Název časopisu Číslo Strana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název časopisu Číslo Strana"

Transkript

1 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) k v ě t en OBSAH Název časopisu Číslo Strana ARCH 5/ ERA 21 2/ Geotechnika 1/ Chatař chalupář 4/ Inžinierske stavby Inženýrské stavby 2/ Ochrana přírody 2/ Silnice železnice 2/ Silniční obzor 4/ Sklář a keramik 3-4/ SOVAK 4/ SOVAK 5/ Stavitel 4/ Stavitel 5/ Urbanismus a územní rozvoj 2/ Sborník ze dvou konferencí AUÚP 2/ (mimořádná příloha Urbanismus a územní rozvoj) 22 Za starou Prahu 3/ Zahrada park krajina 2/ Zakládání 1/ Signální informace V/2013 1

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě: název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). Signální informace V/2013 2

3 ARCH... 5/2013 BACOVÁ, Andrea Slnečnice, Bratislava: COMPASS ARCH, 2013, V.18, No.5, p : 15 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; města hlavní; výstavba bytová; budovy nové; obytné komplexy; budovy obytné vícepodlažní; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění horizontální; plastičnost; struktura materiálová; řešení barevné; řešení výtvarné; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Recenze urbanistického řešení a architektury bytových domů nového obytného komplexu Slnečnice - Južné mesto v Bratislavě-Petržalce. ERA /2013 VAŠOURKOVÁ, Yvette - KOVAČEVIČ, Igor - ŠRÁMKOVÁ, Kateřina Demokratický prostor města: Rekonstrukce náměstí Svobody a ulice Svárov ve Vsetíně ERA 21, 2013, V.13, No.2, p : 11 figs. - ISSN X Klíčová slova: města malá; města historická; plochy volné nezastavitelné; náměstí; rekonstrukce budov a staveb; projektování soutěžní; projektování, etapy; změny; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení dopravy; zóny pro pěší; koncepce ozelenění; městský mobiliář; projednání s veřejností Rekonstrukce náměstí Svobody ve Vsetíně, podobně jako řada jiných veřejných staveb, vyvolala u občanů emoce. Průběh soutěže i následná realizace jsou doprovázeny řadou otazníků. Místo tradiční prezentace projektu článek přináší svědectví jednotlivých zúčastněných - starostky města Bc.Ivety Táborské, člena soutěžní poroty prof.ing.arch.emila Přikryla a politoložky a občanské aktivistky Bc.Kláry Bažantové. CIKÁN, Miroslav - MELKOVÁ, Pavla Dobytí hradeb: Revitalizace bastionu U Božích muk, Praha ERA 21, 2013, V.13, No.2, p : 12 figs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; města hlavní; města historická; stavby historické; opevnění; vestavby; stavby polozapuštěné do terénu; pavilony výstavní; kavárny; vyhlídkové plošiny; kaple; plastiky volné; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení průčelí budov; konstrukce prosklené; architektura soudobá Původní fortifikace, zhmotnění negativních lidských vlastností a absolutní bariéra mezilidské komunikace se na jižním okraji Nového Města proměnila v opak, oázu klidu a útočiště před hektickým životem města. Pro vývoj směrem k otevřené společnosti je symbolické, že vojenský objekt podléhající nejpřísnějšímu dohledu moci se stal předmětem svobodné diskuze - veřejné soutěže. Stavba je součástí širší plánované koncepce propojení zelených částí a veřejných prostranství univerzitního kampusu Albertova, Nového Města a Vinohrad. Zahrnuje úpravu veřejného prostranství, dostavbu objektu zahradní kavárny a galerie na místě zříceného nadzemního objektu z 19. století a propojení prostoru před a za středověkou hradební linií. Nový podzemní objekt zázemí je samostatnou pevnou schránkou vloženou do souvrství barokního a nového terénu bez narušení charakteru opevnění a pohledové linie hradeb. Signální informace V/2013 3

4 BALDA, Vladimír - JANĎOUREK, Jiří Pod patronací Valdštejna: Rekonstrukce náměstí ve Frýdlantu ERA 21, 2013, V.13, No.2, p : 5 figs. - ISSN X Klíčová slova: města malá; města historická; městské centrum; historické jádro; plochy volné nezastavitelné; náměstí; plochy volné, řešení; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; dlažby; struktura materiálová; malá architektura; kašny; plastiky volné; městský mobiliář; řešení dopravy; architektura soudobá Hlavní ideou rekonstrukce náměstí je vytvoření volné plochy, nezastavěné a výrazně nečleněné, umožňující konání všemožných aktivit (trhů, koncertů, divadelních představení). Jednotlivé prostorové sekce jsou odlišeny použitím tří typů dlažeb, dvou druhů kamene a jejich kladení. Centrální části dominuje nová kašna z liberecké žuly s bronzovou sochou Albrechta z Valdštejna z roku Je definována výraznějším typem čedičové dlažby, novým veřejným osvětlením a městským mobiliářem (informační tabule, lavičky, koše, stojany na kola, pítko...) umístěným po obvodu. EHL, Lukáš - KOUMAR, Tomáš - ŠRÁMKOVÁ, Alena Most, který unese zubra: Tyršův most v Přerově ERA 21, 2013, V.13, No.2, p : 7 figs. - ISSN X Klíčová slova: města malá; města historická; komunikace městské; mosty přes řečiště; mosty silniční; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; nosníky spojité; mosty trámové; konstrukce železobetonové; kompozice architektonická; umění výtvarné, uplatnění v architektuře; umění výtvarné, tématika a charakter; plastiky volné; architektura soudobá V místě původní formanské cesty, která spojovala severní a jižní část města, rozděleného řekou Bečvou stávaly v minulosti různé mosty. Železobetonový most z roku 1903, chlouba města, byl v roce 1945 zničen ustupujícími nšmeckými vojsky a dlouhá léta zde stávala jen provizorní lávka pro pěší. Nový most, otevřený loni v květnu se inspiruje historií a tradicí. Je zamýšlen jako společenská část cesty do středu města. Slouží pro pěší a cyklisty s možností jednosměrného provozu automobilů směre z centra. Je stejně jako jeho předchůdce dělen do tří polí, má vysoce kultivovanou architektonickou hodnotu a jeho sochařeká výzdoba povyšuje most na artefakt. SOUSEDÍK, Tomáš Měření osvětlení ERA 21, 2013, V.13, No.2, p.82,84.: 1 tabs. - ISSN X Klíčová slova: osvětlení; denní osvětlení; osvětlení umělé; osvětlení prostoru; osvětlení vnější; osvětlení pracoviště; nouzové osvětlení; hygiena staveb; technické normy; normy republikové; normy evropské /EN/; měření, metody; přístroje měřicí; osvětlenost; jas; přesnost měření; zraková pohoda; činitel denní osvětlenosti Mezi významné činitele podmiňující zdravé životní prostředí patří kromě vzduchu, vody a půdy také světlo, které ovlivňuje zrakové vnímání a přispívá k vytváření celkové duševní pohody lidí. Optimálních podmínek lze dosáhnout použitím vhodných technických prostředků na základě odborného měření. Signální informace V/2013 4

