uzavírají, tuto SMLOUVU O DÍLO NA VÝROBU A MONTÁŽ NEBO VÝSTAVBU DOMU, PŘÍPADNĚ DALŠÍ SLUŽBY A ČINNOSTI číslo (dále jen smlouva )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uzavírají, tuto SMLOUVU O DÍLO NA VÝROBU A MONTÁŽ NEBO VÝSTAVBU DOMU, PŘÍPADNĚ DALŠÍ SLUŽBY A ČINNOSTI číslo 14101 (dále jen smlouva )"

Transkript

1 V souladu s ustanovením 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění ( občanský zákoník ), Jméno a příjmení, datum narození trvale bytem: Ulice, PSČ Město, kontaktní adresa: Ulice, PSČ Město, telefon: +420 XXX XXX XXX, (dále ve smlouvě uváděný(á) jako objednatel ) uzavírají, PONDIOS s.r.o., IČ: , DIČ: CZ zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka se sídlem: K Ryšánce 1591/20, Praha 4 Krč kontaktní adresa: K Ryšánce 1591/20, Praha 4 Krč telefon: bankovní spojení: účet č.: /0800, vedený u České spořitelny, a.s. zastoupena: Ing. Richardem Hlaváčem, jednatelem společnosti telefon: , (dále ve smlouvě uváděný jako zhotovitel ) a tuto SMLOUVU O DÍLO NA VÝROBU A MONTÁŽ NEBO VÝSTAVBU DOMU, PŘÍPADNĚ DALŠÍ SLUŽBY A ČINNOSTI číslo (dále jen smlouva ) Článek 1 Základní údaje Název akce: Novostavba rodinného domu Místo stavby: Obec: nezadáno Ulice: nezadáno Katastr. území: nezadáno Pozemek: nezadáno Stavebník: Jméno a příjmení, adresa (tato položka bude použita pouze pro tvorbu projektové dokumentace a pro schvalování projektu) Typ domu: typový dům / individuální rodinný dům dle přiložené dokumentace Stavební systém: dřevostavba difúzně otevřeným systémem diffuwall dřevostavba systémem (doplnit) Smlouva o dílo var Stránka 1 z 14

2 Způsob dokončení domu: Předmět plnění je rozšířen o: na klíč dle popisu vybavení domu (doplnit) hrubá stavba nebo jiné dle přiloženého rozpočtu stavby architektonickou studii zhotovení projektové dokumentace inženýrskou činnost ve výst. (vyřízení st. povolení) provedení přípravných a průzkumných prací Článek 2 Předmět plnění (1) Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v: a) provedení stavebních prací, kterými je výroba a montáž nebo výstavba domu, jehož základní parametry jsou uvedeny v článku 1 výše a které je přesně specifikováno v přílohách k této smlouvě (dále jen stavba ); a dále, pokud je výslovně uvedeno v čl. 1 výše nebo dále v této smlouvě, pak také závazek: b) zajištění architektonické studie na stavby uvedené v odst. 2, písm. a) a b) (dále jen architektonická studie ); c) zajištění projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu uvedeném v odst. 2 tohoto článku (dále jen projektová dokumentace ); d) poskytnutí inženýrské činnosti ve výstavbě (např. získání stavebního povolení) v rozsahu uvedeném v odst. 3 tohoto článku (dále jen inženýrská činnost ); e) zajištění přípravných a průzkumných prácí v rozsahu uvedeném v odst. 4 tohoto článku (dále jen přípravné práce a průzkumy ); f) zajištění dalších činností uvedených v odst. 5 tohoto článku (dále jen podklady ); g) provedení případných víceprací v souladu s touto smlouvou; (činnosti, které bude zhotovitele provádět dle písm. a) až f) společně dále jen dílo ); předmětem této smlouvy je také závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla, vše za podmínek uvedených v této smlouvě. (2) Projektové práce v případě dle odst. 1 výše budou provedeny v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (DSP) a budou obsahovat: a) Dokumentaci novostavby rodinného domu, vč. přípojek inženýrských sítí, b) Dokumentaci domovní čistírny odpadních vod, c) Dokumentaci neveřejné vrtané studny, d) Dokumentaci příjezdové komunikace k rodinnému domu a domu pro rodinnou rekreaci. (3) Inženýrská činnost v případě uvedeném v odst. 1 výše bude spočívat v zastupování v řízení dle stavebního zákona s cílem vyřízení: Územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavby uvedené v článku 2, odst. 2 a) až d) a to za předpokladu, že objednatel vystaví zhotoviteli včas plnou moc obsahující potřebné zmocnění. (4) V případě uvedeném v čl. 1 výše objednatel u zhotovitele objednává následující přípravné práce a průzkumy pozemku: a) Geodetické zaměření pozemku včetně výškopisu, b) Hydrogeologický průzkum pozemku pro neveřejnou studnu a domovní čistírnu odpadních vod, c) Radonový průzkum pozemku v místě rodinného domu, d) Zjednodušený inženýrskogeologický průzkum pozemku. (5) Součástí díla je provedení následujících zkoušek a předání následujících podkladů objednateli: a) Revize elektroinstalace včetně přípojky, b) Revize bleskosvodu, Smlouva o dílo var Stránka 2 z 14

