MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí"

Transkript

1 MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 1 z 16

2 OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 3 1. Identifikační údaje stavby 3 2. Identifikační údaje stavebníka 3 3. Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace 3 4. Základní charakteristika stavby a její účel 4 5. Údaje o využití území, pozemku a majetkoprávních vztazích 5 6. Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 5 7. Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu 5 8. Údaje splnění požadavků dotčených orgánů, o dodržení obecných požadavků na výstavbu (OTP), a o splnění podmínek regulačního plánu 6 9. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice Termíny zahájení a dokončení výstavby Členění stavby, etapizace Statistické údaje, odhad nákladů 7 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 7 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 7 2. Mechanická odolnost a stabilita Požární bezpečnost Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Bezpečnost při užívání Úspora energie a ochrana tepla Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Ochrana obyvatelstva 15 C. SITUACE STAVBY 15 viz. výkresová část dokumentace objektů D. DOKLADOVÁ ČÁST 15 - viz. samostatná část E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 15 - viz. samostatná část F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 15 GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 2 z 16

3 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Název: MATEŘSKÁ ŠKOLA BABICE Místo: k.ú. Babice , p.č. 79/1 a 366/1 ( komunikace ) Charakter: novostavba objektu včetně přípojek IS, terénních a zahradních úprav a přilehlé dopravní komunikace Stupeň: DOKUMENTACE KE SLOUČENÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Datum: Identifikační údaje stavebníka Vlastník, stavebník: Zástupce stavebníka: Obecní úřad Babice Babice 6, Říčany u Prahy, IČO Iva Kačírková, starostka obce tel.: Provedením stavby bude pověřena odborná firma s odpovídajícím oprávněním na základě výběrového řízení stavebníka. 3. Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace GENERÁLNÍ PROJEKTANT Název: SHS architekti s. r. o. Ing. Arch. Lubor Sladký, Ing. Arch. Lukáš Holub Adresa : Jankovcova 53, Praha 7, tel.: , DIC: CZ ICO: PROJEKTANTI ČÁSTÍ architektonicko-stavební: SHS architekti s. r. o. Ing. Arch. Lubor Sladký, Ing. Arch. Lukáš Holub Ing. Jan Rybář, spolupráce: Bc. Michal Babák Jankovcova 53, Praha , statika: zdravotně technické instalace: Ing. Václav Jandáček Břevnovská 5, Praha 6 telefon: Ing. Zdeňka Fialová Jeremkova 57, Praha 4 telefon: GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 3 z 16

4 silnoproudé elektroinstalace: Ing. Martin Bureš ( včetně VO ) Vyšehradská 429/37, PRAHA 2 telefon: slaboproudé elektroinstalace: vzduchotechnika, vytápění: požární bezpečnost: technologie gastroprovozu: vnější dopravní řešení: Plynovod, přípojka a plynová zařízení: osvětlení, oslunění: PENB Ing. Věra Končinská PROJEKCE SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ telefon: Ing. Petr Matoušek Technika prostředí staveb - projekce a poradenství Na Neklance 3233/40, Praha 5 telefon: Jan Drahoš Kamencová 210, Praha 9 telefon: Michal Kloub Kruhová 292, Babice telefon: Atelier PROMIKA s.r.o. Ing. Irena Macková Muchova 9, Praha 6 telefon: Věra Váňová, František Němeček Pocerady 127/E Týnec nad Sázavaou, telefon: Martin Stárka Dalea s.r.o. Havlíčkovo nám. 15, Rudná telefon: Entech - Group s.r.o Ing. Renata Straková Ke Kulturnímu domu 2/230, Praha 6 4. Základní charakteristika stavby a její účel Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení obsahuje návrh novostavby mateřské školy v severozápadní části zadaného pozemku p.č. 79/1 v obci Babice u Říčan, katastrální území Babice (dále označován jako prostor staveniště), včetně prodloužení řadů, přípojek IS, terénních a zahradních úprav, oplocení a výstavby dopravní komunikace na pozemku p.č. 366/1. V současné době se v prostoru staveniště nalézá hřiště na odbíjenou, dočasný objekt prodejny občerstvení a objekt zázemí sportovního klubu ( šatny,wc a sprchy ). Tento projekt byl vypracován ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení dle přílohy č.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb, a v žádném případě není určen k realizaci stavby. Žádnou svou částí nenahrazuje realizační, prováděcí ani dodavatelskou dokumentaci. Ta bude zpracovaná jako další samostatná fáze projektu. Generální dodavatel stavby je povinen v rámci své dodávky vypracovat dílenskou a výrobní dokumentaci, která bude předložena ke schválení architektem a investorem akce. Budova je dispozičně řešena jako dva na sobě nezávislé pavilony, každý s jednou třídou určenou pro hry, stravování i spaní a jedním společným hlavním vstupem. Každá třída je vybavena samostatným zázemím dětí šatna, umývárna, GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 4 z 16

