praha a.s. NEPRODEJNÝ VÝTISK, 5. ROČNÍK 0 3 / 2 0 12 Téma Přijdou po tunelu Turecký Vrch jednodušší a modernější tunely také do Čech? Seriál Historie MHD v Praze (3. díl)

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

Tunely Dobrovského I a II, silnice I/42 VMO Brno

Tunely Dobrovského I a II, silnice I/42 VMO Brno Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Květen 2006 Ročník XII Veletrh IBF navštívil prezident Skupiny OHL strana 3 Tunely Dobrovského I a II, silnice I/42 VMO Brno strana 6 VD Vranov - oprava návodního líce

Více

ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012

ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012 ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012 dle ČSN EN ISO 9001:2001 Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, 657 68 Brno, 543 321 225, fax: řešení, 543 214 098 Nabídkatel.: komplexních bkom@bkom.cz projektů a činností

Více

BETON V PODZEMNÍM STAVITELSTVÍ SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ

BETON V PODZEMNÍM STAVITELSTVÍ SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ BETON V PODZEMNÍM STAVITELSTVÍ SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ Pavel Šourek, Matouš Hilar 1 Úvod Obor podzemního stavitelství zažívá v posledních letech nebývalý rozvoj, který je způsobený rostoucí poptávkou po

Více

Obsah. Aktuality. Podzemní stavby. Dopravní stavby

Obsah. Aktuality. Podzemní stavby. Dopravní stavby Časopis ZAKLÁDÁNÍ vydává: Zakládání staveb, a. s. K Jezu 1, P. O. Box 21 143 01 Praha 4 - Modřany tel.: 244 004 111 fax: 241 773 713 E-mail: propagace@zakladani.cz http://www.zakladani.cz http://www.zakladani.com

Více

Projekty Fondu soudržnosti

Projekty Fondu soudržnosti Projekty Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení operačních programů, řídící orgán Fondu soudržnosti Úvodní slovo Publikace, kterou právě držíte v ruce, završuje významnou etapu příjmu

Více

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 3 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) OZNÁMENÍ O HODNOCENÍ VLIVŮ NA

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

Modrá etapa kampusu je hotova

Modrá etapa kampusu je hotova Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Září 2007 Ročník XIII Brno prodlouží své kolektory strana 4 OHL zvyšuje svůj mezinárodní ranking v rámci stavebních společností strana 7 Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Červenec 2012 XXXLutz + Möbelix, Kolbenova Praha 9 - Vysočany (Oznámení

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

OBSAH PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KŘIŽOVATKY 2009. Zahájení a přivítání...3

OBSAH PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KŘIŽOVATKY 2009. Zahájení a přivítání...3 PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KŘIŽOVATKY 2009 OBSAH Zahájení a přivítání...3 Technické předpisy v resortu Ministerstva dopravy a Prováděcí vyhláška MD ke stavebnímu zákonu...7 1 Základní rezortní předpisy

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ. záměru stavby

RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ. záměru stavby RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Malinovského Uherské Hradiště" podle zákona č. 100/2001 Sb.

Více

Imagine the result. Geotechnický monitoring

Imagine the result. Geotechnický monitoring Imagine the result Geotechnický monitoring 1 Dálnice D5 Tunely Valík Geotechnický monitoring Představení společnosti ARCADIS Geotechnika a.s. je s tradicí od roku 1926 největší a nejstarší geotechnickou

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

Studie ekonomického hodnocení projektu Terminál Železný Brod 1.etapa

Studie ekonomického hodnocení projektu Terminál Železný Brod 1.etapa Zpracovatel: ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 0 Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Účel zpracování studie ekonomického hodnocení projektu... 3 1.2. Identifikační údaje žadatele o studii

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc *crdux003sgnh* CRDUX003SGNH DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0801/11/Sj V Olomouci dne 10. ledna 2012 Č. j.: DUCR-556/12/Sj Telefon: +4209727 41315

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa Výroba plastových oken Hodějice II. etapa OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí listopad 2006 INVESTprojekt NNC, s.r.o.,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav

Více

Zesílení obezdívky konstrukce primárního kolektoru tunelu v důsledku interakce s novou podzemní konstrukcí

Zesílení obezdívky konstrukce primárního kolektoru tunelu v důsledku interakce s novou podzemní konstrukcí Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2005/2006 Zesílení obezdívky konstrukce primárního kolektoru tunelu v důsledku interakce s novou podzemní

Více