3 c) Tlaková zkouška plynových instalací včetně přípojky, d) Tlaková zkouška rozvodů vody včetně přípojky, e) Zkouška těsnosti kanalizace včetně přípojky, f) Revize komínového tělesa či spalinové cesty od kotle, g) Potvrzení o ekologické likvidaci odpadu z průběhu stavby, h) Certifikáty či prohlášení o shodě na použité materiály či skladby konstrukcí, které byly použity při stavbě domu, i) Záruční listy a uživatelské příručky od jednotlivých výrobců k jednotlivým zařízením či zařizovacím předmětům, které byly zhotovitelem zabudovány do objektu, j) Projektová dokumentace skutečného provedení stavby, odchýlila-li se výrazněji stavba objektu od projektové dokumentace schválené stavebním úřadem. (6) Součástí předmětu plnění díla není zajištění kolaudačního souhlasu / rozhodnutí. (7) Všechny části projektové dokumentace budou provedeny dle platné právní úpravy týkající se rozsahu a obsahu projektové dokumentace (zejména dle platné vyhlášky o dokumentaci staveb) a v souladu se závaznými českými technickými normami ČSN a v souladu se zhotovitelem písemně odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami jednotlivých dotčených orgánů a institucí. Odchylky od závazných právních předpisů musí být písemně odsouhlaseny objednatelem. (8) Veškerá projektová dokumentace bude předána objednateli v XXX vyhotoveních; další XXX vyhotovení budou použita potřeby pro povolování jednotlivých staveb případně pro obstarání dalších činností uvedených v odst. 1 výše; další XXX vyhotovení si ponechá zhotovitel pro své archivační účely a pro realizaci stavby. Dále objednatel obdrží XXX vyhotovení projektové dokumentace na CD ve formátu pdf. Další případná vyhotovení na přání objednatele budou účtována jako vícetisky, přičemž cenu za každý takový vícetisk zhotovitel sdělí objednateli předem na jeho žádost. (9) Zhotovitel při provádění díla podrobně vychází z informací poskytnutých mu objednatelem a následujících podkladů, které se považují za nedílnou součást této smlouvy: a) Informační list pro stavební řízení a pro realizaci stavby, b) Zjednodušená výkresová dokumentace stavby (půdorysné zobrazení stavby, příčný řez a pohledy), c) Rozpočet stavby, d) Popis vybavení stavby, který je uveden v článku 1, e) Harmonogram stavby, který bude k této smlouvě zhotovitelem objednateli přiložen do 14 dní od pravomocného nabytí stavebního povolení nebo od doby předání kopie stavebního povolení včetně štítku stavba povolena objednatelem zhotoviteli, podle toho co nastane později, f) Vzorovací list pro realizaci stavby obsahující konkrétní použité materiály ve stavbě dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem. Článek 3 Místo plnění (1) Místem plnění stavby je obec, katastrální území a pozemek (pozemky) objednatele uvedené v článku 1 s nadpisem Místo stavby této smlouvy (dále a výše jen pozemek/ky nebo také jen staveniště ). (2) Objednatel stvrzuje svým podpisem, že k uvedeným pozemkům má buď sám výlučné vlastnické právo, nebo že disponuje takovým právem (oprávněním) k pozemkům, které ho opravňuje k uzavření a plnění této smlouvy, zejména písemným souhlasem či písemným oprávněním od vlastníka uvedených pozemků k provedení díla dle této smlouvy. (3) Objednatel stvrzuje svým podpisem, že mu není znám žádný důvod, proč by stavba dle této smlouvy nemohla být postavena na uvedených pozemcích. Smlouva o dílo var Stránka 3 z 14

4 (4) Objednatel se zavazuje na žádost zhotovitele předložit zhotoviteli písemný doklad prokazující prohlášení objednatele dle odst. 2 nebo 3 tohoto článku. V případě pozdějšího zjištění, kdy nebyl jeden z bodů uvedený v odst. 2 nebo 3 tohoto článku splněn, si zhotovitel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a na náhradu vzniklé škody, včetně nemajetkové újmy, a to včetně nákladů na vymožení náhrady škody. (5) Pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, bude každá část díla, vyjma stavby, dle této smlouvy předána objednateli vhodným způsobem v místě sídla zhotovitele nebo v jiném místě dle povahy plnění. Článek 4 Čas plnění (1) Zhotovitel se zavazuje dílo provést v termínech, které jsou uvedeny dále v odst. 2 tohoto článku a v přiloženém Harmonogramu stavby, který bude objednateli doložen dle článku 2, odst. 9. V případě rozporu mezi časem plnění dle odst. 2 tohoto článku a Harmonogramem stavby, má přednost čas, resp. termíny plnění dle odst. 2 tohoto článku. (2) Termíny plnění jednotlivých částí díla dle této smlouvy byly smluvními stranami sjednány následovně: a) Architektonická studie staveb bude provedena a objednateli předána nejpozději dne XX.XX.XXXX, b) Přípravné práce a průzkumy a přípravné práce budou provedeny a výsledné protokoly či výsledky průzkumů budou objednateli předány nejpozději dne XX.XX.XXXX, c) Projektové dokumentace staveb bude provedena a objednateli předána nejpozději dne XX.XX.XXXX, d) Žádost o stavební povolení na všechny stavby budou podána nejpozději dne XX.XX.XXXX, e) Výstavbu objektu zhotovitel zahájí do 28 kalendářních dní ode dne pravomocného vydání stavebního povolení nebo od doby předání kopie stavebního povolení společně se štítkem s názvem stavba povolena objednatelem zhotoviteli, podle toho, který z těchto výkonů nastane později. Tento termín bude zohledněn v Harmonogramu stavby dle článku 2, odst. 12, f) Zhotovitel se zavazuje provést stavbu a předat ji objednateli nejpozději do XX týdnů (měsíců) od zahájení stavby. Tento termín bude zohledněn v harmonogramu stavby dle článku 2, odst. 10. g) Podklady uvedené v článku 2, odst. 5 předá zhotovitel objednateli nejpozději v dohodnutý den předání a převzetí díla, přičemž seznam všech předaných podkladů uvede v protokolu o předání a převzetí díla. Předání víceprací se řídí jako ta část díla, ke které vícepráce náleží nebo které se týkají. (Čas plnění, resp. termíny, uvedené v tomto odst. 2 a/nebo v Harmonogramu stavby dále jen čas plnění ). (3) Čas plnění díla se přiměřeně prodlužuje při nedodržení podmínek dle článků 8, 9 a/nebo 10 této smlouvy, zejména v případě, že objednatel neposkytne řádně a včas (jinak v přiměřené době) součinnost nebo povinnost stanovenou touto smlouvou, v případě změny díla, v případě výskytu skrytých překážek místa, dále v případech, kdy se objeví jiné důvody, pro které není možné výše sjednané termíny dodržet, včetně zásahu vyšší moci či nepříznivých povětrnostních podmínek (déšť, vítr, sníh apod.), nebo jiných překážek nezávisejících na vůli zhotovitele. Čas plnění inženýrské činnosti se přiměřeně prodlužuje také v případě prodlení na straně úřadu či instituce nebo zjištění důvodů, které znemožní zhotoviteli dodržet dohodnuté termíny. V případě, že se zhotovitel dozví alespoň o jedné z výše uvedených skutečností, pro kterou se prodlužuje čas plnění, je povinen neprodleně informovat o tom objednatele. V těchto případech je zhotovitel oprávněn dle svého vlastního uvážení přerušit provádění díla, přičemž se zavazuje objednateli, že přeruší provádění díla pouze na nezbytně nutnou dobu. Zhotovitel bude vhodným způsobem objednatele informovat o potřebě přerušení díla i zahájení pokračování v provádění díla. Smlouva o dílo var Stránka 4 z 14