5 WC, a technickým zázemím sklad lůžkovin a hraček. Samostatnou zónou propojující oba pavilony je pak zázemí ředitelky školy a vychovatelek kancelář, šatna se sprchou a WC a pohotovostní WC pro veřejnost. Stravování dětí se předpokládá v rámci školky z dovážených či upravovaných jídel. Pro tento účel je zřízena přípravna jídel, společná pro obě oddělení školky s výdejem do jednotlivých tříd. Děti mohou využít i venkovní WC v případě pobytu na dětském hřišti. Objekt je navržen jako dřevostavba, kde nosné konstrukce tvoří sendvičové stěny z dřevěných trámků KVH 160/80 mm, zaklopené sádrovláknitými požárně odolnými deskami tl. 15 mm. Střešní konstrukce je tvořena příhradovými fošnovými vazníky, spojovanými systémem gangnail, a skrytými nad sádrokartonovým požárně odolným podhledem a vrstvou minerální tepelné izolace. Střešní prostor s vazníky tvoří vnější provětrávaná dutina střechy. Vnější fasádu objektu tvoří zavěšené cementovláknité desky na nosném roznášecím roštu opatřené barevnou lazurou ( barva černá antracit a žlutozelená ), v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem z EPS a probarvenou fasádní omítkou ( barva světle šedo béžová / žlutozelená ). Vnitřní části teras východní fasády, obrácené do zahrady, budou obloženy vodorovně skládanými palubkami z ušlechtilého bezúdržbového dřeva v. 200 mm, variantně budou provedeny taktéž kontaktním zateplovacím systémem z EPS a probarvenou fasádní omítkou. Střecha objektu je šikmá sedlová ve sklonu 15, s povlakovou hydroizolací z SBS mod. asfaltových pásů s nakašírovaným břidličným posypem a probarvením. Výška objektu v hřebeni nad upraveným terénem činí cca 6,0 m, přesné výškové řešení viz. výkresová část půdorys střechy, řezy. 5. Údaje o využití území, pozemku a majetkoprávních vztazích Dosavadní využití území: Sportoviště a rekreační plocha, ostatní plocha. Ostatní komunikace. Stavební pozemek: k.ú. Babice , p.č. 79/1, 366/1 Celková výměra: m2 / m2 ( komunikace ) Vlastník pozemku: OBEC BABICE Babice 6, Říčany u Prahy, IČO Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů - Požadavky a zadání investora - Prohlídka místa, fotodokumentace - Projekční podklady a požadavky správců sítí, přípojná místa, skutečné provedení ( spol. Vintex s.r.o. ) - Geodetické zaměření lokality 7/ Architektonická studie 9/2012 ( S.H.S architekti s.r.o. ) - IG a hydrogeologický průzkum 8/2012 (Geodyn s.r.o. ) - Studie osvětlení 11/2012 ( Dalea s.r.o. ) 7. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Prostor staveniště od západu přímo sousedí s navrhovanou komunikací ( součástí dokumentace jako samostatný stavební objekt SO.03 ) jejíž součástí je plocha veřejného parkoviště určeného potřebám školky. Plocha komunikace je řešena jako obytná zóna. Vstup pro pěší do školky bude realizován napojením na východní okraj nově vzniklé komunikace rozšířením v podobě chodníku. Zásobování objektu a nástup v případě zásahu jednotek HZS bude realizován z vyhrazeného prostoru komunikace před vstupem do školky. Vstup na pozemek i do samotného objektu školky je navržen v souladu s požadavky pro řešení přístupu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Řešení dopravy v klidu Parkování vozidel bude zajištěno parkovacími stáními podél navrhované komunikace, obsahujícím celkem 10 parkovacích stání. Pro kapacitu navrhované mateřské školy 48 dětí je stanovena základní potřeba 1 parkovacího stání na 5 dětí (ČSN , tabulka 34 ). Celkový počet stání byl určen ze vzorce N = O 0 k a + P 0 k a k p dle ČSN , článek Koeficienty k a a k p jsou rovny 1 (obec do 5000 obyvatel, uvažovaný stupeň GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 5 z 16

6 automobilizace 400 vozidel / 1000 obyvatel ). Pro navrhovaný objekt je potřeba celkem 10 parkovacích stání, z toho jedno parkovací stání bude vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V současné době není v prostoru stavebního pozemku realizována žádná přípojka inženýrských sítí. Od nejbližšího přípojného místa budou prodlouženy stávající veřejné řady vodovodu, kanalizace a plynu ( součástí této dokumentace Stavební objekt SO.04 ) pod nově budovanou komunikací ( Stavební objekt SO.03 ) až před objekt školky, kde budou zakončeny zaslepením. Na nově prodloužené řady budou napojeny a vybudovány přípojky vodovodu, kanalizace a plynu ( stavební objekt SO.02 ), zakončené za hranicí stavebního pozemku ve vodoměrné, resp. revizní PVC šachtě a zděném revizním sloupku s HUP. Napojení objektu na přípojky technické infrastruktury bude provedeno v rámci venkovních rozvodů jednotlivých profesních částí viz. koordinační situace a samostatné profesní části. 8. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, o dodržení obecných požadavků na výstavbu ( OTP ) a o splnění podmínek územního a regulačního plánu Projekt byl předběžně konzultován s krajskou hygienickou stanicí s působností pro středočeský kraj, jejíž požadavky a doporučení byly zapracovány do projektu. Veškeré další zapracované požadavky dotčených orgánů státní správy jsou uvedeny v samostatné části dokumentace: část D dokladová část. Projekt byl vypracován v souladu s obecnými požadavky na výstavbu (OTP) a požadavky na řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Navrhovaný objekt mateřské školy je v souladu s platným územním a regulačním plánem obce Babice a není v rozporu s plánovaným využitím stavebních pozemků. 9. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice Předpokladem zahájení výstavby objektu bude úprava a příprava stávajícího terénu k založení stavby ( skrývka ornice ), dále zřízení a zajištění zařízení staveniště včetně veškerého zázemí, a provedení nových přípojek sítí ( vodovod, kanalizace, plynovod, elektro NN ) včetně nezbytného prodloužení veřejných řadů jednotlivých médií, viz. odstavec 11 členění stavby a etapizace. 10. Termíny zahájení a dokončení výstavby - Projektová příprava stavby: Architektonická studie: 09 / 2012 Projekt pro sloučené územní a stavební řízení: 12 / Předpokládaný časový průběh výstavby: zahájení výstavby: 03 / 2012 ukončení výstavby: 08 / 2012 doba výstavby v měsících: 6 Předpokládaný termín pro zahájení a dokončení výstavby bude ovlivněn průběhem územního a stavebního řízení na objekt a samotným technologickým postupem stavby. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 6 z 16

