MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí"

Transkript

1 MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 1 z 16

2 OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 3 1. Identifikační údaje stavby 3 2. Identifikační údaje stavebníka 3 3. Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace 3 4. Základní charakteristika stavby a její účel 4 5. Údaje o využití území, pozemku a majetkoprávních vztazích 5 6. Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 5 7. Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu 5 8. Údaje splnění požadavků dotčených orgánů, o dodržení obecných požadavků na výstavbu (OTP), a o splnění podmínek regulačního plánu 6 9. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice Termíny zahájení a dokončení výstavby Členění stavby, etapizace Statistické údaje, odhad nákladů 7 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 7 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 7 2. Mechanická odolnost a stabilita Požární bezpečnost Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Bezpečnost při užívání Úspora energie a ochrana tepla Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Ochrana obyvatelstva 15 C. SITUACE STAVBY 15 viz. výkresová část dokumentace objektů D. DOKLADOVÁ ČÁST 15 - viz. samostatná část E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 15 - viz. samostatná část F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 15 GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 2 z 16

3 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Název: MATEŘSKÁ ŠKOLA BABICE Místo: k.ú. Babice , p.č. 79/1 a 366/1 ( komunikace ) Charakter: novostavba objektu včetně přípojek IS, terénních a zahradních úprav a přilehlé dopravní komunikace Stupeň: DOKUMENTACE KE SLOUČENÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Datum: Identifikační údaje stavebníka Vlastník, stavebník: Zástupce stavebníka: Obecní úřad Babice Babice 6, Říčany u Prahy, IČO Iva Kačírková, starostka obce tel.: Provedením stavby bude pověřena odborná firma s odpovídajícím oprávněním na základě výběrového řízení stavebníka. 3. Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace GENERÁLNÍ PROJEKTANT Název: SHS architekti s. r. o. Ing. Arch. Lubor Sladký, Ing. Arch. Lukáš Holub Adresa : Jankovcova 53, Praha 7, tel.: , DIC: CZ ICO: PROJEKTANTI ČÁSTÍ architektonicko-stavební: SHS architekti s. r. o. Ing. Arch. Lubor Sladký, Ing. Arch. Lukáš Holub Ing. Jan Rybář, spolupráce: Bc. Michal Babák Jankovcova 53, Praha , statika: zdravotně technické instalace: Ing. Václav Jandáček Břevnovská 5, Praha 6 telefon: Ing. Zdeňka Fialová Jeremkova 57, Praha 4 telefon: GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 3 z 16

4 silnoproudé elektroinstalace: Ing. Martin Bureš ( včetně VO ) Vyšehradská 429/37, PRAHA 2 telefon: slaboproudé elektroinstalace: vzduchotechnika, vytápění: požární bezpečnost: technologie gastroprovozu: vnější dopravní řešení: Plynovod, přípojka a plynová zařízení: osvětlení, oslunění: PENB Ing. Věra Končinská PROJEKCE SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ telefon: Ing. Petr Matoušek Technika prostředí staveb - projekce a poradenství Na Neklance 3233/40, Praha 5 telefon: Jan Drahoš Kamencová 210, Praha 9 telefon: Michal Kloub Kruhová 292, Babice telefon: Atelier PROMIKA s.r.o. Ing. Irena Macková Muchova 9, Praha 6 telefon: Věra Váňová, František Němeček Pocerady 127/E Týnec nad Sázavaou, telefon: Martin Stárka Dalea s.r.o. Havlíčkovo nám. 15, Rudná telefon: Entech - Group s.r.o Ing. Renata Straková Ke Kulturnímu domu 2/230, Praha 6 4. Základní charakteristika stavby a její účel Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení obsahuje návrh novostavby mateřské školy v severozápadní části zadaného pozemku p.č. 79/1 v obci Babice u Říčan, katastrální území Babice (dále označován jako prostor staveniště), včetně prodloužení řadů, přípojek IS, terénních a zahradních úprav, oplocení a výstavby dopravní komunikace na pozemku p.č. 366/1. V současné době se v prostoru staveniště nalézá hřiště na odbíjenou, dočasný objekt prodejny občerstvení a objekt zázemí sportovního klubu ( šatny,wc a sprchy ). Tento projekt byl vypracován ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení dle přílohy č.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb, a v žádném případě není určen k realizaci stavby. Žádnou svou částí nenahrazuje realizační, prováděcí ani dodavatelskou dokumentaci. Ta bude zpracovaná jako další samostatná fáze projektu. Generální dodavatel stavby je povinen v rámci své dodávky vypracovat dílenskou a výrobní dokumentaci, která bude předložena ke schválení architektem a investorem akce. Budova je dispozičně řešena jako dva na sobě nezávislé pavilony, každý s jednou třídou určenou pro hry, stravování i spaní a jedním společným hlavním vstupem. Každá třída je vybavena samostatným zázemím dětí šatna, umývárna, GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 4 z 16

