uzavírají, tuto SMLOUVU O DÍLO NA VÝROBU A MONTÁŽ NEBO VÝSTAVBU DOMU, PŘÍPADNĚ DALŠÍ SLUŽBY A ČINNOSTI číslo (dále jen smlouva )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uzavírají, tuto SMLOUVU O DÍLO NA VÝROBU A MONTÁŽ NEBO VÝSTAVBU DOMU, PŘÍPADNĚ DALŠÍ SLUŽBY A ČINNOSTI číslo 14101 (dále jen smlouva )"

Transkript

1 V souladu s ustanovením 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění ( občanský zákoník ), Jméno a příjmení, datum narození trvale bytem: Ulice, PSČ Město, kontaktní adresa: Ulice, PSČ Město, telefon: +420 XXX XXX XXX, (dále ve smlouvě uváděný(á) jako objednatel ) uzavírají, PONDIOS s.r.o., IČ: , DIČ: CZ zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka se sídlem: K Ryšánce 1591/20, Praha 4 Krč kontaktní adresa: K Ryšánce 1591/20, Praha 4 Krč telefon: bankovní spojení: účet č.: /0800, vedený u České spořitelny, a.s. zastoupena: Ing. Richardem Hlaváčem, jednatelem společnosti telefon: , (dále ve smlouvě uváděný jako zhotovitel ) a tuto SMLOUVU O DÍLO NA VÝROBU A MONTÁŽ NEBO VÝSTAVBU DOMU, PŘÍPADNĚ DALŠÍ SLUŽBY A ČINNOSTI číslo (dále jen smlouva ) Článek 1 Základní údaje Název akce: Novostavba rodinného domu Místo stavby: Obec: nezadáno Ulice: nezadáno Katastr. území: nezadáno Pozemek: nezadáno Stavebník: Jméno a příjmení, adresa (tato položka bude použita pouze pro tvorbu projektové dokumentace a pro schvalování projektu) Typ domu: typový dům / individuální rodinný dům dle přiložené dokumentace Stavební systém: dřevostavba difúzně otevřeným systémem diffuwall dřevostavba systémem (doplnit) Smlouva o dílo var Stránka 1 z 14

2 Způsob dokončení domu: Předmět plnění je rozšířen o: na klíč dle popisu vybavení domu (doplnit) hrubá stavba nebo jiné dle přiloženého rozpočtu stavby architektonickou studii zhotovení projektové dokumentace inženýrskou činnost ve výst. (vyřízení st. povolení) provedení přípravných a průzkumných prací Článek 2 Předmět plnění (1) Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v: a) provedení stavebních prací, kterými je výroba a montáž nebo výstavba domu, jehož základní parametry jsou uvedeny v článku 1 výše a které je přesně specifikováno v přílohách k této smlouvě (dále jen stavba ); a dále, pokud je výslovně uvedeno v čl. 1 výše nebo dále v této smlouvě, pak také závazek: b) zajištění architektonické studie na stavby uvedené v odst. 2, písm. a) a b) (dále jen architektonická studie ); c) zajištění projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu uvedeném v odst. 2 tohoto článku (dále jen projektová dokumentace ); d) poskytnutí inženýrské činnosti ve výstavbě (např. získání stavebního povolení) v rozsahu uvedeném v odst. 3 tohoto článku (dále jen inženýrská činnost ); e) zajištění přípravných a průzkumných prácí v rozsahu uvedeném v odst. 4 tohoto článku (dále jen přípravné práce a průzkumy ); f) zajištění dalších činností uvedených v odst. 5 tohoto článku (dále jen podklady ); g) provedení případných víceprací v souladu s touto smlouvou; (činnosti, které bude zhotovitele provádět dle písm. a) až f) společně dále jen dílo ); předmětem této smlouvy je také závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla, vše za podmínek uvedených v této smlouvě. (2) Projektové práce v případě dle odst. 1 výše budou provedeny v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (DSP) a budou obsahovat: a) Dokumentaci novostavby rodinného domu, vč. přípojek inženýrských sítí, b) Dokumentaci domovní čistírny odpadních vod, c) Dokumentaci neveřejné vrtané studny, d) Dokumentaci příjezdové komunikace k rodinnému domu a domu pro rodinnou rekreaci. (3) Inženýrská činnost v případě uvedeném v odst. 1 výše bude spočívat v zastupování v řízení dle stavebního zákona s cílem vyřízení: Územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavby uvedené v článku 2, odst. 2 a) až d) a to za předpokladu, že objednatel vystaví zhotoviteli včas plnou moc obsahující potřebné zmocnění. (4) V případě uvedeném v čl. 1 výše objednatel u zhotovitele objednává následující přípravné práce a průzkumy pozemku: a) Geodetické zaměření pozemku včetně výškopisu, b) Hydrogeologický průzkum pozemku pro neveřejnou studnu a domovní čistírnu odpadních vod, c) Radonový průzkum pozemku v místě rodinného domu, d) Zjednodušený inženýrskogeologický průzkum pozemku. (5) Součástí díla je provedení následujících zkoušek a předání následujících podkladů objednateli: a) Revize elektroinstalace včetně přípojky, b) Revize bleskosvodu, Smlouva o dílo var Stránka 2 z 14

