Rozdělení vody podle skupenství Rozdělení vody podle meteorologie srážky dle pohybu. srážky dle skupenství. Pevné Kapalné Plynné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozdělení vody podle skupenství. 1.1.2 Rozdělení vody podle meteorologie srážky dle pohybu. srážky dle skupenství. Pevné Kapalné Plynné"

Transkript

1 1 Základní informace o vodě Voda je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem, respektive zemskou atmosférou, tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku je voda bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném např. led, v kapalném např. voda a v plynném např. vodní pára Rozdělení vody podle skupenství Pevné Kapalné Plynné Led, sníh Voda Vodní pára Rozdělení vody podle meteorologie srážky dle pohybu Vertikální (padající) srážky Déšť Mrznoucí déšť Mrholení Horizontální (usazené) srážky Rosa Námraza Ledovka Mrznoucí mrholení Sníh Sněhové krupky Sněhová zrna Krupky Zmrzlý déšť Kroupy Ledové jehličky srážky dle skupenství Srážky kapalné Déšť Mrznoucí déšť Mrholení Mrznoucí mrholení Rosa Srážky tuhé Sníh Sněhové krupky Sněhová zrna Krupky Zmrzlý déšť Kroupy Ledové jehličky Námraza Ledovka Srážky smíšené Při teplotách okolo 0 C Vznášející se částice Mraky 1

2 Mlha Kouřmo Stoupající částice (unášené větrem) Vodní tříšť Zvířený sníh Rozdělení vody podle vlastností Měkká Obsahuje málo minerálních látek. Tvrdá Slaná voda Destilovaná voda Užitková voda Minerální voda Pitná voda Většinou z podzemních pramenů, obsahuje více minerálních látek. Slaná nebo mořská voda je voda z moře, oceánu nebo slaného jezera, která obsahuje chemické látky způsobující její slanost. Je zbavena minerálních látek. Využívá se k jiným účelům než k pitným, např. v průmyslu, zalévání zahrádek apod. Voda se zvýšeným obsahem minerálních látek. Má v jednom litru vody více než 1 g rozpuštěných minerálů. Vhodná k pití bez dalších úprav, k přípravě pokrmů, potravin, mytí, je zbavena nečistot, obsahuje vyvážené množství minerálních látek tak, aby neškodily lidskému zdraví Rozdělení vody z hlediska mikrobiologie 2 pitná odpadní povrchová 1.2 Skupenství vody Pevná látka se vyznačuje pevným, často pravidelným uspořádáním částic. Těleso z pevné látky drží svůj tvar, i když není uzavřeno do nějakého objemu. V kapalině jsou částice látky stále drženy pohromadě slabými silami, ale již nejsou pevně uspořádány. Kapaliny nejdou stlačit. Kapalinu je nutno uchovávat v nádobách, protože nedokáže udržet svůj tvar. Říkáme, že kapalina je tekutina. Plyn patří s kapalinou do skupiny tekutin. Částice plynu již nejsou drženy pohromadě žádnými silami a ovlivňují se pouze při vzájemných srážkách. Oproti kapalině bývá mnohem snadněji stlačitelný. Plyn nelze skladovat v otevřené nádobě, musíme ho uzavřít ze všech stran Přechody mezi skupenstvími Pevná látka kapalina (tání a tuhnutí) Přechodu od pevné látky ke kapalině se říká tání. Opačný jev se nazývá tuhnutí. Aby těleso přešlo z pevné fáze do kapalné, musíme mu dodat teplo. V případě ale, že teplota dosáhne bodu tání, přechod do kapalné fáze nastane spontánně v celém jeho objemu Kapalina plyn (vypařování, zkapalnění) Přechodu od kapaliny k plynu se říká vypařování. Opačný jev se nazývá zkapalnění. Aby těleso přešlo z kapalné fáze do plynné, musíme mu dodat skupenské teplo varu. V případě ale, že teplota dosáhne bodu varu, přechod do plynné fáze nastane spontánně v celém jeho objemu. Tehdy mluvíme o varu Pevná látka plyn (sublimace, desublimace, kondenzace) Pokud částici na makroskopické úrovni dodáme tolik energie, že se přetrhne nejen vazba, která ji držela na pevném místě, ale také vazba, která by ji udržela v kapalině, částice se uvolní jako plyn. V některých

