Rozdělení vody podle skupenství Rozdělení vody podle meteorologie srážky dle pohybu. srážky dle skupenství. Pevné Kapalné Plynné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozdělení vody podle skupenství. 1.1.2 Rozdělení vody podle meteorologie srážky dle pohybu. srážky dle skupenství. Pevné Kapalné Plynné"

Transkript

1 1 Základní informace o vodě Voda je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem, respektive zemskou atmosférou, tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku je voda bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném např. led, v kapalném např. voda a v plynném např. vodní pára Rozdělení vody podle skupenství Pevné Kapalné Plynné Led, sníh Voda Vodní pára Rozdělení vody podle meteorologie srážky dle pohybu Vertikální (padající) srážky Déšť Mrznoucí déšť Mrholení Horizontální (usazené) srážky Rosa Námraza Ledovka Mrznoucí mrholení Sníh Sněhové krupky Sněhová zrna Krupky Zmrzlý déšť Kroupy Ledové jehličky srážky dle skupenství Srážky kapalné Déšť Mrznoucí déšť Mrholení Mrznoucí mrholení Rosa Srážky tuhé Sníh Sněhové krupky Sněhová zrna Krupky Zmrzlý déšť Kroupy Ledové jehličky Námraza Ledovka Srážky smíšené Při teplotách okolo 0 C Vznášející se částice Mraky 1

2 Mlha Kouřmo Stoupající částice (unášené větrem) Vodní tříšť Zvířený sníh Rozdělení vody podle vlastností Měkká Obsahuje málo minerálních látek. Tvrdá Slaná voda Destilovaná voda Užitková voda Minerální voda Pitná voda Většinou z podzemních pramenů, obsahuje více minerálních látek. Slaná nebo mořská voda je voda z moře, oceánu nebo slaného jezera, která obsahuje chemické látky způsobující její slanost. Je zbavena minerálních látek. Využívá se k jiným účelům než k pitným, např. v průmyslu, zalévání zahrádek apod. Voda se zvýšeným obsahem minerálních látek. Má v jednom litru vody více než 1 g rozpuštěných minerálů. Vhodná k pití bez dalších úprav, k přípravě pokrmů, potravin, mytí, je zbavena nečistot, obsahuje vyvážené množství minerálních látek tak, aby neškodily lidskému zdraví Rozdělení vody z hlediska mikrobiologie 2 pitná odpadní povrchová 1.2 Skupenství vody Pevná látka se vyznačuje pevným, často pravidelným uspořádáním částic. Těleso z pevné látky drží svůj tvar, i když není uzavřeno do nějakého objemu. V kapalině jsou částice látky stále drženy pohromadě slabými silami, ale již nejsou pevně uspořádány. Kapaliny nejdou stlačit. Kapalinu je nutno uchovávat v nádobách, protože nedokáže udržet svůj tvar. Říkáme, že kapalina je tekutina. Plyn patří s kapalinou do skupiny tekutin. Částice plynu již nejsou drženy pohromadě žádnými silami a ovlivňují se pouze při vzájemných srážkách. Oproti kapalině bývá mnohem snadněji stlačitelný. Plyn nelze skladovat v otevřené nádobě, musíme ho uzavřít ze všech stran Přechody mezi skupenstvími Pevná látka kapalina (tání a tuhnutí) Přechodu od pevné látky ke kapalině se říká tání. Opačný jev se nazývá tuhnutí. Aby těleso přešlo z pevné fáze do kapalné, musíme mu dodat teplo. V případě ale, že teplota dosáhne bodu tání, přechod do kapalné fáze nastane spontánně v celém jeho objemu Kapalina plyn (vypařování, zkapalnění) Přechodu od kapaliny k plynu se říká vypařování. Opačný jev se nazývá zkapalnění. Aby těleso přešlo z kapalné fáze do plynné, musíme mu dodat skupenské teplo varu. V případě ale, že teplota dosáhne bodu varu, přechod do plynné fáze nastane spontánně v celém jeho objemu. Tehdy mluvíme o varu Pevná látka plyn (sublimace, desublimace, kondenzace) Pokud částici na makroskopické úrovni dodáme tolik energie, že se přetrhne nejen vazba, která ji držela na pevném místě, ale také vazba, která by ji udržela v kapalině, částice se uvolní jako plyn. V některých

3 vhodných případech lze tento přechod pozorovat i na makroskopické úrovni a říká se mu sublimace. Opačný jev se nazývá desublimace. 1.3 Rozdělení zásob vody na Zemi Na obrázku vidíme, že asi miliónu kubických kilometrů vody je zhruba 96% slané vody. Z celkových zásob sladké vody je více než 68 % v ledu a ledovcích. Dalších 30% sladké vody se nachází v zemi. Povrchové zdroje sladké vody, jako jsou řeky a jezera, obsahují zhruba krychlových kilometrů, což je jen zlomek procenta celkového objemu vody na Zemi. Přesto jsou řeky a jezera každodenními hlavními zdroji vody pro většinu lidí. Rozdělení zásob vody na Zemi Voda v oceánech a mořích Vody, která je dlouhodobě uskladněna v oceánech, je daleko více než té, která je v danou dobu součástí oběhu vody. Asi miliardy krychlových kilometrů z celkového objemu miliardy světových zásob vody je shromážděno ve světových mořích. To je asi 96,5% Voda v atmosféře I když atmosféru nepovažujeme za velkou zásobárnu vody, jedná se o super dálnici, po které se voda pohybuje kolem zeměkoule. Vždy je nějaká voda v atmosféře. Oblaky jsou sice nejvíce viditelnou formou atmosférické vody, ale i jasný vzduch obsahuje vodu vodu v částečkách tak malých, abychom je vůbec mohli spatřit. Objem vody v atmosféře je prakticky vždy zhruba krychlových kilometrů. Kdyby veškerá voda v atmosféře spadla naráz ve formě deště, pokryla by zemský povrch do výšky asi 2,5 centimetru Voda v ledovcích Voda, shromážděná po dlouhou dobu v ledu, sněhu a ledovcích, tvoří část světového oběhu vody. Největší množství, a to téměř 90 %, tvoří ledová hmota v Antarktidě, zatímco grónský ledový příkrov obsahuje 10 % z celkového objemu ledu. Tloušťka ledového příkrovu v Grónsku je v průměru metrů, ale místy dosahuje až metrů Sladkovodní zásoby vody Jednou ze součástí oběhu vody, nezbytnou pro veškerý život na Zemi, je sladká voda vyskytující se na zemském povrchu. Povrchová voda zahrnuje vodu v tocích, rybnících, jezerech, umělých vodních nádržích a mokřinách. Množství vody v řekách a jezerech se mění v závislosti na přítoku a odtoku. Přítok pochází ze srážek, plošného povrchového odtoku, výtoku z podzemních vod a z přitékajících řek. Odtok z jezer a řek zahrnuje výpar a vsakování do podzemní vody Podzemní zásoby vody Velké množství vody je uloženo v zemi. Podzemní voda je stále v pohybu, pohybuje se ale velmi pomalu a je stálou součástí oběhu vody. Větší část podzemní vody pochází ze srážkové vody, která se postupně hlouběji zasakuje. 1.4 Vlastnosti vody Přírodní voda není nikdy chemicky čistá. Voda ve svém koloběhu přichází do styku s atmosférou, s povrchem země i se zemí, čímž se výrazně ovlivňuje její chemické složení. 3

