MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí"

Transkript

1 MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 1 z 16

2 OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 3 1. Identifikační údaje stavby 3 2. Identifikační údaje stavebníka 3 3. Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace 3 4. Základní charakteristika stavby a její účel 4 5. Údaje o využití území, pozemku a majetkoprávních vztazích 5 6. Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 5 7. Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu 5 8. Údaje splnění požadavků dotčených orgánů, o dodržení obecných požadavků na výstavbu (OTP), a o splnění podmínek regulačního plánu 6 9. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice Termíny zahájení a dokončení výstavby Členění stavby, etapizace Statistické údaje, odhad nákladů 7 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 7 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 7 2. Mechanická odolnost a stabilita Požární bezpečnost Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Bezpečnost při užívání Úspora energie a ochrana tepla Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Ochrana obyvatelstva 15 C. SITUACE STAVBY 15 viz. výkresová část dokumentace objektů D. DOKLADOVÁ ČÁST 15 - viz. samostatná část E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 15 - viz. samostatná část F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 15 GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 2 z 16

3 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Název: MATEŘSKÁ ŠKOLA BABICE Místo: k.ú. Babice , p.č. 79/1 a 366/1 ( komunikace ) Charakter: novostavba objektu včetně přípojek IS, terénních a zahradních úprav a přilehlé dopravní komunikace Stupeň: DOKUMENTACE KE SLOUČENÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Datum: Identifikační údaje stavebníka Vlastník, stavebník: Zástupce stavebníka: Obecní úřad Babice Babice 6, Říčany u Prahy, IČO Iva Kačírková, starostka obce tel.: Provedením stavby bude pověřena odborná firma s odpovídajícím oprávněním na základě výběrového řízení stavebníka. 3. Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace GENERÁLNÍ PROJEKTANT Název: SHS architekti s. r. o. Ing. Arch. Lubor Sladký, Ing. Arch. Lukáš Holub Adresa : Jankovcova 53, Praha 7, tel.: , DIC: CZ ICO: PROJEKTANTI ČÁSTÍ architektonicko-stavební: SHS architekti s. r. o. Ing. Arch. Lubor Sladký, Ing. Arch. Lukáš Holub Ing. Jan Rybář, spolupráce: Bc. Michal Babák Jankovcova 53, Praha , statika: zdravotně technické instalace: Ing. Václav Jandáček Břevnovská 5, Praha 6 telefon: Ing. Zdeňka Fialová Jeremkova 57, Praha 4 telefon: GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 3 z 16

4 silnoproudé elektroinstalace: Ing. Martin Bureš ( včetně VO ) Vyšehradská 429/37, PRAHA 2 telefon: slaboproudé elektroinstalace: vzduchotechnika, vytápění: požární bezpečnost: technologie gastroprovozu: vnější dopravní řešení: Plynovod, přípojka a plynová zařízení: osvětlení, oslunění: PENB Ing. Věra Končinská PROJEKCE SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ telefon: Ing. Petr Matoušek Technika prostředí staveb - projekce a poradenství Na Neklance 3233/40, Praha 5 telefon: Jan Drahoš Kamencová 210, Praha 9 telefon: Michal Kloub Kruhová 292, Babice telefon: Atelier PROMIKA s.r.o. Ing. Irena Macková Muchova 9, Praha 6 telefon: Věra Váňová, František Němeček Pocerady 127/E Týnec nad Sázavaou, telefon: Martin Stárka Dalea s.r.o. Havlíčkovo nám. 15, Rudná telefon: Entech - Group s.r.o Ing. Renata Straková Ke Kulturnímu domu 2/230, Praha 6 4. Základní charakteristika stavby a její účel Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení obsahuje návrh novostavby mateřské školy v severozápadní části zadaného pozemku p.č. 79/1 v obci Babice u Říčan, katastrální území Babice (dále označován jako prostor staveniště), včetně prodloužení řadů, přípojek IS, terénních a zahradních úprav, oplocení a výstavby dopravní komunikace na pozemku p.č. 366/1. V současné době se v prostoru staveniště nalézá hřiště na odbíjenou, dočasný objekt prodejny občerstvení a objekt zázemí sportovního klubu ( šatny,wc a sprchy ). Tento projekt byl vypracován ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení dle přílohy č.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb, a v žádném případě není určen k realizaci stavby. Žádnou svou částí nenahrazuje realizační, prováděcí ani dodavatelskou dokumentaci. Ta bude zpracovaná jako další samostatná fáze projektu. Generální dodavatel stavby je povinen v rámci své dodávky vypracovat dílenskou a výrobní dokumentaci, která bude předložena ke schválení architektem a investorem akce. Budova je dispozičně řešena jako dva na sobě nezávislé pavilony, každý s jednou třídou určenou pro hry, stravování i spaní a jedním společným hlavním vstupem. Každá třída je vybavena samostatným zázemím dětí šatna, umývárna, GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 4 z 16