3 vhodných případech lze tento přechod pozorovat i na makroskopické úrovni a říká se mu sublimace. Opačný jev se nazývá desublimace. 1.3 Rozdělení zásob vody na Zemi Na obrázku vidíme, že asi miliónu kubických kilometrů vody je zhruba 96% slané vody. Z celkových zásob sladké vody je více než 68 % v ledu a ledovcích. Dalších 30% sladké vody se nachází v zemi. Povrchové zdroje sladké vody, jako jsou řeky a jezera, obsahují zhruba krychlových kilometrů, což je jen zlomek procenta celkového objemu vody na Zemi. Přesto jsou řeky a jezera každodenními hlavními zdroji vody pro většinu lidí. Rozdělení zásob vody na Zemi Voda v oceánech a mořích Vody, která je dlouhodobě uskladněna v oceánech, je daleko více než té, která je v danou dobu součástí oběhu vody. Asi miliardy krychlových kilometrů z celkového objemu miliardy světových zásob vody je shromážděno ve světových mořích. To je asi 96,5% Voda v atmosféře I když atmosféru nepovažujeme za velkou zásobárnu vody, jedná se o super dálnici, po které se voda pohybuje kolem zeměkoule. Vždy je nějaká voda v atmosféře. Oblaky jsou sice nejvíce viditelnou formou atmosférické vody, ale i jasný vzduch obsahuje vodu vodu v částečkách tak malých, abychom je vůbec mohli spatřit. Objem vody v atmosféře je prakticky vždy zhruba krychlových kilometrů. Kdyby veškerá voda v atmosféře spadla naráz ve formě deště, pokryla by zemský povrch do výšky asi 2,5 centimetru Voda v ledovcích Voda, shromážděná po dlouhou dobu v ledu, sněhu a ledovcích, tvoří část světového oběhu vody. Největší množství, a to téměř 90 %, tvoří ledová hmota v Antarktidě, zatímco grónský ledový příkrov obsahuje 10 % z celkového objemu ledu. Tloušťka ledového příkrovu v Grónsku je v průměru metrů, ale místy dosahuje až metrů Sladkovodní zásoby vody Jednou ze součástí oběhu vody, nezbytnou pro veškerý život na Zemi, je sladká voda vyskytující se na zemském povrchu. Povrchová voda zahrnuje vodu v tocích, rybnících, jezerech, umělých vodních nádržích a mokřinách. Množství vody v řekách a jezerech se mění v závislosti na přítoku a odtoku. Přítok pochází ze srážek, plošného povrchového odtoku, výtoku z podzemních vod a z přitékajících řek. Odtok z jezer a řek zahrnuje výpar a vsakování do podzemní vody Podzemní zásoby vody Velké množství vody je uloženo v zemi. Podzemní voda je stále v pohybu, pohybuje se ale velmi pomalu a je stálou součástí oběhu vody. Větší část podzemní vody pochází ze srážkové vody, která se postupně hlouběji zasakuje. 1.4 Vlastnosti vody Přírodní voda není nikdy chemicky čistá. Voda ve svém koloběhu přichází do styku s atmosférou, s povrchem země i se zemí, čímž se výrazně ovlivňuje její chemické složení. 3

4 Čím bohatší je obsah látek ve vodě, tím větší je její biologická aktivita a produktivita. Ale čím více živých organismů, ryb a rostlin je přítomno ve vodě, tím výrazněji je ovlivňován chemismus vody. Tam, kde je ve vodě přítomen život, jsou na jedné straně z vody odnímány rozpuštěné látky, ale na druhé straně je voda obohacována o látky z produktu látkové výměny. Tento životní proces významně ovlivňuje fyzikálně či chemické vlastnosti vody a tím i dané životní podmínky Chemické vlastnosti vody Chemické složení vod je velmi rozmanité a závislé na mnoha faktorech. Z chemického hlediska dělíme látky, které jsou součástí přirozených vod, na látky původu anorganického neboli látky minerální a látky organického původu, které se do vod dostávají jako produkty látkové výměny vodní fauny, flory nebo z rozkladu látek živočišného či rostlinného původu. Kyslík - Je nejvýznamnější z rozpuštěných plynů ve vodě a nepostradatelný pro dýchání vodních živočichů. Do vody se dostává při styku vody se vzduchem (vlnění, čeření), při fotosyntéze rostlin nebo prostým přítokem. Oxid uhličitý - Je nezbytný pro fotosyntézu, pro stavbu těl organismů a je důležitým regulátorem ekosystému vodních nádrží. Do vody se dostává při rozkladu organických látek, dýcháním vodních živočichů nebo z ovzduší (se vzduchem a se srážkami). KNK (alkalita) - Neboli kyselinová neutralizační kapacita je schopnost vody vázat určité látkové množství kyseliny do zvolené hodnoty. Hodnota KNK charakterizuje obsah rozpuštěného vápníku ve vodě a její ústrojnou schopnost. Schopnost vody vázat kyseliny je v těsné souvislosti s obsahem CO 2 ve vodě. Proto je také alkalita závislá na původu vody (voda dešťová, pramenitá aj.), geologickém útvaru a na obsahu CO 2. Dusík - Ve vodě jej můžeme najít v různých formách jako molekulární rozpuštěný dusík (je asi v polovičním množství než kyslík), jako dusík vázaný v organických sloučeninách různého původu a složení (např. produkty rozkladu bílkovin - aminokyseliny, močovina, methylamin), jako amoniak, v dusitanech, v dusičnanech. Fosfor - Ve vodě se vyskytuje v mnoha podobách. Celkové množství fosforu je ve vodě udržováno metabolismem vodních živočichů. Jejich vytrávením klesne organický fosfor na nepatrné hodnoty, neboť se většinou vysráží na dně jako fosforečnan železa a hořčíku Reakce vody, její ph Jednou z výjimečných vlastností vody je její schopnost štěpit rozpuštěné anorganické a některé organické látky na tzv. ionty. Kladně nabitým iontům říkáme kationty a těm záporně nabitým zase anionty Co způsobuje změnu ph? Látky rozpuštěné ve vodě lze rozdělit na ty, které ovlivňují reakci vody a způsobují kyselou nebo alkalickou reakci vody. Ostatní, ve vodě rozpuštěné látky, ph roztoku neovlivňují tj. reagují neutrálně. Látky způsobující kyselou reakci vody. Mezi tyto látky patří všechny slabé i silné anorganické i organické kyseliny. Nejvýznamnější látkou, která v přirozených vodách zvyšuje aktivitu vodíkových iontu je kyselina uhličitá H 2 CO 3, která vzniká rozpouštěním oxidu uhličitého ve vodě. Látky způsobující alkalickou reakci vody. Tyto látky zastupují především hydroxidy (zásady, alkálie). Alkalickou reakci s vodou vykazují i některé soli silných zásad a slabých kyselin. Nejznámější z těchto solí je jedlá soda NaHCO 3 (hydrogen uhličitan sodný) nebo uhličitan sodný ( Na 2 CO 3 ). K nejvýznamnějším látkám, které v přirozených vodách způsobují alkalickou reakci vody, patří především hydrogenuhličitany, které vznikají rozpouštěním oxidu uhličitého ve vodě. Látky, které nezpůsobují změnu reakce vody. Látky, které po rozpuštění ve vodě nezpůsobují změnu reakce vody, se nazývají neutrální soli. Jsou to převážně soli silných kyselin a silných zásad. Nejznámější je sůl chlorid sodný NaCl. 4

