NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIMOŇ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIMOŇ"

Transkript

1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIMOŇ březen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č. p Česká Lípa 1

2 Zpracované dle 55 odst. 2, přiměřeně podle 47, stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci, podle přílohy č. 6 této vyhlášky. Dne schválilo Zastupitelstvo města Mimoň svým usnesením číslo Z14/80 pořízení změn Územního plánu Mimoň v rozsahu 6-ti navržených dílčích změn, mezi nimiž byl i návrh na změnu využití ploch v centrální části města pod názvem Centrum města mezi ulicí Malá a Ploučnicí s vloženou veřejně prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury přeložkou silnice II/270 a Lávka pro pěší a cyklisty přes Ploučnici. Tyto požadované plochy, na základě navazujícího usnesení Rady města Mimoň č. R14/878 ze dne , řeší Změna č.3 územního plánu Mimoň (dále Změna č. 3). O výkon činnosti pořizovatele byl požádán Městský úřad Česká Lípa - Úřad územního plánování. Územní plán Mimoň (dále ÚP Mimoň ) vydalo zastupitelstvo města Mimoň dne pod č. usn. Z11/35. V současné době jsou pořizovány Změny ÚP Mimoň č. 1 a č. 2. 2

3 Obsah: a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci e) případný požadavek na zpracování variant řešení f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 3

4 Zadání Změny č. 3 ZMĚNA Č. 3 Přehled lokalit změn s požadavky na rozvoj území obce, resp. Požadavky na řešení změn využití území Předmětem Změny č. 3 jsou vymezené změnové lokality č. 6 a č. 7, které se nachází v katastrálním území Mimoň. Podrobněji plošně jsou vymezeny v grafických přílohách zadání, které obdrží zpracovatel spolu se zadáním. Lokalita č. 6: Centrum města mezi ulicí Malá a Ploučnicí Prověřovaná plocha cca m 2, centrum města s vloženou veřejně prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury přeložkou silnice II/270. Plocha zahrnuje dostavbu východní strany Náměstí 1. Máje, přestavbu jižní části městského centra a přeložku silnice II/270 vedenou podél řeky Ploučnice mezi Zámeckým mostem a stávajícím kruhovým objezdem na Náměstí ČSA. Vymezení plochy změny vyznačeno na přiložené situaci, v příloze je vložen i přehled dotčených pozemků dle KN Požadavek: Vytvořit lepší podmínky pro posílení ekonomického potenciálu ploch v centrální části města možným zvýšením rozsahu stávající zástavby a tím rovněž zvýšení významu a ekonomické funkce centra města. Zohlednit výstupy ze studie dopravního řešení a možnosti zástavby centra města Mimoň vypracované společností AF-CITYPLAN s.r.o. Praha 1 v prosinci 2013 (pořizovatel MěÚ Mimoň). Stávající využití: Pozemky jsou v zastavěném území města mezi ulicí Malou resp. Náměstím 1. Máje a tokem Ploučnice v centrální zóně města. V nejsevernější části plochy navržené na změnu využití je podél přístupové komunikace k Zámeckému mostu nezastavěná zatravněná plocha s funkčním využitím dle platného územního plánu Plochy veřejných prostranství zeleň (PZ), stav. Pod ní se v zájmovém území nachází asfaltová komunikace pro pěší a cyklisty spojující Náměstí 1. Máje a zámecký most, která je v ploše s funkčním 4