5 WC, a technickým zázemím sklad lůžkovin a hraček. Samostatnou zónou propojující oba pavilony je pak zázemí ředitelky školy a vychovatelek kancelář, šatna se sprchou a WC a pohotovostní WC pro veřejnost. Stravování dětí se předpokládá v rámci školky z dovážených či upravovaných jídel. Pro tento účel je zřízena přípravna jídel, společná pro obě oddělení školky s výdejem do jednotlivých tříd. Děti mohou využít i venkovní WC v případě pobytu na dětském hřišti. Objekt je navržen jako dřevostavba, kde nosné konstrukce tvoří sendvičové stěny z dřevěných trámků KVH 160/80 mm, zaklopené sádrovláknitými požárně odolnými deskami tl. 15 mm. Střešní konstrukce je tvořena příhradovými fošnovými vazníky, spojovanými systémem gangnail, a skrytými nad sádrokartonovým požárně odolným podhledem a vrstvou minerální tepelné izolace. Střešní prostor s vazníky tvoří vnější provětrávaná dutina střechy. Vnější fasádu objektu tvoří zavěšené cementovláknité desky na nosném roznášecím roštu opatřené barevnou lazurou ( barva černá antracit a žlutozelená ), v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem z EPS a probarvenou fasádní omítkou ( barva světle šedo béžová / žlutozelená ). Vnitřní části teras východní fasády, obrácené do zahrady, budou obloženy vodorovně skládanými palubkami z ušlechtilého bezúdržbového dřeva v. 200 mm, variantně budou provedeny taktéž kontaktním zateplovacím systémem z EPS a probarvenou fasádní omítkou. Střecha objektu je šikmá sedlová ve sklonu 15, s povlakovou hydroizolací z SBS mod. asfaltových pásů s nakašírovaným břidličným posypem a probarvením. Výška objektu v hřebeni nad upraveným terénem činí cca 6,0 m, přesné výškové řešení viz. výkresová část půdorys střechy, řezy. 5. Údaje o využití území, pozemku a majetkoprávních vztazích Dosavadní využití území: Sportoviště a rekreační plocha, ostatní plocha. Ostatní komunikace. Stavební pozemek: k.ú. Babice , p.č. 79/1, 366/1 Celková výměra: m2 / m2 ( komunikace ) Vlastník pozemku: OBEC BABICE Babice 6, Říčany u Prahy, IČO Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů - Požadavky a zadání investora - Prohlídka místa, fotodokumentace - Projekční podklady a požadavky správců sítí, přípojná místa, skutečné provedení ( spol. Vintex s.r.o. ) - Geodetické zaměření lokality 7/ Architektonická studie 9/2012 ( S.H.S architekti s.r.o. ) - IG a hydrogeologický průzkum 8/2012 (Geodyn s.r.o. ) - Studie osvětlení 11/2012 ( Dalea s.r.o. ) 7. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Prostor staveniště od západu přímo sousedí s navrhovanou komunikací ( součástí dokumentace jako samostatný stavební objekt SO.03 ) jejíž součástí je plocha veřejného parkoviště určeného potřebám školky. Plocha komunikace je řešena jako obytná zóna. Vstup pro pěší do školky bude realizován napojením na východní okraj nově vzniklé komunikace rozšířením v podobě chodníku. Zásobování objektu a nástup v případě zásahu jednotek HZS bude realizován z vyhrazeného prostoru komunikace před vstupem do školky. Vstup na pozemek i do samotného objektu školky je navržen v souladu s požadavky pro řešení přístupu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Řešení dopravy v klidu Parkování vozidel bude zajištěno parkovacími stáními podél navrhované komunikace, obsahujícím celkem 10 parkovacích stání. Pro kapacitu navrhované mateřské školy 48 dětí je stanovena základní potřeba 1 parkovacího stání na 5 dětí (ČSN , tabulka 34 ). Celkový počet stání byl určen ze vzorce N = O 0 k a + P 0 k a k p dle ČSN , článek Koeficienty k a a k p jsou rovny 1 (obec do 5000 obyvatel, uvažovaný stupeň GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 5 z 16

6 automobilizace 400 vozidel / 1000 obyvatel ). Pro navrhovaný objekt je potřeba celkem 10 parkovacích stání, z toho jedno parkovací stání bude vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V současné době není v prostoru stavebního pozemku realizována žádná přípojka inženýrských sítí. Od nejbližšího přípojného místa budou prodlouženy stávající veřejné řady vodovodu, kanalizace a plynu ( součástí této dokumentace Stavební objekt SO.04 ) pod nově budovanou komunikací ( Stavební objekt SO.03 ) až před objekt školky, kde budou zakončeny zaslepením. Na nově prodloužené řady budou napojeny a vybudovány přípojky vodovodu, kanalizace a plynu ( stavební objekt SO.02 ), zakončené za hranicí stavebního pozemku ve vodoměrné, resp. revizní PVC šachtě a zděném revizním sloupku s HUP. Napojení objektu na přípojky technické infrastruktury bude provedeno v rámci venkovních rozvodů jednotlivých profesních částí viz. koordinační situace a samostatné profesní části. 8. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, o dodržení obecných požadavků na výstavbu ( OTP ) a o splnění podmínek územního a regulačního plánu Projekt byl předběžně konzultován s krajskou hygienickou stanicí s působností pro středočeský kraj, jejíž požadavky a doporučení byly zapracovány do projektu. Veškeré další zapracované požadavky dotčených orgánů státní správy jsou uvedeny v samostatné části dokumentace: část D dokladová část. Projekt byl vypracován v souladu s obecnými požadavky na výstavbu (OTP) a požadavky na řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Navrhovaný objekt mateřské školy je v souladu s platným územním a regulačním plánem obce Babice a není v rozporu s plánovaným využitím stavebních pozemků. 9. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice Předpokladem zahájení výstavby objektu bude úprava a příprava stávajícího terénu k založení stavby ( skrývka ornice ), dále zřízení a zajištění zařízení staveniště včetně veškerého zázemí, a provedení nových přípojek sítí ( vodovod, kanalizace, plynovod, elektro NN ) včetně nezbytného prodloužení veřejných řadů jednotlivých médií, viz. odstavec 11 členění stavby a etapizace. 10. Termíny zahájení a dokončení výstavby - Projektová příprava stavby: Architektonická studie: 09 / 2012 Projekt pro sloučené územní a stavební řízení: 12 / Předpokládaný časový průběh výstavby: zahájení výstavby: 03 / 2012 ukončení výstavby: 08 / 2012 doba výstavby v měsících: 6 Předpokládaný termín pro zahájení a dokončení výstavby bude ovlivněn průběhem územního a stavebního řízení na objekt a samotným technologickým postupem stavby. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 6 z 16

