Název časopisu Číslo Strana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název časopisu Číslo Strana"

Transkript

1 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) k v ě t en OBSAH Název časopisu Číslo Strana ARCH 5/ ERA 21 2/ Geotechnika 1/ Chatař chalupář 4/ Inžinierske stavby Inženýrské stavby 2/ Ochrana přírody 2/ Silnice železnice 2/ Silniční obzor 4/ Sklář a keramik 3-4/ SOVAK 4/ SOVAK 5/ Stavitel 4/ Stavitel 5/ Urbanismus a územní rozvoj 2/ Sborník ze dvou konferencí AUÚP 2/ (mimořádná příloha Urbanismus a územní rozvoj) 22 Za starou Prahu 3/ Zahrada park krajina 2/ Zakládání 1/ Signální informace V/2013 1

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě: název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). Signální informace V/2013 2

3 ARCH... 5/2013 BACOVÁ, Andrea Slnečnice, Bratislava: COMPASS ARCH, 2013, V.18, No.5, p : 15 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; města hlavní; výstavba bytová; budovy nové; obytné komplexy; budovy obytné vícepodlažní; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění horizontální; plastičnost; struktura materiálová; řešení barevné; řešení výtvarné; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Recenze urbanistického řešení a architektury bytových domů nového obytného komplexu Slnečnice - Južné mesto v Bratislavě-Petržalce. ERA /2013 VAŠOURKOVÁ, Yvette - KOVAČEVIČ, Igor - ŠRÁMKOVÁ, Kateřina Demokratický prostor města: Rekonstrukce náměstí Svobody a ulice Svárov ve Vsetíně ERA 21, 2013, V.13, No.2, p : 11 figs. - ISSN X Klíčová slova: města malá; města historická; plochy volné nezastavitelné; náměstí; rekonstrukce budov a staveb; projektování soutěžní; projektování, etapy; změny; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení dopravy; zóny pro pěší; koncepce ozelenění; městský mobiliář; projednání s veřejností Rekonstrukce náměstí Svobody ve Vsetíně, podobně jako řada jiných veřejných staveb, vyvolala u občanů emoce. Průběh soutěže i následná realizace jsou doprovázeny řadou otazníků. Místo tradiční prezentace projektu článek přináší svědectví jednotlivých zúčastněných - starostky města Bc.Ivety Táborské, člena soutěžní poroty prof.ing.arch.emila Přikryla a politoložky a občanské aktivistky Bc.Kláry Bažantové. CIKÁN, Miroslav - MELKOVÁ, Pavla Dobytí hradeb: Revitalizace bastionu U Božích muk, Praha ERA 21, 2013, V.13, No.2, p : 12 figs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; města hlavní; města historická; stavby historické; opevnění; vestavby; stavby polozapuštěné do terénu; pavilony výstavní; kavárny; vyhlídkové plošiny; kaple; plastiky volné; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení průčelí budov; konstrukce prosklené; architektura soudobá Původní fortifikace, zhmotnění negativních lidských vlastností a absolutní bariéra mezilidské komunikace se na jižním okraji Nového Města proměnila v opak, oázu klidu a útočiště před hektickým životem města. Pro vývoj směrem k otevřené společnosti je symbolické, že vojenský objekt podléhající nejpřísnějšímu dohledu moci se stal předmětem svobodné diskuze - veřejné soutěže. Stavba je součástí širší plánované koncepce propojení zelených částí a veřejných prostranství univerzitního kampusu Albertova, Nového Města a Vinohrad. Zahrnuje úpravu veřejného prostranství, dostavbu objektu zahradní kavárny a galerie na místě zříceného nadzemního objektu z 19. století a propojení prostoru před a za středověkou hradební linií. Nový podzemní objekt zázemí je samostatnou pevnou schránkou vloženou do souvrství barokního a nového terénu bez narušení charakteru opevnění a pohledové linie hradeb. Signální informace V/2013 3

4 BALDA, Vladimír - JANĎOUREK, Jiří Pod patronací Valdštejna: Rekonstrukce náměstí ve Frýdlantu ERA 21, 2013, V.13, No.2, p : 5 figs. - ISSN X Klíčová slova: města malá; města historická; městské centrum; historické jádro; plochy volné nezastavitelné; náměstí; plochy volné, řešení; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; dlažby; struktura materiálová; malá architektura; kašny; plastiky volné; městský mobiliář; řešení dopravy; architektura soudobá Hlavní ideou rekonstrukce náměstí je vytvoření volné plochy, nezastavěné a výrazně nečleněné, umožňující konání všemožných aktivit (trhů, koncertů, divadelních představení). Jednotlivé prostorové sekce jsou odlišeny použitím tří typů dlažeb, dvou druhů kamene a jejich kladení. Centrální části dominuje nová kašna z liberecké žuly s bronzovou sochou Albrechta z Valdštejna z roku Je definována výraznějším typem čedičové dlažby, novým veřejným osvětlením a městským mobiliářem (informační tabule, lavičky, koše, stojany na kola, pítko...) umístěným po obvodu. EHL, Lukáš - KOUMAR, Tomáš - ŠRÁMKOVÁ, Alena Most, který unese zubra: Tyršův most v Přerově ERA 21, 2013, V.13, No.2, p : 7 figs. - ISSN X Klíčová slova: města malá; města historická; komunikace městské; mosty přes řečiště; mosty silniční; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; nosníky spojité; mosty trámové; konstrukce železobetonové; kompozice architektonická; umění výtvarné, uplatnění v architektuře; umění výtvarné, tématika a charakter; plastiky volné; architektura soudobá V místě původní formanské cesty, která spojovala severní a jižní část města, rozděleného řekou Bečvou stávaly v minulosti různé mosty. Železobetonový most z roku 1903, chlouba města, byl v roce 1945 zničen ustupujícími nšmeckými vojsky a dlouhá léta zde stávala jen provizorní lávka pro pěší. Nový most, otevřený loni v květnu se inspiruje historií a tradicí. Je zamýšlen jako společenská část cesty do středu města. Slouží pro pěší a cyklisty s možností jednosměrného provozu automobilů směre z centra. Je stejně jako jeho předchůdce dělen do tří polí, má vysoce kultivovanou architektonickou hodnotu a jeho sochařeká výzdoba povyšuje most na artefakt. SOUSEDÍK, Tomáš Měření osvětlení ERA 21, 2013, V.13, No.2, p.82,84.: 1 tabs. - ISSN X Klíčová slova: osvětlení; denní osvětlení; osvětlení umělé; osvětlení prostoru; osvětlení vnější; osvětlení pracoviště; nouzové osvětlení; hygiena staveb; technické normy; normy republikové; normy evropské /EN/; měření, metody; přístroje měřicí; osvětlenost; jas; přesnost měření; zraková pohoda; činitel denní osvětlenosti Mezi významné činitele podmiňující zdravé životní prostředí patří kromě vzduchu, vody a půdy také světlo, které ovlivňuje zrakové vnímání a přispívá k vytváření celkové duševní pohody lidí. Optimálních podmínek lze dosáhnout použitím vhodných technických prostředků na základě odborného měření. Signální informace V/2013 4