3 c) Tlaková zkouška plynových instalací včetně přípojky, d) Tlaková zkouška rozvodů vody včetně přípojky, e) Zkouška těsnosti kanalizace včetně přípojky, f) Revize komínového tělesa či spalinové cesty od kotle, g) Potvrzení o ekologické likvidaci odpadu z průběhu stavby, h) Certifikáty či prohlášení o shodě na použité materiály či skladby konstrukcí, které byly použity při stavbě domu, i) Záruční listy a uživatelské příručky od jednotlivých výrobců k jednotlivým zařízením či zařizovacím předmětům, které byly zhotovitelem zabudovány do objektu, j) Projektová dokumentace skutečného provedení stavby, odchýlila-li se výrazněji stavba objektu od projektové dokumentace schválené stavebním úřadem. (6) Součástí předmětu plnění díla není zajištění kolaudačního souhlasu / rozhodnutí. (7) Všechny části projektové dokumentace budou provedeny dle platné právní úpravy týkající se rozsahu a obsahu projektové dokumentace (zejména dle platné vyhlášky o dokumentaci staveb) a v souladu se závaznými českými technickými normami ČSN a v souladu se zhotovitelem písemně odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami jednotlivých dotčených orgánů a institucí. Odchylky od závazných právních předpisů musí být písemně odsouhlaseny objednatelem. (8) Veškerá projektová dokumentace bude předána objednateli v XXX vyhotoveních; další XXX vyhotovení budou použita potřeby pro povolování jednotlivých staveb případně pro obstarání dalších činností uvedených v odst. 1 výše; další XXX vyhotovení si ponechá zhotovitel pro své archivační účely a pro realizaci stavby. Dále objednatel obdrží XXX vyhotovení projektové dokumentace na CD ve formátu pdf. Další případná vyhotovení na přání objednatele budou účtována jako vícetisky, přičemž cenu za každý takový vícetisk zhotovitel sdělí objednateli předem na jeho žádost. (9) Zhotovitel při provádění díla podrobně vychází z informací poskytnutých mu objednatelem a následujících podkladů, které se považují za nedílnou součást této smlouvy: a) Informační list pro stavební řízení a pro realizaci stavby, b) Zjednodušená výkresová dokumentace stavby (půdorysné zobrazení stavby, příčný řez a pohledy), c) Rozpočet stavby, d) Popis vybavení stavby, který je uveden v článku 1, e) Harmonogram stavby, který bude k této smlouvě zhotovitelem objednateli přiložen do 14 dní od pravomocného nabytí stavebního povolení nebo od doby předání kopie stavebního povolení včetně štítku stavba povolena objednatelem zhotoviteli, podle toho co nastane později, f) Vzorovací list pro realizaci stavby obsahující konkrétní použité materiály ve stavbě dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem. Článek 3 Místo plnění (1) Místem plnění stavby je obec, katastrální území a pozemek (pozemky) objednatele uvedené v článku 1 s nadpisem Místo stavby této smlouvy (dále a výše jen pozemek/ky nebo také jen staveniště ). (2) Objednatel stvrzuje svým podpisem, že k uvedeným pozemkům má buď sám výlučné vlastnické právo, nebo že disponuje takovým právem (oprávněním) k pozemkům, které ho opravňuje k uzavření a plnění této smlouvy, zejména písemným souhlasem či písemným oprávněním od vlastníka uvedených pozemků k provedení díla dle této smlouvy. (3) Objednatel stvrzuje svým podpisem, že mu není znám žádný důvod, proč by stavba dle této smlouvy nemohla být postavena na uvedených pozemcích. Smlouva o dílo var Stránka 3 z 14

4 (4) Objednatel se zavazuje na žádost zhotovitele předložit zhotoviteli písemný doklad prokazující prohlášení objednatele dle odst. 2 nebo 3 tohoto článku. V případě pozdějšího zjištění, kdy nebyl jeden z bodů uvedený v odst. 2 nebo 3 tohoto článku splněn, si zhotovitel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a na náhradu vzniklé škody, včetně nemajetkové újmy, a to včetně nákladů na vymožení náhrady škody. (5) Pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, bude každá část díla, vyjma stavby, dle této smlouvy předána objednateli vhodným způsobem v místě sídla zhotovitele nebo v jiném místě dle povahy plnění. Článek 4 Čas plnění (1) Zhotovitel se zavazuje dílo provést v termínech, které jsou uvedeny dále v odst. 2 tohoto článku a v přiloženém Harmonogramu stavby, který bude objednateli doložen dle článku 2, odst. 9. V případě rozporu mezi časem plnění dle odst. 2 tohoto článku a Harmonogramem stavby, má přednost čas, resp. termíny plnění dle odst. 2 tohoto článku. (2) Termíny plnění jednotlivých částí díla dle této smlouvy byly smluvními stranami sjednány následovně: a) Architektonická studie staveb bude provedena a objednateli předána nejpozději dne XX.XX.XXXX, b) Přípravné práce a průzkumy a přípravné práce budou provedeny a výsledné protokoly či výsledky průzkumů budou objednateli předány nejpozději dne XX.XX.XXXX, c) Projektové dokumentace staveb bude provedena a objednateli předána nejpozději dne XX.XX.XXXX, d) Žádost o stavební povolení na všechny stavby budou podána nejpozději dne XX.XX.XXXX, e) Výstavbu objektu zhotovitel zahájí do 28 kalendářních dní ode dne pravomocného vydání stavebního povolení nebo od doby předání kopie stavebního povolení společně se štítkem s názvem stavba povolena objednatelem zhotoviteli, podle toho, který z těchto výkonů nastane později. Tento termín bude zohledněn v Harmonogramu stavby dle článku 2, odst. 12, f) Zhotovitel se zavazuje provést stavbu a předat ji objednateli nejpozději do XX týdnů (měsíců) od zahájení stavby. Tento termín bude zohledněn v harmonogramu stavby dle článku 2, odst. 10. g) Podklady uvedené v článku 2, odst. 5 předá zhotovitel objednateli nejpozději v dohodnutý den předání a převzetí díla, přičemž seznam všech předaných podkladů uvede v protokolu o předání a převzetí díla. Předání víceprací se řídí jako ta část díla, ke které vícepráce náleží nebo které se týkají. (Čas plnění, resp. termíny, uvedené v tomto odst. 2 a/nebo v Harmonogramu stavby dále jen čas plnění ). (3) Čas plnění díla se přiměřeně prodlužuje při nedodržení podmínek dle článků 8, 9 a/nebo 10 této smlouvy, zejména v případě, že objednatel neposkytne řádně a včas (jinak v přiměřené době) součinnost nebo povinnost stanovenou touto smlouvou, v případě změny díla, v případě výskytu skrytých překážek místa, dále v případech, kdy se objeví jiné důvody, pro které není možné výše sjednané termíny dodržet, včetně zásahu vyšší moci či nepříznivých povětrnostních podmínek (déšť, vítr, sníh apod.), nebo jiných překážek nezávisejících na vůli zhotovitele. Čas plnění inženýrské činnosti se přiměřeně prodlužuje také v případě prodlení na straně úřadu či instituce nebo zjištění důvodů, které znemožní zhotoviteli dodržet dohodnuté termíny. V případě, že se zhotovitel dozví alespoň o jedné z výše uvedených skutečností, pro kterou se prodlužuje čas plnění, je povinen neprodleně informovat o tom objednatele. V těchto případech je zhotovitel oprávněn dle svého vlastního uvážení přerušit provádění díla, přičemž se zavazuje objednateli, že přeruší provádění díla pouze na nezbytně nutnou dobu. Zhotovitel bude vhodným způsobem objednatele informovat o potřebě přerušení díla i zahájení pokračování v provádění díla. Smlouva o dílo var Stránka 4 z 14

