sborník PředNášek dřevostavby PRo bydlení Ing. PetR WaldsteIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sborník PředNášek dřevostavby PRo bydlení Ing. PetR WaldsteIN"

Transkript

1 sborník přednášek Dřevostavby pro bydlení Ing. Petr Waldstein

2

3 Sborník přednášek Obsah 1 Teoretická východiska Výhody výstavby objektů ze dřeva Nevýhody výstavby objektů ze dřeva 2 2 Základní požadavky na dřevostavby Nejnižší vnitřní povrchová teplota Součinitel prostupu tepla Kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce Neprůvzdušnost staveb Vzduchová neprůzvučnost staveb Požární odolnost dřevěných konstrukcí 5 3 Technická provedení typů konstrukce Základní konstrukční systémy dřevostaveb 7 4 Základní skladby obvodových plášťů Difúzně otevřené a uzavřené konstrukce Difúzně uzavřené konstrukce Difúzně otevřené konstrukce 11 1

4 Dřevostavby pro bydlení 1 Teoretická východiska V současné době se dřevo stalo významným konstrukčním materiálem pro výstavbu obytných i vícepodlažních objektů, zejména z důvodu jeho fyzikálně statických vlastností a ekologických parametrů. Kombinace moderního pojetí dřevostaveb s poznatky historických stavebních systémů udává trend moderní výstavby. Dřevostavby jsou dnes moderní a úspěšné díky možnosti široké tvárnosti architektonických prvků. Moderní trend dřevostaveb je možný také díky vývoji nových konstrukčních metod a komplexních prvků na bázi dřeva s lepšími vlastnostmi než původní prvky z rostlého dřeva. Moderní dřevostavby řeší odborně a koordinovaně problematiku statiky, akustiky, požární ochrany a stavební fyziky. Stále více se vlastnosti kladené na provedení dřevostaveb dostávají do povědomí potenciálních investorů. Díky tomu jsou vyvíjeny nové technologie výstavby a zkoušeny stále nové materiály na bázi dřeva. Zvýšení cen energií zapříčinilo vznik nových domů v nízkoenergetických standardech. Neustálý posun zaznamenávají i tepelně izolační materiály a technická zařízení staveb jako větrání, rekuperace, solární a fotovoltaické systémy. 1.1 Výhody výstavby objektů ze dřeva Dřevostavby jsou šetrné k životnímu prostředí. Pro výrobu stavebních částí se spotřebuje méně energie než pro dobývání cihlářské hlíny, pálení cihel a jejich transport. Na základovou desku založenou v nezámrzné hloubce a na únosné zemině se jednotlivé prvky nainstalují za velmi krátkou dobu. Výstavba domu trvá od objednání zpravidla 3 až 8 týdnů, při větších odchylkách od původní koncepce je vše hotovo do tří měsíců. Variabilní je zpravidla tloušťka a tedy i účinnost tepelných izolací. Výstavba formou suché technologie umožňuje stavět po celý rok, takže stavebník není vázán příznivým počasím, teplotami a podobnými faktory. Většina dřevostaveb je uživatelsky sympatická. Nově postavený objekt nepotřebuje vyschnout po mokrém procesu a působí tak příjemně a zatepleně ihned po dokončení. Při použití součástí z rostlého dřeva (obkladové palubky, podlahy) je příjemný i čichový vjem. Protože dřevo a desky na jeho bázi mají podstatně nižší hmotnost, snižují se výrazně náklady na přepravu materiálu a na zemní práce. Při suché technologii výstavby se radikálně snižuje množství a zejména hmotnost stavebního odpadu, takže náklady na likvidaci odřezků jsou nízké. Případná likvidace staveb na bázi dřeva je energeticky nenáročná a nezatěžuje životní prostředí.[1] 1.2 Nevýhody výstavby objektů ze dřeva Životnost staveb na bázi dřeva je nižší než u kamene nebo cihel. I tak se ale pohybuje v desítkách let. Zděné stavby je možno používat podstatně déle. Lehké dřevěné konstrukce mají nižší tepelně akumulační schopnosti, takže v zimě bezprostředně po vypnutí topidla začne v domě rychleji klesat teplota. Domy ze dřeva a desek na bázi dřeva jsou hořlavé. I když je nehořlavost dřeva pomocí velkoplošných materiálů pro opláštění dřevěných nosných konstrukcí výrazně zvýšena, požární odolnosti cihlových konstrukcí nedosahují. Akustické vlastnosti, zejména z hlediska kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí dřevostaveb, jsou nízké a vyžadují náročnější řešení této problematiky. 2