5 PETRTYL, Zdeněk Otvorové výplně ERA 21, 2013, V.13, No.2, p : 1 figs., 1 tabs., 6 refs. - ISSN X Klíčová slova: okna; dveře; stavební výrobky; technické požadavky; zákony a předpisy; technické normy; tepelná izolace; tepelný odpor; zvuková izolace; vodotěsnost; vzduchotěsnost; průvzdušnost; budovy; stavební zákon; předpisy stavební; spáry montážní; těsnění spar; větrání Okna a dveře tvoří důležitou součást stavebního díla. Od okamžiku zabudování stavby se na ně přestává pohlížet jako na výrobky, ale jsou posuzovány podle stavebních předpisů. Při výběru konkrétních výrobků je proto nutné dbát na to, aby jejich technické vlastnosti byly vyvážené a tvořily se stavbou harmonický celek. Geotechnika... 1/2013 ŠMEJKOALOVÁ, Tereza - NOVOTNÝ, Jan Porušení rodinného domu expanzivním chováním zásypu pod podlahou Geotechnika, 2013, V.16, No.1, p : 8 figs., 6 refs. - ISSN X Klíčová slova: budovy nové; domy rodinné; domy jednotlivé; základy; podlahy uložené na terénu; vznik trhlin; poruchy, příčiny; základová půda; základová spára; průzkum geologický; vrty hlubinné; sondy kopané; rozvoj trhlin; geodetická zaměřování; zásyp; průmyslové odpady; drcený beton; kamenivo hrubé; strusky ocelářské; expandování; chemické reakce; deformace Článek představuje případ porušení novostavby rodinného domu na Plzeňsku a dokumentuje postupný vývoj hypotéz o příčinách poruch ve vztahu k výsledkům provedených průzkumných prací. Poruchy byly původně přičítány poklesu terénu vlivem důlní činnosti, výsledky průzkumu ovšem ukázaly, že k nim došlo v důsledku expanzivního chování zásypu pod podlahou. Diskutována je rovněž praktická náročnost prokazování vyslovených hypotéz ve vztahu k problematice hodnocení původu a geotechnických vlastností použitého recyklovaného kameniva obecně. MALÁT, Richard - BOHÁČ, Jan Měření horizontálního napětí v překonsolidovaných jílech Geotechnika, 2013, V.16, No.1, p : 4 figs., 2 tabs., 17 refs. - ISSN X Klíčová slova: mechanika zemin; zemní tlak v klidu; jíly; konsolidace sekundární; napětí horizontální; měření; zkoušky polní; zkoušky laboratorní; dilatometrie; modelování; výpočty v plastickém oboru; metoda konečných prvků; anizotropie; tuhost Měření horizontálního napětí v překonsolidovaných zeminách je spojeno s řadou problémů. Veškeré polní i laboratorní metody jsou zatíženy různou mírou nepřesnosti. Pro vyhodnocení polních zkoušek jsou užívány empirické rovnice vycházející z laboratorních měření, která neudávají relevantní hodnoty koeficientu zemního tlaku v klidu pro materiály postižené creepem a dalšimi postdepositními vlivy (tzv. "ageing effects"). Předkládaná práce se skládá ze dvou částí. V první části článku ja analyzován koeficient zemního tlaku v klidu. Ve druhé části je prezentováno měření Marchettiho dilatometrem (DMT) v miocénních překonsolidovaných jílech "téglech" na území Brna. Naměřená data jsou srovnána s numerickou analýzou metodou konečných prvků za užití hypoplastického konstitučního vztahu. Signální informace V/2013 5

6 BÁTOROVÁ, Kristína - GREIF, Vladimír - VLČKO, Ján Technollógia stálych odrazových bodov, ako nástroj na monitorovanie deformácií zemského povrchu Geotechnika, 2013, V.16, No.1, p : 9 figs., 1 tabs., 12 refs. - ISSN X Klíčová slova: Země; povrch; deformace; měření, metody; přesnost měření; satelitní radarová interferometrie; monitoring; fotografie; parametry časové; metody výpočtu Metoda stálých odrazových bodů využívaná v satelitní radarové interferometrii (Synthetic Aperture Radar Permanent Scatterer Interferometry PSInSAR) umožňuje monitorovat časový vývoj deformací zemského povrchu s milimetrovou přesností. K určení velikosti deformace se využívají mapy rychlosti pohybu anebo časový posun množiny dat, které se získávají vyhodnocením satelitních snímků (Synthetic Aperture Radar - SAR). SAR soubory je třeba zpracovat pomocí základního matematického výpočtu, který je prezentován v příspěvku s důrazem na parametry využívané v geologii. Chatař chalupář... 4/2013 RUBEŠOVÁ, Marie Holašovice Chatař chalupář, 2013, -, No.4, p : 12 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; kulturní památky; památkové zóny; vesnice; kompozice urbanistická; usedlosti zemědělské; štíty; řešení výtvarné Jihočeská osada Holašovice, která je součástí obce Jankov, byla v roce 1998 zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Holašovice jsou unikátně dochovaným souborem usedlostí z období vrcholné fáze středověké kolonizace, stavebně a výtvarně upravených v průběhu 19. století do podoby tzv. selského baroka. Přitom nejde o skanzen, ale o žijící a fungující vesnici. Inžinierske stavby Inženýrské stavby... 2/2013 KRAJČOVIČ, Miroslav - JESENČÁKOVÁ, Katarína Mosty na diaľniciach a rýchlostných cestách Inžinierske stavby - Inženýrské stavby, 2013, V.61, No.2, p : 13 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; síť silniční; dálnice; silnice rychlostní; mosty silniční; provoz a údržba budov a staveb; kontrola jakosti; diagnostika staveb; opravy budov a staveb; mosty přes řečiště; poruchy, příčiny; mostovka; vznik trhlin; opravy generální; stavba spodní; zesilování konstrukcí S ohledem na svůj strategický význam jsou mostní objekty jedním z rozhodujících parametrů provozuschopnosti silniční sítě na Slovensku. Z pohledu náročnosti realizace, provozu a údržby je můžeme zařadit k vrcholu inženýrského stavitelství. Provoz, údržba a opravy mostů ve správě Národní dálniční společnosti jsou zabezpečovány prostřednictvím systému hospodaření s mostními objekty, který představuje soubor vzájemně souvisejících činností: evidence údajů o mostních objektech, prohlídková činnost a hodnotící procesy, rozhodovací procesy (zařazení mostu do skupiny naléhavosti na opravu nebo diagnostiku), výkon údržby a oprav mostních objektů. Signální informace V/2013 6

