NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIMOŇ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIMOŇ"

Transkript

1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIMOŇ březen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č. p Česká Lípa 1

2 Zpracované dle 55 odst. 2, přiměřeně podle 47, stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci, podle přílohy č. 6 této vyhlášky. Dne schválilo Zastupitelstvo města Mimoň svým usnesením číslo Z14/80 pořízení změn Územního plánu Mimoň v rozsahu 6-ti navržených dílčích změn, mezi nimiž byl i návrh na změnu využití ploch v centrální části města pod názvem Centrum města mezi ulicí Malá a Ploučnicí s vloženou veřejně prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury přeložkou silnice II/270 a Lávka pro pěší a cyklisty přes Ploučnici. Tyto požadované plochy, na základě navazujícího usnesení Rady města Mimoň č. R14/878 ze dne , řeší Změna č.3 územního plánu Mimoň (dále Změna č. 3). O výkon činnosti pořizovatele byl požádán Městský úřad Česká Lípa - Úřad územního plánování. Územní plán Mimoň (dále ÚP Mimoň ) vydalo zastupitelstvo města Mimoň dne pod č. usn. Z11/35. V současné době jsou pořizovány Změny ÚP Mimoň č. 1 a č. 2. 2

3 Obsah: a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci e) případný požadavek na zpracování variant řešení f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 3

4 Zadání Změny č. 3 ZMĚNA Č. 3 Přehled lokalit změn s požadavky na rozvoj území obce, resp. Požadavky na řešení změn využití území Předmětem Změny č. 3 jsou vymezené změnové lokality č. 6 a č. 7, které se nachází v katastrálním území Mimoň. Podrobněji plošně jsou vymezeny v grafických přílohách zadání, které obdrží zpracovatel spolu se zadáním. Lokalita č. 6: Centrum města mezi ulicí Malá a Ploučnicí Prověřovaná plocha cca m 2, centrum města s vloženou veřejně prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury přeložkou silnice II/270. Plocha zahrnuje dostavbu východní strany Náměstí 1. Máje, přestavbu jižní části městského centra a přeložku silnice II/270 vedenou podél řeky Ploučnice mezi Zámeckým mostem a stávajícím kruhovým objezdem na Náměstí ČSA. Vymezení plochy změny vyznačeno na přiložené situaci, v příloze je vložen i přehled dotčených pozemků dle KN Požadavek: Vytvořit lepší podmínky pro posílení ekonomického potenciálu ploch v centrální části města možným zvýšením rozsahu stávající zástavby a tím rovněž zvýšení významu a ekonomické funkce centra města. Zohlednit výstupy ze studie dopravního řešení a možnosti zástavby centra města Mimoň vypracované společností AF-CITYPLAN s.r.o. Praha 1 v prosinci 2013 (pořizovatel MěÚ Mimoň). Stávající využití: Pozemky jsou v zastavěném území města mezi ulicí Malou resp. Náměstím 1. Máje a tokem Ploučnice v centrální zóně města. V nejsevernější části plochy navržené na změnu využití je podél přístupové komunikace k Zámeckému mostu nezastavěná zatravněná plocha s funkčním využitím dle platného územního plánu Plochy veřejných prostranství zeleň (PZ), stav. Pod ní se v zájmovém území nachází asfaltová komunikace pro pěší a cyklisty spojující Náměstí 1. Máje a zámecký most, která je v ploše s funkčním 4