5 Sborník přednášek Dřevostavby jsou více ohroženy rozšířením plísní. Ty se mohou objevit v místech s vyšší vlhkostí stěn a zejména ve styku neošetřeného dřeva se základem. Obytné domy ze dřeva a desek na bázi dřeva jsou oproti domům zděným lehké, takže například při povodních jsou méně stabilní. [2] Obr. 1: Konstrukce dřevostavby, (www.uspornebydleni.cz) 2 Základní požadavky na dřevostavby Pro dřevostavby platí jako pro ostatní konstrukce základní požadavky, které musí skladba konstrukce splňovat. Jedná se o tepelně technické požadavky dle normy ČSN EN a o akustické požadavky upravující legislativní předpis ČSN Dále se jedná o požární odolnost konstrukce staveb dle normy ČSN Nejnižší vnitřní povrchová teplota Lehké dřevěné konstrukce patří k plošně nehomogenním konstrukcím, které zahrnují tzv. tepelné mosty. Tepelný most představuje místo, na němž dochází k výrazně vyššímu tepelnému toku než v okolí, to znamená, že odvádí mnohem větší množství tepla. Tímto dochází jednak k tepelným ztrátám, ale také často k poklesu vnitřní povrchové teploty pod hodnotu teploty rosného bodu a následné kondenzaci vodních par. U dřevostaveb jsou hlavním problém sloupy a krokve mající jiné izolační vlastnosti než okolní materiály a styky dřevěných konstrukcí, které jsou ovlivňovány změnou geometrie konstrukce. Pro obecné podmínky se požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu stanovuje pomocí teplotního faktoru vnitřního povrchu f Rsi [-], který musí vyhovovat požadavkům normy. [7] 3

6 Dřevostavby pro bydlení 2.2 Součinitel prostupu tepla Součinitel prostupu tepla U [W(/m 2.K)] udává množství tepelného toku, který se šíří z vnitřního prostředí do venkovního prostředí přes 1 m 2 konstrukce při teplotním rozdílu prostředí 1 K. Hodnota součinitele prostupu tepla závisí na součiniteli tepelné vodivosti λ [W/(m K] při dané tloušťce konstrukce a hodnotě odporu prostupu tepla na vnitřní a vnější straně konstrukce. Pomocí požadované a doporučené hodnoty součinitele tepla jsme schopni určit, jestli se jedná o běžný, nízkoenergetický a pasivní objekt. [7] Tab. 1: Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle objektů 2.3 Kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce Kondenzace vodní páry je v konstrukci nežádoucím jevem, zejména u dřevostaveb by se riziko kondenzace vodních par mělo snížit na minimum, v ideálním případě ho zcela eliminovat. Nejvyšší riziko kondenzace je v zimě a za mrazů, kdy obvodová stěna přenáší velký teplotní rozdíl mezi vnitřkem objektu a venkovní prostředím a kdy je uvnitř vysoký částečný tlak vodní páry a venku velmi nízký. Pokud teploty v konstrukci, zejména teploty ve vrstvě izolace klesají rychleji než teplota rosného bodu, což je v zimě často, může v konstrukci dojít nejprve ke vzniku rosného bodu, později místo, kde se začala srážet pára, se rozšíří do oblasti konečné tloušťky, tzv. zóny kondenzace. Dle požadavků normy ČSN EN nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce M c v [kg(/m 2 a)] u objektů, u kterých by kondenzát mohl ohrozit funkci stavby. 2.4 Neprůvzdušnost staveb Základem pasivní výstavby je její naprostá neprůvzdušnost, zejména v konstrukci obálky objektu. Neprůvzdušnost domu je stanovena normou, která stanovuje hodnotu celkové intenzity výměny vzduchu v objektu při tlakovém rozdílu 50 Pa. Neprůvzdušnost konstrukce je množství vzduchu v m 3, který projde za jednotku času stavební konstrukcí při daném rozdílu statických tlaků vzduchu působících na jeho vnitřní a vnější straně a při daném atmosférickém tlaku vzduchu, teplotě vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu. Vzduchotěsnost staveb, je zpravidla měřena již při výstavbě objektů v pasivním standardu a po dokončení a těsnění obvodového pláště. Problémy se vzduchotěsností se vyskytují především u lehkých montovaných konstrukcí, které obsahují velké množství spár - potenciálních netěsností. U dřevostaveb se týkají celé obálky budovy, u ostatních staveb se týkají šikmých střech a připojovacích 4