7 PAULÍK, Peter Seriál: Nejzaujímavějšie betónové mosty na Slovensku: 1. časť: Prvé železobetónové mosty Inžinierske stavby - Inženýrské stavby, 2013, V.61, No.2, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; dějiny stavitelství; stavby historické; mosty silniční; mosty přes řečiště; mosty obloukové; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce železobetonové Podle údajů Slovenské správy cest, Železnic SR a Statistického úřadu je na Slovensku více než mostů a lávek pro pěší, ze kterých podstatná část je zhotovena z betonu. Jen na silniční síti SR se nachází přibližně 7100 betonových mostů a v rámci železničních tratí jich bylo dosud postaveno Podle těchto údajů je tedy 90 procent silničních a 75 procent železničních mostů zhotovených z betonu (údaje o materiálech mostů na silnicích IV. třídy a lávek pro pěší úřady neuvádějí). Mnohé z nich představovaly v době výstavby milníky v mostním stavitelství, ale postupně upadly do zapomenutí a jen málokdo si jejich výjimečnost uvědomuje. Sérií článků, které byly připraveny se studenty STU v Bratislavě chtějí autoři poukázat na ty nejzajímavější postavené na Slovensku. Mosty jsou zařazeny chronologicky od roku 1891 do roku 2000 podle úsudku autorů. První článek popisuje železobetonové obloukové mosty o dvou a více polích se spodními oblouky a horní mostovkou v Krásne nad Kysúcou, bývalý most v Nových Zámcích a bývalý most v Kamenici nad Hronem. ŠPÁNIK, Jan - PITÁK, Vladimír Efektívne riešenie premostenia Vážskeho kanála a koryta rieky Váh Inžinierske stavby - Inženýrské stavby, 2013, V.61, No.2, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; výstavba dopravní; stavby dopravní; mosty železniční; mosty o více polích; mosty přesypané; viadukty; konstrukce nosná; konstrukce montované; konstrukce železobetonové; prefabrikáty; stěny; klenby; základy pásové; území inundační Příspěvek popisuje řešení problémů při návrhu železničních mostů pro dvoukolejnou trať na nosickém ostrově, který odděluje původní koryto řeky Váh od Vážského kanálu. Předmětné mostní objekty jsou součástí přeložky, kterou si vyžádala modernizace železniční tratě na úseku mezi Púchovem a Považskou Teplou. Navrhované mosty budou přemosťovat inundační území Váhu a zároveň budou železniční tratí spojovat rozdělené území, které je v budoucnosti uvažováno jako rekreační oblast. GAJDOŠÍK, Jozef Mosty na ceste I/51 Banská Štiavnica - Banská Belá Inžinierske stavby - Inženýrské stavby, 2013, V.61, No.2, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; územní plány; územně plánovací dokumentace; dopravní infrastruktura; města; obchvat; mosty silniční; mosty přes řečiště; mosty přes údolí; mosty o více polích; mosty o jednom poli; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; konstrukce železobetonové V rámci přípravy a výstavby silniční sítě na Slovensku byla vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební záměr stavby I/51 Banská Štiavnica - Banská Belá, obchvat. Stavba, jejíž navrhovaná trasa má délku 4,467 km, je v souladu s územněplánovací dokumentací města Banská Štiavnica a závažnou částí územního plánu Banskobystrického samosprávního kraje. Signální informace V/2013 7

8 PÍSARČÍK, Rastislav Rekonštrukcia mosta na ceste I/59 ponad rieku Orava v meste Tvrdošín Inžinierske stavby - Inženýrské stavby, 2013, V.61, No.2, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; silnice mezinárodní; doprava tranzitní; města; komunikace městské; mosty přes řečiště; mosty o více polích; mosty rámové; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; nosník hlavní; příčník; konstrukce železobetonové; poruchy, příčiny; voda prosakující; doprava, intenzita; rekonstrukce budov a staveb; zesilování konstrukcí; předpínání dodatečné; předpínání bez soudržnosti s betonem; práh úložný; práce betonářské; práce na mostních stavbách Tvrdošínský most je jedním z nejdůležitějších mostních objektů přes řeku Oravu na mezinárodní silnici I. třídy č.59 (E77), který je do značné míry využíván jako hlavní koridor pro tranzitní spojení mezi Slovenskou republikou a Polskem. Význam mostu umocňuje i fakt, že řeka Orava rozděluje město na dvě části a most je jejich jediným silničním spojením. Podle sčítání dopravy z roku 2010 je intenzita dopravy v tomto úseku větší než 12,5 tisíce vozidel za 24 hodin a z tohoto počtu připadá na nákladní dopravu 2,8 tisíce vozidel. Mostní objekt byl rekonstruován metodou zasilování mostní konstrukce pomocí vnější nesoudržné předpínací výztuže. TEVEC, Gabriel Letmá betonáž na Slovensku (2. časť) Inžinierske stavby - Inženýrské stavby, 2013, V.61, No.2, p : 1 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; dějiny stavební techniky; stavby dopravní; mosty silniční; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; konstrukce železobetonové; technologie výstavby; betonáž a montáž letmo; příčný řez; konstrukce uložení; ukládání betonové směsi; stroje betonovací; trasování výškové; složení betonové směsi; pevnosti technologické; konstrukce, životnost; výzkum aplikovaný V první části tohoto příspěvku, uveřejněného v předcházejícím čísle časopisu Inžinierske stavby - Inženýrské stavby, reprezentují zaznamenané mostní objekty hlavní vývojové stupně letmé betonáže na Slovensku. Jsou svědectvím úspěchů, ale i omylů slovenských mostařů a dají se na nich sledovat vývojové technologické trendy. Studium a analýza těchto letmo betonovaných mostů poskytuje příležitost pro několik úvah: jaký příčný řez, rámové podpory nebo uložení na ložiskách, zárodek pro letmou betonáž, betonovací vozík, návrh a sledování výškového vedení při letmé betonáži, beton nosné konstrukce, životnost letmo betonovaných mostů, historie výzkumu, vývoje a oprav letmo betonovaných mostů. WANGLER, Tomáš - LUKEŠ, Jiří Manipulace s dílci ocelového oblouku Trojského mostu Inžinierske stavby - Inženýrské stavby, 2013, V.61, No.2, p : 9 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; města hlavní; komunikace dopravní hlavní; mosty silniční; mosty obloukové; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; oblouky; konstrukce ocelové; práce na mostních stavbách; práce montážní; způsoby montáže; montáž posuvem; zdvihadla; lisy hydraulické Nový Trojský most je budován jako součást souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova - Pelc-Tyrolka, obecně známého také jako tunelový komplex Blanka. Celková charakteristika mostu byla uveřejněna např. na 17. sympoziu Mosty, Brno Článek se zaměřuje výhradně na manipulaci s dílci ocelového oblouku během jeho montáže. Oblouk mostu je tvořen uzavřeným svařovaným profilem, který má u vrcholu tvar plochého pětiúhelníku a ve vnějších čvrtinách se větví na samostatné profily (nohavice) o čtyřúhelníkovém průřezu. Paty oblouku jsou vyplněny samozhutnitelným betonem, do vnitřních stěn oblouku jsou začleněna oka pro připojení závěsů. Signální informace V/2013 8