5 V případě, že zhotovitel provádění díla nepřeruší a vlivem skutečností uvedených v tomto článku dojde k nedodržení času plnění, nebude toto považováno za prodlení zhotovitele s plněním díla. Pokud v důsledku skutečností dle tohoto článku vzniknou zhotoviteli vícenáklady, je oprávněn postupovat dle čl. 5, odst. 6 této smlouvy. (4) V případě, kdy zhotovitel bude provádět inženýrskou činnost, si zhotovitel dovoluje upozornit objednatele, že nemůže ovlivnit lhůty projednání jednotlivých dotčených orgánů a termíny vydání jejich rozhodnutí. V případě prodlení jednotlivých dotčených úřadů není možné požadovat po zhotoviteli stavby náhradu za takto vzniklé škody. (5) Pokud je zhotovitel dle této smlouvy či platných právních předpisů oprávněn přerušit provádění díla, čas plnění dle této smlouvy se prodlužují o dobu přerušením vyvolanou a nedodržení termínu plnění v tomto případě nebude považováno za prodlení zhotovitele s plněním díla nebo jeho části dle této smlouvy. V případech přerušení provádění díla postupuje zhotovitel dle čl. 9, odst. 4 a 5 této smlouvy. Článek 5 Cena díla a způsob jejího určení (1) Cena díla byla oběma smluvními stranami stanovena ve výši =X.XXX.XXX,- Kč bez DPH (stočtyřicetdevěttisícpětsetkorunčeských), jenž se skládá ze souhrnu všech cen jednotlivých částí díla: - Cena za stavbu, která je podrobněji uvedena v Rozpočtu stavby, případně Popisu vybavení stavby činí XXXXXXX,- Kč bez DPH (XXXXXXX,- Kč vč. XX% DPH); - Cena za architektonickou studii činí XXXXXXX,- Kč bez DPH (XXXXXXX,- Kč vč. XX% DPH); - Cena projektových prací činí XXXXXXX,- Kč bez DPH (XXXXXXX,- Kč vč. XX% DPH); - Cena za inženýrskou činnost činí XXXXXXX,- Kč bez DPH (XXXXXXX,- Kč vč. XX% DPH); - Cena za přípravné práce a průzkumy činí XXXXXXX,- Kč bez DPH (XXXXXXX,- Kč vč. XX% DPH); - Cena podkladů dle článku 2, odst. 5 je součástí ceny stavby; s výhradou, že nezahrnuje žádné daně a poplatky dle odst. 2 a 3 tohoto článku a nezahrnuje cenu a náklady v případě jakékoliv změny díla dle odst. 4 až 7 této smlouvy. Cena za případné vícepráce bude zhotovitelem vyčíslena dle skutečných nákladů a běžné cenové nabídky prací a činností zhotovitele a v souladu s touto smlouvou. Závazné jsou ceny díla (jeho části) uvedené bez DPH. Příslušná výše DPH bude připočtena k ceně. Případná změna výše zákonné sazby DPH bude účtována objednateli. (2) Cena díla neobsahuje žádné správní poplatky souvisící s objednanou inženýrskou činností ani případně jiné daně a poplatky, které budou hrazeny objednatelem. (3) Objednatel a zhotovitel se dohodli na dílčích úhradách celkové ceny díla, které jsou podrobně uvedeny v článku 7. Všechny faktury budou vystaveny objednateli se splatností 7 kalendářních dní od data vystavení příslušné faktury. Všechny vystavované faktury budou jako daňové a účetní doklady obsahovat zákonem předepsané údaje. Cena za případné vícepráce bude fakturována dle dohody smluvních stran. Objednatel uhradí faktury bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo po předchozím souhlasu zhotovitele v hotovosti v místě sídla zhotovitele. (4) Smluvní strany se dohodly, že se budou neprodleně informovat o jakékoliv potřebě změny v rozsahu prací a činností na provedení díla, které vzniknou před nebo v průběhu provádění díla, a to jak z důvodu písemného požadavku objednatele, tak dle odborného názoru zhotovitele při provádění díla, nebo v důsledku vnějších vlivů ( vícepráce nebo méněprace ). Pokud provedení víceprací znamená navýšení celkové ceny díla, pak zhotovitel informuje objednatele o ceně víceprací nebo o navýšené celkové ceně díla. Objednatel je povinen se písemně vyjádřit do 5 kalendářních dnů od obdržení takové informace (v případě provádění stavby postačuje zápis do stavebního deníku). Pokud se objednatel písemně nevyjádří v uvedené době, není zhotovitel povinen započíst s prováděním víceprací a současně je oprávněn přerušit provádění díla. Hrozí-li nebezpečí škody nebo v případě, že objednatel nebude reagovat ve výše uvedené době, je Smlouva o dílo var Stránka 5 z 14