5 PETRTYL, Zdeněk Otvorové výplně ERA 21, 2013, V.13, No.2, p : 1 figs., 1 tabs., 6 refs. - ISSN X Klíčová slova: okna; dveře; stavební výrobky; technické požadavky; zákony a předpisy; technické normy; tepelná izolace; tepelný odpor; zvuková izolace; vodotěsnost; vzduchotěsnost; průvzdušnost; budovy; stavební zákon; předpisy stavební; spáry montážní; těsnění spar; větrání Okna a dveře tvoří důležitou součást stavebního díla. Od okamžiku zabudování stavby se na ně přestává pohlížet jako na výrobky, ale jsou posuzovány podle stavebních předpisů. Při výběru konkrétních výrobků je proto nutné dbát na to, aby jejich technické vlastnosti byly vyvážené a tvořily se stavbou harmonický celek. Geotechnika... 1/2013 ŠMEJKOALOVÁ, Tereza - NOVOTNÝ, Jan Porušení rodinného domu expanzivním chováním zásypu pod podlahou Geotechnika, 2013, V.16, No.1, p : 8 figs., 6 refs. - ISSN X Klíčová slova: budovy nové; domy rodinné; domy jednotlivé; základy; podlahy uložené na terénu; vznik trhlin; poruchy, příčiny; základová půda; základová spára; průzkum geologický; vrty hlubinné; sondy kopané; rozvoj trhlin; geodetická zaměřování; zásyp; průmyslové odpady; drcený beton; kamenivo hrubé; strusky ocelářské; expandování; chemické reakce; deformace Článek představuje případ porušení novostavby rodinného domu na Plzeňsku a dokumentuje postupný vývoj hypotéz o příčinách poruch ve vztahu k výsledkům provedených průzkumných prací. Poruchy byly původně přičítány poklesu terénu vlivem důlní činnosti, výsledky průzkumu ovšem ukázaly, že k nim došlo v důsledku expanzivního chování zásypu pod podlahou. Diskutována je rovněž praktická náročnost prokazování vyslovených hypotéz ve vztahu k problematice hodnocení původu a geotechnických vlastností použitého recyklovaného kameniva obecně. MALÁT, Richard - BOHÁČ, Jan Měření horizontálního napětí v překonsolidovaných jílech Geotechnika, 2013, V.16, No.1, p : 4 figs., 2 tabs., 17 refs. - ISSN X Klíčová slova: mechanika zemin; zemní tlak v klidu; jíly; konsolidace sekundární; napětí horizontální; měření; zkoušky polní; zkoušky laboratorní; dilatometrie; modelování; výpočty v plastickém oboru; metoda konečných prvků; anizotropie; tuhost Měření horizontálního napětí v překonsolidovaných zeminách je spojeno s řadou problémů. Veškeré polní i laboratorní metody jsou zatíženy různou mírou nepřesnosti. Pro vyhodnocení polních zkoušek jsou užívány empirické rovnice vycházející z laboratorních měření, která neudávají relevantní hodnoty koeficientu zemního tlaku v klidu pro materiály postižené creepem a dalšimi postdepositními vlivy (tzv. "ageing effects"). Předkládaná práce se skládá ze dvou částí. V první části článku ja analyzován koeficient zemního tlaku v klidu. Ve druhé části je prezentováno měření Marchettiho dilatometrem (DMT) v miocénních překonsolidovaných jílech "téglech" na území Brna. Naměřená data jsou srovnána s numerickou analýzou metodou konečných prvků za užití hypoplastického konstitučního vztahu. Signální informace V/2013 5

6 BÁTOROVÁ, Kristína - GREIF, Vladimír - VLČKO, Ján Technollógia stálych odrazových bodov, ako nástroj na monitorovanie deformácií zemského povrchu Geotechnika, 2013, V.16, No.1, p : 9 figs., 1 tabs., 12 refs. - ISSN X Klíčová slova: Země; povrch; deformace; měření, metody; přesnost měření; satelitní radarová interferometrie; monitoring; fotografie; parametry časové; metody výpočtu Metoda stálých odrazových bodů využívaná v satelitní radarové interferometrii (Synthetic Aperture Radar Permanent Scatterer Interferometry PSInSAR) umožňuje monitorovat časový vývoj deformací zemského povrchu s milimetrovou přesností. K určení velikosti deformace se využívají mapy rychlosti pohybu anebo časový posun množiny dat, které se získávají vyhodnocením satelitních snímků (Synthetic Aperture Radar - SAR). SAR soubory je třeba zpracovat pomocí základního matematického výpočtu, který je prezentován v příspěvku s důrazem na parametry využívané v geologii. Chatař chalupář... 4/2013 RUBEŠOVÁ, Marie Holašovice Chatař chalupář, 2013, -, No.4, p : 12 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; kulturní památky; památkové zóny; vesnice; kompozice urbanistická; usedlosti zemědělské; štíty; řešení výtvarné Jihočeská osada Holašovice, která je součástí obce Jankov, byla v roce 1998 zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Holašovice jsou unikátně dochovaným souborem usedlostí z období vrcholné fáze středověké kolonizace, stavebně a výtvarně upravených v průběhu 19. století do podoby tzv. selského baroka. Přitom nejde o skanzen, ale o žijící a fungující vesnici. Inžinierske stavby Inženýrské stavby... 2/2013 KRAJČOVIČ, Miroslav - JESENČÁKOVÁ, Katarína Mosty na diaľniciach a rýchlostných cestách Inžinierske stavby - Inženýrské stavby, 2013, V.61, No.2, p : 13 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; síť silniční; dálnice; silnice rychlostní; mosty silniční; provoz a údržba budov a staveb; kontrola jakosti; diagnostika staveb; opravy budov a staveb; mosty přes řečiště; poruchy, příčiny; mostovka; vznik trhlin; opravy generální; stavba spodní; zesilování konstrukcí S ohledem na svůj strategický význam jsou mostní objekty jedním z rozhodujících parametrů provozuschopnosti silniční sítě na Slovensku. Z pohledu náročnosti realizace, provozu a údržby je můžeme zařadit k vrcholu inženýrského stavitelství. Provoz, údržba a opravy mostů ve správě Národní dálniční společnosti jsou zabezpečovány prostřednictvím systému hospodaření s mostními objekty, který představuje soubor vzájemně souvisejících činností: evidence údajů o mostních objektech, prohlídková činnost a hodnotící procesy, rozhodovací procesy (zařazení mostu do skupiny naléhavosti na opravu nebo diagnostiku), výkon údržby a oprav mostních objektů. Signální informace V/2013 6