4 Čím bohatší je obsah látek ve vodě, tím větší je její biologická aktivita a produktivita. Ale čím více živých organismů, ryb a rostlin je přítomno ve vodě, tím výrazněji je ovlivňován chemismus vody. Tam, kde je ve vodě přítomen život, jsou na jedné straně z vody odnímány rozpuštěné látky, ale na druhé straně je voda obohacována o látky z produktu látkové výměny. Tento životní proces významně ovlivňuje fyzikálně či chemické vlastnosti vody a tím i dané životní podmínky Chemické vlastnosti vody Chemické složení vod je velmi rozmanité a závislé na mnoha faktorech. Z chemického hlediska dělíme látky, které jsou součástí přirozených vod, na látky původu anorganického neboli látky minerální a látky organického původu, které se do vod dostávají jako produkty látkové výměny vodní fauny, flory nebo z rozkladu látek živočišného či rostlinného původu. Kyslík - Je nejvýznamnější z rozpuštěných plynů ve vodě a nepostradatelný pro dýchání vodních živočichů. Do vody se dostává při styku vody se vzduchem (vlnění, čeření), při fotosyntéze rostlin nebo prostým přítokem. Oxid uhličitý - Je nezbytný pro fotosyntézu, pro stavbu těl organismů a je důležitým regulátorem ekosystému vodních nádrží. Do vody se dostává při rozkladu organických látek, dýcháním vodních živočichů nebo z ovzduší (se vzduchem a se srážkami). KNK (alkalita) - Neboli kyselinová neutralizační kapacita je schopnost vody vázat určité látkové množství kyseliny do zvolené hodnoty. Hodnota KNK charakterizuje obsah rozpuštěného vápníku ve vodě a její ústrojnou schopnost. Schopnost vody vázat kyseliny je v těsné souvislosti s obsahem CO 2 ve vodě. Proto je také alkalita závislá na původu vody (voda dešťová, pramenitá aj.), geologickém útvaru a na obsahu CO 2. Dusík - Ve vodě jej můžeme najít v různých formách jako molekulární rozpuštěný dusík (je asi v polovičním množství než kyslík), jako dusík vázaný v organických sloučeninách různého původu a složení (např. produkty rozkladu bílkovin - aminokyseliny, močovina, methylamin), jako amoniak, v dusitanech, v dusičnanech. Fosfor - Ve vodě se vyskytuje v mnoha podobách. Celkové množství fosforu je ve vodě udržováno metabolismem vodních živočichů. Jejich vytrávením klesne organický fosfor na nepatrné hodnoty, neboť se většinou vysráží na dně jako fosforečnan železa a hořčíku Reakce vody, její ph Jednou z výjimečných vlastností vody je její schopnost štěpit rozpuštěné anorganické a některé organické látky na tzv. ionty. Kladně nabitým iontům říkáme kationty a těm záporně nabitým zase anionty Co způsobuje změnu ph? Látky rozpuštěné ve vodě lze rozdělit na ty, které ovlivňují reakci vody a způsobují kyselou nebo alkalickou reakci vody. Ostatní, ve vodě rozpuštěné látky, ph roztoku neovlivňují tj. reagují neutrálně. Látky způsobující kyselou reakci vody. Mezi tyto látky patří všechny slabé i silné anorganické i organické kyseliny. Nejvýznamnější látkou, která v přirozených vodách zvyšuje aktivitu vodíkových iontu je kyselina uhličitá H 2 CO 3, která vzniká rozpouštěním oxidu uhličitého ve vodě. Látky způsobující alkalickou reakci vody. Tyto látky zastupují především hydroxidy (zásady, alkálie). Alkalickou reakci s vodou vykazují i některé soli silných zásad a slabých kyselin. Nejznámější z těchto solí je jedlá soda NaHCO 3 (hydrogen uhličitan sodný) nebo uhličitan sodný ( Na 2 CO 3 ). K nejvýznamnějším látkám, které v přirozených vodách způsobují alkalickou reakci vody, patří především hydrogenuhličitany, které vznikají rozpouštěním oxidu uhličitého ve vodě. Látky, které nezpůsobují změnu reakce vody. Látky, které po rozpuštění ve vodě nezpůsobují změnu reakce vody, se nazývají neutrální soli. Jsou to převážně soli silných kyselin a silných zásad. Nejznámější je sůl chlorid sodný NaCl. 4