7 Sborník přednášek spár výplní otvorů. Vzduchotěsnost hodnocena jako průvzdušnost obálky budovy, se měří podle ČSN EN zařízením Blower-Door test. Obr. 2: Blower-Door test, (www.bautiz.it) 2.5 Vzduchová neprůzvučnost staveb Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi a obvodových plášťů budov stanovuje ČSN Vážené hodnoty vzduchové neprůzvučnosti nesmí být nižší než požadované hodnoty uvedené v normě. Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi v budovách jsou stanoveny na základě charakteru oddělovaných místností (chráněné místnosti příjmu a hlučné místnosti zdroje zvuku) a v závislosti na směru přenosu zvuku (horizontální x vertikální). Základní požadovaná hodnota zvukové izolace mezi byty v bytových domech, resp. mezi obytnou místností jednoho bytu a všemi ostatními místnostmi druhého bytu, je stanovena pro stěny i stropy R w = 53 [db]. 2.6 Požární odolnost dřevěných konstrukcí Požární bezpečnost stavebních objektů je schopnost stavebních objektů bránit v případě požáru ztrátám na životech a zdraví osob, popř. zvířat a ztrátám majetku; dosahuje se jí vhodným urbanistickým začleněním objektu, jeho dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením nebo požárně bezpečnostními zařízeními a opatřeními. Požární bezpečnost staveb je tedy dána souhrnem předpisů, podle kterých se musíme řídit při návrhu a stavbě objektů. Požární odolnost konstrukce se určuje klasifikací podle výsledků zkoušek a výpočtů. Splnění charakteristických vlastností požární odolnosti se označuje písmeny a dobou (t) v minutách, po kterou posuzované konstrukce splňují charakteristické vlastnosti. [8] Nejčastěji jsou používány tyto značky požární odolnosti: nosnost konstrukce R (t) celistvost konstrukce E (t) tepelná izolace konstrukce I (t) hustota tepelného toku či radiace z povrchu konstrukce W (t) kouřotěsnost konstrukce S (t) samozavírací zařízení požárních uzávěrů C 5

8 Dřevostavby pro bydlení mechanická odolnost M Stavební konstrukce se podle požární odolnosti zařazují do této stupnice požární odolnosti:15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 minut. Doby jsou dále doplněny identifikačními písmeny a tvoří třídy požární odolnosti. (např. REI 45). Dále je třeba nutné k vlastnostem požární odolnosti stanovit stupeň požární bezpečnosti objektu, který je charakterizován stupněm požární bezpečnosti jednotlivých požárních úseků, na které je stavební objekt rozdělen. Stupeň požární bezpečnosti vyjadřuje souhrn technických požadavků na stavební konstrukce. [8] Požární úseky, mající požárně dělicí nebo nosné konstrukční systémy nehořlavé, nemají být podporovány konstrukčními systémy smíšenými nebo hořlavými jiných požárních úseků; pokud tomu tak není, považuje se i konstrukční systém za smíšený nebo hořlavý. Konstrukční části se podle hořlavosti použitých hmot a jejich vlivu na intenzitu požáru a na stabilitu a únosnost konstrukčních částí třídí na druh DP1, DP2, DP3 dle ČSN Dnes již je běžné, že veškeré výrobky používané na provedení dřevostaveb i skladby obvodových plášťů jsou zatříděny na základě požární odolnosti a hořlavosti a jsou uváděny v katalogu firem. Obr. 3: Požární zkouška Veselí nad Lužnicí, (www.cvut.cz) 3 Technická provedení typů konstrukce Dřevo je využíváno jako základní stavební materiál již od nepaměti a je historicky spojené s výstavbou objektů. Postupem času se začaly vyvíjet jednotlivé konstrukční typy, které se v průběhu let zdokonalovaly a rozšiřovaly se jejich možnosti uplatnění. Hlavním rozdíl u moderních dřevostaveb spočívá ve výplňovém materiálu dřevěného rámu, kdy místo cihel a kamenů je stěžejním prvkem tepelná izolace, která společně s dřevěnými deskami tvoří plášť rámu. Během vývoje dřevostaveb vznikly novodobé konstrukční systémy, které umožňují použití dřeva i u staveb kulturních, sportovních a skladovacích hal. S rozvojem prefabrikace i v oblasti staveb ze dřeva se začínají objevovat první stavby z dílců připravených předem ve výrobních halách. [1] 6