6 zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla a požadovat po objednateli náhradu takto vzniklých nákladů. (5) Platí, že stejně podle odst. 7 výše bude zhotovitel postupovat také v případě dodatečného výběru jiného materiálu nebo výrobku ze strany objednatele nebo při dodatečné změně jiného materiálu či výrobku oproti přiloženému Rozpočtu stavby. (6) Zhotovitel stavby si vyhrazuje právo v opodstatněných případech (např. nemožnost dodávky materiálu apod.) na změnu použitých materiálů či technologií oproti uvedeným v této smlouvě a jejích přílohách. V tomto případě má zhotovitel povinnost neprodleně po zjištění této skutečnosti informovat objednatele a navrhnout mu způsob řešení, včetně dopadů na celkovou cenu díla. Výsledek tohoto jednání musí být opět stvrzen písemnou formou a podepsán oběma smluvními stranami (v případě provádění stavby postačí zápisem do stavebního deníku). Pokud objednatel neposkytne součinnost dle tohoto odstavce v době stanovené zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla. (7) Cena díla uvedená v této smlouvě a v přiloženém Rozpočtu stavby je zhotovena podle aktuálních cen a je platná po dobu uvedenou v Rozpočtu stavby. V případě dokončení stavby po tomto termínu si zhotovitel stavby vyhrazuje právo na změnu ceny stavby podle aktuálních cen na trhu, ale nejvýše podle indexu vývoje cen prací a materiálů ve stavebnictví zveřejněných k aktuálnímu období Českým statistickým úřadem, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Článek 6 Členění díla (1) Provedení díla bude členěno do jednotlivých dílčích výkonových fází (dále jen VF ), které budou členěny následujícím způsobem: VF1 přípravné práce a průzkumy, projektová dokumentace pro stavební povolení, VF2 inženýrská činnost ve výstavbě (vyřízení stavebního povolení), VF3 výkopové a zemní práce, základová deska, hydroizolační vrstva (či případná radonová izolace), vedení sítí technické infrastruktury pod základovou deskou včetně jejího vyústění a případně přípojky jednotlivých sítí technické infrastruktury, jsou-li dodávkou zhotovitele, VF4 výstavba nosné konstrukce horní stavby, zastřešení objektu, výstavba komínového tělesa, zhotovení prostupů skrze obvodové konstrukce objektu včetně oken a dveří v obalových konstrukcích stavby, VF5 vnitřní zdravotně-technické instalace (rozvody vody, kanalizace, případně plynu), elektroinstalace, vytápění, montáž zdroje tepla a otopného systému, případně vzduchotechnických systémů, VF6 tepelná izolace podlah a provedení hrubých podlah, tepelná a akustická izolace zbylých částí stavby, provedení parozábran a parobrzdných vrstev a dotěsnění kolem prostupů, sádrokartonářské práce, broušení a tmelení sádrokartonových konstrukcí včetně instalačních předstěn, VF7 osazení sanitárního zařízení, provedení obkladů a dlažeb a jejich vyspárování, VF8 vnější soklová izolace základových pasů včetně stěrky a omítky soklové části a úpravy okolního terénu v blízkosti soklové izolace, vnější omítka objektu, VF9 vnitřní malby a povrchové úpravy, montáž schodiště, podlahových konstrukcí, vnitřních dveří, případně kuchyňské linky a vestavěných skříní, kompletace a závěrečný úklid. (2) Po dokončení každé VF (dílčí části díla) dle specifikace podle odst. 1 tohoto článku, bude proveden za účasti objednatele a oprávněné osoby za zhotovitele kontrolní den s tím, že bude sepsán mezi zhotovitelem a objednatelem zápis, který bude stvrzen podpisem obou smluvních stran na téže listině ( kontrolní den ). Smluvní strany souhlasí, že v případě provádění stavby postačí místo zápisu dle předchozí věty zápis podepsanými oběma smluvními stranami do stavebního deníku, s výjimkou předání a převzetí celého díla, resp. posledního dílčího plnění dle čl. 16 této smlouvy. (3) V případě provádění stavby se smluvní strany mohou písemně dohodnout na dalších termínech, kdy se budou konat kontrolní dny. Smlouva o dílo var Stránka 6 z 14

7 Článek 7 Platební podmínky (1) Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla stanovenou v článku 5 této smlouvy dle následující příslušné varianty platebních podmínek: Varianta 1 zhotovitel provádí v rámci díla pouze stavbu 1. dílčí plnění ve výši 12,5% při podepsání této smlouvy před započetím VF3 při předání a převzetí staveniště 2. dílčí plnění ve výši 25% po ukončení VF3 a před zahájením VF4 3. dílčí plnění ve výši 25% po ukončení VF4 a před zahájením VF5 4. dílčí plnění ve výši 10% po ukončení VF5 a před zahájením VF6 5. dílčí plnění ve výši 7,5% po ukončení VF6 a před zahájením VF7 6. dílčí plnění ve výši 7,5% po ukončení VF7 a před zahájením VF8 7. dílčí plnění ve výši 7,5% po ukončení VF8 a před zahájením VF9 8. dílčí plnění ve výši zbývající částky z celkové ceny díla (minimálně 5%) po ukončení VF9, při předání a převzetí díla Varianta 2 zhotovitel provádí 2 a více činností dle písm. a) až f) čl. 2 této smlouvy, tj. stavbu včetně vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, případně včetně inženýrské činnosti (vyřízení stavebního povolení) 1. dílčí plnění ve výši 3% při podepsání této smlouvy před započetím VF1 2. dílčí plnění ve výši 2% po ukončení VF1 a před zahájením VF2 3. dílčí plnění ve výši 10% po ukončení VF2 a při předání a převzetí staveniště před zahájením VF3 4. dílčí plnění ve výši 25% po ukončení VF3 a před zahájením VF4 5. dílčí plnění ve výši 25% po ukončení VF4 a před zahájením VF5 6. dílčí plnění ve výši 10% po ukončení VF5 a před zahájením VF6 7. dílčí plnění ve výši 7,5% po ukončení VF6 a před zahájením VF7 8. dílčí plnění ve výši 7,5% po ukončení VF7 a před zahájením VF8 9. dílčí plnění ve výši 5% po ukončení VF8 a před zahájením VF9 11. dílčí plnění ve výši zbývající částky z celkové ceny díla (minimálně 5%) po ukončení VF9, při předání a převzetí díla Všechna uvedená procentuální dílčí plnění díla jsou počítána z celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo. Výše uvedená procenta jsou uvedena jako minimální výše procenta z celkové ceny díla, tj. objednatel je oprávněn uhradit vyšší část z celkové ceny díla. (2) Objednatel se zavazuje dílčí části díla zkontrolovat a za tyto jednotlivé dílčí části díla zaplatit sjednanou cenu dle článku 5 této smlouvy v termínech splatnosti uvedených na fakturách. V jiném případě se užijí ustanovení článku 12 této smlouvy. (3) Objednatel se zavazuje nejpozději při zahájení stavby dle čl. 8 níže předat zhotoviteli písemný doklad prokazující zajištění dostatečných peněžních prostředků pro realizaci stavby a plnění této smlouvy, resp. doklad o financování stavby od kterékoliv tuzemské či zahraniční finanční či úvěrové instituce, popřípadě předat doklad o financování stavby z vlastních zdrojů (postačí forma písemného čestného prohlášení). Článek 8 Staveništní připravenost (1) Za připravenost staveniště pro účely provádění díla odpovídá objednatel. (2) Za kvalitu základového podloží zhotovitel předem neručí. V případě zjištění nedostatečné únosnosti základové půdy, zvýšené hladiny spodní vody či jiných nepředvídatelných okolností, zjevných či skrytých překážek staveniště, a tím vzniklých problémech při založení objektu stavby, provedení přípojek či jiných prací na stavbě, bude objednatel zhotovitelem neprodleně informován. Od tohoto okamžiku až do dosažení dohody ohledně dalšího postupu v provádění díla je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla. Náklady na odstranění těchto překážek nese objednatel. (3) Objednatel je povinen na vlastní náklady zajistit pro zhotovitele stavby stavební proud 230 V a 380 V s minimálním jištěním 16 A, dále vodu pro staveništní účely a zajistit pro zhotovitele bezplatný odběr vody a elektrické energie. Zhotovitel se zavazuje využívat zdroje uvedené v tomto odstavci výhradně za účelem provedení díla, resp. stavby. Smlouva o dílo var Stránka 7 z 14