5 V případě, že zhotovitel provádění díla nepřeruší a vlivem skutečností uvedených v tomto článku dojde k nedodržení času plnění, nebude toto považováno za prodlení zhotovitele s plněním díla. Pokud v důsledku skutečností dle tohoto článku vzniknou zhotoviteli vícenáklady, je oprávněn postupovat dle čl. 5, odst. 6 této smlouvy. (4) V případě, kdy zhotovitel bude provádět inženýrskou činnost, si zhotovitel dovoluje upozornit objednatele, že nemůže ovlivnit lhůty projednání jednotlivých dotčených orgánů a termíny vydání jejich rozhodnutí. V případě prodlení jednotlivých dotčených úřadů není možné požadovat po zhotoviteli stavby náhradu za takto vzniklé škody. (5) Pokud je zhotovitel dle této smlouvy či platných právních předpisů oprávněn přerušit provádění díla, čas plnění dle této smlouvy se prodlužují o dobu přerušením vyvolanou a nedodržení termínu plnění v tomto případě nebude považováno za prodlení zhotovitele s plněním díla nebo jeho části dle této smlouvy. V případech přerušení provádění díla postupuje zhotovitel dle čl. 9, odst. 4 a 5 této smlouvy. Článek 5 Cena díla a způsob jejího určení (1) Cena díla byla oběma smluvními stranami stanovena ve výši =X.XXX.XXX,- Kč bez DPH (stočtyřicetdevěttisícpětsetkorunčeských), jenž se skládá ze souhrnu všech cen jednotlivých částí díla: - Cena za stavbu, která je podrobněji uvedena v Rozpočtu stavby, případně Popisu vybavení stavby činí XXXXXXX,- Kč bez DPH (XXXXXXX,- Kč vč. XX% DPH); - Cena za architektonickou studii činí XXXXXXX,- Kč bez DPH (XXXXXXX,- Kč vč. XX% DPH); - Cena projektových prací činí XXXXXXX,- Kč bez DPH (XXXXXXX,- Kč vč. XX% DPH); - Cena za inženýrskou činnost činí XXXXXXX,- Kč bez DPH (XXXXXXX,- Kč vč. XX% DPH); - Cena za přípravné práce a průzkumy činí XXXXXXX,- Kč bez DPH (XXXXXXX,- Kč vč. XX% DPH); - Cena podkladů dle článku 2, odst. 5 je součástí ceny stavby; s výhradou, že nezahrnuje žádné daně a poplatky dle odst. 2 a 3 tohoto článku a nezahrnuje cenu a náklady v případě jakékoliv změny díla dle odst. 4 až 7 této smlouvy. Cena za případné vícepráce bude zhotovitelem vyčíslena dle skutečných nákladů a běžné cenové nabídky prací a činností zhotovitele a v souladu s touto smlouvou. Závazné jsou ceny díla (jeho části) uvedené bez DPH. Příslušná výše DPH bude připočtena k ceně. Případná změna výše zákonné sazby DPH bude účtována objednateli. (2) Cena díla neobsahuje žádné správní poplatky souvisící s objednanou inženýrskou činností ani případně jiné daně a poplatky, které budou hrazeny objednatelem. (3) Objednatel a zhotovitel se dohodli na dílčích úhradách celkové ceny díla, které jsou podrobně uvedeny v článku 7. Všechny faktury budou vystaveny objednateli se splatností 7 kalendářních dní od data vystavení příslušné faktury. Všechny vystavované faktury budou jako daňové a účetní doklady obsahovat zákonem předepsané údaje. Cena za případné vícepráce bude fakturována dle dohody smluvních stran. Objednatel uhradí faktury bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo po předchozím souhlasu zhotovitele v hotovosti v místě sídla zhotovitele. (4) Smluvní strany se dohodly, že se budou neprodleně informovat o jakékoliv potřebě změny v rozsahu prací a činností na provedení díla, které vzniknou před nebo v průběhu provádění díla, a to jak z důvodu písemného požadavku objednatele, tak dle odborného názoru zhotovitele při provádění díla, nebo v důsledku vnějších vlivů ( vícepráce nebo méněprace ). Pokud provedení víceprací znamená navýšení celkové ceny díla, pak zhotovitel informuje objednatele o ceně víceprací nebo o navýšené celkové ceně díla. Objednatel je povinen se písemně vyjádřit do 5 kalendářních dnů od obdržení takové informace (v případě provádění stavby postačuje zápis do stavebního deníku). Pokud se objednatel písemně nevyjádří v uvedené době, není zhotovitel povinen započíst s prováděním víceprací a současně je oprávněn přerušit provádění díla. Hrozí-li nebezpečí škody nebo v případě, že objednatel nebude reagovat ve výše uvedené době, je Smlouva o dílo var Stránka 5 z 14

6 zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla a požadovat po objednateli náhradu takto vzniklých nákladů. (5) Platí, že stejně podle odst. 7 výše bude zhotovitel postupovat také v případě dodatečného výběru jiného materiálu nebo výrobku ze strany objednatele nebo při dodatečné změně jiného materiálu či výrobku oproti přiloženému Rozpočtu stavby. (6) Zhotovitel stavby si vyhrazuje právo v opodstatněných případech (např. nemožnost dodávky materiálu apod.) na změnu použitých materiálů či technologií oproti uvedeným v této smlouvě a jejích přílohách. V tomto případě má zhotovitel povinnost neprodleně po zjištění této skutečnosti informovat objednatele a navrhnout mu způsob řešení, včetně dopadů na celkovou cenu díla. Výsledek tohoto jednání musí být opět stvrzen písemnou formou a podepsán oběma smluvními stranami (v případě provádění stavby postačí zápisem do stavebního deníku). Pokud objednatel neposkytne součinnost dle tohoto odstavce v době stanovené zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla. (7) Cena díla uvedená v této smlouvě a v přiloženém Rozpočtu stavby je zhotovena podle aktuálních cen a je platná po dobu uvedenou v Rozpočtu stavby. V případě dokončení stavby po tomto termínu si zhotovitel stavby vyhrazuje právo na změnu ceny stavby podle aktuálních cen na trhu, ale nejvýše podle indexu vývoje cen prací a materiálů ve stavebnictví zveřejněných k aktuálnímu období Českým statistickým úřadem, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Článek 6 Členění díla (1) Provedení díla bude členěno do jednotlivých dílčích výkonových fází (dále jen VF ), které budou členěny následujícím způsobem: VF1 přípravné práce a průzkumy, projektová dokumentace pro stavební povolení, VF2 inženýrská činnost ve výstavbě (vyřízení stavebního povolení), VF3 výkopové a zemní práce, základová deska, hydroizolační vrstva (či případná radonová izolace), vedení sítí technické infrastruktury pod základovou deskou včetně jejího vyústění a případně přípojky jednotlivých sítí technické infrastruktury, jsou-li dodávkou zhotovitele, VF4 výstavba nosné konstrukce horní stavby, zastřešení objektu, výstavba komínového tělesa, zhotovení prostupů skrze obvodové konstrukce objektu včetně oken a dveří v obalových konstrukcích stavby, VF5 vnitřní zdravotně-technické instalace (rozvody vody, kanalizace, případně plynu), elektroinstalace, vytápění, montáž zdroje tepla a otopného systému, případně vzduchotechnických systémů, VF6 tepelná izolace podlah a provedení hrubých podlah, tepelná a akustická izolace zbylých částí stavby, provedení parozábran a parobrzdných vrstev a dotěsnění kolem prostupů, sádrokartonářské práce, broušení a tmelení sádrokartonových konstrukcí včetně instalačních předstěn, VF7 osazení sanitárního zařízení, provedení obkladů a dlažeb a jejich vyspárování, VF8 vnější soklová izolace základových pasů včetně stěrky a omítky soklové části a úpravy okolního terénu v blízkosti soklové izolace, vnější omítka objektu, VF9 vnitřní malby a povrchové úpravy, montáž schodiště, podlahových konstrukcí, vnitřních dveří, případně kuchyňské linky a vestavěných skříní, kompletace a závěrečný úklid. (2) Po dokončení každé VF (dílčí části díla) dle specifikace podle odst. 1 tohoto článku, bude proveden za účasti objednatele a oprávněné osoby za zhotovitele kontrolní den s tím, že bude sepsán mezi zhotovitelem a objednatelem zápis, který bude stvrzen podpisem obou smluvních stran na téže listině ( kontrolní den ). Smluvní strany souhlasí, že v případě provádění stavby postačí místo zápisu dle předchozí věty zápis podepsanými oběma smluvními stranami do stavebního deníku, s výjimkou předání a převzetí celého díla, resp. posledního dílčího plnění dle čl. 16 této smlouvy. (3) V případě provádění stavby se smluvní strany mohou písemně dohodnout na dalších termínech, kdy se budou konat kontrolní dny. Smlouva o dílo var Stránka 6 z 14