5 WC, a technickým zázemím sklad lůžkovin a hraček. Samostatnou zónou propojující oba pavilony je pak zázemí ředitelky školy a vychovatelek kancelář, šatna se sprchou a WC a pohotovostní WC pro veřejnost. Stravování dětí se předpokládá v rámci školky z dovážených či upravovaných jídel. Pro tento účel je zřízena přípravna jídel, společná pro obě oddělení školky s výdejem do jednotlivých tříd. Děti mohou využít i venkovní WC v případě pobytu na dětském hřišti. Objekt je navržen jako dřevostavba, kde nosné konstrukce tvoří sendvičové stěny z dřevěných trámků KVH 160/80 mm, zaklopené sádrovláknitými požárně odolnými deskami tl. 15 mm. Střešní konstrukce je tvořena příhradovými fošnovými vazníky, spojovanými systémem gangnail, a skrytými nad sádrokartonovým požárně odolným podhledem a vrstvou minerální tepelné izolace. Střešní prostor s vazníky tvoří vnější provětrávaná dutina střechy. Vnější fasádu objektu tvoří zavěšené cementovláknité desky na nosném roznášecím roštu opatřené barevnou lazurou ( barva černá antracit a žlutozelená ), v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem z EPS a probarvenou fasádní omítkou ( barva světle šedo béžová / žlutozelená ). Vnitřní části teras východní fasády, obrácené do zahrady, budou obloženy vodorovně skládanými palubkami z ušlechtilého bezúdržbového dřeva v. 200 mm, variantně budou provedeny taktéž kontaktním zateplovacím systémem z EPS a probarvenou fasádní omítkou. Střecha objektu je šikmá sedlová ve sklonu 15, s povlakovou hydroizolací z SBS mod. asfaltových pásů s nakašírovaným břidličným posypem a probarvením. Výška objektu v hřebeni nad upraveným terénem činí cca 6,0 m, přesné výškové řešení viz. výkresová část půdorys střechy, řezy. 5. Údaje o využití území, pozemku a majetkoprávních vztazích Dosavadní využití území: Sportoviště a rekreační plocha, ostatní plocha. Ostatní komunikace. Stavební pozemek: k.ú. Babice , p.č. 79/1, 366/1 Celková výměra: m2 / m2 ( komunikace ) Vlastník pozemku: OBEC BABICE Babice 6, Říčany u Prahy, IČO Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů - Požadavky a zadání investora - Prohlídka místa, fotodokumentace - Projekční podklady a požadavky správců sítí, přípojná místa, skutečné provedení ( spol. Vintex s.r.o. ) - Geodetické zaměření lokality 7/ Architektonická studie 9/2012 ( S.H.S architekti s.r.o. ) - IG a hydrogeologický průzkum 8/2012 (Geodyn s.r.o. ) - Studie osvětlení 11/2012 ( Dalea s.r.o. ) 7. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Prostor staveniště od západu přímo sousedí s navrhovanou komunikací ( součástí dokumentace jako samostatný stavební objekt SO.03 ) jejíž součástí je plocha veřejného parkoviště určeného potřebám školky. Plocha komunikace je řešena jako obytná zóna. Vstup pro pěší do školky bude realizován napojením na východní okraj nově vzniklé komunikace rozšířením v podobě chodníku. Zásobování objektu a nástup v případě zásahu jednotek HZS bude realizován z vyhrazeného prostoru komunikace před vstupem do školky. Vstup na pozemek i do samotného objektu školky je navržen v souladu s požadavky pro řešení přístupu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Řešení dopravy v klidu Parkování vozidel bude zajištěno parkovacími stáními podél navrhované komunikace, obsahujícím celkem 10 parkovacích stání. Pro kapacitu navrhované mateřské školy 48 dětí je stanovena základní potřeba 1 parkovacího stání na 5 dětí (ČSN , tabulka 34 ). Celkový počet stání byl určen ze vzorce N = O 0 k a + P 0 k a k p dle ČSN , článek Koeficienty k a a k p jsou rovny 1 (obec do 5000 obyvatel, uvažovaný stupeň GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 5 z 16

6 automobilizace 400 vozidel / 1000 obyvatel ). Pro navrhovaný objekt je potřeba celkem 10 parkovacích stání, z toho jedno parkovací stání bude vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V současné době není v prostoru stavebního pozemku realizována žádná přípojka inženýrských sítí. Od nejbližšího přípojného místa budou prodlouženy stávající veřejné řady vodovodu, kanalizace a plynu ( součástí této dokumentace Stavební objekt SO.04 ) pod nově budovanou komunikací ( Stavební objekt SO.03 ) až před objekt školky, kde budou zakončeny zaslepením. Na nově prodloužené řady budou napojeny a vybudovány přípojky vodovodu, kanalizace a plynu ( stavební objekt SO.02 ), zakončené za hranicí stavebního pozemku ve vodoměrné, resp. revizní PVC šachtě a zděném revizním sloupku s HUP. Napojení objektu na přípojky technické infrastruktury bude provedeno v rámci venkovních rozvodů jednotlivých profesních částí viz. koordinační situace a samostatné profesní části. 8. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, o dodržení obecných požadavků na výstavbu ( OTP ) a o splnění podmínek územního a regulačního plánu Projekt byl předběžně konzultován s krajskou hygienickou stanicí s působností pro středočeský kraj, jejíž požadavky a doporučení byly zapracovány do projektu. Veškeré další zapracované požadavky dotčených orgánů státní správy jsou uvedeny v samostatné části dokumentace: část D dokladová část. Projekt byl vypracován v souladu s obecnými požadavky na výstavbu (OTP) a požadavky na řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Navrhovaný objekt mateřské školy je v souladu s platným územním a regulačním plánem obce Babice a není v rozporu s plánovaným využitím stavebních pozemků. 9. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice Předpokladem zahájení výstavby objektu bude úprava a příprava stávajícího terénu k založení stavby ( skrývka ornice ), dále zřízení a zajištění zařízení staveniště včetně veškerého zázemí, a provedení nových přípojek sítí ( vodovod, kanalizace, plynovod, elektro NN ) včetně nezbytného prodloužení veřejných řadů jednotlivých médií, viz. odstavec 11 členění stavby a etapizace. 10. Termíny zahájení a dokončení výstavby - Projektová příprava stavby: Architektonická studie: 09 / 2012 Projekt pro sloučené územní a stavební řízení: 12 / Předpokládaný časový průběh výstavby: zahájení výstavby: 03 / 2012 ukončení výstavby: 08 / 2012 doba výstavby v měsících: 6 Předpokládaný termín pro zahájení a dokončení výstavby bude ovlivněn průběhem územního a stavebního řízení na objekt a samotným technologickým postupem stavby. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 6 z 16