5 1.4.3 Vodivost Destilovaná voda je voda, která neobsahuje žádné soli a minerální látky - je špatným vodičem el. proudu. Pokud však přidáme do destilované vody sůl, dojde vlivem schopnosti vody k rozštěpení rozpouštěné soli na kationt a aniont a vzniká elektrolyt. Říkáme, že se tento roztok stal vodičem el. proudu. Platí, že čím více je v roztoku přítomno rozpuštěné soli tím větší je jeho vodivost pro el. proud, ale zároveň stoupá i odpor, který protékajícímu el. proudu takový roztok klade. Vše je ještě závislé na teplotě a na pohyblivosti jednotlivých iontů ve vodě - jednotlivé ionty se ve vodě totiž pohybují rozdílnou rychlostí. Jednotkou vodivosti (konduktance) je siemens S. Jedná se o převrácenou hodnotou jednotky (Ohm). Pro srovnání schopnosti vody a vodných roztoků vést el. proud byla zavedena měrná (elektrolytická) vodivost tedy konduktivita. Stanovení konduktivity je nedílnou součástí každého chemického rozboru vody. Umožňuje okamžitý odhad koncentrace iontově rozpuštěných látek a celkové mineralizace vody Fyzikální vlastnosti vody Hustota - je závislá na množství rozpuštěných látek, na teplotě a na tlaku. Hustota je výrazně ovlivňována teplotou. Voda má největší hustotu při 40 C (správně 3,940 C). Studenější a teplejší voda je proto lehčí. Proto se v nádržích tvoří led jen u hladiny a u dna se hromadí voda 40 C teplá. Teplota vody - má zásadní význam pro koloběh látek, pro intenzitu metabolismu živočichů žijících ve vodě, pro rozvoj přirozené potravy ryb. Voda v kapalném stavu má velkou tepelnou kapacitu a malou schopnost přenosu tepla. Viskozita (vnitřní tření) - je odpor, který klade voda tělesům, jež se v ní pohybují. Je nepřímo úměrná teplotě. Např. při teplotě 250 C má voda poloviční viskozitu než při 00 C. Propustnost a průhlednost - množství světla pronikající do vody významně koriguje průhlednost vody. Ta se zjišťuje spouštěním Secchiho desky do vody až na hranici viditelnosti. V rybnících je voda dobře prosvětlena jen do hloubky 1-2 m, což je také nejvhodnější hloubka. Pomocí Secchiho desky se též přibližně zjišťuje koncentrace chlorofylu ve vodě. Ta je měřítkem množství biomasy fytoplanktonu. 2 Voda v přírodě Význam vody v přírodě nespočívá jen v jejím množství a jakosti, ale také v přenosu energie a látek v jejím oběhovém cyklu. Voda se v přírodě účastní všech podstatných biologických procesů, fyzikálních a chemických pochodů a tvorby klimatu. Výskyt vody na naší planetě je mnohem vyšší než na ostatních planetách sluneční soustavy. Při pohledu z vesmíru vypadá Země jako modrobílá planeta - bílá od vodní páry a modrá od vody. A zákonitě všechny formy života (tak jak ho známe) závisejí na vodě. Část zemského povrchu s obsahem vody v kapalném skupenství nazýváme hydrosféra. 2.1 Hydrologie Hydrologie je věda zabývající se pohybem a rozšířením vody na Zemi. Studuje také hydrologické cykly a vodní zdroje. V souvislosti s rozdílným prostředím, v němž se voda pohybuje a s rozdílnými metodami zkoumání hydrologických procesů se rozdělila na dílčí vědní obory (např. hydrologie atmosféry - zkoumá pohyb a množství vody v části vodního oběhu probíhajícího v atmosféře, hydrologie řek, jezer, podzemních vod, ledovců. 2.2 Hydrobiologie Hydrobiologie je věda zabývající se studiem veškeré vodní složky biosféry, jejího mořského i sladkovodního biocyklu. Hydrobiologie je součástí jednoho z hlavních směrů současné biologie - biologie prostředí, která se vyznačuje ekologickým hlediskem při studiu procesů probíhajících ve vodních nádržích a tocích. 5

6 2.3 Koloběh vody v přírodě Koloběh vody nebo také hydrologický cyklus, je stálý oběh povrchové a podzemní vody na Zemi, doprovázený změnami skupenství. K oběhu dochází účinkem sluneční energie a zemské gravitace. Voda se vypařuje z oceánů, vodních toků a nádrží, ze zemského povrchu (výpar, evaporace) a z rostlin (transpirace). Po kondenzaci páry v atmosféře dopadá jako srážky na zemský povrch zejména ve formě deště a sněhu. Zde se část vody hromadí a odtéká jako povrchová voda či se vypařuje nebo vsakuje pod zemský povrch a vytváří podzemní vodu (infiltrace). V přírodě probíhá tzv. malý a velký koloběh vody. Mluvíme-li o velkém koloběhu, jedná se o přesun vody mezi oceány a pevninou. Malý koloběh vody probíhá pouze nad oceány a nebo pouze nad pevninami, kde nedochází k odtoku vody zpět do moří a oceánů. Koloběh vody v přírodě 2.4 Význam vody v krajině Zhruba od konce 19. století začal člověk velkoplošně odvádět vodu z krajiny, nejprve v rámci protipovodňových opatření, později také pro rozšíření plochy zemědělské půdy, v posledním období meliorací v 70. a 80. letech 20. Století. Řeky byly regulovány, koryta toků byla napřímena a prohloubena - zvýšila se jejich kapacita a zrychlil odtok. Podmáčené louky byly odvodněny. Krajina se vysušila. V poslední době však začíná být zřejmé, že voda má v krajině velký význam. Malý vodní oběh, kdy byla voda zadržena v krajině v přirozených zásobnících (například v lesích, mokřadech, tocích), odpařila se tu a ve srážkách opět spadla na stejném místě, byl nahrazen velkým oběhem, kdy jsou vodní srážky odvedeny pryč rychleji, než se stačí odpařit. Odtékající voda s sebou mnohdy odnáší i půdu, a to je nenahraditelná ztráta. Krajina bez vody se rychleji prohřeje, začne docházet k rychlejším zvratům počasí a právě zde lze hledat příčinu častějších a výraznějších klimatických extrémů. V poslední době se proto vyvíjí mnoho snah vracet vodním tokům jejich přirozenou podobu, často za cenu značného úsilí a nemalých finančních prostředků. 2.5 Prameny Pramen je místem, kde se stýká hladina podzemní vody se zemským povrchem a dochází k výronu podzemní vody na zemský povrch. Prameny mají různou velikost (vydatnost). Malé prameny mohou třeba vzniknout a existovat pouze po vydatném dešti, zatímco prameny tekoucí 6

7 z velkých zásobáren podzemní vody mohou dávat až stovky miliónů litrů vody denně po velmi dlouhou dobu. Prameny mohou vznikat v jakékoli hornině, ale nejčastěji se nacházejí ve vápencích a dolomitech, které snadno pukají a jsou rozpouštěny kyselými dešti. Když se hornina rozpouští a puká, vytváří pukliny, kterými může protékat voda. Pokud má proud vodorovný směr, může dosáhnout zemského povrchu, a tak může dojít k vytvoření pramene. Pramen 2.6 Tekoucí vody Existuje vodohospodářské členění podle velikosti a charakteru povodí, délky toku, spádu a průtokových poměrů. Rozlišuje následující typy vodních toků: bystřiny - krátké horské toky s malým povodím (nejvýše 50 km 2 ) a velkým spádem ( i nad 20 promile) horské potoky - toky horských a podhorských oblastí, často ještě s velkým spádem (do 20 promile), koryto je již stabilizované a v širších údolích tvoří meandry. Průtoky bývají často ještě rozkolísané. potoky - vodní toky pahorkatin, někdy i nížinné potoky se spádem do 10 promile. Časté jsou meandry. Průtoky jsou relativně vyrovnané, za přívalových dešťů se však často značně rozvodní. říčky - toky o středně velkém povodí (100 i více km 2 ), tvoří přechod mezi potokem a řekou. řeky - převážně nížinné vodní toky s větším až velkým povodím ( km 2 ). Malý spád koryta (0,1-2 promile). K průtokové rozkolísanosti dochází hlavně při déletrvajících deštích. 2.7 Stojaté vody Stojaté vody rozdělujeme na: jezera - jsou to vnitrozemské nádrže se slanou nebo sladkou vodou. Vodní plocha se pohybuje od několika desítek m 2 po tisíce km 2. Podobně kolísá i jejich hloubka od několika až po tisíce metrů. Jezera leží zpravidla v nepropustných pánvích, které vznikly nejrůznějším způsobem: pohybem zemské kůry, erozí, sesuvem zvětralých hornin nebo vulkanickou činností. Existují dva typy jezer: sladkovodní (sladká) a slaná. Rybníky - uměle vytvořené vodohospodářské dílo (resp. vodní nádrž) určené především k chovu ryb s přírodním dnem a s technickou vybaveností, nutnou k regulaci vodní hladiny. Rybník je tvořen hrází, přítokovou částí, odpadem vody a samotnou zatopenou plochou. Rybníky mají po stránce biologické, krajinářské i estetické mimořádný význam v intenzivně zemědělsky využívané krajině. Mnohdy bývají významným hnízdištěm vodního ptactva a důležitou zastávkou tažných ptáků. přehradní (údolní nádrže) - Tato vodní díla dodávají pitnou vodu pro domácnosti, pro zavlažování i rekreační účely. Regulují vodní toky a zabraňují povodňovým katastrofám. Voda z nich také pohání turbiny elektráren. rašeliniště - vodní biotopy s charakteristickou faunou a florou (rašeliník). Mají význam ochranářský. Kyselá voda s obsahem huminových kyselin. Rozlišujeme dva typy: 7