7 Článek 7 Platební podmínky (1) Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla stanovenou v článku 5 této smlouvy dle následující příslušné varianty platebních podmínek: Varianta 1 zhotovitel provádí v rámci díla pouze stavbu 1. dílčí plnění ve výši 12,5% při podepsání této smlouvy před započetím VF3 při předání a převzetí staveniště 2. dílčí plnění ve výši 25% po ukončení VF3 a před zahájením VF4 3. dílčí plnění ve výši 25% po ukončení VF4 a před zahájením VF5 4. dílčí plnění ve výši 10% po ukončení VF5 a před zahájením VF6 5. dílčí plnění ve výši 7,5% po ukončení VF6 a před zahájením VF7 6. dílčí plnění ve výši 7,5% po ukončení VF7 a před zahájením VF8 7. dílčí plnění ve výši 7,5% po ukončení VF8 a před zahájením VF9 8. dílčí plnění ve výši zbývající částky z celkové ceny díla (minimálně 5%) po ukončení VF9, při předání a převzetí díla Varianta 2 zhotovitel provádí 2 a více činností dle písm. a) až f) čl. 2 této smlouvy, tj. stavbu včetně vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, případně včetně inženýrské činnosti (vyřízení stavebního povolení) 1. dílčí plnění ve výši 3% při podepsání této smlouvy před započetím VF1 2. dílčí plnění ve výši 2% po ukončení VF1 a před zahájením VF2 3. dílčí plnění ve výši 10% po ukončení VF2 a při předání a převzetí staveniště před zahájením VF3 4. dílčí plnění ve výši 25% po ukončení VF3 a před zahájením VF4 5. dílčí plnění ve výši 25% po ukončení VF4 a před zahájením VF5 6. dílčí plnění ve výši 10% po ukončení VF5 a před zahájením VF6 7. dílčí plnění ve výši 7,5% po ukončení VF6 a před zahájením VF7 8. dílčí plnění ve výši 7,5% po ukončení VF7 a před zahájením VF8 9. dílčí plnění ve výši 5% po ukončení VF8 a před zahájením VF9 11. dílčí plnění ve výši zbývající částky z celkové ceny díla (minimálně 5%) po ukončení VF9, při předání a převzetí díla Všechna uvedená procentuální dílčí plnění díla jsou počítána z celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo. Výše uvedená procenta jsou uvedena jako minimální výše procenta z celkové ceny díla, tj. objednatel je oprávněn uhradit vyšší část z celkové ceny díla. (2) Objednatel se zavazuje dílčí části díla zkontrolovat a za tyto jednotlivé dílčí části díla zaplatit sjednanou cenu dle článku 5 této smlouvy v termínech splatnosti uvedených na fakturách. V jiném případě se užijí ustanovení článku 12 této smlouvy. (3) Objednatel se zavazuje nejpozději při zahájení stavby dle čl. 8 níže předat zhotoviteli písemný doklad prokazující zajištění dostatečných peněžních prostředků pro realizaci stavby a plnění této smlouvy, resp. doklad o financování stavby od kterékoliv tuzemské či zahraniční finanční či úvěrové instituce, popřípadě předat doklad o financování stavby z vlastních zdrojů (postačí forma písemného čestného prohlášení). Článek 8 Staveništní připravenost (1) Za připravenost staveniště pro účely provádění díla odpovídá objednatel. (2) Za kvalitu základového podloží zhotovitel předem neručí. V případě zjištění nedostatečné únosnosti základové půdy, zvýšené hladiny spodní vody či jiných nepředvídatelných okolností, zjevných či skrytých překážek staveniště, a tím vzniklých problémech při založení objektu stavby, provedení přípojek či jiných prací na stavbě, bude objednatel zhotovitelem neprodleně informován. Od tohoto okamžiku až do dosažení dohody ohledně dalšího postupu v provádění díla je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla. Náklady na odstranění těchto překážek nese objednatel. (3) Objednatel je povinen na vlastní náklady zajistit pro zhotovitele stavby stavební proud 230 V a 380 V s minimálním jištěním 16 A, dále vodu pro staveništní účely a zajistit pro zhotovitele bezplatný odběr vody a elektrické energie. Zhotovitel se zavazuje využívat zdroje uvedené v tomto odstavci výhradně za účelem provedení díla, resp. stavby. Smlouva o dílo var Stránka 7 z 14