7 11. Členění stavby, etapizace Stavební objekty, které jsou součástí této dokumentace pro stavební povolení: SO.01 Objekt Mateřské školy, oplocení a terénní úpravy SO.02 Přípojky inž. sítí ( Vodovod, kanalizace, plynovod ) SO.03 Příjezdová komunikace ( Část vnější dopravní řešení ) SO.04 Prodloužení veřejných řadů vodovod, kanalizace, plynovod SO.05 Veřejné osvětlení ( část VO ) Výstavba školky bude probíhat po cca 3 etapách: 1.etapa 2.etapa 3.etapa - Zařízení staveniště, zemní práce, výkopy, podkladní betony - HSV - Hrubá stavba objektu, provádění přípojek IS a veřejných řadů, úprava terénu HTÚ - PSV - Dokončovací a kompletační práce, vnější areálové sítě, ČTÚ (zpevněné povrchy, sadové úpravy), oplocení, dětské hřiště 12. Statistické údaje, odhad nákladů Odhad celkových stavebních nákladů pro objekt mateřské školy činí 8,8 mil. Kč bez DPH. Celková zastavěná plocha objektem je 401,8 m2, celková vnitřní čistá užitná plocha činí 326,8 m2. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a) Zhodnocení staveniště Prostor staveniště byl geodeticky zaměřen a byly provedeny průzkumy pro stanovení radonového indexu, IG a hydrogeologických poměrů ( GEODYN s.r.o. ). Závěry a data z těchto podkladů byly zapracovány do projektové dokumentace - viz. samostatné přílohy. Prostor staveniště je ve vlastnictví stavebníka a v současné době se zde nalézá hřiště na odbíjenou, dočasný objekt prodeje občerstvení a objekt zázemí sportovního klubu ( šatny, sprchy a WC ). Nachází se na severním okraji obce za zástavbou rodinných domů, při okraji lesa. Z východu je prostor staveniště vymezen hranicí fotbalového hřiště, ze západu polní cestou vedoucí k lesu. Ze severu je ohraničen stávající hranicí lesa a od jihu je volný. Předpokládá se zde však výstavba nového zázemí sportovního klubu ( šatny, WC, bufet ) s přilehlým volejbalovým hřištěm, které bude posunuto oproti současné pozici směrem k jihu. Terén je rovinatý a poměrně vyrovnaný, s mírným sklonem od lesa směrem k jihu. Přístup a příjezd do prostoru staveniště je možný od západu přímo z polní cesty na pozemku p.č Prostor staveniště je změnou územního plánu č.2 z roku 2012 zařazen do kategorie SVO smíšené území obchodu a služeb. Mateřskou školu je zde tedy přípustné realizovat. Na stavební pozemek nejsou v tuto chvíli zavedeny sítě technické infrastruktury. Řešení přípojek objektu mateřské školy včetně prodloužení veřejných řadů v ulici Ke Hřišti je součástí tohoto projektu viz. samostatné části dokumentace, stavební objekty SO.02 a SO.04 ( kanalizace, vodovod a plynovod ). Součástí projektu je také řešení nové obslužné komunikace s parkovacími stáními navazující na ulici Ke Hřišti viz. samostatná část Vnější dopravní řešení, stavební objekt SO.03. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 7 z 16

8 b) Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavby Stavba mateřské školky je jednopodlažní přízemní budova obdélníkového tvaru, osazená v severozápadním cípu stavebního pozemku, orientovaná severojižně. Hlavní vstup do budovy je situován na západní straně, v návaznosti na nově budovanou komunikaci. Plocha komunikace je řešena jako obytná zóna. Zásobování a nástup jednotek HZS v případě zásahu při požáru bude realizován z vyhrazeného prostoru v přilehlé komunikaci před vstupem do školky. Nezastavěná východní část pozemku je určena venkovnímu pobytu dětí a jejich hrám, kde jsou také umístěny herní prvky ( klouzačky, houpadla, pískoviště, prolézačka ). Pozemek bude zatravněn a vhodně osázen novou vzrostlou zelení a nízkými keři. Navrhovaná mateřská školka je dvoutřídní s celkovou kapacitou 2 x 24 dětí. Budova je dispozičně řešena jako dva na sobě nezávislé pavilony, každý s jednou třídou určenou pro hry, stravování i spaní a jedním společným hlavním vstupem. Každá třída je vybavena samostatným zázemím dětí šatna, umývárna, WC, a technickým zázemím skladem lůžkovin a hraček. Samostatnou zónou propojující oba pavilony tvoří zázemí ředitelky školy a vychovatelek kancelář, šatna se sprchou a WC a pohotovostní WC pro veřejnost. Obě třídy školky spojuje společná přípravna jídel určená pouze pro dovoz a ohřev hotových pokrmů a polotovarů, s výdejem dveřmi do jednotlivých tříd. V době venkovního pobytu dětí na dětském hřišti je možné využít venkovní WC, umístěné vedle prostoru venkovního skladu nářadí pro údržbu zahrady. Výtvarné a hmotové pojetí objektu vychází z dispoziční koncepce dvou částí herních prostorů a zázemí školky dvou navzájem do sebe zaklíněných podélných hranolů, otočených kolem své osy proti sobě ve sklonu střechy 15 a půdorysně vzájemně posunutých. Vnější členění budovy tedy tvoří dvě do sebe zaklesnuté hmoty, představující obě funkční sféry, odlišené vnějším členěním i vzhledem. Fasádu první z nich bude tvořit kontaktní zateplovací systém z EPS s probarvenou fasádní omítkou ( barva světle šedo-béžová se žlutozelenými zářezy u vstupu a okna do kanceláře ), v šikmé části s omítkou na předsazené konstrukci s provětrávanou mezerou. Fasádu druhé, masivnější hmoty herních prostor, budou tvořit zavěšené cementovláknité desky v atypickém rastru na roznášecím roštu, opatřené barevnou lazurou ( barva černá antracit a žlutozelená ). Vnitřní části teras východní fasády, obrácené do zahrady, budou obloženy vodorovně skládanými palubkami z ušlechtilého bezúdržbového dřeva v. 200 mm. c) Technické a konstrukční řešení stavby Založení a spodní stavba Budova bude založena na základových pasech z prostého betonu do nezámrzné hloubky s šířkou 60 cm a podezdívce z prolévaných betonových bloků ztraceného bednění š. 40 cm. Vnitřní prostor mezi pasy a bloky bude vyplněn řádně zhutněným zásypem ze štěrkopísku. Na podezdívku a zhutněný zásyp bude položena tenká vyztužená železobetonová roznášecí deska, tvořící podkladní vrstvu izolace proti zemní vlhkosti a radonu a dalším podlahovým vrstvám viz. skladby konstrukcí, příloha č.1, a část 8 této TZP Ochrana před vnějšími vlivy. Konstrukční řešení Objekt je navržen jako dřevostavba, kde nosné konstrukce tvoří sendvičové stěny z dřevěných trámků KVH 160/80 mm, zaklopené sádrovláknitými požárně odolnými deskami tl. 15 mm. Ostatní nenosné vnitřní konstrukce jsou také trámkové, či systémové SDK příčky dle standardu výrobce, např. Knauf. Povrch všech vnitřních prostor je tvořen SDK předstěnami ( u prostor WC, umýváren a přípravny jídel musí být použity impregnované SDK desky ) s instalační dutinou pro vedení instalací ZTI a elektro. Obvodové stěny jsou zatepleny tepelnou izolací z minerálních vláken ( uvnitř sendviče a pod provětrávanou zavěšenou fasádou ) a z expandovaného polystyrenu ( kontaktní zateplovací systém ). Zkosení šikmých stěn bude tvořeno provětrávanou zavěšenou fasádou na roštu z příhradových sbíjených vazníků. Střešní konstrukce je tvořena příhradovými fošnovými vazníky, spojovanými systémem gangnail, a skrytými nad sádrokartonovým podhledem a vrstvou minerální tepelné izolace. Střešní prostor s vazníky tvoří vnější provětrávanou dutinu střechy. Návrh dostatečného odvětrání, včetně umístění a velikostí větracích otvorů, mřížek a střešních tvarovek, bude podrobně řešen v dalším stupni PD, případně bude součástí výrobní dokumentace vypracované generálním dodavatelem stavby ( GD ). Větrací mřížky či spáry v podhledu teras a na fasádě budou přednostně řešeny jako průběžné a skryté. Podkrovní větraný prostor bude přístupný z boku štítovými stěnami pomocí GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 8 z 16