7 PAULÍK, Peter Seriál: Nejzaujímavějšie betónové mosty na Slovensku: 1. časť: Prvé železobetónové mosty Inžinierske stavby - Inženýrské stavby, 2013, V.61, No.2, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; dějiny stavitelství; stavby historické; mosty silniční; mosty přes řečiště; mosty obloukové; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce železobetonové Podle údajů Slovenské správy cest, Železnic SR a Statistického úřadu je na Slovensku více než mostů a lávek pro pěší, ze kterých podstatná část je zhotovena z betonu. Jen na silniční síti SR se nachází přibližně 7100 betonových mostů a v rámci železničních tratí jich bylo dosud postaveno Podle těchto údajů je tedy 90 procent silničních a 75 procent železničních mostů zhotovených z betonu (údaje o materiálech mostů na silnicích IV. třídy a lávek pro pěší úřady neuvádějí). Mnohé z nich představovaly v době výstavby milníky v mostním stavitelství, ale postupně upadly do zapomenutí a jen málokdo si jejich výjimečnost uvědomuje. Sérií článků, které byly připraveny se studenty STU v Bratislavě chtějí autoři poukázat na ty nejzajímavější postavené na Slovensku. Mosty jsou zařazeny chronologicky od roku 1891 do roku 2000 podle úsudku autorů. První článek popisuje železobetonové obloukové mosty o dvou a více polích se spodními oblouky a horní mostovkou v Krásne nad Kysúcou, bývalý most v Nových Zámcích a bývalý most v Kamenici nad Hronem. ŠPÁNIK, Jan - PITÁK, Vladimír Efektívne riešenie premostenia Vážskeho kanála a koryta rieky Váh Inžinierske stavby - Inženýrské stavby, 2013, V.61, No.2, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; výstavba dopravní; stavby dopravní; mosty železniční; mosty o více polích; mosty přesypané; viadukty; konstrukce nosná; konstrukce montované; konstrukce železobetonové; prefabrikáty; stěny; klenby; základy pásové; území inundační Příspěvek popisuje řešení problémů při návrhu železničních mostů pro dvoukolejnou trať na nosickém ostrově, který odděluje původní koryto řeky Váh od Vážského kanálu. Předmětné mostní objekty jsou součástí přeložky, kterou si vyžádala modernizace železniční tratě na úseku mezi Púchovem a Považskou Teplou. Navrhované mosty budou přemosťovat inundační území Váhu a zároveň budou železniční tratí spojovat rozdělené území, které je v budoucnosti uvažováno jako rekreační oblast. GAJDOŠÍK, Jozef Mosty na ceste I/51 Banská Štiavnica - Banská Belá Inžinierske stavby - Inženýrské stavby, 2013, V.61, No.2, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; územní plány; územně plánovací dokumentace; dopravní infrastruktura; města; obchvat; mosty silniční; mosty přes řečiště; mosty přes údolí; mosty o více polích; mosty o jednom poli; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; konstrukce železobetonové V rámci přípravy a výstavby silniční sítě na Slovensku byla vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební záměr stavby I/51 Banská Štiavnica - Banská Belá, obchvat. Stavba, jejíž navrhovaná trasa má délku 4,467 km, je v souladu s územněplánovací dokumentací města Banská Štiavnica a závažnou částí územního plánu Banskobystrického samosprávního kraje. Signální informace V/2013 7

8 PÍSARČÍK, Rastislav Rekonštrukcia mosta na ceste I/59 ponad rieku Orava v meste Tvrdošín Inžinierske stavby - Inženýrské stavby, 2013, V.61, No.2, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; silnice mezinárodní; doprava tranzitní; města; komunikace městské; mosty přes řečiště; mosty o více polích; mosty rámové; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; nosník hlavní; příčník; konstrukce železobetonové; poruchy, příčiny; voda prosakující; doprava, intenzita; rekonstrukce budov a staveb; zesilování konstrukcí; předpínání dodatečné; předpínání bez soudržnosti s betonem; práh úložný; práce betonářské; práce na mostních stavbách Tvrdošínský most je jedním z nejdůležitějších mostních objektů přes řeku Oravu na mezinárodní silnici I. třídy č.59 (E77), který je do značné míry využíván jako hlavní koridor pro tranzitní spojení mezi Slovenskou republikou a Polskem. Význam mostu umocňuje i fakt, že řeka Orava rozděluje město na dvě části a most je jejich jediným silničním spojením. Podle sčítání dopravy z roku 2010 je intenzita dopravy v tomto úseku větší než 12,5 tisíce vozidel za 24 hodin a z tohoto počtu připadá na nákladní dopravu 2,8 tisíce vozidel. Mostní objekt byl rekonstruován metodou zasilování mostní konstrukce pomocí vnější nesoudržné předpínací výztuže. TEVEC, Gabriel Letmá betonáž na Slovensku (2. časť) Inžinierske stavby - Inženýrské stavby, 2013, V.61, No.2, p : 1 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; dějiny stavební techniky; stavby dopravní; mosty silniční; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; konstrukce železobetonové; technologie výstavby; betonáž a montáž letmo; příčný řez; konstrukce uložení; ukládání betonové směsi; stroje betonovací; trasování výškové; složení betonové směsi; pevnosti technologické; konstrukce, životnost; výzkum aplikovaný V první části tohoto příspěvku, uveřejněného v předcházejícím čísle časopisu Inžinierske stavby - Inženýrské stavby, reprezentují zaznamenané mostní objekty hlavní vývojové stupně letmé betonáže na Slovensku. Jsou svědectvím úspěchů, ale i omylů slovenských mostařů a dají se na nich sledovat vývojové technologické trendy. Studium a analýza těchto letmo betonovaných mostů poskytuje příležitost pro několik úvah: jaký příčný řez, rámové podpory nebo uložení na ložiskách, zárodek pro letmou betonáž, betonovací vozík, návrh a sledování výškového vedení při letmé betonáži, beton nosné konstrukce, životnost letmo betonovaných mostů, historie výzkumu, vývoje a oprav letmo betonovaných mostů. WANGLER, Tomáš - LUKEŠ, Jiří Manipulace s dílci ocelového oblouku Trojského mostu Inžinierske stavby - Inženýrské stavby, 2013, V.61, No.2, p : 9 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; města hlavní; komunikace dopravní hlavní; mosty silniční; mosty obloukové; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; oblouky; konstrukce ocelové; práce na mostních stavbách; práce montážní; způsoby montáže; montáž posuvem; zdvihadla; lisy hydraulické Nový Trojský most je budován jako součást souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova - Pelc-Tyrolka, obecně známého také jako tunelový komplex Blanka. Celková charakteristika mostu byla uveřejněna např. na 17. sympoziu Mosty, Brno Článek se zaměřuje výhradně na manipulaci s dílci ocelového oblouku během jeho montáže. Oblouk mostu je tvořen uzavřeným svařovaným profilem, který má u vrcholu tvar plochého pětiúhelníku a ve vnějších čvrtinách se větví na samostatné profily (nohavice) o čtyřúhelníkovém průřezu. Paty oblouku jsou vyplněny samozhutnitelným betonem, do vnitřních stěn oblouku jsou začleněna oka pro připojení závěsů. Signální informace V/2013 8

9 GSCHWENDT, Ivan Poznatky zo stavieb diaľnic a rýchlostných ciest (2. časť) Inžinierske stavby - Inženýrské stavby, 2013, V.61, No.2, p : 4 figs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; výstavba dopravní; dálnice; silnice rychlostní; projekční činnost; vozovky; konstrukce vícevrstvé; skladba vrstev; podloží; podklad; kryt; beton asfaltový; asfaltový mastix; beton silniční; únosnost; zatížení dopravou; hluk dopravní; metody navrhování konstrukcí Z problematiky o poznatcích ze staveb dálnic a rychlostních silnic byly v první části příspěvku (Inžinierske stavby - Inženýrské stavby 1/2013) popsány prezentace projekčních řešení a uplatnění nových materiálů a technologií. Ve druhé části jsou uvedeny poznatky o konstrukcích vozovek - jejich navrhování a některé poznatky ze staveb dálnic v zahraničí. Ochrana přírody... 2/2013 OUHRABKA, Vratislav - MLEJNEK, Roman Za jeskyněmi do našich národních parků Ochrana přírody, 2013, V.68, No.2, p.7-10.: 6 figs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; prostředí přírodní; prostředí, ochrana; ochrana přírody; národní parky; jeskyně; zákony a předpisy; geologie; pukliny; geomorfologie; kras; biotopy Pestrá geologická stavba a její dlouhý a složitý vývoj dal v České republice vzniknout pestré škále podzemních dutin - jeskyní a propastí. Většina z nich má mimořádný význam, neboť představuje nejen pozoruhodné geologické, geomorfologické a mineralogické fenomény, ale jsou v nich zachovány i ty nejcennější doklady o vzniku a vývoji života a lidské kultury a jsou i cennými biotopy vzácných a ohrožených živočichů. PEŠOUT, Pavel - PELC, František Soustava národních parků v ČR - součást naší přírodní pokladnice Ochrana přírody, 2013, V.68, No.2, p : 4 figs., 2 tabs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; prostředí přírodní; prostředí, ochrana; ochrana přírody; ochrana a péče o krajinu; národní parky; přírodní rezervace; biotopy; ekosystémy Vizí národních parků v České republice je chránit přírodní hodnoty vázané na přírodní či přírodě blízké ekosystémy na dostatečně velkých plochách a umožňovat jejich nerušený vývoj a poznávání tohoto vývoje. Parky jsou místem, kde se lidé mohou setkávat s divokou přírodou. Příspěvek se zabývá posláním národních parků, vytvářením soustavy národních parků v ČR, charakteristikou národních parků Krkonoše, Šumava, Podyjí, České Švýcarsko, Křivoklátsko, Jeseníky a Jizerské hory a dalšími chráněnými územími - národními přírodními rezervacemi. Signální informace V/2013 9