8 (4) Objednatel je povinen na vlastní náklady v případě potřeby na žádost zhotovitele zajistit povolení pro užití příjezdové komunikace pro těžkou staveništní techniku (jeřáb a nákladní automobily), a to do maximální váhy 50 tun s rozměry max. v=4,20 metru, š=3,50 metru a d=19 metru. Objednatel je dále povinen v případě nutnosti zajistit na žádost zhotovitele volný průjezd vozidel těchto rozměrů z nejbližší komunikace I. nebo II. třídy až ke stavebnímu pozemku. Objednatel se zavazuje přistoupit ke splnění povinnosti stanovené v tomto odstavci bez zbytečného odkladu. (5) Mobilní WC včetně servisu, staveništní lešení, případně oplocení pozemku či jiné potřebné zařízení staveniště je záležitostí zhotovitele stavby. Článek 9 Práva a povinnosti objednatele a jeho součinnost (1) Objednatel umožní zhotoviteli v dostatečném předstihu před zahájením prací dle této smlouvy v místě provádění díla prohlídku pozemku, resp. staveniště, jeho nezbytné zaměření pro provedení díla. Zhotovitel na základě dostatečné možnosti shlédnout a prozkoumat staveniště sdělí objednateli případné potřebné úpravy staveniště pro zahájení provádění díla, resp. stavby. Tyto potřebné úpravy zajistí buď objednatel sám, nebo je provede zhotovitel jako vícepráce dle této smlouvy. (2) Objednatel je oprávněn dle stavebního zákona pro výstavbu určit svého technického dozora stavebníka (dále jen TDS ). V případě, že objednatel určí svého TDS, musí neprodleně písemně jeho jméno a příjmení, telefonický, korespondenční a ový kontakt zaslat zhotoviteli, včetně rozsahu jeho pravomocí, resp. jeho práv a povinností vůči zhotoviteli, které mu objednatel udělil. V případě, že objednatel neurčí jasně a určitě žádnou osobu jako svého TDS, platí, že je ve vztahu k é zhotoviteli pro účely této smlouvy, zejména pro jednání během stavby, pro účast na kontrolních dnech, pro řešení vzniklých problémů apod., jako TDS sám objednatel. Případné změny na pozici TDS během plnění předmětu této smlouvy je povinen objednatel neprodleně písemně zaslat takovou informaci zhotoviteli, přičemž každá informace je vůči zhotoviteli účinná v okamžiku, kdy ji obdrží. Pokud objednatel určí TDS a sdělí zhotoviteli jasně a určitě jeho práva a povinnosti, je pod pojmem objednatele v této smlouvě tam, kde to připadá v úvahu v závislosti na stanovených právech a povinnostech TDS, míněn také TDS, a to bez toho aniž by byl výslovně uveden. (3) Objednatel, případně jeho TDS, má za povinnost plně spolupracovat se zhotovitelem v průběhu provádění díla a poskytovat mu neprodleně na jeho výzvu veškerou potřebnou součinnost, a to zejména: - účastí na kontrolních dnech, - vyjadřováním se pravidelně a zejména v případech stanovených touto smlouvou do stavebního deníku k průběhu výstavby způsobem dle odst. 4 níže, - účastí a kontrolami zkoušek prováděných zhotovitelem, - účastí na předání a převzetí staveniště a na předání a převzetí díla, - součinností v případě, že se objeví potřeba méněprácí či víceprací, - součinností a spolupůsobením při odstraňování případných problémů a překážek během provádění díla, - součinností a spolupůsobením k odstraňování případných vad a nedodělků díla. (4) Objednatel má za povinnost pravidelně kontrolovat stavební deník, alespoň jednou za 5 kalendářních dní, a to i bez výzvy (pozvání) zhotovitele, činit do něj vlastní zápisy (nebo prostřednictvím TDS) a vyjadřovat se k zápisům prováděných zhotovitelem. Objednatel je v případě vlastního zápisu do stavebního deníku povinen uvést pod vlastní text svůj vlastnoruční podpis a/nebo své jméno a příjmení, v opačném případě není zhotovitel oprávněn brát zápisy objednatele za autentické, případně je oprávněn požadovat jejich písemné nebo telefonické potvrzení. Totéž platí i v případě, že zápis objednatele je nesrozumitelný, nečitelný či nesprávný apod. V případě, že objednatel nebude reagovat na zápis výzvy či požadavku zhotovitele zapsaný do stavebního deníku do 5 kalendářních dní od učinění takového zápisu, považuje se, že objednatel takový zápis plně odsouhlasil a že nemá jakýchkoliv výhrad proti postupu či Smlouva o dílo var Stránka 8 z 14

