MASARYKOVA UNIVERZITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Alternativní stavební systémy - ekologické bydlení Bakalářská práce Brno 2014 Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. Autor práce: Ondřej Matulík

2 Bibliografický záznam MATULÍK, Ondřej. Alternativní stavební systémy - ekologické bydlení: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, KFChO sekce odborného vzdělávání, l., 7 l. příl. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Miléř. Anotace Bakalářská práce Alternativní stavební systémy - ekologické bydlení je zaměřena na problematiku úsporného a ekologického bydlení, jako jsou nízkoenergetické a pasivní domy. Práce podává přehled o alternativách k průmyslovým stavebním materiálům, kterými jsou hlavně dřevo, kámen, sláma a hlína. Teoretická část práce se zabývá vymezením základních pojmů, poukazuje na zvýšenou energetickou náročnost stavebního průmyslu a spotřebu energie v budovách. Zabývá se základními principy při navrhování pasivního domu. Blíže popisuje jednotlivé přírodní materiály, jejich využití v moderní stavební technologii. Metodou teoretické části je studium odborných literárních zdrojů a pramenů, literární rešerše, tvorba výpisků a jejich analýza, syntéza a srovnávání. Práce je zpracována jako studijní opora pro studenty středních stavebních škol. Obsahuje shrnutí kapitol i kontrolní otázky. V praktické části je uvedeno dotazníkové šetření mezi studenty vybraných středních průmyslových škol. Získaná data jsou analyzována a zhodnocena. Cílem této práce je zjištění, do jaké míry jsou studenti středních průmyslových škol seznámeni s tématem nízkoenergetických staveb a alternativních stavebních systémů, a jakou měrou jsou tato témata na stavebních školách vyučována. Klíčová slova Stavebnictví, přírodní materiály, sláma, hlína, dřevo, ekologie, spotřeba energie, bydlení, studijní opora Annotation Bachelor thesis "Alternative Building Systems eco-housing" is focused on economical and ecological housing, as low-energy and passive houses. This work is summary of the alternatives for industrial construction materials, mainly wood, stone, 2

3 straw and clay. The theoretical part defines basic terms, refers to the increased energy demands of the building industry and energy consumption in buildings. It deals with the basic principles for designing passive houses. The work describes various natural materials and their application in modern construction technology. Methods of theoretical part are studying of professional literature sources, literary research and their analysis and comparison. Work is created as study support for students of secondary schools of construction. It includes summaries of chapters and control issues. In the practical part is presented the results of research from students in selected secondary technical schools. The data are analyzed and evaluated. The aim of this work is to determine knowledge and attitudes of secondary school students in the area of low energy buildings and alternative building systems. Keywords Construction, natural materials, straw, clay, wood, ecology, energy consumption, housing, study support 3

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci vypracoval samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Brně dne 20. listopadu 2014 Ondřej Matulík podpis.. 4

5 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří svou radou, trpělivostí a podnětnými připomínkami přispěli k vytvoření této práce. Především chci poděkovat vedoucímu práce Mgr. Tomáši Miléřovi, Ph.D. za podnětné náměty, cenné rady, podporu a vstřícný přístup. 5

6 Obsah 1. Úvod Teoretická část Vymezení základních pojmů Teoretický základ a veličiny stavební fyziky Trvale udržitelná výstavba Kvalita vnitřního prostředí budov Syndrom nemocných budov Vnitřní mikroklima Energeticky nenáročné budovy, pasivní dům Rozdělení budov podle energetické náročnosti Základní stavební koncepce pasivních domů Návrh pasivního domu Tvar a umístění na pozemku Výběr materiálu Důležitá rekuperace Alternativní materiály Hlína Sláma Dřevo dezintegrované a přírodní tepelné izolace Praktická část Materiál a metody zpracování Výsledky práce Závěr Použité zdroje Seznam obrázků a tabulek Seznam příloh Přílohy

7 1. Úvod Téma diplomové práce jsem si vybral na základě svého dlouholetého zájmu o oblast stavebního průmyslu a nových zajímavých materiálů. Moderní stavebnictví poskytuje velký prostor pro uplatnění alternativních metod, které byly pře několika desítkami let pouze konceptem na rýsovacích prknech architektů. Zdrojem inspirací pro nové projekty se začínají stávat přírodní materiály a výrobky na přírodní bázi. Stavby provedené z přírodních, nebo taky alternativních, stavebních materiálů bývají zajímavě architektonicky řešené a majitelé takových domů často poukazují na příjemné zdravé prostředí po celý rok. Stavební průmysl je obecně velmi energeticky náročné odvětví. Je známo, že výroba obvyklých stavebních materiálů s sebou nese zátěž pro ovzduší kvůli produkci značného množství oxidu uhličitého. Pro zmírnění následků globálního oteplování a ubývání energetických zdrojů na Zemi je důležité zamyslet se nad možnostmi šetření energetické náročnosti jak při výrobě stavebních materiálů, ale také při užívání staveb v průběhu jejich životnosti. Dá se předpokládat, že v budoucnu budou mít nejen stavebníci větší nároky na stavění ze zdravých materiálů, ale i legislativa bude čím dál tím více omezovat energetickou náročnost budov, znečišťování životního prostředí, plýtvání zdroji a výrobu materiálů s vysokou hodnotou svázaných emisí nutných k jejich výrobě. (Hudec, 2009) Tato bakalářská práce je zpracována jako studijní opora střední školy se zaměřením na stavebnictví. Jejím cílem je seznámit studenty s problematikou nízkoenergetických domů, a základními principy jejich fungování a navrhování. Seznamuje žáky s problémem trvale udržitelné výstavby a snižováním energetické náročnosti stavebního průmyslu. Dále se věnuje možnostem alternativní výstavby za použití přírodních materiálů z obnovitelných zdrojů. Na konci každé obsáhlejší kapitoly je uvedeno stručné shrnutí, které umožní studentům zopakování vyučovaného tématu a utřídění si nabytých znalostí. Dále obsahuje kontrolní otázky, díky kterým si mohou sami studenti ověřit svoje znalosti nebo poslouží také vyučujícím pro ověření, zda studenti tématu porozuměli. V praktické části práce je proveden výzkum dotazníkovým šetřením na středních průmyslových školách stavebních, s cílem zjistit znalosti studentů, jejich postoj a povědomí o ekologii stavebnictví. 7