9 odnímatelných dílů obkladových desek. Střecha objektu je šikmá sedlová ve sklonu 15, s povlakovou hydroizolací z SBS mod. asfaltových pásů s nakašírovaným břidličným posypem a probarvením. Výška objektu v hřebeni nad upraveným terénem činí cca 6,0 m. Architektonické řešení Vnější fasádu objektu tvoří zavěšené cementovláknité desky na nosném roznášecím roštu opatřené barevnou lazurou ( barva černá antracit a žlutozelená ), v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem z EPS a probarvenou fasádní omítkou ( barva světle šedo-béžová / žlutozelená ). Spárořez kladu obkladových desek bude atypický a bude podrobně zpracován v dalším stupni PD, nebo bude součástí výrobní dokumentace vypracované GD stavby. Vnitřní části teras východní fasády, obrácené do zahrady, budou obloženy vodorovně skládanými palubkami z ušlechtilého bezúdržbového dřeva v. 200 mm, variantně budou provedeny taktéž kontaktním zateplovacím systémem z EPS a probarvenou fasádní omítkou. Barevné řešení a skladba povrchů viz. výkresová část, pohledy na objekt - barevné řešení. Zastřešení vstupního závětří bude provedeno ze skleněné tabule z lepeného tvrzeného skla čiré barvy odpovídající tloušťky, zavěšené na ocelových táhlech z kulatiny, a kotvené pomocí lepených nerez terčů. Veškerá oplechování včetně parapetů a viditelných dešťových svodů budou provedena z poplastovaného plechu barvy dle výběru architektem z předloženého vzorníku, ref. černá antracit. Výplně otvorů Okna budou plastová profil min. 6 komor o tepelně technických vlastnostech viz. část 6 ochrana tepla. Povrch okenních rámů bude hladký a bez vzoru, vnitřní barva rámů bílá, vnější černá antracit, otevíravé části viz výkresová část, pohledy a barevné řešení. Kličky otevírání oken budou umístěny nejníže ve výšce 1,6 m nad podlahou. Francouzská okna a prosklené části fasády bez parapetu budou provedeny z bezpečnostního zasklení, dimenzovaná na pád člověka / dítěte do skleněné výplně, a eliminující jakékoliv zranění z možného tříštění skla, a to na vnější ( ze strany zahrady ) i vnitřní straně zasklení ( herny ), tj. v souladu s EN Okenní připojovací spáry budou uzavřeny těsnící páskou jak ze strany exteriéru - proti vnikání vlhkosti, tak interiéru - proti pronikání vodních par. Těsnící páska bude v interiéru plynotěsně napojena na parozábranu stěn. Řešení vstupu do budovy a vybavení vstupních dveří musí z hlediska přístupu osob se sníženou schopností pohybu a orientace splňovat vyhlášku č.398 / 2009 Sb, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, příloha č.3, část 1.- Vstupy do budov a část 3. Dveře. Stejné požadavky jsou kladeny na dveře v prosklené sestavě ( francouzská okna ) ústící na venkovní terasu směrem do zahrady. Z hlediska požárně bezpečnostního řešení dveře nesmí mít práh, a kování dveří musí v provozní době budovy umožňovat kdykoli okamžitý východ na volný terén. Vstupní dveře, stejně jako dveře v požárně dělících stěnách, budou vybaveny samozavíračem s kluznou lištou, ref. výrobce GEZE. Z vnější strany budou vstupní dveře osazeny svislým madlem antracitové barvy, případně v nerezovém provedení. Zámek bude s elektronickou deblokační funkcí, napojen na systém domovního intercomu. Vnitřní dveře budou dřevěné masivní bez prosklených částí v obložkových zárubních, povrch laminát CPL tl. 0,2 mm hladký bílý, bez vzoru, případně vzor bílá perla. Dveřní kování bude nerezové rozetové, s FAB vložkou, na WC pro veřejnost a v zázemí personálu s WC západkou. Okenní kličky dle dodávky oken, barva bílá, na vnější straně madlo barva antracit. Všechna kování budou předložena jako vzorek k výběru architektovi ke schválení. Interiér V obou hernách dětí, kanceláři, šatnách a skladech lůžkovin bude položeno marmoleum z přírodního kaučuku, s grafickým vzorem ze dvou barevných provedení grafický návrh dle projektu interiéru. Keramické obklady a dlažby budou ref. standardu Rako Object COLOR ONE a TWO o formátu 10x10 cm, provedení matt, ve 4 barevných modifikacích pro obklady a 2 pro dlažby. Grafické řešení a spárořez dle projektu interiéru. Veškeré pohledové prvky a materiály, zařizovací předměty a vybavení, fasádní omítky a obkladové desky, dveřní a okenní výplně otvorů, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky, jejich povrchy a barvy, budou předmětem vzorkování a výběru architektem. Pro stavbu bude použito pouze prvků a materiálů certifikovaných pro použití v ČR a schválených a potvrzených podpisem architekta a investora stavby dle předloženého seznamu vzorků. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 9 z 16

