NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIMOŇ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIMOŇ"

Transkript

1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIMOŇ březen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č. p Česká Lípa 1

2 Zpracované dle 55 odst. 2, přiměřeně podle 47, stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci, podle přílohy č. 6 této vyhlášky. Dne schválilo Zastupitelstvo města Mimoň svým usnesením číslo Z14/80 pořízení změn Územního plánu Mimoň v rozsahu 6-ti navržených dílčích změn, mezi nimiž byl i návrh na změnu využití ploch v centrální části města pod názvem Centrum města mezi ulicí Malá a Ploučnicí s vloženou veřejně prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury přeložkou silnice II/270 a Lávka pro pěší a cyklisty přes Ploučnici. Tyto požadované plochy, na základě navazujícího usnesení Rady města Mimoň č. R14/878 ze dne , řeší Změna č.3 územního plánu Mimoň (dále Změna č. 3). O výkon činnosti pořizovatele byl požádán Městský úřad Česká Lípa - Úřad územního plánování. Územní plán Mimoň (dále ÚP Mimoň ) vydalo zastupitelstvo města Mimoň dne pod č. usn. Z11/35. V současné době jsou pořizovány Změny ÚP Mimoň č. 1 a č. 2. 2

3 Obsah: a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci e) případný požadavek na zpracování variant řešení f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 3

4 Zadání Změny č. 3 ZMĚNA Č. 3 Přehled lokalit změn s požadavky na rozvoj území obce, resp. Požadavky na řešení změn využití území Předmětem Změny č. 3 jsou vymezené změnové lokality č. 6 a č. 7, které se nachází v katastrálním území Mimoň. Podrobněji plošně jsou vymezeny v grafických přílohách zadání, které obdrží zpracovatel spolu se zadáním. Lokalita č. 6: Centrum města mezi ulicí Malá a Ploučnicí Prověřovaná plocha cca m 2, centrum města s vloženou veřejně prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury přeložkou silnice II/270. Plocha zahrnuje dostavbu východní strany Náměstí 1. Máje, přestavbu jižní části městského centra a přeložku silnice II/270 vedenou podél řeky Ploučnice mezi Zámeckým mostem a stávajícím kruhovým objezdem na Náměstí ČSA. Vymezení plochy změny vyznačeno na přiložené situaci, v příloze je vložen i přehled dotčených pozemků dle KN Požadavek: Vytvořit lepší podmínky pro posílení ekonomického potenciálu ploch v centrální části města možným zvýšením rozsahu stávající zástavby a tím rovněž zvýšení významu a ekonomické funkce centra města. Zohlednit výstupy ze studie dopravního řešení a možnosti zástavby centra města Mimoň vypracované společností AF-CITYPLAN s.r.o. Praha 1 v prosinci 2013 (pořizovatel MěÚ Mimoň). Stávající využití: Pozemky jsou v zastavěném území města mezi ulicí Malou resp. Náměstím 1. Máje a tokem Ploučnice v centrální zóně města. V nejsevernější části plochy navržené na změnu využití je podél přístupové komunikace k Zámeckému mostu nezastavěná zatravněná plocha s funkčním využitím dle platného územního plánu Plochy veřejných prostranství zeleň (PZ), stav. Pod ní se v zájmovém území nachází asfaltová komunikace pro pěší a cyklisty spojující Náměstí 1. Máje a zámecký most, která je v ploše s funkčním 4