8 2. Teoretická část 2.1. Vymezení základních pojmů Energie skalární fyzikální veličina, která bývá charakterizována jako schopnost hmoty konat práci. Energie má různé formy (potenciální, vazebná, tepelná, pohybová, aj.). Základní jednotkou je J (Joule). Obnovitelný zdroj energie nevyčerpatelný, schopný částečné nebo úplné obnovy, např. slunce, voda, vítr, biomasa a další. Biomasa - hmota rostlinného nebo živočišného původu, která se řadí mezi obnovitelné zdroje energie. Protože má původ ve slunečním záření, lze ji, na rozdíl od fosilních paliv jako ropy, uhlí či plynu, obnovovat. Biomasa se stále častěji využívá pro energetické účely, především pro vytápění. Rozděluje se na cíleně pěstovanou rostlinou biomasu (energetické plodiny) a na biomasu odpadní (odpady zemědělské, lesní, popř. potravinářské produkce). (Stavební slovník, 2012) Neobnovitelný zdroj energie vyčerpatelný, omezený, není schopen obnovy v krátkém časovém horizontu. Např. fosilní paliva ropa, uhlí, zemní plyn. Nízkoenergetický dům - spotřebuje za rok maximálně 50 kwh tepla na metr čtvereční plochy. Klíčovým prvkem kvalitní tepelná izolace. Kromě izolace fasády a střechy je potřeba vybírat i kvalitní izolační skla pro okna či dveře. Důležitá je i správná orientace a tvar stavby. Obytné místnosti by měly směřovat na jih. (Stavební slovník, 2012) Pasivní dům - dům, který spotřebuje za rok maximálně 15 kwh tepla na 1 m 2 plochy. Teplo získává ze slunce a od svých obyvatel nebo elektrospotřebičů. Vybaven solárními panely, tepelnými čerpadly. Může mít kotel na biomasu či rekuperace. Pro pasivní dům je důležitá kvalitní izolace, ale i správná orientace a tvar stavby - obytné místnosti by měly směřovat na jih. (Stavební slovník, 2012) 8

9 Nulový dům - potřeba tepla pro vytápění se blíží nule, (menší než 5 kwh/rok na 1 m 2 plochy). Využití moderních technologií pro výrobu energie. Pro ohřev vody, případně i pro přitápění) se zde využívají většinou solární panely. Energetické nároky jsou ještě nižší než u domů nízkoenergetických nebo pasivních. Aktivní dům - dům, který je ještě úspornější než dům nulový. Vyprodukuje více energie, než sám spotřebuje. Nezanechává žádnou uhlíkovou stopu. Výrazně využívá fotovoltaické panely a solární kolektory pro ohřev vody a výrobu elektrické energie. Přebytek energie dodává dům do sítě. Nezbytná je správná orientace a tvar stavby - obytné místnosti směřují na jih. (Stavební slovník, 2012) Absolutní vlhkost vzduchu - skutečný obsah vodní páry ve vzduchu v gramech na 1 m 3 vzduchu. Akumulace tepla - hromadění tepla v tělese nebo ve stavebním dílci za účelem jeho ohřátí. Hmota toto teplo nespotřebuje, ale jakmile klesne teplota v okolním prostoru, odevzdává ho dále. Rekuperace - také zpětné získávání tepla. Děj, při kterém se vzduch přiváděný do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch tedy není odváděn bez užitku při větrání otevřeným oknem ven, ale v rekuperačním výměníku odevzdává většinu svého tepla přiváděnému vzduchu. (Stavební slovník, 2012) Ekologické materiály - stavební materiály, které neobsahují látky škodící zdraví nebo přírodě. Ekologické materiály jsou základem zdravého a ekologického bydlení. Ekologie - věda studující organismy, jejich populace, vztahy populací a společenstev, vztahy organismů a jejich životního prostředí. Energetický průkaz budovy - také průkaz energetické náročnosti budovy. Obdoba energetického štítku, která je od roku 2009 povinnou součástí novostaveb. Podobně jako u spotřebičů, i domu je přiřazeno písmeno A-G, přičemž písmeno D už hodnotí budovu jako nevyhovující. Energetický průkaz budovy slouží k tomu, aby bylo možné objektivně a bez hlubších znalostí hodnotit a porovnávat energetickou 9