8 (4) Objednatel je povinen na vlastní náklady v případě potřeby na žádost zhotovitele zajistit povolení pro užití příjezdové komunikace pro těžkou staveništní techniku (jeřáb a nákladní automobily), a to do maximální váhy 50 tun s rozměry max. v=4,20 metru, š=3,50 metru a d=19 metru. Objednatel je dále povinen v případě nutnosti zajistit na žádost zhotovitele volný průjezd vozidel těchto rozměrů z nejbližší komunikace I. nebo II. třídy až ke stavebnímu pozemku. Objednatel se zavazuje přistoupit ke splnění povinnosti stanovené v tomto odstavci bez zbytečného odkladu. (5) Mobilní WC včetně servisu, staveništní lešení, případně oplocení pozemku či jiné potřebné zařízení staveniště je záležitostí zhotovitele stavby. Článek 9 Práva a povinnosti objednatele a jeho součinnost (1) Objednatel umožní zhotoviteli v dostatečném předstihu před zahájením prací dle této smlouvy v místě provádění díla prohlídku pozemku, resp. staveniště, jeho nezbytné zaměření pro provedení díla. Zhotovitel na základě dostatečné možnosti shlédnout a prozkoumat staveniště sdělí objednateli případné potřebné úpravy staveniště pro zahájení provádění díla, resp. stavby. Tyto potřebné úpravy zajistí buď objednatel sám, nebo je provede zhotovitel jako vícepráce dle této smlouvy. (2) Objednatel je oprávněn dle stavebního zákona pro výstavbu určit svého technického dozora stavebníka (dále jen TDS ). V případě, že objednatel určí svého TDS, musí neprodleně písemně jeho jméno a příjmení, telefonický, korespondenční a ový kontakt zaslat zhotoviteli, včetně rozsahu jeho pravomocí, resp. jeho práv a povinností vůči zhotoviteli, které mu objednatel udělil. V případě, že objednatel neurčí jasně a určitě žádnou osobu jako svého TDS, platí, že je ve vztahu k é zhotoviteli pro účely této smlouvy, zejména pro jednání během stavby, pro účast na kontrolních dnech, pro řešení vzniklých problémů apod., jako TDS sám objednatel. Případné změny na pozici TDS během plnění předmětu této smlouvy je povinen objednatel neprodleně písemně zaslat takovou informaci zhotoviteli, přičemž každá informace je vůči zhotoviteli účinná v okamžiku, kdy ji obdrží. Pokud objednatel určí TDS a sdělí zhotoviteli jasně a určitě jeho práva a povinnosti, je pod pojmem objednatele v této smlouvě tam, kde to připadá v úvahu v závislosti na stanovených právech a povinnostech TDS, míněn také TDS, a to bez toho aniž by byl výslovně uveden. (3) Objednatel, případně jeho TDS, má za povinnost plně spolupracovat se zhotovitelem v průběhu provádění díla a poskytovat mu neprodleně na jeho výzvu veškerou potřebnou součinnost, a to zejména: - účastí na kontrolních dnech, - vyjadřováním se pravidelně a zejména v případech stanovených touto smlouvou do stavebního deníku k průběhu výstavby způsobem dle odst. 4 níže, - účastí a kontrolami zkoušek prováděných zhotovitelem, - účastí na předání a převzetí staveniště a na předání a převzetí díla, - součinností v případě, že se objeví potřeba méněprácí či víceprací, - součinností a spolupůsobením při odstraňování případných problémů a překážek během provádění díla, - součinností a spolupůsobením k odstraňování případných vad a nedodělků díla. (4) Objednatel má za povinnost pravidelně kontrolovat stavební deník, alespoň jednou za 5 kalendářních dní, a to i bez výzvy (pozvání) zhotovitele, činit do něj vlastní zápisy (nebo prostřednictvím TDS) a vyjadřovat se k zápisům prováděných zhotovitelem. Objednatel je v případě vlastního zápisu do stavebního deníku povinen uvést pod vlastní text svůj vlastnoruční podpis a/nebo své jméno a příjmení, v opačném případě není zhotovitel oprávněn brát zápisy objednatele za autentické, případně je oprávněn požadovat jejich písemné nebo telefonické potvrzení. Totéž platí i v případě, že zápis objednatele je nesrozumitelný, nečitelný či nesprávný apod. V případě, že objednatel nebude reagovat na zápis výzvy či požadavku zhotovitele zapsaný do stavebního deníku do 5 kalendářních dní od učinění takového zápisu, považuje se, že objednatel takový zápis plně odsouhlasil a že nemá jakýchkoliv výhrad proti postupu či Smlouva o dílo var Stránka 8 z 14

9 navrhovaného postupu zhotovitele. Totéž platí pro TDS. Toto ustanovení se však nepoužije na práce měnící cenu díla (vícepráce či méněpráce, změnu materiálu a technologie), které jsou řešeny v článku 5 této smlouvy. (5) Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba vyřešit otázky neupravené touto smlouvou, zavazuje se objednavatel konzultovat je se zhotovitelem do 5 kalendářních dnů od učinění výzvy zhotovitele (v případě provádění stavby postačí zápisem ve stavebním deníku). Pakliže objednatel tuto konzultaci, svůj názor či svůj požadavek na řešení situace neposkytne, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit nebo zvolit vlastní řešení na náklady objednatele a v provádění díla pokračovat. (6) Objednatel, TDS, či ostatní osoby ze strany objednatele mají povinnost při návštěvě staveniště se chovat v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). POZOR! Návštěva staveniště je pro objednatele, pro TDS či jiné osoby z důvodu bezpečnosti možná pouze při konání kontrolních dní, nebo za účasti oprávněné osoby ze strany zhotovitele, stavbyvedoucího či osoby pověřené vedením stavby zhotovitelem. Návštěva staveniště je ve výjimečných případech možná také bez přítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele, a to pouze po předchozím souhlasu oprávněného zástupce zhotovitele. Článek 10 Práva a povinnosti zhotovitele (1) Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy za cenu uvedenou v čl. 5 této smlouvy a v čase plnění uvedeném v čl. 4 této smlouvy. Dílo musí zhotovitel provádět takovým způsobem, aby bylo způsobilé po jeho dokončení k užívání obvyklým předpokládaným způsobem. (2) Zhotovitel je povinen během provádění stavby vést stavební deník a umožnit k němu přístup objednateli. Do stavebního deníku se zapisují mimo jiné i skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho žádost stavební deník předložit k nahlédnutí a umožnit mu činit do něj vlastní poznámky. (3) Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnost věcí, materiálu (v případě stavby postačí zápisem ve stavebním deníku). Objednatel je povinen se k takovému vyjádření vyjádřit do 5 kalendářních dnů od učiněné výzvy zhotovitele (v případě stavby postačí zápisem ve stavebním deníku), přičemž platí ustanovení čl. 9, odst. 5 výše. Pakliže objednatel bude trvat na svých pokynech či věcech, neodpovídá zhotovitel za vady způsobené nevhodnými pokyny či nevhodnými věcmi. Tímto není dotčeno právo zhotovitele odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel nemá povinnosti dle tohoto odstavce, pokud nemohl nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. (4) Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu, avšak i v takovém případě odpovídá objednateli za provedené dílo, jako by ho prováděl sám. (5) Zhotovitel je vázán příkazy objednatele, pokud se na tom smluvní strany dohodnou. (6) Zhotovitel je povinen po dokončení plnění díla uvést staveniště do pořádku a opustit staveniště nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla. Stejně tak je zhotovitel povinen provádět pravidelný úklid staveniště. (7) Zhotovitel se zavazuje, že před započetím provádění stavby při převzetí staveniště zápisem do stavebního deníku určí odpovědnou osobu zhotovitele, která bude průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a která bude označena jako koordinátor stavby. Koordinátor stavby povede zkušební a kontrolní plány stavby, jehož kopie bude nejpozději při předání díla předána objednateli. (8) Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení hrubé stavby a po napojení všech vzduchotěsnících vrstev objektu provede v rámci ceny díla zkoušku těsnosti objektu (tzv. blower door test ), která má za cíl prokázat kvalitu objektu. V případě nalezení chybných míst tímto testem je pak zhotovitel povinen taková místa opravit a test opakovat. (9) Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení stavby v nejbližším zimním období za vhodných podmínek, kdy bude stavba užívána předpokládaným způsobem, provede v rámci ceny díla Smlouva o dílo var Stránka 9 z 14