10 BUFKOVÁ, Jana Náprava narušeného vodního režimu rašelinišť v národním parku Šumava Ochrana přírody, 2013, V.68, No.2, p : 3 figs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; ochrana přírody; ochrana a péče o krajinu; národní parky; chráněné krajinné oblasti; rašeliniště; mokřady; odvodňování; těžba surovin; ochrana vod; revitalizace krajiny Revitalizace narušených ekosystémů je v poslední době běžným managementovým opatřením i na území národních parků. Revitalizují se také rašeliniště, která podobně jako většina dalších mokřadů doplácejí na proměny člověkem osídlené a obhospodařované krajiny. To se týká i Šumavy, která nikdy nebyla příliš intenzivně využívána, a přesto stopy působení člověka najdeme téměř na každém kroku. Nejvážnější změny na šumavských rašeliništích byly způsobeny snahami o jejich odvodnění a vysušení, především s cílem těžit rašelinu, kultivovat zemědělskou půdu nebo zvyšovat těžbu dřeva v podmáčenýhc lesních porostech. HOŠEK, Michael Kdy je národní park národním parkem?: Světová kategorizace chráněných území v tuzemské praxi Ochrana přírody, 2013, V.68, No.2, p : 2 figs., 2 tabs. - ISSN X Klíčová slova: mezinárodní organizace; ochrana přírody; ochrana a péče o krajinu; kategorie; přírodní rezervace; národní parky; přírodní památky; chráněné krajinné oblasti; Česká republika Pokud něčím ochrana přírody napodobuje různorodost objektu svého zájmu, pak je to variabilita kategorií chráněných území a jejich různým pojetím v jednotlivých státech. I proto Mezinárodní unie ochrany přírody vypracovala jednotný systém jejich kategorizace, o kterém se také v České republice vedou stále častější diskuse. Proč? Na to se snaží příspěvek odpovědět. ŠTURSA, Jan - HŘEBAČKA, Jan Půl století prvního českého národního parku Ochrana přírody, 2013, V.68, No.2, p.2-6.: 8 figs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; krajina horská; prostředí přírodní; prostředí, ochrana; ochrana přírody; zákony a předpisy; národní parky; přírodní rezervace; ochrana a péče o krajinu Před padesáti lety se odehrála významná událost v oblasti péče o přírodní dědictví naší země. V roce 1963 byl vyhlášen první český národní park, a to na území Krkonoš, kde již v předchozích desetiletích mnoho prozíravých moudrých lidí usilovalo o záchranu unikátních hodnot, jimiž jsou naše nejvyšší hory proslulé. V příspěvku je uvedena v kostce historie Krkonošského národního parku, jsou popsány první roky fungování Správy Krkonošského národního parku a boje jejích pracovníků proti zneužívání krajiny národního parku jak pro rekreační, tak i sportovní účely, dále zhoršujícího se zdravotního stavu krkonošských lesů v 70. letech 20. století a v důsledku toho zařazení KRNAP v roce 1984 na seznam nejohroženějších národních parků světa, což vedlo k revizi představ o dalším vývoji Krkonoš a k uplatňování citlivějšího přístupu k přírodnímu prostředí a posílení rozhodovacích pravomocí Správy KRNAP. Další část článku je věnována zlepšování stavu ochrany přírody v Krkonošském národním parku po roce 1989 a na přelomu milénia. Signální informace V/

11 Silnice železnice... 2/2013 KONOPÁČ, Tomáš Řízení železniční dopravy (1. část) Silnice - železnice, 2013, V.8, No.2, p : 5 figs., 12 refs. - ISSN X Klíčová slova: doprava železniční; doprava, řízení; řízení provozu; doprava, bezpečnost; tratě železniční; bezpečnostní opatření; ovládací zařízení; ovládání dálkové; historický vývoj; Evropa; USA; vývojové tendence Článek se ve dvou dílech zabývá řízením železniční dopravy. Problematika řízení železniční dopravy je v rámci jednotlivých zemí světa velmi různorodá. Přestože jsou v současné době prosazovány sjednocující tendence a snahy o unifikaci oboru, nelze přehlédnout bezmála půldruhého století trvající vývoj oboru a rozličné principy a přístupy, které se v jeho průběhu více nebo méně uplatnily a dodnes v každé zemi ovlivňují situaci v oboru. FOGLAR, Marek Lávka pro pěší přes Vydru Silnice - železnice, 2013, V.8, No.2, p : 4 figs. - ISSN X Klíčová slova: krajina horská; národní parky; mosty přes řečiště; lávky pro pěší; mosty o jednom poli; mosty obloukové; konstrukce nosná; nosník hlavní; oblouky; příčník; mostovka; konstrukce ocelové Nová lávka přes Vydru nahrazuje stávající nevyhovující lávku u bývalé Hálkovy chaty. Novostavbou se místo překročení Vydry přesunulo o cca 600m proti toku a proud návštěvníků se tak vyhne pěšinám v 1. zóně Národního parku Šumava, turisté se budou pohybovat po zpevněné cestě Antýgl - Tunerova chata. Lávka spojuje Nové Hrádky s touto turistickou magistrálou Šumavy. PETRŮ, Jan - ZEMAN, Karel - KRAMNÝ, Jan Problematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacích Silnice - železnice, 2013, V.8, No.2, p : 12 figs., 14 refs. - ISSN X Klíčová slova: pozemní komunikace; silnice; mosty silniční; tunely silniční; křižovatky úrovňové; křižovatky okružní; křižovatky mimoúrovňové; značky dopravní svislé; doprava automobilová; doprava nákladní; náklady nadrozměrné V článku je popsána problematika průjezdu nadměrných nákladů po pozemních komunikacích na jejich častých trasách. Vyzdvižena jsou problematická místa a těžkosti, se kterými se musejí přepravci při průjezdu nákladů potýkat - dopravní značky a veřejné osvětlení blízko komunikací, omezené podjezdné výšky, tvar okružních, úrovňových a mimoúrovňových křižovatek, únosnost mostních objektů a pod. Signální informace V/