10 spotřebu jednotlivých budov. Bez energetického průkazu dnes není možné stavět ani provádět rozsáhlé rekonstrukce. (Stavební slovník, 2012) Stavební tepelná technika - popisuje prostup tepla a vlhkosti konstrukcemi důsledkem rozdílných teplotních tlaků vodní páry a vzduchu okolo konstrukce. Jejich intenzita se během roku mění. Kritéria pro hodnocení: nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce tepelný odpor konstrukce zkondenzované množství vodní páry v konstrukci tepelná charakteristika budovy Tepelná izolace také zateplení. Izolace, která umožňuje snížit energetické ztráty staveb a projevuje se celkovou úsporou energie a snížením nákladů na vytápění. Tepelná ochrana budovy - opatření, které snižuje výměnu tepla mezi vnitřním a venkovním prostředím, resp. mezi místnostmi s rozdílnou teplotou. Tepelné mosty - místa, kde dochází vlivem prostupnosti tepla ke snížení teploty na vnitřním povrchu. Například v okolí ocelových nebo ŽB prvků, které prostupují obvodovou konstrukcí. Místně ohraničené plochy ve stavebních dílech, které ve srovnání s hlavní plochou vykazují podstatně nižší kvalitu tepelné izolace. Nebezpečí zvýšení vlhkosti a úniků tepla. (Stavební slovník, 2012) Nejčastější výskyt tepelných mostů: nadokenní překlady ostění oken pozední věnce lodžie, balkóny, atiky (prostupy obvodovou konstrukcí) 10

11 2.2. Teoretický základ a veličiny stavební fyziky Teplo (Q) Teplo je dějová fyzikální veličina. Vyjadřuje část vnitřní energie látky, která je předávaná v důsledku rozdílu teplot. Energii lze dodávat též konáním práce i přenosem hmoty. Je to přenos energie, kterou systém přijme nebo odevzdá při styku s jiným systémem jiné teploty - tepelná výměna. Teplota - vyjadřuje tepelný stav dané látky. Rozlišujeme: termodynamickou teplotu Celsiovu teplotu Termodynamická teplota (Τ) je definována druhou větou termodynamiky a přiřazením 273,16 K teplotě trojného bodu vody, což je směs ledu, vody a vodní páry. Celsiova teplota (t) je definována vztahem: θ = T- 273,15 kde: θ Celsiova teplota [ C] T termodynamická teplota [K] Teplota trojného bodu vody je 273,16 K a 0,01 C. Teplota bodu mrazu je 0,00 C a 273,15 K. Rozdíly teplot vyjádřené ve C a v K jsou číselně přesně stejné, to znamená, že 1 C je přesně roven 1 K. (Chybík, 2009) Tepelná kapacita (K x ) vyjadřuje schopnost tělesa nebo soustavy přijímat teplo. Tepelná kapacita je teplo, které je potřebné k ohřátí daného tělesa o jeden stupeň (1 K nebo 1 C). Je definována podílem přivedeného tepla a příslušné změny teploty: dq K x = dt kde: K x tepelná kapacita [J/K = m 2 kg/(s 2 K)] dq přivedené teplo [J] dt přírůstek teploty [K] 11

12 Měrná tepelná kapacita (c) je teplo potřebné k ohřátí jednotky hmotnosti (1 kg) látky o jeden stupeň (1 K nebo 1 C). Je definována jako podíl tepelné kapacity K x a hmotnosti m dané látky. K x 1 dq c = = m m dt kde: c měrná tepelná kapacita [J/(kg K) = m 2 /(s 2 K)] K x tepelná kapacita [J/K = m 2 kg/(s 2 K)] m hmotnost látky [kg] dq přivedené teplo [J] dt přírůstek teploty [K] Tepelná vodivost je schopnost dané látky vést teplo. Představuje rychlost, s jakou se teplo šíří z jedné zahřáté části látky do jiných, chladnějších částí. Tepelná vodivost dané látky je charakterizována součinitelem tepelné vodivosti. Součinitel tepelné vodivosti (λ) - měrná tepelná vodivost [W/(m K)] (Chybík, 2009) Součinitel prostupu tepla (U) - vyjadřuje, kolik tepla unikne konstrukcí o ploše 1 m 2 při rozdílu teplot jejích povrchů 1 K. Celková výměna tepla v ustáleném stavu mezi dvěma prostředími vzájemně oddělenými stavební konstrukcí o tepelném odporu R s přilehlými mezními vzduchovými vrstvami. (Tzb-info, ) U = 1 R T kde: U součinitel prostupu tepla [W/(m 2 K)] R T tepelný odpor [m 2 K/W] Tepelný odpor (R) vyjadřuje, jakou plochou konstrukce a při jakém rozdílu teplot na jejích površích dojde k přenosu 1 Wattu, čili k přenosu energie o velikosti 1 J za 1 sekundu. (Tzb-info, ) kde: d R = λ d λ je tloušťka vrstvy; tloušťka vrstvy v konstrukci [m] součinitel tepelné vodivosti [W/(m K)] 12