5 využitím Plochy veřejných prostranství komunikace (PK), stav. Východně od náměstí 1. Máje se nachází nezastavěná zatravněná plocha s několika vzrostlými stromy označená v platném územním plánu jako zastavitelná plocha Z2, na které v minulosti stál zbouraný Mimoňský zámek, s funkčním využitím plochy Plochy smíšené obytné centrální (SC), návrh. Součástí této zastavitelné plochy je také stávající plocha veřejného parkoviště s objektem sociálního zařízení a oplocená nezastavěná plocha pronajímaná např. jako stanoviště pouťových atrakcí. Plocha dopravně spojující ulici Malá s navrženou přeložkou silnice II/270 za posledním objektem stojícím na pravé (východní) straně uliční fronty v Malé ulici je vymezena v územním plánu jako Plocha veřejných prostranství komunikace (PK), návrh. Ve střední části dotčeného území se nachází pozemky zahrad objektů č.p. 34 až 36 v Malé ulici, které jsou součástí Plochy smíšené obytné centrální (SC), stav. Dále se jižně podél ulice Malá nachází zastavěná plocha bývalého výrobního areálu, v současné době nevyužívaného a neudržovaného, která je v platném územním plánu označena jako plocha přestavby P1 s funkčním využitím plochy Plochy smíšené obytné centrální (SC), návrh. V této ploše se rovněž nachází objekty řadových garáží a trafostanice. Mezi výrobním areálem a řadovými garážemi se nachází zatravněná plocha částečně porostlá vzrostlými stromy, která má využití dle územního plánu jako Plocha veřejných prostranství zeleň (PZ), stav. V severojižním směru souběžně s tokem Ploučnice dotčeným územím prochází navržená přeložka silnice II/270, úsek Zámecký most stávající okružní křižovatka na Náměstí ČSA, která je v územním plánu uvedena jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury v ploše Z6 se způsobem využití Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS), návrh. V trase stavby dopravní infrastruktury se v jižní části lokality nachází řadové garáže a objekt občanské vybavenosti (obchod), zbývající část koridoru stavby je zatravněna případně porostlá vzrostlými stromy. Poslední plochou dotčenou záměrem je Plocha veřejných prostranství zeleň (PZ), stav, nacházející se podél toku Ploučnice mezi Zámeckým a Poštovním mostem. Jedná se o zatravněnou nezastavěnou plochu z části porostlou vzrostlými stromy. 5

6 Lokalita č. 7: Lávka pro pěší a cyklisty přes Ploučnici Prověřovaná plocha je mezi Zámeckým mostem a Poštovním mostem spojující centrum města a nově vybudovanou částí cykloturistické trasy na levém břehu toku Ploučnice podél zámeckého parku. Dotčené pozemky p.č. 325, 326, 2100 a 2090 k.ú. Mimoň. Změna má bezprostřední vazbu na požadovanou lokalitu č. 6 - využití centra města mezi ulicí Malá a tokem Ploučnice a jeho nové dopravní uspořádání. Požadavek: Umožnit vybudování lávky přes řeku Ploučnice Stávající využití: Pozemky parc. č. 325 a 326 v k.ú. Mimoň se nacházejí v centrální části zastavěného území města na pravém břehu toku Ploučnice v ploše s funkčním využitím dle platného územního plánu Plochy veřejných prostranství zeleň (PZ), stav. Jedná se o zatravněnou nezastavěnou plochu z části porostlou vzrostlými stromy. Pozemek parc. č v k.ú. Mimoň tvoří upravené koryto vodního toku Ploučnice a nachází se v ploše s funkčním využitím Plochy vodní a vodohospodářské (VO), stav. Pozemek parc. č v k.ú. Mimoň na levém břehu toku Ploučnice se nachází v ploše s funkčním využitím Plochy přírodní nelesní (PN), stav a jeho menší část tvořící cyklostezku podél toku Ploučnice se nachází v ploše s funkčním využitím Plochy veřejných prostranství komunikace (PK), stav. Oba dotčené pozemky parc. č i 2090 v k.ú. Mimoň jsou součástí vymezeného územního systému ekologické stability regionálního biokoridoru RK 658 s vloženým lokálním biocentrem BC 534 tvořené Zámeckým parkem. Tyto pozemky jsou dále registrovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako nemovité kulturní památky v areálu bývalého Mimoňského zámku č. rejstříku 53738/ Navrhovaná změna se dotkne pouze části pozemku parc. č v k.ú. Mimoň v ploše Plochy veřejných prostranství komunikace (PK), stav a žádným způsobem nezasáhne do přírodní plochy zámeckého parku. 6