5 využitím Plochy veřejných prostranství komunikace (PK), stav. Východně od náměstí 1. Máje se nachází nezastavěná zatravněná plocha s několika vzrostlými stromy označená v platném územním plánu jako zastavitelná plocha Z2, na které v minulosti stál zbouraný Mimoňský zámek, s funkčním využitím plochy Plochy smíšené obytné centrální (SC), návrh. Součástí této zastavitelné plochy je také stávající plocha veřejného parkoviště s objektem sociálního zařízení a oplocená nezastavěná plocha pronajímaná např. jako stanoviště pouťových atrakcí. Plocha dopravně spojující ulici Malá s navrženou přeložkou silnice II/270 za posledním objektem stojícím na pravé (východní) straně uliční fronty v Malé ulici je vymezena v územním plánu jako Plocha veřejných prostranství komunikace (PK), návrh. Ve střední části dotčeného území se nachází pozemky zahrad objektů č.p. 34 až 36 v Malé ulici, které jsou součástí Plochy smíšené obytné centrální (SC), stav. Dále se jižně podél ulice Malá nachází zastavěná plocha bývalého výrobního areálu, v současné době nevyužívaného a neudržovaného, která je v platném územním plánu označena jako plocha přestavby P1 s funkčním využitím plochy Plochy smíšené obytné centrální (SC), návrh. V této ploše se rovněž nachází objekty řadových garáží a trafostanice. Mezi výrobním areálem a řadovými garážemi se nachází zatravněná plocha částečně porostlá vzrostlými stromy, která má využití dle územního plánu jako Plocha veřejných prostranství zeleň (PZ), stav. V severojižním směru souběžně s tokem Ploučnice dotčeným územím prochází navržená přeložka silnice II/270, úsek Zámecký most stávající okružní křižovatka na Náměstí ČSA, která je v územním plánu uvedena jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury v ploše Z6 se způsobem využití Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS), návrh. V trase stavby dopravní infrastruktury se v jižní části lokality nachází řadové garáže a objekt občanské vybavenosti (obchod), zbývající část koridoru stavby je zatravněna případně porostlá vzrostlými stromy. Poslední plochou dotčenou záměrem je Plocha veřejných prostranství zeleň (PZ), stav, nacházející se podél toku Ploučnice mezi Zámeckým a Poštovním mostem. Jedná se o zatravněnou nezastavěnou plochu z části porostlou vzrostlými stromy. 5

6 Lokalita č. 7: Lávka pro pěší a cyklisty přes Ploučnici Prověřovaná plocha je mezi Zámeckým mostem a Poštovním mostem spojující centrum města a nově vybudovanou částí cykloturistické trasy na levém břehu toku Ploučnice podél zámeckého parku. Dotčené pozemky p.č. 325, 326, 2100 a 2090 k.ú. Mimoň. Změna má bezprostřední vazbu na požadovanou lokalitu č. 6 - využití centra města mezi ulicí Malá a tokem Ploučnice a jeho nové dopravní uspořádání. Požadavek: Umožnit vybudování lávky přes řeku Ploučnice Stávající využití: Pozemky parc. č. 325 a 326 v k.ú. Mimoň se nacházejí v centrální části zastavěného území města na pravém břehu toku Ploučnice v ploše s funkčním využitím dle platného územního plánu Plochy veřejných prostranství zeleň (PZ), stav. Jedná se o zatravněnou nezastavěnou plochu z části porostlou vzrostlými stromy. Pozemek parc. č v k.ú. Mimoň tvoří upravené koryto vodního toku Ploučnice a nachází se v ploše s funkčním využitím Plochy vodní a vodohospodářské (VO), stav. Pozemek parc. č v k.ú. Mimoň na levém břehu toku Ploučnice se nachází v ploše s funkčním využitím Plochy přírodní nelesní (PN), stav a jeho menší část tvořící cyklostezku podél toku Ploučnice se nachází v ploše s funkčním využitím Plochy veřejných prostranství komunikace (PK), stav. Oba dotčené pozemky parc. č i 2090 v k.ú. Mimoň jsou součástí vymezeného územního systému ekologické stability regionálního biokoridoru RK 658 s vloženým lokálním biocentrem BC 534 tvořené Zámeckým parkem. Tyto pozemky jsou dále registrovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako nemovité kulturní památky v areálu bývalého Mimoňského zámku č. rejstříku 53738/ Navrhovaná změna se dotkne pouze části pozemku parc. č v k.ú. Mimoň v ploše Plochy veřejných prostranství komunikace (PK), stav a žádným způsobem nezasáhne do přírodní plochy zámeckého parku. 6