8 slatiny - vznikají zazemňováním jezer a jiných nádrží a jsou zásobovány podzemní vodou (ph = 6-7) vrchoviště - jsou zásobována hlavně srážkovou vodou (ph = 3,5-4,5) mokřady a močály - vznikají ze zarostlých tůní i malých jezer. Dotvářejí zpravidla charakter krajiny. Mokřady dnes patří mezi chráněné krajinné útvary. důlní propadliny, zatopené kamenolomy, štěrkoviště - jsou to vodní plochy s malým obsahem biogenů. Charakter vody je spíše oligotrofní (něco mezi jezerem a rybníkem). 2.8 Podzemní voda Výskyt podzemní vody je podmíněn existencí takové horniny, která má schopnost vodu nejen pojmout, ale i dále ji předávat. Horniny vhodné pro vznik podzemní vody jsou ze sypkých - písky, štěrkopísky, štěrky, sutě, ze zpevněných - pískovce, slepence, sopečné tufy, tufity, z pevných porézní lávy a všechny rozpukané, rozdrcené a mechanicky zvětralé pevné horniny, prostoupené hustou sítí volných puklin. Horniny obsahující velké množství pórů, avšak velmi malých (např. jíly, jílovité hlíny, jílnaté písky aj.), mohou obsahovat až přes 40 % vody. Je to však jen půdní vláha. Ve vhodném horninovém prostředí se voda může pohybovat v rozličných hloubkách pod zemským povrchem, dosahujících až 6, 5 km. 3 Voda v České republice Na území ČR je celkem vodních nádrží a rybníků s celkovým objemem 4176 mil. m 3. Z tohoto počtu bylo v r velkých vodních nádrží s celkovým objemem 3512 mil. m 3. Hydrografickou síť vodních toků tvoří km v korytě přirozeném (příp. upraveném), z toho je ,08 km významných vodních toků podle vyhlášky č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků. V r spadlo na území ČR v průměru 708 mm srážek, což představuje 105 % normálu let Hlavní evropská rozvodí v ČR Česká Republika leží na rozvodnici tří moří - Severního, Baltského a Černého. Prakticky všechny naše významnější toky odvádějí vodu na území sousedních státu. Důsledkem této skutečnosti je naprostá závislost našich vodních zdrojů na atmosférických srážkách. Rozvodí Severního, Baltského a Černého moře dělí území CR na tři hlavní povodí: povodí Labe povodí Odry povodí Moravy. 3.2 Povodí Povodí je území, odkud všechna voda, která spadne, odtéká do stejného místa (řeky, jezera). Plocha povodí se určuje z mapy tak, že se na ní vymezí rozvodní čárou a změří se planimetrem. Průběh rozvodní čáry lze vést podle pramenů řek a podle reliéfu terénu. Rozvodí v České Republice Mapka povodí řek v České Republice 8

9 3.3 Správci vodních toku Rozhodujícími správci vodních toku jsou státní podniky Povodí, Zemědělská vodohospodářská správa a Lesy ČR, s.p. v působnosti Ministerstva zemědělství, kteří zajišťují správu více než 94 % délky všech vodních toku v CR. Na správě zbylých, necelých 6 % se podílejí Správy národních parků, Úřadu vojenských újezdů, obcí a ostatních právnických osob (např. doly). Státní podniky Povodí vznikly ke dni 1. ledna 2001 na základě zákona vykonávají zejména tyto činnosti: Spravují a provozují významné a určené drobné vodní toky v oblasti své působnosti. Provozují vodní díla nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku a k oprávněným nakládáním s vodami. Zabezpečují u nich technicko-bezpečnostní dohled. Provozují vodohospodářský dispečink, systémy měřících stanic a provádějí monitoring. Plní úkoly při ochraně před povodněmi. Vytvářejí podmínky pro oprávněná nakládání s vodami v souvislosti se zásobováním vodou, případně plavbou, výrobou elektrické energie, rybářstvím, rekreací a vodními sporty. Vedou evidenci pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod a zajišťují zpracování vodohospodářské bilance. 3.4 Vodní hospodářství v ČR Výklad pojmu vodní hospodářství se liší podle rozdílného přístupu odborníků a podle rozmanitosti sledovaných cílů. V učebnicích se traduje definice: Vodní hospodářství je soubor opatření ke zkoumání, ochraně a racionálnímu využívání vodních zdrojů pro potřeby národního hospodářství a k ochraně proti škodlivým účinkům vod, s cílem zajištění optimálních parametrů životního prostředí. 3.5 Složky vodního hospodářství Vodní hospodářství se zabývá mnoha oblastmi lidské činnosti, ale také ochrany vod v přírodě. Jedná se zejména o: Péče o vodní zdroje - ať již jde o vodu povrchovou nebo podzemní. Do této oblasti patří výstavba akumulačních nádrží a rybníků, vrtání průzkumných sond a hledání dostupných zásob podzemní vody, zalesňování rozvodí a pramenných oblastí, správné obhospodařování lesů, rybníků, rašelinišť, péče o půdní váhu, údržba vodních toků. Zásobování obyvatelstva, průmyslu a zemědělství pitnou a užitkovou vodou - k tomuto účelu se budují studny, přehrady, čerpací stanice, úpravny vod, vodovody. Hospodaření s vodou v zemědělství - jež představují především vodohospodářské meliorace (závlahy, odvodnění), agrobioligické zásahy (vhodné plodiny, zatrávňování, hnojení), výstavby větrolamů, stavby nádrží, rybníků, protierozní opatření. Využití vodní energie - využití síly vodního toku pro výrobu elektřiny ve vodních elektrárnách Splavňování toků, umožňujících plavbu na tocích - bagrování nánosů a naplavenin, stavbu plavebních komor nebo lodních zdvihadel, zřizování pevných či sklopných jezů. Péče o čistotu toků s kontrolou kvality vod vypouštěných z urbanizovaných aglomerací - aby nebyla narušena ekologie a bylo možné opětné použití vody pro další účely (čištění odpadních vod z obytných sídlišť, průmyslových a zemědělských závodů a komunikací). Ochrana před povodněmi - budování ochranných hrází, suchých poldrů, čištění koryt řek. Odkanalizování obcí průmyslových a zemědělských závodů a komunikací - (kanalizace splaškové, dešťové, jednotné), čistírny odpadních vod a zpracování kalů. Rybářství s intenzivním chovem sladkovodních ryb - výstavbu rybníků, jejich údržbu, obnovu, atd. Ochrana lázeňských a minerálních vod Péče o rašeliniště (mokřady) mají velký význam jako pramenné oblasti. Ochrana vodních rezervací - zachování geofondu a života v přírodě. Péče o rekreační plochy, zejména výstavba koupališť, plaveckých bazénů a pod. 9