7 11. Členění stavby, etapizace Stavební objekty, které jsou součástí této dokumentace pro stavební povolení: SO.01 Objekt Mateřské školy, oplocení a terénní úpravy SO.02 Přípojky inž. sítí ( Vodovod, kanalizace, plynovod ) SO.03 Příjezdová komunikace ( Část vnější dopravní řešení ) SO.04 Prodloužení veřejných řadů vodovod, kanalizace, plynovod SO.05 Veřejné osvětlení ( část VO ) Výstavba školky bude probíhat po cca 3 etapách: 1.etapa 2.etapa 3.etapa - Zařízení staveniště, zemní práce, výkopy, podkladní betony - HSV - Hrubá stavba objektu, provádění přípojek IS a veřejných řadů, úprava terénu HTÚ - PSV - Dokončovací a kompletační práce, vnější areálové sítě, ČTÚ (zpevněné povrchy, sadové úpravy), oplocení, dětské hřiště 12. Statistické údaje, odhad nákladů Odhad celkových stavebních nákladů pro objekt mateřské školy činí 8,8 mil. Kč bez DPH. Celková zastavěná plocha objektem je 401,8 m2, celková vnitřní čistá užitná plocha činí 326,8 m2. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a) Zhodnocení staveniště Prostor staveniště byl geodeticky zaměřen a byly provedeny průzkumy pro stanovení radonového indexu, IG a hydrogeologických poměrů ( GEODYN s.r.o. ). Závěry a data z těchto podkladů byly zapracovány do projektové dokumentace - viz. samostatné přílohy. Prostor staveniště je ve vlastnictví stavebníka a v současné době se zde nalézá hřiště na odbíjenou, dočasný objekt prodeje občerstvení a objekt zázemí sportovního klubu ( šatny, sprchy a WC ). Nachází se na severním okraji obce za zástavbou rodinných domů, při okraji lesa. Z východu je prostor staveniště vymezen hranicí fotbalového hřiště, ze západu polní cestou vedoucí k lesu. Ze severu je ohraničen stávající hranicí lesa a od jihu je volný. Předpokládá se zde však výstavba nového zázemí sportovního klubu ( šatny, WC, bufet ) s přilehlým volejbalovým hřištěm, které bude posunuto oproti současné pozici směrem k jihu. Terén je rovinatý a poměrně vyrovnaný, s mírným sklonem od lesa směrem k jihu. Přístup a příjezd do prostoru staveniště je možný od západu přímo z polní cesty na pozemku p.č Prostor staveniště je změnou územního plánu č.2 z roku 2012 zařazen do kategorie SVO smíšené území obchodu a služeb. Mateřskou školu je zde tedy přípustné realizovat. Na stavební pozemek nejsou v tuto chvíli zavedeny sítě technické infrastruktury. Řešení přípojek objektu mateřské školy včetně prodloužení veřejných řadů v ulici Ke Hřišti je součástí tohoto projektu viz. samostatné části dokumentace, stavební objekty SO.02 a SO.04 ( kanalizace, vodovod a plynovod ). Součástí projektu je také řešení nové obslužné komunikace s parkovacími stáními navazující na ulici Ke Hřišti viz. samostatná část Vnější dopravní řešení, stavební objekt SO.03. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 7 z 16

8 b) Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavby Stavba mateřské školky je jednopodlažní přízemní budova obdélníkového tvaru, osazená v severozápadním cípu stavebního pozemku, orientovaná severojižně. Hlavní vstup do budovy je situován na západní straně, v návaznosti na nově budovanou komunikaci. Plocha komunikace je řešena jako obytná zóna. Zásobování a nástup jednotek HZS v případě zásahu při požáru bude realizován z vyhrazeného prostoru v přilehlé komunikaci před vstupem do školky. Nezastavěná východní část pozemku je určena venkovnímu pobytu dětí a jejich hrám, kde jsou také umístěny herní prvky ( klouzačky, houpadla, pískoviště, prolézačka ). Pozemek bude zatravněn a vhodně osázen novou vzrostlou zelení a nízkými keři. Navrhovaná mateřská školka je dvoutřídní s celkovou kapacitou 2 x 24 dětí. Budova je dispozičně řešena jako dva na sobě nezávislé pavilony, každý s jednou třídou určenou pro hry, stravování i spaní a jedním společným hlavním vstupem. Každá třída je vybavena samostatným zázemím dětí šatna, umývárna, WC, a technickým zázemím skladem lůžkovin a hraček. Samostatnou zónou propojující oba pavilony tvoří zázemí ředitelky školy a vychovatelek kancelář, šatna se sprchou a WC a pohotovostní WC pro veřejnost. Obě třídy školky spojuje společná přípravna jídel určená pouze pro dovoz a ohřev hotových pokrmů a polotovarů, s výdejem dveřmi do jednotlivých tříd. V době venkovního pobytu dětí na dětském hřišti je možné využít venkovní WC, umístěné vedle prostoru venkovního skladu nářadí pro údržbu zahrady. Výtvarné a hmotové pojetí objektu vychází z dispoziční koncepce dvou částí herních prostorů a zázemí školky dvou navzájem do sebe zaklíněných podélných hranolů, otočených kolem své osy proti sobě ve sklonu střechy 15 a půdorysně vzájemně posunutých. Vnější členění budovy tedy tvoří dvě do sebe zaklesnuté hmoty, představující obě funkční sféry, odlišené vnějším členěním i vzhledem. Fasádu první z nich bude tvořit kontaktní zateplovací systém z EPS s probarvenou fasádní omítkou ( barva světle šedo-béžová se žlutozelenými zářezy u vstupu a okna do kanceláře ), v šikmé části s omítkou na předsazené konstrukci s provětrávanou mezerou. Fasádu druhé, masivnější hmoty herních prostor, budou tvořit zavěšené cementovláknité desky v atypickém rastru na roznášecím roštu, opatřené barevnou lazurou ( barva černá antracit a žlutozelená ). Vnitřní části teras východní fasády, obrácené do zahrady, budou obloženy vodorovně skládanými palubkami z ušlechtilého bezúdržbového dřeva v. 200 mm. c) Technické a konstrukční řešení stavby Založení a spodní stavba Budova bude založena na základových pasech z prostého betonu do nezámrzné hloubky s šířkou 60 cm a podezdívce z prolévaných betonových bloků ztraceného bednění š. 40 cm. Vnitřní prostor mezi pasy a bloky bude vyplněn řádně zhutněným zásypem ze štěrkopísku. Na podezdívku a zhutněný zásyp bude položena tenká vyztužená železobetonová roznášecí deska, tvořící podkladní vrstvu izolace proti zemní vlhkosti a radonu a dalším podlahovým vrstvám viz. skladby konstrukcí, příloha č.1, a část 8 této TZP Ochrana před vnějšími vlivy. Konstrukční řešení Objekt je navržen jako dřevostavba, kde nosné konstrukce tvoří sendvičové stěny z dřevěných trámků KVH 160/80 mm, zaklopené sádrovláknitými požárně odolnými deskami tl. 15 mm. Ostatní nenosné vnitřní konstrukce jsou také trámkové, či systémové SDK příčky dle standardu výrobce, např. Knauf. Povrch všech vnitřních prostor je tvořen SDK předstěnami ( u prostor WC, umýváren a přípravny jídel musí být použity impregnované SDK desky ) s instalační dutinou pro vedení instalací ZTI a elektro. Obvodové stěny jsou zatepleny tepelnou izolací z minerálních vláken ( uvnitř sendviče a pod provětrávanou zavěšenou fasádou ) a z expandovaného polystyrenu ( kontaktní zateplovací systém ). Zkosení šikmých stěn bude tvořeno provětrávanou zavěšenou fasádou na roštu z příhradových sbíjených vazníků. Střešní konstrukce je tvořena příhradovými fošnovými vazníky, spojovanými systémem gangnail, a skrytými nad sádrokartonovým podhledem a vrstvou minerální tepelné izolace. Střešní prostor s vazníky tvoří vnější provětrávanou dutinu střechy. Návrh dostatečného odvětrání, včetně umístění a velikostí větracích otvorů, mřížek a střešních tvarovek, bude podrobně řešen v dalším stupni PD, případně bude součástí výrobní dokumentace vypracované generálním dodavatelem stavby ( GD ). Větrací mřížky či spáry v podhledu teras a na fasádě budou přednostně řešeny jako průběžné a skryté. Podkrovní větraný prostor bude přístupný z boku štítovými stěnami pomocí GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 8 z 16