7 a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce - vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 1. Urbanistická koncepce (prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území, prověření možných změn a vymezení zastavitelných ploch) Změnou č. 3 řešená lokalita, v urbanistickém obvodu 01 Mimoň střed, která souvisí s reorganizací města spojenou s řešením regenerace centra, jeho historického jádra mezi náměstím 1. Máje a Náměstím ČSA má umožnit posílení ekonomické funkce centra města možným zvýšením rozsahu stávající zástavby a tím rovněž zvýšení významu a ekonomické funkce centra města. Limitující rámec pro budoucí rozvoj, celkové uspořádání centra města a jeho dopravní řešení představuje v Změnou č.3 řešeném území přeložka silnice II/270, jejíž polohu v řešeném území je třeba přehodnotit. Platný územní plán Mimoň nabízí dle názoru navrhovatele přebytek volných veřejných prostranství a malé možnosti budoucího účelného uspořádání vnitřního města. Tento závěr vyplývá z variantního řešení studie, kterou si město Mimoň nechalo vypracovat. Na základě studie dopravního řešení a možnosti zástavby centra města Mimoň vypracované společností AF-CITYPLAN s.r.o. Praha 1 v prosinci 2013 navrhovatel Změny č. 3 předložil na podkladě katastrální mapy, ortofotomapy a platného územního plánu upřesnění návrhu trasy přeložky silnice II/270 v centrální části města. Oproti platnému územnímu plánu tento návrh proto počítá s posunutím přeložky silnice II/270 mezi Zámeckým mostem a stávajícím kruhovým objezdem na nám. Čs. armády blíže k vodnímu toku Ploučnice. Požaduje se celé řešené území lokality č. 6 na základě nového vymezení plochy pro přeložku silnice II/270 rozdělit do třech ploch s požadovaným rozdílným způsobem využití: a) Plochy smíšené obytné - centrální (SC) mezi ulicí Malá a přeložkou silnice II/270, které nadále zůstávají svým rozsahem dominantní plochou. b) Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) tvořené navrhovanou přeložkou silnice II/270 vymezenou jako veřejně prospěšnou stavbou (VPS) dopravní infrastruktury. c) Plochy veřejných prostranství zeleň (PZ) mezi přeložkou silnice II/270 a vodním tokem Ploučnice. Požadovaný způsob využití navrhované plochy lokality č. 7 (lávka pro pěší a cyklisty přes Ploučnici) - Plochy veřejného prostranství - komunikace (PK). Je třeba posoudit začlenění navrhovaných ploch do urbanistické koncepce obce, posoudit ji z hledisek návaznosti na okolí, s ohledem na limity území, ochranu životního a přírodního prostředí, vazeb na dopravní a technickou infrastrukturu a ochranu hodnot území, tak jak je vyhodnotil ÚP Mimoň. K plochám dílčích změn budou stanoveny (upraveny) základní podmínky plošného a prostorového uspořádání. Současně je třeba dát prostor k pořízení územní studie k prověření a posouzení problémů v území podrobnějšímu vymezení uspořádání území, stanovení prostorových regulativů, prověření dopravního napojení a etapizace výstavby. 7

8 Zákres řešeného území a navrhované funkční využití ploch: Změna č. 3 bude naplňovat obecně formulované Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanoveny v Politice územního rozvoje České republiky 2008 (dále PÚR ČR ) projednané vládou České republiky a schválené usnesením vlády č. 929 dne , mající vazbu na Změnou č.3 řešené území. Obecné úkoly a republikové priority územního plánování jsou stanoveny k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 8