5 1.4.3 Vodivost Destilovaná voda je voda, která neobsahuje žádné soli a minerální látky - je špatným vodičem el. proudu. Pokud však přidáme do destilované vody sůl, dojde vlivem schopnosti vody k rozštěpení rozpouštěné soli na kationt a aniont a vzniká elektrolyt. Říkáme, že se tento roztok stal vodičem el. proudu. Platí, že čím více je v roztoku přítomno rozpuštěné soli tím větší je jeho vodivost pro el. proud, ale zároveň stoupá i odpor, který protékajícímu el. proudu takový roztok klade. Vše je ještě závislé na teplotě a na pohyblivosti jednotlivých iontů ve vodě - jednotlivé ionty se ve vodě totiž pohybují rozdílnou rychlostí. Jednotkou vodivosti (konduktance) je siemens S. Jedná se o převrácenou hodnotou jednotky (Ohm). Pro srovnání schopnosti vody a vodných roztoků vést el. proud byla zavedena měrná (elektrolytická) vodivost tedy konduktivita. Stanovení konduktivity je nedílnou součástí každého chemického rozboru vody. Umožňuje okamžitý odhad koncentrace iontově rozpuštěných látek a celkové mineralizace vody Fyzikální vlastnosti vody Hustota - je závislá na množství rozpuštěných látek, na teplotě a na tlaku. Hustota je výrazně ovlivňována teplotou. Voda má největší hustotu při 40 C (správně 3,940 C). Studenější a teplejší voda je proto lehčí. Proto se v nádržích tvoří led jen u hladiny a u dna se hromadí voda 40 C teplá. Teplota vody - má zásadní význam pro koloběh látek, pro intenzitu metabolismu živočichů žijících ve vodě, pro rozvoj přirozené potravy ryb. Voda v kapalném stavu má velkou tepelnou kapacitu a malou schopnost přenosu tepla. Viskozita (vnitřní tření) - je odpor, který klade voda tělesům, jež se v ní pohybují. Je nepřímo úměrná teplotě. Např. při teplotě 250 C má voda poloviční viskozitu než při 00 C. Propustnost a průhlednost - množství světla pronikající do vody významně koriguje průhlednost vody. Ta se zjišťuje spouštěním Secchiho desky do vody až na hranici viditelnosti. V rybnících je voda dobře prosvětlena jen do hloubky 1-2 m, což je také nejvhodnější hloubka. Pomocí Secchiho desky se též přibližně zjišťuje koncentrace chlorofylu ve vodě. Ta je měřítkem množství biomasy fytoplanktonu. 2 Voda v přírodě Význam vody v přírodě nespočívá jen v jejím množství a jakosti, ale také v přenosu energie a látek v jejím oběhovém cyklu. Voda se v přírodě účastní všech podstatných biologických procesů, fyzikálních a chemických pochodů a tvorby klimatu. Výskyt vody na naší planetě je mnohem vyšší než na ostatních planetách sluneční soustavy. Při pohledu z vesmíru vypadá Země jako modrobílá planeta - bílá od vodní páry a modrá od vody. A zákonitě všechny formy života (tak jak ho známe) závisejí na vodě. Část zemského povrchu s obsahem vody v kapalném skupenství nazýváme hydrosféra. 2.1 Hydrologie Hydrologie je věda zabývající se pohybem a rozšířením vody na Zemi. Studuje také hydrologické cykly a vodní zdroje. V souvislosti s rozdílným prostředím, v němž se voda pohybuje a s rozdílnými metodami zkoumání hydrologických procesů se rozdělila na dílčí vědní obory (např. hydrologie atmosféry - zkoumá pohyb a množství vody v části vodního oběhu probíhajícího v atmosféře, hydrologie řek, jezer, podzemních vod, ledovců. 2.2 Hydrobiologie Hydrobiologie je věda zabývající se studiem veškeré vodní složky biosféry, jejího mořského i sladkovodního biocyklu. Hydrobiologie je součástí jednoho z hlavních směrů současné biologie - biologie prostředí, která se vyznačuje ekologickým hlediskem při studiu procesů probíhajících ve vodních nádržích a tocích. 5