5 využitím Plochy veřejných prostranství komunikace (PK), stav. Východně od náměstí 1. Máje se nachází nezastavěná zatravněná plocha s několika vzrostlými stromy označená v platném územním plánu jako zastavitelná plocha Z2, na které v minulosti stál zbouraný Mimoňský zámek, s funkčním využitím plochy Plochy smíšené obytné centrální (SC), návrh. Součástí této zastavitelné plochy je také stávající plocha veřejného parkoviště s objektem sociálního zařízení a oplocená nezastavěná plocha pronajímaná např. jako stanoviště pouťových atrakcí. Plocha dopravně spojující ulici Malá s navrženou přeložkou silnice II/270 za posledním objektem stojícím na pravé (východní) straně uliční fronty v Malé ulici je vymezena v územním plánu jako Plocha veřejných prostranství komunikace (PK), návrh. Ve střední části dotčeného území se nachází pozemky zahrad objektů č.p. 34 až 36 v Malé ulici, které jsou součástí Plochy smíšené obytné centrální (SC), stav. Dále se jižně podél ulice Malá nachází zastavěná plocha bývalého výrobního areálu, v současné době nevyužívaného a neudržovaného, která je v platném územním plánu označena jako plocha přestavby P1 s funkčním využitím plochy Plochy smíšené obytné centrální (SC), návrh. V této ploše se rovněž nachází objekty řadových garáží a trafostanice. Mezi výrobním areálem a řadovými garážemi se nachází zatravněná plocha částečně porostlá vzrostlými stromy, která má využití dle územního plánu jako Plocha veřejných prostranství zeleň (PZ), stav. V severojižním směru souběžně s tokem Ploučnice dotčeným územím prochází navržená přeložka silnice II/270, úsek Zámecký most stávající okružní křižovatka na Náměstí ČSA, která je v územním plánu uvedena jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury v ploše Z6 se způsobem využití Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS), návrh. V trase stavby dopravní infrastruktury se v jižní části lokality nachází řadové garáže a objekt občanské vybavenosti (obchod), zbývající část koridoru stavby je zatravněna případně porostlá vzrostlými stromy. Poslední plochou dotčenou záměrem je Plocha veřejných prostranství zeleň (PZ), stav, nacházející se podél toku Ploučnice mezi Zámeckým a Poštovním mostem. Jedná se o zatravněnou nezastavěnou plochu z části porostlou vzrostlými stromy. 5

6 Lokalita č. 7: Lávka pro pěší a cyklisty přes Ploučnici Prověřovaná plocha je mezi Zámeckým mostem a Poštovním mostem spojující centrum města a nově vybudovanou částí cykloturistické trasy na levém břehu toku Ploučnice podél zámeckého parku. Dotčené pozemky p.č. 325, 326, 2100 a 2090 k.ú. Mimoň. Změna má bezprostřední vazbu na požadovanou lokalitu č. 6 - využití centra města mezi ulicí Malá a tokem Ploučnice a jeho nové dopravní uspořádání. Požadavek: Umožnit vybudování lávky přes řeku Ploučnice Stávající využití: Pozemky parc. č. 325 a 326 v k.ú. Mimoň se nacházejí v centrální části zastavěného území města na pravém břehu toku Ploučnice v ploše s funkčním využitím dle platného územního plánu Plochy veřejných prostranství zeleň (PZ), stav. Jedná se o zatravněnou nezastavěnou plochu z části porostlou vzrostlými stromy. Pozemek parc. č v k.ú. Mimoň tvoří upravené koryto vodního toku Ploučnice a nachází se v ploše s funkčním využitím Plochy vodní a vodohospodářské (VO), stav. Pozemek parc. č v k.ú. Mimoň na levém břehu toku Ploučnice se nachází v ploše s funkčním využitím Plochy přírodní nelesní (PN), stav a jeho menší část tvořící cyklostezku podél toku Ploučnice se nachází v ploše s funkčním využitím Plochy veřejných prostranství komunikace (PK), stav. Oba dotčené pozemky parc. č i 2090 v k.ú. Mimoň jsou součástí vymezeného územního systému ekologické stability regionálního biokoridoru RK 658 s vloženým lokálním biocentrem BC 534 tvořené Zámeckým parkem. Tyto pozemky jsou dále registrovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako nemovité kulturní památky v areálu bývalého Mimoňského zámku č. rejstříku 53738/ Navrhovaná změna se dotkne pouze části pozemku parc. č v k.ú. Mimoň v ploše Plochy veřejných prostranství komunikace (PK), stav a žádným způsobem nezasáhne do přírodní plochy zámeckého parku. 6