9 Pro území města Mimoň v PÚR ČR nejsou vymezeny Rozvojové oblasti a rozvojové osy, ani Specifické oblasti. Pro Změnu č. 3 nevyplývají z PÚR ČR žádné specifické požadavky. Změna č. 3 bude respektovat obecně formulované Krajské priority územního plánování Libereckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území vyplývající ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále ZÚR LK ) schválených zastupitelstvem kraje dne (č. usn. 466/11/ZK). V části odůvodnění Změny č. 3 bude vyhodnoceno plnění úkolů vyplývajících ze ZÚR LK, které mají vazbu na řešené území. Město Mimoň je v sídelní struktuře zařazeno mezi ostatní centra osídlení mikroregionálního a subregionálního významu mimo rozvojové oblasti ZÚR LK - centrum bez významného vlivu ostatních uživatelů a jednodenních návštěvníků území. Změnou č. 3 řešené území leží ve specifické oblasti nadmístního významu - SOB3 Mimoňsko. Je dotčeno ZÚR LK vymezenými rozvojovými osami IV. řádu nadmístního významu: - ROS 10 Dubá Doksy Mimoň - Jablonné v Podještědí/Stráž pod Ralskem - Český Dub Hodkovice nad Mohelkou, koridor propojující specifickou oblast SOB3 Mimoňsko s rozvojovými osami republikového významu ROS1, ROS3 a ROS5. - ROS 11 Mimoň - Česká Lípa Žandov Děčín, koridor připojující specifické oblasti SOB1 Jihozápadní Českolipsko a SOB3 Mimoňsko k vybavenosti rozvojové oblasti ROB2. ZÚR LK stanovila pro územně plánovací dokumentaci města Mimoň následující požadavky na plochy nadmístního významu: - Doprava: D33 Optimalizace jednokolejné trati ČD elektrizace (napojení na Ústecký kraj železniční spojení Česká Lípa tento záměr je mimo plochy řešené Změnou č. 3 D 39 Multifunkční turistický koridor (cyklo, pěší, event. voda) do tohoto koridoru lze zahrnout řešenou plochu vymezenou Změnou č. 3. D 52 C silnice II/268, jihozápadní obchvat Mimoň - tento záměr je mimo plochy řešené Změnou č. 3 (D-55 územní rezerva pro silnici II/270, severozápadní obchvat Mimoně - je mimo plochu řešenou Změnou č. 3). - Protipovodňová ochrana: koridory pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi P13 Panenský potok, Brniště Mimoň P14 - Ploučnice, Mimoň - prochází územím řešeným Změnou č. 3 - Územní systém ekologické stability (ÚSES): RC 1257 Ralsko tento záměr je mimo plochy řešené Změnou č. 3 RC 1914 Mimoň tento záměr je mimo plochy řešené Změnou č. 3 RK 658 na regionální biokoridor navazuje lokalita č. 7 (lávka pro pěší a cyklisty přes Ploučnici) 9

10 ZÚR LK - výřez z výkresu ploch a koridorů Návrh Změny č. 3 musí prokázat soulad s aktuální ZÚR LK a aktuální PÚR ČR, v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňovat a rozvíjet cíle a úkoly územního plánování z nich vzešlé. Způsob jakým se Změna č. 3 vypořádává s konkrétními jevy aktuální PÚR ČR a ZÚR LK, které se týkají řešeného území, musí být zcela zřejmý z odůvodnění Změny č. 3. Ze ZÚR LK nevyplývají další požadavky na vymezení zastavitelných ploch nadmístního významu. Při řešení lokalit nedojde k dotčení územních vztahů u sousedních obcí. Z Územně analytických podkladů Libereckého kraje (dále ÚAP LK ) a z Územně analytických podkladů ORP Česká Lípa (dále ÚAP ORP ) pro řešení Změny č. 3 vyplývají konkrétní požadavky. Pořizovatel Změny č. 3 poskytne zpracovateli Změny č. 3 data z aktualizovaných ÚAP ORP Česká Lípa Návrh Změny bude vycházet z analýzy všech sledovaných jevů (zejména se jedná o limity a hodnoty). V lokalitě č. 7 se jedná zejména o tyto limity aktivní zóna záplavového území, NATURA 2000 EVL, regionální biokoridor, lokální biocentrum a území s archeologickými nálezy. V lokalitě č. 6 se nachází limit území s archeologickými nálezy, nemovitá kulturní památka, radioreleové a mikrovlnné trasy, elektrostatice s ochranným pásmem, podzemní elektrovedení, vedení teplovodu, technologický objekt zásobování teplem, bodový vodní zdroj, kanalizace, plynovod, vodovod, telekomunikační vedení, elektronické komunikační zařízení. Sledované jevy vyplývající z ÚAP LK a ÚAP ORP budou ve Změně č. 3 graficky znázorněny na výřezech Změnou č. 3 řešeném území, bude posouzen jejich dopad na zastavitelné plochy. Kompletní jevy budou zahrnuty vč. posouzení jejich dopadu na zastavitelné plochy vymezené ÚP Mimoň v právním stavu po Změně č. 3 - koordinační výkres. 10