10 3.6 Vodní nádrže a rybníky v ČR Vodní nádrže, ať přirozené nebo umělé, jsou součástí kulturní krajiny CR, které vryly svojí bohatou historií nenapodobitelný výraz. Nejstarší rybníky byly budované již na konci prvního tisíciletí. K rozmachu výstavby rybníku dochází za vlády Karla IV., avšak za zlatý věk rybníkářství se považuje 16. století, kdy zejména Pernštejnové v Polabí a Rožmberkové v jižních Čechách budovali největší rybniční soustavy. V té době bylo v Českých zemích 180 tisíc hektaru rybníku s celkovou retenční kapacitou 2,4 mld. m 3. Většina malých vodních nádrží rybničního typu je víceúčelová a často tvoří vzájemně propojené soustavy. Podstatnou předností rybničních nádrží je jejich vliv na zpomalení odtoku vody při povodních a vliv na retenční kapacitu krajiny. V neposlední řadě slouží rybníky také k produkci sladkovodních ryb. 3.7 Zásobování pitnou vodou Spotřeba vody v CR má od roku 1989 klesající tendenci. V roce 2006 byla spotřeba vody 250 litru na 1 osobu a 1 den, což představuje pokles oproti roku 1989, kdy spotřeba vody vyrobené byla 401 litru na 1 osobu a 1 den. O zásobování pitnou vodou pro obyvatele se starají jednotlivé regionální vodárenské společnosti. 3.8 Jak se voda dostane do našich kohoutků Vodu pijeme, využíváme ke každodenním potřebám, ale jak se k nám vlastně voda dostane? Pojďme si vysvětlit, jak dlouhou cestu musí voda urazit, aby se dostala do našich kohoutků a následně zpět do přírody Úpravna pitné vody Nejdříve se voda odvede z přehrady, řeky či studny do úpravny. Zde se z ní při usazování oddělí písek, hlína a další velké nečistoty. Aby se usadily i menší částečky, přidávají se v úpravně do vody i další chemikálie. Dále voda prochází přes mnoho filtrů, kde se odstraňují všechny další nežádoucí látky. Nakonec se do vody přidá chlor, aby se zničily nebezpečné bakterie. Kvalita vody se v úpravně pravidelně kontroluje také v laboratořích Vodojemy, vodárenské nádrže Vodojem je vodárenská nádrž pro akumulaci vody. Vodu z úpravny vytlačí čerpadla v čerpacích stanicích vodojemů, postavených na kopcích nebo na rovinách do tzv. vodárenských věží. Ve vodojemech se voda hromadí, aby jí byla dostatečná zásoba stanovená hygienickými předpisy. Samospádem je poté voda rozváděna do požadovaných míst a oblastí. Celý rozvod vody řídí a kontrolují dispečeři vodárenských společností Rozvod vody Účelem vodovodní sítě je dopravit k odběrateli potřebné množství vody o potřebném tlaku. Voda se ve městech a vesnicích rozvádí potrubími do jednotlivých domů. Cestou urazí mnoho desítek kilometrů. Potrubí není vidět, protože se ukládá pod zem a takto je přivedeno až například do našich domácností. Podíl obyvatel zásobených vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu roste od roku Tehdy bylo zásobeno 84 % obyvatelstva, v roce 2004 vzrostl podíl zásobených obyvatel na 92 %. Podíl obyvatel zásobených vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu v roce 2004 v jednotlivých krajích CR Vodojem příklad vodojemu 10

11 3.9 Odpadní vody Nyní už víme, jak se voda dostane k nám domů. Ale co se s ní děje dál? Když se v ní umyjeme nebo např. spláchneme toaletu? Špinavá voda vypuštěná do umyvadla, dřezu, toalety či sprchy se nazývá odpadní voda. Obsahuje mnoho nečistot, které jsme v ní zanechali a které je nutné před vypuštěním zpět do přírody z vody odstranit. Proto se odpadní voda z domů odvádí kanalizační sítí do čistíren. Vodní hospodářství na Mostecku Kanalizační síť Dnes je u nás kanalizační síť napojena na většinu domů. Aby se kanalizace neucpávala, musí se pravidelně čistit, což zajišťují opět vodárenské společnosti. V roce 2004 žilo v CR v domech připojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu celkově 79 % obyvatelstva, což je o 7 % více než v roce 1991, kdy bylo připojeno 72 %. Nejvyšší podíl obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2004 vykazovalo hlavní město Praha (99,5 %) Čistírny odpadních vod Kanalizační síť je napojena na čistírny odpadních vod. Tady se z vody nejprve odstraní velké odpady, které se v čistírnách zachycují na tzv. česlech nebo mřížích. Dále voda natéká do velkých nádrží, kde se drobné mikroorganismy, jimž se dodává v bublinách vzduch, živý rozpuštěnými nečistotami. Při tom se shlukují do velkých vloček. Ty se pak usadí v nádržích jako kal, Čistírna odpadních vod který se dále zpracovává a využívá například jako poblíž velkého města hnojivo. Teprve poté, co se odpadní vody zbaví nečistot, je voda vypuštěna zpět do řeky. Čistírna odpadních vod poblíž obce Cínovec 4 Voda v Severozápadních Čechách Ohře Ústecký kraj leží na severozápadě České republiky. Severozápadní hranice kraje je zároveň i státní hranicí se Spolkovou republikou Německo a to se spolkovou zemí Sasko. Na severovýchodě sousedí Ústecký kraj s Libereckým krajem, na západě s Karlovarským a z malé části i s krajem Plzeňským a na jihovýchodě se Středočeským krajem. Povrch kraje je z geografického hlediska velmi rozdílný, příroda je rozmanitá a pestrá. Podél hranic s Německem je oblast uzavřena pásmem Krušných hor, Labskými pískovci a Lužickými horami. Na jihovýchodě kraje se rozprostírají roviny, tzv. Česká křídová tabule 11