13 Hodnoty součinitelů prostupu tepla definuje ČSN :2011. Rozlišuje hodnoty požadované a doporučené. V pokynech pro navrhování uvádí parametry pro budovy s nízkou energetickou náročností. Tabulka 1 ukazuje hodnoty součinitelů prostupu tepla vybraných konstrukcí. (Chybík, 2009) Tabulka 1 - Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostoru tepla pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim v interiéru 18 C až 22 C včetně 2.3. Trvale udržitelná výstavba Současný stavební průmysl podstatně ovlivňuje vývoj životního prostředí. Pro realizaci a provoz stavebních objektů a výrobu stavebních materiálů spotřebovává značné množství energetických zdrojů a surovin. Odhadem je to % veškeré vyrobené energie. Všechny nepříznivé vlivy stavební činnosti na životní prostředí zcela vyloučit nelze. Požadavkem však musí být jejich omezení na úroveň, odpovídající 13

14 obecným globálním požadavkům trvale udržitelného rozvoje společnosti. Udržitelný rozvoj zajišťuje potřeby současnosti, aniž by omezoval možnosti uspokojit potřeby budoucích generací. (Brundtlandová - předsedkyně Světové komise OSN pro životní prostředí a rozvoj, 1987). Ve stavebnictví se pak používá termín trvale udržitelná výstavba. Jestliže předpokládáme trvalý roční nárůst počtu obyvatel, kteří potřebují stále více energie na zlepšení životního stylu, větší prostor pro život, více zastavěné krajiny atp., současné zásoby zdrojů se dříve nebo později vyčerpají a nastane problém, který je nutné řešit již dnes. (Hudec, 2012) Požadavek trvale udržitelné výstavby lze zajistit pouze za předpokladu splnění základních principů trvale udržitelného rozvoje výstavby: Snižování celkové energetické náročnosti stavebních objektů z hlediska jejich provozu (vytápění, klimatizace, teplá voda aj.) Snižování materiálové náročnosti - především spotřeby neobnovitelných zdrojů surovin. Zvyšování podílu využívání obnovitelných zdrojů energie i materiálů. Snižování množství odpadů a škodlivých emisí. Snižování přímých negativních vlivů stavební činnosti na okolí (hluk, otřesy, prach aj.) Zvyšování trvanlivosti a spolehlivosti materiálů a konstrukčních prvků. Zvyšování podílu využívání recyklovaných surovin, rekonstrukcí objektů a principů demontovatelných konstrukcí. Optimalizace výrobních technologií a celého životního cyklu stavebních konstrukcí. (Hájek, 2005) Udržitelnost můžeme charakterizovat také jako to, co lze v dohledné budoucnosti čerpat a využívat na celém světě, aniž by došlo k nevratným škodám. Zásahům do přírody se naše početná populace určitě nevyhne. Ceny energií jsou pořád na takové úrovni, aby vyhovovaly každému, a škody na životním prostředí nejsou započítávány do ceny konečného projektu. Další potíže v budoucnu způsobí nedostatek surovin, kterými nyní plýtváme. Výsledná cena za vypracování stavebního projektu je se odvozuje od ceny konečné stavby. Největšími náklady, v životním cyklu budovy, jsou náklady na provoz. Kdyby se tedy honorář 14

15 projektanta odvíjel od dosažených provozním úspor, stavebnictví by prošlo revolucí a celý koncept stavebního průmyslu by měl pozitivní dopad životní prostředí. (Márton, 2010) Tento princip si však musí uvědomovat v první řadě široká veřejnost investorů a zájemců o nové bydlení. V obecném povědomí je přednější rychlá a výstavba s co nejmenšími investičními nároky. Další provozní náklady si uživatelé uvědomují až po několikaletém užívání budovy a problém řeší dodatečně. Přijatelným řešením, které plní většinu požadavků udržitelného rozvoje výstavby je mimo jiné právě výstavba domů s nízkou energetickou náročností v průběhu užívání a používání alternativních materiálů z obnovitelných přírodních surovin. Shrnutí Stavební průmysl a výroba stavebních materiálů spotřebovává % veškeré energie. Proto je nutné omezit vlivy stavebné činnosti na úroveň, která zaručí tzv. trvale udržitelnou výstavbu - co lze v dohledné budoucnosti čerpat a využívat, aniž by došlo k nevratným škodám. To lze zajistit splněním základních principů rozvoje. Jsou to hlavně snižování celkové energetické a materiálové náročnosti a využíváním obnovitelných zdrojů energie i materiálů, využívání recyklovaných surovin a optimalizace výrobních technologií stavebních konstrukcí. Řešením, může být mimo jiné výstavba domů s nízkou energetickou náročností v průběhu užívání a používání alternativních materiálů z obnovitelných přírodních surovin Kontrolní otázky 1. Vysvětlete pojem trvale udržitelná výstavba 2. Shrňte, čím může stavební průmysl zatěžovat životní prostředí a jak toto omezit. 15