11 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území Změna č. 3 bude usilovat o zachování všech hodnot v území, při zajištění podmínek pro rozvoj obce. Ochrana nemovitých kulturních a archeologických památek Lokalita Změny č. 3 je navrhována částí na pozemek p.č k.ú. Mimoň, který je registrován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako nemovitá kulturní památka v areálu bývalého mimoňského zámku č. rejstříku 53738/ Požadavek zadání je žádným způsobem nezasahovat do přírodní plochy zámeckého parku, trasou se dotknout pouze plochy vymezené v platném ÚP Mimoň jako Plocha veřejných prostranstvíkomunikace (PK). Změna č. 3 dále zasahuje na území s evidovanými archeologickými nálezy I. kategorie poř. č. SAS /1 středověké a novověké jádro obce. Na tuto lokalitu se vztahují podmínky péče o archeologický fond uvedené v ÚP Mimoň. 2. Koncepce veřejné infrastruktury (prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Požadavky na řešení dopravní infrastruktury Souvisí s reorganizací celoměstské dopravní kostry. V řešeném území je v platném ÚP Mimoň jasně vymezená přeložka silnice II/270, která je v některých částech v rozporu se studií dopravního řešení a možnosti zástavby centra města Mimoň, vypracované na objednávku Města Mimoň, společností AF-CITYPLAN s.r.o., Praha 1 v prosinci Oproti platnému územnímu plánu Mimoň nový návrh počítá s posunutím přeložky silnice II/270 mezi Zámeckým mostem a stávajícím kruhovým objezdem na nám. Čs. armády blíže k vodnímu toku Ploučnice. Z důvodů předpokládaných vysokých investičních nákladů návrh umožňuje etapizaci stavby přeložky silnice II/270 tím, že v severní části řešeného území dopravně propojuje navrženou trasu přeložky silnice s ulicí Malá. Jednalo by se o dočasné řešení, konečným cílem je napojení přeložky na připravený výjezd z okružní křižovatky na nám. Čs. armády. Podklad pro zapracování navrhované trasy přeložky silnice II/270 v území řešeném Změnou č. 3 je přílohou k Zadání změny č. 3. Je třeba respektovat Normovou kategorizaci krajských silnic II. a III. třídy, konkrétně silnici II/270, která má návrhovou kategorijní šířku S9,5/70. Požadavky na řešení koncepce technické infrastruktury Změna č. 3 bude respektovat stávající i nově navrhovaná zařízení technické infrastruktury, včetně příslušných ochranných pásem. Koncepce zásobování území obce veřejnou technickou vybaveností se Změnou č. 3 nemění. Požadavky na řešení občanského vybavení Změnou č. 3 se částečně pozměňuje funkční využití některých ploch v řešeném území. Podrobnější vymezení a uspořádání území, stanovení prostorových regulativů, bude následně prověřováno územní studií. 11