6 2.3 Koloběh vody v přírodě Koloběh vody nebo také hydrologický cyklus, je stálý oběh povrchové a podzemní vody na Zemi, doprovázený změnami skupenství. K oběhu dochází účinkem sluneční energie a zemské gravitace. Voda se vypařuje z oceánů, vodních toků a nádrží, ze zemského povrchu (výpar, evaporace) a z rostlin (transpirace). Po kondenzaci páry v atmosféře dopadá jako srážky na zemský povrch zejména ve formě deště a sněhu. Zde se část vody hromadí a odtéká jako povrchová voda či se vypařuje nebo vsakuje pod zemský povrch a vytváří podzemní vodu (infiltrace). V přírodě probíhá tzv. malý a velký koloběh vody. Mluvíme-li o velkém koloběhu, jedná se o přesun vody mezi oceány a pevninou. Malý koloběh vody probíhá pouze nad oceány a nebo pouze nad pevninami, kde nedochází k odtoku vody zpět do moří a oceánů. Koloběh vody v přírodě 2.4 Význam vody v krajině Zhruba od konce 19. století začal člověk velkoplošně odvádět vodu z krajiny, nejprve v rámci protipovodňových opatření, později také pro rozšíření plochy zemědělské půdy, v posledním období meliorací v 70. a 80. letech 20. Století. Řeky byly regulovány, koryta toků byla napřímena a prohloubena - zvýšila se jejich kapacita a zrychlil odtok. Podmáčené louky byly odvodněny. Krajina se vysušila. V poslední době však začíná být zřejmé, že voda má v krajině velký význam. Malý vodní oběh, kdy byla voda zadržena v krajině v přirozených zásobnících (například v lesích, mokřadech, tocích), odpařila se tu a ve srážkách opět spadla na stejném místě, byl nahrazen velkým oběhem, kdy jsou vodní srážky odvedeny pryč rychleji, než se stačí odpařit. Odtékající voda s sebou mnohdy odnáší i půdu, a to je nenahraditelná ztráta. Krajina bez vody se rychleji prohřeje, začne docházet k rychlejším zvratům počasí a právě zde lze hledat příčinu častějších a výraznějších klimatických extrémů. V poslední době se proto vyvíjí mnoho snah vracet vodním tokům jejich přirozenou podobu, často za cenu značného úsilí a nemalých finančních prostředků. 2.5 Prameny Pramen je místem, kde se stýká hladina podzemní vody se zemským povrchem a dochází k výronu podzemní vody na zemský povrch. Prameny mají různou velikost (vydatnost). Malé prameny mohou třeba vzniknout a existovat pouze po vydatném dešti, zatímco prameny tekoucí 6

7 z velkých zásobáren podzemní vody mohou dávat až stovky miliónů litrů vody denně po velmi dlouhou dobu. Prameny mohou vznikat v jakékoli hornině, ale nejčastěji se nacházejí ve vápencích a dolomitech, které snadno pukají a jsou rozpouštěny kyselými dešti. Když se hornina rozpouští a puká, vytváří pukliny, kterými může protékat voda. Pokud má proud vodorovný směr, může dosáhnout zemského povrchu, a tak může dojít k vytvoření pramene. Pramen 2.6 Tekoucí vody Existuje vodohospodářské členění podle velikosti a charakteru povodí, délky toku, spádu a průtokových poměrů. Rozlišuje následující typy vodních toků: bystřiny - krátké horské toky s malým povodím (nejvýše 50 km 2 ) a velkým spádem ( i nad 20 promile) horské potoky - toky horských a podhorských oblastí, často ještě s velkým spádem (do 20 promile), koryto je již stabilizované a v širších údolích tvoří meandry. Průtoky bývají často ještě rozkolísané. potoky - vodní toky pahorkatin, někdy i nížinné potoky se spádem do 10 promile. Časté jsou meandry. Průtoky jsou relativně vyrovnané, za přívalových dešťů se však často značně rozvodní. říčky - toky o středně velkém povodí (100 i více km 2 ), tvoří přechod mezi potokem a řekou. řeky - převážně nížinné vodní toky s větším až velkým povodím ( km 2 ). Malý spád koryta (0,1-2 promile). K průtokové rozkolísanosti dochází hlavně při déletrvajících deštích. 2.7 Stojaté vody Stojaté vody rozdělujeme na: jezera - jsou to vnitrozemské nádrže se slanou nebo sladkou vodou. Vodní plocha se pohybuje od několika desítek m 2 po tisíce km 2. Podobně kolísá i jejich hloubka od několika až po tisíce metrů. Jezera leží zpravidla v nepropustných pánvích, které vznikly nejrůznějším způsobem: pohybem zemské kůry, erozí, sesuvem zvětralých hornin nebo vulkanickou činností. Existují dva typy jezer: sladkovodní (sladká) a slaná. Rybníky - uměle vytvořené vodohospodářské dílo (resp. vodní nádrž) určené především k chovu ryb s přírodním dnem a s technickou vybaveností, nutnou k regulaci vodní hladiny. Rybník je tvořen hrází, přítokovou částí, odpadem vody a samotnou zatopenou plochou. Rybníky mají po stránce biologické, krajinářské i estetické mimořádný význam v intenzivně zemědělsky využívané krajině. Mnohdy bývají významným hnízdištěm vodního ptactva a důležitou zastávkou tažných ptáků. přehradní (údolní nádrže) - Tato vodní díla dodávají pitnou vodu pro domácnosti, pro zavlažování i rekreační účely. Regulují vodní toky a zabraňují povodňovým katastrofám. Voda z nich také pohání turbiny elektráren. rašeliniště - vodní biotopy s charakteristickou faunou a florou (rašeliník). Mají význam ochranářský. Kyselá voda s obsahem huminových kyselin. Rozlišujeme dva typy: 7