16 2.4. Kvalita vnitřního prostředí budov V moderní architektuře se stále více setkáváme s návrhy, které kladou důraz na celkovou kvalitu vnitřního prostředí budov a vytvářejí příjemné pocity při pobytu uvnitř. Velký důraz se při tvorbě jakékoliv architektury klade především na zrakové vjemy, například při výběru barev, volbě kontrastů, osvětlení. Důležitou roli hraje také teplo, chlad, tvrdost, měkkost (tedy vjemy hmatové), vůně, pach (čichové vjemy), hudba, hluk (vjem sluchový). Kromě těchto základních a smysly snadno pozorovatelných kvalit tvoří naše prostředí i obtížněji vnímatelné, ale fyzikálně změřitelné záření, vibrace, proudění, iontová koncentrace apod. Některé nenápadné, na první pohled nevnímatelné charakteristiky, jako jsou elektromagnetická pole kolem rozvodů a zařízení, geopatogenní zóny nebo únik radonu a jiných plynů z podloží, mohou náš pobyt v takovém prostředí značně znepříjemnit. (Hudec, 2012) Dnes už je všeobecně známo, že umělé stavební materiály, se kterými se můžeme setkat hlavně v početně rozšířených budovách ze 70. a 80. let, uvolňují určité množství zdravý škodlivých látek. Například škvára, která se hojně používala jako výplň podlah a stropů, může vylučovat různé množství radonu a síry. Výrobky z plastů a podlahové krytiny z PVC jsou zdrojem karcinogenního formaldehydu a ftalátů. Budovy navíc bývají špatně větrané, a pokud jsou používány klimatizační jednotky, snižuje se v budově množství záporných iontů. Ty jsou však pro zdraví člověka zásadní. Celosvětovým trendem začíná být používání výrobků z přírodních materiálů a ekologicky šetrné produkty. Není tomu jinak ani ve stavebnictví. Přírodní stavební materiály mají jednu významnou vlastnost a to, že mají příznivý vliv na lidské smysly a také na zdravé životní prostředí. Stále více lidí trpí alergiemi a zdravotními indispozicemi, které jsou, v určité míře, způsobeny látkami, obsaženými v konstrukcích domů. Konstrukce z přírodních materiálů dovedou odstranit tyto problémy. Dovedou například regulovat vlhkost vzduchu ve vnitřním prostředí. Vizuální nebo hmatový kontakt může vyvolat příjemné pocity a navodit člověku dobrou náladu. Použití materiálů podle zásad zdravotní nezávadnosti můžeme předcházet mnohým chorobám, rozvoji alergiím a karcinomů. V této souvislosti probíhá světový výzkum, který se zabývá studiem vlivu budov na zdraví člověka: 16

17 Indoor Air Polution (IAP) se zabývá negativním působením škodlivin z fyzikálního, chemického i biologického hlediska. Sick Building Syndrome (SBS) syndrom nemocných budov. Zabývá se negativním ovlivněním zdraví člověka v budovách Buildind Related Illnes (BRI) choroby, které mají prokazatelně původ v samotné budově (Hudec, 2012) Syndrom nemocných budov Pojem Syndrom nemocných budov (sick building syndrome, dále SBS) zavedla v roce 1982 Světová zdravotnická organizace. Typickým projevem SBS je pocit zdravotních obtíží bez zjevných příčin, jenom při pobytu uvnitř nemocných budov. Příznaky ustupují, ocitnou-li se lidé mimo budovu. Státní zdravotní ústav rozlišuje příznaky SBS do čtyř základních skupin podle postižené oblasti (MUDr. A. Lajčíková, CSc.): Postižení očí a horních cest dýchacích; pocity dráždění a pálení očí, nosu, nosohltanu, rýma. Postižení dolních cest dýchacích, tlak na prsou, dušnost, někdy až astmatického rázu; pocit závratě, nevolnost. Kožní dráždění, svědění, zčervenání pokožky, vyrážka. Potíže centrálně-nervové jako jsou bolesti hlavy, letargie, někdy naopak vznětlivost, snížení pracovní kapacity a paměti; poruchy nočního spánku jednodenní ospalostí, nesoustředěnost, únava. Za vznik syndromu nemocných budov jsou zodpovědné především dvě základní skupiny příčin; Přítomnost rizikových látek v ovzduší budov. Těmi mohou být zdravotně závadné stavební materiály, nebo látky vznikající při provozu budovy či jejich zařízení (zejména klimatizace), ale třeba i oxid uhličitý vznikající při dýchání osob. Příliš těsné oddělení vnitřního a vnějšího prostředí budovy a nedostatečná nebo nesprávně probíhající výměna vzduchu. 17