7 a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce - vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 1. Urbanistická koncepce (prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území, prověření možných změn a vymezení zastavitelných ploch) Změnou č. 3 řešená lokalita, v urbanistickém obvodu 01 Mimoň střed, která souvisí s reorganizací města spojenou s řešením regenerace centra, jeho historického jádra mezi náměstím 1. Máje a Náměstím ČSA má umožnit posílení ekonomické funkce centra města možným zvýšením rozsahu stávající zástavby a tím rovněž zvýšení významu a ekonomické funkce centra města. Limitující rámec pro budoucí rozvoj, celkové uspořádání centra města a jeho dopravní řešení představuje v Změnou č.3 řešeném území přeložka silnice II/270, jejíž polohu v řešeném území je třeba přehodnotit. Platný územní plán Mimoň nabízí dle názoru navrhovatele přebytek volných veřejných prostranství a malé možnosti budoucího účelného uspořádání vnitřního města. Tento závěr vyplývá z variantního řešení studie, kterou si město Mimoň nechalo vypracovat. Na základě studie dopravního řešení a možnosti zástavby centra města Mimoň vypracované společností AF-CITYPLAN s.r.o. Praha 1 v prosinci 2013 navrhovatel Změny č. 3 předložil na podkladě katastrální mapy, ortofotomapy a platného územního plánu upřesnění návrhu trasy přeložky silnice II/270 v centrální části města. Oproti platnému územnímu plánu tento návrh proto počítá s posunutím přeložky silnice II/270 mezi Zámeckým mostem a stávajícím kruhovým objezdem na nám. Čs. armády blíže k vodnímu toku Ploučnice. Požaduje se celé řešené území lokality č. 6 na základě nového vymezení plochy pro přeložku silnice II/270 rozdělit do třech ploch s požadovaným rozdílným způsobem využití: a) Plochy smíšené obytné - centrální (SC) mezi ulicí Malá a přeložkou silnice II/270, které nadále zůstávají svým rozsahem dominantní plochou. b) Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) tvořené navrhovanou přeložkou silnice II/270 vymezenou jako veřejně prospěšnou stavbou (VPS) dopravní infrastruktury. c) Plochy veřejných prostranství zeleň (PZ) mezi přeložkou silnice II/270 a vodním tokem Ploučnice. Požadovaný způsob využití navrhované plochy lokality č. 7 (lávka pro pěší a cyklisty přes Ploučnici) - Plochy veřejného prostranství - komunikace (PK). Je třeba posoudit začlenění navrhovaných ploch do urbanistické koncepce obce, posoudit ji z hledisek návaznosti na okolí, s ohledem na limity území, ochranu životního a přírodního prostředí, vazeb na dopravní a technickou infrastrukturu a ochranu hodnot území, tak jak je vyhodnotil ÚP Mimoň. K plochám dílčích změn budou stanoveny (upraveny) základní podmínky plošného a prostorového uspořádání. Současně je třeba dát prostor k pořízení územní studie k prověření a posouzení problémů v území podrobnějšímu vymezení uspořádání území, stanovení prostorových regulativů, prověření dopravního napojení a etapizace výstavby. 7

8 Zákres řešeného území a navrhované funkční využití ploch: Změna č. 3 bude naplňovat obecně formulované Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanoveny v Politice územního rozvoje České republiky 2008 (dále PÚR ČR ) projednané vládou České republiky a schválené usnesením vlády č. 929 dne , mající vazbu na Změnou č.3 řešené území. Obecné úkoly a republikové priority územního plánování jsou stanoveny k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 8

9 Pro území města Mimoň v PÚR ČR nejsou vymezeny Rozvojové oblasti a rozvojové osy, ani Specifické oblasti. Pro Změnu č. 3 nevyplývají z PÚR ČR žádné specifické požadavky. Změna č. 3 bude respektovat obecně formulované Krajské priority územního plánování Libereckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území vyplývající ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále ZÚR LK ) schválených zastupitelstvem kraje dne (č. usn. 466/11/ZK). V části odůvodnění Změny č. 3 bude vyhodnoceno plnění úkolů vyplývajících ze ZÚR LK, které mají vazbu na řešené území. Město Mimoň je v sídelní struktuře zařazeno mezi ostatní centra osídlení mikroregionálního a subregionálního významu mimo rozvojové oblasti ZÚR LK - centrum bez významného vlivu ostatních uživatelů a jednodenních návštěvníků území. Změnou č. 3 řešené území leží ve specifické oblasti nadmístního významu - SOB3 Mimoňsko. Je dotčeno ZÚR LK vymezenými rozvojovými osami IV. řádu nadmístního významu: - ROS 10 Dubá Doksy Mimoň - Jablonné v Podještědí/Stráž pod Ralskem - Český Dub Hodkovice nad Mohelkou, koridor propojující specifickou oblast SOB3 Mimoňsko s rozvojovými osami republikového významu ROS1, ROS3 a ROS5. - ROS 11 Mimoň - Česká Lípa Žandov Děčín, koridor připojující specifické oblasti SOB1 Jihozápadní Českolipsko a SOB3 Mimoňsko k vybavenosti rozvojové oblasti ROB2. ZÚR LK stanovila pro územně plánovací dokumentaci města Mimoň následující požadavky na plochy nadmístního významu: - Doprava: D33 Optimalizace jednokolejné trati ČD elektrizace (napojení na Ústecký kraj železniční spojení Česká Lípa tento záměr je mimo plochy řešené Změnou č. 3 D 39 Multifunkční turistický koridor (cyklo, pěší, event. voda) do tohoto koridoru lze zahrnout řešenou plochu vymezenou Změnou č. 3. D 52 C silnice II/268, jihozápadní obchvat Mimoň - tento záměr je mimo plochy řešené Změnou č. 3 (D-55 územní rezerva pro silnici II/270, severozápadní obchvat Mimoně - je mimo plochu řešenou Změnou č. 3). - Protipovodňová ochrana: koridory pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi P13 Panenský potok, Brniště Mimoň P14 - Ploučnice, Mimoň - prochází územím řešeným Změnou č. 3 - Územní systém ekologické stability (ÚSES): RC 1257 Ralsko tento záměr je mimo plochy řešené Změnou č. 3 RC 1914 Mimoň tento záměr je mimo plochy řešené Změnou č. 3 RK 658 na regionální biokoridor navazuje lokalita č. 7 (lávka pro pěší a cyklisty přes Ploučnici) 9