12 JELÍNEK, Jiří - VYSOKÁ, Jana Modelování dynamiky dopravního proudu Silnice - železnice, 2013, V.8, No.2, p : 6 figs., 5 refs, - ISSN X Klíčová slova: doprava automobilová; doprava, hustota; vozidla silniční; dopravní proud; modelování; modely matematické; data, zpracování grafické; simulace Práce si klade za cíl porovnat výsledky dvou zcela rozdílných přístupů k modelování dynamiky dopravního proudu. Způsob modelování dopravních systémů je ovlivněn mnoha faktory. Zásadní roli zde hraje dostupnost dat pro daný způsob modelování a samozřejmě i požadovaná úroveň detailu. Rozeznáváme proto tři základní skupiny modelů. První skupinu zastupují makromodely zaměřující se na celkové chování systému a vyžadující globální vstupní data (příkladem může být využití principů systémové dynamiky). Opakem jsou pak mikromodely specializující na detailní popis chování jednotlivých elementů modelu. Pro dopravní systémy je v takovém případě velmi vhodný multiagentní přístup, kdy se model skládá z velkého množství objektů s autonomním chováním, které právě tímto chováním a uplatněním svých vzájemných vztahů vytvářejí globální charakteristiku celku. Mezi těmito dvěma přístupy pak můžeme najít ještě skupiny tzv. mezoskopických modelů, které kombinují prvky jak makromodelů, tak mikromodelů. ŘEZÁČ, Miloslav - CIHLÁŘOVÁ, Denisa - SEIDLER, Tomáš Možnosti zvýšení výkonnosti pozemních komunikací v území Silnice - železnice, 2013, V.8, No.2, p : 4 figs., 2 tabs., 16 refs. - ISSN X Klíčová slova: dopravní inženýrství; územní plánování; územní rozvoj; sítě dopravní; síť silniční; doprava, plánování; doprava, regulace; propustnost; usměrnění dopravy; doprava, rozbory V Evropské unii je denně postiženo dopravními zácpami asi 7500 km komunikací, převážně ve velkých evropských zemích a městských regionech. Tento fenomén se týká i železničních tratí. Jako úzká místa označuje dokument zhruba km železnic. Zpoždění znamená ekonomické ztráty a zvýšení spotřeby energie. Příspěvek rozebírá hlavní příčiny vzniku kongesce, zabývá se plánováním dopravy a územního rozvoje, regulací dopravy a zvyšováním kvality průjezdu sítí pozemních komunikací. SKALICKÁ, Petra - RADIMSKÝ, Michal - SMĚLÝ, Martin - VŠETEČKA, Martin Zeleň a rozhled na pozemních komunikacích Silnice - železnice, 2013, V.8, No.2, p : 11 figs., 4 refs. - ISSN X Klíčová slova: pozemní komunikace; doprava automobilová; doprava, bezpečnost; zákony a předpisy; technické normy; plochy zeleně; koridory zelené; provoz a údržba; křižovatky; přechod pro pěší; značky dopravní svislé; délka rozhledu Bezpečnost je v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích jedno z nejčastěji skloňovaných slov. Bohužel se v souvislosti s bezpečností dopravy zmiňují prvky, které zmírňují následky dopravních nehod, jako jsou svodidla, tlumiče nárazu, "bezpečné" přechody pro chodce, přičemž by se podle názoru autorů příspěvku mělo začínat z opačné strany, tj. od opatření, která snižují riziko vzniku dopravních nehod. Článkem upozorňují na jeden z primárních předpokladů pro bezpečný provoz na pozemních komunikacích, kterým je zajištění rozhledu a poukazují zejména na nedostatečnou údržbu zeleně bránící v rozhledu pro zastavení, v křižovatkách, před přechody pro chodce nebo na dopravní značky. Signální informace V/

13 PIKHARTOVÁ, Lenka - GRAMBLIČKA, Michal Aktuální stav projektové přípravy nových železničních tunelů IV. koridoru Silnice - železnice, 2013, V.8, No.2, p : 9 figs., 3 refs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; výstavba dopravní; stavby dopravní; tratě železniční; koridory; příprava výstavby; projektová dokumentace; stavby podzemní; tunely železniční; geologické podmínky; technické řešení; tunely, konstrukce; tunely, ostění; technologie výstavby; ražení tunelů; hloubení tunelů; stavební jáma, pažení; kotvení; zářezy Příprava a realizace staveb na IV. železničním koridoru do oblasti jižních Čech z Prahy do Českých Budějovic je v plném proudu, především u Benešova, Votic a Tábora. Dokončen byl úsek Votice - Benešov u Prahy, kde bylo vybudováno celkem 5 tunelů. Další traťové úseky s plánovanými 6 tunely se intenzivně připravují. Příspěvek podrobně seznamuje s navrhovaným technickým řešením 4 tunelů, které byly projektovány firmou SUDOP Praha, a.s. Silniční obzor... 4/2013 KOLDA, Miroslav - ŠANDA, Pavel - LEBL, Aleš Nezbytné úpravy Husovického tunelu na VMO Brno Silniční obzor, 2013, V.74, No.4, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; města velká; stavby dopravní; komunikace městské; komunikace dopravní hlavní; stavby podzemní; tunely silniční; doprava, bezpečnost; revize; opravy budov a staveb; bezpečnostní opatření; požární ochrana; únikové cesty; větrání nucené; signalizace; televize průmyslová; řídicí systémy Tunely jsou na českých silnicích relativně novými stavbami, přesto jsou některé v provozu již 15 let, což je doba, kdy je nutné uvažovat o posouzení bezpečnostní úrovně, související úpravě či obměně technologického a bezpečnostního vybavení a případném zvýšení bezpečnosti provozu. O tom, že se nejedná o záležitost jednoduchou, článek pojednává. ŠTEFAN, Jiří Obnova řídicího systému Strahovského tunelu Silniční obzor, 2013, V.74, No.4, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; města hlavní; stavby dopravní; komunikace dopravní hlavní; městský okruh; stavby podzemní; tunely silniční; technologické vybavení; doprava, bezpečnost; řídicí systémy; obnova systému; financování investic Strahovský automobilový tunel byl uveden do provozu v roce V letech 2011 až 2012 proběhla obnova řídicího systému této tunelové stavby, která se uskutečnila za provozu a kromě závěrečných zkoušek jen při minimálních několikahodinových přerušeních provozu, to vše při zachování potřebné bezpečnosti. Nové legislativní praktické zkušenosti z předcházejícího období provozování byly zohledněny při dodávce technického vybavení. Akce byla spolufinancována z Evropských fondů. Signální informace V/

14 VALOUCH, Štěpán - OPOČENSKÝ, Jiří Projekt Zelená Malovanka Silniční obzor, 2013, V.74, No.4, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; města hlavní; stavby dopravní; komunikace dopravní hlavní; městský okruh; křižovatky mimoúrovňové; obytné čtvrti; životní prostředí; prostředí, zatížení; prostředí, ochrana; ochrana čistoty ovzduší; koncepce ozelenění; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; konstrukce visuté; lávky pro pěší; mosty, konstrukce; ozelenění vertikální; osázení; územně plánovací dokumentace Článek popisuje vývoj projektu Zelená Malovanka od prvotní ideje k práci na územním rozhodnutí. Zmiňuje základní konstrukční principy řešení. Popisuje vliv navrženého řešení na životní prostředí stavby a současný stav projektu. Zmiňuje úskalí dopravních staveb z pohledu obyvatele města. SCHLOSSER, František - DANIŠOVIČ, Peter Vybraté prvky analýzy rizík tunelov Silniční obzor, 2013, V.74, No.4, p : 6 figs., 4 tabs., 6 refs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; stavby podzemní; tunely silniční; bezpečnost provozu; doprava, bezpečnost; projektování, podklady; nehody; riziková analýza; tunely, konstrukce; technické parametry; modelování Bezpečnost provozu tunelu je velmi důležitá pro dobrou funkci dopravní infrastruktury. Tunely jsou specifické stavby, které se staví a využívají pro dopravu osob a přepravu běžného zboží s cílem zkrátit přepravní trasu a zvýšit bezpečnost dopravy. Před stavbou objektu tunelu je potřebné znát rizika vzniku nehod a jejich možné následky. Využívá se strom událostí s možnými scénáři. Pro projektanty bude dobrou pomůckou analýza rizik při návrhu tunelu s možnou korekcí navrhovaných prvků již před výstavbou tunelu a bez negativního dopadu na bezpečnost provozu. ROMPORTL, Tomáš - KOLENČÍK, Pavel - STRÁSKÝ, Jiří - ŠANDERA, Milan Obloukový most nad rychlostní komunikací R1 na Slovensku Silniční obzor, 2013, V.74, No.4, p : 10 figs. + 4 figs. (na zadní straně obálky) - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; výstavba dopravní; stavby dopravní; mosty silniční; kompozice architektonická; mosty obloukové; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; oblouky; mostovka; konstrukce ocelobetonové; konstrukce spřažené; konstrukce visuté; výpočty statické; výpočty dynamické; technologie výstavby; práce na mostních stavbách; zkoušky zatěžovací Obloukový most nad rychlostní komunikací R1 na Slovensku je popsán z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, statické a dynamické analýzy a postupu stavby. Most tvoří samokotvený konstrukční systém, ve kterém mostovka přenáší obloukovou sílu. Protože most je navržen bez ložisek a kloubů, vytváří integrální systém, ve kterém jsou krajní opěry nahrazeny koncovými příčníky. Most tvoří vstupní bránu do úseku komunikace stavěné jako PPP projekt. Signální informace V/