9 Sborník přednášek 3.1 Základní konstrukční systémy dřevostaveb Konstrukční systémy budov na bázi dřeva se zpravidla odvozují od hlavních svislých a vodorovných nosných konstrukcí, respektive konstrukčních prvků. Vyznačují se zejména různým stupněm prefabrikace a návazně staveništní pracnosti. Současné provedení dřevostaveb vychází zvláště z následujících konstrukčních principů: Srubové a trámové stavby Tento systém novodobé srubové výstavby, je tvořený z kuláčů, dvoustraně, nebo čtyřstranně hraněných, případně profilovaných trámů, z kterých se vytvářejí masivní stěny. Jednotlivé trámy se kladou na sebe vodorovně a spojují se mezi sebou dřevěnými kolíky, vloženými péry nebo na pero a drážku vyfrézovanou v ložných plochách trámů. Pro tento konstrukční systém je charakteristické provedení nárožní budovy, kde se jednotlivé prvky překládají a spojují se na přeletování. Nosnou konstrukci stropů tvoří převážně viditelné trámy osedlané do příček a obvodových stěn na jednostranné přeplátování s přesahem v šířce římsy. U konstrukcí trámových stěn se nepoužívá přeplátování, ale vodorovné trámy jsou ukončeny kolmým řezem, nebo čepem a vkládají se do drážek svislých sloupků. Konstrukce trámových stěn se skládá z vodorovných a svislých sloupků. V obou případech tloušťka stěny z masivního dřeva nepřesahuje obvykle 200 mm, což je pro celoročně užívané bytové objekty, z hlediska tepelně technických nároků na obálkové konstrukce málo. [3] Příhradové, hrázděné stavby U tohoto konstrukčního systému tvoří nosnou konstrukci stěn tesařsky vázaná kostra z hraněného řeziva vyplněná různými druhy vyzdívek. Pro tuto nosnou kostru je nutno použít staticky dimenzované profily tloušťky 100/ /180 mm. Nosná kostra musí být vyztužena úhlopříčně orientovanými vzpěrami a stěnovými rozpěrami. Kostra hrázděných budov zahrnuje i vázaný strop a sedlovou střechu. [3] Klasické řešení tohoto konstrukčního systému již nevyhovuje dnešním stavebně technologickým a tepelně technickým požadavkům. Pokud je dnes stavba objektu řešena pomocí tohoto systému jedná se většinou o výrazový a estetický důvod zakomponování stavby do krajiny či okolní výstavby. Obr. 4: Provedení moderní hrázděné stavby, (www.drevostavby.cz) Stavby ze skeletových konstrukčních systémů Jedná se o prostorový nosný systém využívající skelet, vytvářený ze svislých a vodorovných nosných tyčových prvků. Kompletuje se nenosnými obvodovými plášti a dělicími konstrukcemi stropu a příček. 7

10 Dřevostavby pro bydlení Konstrukce dřevěných skeletů mohou mít několik variant, pokud se jedná o skelet skládající se z jednoduchých nebo zdvojených trámů osazených na sloupech. Další možností je provedení na probíhajících sloupech. Řešení výstavby objektů ze skeletových konstrukcí bylo umožněno novými technologiemi výroby nosných tyčových prvků z lepeného lamelového dřeva a novými způsoby spojování. [3] Skeletové konstrukční systémy se vyznačují půdorysnou dispoziční volností a jsou proto vhodné zejména pro výstavbu občanských staveb. Skeletové systémy jsou také náročnější na zabezpečení prostorové tuhosti a náročnější provedení konstrukčních spojů lepených lamelových prvků. Konstrukční systém z prostorových buněk Je konstrukčním systémem, který využívá kompletně sestavených prostorových buněk z výroben, které obsahují kompletní provedení stěn včetně opláštění, finálních povrchových úprav a instalací vždy v konkrétní prostorové buňce. Tyto buňky se pak dle předem stanoveného postupu při návrhu řešení skládají na staveništi do finální podoby. Toto konstrukční řešení provedení dřevostaveb je podmíněno ekonomickou analýzou, účelností objektu a dispozičním řešením konkrétní dřevostavby s přihlédnutím k možnosti dopravy a montáže na konkrétním místě. Obr. 5: Montáž dřevostavby z prostorových buněk, (www.drevostavby.cz) Sloupkové, žebrové konstrukční systémy Nosná kostra obvodových a vnitřních stěn je zhotovena z hraněných profilů, kde šířka těchto profilů je 2 až 3 násobkem jejich tloušťky. Jedná se o rámový způsob výstavby pomocí sloupků, jejíž rozměry jsou ovlivněny zejména technickými statickými požadavky. Pro vodorovné konstrukce stropu a střechy se pak používají profily, kde výška profilu je 4 až 5 násobkem jeho šířky. Ztužení stěn v rovině stěny zabezpečují konstrukční desky připevněné na nosnou kostru hřebíky nebo sponkami. Tloušťka konstrukčních desek a osové vzdálenosti spojovacích prvků pro připevnění konstrukčních desek k nosné konstrukci jsou voleny tak, aby tyto desky zabezpečovaly i spolupůsobení s dřevěným roštem. Opláštění dřevěné kostry obvodových stěn z vnější strany zabezpečuje ochranu nosné dřevěné konstrukce proti povětrnostním vlivům a je schopno plnit protipožární funkci. Z vnitřní strany obvodové stěny či stropu se umisťuje parozábrana nebo parobrzda. Konstrukce je možné doplnit předstěnou zavěšenou na pomocném roštu, v kterém je možné vést rozvody inženýrských sítí. Horizontální ztužení se provádí v celém půdorysu každého podlaží ze shodného profilu, jako jsou sloupky. Tento profil je do zhlaví obvodové stěny připevněn hřebíky, tak že vytváří v rozích stěn přeplátování jednotlivých konstrukcí. 8