9 GSCHWENDT, Ivan Poznatky zo stavieb diaľnic a rýchlostných ciest (2. časť) Inžinierske stavby - Inženýrské stavby, 2013, V.61, No.2, p : 4 figs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; výstavba dopravní; dálnice; silnice rychlostní; projekční činnost; vozovky; konstrukce vícevrstvé; skladba vrstev; podloží; podklad; kryt; beton asfaltový; asfaltový mastix; beton silniční; únosnost; zatížení dopravou; hluk dopravní; metody navrhování konstrukcí Z problematiky o poznatcích ze staveb dálnic a rychlostních silnic byly v první části příspěvku (Inžinierske stavby - Inženýrské stavby 1/2013) popsány prezentace projekčních řešení a uplatnění nových materiálů a technologií. Ve druhé části jsou uvedeny poznatky o konstrukcích vozovek - jejich navrhování a některé poznatky ze staveb dálnic v zahraničí. Ochrana přírody... 2/2013 OUHRABKA, Vratislav - MLEJNEK, Roman Za jeskyněmi do našich národních parků Ochrana přírody, 2013, V.68, No.2, p.7-10.: 6 figs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; prostředí přírodní; prostředí, ochrana; ochrana přírody; národní parky; jeskyně; zákony a předpisy; geologie; pukliny; geomorfologie; kras; biotopy Pestrá geologická stavba a její dlouhý a složitý vývoj dal v České republice vzniknout pestré škále podzemních dutin - jeskyní a propastí. Většina z nich má mimořádný význam, neboť představuje nejen pozoruhodné geologické, geomorfologické a mineralogické fenomény, ale jsou v nich zachovány i ty nejcennější doklady o vzniku a vývoji života a lidské kultury a jsou i cennými biotopy vzácných a ohrožených živočichů. PEŠOUT, Pavel - PELC, František Soustava národních parků v ČR - součást naší přírodní pokladnice Ochrana přírody, 2013, V.68, No.2, p : 4 figs., 2 tabs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; prostředí přírodní; prostředí, ochrana; ochrana přírody; ochrana a péče o krajinu; národní parky; přírodní rezervace; biotopy; ekosystémy Vizí národních parků v České republice je chránit přírodní hodnoty vázané na přírodní či přírodě blízké ekosystémy na dostatečně velkých plochách a umožňovat jejich nerušený vývoj a poznávání tohoto vývoje. Parky jsou místem, kde se lidé mohou setkávat s divokou přírodou. Příspěvek se zabývá posláním národních parků, vytvářením soustavy národních parků v ČR, charakteristikou národních parků Krkonoše, Šumava, Podyjí, České Švýcarsko, Křivoklátsko, Jeseníky a Jizerské hory a dalšími chráněnými územími - národními přírodními rezervacemi. Signální informace V/2013 9

10 BUFKOVÁ, Jana Náprava narušeného vodního režimu rašelinišť v národním parku Šumava Ochrana přírody, 2013, V.68, No.2, p : 3 figs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; ochrana přírody; ochrana a péče o krajinu; národní parky; chráněné krajinné oblasti; rašeliniště; mokřady; odvodňování; těžba surovin; ochrana vod; revitalizace krajiny Revitalizace narušených ekosystémů je v poslední době běžným managementovým opatřením i na území národních parků. Revitalizují se také rašeliniště, která podobně jako většina dalších mokřadů doplácejí na proměny člověkem osídlené a obhospodařované krajiny. To se týká i Šumavy, která nikdy nebyla příliš intenzivně využívána, a přesto stopy působení člověka najdeme téměř na každém kroku. Nejvážnější změny na šumavských rašeliništích byly způsobeny snahami o jejich odvodnění a vysušení, především s cílem těžit rašelinu, kultivovat zemědělskou půdu nebo zvyšovat těžbu dřeva v podmáčenýhc lesních porostech. HOŠEK, Michael Kdy je národní park národním parkem?: Světová kategorizace chráněných území v tuzemské praxi Ochrana přírody, 2013, V.68, No.2, p : 2 figs., 2 tabs. - ISSN X Klíčová slova: mezinárodní organizace; ochrana přírody; ochrana a péče o krajinu; kategorie; přírodní rezervace; národní parky; přírodní památky; chráněné krajinné oblasti; Česká republika Pokud něčím ochrana přírody napodobuje různorodost objektu svého zájmu, pak je to variabilita kategorií chráněných území a jejich různým pojetím v jednotlivých státech. I proto Mezinárodní unie ochrany přírody vypracovala jednotný systém jejich kategorizace, o kterém se také v České republice vedou stále častější diskuse. Proč? Na to se snaží příspěvek odpovědět. ŠTURSA, Jan - HŘEBAČKA, Jan Půl století prvního českého národního parku Ochrana přírody, 2013, V.68, No.2, p.2-6.: 8 figs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; krajina horská; prostředí přírodní; prostředí, ochrana; ochrana přírody; zákony a předpisy; národní parky; přírodní rezervace; ochrana a péče o krajinu Před padesáti lety se odehrála významná událost v oblasti péče o přírodní dědictví naší země. V roce 1963 byl vyhlášen první český národní park, a to na území Krkonoš, kde již v předchozích desetiletích mnoho prozíravých moudrých lidí usilovalo o záchranu unikátních hodnot, jimiž jsou naše nejvyšší hory proslulé. V příspěvku je uvedena v kostce historie Krkonošského národního parku, jsou popsány první roky fungování Správy Krkonošského národního parku a boje jejích pracovníků proti zneužívání krajiny národního parku jak pro rekreační, tak i sportovní účely, dále zhoršujícího se zdravotního stavu krkonošských lesů v 70. letech 20. století a v důsledku toho zařazení KRNAP v roce 1984 na seznam nejohroženějších národních parků světa, což vedlo k revizi představ o dalším vývoji Krkonoš a k uplatňování citlivějšího přístupu k přírodnímu prostředí a posílení rozhodovacích pravomocí Správy KRNAP. Další část článku je věnována zlepšování stavu ochrany přírody v Krkonošském národním parku po roce 1989 a na přelomu milénia. Signální informace V/

11 Silnice železnice... 2/2013 KONOPÁČ, Tomáš Řízení železniční dopravy (1. část) Silnice - železnice, 2013, V.8, No.2, p : 5 figs., 12 refs. - ISSN X Klíčová slova: doprava železniční; doprava, řízení; řízení provozu; doprava, bezpečnost; tratě železniční; bezpečnostní opatření; ovládací zařízení; ovládání dálkové; historický vývoj; Evropa; USA; vývojové tendence Článek se ve dvou dílech zabývá řízením železniční dopravy. Problematika řízení železniční dopravy je v rámci jednotlivých zemí světa velmi různorodá. Přestože jsou v současné době prosazovány sjednocující tendence a snahy o unifikaci oboru, nelze přehlédnout bezmála půldruhého století trvající vývoj oboru a rozličné principy a přístupy, které se v jeho průběhu více nebo méně uplatnily a dodnes v každé zemi ovlivňují situaci v oboru. FOGLAR, Marek Lávka pro pěší přes Vydru Silnice - železnice, 2013, V.8, No.2, p : 4 figs. - ISSN X Klíčová slova: krajina horská; národní parky; mosty přes řečiště; lávky pro pěší; mosty o jednom poli; mosty obloukové; konstrukce nosná; nosník hlavní; oblouky; příčník; mostovka; konstrukce ocelové Nová lávka přes Vydru nahrazuje stávající nevyhovující lávku u bývalé Hálkovy chaty. Novostavbou se místo překročení Vydry přesunulo o cca 600m proti toku a proud návštěvníků se tak vyhne pěšinám v 1. zóně Národního parku Šumava, turisté se budou pohybovat po zpevněné cestě Antýgl - Tunerova chata. Lávka spojuje Nové Hrádky s touto turistickou magistrálou Šumavy. PETRŮ, Jan - ZEMAN, Karel - KRAMNÝ, Jan Problematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacích Silnice - železnice, 2013, V.8, No.2, p : 12 figs., 14 refs. - ISSN X Klíčová slova: pozemní komunikace; silnice; mosty silniční; tunely silniční; křižovatky úrovňové; křižovatky okružní; křižovatky mimoúrovňové; značky dopravní svislé; doprava automobilová; doprava nákladní; náklady nadrozměrné V článku je popsána problematika průjezdu nadměrných nákladů po pozemních komunikacích na jejich častých trasách. Vyzdvižena jsou problematická místa a těžkosti, se kterými se musejí přepravci při průjezdu nákladů potýkat - dopravní značky a veřejné osvětlení blízko komunikací, omezené podjezdné výšky, tvar okružních, úrovňových a mimoúrovňových křižovatek, únosnost mostních objektů a pod. Signální informace V/