9 odnímatelných dílů obkladových desek. Střecha objektu je šikmá sedlová ve sklonu 15, s povlakovou hydroizolací z SBS mod. asfaltových pásů s nakašírovaným břidličným posypem a probarvením. Výška objektu v hřebeni nad upraveným terénem činí cca 6,0 m. Architektonické řešení Vnější fasádu objektu tvoří zavěšené cementovláknité desky na nosném roznášecím roštu opatřené barevnou lazurou ( barva černá antracit a žlutozelená ), v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem z EPS a probarvenou fasádní omítkou ( barva světle šedo-béžová / žlutozelená ). Spárořez kladu obkladových desek bude atypický a bude podrobně zpracován v dalším stupni PD, nebo bude součástí výrobní dokumentace vypracované GD stavby. Vnitřní části teras východní fasády, obrácené do zahrady, budou obloženy vodorovně skládanými palubkami z ušlechtilého bezúdržbového dřeva v. 200 mm, variantně budou provedeny taktéž kontaktním zateplovacím systémem z EPS a probarvenou fasádní omítkou. Barevné řešení a skladba povrchů viz. výkresová část, pohledy na objekt - barevné řešení. Zastřešení vstupního závětří bude provedeno ze skleněné tabule z lepeného tvrzeného skla čiré barvy odpovídající tloušťky, zavěšené na ocelových táhlech z kulatiny, a kotvené pomocí lepených nerez terčů. Veškerá oplechování včetně parapetů a viditelných dešťových svodů budou provedena z poplastovaného plechu barvy dle výběru architektem z předloženého vzorníku, ref. černá antracit. Výplně otvorů Okna budou plastová profil min. 6 komor o tepelně technických vlastnostech viz. část 6 ochrana tepla. Povrch okenních rámů bude hladký a bez vzoru, vnitřní barva rámů bílá, vnější černá antracit, otevíravé části viz výkresová část, pohledy a barevné řešení. Kličky otevírání oken budou umístěny nejníže ve výšce 1,6 m nad podlahou. Francouzská okna a prosklené části fasády bez parapetu budou provedeny z bezpečnostního zasklení, dimenzovaná na pád člověka / dítěte do skleněné výplně, a eliminující jakékoliv zranění z možného tříštění skla, a to na vnější ( ze strany zahrady ) i vnitřní straně zasklení ( herny ), tj. v souladu s EN Okenní připojovací spáry budou uzavřeny těsnící páskou jak ze strany exteriéru - proti vnikání vlhkosti, tak interiéru - proti pronikání vodních par. Těsnící páska bude v interiéru plynotěsně napojena na parozábranu stěn. Řešení vstupu do budovy a vybavení vstupních dveří musí z hlediska přístupu osob se sníženou schopností pohybu a orientace splňovat vyhlášku č.398 / 2009 Sb, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, příloha č.3, část 1.- Vstupy do budov a část 3. Dveře. Stejné požadavky jsou kladeny na dveře v prosklené sestavě ( francouzská okna ) ústící na venkovní terasu směrem do zahrady. Z hlediska požárně bezpečnostního řešení dveře nesmí mít práh, a kování dveří musí v provozní době budovy umožňovat kdykoli okamžitý východ na volný terén. Vstupní dveře, stejně jako dveře v požárně dělících stěnách, budou vybaveny samozavíračem s kluznou lištou, ref. výrobce GEZE. Z vnější strany budou vstupní dveře osazeny svislým madlem antracitové barvy, případně v nerezovém provedení. Zámek bude s elektronickou deblokační funkcí, napojen na systém domovního intercomu. Vnitřní dveře budou dřevěné masivní bez prosklených částí v obložkových zárubních, povrch laminát CPL tl. 0,2 mm hladký bílý, bez vzoru, případně vzor bílá perla. Dveřní kování bude nerezové rozetové, s FAB vložkou, na WC pro veřejnost a v zázemí personálu s WC západkou. Okenní kličky dle dodávky oken, barva bílá, na vnější straně madlo barva antracit. Všechna kování budou předložena jako vzorek k výběru architektovi ke schválení. Interiér V obou hernách dětí, kanceláři, šatnách a skladech lůžkovin bude položeno marmoleum z přírodního kaučuku, s grafickým vzorem ze dvou barevných provedení grafický návrh dle projektu interiéru. Keramické obklady a dlažby budou ref. standardu Rako Object COLOR ONE a TWO o formátu 10x10 cm, provedení matt, ve 4 barevných modifikacích pro obklady a 2 pro dlažby. Grafické řešení a spárořez dle projektu interiéru. Veškeré pohledové prvky a materiály, zařizovací předměty a vybavení, fasádní omítky a obkladové desky, dveřní a okenní výplně otvorů, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky, jejich povrchy a barvy, budou předmětem vzorkování a výběru architektem. Pro stavbu bude použito pouze prvků a materiálů certifikovaných pro použití v ČR a schválených a potvrzených podpisem architekta a investora stavby dle předloženého seznamu vzorků. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 9 z 16