11 Sborník přednášek Stropní konstrukce je tvořena stropnicemi z rostlého dřeva, nebo viditelnými průvlaky z lepeného lamelového dřeva se stropnicemi, které mají za úkol bezpečně přenést svislé zatížení. [3] Systém je velice flexibilní a umožňuje stavbu objektu prakticky na přání zákazníka se snadnou možností provádění dodatečných změn a snadné a přehledné montáže stavby. Tento systém zažívá v současné době velký rozmach s využitím novodobých moderních konstrukcí, jako jsou lehké lepené nosníky tvaru I se stojinou z desek OSB a další novodobé materiály. Obr. 6: Schéma sloupkové konstrukce Two by Four, (www.mpo-efekt.cz) Panelové konstrukční systémy Základním konstrukčním prvkem panelových systémů je nosný panel obvodového pláště a panel vnitřních nosných a dělících stěn. Při vytváření konstrukce budovy může být kombinován s rámovým stropem a všemi známými konstrukčními systémy střech. Panelové konstrukční systémy se vyrábějí v různých velikostech a v různých stupních prefabrikace a kompletace dílců. Hlavním konstrukčním prvkem stěnových panelových systémů je dřevěná nosná kostra. Její provedení zhruba odpovídá provedení sloupkového konstrukčního systému, ale zhotovuje se sbíjením svislých sloupků s vodorovnými prvky ve výrobním závodě s pomocí specializovaných pomůcek a strojů. Tímto je zajištěna jejich pravoúhlost a přesnost stavebních dílců a rozdíl je také v tom, že oproti staveništnímu provedení sloupkové konstrukce není nutné jednotlivé prvky zdvojovat a sdružovat. Nosná konstrukce se ve výrobních halách rovnou oplášťuje vhodnými konstrukčními deskami a z vnitřní strany se do konstrukce již osadí rozvody instalací nebo pouze elastické hadice pro následné protažení kabelů. Do panelů jsou již ve výrobně osazeny okna a dveře, což umožňuje jejich dokonalejší provedení a utěsnění problémových detailů. [3] Z výroby jsou pak panely převezeny pomocí nadměrných nákladů na staveniště, kde jsou jednotlivé prvky postupně skládány na základovou desku do finální podoby. Při použití celostěnových panelů se počet spár minimalizuje pouze na spáry v rozích, které jsou spolehlivě těsněny stažením styku vruty nebo šrouby do těsnění přesahu parozábrany. 9

12 Dřevostavby pro bydlení 4 Základní skladby obvodových plášťů Uvedené informace k základním skladbám obvodových plášťů u vybraného sloupkové a panelového konstrukčního systému vychází na základě obecně dostupných materiálů firem, které dodávají v současné době na trh konstrukce a objekty na bázi dřeva. V této kapitole uvádíme základní zástupce co do materiálového provedení na trhu. Řešení obvodových stěn se na našem trhu objevují prakticky ve dvou konstrukčních variantách a materiálových variantách a jejich kombinacích. Používá se označení pro tyto dva základní zástupce jako americká a evropská verze provedení obvodového pláště. Americká verze je odvozená od systému Two by Four, který vychází ze základní dimenze tyčových prvků nosné kostry stěnové konstrukce 2 x 4. Jelikož při této dimenzi pro použití v obvodovém plášti nejsme schopni schopná dosáhnout požadovaných hodnot tepelného odporu pro ČSN, používá se pro náš trh dimenze 2 x 6. Což odpovídá profilům cca 50 x 150 mm u neopracovaných prvků z rostlého dřeva, nebo z profilů 45 x 140 mm u čtyřstranně hoblovaných prvků. U těchto konstrukcí vycházejících z americké verze se pak obvykle používá ke ztužení konstrukce v rovině stěny konstrukčních desek z velkých orientovaných třísek OSB 3 určených do vlhkého prostředí o tloušťce 12 mm, připevněných ke konstrukci nosného rámu s osovou vzdáleností sloupků 400 mm z vnější strany. [3] Evropská verze vychází z profilu sloupků nosného rámu 60 x 100, 120 x 150 mm. K zajištění stability konstrukce v rovině stěny se obvykle používá cementotřískových desek tl. 12 mm. Konstrukce obvodových stěn je pak podle jednotlivých dodavatelů dokončena z vnější strany zateplovacím systémem z polystyrenu, nebo z desek na bázi minerálních vláken a dřevovláken s příslušnou omítkou. Po provedení instalací a vyplnění prostoru mezi konstrukčními prvky nosného rámu tepelnou izolací z minerálních nebo skelných vláken je z vnitřní strany provedena vrstva parozábrany. Z požárního hlediska je vnitřní povrch obvodových stěn dokončen sádrokartonovými nebo sádrovláknitými deskami tl. 12,5 nebo 15 mm. Případně je konstrukce obvodových stěn z vnější strany obložena tepelně izolačními deskami z minerálních nebo skelných vláken osazených mezi vodorovné latě a zakryta difuzní kontaktní folií. Fasádní obklad z palubek je pak proveden na svislý odvětrávaný rošt. [3] 4.1 Difúzně otevřené a uzavřené konstrukce Otevřenost a uzavřenost konstrukčního systému dřevostaveb spočívá v prostupu vlhkosti. Difúzně uzavřené systémy dřevostaveb využívají parotěsnou vrstvu, která zabraňuje v prostupu vodních par do konstrukce a předchází jejich případné kondenzaci. V difúzně otevřené konstrukci dřevostaveb je skladba stěn tvořena tak, aby páry procházely konstrukcí ven, ale nikde nezkondenzovaly na kapalnou vodu. [9] Nelze jednoznačně říci, která z možností je lepší a má větší budoucnost pro tvorbu dřevostaveb, každá má své výhody a nevýhody. Pro volbu typu systému lze třeba zvážit typ realizované stavby a pak závisí na její bezchybné realizaci. 4.2 Difúzně uzavřené konstrukce Představují klasické dřevostavby. Obvodové stěny dřevostavby jsou ve většině případů tvořeny rámovou konstrukcí z dřevěných sloupků vyplněnou minerální izolací, která je doplněna přídavnou izolací z exteriérové strany. Tato skladba z hlediska stavební fyziky vyžaduje omezení prostupu vodních par z interiéru směrem do konstrukce. Obzvláště pak, je-li přídavná izolace pod fasádou řešena např. fasádním polystyrenem, který vlhkost v konstrukci uzavře. 10