9 navrhovaného postupu zhotovitele. Totéž platí pro TDS. Toto ustanovení se však nepoužije na práce měnící cenu díla (vícepráce či méněpráce, změnu materiálu a technologie), které jsou řešeny v článku 5 této smlouvy. (5) Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba vyřešit otázky neupravené touto smlouvou, zavazuje se objednavatel konzultovat je se zhotovitelem do 5 kalendářních dnů od učinění výzvy zhotovitele (v případě provádění stavby postačí zápisem ve stavebním deníku). Pakliže objednatel tuto konzultaci, svůj názor či svůj požadavek na řešení situace neposkytne, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit nebo zvolit vlastní řešení na náklady objednatele a v provádění díla pokračovat. (6) Objednatel, TDS, či ostatní osoby ze strany objednatele mají povinnost při návštěvě staveniště se chovat v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). POZOR! Návštěva staveniště je pro objednatele, pro TDS či jiné osoby z důvodu bezpečnosti možná pouze při konání kontrolních dní, nebo za účasti oprávněné osoby ze strany zhotovitele, stavbyvedoucího či osoby pověřené vedením stavby zhotovitelem. Návštěva staveniště je ve výjimečných případech možná také bez přítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele, a to pouze po předchozím souhlasu oprávněného zástupce zhotovitele. Článek 10 Práva a povinnosti zhotovitele (1) Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy za cenu uvedenou v čl. 5 této smlouvy a v čase plnění uvedeném v čl. 4 této smlouvy. Dílo musí zhotovitel provádět takovým způsobem, aby bylo způsobilé po jeho dokončení k užívání obvyklým předpokládaným způsobem. (2) Zhotovitel je povinen během provádění stavby vést stavební deník a umožnit k němu přístup objednateli. Do stavebního deníku se zapisují mimo jiné i skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho žádost stavební deník předložit k nahlédnutí a umožnit mu činit do něj vlastní poznámky. (3) Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnost věcí, materiálu (v případě stavby postačí zápisem ve stavebním deníku). Objednatel je povinen se k takovému vyjádření vyjádřit do 5 kalendářních dnů od učiněné výzvy zhotovitele (v případě stavby postačí zápisem ve stavebním deníku), přičemž platí ustanovení čl. 9, odst. 5 výše. Pakliže objednatel bude trvat na svých pokynech či věcech, neodpovídá zhotovitel za vady způsobené nevhodnými pokyny či nevhodnými věcmi. Tímto není dotčeno právo zhotovitele odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel nemá povinnosti dle tohoto odstavce, pokud nemohl nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. (4) Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu, avšak i v takovém případě odpovídá objednateli za provedené dílo, jako by ho prováděl sám. (5) Zhotovitel je vázán příkazy objednatele, pokud se na tom smluvní strany dohodnou. (6) Zhotovitel je povinen po dokončení plnění díla uvést staveniště do pořádku a opustit staveniště nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla. Stejně tak je zhotovitel povinen provádět pravidelný úklid staveniště. (7) Zhotovitel se zavazuje, že před započetím provádění stavby při převzetí staveniště zápisem do stavebního deníku určí odpovědnou osobu zhotovitele, která bude průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a která bude označena jako koordinátor stavby. Koordinátor stavby povede zkušební a kontrolní plány stavby, jehož kopie bude nejpozději při předání díla předána objednateli. (8) Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení hrubé stavby a po napojení všech vzduchotěsnících vrstev objektu provede v rámci ceny díla zkoušku těsnosti objektu (tzv. blower door test ), která má za cíl prokázat kvalitu objektu. V případě nalezení chybných míst tímto testem je pak zhotovitel povinen taková místa opravit a test opakovat. (9) Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení stavby v nejbližším zimním období za vhodných podmínek, kdy bude stavba užívána předpokládaným způsobem, provede v rámci ceny díla Smlouva o dílo var Stránka 9 z 14

10 termografické měření, které má za cíl nalézt nedostatečně zaizolovaná místa. Zhotovitel může toto měření provádět v nejbližším vhodném zimním období i po předání díla. Provedení tohoto měření není nijak vázáno na dokončení a předání díla objednateli. V případě nalezení chybných míst tímto testem je pak zhotovitel povinen taková místa opravit a test opakovat. Článek 11 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle (1) Vlastnické právo k celému dílu přechází z vlastnictví zhotovitele na objednatele předáním a převzetím díla dle článku 16 této smlouvy a zaplacením poslední dílčí celkové ceny díla dle této smlouvy, pokud vlastnické právo nenabývá dle kogentních ustanovení zákona objednatel již dříve. (2) Nebezpečí škody na věcech či materiálech na staveništi opatřených k provedení díla zhotovitelem nese zhotovitel. Nebezpečí škody na díle, resp. jeho částech, přechází na objednatele dnem předání díla dle článku 16 této smlouvy. (3) Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu, kterou způsobil zaviněně při plnění svých závazků objednateli či třetím osobám vyplývající z této smlouvy. (4) Pro případy uvedené v článku 11, odst. 2 a 3, je povinností zhotovitele pojistit stavbu během průběhu realizace díla. Článek 12 Smluvní pokuty (1) Pokud objednatel je v prodlení s platbou celkové ceny díla nebo její části dle článku 5 a 7 této smlouvy, náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení. V tomto případě má zhotovitel nárok na přerušení provádění prací na díle, a to až do zaplacení dlužné částky a o tuto dobu se pak prodlužuje čas plnění pro dokončení a předání díla či jeho části. Tím není dotčeno právo zhotovitele požadovat úroky z prodlení a náhradu případné škody v plné výši. (2) Pokud zhotovitel zaviněně nedodrží čas plnění díla (pakliže je zdržení prokazatelně a výlučně vinou zhotovitele), poskytne zhotovitel objednateli termínovou slevu ve výši 0,05% z ceny díla (jeho části) za každý den prodlení s předáním díla. Článek 13 Kvalitativní podmínky provedení díla (1) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle právně závazných a účinných právních předpisů, v souladu se závaznými českými technickými normami ČSN a technickými normami výrobců dodaných věcí a materiálu. (2) V případě, kdy objednatel bude po zhotoviteli požadovat jiné kvalitativní parametry díla, než jsou uvedeny v dokumentech podle článku 13, odst. 1 této smlouvy, pak musí tyto kvalitativní parametry písemně sdělit zhotoviteli v dostatečném předstihu tak, aby zhotovitel mohl plynule pokračovat v provádění díla (v případě provádění stavby postačí zápisem do stavebního deníku). V případě, že tyto požadavky objednatele budou mít vliv na výši ceny díla, není zhotovitel povinen takové požadavky provést, do té doby, než se s objednatelem dohodne na změně díla čl. 5 této smlouvy. Zhotovitel je současně oprávněn přerušit provádění díla, pokud vlivem požadavků objednatele nebude vhodné pokračovat v jeho provádění a případě požadovat náhradu nákladů na zvýšené nároky při provádění díla. Článek 14 Odpovědnost za vady, záruka, odpovědnost za škodu (újmu) (1) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za vady, které se projeví po jeho předání v záruční lhůtě. Smlouva o dílo var Stránka 10 z 14