10 ZÚR LK - výřez z výkresu ploch a koridorů Návrh Změny č. 3 musí prokázat soulad s aktuální ZÚR LK a aktuální PÚR ČR, v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňovat a rozvíjet cíle a úkoly územního plánování z nich vzešlé. Způsob jakým se Změna č. 3 vypořádává s konkrétními jevy aktuální PÚR ČR a ZÚR LK, které se týkají řešeného území, musí být zcela zřejmý z odůvodnění Změny č. 3. Ze ZÚR LK nevyplývají další požadavky na vymezení zastavitelných ploch nadmístního významu. Při řešení lokalit nedojde k dotčení územních vztahů u sousedních obcí. Z Územně analytických podkladů Libereckého kraje (dále ÚAP LK ) a z Územně analytických podkladů ORP Česká Lípa (dále ÚAP ORP ) pro řešení Změny č. 3 vyplývají konkrétní požadavky. Pořizovatel Změny č. 3 poskytne zpracovateli Změny č. 3 data z aktualizovaných ÚAP ORP Česká Lípa Návrh Změny bude vycházet z analýzy všech sledovaných jevů (zejména se jedná o limity a hodnoty). V lokalitě č. 7 se jedná zejména o tyto limity aktivní zóna záplavového území, NATURA 2000 EVL, regionální biokoridor, lokální biocentrum a území s archeologickými nálezy. V lokalitě č. 6 se nachází limit území s archeologickými nálezy, nemovitá kulturní památka, radioreleové a mikrovlnné trasy, elektrostatice s ochranným pásmem, podzemní elektrovedení, vedení teplovodu, technologický objekt zásobování teplem, bodový vodní zdroj, kanalizace, plynovod, vodovod, telekomunikační vedení, elektronické komunikační zařízení. Sledované jevy vyplývající z ÚAP LK a ÚAP ORP budou ve Změně č. 3 graficky znázorněny na výřezech Změnou č. 3 řešeném území, bude posouzen jejich dopad na zastavitelné plochy. Kompletní jevy budou zahrnuty vč. posouzení jejich dopadu na zastavitelné plochy vymezené ÚP Mimoň v právním stavu po Změně č. 3 - koordinační výkres. 10

11 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území Změna č. 3 bude usilovat o zachování všech hodnot v území, při zajištění podmínek pro rozvoj obce. Ochrana nemovitých kulturních a archeologických památek Lokalita Změny č. 3 je navrhována částí na pozemek p.č k.ú. Mimoň, který je registrován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako nemovitá kulturní památka v areálu bývalého mimoňského zámku č. rejstříku 53738/ Požadavek zadání je žádným způsobem nezasahovat do přírodní plochy zámeckého parku, trasou se dotknout pouze plochy vymezené v platném ÚP Mimoň jako Plocha veřejných prostranstvíkomunikace (PK). Změna č. 3 dále zasahuje na území s evidovanými archeologickými nálezy I. kategorie poř. č. SAS /1 středověké a novověké jádro obce. Na tuto lokalitu se vztahují podmínky péče o archeologický fond uvedené v ÚP Mimoň. 2. Koncepce veřejné infrastruktury (prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Požadavky na řešení dopravní infrastruktury Souvisí s reorganizací celoměstské dopravní kostry. V řešeném území je v platném ÚP Mimoň jasně vymezená přeložka silnice II/270, která je v některých částech v rozporu se studií dopravního řešení a možnosti zástavby centra města Mimoň, vypracované na objednávku Města Mimoň, společností AF-CITYPLAN s.r.o., Praha 1 v prosinci Oproti platnému územnímu plánu Mimoň nový návrh počítá s posunutím přeložky silnice II/270 mezi Zámeckým mostem a stávajícím kruhovým objezdem na nám. Čs. armády blíže k vodnímu toku Ploučnice. Z důvodů předpokládaných vysokých investičních nákladů návrh umožňuje etapizaci stavby přeložky silnice II/270 tím, že v severní části řešeného území dopravně propojuje navrženou trasu přeložky silnice s ulicí Malá. Jednalo by se o dočasné řešení, konečným cílem je napojení přeložky na připravený výjezd z okružní křižovatky na nám. Čs. armády. Podklad pro zapracování navrhované trasy přeložky silnice II/270 v území řešeném Změnou č. 3 je přílohou k Zadání změny č. 3. Je třeba respektovat Normovou kategorizaci krajských silnic II. a III. třídy, konkrétně silnici II/270, která má návrhovou kategorijní šířku S9,5/70. Požadavky na řešení koncepce technické infrastruktury Změna č. 3 bude respektovat stávající i nově navrhovaná zařízení technické infrastruktury, včetně příslušných ochranných pásem. Koncepce zásobování území obce veřejnou technickou vybaveností se Změnou č. 3 nemění. Požadavky na řešení občanského vybavení Změnou č. 3 se částečně pozměňuje funkční využití některých ploch v řešeném území. Podrobnější vymezení a uspořádání území, stanovení prostorových regulativů, bude následně prověřováno územní studií. 11