12 Jestliže pomineme dna povrchových dolů, je nejníže položeným bodem kraje hladina řeky Labe u Hřenska (115 m n. m.), což je zároveň nejníže položené místo v ČR. Největším vodním tokem na území kraje je řeka Labe, zleva se vlévá druhý největší levostranný labský přítok Ohře a řeka Bílina. Z pravé strany se do Labe vlévá na území kraje Ploučnice, posledním pravostranným přítokem na našem území je řeka Kamenice. V kraji jsou rovněž prameny minerálních a termálních vod. Největší vodní plochou je Nechranická nádrž, vybudovaná na řece Ohři v západní části kraje. Celková délka vodních toků v Ústeckém kraji je 4356 km. Z vodních toků je pro Podkrušnohoří nejvýznamnější Ohře, Vodní toky v Ústeckém kraji i když se území pouze dotýká v jeho jihozápadní části, dále se jedná samozřejmě o řeku Labe. V Krušných horách je také několik údolních přehrad, z větší části sloužících jako rezervoáry pitné vody pro města a obce v podhůří. Primát drží vodní dílo Přísečnice na stejnojmeném potoce, dále Kyjice na Bílině, nahrazující zaniklé Dřínovské jezero, Jirkov na Bílině, Křímov na Křímovském potoku, Kamenička na Kameničce a Jezeří na Vesnickém potoku, Janov na Loupnickém potoce a Fláje, které jsou zásobeny Flájským potokem. Větší rybníky v oblasti středního Krušnohoří nenajdeme, setkáme se tu jen s menšími vodními plochami, většinou na náhorních planinách,jako jsou Nový Novoveský, Dřevařský, Rudolický, Kachní či Volárenský rybník; poblíž Chomutova je menší soustava Otvických rybníků, z nichž největší je rekreační Velký, kde je mimo jiné i vlek pro vodní lyže. Evropskou raritou je Kamencové jezero u Chomutova (16,3 ha) vzniklé zatopením dolů na kamenec, dnes je Kamencové jezero oblíbeným rekreačním areálem. 4.1 Povodí Ohře, státní podnik Státní podnik Povodí Ohře se stará o povodí o celkové rozloze km 2, což zahrnuje: 2 859,58 km vodních toků 14 vodních nádrží 14 rybníků 43 jezů 20 malých vodních elektráren Spravované území tvoří povodí Labe pod soutokem s Vltavou po státní hranici s Německem včet- Území ve správě státního podniku Povodí Ohře ně okrajových přítoků Labe. Území je rozděleno Labem na západní a východní část. Osou západní části je Ohře, osou východní části území je Ploučnice. Významné vodní nádrže ve správě Povodí Ohře v regionu Krušných hor: Nechranice, Fláje, Jezeří, Jirkov, Kadaň, Kamenička, Křímov, Hlavní vodovodní řady Přísečnice, a další v Ústeckém kraji 4.2 Zásobování pitnou vodou v Ústeckém kraji Hlavní dodavatel vody v kraji je společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s., se sídlem v Teplicích. Vodou skutečně zásobení obyvatelé veřejnou vodovodní sítí představují 95,86 % obyvatel kraje. Voda dosahuje kvality dle ČSN

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Simona Mrázová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník VODA Obsah 1. SVĚTOVÝ DEN VODY... 2 2. VODA V PŘÍRODĚ... 3 3. TYPY VODY... 4 4. VLASTNOSTI A SKUPENSTVÍ VODY...

Více

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Vodohospodářské stavby BS001 Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu, úvod do vodního hospodářství ČR 2. Vodní nádrže, přehrady a

Více

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Mgr. Libuše Vlasáková národní zástupkyně pro Ramsarskou úmluvu Ministerstvo životního prostředí Co je to Ramsarská

Více

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta Voda v krajině Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Eva Boucníková, 2005 Funkce vody v biosféře: Biologická Zdravotní Kulturní Estetická Hospodářská Politická

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná HYDROSFÉRA = VODSTVO Lenka Pošepná Dělení vodstva 97,2% Ledovce 2,15% Povrchová a podpovrchová voda 0,635% Voda v atmosféře 0,001% Hydrologický cyklus OBĚH Pevnina výpar srážky pevnina OBĚH Oceán výpar

Více

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země VY_12_INOVACE_122 Krajinná sféra Země { opakování Pro žáky 7. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země Červen 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k opakování a doplnění učiva 6. ročníku Rozvíjí

Více

Hydrologie a pedologie

Hydrologie a pedologie Hydrologie a pedologie Ing. Dana Pokorná, CSc. č.dv.136 1.patro pokornd@vscht.cz http://web.vscht.cz/pokornd/hp Předmět hydrologie a pedologie ORGANIZACE PŘEDMĚTU 2 hodiny přednáška + 1 hodina cvičení

Více

Voda. Pevné: sníh, led, kroupy, jinovatka, námraza Kapalné Plynné: vodní pára

Voda. Pevné: sníh, led, kroupy, jinovatka, námraza Kapalné Plynné: vodní pára Voda Voda je jednou z podmínek pro život. je tekutina bez barvy, chuti a zápachu. na Zemi stále koluje, mění skupenství. vznikla v prehistorickém období a už nevzniká. má chemický vzorec H2O. je obsažena

Více

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů.

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů. Strana 2645 252 VYHLÁŠKA ze dne 2. srpna 2013 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

Podzemní vody miniprojekt

Podzemní vody miniprojekt Podzemní vody miniprojekt Geologický kroužek Autoři : Pýcha M., Pham J., Sichrovský M., Eisnerová N., Hlavatá D., Benedikovičová L., Balogová K., Sojková K., Měrka J., Hvozda V., Solčáni R., Pochman M.,

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 10. Voda jako podmínka života Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

Modul 02 Přírodovědné předměty

Modul 02 Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty hmota i energie nevznikají,

Více

Otázka: Struktura, diverzita, únosnost a potenciál krajiny, krajinný ráz

Otázka: Struktura, diverzita, únosnost a potenciál krajiny, krajinný ráz Otázka: Struktura, diverzita, únosnost a potenciál krajiny, krajinný ráz Předmět: Biologie Přidal(a): Králová Struktura krajiny rozdělujeme podle 2 hledisek na: a) prvotní struktura krajiny (makrostruktura)