10 termografické měření, které má za cíl nalézt nedostatečně zaizolovaná místa. Zhotovitel může toto měření provádět v nejbližším vhodném zimním období i po předání díla. Provedení tohoto měření není nijak vázáno na dokončení a předání díla objednateli. V případě nalezení chybných míst tímto testem je pak zhotovitel povinen taková místa opravit a test opakovat. Článek 11 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle (1) Vlastnické právo k celému dílu přechází z vlastnictví zhotovitele na objednatele předáním a převzetím díla dle článku 16 této smlouvy a zaplacením poslední dílčí celkové ceny díla dle této smlouvy, pokud vlastnické právo nenabývá dle kogentních ustanovení zákona objednatel již dříve. (2) Nebezpečí škody na věcech či materiálech na staveništi opatřených k provedení díla zhotovitelem nese zhotovitel. Nebezpečí škody na díle, resp. jeho částech, přechází na objednatele dnem předání díla dle článku 16 této smlouvy. (3) Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu, kterou způsobil zaviněně při plnění svých závazků objednateli či třetím osobám vyplývající z této smlouvy. (4) Pro případy uvedené v článku 11, odst. 2 a 3, je povinností zhotovitele pojistit stavbu během průběhu realizace díla. Článek 12 Smluvní pokuty (1) Pokud objednatel je v prodlení s platbou celkové ceny díla nebo její části dle článku 5 a 7 této smlouvy, náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení. V tomto případě má zhotovitel nárok na přerušení provádění prací na díle, a to až do zaplacení dlužné částky a o tuto dobu se pak prodlužuje čas plnění pro dokončení a předání díla či jeho části. Tím není dotčeno právo zhotovitele požadovat úroky z prodlení a náhradu případné škody v plné výši. (2) Pokud zhotovitel zaviněně nedodrží čas plnění díla (pakliže je zdržení prokazatelně a výlučně vinou zhotovitele), poskytne zhotovitel objednateli termínovou slevu ve výši 0,05% z ceny díla (jeho části) za každý den prodlení s předáním díla. Článek 13 Kvalitativní podmínky provedení díla (1) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle právně závazných a účinných právních předpisů, v souladu se závaznými českými technickými normami ČSN a technickými normami výrobců dodaných věcí a materiálu. (2) V případě, kdy objednatel bude po zhotoviteli požadovat jiné kvalitativní parametry díla, než jsou uvedeny v dokumentech podle článku 13, odst. 1 této smlouvy, pak musí tyto kvalitativní parametry písemně sdělit zhotoviteli v dostatečném předstihu tak, aby zhotovitel mohl plynule pokračovat v provádění díla (v případě provádění stavby postačí zápisem do stavebního deníku). V případě, že tyto požadavky objednatele budou mít vliv na výši ceny díla, není zhotovitel povinen takové požadavky provést, do té doby, než se s objednatelem dohodne na změně díla čl. 5 této smlouvy. Zhotovitel je současně oprávněn přerušit provádění díla, pokud vlivem požadavků objednatele nebude vhodné pokračovat v jeho provádění a případě požadovat náhradu nákladů na zvýšené nároky při provádění díla. Článek 14 Odpovědnost za vady, záruka, odpovědnost za škodu (újmu) (1) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za vady, které se projeví po jeho předání v záruční lhůtě. Smlouva o dílo var Stránka 10 z 14

11 (2) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů objednatele, nevhodných pokynů či věcí objednatele dle čl. 8 výše, ani za vady, které byly po předání díla způsobeny objednatelem, zásahem třetí osoby, skutečností nezávisející na vůli zhotovitele či neodvratitelnými událostmi nebo které vznikly v důsledku nevhodného užívání předmětu díla či nedostatečné nebo nesprávné údržby. (3) Zhotovitel poskytuje záruku za stavbu po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla dle čl. 16 této smlouvy. Záruční doba jednotlivých zařizovacích předmětů či spotřebičů zakoupených zhotovitelem pro splnění závazků z této smlouvy je shodná se záruční dobou poskytovanou jednotlivými výrobci těchto zařízení. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla dle čl. 16 této smlouvy. (4) V případě výskytu záruční vady objednatel zhotoviteli písemně zašle reklamaci s popisem vady (postačí em). Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dní od doručení reklamace po předchozí dohodě navštívit místo staveniště a reklamovanou vadu zkontrolovat. Do 30 kalendářních dní je pak povinen se k reklamované vadě vyjádřit a v případě uznání záruční vady se s objednatelem dohodnout na termínu a způsobu jejího odstranění. (5) Pokud zhotovitel nedodrží termíny dle článku 14, odst. 4 ani po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty, má objednatel právo reklamovanou vadu nechat opravit třetí osobou, a účelně vynaložené náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli. (6) Při prodlení s dohodnutým termínem odstraňování případných vad a nedodělků dle článku 14, odst. 4, a článku 16, odst. 6, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu za každý započatý den prodlení. (7) Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobil objednateli zaviněně. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s nepatřičným užitím díla objednatelem nebo jeho právními zástupci. Stejně tak zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit, dále za prodlení, opominutí či rozhodnutí dotčených orgánů a institucí. (8) Zhotovitel nahradí objednateli škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti a v rozporu s povinností jednat s odbornou péčí. (9) Zhotovitel není povinen nahradit objednateli nemajetkovou újmu podle 2971 občanského zákoníku, s výjimkou případů, kdy tuto povinnost stanoví zákon kogentně. Článek 15 Předání a převzetí staveniště (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště k zahájení prací na díle na základě výzvy zhotovitele. (2) Zhotovitel písemně zašle výzvu o převzetí staveniště objednateli minimálně 7 kalendářních dní před plánovaným dnem předání a převzetí staveniště. Je povinností objednatele, aby se osobně nebo v zastoupení TDS na toto předání a převzetí staveniště dostavil. Ve výzvě zhotovitel uvede termín pro předání a převzetí. (3) Smluvní strany se dohodly, že si staveniště předají / převezmou nejpozději 7 kalendářních dní před plánovaným započetím stavby. (4) O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis, kde bude popsán aktuální stav staveniště, včetně případných překážek, které bude nutno ze strany objednatele odstranit ve stanovaných termínech v tomto zápisu. O dobu, po kterou bude objednatel zajišťovat odstranění překážek dle předchozí věty, se prodlužuje čas plnění a zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla. (5) V den předání a převzetí staveniště bude založen stavební deník, který bude vést po celou dobu výstavby zhotovitel stavby. Smlouva o dílo var Stránka 11 z 14