12 Požadavky na řešení veřejných prostranství Změna č. 3 zasahuje do vymezených ploch veřejných prostranství. U ploch s navrhovaným funkčním využitím Plocha veřejných prostranství-zeleň (PZ) a Plochy smíšené obytné centrální (SC) vyžaduje řešit podrobnější vymezení a uspořádání území urbanistickou studií. Plocha navržená pro lávku pro pěší a cyklisty přes řeku Ploučnici vyžaduje vymezení jako Plocha veřejného prostranství komunikace (PK). 3. Koncepce uspořádání krajiny (prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona) Změny funkčního využití plochy řešené Změnou č. 3 navrhovaným novým využitím nevykazují v zásadním na úrovni územního plánu možnost ovlivnění krajinného rázu. Dotčení prvků ÚSES a zájmů ochrany přírody a krajiny Na území řešeném Změnou č. 3 dochází k dotčení regionálního biokoridoru RK 658, který je uveden v ZÚR LK, které stanovily úkoly pro územní plánování. V souladu s ZÚR LK (úkol Z 37) je třeba vytvářet územní podmínky pro zabezpečení funkcí územního systému ekologické stability. Řešené území se nachází v blízkosti lokálního biocentra 534. U této lokality je třeba respektovat výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a limity vyplývající z dotčení EVL Horní Ploučnice včetně předmětů její ochrany, regionálního biokoridoru RK 658 a VKP ze zákona vodního toku Ploučnice. Území řešené Změnou č. 3 patří do oblasti krajinného rázu 13 Ralsko a do podoblasti krajinného rázu 13-2 Stráž-Mimoň. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území Požadavkem je v zájmu ochrany přírody a krajiny minimalizovat a řešit střety lokalit Změny v územích NATURA EVL Horní Ploučnice a v plochách s vymezenými prvky ÚSES, u nichž je třeba zabezpečit funkci územního systému ekologické stability vymezeného na území města Mimoň. Lokalita č. 7 (lávka pro pěší a cyklisty přes Ploučnici) žádným způsobem negativně neovlivní přírodní plochy zámeckého parku. V území řešeném změnou podél řeky Ploučnice budou respektována omezení ve vymezeném záplavovém území, podél toku bude zachován manipulační prostor. Změna č. 3 nepředpokládá další střety, nicméně při zpracování návrhu Změny č. 3 je třeba tuto skutečnost prověřit, případně navrhnout řešení. b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv se nestanovují, v návrhu Změny č. 3 se jejich vymezení nepředpokládá. 12