8 slatiny - vznikají zazemňováním jezer a jiných nádrží a jsou zásobovány podzemní vodou (ph = 6-7) vrchoviště - jsou zásobována hlavně srážkovou vodou (ph = 3,5-4,5) mokřady a močály - vznikají ze zarostlých tůní i malých jezer. Dotvářejí zpravidla charakter krajiny. Mokřady dnes patří mezi chráněné krajinné útvary. důlní propadliny, zatopené kamenolomy, štěrkoviště - jsou to vodní plochy s malým obsahem biogenů. Charakter vody je spíše oligotrofní (něco mezi jezerem a rybníkem). 2.8 Podzemní voda Výskyt podzemní vody je podmíněn existencí takové horniny, která má schopnost vodu nejen pojmout, ale i dále ji předávat. Horniny vhodné pro vznik podzemní vody jsou ze sypkých - písky, štěrkopísky, štěrky, sutě, ze zpevněných - pískovce, slepence, sopečné tufy, tufity, z pevných porézní lávy a všechny rozpukané, rozdrcené a mechanicky zvětralé pevné horniny, prostoupené hustou sítí volných puklin. Horniny obsahující velké množství pórů, avšak velmi malých (např. jíly, jílovité hlíny, jílnaté písky aj.), mohou obsahovat až přes 40 % vody. Je to však jen půdní vláha. Ve vhodném horninovém prostředí se voda může pohybovat v rozličných hloubkách pod zemským povrchem, dosahujících až 6, 5 km. 3 Voda v České republice Na území ČR je celkem vodních nádrží a rybníků s celkovým objemem 4176 mil. m 3. Z tohoto počtu bylo v r velkých vodních nádrží s celkovým objemem 3512 mil. m 3. Hydrografickou síť vodních toků tvoří km v korytě přirozeném (příp. upraveném), z toho je ,08 km významných vodních toků podle vyhlášky č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků. V r spadlo na území ČR v průměru 708 mm srážek, což představuje 105 % normálu let Hlavní evropská rozvodí v ČR Česká Republika leží na rozvodnici tří moří - Severního, Baltského a Černého. Prakticky všechny naše významnější toky odvádějí vodu na území sousedních státu. Důsledkem této skutečnosti je naprostá závislost našich vodních zdrojů na atmosférických srážkách. Rozvodí Severního, Baltského a Černého moře dělí území CR na tři hlavní povodí: povodí Labe povodí Odry povodí Moravy. 3.2 Povodí Povodí je území, odkud všechna voda, která spadne, odtéká do stejného místa (řeky, jezera). Plocha povodí se určuje z mapy tak, že se na ní vymezí rozvodní čárou a změří se planimetrem. Průběh rozvodní čáry lze vést podle pramenů řek a podle reliéfu terénu. Rozvodí v České Republice Mapka povodí řek v České Republice 8

9 3.3 Správci vodních toku Rozhodujícími správci vodních toku jsou státní podniky Povodí, Zemědělská vodohospodářská správa a Lesy ČR, s.p. v působnosti Ministerstva zemědělství, kteří zajišťují správu více než 94 % délky všech vodních toku v CR. Na správě zbylých, necelých 6 % se podílejí Správy národních parků, Úřadu vojenských újezdů, obcí a ostatních právnických osob (např. doly). Státní podniky Povodí vznikly ke dni 1. ledna 2001 na základě zákona vykonávají zejména tyto činnosti: Spravují a provozují významné a určené drobné vodní toky v oblasti své působnosti. Provozují vodní díla nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku a k oprávněným nakládáním s vodami. Zabezpečují u nich technicko-bezpečnostní dohled. Provozují vodohospodářský dispečink, systémy měřících stanic a provádějí monitoring. Plní úkoly při ochraně před povodněmi. Vytvářejí podmínky pro oprávněná nakládání s vodami v souvislosti se zásobováním vodou, případně plavbou, výrobou elektrické energie, rybářstvím, rekreací a vodními sporty. Vedou evidenci pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod a zajišťují zpracování vodohospodářské bilance. 3.4 Vodní hospodářství v ČR Výklad pojmu vodní hospodářství se liší podle rozdílného přístupu odborníků a podle rozmanitosti sledovaných cílů. V učebnicích se traduje definice: Vodní hospodářství je soubor opatření ke zkoumání, ochraně a racionálnímu využívání vodních zdrojů pro potřeby národního hospodářství a k ochraně proti škodlivým účinkům vod, s cílem zajištění optimálních parametrů životního prostředí. 3.5 Složky vodního hospodářství Vodní hospodářství se zabývá mnoha oblastmi lidské činnosti, ale také ochrany vod v přírodě. Jedná se zejména o: Péče o vodní zdroje - ať již jde o vodu povrchovou nebo podzemní. Do této oblasti patří výstavba akumulačních nádrží a rybníků, vrtání průzkumných sond a hledání dostupných zásob podzemní vody, zalesňování rozvodí a pramenných oblastí, správné obhospodařování lesů, rybníků, rašelinišť, péče o půdní váhu, údržba vodních toků. Zásobování obyvatelstva, průmyslu a zemědělství pitnou a užitkovou vodou - k tomuto účelu se budují studny, přehrady, čerpací stanice, úpravny vod, vodovody. Hospodaření s vodou v zemědělství - jež představují především vodohospodářské meliorace (závlahy, odvodnění), agrobioligické zásahy (vhodné plodiny, zatrávňování, hnojení), výstavby větrolamů, stavby nádrží, rybníků, protierozní opatření. Využití vodní energie - využití síly vodního toku pro výrobu elektřiny ve vodních elektrárnách Splavňování toků, umožňujících plavbu na tocích - bagrování nánosů a naplavenin, stavbu plavebních komor nebo lodních zdvihadel, zřizování pevných či sklopných jezů. Péče o čistotu toků s kontrolou kvality vod vypouštěných z urbanizovaných aglomerací - aby nebyla narušena ekologie a bylo možné opětné použití vody pro další účely (čištění odpadních vod z obytných sídlišť, průmyslových a zemědělských závodů a komunikací). Ochrana před povodněmi - budování ochranných hrází, suchých poldrů, čištění koryt řek. Odkanalizování obcí průmyslových a zemědělských závodů a komunikací - (kanalizace splaškové, dešťové, jednotné), čistírny odpadních vod a zpracování kalů. Rybářství s intenzivním chovem sladkovodních ryb - výstavbu rybníků, jejich údržbu, obnovu, atd. Ochrana lázeňských a minerálních vod Péče o rašeliniště (mokřady) mají velký význam jako pramenné oblasti. Ochrana vodních rezervací - zachování geofondu a života v přírodě. Péče o rekreační plochy, zejména výstavba koupališť, plaveckých bazénů a pod. 9