11 (2) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů objednatele, nevhodných pokynů či věcí objednatele dle čl. 8 výše, ani za vady, které byly po předání díla způsobeny objednatelem, zásahem třetí osoby, skutečností nezávisející na vůli zhotovitele či neodvratitelnými událostmi nebo které vznikly v důsledku nevhodného užívání předmětu díla či nedostatečné nebo nesprávné údržby. (3) Zhotovitel poskytuje záruku za stavbu po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla dle čl. 16 této smlouvy. Záruční doba jednotlivých zařizovacích předmětů či spotřebičů zakoupených zhotovitelem pro splnění závazků z této smlouvy je shodná se záruční dobou poskytovanou jednotlivými výrobci těchto zařízení. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla dle čl. 16 této smlouvy. (4) V případě výskytu záruční vady objednatel zhotoviteli písemně zašle reklamaci s popisem vady (postačí em). Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dní od doručení reklamace po předchozí dohodě navštívit místo staveniště a reklamovanou vadu zkontrolovat. Do 30 kalendářních dní je pak povinen se k reklamované vadě vyjádřit a v případě uznání záruční vady se s objednatelem dohodnout na termínu a způsobu jejího odstranění. (5) Pokud zhotovitel nedodrží termíny dle článku 14, odst. 4 ani po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty, má objednatel právo reklamovanou vadu nechat opravit třetí osobou, a účelně vynaložené náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli. (6) Při prodlení s dohodnutým termínem odstraňování případných vad a nedodělků dle článku 14, odst. 4, a článku 16, odst. 6, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu za každý započatý den prodlení. (7) Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobil objednateli zaviněně. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s nepatřičným užitím díla objednatelem nebo jeho právními zástupci. Stejně tak zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit, dále za prodlení, opominutí či rozhodnutí dotčených orgánů a institucí. (8) Zhotovitel nahradí objednateli škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti a v rozporu s povinností jednat s odbornou péčí. (9) Zhotovitel není povinen nahradit objednateli nemajetkovou újmu podle 2971 občanského zákoníku, s výjimkou případů, kdy tuto povinnost stanoví zákon kogentně. Článek 15 Předání a převzetí staveniště (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště k zahájení prací na díle na základě výzvy zhotovitele. (2) Zhotovitel písemně zašle výzvu o převzetí staveniště objednateli minimálně 7 kalendářních dní před plánovaným dnem předání a převzetí staveniště. Je povinností objednatele, aby se osobně nebo v zastoupení TDS na toto předání a převzetí staveniště dostavil. Ve výzvě zhotovitel uvede termín pro předání a převzetí. (3) Smluvní strany se dohodly, že si staveniště předají / převezmou nejpozději 7 kalendářních dní před plánovaným započetím stavby. (4) O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis, kde bude popsán aktuální stav staveniště, včetně případných překážek, které bude nutno ze strany objednatele odstranit ve stanovaných termínech v tomto zápisu. O dobu, po kterou bude objednatel zajišťovat odstranění překážek dle předchozí věty, se prodlužuje čas plnění a zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla. (5) V den předání a převzetí staveniště bude založen stavební deník, který bude vést po celou dobu výstavby zhotovitel stavby. Smlouva o dílo var Stránka 11 z 14

12 Článek 16 Předání a převzetí díla (1) Dílo se považuje za provedené dnem předání díla, resp. předáním posledního dílčího plnění objednateli. (2) Zhotovitel předá dílo objednateli v čase (termínu) plnění v souladu s touto smlouvou s přihlédnutím zejména k čl. 4, odst. 3 až 5 této smlouvy (oprávněné přerušení provádění díla či prodloužení času plnění). Zhotovitel může nabídnout objednateli dílo i před sjednaným termínem provedení, ale jen za předpokladu, že dílo nemá vady či nedodělky, které brání užívání díla, resp. stavby. (3) Zhotovitel vyzve objednatele písemně minimálně 7 kalendářních dní před plánovaným dnem předání a převzetí díla (postačí zápisem do stavebního deníku). V takovém případě je povinností objednatele (či jeho TDS) se k předání a převzetí díla dostavit, či požádat zhotovitele o jiný termín předání a převzetí díla písemnou formou (postačí zápisem do stavebního deníku). V takovém případě se ale případné předání a převzetí díla objednatelem po prvním termínu navrženém zhotovitelem nepovažuje za prodlení zhotovitele a nepoužije se ustanovení o smluvní pokutě dle článku 12, odst. 2, této smlouvy. (4) O předání a převzetí díla sepíší obě smluvní strany písemný zápis (s podpisy na téže listině), v němž bude zejména výslovně uveden stav předávaného díla, prohlášení objednatele, zda dílo přijímá, zda objednatel případně vytýká vady, které jsou při převzetí díla zřejmé. (5) Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel má právo převzetí díla odmítnout, jen pokud má dílo takové vady a nedodělky, které zcela znemožňují jeho užívání. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, musí uvést důvody takového odmítnutí. (6) Převezme-li objednatel dílo se zjevnými vadami či nedodělky, dohodnou strany v zápise způsob a lhůtu jejich odstranění. (7) Pokud objednatel dílo nepřevezme, přestože byl povinen tak učinit, považuje se dílo za předané dnem, kdy byl objednatel povinen ho převzít. Dílo se považuje za předané objednateli též, pokud se objednatel bez omluvy nedostavil k převzetí díla, přestože k tomu byl zhotovitelem vyzván. V takovém případě sepíše zhotovitel zápis jednostranně a doporučeně jej zašle objednateli. Článek 17 Odstoupení od smlouvy (1) Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou. (2) Objednatel má nárok na odstoupení od této smlouvy v případě, když je zhotovitel s prodlením s termínem plnění stavby o více jak 28 kalendářních dní, pokud je toto prodlení prokazatelně a zaviněně způsobeno zhotovitelem. (3) Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit, pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle této smlouvy větším než 28 kalendářních dní. (4) Zhotovitel má nárok na odstoupení od smlouvy v případě, když objednatel nezíská stavební povolení či jiné oprávnění na provedení díla do 12 měsíců od podpisu této smlouvy. (5) V případě odstoupení jakékoliv strany od této smlouvy, je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli cenu části díla provedené dne účinnosti odstoupení od smlouvy, pokud není pro určité případy v této smlouvě sjednáno jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. (6) Pokud oprávněné přerušení provádění díla dle této smlouvy trvá déle než 6 měsíců, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy. V takovém případě má vedle ceny díla dle odst. 5 také nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů. Tím není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. (7) Jestliže objednatel bezdůvodně nebo bez pochybení / prodlení na straně zhotovitele ukončí tuto smlouvu, náleží zhotoviteli stornopoplatek ve výši 5% z ceny díla, a dále všechny náklady spojené s přerušením prací ohledně provádění díla a s ukončením této smlouvy. Smlouva o dílo var Stránka 12 z 14