13 c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo V souvislosti s řešením Změny č. 3 bude třeba měnit - upřesnit v platném ÚP Mimoň některé vymezené veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Jedná se o navrženou trasu přeložky silnice II/270 a lávku pro pěší a cyklisty před řeku Ploučnici. Uvedené plochy budou v ÚP Mimoň vymezeny jako veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury. d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci Změna č. 3 s ohledem na umístění ploch v centrální části města a na jejich velikost vymezí plochy pro pořízení územních studií a to na Změnou č. 3 navrhovaných plochách s funkčním využitím Plochy smíšené obytné centrální (SC) a Plochy veřejných prostranstvízeleň (PZ). Jejich úkolem bude prověřit a posoudit problémy, jež by mohly významně ovlivňovat a podmiňovat využití nebo uspořádání území, vymezit uspořádání území, stanovit prostorové regulativy, dopravní napojení a postup výstavby (etapy). e) Případný požadavek na zpracování variant řešení Variantní řešení nejsou požadována, vedení přeložky silnice II/270 bylo prověřeno MěÚ Mimoň pořízenými územními studiemi. f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Změna č. 3 bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, jeho prováděcími vyhláškami, v platném znění, a dalšími předpisy, které se k dané problematice vztahují, bude dodržen obsah a členění dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - v rozsahu měněných částí územního plánu. Ve výrokové části Změny č. 3 textová část bude postupováno podle sledu částí v měněném ÚP Mimoň. Po formální stránce bude Změna č. 3 obdobou novely právního předpisu. Grafická část výroku Změny č. 3 bude obsahovat grafické znázornění těch jevů, které jsou v ÚP Mimoň měněny, zpracují se výkresy znázorňující měněné jevy, a to v pořadí podle původního ÚP Mimoň, ve shodném měřítku. Výkresy Změny č. 3 budou zpracovány jako výřez řešeného území s tím, že zůstane jednoznačně patrné, které části vydávaného výkresu se výřez týká. Odůvodnění Změny č. 3 - textová část bude obsahovat odůvodnění v ÚP Mimoň měněné části. Pro srozumitelnost a přehlednost jako poslední část (event. příloha) se zařadí srovnávací text s vyznačením změn, kterým bude doloženo, co se v textové části ÚP Mimoň mění oproti předchozímu právnímu stavu (k tomuto je dostupné na stránkách mmr.cz 13

14 metodické sdělení). Grafická část odůvodnění Změny č. 3 bude obsahovat pouze grafické znázornění těch jevů, které jsou v územním plánu měněny. Zpracovány budou výkresy znázorňující měněné jevy a to ve výkresech v pořadí podle měněného ÚP Mimoň, ve shodném měřítku. Budou zpracovány jako výřez řešeného území, s tím, že bude jednoznačně patrné, které části vydaného výkresu se výřez týká. Návrh Změny č. 3 bude pro účely společného jednání předán ve třech kompletních vyhotoveních (paré) v listinné podobě. Pořizovateli bude poskytnut též v digitální podobě. Upravený Návrh zadání (úprava vzešlá ze společného jednání s dotčenými orgány a z posouzení návrhu krajským úřadem) bude odevzdán pro účely veřejného projednání ve třech kompletních vyhotoveních v listinné podobě. Pořizovateli bude poskytnut též v digitální podobě. Bude-li nutné na základě veřejného projednání Návrh Změny č. 3 upravit, bude odevzdán upravený ve čtyřech kompletních vyhotoveních v listinné podobě. Nebude-li této úpravy třeba, bude dotištěno další paré. Jedno paré bude obsahovat digitální optický datový nosič se Změnou č. 3 v digitální podobě. Dále bude vyhotoven územní plán zahrnující právní stav po vydání jeho Změny č. 3. Vzhledem k tomu, že v současné době je pořizována Změna ÚP Mimoň č. 1 a 2, lze předpokládat společné vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho Změn. Právní stav po vydání Změn se zpracuje v rozsahu výrokové části. Všechny výkresy obsažené ve výroku ÚP Mimoň musí být opraveny podle změněných částí obsažených ve výkresech Změn. Současně s požadovanými Změnami se uplatnil požadavek na aktualizaci vymezení zastavěného území obce Mimoň. Zpracovatel Změny č. 1 prověří celé území obce Mimoň (soulad se stávajícím stavem katastru nemovitostí), při vymezování zastavěného území bude postupovat v souladu s ust. 58 stavebního zákona. Zde je spolupráce zpracovatele s odborem výstavby MěÚ Mimoň. Právní stav odůvodnění bude obsahovat koordinační výkres, který je potřebný pro rozhodování v území. Zde bude současně prověřen soulad s aktuální územně plánovací dokumentací vydanou krajem - ZÚR LK, zda z nich vyplývají požadavky na další změny ÚP Mimoň. Současně budou promítnuta aktuální data ÚAP ORP Česká Lípa Tato dokumentace bude odevzdána ve čtyřech paré. Jedno paré bude obsahovat digitální optický datový nosič s právním stavem Změny č. 3. g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Lokalita č. 7 (lávka pro pěší a cyklisty přes Ploučnici) sice zasahuje do soustavy NATURA 2000 EVL Horní Ploučnice, do regionálního biokoridoru RK 658 a lokálního biocentra 534, ale svým charakterem rozhodně udržitelný rozvoj území neohrozí. Tato změna využití území dosahuje velmi malého rozsahu na to, aby ovlivnila EVL Horní Ploučnice a prvky ÚSES. Vymezená lokalita č. 6 těsně navazuje na soustavu Natura 2000 EVL Horní Ploučnice. Centrum města mezi ulicí Malá a Ploučnicí s navrženou přeložkou silnice II/270 se nachází v zastavěném území. Vzhledem k tomu, že byla navržená přeložka silnice II/270 už jednou odsouhlasena a nyní se jedná o mírné odchýlení oproti původní navržené trase, nepředpokládáme posuzování Změny č. 3 dle 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Nepředpokládáme, že by Změna č. 3 negativně ovlivnila Evropsky významnou lokalitu Horní Ploučnice. 14