10 3.6 Vodní nádrže a rybníky v ČR Vodní nádrže, ať přirozené nebo umělé, jsou součástí kulturní krajiny CR, které vryly svojí bohatou historií nenapodobitelný výraz. Nejstarší rybníky byly budované již na konci prvního tisíciletí. K rozmachu výstavby rybníku dochází za vlády Karla IV., avšak za zlatý věk rybníkářství se považuje 16. století, kdy zejména Pernštejnové v Polabí a Rožmberkové v jižních Čechách budovali největší rybniční soustavy. V té době bylo v Českých zemích 180 tisíc hektaru rybníku s celkovou retenční kapacitou 2,4 mld. m 3. Většina malých vodních nádrží rybničního typu je víceúčelová a často tvoří vzájemně propojené soustavy. Podstatnou předností rybničních nádrží je jejich vliv na zpomalení odtoku vody při povodních a vliv na retenční kapacitu krajiny. V neposlední řadě slouží rybníky také k produkci sladkovodních ryb. 3.7 Zásobování pitnou vodou Spotřeba vody v CR má od roku 1989 klesající tendenci. V roce 2006 byla spotřeba vody 250 litru na 1 osobu a 1 den, což představuje pokles oproti roku 1989, kdy spotřeba vody vyrobené byla 401 litru na 1 osobu a 1 den. O zásobování pitnou vodou pro obyvatele se starají jednotlivé regionální vodárenské společnosti. 3.8 Jak se voda dostane do našich kohoutků Vodu pijeme, využíváme ke každodenním potřebám, ale jak se k nám vlastně voda dostane? Pojďme si vysvětlit, jak dlouhou cestu musí voda urazit, aby se dostala do našich kohoutků a následně zpět do přírody Úpravna pitné vody Nejdříve se voda odvede z přehrady, řeky či studny do úpravny. Zde se z ní při usazování oddělí písek, hlína a další velké nečistoty. Aby se usadily i menší částečky, přidávají se v úpravně do vody i další chemikálie. Dále voda prochází přes mnoho filtrů, kde se odstraňují všechny další nežádoucí látky. Nakonec se do vody přidá chlor, aby se zničily nebezpečné bakterie. Kvalita vody se v úpravně pravidelně kontroluje také v laboratořích Vodojemy, vodárenské nádrže Vodojem je vodárenská nádrž pro akumulaci vody. Vodu z úpravny vytlačí čerpadla v čerpacích stanicích vodojemů, postavených na kopcích nebo na rovinách do tzv. vodárenských věží. Ve vodojemech se voda hromadí, aby jí byla dostatečná zásoba stanovená hygienickými předpisy. Samospádem je poté voda rozváděna do požadovaných míst a oblastí. Celý rozvod vody řídí a kontrolují dispečeři vodárenských společností Rozvod vody Účelem vodovodní sítě je dopravit k odběrateli potřebné množství vody o potřebném tlaku. Voda se ve městech a vesnicích rozvádí potrubími do jednotlivých domů. Cestou urazí mnoho desítek kilometrů. Potrubí není vidět, protože se ukládá pod zem a takto je přivedeno až například do našich domácností. Podíl obyvatel zásobených vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu roste od roku Tehdy bylo zásobeno 84 % obyvatelstva, v roce 2004 vzrostl podíl zásobených obyvatel na 92 %. Podíl obyvatel zásobených vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu v roce 2004 v jednotlivých krajích CR Vodojem příklad vodojemu 10