15 Sklář a keramik /2013 SMRČEK, Josef Pevnost skla - naděje nebo prokletí sklářského průmyslu? Sklář a keramik, 2013, V.63, No.3-4, p : 3 figs., 1 tabs., 20 refs. - ISSN X Klíčová slova: sklo; výrobky ze skla; vlákna skelná; pevnost v tahu; sklovina; tavení; viskozita; teplota vysoká; chlazení; rychlost V článku je diskutován vliv teplotní historie na pevnost objemového skla. Z ohybu od Arrbeniovy přímky na viskozitní křivce z počátku rozptylu světla v roztavené sklovině lze uvažovat pevný viskozitní bod, po jehož překročení během chlazení se objeví rozptylující nehomogenity (nuklea, clustery?). Je rozvedena možnost zvýšení pevnosti skleněných výrobků tvarováním z vyšší tvarovací teplotynež je dnešní teplota kapky. Potřebnou rychlost chlazení 0,001 K/sec nutno docílit na sklech s vícemocnými ionty. HAIS, Rudolf Sklářské pece otápěné dřevem ve střední Evropě od středověku do 19. století Sklář a keramik, 2013, V.63, No.3-4, p.55-59, 73.: 17 figs. - ISSN X Klíčová slova: sklo; suroviny; technologie výroby; tavení; pece tavicí; pece pánvové; topeniště; paliva tuhá; dřevo; režim topení; historický vývoj; 13. až 14. století; 17. až 18. století Autor popisuje nejpravděpodobnější vývoj tavicích a pomocných sklářských pecí otápěných dřevem od ranného středověku do poloviny 19. století, především v Čechách a okolních zemích. Podrobně popisuje jednotlivé vývojové typy, jejich funkci, způsoby otopů a technologii provozu. VEJROSTOVÁ, Markéta Kolekce nápojového a dekorativního skla ze 70.a 80. let 20. století Sklář a keramik, 2013, V.63, No.3-4, p.60-62, 73.: 14 figs., 11 refs. - ISSN X Klíčová slova: galerie; expozice; sbírky; výrobky ze skla; tvorba umělecká; umění výtvarné; umění užité; design Sbírka Moravské galerie v Brně se v uplynulých letech rozrostla o rozsáhlý soubor nápojového a dekorativního skla ze 70.a 80. let 30. století, který vznikl v rámci Institutu průmyslového designu. Ojedinělý konvolut představuje tvorbu českých a slovenských sklářských výtvarníků realizovanou v Crystalexu, Sklárnách Bohemia, Moravských sklárnách, Českém křišťálu, Slovenských sklárnách či sklárně Moser. Signální informace V/

16 SOVAK... 4/2013 STEHLÍK, Vladimír Požární zajištění staveb a možnosti vodovodu pro veřejnou potřebu SOVAK, 2013, V.22, No.4, p.1/97-2/98. - ISSN Klíčová slova: požární ochrana budov; požární ochrana operativní; hasicí technika; hasicí prostředky, zásobování; zásobování vodou centrální; rozvod vody; vodovodní sítě; poruchy, příčiny; zásobování vodou nouzové Mezi priority každého majitele nemovitosti patří i zajištění její požární bezpečnosti. Pokud jsou splněny obecné technické podmínky dostupnosti zdroje vody k rychlému a účinnému hašení požáru, pak je vše v pořádku. Jestliže ale dojde ke kolizi požadavků hasičských sborů a technickými možnostmi vodovodů pro veřejnou potřebu, pak může nastat neřešitelný problém. Záměrem článku není vyvolat odborný střet na dané téma, ale vyvolat diskusi, která by pomohla najít schůdná řešení a stanovení podmínek požárního zajištění staveb. Jako vlastník a provozovatel vodovodů nechceme na sebe brát riziko pojistného plnění škod po požáru, při kterém náhodou selže hydrant nebo bude v nejméně vhodný okamžik porucha na vodovodu. PACEK, Lukáš - ŠVEHLA, Pavel - RADECHOVSKÝ, Josef - HRNČÍŘOVÁ, Helena - BALÍK, Jiří Zkrácená nitrifikace odpadní vody s vysokou koncentrací N-amon SOVAK, 2013, V.22, No.4, p.2/98-5/101.: 3 figs., 18 refs. - ISSN Klíčová slova: vody odpadní; stupeň znečištění odpadních vod; amoniakální dusík; čištění odpadních vod; čištění vody biologické; čištění biologické umělé; čištění kalu; aktivovaný kal; nitrifikace; dusitany; výzkum, metodika; reaktory výzkumné; účinnost; hodnota ph Zkrácená nitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací amoniakálního dusíku se stává součástí moderních čistírenských postupů. Aplikace prakticky používaných metod může být limitována charakterem odpadní vody či technologickou náročností procesu. V rámci tří experimentů byly prezentovány tři různé způsoby dosažení zkrácené nitrifikace v odpadní vodě silně zatížené amoniakálním dusíkem. Experimenty byly prováděny s aktivovaným kalem s důrazem na jednoduchost reaktoru a ekonomickou nenáročnost uvedených metod. Akumulace dusitanů byla realizována s využitím přechodné limitace koncentrace O2, krátkodobého inhibičního vlivu nedisociovaného NH2, vysokého objemového zatížení a semikontinuálního režimu provozu reaktoru. ČECH, Stanislav - SMUTEK, Daniel Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč SOVAK, 2013, V.22, No.4, p.8/104-10/106.: 2 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; těžba surovin; písky; pískovce; těžba povrchová; kamenolomy; výška těžební stěny; průzkum geologický; geologické podmínky; vrstvy geologické, uložení; průzkum hydrogeologický; hydrogeologické podmínky; režim podzemních vod; proudění podzemní vody Jámový lom Střeleč u Hrdoňovic patří k naším nejvýznamnějším ložiskům sklářských písků. Surovina tohoto ložiska, bělostně křemenné pískovce křídového stáří, se po úpravě používá jako základní komponenta pro křišťálové, obalové a ploché sklo a dále pro výrobu skelných vláken. Intenzivní těžba a průzkum písků v této lokalitě probíhá od počátku padesátých let minulého století. Během těžebních a průzkumných prací byly v období let získány nové informace o geologii a hydrogeologii křídových pískovců této oblasti. Jámový lom Střeleč odkrývá do hloubky více než 80 m mocné pískovcové těleso, které tvoří základ veškerých skalních měst Českého ráje. Z tohoto důvodu je lom ideální studijní plochou - geologickou lokalitou (geotopem) pro studium geologických jevů, odkrytých v dlouhých defilé. Signální informace V/