7 11. Členění stavby, etapizace Stavební objekty, které jsou součástí této dokumentace pro stavební povolení: SO.01 Objekt Mateřské školy, oplocení a terénní úpravy SO.02 Přípojky inž. sítí ( Vodovod, kanalizace, plynovod ) SO.03 Příjezdová komunikace ( Část vnější dopravní řešení ) SO.04 Prodloužení veřejných řadů vodovod, kanalizace, plynovod SO.05 Veřejné osvětlení ( část VO ) Výstavba školky bude probíhat po cca 3 etapách: 1.etapa 2.etapa 3.etapa - Zařízení staveniště, zemní práce, výkopy, podkladní betony - HSV - Hrubá stavba objektu, provádění přípojek IS a veřejných řadů, úprava terénu HTÚ - PSV - Dokončovací a kompletační práce, vnější areálové sítě, ČTÚ (zpevněné povrchy, sadové úpravy), oplocení, dětské hřiště 12. Statistické údaje, odhad nákladů Odhad celkových stavebních nákladů pro objekt mateřské školy činí 8,8 mil. Kč bez DPH. Celková zastavěná plocha objektem je 401,8 m2, celková vnitřní čistá užitná plocha činí 326,8 m2. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a) Zhodnocení staveniště Prostor staveniště byl geodeticky zaměřen a byly provedeny průzkumy pro stanovení radonového indexu, IG a hydrogeologických poměrů ( GEODYN s.r.o. ). Závěry a data z těchto podkladů byly zapracovány do projektové dokumentace - viz. samostatné přílohy. Prostor staveniště je ve vlastnictví stavebníka a v současné době se zde nalézá hřiště na odbíjenou, dočasný objekt prodeje občerstvení a objekt zázemí sportovního klubu ( šatny, sprchy a WC ). Nachází se na severním okraji obce za zástavbou rodinných domů, při okraji lesa. Z východu je prostor staveniště vymezen hranicí fotbalového hřiště, ze západu polní cestou vedoucí k lesu. Ze severu je ohraničen stávající hranicí lesa a od jihu je volný. Předpokládá se zde však výstavba nového zázemí sportovního klubu ( šatny, WC, bufet ) s přilehlým volejbalovým hřištěm, které bude posunuto oproti současné pozici směrem k jihu. Terén je rovinatý a poměrně vyrovnaný, s mírným sklonem od lesa směrem k jihu. Přístup a příjezd do prostoru staveniště je možný od západu přímo z polní cesty na pozemku p.č Prostor staveniště je změnou územního plánu č.2 z roku 2012 zařazen do kategorie SVO smíšené území obchodu a služeb. Mateřskou školu je zde tedy přípustné realizovat. Na stavební pozemek nejsou v tuto chvíli zavedeny sítě technické infrastruktury. Řešení přípojek objektu mateřské školy včetně prodloužení veřejných řadů v ulici Ke Hřišti je součástí tohoto projektu viz. samostatné části dokumentace, stavební objekty SO.02 a SO.04 ( kanalizace, vodovod a plynovod ). Součástí projektu je také řešení nové obslužné komunikace s parkovacími stáními navazující na ulici Ke Hřišti viz. samostatná část Vnější dopravní řešení, stavební objekt SO.03. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 7 z 16

8 b) Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavby Stavba mateřské školky je jednopodlažní přízemní budova obdélníkového tvaru, osazená v severozápadním cípu stavebního pozemku, orientovaná severojižně. Hlavní vstup do budovy je situován na západní straně, v návaznosti na nově budovanou komunikaci. Plocha komunikace je řešena jako obytná zóna. Zásobování a nástup jednotek HZS v případě zásahu při požáru bude realizován z vyhrazeného prostoru v přilehlé komunikaci před vstupem do školky. Nezastavěná východní část pozemku je určena venkovnímu pobytu dětí a jejich hrám, kde jsou také umístěny herní prvky ( klouzačky, houpadla, pískoviště, prolézačka ). Pozemek bude zatravněn a vhodně osázen novou vzrostlou zelení a nízkými keři. Navrhovaná mateřská školka je dvoutřídní s celkovou kapacitou 2 x 24 dětí. Budova je dispozičně řešena jako dva na sobě nezávislé pavilony, každý s jednou třídou určenou pro hry, stravování i spaní a jedním společným hlavním vstupem. Každá třída je vybavena samostatným zázemím dětí šatna, umývárna, WC, a technickým zázemím skladem lůžkovin a hraček. Samostatnou zónou propojující oba pavilony tvoří zázemí ředitelky školy a vychovatelek kancelář, šatna se sprchou a WC a pohotovostní WC pro veřejnost. Obě třídy školky spojuje společná přípravna jídel určená pouze pro dovoz a ohřev hotových pokrmů a polotovarů, s výdejem dveřmi do jednotlivých tříd. V době venkovního pobytu dětí na dětském hřišti je možné využít venkovní WC, umístěné vedle prostoru venkovního skladu nářadí pro údržbu zahrady. Výtvarné a hmotové pojetí objektu vychází z dispoziční koncepce dvou částí herních prostorů a zázemí školky dvou navzájem do sebe zaklíněných podélných hranolů, otočených kolem své osy proti sobě ve sklonu střechy 15 a půdorysně vzájemně posunutých. Vnější členění budovy tedy tvoří dvě do sebe zaklesnuté hmoty, představující obě funkční sféry, odlišené vnějším členěním i vzhledem. Fasádu první z nich bude tvořit kontaktní zateplovací systém z EPS s probarvenou fasádní omítkou ( barva světle šedo-béžová se žlutozelenými zářezy u vstupu a okna do kanceláře ), v šikmé části s omítkou na předsazené konstrukci s provětrávanou mezerou. Fasádu druhé, masivnější hmoty herních prostor, budou tvořit zavěšené cementovláknité desky v atypickém rastru na roznášecím roštu, opatřené barevnou lazurou ( barva černá antracit a žlutozelená ). Vnitřní části teras východní fasády, obrácené do zahrady, budou obloženy vodorovně skládanými palubkami z ušlechtilého bezúdržbového dřeva v. 200 mm. c) Technické a konstrukční řešení stavby Založení a spodní stavba Budova bude založena na základových pasech z prostého betonu do nezámrzné hloubky s šířkou 60 cm a podezdívce z prolévaných betonových bloků ztraceného bednění š. 40 cm. Vnitřní prostor mezi pasy a bloky bude vyplněn řádně zhutněným zásypem ze štěrkopísku. Na podezdívku a zhutněný zásyp bude položena tenká vyztužená železobetonová roznášecí deska, tvořící podkladní vrstvu izolace proti zemní vlhkosti a radonu a dalším podlahovým vrstvám viz. skladby konstrukcí, příloha č.1, a část 8 této TZP Ochrana před vnějšími vlivy. Konstrukční řešení Objekt je navržen jako dřevostavba, kde nosné konstrukce tvoří sendvičové stěny z dřevěných trámků KVH 160/80 mm, zaklopené sádrovláknitými požárně odolnými deskami tl. 15 mm. Ostatní nenosné vnitřní konstrukce jsou také trámkové, či systémové SDK příčky dle standardu výrobce, např. Knauf. Povrch všech vnitřních prostor je tvořen SDK předstěnami ( u prostor WC, umýváren a přípravny jídel musí být použity impregnované SDK desky ) s instalační dutinou pro vedení instalací ZTI a elektro. Obvodové stěny jsou zatepleny tepelnou izolací z minerálních vláken ( uvnitř sendviče a pod provětrávanou zavěšenou fasádou ) a z expandovaného polystyrenu ( kontaktní zateplovací systém ). Zkosení šikmých stěn bude tvořeno provětrávanou zavěšenou fasádou na roštu z příhradových sbíjených vazníků. Střešní konstrukce je tvořena příhradovými fošnovými vazníky, spojovanými systémem gangnail, a skrytými nad sádrokartonovým podhledem a vrstvou minerální tepelné izolace. Střešní prostor s vazníky tvoří vnější provětrávanou dutinu střechy. Návrh dostatečného odvětrání, včetně umístění a velikostí větracích otvorů, mřížek a střešních tvarovek, bude podrobně řešen v dalším stupni PD, případně bude součástí výrobní dokumentace vypracované generálním dodavatelem stavby ( GD ). Větrací mřížky či spáry v podhledu teras a na fasádě budou přednostně řešeny jako průběžné a skryté. Podkrovní větraný prostor bude přístupný z boku štítovými stěnami pomocí GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 8 z 16