11 3.9 Odpadní vody Nyní už víme, jak se voda dostane k nám domů. Ale co se s ní děje dál? Když se v ní umyjeme nebo např. spláchneme toaletu? Špinavá voda vypuštěná do umyvadla, dřezu, toalety či sprchy se nazývá odpadní voda. Obsahuje mnoho nečistot, které jsme v ní zanechali a které je nutné před vypuštěním zpět do přírody z vody odstranit. Proto se odpadní voda z domů odvádí kanalizační sítí do čistíren. Vodní hospodářství na Mostecku Kanalizační síť Dnes je u nás kanalizační síť napojena na většinu domů. Aby se kanalizace neucpávala, musí se pravidelně čistit, což zajišťují opět vodárenské společnosti. V roce 2004 žilo v CR v domech připojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu celkově 79 % obyvatelstva, což je o 7 % více než v roce 1991, kdy bylo připojeno 72 %. Nejvyšší podíl obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2004 vykazovalo hlavní město Praha (99,5 %) Čistírny odpadních vod Kanalizační síť je napojena na čistírny odpadních vod. Tady se z vody nejprve odstraní velké odpady, které se v čistírnách zachycují na tzv. česlech nebo mřížích. Dále voda natéká do velkých nádrží, kde se drobné mikroorganismy, jimž se dodává v bublinách vzduch, živý rozpuštěnými nečistotami. Při tom se shlukují do velkých vloček. Ty se pak usadí v nádržích jako kal, Čistírna odpadních vod který se dále zpracovává a využívá například jako poblíž velkého města hnojivo. Teprve poté, co se odpadní vody zbaví nečistot, je voda vypuštěna zpět do řeky. Čistírna odpadních vod poblíž obce Cínovec 4 Voda v Severozápadních Čechách Ohře Ústecký kraj leží na severozápadě České republiky. Severozápadní hranice kraje je zároveň i státní hranicí se Spolkovou republikou Německo a to se spolkovou zemí Sasko. Na severovýchodě sousedí Ústecký kraj s Libereckým krajem, na západě s Karlovarským a z malé části i s krajem Plzeňským a na jihovýchodě se Středočeským krajem. Povrch kraje je z geografického hlediska velmi rozdílný, příroda je rozmanitá a pestrá. Podél hranic s Německem je oblast uzavřena pásmem Krušných hor, Labskými pískovci a Lužickými horami. Na jihovýchodě kraje se rozprostírají roviny, tzv. Česká křídová tabule 11

12 Jestliže pomineme dna povrchových dolů, je nejníže položeným bodem kraje hladina řeky Labe u Hřenska (115 m n. m.), což je zároveň nejníže položené místo v ČR. Největším vodním tokem na území kraje je řeka Labe, zleva se vlévá druhý největší levostranný labský přítok Ohře a řeka Bílina. Z pravé strany se do Labe vlévá na území kraje Ploučnice, posledním pravostranným přítokem na našem území je řeka Kamenice. V kraji jsou rovněž prameny minerálních a termálních vod. Největší vodní plochou je Nechranická nádrž, vybudovaná na řece Ohři v západní části kraje. Celková délka vodních toků v Ústeckém kraji je 4356 km. Z vodních toků je pro Podkrušnohoří nejvýznamnější Ohře, Vodní toky v Ústeckém kraji i když se území pouze dotýká v jeho jihozápadní části, dále se jedná samozřejmě o řeku Labe. V Krušných horách je také několik údolních přehrad, z větší části sloužících jako rezervoáry pitné vody pro města a obce v podhůří. Primát drží vodní dílo Přísečnice na stejnojmeném potoce, dále Kyjice na Bílině, nahrazující zaniklé Dřínovské jezero, Jirkov na Bílině, Křímov na Křímovském potoku, Kamenička na Kameničce a Jezeří na Vesnickém potoku, Janov na Loupnickém potoce a Fláje, které jsou zásobeny Flájským potokem. Větší rybníky v oblasti středního Krušnohoří nenajdeme, setkáme se tu jen s menšími vodními plochami, většinou na náhorních planinách,jako jsou Nový Novoveský, Dřevařský, Rudolický, Kachní či Volárenský rybník; poblíž Chomutova je menší soustava Otvických rybníků, z nichž největší je rekreační Velký, kde je mimo jiné i vlek pro vodní lyže. Evropskou raritou je Kamencové jezero u Chomutova (16,3 ha) vzniklé zatopením dolů na kamenec, dnes je Kamencové jezero oblíbeným rekreačním areálem. 4.1 Povodí Ohře, státní podnik Státní podnik Povodí Ohře se stará o povodí o celkové rozloze km 2, což zahrnuje: 2 859,58 km vodních toků 14 vodních nádrží 14 rybníků 43 jezů 20 malých vodních elektráren Spravované území tvoří povodí Labe pod soutokem s Vltavou po státní hranici s Německem včet- Území ve správě státního podniku Povodí Ohře ně okrajových přítoků Labe. Území je rozděleno Labem na západní a východní část. Osou západní části je Ohře, osou východní části území je Ploučnice. Významné vodní nádrže ve správě Povodí Ohře v regionu Krušných hor: Nechranice, Fláje, Jezeří, Jirkov, Kadaň, Kamenička, Křímov, Hlavní vodovodní řady Přísečnice, a další v Ústeckém kraji 4.2 Zásobování pitnou vodou v Ústeckém kraji Hlavní dodavatel vody v kraji je společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s., se sídlem v Teplicích. Vodou skutečně zásobení obyvatelé veřejnou vodovodní sítí představují 95,86 % obyvatel kraje. Voda dosahuje kvality dle ČSN

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003 HYDROLOGIE (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Ing. Milan BUMERL, CSc. Veselí nad Lužnicí, 2003 - text smí být používán pouze se souhlasem autora textu Moto:Hledání pramenů I člověk

Více

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most Jakost vody Zpracovalo Ekologické centrum Most ˇ na základeˇ dat pro Krušnohorí ˇ státní podnik od Povodí Ohre, 2-212 Obsah 1 Úvod... 4 2 Voda a její ochrana... 5 2.1 Ochrana vod v ČR... 7 2.2 Správa vodních

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

Hradec Králové ve stínu klimatické změny

Hradec Králové ve stínu klimatické změny 2013 Hradec Králové ve stínu klimatické změny Tento dokument byl zpracován v rámci projektu 2013/1213 Klimatická resilience města Hradec Králové prostřednictvím aktivního ekoporadenství financovaného Městem

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 září 2007 OBSAH Část A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI...