7 a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce - vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 1. Urbanistická koncepce (prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území, prověření možných změn a vymezení zastavitelných ploch) Změnou č. 3 řešená lokalita, v urbanistickém obvodu 01 Mimoň střed, která souvisí s reorganizací města spojenou s řešením regenerace centra, jeho historického jádra mezi náměstím 1. Máje a Náměstím ČSA má umožnit posílení ekonomické funkce centra města možným zvýšením rozsahu stávající zástavby a tím rovněž zvýšení významu a ekonomické funkce centra města. Limitující rámec pro budoucí rozvoj, celkové uspořádání centra města a jeho dopravní řešení představuje v Změnou č.3 řešeném území přeložka silnice II/270, jejíž polohu v řešeném území je třeba přehodnotit. Platný územní plán Mimoň nabízí dle názoru navrhovatele přebytek volných veřejných prostranství a malé možnosti budoucího účelného uspořádání vnitřního města. Tento závěr vyplývá z variantního řešení studie, kterou si město Mimoň nechalo vypracovat. Na základě studie dopravního řešení a možnosti zástavby centra města Mimoň vypracované společností AF-CITYPLAN s.r.o. Praha 1 v prosinci 2013 navrhovatel Změny č. 3 předložil na podkladě katastrální mapy, ortofotomapy a platného územního plánu upřesnění návrhu trasy přeložky silnice II/270 v centrální části města. Oproti platnému územnímu plánu tento návrh proto počítá s posunutím přeložky silnice II/270 mezi Zámeckým mostem a stávajícím kruhovým objezdem na nám. Čs. armády blíže k vodnímu toku Ploučnice. Požaduje se celé řešené území lokality č. 6 na základě nového vymezení plochy pro přeložku silnice II/270 rozdělit do třech ploch s požadovaným rozdílným způsobem využití: a) Plochy smíšené obytné - centrální (SC) mezi ulicí Malá a přeložkou silnice II/270, které nadále zůstávají svým rozsahem dominantní plochou. b) Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) tvořené navrhovanou přeložkou silnice II/270 vymezenou jako veřejně prospěšnou stavbou (VPS) dopravní infrastruktury. c) Plochy veřejných prostranství zeleň (PZ) mezi přeložkou silnice II/270 a vodním tokem Ploučnice. Požadovaný způsob využití navrhované plochy lokality č. 7 (lávka pro pěší a cyklisty přes Ploučnici) - Plochy veřejného prostranství - komunikace (PK). Je třeba posoudit začlenění navrhovaných ploch do urbanistické koncepce obce, posoudit ji z hledisek návaznosti na okolí, s ohledem na limity území, ochranu životního a přírodního prostředí, vazeb na dopravní a technickou infrastrukturu a ochranu hodnot území, tak jak je vyhodnotil ÚP Mimoň. K plochám dílčích změn budou stanoveny (upraveny) základní podmínky plošného a prostorového uspořádání. Současně je třeba dát prostor k pořízení územní studie k prověření a posouzení problémů v území podrobnějšímu vymezení uspořádání území, stanovení prostorových regulativů, prověření dopravního napojení a etapizace výstavby. 7

8 Zákres řešeného území a navrhované funkční využití ploch: Změna č. 3 bude naplňovat obecně formulované Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanoveny v Politice územního rozvoje České republiky 2008 (dále PÚR ČR ) projednané vládou České republiky a schválené usnesením vlády č. 929 dne , mající vazbu na Změnou č.3 řešené území. Obecné úkoly a republikové priority územního plánování jsou stanoveny k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 8

9 Pro území města Mimoň v PÚR ČR nejsou vymezeny Rozvojové oblasti a rozvojové osy, ani Specifické oblasti. Pro Změnu č. 3 nevyplývají z PÚR ČR žádné specifické požadavky. Změna č. 3 bude respektovat obecně formulované Krajské priority územního plánování Libereckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území vyplývající ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále ZÚR LK ) schválených zastupitelstvem kraje dne (č. usn. 466/11/ZK). V části odůvodnění Změny č. 3 bude vyhodnoceno plnění úkolů vyplývajících ze ZÚR LK, které mají vazbu na řešené území. Město Mimoň je v sídelní struktuře zařazeno mezi ostatní centra osídlení mikroregionálního a subregionálního významu mimo rozvojové oblasti ZÚR LK - centrum bez významného vlivu ostatních uživatelů a jednodenních návštěvníků území. Změnou č. 3 řešené území leží ve specifické oblasti nadmístního významu - SOB3 Mimoňsko. Je dotčeno ZÚR LK vymezenými rozvojovými osami IV. řádu nadmístního významu: - ROS 10 Dubá Doksy Mimoň - Jablonné v Podještědí/Stráž pod Ralskem - Český Dub Hodkovice nad Mohelkou, koridor propojující specifickou oblast SOB3 Mimoňsko s rozvojovými osami republikového významu ROS1, ROS3 a ROS5. - ROS 11 Mimoň - Česká Lípa Žandov Děčín, koridor připojující specifické oblasti SOB1 Jihozápadní Českolipsko a SOB3 Mimoňsko k vybavenosti rozvojové oblasti ROB2. ZÚR LK stanovila pro územně plánovací dokumentaci města Mimoň následující požadavky na plochy nadmístního významu: - Doprava: D33 Optimalizace jednokolejné trati ČD elektrizace (napojení na Ústecký kraj železniční spojení Česká Lípa tento záměr je mimo plochy řešené Změnou č. 3 D 39 Multifunkční turistický koridor (cyklo, pěší, event. voda) do tohoto koridoru lze zahrnout řešenou plochu vymezenou Změnou č. 3. D 52 C silnice II/268, jihozápadní obchvat Mimoň - tento záměr je mimo plochy řešené Změnou č. 3 (D-55 územní rezerva pro silnici II/270, severozápadní obchvat Mimoně - je mimo plochu řešenou Změnou č. 3). - Protipovodňová ochrana: koridory pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi P13 Panenský potok, Brniště Mimoň P14 - Ploučnice, Mimoň - prochází územím řešeným Změnou č. 3 - Územní systém ekologické stability (ÚSES): RC 1257 Ralsko tento záměr je mimo plochy řešené Změnou č. 3 RC 1914 Mimoň tento záměr je mimo plochy řešené Změnou č. 3 RK 658 na regionální biokoridor navazuje lokalita č. 7 (lávka pro pěší a cyklisty přes Ploučnici) 9