17 KOS, Miroslav Dezinfekce vyčištěných odpadních vod SOVAK, 2013, V.22, No.4, p.14/110-15/111.: 2 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: EU /Evropská unie/; ochrana vod; vodní zdroje; zásobování pitnou vodou; vody koupališťové; oblasti chráněných vodních zdrojů; čištění odpadních vod; čistírny odpadních vod; stupeň čištění; odtok; dezinfekce vody; ultrafialové záření Ochrana a zabezpečení kvality vodních zdrojů se stane základním směrem rozvoje vodního hospodářství pro nejbližší období EU. Vyhlásila to Evropská komise ve svém sdělení. Cílem vyhlášeného zaměření aktivit pro nadcházející období 2014 až 2020 je snížit hydromorfologický tlak v povodích. Difuzní i bodové zdroje stále významně ohrožují stav povrchových a podzemních vod, a to i přes úspěchy dosažené redukováním vnosu nutrientů, zvýšením úrovně čištění odpadních vod, snížením průmyslových emisí a významným omezením vypouštění prioritních látek. Pro ČR je aktuální otázka dezinfekce vyčištěných odpadních vod při jejich vypouštění v povodí zdrojů vody pro výrobu pitné vody a sezónně ochrany koupacích vod. Dezinfekce vyčištěných odpadních vod je a bude v nejbližší době diskutovaným technologickým opatřením v sestavě ČOV a postupně v nejbližším období vstoupí do legislativy. Příspěvek se zabývá technologickými řešeními dezinfekce odapdních vod, současným stavem v ČR a v zahraničí (EU) a používáním UV záření k dezinfekci odtoků z ČOV. KOŘÍNEK, Robert Vodárenské věže: 2. část: Průmyslová revoluce a nová renesance ve vodárenství SOVAK, 2013, V.22, No.4, p.16/112-18/114.: 9 figs, - ISSN Klíčová slova: Česká republika; architektonické dědictví; stavby historické; stavby vodohospodářské; zásobování vodou centrální; zásobování pitnou vodou; vodojemy věžové; konstrukce z cihelného zdiva; konstrukce železobetonové; kompozice architektonická; půdorysné řešení Na přelomu 18. a 19. století začala v Anglii průmyslová revoluce. Proces industrializace a masivní rozvoj průmyslu se postupně šířily i do dalších zemí a pochopitelně i na naše území. Tyto události měly za následek nadměrný přesun obyvatelstva z venkova do měst, která se začala rychle rozrůstat. Veřejné vodovody byly často na hranici své životnosti a nemohly stačit náhlému růstu. Do té doby přirozené zdroje pitných vod (řeky, potoky, rybníky) byly kontaminovány fekálním a průmyslovým znečištěním a bylo zřejmé, že bude třeby razantních změn. Kašny pomalu přestaly plnit svou funkci a stávaly se ozdobnými objekty náměstí. Vývoj techniky poznamenal i technologie čerpání, akumulace, dopravy a distribuce pitných vod a ve velké míře se začala využívat jako zdroj pitných vod voda podzemní. To vše se promítlo i na nově vznikajících věžových vodojemech. Zvětšil se objem nádrží, nejprve se budovaly levnější vodojemy zemní a tam, kde to nedovolovala morfologie krajiny, vodojemy věžové. V počátku bylo používáno cihelné zdivo a vodojemy měly čtvercový půdorys, postupem času přešli stavitelé na beton a půdorys staveb se změnil na kruhový. Nádrže byly ocelové nýtované, později železobetonové. Zvyšující se spotřeba vody v průmyslu dala vzniknout i unikátním komínovým vodojemům. Signální informace V/

18 Obnova jakosti podzemních a povrchových vod po povrchové těžbě hnědého uhlí Na základě článku autorů: Prof.Dr.Ing.Brodera Merkela, Dipl.Geoökol.Mandy Schipekové, Dr.Ing.Güntera Scholze, Dipl.Chem.Wolfganga Rabeho a Dennyho Clause, uveřejněného v DVGW Jahresrewue - Energie/Wasser-Praxis 12/2011 zpracovali Ing.J.Beneš a Ing.R.Hušková SOVAK, 2013, V.22, No.4, p.20/116-24/120.: 11 figs., 3 tabs. - ISSN Klíčová slova: Německo; těžba surovin; těžba povrchová; uhlí hnědé; škody způsobené těžbou; devastace krajiny; rekultivace krajiny; revitalizace krajiny; vody povrchové; podzemní voda; kvalita vody; jezera; vody kyselé; neutralizace; hodnota ph; vápnění vody; výzkum Revitalizace území, které bylo devastováno těžbou hnědého uhlí, vyžaduje mimořádné úsilí k ochraně podzemních a povrchových vod. V Německu v posledních letech zkoušeli a realizovali různá řešení neutralizace kyselých jezer v jámách po povrchové těžbě uhlí a již nyní se dosahuje zlepšení jakosti okolních podzemních vod. SOVAK... 5/2013 KOŘÍNEK, Robert Vodárenské věže: 3. část: Vrcholná dála v meziválečném období SOVAK, 2013, V.22, No.5, p.12/140-15/143.: 9 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; architektonické dědictví; stavby historické; stavby vodohospodářské; zásobování vodou centrální; zásobování pitnou vodou; vodojemy věžové; konstrukční řešení; kompozice architektonická; estetické působení; dominanty Podobně jako v letech předchozích byla i v době mezi první a druhou světovou válkou na území nově vzniklé republiky vybudována celá řada obecních vodovodů. U mnoha z nich byl do daného systému opět zařazen vodojem. Podíváme-li se do databáze Společenstva vodárenských věží (http://vodárny.místecko.info) zjistíme, že je zde v meziválečném období registrováno více než 50 těchto staveb. Příspěvek představuje některé z nejzajímavějších a nejpůsobivějších vodárenských věží vybudovaných za první republiky - první věžové vodojemy samostatného Československa, vodárenské věže v díle Františka Jandy, věžové vodojemy na území Mladoboleslavska a další vodojemy - dominanty. HAVLÍK, Vladimír Výpočet hydraulického rázu SOVAK, 2013, V.22, No.5, p.44/172-47/175.: 6 figs., 20 refs. - ISSN Klíčová slova: hydraulika potrubí; projekční činnost; technické řešení; hydraulické výpočty; rázy v potrubí; modely matematické; software; čerpací stanice; čerpadla, výkon; voda, tlak; simulace Při výpočtu hydraulického rázu je třeba spoléhat nejen na teoretické znalosti, ale i na praktické zkušenosti. Příspěvek stručně uvádí možné příčiny hydraulického rázu, řídící rovnice a zmiňuje některé profesionální výpočetní programy, které lze pro numerické řešení použít. V závěru příspěvku je uvedena případová studie "Podrobný hydraulický výpočet ČS Čakovice - U Červeného mlýnku". Signální informace V/