12 Požadavky na řešení veřejných prostranství Změna č. 3 zasahuje do vymezených ploch veřejných prostranství. U ploch s navrhovaným funkčním využitím Plocha veřejných prostranství-zeleň (PZ) a Plochy smíšené obytné centrální (SC) vyžaduje řešit podrobnější vymezení a uspořádání území urbanistickou studií. Plocha navržená pro lávku pro pěší a cyklisty přes řeku Ploučnici vyžaduje vymezení jako Plocha veřejného prostranství komunikace (PK). 3. Koncepce uspořádání krajiny (prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona) Změny funkčního využití plochy řešené Změnou č. 3 navrhovaným novým využitím nevykazují v zásadním na úrovni územního plánu možnost ovlivnění krajinného rázu. Dotčení prvků ÚSES a zájmů ochrany přírody a krajiny Na území řešeném Změnou č. 3 dochází k dotčení regionálního biokoridoru RK 658, který je uveden v ZÚR LK, které stanovily úkoly pro územní plánování. V souladu s ZÚR LK (úkol Z 37) je třeba vytvářet územní podmínky pro zabezpečení funkcí územního systému ekologické stability. Řešené území se nachází v blízkosti lokálního biocentra 534. U této lokality je třeba respektovat výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a limity vyplývající z dotčení EVL Horní Ploučnice včetně předmětů její ochrany, regionálního biokoridoru RK 658 a VKP ze zákona vodního toku Ploučnice. Území řešené Změnou č. 3 patří do oblasti krajinného rázu 13 Ralsko a do podoblasti krajinného rázu 13-2 Stráž-Mimoň. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území Požadavkem je v zájmu ochrany přírody a krajiny minimalizovat a řešit střety lokalit Změny v územích NATURA EVL Horní Ploučnice a v plochách s vymezenými prvky ÚSES, u nichž je třeba zabezpečit funkci územního systému ekologické stability vymezeného na území města Mimoň. Lokalita č. 7 (lávka pro pěší a cyklisty přes Ploučnici) žádným způsobem negativně neovlivní přírodní plochy zámeckého parku. V území řešeném změnou podél řeky Ploučnice budou respektována omezení ve vymezeném záplavovém území, podél toku bude zachován manipulační prostor. Změna č. 3 nepředpokládá další střety, nicméně při zpracování návrhu Změny č. 3 je třeba tuto skutečnost prověřit, případně navrhnout řešení. b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv se nestanovují, v návrhu Změny č. 3 se jejich vymezení nepředpokládá. 12

13 c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo V souvislosti s řešením Změny č. 3 bude třeba měnit - upřesnit v platném ÚP Mimoň některé vymezené veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Jedná se o navrženou trasu přeložky silnice II/270 a lávku pro pěší a cyklisty před řeku Ploučnici. Uvedené plochy budou v ÚP Mimoň vymezeny jako veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury. d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci Změna č. 3 s ohledem na umístění ploch v centrální části města a na jejich velikost vymezí plochy pro pořízení územních studií a to na Změnou č. 3 navrhovaných plochách s funkčním využitím Plochy smíšené obytné centrální (SC) a Plochy veřejných prostranstvízeleň (PZ). Jejich úkolem bude prověřit a posoudit problémy, jež by mohly významně ovlivňovat a podmiňovat využití nebo uspořádání území, vymezit uspořádání území, stanovit prostorové regulativy, dopravní napojení a postup výstavby (etapy). e) Případný požadavek na zpracování variant řešení Variantní řešení nejsou požadována, vedení přeložky silnice II/270 bylo prověřeno MěÚ Mimoň pořízenými územními studiemi. f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Změna č. 3 bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, jeho prováděcími vyhláškami, v platném znění, a dalšími předpisy, které se k dané problematice vztahují, bude dodržen obsah a členění dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - v rozsahu měněných částí územního plánu. Ve výrokové části Změny č. 3 textová část bude postupováno podle sledu částí v měněném ÚP Mimoň. Po formální stránce bude Změna č. 3 obdobou novely právního předpisu. Grafická část výroku Změny č. 3 bude obsahovat grafické znázornění těch jevů, které jsou v ÚP Mimoň měněny, zpracují se výkresy znázorňující měněné jevy, a to v pořadí podle původního ÚP Mimoň, ve shodném měřítku. Výkresy Změny č. 3 budou zpracovány jako výřez řešeného území s tím, že zůstane jednoznačně patrné, které části vydávaného výkresu se výřez týká. Odůvodnění Změny č. 3 - textová část bude obsahovat odůvodnění v ÚP Mimoň měněné části. Pro srozumitelnost a přehlednost jako poslední část (event. příloha) se zařadí srovnávací text s vyznačením změn, kterým bude doloženo, co se v textové části ÚP Mimoň mění oproti předchozímu právnímu stavu (k tomuto je dostupné na stránkách mmr.cz 13