březen 2016 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p Česká Lípa

březen 2016 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p Česká Lípa NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUŽNICE březen 2016 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa Obsah a) požadavky na základní koncepci

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Vladimír Adamec místostarosta městyse

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ivo Zemek starosta města Habartov

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU HVOZDNÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU HVOZDNÁ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HVOZDNÁ Návrh zadání červen 2016 Pořizovatel: Magistrát města Zlína, oddělení prostorového plánování, středisko územního plánování OBSAH ZADÁNÍ a) Požadavky na základní koncepci

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ZMĚNA Č.4 NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA Č.4 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č.4 územního plánu obce Horní Lukavice NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování Určený zastupitel: Pavel Rádl - starosta obce Datum: srpen 2015 1 Záznam

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

UPRAVENÉ ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZNĚ BĚLOHRAD

UPRAVENÉ ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZNĚ BĚLOHRAD MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD UPRAVENÉ ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZNĚ BĚLOHRAD POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad zastoupený Společností pořizovatelů (výjimka

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNRATICE U CVIKOVA NÁVRH

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNRATICE U CVIKOVA NÁVRH ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNRATICE U CVIKOVA NÁVRH období 2008-2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.2 Obec : (schvalující orgán) Kunratice u Cvikova Adresa : Kunratice u Cvikova 145, 471 55 www.kunraticeucvikova.eu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání)

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání) ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období 2008 2013 (Návrh určený k projednání) Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen pořizovatel ), jako úřad územního

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2 Návrh Zadání Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Zadání Změny č. 2 Územního plánu Blešno - návrh

Zadání Změny č. 2 Územního plánu Blešno - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změny č. 2 Územního plánu Blešno - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

Více

Změna č. 2 Územního plánu Žlutava. Návrh zadání

Změna č. 2 Územního plánu Žlutava. Návrh zadání Změna č. 2 Územního plánu Žlutava Návrh zadání říjen 2014 Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování Určený zastupitel: Ing. Stanislav Kolář Obsah

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Červen 2016 Úvod: Návrh zadání Změny č. 2

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ Městský úřad Moravské Budějovice Odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 36, 676 02 Moravské Budějovice --------------------------------------------------------------------------- ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Horní Branná listopad 2015 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Horní Branná listopad 2015 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ BRANNÁ OBEC HORNÍ BRANNÁ Datum schválení zastupitelstvem obce : 30.11.2015 Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu: č.8/2015 Luboš Zimmermann Podpis,

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE únor 2016 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE únor 2016 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice,

Více

SOUBORU ZMĚN Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOHUŇOVICE

SOUBORU ZMĚN Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOHUŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ SOUBORU ZMĚN Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOHUŇOVICE Zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Dolní Kralovice Pořizovatel: Určený zastupitel: Městský úřad Valšim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim Antonín Bašta, starosta obce Dolní Kralovice

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

VRANOV NAD DYJÍ NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo BŘEZEN 2016

VRANOV NAD DYJÍ NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo BŘEZEN 2016 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost městyse Vranov nad Dyjí pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu BRAŠKOV ÚZEMNÍ PLÁN BRAŠKOV. Změna č. 1

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu BRAŠKOV ÚZEMNÍ PLÁN BRAŠKOV. Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN BRAŠKOV Změna č. 1 - návrh zadání zpracovaný přiměřeně podle ustanovení 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 11 vyhlášky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV březen 2014 POŘIZOVATEL - OÚ ONDŘEJOV OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel:

Více

NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM

NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD NOVINY POD RALSKEM Noviny pod Ralskem 116, 471 24 pošta Mimoň zastoupený Společností pořizovatelů (výjimka

Více

NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM

NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD NOVINY POD RALSKEM Noviny pod Ralskem 116, 471 24 pošta Mimoň zastoupený Společností pořizovatelů (výjimka