10 d) Kapacity, orientace, osvětlení a oslunění Celková plocha pozemku: m2 Plocha pozemku určená uzemním plánem SVO: cca m2 ( dle změny č.2 ÚPO Babice ) Zastavěná plocha objektem MŠ: 401,8 m2 Celková zastavěná plocha: 500,1 m2 ( včetně venkovních zpevněných ploch ) Celková čistá užitná plocha: 326,8 m2 Celkový obestavěný prostor: 2 330,8 m3 Zbývající nezastavěná plocha: ,8 m2 Herní a pobytové prostory školky jsou orientovány směrem k východu, což zajišťuje osvětlení a oslunění těchto ploch v obvyklé době pobytu dětí ve školce ( dopoledne ). Stejně tak umístění venkovních ploch pro pobyt dětí mimo budovu školky na východní straně staveniště zaručuje dostatečné denní působení slunečních paprsků. Hygienické limity pro osvětlení obou učeben i ostatních pobytových místností a pracovišť jsou tímto projektem splněny viz. samostatná část studie osvětlení. e) Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a výplní otvorů Objekt je navržen v souladu s normovými hodnotami uvedenými v ČSN :2011 (Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky). Vypočtené hodnoty součinitelnů prostupu tepla navrženými konstrukcemi odpovídají úrovni doporučených hodnot U ( W/m2*K ). Parozábrana instalovaná v obvodové a střešní konstrukci bude s hliníkovou odrazivou fólií v odpovídající kvalitě o SD min. 150 m nutno vždy ověřit a doložit tepelně technickým výpočtem za podmínky zamezení jakékoliv kondenzace vodních par v konstrukci. Při návrhu konstrukčního řešení a dílčích detailů stavby je nutno zajistit vzájemné dokonalé a plynotěsné napojení parozábrany stěn a stropu, včetně napojení na vnitřní těsnící pásky okenních připojovacích spar, při dodržení minimální perforace. Návrh skladeb viz. příloha této TZP, tepelně technické výpočty jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny v závěru části PENB průkazu energetické náročnosti budovy. Tepelně technické vlastnosti výplní otvorů včetně rámů budou odpovídat úrovni navržených obvodových konstrukcí budovy, tedy v úrovni doporučených hodnot součinitele prostupu tepla U dle ČSN : Generální dodavatel stavby vypracuje a předloží kompletní tepelně technické výpočty obvodových konstrukcí a posouzení klíčových detailů stavby, zahrnující veškeré navržené materiály použité při realizaci a při dodržení všech požadovaných parametrů uvedených v této dokumentaci ke stavebnímu povolení, a garantující dlouhodobou spolehlivost a životnost konstrukcí a eliminaci vzniku plísní a dřevokazných hub ( předepsaná maximální vlhkost dřeva, zamezení kondenzace vodní páry a akumulace vlhkosti v konstrukcích, celková neprůvzdušnost obálky budovy apod. ). f) Řešení vnějších ploch Okolí stavby bude rozčleněno na plochy zpevněné, určené k pohybu a přístupu osob a zásobování do objektu, a nezpevněné, upravené a určené k vnějšímu pobytu dětí ( zatravněné plochy ) a jejich hrám ( dopadové plochy v okolí herních prvků ). Zpevněné plochy budou tvořeny chodníčky ze zámkové dlažby, osazené ve spádu, jednak pro překonání terénních výškových rozdílů, tak i k odvodnění srážkové vody směrem od objektu. Tvarovky zámkové dlažby chodníku u objektu budou obdélné rozměru 20x10 cm, tmavě šedé barvy se zkosenou hranou, kladeny kolmo k objektu na střih. Pochůzné plochy budou vyspádovány a řešeny v mezích požadavků pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace, včetně přístupu ke vstupu do objektu. Pro venkovní pobyt dětí při zhoršeném počasí je navržena venkovní terasa na zvýšeném nosném ocelovém roštu s povrchem z dřevoplastových profilů. Zpevněná plocha přístupové cesty do zahrady školky bude tvořena prefabrikovanými betonovými šlapáky, zapuštěnými v travnaté ploše zahrady v úrovni terénu. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 10 z 16

11 Nezpevněné zatravněné plochy budou osázeny vybranými druhy vzrostlé zeleně viz. architektonická situace. Podél hranice se sousedními pozemky bude osázen živý plot pro oddělení hracího prostoru dětí. Podél celého obvodu objektu mateřské školy bude realizován okapový a drenážní chodníček z praného říčního kačírku. Na hranici staveniště bude vybudováno lehké oplocení z pletiva z poplastované oceli, na poplastovaných sloupcích kotvených do hloubených betonových patek v zemině. Oplocení bude mít výšku 1600 mm, včetně nosných sloupků a vstupní branky do zahrady. Ta bude tvořena rámem z pozinkovaných válcovaných ocelových profilů ( jeklů ) a výplní z dekorativního tahokovu, např. FILS 21. Z východní strany bude plocha zahrady školky oddělena od plochy fotbalového hřiště ochranným plotem výšky 6,0 m, tvořeným poplastovaným pletivem na ocelových sloupcích, které budou založeny v dostatečné hloubce a zajištěny podpěrami a zavětrováním. Podrobný návrh konstrukce bude součástí dílenské dokumentace vybraného dodavatele stavby. g) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Prostor staveniště od západu přímo sousedí s navrhovanou komunikací ( součástí dokumentace jako SO.02 ) jejíž součástí je plocha veřejného parkoviště určeného potřebám školky. Plocha komunikace je řešena jako obytná zóna. Vstup pro pěší do školky bude realizován napojením na západní okraj nově vzniklé komunikace. Zásobování objektu a nástup v případě zásahu HZS bude realizován z vyhrazeného prostoru přilehlé komunikace rozšířeného zpevněnou plochou před vstupem do školky. Vstup na pozemek i do samotného objektu školky je navržen v souladu s požadavky pro řešení přístupu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Řešení dopravy v klidu Parkování vozidel bude zajištěno parkovacími stáními podél navrhované komunikace, obsahujícím celkem 10 parkovacích stání. Pro kapacitu navrhované mateřské školy 48 dětí je stanovena základní potřeba 1 parkovacího stání na 5 dětí (ČSN , tabulka 34 ). Celkový počet stání byl určen ze vzorce N = O 0 k a + P 0 k a k p dle ČSN , článek Koeficienty k a a k p jsou rovny 1 (obec do 5000 obyvatel, uvažovaný stupeň automobilizace 400 vozidel / 1000 obyvatel ). Pro navrhovaný objekt je potřeba celkem 10 parkovacích stání, z toho jedno parkovací stání bude vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V současné době není v prostoru stavebního pozemku realizována žádná přípojka inženýrských sítí. Od nejbližšího přípojného místa budou prodlouženy stávající veřejné řady vodovodu, kanalizace a plynu ( součástí této dokumentace Stavební objekt SO.04 ) pod nově budovanou komunikací ( Stavební objekt SO.03 ) až před objekt školky, kde budou zakončeny zaslepením. Na nově prodloužené řady budou napojeny a vybudovány přípojky vodovodu, kanalizace a plynu ( stavební objekt SO.02 ), zakončené za hranicí stavebního pozemku ve vodoměrné, resp. revizní PVC šachtě a zděném revizním sloupku s HUP. Napojení objektu na přípojky technické infrastruktury bude provedeno v rámci venkovních rozvodů jednotlivých profesních částí viz. koordinační situace a samostatné profesní části. h) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Stavební práce nebudou mít přímý negativní vliv na úroveň životního prostředí. Bude však nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku v místě stavebních prací a dodržovat normové hodnoty hlukové zátěže. Odpad vzniklý stavební činností bude nepřetržitě odvážen na nejbližší skládku odpadů. Z pohledu na životní prostředí bude požadováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, upřednostnit opětovné použití odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou (např. stavební suť - inertní odpad, dřevo, barevné kovy) nebo zajistit nezávadnou likvidaci (zbytky izolačních hmot, prázdné obaly od barev, čistící bavlna apod.). Doklady o využití odpadů popřípadě nezávadné likvidaci odpadů vzniklých stavební činností budou předloženy ke kolaudačnímu souhlasu a potvrzeny oprávněným příjemcem. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 11 z 16