10 ZÚR LK - výřez z výkresu ploch a koridorů Návrh Změny č. 3 musí prokázat soulad s aktuální ZÚR LK a aktuální PÚR ČR, v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňovat a rozvíjet cíle a úkoly územního plánování z nich vzešlé. Způsob jakým se Změna č. 3 vypořádává s konkrétními jevy aktuální PÚR ČR a ZÚR LK, které se týkají řešeného území, musí být zcela zřejmý z odůvodnění Změny č. 3. Ze ZÚR LK nevyplývají další požadavky na vymezení zastavitelných ploch nadmístního významu. Při řešení lokalit nedojde k dotčení územních vztahů u sousedních obcí. Z Územně analytických podkladů Libereckého kraje (dále ÚAP LK ) a z Územně analytických podkladů ORP Česká Lípa (dále ÚAP ORP ) pro řešení Změny č. 3 vyplývají konkrétní požadavky. Pořizovatel Změny č. 3 poskytne zpracovateli Změny č. 3 data z aktualizovaných ÚAP ORP Česká Lípa Návrh Změny bude vycházet z analýzy všech sledovaných jevů (zejména se jedná o limity a hodnoty). V lokalitě č. 7 se jedná zejména o tyto limity aktivní zóna záplavového území, NATURA 2000 EVL, regionální biokoridor, lokální biocentrum a území s archeologickými nálezy. V lokalitě č. 6 se nachází limit území s archeologickými nálezy, nemovitá kulturní památka, radioreleové a mikrovlnné trasy, elektrostatice s ochranným pásmem, podzemní elektrovedení, vedení teplovodu, technologický objekt zásobování teplem, bodový vodní zdroj, kanalizace, plynovod, vodovod, telekomunikační vedení, elektronické komunikační zařízení. Sledované jevy vyplývající z ÚAP LK a ÚAP ORP budou ve Změně č. 3 graficky znázorněny na výřezech Změnou č. 3 řešeném území, bude posouzen jejich dopad na zastavitelné plochy. Kompletní jevy budou zahrnuty vč. posouzení jejich dopadu na zastavitelné plochy vymezené ÚP Mimoň v právním stavu po Změně č. 3 - koordinační výkres. 10