13 Sborník přednášek Bez vrstvy bránící průniku par do konstrukce vlhkost v rosném bodě zkondenzuje na kapalnou vodu a hromadí se v konstrukci. S rostoucí vlhkostí se zlepšují podmínky pro vznik a růst dřevokazných hub a hmyzu, jejichž působení může narušit samotnou statiku konstrukce celé stavby. Z výše zmíněných důvodů se stěny dřevostavby opatřují z interiérové strany parotěsnou fólií, která zamezuje průniku vodních par do konstrukce. Tato fólie se zpravidla umisťuje mezi dřevěný rám a vnitřní konstrukční OSB desku nebo sádrovláknitou desku. Neporušená a nepropustná folie je podmínkou funkční difúzně uzavřené konstrukce. Nebezpečí tak hrozí i při jednoduchém připevňování poličky, kdy může dojít k porušení folie například vrutem. Proto je vhodné využívat skladbu stěny s tzv. instalační předstěnou, na kterou lze montovat další zařízení interiéru, aniž by hrozilo poničení parozábrany. 4.3 Difúzně otevřené konstrukce Difúzně otevřené konstrukce se v dřevostavbách používají posledních zhruba 15 let, což přirozeně souvisí s novými technologiemi, zejména s konstrukčně-izolačními materiály jako jsou minerální izolace a izolace na bázi dřevěných vláken. Počet difúzně otevřených dřevostaveb se neustále zvyšuje, i když mezi veřejností stále panuje směs neznalosti a nedůvěry v tento konstrukční systém. Difúzně otevřená konstrukce pracuje na principu prostupu plynů molekulárním přenosem, běžně označovaným jako difuze vodní páry. To v praxi znamená, že v konstrukcích nejsou používány parotěsné zábrany, které tento proces znemožňují. Stavba difúzně otevřených konstrukcí, tak oproti jiným systémům vyžaduje absolutní stavebně technologickou kázeň. Tím je zároveň i zaručena kvalita provedení stavby v maximální míře již při sestavování jednotlivých prvků a dílů. Seznam použité literatury [1] VAVERKA, Jiří. HAVÍŘOVÁ, Zdeňka. JINDRÁK, Miroslav a kol. Dřevostavby pro bydlení. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN [2] KOLEKTIV AUTORŮ. Dřevostavby a konstrukce na bázi dřeva. 1. vyd. Ostrava, s. ISBN [3] BUKOVSKÝ, Ladislav a kol. Technické řešení energeticky úsporných dřevostaveb. 1. vyd. Praha, s. [4] KOLB, Josef. Dřevostavby. Systémy nosných konstrukcí, obvodového pláště. 2. vyd. Praha:Grada, s. ISBN [5] [6] [7] [8] [9] 11

14 Dřevostavby pro bydlení PODĚKOVÁNÍ Práce byla realizována za finančního přispění Evropské unie v rámci projektu: CZ.1.07/3.2.07/ Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby. 12