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 391/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace

Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace Říční nivy Nivy jako přírodní útvary Niva je přírodní tvar vzniklý fluviálními pochody. Poříční a údolní nivy mají svoji

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra VY_52_INOVACE_71 Hydrosféra Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra Leden 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno pro prezentaci učiva Hydrosféra Základní informace

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Týkající se mokřadů, rostlin a živočichů

Týkající se mokřadů, rostlin a živočichů Týkající se mokřadů, rostlin a živočichů Ramsarská konvence ÚMLUVA O MOKŘADECH MAJÍCÍCH MEZINÁRODNÍ VÝZNAM PŘEDEVŠÍM JAKO BIOTOPY VODNÍHO PTACTVA Co jsou mokřady? Mokřady jsou definovány jako území bažin,

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 10.4. 2013 Ročník: 9. ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Ochrana vody, půdy a lesa JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Právní režim ochrany vod Povrchové a podzemní vody, (odpadní vody) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Pitná voda - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Autor: Mgr. Romana Parobková Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

kondenzace evapo- (transpi)race

kondenzace evapo- (transpi)race Voda jako zdroj evapo- (transpi)race Koloběh vody v krajině kondenzace Voda jako zdroj Voda jako zdroj Celkové množství vody na Zemi: 1,38 x 109 km 3 Z toho je 97,4 % slané vody. Celkové množství sladké

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Složení a vlastnosti přírodních vod

Složení a vlastnosti přírodních vod Vodní zdroje Složení a vlastnosti přírodních vod Podzemní vody obsahují především železo, mangan, sulfan, oxid uhličitý, radon a amonné ionty. Povrchové vody obsahují především suspendované a koloidní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více

Hydrologické poměry ČR

Hydrologické poměry ČR Hydrologické poměry ČR Objem odtoku Průměrně 55 mld m 3 vody 686 mm/rok třetinové pravidlo odtok vodními toky přibližně 27 % 15 mld m 3 vody (ročně kolísá mezi 8 25 mld. m 3 ) rozložení odtoku: povodí

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin.

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin. PODPOVRCHOVÁ VODA Půdní voda *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin. Podzemní voda hromadí se na horninách, které jsou málo propustné pro vodu vytváří souvislou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

Vodní hospodářství krajiny 2 3. cvičení

Vodní hospodářství krajiny 2 3. cvičení 3. cvičení Václav David K143 e-mail: vaclav.david@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: dle dohody Vodní hospodářství krajiny 2 Obsah cvičení Úprava rybniční stoky Úprava prostoru zátopy Úprava prostoru kolem

Více

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Variace 1 Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Více

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m Přednáška č. 4 Pěstitelství, základy ekologie, pedologie a fenologie Země Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Ostrov Vilm 5. KOLOBĚH HMOTY. Sedimentace. sedimentace. eroze. Půdní eroze. zaniklý záliv 5.1 ZÁKLADNÍPOJMY KOLOBĚHU HMOTY.

Ostrov Vilm 5. KOLOBĚH HMOTY. Sedimentace. sedimentace. eroze. Půdní eroze. zaniklý záliv 5.1 ZÁKLADNÍPOJMY KOLOBĚHU HMOTY. Ostrov Vilm Ostrov Vilm 5. KOLOBĚH HMOTY eroze sedimentace Sedimentace Půdní eroze zaniklý záliv 5.1 ZÁKLADNÍPOJMY KOLOBĚHU HMOTY Zaniklý záliv 1 ZÁSOBNÍKY A ROZHRANÍ 5.1.1. ZÁSOBNÍK Složka zásobník prostředí

Více

Vodní režim posttěžební krajiny, ideál a realita. Ivo Přikryl ENKI o.p.s., Třeboň

Vodní režim posttěžební krajiny, ideál a realita. Ivo Přikryl ENKI o.p.s., Třeboň Vodní režim posttěžební krajiny, ideál a realita Ivo Přikryl ENKI o.p.s., Třeboň Obsah přednášky vývoj vodního režimu během těžby jak by mohl vypadat ideálně vodní režim a vodohospodářský systém v krajině

Více

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky. Ing. Zdeněk Konrád Energie vody. druhy, zařízení, využití

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky. Ing. Zdeněk Konrád Energie vody. druhy, zařízení, využití Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Ing. Zdeněk Konrád 17.4.2008 Energie vody druhy, zařízení, využití Kapitola 1 strana 2 Voda jako zdroj mechanické energie atmosférické srážky

Více

Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi

Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi CZ.1.07/2.2.00/15.0426 Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Harmonogram přednášek 1. Úvod

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov. Miniprojekt k tématu. Podzemní vody. listopad-prosinec 2014

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov. Miniprojekt k tématu. Podzemní vody. listopad-prosinec 2014 Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov Miniprojekt k tématu Podzemní vody listopad-prosinec 2014 Foto č.1: Studánka v údolí pod naší školou (foto z roku 2013) Současné foto v miniprojektu 1 Nejdříve

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

Světový den vody. Ústředním tématem kampaně roku 2016 je "Voda a práce".

Světový den vody. Ústředním tématem kampaně roku 2016 je Voda a práce. Světový den vody Voda spolu s dalšími činiteli - ovzduším, energií a výživou podmiňují život a existenci lidstva. Podle dlouhodobé celosvětové bilance se zásoby vody ani nezmenšují a ani nepřibývají. Vzrůstá

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí - ochrana vod voda jako zdroj. Voda jako zdroj

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí - ochrana vod voda jako zdroj. Voda jako zdroj Voda jako zdroj Voda jako zdroj Celkové množství vody na Zemi: 1,38 x 109 km 3 Z toho je 97,4 % slané vody. Celkové množství sladké vody 2,6 % množstvídostupnésladkévody 0,3 % (= 3,6 x 106 km3) množstvískutečněpoužitelné

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_126_Voda AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_126_Voda AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_126_Voda AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Voda ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Procesní postupy vodoprávních úřadů při řešení střetů při nakládání s vodami. 23. dubna 2014 Ostrava

Procesní postupy vodoprávních úřadů při řešení střetů při nakládání s vodami. 23. dubna 2014 Ostrava Procesní postupy vodoprávních úřadů při řešení střetů při nakládání s vodami 23. dubna 2014 Ostrava Jaroslava Nietscheová, prom. práv. e-mail: nietscheova@pvl.cz Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Grantedu OPŽP

Grantedu OPŽP Grantedu OPŽP 2014-2020 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.4.2010 Mgr. Petra Siřínková BIOSFÉRA SVĚTOVÝ EKOSYSTÉM suchozemské ekosystémy vodní ekosystémy Probíhá