12 JELÍNEK, Jiří - VYSOKÁ, Jana Modelování dynamiky dopravního proudu Silnice - železnice, 2013, V.8, No.2, p : 6 figs., 5 refs, - ISSN X Klíčová slova: doprava automobilová; doprava, hustota; vozidla silniční; dopravní proud; modelování; modely matematické; data, zpracování grafické; simulace Práce si klade za cíl porovnat výsledky dvou zcela rozdílných přístupů k modelování dynamiky dopravního proudu. Způsob modelování dopravních systémů je ovlivněn mnoha faktory. Zásadní roli zde hraje dostupnost dat pro daný způsob modelování a samozřejmě i požadovaná úroveň detailu. Rozeznáváme proto tři základní skupiny modelů. První skupinu zastupují makromodely zaměřující se na celkové chování systému a vyžadující globální vstupní data (příkladem může být využití principů systémové dynamiky). Opakem jsou pak mikromodely specializující na detailní popis chování jednotlivých elementů modelu. Pro dopravní systémy je v takovém případě velmi vhodný multiagentní přístup, kdy se model skládá z velkého množství objektů s autonomním chováním, které právě tímto chováním a uplatněním svých vzájemných vztahů vytvářejí globální charakteristiku celku. Mezi těmito dvěma přístupy pak můžeme najít ještě skupiny tzv. mezoskopických modelů, které kombinují prvky jak makromodelů, tak mikromodelů. ŘEZÁČ, Miloslav - CIHLÁŘOVÁ, Denisa - SEIDLER, Tomáš Možnosti zvýšení výkonnosti pozemních komunikací v území Silnice - železnice, 2013, V.8, No.2, p : 4 figs., 2 tabs., 16 refs. - ISSN X Klíčová slova: dopravní inženýrství; územní plánování; územní rozvoj; sítě dopravní; síť silniční; doprava, plánování; doprava, regulace; propustnost; usměrnění dopravy; doprava, rozbory V Evropské unii je denně postiženo dopravními zácpami asi 7500 km komunikací, převážně ve velkých evropských zemích a městských regionech. Tento fenomén se týká i železničních tratí. Jako úzká místa označuje dokument zhruba km železnic. Zpoždění znamená ekonomické ztráty a zvýšení spotřeby energie. Příspěvek rozebírá hlavní příčiny vzniku kongesce, zabývá se plánováním dopravy a územního rozvoje, regulací dopravy a zvyšováním kvality průjezdu sítí pozemních komunikací. SKALICKÁ, Petra - RADIMSKÝ, Michal - SMĚLÝ, Martin - VŠETEČKA, Martin Zeleň a rozhled na pozemních komunikacích Silnice - železnice, 2013, V.8, No.2, p : 11 figs., 4 refs. - ISSN X Klíčová slova: pozemní komunikace; doprava automobilová; doprava, bezpečnost; zákony a předpisy; technické normy; plochy zeleně; koridory zelené; provoz a údržba; křižovatky; přechod pro pěší; značky dopravní svislé; délka rozhledu Bezpečnost je v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích jedno z nejčastěji skloňovaných slov. Bohužel se v souvislosti s bezpečností dopravy zmiňují prvky, které zmírňují následky dopravních nehod, jako jsou svodidla, tlumiče nárazu, "bezpečné" přechody pro chodce, přičemž by se podle názoru autorů příspěvku mělo začínat z opačné strany, tj. od opatření, která snižují riziko vzniku dopravních nehod. Článkem upozorňují na jeden z primárních předpokladů pro bezpečný provoz na pozemních komunikacích, kterým je zajištění rozhledu a poukazují zejména na nedostatečnou údržbu zeleně bránící v rozhledu pro zastavení, v křižovatkách, před přechody pro chodce nebo na dopravní značky. Signální informace V/

13 PIKHARTOVÁ, Lenka - GRAMBLIČKA, Michal Aktuální stav projektové přípravy nových železničních tunelů IV. koridoru Silnice - železnice, 2013, V.8, No.2, p : 9 figs., 3 refs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; výstavba dopravní; stavby dopravní; tratě železniční; koridory; příprava výstavby; projektová dokumentace; stavby podzemní; tunely železniční; geologické podmínky; technické řešení; tunely, konstrukce; tunely, ostění; technologie výstavby; ražení tunelů; hloubení tunelů; stavební jáma, pažení; kotvení; zářezy Příprava a realizace staveb na IV. železničním koridoru do oblasti jižních Čech z Prahy do Českých Budějovic je v plném proudu, především u Benešova, Votic a Tábora. Dokončen byl úsek Votice - Benešov u Prahy, kde bylo vybudováno celkem 5 tunelů. Další traťové úseky s plánovanými 6 tunely se intenzivně připravují. Příspěvek podrobně seznamuje s navrhovaným technickým řešením 4 tunelů, které byly projektovány firmou SUDOP Praha, a.s. Silniční obzor... 4/2013 KOLDA, Miroslav - ŠANDA, Pavel - LEBL, Aleš Nezbytné úpravy Husovického tunelu na VMO Brno Silniční obzor, 2013, V.74, No.4, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; města velká; stavby dopravní; komunikace městské; komunikace dopravní hlavní; stavby podzemní; tunely silniční; doprava, bezpečnost; revize; opravy budov a staveb; bezpečnostní opatření; požární ochrana; únikové cesty; větrání nucené; signalizace; televize průmyslová; řídicí systémy Tunely jsou na českých silnicích relativně novými stavbami, přesto jsou některé v provozu již 15 let, což je doba, kdy je nutné uvažovat o posouzení bezpečnostní úrovně, související úpravě či obměně technologického a bezpečnostního vybavení a případném zvýšení bezpečnosti provozu. O tom, že se nejedná o záležitost jednoduchou, článek pojednává. ŠTEFAN, Jiří Obnova řídicího systému Strahovského tunelu Silniční obzor, 2013, V.74, No.4, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; města hlavní; stavby dopravní; komunikace dopravní hlavní; městský okruh; stavby podzemní; tunely silniční; technologické vybavení; doprava, bezpečnost; řídicí systémy; obnova systému; financování investic Strahovský automobilový tunel byl uveden do provozu v roce V letech 2011 až 2012 proběhla obnova řídicího systému této tunelové stavby, která se uskutečnila za provozu a kromě závěrečných zkoušek jen při minimálních několikahodinových přerušeních provozu, to vše při zachování potřebné bezpečnosti. Nové legislativní praktické zkušenosti z předcházejícího období provozování byly zohledněny při dodávce technického vybavení. Akce byla spolufinancována z Evropských fondů. Signální informace V/