9 odnímatelných dílů obkladových desek. Střecha objektu je šikmá sedlová ve sklonu 15, s povlakovou hydroizolací z SBS mod. asfaltových pásů s nakašírovaným břidličným posypem a probarvením. Výška objektu v hřebeni nad upraveným terénem činí cca 6,0 m. Architektonické řešení Vnější fasádu objektu tvoří zavěšené cementovláknité desky na nosném roznášecím roštu opatřené barevnou lazurou ( barva černá antracit a žlutozelená ), v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem z EPS a probarvenou fasádní omítkou ( barva světle šedo-béžová / žlutozelená ). Spárořez kladu obkladových desek bude atypický a bude podrobně zpracován v dalším stupni PD, nebo bude součástí výrobní dokumentace vypracované GD stavby. Vnitřní části teras východní fasády, obrácené do zahrady, budou obloženy vodorovně skládanými palubkami z ušlechtilého bezúdržbového dřeva v. 200 mm, variantně budou provedeny taktéž kontaktním zateplovacím systémem z EPS a probarvenou fasádní omítkou. Barevné řešení a skladba povrchů viz. výkresová část, pohledy na objekt - barevné řešení. Zastřešení vstupního závětří bude provedeno ze skleněné tabule z lepeného tvrzeného skla čiré barvy odpovídající tloušťky, zavěšené na ocelových táhlech z kulatiny, a kotvené pomocí lepených nerez terčů. Veškerá oplechování včetně parapetů a viditelných dešťových svodů budou provedena z poplastovaného plechu barvy dle výběru architektem z předloženého vzorníku, ref. černá antracit. Výplně otvorů Okna budou plastová profil min. 6 komor o tepelně technických vlastnostech viz. část 6 ochrana tepla. Povrch okenních rámů bude hladký a bez vzoru, vnitřní barva rámů bílá, vnější černá antracit, otevíravé části viz výkresová část, pohledy a barevné řešení. Kličky otevírání oken budou umístěny nejníže ve výšce 1,6 m nad podlahou. Francouzská okna a prosklené části fasády bez parapetu budou provedeny z bezpečnostního zasklení, dimenzovaná na pád člověka / dítěte do skleněné výplně, a eliminující jakékoliv zranění z možného tříštění skla, a to na vnější ( ze strany zahrady ) i vnitřní straně zasklení ( herny ), tj. v souladu s EN Okenní připojovací spáry budou uzavřeny těsnící páskou jak ze strany exteriéru - proti vnikání vlhkosti, tak interiéru - proti pronikání vodních par. Těsnící páska bude v interiéru plynotěsně napojena na parozábranu stěn. Řešení vstupu do budovy a vybavení vstupních dveří musí z hlediska přístupu osob se sníženou schopností pohybu a orientace splňovat vyhlášku č.398 / 2009 Sb, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, příloha č.3, část 1.- Vstupy do budov a část 3. Dveře. Stejné požadavky jsou kladeny na dveře v prosklené sestavě ( francouzská okna ) ústící na venkovní terasu směrem do zahrady. Z hlediska požárně bezpečnostního řešení dveře nesmí mít práh, a kování dveří musí v provozní době budovy umožňovat kdykoli okamžitý východ na volný terén. Vstupní dveře, stejně jako dveře v požárně dělících stěnách, budou vybaveny samozavíračem s kluznou lištou, ref. výrobce GEZE. Z vnější strany budou vstupní dveře osazeny svislým madlem antracitové barvy, případně v nerezovém provedení. Zámek bude s elektronickou deblokační funkcí, napojen na systém domovního intercomu. Vnitřní dveře budou dřevěné masivní bez prosklených částí v obložkových zárubních, povrch laminát CPL tl. 0,2 mm hladký bílý, bez vzoru, případně vzor bílá perla. Dveřní kování bude nerezové rozetové, s FAB vložkou, na WC pro veřejnost a v zázemí personálu s WC západkou. Okenní kličky dle dodávky oken, barva bílá, na vnější straně madlo barva antracit. Všechna kování budou předložena jako vzorek k výběru architektovi ke schválení. Interiér V obou hernách dětí, kanceláři, šatnách a skladech lůžkovin bude položeno marmoleum z přírodního kaučuku, s grafickým vzorem ze dvou barevných provedení grafický návrh dle projektu interiéru. Keramické obklady a dlažby budou ref. standardu Rako Object COLOR ONE a TWO o formátu 10x10 cm, provedení matt, ve 4 barevných modifikacích pro obklady a 2 pro dlažby. Grafické řešení a spárořez dle projektu interiéru. Veškeré pohledové prvky a materiály, zařizovací předměty a vybavení, fasádní omítky a obkladové desky, dveřní a okenní výplně otvorů, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky, jejich povrchy a barvy, budou předmětem vzorkování a výběru architektem. Pro stavbu bude použito pouze prvků a materiálů certifikovaných pro použití v ČR a schválených a potvrzených podpisem architekta a investora stavby dle předloženého seznamu vzorků. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 9 z 16