10 d) Kapacity, orientace, osvětlení a oslunění Celková plocha pozemku: m2 Plocha pozemku určená uzemním plánem SVO: cca m2 ( dle změny č.2 ÚPO Babice ) Zastavěná plocha objektem MŠ: 401,8 m2 Celková zastavěná plocha: 500,1 m2 ( včetně venkovních zpevněných ploch ) Celková čistá užitná plocha: 326,8 m2 Celkový obestavěný prostor: 2 330,8 m3 Zbývající nezastavěná plocha: ,8 m2 Herní a pobytové prostory školky jsou orientovány směrem k východu, což zajišťuje osvětlení a oslunění těchto ploch v obvyklé době pobytu dětí ve školce ( dopoledne ). Stejně tak umístění venkovních ploch pro pobyt dětí mimo budovu školky na východní straně staveniště zaručuje dostatečné denní působení slunečních paprsků. Hygienické limity pro osvětlení obou učeben i ostatních pobytových místností a pracovišť jsou tímto projektem splněny viz. samostatná část studie osvětlení. e) Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a výplní otvorů Objekt je navržen v souladu s normovými hodnotami uvedenými v ČSN :2011 (Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky). Vypočtené hodnoty součinitelnů prostupu tepla navrženými konstrukcemi odpovídají úrovni doporučených hodnot U ( W/m2*K ). Parozábrana instalovaná v obvodové a střešní konstrukci bude s hliníkovou odrazivou fólií v odpovídající kvalitě o SD min. 150 m nutno vždy ověřit a doložit tepelně technickým výpočtem za podmínky zamezení jakékoliv kondenzace vodních par v konstrukci. Při návrhu konstrukčního řešení a dílčích detailů stavby je nutno zajistit vzájemné dokonalé a plynotěsné napojení parozábrany stěn a stropu, včetně napojení na vnitřní těsnící pásky okenních připojovacích spar, při dodržení minimální perforace. Návrh skladeb viz. příloha této TZP, tepelně technické výpočty jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny v závěru části PENB průkazu energetické náročnosti budovy. Tepelně technické vlastnosti výplní otvorů včetně rámů budou odpovídat úrovni navržených obvodových konstrukcí budovy, tedy v úrovni doporučených hodnot součinitele prostupu tepla U dle ČSN : Generální dodavatel stavby vypracuje a předloží kompletní tepelně technické výpočty obvodových konstrukcí a posouzení klíčových detailů stavby, zahrnující veškeré navržené materiály použité při realizaci a při dodržení všech požadovaných parametrů uvedených v této dokumentaci ke stavebnímu povolení, a garantující dlouhodobou spolehlivost a životnost konstrukcí a eliminaci vzniku plísní a dřevokazných hub ( předepsaná maximální vlhkost dřeva, zamezení kondenzace vodní páry a akumulace vlhkosti v konstrukcích, celková neprůvzdušnost obálky budovy apod. ). f) Řešení vnějších ploch Okolí stavby bude rozčleněno na plochy zpevněné, určené k pohybu a přístupu osob a zásobování do objektu, a nezpevněné, upravené a určené k vnějšímu pobytu dětí ( zatravněné plochy ) a jejich hrám ( dopadové plochy v okolí herních prvků ). Zpevněné plochy budou tvořeny chodníčky ze zámkové dlažby, osazené ve spádu, jednak pro překonání terénních výškových rozdílů, tak i k odvodnění srážkové vody směrem od objektu. Tvarovky zámkové dlažby chodníku u objektu budou obdélné rozměru 20x10 cm, tmavě šedé barvy se zkosenou hranou, kladeny kolmo k objektu na střih. Pochůzné plochy budou vyspádovány a řešeny v mezích požadavků pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace, včetně přístupu ke vstupu do objektu. Pro venkovní pobyt dětí při zhoršeném počasí je navržena venkovní terasa na zvýšeném nosném ocelovém roštu s povrchem z dřevoplastových profilů. Zpevněná plocha přístupové cesty do zahrady školky bude tvořena prefabrikovanými betonovými šlapáky, zapuštěnými v travnaté ploše zahrady v úrovni terénu. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 10 z 16