18 Za tyto příčiny související s nízkou kvalitou vzduchu v interiéru a nepřirozeným umělým prostředím jsou zodpovědné chyby v projektu, špatný návrh technického provedení stavby a nevhodně použité materiály. Jednou z možných příčin výskytu SBS mohou být unikající plyny z různých syntetických materiálů použitých v konstrukci stavby nebo vybavení interiéru, těkavé organické sloučeniny nebo plísně. Charakteristická budova, kde můžeme tyto obtíže očekávat, má velké nestíněné plochy zasklení a je nutné ji v létě chladit klimatizací a v zimě naopak ohřívat. Často se jedná o kancelářské budovy. (Hudec, 2012) Vnitřní mikroklima Pro příjemný zdravý pobyt v interiéru budov je důležitý stav celkového vnitřního mikroklimatu. Kvalita vnitřního prostředí je z největší míry dána kvalitou vzduchu, který dýcháme. Přirozené větrání, tedy větrání okny a netěsnostmi, ale může být, v některých případech, nedostatečné. Tímto způsobem přicházíme o draze vyrobené teplo. Také u novostaveb a rekonstrukcí je pouze přirozené větrání mnohem měně intenzivní a nevyhovující. To je způsobeno vlivem dodatečného zateplení a těsných oken. Záleží současně na míře neprůvzdušnosti objektu. Ta vyjadřuje, kolik z celkového objemu vzduchu v domě se vymění za hodinu při určitém tlakovém rozdílu (podtlaku nebo přetlaku. Vysoký koeficient neprůvzdušnosti, např. 4 h -1 a vyšší, byl uváděn u starších domů, které takto fungují dodnes. Vnitřní mikroklima tak bylo sice zachováno, ale za cenu použití předimenzovaných topných systémů a vzniku suchého vzduchu v zimě. U nových a rekonstruovaných objektů bez nuceného větrání se díky těsným oknům výměna vzduchu snižuje na hygienicky nevyhovující úroveň. Často zde dochází, při nedostatečném větrání, ke vzniku plísní a degradacím konstrukcí vlivem vlhkosti. (Hudec, 2012) Důležitým činitelem, ovlivňujícím celkové klima místností, je také teplota a tepelná pohoda. Požadované parametry teploty v obytných budovách podrobně definuje doporučená směrnice STP-OS 4 č. 1/2005, která předepisuje optimální teplotu 20 ± 2 C pro celý rok, pro prostory s klimatizací 24 C, relativní vlhkost vzduchu 30 až 70 %. Na pracovištích je teplota předepsána vládním nařízením (361/2007 Sb.), které je závislé na typu pracovní náplně. Dle aktivity se může minimální předepsaná 18

19 teplota pohybovat v rozmezí 12,5 až 22 C, maximální mezi 26 a 28 C. V místnostech pro spaní jsou naopak doporučovány nižší hodnoty v rozmezí 16 až 19 C. Pokud klesne povrchová teplota stavebních konstrukcí pod teplotu rosného bodu, může docházet ke vzniku plísní. Toto se děje hlavně v rozích místností, kde je nedostatečné proudění vzduchu a u konstrukcí s nedostatečnou tepelnou izolací. U pasivních domů však nebývá problém s velkými rozdíly teplot a díky kvalitním izolacím ani s povrchovou teplotou stěn, není proto obvykle nutné zvyšovat vnitřní teplotu obytných místností nad 20 C. (Hudec, 2012) S teplotou souvisí také vlhkost okolního vzduchu a zajištění optimální vlhkosti nebývá zdaleka tak snadné jako regulace teploty. Hodnota relativní vlhkosti vzduchu v chladnější části roku je minimálně 30 %, v letním období maximálně 65 %. Optimálním standardem by mělo být rozmezí 40 až 50 %. Při vlhkosti pod 30 % narůstá riziko onemocnění dýchacích cest kvůli vysychání sliznic. Příliš nízká nebo naopak vysoká vlhkost vede k alergickým reakcím, množení roztočů, bakterií, virů, ale i emisivitě stavebních materiálů. Vlhkost nad 70 % podporuje růst plísní. V interiérech vzniká vlhkost produkcí par už při samotném dýchání osob. Mnoho vlhkosti však vzniká také při vaření, koupání nebo sušení prádla. Vlhkosti se nejlépe zbavíme přirozeným nebo nuceným větráním. Do určité míry vlhkost pohlcují také stavební konstrukce. V tomto ohledu jsou vynikajícím přirozeným regulátorem vlhkosti hliněné omítky s příměsí jílu. Ty jsou schopné navázat do své molekulární struktury molekuly vody a pak je postupně uvolňovat bez tvarových nebo objemových změn. (Hudec, 2012) Tabulka 2 Vznik vlhkosti v interiéru Zdroj vlhkosti Metabolismus člověka Koupelny Kuchyně Sušeni 5kg prádla Pokojové rostliny Produkce vodní páry g/h g/h g/h g/h g/den 19

20 V každé obytné místnosti musí být možnost větrání okny, i když se jedná o pasivní nebo nízkoenergetický dům opatřený systémem nuceného větrání. Případná chybějící vlhkost lze doplnit vhodnými zvlhčovači, například interiérovými fontánkami, květinami apod. Další možností jsou rekuperační jednotky, které vracejí vlhkost do nově přiváděného vzduchu. Tabulka 3 Požadavky na větrání obytných budov dle ČSN EN 15665/Z1 (Tzb-info, ) Trvalé větrání (průtok venkovního vzduchu) Nárazové větrání (průtok odsávaného vzduchu) Intenzita Dávka venkovního Kuchyně Koupelny WC větrání vzduchu na osobu [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] [h -1 ] [m 3 /h] Minimální hodnota 0, Doporučená hodnota 0, Shrnutí Na kvalitu vnitřního prostředí a architektonickou stránku projektu se klade v současné době velký doraz. Pocit v interiéru je ovlivněn barvou a povrchem použitých materiálů, ale taky použitím různého osvětlení. Dále může prostředí ovlivňovat záření, hluk, prachové částice a škodlivé látky, které se uvolňují z použitých stavebních materiálů. Příkladem takových látek může být oxid siřičitý, oxid uhličitý, nebo formaldehyd. Nepříznivé vnitřní prostředí budov může při dlouhodobém pobytu vyvolat řadu onemocnění. Kvalita vnitřního prostředí je z největší míry dána kvalitou vzduchu. Ta je závislá zejména na dostatečné výměně vzduchu neboli míře neprůvzdušnosti objektu, teplotě a vlhkosti okolního vzduchu. V každé obytné místnosti musí být možnost větrání okny. Přirozené větrání netěsnostmi v konstrukcích může být nedostatečné a mnohdy způsobuje ztrátu vyrobeného tepla v budově. U moderních 20