10 d) Kapacity, orientace, osvětlení a oslunění Celková plocha pozemku: m2 Plocha pozemku určená uzemním plánem SVO: cca m2 ( dle změny č.2 ÚPO Babice ) Zastavěná plocha objektem MŠ: 401,8 m2 Celková zastavěná plocha: 500,1 m2 ( včetně venkovních zpevněných ploch ) Celková čistá užitná plocha: 326,8 m2 Celkový obestavěný prostor: 2 330,8 m3 Zbývající nezastavěná plocha: ,8 m2 Herní a pobytové prostory školky jsou orientovány směrem k východu, což zajišťuje osvětlení a oslunění těchto ploch v obvyklé době pobytu dětí ve školce ( dopoledne ). Stejně tak umístění venkovních ploch pro pobyt dětí mimo budovu školky na východní straně staveniště zaručuje dostatečné denní působení slunečních paprsků. Hygienické limity pro osvětlení obou učeben i ostatních pobytových místností a pracovišť jsou tímto projektem splněny viz. samostatná část studie osvětlení. e) Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a výplní otvorů Objekt je navržen v souladu s normovými hodnotami uvedenými v ČSN :2011 (Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky). Vypočtené hodnoty součinitelnů prostupu tepla navrženými konstrukcemi odpovídají úrovni doporučených hodnot U ( W/m2*K ). Parozábrana instalovaná v obvodové a střešní konstrukci bude s hliníkovou odrazivou fólií v odpovídající kvalitě o SD min. 150 m nutno vždy ověřit a doložit tepelně technickým výpočtem za podmínky zamezení jakékoliv kondenzace vodních par v konstrukci. Při návrhu konstrukčního řešení a dílčích detailů stavby je nutno zajistit vzájemné dokonalé a plynotěsné napojení parozábrany stěn a stropu, včetně napojení na vnitřní těsnící pásky okenních připojovacích spar, při dodržení minimální perforace. Návrh skladeb viz. příloha této TZP, tepelně technické výpočty jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny v závěru části PENB průkazu energetické náročnosti budovy. Tepelně technické vlastnosti výplní otvorů včetně rámů budou odpovídat úrovni navržených obvodových konstrukcí budovy, tedy v úrovni doporučených hodnot součinitele prostupu tepla U dle ČSN : Generální dodavatel stavby vypracuje a předloží kompletní tepelně technické výpočty obvodových konstrukcí a posouzení klíčových detailů stavby, zahrnující veškeré navržené materiály použité při realizaci a při dodržení všech požadovaných parametrů uvedených v této dokumentaci ke stavebnímu povolení, a garantující dlouhodobou spolehlivost a životnost konstrukcí a eliminaci vzniku plísní a dřevokazných hub ( předepsaná maximální vlhkost dřeva, zamezení kondenzace vodní páry a akumulace vlhkosti v konstrukcích, celková neprůvzdušnost obálky budovy apod. ). f) Řešení vnějších ploch Okolí stavby bude rozčleněno na plochy zpevněné, určené k pohybu a přístupu osob a zásobování do objektu, a nezpevněné, upravené a určené k vnějšímu pobytu dětí ( zatravněné plochy ) a jejich hrám ( dopadové plochy v okolí herních prvků ). Zpevněné plochy budou tvořeny chodníčky ze zámkové dlažby, osazené ve spádu, jednak pro překonání terénních výškových rozdílů, tak i k odvodnění srážkové vody směrem od objektu. Tvarovky zámkové dlažby chodníku u objektu budou obdélné rozměru 20x10 cm, tmavě šedé barvy se zkosenou hranou, kladeny kolmo k objektu na střih. Pochůzné plochy budou vyspádovány a řešeny v mezích požadavků pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace, včetně přístupu ke vstupu do objektu. Pro venkovní pobyt dětí při zhoršeném počasí je navržena venkovní terasa na zvýšeném nosném ocelovém roštu s povrchem z dřevoplastových profilů. Zpevněná plocha přístupové cesty do zahrady školky bude tvořena prefabrikovanými betonovými šlapáky, zapuštěnými v travnaté ploše zahrady v úrovni terénu. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 10 z 16