11 Nezpevněné zatravněné plochy budou osázeny vybranými druhy vzrostlé zeleně viz. architektonická situace. Podél hranice se sousedními pozemky bude osázen živý plot pro oddělení hracího prostoru dětí. Podél celého obvodu objektu mateřské školy bude realizován okapový a drenážní chodníček z praného říčního kačírku. Na hranici staveniště bude vybudováno lehké oplocení z pletiva z poplastované oceli, na poplastovaných sloupcích kotvených do hloubených betonových patek v zemině. Oplocení bude mít výšku 1600 mm, včetně nosných sloupků a vstupní branky do zahrady. Ta bude tvořena rámem z pozinkovaných válcovaných ocelových profilů ( jeklů ) a výplní z dekorativního tahokovu, např. FILS 21. Z východní strany bude plocha zahrady školky oddělena od plochy fotbalového hřiště ochranným plotem výšky 6,0 m, tvořeným poplastovaným pletivem na ocelových sloupcích, které budou založeny v dostatečné hloubce a zajištěny podpěrami a zavětrováním. Podrobný návrh konstrukce bude součástí dílenské dokumentace vybraného dodavatele stavby. g) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Prostor staveniště od západu přímo sousedí s navrhovanou komunikací ( součástí dokumentace jako SO.02 ) jejíž součástí je plocha veřejného parkoviště určeného potřebám školky. Plocha komunikace je řešena jako obytná zóna. Vstup pro pěší do školky bude realizován napojením na západní okraj nově vzniklé komunikace. Zásobování objektu a nástup v případě zásahu HZS bude realizován z vyhrazeného prostoru přilehlé komunikace rozšířeného zpevněnou plochou před vstupem do školky. Vstup na pozemek i do samotného objektu školky je navržen v souladu s požadavky pro řešení přístupu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Řešení dopravy v klidu Parkování vozidel bude zajištěno parkovacími stáními podél navrhované komunikace, obsahujícím celkem 10 parkovacích stání. Pro kapacitu navrhované mateřské školy 48 dětí je stanovena základní potřeba 1 parkovacího stání na 5 dětí (ČSN , tabulka 34 ). Celkový počet stání byl určen ze vzorce N = O 0 k a + P 0 k a k p dle ČSN , článek Koeficienty k a a k p jsou rovny 1 (obec do 5000 obyvatel, uvažovaný stupeň automobilizace 400 vozidel / 1000 obyvatel ). Pro navrhovaný objekt je potřeba celkem 10 parkovacích stání, z toho jedno parkovací stání bude vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V současné době není v prostoru stavebního pozemku realizována žádná přípojka inženýrských sítí. Od nejbližšího přípojného místa budou prodlouženy stávající veřejné řady vodovodu, kanalizace a plynu ( součástí této dokumentace Stavební objekt SO.04 ) pod nově budovanou komunikací ( Stavební objekt SO.03 ) až před objekt školky, kde budou zakončeny zaslepením. Na nově prodloužené řady budou napojeny a vybudovány přípojky vodovodu, kanalizace a plynu ( stavební objekt SO.02 ), zakončené za hranicí stavebního pozemku ve vodoměrné, resp. revizní PVC šachtě a zděném revizním sloupku s HUP. Napojení objektu na přípojky technické infrastruktury bude provedeno v rámci venkovních rozvodů jednotlivých profesních částí viz. koordinační situace a samostatné profesní části. h) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Stavební práce nebudou mít přímý negativní vliv na úroveň životního prostředí. Bude však nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku v místě stavebních prací a dodržovat normové hodnoty hlukové zátěže. Odpad vzniklý stavební činností bude nepřetržitě odvážen na nejbližší skládku odpadů. Z pohledu na životní prostředí bude požadováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, upřednostnit opětovné použití odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou (např. stavební suť - inertní odpad, dřevo, barevné kovy) nebo zajistit nezávadnou likvidaci (zbytky izolačních hmot, prázdné obaly od barev, čistící bavlna apod.). Doklady o využití odpadů popřípadě nezávadné likvidaci odpadů vzniklých stavební činností budou předloženy ke kolaudačnímu souhlasu a potvrzeny oprávněným příjemcem. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 11 z 16

12 i) Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana před negativními účinky realizace Stavební činnost bude doprovázena tvorbou hluku a prachu. V rámci ochrany těchto negativních účinků bude důsledně dodržována stanovená pracovní doba pro provoz hlučných procesů a zařízení, a jejich maximální přípustná hladina hluku dle platných hygienických limitů. Při procesech spojených se vznikem prachu bude prováděno kropení a bude přihlédnuto k aktuální intenzitě rychlosti a směru větru v místě staveniště tak, aby nedocházelo k šíření prachu na okolní pozemky. Staveniště bude oploceno mobilní bariérou, zajišťující základní hlukovou a prachovou ochranu. 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA Stavba je navržena na základě statických výpočtů, které zaručují, že zatížení na ni působící v průběhu výstavby i užívání nebude mít za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení ( i instalovaného vybavení ) v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, a ohrožení životů uživatelů stavby na základě poškození či zřícení stavby nebo její části. Technické řešení nosných částí stavby včetně statických výpočtů a schémat konstrukcí viz. samostatná část konstrukční a statická. Tato část představuje pouze schema a nenahrazuje prováděcí, dílenskou nebo výrobní dokumentaci. Dodavatel stavby je v rámci své dodávky povinen vypracovat realizační dokumentaci dřevostavby, respektující veškeré požadavky technického a architektonického řešení budovy a koordinaci všech profesních částí dokumentace, včetně zapracování požadavků vyplývajících z akustických a tepelně technických výpočtů a posudků jednotlivých konstrukčních prvků budovy. V rámci přípravy stavby bude pamatováno na požadavek stavební připravenosti pro osazení střešní fotovoltaické elektrárny. Pro případ realizace bude počítáno se statickou rezervou ve střešní konstrukci nutno prověřit dle konkrétního systému a dle uvažovaného rozsahu, včetně možností nejvhodnějšího a nejefektivnějšího umístění panelů a dalších potřebných podpůrných zařízení. Veškeré nosné i podpůrné dřevěné části konstrukcí budou impregnované a ošetřené proti dřevokazným houbám, plísním a hmyzu! 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Projekt požární bezpečnosti stavby byl řešen v souladu a dle následujících vyhlášek norem: ČSN Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. ČSN Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. ČSN Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami. ČSN Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí. ČSN Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou. ČSN Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení. Vyhl. č. 26/1999 Sb. Hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Podrobné řešení požární bezpečnosti stavby viz. samostatná část - PBŘS. 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Stavba je navržena v souladu s hygienickými a normovými požadavky pro zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku, především pak s vyhláškou č. 410 / 2005 Sb. ve znění změny č. 343 / 2009 Sb. Splnění požadavků se týká především prostorových podmínek, vybavení, provozu, osvětlení, vytápění, mikroklimatických podmínek, zásobování vodou a úklidu v mateřských školách. Vnitřní prostory školky, především heren dětí, budou splňovat hygienické požadavky na akustiku místností, které budou před kolaudací ověřeny měřením. V rámci další fáze projektu bude nutné řešit přeslechy mezi jednotlivými místnostmi, např. těsnou návaznost dělících stěn a příček na stropní konstrukce tak, aby splňovaly veškeré legislativní požadavky pro dělící konstrukce. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 12 z 16