12 Článek 16 Předání a převzetí díla (1) Dílo se považuje za provedené dnem předání díla, resp. předáním posledního dílčího plnění objednateli. (2) Zhotovitel předá dílo objednateli v čase (termínu) plnění v souladu s touto smlouvou s přihlédnutím zejména k čl. 4, odst. 3 až 5 této smlouvy (oprávněné přerušení provádění díla či prodloužení času plnění). Zhotovitel může nabídnout objednateli dílo i před sjednaným termínem provedení, ale jen za předpokladu, že dílo nemá vady či nedodělky, které brání užívání díla, resp. stavby. (3) Zhotovitel vyzve objednatele písemně minimálně 7 kalendářních dní před plánovaným dnem předání a převzetí díla (postačí zápisem do stavebního deníku). V takovém případě je povinností objednatele (či jeho TDS) se k předání a převzetí díla dostavit, či požádat zhotovitele o jiný termín předání a převzetí díla písemnou formou (postačí zápisem do stavebního deníku). V takovém případě se ale případné předání a převzetí díla objednatelem po prvním termínu navrženém zhotovitelem nepovažuje za prodlení zhotovitele a nepoužije se ustanovení o smluvní pokutě dle článku 12, odst. 2, této smlouvy. (4) O předání a převzetí díla sepíší obě smluvní strany písemný zápis (s podpisy na téže listině), v němž bude zejména výslovně uveden stav předávaného díla, prohlášení objednatele, zda dílo přijímá, zda objednatel případně vytýká vady, které jsou při převzetí díla zřejmé. (5) Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel má právo převzetí díla odmítnout, jen pokud má dílo takové vady a nedodělky, které zcela znemožňují jeho užívání. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, musí uvést důvody takového odmítnutí. (6) Převezme-li objednatel dílo se zjevnými vadami či nedodělky, dohodnou strany v zápise způsob a lhůtu jejich odstranění. (7) Pokud objednatel dílo nepřevezme, přestože byl povinen tak učinit, považuje se dílo za předané dnem, kdy byl objednatel povinen ho převzít. Dílo se považuje za předané objednateli též, pokud se objednatel bez omluvy nedostavil k převzetí díla, přestože k tomu byl zhotovitelem vyzván. V takovém případě sepíše zhotovitel zápis jednostranně a doporučeně jej zašle objednateli. Článek 17 Odstoupení od smlouvy (1) Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou. (2) Objednatel má nárok na odstoupení od této smlouvy v případě, když je zhotovitel s prodlením s termínem plnění stavby o více jak 28 kalendářních dní, pokud je toto prodlení prokazatelně a zaviněně způsobeno zhotovitelem. (3) Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit, pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle této smlouvy větším než 28 kalendářních dní. (4) Zhotovitel má nárok na odstoupení od smlouvy v případě, když objednatel nezíská stavební povolení či jiné oprávnění na provedení díla do 12 měsíců od podpisu této smlouvy. (5) V případě odstoupení jakékoliv strany od této smlouvy, je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli cenu části díla provedené dne účinnosti odstoupení od smlouvy, pokud není pro určité případy v této smlouvě sjednáno jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. (6) Pokud oprávněné přerušení provádění díla dle této smlouvy trvá déle než 6 měsíců, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy. V takovém případě má vedle ceny díla dle odst. 5 také nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů. Tím není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. (7) Jestliže objednatel bezdůvodně nebo bez pochybení / prodlení na straně zhotovitele ukončí tuto smlouvu, náleží zhotoviteli stornopoplatek ve výši 5% z ceny díla, a dále všechny náklady spojené s přerušením prací ohledně provádění díla a s ukončením této smlouvy. Smlouva o dílo var Stránka 12 z 14

13 (8) Jestliže zhotovitel odstoupí od smlouvy z důvodu dle tohoto článku, odst. 3 nebo 4, náleží zhotoviteli všechny náklady spojené s přerušením prací ohledně provádění díla a s odstoupením od této smlouvy. Článek 18 Autorská práva (1) Zhotovitel - společnost PONDIOS s.r.o. upozorňuje tímto objednatele na dodržování autorských práv na všechny podklady a součásti díla, které objednatel od zhotovitele během provádění díla dle této smlouvy získá, a to podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). (2) Projektová dokumentace ani žádné ostatní dokumenty nesmí být objednatelem poskytovány třetím osobám, šířeny nebo kopírovány bez písemného souhlasu zhotovitele. Článek 19 Závěrečná ustanovení (1) Tato smlouva, jakož i veškeré závazky z nich vyplývající, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. (2) Tato smlouva a jakékoliv její změny či dodatky mohou být uzavřeny jen v písemné formě odsouhlasené a podepsané oběma smluvními stranami na téže listině, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak. (3) Ustanovení 1757 odst. 2 a 3 občanského zákoníku se nepoužijí, tedy zachycení obsahu smlouvy či ujednání a vystavení potvrzení dle 1757 odst. 2 občanského zákoníku nebude považováno za uzavření smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel takovou odpověď objednatele s dodatkem nebo odchylkou výslovně neodmítne. Odpověď objednatele ve smyslu 1740 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, které jakkoliv mění návrh smlouvy či návrh na uzavření jiného ujednání, nebude považována za přijetí takového návrhu, a to i v případě, že zhotovitel, resp. klient takovou odpověď druhé strany s dodatkem nebo odchylkou výslovně neodmítne. (4) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné, nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná, vymahatelná. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným, účinným a vymahatelným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu původního ustanovení. (5) Smluvní strany prohlašují, že jakýkoliv důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu 1730 občanského zákoníku musí být jako důvěrné označeny. (6) Objednatel není oprávněn k zápočtu své pohledávky proti pohledávce z této smlouvy, k postoupení pohledávky z této smlouvy ani k postoupení této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele. Objednatel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči zhotoviteli, bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele. (7) Před uzavřením této smlouvy zhotovitel ověřil se souhlasem objednatele jeho totožnost podle jeho platného občanského průkazu nebo cestovního pasu. (8) Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel bude zpracovávat jeho osobní údaje automatizovaně nebo jinými prostředky v nezbytném rozsahu pro účely plnění této smlouvy, a po dobu nezbytně nutnou či stanovenou právními předpisy. Zhotovitel zpřístupní osobní údaje objednatele jen subjektům uvedeným v této smlouvě nebo pro účely plnění smluvních či zákonných povinností vyplývajících z této smlouvy. Objednatel má zejména právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. (9) Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Přílohy uvedené v textu této smlouvy jsou nedílnou součástí této smlouvy. Součástí smlouvy se stanou také zápisy uvedené v této smlouvě a případně další výslovní dohody smluvních stran. Smlouva o dílo var Stránka 13 z 14