11 Nezpevněné zatravněné plochy budou osázeny vybranými druhy vzrostlé zeleně viz. architektonická situace. Podél hranice se sousedními pozemky bude osázen živý plot pro oddělení hracího prostoru dětí. Podél celého obvodu objektu mateřské školy bude realizován okapový a drenážní chodníček z praného říčního kačírku. Na hranici staveniště bude vybudováno lehké oplocení z pletiva z poplastované oceli, na poplastovaných sloupcích kotvených do hloubených betonových patek v zemině. Oplocení bude mít výšku 1600 mm, včetně nosných sloupků a vstupní branky do zahrady. Ta bude tvořena rámem z pozinkovaných válcovaných ocelových profilů ( jeklů ) a výplní z dekorativního tahokovu, např. FILS 21. Z východní strany bude plocha zahrady školky oddělena od plochy fotbalového hřiště ochranným plotem výšky 6,0 m, tvořeným poplastovaným pletivem na ocelových sloupcích, které budou založeny v dostatečné hloubce a zajištěny podpěrami a zavětrováním. Podrobný návrh konstrukce bude součástí dílenské dokumentace vybraného dodavatele stavby. g) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Prostor staveniště od západu přímo sousedí s navrhovanou komunikací ( součástí dokumentace jako SO.02 ) jejíž součástí je plocha veřejného parkoviště určeného potřebám školky. Plocha komunikace je řešena jako obytná zóna. Vstup pro pěší do školky bude realizován napojením na západní okraj nově vzniklé komunikace. Zásobování objektu a nástup v případě zásahu HZS bude realizován z vyhrazeného prostoru přilehlé komunikace rozšířeného zpevněnou plochou před vstupem do školky. Vstup na pozemek i do samotného objektu školky je navržen v souladu s požadavky pro řešení přístupu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Řešení dopravy v klidu Parkování vozidel bude zajištěno parkovacími stáními podél navrhované komunikace, obsahujícím celkem 10 parkovacích stání. Pro kapacitu navrhované mateřské školy 48 dětí je stanovena základní potřeba 1 parkovacího stání na 5 dětí (ČSN , tabulka 34 ). Celkový počet stání byl určen ze vzorce N = O 0 k a + P 0 k a k p dle ČSN , článek Koeficienty k a a k p jsou rovny 1 (obec do 5000 obyvatel, uvažovaný stupeň automobilizace 400 vozidel / 1000 obyvatel ). Pro navrhovaný objekt je potřeba celkem 10 parkovacích stání, z toho jedno parkovací stání bude vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V současné době není v prostoru stavebního pozemku realizována žádná přípojka inženýrských sítí. Od nejbližšího přípojného místa budou prodlouženy stávající veřejné řady vodovodu, kanalizace a plynu ( součástí této dokumentace Stavební objekt SO.04 ) pod nově budovanou komunikací ( Stavební objekt SO.03 ) až před objekt školky, kde budou zakončeny zaslepením. Na nově prodloužené řady budou napojeny a vybudovány přípojky vodovodu, kanalizace a plynu ( stavební objekt SO.02 ), zakončené za hranicí stavebního pozemku ve vodoměrné, resp. revizní PVC šachtě a zděném revizním sloupku s HUP. Napojení objektu na přípojky technické infrastruktury bude provedeno v rámci venkovních rozvodů jednotlivých profesních částí viz. koordinační situace a samostatné profesní části. h) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Stavební práce nebudou mít přímý negativní vliv na úroveň životního prostředí. Bude však nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku v místě stavebních prací a dodržovat normové hodnoty hlukové zátěže. Odpad vzniklý stavební činností bude nepřetržitě odvážen na nejbližší skládku odpadů. Z pohledu na životní prostředí bude požadováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, upřednostnit opětovné použití odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou (např. stavební suť - inertní odpad, dřevo, barevné kovy) nebo zajistit nezávadnou likvidaci (zbytky izolačních hmot, prázdné obaly od barev, čistící bavlna apod.). Doklady o využití odpadů popřípadě nezávadné likvidaci odpadů vzniklých stavební činností budou předloženy ke kolaudačnímu souhlasu a potvrzeny oprávněným příjemcem. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 11 z 16

12 i) Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana před negativními účinky realizace Stavební činnost bude doprovázena tvorbou hluku a prachu. V rámci ochrany těchto negativních účinků bude důsledně dodržována stanovená pracovní doba pro provoz hlučných procesů a zařízení, a jejich maximální přípustná hladina hluku dle platných hygienických limitů. Při procesech spojených se vznikem prachu bude prováděno kropení a bude přihlédnuto k aktuální intenzitě rychlosti a směru větru v místě staveniště tak, aby nedocházelo k šíření prachu na okolní pozemky. Staveniště bude oploceno mobilní bariérou, zajišťující základní hlukovou a prachovou ochranu. 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA Stavba je navržena na základě statických výpočtů, které zaručují, že zatížení na ni působící v průběhu výstavby i užívání nebude mít za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení ( i instalovaného vybavení ) v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, a ohrožení životů uživatelů stavby na základě poškození či zřícení stavby nebo její části. Technické řešení nosných částí stavby včetně statických výpočtů a schémat konstrukcí viz. samostatná část konstrukční a statická. Tato část představuje pouze schema a nenahrazuje prováděcí, dílenskou nebo výrobní dokumentaci. Dodavatel stavby je v rámci své dodávky povinen vypracovat realizační dokumentaci dřevostavby, respektující veškeré požadavky technického a architektonického řešení budovy a koordinaci všech profesních částí dokumentace, včetně zapracování požadavků vyplývajících z akustických a tepelně technických výpočtů a posudků jednotlivých konstrukčních prvků budovy. V rámci přípravy stavby bude pamatováno na požadavek stavební připravenosti pro osazení střešní fotovoltaické elektrárny. Pro případ realizace bude počítáno se statickou rezervou ve střešní konstrukci nutno prověřit dle konkrétního systému a dle uvažovaného rozsahu, včetně možností nejvhodnějšího a nejefektivnějšího umístění panelů a dalších potřebných podpůrných zařízení. Veškeré nosné i podpůrné dřevěné části konstrukcí budou impregnované a ošetřené proti dřevokazným houbám, plísním a hmyzu! 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Projekt požární bezpečnosti stavby byl řešen v souladu a dle následujících vyhlášek norem: ČSN Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. ČSN Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. ČSN Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami. ČSN Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí. ČSN Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou. ČSN Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení. Vyhl. č. 26/1999 Sb. Hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Podrobné řešení požární bezpečnosti stavby viz. samostatná část - PBŘS. 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Stavba je navržena v souladu s hygienickými a normovými požadavky pro zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku, především pak s vyhláškou č. 410 / 2005 Sb. ve znění změny č. 343 / 2009 Sb. Splnění požadavků se týká především prostorových podmínek, vybavení, provozu, osvětlení, vytápění, mikroklimatických podmínek, zásobování vodou a úklidu v mateřských školách. Vnitřní prostory školky, především heren dětí, budou splňovat hygienické požadavky na akustiku místností, které budou před kolaudací ověřeny měřením. V rámci další fáze projektu bude nutné řešit přeslechy mezi jednotlivými místnostmi, např. těsnou návaznost dělících stěn a příček na stropní konstrukce tak, aby splňovaly veškeré legislativní požadavky pro dělící konstrukce. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 12 z 16