11 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území Změna č. 3 bude usilovat o zachování všech hodnot v území, při zajištění podmínek pro rozvoj obce. Ochrana nemovitých kulturních a archeologických památek Lokalita Změny č. 3 je navrhována částí na pozemek p.č k.ú. Mimoň, který je registrován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako nemovitá kulturní památka v areálu bývalého mimoňského zámku č. rejstříku 53738/ Požadavek zadání je žádným způsobem nezasahovat do přírodní plochy zámeckého parku, trasou se dotknout pouze plochy vymezené v platném ÚP Mimoň jako Plocha veřejných prostranstvíkomunikace (PK). Změna č. 3 dále zasahuje na území s evidovanými archeologickými nálezy I. kategorie poř. č. SAS /1 středověké a novověké jádro obce. Na tuto lokalitu se vztahují podmínky péče o archeologický fond uvedené v ÚP Mimoň. 2. Koncepce veřejné infrastruktury (prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Požadavky na řešení dopravní infrastruktury Souvisí s reorganizací celoměstské dopravní kostry. V řešeném území je v platném ÚP Mimoň jasně vymezená přeložka silnice II/270, která je v některých částech v rozporu se studií dopravního řešení a možnosti zástavby centra města Mimoň, vypracované na objednávku Města Mimoň, společností AF-CITYPLAN s.r.o., Praha 1 v prosinci Oproti platnému územnímu plánu Mimoň nový návrh počítá s posunutím přeložky silnice II/270 mezi Zámeckým mostem a stávajícím kruhovým objezdem na nám. Čs. armády blíže k vodnímu toku Ploučnice. Z důvodů předpokládaných vysokých investičních nákladů návrh umožňuje etapizaci stavby přeložky silnice II/270 tím, že v severní části řešeného území dopravně propojuje navrženou trasu přeložky silnice s ulicí Malá. Jednalo by se o dočasné řešení, konečným cílem je napojení přeložky na připravený výjezd z okružní křižovatky na nám. Čs. armády. Podklad pro zapracování navrhované trasy přeložky silnice II/270 v území řešeném Změnou č. 3 je přílohou k Zadání změny č. 3. Je třeba respektovat Normovou kategorizaci krajských silnic II. a III. třídy, konkrétně silnici II/270, která má návrhovou kategorijní šířku S9,5/70. Požadavky na řešení koncepce technické infrastruktury Změna č. 3 bude respektovat stávající i nově navrhovaná zařízení technické infrastruktury, včetně příslušných ochranných pásem. Koncepce zásobování území obce veřejnou technickou vybaveností se Změnou č. 3 nemění. Požadavky na řešení občanského vybavení Změnou č. 3 se částečně pozměňuje funkční využití některých ploch v řešeném území. Podrobnější vymezení a uspořádání území, stanovení prostorových regulativů, bude následně prověřováno územní studií. 11

12 Požadavky na řešení veřejných prostranství Změna č. 3 zasahuje do vymezených ploch veřejných prostranství. U ploch s navrhovaným funkčním využitím Plocha veřejných prostranství-zeleň (PZ) a Plochy smíšené obytné centrální (SC) vyžaduje řešit podrobnější vymezení a uspořádání území urbanistickou studií. Plocha navržená pro lávku pro pěší a cyklisty přes řeku Ploučnici vyžaduje vymezení jako Plocha veřejného prostranství komunikace (PK). 3. Koncepce uspořádání krajiny (prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona) Změny funkčního využití plochy řešené Změnou č. 3 navrhovaným novým využitím nevykazují v zásadním na úrovni územního plánu možnost ovlivnění krajinného rázu. Dotčení prvků ÚSES a zájmů ochrany přírody a krajiny Na území řešeném Změnou č. 3 dochází k dotčení regionálního biokoridoru RK 658, který je uveden v ZÚR LK, které stanovily úkoly pro územní plánování. V souladu s ZÚR LK (úkol Z 37) je třeba vytvářet územní podmínky pro zabezpečení funkcí územního systému ekologické stability. Řešené území se nachází v blízkosti lokálního biocentra 534. U této lokality je třeba respektovat výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a limity vyplývající z dotčení EVL Horní Ploučnice včetně předmětů její ochrany, regionálního biokoridoru RK 658 a VKP ze zákona vodního toku Ploučnice. Území řešené Změnou č. 3 patří do oblasti krajinného rázu 13 Ralsko a do podoblasti krajinného rázu 13-2 Stráž-Mimoň. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území Požadavkem je v zájmu ochrany přírody a krajiny minimalizovat a řešit střety lokalit Změny v územích NATURA EVL Horní Ploučnice a v plochách s vymezenými prvky ÚSES, u nichž je třeba zabezpečit funkci územního systému ekologické stability vymezeného na území města Mimoň. Lokalita č. 7 (lávka pro pěší a cyklisty přes Ploučnici) žádným způsobem negativně neovlivní přírodní plochy zámeckého parku. V území řešeném změnou podél řeky Ploučnice budou respektována omezení ve vymezeném záplavovém území, podél toku bude zachován manipulační prostor. Změna č. 3 nepředpokládá další střety, nicméně při zpracování návrhu Změny č. 3 je třeba tuto skutečnost prověřit, případně navrhnout řešení. b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv se nestanovují, v návrhu Změny č. 3 se jejich vymezení nepředpokládá. 12