21 nízkoenergetickým domů je výměna vzduchu řešena pomocí rekuperační jednotky, které vracejí vlhkost do nově přiváděného vzduchu beze ztrát tepelné energie. Kontrolní otázky 1. Jaké látky se mohou uvolňovat do ovzduší ze stavebních materiálů? 2. Na čem závisí kvalita vnitřního prostředí budovy? 3. Vysvětlete pojem míra neprůvzdušnosti objektu. 4. Porovnejte míru neprůvzdušnosti u budov z 80. let a budov moderních. Proč dochází u budov s novými okny k nárůstu vlhkosti a vzniku plísní? 2.5. Energeticky nenáročné budovy, pasivní dům Základní koncept pasivního domu vznikl před více jak 20 lety, kdy bylo zjištěno, že použitím masivních tepelných izolací o tloušťce kolem 400 mm v plášti budovy, použitím oken s trojvrstvým zasklením, zajištěním vysoké těsnosti obálky a zpětným získáváním tepla z větraného vzduchu (rekuperací) lze dosáhnout spotřeby na topení ve výši 15 kwh/rok na 1 m 2 podlahové plochy. To je asi desetina toho, co spotřebuje běžný dům (Svoboda a Svobodová, 2012) Široké pojetí nízkoenergetické architektury naplňuje požadavky jak státní politiky, tak i Evropské unie a Evropské komise. Úkolem snižování spotřeby energie je snížení emisí skleníkových plynů přijatých v rámci Kjótského protokolu. Ten si klade za cíl snížit spotřebu energie v budovách až o 22 %. Státní energetická koncepce České republiky se snaží o maximalizaci úspor tepla, což potvrzuje i dotační program Zelená úsporám, který podporuje mimo jiné i výstavbu domů v pasivním standardu. Hlavní cíle těchto projektů jsou snížit zátěž přírody snížením množství energie, potřebné na provoz budovy a minimalizovat náklady na provoz budovy, její stavbu a odstranění. (Palásková, 2009) 21

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU II. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? které se konalo dne 9. prosince 2013 od 12:30 do 17 hodin v místnosti H108 v areálu Fakulty

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU 94 Pasivní domy DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU NEDALEKO HRADCE KRÁLOVÉ. PROTOŽE PRACUJE VE SPOLEČNOSTI, KTERÁ SE ZABÝVÁ DODÁVKAMI VZDUCHOTECHNICKÝCH

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Labudek, Ph.D. 1. ENERGIE, BUDOVY A EVROPSKÁ UNIE Spotřeba energie trvale a exponenciálně roste a dle prognózy z roku 2007 lze očekávat v období 2005 až 2030 nárůst

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Pasivní dům. Přednáška o tom, proč je dobré přemýšlet o domech se zvlášť nízkou spotřebou energie. Ludvík Trnka ZO ČSOP Veronica Panská 9, 602 00 Brno

Pasivní dům. Přednáška o tom, proč je dobré přemýšlet o domech se zvlášť nízkou spotřebou energie. Ludvík Trnka ZO ČSOP Veronica Panská 9, 602 00 Brno Pasivní dům Přednáška o tom, proč je dobré přemýšlet o domech se zvlášť nízkou spotřebou energie Ludvík Trnka ZO ČSOP Veronica Panská 9, 602 00 Brno Spotřeba: 400 kwh/m2.a (300 Kč/m2.a) Dům starý více

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc. Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc. Nízkoenergetický dům Norma ČSN 73 0540 Charakterizován potřebou tepla na vytápění Otopná soustava o nižším výkonu Dobře zateplené

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb v pasivním standardu ing. Petr Morávek, CSc., ATREA s.r.o. V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 368 111, fax: 483 368 112, e-mail: atrea@atrea.cz

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha Co se dá ovlivnit

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje Teplovzdušné solární kolektory Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost Ohřívá Větrá Vysušuje Filtruje V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplo

Více

Zdravé a šetrné stavby s použitím přírodních materiálů

Zdravé a šetrné stavby s použitím přírodních materiálů Zdravé a šetrné stavby s použitím přírodních materiálů *green passive houses Juraj Hazucha juraj.hazucha@pasivnidomy.cz t +420 511 111 813 Co nám tvoří zdravé a kvalitní vnitřní prostředí? KVALITA VNITŘNÍHO

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 1 OBSAH: 1. ŮVOD 2. POPIS RODINNÉHO DOMU 3. OTOPNÝ SYSTÉM,

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Kvalitní dům s bonusem

Kvalitní dům s bonusem 42 Kvalitní dům s bonusem K pasivnímu domu vede nekonečně mnoho cest přes nejrůznější konstrukční a materiálová řešení a technologické vybavení. Manželé Duškovi dali přednost zděnému domu z pálených tvárnic

Více

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie. Nízkoenergetické bývanie Nízkoenergetické architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.sk bývanie Snižování energetické náročnosti v obsluze budov V obsluze budov se