13 Naložení s odpady plynoucími ze stavby: Dodavatel stavby je povinen dodržovat povinnosti plynoucí ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Odpady budou důsledně zařazeny podle druhů a kategorií, tříděny dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., a odstraněny předepsaným způsobem dle platné legislativy, s přihlédnutím k metodickému návodu z usnesení vlády ČR č. 18/2005 ze dne , opatření č. 1.3, k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky ( o naložení se stavebními a demoličními odpady ). - Přehled očekávaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě: Poř. č. Název Kategorie Kód odpadu 1 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N Papírové a lepenkové obaly O Plastové obaly O Dřevěné obaly O Směsné obaly O Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N Beton O Cihly O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky N Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod O Dřevo O Sklo O Plasty O Zemina a kamení obsahující nebezpeč. látky N Zemina a kamení neuvedené pod O Vytěžená hlušina obsah. nebezpečné látky N Vytěžená hlušina neuvedená pod O Izolační materiál obsahující nebezpeč. látky N Izolační materiály neuvedené pod O Barvy, lepidla a pryskyřice N Směsný komunální odpad O Biologicky rozložitelný odpad (kácení dřevin) O Uliční smetky O Nepotřebný stavební materiál, zemina a nepotřebný humózní materiál, dřevěný materiál, bude odvážen kontinuálně. Využitelná část zeminy po skrývce ornice bude dočasně deponována v prostoru staveniště, viz. část ZOV. Odpadové hospodářství provoz objektu Řešení odpadového hospodářství vychází ze systému třídění komunálního odpadu. Z výše zmíněné vyhlášky vyplývá povinnost odpad třídit. Odpad bude tříděn na: směsný odpad, papír, sklo, plasty. Na jednotlivé druhy odpadů budou použity nádoby splňující předpoklady na bezpečné zajištění jejich skladování. - Očekávané druhy vznikajících odpadů: Poř. č. Název Kategorie Kód odpadu 1 Papírové a lepenkové obaly tříděný sběr využitelných O složek GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 13 z 16

14 2 Plastové obaly tříděný sběr využitelných složek O Skleněné obaly tříděný sběr využitelných složek O Biologicky rozložitelný odpad (údržba zeleně) O Směsný komunální odpad O Dopravní zabezpečení odvozu odpadků Na rohu stavebního pozemku je vedle posledního parkovacího stání vyhrazen prostor pro nádoby na komunální a tříděný odpad ( viz. výkresová část situace ), kde bude přechodně skladován - než bude předán odborné firmě k likvidaci - v souladu s příslušnými předpisy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a provozního řádu objektu (požadavky na třídění odpadu a jeho dalšího použití). Pravidelný odvoz komunálního odpadu bude zajišťovat odborná firma. Odvoz komunálního odpadu bude zajištěn z nově budované dopravní komunikace ( prodloužení ulice Ke Hřišti ). Stavební činnost bude doprovázena tvorbou hluku a prachu. V rámci ochrany těchto negativních účinků bude důsledně dodržována stanovená pracovní doba pro provoz hlučných procesů a zařízení, a jejich maximální přípustná hladina hluku dle platných hygienických limitů. Při procesech spojených se vznikem prachu bude prováděno kropení a bude přihlédnuto k aktuální intenzitě rychlosti a směru větru v místě staveniště tak, aby nedocházelo k šíření prachu na okolní pozemky rodinných domů, sportoviště a přilehlého lesa. Staveniště bude oploceno mobilní bariérou, zajišťující základní hlukovou a prachovou ochranu. Oplocení staveniště bude vybaveno informačními tabulkami ohledně zákazu vstupu nepovolaných osob a dále požadavky plynoucími z bezpečnostních předpisů při práci ( používání ochranných přileb, reflexní vesty, pevné obuvi apod. ). 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ Bezpečnost při užívání budovy se řídí platnými legislativními předpisy, vztahujícími se na zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Budoucí provozovatel objektu předloží před zahájením provozu Provozní řád budovy včetně řešení kritických situací ( požár, evakuace apod. ). 6. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA Požadavky na energetickou náročnost budovy a průkaz o splnění porovnávacích ukazatelů je uveden v samostatné části dokumentace část PENB ( Průkaz energetické náročnosti budovy ), včetně stanovení a posouzení celkové energetické spotřeby stavby. Objekt je navržen v souladu s normovými hodnotami uvedenými v ČSN :2011 (Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky ). Vypočtené hodnoty součinitelnů prostupu tepla navrženými konstrukcemi odpovídají úrovni doporučených hodnot U ( W/m2*K ). Návrh skladeb viz. příloha této TZP, tepelně technické výpočty jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny v závěru části PENB průkazu energetické náročnosti budovy. Tepelně technické vlastnosti výplní otvorů včetně rámů budou odpovídat úrovni navržených obvodových konstrukcí budovy, tedy v úrovni doporučených hodnot součinitele prostupu tepla U dle ČSN : Generální dodavatel stavby vypracuje a předloží kompletní tepelně technické výpočty obvodových konstrukcí a posouzení klíčových detailů stavby, zahrnující veškeré navržené materiály použité při realizaci a při dodržení všech požadovaných parametrů uvedených v této dokumentaci ke stavebnímu povolení, a garantující dlouhodobou spolehlivost a životnost konstrukcí a eliminaci vzniku plísní a dřevokazných hub ( předepsaná maximální vlhkost dřeva, zamezení kondenzace vodní páry a akumulace vlhkosti v konstrukcích, celková neprůvzdušnost obálky budovy apod. ). Před zaklopením obvodových konstrukcí SDK předstěnami bude proveden Blower-door test na celkovou vzduchovou těsnost objektu a bude prokázán soulad s maximální doporučenou hodnotou N50,n (1/ hod) uvedenou pro daný typ stavby. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 14 z 16