12 i) Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana před negativními účinky realizace Stavební činnost bude doprovázena tvorbou hluku a prachu. V rámci ochrany těchto negativních účinků bude důsledně dodržována stanovená pracovní doba pro provoz hlučných procesů a zařízení, a jejich maximální přípustná hladina hluku dle platných hygienických limitů. Při procesech spojených se vznikem prachu bude prováděno kropení a bude přihlédnuto k aktuální intenzitě rychlosti a směru větru v místě staveniště tak, aby nedocházelo k šíření prachu na okolní pozemky. Staveniště bude oploceno mobilní bariérou, zajišťující základní hlukovou a prachovou ochranu. 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA Stavba je navržena na základě statických výpočtů, které zaručují, že zatížení na ni působící v průběhu výstavby i užívání nebude mít za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení ( i instalovaného vybavení ) v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, a ohrožení životů uživatelů stavby na základě poškození či zřícení stavby nebo její části. Technické řešení nosných částí stavby včetně statických výpočtů a schémat konstrukcí viz. samostatná část konstrukční a statická. Tato část představuje pouze schema a nenahrazuje prováděcí, dílenskou nebo výrobní dokumentaci. Dodavatel stavby je v rámci své dodávky povinen vypracovat realizační dokumentaci dřevostavby, respektující veškeré požadavky technického a architektonického řešení budovy a koordinaci všech profesních částí dokumentace, včetně zapracování požadavků vyplývajících z akustických a tepelně technických výpočtů a posudků jednotlivých konstrukčních prvků budovy. V rámci přípravy stavby bude pamatováno na požadavek stavební připravenosti pro osazení střešní fotovoltaické elektrárny. Pro případ realizace bude počítáno se statickou rezervou ve střešní konstrukci nutno prověřit dle konkrétního systému a dle uvažovaného rozsahu, včetně možností nejvhodnějšího a nejefektivnějšího umístění panelů a dalších potřebných podpůrných zařízení. Veškeré nosné i podpůrné dřevěné části konstrukcí budou impregnované a ošetřené proti dřevokazným houbám, plísním a hmyzu! 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Projekt požární bezpečnosti stavby byl řešen v souladu a dle následujících vyhlášek norem: ČSN Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. ČSN Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. ČSN Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami. ČSN Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí. ČSN Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou. ČSN Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení. Vyhl. č. 26/1999 Sb. Hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Podrobné řešení požární bezpečnosti stavby viz. samostatná část - PBŘS. 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Stavba je navržena v souladu s hygienickými a normovými požadavky pro zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku, především pak s vyhláškou č. 410 / 2005 Sb. ve znění změny č. 343 / 2009 Sb. Splnění požadavků se týká především prostorových podmínek, vybavení, provozu, osvětlení, vytápění, mikroklimatických podmínek, zásobování vodou a úklidu v mateřských školách. Vnitřní prostory školky, především heren dětí, budou splňovat hygienické požadavky na akustiku místností, které budou před kolaudací ověřeny měřením. V rámci další fáze projektu bude nutné řešit přeslechy mezi jednotlivými místnostmi, např. těsnou návaznost dělících stěn a příček na stropní konstrukce tak, aby splňovaly veškeré legislativní požadavky pro dělící konstrukce. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 12 z 16

13 Naložení s odpady plynoucími ze stavby: Dodavatel stavby je povinen dodržovat povinnosti plynoucí ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Odpady budou důsledně zařazeny podle druhů a kategorií, tříděny dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., a odstraněny předepsaným způsobem dle platné legislativy, s přihlédnutím k metodickému návodu z usnesení vlády ČR č. 18/2005 ze dne , opatření č. 1.3, k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky ( o naložení se stavebními a demoličními odpady ). - Přehled očekávaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě: Poř. č. Název Kategorie Kód odpadu 1 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N Papírové a lepenkové obaly O Plastové obaly O Dřevěné obaly O Směsné obaly O Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N Beton O Cihly O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky N Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod O Dřevo O Sklo O Plasty O Zemina a kamení obsahující nebezpeč. látky N Zemina a kamení neuvedené pod O Vytěžená hlušina obsah. nebezpečné látky N Vytěžená hlušina neuvedená pod O Izolační materiál obsahující nebezpeč. látky N Izolační materiály neuvedené pod O Barvy, lepidla a pryskyřice N Směsný komunální odpad O Biologicky rozložitelný odpad (kácení dřevin) O Uliční smetky O Nepotřebný stavební materiál, zemina a nepotřebný humózní materiál, dřevěný materiál, bude odvážen kontinuálně. Využitelná část zeminy po skrývce ornice bude dočasně deponována v prostoru staveniště, viz. část ZOV. Odpadové hospodářství provoz objektu Řešení odpadového hospodářství vychází ze systému třídění komunálního odpadu. Z výše zmíněné vyhlášky vyplývá povinnost odpad třídit. Odpad bude tříděn na: směsný odpad, papír, sklo, plasty. Na jednotlivé druhy odpadů budou použity nádoby splňující předpoklady na bezpečné zajištění jejich skladování. - Očekávané druhy vznikajících odpadů: Poř. č. Název Kategorie Kód odpadu 1 Papírové a lepenkové obaly tříděný sběr využitelných O složek GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 13 z 16