14 metodické sdělení). Grafická část odůvodnění Změny č. 3 bude obsahovat pouze grafické znázornění těch jevů, které jsou v územním plánu měněny. Zpracovány budou výkresy znázorňující měněné jevy a to ve výkresech v pořadí podle měněného ÚP Mimoň, ve shodném měřítku. Budou zpracovány jako výřez řešeného území, s tím, že bude jednoznačně patrné, které části vydaného výkresu se výřez týká. Návrh Změny č. 3 bude pro účely společného jednání předán ve třech kompletních vyhotoveních (paré) v listinné podobě. Pořizovateli bude poskytnut též v digitální podobě. Upravený Návrh zadání (úprava vzešlá ze společného jednání s dotčenými orgány a z posouzení návrhu krajským úřadem) bude odevzdán pro účely veřejného projednání ve třech kompletních vyhotoveních v listinné podobě. Pořizovateli bude poskytnut též v digitální podobě. Bude-li nutné na základě veřejného projednání Návrh Změny č. 3 upravit, bude odevzdán upravený ve čtyřech kompletních vyhotoveních v listinné podobě. Nebude-li této úpravy třeba, bude dotištěno další paré. Jedno paré bude obsahovat digitální optický datový nosič se Změnou č. 3 v digitální podobě. Dále bude vyhotoven územní plán zahrnující právní stav po vydání jeho Změny č. 3. Vzhledem k tomu, že v současné době je pořizována Změna ÚP Mimoň č. 1 a 2, lze předpokládat společné vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho Změn. Právní stav po vydání Změn se zpracuje v rozsahu výrokové části. Všechny výkresy obsažené ve výroku ÚP Mimoň musí být opraveny podle změněných částí obsažených ve výkresech Změn. Současně s požadovanými Změnami se uplatnil požadavek na aktualizaci vymezení zastavěného území obce Mimoň. Zpracovatel Změny č. 1 prověří celé území obce Mimoň (soulad se stávajícím stavem katastru nemovitostí), při vymezování zastavěného území bude postupovat v souladu s ust. 58 stavebního zákona. Zde je spolupráce zpracovatele s odborem výstavby MěÚ Mimoň. Právní stav odůvodnění bude obsahovat koordinační výkres, který je potřebný pro rozhodování v území. Zde bude současně prověřen soulad s aktuální územně plánovací dokumentací vydanou krajem - ZÚR LK, zda z nich vyplývají požadavky na další změny ÚP Mimoň. Současně budou promítnuta aktuální data ÚAP ORP Česká Lípa Tato dokumentace bude odevzdána ve čtyřech paré. Jedno paré bude obsahovat digitální optický datový nosič s právním stavem Změny č. 3. g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Lokalita č. 7 (lávka pro pěší a cyklisty přes Ploučnici) sice zasahuje do soustavy NATURA 2000 EVL Horní Ploučnice, do regionálního biokoridoru RK 658 a lokálního biocentra 534, ale svým charakterem rozhodně udržitelný rozvoj území neohrozí. Tato změna využití území dosahuje velmi malého rozsahu na to, aby ovlivnila EVL Horní Ploučnice a prvky ÚSES. Vymezená lokalita č. 6 těsně navazuje na soustavu Natura 2000 EVL Horní Ploučnice. Centrum města mezi ulicí Malá a Ploučnicí s navrženou přeložkou silnice II/270 se nachází v zastavěném území. Vzhledem k tomu, že byla navržená přeložka silnice II/270 už jednou odsouhlasena a nyní se jedná o mírné odchýlení oproti původní navržené trase, nepředpokládáme posuzování Změny č. 3 dle 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Nepředpokládáme, že by Změna č. 3 negativně ovlivnila Evropsky významnou lokalitu Horní Ploučnice. 14

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Dobšice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb.,

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

Změny č. 1 územního plánu Velké Žernoseky

Změny č. 1 územního plánu Velké Žernoseky N Á V R H Z A D Á N Í Změny č. 1 územního plánu Velké Žernoseky zpracovaný podle ustanovení 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

MOKRÝ LOM SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: ZASTUPITELSTVO OBCE MOKRÝ LOM URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Martin Ehrlich DATUM SCHVÁLENÍ: ČÍSLO USNESENÍ:

MOKRÝ LOM SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: ZASTUPITELSTVO OBCE MOKRÝ LOM URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Martin Ehrlich DATUM SCHVÁLENÍ: ČÍSLO USNESENÍ: MOKRÝ LOM SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: URČENÝ ZASTUPITEL: ZASTUPITELSTVO OBCE MOKRÝ LOM Ing. Martin Ehrlich DATUM SCHVÁLENÍ: ČÍSLO USNESENÍ: VYPRACOVAL: Obecní úřad Mokrý Lom ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE Vypracoval: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, za technické pomoci USB, spol. s r.o., Příkop 8, Brno. srpen 2015 Projednáno

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování úřad

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STAŘÍČ zpracovaný v souladu s 11 a s přílohou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘÍČAN NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘÍČAN NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘÍČAN NÁVRH ZADÁNÍ 5/2015 Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. +420 461 653333, fax+420 461 612 218 Návrhzadání změnyč.2územníhoplánuobce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 Že1: Změna funkčního využití plochy zahrnující pozemky parc.č. 109 (dle KN 109/1 a 109/2), 108 a 104

Více

změna č. 1 územního plánu Vráto

změna č. 1 územního plánu Vráto změna č. 1 územního plánu Vráto zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stupeň dokumentace NÁVRH

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SYROVÁTKA

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SYROVÁTKA ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SYROVÁTKA za období 2011 2015 Návrh určený k projednávání Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Syrovátka dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: - Ze dne: - Naše zn.: MUCL/116871./2011 EČ: 130630/2011 Vyřizuje: Ing. Jaromír Smělý Telefon:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ MORAVA Pořizovatel: Městský úřad Králíky Odbor územního plánování a stavební úřad Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Únor 2013 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Březová. Odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Březová. Odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Březová Pořizovatel: Určený zastupitel: Městský úřad Sokolov Odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Miroslav Bouda, starosta města Březová Datum:

Více

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice Návrh ZADÁNÍ Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice 10/2011 podle 47 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a přílohy č.6 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín ZMĚNA č. 2 územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 294 74 Předměřice nad Jizerou. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ SOUBORU ZMĚN č.

Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 294 74 Předměřice nad Jizerou. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ SOUBORU ZMĚN č. Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 294 74 Předměřice nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ SOUBORU ZMĚN č. 01 Pořizovatel: Určený člen zastupitelstva: Ing. Renata Perglerová

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VELKÉ NĚMČICE

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VELKÉ NĚMČICE MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPE ČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VELKÉ NĚMČICE Okres Břeclav Č. j. Reg/4126/14/440/7, S00NX00U7GP2

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

ZADÁNÍ 53. ZMĚNY. hromadná změna

ZADÁNÍ 53. ZMĚNY. hromadná změna STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ZADÁNÍ 53. ZMĚNY ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC hromadná změna POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBŠICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBŠICE katastrální území Dobšice Návrh na pořízení: Schvalující orgán: Obec Dobšice Zastupitelstvo obce Dobšice Zadání schváleno dne Usnesení č. Starosta obce Ladislav Novák

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRACE NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRACE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRACE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : Obecní úřad Prace, který podle 24 odst.1, zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zajistil na základě smlouvy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice Změna č. 2 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Borovnice Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury Únor 2009 OBSAH a) Požadavky

Více

ÚPO SYROVICE. ZMĚNA č. V NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Židlochovice

ÚPO SYROVICE. ZMĚNA č. V NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Židlochovice Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební úřad Masarykova100, 667 01 Židlochovice Vyřizuje: Ing. Michaela Hlaváčková, tel.: 547 428 771 č. jednací: OÚPSÚ 18 644 / 10 / Hl ZMĚNA č. V

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY N Á V R H ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a ČERVEN 2011-1 - OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko. Návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko. Návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko období 7/2010 7/2014. Návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko byla schválena usnesením č.. přijatým Zastupitelstvem obce Ráječko na.zasedání dne Zpráva

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4:

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4: NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4 Ru4: Bydlení v obecním sadu V Blansku dne 23.10.2008 Zpracoval pořizovatel - oddělení územního plánování

Více