15

16 Název projektu Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.07/ Realizátor projektu Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s. Studentská Ostrava-Poruba IČ: ISBN

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zdeňka Havířová Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Zlín 14.10.2009 Téma semináře

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa jan.kurc@knaufinsula;on.com Zateplená dřevostavba Prvky které zásadně ovlivňují tepelně technické vlastnos; stěn - Elementy nosných rámových konstrukcí

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ZÁSADY NÁVRHU principy pro skladbu

Více

1 Teoretická východiska provedení dřevostaveb 4. 3 Základní skladby obvodových plášťů 9. 5 Základní požadavky na konstrukce dřevostaveb 12

1 Teoretická východiska provedení dřevostaveb 4. 3 Základní skladby obvodových plášťů 9. 5 Základní požadavky na konstrukce dřevostaveb 12 vzdělávací materiály Dřevostavby pro bydlení Ing. Zoja SKOPALOVÁ Bc. Petr ŠENFELDR, DiS, BA Vzdělávací materiály Obsah 1 Teoretická východiska provedení dřevostaveb 4 1.1 Výhody výstavby objektů ze dřeva

Více

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA 13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA HISTORIE DŘEVA VE STAVEBNICTVÍ DŘEVO PATŘÍ MEZI NEJSTARŠÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY. SETKÁVÁME SE S NÍM U NEJRŮZNĚJŠÍCH DRUHŮ STAVEB A KONSTRUKCÍ. JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE

Více

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Prezentace: Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Vincent Guillot Rigips / Ecomodula Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Mateřská škola Úšovice Mariánské

Více

Stavební kameny pro Vaše nápady

Stavební kameny pro Vaše nápady Stavební kameny pro Vaše nápady Další informace Nové stavění nové myšlení Stále více lidí chce stavět a bydlet jinak. Chtějí dobré, solidní domy s vysokou kvalitou bydlení a rozumnými pořizovacími a udržovacími

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor

Více

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Zvukově-izolační vlastnosti Mluvíme-li o zvuko-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně o ochraně proti hluku. U vnitřních stěn

Více

Postup zateplení šikmé střechy

Postup zateplení šikmé střechy Postup zateplení šikmé střechy Technologické desatero 1. Kontrola pojistné hydroizolace Proveďte kontrolu pojistné hydroizolační fólie Knauf Insulation LDS 0,04. Zaměřte se na její správné ukončení, aby

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb. Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb. Ing. Marek Pokorný, Ph.D. , Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb Ing. Marek Pokorný, Ph.D. Sálání tepla Zdroj: Wikipedie odstupové vzdálenosg Vnitřní požár požární odolnost Vnější požár téže nebo sousední budovy

Více

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce Přednáška č. 6 Doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875,

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Tl. [mm] Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída reakce na 40 Tepelná izolace z ovčí vlny/ latě 40x50 0,041 0,50 B2 18 OSB 3 Eurostrand 4PD 0,130 200,00 B2 160 Dřevovláknitá

Více

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 Asociace dodavatelů montovaných domů CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ EDEN 3000 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 603 00 BRNO 1 Výzkumný

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.

Více

Posi-Joist TM Stropy. Dostupné v šesti standardních výškách

Posi-Joist TM Stropy. Dostupné v šesti standardních výškách Posi Posi-Joist TM MiTek Contact Details and Logo Technologie pro pasivní a nízkoenergetické stavby od společnosti MiTek STROPY STĚNY STŘECHY Posi-Joist TM Stropy Nosníky jsou tvořené dřevěnými pásnicemi

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Technické podklady EUROPANEL

Technické podklady EUROPANEL Technické podklady EUROPANEL Vážení obchodní přátelé Jste jednou ze stavebních, montážních nebo projekčních firem, které se rozhodly využít jedinečných vlastností systému EUROPANEL ve svých podnikatelských

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Nutnou podmínkou k zamezení přenosu požáru vně hořícího objektu je vymezení minimálních odstupových vzdáleností mezi objekty. Kolem hořícího

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Stavební fyzika a konstrukce

Stavební fyzika a konstrukce Stavební fyzika a konstrukce GmbH & Co. KG IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o. Výhradní zastoupení pro ČR a SR. Soběslavská 3135, 390 05 Tábor tel/fax: +420 381 523 599 mobil: +420 774 616 2 info@izolace konopi.cz

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012 D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012 Obsah 1 PRŮMYSLOVÉ STAVBY 1.1 Ukotvení stěny 1.2 Spojovací uzel stěna-střecha 2 VÍCEPODLAŽNÍ OBYTNÉ STAVBY 2.1 Uzel stěna spodního podlaží-strop-stěna horního podlaží 3 PŘÍSTAVBA