Více

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj Rozloha: 5 335 km 2 Počet obyvatel: 827 223 obyv. Hustota zalidnění: 155 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Ústí nad Labem Okresy: 7 Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Louny,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Výrazem samostatnosti státu jsou státní symboly. Nejdůležitější jsou: - státní vlajka - státní znak /malý a velký/ - státní hymna

ČESKÁ REPUBLIKA. Výrazem samostatnosti státu jsou státní symboly. Nejdůležitější jsou: - státní vlajka - státní znak /malý a velký/ - státní hymna ČESKÁ REPUBLIKA Vznikla 1. ledna 1993 poté, co se Československá republika rozdělila na dva samostatné státy Českou republiku a Slovenskou republiku. Výrazem samostatnosti státu jsou státní symboly. Nejdůležitější

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Ekologie. Význam vody na Zemi Jak vodu poškozujeme Hydrologické extrémy sucho nebo povodně? Cvičení č.3 VODA Hydro-extrémy

Ekologie. Význam vody na Zemi Jak vodu poškozujeme Hydrologické extrémy sucho nebo povodně? Cvičení č.3 VODA Hydro-extrémy Ekologie Cvičení č.3 VODA Hydro-extrémy Význam vody na Zemi Jak vodu poškozujeme Hydrologické extrémy sucho nebo povodně? Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Ing. Martin Dočkal, Ph.D. Neobyčejná

Více

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ Prameniště - vývěry podzemní vody; velmi maloplošné ekosystémy - prameništní mechorosty, často porosty řas - nízké ostřice, suchopýry, přesličky aj. - složení vegetace je výrazně

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

SSOS_ZE_2.10 Degradace půdy, prezentace

SSOS_ZE_2.10 Degradace půdy, prezentace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity SSOS_ZE_2.10 Degradace

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

A. POPIS OBLASTI POVODÍ

A. POPIS OBLASTI POVODÍ A. POPIS OBLASTI POVODÍ A.1. Všeobecný popis oblasti povodí Moravy A.1.1. Vymezení oblasti povodí Moravy A.1.1.1. Hranice oblasti povodí A.1.1.2. Výškové poměry v území A.1.2. Geomorfologické poměry A.1.3.

Více

Hydrologické poměry obce Lazsko

Hydrologické poměry obce Lazsko Hydrologické poměry obce Lazsko Hrádecký potok č.h. p. 1 08 04 049 pramení 0,5 km západně od obce Milín v nadmořské výšce 540 m. n. m. Ústí zleva do Skalice u obce Myslín v nadmořské výšce 435 m. n. m.

Více

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz 48. Odborný seminář pro pracovníky v oblasti ochrany ŽP Jetřichovice duben 2010 Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz Výskyt povodní je třeba

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 15. Voda a její ohrožení Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... Z celkové výměry kraje tvoří téměř dvě třetiny nezemědělská půda, tzn. lesní pozemky, zastavěné plochy a nádvoří, vodní plochy a ostatní plochy.

Více

Základní charakteristika území

Základní charakteristika území NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA Základní charakteristika území v r. 1991 (20.3.) vyhlášen za národní park plocha NP: 69030 ha - park plošně největší pro svoji polohu uprostřed hustě osídlené střední Evropy, relativně

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí

Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí Ing. Miroslav Lubas Sweco Hydroprojekt a.s. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

HYDROSFÉRA. Opakování

HYDROSFÉRA. Opakování HYDROSFÉRA Opakování Co je HYDROSFÉRA? = VODNÍ obal Země Modrá planeta Proč bývá planeta Země takto označována? O čem to vypovídá? Funkce vody Vyjmenujte co nejvíce způsobů, jak člověk využíval vodu v

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty 1 2 chemického složení

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - voda V této kapitole se dozvíte: Jaké složky znečišťují vodu. Příčiny znečištěné vody. Nástroje ke snížení

Více

Extrémní sucho. Úloha státní správy, nakládání s vodami. Zpracovala: Lenka Heczková Ostrava, 19. května 2016

Extrémní sucho. Úloha státní správy, nakládání s vodami. Zpracovala: Lenka Heczková Ostrava, 19. května 2016 Extrémní sucho Úloha státní správy, nakládání s vodami Zpracovala: Lenka Heczková Ostrava, 19. května 2016 Sucho nedostatek vody v atmosféře, půdě či rostlinách klimatické, půdní, hydrologické, socioekonomické

Více

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků Nejdůležitější C, O, N, H, P tzv.

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod

Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Environmentální problémy Znečišťování ovzduší a vod Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2010 OSNOVA Klíčové pojmy 1. ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Definice problému Přírodní zdroje znečištění Antropogenní

Více

H 2 O - vlastnosti : - nejrozšířenější sloučenina kyslíku - dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku - je jednou z nejstálejších sloučenin - rozklad

H 2 O - vlastnosti : - nejrozšířenější sloučenina kyslíku - dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku - je jednou z nejstálejších sloučenin - rozklad H 2 O - vlastnosti : - nejrozšířenější sloučenina kyslíku - dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku - je jednou z nejstálejších sloučenin - rozklad vyžaduje značný přívod energie - vodné roztoky vykazují

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 05 VY 32 INOVACE 0115 0305 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

14.10.2010 MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE DEFINICE MOKŘADU HYDROLOGIE MOKŘADŮ DRUHY MOKŘADŮ V ČR DĚLENÍ MOKŘADŮ (PODLE VZNIKU)

14.10.2010 MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE DEFINICE MOKŘADU HYDROLOGIE MOKŘADŮ DRUHY MOKŘADŮ V ČR DĚLENÍ MOKŘADŮ (PODLE VZNIKU) DEFINICE MOKŘADU Michal Kriška, Václav Tlapák MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE S KRAJINOU Přírodní mokřady Vysoká hladina podpovrchové vody Zvláštní vodní režim Specifická fauna a flóra Příklad rašeliniště,

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

kraj Karlovarský kód kraje CZ041

kraj Karlovarský kód kraje CZ041 Nádrž Jesenice ID 113010660001 (14031000) kraj Karlovarský kód kraje CZ041 1.CHARAKTERISTIKA VODNÍHO ÚTVARU Kategorie vodního útvaru stojatý Typ vodního útvaru 421222 Příslušnost k ekoregionu Nadmořská

Více

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 9: Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Koloběh dusíku Dusík je jedním z hlavních biogenních prvků Hlavní zásobník : atmosféra, plynný

Více

Jak funguje zdravá krajina? Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.

Jak funguje zdravá krajina? Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc. Jak funguje zdravá krajina? Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc. Obsah přednášky 1. Tradiční pohled na zdravou krajinu 2. mechanismy pohybu látek postupně od úrovně celé rostliny přes porosty, ekosystémy až

Více

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Ing. Miroslav Lubas () Envibrno 2014 1 Zejména v minulém století došlo v souvislosti s intenzifikací zemědělského

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 19. Vodohospodářské stavby Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více