13 c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo V souvislosti s řešením Změny č. 3 bude třeba měnit - upřesnit v platném ÚP Mimoň některé vymezené veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Jedná se o navrženou trasu přeložky silnice II/270 a lávku pro pěší a cyklisty před řeku Ploučnici. Uvedené plochy budou v ÚP Mimoň vymezeny jako veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury. d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci Změna č. 3 s ohledem na umístění ploch v centrální části města a na jejich velikost vymezí plochy pro pořízení územních studií a to na Změnou č. 3 navrhovaných plochách s funkčním využitím Plochy smíšené obytné centrální (SC) a Plochy veřejných prostranstvízeleň (PZ). Jejich úkolem bude prověřit a posoudit problémy, jež by mohly významně ovlivňovat a podmiňovat využití nebo uspořádání území, vymezit uspořádání území, stanovit prostorové regulativy, dopravní napojení a postup výstavby (etapy). e) Případný požadavek na zpracování variant řešení Variantní řešení nejsou požadována, vedení přeložky silnice II/270 bylo prověřeno MěÚ Mimoň pořízenými územními studiemi. f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Změna č. 3 bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, jeho prováděcími vyhláškami, v platném znění, a dalšími předpisy, které se k dané problematice vztahují, bude dodržen obsah a členění dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - v rozsahu měněných částí územního plánu. Ve výrokové části Změny č. 3 textová část bude postupováno podle sledu částí v měněném ÚP Mimoň. Po formální stránce bude Změna č. 3 obdobou novely právního předpisu. Grafická část výroku Změny č. 3 bude obsahovat grafické znázornění těch jevů, které jsou v ÚP Mimoň měněny, zpracují se výkresy znázorňující měněné jevy, a to v pořadí podle původního ÚP Mimoň, ve shodném měřítku. Výkresy Změny č. 3 budou zpracovány jako výřez řešeného území s tím, že zůstane jednoznačně patrné, které části vydávaného výkresu se výřez týká. Odůvodnění Změny č. 3 - textová část bude obsahovat odůvodnění v ÚP Mimoň měněné části. Pro srozumitelnost a přehlednost jako poslední část (event. příloha) se zařadí srovnávací text s vyznačením změn, kterým bude doloženo, co se v textové části ÚP Mimoň mění oproti předchozímu právnímu stavu (k tomuto je dostupné na stránkách mmr.cz 13