19 Stavitel... 4/2013 KULHÁNEK, František Harmonický komplex moderního bydlení Stavitel, 2013, V.21, No.4, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy obytné vícepodlažní; budovy s rozdílnou podlažností; obytné komplexy; kompozice urbanistická; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; řešení výtvarné; členění; plastičnost; kontrast; struktura materiálová; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení; architektura soudobá V Praze-Michli, prakticky na vrcholu Pankrácké pláně, na severním okraji rychle se rozvíjející čtvrti BB Centra a v bezprostředním sousedství nově vzniklého Baarova parku, byl nedávno dokončen komplex obytných budov se 139 byty. Koncepce zástavby území i stavby samé vychází z myšlenky vytvořit přirozený a plynulý přechod mezi původní názkopodlažní bytovou zástavbou okolí a moderním multifunkčním komplexem. Stavitel... 5/2013 DONÁT, Vítek - KAPRÁLOVÁ, Gabriela Nenápadný dům na konci vesnice Stavitel, 2013, V.21, No.5, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; nízkoenergetický dům; dřevostavby; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; struktura materiálová; konstrukční řešení; konstrukce nosné; tepelná izolace; konstrukce montované Fasádu z modřínového dřeva člení u tohoto rodinného domu čtvercová okna - některá jsou otvíravá, jiná skrytá za palubkami, kterými do interiéru prochází rozptýlené osvětlení. Montovaná dřevostavba v nízkoenergetickém standardu má difuzně otevřenou skladbu konstrukce. VINŠOVÁ, Hana Lázeňský dům v plném lesku Stavitel, 2013, V.21, No.5, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; budovy lázeňské; kulturní památky; architektonické řešení; konstrukční řešení; poškození budov a staveb; opravy budov a staveb Vila Eugen byla postavena roku 1890 v Karlově Studánce a své jméno dostala po arcivévodovi Evženu Rakouském. Neuvážené zásahy ji značně poškodily. Příspěvek popisuje původní konstrukci vily, která je kulturní památkou, rozsah poškození a opravy dřevěné části stavby, interiérů a izolací, výplně otvorů, komínů a řešení technického zařízení. Signální informace V/

20 KULHÁNEK, František - SEDLÁKOVÁ, Radomíra Z nezajímavého objektu přívětivý hotel Stavitel, 2013, V.21, No.5, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; hotely; budovy výškové; budovy dvoupodlažní; budovy s rozdílnou podlažností; rekonstrukce budov; kompozice urbanistická; dominanty; kompozice architektonická; hmotové řešení; půdorysné řešení; funkční řešení; dostavby; kongresové haly; řešení průčelí budov; členění; řešení barevné Výšková budova hotelu Gomel (nyní již s novým názvem Clarion Congress Hotel České Budějovice) tvoří dominantu Českých Budějovic. V uplynulém roce byla dokončena rekonstrukce tohoto objektu, který je ojedinělý i v rámci Jihočeského kraje - důvodem byla nejen technická a technologická, ale i architektonická zastaralost budovy. Použity byly nejmodernější materiály a stavební technologie s cílem zajistit maximální komfort služeb hotelu i jeho konferenčního centra. BÁČOVÁ, Marie Nové předpisy o energetické náročnosti Stavitel, 2013, V.21, No.5, p ISSN Klíčová slova: Česká republika; zákony a předpisy; vyhlášky; EU /Evropská unie/; směrnice; harmonizace předpisů a norem; budovy; energetická náročnost; energetický audit; energetický štítek; stavební zákon; stavební úřady V praxi se setkáváme s tím, že právní předpisy a technické normy reagují s určitým zpožděním na technický rozvoj a technický pokrok. V případě nových energetickýhc požadavků na budovy předbíhají právní úpravy stav techniky.přijetím novely zákona o hospodaření energií se požadavky na energetickou náročnost budov staly součástí našeho právního řádu. Urbanismus a územní rozvoj... 2/2013 FIALOVÁ, Eva - TUNKA, Martin Novela vyhlášky č.500/2006 Sb. Urbanismus a územní rozvoj, 2013, V.16, No.2, p ISSN Klíčová slova: Česká republika; zákony a předpisy; stavební zákon; územní plánování; stavební řád; vyhlášky; územně analytické podklady; územně plánovací dokumentace; měřítka výkresů; územní rozvoj; trvale udržitelný rozvoj V souvislosti se zákonem č.350/2012 Sb., kterým se mění zákon č.183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související předpisy, došlo k novelizaci vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovacích prací, kterou příspěvek komentuje. Signální informace V/

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. veřejná výzkumná instituce Dopravní VaV centrum - CDV PLUS Výzkumný program 1: HLOUBKOVÁ ANALÝZA DOPRAVNÍCH NEHOD Vedoucí výzkumného programu: Ing. Josef Andres Kontakt:

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace:

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace: (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(12) Průvodní zpráva 1. Investor: Firma: Adresa: IČO: DIČ: 2. Obec Libštát Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891 Zpracovatel dokumentace: Firma:

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Úvod Oblast ochrany se postupně vyvíjí Nejčastěji vloupání do objektů, jejich narušení nebo vandalismus Použité pojmy

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj Foto: František Maršálek Ústav územního rozvoje Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj (metodika pro obce) Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Informace o metodice Metodika je výstupem výzkumného

Více

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures 1

Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures 1 Stavby pro plnění funkcí lesa Odborný seminář Brno, 14. října j a 2010 0 doc.ing. Bohumil STRAKA, CSc. Charakteristický příčný řez lávky: 1-podlaha, 2-trámové hlavní nosníky, 3-zábradlí Konstrukční skladba

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice

Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.; Ing. Jan Cihlář; Ing. Andrea H. Mináriková VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30; 93.030 Duben 2012 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky Sewer systems and house connections Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6101

Více

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Průzkum rizika havárií podzemních staveb

Průzkum rizika havárií podzemních staveb Průzkum rizika havárií podzemních staveb Autor: Jan Pruška, ČVUT v Praze Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu Centrum

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Zakládání staveb Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim Bílina Horninové prostředí a geologie pestrá geologická stavba zásoby hnědého uhlí povrchový lom Bílina - paleontologická lokalita světového významu geologicky a geomorfologicky významný vrch Bořeň uvolnění

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY Územní plán Voděrady se Změnou č. 1 Územního plánu (dále jen ÚP) Voděrady mění takto: TEXTOVÁ ČÁST: 1. U definice plochy bydlení čistého uvedené v části f) stanovení

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Vypracoval: David Reichel Datum: 10/2011 Zodp. projektant: Ing. Aleš Zahradnický Strana 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Jak chránit obce před kamiony. Zklidňování dopravy. Petr Pokorný

Jak chránit obce před kamiony. Zklidňování dopravy. Petr Pokorný Jak chránit obce před kamiony Zklidňování dopravy Petr Pokorný DEFINICE Zklidňování dopravy je termín označující proces tvorby takových městských komunikací, které svým utvářením podporují snižování rychlosc

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Dobronín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 171 Kód obce PRVKUK 0612.005.171.00 Kód obce (IČOB) 02740 (587028) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle vyhl.148/2007 Sb. a vyhl.78/2013 Sb. Na prvním obrázku vidíte

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

I. ÚVOD. I.1. ÚP VÚC a jeho posouzení dle zákona č. 244/1992 Sb.

I. ÚVOD. I.1. ÚP VÚC a jeho posouzení dle zákona č. 244/1992 Sb. I. ÚVOD I.1. ÚP VÚC a jeho posouzení dle zákona č. 244/1992 Sb. Cílem hodnocené územně plánovací dokumentace je vymezení hlavních koridorů a ploch umožňujících umístění dopravní a technické infrastruktury

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Projekt Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem

Více

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy Projektové řešení Zahradnického tunelu Zahradnický tunel základní údaje Celková délka tunelu 1044 m Délka vjezdového hloubeného

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014 Silnicei/11 Oldřichovice Bystřice informační leták, stav k 08/2014 T57 Dopravní význam stavby Stavba I/11 Oldřichovice Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory Oldřichovice a je tedy součástí

Více