Více

Územně analytické podklady Ústeckého kraje 2. úplná aktualizace - 2013

Územně analytické podklady Ústeckého kraje 2. úplná aktualizace - 2013 Územně analytické podklady Ústeckého kraje 2. úplná aktualizace - 2013 Pořizovatel: Krajský úřad Ústeckého Kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel: KÚ ÚK UPS a PROCES Centrum pro

Více

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více

Přehrady. Povodí Ohře

Přehrady. Povodí Ohře Přehrady Povodí Ohře Ubývá míst kam chodívala pro vodu starodávná milá kde laně tišily žízeň kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou aby se napili z dlaní Voda si na to vzpomíná voda je krásná

Více

Zpráva o stavu životního prostředí ve městě Vrchlabí

Zpráva o stavu životního prostředí ve městě Vrchlabí Zpráva o stavu životního prostředí ve městě Vrchlabí Životní prostředí je vše, co nás a vše živé obklopuje a vytváří podmínky pro život člověka i ostatních živých organismů. Je to vzduch, voda, půda, živá

Více

RESILIENCE A ADAPTACE MĚST JAKO NOVÁ VÝZVA PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014+ PŘÍKLAD MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

RESILIENCE A ADAPTACE MĚST JAKO NOVÁ VÝZVA PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014+ PŘÍKLAD MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ RESILIENCE A ADAPTACE MĚST JAKO NOVÁ VÝZVA PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014+ PŘÍKLAD MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ CITY RESILIENCE AND ADAPTABILITY AS A NEW CHALLENGE FOR PROGRAM TPERION 2014+ AN EXAMPLE OF CITY OF

Více

PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Č E S K Á Z E MĚDĚLS K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Bakalářská práce

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

Soubor pracovních listů pro žáky. CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi. Voda

Soubor pracovních listů pro žáky. CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi. Voda Soubor pracovních listů pro žáky CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi Voda Voda Soubor pracovních listů pro žáky 2013 Realizátor: Seductus, s.r.o. Vladimíra

Více

TVORBA NOVÉ KRAJINY NA SOKOLOVSKU

TVORBA NOVÉ KRAJINY NA SOKOLOVSKU TVORBA NOVÉ KRAJINY NA SOKOLOVSKU SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, PRÁVNÍ NÁSTUPCE, A. S. Úvodem Sokolovská uhelná, a. s., byla založena ke dni 1. 1. 1994 vkladem převážné části majetku bývalých státních podniků Palivový

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ P O H O Ř E L I C E. okr. Brno-venkov. 3. úplná aktualizace - r.

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ P O H O Ř E L I C E. okr. Brno-venkov. 3. úplná aktualizace - r. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ P O H O Ř E L I C E okr. Brno-venkov 3. úplná aktualizace - r. 2014 PRO ORP POHOŘELICE Pořizovatel: Objednatel: Zpracovatel: Městský

Více

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině Autoři: Ing. Jan Vopravil, Ph.D. 1 Ing. Tomáš Khel 1 Ing. Taťána Vrabcová, MSc. 1 Bc. Lucie Havelková

Více

Životní prostředí. na Opavsku. Příručka ochránce životního prostředí

Životní prostředí. na Opavsku. Příručka ochránce životního prostředí Životní prostředí na Opavsku Příručka ochránce životního prostředí Opavská radnice Hláska na Horním náměstí Na vydání této publikace se významně podíleli nebo ji podpořili: Moravskoslezský kraj Statutární

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

3.úplná aktualizace územně analytických podkladů. Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF

3.úplná aktualizace územně analytických podkladů. Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF 3.úplná aktualizace územně analytických podkladů 2014 Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF Pořizovatel: Úřad územního plánování Městský úřad Varnsdorf Náměstí E.Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Více

Plánovaná vodní cesta DUNAJ-ODRA-LABE z pohledu ochrany přírody a životního prostředí. Ekologický institut

Plánovaná vodní cesta DUNAJ-ODRA-LABE z pohledu ochrany přírody a životního prostředí. Ekologický institut Plánovaná vodní cesta DUNAJ-ODRA-LABE z pohledu ochrany přírody a životního prostředí (Analýza situace z pozice ochrany přírody, krajiny a životního prostředí) Ekologický institut Ve spolupráci s občanským

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU OZNÁMENÍ KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., v rozsahu podle přílohy č. 7 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

VLIV DOPRAVY NA ČISTOTU VOD

VLIV DOPRAVY NA ČISTOTU VOD Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice VLIV DOPRAVY NA ČISTOTU VOD Daniel Cikán, II. ročník, DP-SV Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA DHV CR spol. s r.o., prosinec 2010 DHV CR spol. s r.o., 2010 1 Zadavatel Město Bílina Městský úřad Bílina, úřad

Více

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. www.strukturalni-fondy.cz/iop

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. www.strukturalni-fondy.cz/iop Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S

Více

1. aktualizace 2010. Textová část

1. aktualizace 2010. Textová část Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Třeboň 1. aktualizace 2010 Textová část Zadavatel: Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II,

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č. 3

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č. 3 ČESKÝ TĚŠÍN ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č. 3 pro správní obvod obce s rozšířenou působností města Český Těšín Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje náměstí

Více