14 VALOUCH, Štěpán - OPOČENSKÝ, Jiří Projekt Zelená Malovanka Silniční obzor, 2013, V.74, No.4, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; města hlavní; stavby dopravní; komunikace dopravní hlavní; městský okruh; křižovatky mimoúrovňové; obytné čtvrti; životní prostředí; prostředí, zatížení; prostředí, ochrana; ochrana čistoty ovzduší; koncepce ozelenění; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; konstrukce visuté; lávky pro pěší; mosty, konstrukce; ozelenění vertikální; osázení; územně plánovací dokumentace Článek popisuje vývoj projektu Zelená Malovanka od prvotní ideje k práci na územním rozhodnutí. Zmiňuje základní konstrukční principy řešení. Popisuje vliv navrženého řešení na životní prostředí stavby a současný stav projektu. Zmiňuje úskalí dopravních staveb z pohledu obyvatele města. SCHLOSSER, František - DANIŠOVIČ, Peter Vybraté prvky analýzy rizík tunelov Silniční obzor, 2013, V.74, No.4, p : 6 figs., 4 tabs., 6 refs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; stavby podzemní; tunely silniční; bezpečnost provozu; doprava, bezpečnost; projektování, podklady; nehody; riziková analýza; tunely, konstrukce; technické parametry; modelování Bezpečnost provozu tunelu je velmi důležitá pro dobrou funkci dopravní infrastruktury. Tunely jsou specifické stavby, které se staví a využívají pro dopravu osob a přepravu běžného zboží s cílem zkrátit přepravní trasu a zvýšit bezpečnost dopravy. Před stavbou objektu tunelu je potřebné znát rizika vzniku nehod a jejich možné následky. Využívá se strom událostí s možnými scénáři. Pro projektanty bude dobrou pomůckou analýza rizik při návrhu tunelu s možnou korekcí navrhovaných prvků již před výstavbou tunelu a bez negativního dopadu na bezpečnost provozu. ROMPORTL, Tomáš - KOLENČÍK, Pavel - STRÁSKÝ, Jiří - ŠANDERA, Milan Obloukový most nad rychlostní komunikací R1 na Slovensku Silniční obzor, 2013, V.74, No.4, p : 10 figs. + 4 figs. (na zadní straně obálky) - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; výstavba dopravní; stavby dopravní; mosty silniční; kompozice architektonická; mosty obloukové; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; oblouky; mostovka; konstrukce ocelobetonové; konstrukce spřažené; konstrukce visuté; výpočty statické; výpočty dynamické; technologie výstavby; práce na mostních stavbách; zkoušky zatěžovací Obloukový most nad rychlostní komunikací R1 na Slovensku je popsán z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, statické a dynamické analýzy a postupu stavby. Most tvoří samokotvený konstrukční systém, ve kterém mostovka přenáší obloukovou sílu. Protože most je navržen bez ložisek a kloubů, vytváří integrální systém, ve kterém jsou krajní opěry nahrazeny koncovými příčníky. Most tvoří vstupní bránu do úseku komunikace stavěné jako PPP projekt. Signální informace V/

15 Sklář a keramik /2013 SMRČEK, Josef Pevnost skla - naděje nebo prokletí sklářského průmyslu? Sklář a keramik, 2013, V.63, No.3-4, p : 3 figs., 1 tabs., 20 refs. - ISSN X Klíčová slova: sklo; výrobky ze skla; vlákna skelná; pevnost v tahu; sklovina; tavení; viskozita; teplota vysoká; chlazení; rychlost V článku je diskutován vliv teplotní historie na pevnost objemového skla. Z ohybu od Arrbeniovy přímky na viskozitní křivce z počátku rozptylu světla v roztavené sklovině lze uvažovat pevný viskozitní bod, po jehož překročení během chlazení se objeví rozptylující nehomogenity (nuklea, clustery?). Je rozvedena možnost zvýšení pevnosti skleněných výrobků tvarováním z vyšší tvarovací teplotynež je dnešní teplota kapky. Potřebnou rychlost chlazení 0,001 K/sec nutno docílit na sklech s vícemocnými ionty. HAIS, Rudolf Sklářské pece otápěné dřevem ve střední Evropě od středověku do 19. století Sklář a keramik, 2013, V.63, No.3-4, p.55-59, 73.: 17 figs. - ISSN X Klíčová slova: sklo; suroviny; technologie výroby; tavení; pece tavicí; pece pánvové; topeniště; paliva tuhá; dřevo; režim topení; historický vývoj; 13. až 14. století; 17. až 18. století Autor popisuje nejpravděpodobnější vývoj tavicích a pomocných sklářských pecí otápěných dřevem od ranného středověku do poloviny 19. století, především v Čechách a okolních zemích. Podrobně popisuje jednotlivé vývojové typy, jejich funkci, způsoby otopů a technologii provozu. VEJROSTOVÁ, Markéta Kolekce nápojového a dekorativního skla ze 70.a 80. let 20. století Sklář a keramik, 2013, V.63, No.3-4, p.60-62, 73.: 14 figs., 11 refs. - ISSN X Klíčová slova: galerie; expozice; sbírky; výrobky ze skla; tvorba umělecká; umění výtvarné; umění užité; design Sbírka Moravské galerie v Brně se v uplynulých letech rozrostla o rozsáhlý soubor nápojového a dekorativního skla ze 70.a 80. let 30. století, který vznikl v rámci Institutu průmyslového designu. Ojedinělý konvolut představuje tvorbu českých a slovenských sklářských výtvarníků realizovanou v Crystalexu, Sklárnách Bohemia, Moravských sklárnách, Českém křišťálu, Slovenských sklárnách či sklárně Moser. Signální informace V/

16 SOVAK... 4/2013 STEHLÍK, Vladimír Požární zajištění staveb a možnosti vodovodu pro veřejnou potřebu SOVAK, 2013, V.22, No.4, p.1/97-2/98. - ISSN Klíčová slova: požární ochrana budov; požární ochrana operativní; hasicí technika; hasicí prostředky, zásobování; zásobování vodou centrální; rozvod vody; vodovodní sítě; poruchy, příčiny; zásobování vodou nouzové Mezi priority každého majitele nemovitosti patří i zajištění její požární bezpečnosti. Pokud jsou splněny obecné technické podmínky dostupnosti zdroje vody k rychlému a účinnému hašení požáru, pak je vše v pořádku. Jestliže ale dojde ke kolizi požadavků hasičských sborů a technickými možnostmi vodovodů pro veřejnou potřebu, pak může nastat neřešitelný problém. Záměrem článku není vyvolat odborný střet na dané téma, ale vyvolat diskusi, která by pomohla najít schůdná řešení a stanovení podmínek požárního zajištění staveb. Jako vlastník a provozovatel vodovodů nechceme na sebe brát riziko pojistného plnění škod po požáru, při kterém náhodou selže hydrant nebo bude v nejméně vhodný okamžik porucha na vodovodu. PACEK, Lukáš - ŠVEHLA, Pavel - RADECHOVSKÝ, Josef - HRNČÍŘOVÁ, Helena - BALÍK, Jiří Zkrácená nitrifikace odpadní vody s vysokou koncentrací N-amon SOVAK, 2013, V.22, No.4, p.2/98-5/101.: 3 figs., 18 refs. - ISSN Klíčová slova: vody odpadní; stupeň znečištění odpadních vod; amoniakální dusík; čištění odpadních vod; čištění vody biologické; čištění biologické umělé; čištění kalu; aktivovaný kal; nitrifikace; dusitany; výzkum, metodika; reaktory výzkumné; účinnost; hodnota ph Zkrácená nitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací amoniakálního dusíku se stává součástí moderních čistírenských postupů. Aplikace prakticky používaných metod může být limitována charakterem odpadní vody či technologickou náročností procesu. V rámci tří experimentů byly prezentovány tři různé způsoby dosažení zkrácené nitrifikace v odpadní vodě silně zatížené amoniakálním dusíkem. Experimenty byly prováděny s aktivovaným kalem s důrazem na jednoduchost reaktoru a ekonomickou nenáročnost uvedených metod. Akumulace dusitanů byla realizována s využitím přechodné limitace koncentrace O2, krátkodobého inhibičního vlivu nedisociovaného NH2, vysokého objemového zatížení a semikontinuálního režimu provozu reaktoru. ČECH, Stanislav - SMUTEK, Daniel Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč SOVAK, 2013, V.22, No.4, p.8/104-10/106.: 2 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; těžba surovin; písky; pískovce; těžba povrchová; kamenolomy; výška těžební stěny; průzkum geologický; geologické podmínky; vrstvy geologické, uložení; průzkum hydrogeologický; hydrogeologické podmínky; režim podzemních vod; proudění podzemní vody Jámový lom Střeleč u Hrdoňovic patří k naším nejvýznamnějším ložiskům sklářských písků. Surovina tohoto ložiska, bělostně křemenné pískovce křídového stáří, se po úpravě používá jako základní komponenta pro křišťálové, obalové a ploché sklo a dále pro výrobu skelných vláken. Intenzivní těžba a průzkum písků v této lokalitě probíhá od počátku padesátých let minulého století. Během těžebních a průzkumných prací byly v období let získány nové informace o geologii a hydrogeologii křídových pískovců této oblasti. Jámový lom Střeleč odkrývá do hloubky více než 80 m mocné pískovcové těleso, které tvoří základ veškerých skalních měst Českého ráje. Z tohoto důvodu je lom ideální studijní plochou - geologickou lokalitou (geotopem) pro studium geologických jevů, odkrytých v dlouhých defilé. Signální informace V/