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

solární kolektory sluneční Ohřívá Větrá Pouze energie Nulové provozní náklady Výrazná úspora za vytápění Zbavuje zatuchlin a plísní

solární kolektory sluneční Ohřívá Větrá Pouze energie Nulové provozní náklady Výrazná úspora za vytápění Zbavuje zatuchlin a plísní Teplovzdušné ép rovozní ná Pouze dy! kla Nulo v solární kolektory sluneční energie Nulové provozní náklady Výrazná úspora za vytápění Zbavuje zatuchlin a plísní Ohřívá V závislosti na intenzitě slunečního

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov očima architekta.. PRAHA MARTINICKÝ PALÁC 20.září 2010

Nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov očima architekta.. PRAHA MARTINICKÝ PALÁC 20.září 2010 Nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov očima architekta.. PRAHA MARTINICKÝ PALÁC 20.září 2010 1. SMĚRNICE 2010/31/EU 2. ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 3. DOPORUČENÍ PAČESOVY KOMISE 4. MOŽNOSTI

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz příjemně šetrně šetrně levně bydlet

www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz příjemně šetrně šetrně levně bydlet PASIVNÍ DOMY příjemně šetrně levně bydlet PASIVNÍ příjemně šetrně DOMY levně bydlet OBSAH: kde a u koho hledat počátky kritéria pro pasivní dům a způsob jak je dosáhnout co dělá pasivní dům pasivním tvar

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Šetrná bytová výstavba v praxi. Ing. Jan Řežáb

Šetrná bytová výstavba v praxi. Ing. Jan Řežáb Šetrná bytová výstavba v praxi Témata proč stavíme šetrné budovy výhody pro uživatele přehled šetrných projektů JRD návrh šetrných budov koncepce technologie větrání zkušenosti z provozu ekonomika šetrných

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis 6.1 opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Do stávající vzduchové vrstvy je vpravena izolace. Pro toto se hodí nejvíce sypké nebo vfoukávané izolační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Harmonie bydlení ZELENÁ ARCHITEKTÚRA

Harmonie bydlení ZELENÁ ARCHITEKTÚRA ZELENÁ ARCHITEKTÚRA Harmonie bydlení Navrhování domů není jen čistě technická racionální disciplína, ale měla by zahrnovat i všechny těžko uchopitelné vlivy pocity a přístupy, které se různě nazývají:

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz ekonomicky příjemně s rozumem

www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz ekonomicky příjemně s rozumem PASIVNÍ DOMY ekonomicky příjemně s rozumem PASIVNÍ DOMY Ekonomicky Příjemně S rozumem bydlet OBSAH: kde a u koho hledat počátky kritéria pro pasivní dům a způsob jak je dosáhnout co dělá pasivní dům pasivním

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více

Dřevoskeletová konstrukce RD.

Dřevoskeletová konstrukce RD. Pasivní domy Koberovy Spotřeby energií Úspory nákladů na vytápění a větrání objektů, náhrada dosavadních zdrojů energie za kvalitativně lepší nebo zdroje využívající tzv. obnovitelné zdroje energií mezi

Více

průměrné auto vs. šetrné auto

průměrné auto vs. šetrné auto TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ VE VŠECH ODVĚTVÍCH průměrné auto vs. šetrné auto spotřeba 6,5 l/100km spotřeba 1,5 l/100km, příp. 6,5 kwh/100km TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ VE VŠECH ODVĚTVÍCH běžný počítač vs. šetrný počítač

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA s.r.o. Jablonec nad Nisou 2 Náklady (Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Parametry objektů EPD

Více

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ BYTOVÝCH OBJEKTŮ SE V DŮSLEDKU STOUPÁNÍ CEN ENERGIÍ NEUSTÁLE ZVYŠUJÍ. TATO SKUTEČNOST BY MĚLA VÉST K REALIZACI TAKOVÝCH BYTOVÝCH OBJEKTŮ A OPATŘENÍ

Více

Obsah. Úvod... 7. Vytápění domů a bytů

Obsah. Úvod... 7. Vytápění domů a bytů Copyright Obsah Úvod... 7 1. Tepelná pohoda... 9 1.1 Teplota vzduchu... 10 1.2 Vlhkost vzduchu... 11 1.3 Tepelné ztráty a tepelné izolace... 12 1.4 Výměna vzduchu... 16 2. Rozhodovací kritéria pro volbu

Více

Trvalé stavění. Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy. Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12.

Trvalé stavění. Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy. Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12. Trvalé stavění Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12. 2011 Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Obecně prospěšná

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

Struktura dotačního programu a příklady řešení. Rodinné domy, aktualizace 2013 Zdroj: SFŽP, www.novazelenausporam.cz

Struktura dotačního programu a příklady řešení. Rodinné domy, aktualizace 2013 Zdroj: SFŽP, www.novazelenausporam.cz Struktura dotačního programu a příklady řešení Rodinné domy, aktualizace 2013 Příjem žádostí v programu NZÚ Směrnice MŽP o poskytování prostředků z programu Nová zelená úsporám 1. Výzva pro rodinné domy

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace Od odborníků. Pro odborníky. WolfAkademie: zažijte techniku všemi smysly V dnešní době se technický svět mění velmi rychle, produkty

Více

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009:

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009: Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009: Náležitosti faktury Faktura/y (originál nebo ověřená kopie), která je přílohou formuláře žádosti o podporu na realizaci opatření v rámci programu Zelená

Více