14 2 Plastové obaly tříděný sběr využitelných složek O Skleněné obaly tříděný sběr využitelných složek O Biologicky rozložitelný odpad (údržba zeleně) O Směsný komunální odpad O Dopravní zabezpečení odvozu odpadků Na rohu stavebního pozemku je vedle posledního parkovacího stání vyhrazen prostor pro nádoby na komunální a tříděný odpad ( viz. výkresová část situace ), kde bude přechodně skladován - než bude předán odborné firmě k likvidaci - v souladu s příslušnými předpisy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a provozního řádu objektu (požadavky na třídění odpadu a jeho dalšího použití). Pravidelný odvoz komunálního odpadu bude zajišťovat odborná firma. Odvoz komunálního odpadu bude zajištěn z nově budované dopravní komunikace ( prodloužení ulice Ke Hřišti ). Stavební činnost bude doprovázena tvorbou hluku a prachu. V rámci ochrany těchto negativních účinků bude důsledně dodržována stanovená pracovní doba pro provoz hlučných procesů a zařízení, a jejich maximální přípustná hladina hluku dle platných hygienických limitů. Při procesech spojených se vznikem prachu bude prováděno kropení a bude přihlédnuto k aktuální intenzitě rychlosti a směru větru v místě staveniště tak, aby nedocházelo k šíření prachu na okolní pozemky rodinných domů, sportoviště a přilehlého lesa. Staveniště bude oploceno mobilní bariérou, zajišťující základní hlukovou a prachovou ochranu. Oplocení staveniště bude vybaveno informačními tabulkami ohledně zákazu vstupu nepovolaných osob a dále požadavky plynoucími z bezpečnostních předpisů při práci ( používání ochranných přileb, reflexní vesty, pevné obuvi apod. ). 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ Bezpečnost při užívání budovy se řídí platnými legislativními předpisy, vztahujícími se na zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Budoucí provozovatel objektu předloží před zahájením provozu Provozní řád budovy včetně řešení kritických situací ( požár, evakuace apod. ). 6. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA Požadavky na energetickou náročnost budovy a průkaz o splnění porovnávacích ukazatelů je uveden v samostatné části dokumentace část PENB ( Průkaz energetické náročnosti budovy ), včetně stanovení a posouzení celkové energetické spotřeby stavby. Objekt je navržen v souladu s normovými hodnotami uvedenými v ČSN :2011 (Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky ). Vypočtené hodnoty součinitelnů prostupu tepla navrženými konstrukcemi odpovídají úrovni doporučených hodnot U ( W/m2*K ). Návrh skladeb viz. příloha této TZP, tepelně technické výpočty jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny v závěru části PENB průkazu energetické náročnosti budovy. Tepelně technické vlastnosti výplní otvorů včetně rámů budou odpovídat úrovni navržených obvodových konstrukcí budovy, tedy v úrovni doporučených hodnot součinitele prostupu tepla U dle ČSN : Generální dodavatel stavby vypracuje a předloží kompletní tepelně technické výpočty obvodových konstrukcí a posouzení klíčových detailů stavby, zahrnující veškeré navržené materiály použité při realizaci a při dodržení všech požadovaných parametrů uvedených v této dokumentaci ke stavebnímu povolení, a garantující dlouhodobou spolehlivost a životnost konstrukcí a eliminaci vzniku plísní a dřevokazných hub ( předepsaná maximální vlhkost dřeva, zamezení kondenzace vodní páry a akumulace vlhkosti v konstrukcích, celková neprůvzdušnost obálky budovy apod. ). Před zaklopením obvodových konstrukcí SDK předstěnami bude proveden Blower-door test na celkovou vzduchovou těsnost objektu a bude prokázán soulad s maximální doporučenou hodnotou N50,n (1/ hod) uvedenou pro daný typ stavby. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 14 z 16

15 7. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMÍ S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398 / 2009 Sb. ze dne 5. Listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, především pak dle 8 odst. (6) zahrnující do požadavků také školní a předškolní zařízení, která musí mít bezbariérově řešeny rovněž prostory pro děti, žáky a studenty. Veškeré požadavky pro přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace byly zapracovány do projektu. ( dle přílohy č.1, 2, 3 a 4 výše uvedené vyhlášky veřejné komunikace, rampy, vstupy do budov, vnitřní prostory, hygienická zařízení ) 8. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Stavba se nenachází v žádném bezpečnostním pásmu, na poddolovaném území nebo území ohroženém seismicitou. Objekt se z části nachází v ochranném pásmu lesa, jeho umístění ve vzdálenosti 10 m od okraje lesa je povoleno stanoviskem odboru životního prostředí MÚ v Říčanech, v souladu s návrhem změny č.2 ÚPO BABICE, ze dne Založení stavby nebude dosahovat horní úrovně hladiny spodní vody. Na základě provedeného radonového průzkumu byla stanovena míra rizika z vnikání radonu z podloží pozemku do budovy jako nízká - hodnota třetího kvartilu souboru hodnot ca75 = 17,7 kbq.m-3 ( pro střední plynopropustnost zeminy ). Jako ochrana před vnikáním radonu z podloží do budovy je navržena hydroizolační vrstva z modifikovaného SBS asfaltového pásu typu Glastek 40 Special mineral, s nosnou skleněnou tkaninou a minerálním posypem, plnoplošně natavený k podkladu. Navržená protiradonová a hydroizolační vrstva spodní stavby musí splňovat 1. kategorii těsnosti, tj. vodorovná izolace s dokonale těsným spojením všech částí izolace a dokonale těsným provedením všech prostupů kotvících prvků a instalací, včetně plynotěsné izolace vnitřních revizních šachet kanalizace. Poklopy šachet budou v plynotěsném provedení a včetně tepelné izolace na straně šachty proti zamezení vzniku kondenzátu. 9. OCHRANA OBYVATELSTVA Navrhovaná stavba nevyžaduje řešení z hlediska CO nebo ochrany obyvatelstva. C. SITUACE STAVBY viz. výkresová část D. DOKLADOVÁ ČÁST viz. samostatná část E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY viz. samostatná část F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 15 z 16