15 7. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMÍ S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398 / 2009 Sb. ze dne 5. Listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, především pak dle 8 odst. (6) zahrnující do požadavků také školní a předškolní zařízení, která musí mít bezbariérově řešeny rovněž prostory pro děti, žáky a studenty. Veškeré požadavky pro přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace byly zapracovány do projektu. ( dle přílohy č.1, 2, 3 a 4 výše uvedené vyhlášky veřejné komunikace, rampy, vstupy do budov, vnitřní prostory, hygienická zařízení ) 8. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Stavba se nenachází v žádném bezpečnostním pásmu, na poddolovaném území nebo území ohroženém seismicitou. Objekt se z části nachází v ochranném pásmu lesa, jeho umístění ve vzdálenosti 10 m od okraje lesa je povoleno stanoviskem odboru životního prostředí MÚ v Říčanech, v souladu s návrhem změny č.2 ÚPO BABICE, ze dne Založení stavby nebude dosahovat horní úrovně hladiny spodní vody. Na základě provedeného radonového průzkumu byla stanovena míra rizika z vnikání radonu z podloží pozemku do budovy jako nízká - hodnota třetího kvartilu souboru hodnot ca75 = 17,7 kbq.m-3 ( pro střední plynopropustnost zeminy ). Jako ochrana před vnikáním radonu z podloží do budovy je navržena hydroizolační vrstva z modifikovaného SBS asfaltového pásu typu Glastek 40 Special mineral, s nosnou skleněnou tkaninou a minerálním posypem, plnoplošně natavený k podkladu. Navržená protiradonová a hydroizolační vrstva spodní stavby musí splňovat 1. kategorii těsnosti, tj. vodorovná izolace s dokonale těsným spojením všech částí izolace a dokonale těsným provedením všech prostupů kotvících prvků a instalací, včetně plynotěsné izolace vnitřních revizních šachet kanalizace. Poklopy šachet budou v plynotěsném provedení a včetně tepelné izolace na straně šachty proti zamezení vzniku kondenzátu. 9. OCHRANA OBYVATELSTVA Navrhovaná stavba nevyžaduje řešení z hlediska CO nebo ochrany obyvatelstva. C. SITUACE STAVBY viz. výkresová část D. DOKLADOVÁ ČÁST viz. samostatná část E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY viz. samostatná část F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 15 z 16

16 OBSAH DOKUMENTACE: SO.01 MATEŘSKÁ ŠKOLA 1) ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST AS 2) KONSTRUKČNÍ A STATICKÁ KS 3) TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (VZT, UT) TPS 4) ELEKTRO SILNOPROUD EL 5) ELEKTRO SLABOPROUD SL 6) ZAŘÍZENÍ ZTI (KANALIZACE, VODOVOD) ZTI 7) PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ PZ 8) GASTROTECHNOLOGIE GT 9) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PB SO.02 PŘÍPOJKY IS 10) SO.02-1 PŘÍPOJKA VODOVODU PV 11) SO.02-2 PŘÍPOJKA KANALIZACE PK 12) SO.02-3 PŘÍPOJKA PLYNOVODU PP SO.03 KOMUNIKACE 13) VNĚJŠÍ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ VDŘ SO.04 PRODLOUŽENÍ VEŘEJNÝCH ŘADŮ 14) SO.04-1 PRODLOUŽENÍ ŘADU VODOVOD PŘV 15) SO.04-2 PRODLOUŽENÍ ŘADU KANALIZACE PŘK 16) SO.04-3 PRODLOUŽENÍ ŘADU PLYNOVOD PŘP SO.05 VNĚJŠÍ ULIČNÍ OSVĚTLENÍ 17) VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VO PRŮZKUMY, PRŮKAZY A STUDIE - Studie osvětlení - Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB - Inženýrsko - geologický a hydrogeologický průzkum vč. stanovení radonového indexu ing. arch. Lubor Sladký S.H.S architekti s.r.o. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 16 z 16

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAMILY HOUSE,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh objektu hotelu v Pařížské ulici v Plzni se zaměřením na nosnou konstrukci Plzeň, 2014 Bc. Kateřina Malinová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, naposledy zákona č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Stavební úpravy v objektu č. 834 Dům s pečovatelskou službou Železný Brod

Stavební úpravy v objektu č. 834 Dům s pečovatelskou službou Železný Brod Stavební úpravy v objektu č. 834 Dům s pečovatelskou službou Železný Brod Stavebník : Město Železný Brod Datum: 01/2013 Stupeň PD : stavební úpravy projekt k stavebnímu povolení Projektant: ing. Matura

Více

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Červenec 2012 XXXLutz + Möbelix, Kolbenova Praha 9 - Vysočany (Oznámení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY - STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům David Fretschner Plzeň, 2013

Více

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy pavilonu D oddělení ODN Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... HP4-6-92448 2 OBSAH STRANA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 5 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.a Označení stavby... 5 1.b Stavebník nebo objednatel stavby... 5 1.c Projektant... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 6 2.a Stručný

Více

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace k akci : Zateplení obálky objektu Domova mládeže

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN GAP SITE IN PRAHA

POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN GAP SITE IN PRAHA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 údaje o stavbě název stavby: Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami modernizace sportovních stezek a výstavba fitness kiosků Místo

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI A PRO PROVEDENÍ STAVBY Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 499 / 2006 - přílohy č. 1 Název stavby:

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany S P09 070769/2013/OVÚR/Sk P09 047524/2014/OVÚR/Sk

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA TECHNICKÁ ZPRÁVA Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (změna 2013) Architektonicko-stavební řešení Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA Nástavba mateřské školy Elišky

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Architektonicko - stavební část:

Architektonicko - stavební část: Architektonicko - stavební část: Architektonické a dispoziční řešení : Hlavním záměrem projektu je doplnit a posílit síť gastronomických a hygienických zařízení v areálu zoologické zahrady. Cílem je vytvořit

Více