13 Naložení s odpady plynoucími ze stavby: Dodavatel stavby je povinen dodržovat povinnosti plynoucí ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Odpady budou důsledně zařazeny podle druhů a kategorií, tříděny dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., a odstraněny předepsaným způsobem dle platné legislativy, s přihlédnutím k metodickému návodu z usnesení vlády ČR č. 18/2005 ze dne , opatření č. 1.3, k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky ( o naložení se stavebními a demoličními odpady ). - Přehled očekávaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě: Poř. č. Název Kategorie Kód odpadu 1 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N Papírové a lepenkové obaly O Plastové obaly O Dřevěné obaly O Směsné obaly O Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N Beton O Cihly O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky N Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod O Dřevo O Sklo O Plasty O Zemina a kamení obsahující nebezpeč. látky N Zemina a kamení neuvedené pod O Vytěžená hlušina obsah. nebezpečné látky N Vytěžená hlušina neuvedená pod O Izolační materiál obsahující nebezpeč. látky N Izolační materiály neuvedené pod O Barvy, lepidla a pryskyřice N Směsný komunální odpad O Biologicky rozložitelný odpad (kácení dřevin) O Uliční smetky O Nepotřebný stavební materiál, zemina a nepotřebný humózní materiál, dřevěný materiál, bude odvážen kontinuálně. Využitelná část zeminy po skrývce ornice bude dočasně deponována v prostoru staveniště, viz. část ZOV. Odpadové hospodářství provoz objektu Řešení odpadového hospodářství vychází ze systému třídění komunálního odpadu. Z výše zmíněné vyhlášky vyplývá povinnost odpad třídit. Odpad bude tříděn na: směsný odpad, papír, sklo, plasty. Na jednotlivé druhy odpadů budou použity nádoby splňující předpoklady na bezpečné zajištění jejich skladování. - Očekávané druhy vznikajících odpadů: Poř. č. Název Kategorie Kód odpadu 1 Papírové a lepenkové obaly tříděný sběr využitelných O složek GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 13 z 16

14 2 Plastové obaly tříděný sběr využitelných složek O Skleněné obaly tříděný sběr využitelných složek O Biologicky rozložitelný odpad (údržba zeleně) O Směsný komunální odpad O Dopravní zabezpečení odvozu odpadků Na rohu stavebního pozemku je vedle posledního parkovacího stání vyhrazen prostor pro nádoby na komunální a tříděný odpad ( viz. výkresová část situace ), kde bude přechodně skladován - než bude předán odborné firmě k likvidaci - v souladu s příslušnými předpisy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a provozního řádu objektu (požadavky na třídění odpadu a jeho dalšího použití). Pravidelný odvoz komunálního odpadu bude zajišťovat odborná firma. Odvoz komunálního odpadu bude zajištěn z nově budované dopravní komunikace ( prodloužení ulice Ke Hřišti ). Stavební činnost bude doprovázena tvorbou hluku a prachu. V rámci ochrany těchto negativních účinků bude důsledně dodržována stanovená pracovní doba pro provoz hlučných procesů a zařízení, a jejich maximální přípustná hladina hluku dle platných hygienických limitů. Při procesech spojených se vznikem prachu bude prováděno kropení a bude přihlédnuto k aktuální intenzitě rychlosti a směru větru v místě staveniště tak, aby nedocházelo k šíření prachu na okolní pozemky rodinných domů, sportoviště a přilehlého lesa. Staveniště bude oploceno mobilní bariérou, zajišťující základní hlukovou a prachovou ochranu. Oplocení staveniště bude vybaveno informačními tabulkami ohledně zákazu vstupu nepovolaných osob a dále požadavky plynoucími z bezpečnostních předpisů při práci ( používání ochranných přileb, reflexní vesty, pevné obuvi apod. ). 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ Bezpečnost při užívání budovy se řídí platnými legislativními předpisy, vztahujícími se na zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Budoucí provozovatel objektu předloží před zahájením provozu Provozní řád budovy včetně řešení kritických situací ( požár, evakuace apod. ). 6. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA Požadavky na energetickou náročnost budovy a průkaz o splnění porovnávacích ukazatelů je uveden v samostatné části dokumentace část PENB ( Průkaz energetické náročnosti budovy ), včetně stanovení a posouzení celkové energetické spotřeby stavby. Objekt je navržen v souladu s normovými hodnotami uvedenými v ČSN :2011 (Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky ). Vypočtené hodnoty součinitelnů prostupu tepla navrženými konstrukcemi odpovídají úrovni doporučených hodnot U ( W/m2*K ). Návrh skladeb viz. příloha této TZP, tepelně technické výpočty jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny v závěru části PENB průkazu energetické náročnosti budovy. Tepelně technické vlastnosti výplní otvorů včetně rámů budou odpovídat úrovni navržených obvodových konstrukcí budovy, tedy v úrovni doporučených hodnot součinitele prostupu tepla U dle ČSN : Generální dodavatel stavby vypracuje a předloží kompletní tepelně technické výpočty obvodových konstrukcí a posouzení klíčových detailů stavby, zahrnující veškeré navržené materiály použité při realizaci a při dodržení všech požadovaných parametrů uvedených v této dokumentaci ke stavebnímu povolení, a garantující dlouhodobou spolehlivost a životnost konstrukcí a eliminaci vzniku plísní a dřevokazných hub ( předepsaná maximální vlhkost dřeva, zamezení kondenzace vodní páry a akumulace vlhkosti v konstrukcích, celková neprůvzdušnost obálky budovy apod. ). Před zaklopením obvodových konstrukcí SDK předstěnami bude proveden Blower-door test na celkovou vzduchovou těsnost objektu a bude prokázán soulad s maximální doporučenou hodnotou N50,n (1/ hod) uvedenou pro daný typ stavby. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 14 z 16