14 Smluvní strany prohlašují, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámily s jejím obsahem, a že smlouva vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich svobodnou vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření. Objednatel dále prohlašuje, že s písemnostmi, na které se v této smlouvě odkazuje, a jejich významem byl seznámen a že jejich význam zná. Objednatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl seznámen se všemi údaji dle 1811 občanského zákoníku. V Praze dne XX.XX.XXXX Za objednatele: V Praze dne XX.XX.XXXX Za zhotovitele:.. Jméno: Pozice: objednatel.. Jméno: Ing. Richard Hlaváč Pozice: jednatel společnosti Smlouva o dílo var Stránka 14 z 14

SMLOUVU O DÍLO NA PROVEDENÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ A INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ číslo 14201

SMLOUVU O DÍLO NA PROVEDENÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ A INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ číslo 14201 V souladu s ustanovením 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) uzavírají, Jméno a příjmení, datum narození, trvale bytem: Ulice,

Více

SMLOUVU O DÍLO NA PROVEDENÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ A NA INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ číslo 13201

SMLOUVU O DÍLO NA PROVEDENÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ A NA INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ číslo 13201 V souladu s ustanovením 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) uzavírají, Jméno a příjmení, datum narození, trvale bytem: Ulice,

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku. I. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku I. Smluvní strany 1.Objednatel Identifikace ( název, IČ, DIČ, bankovní spojení, číslo účtu) Osoba oprávněná jednat a smlouvu uzavřít (pokud nevyplývá toto

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Smlouva o dílo Článek I. smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most Zastoupený: Karlem Řehákem, starostou obce IČ: 00266124 DIČ:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění Obec Korouhev se sídlem Korouhev 234, 569 93 Korouhev IČ 002 76 855 zastoupená Mgr. Ladislavem Filipim, starostou

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku

SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6 zapsaná

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Smlouva o dílo. číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo. číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo číslo smlouvy zhotovitele: Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 Bankovní spojení: 3321141/0100 Telefon: 312 658 007 E-mail: ou@kamennezehrovice.cz

Více

Smlouva o dílo č. SM1100x

Smlouva o dílo č. SM1100x - 1 - (celkem 5) Smlouva o dílo č. SM1100x uzavíraná ve smyslu ustanovení 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění a ve smyslu ustanovení příslušných zákonných předpisů souvisejících.

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník návrh Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1 - Smluvní strany: Objednatel: Obec Šitbořice Sídlo: Osvobození 92, 69176 Šitbořice IČ: 00283622 Zastoupen:

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Obec Přezletice Sídlo: Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ: 00240656 Číslo účtu: 247611399/0800 Zastoupen: Tomášem

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011.

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011. Servisní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění Číslo smlouvy: 7/127/2011 mluvní strany Objednatel: Město Broumov Masarykova 239 550 14 Broumov IČ: 00272523

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupující: Základní umělecká škola Nová Paka Se sídlem: Masarykovo náměstí 1 509 01 Nová Paka IČ: IČO: 67440207 Zastoupený:

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

Smlouva o dílo. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY Smlouva o dílo uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY 1.) Objednatel : Psychiatrická nemocnice Brno Húskova 2 618 32 Brno Bankovní spojení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-16370-5/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO stavební úpravy kuchyně, ubytovna Barbora, Elišky Přemyslovny 1259, Praha 5 - Zbraslav uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

uzavřeli tuto Smlouvu o dílo: I. PŘEDMĚT DÍLA

uzavřeli tuto Smlouvu o dílo: I. PŘEDMĚT DÍLA SMLOUVA O DÍLO Objednatel : Zhotovitel : Město Dolní Benešov sídlem Městského úřadu Hájecká 65, Dolní Benešov 747 22 IČ: 00299979 zast.: Martinem Štefkem - starostou zástupce ve věcech smluvních: Martin

Více

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVA O DÍLO číslo:..

SMLOUVA O DÍLO číslo:.. SMLOUVA O DÍLO číslo:.. Zadavatel: Město Semily, zastoupené Městskou bytovou správou Semily, s.r.o. Sídlo: Husova 82, 513 13 Semily IČO: 00276111 DIČ: CZ00276111 Bankovní spojení: Zapsaný: V obchodním

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

SMLOUVA NA DODÁVKU A MONTÁŽ PLYNOVÉ KOTELNY (dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

SMLOUVA NA DODÁVKU A MONTÁŽ PLYNOVÉ KOTELNY (dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) SMLOUVA NA DODÁVKU A MONTÁŽ PLYNOVÉ KOTELNY (dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) I. Smluvní strany Mateřská škola PODSAĎÁČEK v Praze 12 Se sídlem: Pod sady 170/2,Praha

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

SMLOUVA O DÍLO - REALIZACE STAVBY

SMLOUVA O DÍLO - REALIZACE STAVBY SMLOUVA O DÍLO - REALIZACE STAVBY uzavřená podle občanského zákoníku v účinném znění. Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: I. Smluvní strany (dále jen objednatel ) a INPROSTAV-Slaný s.r.o. Lacinova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

SMLOUVA O DÍLO č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno Sídlo : Město Semily : Husova 82, 513 01 Semily Zastoupený : Mgr. Jan Farský, starosta

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

S M L O U V A O D Í L O o dodávce stavebních prací na rok 2014

S M L O U V A O D Í L O o dodávce stavebních prací na rok 2014 S M L O U V A O D Í L O o dodávce stavebních prací na rok 2014 číslo smlouvy objednatele:. číslo smlouvy zhotovitele: 14017 I. Smluvní strany 1. Objednatel: Obec Nová Telib Se sídlem: Nová Telib 9, 294

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STRUKTURA SMLOUVY O DÍLO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více