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚPSÚ LOKET

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚPSÚ LOKET ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚPSÚ LOKET k projednání OBSAH: v rozsahu přílohy č.6 vyhlášky č.500/2006 Sb. Pořizovatel: Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a ÚP, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim Datum: 12/2013 Úvod

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA k. ú. Praskačka

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA k. ú. Praskačka NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA k. ú. Praskačka Pořizovatel: Vypracovala: Spolupráce: Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování Iva Jandová

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

ZADÁNÍ. Peřimov. změny č. 1 územního plánu. ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PEŘIMOV říjen 20122

ZADÁNÍ. Peřimov. změny č. 1 územního plánu. ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PEŘIMOV říjen 20122 ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu Peřimov POŘIZOVATEL : Městský úřad Jilemnice, Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice,

Více

Z A D Á N Í. Z M Ě N Y č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRUH

Z A D Á N Í. Z M Ě N Y č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRUH Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRUH OBEC KRUH Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice, Odbor

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ ŘÍJEN 2015 SCHVALUJÍCÍ ORGÁN URČENÝ ZASTUPITEL DATUM SCHVÁLENÍ ČÍSLO USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA TŘEBOŃ Mgr. Terezie Jenisová - starostka města PODPIS A

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh Zadání změny č. 9 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 9: Ing. arch. Jiří Danda,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změny č. 5 územního plánu. sídelného útvaru. Kondrac

NÁVRH ZADÁNÍ. Změny č. 5 územního plánu. sídelného útvaru. Kondrac NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 5 územního plánu sídelného útvaru Kondrac k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Červenec

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VALCHOV

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VALCHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VALCHOV Pořizovatelem změny č. 2 územního plánu Valchov je Městský úřad Boskovice, Odbor výstavby a územního plánování, a to ve smyslu 6 odst.1, písm. c) zák. č.

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Svijany

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Svijany Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Svijany Pořizovatel: Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města Datum: červen 2016 Obsah A) POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín NÁVRH ZADÁNÍ Pořízení změny č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Úmonín bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Úmonín dne 6.9.2016 usnesením č. 89/2016. Obec Úmonín leží ve

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE. v uplynulém období

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE. v uplynulém období NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE v uplynulém období 2010 2014 Návrh zprávy je určen ke konzultaci s dotčenými orgány, sousedními obcemi a Krajským úřadem Plzeňského kraje podle 55 odst.

Více

Územního plánu Chodov za období 3/ /2016

Územního plánu Chodov za období 3/ /2016 Návrh ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ Územního plánu Chodov za období 3/2009 12/2016 Obsah zprávy: a) Úvod...2 b) Vyhodnocení uplatňování Územního plánu Chodov včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

změna č. 1 územního plánu Hodonín

změna č. 1 územního plánu Hodonín Spis: MUHO 707/2013 NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 1 územního plánu Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonín ze dne

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Dobšice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb.,

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Statutární město Přerov. Návrh zadání. 4. změny Územního plánu města Přerova

Statutární město Přerov. Návrh zadání. 4. změny Územního plánu města Přerova Statutární město Přerov Návrh zadání 4. změny Územního plánu města Přerova zpracované v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 183/20016 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Ostrov u Macochy, označené Os4

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Ostrov u Macochy, označené Os4 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Územního plánu obce Ostrov u Macochy, označené Os4 Penzion u Balcarky - plochy občanského vybavení V Blansku dne 01.07.2015 Zpracoval: Úřad územního plánování - Oddělení územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. XIV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KUŘIM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. XIV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KUŘIM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. XIV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KUŘIM Zpracováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu

Více

Změny č. 1 územního plánu Velké Žernoseky

Změny č. 1 územního plánu Velké Žernoseky N Á V R H Z A D Á N Í Změny č. 1 územního plánu Velké Žernoseky zpracovaný podle ustanovení 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY katastrální území Chrášťany u Týna nad Vltavou a Pašovice NÁVRH ZADÁNÍ BŘEZEN 2012 Návrh na pořízení: Obec Chrášťany Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, nám.

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MOŘINKA

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MOŘINKA ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MOŘINKA N Á V R H Z A D Á N Í Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÁSLAVICE

ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÁSLAVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÁSLAVICE Zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 500/2006

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd K projednání Řešené : Správní obce Pletený Újezd, katastrální Pletený Újezd - č. 721 751 (okres Kladno, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA. za období květen 2009 leden 2015

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA. za období květen 2009 leden 2015 1 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA za období květen 2009 leden 2015 Zpracoval: Městský úřad Litovel, odbor výstavby Leden 2015 2 Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Cholina dle 55

Více

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STATENICE Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚPSÚ STATENICE Strana 1 (celkem 9) OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ

Více