14 metodické sdělení). Grafická část odůvodnění Změny č. 3 bude obsahovat pouze grafické znázornění těch jevů, které jsou v územním plánu měněny. Zpracovány budou výkresy znázorňující měněné jevy a to ve výkresech v pořadí podle měněného ÚP Mimoň, ve shodném měřítku. Budou zpracovány jako výřez řešeného území, s tím, že bude jednoznačně patrné, které části vydaného výkresu se výřez týká. Návrh Změny č. 3 bude pro účely společného jednání předán ve třech kompletních vyhotoveních (paré) v listinné podobě. Pořizovateli bude poskytnut též v digitální podobě. Upravený Návrh zadání (úprava vzešlá ze společného jednání s dotčenými orgány a z posouzení návrhu krajským úřadem) bude odevzdán pro účely veřejného projednání ve třech kompletních vyhotoveních v listinné podobě. Pořizovateli bude poskytnut též v digitální podobě. Bude-li nutné na základě veřejného projednání Návrh Změny č. 3 upravit, bude odevzdán upravený ve čtyřech kompletních vyhotoveních v listinné podobě. Nebude-li této úpravy třeba, bude dotištěno další paré. Jedno paré bude obsahovat digitální optický datový nosič se Změnou č. 3 v digitální podobě. Dále bude vyhotoven územní plán zahrnující právní stav po vydání jeho Změny č. 3. Vzhledem k tomu, že v současné době je pořizována Změna ÚP Mimoň č. 1 a 2, lze předpokládat společné vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho Změn. Právní stav po vydání Změn se zpracuje v rozsahu výrokové části. Všechny výkresy obsažené ve výroku ÚP Mimoň musí být opraveny podle změněných částí obsažených ve výkresech Změn. Současně s požadovanými Změnami se uplatnil požadavek na aktualizaci vymezení zastavěného území obce Mimoň. Zpracovatel Změny č. 1 prověří celé území obce Mimoň (soulad se stávajícím stavem katastru nemovitostí), při vymezování zastavěného území bude postupovat v souladu s ust. 58 stavebního zákona. Zde je spolupráce zpracovatele s odborem výstavby MěÚ Mimoň. Právní stav odůvodnění bude obsahovat koordinační výkres, který je potřebný pro rozhodování v území. Zde bude současně prověřen soulad s aktuální územně plánovací dokumentací vydanou krajem - ZÚR LK, zda z nich vyplývají požadavky na další změny ÚP Mimoň. Současně budou promítnuta aktuální data ÚAP ORP Česká Lípa Tato dokumentace bude odevzdána ve čtyřech paré. Jedno paré bude obsahovat digitální optický datový nosič s právním stavem Změny č. 3. g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Lokalita č. 7 (lávka pro pěší a cyklisty přes Ploučnici) sice zasahuje do soustavy NATURA 2000 EVL Horní Ploučnice, do regionálního biokoridoru RK 658 a lokálního biocentra 534, ale svým charakterem rozhodně udržitelný rozvoj území neohrozí. Tato změna využití území dosahuje velmi malého rozsahu na to, aby ovlivnila EVL Horní Ploučnice a prvky ÚSES. Vymezená lokalita č. 6 těsně navazuje na soustavu Natura 2000 EVL Horní Ploučnice. Centrum města mezi ulicí Malá a Ploučnicí s navrženou přeložkou silnice II/270 se nachází v zastavěném území. Vzhledem k tomu, že byla navržená přeložka silnice II/270 už jednou odsouhlasena a nyní se jedná o mírné odchýlení oproti původní navržené trase, nepředpokládáme posuzování Změny č. 3 dle 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Nepředpokládáme, že by Změna č. 3 negativně ovlivnila Evropsky významnou lokalitu Horní Ploučnice. 14

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015 Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Zákupy (dále Zpráva) je vyhotovena na základě ustanovení 55 odst. 1, zákona č. 183/2006

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Návrh zadání Územního plánu Dřínov 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dřínov Člen zastupitelstva: Miroslav Štěpánek,

Více

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Bc. Zdeněk Rozehnal a Jaromír Mejsnar Zpracováno:

Více

I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN)

I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN) NÁVRH ZADÁNÍ I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN) zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany

Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Doubek Určený zastupitel: JUDr. Zdeněk Pospíšil Datum

Více

Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ DUNAJOVICE

Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ DUNAJOVICE Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ DUNAJOVICE návrh ZADÁNÍ září 2014 Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Prochásková Irena, odborný pracovník úřadu územního plánování

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘEC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘEC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘEC Obec: Bystřec, č.p.182, 561 54 Bystřec Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) I. ZMĚNA Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ŘÍJEN 2012

Více

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Co je územní rezerva V které územně plánovací dokumentaci vymezit územní rezervu Kdy vymezit územní rezervu Jak vymezovat územní rezervu Jak

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

Územní plán ŘÍKOV --------------------------------------------------------------------- NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán ŘÍKOV --------------------------------------------------------------------- NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán ŘÍKOV --------------------------------------------------------------------- NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání je zpracován v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodický pokyn Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje únor 2014 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Komu je metodika určena... 1 1.2 Důvod a účel

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA (k. ú. Stonava) N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významných změn V (1. část) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Více

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH Metodické doporučení Koordinační výkres ukázka výřezu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje prosinec 2014 Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Komu je metodika určena...

Více

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV POŘIZOVATEL: Obecní úřad Mikulov Tržní náměstí č. 27, 419 01 Mikulov Pověřená úřední osoba pořizovatele : Jiří Veselý vedoucí stavebního úřadu MěÚ Dubí, splňující

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU SMOLNÉ PECE

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU SMOLNÉ PECE Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: SÚ/U673/11/Bo-326.1 Karlovy Vary,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Návrh. Zadání územního plánu Výsluní

Návrh. Zadání územního plánu Výsluní Návrh Zadání územního plánu Výsluní podle 47 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a přílohy č.6 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č.6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: Městský úřad

Více

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad,

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, Územní plán Kyselka Návrh zadání Obec: Obec Kyselka, část Radošov 118, 362 72 Kyselka IČ: 00254762 zastoupené starostkou Ing. Petrou Hoffmannovou Pořizovatel: Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více