17 KOS, Miroslav Dezinfekce vyčištěných odpadních vod SOVAK, 2013, V.22, No.4, p.14/110-15/111.: 2 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: EU /Evropská unie/; ochrana vod; vodní zdroje; zásobování pitnou vodou; vody koupališťové; oblasti chráněných vodních zdrojů; čištění odpadních vod; čistírny odpadních vod; stupeň čištění; odtok; dezinfekce vody; ultrafialové záření Ochrana a zabezpečení kvality vodních zdrojů se stane základním směrem rozvoje vodního hospodářství pro nejbližší období EU. Vyhlásila to Evropská komise ve svém sdělení. Cílem vyhlášeného zaměření aktivit pro nadcházející období 2014 až 2020 je snížit hydromorfologický tlak v povodích. Difuzní i bodové zdroje stále významně ohrožují stav povrchových a podzemních vod, a to i přes úspěchy dosažené redukováním vnosu nutrientů, zvýšením úrovně čištění odpadních vod, snížením průmyslových emisí a významným omezením vypouštění prioritních látek. Pro ČR je aktuální otázka dezinfekce vyčištěných odpadních vod při jejich vypouštění v povodí zdrojů vody pro výrobu pitné vody a sezónně ochrany koupacích vod. Dezinfekce vyčištěných odpadních vod je a bude v nejbližší době diskutovaným technologickým opatřením v sestavě ČOV a postupně v nejbližším období vstoupí do legislativy. Příspěvek se zabývá technologickými řešeními dezinfekce odapdních vod, současným stavem v ČR a v zahraničí (EU) a používáním UV záření k dezinfekci odtoků z ČOV. KOŘÍNEK, Robert Vodárenské věže: 2. část: Průmyslová revoluce a nová renesance ve vodárenství SOVAK, 2013, V.22, No.4, p.16/112-18/114.: 9 figs, - ISSN Klíčová slova: Česká republika; architektonické dědictví; stavby historické; stavby vodohospodářské; zásobování vodou centrální; zásobování pitnou vodou; vodojemy věžové; konstrukce z cihelného zdiva; konstrukce železobetonové; kompozice architektonická; půdorysné řešení Na přelomu 18. a 19. století začala v Anglii průmyslová revoluce. Proces industrializace a masivní rozvoj průmyslu se postupně šířily i do dalších zemí a pochopitelně i na naše území. Tyto události měly za následek nadměrný přesun obyvatelstva z venkova do měst, která se začala rychle rozrůstat. Veřejné vodovody byly často na hranici své životnosti a nemohly stačit náhlému růstu. Do té doby přirozené zdroje pitných vod (řeky, potoky, rybníky) byly kontaminovány fekálním a průmyslovým znečištěním a bylo zřejmé, že bude třeby razantních změn. Kašny pomalu přestaly plnit svou funkci a stávaly se ozdobnými objekty náměstí. Vývoj techniky poznamenal i technologie čerpání, akumulace, dopravy a distribuce pitných vod a ve velké míře se začala využívat jako zdroj pitných vod voda podzemní. To vše se promítlo i na nově vznikajících věžových vodojemech. Zvětšil se objem nádrží, nejprve se budovaly levnější vodojemy zemní a tam, kde to nedovolovala morfologie krajiny, vodojemy věžové. V počátku bylo používáno cihelné zdivo a vodojemy měly čtvercový půdorys, postupem času přešli stavitelé na beton a půdorys staveb se změnil na kruhový. Nádrže byly ocelové nýtované, později železobetonové. Zvyšující se spotřeba vody v průmyslu dala vzniknout i unikátním komínovým vodojemům. Signální informace V/

18 Obnova jakosti podzemních a povrchových vod po povrchové těžbě hnědého uhlí Na základě článku autorů: Prof.Dr.Ing.Brodera Merkela, Dipl.Geoökol.Mandy Schipekové, Dr.Ing.Güntera Scholze, Dipl.Chem.Wolfganga Rabeho a Dennyho Clause, uveřejněného v DVGW Jahresrewue - Energie/Wasser-Praxis 12/2011 zpracovali Ing.J.Beneš a Ing.R.Hušková SOVAK, 2013, V.22, No.4, p.20/116-24/120.: 11 figs., 3 tabs. - ISSN Klíčová slova: Německo; těžba surovin; těžba povrchová; uhlí hnědé; škody způsobené těžbou; devastace krajiny; rekultivace krajiny; revitalizace krajiny; vody povrchové; podzemní voda; kvalita vody; jezera; vody kyselé; neutralizace; hodnota ph; vápnění vody; výzkum Revitalizace území, které bylo devastováno těžbou hnědého uhlí, vyžaduje mimořádné úsilí k ochraně podzemních a povrchových vod. V Německu v posledních letech zkoušeli a realizovali různá řešení neutralizace kyselých jezer v jámách po povrchové těžbě uhlí a již nyní se dosahuje zlepšení jakosti okolních podzemních vod. SOVAK... 5/2013 KOŘÍNEK, Robert Vodárenské věže: 3. část: Vrcholná dála v meziválečném období SOVAK, 2013, V.22, No.5, p.12/140-15/143.: 9 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; architektonické dědictví; stavby historické; stavby vodohospodářské; zásobování vodou centrální; zásobování pitnou vodou; vodojemy věžové; konstrukční řešení; kompozice architektonická; estetické působení; dominanty Podobně jako v letech předchozích byla i v době mezi první a druhou světovou válkou na území nově vzniklé republiky vybudována celá řada obecních vodovodů. U mnoha z nich byl do daného systému opět zařazen vodojem. Podíváme-li se do databáze Společenstva vodárenských věží (http://vodárny.místecko.info) zjistíme, že je zde v meziválečném období registrováno více než 50 těchto staveb. Příspěvek představuje některé z nejzajímavějších a nejpůsobivějších vodárenských věží vybudovaných za první republiky - první věžové vodojemy samostatného Československa, vodárenské věže v díle Františka Jandy, věžové vodojemy na území Mladoboleslavska a další vodojemy - dominanty. HAVLÍK, Vladimír Výpočet hydraulického rázu SOVAK, 2013, V.22, No.5, p.44/172-47/175.: 6 figs., 20 refs. - ISSN Klíčová slova: hydraulika potrubí; projekční činnost; technické řešení; hydraulické výpočty; rázy v potrubí; modely matematické; software; čerpací stanice; čerpadla, výkon; voda, tlak; simulace Při výpočtu hydraulického rázu je třeba spoléhat nejen na teoretické znalosti, ale i na praktické zkušenosti. Příspěvek stručně uvádí možné příčiny hydraulického rázu, řídící rovnice a zmiňuje některé profesionální výpočetní programy, které lze pro numerické řešení použít. V závěru příspěvku je uvedena případová studie "Podrobný hydraulický výpočet ČS Čakovice - U Červeného mlýnku". Signální informace V/