13 (8) Jestliže zhotovitel odstoupí od smlouvy z důvodu dle tohoto článku, odst. 3 nebo 4, náleží zhotoviteli všechny náklady spojené s přerušením prací ohledně provádění díla a s odstoupením od této smlouvy. Článek 18 Autorská práva (1) Zhotovitel - společnost PONDIOS s.r.o. upozorňuje tímto objednatele na dodržování autorských práv na všechny podklady a součásti díla, které objednatel od zhotovitele během provádění díla dle této smlouvy získá, a to podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). (2) Projektová dokumentace ani žádné ostatní dokumenty nesmí být objednatelem poskytovány třetím osobám, šířeny nebo kopírovány bez písemného souhlasu zhotovitele. Článek 19 Závěrečná ustanovení (1) Tato smlouva, jakož i veškeré závazky z nich vyplývající, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. (2) Tato smlouva a jakékoliv její změny či dodatky mohou být uzavřeny jen v písemné formě odsouhlasené a podepsané oběma smluvními stranami na téže listině, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak. (3) Ustanovení 1757 odst. 2 a 3 občanského zákoníku se nepoužijí, tedy zachycení obsahu smlouvy či ujednání a vystavení potvrzení dle 1757 odst. 2 občanského zákoníku nebude považováno za uzavření smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel takovou odpověď objednatele s dodatkem nebo odchylkou výslovně neodmítne. Odpověď objednatele ve smyslu 1740 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, které jakkoliv mění návrh smlouvy či návrh na uzavření jiného ujednání, nebude považována za přijetí takového návrhu, a to i v případě, že zhotovitel, resp. klient takovou odpověď druhé strany s dodatkem nebo odchylkou výslovně neodmítne. (4) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné, nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná, vymahatelná. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným, účinným a vymahatelným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu původního ustanovení. (5) Smluvní strany prohlašují, že jakýkoliv důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu 1730 občanského zákoníku musí být jako důvěrné označeny. (6) Objednatel není oprávněn k zápočtu své pohledávky proti pohledávce z této smlouvy, k postoupení pohledávky z této smlouvy ani k postoupení této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele. Objednatel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči zhotoviteli, bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele. (7) Před uzavřením této smlouvy zhotovitel ověřil se souhlasem objednatele jeho totožnost podle jeho platného občanského průkazu nebo cestovního pasu. (8) Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel bude zpracovávat jeho osobní údaje automatizovaně nebo jinými prostředky v nezbytném rozsahu pro účely plnění této smlouvy, a po dobu nezbytně nutnou či stanovenou právními předpisy. Zhotovitel zpřístupní osobní údaje objednatele jen subjektům uvedeným v této smlouvě nebo pro účely plnění smluvních či zákonných povinností vyplývajících z této smlouvy. Objednatel má zejména právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. (9) Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Přílohy uvedené v textu této smlouvy jsou nedílnou součástí této smlouvy. Součástí smlouvy se stanou také zápisy uvedené v této smlouvě a případně další výslovní dohody smluvních stran. Smlouva o dílo var Stránka 13 z 14

14 Smluvní strany prohlašují, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámily s jejím obsahem, a že smlouva vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich svobodnou vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření. Objednatel dále prohlašuje, že s písemnostmi, na které se v této smlouvě odkazuje, a jejich významem byl seznámen a že jejich význam zná. Objednatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl seznámen se všemi údaji dle 1811 občanského zákoníku. V Praze dne XX.XX.XXXX Za objednatele: V Praze dne XX.XX.XXXX Za zhotovitele:.. Jméno: Pozice: objednatel.. Jméno: Ing. Richard Hlaváč Pozice: jednatel společnosti Smlouva o dílo var Stránka 14 z 14

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary číslo smlouvy objednatele: S M L O U V A O D Í L O N A D O D Á V K U Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01 IČO: 72053810

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice se sídlem: Hlavní 114, 362 63 Dalovice IČO: 00574384 DIČ: CZ00574384 bankovní

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Smlouva o dílo - Realizace SÚ Táborská č. j. objednatele 13/2013/R č. j. zhotovitele P013059 uzavřená ve smyslu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka Veřejná zakázka zadaná jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Příloha č. 1 Obchodní podmínky 1. Obec Markvartovice Smlouva o dílo I. Smluvní strany se sídlem: Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Zastoupena: Petrem Pastrňákem, starostou IČ: 00300411 DIČ: nejsme

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

SMLOUVA O DÍLO $1/11. {OSI,f-PUJof't I

SMLOUVA O DÍLO $1/11. {OSI,f-PUJof't I Níže uvedené smluvní strany I. Objednatel: Město Mělník [-J SMLOUVA O DÍLO $1/11. {OSI,f-PUJof't I náměstí Míru č.p. 1,276 Ol Mělník Ztn"tollpell: MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou města IČ: 00237051 Bankovní

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Veškeré obchodní podmínky, včetně platebních podmínek jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, která je nedílnou přílohou této Zadávací dokumentace. Uchazeč do

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

Smlouva o dílo. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem : Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

Smlouva o dílo. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem : Křižíkova 2393, 415 01 Teplice Smlouva o dílo Číslo smlouvy objednatele: OLP/1439/2013 Číslo smlouvy zhotovitele: 17010441 uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI MANDÁTNÍ SMLOUVA Č. XXXXXXXXXXXXX O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA NA AKCI ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI uzavíraná ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Quart Construct s.r.o. jako zhotovitel dle ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku platné od 1.3.

Všeobecné obchodní podmínky Quart Construct s.r.o. jako zhotovitel dle ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku platné od 1.3. Quart Construct, s.r.o., IČ: 29237271, sídlem v Pohořelicích, Pšeničná 284, PSČ: 691 23, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67567 Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více