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Pojistná hydroizolace + odvětrání střešního pláště Ochrana

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Má praxe probíhala ve firmě HK-DŘESTAV s. r. o.. Společnost vznikla roku 1992 jako nástupce firmy tesařství Kubín. Zabývá se výstavbou a realizací

Má praxe probíhala ve firmě HK-DŘESTAV s. r. o.. Společnost vznikla roku 1992 jako nástupce firmy tesařství Kubín. Zabývá se výstavbou a realizací Daniel Decker Má praxe probíhala ve firmě HK-DŘESTAV s. r. o.. Společnost vznikla roku 1992 jako nástupce firmy tesařství Kubín. Zabývá se výstavbou a realizací dřevěných rodinných domů po celé České republice

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

fermacell Katalog detailů

fermacell Katalog detailů fermacell Katalog detailů konstrukcí v dřevostavbách Stav květen 2014 2 Obsah Půdorys domu vodorovný řez 0.00.00.0.01... 3 Svislý řez domem 0.00.00.0.02... 4 Napojení stěna základová deska...5 Kontaktní

Více

CENÍK SRUBŮ A ROUBENEK 2014

CENÍK SRUBŮ A ROUBENEK 2014 CENÍK SRUBŮ A ROUBENEK 2014 všechny katalogové stavby se na přání dají rozměrově upravit. Společně s investorem navrhujeme jiná dispoziční řešení, pomáháme při osazení do terénu, kdy se berou v potaz přístupové

Více

CENÍK SRUBŮ A ROUBENEK 2010

CENÍK SRUBŮ A ROUBENEK 2010 CENÍK SRUBŮ A ROUBENEK 2010 všechny katalogové stavby se na přání dají rozměrově upravit. Společně s investorem navrhujeme jiná dispoziční řešení, pomáháme při osazení do terénu, kdy se berou v potaz přístupové

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

NOBASIL MPN MPN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL MPN MPN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL MPN MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-WL(P)-AF5 EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07 MPN Popis Deska NOBASIL MPN se vyrábí z čedičových vláken, které jsou spojné

Více

VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska

VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska konstrukce spodní obytné části domu Dům je postaven na jednoduché základové desce( pasy, radonová izolace, hydroizolace). Spojení domu ze základovou deskou je prováděno

Více

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI 120 90 60 30

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI 120 90 60 30 fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 ++db47++db52++db64 EI 120 90 60 30 2 Obsah 1 Rozměry desek a prvků 3 8 Protipožární opláštění fermacell 11.3 Rozteče

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011 Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Moderní dřevostavba. ...může být moderní i po mnoha letech DOPORUČENÉ SKLADBY. Nová generace minerální vlny

Moderní dřevostavba. ...může být moderní i po mnoha letech DOPORUČENÉ SKLADBY. Nová generace minerální vlny Moderní dřevostavba DOPORUČENÉ SKLADBY - střešních plášťů - vnitřních stěn - obvodových plášťů...může být moderní i po mnoha letech Nová generace minerální vlny 02 Úvod Obsah Úvod 2 Materiály pro dřevostavby

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST systému VAREA MODUL

POŽÁRNÍ ODOLNOST systému VAREA MODUL Stavební systém pro nízkoenergetické domy POŽÁRNÍ ODOLNOST systému VAREA MODUL výrobce: VAREA MODUL, s.r.o. Sídlo: Štramberk, Náměstí 34, PSČ 742 66 IČ: 285 95 351, DIČ: CZ- 285 95 351 zapsaná v OR Krajského

Více

Vybrané realizace: Všechny naše postavené domy najdete na www.celet.cz

Vybrané realizace: Všechny naše postavené domy najdete na www.celet.cz Referenční dům Cheb Vybrané realizace: Rozhodnutí pro stavbu domu patří k těm důležitějším v životě většiny z nás. Dovolte nám usnadnit Vám cestu ke kvalitní a technologicky vyspělé stavbě, která se stane

Více

Představení. Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných

Představení. Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných Představení Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných fasád. Je kombinací absolutní funkčnosti a moderního designu a stává se tak přirozenou volbou pro všechny

Více

Stavební fyzika N E P R O D Y Š N O S T 4/2012

Stavební fyzika N E P R O D Y Š N O S T 4/2012 Obsah: 1. Základní informace 2. Důležitost neprodyšnosti/větruvzdornosti 3. Výhody CLT z hlediska neprodyšnosti 4. Technické aspekty neprodyšnosti 5. Provedení a detailní napojení 6. Shrnutí 7. Příloha

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 5. PŘÍČKY I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex Tepelné pásy TP EKO Tepelné pásy EKO jsou určeny pro všechny druhy nezatížených tepelných a zvukových izolací, podlah na dřevěných polštářích, zavěšených

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více