15 7. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMÍ S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398 / 2009 Sb. ze dne 5. Listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, především pak dle 8 odst. (6) zahrnující do požadavků také školní a předškolní zařízení, která musí mít bezbariérově řešeny rovněž prostory pro děti, žáky a studenty. Veškeré požadavky pro přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace byly zapracovány do projektu. ( dle přílohy č.1, 2, 3 a 4 výše uvedené vyhlášky veřejné komunikace, rampy, vstupy do budov, vnitřní prostory, hygienická zařízení ) 8. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Stavba se nenachází v žádném bezpečnostním pásmu, na poddolovaném území nebo území ohroženém seismicitou. Objekt se z části nachází v ochranném pásmu lesa, jeho umístění ve vzdálenosti 10 m od okraje lesa je povoleno stanoviskem odboru životního prostředí MÚ v Říčanech, v souladu s návrhem změny č.2 ÚPO BABICE, ze dne Založení stavby nebude dosahovat horní úrovně hladiny spodní vody. Na základě provedeného radonového průzkumu byla stanovena míra rizika z vnikání radonu z podloží pozemku do budovy jako nízká - hodnota třetího kvartilu souboru hodnot ca75 = 17,7 kbq.m-3 ( pro střední plynopropustnost zeminy ). Jako ochrana před vnikáním radonu z podloží do budovy je navržena hydroizolační vrstva z modifikovaného SBS asfaltového pásu typu Glastek 40 Special mineral, s nosnou skleněnou tkaninou a minerálním posypem, plnoplošně natavený k podkladu. Navržená protiradonová a hydroizolační vrstva spodní stavby musí splňovat 1. kategorii těsnosti, tj. vodorovná izolace s dokonale těsným spojením všech částí izolace a dokonale těsným provedením všech prostupů kotvících prvků a instalací, včetně plynotěsné izolace vnitřních revizních šachet kanalizace. Poklopy šachet budou v plynotěsném provedení a včetně tepelné izolace na straně šachty proti zamezení vzniku kondenzátu. 9. OCHRANA OBYVATELSTVA Navrhovaná stavba nevyžaduje řešení z hlediska CO nebo ochrany obyvatelstva. C. SITUACE STAVBY viz. výkresová část D. DOKLADOVÁ ČÁST viz. samostatná část E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY viz. samostatná část F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 15 z 16

16 OBSAH DOKUMENTACE: SO.01 MATEŘSKÁ ŠKOLA 1) ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST AS 2) KONSTRUKČNÍ A STATICKÁ KS 3) TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (VZT, UT) TPS 4) ELEKTRO SILNOPROUD EL 5) ELEKTRO SLABOPROUD SL 6) ZAŘÍZENÍ ZTI (KANALIZACE, VODOVOD) ZTI 7) PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ PZ 8) GASTROTECHNOLOGIE GT 9) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PB SO.02 PŘÍPOJKY IS 10) SO.02-1 PŘÍPOJKA VODOVODU PV 11) SO.02-2 PŘÍPOJKA KANALIZACE PK 12) SO.02-3 PŘÍPOJKA PLYNOVODU PP SO.03 KOMUNIKACE 13) VNĚJŠÍ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ VDŘ SO.04 PRODLOUŽENÍ VEŘEJNÝCH ŘADŮ 14) SO.04-1 PRODLOUŽENÍ ŘADU VODOVOD PŘV 15) SO.04-2 PRODLOUŽENÍ ŘADU KANALIZACE PŘK 16) SO.04-3 PRODLOUŽENÍ ŘADU PLYNOVOD PŘP SO.05 VNĚJŠÍ ULIČNÍ OSVĚTLENÍ 17) VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VO PRŮZKUMY, PRŮKAZY A STUDIE - Studie osvětlení - Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB - Inženýrsko - geologický a hydrogeologický průzkum vč. stanovení radonového indexu ing. arch. Lubor Sladký S.H.S architekti s.r.o. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 16 z 16

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikační údaje Název stavby: Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Místo stavby: Areál Technických služeb Chrudim 2000 spol.s.r.o. Čísla parcely:

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

Kreslil: Vypracoval: AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM VÝKRES: D. TECHNICKÁ ZPRÁVA DATUM: 06/2014

Kreslil: Vypracoval: AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM VÝKRES: D. TECHNICKÁ ZPRÁVA DATUM: 06/2014 Projektování pozemních staveb MŠ Kreslil: Vypracoval: Zodp.projektant: DOS DOS Ing. Pavel Švestka Ing. Pavel Švestka Miroslav Švestka AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM INTERNÁT

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Stěny obvodové nosné dům s obytným podkrovím, skladba zevnitř ven Instalační předstěna dřevěný nosný rastr s vloženou skelnou izolací KNAUF 60 mm 15 mm konstrukční

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli...

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více