16 OBSAH DOKUMENTACE: SO.01 MATEŘSKÁ ŠKOLA 1) ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST AS 2) KONSTRUKČNÍ A STATICKÁ KS 3) TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (VZT, UT) TPS 4) ELEKTRO SILNOPROUD EL 5) ELEKTRO SLABOPROUD SL 6) ZAŘÍZENÍ ZTI (KANALIZACE, VODOVOD) ZTI 7) PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ PZ 8) GASTROTECHNOLOGIE GT 9) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PB SO.02 PŘÍPOJKY IS 10) SO.02-1 PŘÍPOJKA VODOVODU PV 11) SO.02-2 PŘÍPOJKA KANALIZACE PK 12) SO.02-3 PŘÍPOJKA PLYNOVODU PP SO.03 KOMUNIKACE 13) VNĚJŠÍ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ VDŘ SO.04 PRODLOUŽENÍ VEŘEJNÝCH ŘADŮ 14) SO.04-1 PRODLOUŽENÍ ŘADU VODOVOD PŘV 15) SO.04-2 PRODLOUŽENÍ ŘADU KANALIZACE PŘK 16) SO.04-3 PRODLOUŽENÍ ŘADU PLYNOVOD PŘP SO.05 VNĚJŠÍ ULIČNÍ OSVĚTLENÍ 17) VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VO PRŮZKUMY, PRŮKAZY A STUDIE - Studie osvětlení - Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB - Inženýrsko - geologický a hydrogeologický průzkum vč. stanovení radonového indexu ing. arch. Lubor Sladký S.H.S architekti s.r.o. GP: S.H.S architekti s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7, tel: strana 16 z 16

OBSAH - TEXTOVÁ ČÁST A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B) POPIS ŘEŠENÍ C) POUŽITÉ PODKLADY - VÝKRESOVÁ ČÁST

OBSAH - TEXTOVÁ ČÁST A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B) POPIS ŘEŠENÍ C) POUŽITÉ PODKLADY - VÝKRESOVÁ ČÁST MATEŘSKÁ ŠKOLA BABICE U ŘÍČAN OBSAH - TEXTOVÁ ČÁST A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1 Území A.2 Investor A.3 Zpracovatel dokumentace A.4 Autorský kolektiv B) POPIS ŘEŠENÍ B.1 Lokalizace záměru B.2 Funkční řešení

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Pozemní stavitelství DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy Zákony:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

Mateřské školky. pro veřejný i soukromý sektor. Plně certifikovaný konstrukční systém

Mateřské školky. pro veřejný i soukromý sektor. Plně certifikovaný konstrukční systém Mateřské školky pro veřejný i soukromý sektor Plně certifikovaný konstrukční systém Záruka kvality: Systém Haas Fertigbau a naše reference 02 Desatero Pro školky Haas Fertigbau 01 Mnohaleté zkušenosti

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY (DOS) Stránka 1 z 12 ÚSTÍ NAD LABEM PAVILON A ÚNOR 2012 DODATEK Č. 1 Z 06. 02. 2012 Všechny změny týkající se dodatku č. 1 jsou v

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a) Technická zpráva architektonické, výtvarné,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 148 BEDŘICHOV B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: ing. Miroslav Moţíš Počet stran dokumentu: 6 Jméno dokumentu: B.Souhrnná technická zpráva Špindlerův Mlýn

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 8 / 13 TECHNICKÁ

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

CARLA U HŘIŠTĚ. 2.990.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

CARLA U HŘIŠTĚ. 2.990.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům CARLA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 2.990.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O JEDNOPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Ing. Josef Pivoda Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Na Vrchovici 159 Zlín-Kudlov 760 01 tel. 606 109289 DOKUMENTACE OPRAV KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Investor : Obec Bánov A.č. 08a/15 Květen

Více

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce a) Účel objektu. Rodinný dům je nepodsklepený, s přízemím a podkrovním prostorem, 4+kk, vč. příslušenství a garáže, určený k bydlení jedné rodiny. Rodinný dům je osazen jako izolovaný na parcelu. b) Architektonické,funkční

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE 01 19.05.2011 ZNAČKA DATUM POPIS Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 Výškopisný systém: Bpv ±0,000 = 225,000 Polohopisný systém: JTSK INVESTOR

Více

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje stavby a investora, základní

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

a) Účel objektu. Rodinný dům je nepodsklepený, s přízemím a s obytným podkrovím, 4+kk, určený k bydlení jedné rodiny. Rodinný dům je osazen jako izolovaný na parcelu. b) Architektonické,funkční a dispoziční

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Zákl SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Základní varianty dodávky: Hrubá stavba Dům k dokončení se základovou deskou (nejžádanější varianta) Dům na klíč (pouze ve vybraných regionech) Základy Dům zakládáme

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

paniková klika odsouhlasena investorem zárubeň - nátěr syntetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7045, křídlo - CPL

paniková klika odsouhlasena investorem zárubeň - nátěr syntetický, barva RAL 7045, křídlo - CPL barva RAL 7045, křídlo - CPL VÝIS TRUHÁŘSKÝCH VÝROBKŮ STRANA T OIS OVRCHOVÁ ÚRAVA SKO OŽÁRNÍ ODONOST.N MEZI. OČET KUSŮ.N STŘECHA CEKEM T T T3 T4 T5 T6 / 97 mm / 4 mm / 97 mm 7 / 97 mm / 97 mm 8 / 97 mm Vnitřní dřevěné jednokřídlové

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Prezentace: Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Vincent Guillot Rigips / Ecomodula Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Mateřská škola Úšovice Mariánské

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV

OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Investor : Město Šluknov Náměstí Míru 1 407 77 Šluknov

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY K A T A L O G DŘEVOSTAVBY 2015 1 PROJEKT 101 / 3+kk 01 Zádveří: 2,75 m2 02 Koupelna+WC: 3,21 m2 zastavěná plocha: 58,6 m2 užitná plocha: 48,6 m2 obytná plocha: 42,6 m2 03 Pracovna: 9,17 m2 04 Obývací pokoj:

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář Blahoslavova 93/17, 360 09 Karlovy Vary Mob.: 605 210 771, e-mail: rena.novotna@email.cz IČ: 61792829 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel

Více