19 Stavitel... 4/2013 KULHÁNEK, František Harmonický komplex moderního bydlení Stavitel, 2013, V.21, No.4, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy obytné vícepodlažní; budovy s rozdílnou podlažností; obytné komplexy; kompozice urbanistická; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; řešení výtvarné; členění; plastičnost; kontrast; struktura materiálová; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení; architektura soudobá V Praze-Michli, prakticky na vrcholu Pankrácké pláně, na severním okraji rychle se rozvíjející čtvrti BB Centra a v bezprostředním sousedství nově vzniklého Baarova parku, byl nedávno dokončen komplex obytných budov se 139 byty. Koncepce zástavby území i stavby samé vychází z myšlenky vytvořit přirozený a plynulý přechod mezi původní názkopodlažní bytovou zástavbou okolí a moderním multifunkčním komplexem. Stavitel... 5/2013 DONÁT, Vítek - KAPRÁLOVÁ, Gabriela Nenápadný dům na konci vesnice Stavitel, 2013, V.21, No.5, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; nízkoenergetický dům; dřevostavby; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; struktura materiálová; konstrukční řešení; konstrukce nosné; tepelná izolace; konstrukce montované Fasádu z modřínového dřeva člení u tohoto rodinného domu čtvercová okna - některá jsou otvíravá, jiná skrytá za palubkami, kterými do interiéru prochází rozptýlené osvětlení. Montovaná dřevostavba v nízkoenergetickém standardu má difuzně otevřenou skladbu konstrukce. VINŠOVÁ, Hana Lázeňský dům v plném lesku Stavitel, 2013, V.21, No.5, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; budovy lázeňské; kulturní památky; architektonické řešení; konstrukční řešení; poškození budov a staveb; opravy budov a staveb Vila Eugen byla postavena roku 1890 v Karlově Studánce a své jméno dostala po arcivévodovi Evženu Rakouském. Neuvážené zásahy ji značně poškodily. Příspěvek popisuje původní konstrukci vily, která je kulturní památkou, rozsah poškození a opravy dřevěné části stavby, interiérů a izolací, výplně otvorů, komínů a řešení technického zařízení. Signální informace V/

20 KULHÁNEK, František - SEDLÁKOVÁ, Radomíra Z nezajímavého objektu přívětivý hotel Stavitel, 2013, V.21, No.5, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; hotely; budovy výškové; budovy dvoupodlažní; budovy s rozdílnou podlažností; rekonstrukce budov; kompozice urbanistická; dominanty; kompozice architektonická; hmotové řešení; půdorysné řešení; funkční řešení; dostavby; kongresové haly; řešení průčelí budov; členění; řešení barevné Výšková budova hotelu Gomel (nyní již s novým názvem Clarion Congress Hotel České Budějovice) tvoří dominantu Českých Budějovic. V uplynulém roce byla dokončena rekonstrukce tohoto objektu, který je ojedinělý i v rámci Jihočeského kraje - důvodem byla nejen technická a technologická, ale i architektonická zastaralost budovy. Použity byly nejmodernější materiály a stavební technologie s cílem zajistit maximální komfort služeb hotelu i jeho konferenčního centra. BÁČOVÁ, Marie Nové předpisy o energetické náročnosti Stavitel, 2013, V.21, No.5, p ISSN Klíčová slova: Česká republika; zákony a předpisy; vyhlášky; EU /Evropská unie/; směrnice; harmonizace předpisů a norem; budovy; energetická náročnost; energetický audit; energetický štítek; stavební zákon; stavební úřady V praxi se setkáváme s tím, že právní předpisy a technické normy reagují s určitým zpožděním na technický rozvoj a technický pokrok. V případě nových energetickýhc požadavků na budovy předbíhají právní úpravy stav techniky.přijetím novely zákona o hospodaření energií se požadavky na energetickou náročnost budov staly součástí našeho právního řádu. Urbanismus a územní rozvoj... 2/2013 FIALOVÁ, Eva - TUNKA, Martin Novela vyhlášky č.500/2006 Sb. Urbanismus a územní rozvoj, 2013, V.16, No.2, p ISSN Klíčová slova: Česká republika; zákony a předpisy; stavební zákon; územní plánování; stavební řád; vyhlášky; územně analytické podklady; územně plánovací dokumentace; měřítka výkresů; územní rozvoj; trvale udržitelný rozvoj V souvislosti se zákonem č.350/2012 Sb., kterým se mění zákon č.183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související předpisy, došlo k novelizaci vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovacích prací, kterou příspěvek komentuje. Signální informace V/

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory Ing. Martin Pecina, MBA Ostrava, 10. 5. 2012 OSNOVA Dodávky VÍTKOVICE POWER ENGINEERING pro dopravní koridory 1) Výrobní střediska VÍTKOVICE

Více

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Cenové ukazatele jsou vztaženy na účelovou měrnou jednotku (m3 obestavěného prostoru, m2 komunikace a plochy, bm liniové stavby) Stavební

Více

OBORY ČINNOSTI. Silniční a dopravní stavby. Vodohospodářské. Městské inženýrství. stavby. Konstrukce a inženýrské. Geologie a geotechnika

OBORY ČINNOSTI. Silniční a dopravní stavby. Vodohospodářské. Městské inženýrství. stavby. Konstrukce a inženýrské. Geologie a geotechnika profil společnosti OBORY ČINNOSTI Silniční a dopravní stavby Městské inženýrství Vodohospodářské stavby Geomonitoring Konstrukce a inženýrské stavby Geologie a geotechnika Diagnostika staveb Životní prostředí

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci

Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci ČVUT v Praze, Fakulta stavební Mze, NAZV-1G58052 Katedra zdravotního a ekologického inženýrství Doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. Ing. Bronislava

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Faculty of Safety Engineering Fakulta bezpečnostního inženýrství Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Šárka Kročová Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Březen 2014 Systémové

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava nabídka společnosti NOZA, s. r. o. www.nozasro.cz Profil firmy NOZA, s. r. o. Hlavním cílem a

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY

PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY Příloha 1 PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY 1. Krajina kolem města Jevíčko a v něm samotném je příkladem narušené (degradované krajiny, krajiny obdělávané, krajiny příměstské a městské krajiny.

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více